a w skali roku 8 by Ax4F0n

VIEWS: 13 PAGES: 84

									Inwestycje alternatywne
  to konieczność?   12 maja 2011


   Paweł Grubiak
  Inwestycje alternatywne
jak i gdzie można je umiejscowić?
               Inwestowanie na świecie

         Inwestowanie na świecieTradycyjne klasy aktywów   Alternatywne klasy aktywów

               Fundusze kontraktów terminowych
    Gotówka          (MANAGED FUTURES)
    Obligacje         Fundusze hedgingowe
     Akcje            Private Equity
   Nieruchomości         Derywaty kredytowe
            Jak inwestują najlepsze uniwersytety?

                Skumulowana stopa zwrotu z funduszy
               uniwersytetów Yale i Harvarda na tle S&P500
 4500%

 4000%        Harvard

 3500%        Yale
           S&P500
 3000%

 2500%

 2000%

 1500%

 1000%

  500%

   0%
      1985        1990        1995   2000      2005


Źródło: Faber, Richardson (2007): Ivy portfolio
                             Harvard Endowment

      Alokacja aktywów 2010
                                             1995 2005 2010
                              Akcje krajowe         39% 15% 11%
           Gotówka
   Nieruchomości       Akcje krajowe        Akcje zagraniczne        15  10  11
                              Rynki wschodzące         5  5  11
                              Private equity         12  13  13
                               Akcje razem          70  43  46
Obligacje                          Absolute Return         0  12  16
                              Surowce             6  13  14
                         Akcje
                        zagraniczne Nieruchomści           7  10  9
                               Razem aktywa rzeczowe     13  23  23
                              Obligacje krajowe        15  11  4
                              Obligacje zagraniczne      5  5  2
                              High Yield            2  5  2
Surowce
                              Obl. Indeksowane o inflację   0  6  5
                               Razem dłużne          22  27  13
                               Gotówka            -5  -5  2
                   Private equity

        Absolute
                                        Źródło: www.hmc.harvard.edu
        Return
   Dlaczego inwestycje alternatywne stają się
          coraz bardziej interesujące?

•Bozmienna sytuacja na rynkach finansowych (krachy)
pozbawiała kapitału wielu inwestorów
•Bo niskie poziomy stóp procentowych i wysoka inflacja obniża
realną stopę zwrotu z depozytów i bezpiecznych aktywów
•Bo w dobie zwiększonej zmienności na rynkach potrzebujemy
inwestycji zarabiających bez względu na koniunkturę,
posiadających niską korelacją z tradycyjnymi klasami
aktywów.
•Bo inwestycje alternatywne stały się coraz bardziej dostępne
dla przeciętnego Kowalskiego
 Fundusze hedgingowe

Co znajduje się w czarnej
    skrzynce?
     “Przesądy“ na temat funduszach hedgingowych

•  Tylko inwestorzy z dużym kapitałem mogą inwestować w fundusze
  hedgingowe
•  Większość dobrych funduszy hedgingowych jest zamknięta dla nowych
  inwestorów
•  Skomplikowana konstrukcja prawna
•  Niska transparentność
•  Niska płynność
•  Wysokie ryzyko ze względu na dźwignie finansową (lewar)
       Dźwignia finansowa w branży funduszy
    hedgingowych i managed futures (1997-2001)

             Średnia wylewarowana Średnia odlewarowana
     Strategia
             stopa zwrotu (proc.)* stopa zwrotu (proc.)*
 Short Biased          13,7          9,3
 Global Macro          16,8          8,9
 Emerging Markets        16,9          8,8
 Event Driven          14,7          8,3
 Merger Arbitrage        14,7          7,0
 Long/Short Equity        14,0          6,3
 Fixed Income           9,6          4,8
 Convertible Arbitrage      10,6          4,2
 Managed Futures         10,5          4,2
Źródło: Till i Eagleye
            Sektor funduszy hedgingowych – wzrost
                    zarządzanych aktywów


2 500,00


2 000,00


1 500,00
                                          mld USD
1 000,00


 500,00


  0,00
      1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Źródło: Barclay Hedge
Z wyłączeniem aktywów funduszy bazowych
          Strategie funduszy hedgingowych (1)


W strategiach inwestycyjnych funduszy hedgingowych wykorzystywane są:

 - krótka sprzedaż,
 - dźwignia finansowa,
 - arbitraż,
 - instrumenty pochodne,
 - zdarzenia nadzwyczajne (fuzje, przejęcia, wykup akcji, zyski lub straty
 nadzwyczajne, bankructwa),
 - inwestowanie w spółki z problemami finansowymi,
 - inwestowanie w trudne wierzytelności,
 - analiza globalnych trendów ekonomicznych,
 - potencjał rynków wschodzących.
                Strategie funduszy hedgingowych (2)
   Aktywa pod zarządzaniem funduszy hedgingowych, 2010 (mld USD)


               98,80               Convertible Arbitrage
                   35,40 113,80
            26,10                  Distressed Securities
                                 Emerging Markets
         198,20
                           233,80   Equity Long Bias
                                 Equity Long/Short
        31,40
                                 Equity Long-Only
       115,10                       Equity Market Neutral
                            158,20  Event Driven
                                 Fixed Income
        172,80                      Macro

                          191,00    Merger Arbitrage
                                 Multi-Strategy
              216,40     72,90
                                 Other **
                     30,10          Sector Specific ***Źródło: barclayhedge.com.
                  Strategie funduszy hedgingowych (3)
     Indeksy funduszy hedgingowych (Barclays Capital)
 5000

 4500
                                Funds of funds
 4000
                                Global macro
 3500                             Equity long/short
                                Distressed securities
 3000
                                Short biased
 2500                             Market neutral
                                Merger arbitrage
 2000
                                Event driven
 1500                             Fixed-income arbitrage
                                S&P500
 1000
                                10-year US bonds
  500

    0
    1996   1998    2000  2002  2004  2006  2008

Źródło: barclayhedge.com.
                               Strategie funduszy hedgingowych (4)
                       Mapa ryzyko zysk za lata 1996-2010
                 14,0%

                 12,0%
                       Event driven
                                Equity long biased
                    Merger
                 10,0%
                    arbitrage  Global   Distressed securities
                 8,0%        macro
  Średnioroczna stopa zwrotu
                             Funds-of-funds
                 6,0%
                     Market neutral  Fixed-income         Short biased
                 4,0%           arbitrage
                                            S&P500
                 2,0%
                                                 Odchylenie standardowe
                 0,0%
                   0,0%     5,0%     10,0%     15,0%   20,0%    25,0%    30,0%
                 -2,0%

                 -4,0%

                 -6,0%
                                                     10-letnie obligacje USA
                 -8,0%
Źródło: barclayhedge.com, Bloomberg.
          Strategie funduszy hedgingowych (5)
Źródło: Superfund
Co właściwie oznacza pojęcie HEDGINGU ?
Co za tym idzie?
                                Początki
Hedging oznacza zabezpieczenie przed stratą finansową, poprzez
zajęcie pozycji na rynku terminowym, która jest odwrotna do pozycji
(inwestycji) posiadanej już przez inwestora.

•Pierwszyfundusz hedgingowy został utworzony przez Alfreda W.
Jonesa w 1949 r.,

•W  tym okresie pierwszy raz użyto nowych koncepcji inwestycyjnych,
•Pierwszyrozkwit funduszy hedgingowych w latach 60 z nowym
rodzajem funduszy hedgingowych (George Soros),
•  Ponowny dynamiczny wzrost od początku
  lat 90 i powstanie funduszy hedgingowych
  w Europie,
                                 George Soros
•Od2000 r. dalszy dynamiczny wzrost
popularności funduszy hedgingowych
    Charakterystyka funduszy hedgingowych

  Bezwzględny zysk, bez względu na benchmark
 Bezwzględny zysk vs. względna stopa zwrotu

Tradycyjne fundusze inwestycyjne:
 Wyniki mierzone względną stopą zwrotu.
 Wynik jest porównywany do związanego z danym funduszem
 benchmarku.

Inwestycje alternatywne:
 absolutna stopa zwrotu.
 Generowanie zysków w każdych warunkach rynkowych
 a nie osiągnięcie wyników najbardziej zbliżonych do
 benchmarków.
      Charakterystyka funduszy hedgingowych

  Bezwzględny zysk, bez względu na benchmark

  Możliwość zarabiania również na spadkach (krótka sprzedaż)
Co dokładnie oznacza “krótka sprzedaż”?
                       Krótka sprzedaż I

      Sprzedajemy dany instrument finansowy (np. akcje) i
      odkupujemy w przyszłości. Mamy nadzieję, że instrument
      ten będzie tańszy w przyszłości, co przyniesie nam zysk.


     cena    (1.)

(1.) „sprzedaż“

(2.) „kupno“
                         (2.)
         0                   czas
Krótka sprzedaż II
   Charakterystyka funduszy hedgingowych

  Bezwzględny zysk, bez względu na benchmark


  Możliwość zarabiania również na spadkach


  Niska korelacja z tradycyjnymi klasami aktywów
Co oznacza KORELACJA ?
•  Ruch w tym samym kierunku (duża zależność)
•  Pozytywna korelacja
         Pozytywna korelacja
•  Ruch w przeciwnym kierunku
•  Negatywna korelacja
         Negatywna korelacja
                         Przeciwny kierunek ruchu
                    (negatywna korelacja) (USD vs Złoto)
Dolar USDZłoto
  Źródło: Teletrader, Okres: 3/1996 – 7/2009
•  Brak zależności
•  Instrumenty nieskorelowane
           Brak korelacji
           Brak zależności (niska korelacja)
                (SF QAG vs WIG20)
Źródło: Teletrader
        Charakterystyka funduszy hedgingowych


  Bezwzględny zysk, bez względu na benchmark

  Możliwość zarabiania również na spadkach

  Niska korelacja z tradycyjnymi klasami aktywów

  Znakomite narzędzie do dywersyfikacji portfela

  Managerowie funduszy hedgingowych sami inwestują w swoje
  fundusze

  Nie ma ograniczeń w inwestowaniu – fundusze mogą same
  decydować w co inwestują
Strategie funduszy hedgingowych
                Strategia: Long/Short – Equity
                         (długa i krótka pozycja na akcje)


  Najbardziej popularna grupa funduszy hedge
  Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie czynników
  fundamentalnych
  Zakup akcji spółek niedowartościowanych i równoczesna sprzedaż akcji
  spółek przewartościowanych pozwala zneutralizować wahania rynkowe
  Minimalizacja ryzyka poprzez krótką sprzedaż i strategie opcyjne
                               Strategia: Long/Short – Equity
                                                      292,10
$300
                                                 267,00
            Equity Long/Short w mld USD
$250                                           230,00
                                        204,90
                                                          185,20  189,20  191,00
$200
                                    145,37
$150
                               106,17
$100
                           61,88
                     49,04
 $50             31,55
    13,97  18,89

 $0
    1997  1998     1999    2000    2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010
            Equity long/short
         Ekspozycja na rynek akcji


Equity 130/30

 Long only
             Ekspozycja na
             rynek akcji
Market neutral


Short biased
                               Strategia Market Neutral

  Rynek wzrostowy          Trend boczny              Rynek spadkowy


                     Pojedyncza akcja
                                                    Pojedyncza
    Pojedyncza akcja                                        akcja
                           nadwyżka
                                               nadwyżka

          nadwyżka
                            Indeks akcyjny
                                           Indeks
         Indeks akcyjny                           akcyjny
           wynik   Z/S            wynik   Z/S              wynik   Z/S

Akcje (długa)    +13% +13%    Akcje (długa)     +6%   +6%    Akcje (długa)     –7%   –7%

Indeks (krótka)    +7%   –7%  Indeks (krótka)     0%     0%  Indeks (krótka)   –13% +13%

Nadwyżka            +6%  Nadwyżka            +6%   Nadwyżka            +6%
    Strategia market neutral vs. akcje i obligacje
*CASAM CISDM Equity Market Neutral Index
                                 Equity long/short
                               PE Ratio effect - USA
Źródło: Damodaran na podstawie Fama&French, dane z lat 1952-2001, USA.
                              Equity long/short
                           PE Ratio effect – Polska
          Wysokie P/E         Niskie P/E  WIGŹródło: obliczenia własne, 1998-2008, Polska.
                                Equity long/short
                             PBV Ratio effect - USA
Źródło: Damodaran na podstawie Fama&French, dane z lat 1952-2001, USA.
                            Equity long/short
                        PBV Ratio effect - Polska
             Wysokie P/BV      Niskie P/BV  WIG
Źródło: obliczenia własne, 1998-2008, Polska.
                                Equity long/short
                              Small cap effect - USA
Źródło: Damodaran na podstawie Fama&French, dane z lat 1927-2001, USA.
                                                                             Equity long/short
                                                                          Small cap effect - Polska
2,500%

                       WIG20 i SWIG80 (d. WIRR)
2,000%
                       stopa zwrotu od 1994 roku
1,500%


1,000%

                                                                                                          SWIG80
 500%

                                                                                                     WIG20
     0


 500%
     -  94     -  95     -  96     -  97     -  98     -  99     -  00     -  01     -  02     -  03     -  04     -  05     -  06     -  07      08     -0
                                                                                                                            9       10
    ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec       ec-     ec     ec
                                                                                                                                  -
  D        D        D        D        D        D        D        D        D        D        D        D        D        D        D      D      D          Źródło: obliczenia własne, 1994-2011, Polska
                                Equity long/short
                           Winners & losers portfolios
Źródło: Damodaran na podstawie Jagadesh&Titman, dane z lat 1941-1989, USA.
                                 Equity long/short
                                Long term reversals
Źródło: Damodaran na podstawie Fama&French, dane z lat 1952-2001, USA.
                               Equity long/short
                           Winners & losers portfolios
Źródło: Damodaran na podstawie DeBondt&Thaler, dane z lat 1933-1978, USA.
                             Strategia: Event Driven
                      (wykorzystanie zdarzeń nadzwyczajnych)
  Inwestowanie w spółki które przechodzą istotne zmiany lub zdarzenia


  Takimi zmianami mogą być np.:
     Przejęcie, fuzja spółek
     Ryzyko bankructwa lub likwidacji
     Reorganizacja lub restrukturyzacja spółki


  Przykładami strategii Event Driven są:
     Merger Arbitrage (Arbitraż fuzji i przejęć) Zarządzający inwestuje w spółki, które
     ogłosiły lub dla których jest przewidywana fuzja. Typowa inwestycja to zajęcie długiej pozycji
     w akcjach spółki przejmowanej i krótkiej - w akcjach spółki przejmującej.


     Distressed Securities (Inwestycje w papiery wartościowe spółek
     w trakcie procesu restrukturyzacji finansowej lub zagrożonych
     bankructwem ) Zarządzający zajmuje długą lub krótką pozycję w obligacjach i akcjach spółek,
     zagrożonych bankructwem. Z powodu trudnej sytuacji, zarządzający może nabywać papiery
     wartościowe tych spółek z dużym dyskontem.
                                     Strategia: Event Driven
$250
                                                               216,40
                                                 188,56  189,60  194,30
$200
            Event Driven w mld USD
$150                                           125,76
                                        116,88
                                    99,10
$100
                                51,06
 $50                      25,25  32,62
    10,54  12,46    12,35   18,26

 $-
    1997  1998    1999    2000   2001  2002  2003  2004  2005   2006   2007   2008   2009   2010
                      Strategia: Global Macro
                (naśladowanie trendów makroekonomicznych)


  Fundusze typu Global Macro są najstarszymi i najbardziej znanymi
  funduszami hedge
  (np.: George Soros – Quantum Fund)


  Szukanie okazji w trendach makroekonomicznych


  Fundusze te działają na wszystkich rynkach i wszystkich dostępnych
  instrumentach finansowych
  W portfelach funduszy Global Macro dominują najbardziej płynne klasy
  aktywów i stosowany jest duży lewar
                                  Strategia: Global Macro
120 PLN                                                     115,10
 120       Macro w mld PLN
          Macro w mld USD
                                            94,71
                                                    89,30
                                        81,08      84,50
 80
 80 PLN                             69,30
                                    65,26

                            48,81
 40
 40 PLN
             16,98         20,50
     10,58  10,84      6,99  7,64

 - PLN
     1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
                   Strategia: Arbitrage (arbitraż)

  Zysk ze zróżnicowanego poziomu cen pomiędzy wysoce
  skorelowanymi instrumentami

  Wykorzystywanie okresowej nieefektywności rynku
   (np. różnice w cenach czy stopach procentowych)

  Używanie dużego lewara

  Przykłady strategii arbitrażowych:
    Convertible bond arbitrage (Arbitraż zamiennych papierów
     wartościowych)
     Fixed income arbitrage (Arbitraż papierów wartościowych o stałym
     dochodzie)
                                           Strategia: Arbitraż
$250
        Convertible and Fixed Income Arbitrage w mld USD           216,28  221,37
                                                             208,20
                                  196,31  191,88               188,80
$200                                                  173,20

$150                            134,02


$100
                         69,61
                     49,28
 $50          29,06  36,89
    21,04  27,10

 $0
    1997  1998  1999   2000   2001   2002   2003  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010
  MANAGED FUTURES…

...nietypowe fundusze hedgingowe!
                     Fundusze kontraktów terminowych
                          (MANAGED FUTURES)
                                      Indeks funduszy kontraktów
                                      terminowych (MANAGED
                                      FUTURES) od 1979 zyskał
                                      6923%!*, w skali roku 14,69%.

                                      Indeks Dow-Jones w tym samym
                                      okresie wzrósł o 1307%, a w skali
                                      roku 8,87%.

   Ponad 200 funduszy na świecie,               300,00

   aktywa 267 mld USD                     250,00

                                200,00

      Citigroup Global Futures Fund           150,00                   mld USD
      Superfund
                                100,00
      HSBC Trading Advantedge
      MAN MGS Managed Futures               50,00

      AXA Wholesale                    0,00
      Barclays Global Investors
                                   80
                                   82
                                   84
                                   86
                                   88
                                   90
                                   92
                                   94
                                   96
                                   98
                                   00
                                   02
                                   04
                                   06
                                   08
                                   10
      Robeco Transtrend
                                  19
                                  19
                                  19
                                  19
                                  19
                                  19
                                  19
                                  19
                                  19
                                  19
                                  20
                                  20
                                  20
                                  20
                                  20
                                  20
      Henderson Global Investors
      Rothschild & Cie
*wyniki indeksu MANAGED FUTURES CASAM CISDM CTA Equal Weighted Index od 31.12.1979 r. do 31.12.2010 r.
   W co inwestują fundusze kontraktów
  terminowych (MANAGED FUTURES)?
Rynek kontraktów terminowych

 różnorodność inwestycji na wielu
  rynkach na całym świecie!
               Czym są kontrakty terminowe?


 Kontrakt terminowy – umowa dwóch stron – jedna kupuje, a druga
 sprzedaje instrument finansowy lub towar w przyszłym terminie, po
 cenie ustalonej w momencie zawarcia transakcji.

 Kontrakty różnią się od tradycyjnego rynku akcji
 i obligacji, gdzie sprzedaż lub kupno aktywów jest natychmiastowa,
 po bieżącej cenie.
           Kontrakty terminowe - historia
        • pierwszy znany rynek kontraktów terminowych
        (na ryż) od połowy XVII w. w Osace

        • najbardziej znany rynek kontraktów
        terminowych: Chicago Board of Trade –
        od 1848r.
• kontrakty terminowe na
WIG20 od 1998r. na Giełdzie
Papierów Wartościowych
w Warszawie
      Fundusze kontraktów terminowych
  (MANAGED FUTURES) a tradycyjne fundusze
 Fundusze tradycyjne            MANAGED FUTURES
                    pozycja długa i krótka (zarabianie
tylko pozycja długa (możliwość
                    na wzrostach i na spadkach)
zarabiania tylko na wzrostach)

wysoce skorelowane ze sobą światowe  bardzo niska korelacja z tradycyjnymi
rynki                 inwestycjami
strategie benchmarkowe        strategie bezwzględnej stopy zwrotu
(odzwierciedlenie zachowania rynku)
ograniczony wybór:
akcje, obligacje            obecność na ponad 150 rynkach
                    w 8 klasach aktywów: indeksy akcyjne,
                    obligacje, waluty, metale, surowce
                    energetyczne, zboża, rynki rolne,
                    stopy procentowe


 REZULTAT: Fundusze inwestujące w kontrakty terminowe umożliwiają
        zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach!
Bezwzględny zysk
          Strategia funduszy inwestujących
   w kontrakty terminowe (MANAGED FUTURES)

  MANAGED FUTURES to przede wszystkim
  fundusze podążające za trendem

  Szeroka dywersyfikacja – rynki:           Dywersyfikacja
                              rynkowa
  towarowe i finansowe na całym świecie
  Bardzo niska korelacja do tradycyjnych              Podążanie za
  klas aktywów               Niska korelacja      trendem

  Zarządzanie portfelem przy pomocy
  algorytmów i systemów komputerowych         Analiza techniczna
  opartych na danych historycznych.
  Decyzje podejmowane w oparciu
  o analizę techniczną i automatyczny
  system transakcyjny
             Klasyfikacja strategii managed futures

                     Strategie
                   managed futures
      Podążanie za         Wartość      Nie podążanie
       trendem           względna      za trendem
 Średnie          Wybicie         Odwrócenie     Formacje
ruchome          z zakresu          trendu     techniczne
Źródło: opracowanie własne.
                       Trend following: średnie ruchome
2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200                            WIG20

2100                            20-sesyjna średnia ruchoma
2000
 2010-07-01   2010-08-01   2010-09-01  2010-10-01   2010-11-01  2010-12-01
  Źródło: opracowanie własne.
               Trend following: wybicia z zakresu (Indykpol)
   80

   75

   70

   65                    Sygnał sprzedaży
PLN
   60
                     Sygnał kupna

   55

   50
             Sygnał kupna
   45

  40
 2010-01-04   2010-03-04   2010-05-04  2010-07-04  2010-09-04  2010-11-04
      Źródło: opracowanie własne.
       Non-trend following: formacje techniczne (Cersanit)
 55


 50


 45


 40


 35


 30


 25


 20


 15


 10
2006-01-02    2006-07-02    2007-01-02  2007-07-02  2008-01-02

       Źródło: opracowanie własne.
                     Relative value – wartość względna

350
                                       Kontrakt A
300                                      Kontrakt B

250


200

150


100

       kup A            kup B         kup A
 50     sprzedaj B          sprzedaj A      sprzedaj B

 0
2005-07-04   2006-07-04    2007-07-04   2008-07-04  2009-07-04  2010-07-04        Źródło: opracowanie własne.
                       Non-trend following: oscylatory
                                    180

                                    160
200                                   140
                       KGHM (skala prawa)
                                    120

                                    100
                                       PLN
                                    80
100
                                    60

                                    40

                                    20
                          RSI (skala lewa)
 0                                   0
2009-09-30            2010-03-30        2010-09-30
       Źródło: opracowanie własne.
Podążanie za trendem:
    DAX - Futures
     Prawdziwa i rzeczywista dywersyfikacja
Transakcje na ponad 150 światowych rynkach w prawdziwy
  i rzeczywisty sposób dywersyfikują portfel.
                 Ponad 150 rynków na całym świecie
                   – codziennie okazje do zarobku
Powyższa lista zawiera wybrane, reprezentatywne światowe giełdy,
nie jest kompletnym spisem światowych rynków.
            Teoria portfelowa Markowitza


GENEROWANIE ZYSKÓW NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY TO
       EFEKT ZASTOSOWANIA

  W PRAKTYCE NOWOCZESNEJ TEORII PORTFELOWEJ

  … teorii, za którą prof. Harry M. Markowitz
   otrzymał w 1990 roku Nagrodę Nobla
        Krzywa Markowitza


            100% Q-AG
0% Q-AG (50%DJ + 50% WIG20)
       Fundusze kontraktów terminowych podczas
       światowych kryzysów na rynkach akcyjnych
                          Kryzys „kredytowy”


       Bańka internetowa
*Indeks  1500 akcji światowych MSCI World (Morgan Stanley Corporate Index) od 03.1996 r. do 31.12.2010 r.
Instrumenty skorelowane
Instrumenty nieskorelowane
                 68,29
                   +
                 64,61
                   +
                 49,3
                   =
                 182,2
                  :3
                   =
                60,73
                     68,29
                       +
                     64,61
                       +
                      49,3
                       +
                      32,8
                       =
                      215
                       :4
                       =
                     53,75
Źródło:Teletrader Software AG
       System transakcyjny- proces

System stale monitoruje ponad 150 rynków
System generuje sygnał kupna/sprzedaży
      Dom Maklerski
              Ścisła kontrola ryzyka

•Limity inwestycyjne w pojedynczy
instrument
•Duża poduszka płynności w portfelu
•Automatyczne zlecenia sprzedaży
(stop–loss)
•Zagrożenie – brak widocznego trendu
        Rynek o funduszach MANAGED FUTURES
   „… Fundusze typu Managed
     Futures są pożądanym
       składnikiem dobrze
      zdywersyfikowanego,
   długoterminowego portfela.
     Jak zawsze w przypadku
  roztropnego inwestowania, nie
 należy tylko stawiać wszystkiego
 na jedną kartę, czyli inwestować
dużą część aktywów w fundusze o
 największym poziomie ryzyka…”


     (Rafał Lerski - Expander)
                MANAGED FUTURES: Korzyści

  Najwyższy potencjał zysku
  Rzeczywista dywersyfikacja – ponad 150 rynków oznacza ponad 150
  możliwości inwestycyjnych
  100 % dyscypliny w inwestycjach - w pełni zautomatyzowany system,
  podejmujący decyzje bez emocji
  Niska korelacja do akcji i obligacji
  Niska korelacja do innych strategii funduszy hedgingowych!
  Większy potencjał inwestycji – możliwość obracania dużo większym kapitałem,
  niż ten zainwestowany (lewar na kontraktach terminowych)
  Wysoka płynność – duży dzienny obrót
  Fundusze pod nadzorem – giełdy kontraktów terminowych na których
  inwestują fundusze określają regulaminy obrotu giełdowego, są nadzorowane
  i kontrolowane przez organy nadzoru finansowego.
            DZIĘKUJEMY!
            KONTAKT
          •  Pl. Trzech Krzyży 18
          •  00-499 Warszawa
          •  Tel.: +48 22 556 88 60
          •  Fax: +48 22 556 88 80
          •  superfundtfi@superfund.com
          •  www.superfund.pl


Superfund TFI SA
                                ZastrzeżenieNiniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty,
rekomendacji, ani też skierowanego do kogokolwiek zaproszenia do dokonywania
inwestycji w jakikolwiek fundusz Superfund przedstawiony w prezentacji. Tytuły
uczestnictwa funduszy Superfund Q-AG nie są zbywane i odkupywane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Dotychczasowe wyniki tych funduszy nie stanowią gwarancji
osiągania podobnych w przyszłości.

Wszelkie informacje związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy
zarządzanych przez Superfund TFI SA, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka
związanych z tą inwestycją, zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych
funduszy i w ich skrótach, dostępnych na stronie internetowej www.superfund.pl
i u Dystrybutorów.

								
To top