CONTENT 2467 10 2 1106132309554951110613230955496 by Ax4F0n

VIEWS: 36 PAGES: 20

									   10강  : 사거리에서 어느 쪽으로 가요?(베트남)

   ==============================================================================
   =

   타이틀              외국인을 위한 실용 한국어(초급)

   ===========================================================================

   ====

   EP#1. 오프닝

S#1-1. 메인

                   홍 :     시청자 여러분, 안녕하세요?

   s/s 홍종명, 흐엉                 <외국인을 위한 실용 한국어 초급>의 홍종명,

                   흐엉 :    흐엉 입니다.

                   홍 :     흐엉 선생님도 가끔 집에 가는 길을 헤매는 경우가 있나

   요?

                   흐엉 :    아니요, 그런 일은 없죠.

                   홍 :     그렇죠. 집에 가는 길은 누구나 잘 알고 있지만

                         처음 가는 곳은 길을 몰라서 헤매는 경우가 종종 생기는데요.

                         그럴 때는 주위 사람들에게 도움을 청하는게 좋겠죠?

                         그럴 땐 어떤 표현을 써야 하는지 알아볼까요?

   흐엉 :              Tat nhien it ai co the quen hay nham duong ve nha, nhung khi chung ta di

   den mot noi la lam lan dau, khong thuoc duong di loi lai nen ai ai cung se rat de bi nham lam duong. Khi nay

   cach tot nhat la chung ta nen hoi moi nguoi xung quanh. Hom nay chung toi se giup cac ban hoc cach noi hoi

   duong di.

                         자, 그럼 첫 번째 표현부터 알아볼까요?
     ===========================================================================

     ====

      VCR                    오늘의 표현 ① - 애니메이션     s/s                     란/    철수 씨, 은행이 어디에 있어요?

                           철수/   저쪽 사거리 근처에 있어요.

                           란/    사거리에서 어느 쪽으로 가요?

                           철수/   오른쪽으로 가세요. 30미터 정도 가면 있을 거예요.

     =============================================================================

     ==

   S#1-2. 메인

     흐엉 :              Chang trai dang day cho co gai duong di den ngan hang.

     홍 :               오늘 첫 번째 표현은 은행이 어디에 있어요? 인데요.

                     여기서 어디는 잘 모르는 어느 곳을 가리키는 지시대명사로

                     내가 찾고 있는, 혹은 알고 싶은 것의 위치를 물어볼 때

                     은행과 같은 건물이나 사람, 물건 등을 말하고 뒤에

                     어디에 있어요? 를 넣으면 돼요.

     흐엉 :              은행이 어디에 있어요? Ngan hang nam o dau? se la bieu hien dau tien of

     ngay hom nay. O trong cau nay 어디 "dau" la danh tu chi dinh noi chon ma chung ta khong biet, trong T.Viet

     no la danh tu de hoi. Khi chung ta can hoi vi tri of nguoi, do vat, nha cua chung ta co the noi 어디에 있어요? Ai,

     cai gi do o dau?

요.    홍 :               다음은 저쪽 사거리 근처에 있어요. 인데요.

                     저쪽 사거리에서 저쪽의 저는 나와 상대방 모두에게

                     멀리 떨어져 있는 것을 가리킬 때 쓰는 표현이라고 배웠죠.
                  또, 저쪽의 쪽은 방향을 가리키는 말이에요.

흐엉 :                저쪽 사거리 근처에 있어요. No o gan ga tu dang kia. 저쪽 사거리 nghia la

cai ga tu dang kia, o day 저 trong 저쪽 la tro tu de chi dinh do vat o xa ca nguoi noi lan nguoi nghe. Va 쪽 co

nghia la phia, chi phuong huong.

                  Chung ta cung nhau luyen tap them cac cach noi nua nha. Cac ban hay

huong ve man hinh.

                  화면 주세요.


*** 전면 CG

시장 / 시장이 어디에 있어요?

그쪽 사거리 / 그쪽 사거리에 있어요.

지갑 / 지갑은 어디에 있어요?

이쪽 방 / 이쪽 방에 있어요.

철수 / 철수는 어디에 있어요?

저쪽 놀이터 / 저쪽 놀이터에 있어요.

흐엉 :                시장이 어디에 있어요? (X2)

홍:                 그쪽 사거리에 있어요. (X2)

홍:                 지갑은 어디에 있어요? (X2)

흐엉 :                이쪽 방에 있어요. (X2)

흐엉 :                철수는 어디에 있어요? (X2)

홍:                 저쪽 놀이터에 있어요. (X2)
     홍:               다음 문장은 사거리에서 어느 쪽으로 가요? 인데요.

                     네 곳으로 길이 난 사거리에서 어느 방향으로 가야 하는지

                     묻는 표현입니다.

     흐엉 :              사거리에서 어느 쪽으로 가요? Tu nga tu phai di ve huong nao? Nghia la o

     ga tu co bon huong nhu the phai di ve phia nao, nguoi hoi muon biet cu the hon duong di.

     홍:               어느 쪽으로의 ~~으로는 장소나 방향을 뜻하는 명사에 붙어

로                    이동의 방향을 나타내는 조사인데요.

우 : ~로                  자음으로 끝난 명사 뒤에서는 ‘으로’를 쓰고,

                     모음으로 끝난 명사와 ‘ㄹ’로 끝난 명사 뒤에서는 ‘로’로 써요.

                     9과에서 배운 -(으)로는 수단을 나타내는 조사이고

                     오늘 배우는 -(으)로는 방향을 나타낼 때 쓰는 조사예요.

     흐엉 :              어느 쪽으로, trong cau nay 으로 la tro tu nam sau danh tu de bo nghia cho

     danh tu chi phuong huong.Neu danh tu co duoi ket thuc chung ta gan voi 으로, con neu khong chung ta chi

     can gan voi duoc 로 . Nhu o bai 9 chung ta da hoc thi 으로 con la tro tu chi phuong tien di lai, con 으로 trong

     bai hom nay thi lai chi duong, phuong huong di lai. 으로 la tro tu rat thuong gap trong tieng Han cac ban hay co

     gang nho cac s.d of no.

     홍:               어느 쪽으로 가요? 라는 질문에는 오른쪽, 왼쪽 등의

                     방향을 넣어서 ~~(으)로 가세요. 라고 대답하면 돼요.

     흐엉 :              어느 쪽으로 가요? Di huong nao? Trong cau nay sau 오른 쪽, 왼쪽 chung

     ta lai gan voi tro tu 으로 가세요. De noi di ve phia ben trai hay ben phai. Bay gio cac ban hay cung chung ta

     luyen tap them cach s.dung tro tu 으로 nha.

                     화면 주세요.


     *** 전면 CG
지하 → 지하로 / 육교 → 육교로

왼쪽 → 왼쪽으로 / 오른쪽 → 오른쪽으로

위쪽 → 위쪽으로 / 아래쪽 → 아래쪽으로

흐엉 :       지하(duong ngam) 지하 지하로

홍:        지하로 (x2)

흐엉 :       육교(cau vuot) 육교 육교로

홍:        육교로 (x2)

흐엉 :       왼쪽 (ben trai) 왼쪽 왼쪽으로

홍:        왼쪽으로 (x2)

흐엉 :       오른쪽(ben phai) 오른쪽 오른쪽으로

홍:        오른쪽으로 (x2)

흐엉 :       위쪽(ben tren) 위쪽 위쪽으로

홍:        위쪽으로 (x2)

흐엉 :       아래쪽(ben duoi) 아래쪽 아래쪽으로

홍:        아래쪽으로 (x2)


*** 전면 CG

시장은 어느 쪽으로 가요? / 오른쪽으로 가세요.

학교는 어느 쪽으로 가요? / 왼쪽으로 가세요.

우체국은 어느 쪽으로 가요? / 위쪽으로 가세요.

병원은 어느 쪽으로 가요? / 아래쪽으로 가세요.

흐엉 :       Bay gio chung ta se luyen tap cac cau hoan thien nha.
홍:              시장은 어느 쪽으로 가요? (x2)

흐엉 :             오른쪽으로 가세요. (x2)

홍:              학교는 어느 쪽으로 가요? (x2)

흐엉 :             왼쪽으로 가세요. (x2)

홍:              우체국은 어느 쪽으로 가요? (x2)

흐엉 :             위쪽으로 가세요. (x2)

홍:              병원은 어느 쪽으로 가요? (x2)

흐엉 :             아래쪽으로 가세요. (x2)
홍:              이 외에도 길을 알려줄 때 쓰는 표현이 몇 가지 더 있는데요.

               먼저, 어딘가로 올라가라고 알려줄 때 쓰는

               올라가세요.

흐엉 :             Ngoai ra con mot so cach khac de chi duong va phuong huong, khi chung ta

noi 올라가세요 co nghia la di len phia tren.

홍:              어딘가로 내려가라고 알려줄 때 쓰는 내려가세요.

흐엉 :             내려가세요: Di xuong phia duoi

홍:              어딘가를 빙 둘러 돌아가라고 알려줄 때 쓰는 돌아가세요.

흐엉 :             돌아가세요 nghia la di nguoc lai, quay nguoi lai.

홍:              어딘가를 건너가라고 알려줄 때 쓰는 건너가세요.

흐엉 :             건너가세요 nghia la ban hay bang qua duong. Bay gio chung ta se cung

nhau luyen tap lai nha

               화면 주세요.
*** 전면 CG

사무실은 어디에 있어요? / 2층에 있어요. 계단으로 올라가세요.

주차장은 어디에 있어요? / 지하에 있어요. 지하로 내려가세요.

화장실은 어디에 있어요? / 건물 뒤에 있어요. 뒤로 돌아가세요.

공원은 어디에 있어요? / 건너편에 있어요. 육교로 건너가세요.

흐엉 :         사무실은 어디에 있어요? (x2)

홍:          2층에 있어요. 계단으로 올라가세요. (x2)

흐엉 :         주차장은 어디에 있어요? (x2)

홍:          지하에 있어요. 지하로 내려가세요. (x2)

흐엉 :         화장실은 어디에 있어요? (x2)

홍:          건물 뒤에 있어요. 뒤로 돌아가세요. (x2)

흐엉 :         공원은 어디에 있어요? (x2)

홍:          건너편에 있어요. 육교로 건너가세요. (x2)
홍:          여러분, 잘 따라하고 있죠?

           왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽 방향만 정확히 알면

           길을 알려주는 건 어렵지 않아요.

           지금 배운 표현을 자꾸 복습 하세요.

흐엉 :         그럼 두 번째 배울 표현은 뭔지 알아볼까요?

                화면주세요.

===========================================================================
   ====

   VCR                    오늘의 표현 ② - 애니메이션   s/s                    철수/   란 씨, 내일 같이 식사할래요?

                        란/   좋아요. 그럼, 어디에서 만날까요?

                        철수/   섬마을 식당으로 오세요.

                        란/   섬마을 식당이요? 어떻게 가요?

                        철수/   문화센터 앞에서 왼쪽으로 100미터 정도 걸으면

                            섬마을 식당이 보여요.

   ===========================================================================

   ====

S#1-3. 메인

   흐엉 :              Sau khi hen gap nhau hai nguoi ban dang day cho nhau duong tim

   den nha hang.

                  홍:     자, 이번에 배울 문장은

   s/s 문화센터 앞에서 왼쪽으로             문화센터 앞에서 왼쪽으로 100M 정도 걸으면

   100M정 걸 면섬 을식 이보 거 요
     도 으 마 당 일 예.       섬마을 식당이 보일 거예요. 인데요.

                        문화센터 건물 앞에서 왼쪽 방향으로 약 100M 정도 걸으면

                        식당이 보일 거라는 설명이죠.

   흐엉 :              문화센터 앞에서 왼쪽으로 100m 정도 걸으면 섬마을 식당이 보일거예요.

   Co nghia la tu Trung tam van hoa ban hay di bo ve phia ben trai 100m, roi ban se nhin thay nha hang 섬마을.

   s/s100M정도           홍:     100M 정도에서 정도는 시간, 거리, 무게 등

                        수량을 나타내는 말 뒤에 붙어서 그만큼의 분량을 얘기합니다.
     흐엉 :                100m 정도 trong cau nay 정도 nghia la khoang do, khoang chung no

     thuong dung sau thoi gian, duong, can nang de uoc luong mot so luong nao do.

                       홍:     예를 들어 볼까요?

     s/s~~정 --->떠있
        도   고                 시간을 넣을 경우 1 시간 정도,

     1시 정 ,100g정 ,10cm정
      간 도   도   도              무게를 넣을 경우 100g 정도,

     --->순 제
        차시                    길이나 높이를 넣을 경우 10cm 정도

     흐엉 :                1시 정 ,100g정 ,10cm정 Vi
                        간 도   도   도   nhu chung ta noi ve thoi gian 1 시간 정도 nghia la

     khoang 1h, chung ta noi ve can nang 100g 정도 nghia la khoang 100g , ve do dai rong of mot do vat nao do

     10cm 정도 nghia la khoang do 10cm.

     홍:                 다음에 배울 표현은 걸으면 인데요.

     s/s~~(으)면                   걸으면 의 ~~(으)면은 뒤의 내용에 대한 조건이나 가정의 뜻을

우 : ~으면  나타내는 연결어미로 자음으로 끝난 동사나 형용사의

끝날 경우 : ~면                  어간 뒤에서는 ‘으면’을 쓰고,

                             모음으로 끝나거나 ‘ㄹ’로 끝난 어간 뒤에서는 ‘면’을 쓴

     다.

     흐엉 :                걸으면 trong cau nay sau 으면 se la mot menh de mang tinh gia thiet, 으면 la

     tro tu ket noi gia cac dong hay tinh tu. Neu dong hay tinh tu ay co ket thuc duoi thi ta gan voi 으면, con neu khong ta

     gan voi 면. Bay gio chung ta se cung nhau luyen tap them cach s.dung duoi 으면.

                       화면 주세요.


     *** 전면 CG

     먹다 → 먹으면

     입다 → 입으면
많다 → 많으면

가다 → 가면

내리다 → 내리면

모르다 → 모르면

흐엉 :        먹다(an) 먹다 먹으면

홍:         먹으면 (x2)

흐엉 :        입다(mac) 입다 입으면

홍:         입으면 (x2)

흐엉 :        많다(nhieu) 많다 많으면

홍:         많으면 (x2)

흐엉 :        가다(di ) 가다 가면

홍:         가면 (x2)

흐엉 :        내리다(xuong) 내리다 내리면

홍:         내리면 (x2)

흐엉 :        모르다(khong biet) 모르다 모르면

홍:         모르면 (x2)


*** 전면 CG

초콜릿을 많이 먹으면 살이 쪄요.

그 옷을 입으면 젊어 보여요.

먼지가 많으면 청소를 해야 돼요.

계속 쭉 가면 은행이 있어요.
시청역에서 내리면 간판이 보여요.

길을 모르면 저한테 전화하세요.

흐엉 :      (neu an chocolate se bi beo)

홍:       초콜릿을 많이 먹으면 살이 쪄요. (x2)

흐엉 :      (neu mac cai ao kia ban se trong tre hon)

홍:       그 옷을 입으면 젊어 보여요. (x2)

흐엉 :      (neu nhieu bui thi phai lau don)

홍:       먼지가 많으면 청소를 해야 돼요. (x2)

흐엉 :      (neu cu di thang thi se thay ngan hang)

홍:       계속 쭉 가면 은행이 있어요. (x2)

흐엉 :      (Neu ban xuong o ga 시청 ban se nhin thay bien hieu)

홍:       시청역에서 내리면 간판이 보여요. (x2)

흐엉 :      (Neu ban ko biet duong thi hay goi dien cho toi)

홍:       길을 모르면 저한테 전화하세요. (x2)


ST>

        홍:     길을 모를 땐 무턱대로 헤매기보다

              아는 사람에게 전화해서 물어보거나

              주변에 있는 사람에게 물어보는 게 좋아요.

              흐엉 선생님. 뭐라고 물어봐야 할까요?

        흐엉 :    시장이 어디에 있어요? 또는

              시장에 어떻게 가요? 라고 물어봐야 돼요.
                홍:     맞아요. 여러분도 잘 기억하고 계시죠?

흐엉 :              Bay gio se la thoi gian de chung ta luyen tap lai tat cac cach bieu hien va cach

noi chung ta vua cung nhau hoc o tren, cac ban hay huong ve man hinh.

                      화면 주세요.


*** 전면 CG

시장 앞 / 오른쪽으로 20M / 한국병원 ---> 떠 있고

시장 앞에서 오른쪽으로 20미터 정도 걸으면 한국병원이 보여요. ---> 순차제시

명동역 / 버스로 5분 / 시네마 극장 ---> 떠 있고

명동역에서 버스로 5분 정도 가면 시네마 극장이 보여요. ---> 순차제시

나무초등학교 앞 / 육교 / 대성빌딩 ---> 떠 있고

나무초등학교 앞에서 육교를 건너면 대성빌딩이 보여요. ---> 순차제시홍:               시장 앞, 오른쪽으로 20M, 한국병원

                시장 앞에서 오른쪽으로 20미터 정도 걸으면

                한국병원이 보여요. (X2)

                명동역, 버스로 5분, 시네마 극장

                명동역에서 버스로 5분 정도 가면

                시네마 극장이 보여요. (X2)

                나무초등학교 앞, 육교, 대성빌딩

                나무초등학교 앞에서 육교를 건너면

                대성빌딩이 보여요. (X2)
    ST>

    흐엉 :              Vua roi chung ta da cung nhau luyen tap cac cau hoan thien, cac ban hay co

    gang tu tao cac cau hoan chinh de luyen tap, co nhu vay chung ta moi mau nho va s.dung thanh thao duoc

    tieng Han noi rieng va ngoai ngu noi chung.

                           자, 그럼 지금까지 배운 표현을 화면 보면서

                           따라해 볼까요?

==============================================================

     VCR                     응용 회화 ① - 크로마     # 거리를 배경으로                  여 :  저, 실례합니다. EBS가 어디에 있어요?

                           남:  저쪽 사거리에서 오른쪽으로 가세요.

                           여:  오른쪽이요?

                           남:  네. 100미터 정도 걸으면 횡단보도가 보여요.

                              횡단보도를 건너면 EBS가 있어요.

                           여 :  그래요? 고맙습니다.     # 거리를 배경으로

     남, 여 - 모자, 자켓 등로 의상 약간 바꿔서

                           남 :  실례합니다. 서울대학교병원에 어떻게 가요?

                           여 :  여기서 지하철 4호선을 타고 혜화역에 내리세요.

                           남 :  내려서 몇 번 출구로 나가요?

                           여 :  3번 출구로 나가야 돼요.
                            나가서 5분 정도 걸으면 서울대학교병원이 보여

   요.

   ===========================================================================

   ====

S#1-4. 메인

   흐엉 :              Cac ban thay the nao, cac ban hieu het cac cau vua roi chu, do la cac cau

   chung ta da cung nhau hoc trong bai hom nay.

                        자, 그럼 오늘 배울 마지막 표현은 뭔지

                  확인해볼까요?

   ===========================================================================

   ====

   VCR                   오늘의 표현 ③ - 애니메이션   s/s                    란/    저, 실례합니다.

                            혹시 근처에 주차장이 있나요?

                        남자/   네, 저쪽 사거리에서 우회전해서 똑바로 가세요.

                            가다가 사거리에서 유턴하면

                            오른쪽에 주차장이 있어요.

   ===========================================================================

   ====

S#1-5 메인

                  흐엉 :    Co gai dang duoc day cach tim duong den bai do xe.

   홍:               새로운 표현이 나왔어요.
s/s 우회전해서 똑바로 가세요.                 우회전해서 똑바로 가세요.

                   여기서 우회전은 오른쪽으로와 같은 뜻인데요.

                   차나 오토바이, 자전거 등 교통수단을 이용해서

                   오른쪽으로 돈다는 뜻이에요.

                   그리고 똑바로는 그대로 직진하라는 뜻이에요.

   흐엉 :               우회전해서 똑바로 가세요. Day la mot cau moi, o day 우회전 nghia la phia

   ben phai, khi chung ta dieu khien xe may, oto, xe dap chung ta hay noi tu nay de chi phia ben phai. Va 똑바로

   nghia la di thang, di thang phia truoc. Ngoai ra chung ta con co mot so bieu hien khac khi d/khien cac phuong

   tien di lai, chung ta se cung nhin va man hinh de hoc nha.

                   화면주세요.


   *** 전면 CG

     ① 직진        ② 우회전        ③ 좌회전       ④ 유턴         ⑤ 피턴
   흐엉 :               직진 nghia la di thang, di ve phia truoc.

                   우회전 nghia la di ve phia ben phia.

                   좌회전 nghia la di ve phia ben trai.

                   유턴 nghia la di nguoc lai, vong lai.

                   피턴 s.dung o doang duong khong duoc vong phia ben trai. Co nghia

   la cu di thang roi sau do se vong phia ben trai khi co bien hieu cho phep.
ST>

   흐엉 :             여러분, 잘 보셨나요?

                  Di den mot noi moi ma ban khong biet ro ban cung dung qua lo lang, hay hoi

   moi nguoi xung quanh. Muon nhu the ban hay hoc thuoc bai hoc ngay hom nay, con bay gio theo thuong le

   chung ta se lai den voi dat nuoc HQ qua muc 한국이 궁금해요. Chung ta se cung xem tinh huong of ngay

   hom nay nha. 확인해 볼까요?

   ===========================================================================

   ====

   VCR              <한국이 궁금해요?> 타이틀

   ===========================================================================

   ====

VCR 한국이 궁금해요 - 한국의 주요도시

   ===========================================================================

   ====

S#1-6. 메인

   흐엉 :             Co ve nhu Trang dang co mot thoi gian vui ve vui choi o Cong vien.

                  홍:     한국에는 서울 외에 여러 도시들이 있는데요.

                        오늘은 한국의 도시에 대해서 알아볼까요?

                  한국의 수도는 서울인데요.

                  한국의 모든 경제, 정치, 문화, 등이 밀집한 도시로

                  제일 크고 인구도 많아요.

   흐엉 :             THu do of HQ nhu ban biet la 서울, day la trung tam kinh te, van hoa
chinh tri va cung la thanh pho dong dan nhat HQ.

홍:              부산은 경상남도 아래에 있는 한국의 제 2의 도시이며

               한국 최대의 항구가 있습니다. 또, 해운대, 광안리 등의

               바다가 유명하고 매년 가을 부산국제영화제가 열려요.

흐엉 :             부산 la thanh pho lon thu 2 of HQ. Thanh pho nay co hai cang lon

nhat HQ, va co nhieu bai bien noi tieng nhu 해운대, 광안리. Ngoai ra hang nam o 부산 con co Le

hoi phim anh quoc te.

홍:              다음은 인천, 역시 큰 항구가 있고,

               한국 최대의 국제공항이 있는 도시예요.

흐엉 :             Sau do la 인천, thanh pho nay cung co hai cang rat lon va co con co

ca san bay quoc te lon nhat o HQ nua.

홍:              다음은 울산, 한국에서 가장 큰 공업도시로

               조선과 자동차가 유명해요.

홍:               라 도 는 주 국 주 에  여
               전 남 에있 광 는한 민 화 큰기 를한도시로

               평야가 많아 쌀이 많이 나고 무등산 수박이 맛있기로 유명해요.

흐엉 :             Sau do la thanh pho 울산, day la mot thanh pho cong nghiep lon nhat

HQ, noi tieng ve san xuat oto va tau thuy. 광주 nam o 전라남도 cung la mot thanh pho co dong

gop nhieu trong viec dan chu hoa HQ. 평야 la tinh ly san xuat nhieu gao nhat, va no cung rat noi

tieng voi nhieu loai dua hau ngon.

홍:              다음은 대전인데요. 대덕연구단지가 유명하고

               유성온천과 계룡산이 관광지로 꼽혀요.

흐엉 :             Thanh pho 대전, noi tieng voi nhieu trung tam nghien cuu va no cung

duoc biet den la mot trung tam du lich voi nhieu suoi nuoc khoang noi tieng va nui (계룡).
홍:               지 으 구 유 션 로 명 시 며
               마 막 로대 . 섬 와패 으 유 한도 이

               맛있는 사과와 수성 유원지, 팔공산이 유명해요.

흐엉 :             Thanh pho cuoi cung chung toi muon gioi thieu trong ngay hom nay la

대구, day la t.pho duoc coi la thanh pho of thoi trang va soi bong. Ngoai ra tao 대구 cung noi ttieng

la ngon, co nghia khu vui choi giai tri va cac khu cong nghiep.

               홍 :     이 외에도 한국의 역사에 관심이 있다면

               경주를 찾아가보세요.

                     불국사, 석굴암, 첨성대 등 신라 시대의 문화유산이

                     그대로 보존되어 있어서 유적지로 손색없는 곳입니다.

흐엉 :             Con neu ban q.tam den lich su of HQ thi ban ko the ko den voi thanh

pho 경주, voi 불국사, 석굴아, 첨성대 la nhung di tich lich su rat noi tieng of HQ da duoc con nhan

la DI san Van hoa the gioi.

홍 :              마지막으로 제주도를 빼놓을 수 없는데요.

                     휴화산인 한라산을 비롯해 여기저기 이색적인 섬 분위기

를

                     나타내는 다양한 볼거리들이 있어서

                     외국인이 자주 찾는 관광지예요.

흐엉 :             Con mot noi nua chung toi ko the ko nhac den la dao 제주, voi ngon

nui 한라 truoc day da tuong la mot ngon nui lua, hon dao nay con duoc vay quanh voi nhieu hon

dao nho rat dac biet. Day la mot dia diem d.lich rat an khach nhat la doi voi khach nuoc ngoai.

               홍 :     자, 한국의 도시에 대해서 알아봤구요.

                     이번에는 한국의 주소에 대해서 알아볼까요?

                     한국에는 각 건물마다 각각 주소가 있는데요.
                     집이나 건물의 정확한 위치를 알 수 있는 가장 좋은 방

법이

                     바로 주소를 확인하는 거예요.

                한국의 주소는 먼저 시나 도를 쓰고

                그 다음에 시나 군, 구를 쓰고

                그 뒤에 상세 주소 순으로 구성되는데요.

                빌라나 아파트처럼 공동주택의 경우 주택 이름과 함께

                ‘1동 102호’와 같이 ‘동’, ‘호’를 표시해요.

                예를 들어 서울시 동대문구 제기동 주공아파트 1동 102호

                이렇게 큰 단위에서 작은 단위 순으로 순차적으로 표시하면 돼요.

--> / 를 기준으로 순차제시


흐엉 :              O HQ, phia truoc of cac toa nha bao gio cung duoc gan voi dia chi ro

rang. De biet duoc vi tri of cac cong so hay nha cua cach tot nhat la chung ta phai xac dinh ro dia

chi. Khi xem dia chi ban se chu y don vi dau tien se la 시 hoac 도 nghia la thanh pho, sau do den

군 hoac 구: quan. Sau do neu la Villa hay trung cu, thi tren dia chi se co nghi nhu " 1동 102호

“ nghia khu nha so 1 can ho so 102. Vi nhu chung ta co the noi dia chi nhu: 서울시 동대문구 제기

동 주공아파트 1동 102호. Can ho so 102, toa so 1 trung cu 주공, khu 제기, quan 동대문, thanh

pho 서울.

s/s 다음 강 <비빔밥을 먹을게요.>      홍 :    다음 이 시간에는 식당에서 음식을 주문할 때 필요한

---> 번역                  표현에 대해서 알아보겠습니다.

s/s 이 프로그램은           흐엉 :   이 프로그램은 www. ebs. co. kr에서 다시 볼 수 있습니

다.

www. ebs. co. kr에 다 보 수 있 니 .
         서 시 실  습 다  무료니까 보고 또 보고~~!
---> 번역             반복학습 꼭 기억하시고

                생활하면서 느끼는 한국에 대한 궁금증이나

s/s 엔딩스크롤            프로그램에 대한 의견은

                <외국인을 위한 실용 한국어(초급)> 게시판에 남겨주세

요.

            홍 :   오늘도 알차고 재밌는 시간이 되셨나요?

                어느 새 30분이 훌쩍 지나서 헤어질 시간이 됐네요.

                오늘도 여러 가지 표현들을 배웠는데요.

                방송을 보면서 배운 내용을 계속해서 복습하면서

                많이 써보는 거 잊지 마세요.

                저희는 다음 주에 더 알찬 내용으로 다시 찾아올게요.

                여러분~~

            함께    안녕히 계세요.

===========================================================================

===
==============================================================================

								
To top