UO 5 ROC GEO by R8RVowI9

VIEWS: 14 PAGES: 5

									Učebné osnovy predmet geografia 5. ročník

Ciele geografie v 5. Ročníku
Rozvíjať si chuť učiť sa,
Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas,
Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí
Rozumieť grafom, diagramom,
Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt,
prezentovať ho),
Diskutovať o návrhoch,
Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.

Požadovaný výstup žiakov z geografie v 5. ročníku
a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc,
b) orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete
c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im,
d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu
e) vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme na
prírodné procesy
f) vysvetliť vznik časových pásiem,
f) počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou
f) podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon, rieka,
ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady
g) pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho
h) diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych
i) získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru
j) tvoriť mentálne mapy so symbolmi
Obsahové témy
I.   Zem vo vesmíre, pohyby Zeme,
II.   svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, zálivy,
III.   najvyššie pohoria, sopky, zemetrasenia, cunami, ich vznik,
IV.   pohyb zemských krýh,
V.   ľadovce, rieky, jazerá,
VI.   činnosť rieky, vetra,
VII.  rôznorodosť rastlinstva a živočíšstva na zemi,
VIII.  obyvateľstvo v rôznych častiach Zeme,
IX.   kultúrne pamiatky vo svete

  základné otázky geografie:
  kde to je
  čím je to zaujímavé
  ako to vzniklo
  akí ľudia tam žijú

  Objavovanie Zeme a vesmíru
Cieľ  a kľúčové Tematický celok Téma        Metódy       Výkonový      Odporúčaný
kompetencie           Obsahový štandard           štandard      počet hodín v
                                    požiadavky  na  5. r.
                                    výstup z celého
                                    stupňa
Hľadať odpovede Objavovanie    Zem ako planéta vo   Riešenie         Opísať tvar Zeme    4
na    otázky, Zeme a vesmíru  vesmíre.     Tvar  problémových úloh:    podľa glóbusu.
zdôvodňovať,            Zeme.          Prečo sa strieda deň   Predviesť
uvažovať,             Cesty do vesmíru    a noc?          s glóbusom
hodnotiť              a na Mesiac.      Prečo sa striedajú    rotáciu   Zeme
Pracovať    so         Slnečná   sústava,  ročné obdobia ?     okolo osi a obeh
zdrojmi              Slnko   ,  planéty  Ako   to  súvisí  Zeme     okolo
                  v slnečnej sústave,   s tvarom Zeme?      Slnka.
                  Mesiac,    vesmír,  Kedy    by  sa   Vysvetliť príčiny
                  planéta Zem.      nestriedali  ročné   striedania   dňa
                  Tvar Zeme, Pohyby    obdobia?         a noci a ako to
                  Zeme -         Čo by sa stalo, keby   súvisí s otáčaním
                  obeh Zeme okolo     Zem nemala tvar     Zeme okolo osi.
                  Slnka, rotácia Zeme   gule a keby sa      Uviesť aké sú
                  okolo osi,       netočila    okolo   dôsledky obehu
                  Dôsledky pohybov.    svojej osi?       Zeme okolo Slnka
                                          na     rôznych
                                          miestach na Zemi
                                          Poznať    dobu
                                          otočenia   Zeme
                                          okolo osi a obehu
                                          okolo Slnka.


  Povrch Zeme, svetadiely a oceány
Cieľ, spôsobilosť Tematický       Obsahový         metódy        Výkonový       poče
         celok         štandard                    štandard       tVedieť čítať     Cesty     Svetadiely,          Vyhľadať       Čítať základné    3
a interpretovať    objaviteľov do ostrovy,           informácie      údaje z mapy.
údaje z máp,     rôznych častí polostrovy,          o cestách       Opísať, čo
plánov a iných    sveta.     oceány, moria,        moreplavcov      zobrazuje
zdrojov        Plavby     prieplavy,          skupinová       mapa podľa jej
Vedieť        K. Kolumba, F. zálivy,            práca         legendy
diskutovať      Magalhaesa                             Pripraviť si
o cestách       J. Cooka,                             diskusný
objaviteľov do    Vacso da Gama                           príspevok
rôznych častí     Svetadiely,                            o cestách a ich
Zeme         oceány,                              význame pri
                                             objavovaní
                                             sveta

Glóbus a mapa
Ciele, spôsobilosti  Téma   Obsahový štandard       metódy        Výstup
                                          Výkonový štandard
Orientovať sa na   Mapa a  Glóbus, zemská os, póly,   Rôzne hry s     Na glóbuse určiť zemskú os,     8
mape – autoamapa,   glóbus  svetové strany, zemské    mapou        severný pól, južný pól, zemské
internetová mapa,       pologule, rovnobežky,     Vychádzka do    pologule, rovník, nultý poludník,
turistická mapa        poludníky,          okolia školy –   rovnobežky, poludníky,
Určiť geografickú       nultý poludník,, rovník,   použitie mapy.   obratníky, polárne kružnice
polohu bodu na mape      zemské pologule, obratníky,            Určiť svetové strany na mape a
geografickými         polárne kružnice,                 v teréne.
súradnicami          Mapy, automapy, mapy na              Zdôvodniť vytvorenie
                internete, plán mesta,              geografickej siete a opísať ju.
                tematické mapy , turistické            Určiť polohu ľubovoľného
                mapy                       miesta na mape geografickými
                Legenda mapy – symboly,              súradnicami.
                znaky.                      Odmerať vzdialenosť na mape
                čítanie mapy, získavanie             grafickou mierkou
                údajov z mapy,
                zakresľovanie údajov do
                mapy.
                grafická mierka (nezavádzať
                číselnú mierku) a meranie
                vzdialeností na mape,
                legenda mapy
                Geografická poloha,
                geografické súradnice
                Orientácia na mape,
                určovanie geografickej
                polohy
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda – 12 hodín
Ciele, spôsobilosť téma    Obsahový štandard   Konkrétne javy     metódy      Výkonový štandard
Schopnosť      Ako vytvorila  Stavba Zeme, zemské     Himaláje, Alpy,   Pripraviť     Na modeli Zeme
objavovať,     príroda     jadro, plášť, zemská    Tatry, Mount    obrázky      rozlíšiť časti Zeme
vyhľadávať     najkrajšie   kôra, zemské platne     Everest, Mont    z vybraných    Porovnať povrch Zeme
informácie,     miesta na    a ich pohyb, vznik     Blanc        lokalít sveta:  v jednotlivých častiach
prezentovať,    Zemi      pohoria, vznik       Zemetrasenie,    pohorie, sopka,  (pologuliach),
vysvetľovať             zemetrasenia, sopečná    epicentrum     vodopád, rieka,  vymenovať a ukázať
Na základe             činnosť a i.) , cenami,   Cenami       kaňon, ľadovec,  na mape a glóbuse
príkladov              zlomy,           Sopka, sopečný   skalné mesto,   oceány, svetadiely
z najrôznejších           Kaňony, vodopády,      kanál, magma,    púšť,       Opísať pohyb
častí vysvetľovať          jazerá (činnosť vody –   láva        dažďový prales,  zemských krýh
javy na základe           riek, ľadovca), prítoky,  rieka, jazero,   Veľká koralová  Vysvetliť, ako vzniká
vedomostí              delta            prítoky rieky,   bariéra      pohorie, sopka,
                  Činnosť vetra        delta,       Môžu byť CD,   sopečná činnosť,
                  Púšte, skalné mestá     Amazonka,      videofilmy –   zemetrasenie na
                  (činnosť vetra)       Kongo, Níl,     Skupinová     základe pohybu
                  Dažďové lesy , savana,   Volga, Dunaj,    práca, práce na  zemských krýh.
                  lesy, púšť, (rastlinstvo,  Viktóriino,     projekte,     Určiť na mape vybraté
                  živočíšstvo         Kaspické more,   výklad,      povrchové celky.
                                Mŕtve more,     získavanie    Opísať ich polohu.
                                Činnosť rieky    informácií    Orientovať sa bez
                                na povrch               problémov na mape.
                                Grand Canyon             Poznať názvy
                                -                   najvyšších vrchov
                                vodopád                pohorí, vedieť ich
                                Niagarské               porovnať podľa výšky.
                                vodopády               Porozprávať
                                Angelov                zaujímavosti o
                                vodopád,               nebezpečenstvách
                                Iguacu,                vysokých pohorí.
                                Viktóriine              Určiť na mape
                                vodopády               sopečné oblasti,
                                Amazonský               oblasti zemetrasení.
                                dažďový prales,            Opísať ich
                                savana, púšť v            výnimočnosť.
                                Afrike                Určiť na mape
                                                   sopečný pás a ktoré
                                                   oblasti sveta sú
                                                   najviac ohrozené.
                                                   Uviesť príklady
                                                   živelných pohrôm vo
                                                   svete a diskutovať
                                                   o možnostiach
                                                   predchádzať im
                                                   (cunami,
                                                   zemetrasenie)
                                                   Vysvetliť ako pôsobia
                                                   rieka a vietor na
                                                   zemský povrch
                                                   Na základe príkladov
                                                   porovnať oblasti na
                                                   Zemi podľa rastlinstva


Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
Ciele,     téma      Obsahový       Konkrétne javy    metódy        Výkonový       Počet
spôsobilosti          štandard                             štandard       hodín
Navrhnúť     Najkrajšie   Sídla na Zemi    Paríž, New    Práca s odbornou  Na príklade     5
trasu výletu po  miesta na Zemi, Mestá a dediny   York, Mexico   literatúrou,    modelového
zaujímavých    ktoré vytvoril (ako žijú ľudia na  City       vyhľadávanie    regiónu vytvoriť
miestach.     človek     rôznych miestach  Tadž Mahal,    informácií ,    podrobnú
Orientovať sa           Zeme)        Eifelova veža,  prezentovanie   charakteristiku
na mape              Kultúrne      Opera v Sydney,  návrhov,      regiónu
                 a technické     pyramídy,     skupinová práca  Pripraviť
                 stavby – (príklad  Veľký čínsky             prezentáciu
                 chrámy,       múr, socha              o živote ľudí vo
                 pyramídy,)     Krista v Rio de           vybranej oblasti
                 Pamiatky      Janeiro,               Vytvoriť mentálnu
                 UNESCO       katedrály              mapu svetadielov

								
To top