Tarih ve Sayisi - DOC 2

Document Sample
Tarih ve Sayisi - DOC 2 Powered By Docstoc
					                  T.C.
             MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

    TEBLİĞLER DERGİSİ

      DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
            AYDA BİR ÇIKARILIR
          İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
 CİLT: 75          MART 2012             SAYI: 2654


                    T.C.
               MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
                  Müsteşarlık


Sayı  : B.08.0.MÜS.0.01.00.00-010.03 / 170              01/03/2012

Konu  : Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılması               BAKANLIK MAKAMINA

İlgi  : İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanlığının 17/01/2012 tarihli ve
     B.08.2.İYK.0.01.05.00/ 949 sayılı yazısı.
     İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim
Kurulu Başkanlığı ilgi yazılarında uygulamada karşılaşılan bazı sorunların çözümüne
katkı sağlanması, üyelerine daha sağlıklı ve süratli hizmetin verilebilmesi amacıyla;
    Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin;
   5 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi,
   6 ncı maddenin eklenmesi,
   6 ncı maddesinin 7 nci madde numarası olarak değiştirilmesi, 3 üncü fıkrasının
    yeniden düzenlenmesi ve 4 üncü fıkrasının iptal edilmesi,
   7 nci maddesinin 8 inci madde,
   8 inci maddesinin 9 uncu madde,
   9 uncu maddesinin 10 uncu madde,
   10 uncu maddesinin 11 inci madde,
146            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


     11 inci maddesinin 12 nci madde,
     12 nci maddesinin 13 üncü madde,
     13 üncü maddesinin 14 üncü madde numarası ile birlikte yeniden
     düzenlenmesi,
     14 üncü maddesinin 15 inci madde,
     15 inci maddesinin 16 ncı madde,
     16 ncı maddesinin 17 nci madde olarak değiştirilmesi,
     İkraz Yönetmeliğinin “ İkrazın vadesi “ başlıklı 17 nci maddesinin iptali,
     18, 20, 22 nci maddelerinin yeniden düzenlenmesi,
    Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliğinin;
   “ Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (g) bendinin,
   5 inci maddenin 4 üncü fıkrasının,
   6 ncı maddesinin,
   7 nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinin,
   9 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (b ve c) bentlerinin,
   10 uncu maddenin 1 inci fıkrası ve 4 üncü fıkrasının (b ve c) bentlerinin,
   12 nci maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarının yeniden düzenlenmesi,
   18 inci maddenin 4 üncü fıkrasının iptal edilerek yeniden düzenlenmesi,
   22 nci maddesinin yeniden düzenlenmesi,
    Aralık EK 2008 tarihli ve 2615 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliğinin;
   1 inci maddenin 1 inci fıkrasının,
   4 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (ç) bendinin,
   26 ncı maddenin 1 inci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı 1-a alt bendi, 2-a alt
    bendi,
    4 üncü alt fıkrası, 5- a alt bendi, 6-a alt bendi, 7-b alt bendinin,
   27 nci maddenin 2 nci fıkrasının,
   31 inci maddenin 2 nci fıkrasının yeniden düzenlenmesi,
   32 nci maddesi madde başlığı ile birlikte değiştirilmesi ve bir fıkra eklenmesi,
   34 üncü maddenin 2 nci fıkrasının düzenlenmesi,
   5 inci bölümün bölüm başlığının yeniden düzenlenmesi, 38 ve 39 uncu
    maddelerinin yürürlükten kaldırılması,
   47 nci maddenin değiştirilmesi,
   60 ıncı maddenin madde başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmesi,
   61 nci maddenin 1 inci ve 5 inci fıkralarının yeniden düzenlenmesi, bir fıkra
    eklenmesi ve    6 ncı fıkranın yeniden numaralandırılarak düzenlenmesi,
   65 inci maddenin 2 nci fıkrasının,
   69 uncu maddenin 1 inci fıkrasının yeniden düzenlenmesi,
     Ekinin; “Ek: Disiplin Amirleri listesi (1)” şeklinde değiştirilmesi,
     Aralık EK 2008 tarihli ve 2615 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliğinin 11
inci maddesinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu, taslakların Yönetim
Kurulunda da görüşüldüğü ve Yönetim Kurulunun 11/01/2012 tarih ve 18/7 sayılı kararı
ile Bakanlık onayına sunulmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.
 Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             147


     Söz konusu yönetmelik değişiklik talepleri Bakanlığımızca da incelenmiş olup,
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son şekli verilen ve ilişikte sunulan;
     * İLKSAN İkraz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
     * İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik,
     * İLKSAN Personel ve İdari İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik,
     * İLKSAN Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliklerin, yeniden düzenlendiği şekliyle yürürlüğe konulmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
    Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini olurlarınıza arz ederim.                                     Zübeyir YILMAZ
                                    Müsteşar YardımcısıUygun görüşle arz ederim.
  …/…/2012M. Emin ZARARSIZ
   Müsteşar
                      OLUR
                    .../ …/ 2012


                   Ömer DİNÇER
                    Bakan
148          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi    Mart 2012-2654


 ARALIK 2007 TARİHLİ VE 2603 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNDE YAYIMLANAN
  İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE
  SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
                YÖNETMELİK

MADDE 1- Aralık 2007 tarihli ve 2603 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin
Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

   Tanımlar
   “MADDE 4- (g) Emekli yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan
yardımı,”

MADDE 2- Aynı yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

    Evlenme yardımı
    “MADDE 5- (4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye; evlenme
tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenir.”

MADDE 3- Aynı yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Ölüm yardımı
    “MADDE 6- (1) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine
bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar
kadar yardım yapılır.
     (2) Üyelik kapsamında iken; Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan,
herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu
üyelerin kanuni varislerine emekli yardımı usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar
kadar yardım yapılır.
    (3) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Ölüm Yardımının yapılabilmesi için
form dilekçeye;
    a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,
    b) Veraset ilamı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce
düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
    c) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi
    ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi,
    d) 18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi
halinde, noter onaylı vekaletname,
     eklenir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

   Şehit yardımı
   “MADDE 7-
   (2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Şehit Yardımının yapılabilmesi için;
    a) Veraset ilamı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce
düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
   b) Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,
 Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          149


   c) 18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi
halinde; noter onaylı vekaletname,
    eklenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b ve c) bentleri
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Maluliyet Yardımı
    “MADDE 9-
     (2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Maluliyet yardımının yapılabilmesi için
form dilekçeye;
     a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,
     b) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi
yazının fotokopisi,
     c) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi,
   eklenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının
(b ve c) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Emekli Yardımı
    “MADDE 10- (1) Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara
veya üyelik kapsamında iken 120 ay aidat ödeyip üyelik kapsamı dışına çıkanlardan
aidat iadelerini almayanların ileride emekli olmaları halinde;
     a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
     b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
     c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının
tutarı toplamı,
      bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı olarak ödenir.

     (4) (Değişik Ek dördüncü fıkra: Şubat 2010/2629)       Emekli yardımının
yapılabilmesi için form dilekçeye;
     a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,
     b) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi
yazının fotokopisi,
     c) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi,
    eklenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

    Aidat İadesi
    “MADDE 12- (1) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Üyelik sürelerine
bakılmaksızın;
     a) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona
erenlere,
     b) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara
     c) Sandığımızdan emekli yardımı almış olanların, tekrar üyelik kapsamında bir
göreve dönmeleri halinde, göreve döndükten sonraki ödemiş oldukları aidatları, ödendiği
tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.
150           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


     ç) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) Bu maddenin (a) bendine göre, aidat iadesi
alacak olanlardan; aidat ödeme süresi 60 ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından
varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir. Tahakkuk
ettirilecek miktardan; mahsup edilecek evlenme yardımı tutarının daha fazla olması
halinde, aradaki fark ilgiliden talep edilmez.
     d) 120 ayın üzerinde üyeliği ve aidatı bulunup, üyeliği sona erenlerin aidat
iadesi talep etmesi halinde, ileride emekli olduğunda emekli yardımından feragat
edeceğine dair yazılı dilekçe,
      (2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Aidatların iade edilebilmesi için form
dilekçeye;
     a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,
     b) Atama kararnamesi,
     c) Personel nakil bildirimi,
     ç) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup, Sandığımızdan emekli yardımı
alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi
yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına
dair resmi yazının fotokopisi,
     d) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal
Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi
   eklenir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası iptal edilerek,
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Sandığa olan borcun yardımlardan mahsup edilmesi
    MADDE 18-
     (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) üyeye yapılacak emekli yardımı ve
aidat iadeleri sırasında üyenin Sandığa borcu varsa, bu borç yapılacak ödemeden
mahsup edilir.
     (2) (Değişik ikinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandığa ikraz borcu olan üyenin
vefatı halinde; Kredi Hayat Sigortası kapsamında olanlar hariç, kalan borcu yapılacak
ölüm yardımından mahsup edilir.
     (3) (Ek fıkra: Aralık 2008/2615) Evlenme yardımı ödemelerinde, üyenin vadesi
geçmiş ikraz taksitleri varsa bu taksitler yapılacak ödemeden mahsup edilir.
     4) (Ek fıkra: Şubat 2010/2629) Emekliye ayrıldığı veya öldüğü tespit edilen
üyenin Sandığa olan borcu; bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan
süre göz önünde bulundurularak sosyal yardım başvurusu beklenmeksizin re’sen
tahakkuk ettirilerek mahsup edilir. Bakiye alacağı olması durumunda, bu alacağı emanet
hesapta bekletilir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Belgelerin saklanma süresi
    “MADDE 22- (1) Sosyal yardımlara ait müracaat evrakı ve ekli belgeler, Sandık
Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl muhafaza edildikten sonra, Genel Müdürlük
tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi
tutanağa bağlanır.”

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          151


       ARALIK 2007 TARİHLİ VE 2603 SAYILI TEBLİĞLER
     DERGİSİNDE YAYIMLANAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK
    VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
           YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Genel şartlar
    “MADDE 5 – (1) İkraz isteğinde bulunan üyelerde;
      a) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,
      b) Sandıktan daha önce ikraz alıp, haklarında icra takibi başlatılan üyeler için
borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş olmak,
      c ) Maaşında haciz ve temlik bulunmamak,
      ç) Haklarında icra takibi başlatılan müşterek ve müteselsil borçlu üyeler için
ikraz borcunun tamamı ödenmiş olmak,
      d) Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan
bir kişiyi müşterek ve müteselsil borçlu göstermek,
      e) Gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun, üçten fazla ikraz borcunda
müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunmaması,
      f) Müşterek ve müteselsil borçlu göstermek istemeyen üyenin,        primi
kendisinden tahsil edilmek üzere, faizli ikraz tutarı üzerinden kredi kefalet sigortası
kapsamına girmeyi kabul etmesi,
      şartları aranır.”
      g) f bendi, Genel Müdürlükçe, kredi kefalet sigortasını yapacak sigorta şirketini
belirleyip sözleşme yapılmasına müteakip uygulamaya konulacak olup; sözleşmenin
sona ermesi veya yeni sigorta şirketi ile sözleşme yapılamaması durumunda bu
uygulamaya son vermeye veya ertelemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine 6
ncı madde eklenmiştir.

    Özel günler için kullandırılacak ikraz
    “MADDE 6 – (1 ) Sandık üyelerine, dini bayramlar, eğitim öğretim yılı başlangıcı,
24 Kasım öğretmenler günü ve tatil dönemlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen
ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez.
     (2) Bu ikrazın yıl içerisinde hangilerinin uygulamaya konulacağı Sandığın nakit
durumu dikkate alınarak Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 3- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 6
ncı maddesinin 7 nci madde numarası ile birlikte, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiş ve dördüncü fıkrası iptal edilmiştir.

    Evlenme halinde kullandırılacak ikraz
    “MADDE 7- (1) Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve
Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya
mahsus verilen faizsiz ikrazdır.
152            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


    (2) Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, isterlerse her iki
üyeye ayrı ayrı İkraz verilir.
    (3) Evlenme halinde alınan ikraz eşit taksitlerle geri ödenir.”

MADDE 4- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 7
nci maddesi madde numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz
    “MADDE 8 – (1) Üyeye; kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uzun
süreli hastalıkları sebebiyle, tedavi masraflarında kullanılmak üzere verilen ikrazdır. Bu
ikraz borcu bitmeden, aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez.
     (2) (Değişik ikinci fıkra: Aralık Ek 2008/2615) Hastalık ve tedaviye ilişkin verilen
ikraz eşit taksitler halinde geri tahsil edilir.
     (3) Hastalık ve tedaviye ilişkin ikrazı kullanan üye grup kredi hayat sigortası
kapsamında değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 5- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 8
inci maddesi madde numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    İkraz taleplerinin değerlendirilmesi
    “MADDE 9 - (1) İkraz taleplerinin değerlendirilmesinde;
     a) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,
     b) Sandıktan daha önce ikraz almış ise, borcun bitirilmiş ya da taksitlerinin
yarısından fazlasının ödenmiş olması,
     c) Genel Müdürlükçe istenen belgelerin tam olması,
     ç) İkraz İstek Formunun usulüne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması, borçlu
ve müşterek ve müteselsil borçlu daire amiri onay bölümünü tasdik eden amirin imza ve
mührünün olması,
     hususları göz önünde bulundurulur.
     (2) Gerektiğinde ikraz formundaki bilgilerin doğruluğu Genel Müdürlükçe teyit ettirilir.
     (3) Özel günler için kullandırılacak ikraz, evlenme halinde kullandırılacak ikraz
ve hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz talebinde bulunan üyeden, Sandıktan
daha önce ikraz almış ise, borcun bitirilmiş ya da taksitlerinin yarısından fazlasının
ödenmiş olması şartı aranmaz.
     (4) Üye ikraz almış ve borcunu vadesinden önce ödemiş ise, yeniden ikraz
talebinde bulunabilir.
     (5) Başvurularda, daha önce ikraz almamış üyelere öncelik verilir.
     (6) Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ikrazlardan en fazla ikisi için talepte
bulunabilir.”

MADDE 6- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 9
uncu maddesi, madde numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

   Başvurularda istenilen belgeler
   “MADDE 10- (1) ikraz alacak üyelerden;
    a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum
amirinden onaylı ikraz istek formu,
    b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaş bordroları,
    c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,
    ç) Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,
    d) İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,
 Mart 2012-2654         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            153


     e) İmza sirküleri formu,
     istenir.
     (2) Evlenme halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci fıkrada
istenenlerin yanında; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı
nüfus kayıt örneği istenir.
     (3) Hastalık ve tedavi halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci
fıkrada istenenlerin yanında; son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastanesi,
üniversite hastanesinden veya SGK ile anlaşmalı özel hastaneden alınmış tedavi altında
olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenir.
     (4) İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ikraz istek form ve taahhütnamesi ile maaş
bordrolarının Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.”

MADDE 7- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
10 uncu maddesi madde numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

   Başvuru şekli
   “MADDE 11 - (1) Üye, Sandık tarafından hazırlanan ikraz istek formunu
doldurarak, kurum amirine onaylatılmasından sonra, bu Yönetmelikte sayılan ikraz
türüne göre istenilen diğer belgeleri Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle ikraz
başvurusu yapar.”

MADDE 8- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
11 inci maddesi madde numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Yapılacak işlemler
    “MADDE 12 - (1) Gelen başvurular, bu Yönetmelikte sayılan ikraz türüne göre
belirlenen esaslar çerçevesinde ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesi doğrultusunda
değerlendirilerek talebin kabul ya da reddine karar verilir.
      (2) Başvurusu, Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan veya eksik belgeyle
başvuru yapan üyelerin ikraz başvuruları işleme alınmaz Üyeye, eksiklikler ile ilgili
olarak, resmî yazı veya iletişim araçları ile bilgi verilir, eksikliklerin giderilmesi talep edilir.
      (3) İkraz verilmesine karar verilen başvurulara, ödeme gününden bir önceki gün
itibarıyla kredi komisyonunca belirlenen faiz oranı uygulanarak, üyenin aylık ödeme
taksitleri belirlenir ve tahakkuk listeleri hazırlanarak, Sandık Muhasebe ve Mali İşler
Müdürlüğüne bir yazı ile teslim edilir.
      (4) Talebi kabul edilen ve kredi hayat sigortası kapsamına giren üyeler, primi
üyeden tahsil edilmek üzere, Sandık tarafından faizli ikraz tutarı üzerinden kredi hayat
sigortası kapsamında sigorta ettirilir.
      (5) Kabul edilen ikraz, üyenin aracı kurumdaki hesap numarasına havale edilir,
havale edildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır.
      (6) İkrazın faizi; üyenin hesabına havale edildiği günden itibaren başlar.”

MADDE 9- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
12 nci maddesi madde numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Verilecek ikraz miktarı ve vadeleri
    “MADDE 13- (1) İkraz miktarları ve vadeleri,
     a) 12 aylık ikraz için 10.000,00TL’ye,
     b) 24 aylık ikraz için 15.000,00TL’ye
     c) 36 ,48 aylık ikraz için 25.000,00TL’ye,
     kadardır.
154           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


     (2) Evlenme halinde kullanılacak olan ikrazın vadesi 12 ay olup; miktarı en son
aya ait aidat miktarının en fazla 120 katı kadardır.
     (3) Hastalık ve tedavi halinde kullanılacak ikrazın vadesi 12 veya 24 ay olup;
miktarı en son aya ait aidat miktarının en fazla 150 katı kadardır.
     (4) Özel günler için kullanılacak ikrazın vadesi 12 ay olup; miktarı 2.000,00
TL’ye kadardır.
     (5) Üyenin ikraz borcu ile birlikte özel günler için kullandırılacak ikraz, evlenme
halinde kullandırılacak ikraz veya hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz
borçlarının toplamı Yönetim Kurulunca belirlenen en yüksek ikraz limitini aşamaz.
     (6) Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak,
Genel Müdürlüğün teklifi üzerine İkraz miktarları ve vadelerini iki katına kadar artırmaya
veya azaltmaya, kısmen veya tamamen durdurmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 10- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
13 üncü maddesi madde numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

   İkraz ödeme tarihi ve ödeme şekli
   “MADDE 14- (1) İkraz ödemeleri Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.
Ödeme tarihlerinin tatil gününe denk gelmesi halinde, ödeme günü takip eden ilk iş
günüdür. Tahsis edilen ikraz ödemeleri üyenin aracı kurumdaki hesabına havale edilir.
Sandık veznesinden ödeme yapılmaz.
    (2) İkrazı hesabına havale edildikten sonra almaktan vazgeçen üyenin hesabı,
adına tahakkuku yapılan damga vergisinin tamamı, sigorta primi ve ikrazın Genel
Müdürlük hesaplarına iade edildiği tarihe kadarki faiz üyeden tahsil edilerek kapatılır.”

MADDE 11- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
14 üncü maddesinin madde numarası 15 olarak değiştirilmiştir.

    Taksit ödeme ve erken ödeme indirimi
    “MADDE 15- (1) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş
ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya
İlksan tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden yapılması sağlanır.
Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan
hesaplarına yatırılır.
      (2) Borcun tamamının, bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi
halinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz
oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz tutarı kadar indirim
yapılır. Üye erken ödeyeceği taksit sayısını önceden Genel Müdürlüğe bildirir. Ödenecek
tutar Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırılır.
      (3) Evlilik halinde kullanılan ikrazın taksit ödemelerinde erken ödeme indirimi
yapılmaz.
      (4) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli personelden ikraz alan üyenin
taksitleri maaş ödeme günü maaşından mahsup edilir.
      (5) İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde,
(üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vs.) üye kendisine bildirilen
vadelerde taksitlerini Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırır.”

MADDE 12- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
15 inci maddesinin madde numarası 16 olarak değiştirilmiştir.
 Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         155


    Taksitlerin zamanında ödenmemesi
    “MADDE 16- (1) (Değişik birinci fıkra :Aralık Ek 2008/2615) İkraz alan üyenin,
bir taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum borçlu üyeye yazılı olarak bildirilir
ve taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksidi ödemez
ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit müşterek ve müteselsil borçlunun
maaşından kesilir. Müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından da kesilememesi
halinde; borcun tamamı için icra takibi yapılır.”

MADDE 13- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
16 ncı maddesinin madde numarası 17 olarak değiştirilmiştir.

    Aracı kurum işlemleri
    “MADDE 17 – (1) Aracı Kurum işlemleri, ilgili kurum ile Sandık arasında yapılacak
bir protokole göre yürütülür. Bu protokolde ikrazın üyelere verilmesinde aracı kurum
tarafından yapılacak işlemlere ilişkin hususlara yer verilir.”

MADDE 14- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
17 nci maddesi iptal edilmiştir.

MADDE 15- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
18 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

     İkrazlara uygulanacak faiz
     “MADDE 18 – (1) İkrazlara uygulanacak faiz; her ödeme gününden bir önceki iş
günü ikraz komisyonunca temin edilen en fazla 5 (beş) bankanın aynı vadelere
uyguladığı aylık Tüketici Kredisi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, Genel Müdürlüğün
teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda indirim yapılarak uygulanır.

     (2) İkraz verilmesine karar verilen üyeden;
      a) İkraz için; faiz, kredi hayat sigorta primi, damga vergisi ve aracı kurum
        havale masrafı,
      b) Hastalık ve tedavi hâlinde kullanılacak ikraz için; faiz, damga vergisi ve
        aracı kurum havale masrafı,
      c) Evlenme hâlinde kullanılacak ikraz için; kredi hayat sigorta primi, damga
        vergisi ve aracı kurum havale masrafı ile Yönetim Kurulunca belirlenen
        masraf,
      ç) Özel günler için kullanılacak ikraz için; faiz, damga vergisi, kredi hayat
         sigortası, kredi kefalet sigorta primi ve aracı kurum havale masrafı,
     dışında masraf alınmaz.”

MADDE 16- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
20 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    İkrazların mahsup ve taksit erteleme işlemleri
    “MADDE 20- (1) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin
sona ermesi hâlinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan
veya diğer alacaklarından, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne
göre sırasıyla;
      a) Evlenmeye ilişkin ikraz borcu,
      b) Hastalık ve tedaviye ilişkin ikraz borcu,
156           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


       c) Özel günler için ikraz borcu,
       ç) İkraz borcu,
       mahsup edilir.
      (2) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü halinde; üye kredi hayat sigortası
kapsamında ise Sandık alacağı sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigortadan alınacak
miktarın üyenin borcunu karşılaması halinde; Sandıktan alacağı sosyal yardımlar
varislerine kesintisiz olarak ödenir.
      (3) İkraz borcu, taksitlerinin yarısından fazlasını ödeyen üyenin yeniden ikraz
talebinde bulunması durumunda, bakiye borcu kullanacağı ikrazdan mahsup edilerek
kalan miktar ödenir.
      (4) Talepleri halinde;
       a)İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyelerin
taksitlerini faiz yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,
       b) Doğal hayatı etkileyen afete maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya
yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini, ağır hasarlar için faizsiz olarak 3 aya kadar,
orta ve hafif hasarlar için faizli olarak 3 ay kadar ertelemeye,
     Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 17- İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin
22 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Cezai sorumluluk
    “MADDE 22 – (1) Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği ve belgelerde sahtecilik
yaptığı tespit edilen üyenin ikraz başvurusu ret edilerek bağlı bulunduğu İl Valiliğine /
Genel Müdürlüğüne bildirilir.
     (2) Bu kişilerin yeni ikraz talepleri, haklarındaki idari ve cezai soruşturma
sonuçlanıncaya kadar kabul edilmez.
     (3) Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl
süreyle ikraz verilmez.”

MADDE 18– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 Mart 2012-2654        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           157


    ARALIK EK 2008 TARİHLİ VE 2615 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNDE
   YAYIMLANAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
    SANDIĞI PERSONEL VE İDARİ İŞLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
           YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- (1) Aralık EK 2008 tarihli ve 2615 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak
yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari
İşler Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

    Amaç
    “Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal
Yardım Sandığının idari işleyişi, teşkilat yapısı, personelin işe alınmalarında aranacak
nitelikler ve şartlar, görev, yetki ve sorumluluklar, yükselmeler, çalışma saatleri ve izinler,
mali, sosyal ve özlük hakları, harcırah, uyulması zorunlu kurallar ve disiplin durumları ile
personelin her türlü hak ve yükümlülüklerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    MADDE 4- (1)
    “ç) Büro Personeli: Bilgisayar programcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni ve benzeri büro hizmetlerini yürütenleri.”

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı “1-
a” alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Personelde aranacak şartlar
    “MADDE 26- (1)
     “b) Özel Şartlar;
     1- Genel Müdür olarak atanacaklar için;
     a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya bunlara
denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,”

MADDE 4- Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı “2-
a” alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
     “2- Genel müdür yardımcısı olarak atanacaklar için;
     a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya bunlara
denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,”

MADDE 5- Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı
dördüncü alt fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
     “4- Bilgi işlem koordinatörü olarak atanacaklar için;
     a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden veya bunlara
denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,”
     b) Tercihen iyi derecede ingilizce biliyor olmak,
158            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


    c) İyi derecede bilgisayar kullanmak ve çalışma alanına ilişkin programlara
hakim olmak,
    ç) En az iki işletim sisteminin uygulamasını ve en az iki programlama dilini
bilmek.

MADDE 6- Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı “5-
a” alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
     “5- Birim müdürü ve uzman olarak atanacaklar için;
     a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya bunlara
denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,”

MADDE 7- Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı “6-
a” alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
     “6- Bağlı birim müdürü olarak atanacaklar için;
     a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya bağlı
birimin faaliyet alanına uygun eğitim veren veya bunlara denkliği yetkili makamca kabul
edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,”

MADDE 8- Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı “7-
b” alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
     “7- Şef olarak atanacaklar için;
     b) Sandık bünyesinde toplam en az üç yıl büro personeli olarak görev yapıyor
olmak,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

   “MADDE 27- (2) Genel Müdürlük, başvuruda bulunan adaylardan yönetici olarak
görev almak isteyenler ile hukuk ve danışma personeli olarak görev almak isteyenleri
Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi durumunda mülakata tabi tutar.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

    Deneme süresi
    “MADDE 31-
    (2) Deneme süresi sonunda personelin bağlı olarak çalıştığı birim amiri adayın
işindeki başarı durumunu değerlendirerek görüşlerini Genel Müdürlüğe bildirir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, bir fıkra eklenmiştir.

    “Atama, yer değiştirme ve geçici görevlendirmeler
    MADDE 32- (1) Sandık çalışanlarının görev yerleri, hizmet gerekleri ve personel
nitelikleri birlikte değerlendirilmek suretiyle Genel Müdür tarafından değiştirilebilir.
      (2) Görev yeri bir başka il olacak şekilde değiştirilenler, değişikliğin tebliğ tarihini
izleyen günden itibaren onbeş gün içinde, görev yeri aynı il içinde değiştirilenler ise
değişikliğin tebliğ tarihini izleyen ilk iş gününde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.
 Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         159


     (3) Hizmetin gerektirdiği ihtiyaçlara bağlı olarak personelin il içi ve il dışına
yapılacak geçici görevlendirmeleri Genel Müdürün onayı ile yapılır. Görevlendirilen
personelin gidiş-dönüş tarihleri ve görev süresi onayda açıkça belirtilir.
     (4) Genel Müdürce yapılan bu düzenlemeler Yönetim Kurulunun bilgisine
sunulur.
     (5) Sandıkta görev yapan büro personeli ve yöneticilerin bir üst makama
atamaları; Genel Müdürlükçe belirlenen prosedürlerin sonucunda şartları uyan
personelden Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yapılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

   Yıllık ücretli izin ve diğer izinler
   “MADDE 34-
     (2) Genel Müdürün izni Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili, genel müdür
yardımcıları ile doğrudan Genel Müdüre bağlı birim amirlerinin izini Genel Müdür, Genel
Müdüre bağlı birim müdürlüklerinin personelinin iznini bağlı olduğu birim müdürü, diğer
personelin izinleri ise bağlı bulundukları genel müdür yardımcısı tarafından verilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 5 inci bölümün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiş, 38 ve 39 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   “Disipline İlişkin Hükümler”
   MADDE 38- Yürürlükten kaldırılmıştır.
   MADDE 39- Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Takdir hakkı
    “MADDE 47- (1) Verilecek cezalarda Yönetim Kurulunun kararı ile bir derece hafif
olanı uygulanabilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    “Disiplin amirleri
    MADDE 60- (1) Sandık personelinin disiplin amirleri, bu Yönetmelik eki Ek-1
Disiplin Amirleri Listesinde belirtildiği gibidir.
    (2) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürün disiplin amiridir. Diğer personelin en
üst disiplin amiri Genel Müdürdür.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiş, bir fıkra eklenmiş ve altıncı fıkra yeniden
numaralandırılarak düzenlenmiştir.

    Ücretler
    “MADDE 61- (1) Sandık personelinin aylık net sözleşme ücretleri; personelin
Sandıkta yürüttüğü görev ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları, işin zorluk derecesi,
riskleri, kıdemi, performansı ve öğrenim durumu gibi hususlar göz önünde
160            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Mart 2012-2654


bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenir ve sözleşmede açık şekilde
belirtilir.
      (5) Çalışmalarında üstün performans gösteren personele, birim amirinin teklifi,
Genel Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl içinde bir personel için
iki defadan fazla olmamak ve net aylık ücretinin iki katını geçmemek üzere performans
ücreti adı altında ücret ödenebilir. Bu uygulama Genel Müdür için doğrudan Yönetim
Kurulu kararı ile yürütülür.
       (6) Maliye, işletme, iktisat, iş ekonomisi, hukuk ve kamu yönetimi alanlarında
yüksek lisans yapmış olanlar ile devlet yabancı dil sınavından 60 ve üzerinde puan almış
olan personele kamu personeline ödenen yabancı dil tazminatı miktarının 2 katını
geçmemek üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda tazminat ödenir.
       (7) Sandık çalışanlarına aile ve çocuk yardımı ile yukarıda belirlenen ücretler
haricinde herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

    “MADDE 65- (2) Görev yaptığı mahallin belediye sınırları dışında geçici olarak
görevlendirilenlere, 1 nci derecedeki en yüksek devlet memuruna ödenecek harcırahın 2
katını geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ödeme yapılır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

    “MADDE 69- (1) Genel Müdürlükçe her personel için bir özlük dosyası tutulur. Bu
dosyada personelin adı ve soyadı, kimlik ve iletişim bilgileri, hizmet sözleşmesi, cinsiyeti,
öğrenim belgeleri, hizmetiçi eğitime ilişkin belgeler, askerlik terhis belgesi, çalıştığı süre
içerisinde aldığı ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ait evraklar, verilen
disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmışsa hükümlülük veya
beraat kararları, sağlık durumları, aldığı izin ve hastalık raporlarına ilişkin bilgi ve
belgeler, işe alınırken istenen belgeler, amirlerince hakkında doldurulan performans
raporları ve benzeri diğer evraklar bulunur.”

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Eki aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
“EK: Disiplin Amirleri Listesi. (1)”
 Mart 2012-2654      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            161


                                              EK

            İLKSAN PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ

1) Disiplin Amirleri

   Disiplin Cezası Verilecek       1.Disiplin Amiri     2.Disiplin Amiri
   Personel
a)  Genel Müdür              Yönetim Kurulu Bşk.    ---
b)  Genel Müdür Yrd.           Genel Müdür
c)  Özel Kalem Müdürlüğü
1)  Özel Kalem Müdürü           Genel Müdür
2)  Özel Kalem Müdürlüğünde görevli    Özel Kalem Müdürü     Genel Müdür
   yönetici/danışman ve diğer büro
   personeli
ç)  Hukuk Müşavirliği
1)  I.Hukuk Müşaviri           Genel Müdür
2)  Hukuk Müşaviri            I.Hukuk Müşaviri     Genel Müdür
3)  Hukuk Müşavirliğinde görevli     İlgili Hukuk Müşaviri   I.Hukuk Müşaviri
   yönetici/danışman ve diğer büro
   personeli
d)  Hizmet Birimleri
1)  Birim Müdürü             İlgili Genel Müdür    Genel Müdür
                      Yrd.
2)  Birim Müdürlüklerinde görevli     İlgili Birim Müdürü    İlgili Genel Müdür
   yönetici/danışman/uzman ve diğer                Yrd.
   büro personeli
e)  Bağlı Birimler
1)  Müdür                 İlgili Genel Müdür    Genel Müdür
                      Yrd.
2)  Bağlı birimlerde görevli       Müdür           İlgili Genel Müdür
   yönetici/danışman ve diğer büro                 Yrd.
   personeli
162           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Mart 2012-2654


    ARALIK EK 2008 TARİHLİ VE 2615 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNDE
   YAYIMLANAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
    SANDIĞI SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
           YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Aralık EK 2008 tarihli ve 2615 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliğinin 11
inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Komisyonlar
    MADDE 11- (1) Kapalı teklif açık artırma kiralama ve satış usulünde komisyon,
idare personelinden en az 5 (Beş) ve tek sayıda kişiden asil ve yedek olarak Yönetim
Kurulunca belirlenir. Asil komisyon üyelerinin izinli, raporlu ve görevli olmaları halinde
yerine yedek üyeler görev yapar. İhtiyaç duyulması halinde komisyona dışarıdan işin
uzmanı üye alınabilir.
     (2) Doğrudan satış usulü dahilindeki satışlarda; işin konusuna göre Genel
Müdürün teklifi, İhale Yetkilisinin onayı ile idare personelinden en az üç ve tek sayıda
kişiden asil ve yedek komisyon belirlenir. Asil komisyon üyelerinin izinli, raporlu ve
görevli olmaları halinde yerine yedek üyeler görev yapar. İhtiyaç duyulması halinde
komisyona dışarıdan işin uzmanı üye alınabilir.
     (3) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları oy çokluğu ile
 alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini komisyon
 kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve
 kararlarından sorumludur.

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             163


           TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞIKarar Sayısı  :2                            Karar Tarihi : 15/02/2012

Konu      : Kişiye Özel Sağlıklı ve Zindelikli
         Yaşam Eğitmenliği Kurs Programı
     Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08/07/2011 tarihli ve 8074 sayılı
teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Kişiye Özel Sağlıklı ve Zindelikli Yaşam
Eğitmenliği Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.                                     Ömer DİNÇER
                                    Millî Eğitim Bakanı

  Prof. Dr. Emin KARİP
    Kurul Başkanı  Dr. Hüseyin ŞİRİN    Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT     Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
      Üye              Üye                 Üye


  Abdülkadir YILMAZ     Prof. Dr. Cengiz ALACACI          İbrahim BÜKEL
      Üye              Üye                  Üye
164             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


            TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞIKarar Sayısı   :3                           Karar Tarihi : 15/02/2012

Konu       : İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı
          (40 saat süreli)     Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08/12/2011 tarihli ve 12852 sayılı
teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı
(40 saat süreli)nın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.                                      Ömer DİNÇER
                                     Millî Eğitim Bakanı

   Prof. Dr. Emin KARİP
     Kurul Başkanı    Dr. Hüseyin ŞİRİN     Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT     Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
       Üye               Üye                 Üye


   Abdülkadir YILMAZ      Prof. Dr. Cengiz ALACACI        İbrahim BÜKEL
       Üye               Üye                Üye
 Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             165


           TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞIKarar Sayısı  :4                           Karar Tarihi : 15/02/2012

Konu      : İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı
         (120 saat süreli)     Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08/12/2011 tarihli ve 12852 sayılı
teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı
(120 saat süreli)nın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.                                     Ömer DİNÇER
                                    Millî Eğitim Bakanı

  Prof. Dr. Emin KARİP
    Kurul Başkanı  Dr. Hüseyin ŞİRİN    Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT    Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
      Üye              Üye                Üye


  Abdülkadir YILMAZ     Prof. Dr. Cengiz ALACACI          İbrahim BÜKEL
      Üye              Üye                  Üye
166             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


            TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞIKarar Sayısı   :5                           Karar Tarihi : 15/02/2012

Konu       : Yangın Eğitimi Kurs Programı
     Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08/12/2011 tarihli ve 12852 sayılı
teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Yangın Eğitimi Kurs Programının ekli
örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.                                      Ömer DİNÇER
                                     Millî Eğitim Bakanı

   Prof. Dr. Emin KARİP
     Kurul Başkanı    Dr. Hüseyin ŞİRİN     Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT     Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
       Üye               Üye                 Üye


   Abdülkadir YILMAZ      Prof. Dr. Cengiz ALACACI        İbrahim BÜKEL
       Üye               Üye                Üye
 Mart 2012-2654      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            167


             DUYURULAR
                    T.C.
               MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
                Hukuk MüşavirliğiSayı : B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82417                   08/12/2011

Konu : Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
         DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

    Bakanlığımızca yürütülmekte olan kanunlar haricindeki mevzuatın gözden
geçirilmesi, basitleştirilmesi ve sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, 27 adet
yönerge, 2 adet usul ve esaslar ile 2593 adet genelge, uygulama kabiliyeti
kalmadığından, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
    Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                    H. Osman ÇELİK
                                   1. Hukuk Müşaviri
168            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi         Mart 2012-2654


         YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGELER (EK-1)

       TEBLİĞLER
 SIRA
       DERGİSİ/ONAY                     ADI
 NO
      TARİHİ VE SAYISI
   1  11.10.1993/2392      Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Kurulu Çalışma Yönergesi
                   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Özel İhtisas
   2  01.03.1993/2377
                   Komisyonları Çalışma Esasları Yönergesi
                   Milli Eğitim Müdürlükleri Program Hazırlama ve Geliştirme
   3  10.04.1995/2428
                   Komisyonları Çalışma Yönergesi
                   Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının
   4  Haziran 2007/2597
                   İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
                   Eğitim ve Öğretim Programları ile Ders Kitapları ve Diğer
      22.11.1993 Tarihli ve
   5               Eğitim Araçlarının Hazırlanması ve Geliştirmesi Hakkında
      475 sayılı TTK Kararı
                   Yönerge
                   Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
   6  Nisan 2004/2559
                   Şube Müdürlükleri İç Yönergesi
      20.04.1999 tarihli ve
   7  994 sayılı Makam     Yurt Dışından Gelen Konukların Eğitimine İlişkin Yönerge
      Onayı
                   Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı
   8  Şubat 2009/2617
                   Yönergesi
                   Milli Eğitim Bakanlığı Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi
   9  17.08.1992/2364
                   Yönergesi
                   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 9 uncu
   10  Eylül 2002/2540
                   Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge
                   Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Laboratuvar Okulu (MLO)
   11  Kasım 1999/2506
                   Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge
                   Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün Teşkilat,
   12  Haziran 2011/2645
                   Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
      17.09.2008 tarihli ve
                   Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Teşkilat, Görev,
   13  3407 sayılı Makam
                   Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
      Onayı
                   (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarında
      04.07.1995 tarihli ve
                   Görevli) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Eğitim
   14  6701 sayılı Makam
                   Müşavirliklerinin ve Eğitim Ateşeliklerinin Görevleri İle
      Onayı
                   Hizmetlerin Yürütülmesi Ait Esas ve Usullere İlişkin Yönerge
                   Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Danışma, Yürütme ve
   15  Aralık 2000/2519
                   Eğitim Araştırma-Geliştirme Kurulları Yönergesi
      11.05.1998 tarihli ve
                   Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Görev ve İşleyişine İlişkin
   16  4410 sayılı Makam
                   Yönerge
      Onayı
                   Milli Eğitim Bakanlığı Yönetim Değerlendirme ve Geliştirme
   17  05.12.1994/2420
                   Dairesi Başkanlığı Kuruluş Yönergesi
                   Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Teşkilat,
   18  Haziran 2009/2621
                   Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
                   Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
   19  Temmuz 2007/2598
                   Yönergesi
                   Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler
   20  Nisan 2009/2619
                   Dairesi Başkanlığı Yönergesi
      09.03.2007 tarihli ve   Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet
   21
      1323 sayılı Makam     Yönergesi
Mart 2012-2654          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              169

     Onayı

                   Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca Satın
 22   Ocak 1999/2496        Alınacak ve Yayınevlerinde Satılacak Eserleri Tespit
                   Komisyonu Yönergesi
     16.10.1995 tarihli ve    Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik
 23   226 sayılı Makam       Dairesi Başkanlığı Beşevler Kapalı Spor Salonunun İşletme
     Onayı            ve Tahsis Yönergesi
     12.02.2001 tarihli ve    Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik
 24   35 sayılı Makam       Dairesi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
     Onayı            Yönerge
                   Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Teşkilat,
 25   Mayıs 2011/2644
                   Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
 26   08.05.1995/2430       Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi
                   Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik
     23.09.1998 tarihli ve
                   Dairesi Başkanlığı Spor-Sosyal ve Kültürel Yarışmalarda
 27   328 sayılı Makam
                   Görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin Görev, Yetki ve
     Onayı
                   Sorumluluk Yönergesi
         YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGELER (EK-1)

      TEBLİĞLER
SIRA
      DERGİSİ/ONAY                      ADI
 NO
     TARİHİ VE SAYISI
                   MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Merkez
 1      03.06.2011/2553
                   Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları
                   MES Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Personelinin
 2      26.07.2002/2368
                   Görev Yetki ve Sorumluluklarını Belirleyen Esaslar
         YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER (EK-3)


         SAYI/
S.NO  YILI                         KONUSU
         TARİHİ
 1   1981     5    Çıraklık Eğitim ile ilgili Konular
 2   1981     7    Ders Kitapları
 3   1981     8    Milli Eğitim Dergisi
 4   1981    10    Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi Ders Kitapları
 5   1981    11    Okul Defteri
 6   1981    13    İstiklâl Marşı Güftesi Dağıtımı
 7   1981    14    Çalışma Saatleri
 8   1981    15    "Van Gölü ve Fırat Nehri Çevresindeki Türkler" Adlı Kitap
170           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


 9  1981   16    Millî Eğitim Dergisi
 10  1981   17    Genelge
 11  1981   19    İlkokul Karneleri
 12  1981   1    Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi
 13  1981   3    Yurt Dışı Kuruluşlarda Görevlendirilecek Personel
 14  1981   6    Okul Müdürlerinin Atamaları
 15  1981   9    Spor Akademisi Mezunlarının Öğretmen Olarak Atanmaları
 16  1981   12    Öğretmenlerin Dengeli Olarak İl İçerisinde Dağıtılması
 17  1981   18    Öğretmen Nakilleri
 18  1981   20    Personel Atama ve Yer Değiştirme Esasları (Prensip)
 19  1981  22/Haz.   Okullarımızın temiz düzenli ve tertipli bulundurulması
 20  1981   2    Okullardaki Tahrik Edici ve Kirletici Yazılar
 21  1982   47    Disiplin işlemleri
 22  1982   70    Yeni Bakanlık Müfettişi Alınması
 23  1982   173    Teftiş Merkezleri
 24  1982   75    İstatistiki Bilgiler
 25  1982   150    İstatistik Formlarının Doldurulması
 26  1982   44    Eğitim Merkezi Müdürleri
 27  1982   46    Millî Eğitim Müdürleri Semineri
 28  1982   108    Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük Semineri
 29  1982   170    Geçici Hizmet İçi Eğitim Merkezlerine İlişkin Bilgi Formu
 30  1982   171    Öğrencilerin Müze Ziyaretleri
 31  1982   125    2089 Sayılı Kanunun Uygulanması ve Belgelerin verilmesi
             Temel Eğitim ve Orta Öğretim "Din ve Ahlak Bilgisi Dersi" Eğitim
 32  1982   45    Programlarının 1982-1983 Öğretim Yılı Başından İtibaren
             Uygulamaya Konulacağı
 33  1982  160    Yurtdışından Gönderilen Zararlı Yayınlar
 34  1982  172    Yeni Hazırlanan Tarih ve Coğrafya Programlarının Uygulama Esasları
 35  1982  192    1983-Dünya Haberleşme Yılı
 36  1982  202    Alkollü İçecekler, Sigara ve Uyuşturucu Maddelerin Zararları
 37  1982  205    İlk ve Ortaokullar İle Lise ve Dengi Okullarda verilecek Ödevler
             Öğrencilerin Yardımcı Ders, Kaynak ve Başvuru Kitapları ile Ders
 38  1982  208
             Araçlarının Alınması İçin Zorlanamayacağı
 39  1982   1     Milli Eğitim Basımevi Personeli
 40  1982   5     Kütüphane Haftası
 41  1982   6     Milli Güvenlik Bilgisi Lise-12-3
 42  1982   7     Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
             1982-1983 Öğretim Yılında Temel Eğitim Okulları İle Ortaöğretim
 43  1982   8
             Kurumlarında Okutulacak Ders Kitapları
             1982-1983 Öğretim Yılında Temel Eğitim Okulları İle Ortaöğretim
 44  1982   20    Kurumlarında Yararlanılacak Yardımcı Ders, Kaynak ve Başvurma
             Kitapları ile Ders Araçları
 45  1982   21     Tebliğler Dergisi
 46  1982   30    Öğretmenler Günü Nedeniyle Düzenlenen Kültür Sanat Yarışmaları
 47  1982   32    Döner Sermaye Çalışmaları
Mart 2012-2654      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           171


48  1982    42  Türk Ansiklopedisi
49  1982    62  Bölge Şeflikleri ve Yayınevlerine, Kamuya Ait Bina Sağlanması
50  1982    68  Sakıncalı Yayınlar Hk.
51  1982    73  Resmi Binaların Bakım ve Onarımı
52  1982    86  Kitap Gönderildiği
53  1982    94  "The Times Atlas Of The World" Adlı Atlas
54  1982    101  Türkçe Ders Kitapları
55  1982    121  Levha Gönderildiği
56  1982    122  Türkçemiz 1,2,3,4,5
57  1982    123  Demirbaş Eşya ve Malzeme Alımları
58  1982    127  Hava Kirliliği ve Bacaların Temizlenmesi
59  1982    140  Ege Denizinde Sınır Çizilmemesi
60  1982    145  67 11 ve ilçelerinde Kitap Sergisi Açılması
61  1982    156  Öğretmenler Günü Afişleri
62  1982    158  Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve istiklal Marşı
63  1982    159  Öğretmenler Günü
64  1982    165  11 Temsilcisi Öğretmenleri Ankara'ya Davet
65  1982    169  Yangın Yönetmeliği ve Yangına Karşı Alınması Gereken Tedbirler
66  1982    184  İnönü'nün Beyannamesi
67  1982    185  Yabancı Dil Öğretmen Kılavuz Kitapları
            Okul Kütüphanelerinin Düzenlenmesi ve Kitap Yönünden
68  1982    187
            Zenginleştirilmesi
            "Nouveau Petit Larusse Illustre" ve "Websters Newworld Dictionariy
69  1982    188
            Of The American Language" Adlı Lugatlar
70  1982    189  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
71  1982    193  "Kemalist Atılım" Adlı Dergi
            "Nouveau Petit Larusse illustre" ve "Websters Newworld Dictionariy
72  1982    194
            Of The American Language" Adlı Lugatlar
73  1982    16  Koruyucu Güvenlik Tedbirleri
74  1982    24  Milli Güvenlik Bilgisi Derslerine Öğretmen Temini
75  1982    25  Temel Eğitime Tabi Öğretmenler
76  1982    14  1982 Mali Yılı Bütçesi
77  1982    18  Öğrenci Stajları
78  1982    23  Okul Dışı Bitirme Sınavları
79  1982    33  100. Yıl 1982 Yılı Faaliyetleri
80  1982    35  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaz Stajları
81  1982    39  Döner Sermayeye Bağlı Atölyelerde Görevli Personelin Yetiştirilmesi
82  1982    58  Lisan Kurslarına Müracaat Edecek Elemanlar
83  1982    66  Uygulama Anaokullarının Tatile Girmesi
84  1982    77  Türk Kooperatifçilik Haftası
85  1982    79  Turizm Haftasında En Çok Etkinlikte Bulunan Öğretmenler
            1982-1983 Eğitim Yılı Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci Yönlendirme ve
86  1982    88
            Yerleştirme Sınavı Sonuçları
            Endüstri Meslek Liselerinin Mevcut Bölümlerine 1982-1983 Eğitim
87  1982    89
            Yılında Ek Olarak Açılan Yeni Meslek Bölümlerine Öğrenci Alınması
172         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


           1982-1983 Öğretim Yılında Ticaret Liseleri 1. Sınıfına Alınacak
 88  1982  92
           Öğrenciler
           1982-1983 Eğitim Yılında Faaliyete Geçen Endüstri Meslek Liselerine
 89  1982  93
           Öğrenci Alınması
 90  1982  100   Yetişkinlerin Örgün ve Mesleki Eğitimi
 91  1982  116   Burslu Öğrenci Kayıtları
 92  1982  139   İllerde Sağlık Eğitimi
 93  1982  144   Eğitim Öğretim Düzenleri
 94  1982  174   Turizm Haftası Kutlama Tarihi
 95  1982  191   Uygulama Anaokulu Bilgi Formu
 96  1982  196   1982-1983 Eğitim Yılı Çalışma Takvimi
 97  1982  201   Film ve Film Şeritleri
           İstanbul Ortaköy Denizcilik Meslek Lisesine 1983-1984 Öğretim
 98  1982  206   Yılında Parasız Yatılı Olarak Kayıt Yaptıracak Öğrencilere Ait Genel
           ve Özel Şartlar
 99  1982  10   1982 Yılı ilkokul Yapım Programının Hazırlık Esasları
 100  1982  22   İş Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi
 101  1982  31   Temel Eğitim Kademesine Müfettiş Yetiştirilmesi
           Temel Eğitim Yatılı Bölge Okullarında Temel Eğitim Programının
 102  1982  34
           Uygulanması
 103  1982  37   Bir Yıllık U Faaliyet Rapor
 104  1982  38   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 105  1982  40   Kesinleşen Mahkeme Kararlan
 106  1982  51   Yerküre ve Haritalar
 107  1982  52   Mesleki Çalışmalar
 108  1982  63   2. Kanagavva Resim Yarışması
 109  1982  65   1982-1983 Öğretim Yılında Temel Eğitim Uygulamasına Geçilecek
 110  1982  76   Temeleğitim Yatılı Bölge Okulları
 111  1982  83   Afganistanlı Mülteci Öğrenciler
 112  1982  96   Afganistanlı Mülteciler
 113  1982  97   Temel Eğitim Okullarının Eğitim Öğretime Hazırlanması
 114  1982  104   Okul Açılması
           Türkçeyi Yeterince ve Güzel Konuşamayan Çocukların Bulundukları
 115  1982  106
           Yerleşim Birimlerinin Tespiti
 116  1982  109   Okulsuz Yerleşim Birimleri
 117  1982  113   1982-1983 Öğretim Yılı İstatistiki Bilgileri
 118  1982  129   Anasınıfı Açılması
 119  1982  131   Atatürk Takviminin Dağıtılması
           Türkçeyi Yeterince Doğru ve Güzel Konuşmak Amacıyla Uygulanacak
 120  1982  133
           Ders Dağıtım Çizelgesi
           1983-1984 Öğretim Yılında Temel Eğitim Uygulaması Yapılacak
 121  1982  136
           Okulların Tespiti
 122  1982  138   Köy Konaklarının Okul Olarak Kullanılması
 123  1982  142   Trenlere Atılan Taşlar
 124  1982  143   Üçlü Öğretim Yapan Okullar
 125  1982  147   Temel Eğitim Uygulaması ile ilgili Açıklamalar
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           173


            Temel Eğitim Okullarında Iş Eğitimi Temrinlik Malzemelerinin
126  1982    151
            Sağlanması
            İhtiyaçların Karşılanması İçin Ödeneklerin Harcanmasına Yardımcı
127  1982    152
            Olunması
128  1982    154  Türkçe Eğitim Programlarının Uygulanması
129  1982    161  Din ve Ahlak Bilgisi Dersi Kitaplarında Yapılan isim Değişikliği
130  1982    166  Kızılay Haftası
131  1982    183  Resim Yarışması
132  1982    190  Görmeyenleri Koruma Derneği
133  1982    195  1983 Yılı ilkokul Yapım Programının Hazırlık Esasları
134  1982    203  Öğrenci Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları
135  1982    179  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
136  1982    2  Yerleri Değiştirilen Personel
137  1982    3  Askerlik Nedeni ile Görevinden Ayrılan Okul Yöneticileri
138  1982    17  Yazışmalar ve Çeşitli Konular
139  1982    29  Ücretli Dersler
140  1982    36  Konut Tahsisi
141  1982    53  Dengeli Öğretmen Ataması ve Nokta Tayini Hakkında
142  1982    60  Öğretmenevleri ve Lokalleri Yönergesi
143  1982    61  Öğretmenevleri ve Lokalleri
144  1982    78  Müracaat ve Şikayetler Hk.
145  1982    81  Yardım Toplanması
146  1982    87  Öğretmenlerle ilgili 11 Dışı Nakil Teklifleri
147  1982    99  Tayin, Nakil ve Yazışmalarla ilgili Hususlar
            Bakanlığımız Taşra Teşkilatına Alınacak Personelle ilgili Seçme
148  1982    102
            Sınavı
149  1982    103  Dinlenme Kampları
150  1982    107  Kıyafet
151  1982    111  Öğretmen Evleri
152  1982    118  Hizmet Şeref Belgesi, Hizmet Belgesi ve Şilt verilmesi
153  1982    119  Bağış Kampanyası
154  1982    130  İlköğretim Müfettişlerinin Atama ve Yer Değiştirmeleri
155  1982    148  Sıkıyönetimde Görevli Olan Personel Eşlerinin Nakil işlemleri
156  1982    162  Personel İhtiyacı
157  1982    176  Nakil İşlemlerinin Ertelenmesi
158  1982    186  Askerliğe Ayrılan Personelin Aylıksız izin Onayları
159  1982    200  Nakil İşlemlerinin Ertelenmesi
160  1982    41  Stajyer Öğretmenlerin izlenmesi
161  1982    9  Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama
162  1982    13  Yarışmalar
163  1982    19  Diploma Tarihleri
164  1982    48  Okul Dışı Bitirme Sınavlarında Tereddüt Edilen Hususlar
            İlkokul Öğretmenlerinin 2 Yıllık Eğitim Enstitüsü Tamamlama
165  1982    49
            Programı
174         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Mart 2012-2654


 166  1982  50   Onarım
 167  1982  55   İstanbul Fen Lisesine Öğretmen Seçimi
           Mahallen veya Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yatırım Programı İle
 168  1982  57
           Yapılan Binalar
 169  1982  59   1983 Yılı Yatırımları
 170  1982  74   Mektup İçinde Para Gönderilmesi
           1982-1983 Öğretim Yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulunun
 171  1982  80
           Eğitim Bölümüne Alınacak Öğrenciler Hk.
 172  1982  82   Öğrenci Nakilleri
 173  1982  85   Anadolu Liseleri Öğrenci Kayıtları
 174  1982  90   Paralı Yatılı Öğrenci Kayıtları
 175  1982  91   Yönetmelik Açıklaması
 176  1982  98   1982-1983 Eğitim Yılında Öğrenci Kayıtları
 177  1982  110   Parasız Yatılı Alınacak Öğrenciler
 178  1982  112   Parasız Yatılı Öğrenciler
 179  1982  114   Kayıt Kabul İşlemlerinde Para Alınmaması
 180  1982  115   Anadolu Liseleri Özel Türk ve Yabancı Okulların Kayıt işlemleri
 181  1982  124   Tek Ders Sınavı
 182  1982  132   Sedat Simavi Vakfı
 183  1982  134   Resmi ve Özel Okullarda Öğrenci Kontenjanı
 184  1982  137   Mezuniyet ve Diploması iptal Edilenler
 185  1982  141   Öğrenci Nakli
 186  1982  153   Okul Belgesi
 187  1982  155   Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları
 188  1982  164   Ara Sınıflarına Alınacak Parasız Yatılı Öğrenciler
 189  1982  175   Okul Dışı Tek Ders Sınavları
 190  1982  182   Adaylık (Stajyerlik) İşlemleri
 191  1982  198   1982-1983 Eğitim Yılı Çalışma Takvimi
 192  1982  207   Proje Yarışması
 193  1982  135   Okullarda Ekmek İsrafının Önlenmesi
 194  1982  157   Pansiyon Uygulaması
 195  1982  69   Sınavda Dikkat Edilecek Hususlar Hk.
 196  1982  167   Orta Dereceli Okullarda Okumak İsteyen Öğrencilerin Sınavları
 197  1982  204   Okul Dışı Bitirme Sınavları
           1982 Bütçe Yılında Okul Binalarının Yaptırılacak Onarım ve Tadil
 198  1982  28
           Teklifleri
 199  1982  146   Yatırım Faaliyetleri
 200  1982  149   1983 ve Sonraki Yıllarda Yapımı Planlanan Öğretmen Lojmanları
 201  1982  177   Yatırım Faaliyetleri
 202  1982  180   Okul Arsalarında Başka Kuruluşlarca Lojman Yapım Teklifleri
 203  1982  181   1982 Bütçe Yılı Sonunda Bitirilecek Eğitim Yapıları
 204  1982  4   Müracaat ve Şikayetler
 205  1982  11   Kontrollü ve Gizli Evrak
 206  1982  12   Görülen Aksaklıklar
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             175


207  1982    15  Yangına Karşı Alınacak Tedbirler
208  1982    26  Kontrollü ve Gizli Evrak Kısmı
209  1982    27  İdari Şubeler
210  1982    43  Öğrencilerimize İstiklal Marşı ve Öğretmenler Marşı'nın Öğretilmesi
211  1982    54  Denetlemelerde Tespit Edilen Hususlar
212  1982    56  Resmi Taşıtların Kullanımı
213  1982    64  Denetlemelerde Tespit Edilen Hususlar
214  1982    71  Genel Hizmetler ve Görevler
215  1982    72  Denetlemelerde Tespit Edilen Hususlar
216  1982    84  Denetlemelerde Tespit Edilen Hususlar
217  1982    105  Denetlemelerde Tespit Edilen Hususlar
218  1982    117  Öğrenci Karnelerinin Basımları
219  1982    120  Rüşvet
220  1982    126  Para Alınmaması
221  1982    128  Tablolar
222  1982    163  Denetleme Gezisinde Tespit Edilen Hususlar
223  1982    168  Yasa ve Yönetmelik Dışı Para Toplanılmaması
224  1982    199  Denetlemelerde Tespit Edilen Hususlar
225  1983    69  Savunma Layihaları, Görüş Yazıları ve Duruşmalarda Temsil
226  1983    71  Gazete ve Dergilerde Yazı Yayınlamak
227  1983    92  Disiplin Hükümlerinin Uygulanması
228  1983    38  Teftiş Merkezlerinin Çalışmaları
229  1983    67  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları
230  1983    135  1983-1984 Öğretim Yılı İmam Hatip Liseleri Öğrenci Kontenjanları
            İmam Hatip Liselerinde Uygulanacak Mesleğe Yönelik Seçmeli
231  1983    156
            Dersler
            Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri İçin Yabancı Dil Öğretim Üye (Formatör)
232  1983    50
            Yetiştirme Kursları
233  1983    85  İlkokul Öğretmenlerinin Kurstan Geçirilmesi
            Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezine Alınacak
234  1983    91
            Öğretmenler
235  1983    132  İlkokul Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitimden Geçirilmesi
236  1983    236  Eğitimle İlgili Müzelik Eserlerin Araştırılması
237  1983    56  Okuma-Yazma Seferberliği
238  1983    125  Çıraklık Eğitimi Uygulamaları
239  1983    137  2841 Sayılı Kanun
240  1983    165  Gençlik Yılı Çalışmaları
241  1983    192  Okuma-Yazma Seferberliği 2. Dönem Çalışmalarının Başlatılması
242  1983    196  Cumhuriyetin 60. Yılı Kutlama ve Tanıtma Çalışmaları
243  1983    220  2841 Sayılı Kanunun Uygulanması
244  1983    239  Türkiye Liseler Arası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması
            Yurtdışından Alınmış Belgelerin 2089 Sayılı Kanuna Göre
245  1983    240
            Değerlendirilmesi
246  1983    26  Yazı Dersi Uygulaması
176           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


 247  1983   73     Genel Tarih Atlası
 248  1983   76     Harita ve Atlaslar
 249  1983   83     Eğitim Ormanları
 250  1983   89     Ibn-i Sina'nın Anılması
 251  1983   97     Tabiatı Koruma
 252  1983   111    Tarih Coğrafya, Geçici Müfredat Programının Uygulanması
 253  1983   113    Eğitimde Atatürk İlkelerinin Pekiştirilmesi
 254  1983   127    Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Güfte Yarışması
 255  1983   129    Beslenme Eğitimi
 256  1983   140    Tarih Atlasları
 257  1983   146    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi "5" Kitabı
 258  1983   159    Dünya Gıda Günü
 259  1983   184    Ankara'da Türk Halk Müziği Eğitimi veren Kuruluşların Geliştirilmesi
              Uyuşturucu Madde Alışkanlığı, Vücut Sakatlığı ve Çeşitli Davranış
 260  1983   185
              Bozukluğu Bulunan Gençlerimizin Topluma Kazandırılması
 261  1983   128    Tablolar
 262  1983   207    Sosyal Bilgiler Ders Kitapları
              Modern Fen Programını Uygulayan Liselerde 9. Sınıfta Okutulacak
 263  1983   212
              Yabancı Dil Dersi Konuları
              Bakanlığımızca Tavsiye Edilmeyen Kitapların Öğrencilere
 264  1983   213
              Aldırılmayacağı
              Enerji Tasarrufu Konusunda Okullarda Yapılacak Kompozisyon ve
 265  1983   216
              Afiş Yarışması
 266  1983   244    Selamlama
 267  1983   260    Ders Planları
 268  1983   1     Ege Denizinde Sınır Çizilmemesi
 269  1983   28     Din ve Ahlak Bilgisi Adlı Ders Kitapları
 270  1983   29     Kütüphane Haftası
 271  1983   33     Atatürk Büstü Dökümü
 272  1983   57     Döner Sermaye Çalışmaları
              1983-1984 Öğretim Yılında ilkokullar, Ortaokullar ile Lise ve Dengi
 273  1983   61
              Okullarda Okutulacak Ders Kitapları
              1983-1984 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
 274  1983   70     Okullarda Yardımcı Ders Kaynak ve Başvuru Kitapları İle Ders
              Araçları
 275  1983   86    Okul Kütüphanelerine Kitap Satın Alınması
 276  1983   99    Türkiye'ye Sokulması ve Dağıtılması Yasaklanan Eserler
 277  1983   117    Resmi Taşıtlar
 278  1983  7/Tem.   Okul Kitaplıklarına Gönderilen Kitaplar
 279  1983  27/Tem.   Atatürk El Kitabı Adlı Eser
 280  1983  3/Ağus.   İlkokulların 5. Sınıflarında Yararlanılacak Matematik Kitabı
 281  1983  26/Eyl.   Basılı Evrak
              Yurtdışında Basılan ve Türkiye'ye Sokulması ve Dağıtılması
 282  1983  12.Eki
              Yasaklanan Yayınlar
 283  1983  21.Eki    Okutulmaktan Kaldırılan Ders Kitapları
 284  1983  08.Kas    Ders Kitapları
Mart 2012-2654        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          177


285  1983     246   Ayniyat Yönetmeliğinin Uygulanmasında Tereddüte Düşülen Hususlar
286  1983      23   Denetleme ve Raporlar
287  1983      64   1983 Yılı Sivil Savunma Eğitim Emri
288  1983     120   Taşıt Erteleme işlemleri
289  1983    7/Tem.  Yedek Personel Ertelemeleri
290  1983    10/Ekm.  Cumhuriyetin Bekçisi Gençler Yürüyüşü
291  1983    10/Ekm.  Spor Yarışmaları
292  1983    24/Ağs.  Cumhuriyetin Bekçisi Gençler Yürüyüşü
293  1983    İl/Kas.  Gençlik Şenlikleri
294  1983    14/Kas.  ISF Kros Yarışmaları
295  1983     245   Beden Eğitimi Dersine Rapor Alarak Katılmayan Öğrenciler
              İlk Orta ve Lise Dengi Okulları Türkiye Halk Oyunları Şenliği
296  1983     252
              Yarışması
              1983-1984 Eğitim Yılında Endüstri Meslek Liselerine Alınacak
297  1983     8
              Öğrenci Sayılarının Bölümlere Dağılımı
298  1983     22    Döner Sermaye işlemleri
299  1983     34    1983 Yılı Program Uygulamaları
300  1983     35    Ticaret ve Turizm Eğitim Kurumlarında Yetişkinler Eğitimi
301  1983     48    Trafik Eğitim Filmi
302  1983     49    Kanser Haftası Çalışmaları
303  1983     58    1982 Yılı İdari Hesabı
304  1983     68    Turizm Haftası
305  1983     75    Geleneksel Türk Giyim Kuşam Araştırma Yarışması
306  1983     81    Teknik Liseye Başvuracak Öğrenciler
307  1983     82    Sağlık Haftası
308  1983     93    Türk Kooperatifçilik Haftası
309  1983     94    Bölüm Açmalar
310  1983     106   20. Bursa Milli Fuarı
311  1983     122   Ticaret Liselerinin Iş Uygulamaları
312  1983     134   Turizm Haftasında En Çok Etkinlikte Bulunan Öğretmenler
313  1983     138   Kasa Fişleri
314  1983     143   Halıcılık Eğitimi
              1983-1984 Öğretim Yılında Faaliyete Geçirilecek Endüstri Meslek
315  1983     145   Liseleri İle Mevcut Endüstri Meslek Lisesi Bünyesinde Açılan Yeni
              Bölümlere Öğrenci Alınması
316  1983     154   Cumhuriyetin 60. Yılı Kutlama ve Tanıtma Faaliyetleri
317  1983     155   Sağlık Hizmetleri
318  1983     160   1983-1984 Öğretim Yılında Alınacak Öğrenciler
319  1983     162   Tığ Danteli ve İğne Oyası Araştırma Yarışması
320  1983     170   Yetişkinlerin Örgün Mesleki Eğitimi
321  1983     173   Burslu Öğrenci Kayıtları
322  1983     188   Kan Bağışı
              Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesinin
323  1983     202
              Öğretmenlerimize duyurulması
324  1983     210   Ağız ve Diş Sağlığı Kampanyası
178         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


 325  1983  222   Anaokullarına Eğitsel Araç Gereç Temini
 326  1983  224   Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri
 327  1983  228   Diploma Notlarının Tespiti
           Yoğunlaştırılmış Eğitim Uygulayan Okullarda Okul Sanayi
 328  1983  237
           Koordinatörleri
           Bürüt Gelirin %1 İnin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna
 329  1983  241
           Yatırılması
           İstanbul Ortaköy Denizcilik Meslek Lisesine 1984-1985 Öğretim
 330  1983  250   Yılında Parasız Yatılı Olarak Kayıt Yaptıracak Öğrencilere Ait Genel
           ve Özel Şartlar
 331  1983  253   Mesleki Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi
           Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alacak Öğretmenlerin
 332  1983  30
           Sözleşmelerine Konulacak Damga Pulu
 333  1983  79   Özel Kesim Kayıtları
 334  1983  101   Pedagojik Formasyon Kursu
 335  1983  116   Özel İlkokullarda Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri
 336  1983  226   Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Öğretmenler
 337  1983  248   Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenci Ücretleri
 338  1983  3   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
           1983-84 Öğretim Yılında Temeleğitim Uygulamasına Geçilecek
 339  1983  9
           Okullar
 340  1983  15   Film ve Film Şeritleri
 341  1983  17   İlköğretim Müfettişi Yetiştirilmesi
 342  1983  18   Kapalı Okullar
 343  1983  21   Trafik Haftası
 344  1983  24   Temel Eğitim Okullarına İş Eğitimi Öğretmeni Yetiştirilmesi
 345  1983  41   Yeşilay Haftası
 346  1983  46   Bilgi ve Kültür Yarışması (Milliyet Gazetesi)
 347  1983  47   Temel Eğitim Okulları Faaliyetlerinin Sergilenmesi
 348  1983  65   Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ve Öğretmen Yetiştirilmesi
 349  1983  77   Dünya Çocuk Şiir Günü
 350  1983  80   Okul Bahçesi ve Çevresinin Ağaçlandırılması
 351  1983  95   Beslenme Eğitimi Araç Gereçleri
 352  1983  103   İlkokul Öğretmenlerinin Stajyerlik Süresi
 353  1983  105   Okul İsimlerinin Başına "Şehit" Kelimesinin Konulması
 354  1983  112   Bayan Öğretmenlerin Doğum Öncesi ve Sonrası Nöbet Görevleri
 355  1983  114   İlkokulların Bakım ve Onarımları
 356  1983  115   İlkokul Derslik Donatım Eşyası
 357  1983  121   İlköğretim Müfettişi Yetiştirme Kursuna Katılacak Öğretmenler
 358  1983  124   Köy Okullarının Bakım ve Korunmaları
 359  1983  126   İlköğretim Bina ve Tesisleri
 360  1983  133   Altıncı Yaş Çocuklarının ilkokullara Kayıt Edilmesi
 361  1983  149   Türkçe Eğitim Programı
 362  1983  150   Yarışma
 363  1983  153   Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Çalışmaları
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi              179


364  1983    164  Yatılı İlköğretim Bölge Okulları
365  1983    167  İlköğretim Kurumlarına Ad verilmesi ve Ortaokulların Devredilmesi
366  1983    169  İlkokul Derslik Donatım Ödeneği
367  1983    176  Cumhuriyetin 60. Yılında Yapılacak İş Eğitimi Sergisi
368  1983    182  6. Yaş Çocuklarının İlkokullara Kaydedilmesi
369  1983    190  İlköğretim
370  1983    191  İlköğretim Uygulaması
371  1983    206  6 Yaş Çocuklarının İlkokula Alınması
372  1983    217  İlköğretim Okullarına İş ve Teknik Eğitim Öğretmeni Yetiştirilmesi
373  1983    219  Resim Yarışması
374  1983    232  Vakıf Haftası
375  1983    235  İlköğretim Müfettişi Yetiştirilmesi
376  1983    243  Bilgi ve Kültür Yarışması
377  1983    247  5 Yıllık Yapım ihtiyacının Planlanması
378  1983    261  Veremle Savaş Eğitimi Haftası
            Yurtdışından Görevlendirilecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
379  1983    44
            Öğretmenleri
380  1983    72  Yurtdışı Temsilciliklerimizde Görevlendirilecek Personel
381  1983    11  İlköğretim Müfettişlerinin Rotasyonu
382  1983    19  Öğretmenlere Hitap Şekli
383  1983    20  1983 Mali Yılı Fazla Çalışma Teklifleri
384  1983    27  Personel Sınavlarında Sıkı Yönetim Gözlemcisi Bulundurulması
385  1983    32  Müracaat ve Şikayetler
386  1983    36  Öğretmen Evleri ve Lokalleri Yönergesi
387  1983    43  Atama ve Nakil işlemlerinde Branş Esası Uygulaması
388  1983    55  İlçe Eğitim Müdürleri
            Kamu Sosyal Tesislerinden Başbakanlık Personelinin
389  1983    59
            Yararlandırılması
390  1983    60  Mutemetlik Görevi
391  1983    66  Öğretmen Evleri ve Lokalleri
392  1983    84  Emeklilik Aylığı
393  1983    98  Okul Kütüphanelerine Memur Görevlendirilmesi
394  1983    104  1983 Yılı Öğretmenler Günü Kutlama Faaliyetleri
395  1983    108  Orduevleri ve Askeri Gazinoların Tahsisi
396  1983    109  Öğretmenevleri ve Lokalleri Üzerine Açıklanan Tedbirler
397  1983    119  Öğretmenler Günü Resim Yarışması
398  1983    130  İnşaatların Zamanında Bitirilmesi
399  1983    131  Öğretmenevlerinde Likit Gaz Tüpleri
400  1983    142  Öğretmenlerin Rotasyon İşlemleri
401  1983    151  Dengeli Öğretmen Ataması
402  1983    175  Askerlik İşlemleri
403  1983    179  Açık Yöneticilikler
404  1983    193  Beden Eğitimi Spor ve izcilik Ünitelerinin Kurulması
405  1983    195  Öğretmenevleri ve Lokallerinde Kağıt Oyunları Oynatılması
180         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Mart 2012-2654


 406  1983  197   Mazerete Dayalı Nakil işlemleri
 407  1983  198   Taşra Teşkilatına Alınacak Personel
 408  1983  203   Öğretmenler Günü Kutlamaları
 409  1983  209   2898 Sayılı Kanun
 410  1983  211   Görevden Çekilmiş Sayılma işlemleri
 411  1983  223   11 Temsilcisi Öğretmenlerin Ankara'ya Görevle Çağrılması
 412  1983  233   Okulların Öğretime Açık Tutulması
 413  1983  249   Resim Yarışması
 414  1983  256   Öğretmenlerin Rotasyon ve Nakil İşlemleri
 415  1983  87   Stajyerlik İşlemleri
 416  1983  6   Yönetmelik Açıklaması
 417  1983  7   Milli Forma Giyen Sporcular
 418  1983  10   Eksik Olan Temeleğitim 2. Kademe Okulları
 419  1983  16   Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler
 420  1983  25   Ders Araçlarının Kullanılması
 421  1983  37   Denetim
 422  1983  39   Öğretmen Çocukları
 423  1983  45   Fullbright Eğitim Komisyonunun Açacağı Kurs
 424  1983  52   Milliyet Gazetesi Bilgi ve Kültür Yarışması
 425  1983  53   Okul Pansiyonlarının Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 426  1983  54   Öğretmen Çocukları
 427  1983  62   Uygulama Çalışmaları
 428  1983  63   Gençler Arası Mektup Yarışması
 429  1983  74   Sivil Liselerde Konferans verilmesi
 430  1983  110   Diplomalara Yapıştırılacak Fotoğraflar
 431  1983  118   Paralı Yatılı Öğrenci Kayıtları
 432  1983  144   1983-1984 Öğretim Yılında Açılacak Okullar
 433  1983  158   Çalışma Takvimi
 434  1983  163   Kayıt-Kabul İşlemlerinde Para Alınmaması
 435  1983  171   Parasız Yatılı Öğrenciler
 436  1983  172   Yeni Öğretim Yılı Hazırlık Çalışmaları
 437  1983  174   Tek Ders Sınavları
 438  1983  178   1984 OSY Sınavları
 439  1983  180   Öğretmen Lisesi Programları
 440  1983  186   İşlik ve Laboratuar Yapımı Planlanması
 441  1983  189   Öğrenci velilerinin Fazla Masrafa Sokulmaması
 442  1983  194   "verimlilik" Konulu Kompozisyon Yarışması
 443  1983  214   Okul Dışı Tek Ders Sınavları
 444  1983  221   Öğretmen Çocukları
 445  1983  227   Proje Yarışması
 446  1983  229   Yükseköğretimde Kaydı Silinen Öğrencilere Tanınan Öğrenim Hakkı
 447  1983  235   Milliyet Gazetesi Bilgi ve Kültür Yarışması
 448  1983  242   Gençler Arası Mektup Yazma Yarışması
Mart 2012-2654        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             181


449  1983     255   Yarışma
450  1983     258   Öğretmen Liseleri İle İlgili Çalışmalar
451  1983     259   Coğrafya Dersi
452  1983     88   Standart Form Katalogu
453  1983     90   Elma Tüketimi
454  1983     96   Tasarruf Tedbirleri
455  1983    28/Tem.  Cumhuriyetin 60. Yılı Kutlama ve Tanıtma Çalışmaları
456  1983    17/Ağs.  Eğitim İstatistikleri
457  1983    29/Ağs.  Eğitim İstatistikleri
458  1983    13/Eyl.  Ortaokul Genel ve Mesleki Teknik Lise, Halk Eğitimi istatistikleri
459  1983    14.Eyl  Cumhuriyetin 60. Yılı Kutlama ve Tanıtma Çalışmaları
460  1983    06.Eki  1982-1983 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrenci Başarısının Tesbiti
461  1983    07.Eki  Cumhuriyetin 60. Yılı Kutlama ve Tanıtma Çalışmaları
462  1983    17/Kas.  Eğitim İstatistiklerinin İş Akışına İlişkin Açıklama
463  1983     254   236 ve 237 Nolu Tedbirlere ilişkin Görevlerin Yerine Getirilmesi
464  1983    07.Eki  Mülki Amirlerce Okullarda Yapılan Değişiklikler
              1983-1984 Eğitim Yılında Endüstri Meslek Liselerine Öğrenci
465  1983     5
              Yönlendirme ve Yer Değiştirilmesi
              1983-1984 Eğitim Yılında Endüstri Meslek Liselerine Öğrenci
466  1983     13
              Yönlendirme ve Yerleştirilmesi
467  1983     78    Kız Meslek Liseleri Sınavı
468  1983     218   Orta Dereceli Okullarda Okumak isteyen Öğrencilerin Sınavları
469  1983     2    Okullarımıza Elektrik Bağlanması
470  1983     4    1983 Yılı Eğitim Yatırımları
471  1983     12    1982 Yılında Eğitim Yapılarında Halk Katkısının Tespiti
472  1983     14    Onarım ve Tadilat Teklifleri
              1983 Bütçe Yılında Bakanlığımıza Bağlı Okul ve Kuruluş Binalarında
473  1983     31    Yaptırılacak Onarım ve Tadilat Teklifleri ve Harcamalarda Dikkat
              Edilecek Hususlar
              İlkokul Derslik, Anasını ve Öğretmen Lojmanı Yapımında
474  1983     42
              Uygulanacak Esaslar
475  1983     51    Öğretmenlerimize Lojman Tahsisi
476  1983     128   İmar Mevzuatına Aykırı Yazılar
477  1983     136   Okul Yapımlarında Kişi ve Kuruluşların Katkılarının Değerlendirilmesi
478  1983     166   İmar Planları ve İnşaatlar İçin Ruhsat Alma Zorunluluğu
479  1983     177   Kapatılan TÖB-DER'in Arsa ve Binalarının MEB'e Tahsisi
480  1983     238   1984 Yılı Lojman Yapımı
481  1983     257   Hizmete Hazır Hale Gelen Binalar
482  1983     40    Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı
483  1983     100   Evraka Gizlilik Derecesinin verilmesi
484  1983     102   Okul Adları, Tebliğler Dergisi, Genelgeler Dosyası
485  1983     107   Denetlemelerde Tespit Edilen Hususlar
486  1983     251   Işıklı 100. Yıl Amblemleri
487  1984     3    Yurtdışından Gönderilen Kitaplar
488  1984     105   Okul Dışı Bitirme İmtihanlarında Tereddüt Edilen Hususlar
182           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


 489  1984  121    1984-1985 Öğretim Yılı İmam Hatip Liseleri Öğrenci Kontenjanları
             1985 Yılı Milletler Arası Gençlik Yılı Hikaye ve Kompozisyon
 490  1984  135
             Yarışması
 491  1984   41    İlköğretim Öğretmenlerinin Kurstan Geçirilmesi
 492  1984   67    Sağlık Bilgisi Programını Tanıtma Semineri
             Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri İçin Yabancı Dil Öğretim Üyesi (Formatör)
 493  1984   68
             Yetiştirme Kursları
 494  1984  90     İlkokul Öğretmenlerinin Kurstan Geçirilmesi
 495  1984  94     Gaziantep Öğretmen Yetiştirme Merkezine Alınacak Öğretmenler
 496  1984  101    Yöneticiler Semineri
 497  1984  57     Çıraklık Eğitimi Uygulamaları
 498  1984  124    8 Eylül Uluslar Arası Okuma Yazma Günü
 499  1984  130    Çıraklık Eğitimi
 500  1984  139    Kahvehanelere Kitaplık Kurma
 501  1984  142    Televizyon Okulu
 502  1984   6     Yönetmelik Uygulaması
 503  1984  15     Sağlık Bilgisi
 504  1984  22     Demiryolu Kazalarının Önlenmesi
 505  1984  25     Muzır Neşriyat
 506  1984  35     Yönetmelik Uygulaması
 507  1984  39     Yönetmelik Çalışması
 508  1984  40     İlköğretim Belgesi
 509  1984  59     Yurtdışından Gelen Öğrencilerin Okullarımıza Kayıtları
             Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönerge
 510  1984   69
             Taslağı
 511  1984  80     İlkokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı
 512  1984  100    Denklik işlemleri
             Yurtdışındaki Eğitim Baş Müşavirliklerimizce Düzenlenen ilkokulu
 513  1984  120
             Dışardan Bitirme Diplomaları
 514  1984  126    İngilizce Seminerleri Tertip Edilmesi
 515  1984   2     Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
 516  1984  38     Kütüphane Haftası
 517  1984  60     Kütüphanesine Ödenek Gönderilecek Okulların Saptanması
             1984-1985 Öğretim Yılında Okutulacak Ders Öğretmen ve Alıştırma
 518  1984  2/May.
             Kitapları
             1984-1985 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
 519  1984  29/May.   Okullarda Yararlanılacak Yardımcı Ders, Kaynak ve Başvuru Kitapları
             İle Ders Araçları
 520  1984  25/Haz.   Kitap Fiyatları
 521  1984  25/Haz.   Kitap Gönderilmesi
 522  1984  25/Haz.   Kitap Gönderilmesi
 523  1984  19/Tem.   Okul Kütüphanelerine Kitap Satın Alınması
 524  1984   123    Ders Kitapları
 525  1984   133    Işıklı 100. Yıl Amblemleri
 526  1984   144    Düyun Ödenekleri
Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            183


527  1984     151   Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
528  1984     48   Yedek Subay Ertelemeleri
529  1984     50   Koruyucu Güvenlik Denetleme ve Raporları
530  1984     56   Öğretmen Askerlik İşlemleri
531  1984    26/Haz.  Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetleme ve Raporları
532  1984     30   Lise ve Dengi Okullarda Gençler Satranç Türkiye Birinciliği
533  1984     31   İzci Ağaçlandırma Çalışmaları
534  1984     36   Spor Tesislerine Ad verilmesi
535  1984     49   Dernek ve Kulüp Adları
536  1984    29/Mar.  Branş Gelişim Kursu
537  1984    3/Nis.  İlk Orta ve Lise Dengi Okulları Halk Oyunları Yarışması
538  1984    5/Nis.  Ödenek Gönderilmesi
539  1984    5/Nis.  Tarih Değişikliği
540  1984    18/Nis.  Bilet Gelirlerinin Ziraat Bankasına Aktarılması
541  1984    26/Nis.  Spor Malzemeleri Yardımı
542  1984      7   Ticaret ve Turizm Öğretiminde Niteliklerin Artırılması
543  1984      8   Bursa'da Yapılacak Fuarlar
544  1984      9   Beslenme
545  1984     14   1983-1984 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
546  1984     17   Fakir Öğrencilere ilaç Yardımı
              Teknik ve EML ve Endüstri Pratik Sanat Okullarında Eğitim ve
547  1984     24
              Öğretim
548  1984     32   Turizm Haftası
549  1984     33   Sağlık Taraması
550  1984     34   Beslenme Eğitimi
551  1984     46   Altın Makas Yarışması
552  1984     47   1983 Mali Yılı İdari Hesabının Gönderilmesi
553  1984     64   Altın Makas Yarışmasının Tarihinin Uzatılması
554  1984     65   450 Harcama Kaleminden Gönderilen Ödenekler
555  1984     66   Sağlık Günü, Sağlık Haftası ve Kanser Haftası
556  1984     77   1983-1984 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
557  1984     86   Bursa'da Yapılacak Fuarlar
              1984-1985 Öğretim Yılında Mesleki Teknik Öğretim Okullarında
558  1984     89
              Okutulacak Temel Ders Kitaplarının Temininde İzlenecek Yol
              Okulda Yapılacak Öğrenci Staj Çalışmalarında Üretime Ağırlık
559  1984     92
              verilmesi ve Bu Çalışmalarda Görevlendirilecek Atölye Öğretmenleri
560  1984    98    Altın Makas Yarışması
561  1984    99    Kreş Açılması
562  1984    110   Müdürler Semineri
563  1984    111   Burslu Öğrenci Kayıtları
              1984-1985 Öğretim Yılında Faaliyete Geçirilecek EML ile Mevcut
564  1984    112
              EML Bünyesinde Açılan Yeni Bölümlere Öğrenci Alınması
565  1984    113   Burslu Öğrenci Kayıtları
566  1984    114   Anadolu Teknik Liselerine Öğrenci Kayıtları
184         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


 567  1984  118   Teknik Liseye Öğrenci Kayıtları
           Yabancı Dilde Öğretim Yapan Ortaokullardan Mezun Olan
 568  1984  119
           Öğrencilerin Anadolu Teknik Liseleri 1. Sınıfına Kayıt Edilmesi
 569  1984  120   Sağlık Eğitim Merkezleri Açılması
           Ticaret ve Turizm Öğretim Okullarına 1984-1985 Öğretim Yılında
 570  1984  122
           Öğrenci Kayıtları
 571  1984  125   EML'lere Parasız Yatılı Öğrenci Alınması
 572  1984  128   Deneme, Pratik Kız Sanat Okulu Programı
 573  1984  132   Sağlık Taramaları
 574  1984  136   24 Kasım 1984 Öğretmenler Gününde Düzenlenecek Defile
 575  1984  137   Tarih Boyunca Türk Kadınlarının Giysileri ve Başlıkları Defilesi
 576  1984  140   Beslenme Eğitimi
 577  1984  141   Milletlerarası Gençlik Yılı Faaliyetleri
 578  1984  150   Dünya Kooperatifçilik Günü
 579  1984  116   Özel Dershaneler
 580  1984  117   Televizyonda Özel Öğretimle İlgili Reklam Yapılamayacağı
 581  1984  5   İlköğretim Okullarının 5 Yıllık Planlaması
           1984 Mali Yılı Bütçesinden Gönderilecek Ödenekler ve Bunların
 582  1984  16
           Kullanım Esasları
           İlköğretim Okulları İçin Eve Ekonomisi ve Tarım Öğretmeni Seçilmesi
 583  1984  21
           ve Yetiştirilmesi
 584  1984  26   Orman ve Ağaçlandırma Haftası
 585  1984  42   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 586  1984  53   Orman ve Ağaçlandırma Haftası
 587  1984  58   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 588  1984  74   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
           23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Yapılacak indirimli
 589  1984  81-
           Satışlar
 590  1984  85   İlköğretim Okulları Faaliyetlerinin Sergilenmesi
 591  1984  107   Başarılı Öğretmenlerin Değerlendirilmesi
 592  1984  127   6 Yaş Uygulaması
 593  1984  31   Devam Takip
 594  1984  34   Yardımcı Ders ve Kaynak Kitapları
 595  1984  38   Yardımcı Ders ve Kaynak Kitapları
 596  1984  47   Ek Ev Ödevleri
 597  1984  49   Trenlere Atılan Taşlar
 598  1984  72   Okul Belgesi
 599  1984  20   Eğitim ve Öğretim Tazminatı
 600  1984  27   Öğretmenlerin Eş Durumu Nakil İşlemleri
 601  1984  43   Öğretmenevleri
 602  1984  44   Görevden Çekilmiş Sayılma İşlemleri ve Disiplin Cezaları
 603  1984  52   Mutemetlik Görevi
           Okul ve Kütüphanelerde ve Milli Eğitim Yayınevlerinde Memur
 604  1984  54
           Görevlendirilmesi
 605  1984  55   Eğitim ve Dinlenme Kampları
Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           185


606  1984     61   Öğrenci Yurtlarından Yararlanma
607  1984     91   Öğretmenler Günü
608  1984     97   Okul Müdürlüklerine Yapılacak Teklifler
609  1984    108   Öğretmenevleri
610  1984    115   Fazla Çalışma
611  1984     76   Dernekler
612  1984     88   Mazeret izinleri
613  1984     12   Sınava Başvurular
614  1984     13   5 Yıllık Yatırım Planlaması
615  1984     18   Giriş Sınav Başvuruları
616  1984     19   Yarışma
617  1984     95   Yeniden Açılacak Liseler
618  1984    148   Lisan Laboratuarları
619  1984     1   Duyun Ödenekleri
620  1984    15.Mar  Okulların Mevcut Spor Tesisleri
621  1984    143   Enerji Tasarrufu
             1984-1985 Öğretim Yılında EML'ne Öğrenci Yönlendirme ve
622  1984    23
             Yerleştirilmesi
623  1984    29   Okul Dışı Bitirme Sınavları
624  1984    82   Sınav Tarihinin Değiştirilmesi
625  1984    96   Anadolu Liseleri, Özel Türk ve Yabancı Okullar Tercih Sistemi
626  1984    146   Orta Dereceli Okullarda Okumak isteyen Öğrencilerin Sınavları
627  1984     4   1984 Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı
628  1984    10   Onarım ve Tadilat Teklifleri
             Bakanlığımıza Bağı Kuruluş Bina ve Tesislerinde Yaptırılacak Onarım
629  1984    11   ve Tadilat Teklifleri ve Harcamalarda Dikkat Edilmesi Gereken
             Hususlar
630  1984    28   Kamulaştırma ve Satın Almalarda Uygulanması Gereken Esaslar
631  1984    70   İlköğretim Kurumları Bina ve Tesislerinde Emanet Uygulaması
632  1984    71   Kamuya Ait Saha ve Tesislerin Ortak Kullanımı
633  1984    152   (Defterde Konu Yazılmamış)
634  1984    37   Seçim Yasakları
635  1984    45   Kontrollü ve Gizli Evraka Yapılan İşlemlerde Görülen Eksiklikler
636  1984    129   İlköğretim Haftası
             İmam Hatip Liseleri Burs ve Parasız Yatılı İmtihanlarını Kazanan
637  1985    78
             Öğrenciler
             İmam Hatip Liselerinde Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Düzenli
638  1985    83
             Yürütülmesi
639  1985    91   Mesleğe Yönelik Seçmeli Dersler
640  1985    35   İngilizce Öğretmenlerine Hizmetiçi Eğitim Kursu
641  1985    40   Bölgesel Konferanslar
642  1985    41   Almanca Formatörlük Kursu
643  1985    101   Bölgesel Konferanslar
644  1985    29   El Sanatları Sergisi
645  1985    49   Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Standartlarını Koruması
186         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


 646  1985  65   Arsa Kamulaştırması ve Kiralama Hakkında
 647  1985  81   Yaygın Eğitim Faaliyetleri
 648  1985  87   Hizmete Yönelik Konuların Programlarda Yer Alması
 649  1985  94   Yaygın Eğitim Kursları
 650  1985  8   Ödevler ve imtihanlar
 651  1985  20   Eser Yazacak Öğretmenler
 652  1985  42   Öğretmen Dünyası Adlı Dergi
 653  1985  56   Harita Üzerinde Kürdistan Kelimesi
 654  1985  5   Müzeler Haftası
 655  1985  6   Resim Sergisi
 656  1985  19   Okul Kütüphanelerine işlerlik Kazandırmak
 657  1985  22   Kütüphane Haftası
 658  1985  36   Kitap ve Defterlerin Öğretim Yılı Sonunda Öğrencilerden Toplanması
           1985/1986 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
 659  1985  43
           Okullarda Okutulacak Ders Kitapları
 660  1985  46   Kitap Tasarrufu ve Kitap Toplama Kampanyası
 661  1985  47   1985 Yılı Hizmet içi Eğitim Kursu
           Yurtdışında Basılan ve Türkiye'ye Sokulması ve Dağıtılması
 662  1985  63
           Yasaklanan Yayınlar
           1985-1986 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
 663  1985  69   Okullarda Yararlanılacak Yardımcı Ders, Kaynak, Başvurma ve Bu
           Nitelikte Olup Sakıncalı Bulunmayan Eserler İle Ders Araçları
 664  1985  77   Yeni Belirlenen Ders Kitapları
 665  1985  82   Basılı Evrak
 666  1985  88   Bedelsiz Dergi Dağıtımı
 667  1985  102   Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
 668  1985  103   Resim Sergileri
 669  1985  106   Döner Sermaye Sayımları
 670  1985  107   Bilgisayarlar
 671  1985  109   Anaokulu Bakım Ücretleri
 672  1985  26   1985 Yılı Sivil Savunma Eğitimi
 673  1985  27   Koruyucu Güvenlik Denetlemesi ve Denetleme Sonuç Raporları
 674  1985  14   Sporculara Ödenecek Yurtdışı Yolluk ve Ödenekler
 675  1985  48   Yurt içi Görev Yollukları
 676  1985  7   Kız Sanat Ortaokullarına Nakiller
 677  1985  9   Defile
 678  1985  11   Defile
 679  1985  16   1985 Altın Makas, Altın Gonca, iğne Oyası ve Tığ Danteli Yarışmaları
 680  1985  23   Turizm Haftası
 681  1985  25   Dünya Sağlık Günü-Sağlık Haftası-Kanser Haftası
 682  1985  28   Ticaret ve Turizm Öğretim Okullarında Yetişkinler Eğitimi
 683  1985  30   Okul Kooperatifleri
 684  1985  31   Altın Gonca Altın Makas ile Tığ Danteli ve iğne Oyası Yarışmaları
 685  1985  34   Bina ve Tesislerimizin Kullanılması
Mart 2012-2654      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           187


686  1985    45  Aşı Kampanyası
687  1985    53  Kitap Yazma Seferberliği
688  1985    61  Aşı Kampanyası
689  1985    68  İstanbul Anadolu Denizcilik Meslek Lisesini Kazanan Öğrenciler
            Ticaret ve Turizm Öğretim Okullarında 1985-1986 Öğretim Yılında
690  1985    71
            Öğrenci Kayıtları
            Yabancı Dilde Öğretim Yapan Ortaokullardan Mezun Olan
691  1985    74
            Öğrencilerin Anadolu Teknik Liseleri 1. Sınıfına Kayıt Edilmesi
692  1985    75  Teknik Liseye Öğrenci Kayıtları
693  1985    86  24 Kasım 1985 Öğretmenler Gününde Düzenlenecek Defile
694  1985    93  Okul Sağlığı Hizmetleri
695  1985    96  Öğretmenler Günü Defilesi
696  1985    54  Stajyer Öğretmenler
697  1985    58  Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
698  1985    60  Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Öğretmenler
699  1985    64  Özel Okulların Kurum Yönetmelikleri
700  1985    72  Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Çalışma Takvimi
            Bir Kısım Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Özel Okulların
701  1985    76
            Hazırlık Sınıflarına Yapılacak Öğrenci Kayıtları
702  1985    4  Veremle Savaş Propaganda Eğitim Haftası
703  1985    13  Okulların Hizmete Açılması
            1985 Mali Yılı Bütçesinden Gönderilen Ödeneklerin Kullanılma
704  1985    15
            Esasları
705  1985    17  Resim Yarışması
            23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1985 Yılı Kutlama
706  1985    21
            Faaliyetleri
            Gençlerimizin Alkol, Uyuşturucu, ve Zararlı Alışkanlıklardan
707  1985    24
            Korunmaları
708  1985    32  YIBO'lara Atanacak Öğretmenler
709  1985    33  Dünya Çiftçiler Günü
710  1985    37  Sınıf Geçme ve Diploma Defterleri ile Diplomaların Tasdiki
711  1985    38  Polis Karakollarının Tanıtılması
712  1985    44  İlköğretim Arsa, Bina ve Tesisleri
713  1985    51  Okul Geçici Görevlisi
714  1985    55  İlköğretim Okullarının Açılması
715  1985    57  Kömür Tahsisi
716  1985    66  İlköğretim Haftası
717  1985    67  Eğitim Faaliyetleri ve Programları
718  1985    70  Milli Marşlar
719  1985    80  5. Dünya Gıda Günü ile Beslenme ve Gıda israfını Önleme Haftası
720  1985    92  Yardımcı Ders ve Kaynak Kitapları
721  1985    100  Aşı Kampanyası
722  1985    110  Veremle Savaş Eğitim Haftası
723  1985    99  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
724  1985    50  Fazla Çalışma
188         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


           Çevre Sağlığı ve Beslenme Konusunda Üstün Hizmetleri Görülen 3
 725  1985  73
           Öğretmenin Ödüllendirilmesi
 726  1985  84   Yılın Öğretmeni
 727  1985  85   Ders Ücretleri
 728  1985  98   Ders Ücretleri
 729  1985  111   İmza Yetkileri
 730  1985  52   Stajyerliğin Kaldırılması
 731  1985  79   Öğretmen Çocukları
 732  1985  89   Öğrencilerin Başarı Durumları
 733  1985  105   Sicil Raporlarının Doldurulması
 734  1985  10   1985 Yılı Bütçe Uygulamaları
 735  1985  62   Pul Baskılı Zarflar
 736  1985  90   Enerji Tasarrufu
 737  1985  95   Okulsuz Köy Sayısının Tespiti
           1985-1986 Öğretim Yılında EML'lere Öğrenci Yerleştirme ve
 738  1985  12
           Yönlendirme
 739  1985  39   Tercih Değişikliği
 740  1985  1   İlköğretim Kurumları 1985 Yılı Yapım Programı
 741  1985  2   1985 Yılı Lojman Yapımı
 742  1985  3   Kendi Okulunu Kendin Yap Başkaları için De Okul Yap Kampanyası
 743  1985  18   Onarım ve Harcamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
 744  1985  59   Semt Sahası
 745  1985  108   Yeni Yıl Kutlaması
 746  1986  5   Zararlı Alışkanlıklar
 747  1986  6   Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
           Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurtdışına Tertip Edeceği
 748  1986  10
           Geziler
 749  1986  11   Ortaöğrenimli ilkokul Öğretmenlerinin On Lisans Eğitimi
 750  1986  13   Bölgesel Konferanslar
 751  1986  55   1986 Mali Yılında Yurtdışına Gönderileceklerle ilgili Kontenjanlar
 752  1986  73   Orta Öğrenimli ilkokul Öğretmenlerinin Onlisans Eğitimi
           İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürleri, İl ve İlçe Şube Müdürleri
 753  1986  76
           Yöneticiler Semineri
 754  1986  77   İlçelerde Açılacak Orta Dereceli Okul Müdürleri Yöneticileri Semineri
 755  1986  84   İngilizce Kursu
 756  1986  87   Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları
 757  1986  44   Dünya Çevre Günü Çevre Koruma Haftası İle İlgili Faaliyetler
 758  1986  59   Mehmet Akif Ersoy'u Anma Faaliyetleri
 759  1986  65   Mehmet Akif Ersoy'u Anma Faaliyetleri
 760  1986  4   Konusuz
 761  1986  7   Atatürk ve Okullarımız Araştırması
 762  1986  8   Müzeler Haftası
 763  1986  14   Kütüphane Haftası
 764  1986  30   Faksimil Cihazlarının Kurulacağı Daireler ve iller
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            189


           1986-1987 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
765  1986    43
           Okullarda Okutulacak Ders Kitapları
766  1986    45  Okul Kütüphaneleri
767  1986    56  Ek Ders Ücreti
           1986-1987 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
768  1986    60  Okullarda Yararlanılacak Yardımcı Ders, Kaynak, Başvurma ve Bu
           Nitelikte Olup Sakıncalı Bulunmayan Eserler ile Ders Araçları
769  1986    66  Yeni Belirlenen Ders Kitapları
770  1986    70  Kitap Seçme İşlemleri
771  1986    78  Kitap Fiyatları
772  1986    91  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
773  1986    92  Resim Sergileri
774  1986    93  Türkiye'ye Sokulması ve Dağıtılması Yasaklanan Harita
775  1986    94  1986 Yılı Mali Kârının Yatırılmaması
776  1986    9  Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Mesleki Danışma Kurulları
777  1986    15  Okul Sağlığı Hizmetleri
778  1986    16  Sağlık Eğitim Merkezlerinin Çalışma Raporları
779  1986    35  Turizm Haftası
780  1986    37  Konusuz
           Ticaret ve Turizm Eğitimi Okullarına 1986-1987 Yılı Öğretim Yılı
781  1986    68
           Öğrenci Kayıtları
782  1986    74  Dünya Gıda Günü ile Beslenme ve Gıda israfının Önlenmesi
           Kız Teknik Öğretim Okullarının Binalarının Başka Hizmetlerde
783  1986    80
           Kullanılmaması
784  1986    95  1987 Yılı verem Savaşı Propaganda ve Eğitim Haftası
785  1986    24  Öğrenci Yurtlarının Denetimi
786  1986    38  İzinsiz Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
           Bir Kısım Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Özel Okulların
787  1986    52
           Hazırlık Sınıflarına Yapılacak Öğrenci Kayıtları
788  1986    54  Özel Dershaneler Öğrenci Kayıt ve Ücret Tahsili
789  1986    12  Bilgi ve Kültür Yarışması
790  1986    25  Sosyal Bilgiler Dersinden Sorumlu Olan Öğrenciler
791  1986    31  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
792  1986    32  Kanser Haftası
793  1986    57  Okullarımızın Kullanılmaları
794  1986    69  İlköğretim Haftası
795  1986    67  Yurtdışına Atanacak Personelin Seçimi
796  1986    19  Unvanlı Kadrolara Atama
797  1986    20  Vekil İlkokul Öğretmenleri
798  1986    21  İş Takipleri
799  1986    33  İlkokul Öğretmenlerinin Sıra ve Sıraya Alma İşlemleri
800  1986    34  Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Yöneticilikleri
801  1986    40  Affedilen Disiplin Cezaları Hakkında Yapılan İşlem
802  1986    46  Konut Kredisi
803  1986    47  İhtiyaç Fazlası Yükümlü istihdamı
190          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


 804  1986  58    Öğrencileri Yetiştirme ve İmtihanlara Hazırlama Kursları
 805  1986  61    Belgelerin Saklanması
 806  1986  71    Fazla Çalışma
 807  1986  79    3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
 808  1986  72    Disiplin Amirleri
 809  1986  88    Personelin Aylıkla Ödüllendirilmesi
 810  1986  18    Öğretmenlerin Nöbet Görevi
 811  1986  28    Diplomalardan Alınacak Harçlar
 812  1986  29    Genel Teftiş Raporları
 813  1986  39    Yeni Açılacak Liseler
             Dışardan Bitirme imtihanlarına Girenlerle Beklemeli Öğrencilerin
 814  1986  41
             Sorumlu Tutulacakları Dersler
 815  1986  42    Yatılı Okullarda Öğrencilerin Nöbet Süreleri
             Öğretmen Liselerinde Uygulanacak Olan Yaz Çalışmaları ve
 816  1986  49
             Öğretmen Lisesi Mezunları
             Genele Denetimler Sırasında Tebliğ Edilecek Eksikliklerle ilgili
 817  1986  51
             Açıklamalar
 818  1986  53    Stajyerlik İşlemleri
 819  1986  62    Posta Kodu
 820  1986  64    Okul Dışı Bitirme imtihanları
 821  1986  17    1986 Yılı Bütçe Uygulamaları
 822  1986  26    Mezra, Oba Hakkında Bilgi
 823  1986  27    Okul Adları Değişikliği
 824  1986  48    Okul Adları Değişikliği
 825  1986  14.Eki   Toprak Mahsulleri Ofisindeki Stoklardan Faydalanılması
 826  1986  16.Eki   Kapalı Okullar ve Okulsuz Köyler
 827  1986  85    Enerji Tasarrufu
 828  1986  86    Dünya Konut Günü
 829  1986   2    Meslek Liseleri Sınavı
 830  1986   3    Okul Dışı Bitirme Sınavları
 831  1986  75    Bilgisayar Sistemi
 832  1986  83    Bilgi İşlem Dairesine Alınacak Öğretmenler
 833  1986  96    Sınavlar
 834  1986   1    1986 Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı
             Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
 835  1986  22
             Gereken Hususlar
 836  1986  23    1986 Yılı Yatırımları
 837  1986  50    Hayırsever Listesinin Hazırlanması
 838  1987   4    Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
 839  1987  62    Hizmetiçi Eğitim Merkezleri
 840  1987  73    1988 Mali Yılında Yurtdışında Görevlendirileceklerle ilgili Kontenjanlar
 841  1987  38    Kalfalık ve Ustalık Eğitimleri
 842  1987  39    Çıraklık Eğitimi Uygulamaları
 843  1987  59    İnceleme Denetleme ve ihtisas Komisyonları
Mart 2012-2654        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi               191


              Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Motorlu Taşıt Sürücüleri
844  1987     61
              Kursları
845  1987     17   Yarışma
846  1987     29   Ansiklopedik Yayınlar
              Ayniyat Talimatnamesi ile ilgide Kayıtlı Genelgelerimizin Tatbiki ve
847  1987     1
              icrası
848  1987      5   Düyun Ödenekleri
849  1987     10   Kütüphane Haftası
850  1987     11   Toplu İş Sözleşmeleri İçin Koordinasyon
851  1987     16   Müzeler Haftası
852  1987    18.Mar  Döner Sermaye Yıl Sonu Karları
853  1987    7/Nis.  Okul Kütüphaneleri
              1987-1988 Öğretim Yılında ilkokullar, Ortaokullar ile Lise ve Dengi
854  1987    7/Nis.
              Okullarda Okutulacak Ders Kitapları
855  1987    18/Haz.  Üretimi Teşvik Pirimi Dağıtım Yönetmeliği
856  1987    18/Haz.  1986 Yılı Karları
              1987-1988 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
857  1987    22/Haz.  Okullarda Yararlanılacak Yardımcı Ders, Kaynak, Başvuru ve Bu
              Nitelikte Olup Sakıncalı Bulunmayan Eserler İle Ders Araçları
858  1987    8/Tem.  İleride Duyurulacak Kitaplar
859  1987    lO.Kas  Konusuz
860  1987    8/Ari.  Resim Sergisi
861  1987    14/Ari.  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
862  1987     12   Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin Artırılması
863  1987    9/Eyl.  Konusuz
864  1987    19.Mar  Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri
865  1987     9   Ticaret ve Turizm Eğitimi Okullarında Yetişkinler Eğitimi
866  1987     19   Turizm Haftası
867  1987     25   Bina Tesis ve Araç-Gereç Kullanımı
868  1987     49   Otelcilik ve Turizm Kursları
              Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında 1987-1988 Öğretim Yılı
869  1987     52
              Öğrenci Kayıtları
870  1987     63   Atatürkçülük
871  1987     67   Ticaret ve Turizm Meslek Kursları
872  1987     34   İlan ve Reklamlar
873  1987     26   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
874  1987     2   Geçici Görev Yolluğu
875  1987     7   Yol Giderleri
876  1987     24   Konut Kredisi
877  1987     36   İlkokul Öğretmenlerinin Sıraya Alınma İşlemleri
878  1987     37   Fazla Çalışma
879  1987     40   Ek Ders Ücreti
880  1987     41   Nüfus Kütük Kayıtları
881  1987     44   Yönetimde istikrar
882  1987     58   Öğretmen İhtiyacının Tespiti ve Dağılımı
192           Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


 883  1987   30     Öğretmenlerin Gizli Sicil Raporları
 884  1987   6     Mevzuat Uygulaması ile ilgili Açıklamalar
 885  1987   51     Ders Dağıtım Çizelgesi ve Uygulaması
 886  1987   53     Okul Dışı Lise Bitirme İmtihanları
 887  1987   56     (Defterde Konu Yazılmamış)
 888  1987   66     Ders Dağıtım Çizelgesi
 889  1987  19.Mar    Konusuz
 890  1987   13     Okul Dışı Bitirme Sınavları
 891  1987   14     Meslek Liseleri Sınavı
 892  1987   74     Orta Dereceli Okullarda Okumak isteyen Öğrencilerin Sınavları
 893  1987   3     1987 Yılı Yatırım Programının Uygulanması
              Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
 894  1987   8
              Gereken Hususlar
 895  1987   35     Bağış, Halk Katkıları İle Yapılan Eğitim Tesisleri
 896  1987   15     Video Kaseti ve Ses Bantları
 897  1987   42     Tebrik
 898  1987   50     Tebrik
 899  1987   60     Bakanlığımız Personelinin Ticari Faaliyetlere Alet Olmamaları
 900  1988   32     Konusuz
 901  1988   2     Eğitim Merkezleri
 902  1988   16     Türkçe Öğretimi Kursu
              Anaokulu, Anasını Öğretmenleri Onlisans Eğitimi Programına
 903  1988   18
              Müracaat
 904  1988   25     Eğitim Ön Lisans Programı Yıl Sonu İmtihanları
 905  1988   26     Konusuz
 906  1988   27     Hizmetiçi Eğitim Merkezi
 907  1988   3     Kütüphane Haftası
 908  1988   8     Müzeler Haftası
              1988-1989 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
 909  1988  6/Haz.
              Okullarda Okutulacak Ders Kitapları
              1988-1989 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
              Okullarda Yararlanılacak Yardımcı Ders, Kaynak, Başvuru ve Bu
 910  1988  28/Haz.
              Nitelikte Olup Tavsiye Edilen veya Eğitim Öğretim Açısından Uygun
              Görülen Eserler İle Ders Araçları
 911  1988  15/Tem.   İleride Duyurulacak Kitaplar
 912  1988  30/Arl.   Kitap ve Demirbaş Eşya
 913  1988   13    Gençlik Haftası
 914  1988    1    Döner Sermaye
 915  1988    4    Turizm Haftası
 916  1988    7    Otelcilik ve Turizm Kursları
 917  1988   29    Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş
 918  1988   30    Konusuz
 919  1988   36    Aşı Kampanyası
 920  1988   10    Yatılı ilköğretim Okullarına Öğrenci Alınması
 921  1988   17    Vekalet
Mart 2012-2654       Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            193


922  1988     23   Fazla Çalışma
923  1988     33   Yer Değiştirmeler
924  1988     6   Okul Kayıtları, Dershane Levhaları ve Kol Seçimi
925  1988     9   Veliler Toplantısı
926  1988    01.Kas  Enerji Tasarrufu
927  1988     31   Adres ve Telefon Numaraları Değişikliği
928  1988     29   Her Fidana Bir Damla Su
929  1988     15   1988 Yılı Yatırım Programının Uygulanması
             Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
930  1988    31
             Gereken Hususlar
931  1988    32   Eğitim Yapıları
932  1988    12   Karakucak Projesinin Uygulanması
933  1988    24   Ders Kitaplarında Yapılan indirim
934  1988    28   Ders Kitaplarının Mevcudiyetinin Araştırılması
935  1989    31   İmam-Hatip Liselerine Gündüzlü Öğrenci Alımları
936  1989    40   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
937  1989     2   1989 Mali Yılında Yurtdışına Gönderileceklerle İlgili Kontenjanlar
938  1989    19   Eğitim Onlisans Programına Yeni Kayıt Hakkı
939  1989    41   Halk Eğitim Faaliyetleri
             Yabancı Dilde Basamaklı Kur Sisteminin Uygulamasında Merkezi
940  1989    21
             Sınav
941  1989    30   Bulgaristan'dan Gelen Soydaşlarımızın Denklik işlemleri için Seminer
942  1989    44   Denklik işlemleri
943  1989     1   Bütçe Kanununda Döner Sermaye İle İlgili Maddeler
944  1989     5   Takdir ve Teşekkür Belgeleri
945  1989     7   Merkezi Sistemle Yapılacak Sınavlar Hakkında
946  1989     8   Kitap Gönderilmesi
947  1989     9   Müzeler Haftası
948  1989    10   Resim Sergileri
             1989-1990 Öğretim Yılında ilkokullar Ortaokullar ile Lise ve Dengi
949  1989    20
             Okullarda Okutulacak Ders Kitapları Hk.
             1989-1990 Öğretim Yılında İlkokullar-Ortaokullar İle Lise ve Dengi
             Okullarda Ders ve Yardımcı Ders Kitabı Olmayan Dersler İçin
950  1989    22
             Yararlanılacak Kaynak ve Başvuru ve Bu Nitelikte Olup Tavsiye
             Edilen veya Eğitim ve Eğitim Açısından Uygun Görülen Eserler Hk.
951  1989    35   İleride Duyurulacağı Belirtilen Kitaplar
952  1989    38   İleride Duyurulacak Kitaplar
953  1989    46   Resim Sergileri
954  1989    49   Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
955  1989    16   1989 Yılı Sivil Savunma Eğitim Tatbikat Esasları
956  1989    13   Turizm Haftası
957  1989    17   Otelcilik ve Turizm Kursları
             Yetişkin Eğitimi ve Pratik Kız Sanat Okulu Programlarının
958  1989    23
             Uygulanması
959  1989    25   Yılsonu Sergilerinin Düzenlenmesi
194        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


 960  1989  32   Öğrenci Kayıtları
 961  1989  27   YİBO'lara Öğrenci Alımı
 962  1989  36   Kapatılan Okullar
 963  1989  37   İlköğretim Haftası
 964  1989  26   Mesai Hk.
 965  1989  43   Öğretmen ihtiyacının Tesbiti ve Dağılımı
 966  1989  45   Öğretmen Günü Kutlamaları
 967  1989  50   Sicil Not Defteri
 968  1989  11   Bakanlığımızın isminin Değişmesi
 969  1989  14   Sn. Hasan Celal Güzel'in veda Mesajı
 970  1989  15   Sn. Avni AKYOL'un Göreve Başlama Mesajı
 971  1989  24   İcra Planı 1989-1992
 972  1989  34   Bakanlığımızın isim Değişikliği
           Öğrenciler Arasında; Karşılıklı Sevgi. Saygı, Hoşgörü, Adalet,
 973  1989  39
           Doğruluk ve Dürüstlük Gibi Değerlerin Geliştirilmesi.
 974  1989  42   İhtiyaç Fazlası Öğretmenleri Görevlendirilmesi Hk.
           Öğretmenler Arasında; Karşılıklı Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Adalet Gibi
 975  1989  47
           Değerlerin Geliştirilmesi
 976  1989  48   Enerji Tasarrufu
 977  1989  51   Eğitim Problemleri
 978  1989  6   PERSİS Projesi
 979  1989  3   1989 Yılı İlköğretim Kurumları Yatırım Programlarının Hazırlanması
 980  1989  4   Okul Arsaların Tespiti ve Planlama
           Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
 981  1989  12
           Gereken Hususlar
 982  1989  18   Eğitim Yapıları Harcamaları
 983  1989  29   Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları Arasındaki Görev Dağılımı
 984  1989  33   Basın Küpürleri Hk.
 985  1990  25   Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri Hk.
 986  1990  26   Hazırlık Sınıfları Hk.
           Bakanlığımız Hesabına Yüksek Öğretimde Okuyan Öğrencilerin
 987  1990  29
           Muayene ve Tedavi Giderleri
 988  1990  34   Anadolu Öğretmen Lisesi
 989  1990  37   Öğretmenler Günü Kutlamaları
 990  1990  38   Bursların Ödenmesi
 991  1990  23   Döner Sermaye Kanalı ile Açılacak Kurslar
 992  1990  46   Türkçe Dersinde Başarısız Olan Soydaş Öğrenciler
 993  1990  53   Eğitim Araçları
           Demirbaş Eşya ile ilgili işlemlerin Talimatına Uygun Şekilde
 994  1990  5
           Yürütülmesi
 995  1990  7   Bütçe Kanununda Döner Sermaye İle İlgili Maddeler
 996  1990  9   Müzeler Haftası
 997  1990  11   Merkezi Sistemle Yapılacak Sınavlar Hakkında
 998  1990  13   Düyun Ödeneği
 999  1990  14   Kütüphane Haftası
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           195


           1990-1991 Öğretim Yılında İlkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
1000  1990   15
           Okullarda Okutulacak Ders Kitapları
1001  1990   17  Takdir ve Teşekkür Belgeleri
1002  1990   33  İleride Duyurulacak Ders Kitapları
1003  1990   50  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1004  1990   45  1990-1991 Öğretim Yılı Sivil Savunma Eğitim ve Tatbikat Esasları
1005  1990   20  Turizm Haftası
1006  1990   31  Öğrenci Kayıtları Hk.
           Endüstriyel Teknik Öğretim Kurumlarına Ait Bina ve Diğer Tesislerin
1007  1990   48
           Amacı Dışında Kullanılmaması
1008  1990   49  Mucitler ve Araştırmacılar Derneği Üyeleri
           Atelye ve Meslek Dersi Öğretim Elemanlarına Fon'dan İlave Ek Ücret
1009  1990   22
           Ödenmesi
1010  1990   40  3308 Sayılı Kanunun; 33 ve 24. Maddelerinin Uygulanması
           Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulları Üyeleri İle İmtihan Komisyonu
1011  1990   41
           Üyelerine Huzur Hakkı Ödenmesi
1012  1990   35  İlköğretim Haftası
1013  1990   43  Temizlik ve Sağlık Eğitimi
1014  1990   52  İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı imtihanı
           İlköğretim Kurumları Öğretmenler Arası Resim ve Kompozisyon
1015  1990   51
           Yarışması
1016  1990    2  Vekalet
1017  1990    6  Kurs Ücreti
1018  1990   18  Kurs Ücreti
1019  1990   28  Fazla Çalışma
1020  1990    1  Okul Açma
           Bakanlığımız Hesabına Yüksek Öğretimde Okuyan Öğrencilerin
1021  1990   8
           Muayene ve Tedavi Giderleri
1022  1990   30  Açıköğretim Fakültesi Sınavı Hk.
1023  1990   32  Öğrenci Kayıt/Kabulleri Sırasında Para Alınmaması
1024  1990   10  "Bu Fidan Benim" Kampanyası
1025  1990   16  Vergi Haftası
1026  1990   24  Hayvanları Koruma Günü ile ilgili Yarışma
           Öğrenciler Arasında; Atatürk Konulu Şiir, Kompozisyon, Resim
1027  1990   42
           Yarışması
1028  1990   4  İlköğretim Yapım Planı Programı
           Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1029  1990   19
           Gereken Hususlar
1030  1990   21  11 Özel idare Bütçelerine Aktarılan Ödenekler
1031  1990   27  Yatırım Hizmetleri
           Lise Mezunlarına Meslek Edindirme (LIMME) Projesi Uygulamasına
1032  1990   39
           ilişkin Esaslar
1033  1990    3  Görev Dağılımı
1034  1990   12  Görev Dağılımı
1035  1990   36  Görev Dağılımı
1036  1990   47  LIMME Projesi Uygulamasına ilişkin Açıklamalar
196        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


1037  1991  18   Yarışma
1038  1991  42   Anı Yarışması
1039  1991  50   Öğretmenler Günü Kutlaması
1040  1991  60   24 Kasım Öğretmenler Günü
1041  1991  6   İşyeri Açma
1042  1991  37   Eğitim-Öğretimde Üretilen Malların Satışı
1043  1991  55   Ortaöğretim Kurumları Tarih Programının Yeniden Düzenlenmesi
1044  1991  2   Bütçe Kanunda Döner Sermaye İle İlgili Hususlar
1045  1991  5   Resim Sergileri
1046  1991  16   Kütüphane Haftasının Kutlanması
1047  1991  17   Ortadereceli Okullarda Kütüphane Açılması
           1991-1992 Öğretim Yılında ilkokullar, Ortaokullar İle Lise ve Dengi
1048  1991  24
           Okullarda Okutulacak Ders Kitapları
1049  1991  29   Müzeler Haftası
1050  1991  32   Yunus Emre Sevgi Yılı
1051  1991  47   İleride Duyurulacak Kitaplar
1052  1991  48   Afiş Dağıtılması
1053  1991  56   "Teknik Müze" Kurulması
1054  1991  62   Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1055  1991  1   Beceri Yarışması
1056  1991  14   Buluş Adamları Derneği
1057  1991  25   Turizm Haftası
1058  1991  37   Eğitim-Öğretimde Üretilen Malların Satışı
1059  1991  40   Öğrenci Kayıtları
1060  1991  54   Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulaması
1061  1991  3   TSE ve Standardizasyon
1062  1991  11   1990/53 Sayılı Genelgeyi Açıklayıcı Ek Genelge
1063  1991  20   Öğrencilere verilen Ödevler
           İlköğretim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Taşımalı İlköğretim
1064  1991  23
           Uygulaması
1065  1991  46   İlköğretim Haftası
1066  1991  59   İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı İmtihanı
1067  1991  30   Yurtdışı Teşkilatı
1068  1991  53   Yurtdışında Okutman Görevlendirilmesi
1069  1991  41   Batı Trakya ve KKTC'nde Öğretmen Görevlendirilmesi
1070  1991  4   Yarıyıl İzni
1071  1991  8   Aylık ve Ücret Karşılığı Okutulacak Dersler
1072  1991  10   Öğrencileri Yetiştirme ve İmtihanlara Hazırlama Kursları
1073  1991  21   Çeşitli Spor Dallarında Kursa Çağrılan Öğretmenler
1074  1991  28   Kardeks Fişlerinin Tutulması
1075  1991  38   Fazla Çalışma Programı
1076  1991  27   Takdir ve Teşekkür Belgeleri
1077  1991  36   Resmi Pansiyonlara Öğrenci Alımı
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           197


1078  1991   39  Eğitim Yönetimi, Yetişkinler Psikolojisi ve Eğitim Semineri
1079  1991   44  Üniversite Kayıtları
1080  1991   51  Okul Dışından Bitirme Sınavlarına Giren Öğrenciler
1081  1991   13  1991-1992 İcra Planı
1082  1991   15  Vergi Haftası
1083  1991   19  "Bu Fidan Benim" Kampanyası
1084  1991   33  Kahramanlık Şiirleri Yarışması
1085  1991   34  Okul Birincileri Albümü
1086  1991   35  1991-1992 icra Planı
1087  1991    7  Merkezi Sistemle Yapılacak Sınavlar Hakkında
1088  1991   43  Okul Dışı Bitirme Sınavı
1089  1991   57  Merkezi Sistemle Yapılacak Sınavlar Hakkında
1090  1991   58  179 sayılı KHK'de yapılan değişiklik
1091  1991    9  İlköğretim Yapım Programı
           Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1092  1991   31
           Gereken Hususlar
1093  1991   22  Diyanet Dergisi Hk.
1094  1991   26  LIMME Projesi Uygulamasına ilişkin Açıklamalar
1095  1991   52  LİMME Projesine İlişkin Açıklamalar
1096  1991   61  Görev Dağılımı
1097  1992   36  Öğretmen Günü Kutlamaları
1098  1992   53  Burslu Öğrencilerin Tutum ve Davranışlarının izlenmesi
1099  1992   29  Ders Geçme ve Kredi Sistemi Uygulaması
1100  1992   32  1991-1992 Ders Yılı ikinci Kanaat Döneminin Sona Ermesi
1101  1992    8  Atatürk'ün Şeref Defterlerine Yazdıkları
1102  1992    9  Resim Sergisi
1103  1992   13  Müzeler Haftası
           1992-1993 Öğretim Yılında İlkokullar İle Lise ve Dengi Okullarda
1104  1992   18
           Okutulacak Ders Kitapları
1105  1992   19  "Cumhuriyet Müzeleri" Kurulması
1106  1992   26  Bütçe Kanununda Döner Sermaye ile ilgili Hususlar
1107  1992   31  Depo Temini
1108  1992   49  "Dünya Çocuk Kitapları" Haftası
1109  1992   52  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1110  1992   54  Resim, Afiş ve Tablolar
1111  1992   58  Resim Sergileri
1112  1992   11  Koruyucu Güvenlik Önlemleri
1113  1992   12  Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetlemeleri
1114  1992    3  Beceri Yarışması
1115  1992   21  Turizm Haftası
1116  1992   35  Öğrenci Kayıtları
1117  1992   43  Okul ve işletmelerde Meslek Eğitimi
           Kız Teknik Öğretim Kurumlarına Ait Bina ve Diğer Tesislerin Amacı
1118  1992   45
           Dışında Kullanılmaması
198        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


1119  1992  55   Konut Tahsisi
1120  1992  2   İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı İmtihan Takvimi
1121  1992  16   İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı İmtihanı Saati
1122  1992  22   İlköğretim Okullarında Tereddüte Düşülen Konular Hk.
1123  1992  33   Öğrenci Servis Araçları
1124  1992  38   İlköğretim Haftası
1125  1992  47   İlköğretim Okulu İş Eğitimi Programının Uygulanması
1126  1992  5   Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
1127  1992  10   Yurdışında Anaokulu Öğretmenlerinin Görevlendirilmesi
1128  1992  46   Kursa Katılan Öğretmelerin İstihdamı
1129  1992  48   Öğretmenlerin Görevlendirilmesi
1130  1992  59   Affedilen Disiplin Cezalan Hakkında Yapılacak İşlem
1131  1992  61   Telafi Programı
1132  1992  27   Lise Birincileri
1133  1992  28   Okul Dışı
1134  1992  42   Sınıf Öğretmenler Kurulunda Durumları Görüşülecek Öğrenciler
1135  1992  44   Öğretmen Çocuğu Kontenjanı
1136  1992  6   Gap Konulu Liselerarası Kompozisyon Yarışması
1137  1992  20   Vergi Haftası
1138  1992  23   İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
1139  1992  57   Enerji Tasarrufu Haftası
1140  1992  60   Merkezi Sistemle Yapılacak Sınavlar
1141  1992  7   Soru satın alınması
1142  1992  25   İlköğretim Yapım Programı
           Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1143  1992  30
           Gereken Hususlar
           Eğitim-Oğretim Tesislerinin Dış Mekanları ile Fiziksel Özürlüler için
1144  1992  40
           Tüm Binalarımızda Yapılması Öngörülen Düzenlemeler
           Bakanlığımız Eğitim Yapılarının Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak
1145  1992  41
           Esaslar
1146  1992  56   Eğitime Halk Katkıları
1147  1992  39   Görev Dağılımı
1148  1992  51   Karşılama ve Uğurlama Törenleri
1149  1992  1   Ders Geçme ve Kredi Sistemi ile ilgili Toplantı
1150  1992  4   Araştırma Komisyonu
1151  1992  17   Limme Projesinin Sona Erdirilmesi
1152  1992  34   Görev Dağılımı
1153  1992  50   Görev Dağılımı
1154  1993  93   Yarışma
1155  1993  90   Çevre Formatörlerinin istihdamı
1156  1993  48   Halk Eğitimi Faaliyetleri ve Ücretli Usta Öğretici İstihdamı
1157  1993  54   Halk Eğitim Faaliyetleri ve Ücretli Usta Öğretici İstihdamı
1158  1993  69   Özel Eğitime Muhtaç Kişilere Kurs Açılması
1159  1993  94   Çıraklık Eğitimi Beceri Yarışması
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             199


           Yurtdışından Gelen Öğrencilerin Ders Geçme ve Kredi Sistemi
1160  1993   28
           Uygulayan Okullarımıza ve Kabulleri
1161  1993   40  Eğitim Araçları
1162  1993   41  Ders Kitapları ve Eğitim Araçları
1163  1993   47  Öğrenci Dergileri
1164  1993   52  Ders Geçme ve Kredi Uygulaması
1165  1993   79  Ders Geçme ve Kredi Uygulaması
1166  1993   82  Ders Kitapları
1167  1993   89  Eğitim Araçları ve Ders Kitapları
1168  1993    7  Yayınevleri
1169  1993   10  Müzeler Haftası
           1993-1994 Öğretim Yılında ilkokullar ile Lise ve Dengi Okullarda
1170  1993   31
           Okutulacak Ders Kitapları
1171  1993   34  Çocuk Gazetesi
1172  1993   74  Kimlik Kartları
1173  1993   76  Dünya Çocuk Kitapları Haftası
1174  1993   86  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1175  1993    1  Beceri Yarışması
1176  1993   14  Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerin Mesleğe Yönlendirilmesi
1177  1993   15  Sağlık Danışma Birimleri
1178  1993   18  31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü
1179  1993   22  Turizm Haftası
1180  1993   23  Turizm Eğitimi Uygulama Planı
1181  1993   80  1993-1994 Öğretim Yılı Beceri Yarışmaları
1182  1993   35  İlksan Üyelikleri
1183  1993   38  Diplomalar
1184  1993   49  Tereddüt Edilen Hususlar
1185  1993   50  İlköğretim Haftası
1186  1993   55  Tereddüt Edilen Hususlar
1187  1993   56  Ders Kitapları ve Öğrenci Dergileri
1188  1993   63  İlköğretim Kurumlan Bina ve Tesislerinin Amacı Dışında Kullanılması
1189  1993   30  Eğitim Haritaları
1190  1993   77  Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmenler
1191  1993    5  Aylık ve Ücret Karşılığı Ders Görevi
1192  1993   26  Sağlık Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler
1193  1993   62  Aylık ve Ücret Karşılığı Ders Görevi
1194  1993   65  Saygı Duruşu
1195  1993   66  Laboratuar Öğretmenliği
1196  1993   68  Eş Durumu
1197  1993   71  İlköğretim Kurumu Yöneticilikleri
1198  1993   75  Cenaze Töreni
1199  1993   88  1992-1993 Öğretim Yılı Yaz ve Göz Dönemi Sınavları
1200  1993   16  Açıköğretim Fakültesi Sınavı Hk.
200        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


1201  1993  19   Mezuniyet Kredisi
1202  1993  24   1994 Yılı Yatırım Planlaması
1203  1993  27   Çalışma Takvimi
1204  1993  32   Okul Birincileri
1205  1993  33   Çalışma Takvimi
1206  1993  36   Kılık-Kıyafet
1207  1993  39   Öğrenci Belgeleri
1208  1993  45   1993 MEB YLS Başvuruları
1209  1993  51   Bölünmüş Ailelerin Çocuklarını Okullarımıza Kabulü
1210  1993  57   Öğrenci Kayıt Kabulleri Sırasında Para Alınmaması
1211  1993  58
1212  1993  59   Açıkta Kalan Öğrencilerin Üniversiteye Yerleştirilmesi
1213  1993  64   1993-OSYS Ek Kontenjanı
1214  1993  85   1994 OSS veOYS Hk.
1215  1993  91   1994 0SS veOYSHk.
1216  1993  92   YLS Başvuruları
1217  1993  3   Yarıyıl Tatilinde Ödev verilmemesi
1218  1993  9   GAP Konulu Yarışma
1219  1993  21   1993 Hoca Ahmed Yesevi Yılı
1220  1993  37   Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim
1221  1993  53   Okullara Yapılacak Bağışlar
1222  1993  60   1994-1996 İcra Planı
1223  1993  70   Cumhuriyetin 70.Yıl Dönümü Kutlamaları
1224  1993  78   Türk Hava Kurumunun Faaliyetleri Yardım Pulları
1225  1993  81   GAP Konulu Yarışma
1226  1993  84   Enerji Tasarrufu Haftası
1227  1993  87   Verem Savaş Eğitimi Haftası
1228  1993  73   Milli Eğitim Geliştirme Projesi (Iç Genelge)
1229  1993  20   İlköğretim Yapım Programı
           Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1230  1993  29
           Gereken Hususlar
1231  1993  17   Müşavir Ruhi ESİRGEN'in Görevlendirilmesi Hk.
1232  1993  42   Hizmet Akışının Sisteme Bağlanması
1233  1993  43   Müsteşar Yardımcıları Görev Dağılımı
1234  1993  44   Kamu Harcamaları
1235  1993  83   Panel, Sempozyum V.B. Toplantılar
1236  1993  25   İmla Birliği
1237  1993  4   Karne ve Teşekkür /Takdir verilmemesi
1238  1993  6   Görev Dağılımı
1239  1993  8   İstanbul ili
1240  1993  11   Müdürler Kurulu
1241  1993  12   Görev Dağılımı
1242  1993  46   Hiyerarşiye Uyum
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           201


1243  1993   61  Şube Açma
1244  1994   59  7 Ay Sürekli Yabancı Dil (İngilizce) ve Bilgisayar Kursları
1245  1994   80  Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğretmen ihtiyacının Karşılanması
1246  1994   11  3418 Sayılı Kanun Gelirlerinin Harcanması
1247  1994   27  Çıraklık Eğitimi Beceri Yarışmasının 3. ve 4. Kademelerinin İptali
1248  1994   33  Ücretli Usta Öğretici
1249  1994   58  Kurs Açılması
1250  1994   62  Kurs Açma ve Ücretli Usta Öğretici Görevlendirme
1251  1994   63  Vakıflarca Açılan Kurslar
1252  1994   30  Eğitim Araçları
1253  1994   65  Eğitim Araçları
1254  1994   85  Ders Kitapları
1255  1994   15  Resim Sergisi
1256  1994   23  Müzeler Haftası
           1994-1995 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim
1257  1994   35
           Okulları Ders Kitapları
1258  1994   55  Demirbaş Iş ve işlemleri
1259  1994   70  Dünya Çocuk Kitapları Haftası
1260  1994   73  Ödenek
1261  1994   82  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1262  1994    1  Çok Programlı Liseler
1263  1994    3  Sağlık Karneleri
1264  1994   10  Turizm Haftası
1265  1994   21  Şehit Öğretmen Aileleri İçin Satışlı Sergi Düzenlenmesi
           1993-1994 Öğretim Yılı Beceri Yarışmalarının 3.ve4. Kademelerinin
1266  1994   22
           İptali
1267  1994   52  Eğitim Personelinden Azami Ölçüde Yararlanılması
1268  1994   64  Dünya Kooperatifçilik Günü
1269  1994   81  1994-1995 Ders Yılı Beceri Yarışması
1270  1994    6  Okullarda Açılan Bilgisayar Kursları
1271  1994   25  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1272  1994   29  Tasarruf Tutum ve Yatırım Haftası
1273  1994   46  İlköğretim Kurumlarında Sınıf Tekrarına Karar verilen Öğrenciler
1274  1994   51  İlköğretim Haftası
1275  1994    2  Okullarınızda Dayak Olayları
1276  1994   18  Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmenler
1277  1994   77  Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmenler
1278  1994    5  Yer Değiştirme işlemleri
1279  1994   14  Kuram Yöneticiliklerine Atama
1280  1994   26  Seçim Kurullarında Görevli Öğretmenler
1281  1994   40  Resmi Yazışma Kuralları Mevzuat Bülteni
1282  1994   44  Kurum Yöneticiliklerine Atama
1283  1994   56  Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Görevi Ücreti
202        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


1284  1994  71   Emekli Öğretmenler
1285  1994  72   Çok Programlı Lise Yöneticilikleri
1286  1994  83   Yer Değiştirme İşlemleri
1287  1994  42   Aylıkla Ödül
1288  1994  74   Sicil Raporları
1289  1994  4   Ders Geçme ve Kredi Uygulaması
1290  1994  7   Liseler Arası Bilgi Yarışması
1291  1994  8   Ders Geçme ve Kredi Uygulamaları
1292  1994  12   Ders Geçme ve Kredi Sistemi Uygulaması
1293  1994  19   Olağanüstü Atatürk Haftası
1294  1994  20   Açıköğretim Fakültesi Sınavları
1295  1994  32   Okul Birincileri
1296  1994  34   Ders Geçme ve Kredi Sistemi Uygularpası
1297  1994  36   Tereddüt Edilen Hususlar
1298  1994  38   Basılı Evrat, Okul Birincisi Seçimi ve Öğrenci intibakları
1299  1994  41   Yoğunlaştırılmış Kredi Tamamlama Programı
1300  1994  61   Sınıf Öğretmenler Kurulunda Durumları Görüşülecek Öğrenciler
1301  1994  78   Ders Geçme ve Kredi Uygulaması
1302  1994  24   Vergi Haftası
1303  1994  47   Okullara Yapılacak Bağışlar
1304  1994  60   1994 Yılı Fuzuli Yılı
1305  1994  66   Gelibolu Ormanlarına Yardım Kampanyası
1306  1994  68   Okullar
1307  1994  69   GAP Haftası Kutlamaları
1308  1994  84   Enerji Tasarrufu Haftası
1309  1994  86   Verem Savaş Eğitimi Haftası
1310  1994  87   Bosna Hersek'e Yardım Kampanyası
1311  1994  28   Ortaöğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları
1312  1994  37   Açıköğretim Lisesi Ara Sınıflarına Öğrenci Kayıtları
1313  1994  13   Onarım ve Tadilat Teklifleri
1314  1994  17   1994 Yılı ilköğretim Yapım Programı
1315  1994  31   Yatırım Teklifleri
           Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1316  1994  45
           Gereken Hususlar
1317  1994  48   İhalelerden Yasaklama Kararı
1318  1994  49   Onarım ve Tadilat
           Öğretmen ve Öğrencilerle İlgili Bir Kısım Belgenin Basılması ve
1319  1994  9
           Satılması Yetkisi
1320  1994  39   Uluslar Arası Konferanslar Genel Sekreterliği
1321  1994  53   Kurum Açılması ve Kapatılması
1322  1994  54   237 Sayılı Taşıt Kanunu
1323  1994  57   Ekonomik istikrar Tedbirleri Uygulama Planı
1324  1994  75   Öğretmenler Günü Mesajı
Mart 2012-2654      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             203


1325  1994   76  Öğretmenler Günü Mesajı
1326  1995   11  Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı
1327  1995   60  Yardım Kampanyası
1328  1995   72  Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri ve Yürütülmesi
1329  1995   87  Yardım Kampanyası
1330  1995    6  3418 Sayılı Kanun Gelirlerinin Harcanması
1331  1995   47  Kalorifer Ateşçi Kursları
1332  1995   68  3418 Sayılı Kanun Gelirlerinin Harcanması
1333  1995   26  İmza Eğitimi
1334  1995   49  Kurum Kararı
1335  1995   15  Müzeler Haftası
1336  1995   27  Kütüphane Haftası
1337  1995   38  Cumhuriyet Eğitim Müzesi
            1995-1996 Öğretim Yılında Okutulacak ilköğretim ve Ortaöğretim
1338  1995   46
            Kurumları Ders Kitapları
1339  1995   48  Ders Kitabı
1340  1995   103  Ders Kitapları
1341  1995   16  Uluslar Arası Aile Günü
1342  1995   21  Ticaret ve Turizm Öğretimine Niteliklerin Arttırılması
1343  1995   29  Ulusal Aşı Günleri
1344  1995   30  Turizm Haftası
            İhtiyaç Fazlası Eğitim Araçları, Makine, Teçhizat ve Donatım
1345  1995   52
            Malzemesi
            İlköğretim Ortaöğretim Kurumlarında Durumları Sınıf ve Şube
1346  1995   61
            Öğretmenler Kurulunda Görüşülecek Öğrenciler
1347  1995   90  Dünya Kooperatifçilik Günü
1348  1995   104  1995-1996 Ders Yılı Beceri Yarışması
1349  1995   25  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1350  1995   41  İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Seçme Sınavı
1351  1995   44  İlköğretim Müfettiş Yarımcılığı Sınav Takvimi
1352  1995   56  İlköğretim Haftası
1353  1995   58  Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi
1354  1995   65  Atatürkçülükle İlgili Konular
1355  1995   40  Kardeş Okul Projesi
1356  1995   50  Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmenler
1357  1995   74  K.K.T.C. Görevlendirilecek Öğretmenler
1358  1995   80  Yurtdışında Görevlendirilecek Sınıf Öğretmenlerinin Seçimi
1359  1995    4  Kurum Yöneticiliklerine Atama
1360  1995    9  Milli Eğitim Müdürleri
1361  1995   18  Sağlık Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler
1362  1995   22  Mal Bildirimi
1363  1995   24  Yeni Açılan Birleşen veya Dönüştürülen Okullar Öğretmen ihtiyacı
1364  1995   53  Yer Değiştirme İşlemleri
1365  1995   70  Atamalar
204         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


1366  1995  83   Öğretmenlerin Dengeli Dağılımı
1367  1995  84   Emeklilik Talepleri
1368  1995  85   Emekli Öğretmenler
1369  1995  89   Yoğunlaştırılmış Kredi Tamamlama Programı
1370  1995  92   Atamalar
1371  1995  96   Ders Görevi
1372  1995  99   1996 Yılı Yer Değiştirme işlemleri
1373  1995  105   Emekli Öğretmenler
1374  1995  8   Sicil İşlemleri
1375  1995  43   Dernekler
1376  1995  37   Genel Lise Bünyesindeki Okullar
           Okul Birincilerinin Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Ayrılan
1377  1995  42
           Kontenjanları Yerleştirilmeleri
1378  1995  51   Yoğunlaştırılmış Kredi Tamamlama Programı
1379  1995  63   Sınıf Geçme Yönetmeliği
1380  1995  64   Sınıf Geçme Yönetmeliği
1381  1995  66   Sınıf Geçme Yönetmeliği
1382  1995  67   Bilgi Formu
1383  1995  71   Sınıf Geme Uygulaması
1384  1995  77   Deprem Felaketinden Zarar Gören Öğrenciler
1385  1995  88   Sınıf Geçme Uygulaması
1386  1995  1   Hanımlar Hatıra Ormanı
1387  1995  3   1995-1996 icra Planı
1388  1995  13   Uluslar Arası Bilimsel Yarışmalar
1389  1995  14   Manas Destanı
1390  1995  19   1995 Abay Kunan Bay Yılı
1391  1995  23   Nevruz Kutlamaları
1392  1995  28   Her Okula Bir Orman
1393  1995  31   Vergi Haftası
1394  1995  32   Her Okula Bir Orman
1395  1995  34   Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 1995 Poster Yarışması
1396  1995  35   Oyun Bahçesi Programı
           Milli Eğitim Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Elele Yardım
1397  1995  39
           Kampanyası
1398  1995  54   Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC işbirliği 1995-95 icra Planı
1399  1995  69   Uyuşturucu İle Mücadele
1400  1995  73   Yardım Kampanyası
1401  1995  78   Okul Kantinlerinde Zararlı Maddelerin Satılmaması
1402  1995  81   Çocukların ve Gençlerin Korunması
1403  1995  82   Öğrenci Davranışları
1404  1995  95   Türk Malları Haftası
1405  1995  100   GAP Konulu Yarışma
1406  1995  101   Enerji Tasarrufu Haftası
Mart 2012-2654      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi             205


1407  1995   59  Mesleki Açık Öğretim Uygulamaları
1408  1995   33  Müfredat Laboratuar Okulları
1409  1995   20  1995 Yılı ilköğretim Yapım Programı
            Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1410  1995   36
            Gereken Hususlar
1411  1995   76  Bakanlığımıza Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim Yapıları
1412  1995   91  Yapım ve Onarım ihaleleri
1413  1995   93  Yarım ve Onarım ihale Dosyaları
1414  1995   94  Yapım ve Onarım İhaleleri
1415  1995    2  Basılı Belge Paraları
1416  1995   17  Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması
1417  1995   45  Tesisler Ortak Kullanımı
1418  1995   62  Sınıf Geçme Yönetmeliği
1419  1995   97  Genel Seçimler
1420  1995   102  ÖSYM Yöneticilerine Yardımcı Olunması
1421  1996   49  Yardım Kampanyası
1422  1996   60  Halk Eğitim Faaliyetleri
1423  1996   69  Ücretli Usta Öğretici İstihdamı
1424  1996   70  Alkollü içkiler Sigara ve Diğerleri Konulu Kitap Dağıtımı
1425  1996    6  Müzeler Haftası
1426  1996   12  Kütüphane Haftası Kutlamaları
            1996-1997 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim
1427  1996   31
            Kurumları Ders Kitapları
1428  1996   37  Atatürk Eğitim Müzesi
            1996-1997 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim
1429  1996   40
            Kurumları Ders Kitapları
1430  1996   64  Kurs Düzenlenmesi
1431  1996   79  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1432  1996    9  Turizm Haftası
1433  1996   11  II. Ulusal Aşı Günleri
1434  1996   20  Dünya Sağlık Günü
1435  1996   23  işbirliği Protokolü
1436  1996   28  Meslek Kursları
1437  1996   30  Milli Eğitim Sağlık Eğitim Vakfı (Mesev)
1438  1996   34  Uluslararsı Aile Günü
1439  1996   62  Okul Sağlığı Faaliyetleri
1440  1996   74  Dünya Kooperatifçilik Günü
1441  1996   76  4207 Sayılı Kanun Uygulaması
1442  1996   78  Beceri Yarışması
1443  1996    4  Boş Kullanılmayan ilköğretim Kurumları
1444  1996   10  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1445  1996   42  Müfredatta Beraberlik Kitap ve Dergi Seçiminde Serbestlik Projesi
            İlköğretim Kurumlarında Durumları Sınıf ve Şube Öğretmenler
1446  1996   49
            Kurulunda Görüşülecek Öğrenciler
206        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


1447  1996  56   İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Seçme Sınavı
1448  1996  13   Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmenler
1449  1996  68   Okutman Sınavı
           Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarında Görevlendirilecek
1450  1996  75
           Öğretmenler
1451  1996  19   Sınıf Öğretmenliğine Atamalar
1452  1996  24   11 Milli Eğitim Danışma Kurulu ve Milli Eğitim Komisyonu Çalışmaları
1453  1996  38   Okul İçi Beden Eğitimi Spor Hizmetleri
1454  1996  51   Ders Ücretleri
1455  1996  59   Atamalar
1456  1996  77   Ders ve Ek Ders Görevi
1457  1996  5   Adaylık işlemleri
1458  1996  52   Aylıksız izin
1459  1996  61   Sicil İşlemleri
1460  1996  21   Tereddüt Edilen Hususlar
1461  1996  29   Resmi Pansiyonlardaki Boş Kapasitelerin Durdurulması
1462  1996  35   Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
1463  1996  36   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
1464  1996  44   Tereddüt Edilen Hususlar
1465  1996  45   Öğrencilerin Başarılarının Değerlendirilmesi
1466  1996  46   Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
           Ortaöğretim Kurumlarında Durumları Öğretmenler Kurulunda
1467  1996  57
           Görüşülecek Öğrencilier
1468  1996  65   Açık Kontenjanlar
1469  1996  66   Sorumlu Geçme
1470  1996  67   Sınıf Geçme Uygulaması
1471  1996  72   Çalışma Takvimi
1472  1996  73   1997 OSS ve OYS Hakkında
1473  1996  3   Trafik
1474  1996  8   Nevruz Kutlamaları
1475  1996  14   Vergi Haftası
1476  1996  16   Yaşlı Haftası
1477  1996  18   Orman Haftası
1478  1996  43   Kod Sistemi
1479  1996  47   Ay Yıldızlı Bayrağım
1480  1996  55   Okullara Yapılacak Bağışlar
1481  1996  80   Enerji Tasarruf Kullanım Haftası
1482  1996  81   Gap Konulu Yarışma
           Donatım Planlaması için Halk Katkısı ile Sağlanan Fiziki Kapasite
1483  1996  17
           Tespiti
1484  1996  26   Bakanlığımız Yatırımları
1485  1996  32   1996 Yılı İlköğretim Yapım Programı
           Onarma ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1486  1996  33
           Gereken Hususlar
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           207


1487  1996   48  Yardım Kampanyası
1488  1996   58  1996-1997 Ders Yılı Başlama Tarihi
1489  1996   82  İki Günün Tatil Olması
            Savunma Layihaları Görüş Yazıları, Duruşmalarda Temsil ve
1490  1997   94
            Düzenleyici işlemler Hakkında
1491  1997   82  Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğretmen İhtiyacının Karşılanması
1492  1997   36  Genç Kızların ve Kadınların Eğitimi Geliştirme Projesi
1493  1997   51  Yardım Toplama
1494  1997   85  Vakıf, Dernek, Belediye Kuruluşlara Açılan Kurslar
1495  1997   19  Denklik İşlemleri
            1997-1998 Öğretim Yılında Yapılacak Eğitim ve Öğretim
1496  1997   89
            Uygulamaları
1497  1997   10  Müzeler Haftası
1498  1997   14  Kütüphane Haftası Kutlamaları
            1997-1998 Yılında Okutulacak ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları
1499  1997   32
            Ders Kitapları
1500  1997   55  Müfredat Laboratuar Okulları
1501  1997   84  Ders Kitapları Seçimi
1502  1997   98  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1503  1997   8   Turizm Haftası
1504  1997   9   8 Mart Kutlamaları
1505  1997   16  Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü
1506  1997   18  III. Ulusal Aşı Günleri
            K.T.Ö Olgunlaşma Enstitülerine Seçme Sınavı İle Öğretmen
1507  1997   29
            Seçilmesi
1508  1997    43  Kız Teknik Öğretim Okulları 70.Yıl Kutlamaları
1509  1997    58  Sosyal ve Yardım Projesi
1510  1997    67  Sosyal Yardım Projesi
1511  1997    73  İlkokul ve Ortaokulu Dışarıdan Bitirme Sınavları
1512  1997    83  Okul Sağlığı Faaliyetleri
1513  1997    90  Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
1514  1997    91  Dünya Kooperatifçilik Günü
1515  1997    93  Anne Baba Eğitimi
1516  1997   103  1997-1998 Ders Yılı Beceri Yarışması
1517  1997    27  Özel Öğretim Kurumları Denetimi
1518  1997    99  Sürekli ve Düzenli veya Kısa Süreli Eğitim Etkinlikleri
1519  1997    2  Milli Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri
1520  1997    24  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1521  1997    38  Atatürkçülükle ilgili Konular
1522  1997    61  Kayıt Kabul işlemleri
1523  1997    68  8 Yıllık İlköğretim Uygulaması
1524  1997    70  Öğrenci Dergileri
1525  1997    72  Sosyal Yardım Projesi
1526  1997    74  1997-1998 Ders Yılının Başlaması
208         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


1527  1997  77   Öğrenci Dergileri
1528  1997  78   Müfredat Laboratuar Okulları
1529  1997  100   Yurtdışı Teşkilatı
1530  1997  3   1997 Yılı Yer Değiştirme Suretiyle Atama işlemleri
1531  1997  11   Tesis Müdürlüğü
1532  1997  22   Resim Öğretmenlerinin Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler
1533  1997  41   Kurum Yöneticiler Atama Yönetmeliği
1534  1997  54   Atama ve Yer Değiştirme
1535  1997  56   Atama ve Yer Değiştirme
1536  1997  57   Toplantı
1537  1997  64   Atama ve Yer Değiştirme
1538  1997  65   Ders Ücretleri
1539  1997  66   Emekli Öğretmenler
1540  1997  69   1997 Yılı Öğretmen Atamaları
1541  1997  81   Atama ve Yer Değiştirme
1542  1997  95   Atamalar
1543  1997  96   Öğretmenler Gün Kutlamaları
1544  1997  50   Sicil ve Özlük Dosyaları
1545  1997  5   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Seçilmesi
1546  1997  6   Fen Liselerine Seçme Sınavı ile Öğretmen Seçilmesi
1547  1997  7   Tereddüt Edilen Hususlar
1548  1997  12   Sınıf Geçme Uygulaması
1549  1997  13   Sınav Yapılması
1550  1997  20   Öğrenci Yurtları
1551  1997  21   Sınav Yapılması
1552  1997  26   Öğrenci Yurtlarının Denetimi
1553  1997  33   Öğrenci Yurtları ve Benzeri Kurumlar
1554  1997  34   Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
1555  1997  35   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Seçilmesi
1556  1997  39   Mezuniyet Geceleri
1557  1997  40   Yönetmelik Uygulamalar
1558  1997  42   Merkezi Sistem Sınavları
1559  1997  44   Öğrenci Yurtları
1560  1997  45   Sorumlu Geçme
1561  1997  46   Soydaş Öğrenciler
1562  1997  60   Başarısız Öğrenciler
1563  1997  77   Öğrenci Dergileri
1564  1997  80   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğretmen Seçilmesi
1565  1997  88   Açık Kontenjanlar
1566  1997  1   Çevre Konulu Konferans ve Açık Oturumlar
1567  1997  17   Vergi Haftası
1568  1997  23   1997-2000 İcra Planı
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           209


1569  1997   28  Organ Bağışı Konulu Yarışma
1570  1997   37  1997-2000 icra Planı
1571  1997   52  Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
1572  1997   53  8 Yıllık İlköğretim Uygulaması
1573  1997   59  İlk ve Ortaöğretim Kurumları Kayıt İşlemleri
1574  1997   63  Okullara Yapılacak Bağışlar
1575  1997   75  1997-1998 Ders Yılı Uygulamaları
            Ortaöğretim Kurumlarında Durumları Öğretmenler Kurulunda
1576  1997   76
            Görüşülecek Öğrenciler
1577  1997    92  Okul Tabela Flama ve Mühür Değişikliği
1578  1997   101  Enerji Tasarrufu Haftası
1579  1997    47  Müfredat Laboratuar Okulları
1580  1997    79  Fen Liselerine Seçme Sınavı İle Öğretmen Seçilmesi
1581  1997    15  1997 Yılı İlköğretim Yapım Programları
            Onarma ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1582  1997   30
            Gereken Hususlar
1583  1997    97  Özel Eğitim Kurumlarında Yapılarında Alınacak Tedbirler
1584  1997   104  Faaliyet Raporu
1585  1997    48  İkinci Bir Emre Kadar Atama ve İhalelerin Durdurulması
1586  1997    49  Ödemeler
1587  1997    87  Basın ve Yayın Organlarına Yapılan Açıklamalar
1588  1998    12  Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
            Anadolu Öğretmen Liselerine Öğrenci Yönlendirme ve Aday
1589  1998   21
            Gösterme
1590  1998   38  Anadolu Öğretmen Liselerine Mülakatla Öğretmen Secimi
1591  1998   98  Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğretmen İhtiyacının Karşılanması
1592  1998   26  Birleşmiş Milletler Yetişkin Eğitim Haftası
1593  1998   70  Halıcılık ve Kilimcilik Kursları
1594  1998   85  Çıraklık Eğitim Uygulamaları
1595  1998   49  İlköğretim Sonrası Eğitim Seçenekleri Kitabı
1596  1998   80  Deprem Sel, Yangın Tahliye Tatbikatı
1597  1998   1   Milli Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri
1598  1998   11  Müzeler Haftası
1599  1998   18  Kütüphane Haftası Kutlamaları
            1998-1999 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim
1600  1998   84
            Kurumları Ders Kitapları
1601  1998   119  Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1602  1998    22  Turizm Haftası
1603  1998    30  4. Ulusal Aşı Günleri
1604  1998    36  Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerine Atanacak Öğretmenler
1605  1998    46  Mahmut Bulut'a Yardım Toplanması
1606  1998    58  Çok Programlı Lise
1607  1998    87  Anne Baba Çocuk Eğitimi
1608  1998   118  Dünya Kooperatifçilik Günü
210         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


1609  1998  121   1998-1999 Öğretim Yılı Beceri Yarışması
1610  1998  32   Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Denetimi
1611  1998  39   Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
1612  1998  112   İlköğretim Uygulaması
1613  1998  117   M.T.S. Kursları ve Trafik Panosu
1614  1998  57   İlköğretim Kurumları Dışardan Bitirme Sınavları
1615  1998  89   İlköğretim Haftası
1616  1998  90   Öğrenci Dergileri
1617  1998  113   İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Seçme Sınavı
           Türk Cumhuriyetleri İle Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
1618  1998  20
           Öğretmenler
1619  1998  37   Okutman Sınavı
1620  1998  40   Yurtdışı Teşkilatı
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
1621  1998  50
           Öğretmenler
1622  1998  62   K.K.T.C. Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi
1623  1998  6   Okul ve Kurum Yöneticileri
1624  1998  8   Okul ve Kurum Yöneticileri
1625  1998  10   Yardım Kampanyası
1626  1998  34   Yönetici Atama
1627  1998  35   1998 Yılı Yer Değiştirme Suretiyle Atama İşlemleri
1628  1998  41   4395 Sayılı Kanun
1629  1998  63   Belgelere Ana Ödeme ilavesi
1630  1998  65   Yarışma Sınavı
1631  1998  72   Kamu Harcamaları, Müracaat ve Şikayetler
1632  1998  74   11 Milli Eğitim Müdürleri izinleri
1633  1998  78   Hizmetli Atamaları
1634  1998  81   Öğretmen Başvuruları
1635  1998  86   Gerçekdışı Beyanda Bulunanlar
1636  1998  91   Öğretim Yılında Hazırlık Ödeneği
1637  1998  96   Öğretmenlerin Geçici Görevlendirilmesi
1638  1998  107   Tebligat ve Tebligatın Doğrudan ilişkili işlemler
1639  1998  114   Sınav Dönemi Ücreti
1640  1998  122   Aylık ve Harcırah Ödemeleri
1641  1998  123   Okul ve Kurum Yönetici Standart Kadroları
           Şehit ve Gazi Öğretmenlerin Adlarının Okul ve Eğitim Kurumlarına
1642  1998  129
           verilmesi
1643  1998  16   İstirahat Raporları, İdari Yargılama ve Tebligat
1644  1998  55   Hastalık izni
1645  1998  59   Olumsuz Sicil
1646  1998  60   Sicil ve Özlük İşleri
1647  1998  71   Dernekler
1648  1998  7    Sınıf Geçme ve Kredi ve Uygulamasına Tabi Öğrenciler
1649  1998  17   Özel Öğrenci Yurtlarında Yönetici Olarak İstihdam Edilen Personel
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi          211


1650  1998   19  Tereddüt Edilen Hususlar
1651  1998   29  Soydaş Öğrenciler
1652  1998   44  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Öğrenci Alımı
1653  1998   48  Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
1654  1998   51  Tereddüt Edilen Hususlar
1655  1998   52  Fen Liselerine Seçme Sınavı Test Mülakat ile Öğretmen Seçimi
            Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Seçme Sınavı (Uygulama Mülakat)
1656  1998   53
            ile Öğretmen Seçilmesi
1657  1998   64  Orta Öğretim Başarı Puanı
1658  1998   67  Fen Liselerine Seçme Sınavı (Test Mülakat) İle Öğretmen Seçimi
            Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Seçme Sınavı (Uygulama-Mülakat)
1659  1998   68
            ile Öğretmen Seçilmesi
1660  1998    77  Başarısız Öğrenciler
1661  1998    79  Sorumluluk Sınavı
1662  1998    83  1999 ÖSYS
1663  1998    88  Tereddüt Edilen Hususlar
1664  1998    92  Yurtların Denetlenmesi
1665  1998    94  Tereddüt Edilen Hususlar
1666  1998   100  Özel Öğrenci Yurtları İle Benzeri Kurumlar
1667  1998   106  Öğrenci Nakilleri
1668  1998   109  Öğretmenlere verilecek Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu
1669  1998    2  Basın ve Yayın Organlarına Yapılan Açıklamalar
1670  1998    3  Türk Hava Kurumu
1671  1998    5  GAP Konulu Yarışma
1672  1998    24  Kurban Derisinden Yardım Toplama Faaliyetleri
1673  1998    25  Vergi Haftası ve Resim Şiir Afiş Yarışması
1674  1998    31  Sekiz Yıllık İlköğretim İçin Bağış ve Yardımlar
1675  1998    45  Dede Korkut
1676  1998    56  1998 Yılı Yatırımları
1677  1998    76  Okul Binalarından Yararlanılması
1678  1998   101  İstiklal Marşı-Bayrak Töreni
1679  1998   115  Enerji Tasarrufu Haftası
1680  1998   125  BAYG Ortaöğretim Programı ve Yarışmalar
1681  1998    33  Açık ilköğretim Okulu Kayıtları
1682  1998    54  Ad ve Adres Değişikliği
1683  1998    73  Açık ilköğretim Okulu
1684  1998   128  Merkezi Sistem Sınavları
1685  1998    14  Bitmiş işlemlerin Artan Ödenekleri
1686  1998    15  1998 Yılı İlköğretim Yapım Programı
            Onarma ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1687  1998   28
            Gereken Hususlar
1688  1998    47  İlköğretim Yatırımları
1689  1998    61  Yapım ve Onarımda İzlenecek Yöntemler
1690  1998   102  Merkezden ihale Edilen inşaatların Denetlenmesi
212         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


1691  1998  9   Cumhuriyetin 75. Yılı Kutlamaları
1692  1998  97   75 Yıl Logolu Bayrak Kullanılması
1693  1998  104   Türk Harf inkılabı Haftası
1694  1998  105   7'nci Yılı Cumhuriyet Yürüyüşü
1695  1998  108   Cumhuriyetin 75'nci Yılı
1696  1998  120   Anıt Niteliğindeki Okul Binaları
1697  1999  1   Anadolu Öğretmen Liseleri Öğretmen Atama işlemleri
1698  1999  6   Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
1699  1999  46   Anadolu Öğretmen Liselerine Mülakatla Öğretmen Seçilmesi
1700  1999  91   Anadolu Öğretmen Liselerine Öğretmen Ataması
1701  1999  82   Halk Eğitim Faaliyetleri
1702  1999  71   Deprem Bölgesindeki Öğrenciler
1703  1999  73   Bazı Öğrencilerin Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi
1704  1999  75   Özel Plan
1705  1999  93   Deprem Eğitimi ve Uygulamaları
1706  1999  8   Kütüphane Haftası Kutlamaları
1707  1999  17   MESEV ALO KAN Projesi Uygulaması
1708  1999  27   Ders Kitabı Listeleri
1709  1999  52   İlköğretim Okulları Donatılması
1710  1999  57   Yayınevleri
           1999-2000 Öğretim Yılında Okutulacak ilköğretim Kurumları Ders
1711  1999  59
           Kitapları
1712  1999  62   24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları
1713  1999  88   24 Kasım Öğretmenler Günü
1714  1999  100   Kitap ve Demirbaş Eşya Sayımı
1715  1999  15   Turizm Haftası
1716  1999  28   Ulusal Aşı Günleri
1717  1999  32   KTÖ Olgunlaşma Enstitülerine Atanacak Öğretmenler
1718  1999  36   Gülcan SEVINÇ'e Yardım Kampanyası
1719  1999  70   Kan Bağışı Kampanyası
           Anadolu Teknik Lisesi ve Teknik Lise 12.Sınıfa Sorumlu Geçen
1720  1999  76
           Öğrenciler
1721  1999  99   Dünya Kooperatifçilik Günü
1722  1999  11   Rehberlik Hizmetleri
           23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Diğer Ulusal
1723  1999  23
           Bayram Kutlamaları
           İlköğretim Okullarında Durumları Şube Öğretmenler Kurulunda
1724  1999  51
           Görüşülecek Öğrenciler
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
1725  1999  13
           Öğretmenler
1726  1999  21   Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi
1727  1999  60   KKTC' de Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi
1728  1999  4    İngilizce Dil Öğreticiliği
1729  1999  5    Atamaların Durdurulması
1730  1999  10   Ders Dışı Eğitim Çalışmaları
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           213


1731  1999    22  Emeklilik işlemleri
1732  1999    30  Göreve Döndürülme
1733  1999    33  Terörde Şehit Edilen Öğretmenlerin Albümü
1734  1999    34  1999 Yılı Yer Değiştirme Suretiyle Atama işlemleri
1735  1999    42  İl İçi Yer Değiştirmeler
1736  1999    53  Yönetim Atama
1737  1999    54  Atama ve Yer Değiştirme
1738  1999    80  Genelge (İlköğretim Müfettişleri)
1739  1999    86  Vekil Öğretmen Görevlendirilmesi
1740  1999   102  İngilizce Dil Öğreticiliği
1741  1999    35  Aylıkla Ödül
1742  1999    38  Disiplin Cezaları
1743  1999    90  Norm Kadro Uygulama Süreci
1744  1999    92  Sendika Üyelik Aidatları
1745  1999    3  Öğrenci Karnesi
1746  1999    7  Bulgar Uyruklu Soydaş Öğrenciler
1747  1999    16  Fen Liseleri Yönetmeliği
1748  1999    20  Tereddüt Edilen Hususlar
1749  1999    37  Lise Son Sınıf Öğrencileri
1750  1999    39  Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğrenci Alımı
1751  1999    40  Öğrenci Davranışları
1752  1999    41  Yabancı Dil Ağırlıklı Liseleri Öğrenci alımı
1753  1999    47  1999-2000 Eğitim-Oğretim Yılı Çalışma Takvimi
1754  1999    48  Yoğunlaştırılmış Kredi Tamamlama Programı
            Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Seçme Sınavı (Uygulama-
1755  1999   55
            Mülakat)ile öğretmen Seçilmesi
1756  1999   56  OSS Tercihleri
1757  1999   64  Başarısız Öğrenciler
1758  1999   67  2OOO-OSYS
1759  1999   68  İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavı (DMS)
1760  1999   77  Sınavı Kazanan Öğrenciler
1761  1999   79  Öğrenci Kıyafeti
1762  1999   83  Başarısız Öğrenciler
1763  1999   84  2000 ÖSYS hk.
1764  1999   85  Fen Liseleri Açık Kontenjanları
1765  1999   87  Pembe Köşk
1766  1999   95  Anadolu Liseleri Yönetmeliği
1767  1999   96  Deprem Bölgesindeki Öğrenciler
            Fen Liselerine Seçme Sınavı (Yazılı ve Sözlü) ile Öğretmen
1768  1999   101
            Seçilmesi
1769  1999   9   GAP Konulu Şiir, Resim ve Kompozisyonun Yarışmaları
1770  1999   31  Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri
1771  1999   61  Bağış ve Yardımlar
1772  1999   69  Bağış Kampanyası
214         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


1773  1999  72   Misafir Öğrenciler
1774  1999  74   Eğitime Hazırlık ve Destek Grupları
1775  1999  78   Kardeş Aile Kampanyası
1776  1999  98   Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Parasız Yatılılık Olanağı
1777  1999  43   1999 OSS
1778  1999  45   Ortaöğretim Kurumları ÖSYS
1779  1999  94   Merkezi Sistem Sınavları
1780  1999  25   1999 Yılı İlköğretim Yapım Programı
1781  1999  26   Yatırım Uygulamaları
           Merkezden İhale Edilen İlköğretim Okulu İnşaatları Alt Yapı
1782  1999  44
           Bağlantıları
           Onarım ve Tadilat Teklifleri ile Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1783  1999  49
           Gereken Hususlar
           Merkezden İhale Edilen İlköğretim Okulu İnşaatlarının Geçici
1784  1999  58
           Kabullerinin Yapılması
1785  1999  14   Haberleşme Merkezi
1786  1999  24   Mülteci Öğrenciler
1787  2000  96   İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Programları
1788  2000  46   İngilizce Öğretmeni Yetiştirme
1789  2000  26   Kooperatifçilik Eğitim Projesi
1790  2000  39   Trafik Kanunu ve Okuma Yazma Kursları
1791  2000  44   Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Kurslar
1792  2000  80   Dünya Okuma Yazma Günü
1793  2000  7    Deprem Bölgesindeki Eğitim Etkinlikleri
1794  2000  10   Öğretmen Evlerinde 2000 Yılında Uygulanacak Konaklama Ücretleri
1795  2000  17   Kütüphaneler Haftası Kutlanması
1796  2000  25   Konaklama Ücretleri
           2000-2001 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim
1797  2000  53
           Ders Kitapları
1798  2000  89   Türkiye 5.Zeka Oyunları Yarışması
1799  2000  90   24 Kasım Öğretmenler Günü
1800  2000  110   2000 Mali Yılı Sonu Sayım Genelgesi
1801  2000  32   Milli Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri
1802  2000  15   Ali YANMAZCAN'a Yardım Kampanyası
1803  2000  21   1999-2000 Öğretim Yılı Beceri Yarışması
1804  2000  30   Resmi Yazışmalarda E-posta ve İnternet Adresinin de Belirtilmesi
1805  2000  35   Turizm Haftası
           Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE)
1806  2000  91
           Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Esaslar
1807  2000  107   Dünya Kooperatifçilik Günü
1808  2000  29   Ulusal Aşı Günleri
1809  2000  31   Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği
1810  2000  70   Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
1811  2000  79   Anadolu Müdürlerinin Görevlendirilmesi
1812  2000  92   Özel Okul Müdürlerinin Görevlendirilmesi
Mart 2012-2654      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            215


1813  2000   116  Yönetmelik
1814  2000    42  Okullarda Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Hakkında
1815  2000    61  Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
1816  2000    75  Ders Kitapları
1817  2000   105  Zorunlu Öğrenim Çağındaki Çocuklar
1818  2000   113  Başarı Değerlendirme Sınavı
1819  2000    2  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi
            Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
1820  2000   11
            Öğretmenler
1821  2000   106  Okutman Sınavı
            Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
1822  2000   115
            Öğretmenler
1823  2000   3   Mal Bildirimi
1824  2000   5   Devamsızlık
1825  2000   8   Yönetici Atama
1826  2000   9   Norm Kadro Uygulaması
1827  2000   12  Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları
1828  2000   19  Norm Kadro ve Yer Değiştirme
1829  2000   22  Norm Kadro Uygulaması
1830  2000   28  Norm Kadro Uygulaması
1831  2000   43  Yönetici Atama
1832  2000   47  Yönetici Seçme Sınavı
1833  2000   48  Hastalık Raporları
1834  2000   50  Yönetici Seçme Sınavı
1835  2000   51  Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu
1836  2000   52  İlköğretim Müfettiş Yardımcısı Seçme Sınavı
1837  2000   62  Anadolu Liseleri Öğretmenleri Sınavı
1838  2000   64  Norm Kadro ve Yer Değiştirme
1839  2000   65  2000 Yılı Yer Değiştirme Suretiyle Atama işlemleri
1840  2000   68  Norm Kadro Uygulaması
1841  2000   73  Mal Bildirimi
1842  2000   81  Norm Kadro Fazlası Öğretmenler
1843  2000   88  Maaş, Ek Ders Ücreti ve Ödemelerin Denetlenmesi
1844  2000   94  Yönetim Atama
1845  2000   98  Aylıksız İzin
            Norm Kadro Fazlası Atölye, Laboratuar ve Meslek Dersleri
1846  2000   100
            Öğretmenleri
1847  2000   101  Yönetici Atama
1848  2000   103  Merkezi Sistem Sınavları
1849  2000   108  İngilizce Dil Öğreticiliği
1850  2000   109  İlköğretim Müfettiş Yardımcısı Seçme Sınavı
1851  2000    14  Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
1852  2000    4  Sendika Üyelik Aidatları
1853  2000    18  Kitap Okumanın Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
216         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


1854  2000  20   Yükseköğretim Koordinasyonu
1855  2000  45   2000 Yılı ÖSS'na İlişkin Rehberlik Etkinlikleri
1856  2000  49   Okullarda Sanatsal Etkinliklerin Artırılması
1857  2000  54   Anadolu Güzel Sanatları Lisesine Öğrenci Alımı
1858  2000  55   Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
1859  2000  56   2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
1860  2000  57   2000 OSS
1861  2000  58   Öğrenci Nakilleri
1862  2000  63   2000 OSS
1863  2000  66   Genelgelerin iptali
1864  2000  71   OSS Tercihleri
           Anadolu Liseleri 9.Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumlarının Yineden
1865  2000  76   Değerlendirilmesi ve Ortaöğretim Kurumları Son Sınıf Öğrencilerin
           Sorumluluk Sınavlarına Öne Alınması
1866  2000  93   2001 ÖSYS
1867  2000  97   Fen Liseleri Öğretmen Ataması
1868  2000  114   Eğitsel Etkinliklere katılan Öğrenci izinleri
1869  2000  6   3418 Sayılı Kanun Gelirlerinden Karşılanacak Projeler
1870  2000  13   Patates Tüketimi
1871  2000  16   Okullararası GAP Konulu Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması
1872  2000  23   Kompozisyon Yarışması
1873  2000  36   Soru Önergesi
1874  2000  37   Dürüşşafaka Eğitim Kurumları
1875  2000  78   Bağış ve Yardımlar
1876  2000  99   Kayısı Tüketimi
1877  2000  104   Merkezi Sistem Sınavları
1878  2000  33   2000 Yılı İlköğretim Yapım Programı
1879  2000  34   Merkezden İhale Edilecek İlköğretim Okulu İnşaatları
           Onarım ve Tadilat Teklifleri ile Harcamalarda Dikkat Eedilmesi
1880  2000  40
           Gereken Hususlar
           Fiziksel Özürlüler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken
1881  2000  41
           Düzenlemeler
           1998 Yılında Merkezden ihale Edilen ilköğretim Okulu inşaatlarının
1882  2000  102
           Kesin Kabullerinin Yapımı
1883  2001  15   Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları
1884  2001  61   Haftalık Ders Çizelgesi
1885  2001  38   Halk Eğitimi İşbirliği Ve Planlama Kurulları
           Ulusal Eğitimi Destekleme Kampanyası Ve 8 Eylül Dünya Okuma
1886  2001  58
           Yazma Günü
1887  2001  59   4702 Sayılı Kanun
1888  2001  98   Okuma Yazma Çalışmaları
           Öğrencilerin, Yerli Malı Kullanmaları, Tutumluluk Ve Tüketici Hakları
1889  2001  72
           Konusunda Bilinçlendirilmesi
           İnsan Haklarına Saygı ve Milli Eğitim Bakanlığı Sözlüğündeki
1890  2001  84
           Çingene Maddesinin Değiştirilmesi
1891  2001  102   Fen Bilimleri Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            217


1892  2001   3   Personel Yemek Ücreti
1893  2001   5   Öğretmenevelerinde Yer Değişikliği
1894  2001   17  Kütüphane Haftası
1895  2001   41  Dikkat Edilecek Hususlar
1896  2001   44  2001-2002 Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları
1897  2001   63  Yayınevleri
1898  2001   74  Türkiye 6. Zeka Oyunları Yarışması
1899  2001   82  24 Kasım Öğretmenler Günü
            Meslek Lisesi Öğrencilerinin Eğitimlerini Oğretmenevlerinde
1900  2001   88
            Yapmaları
1901  2001   99  2001 Yılı Mali Yılı Sonu Sayım Genelgesi
1902  2001   8   Mustafa Topak'a Yardım Toplantısı
1903  2001   11  2000-2001 Öğretim Yılı Beceri Yarışması
1904  2001   16  Döner Sermaye Çalışmaları
1905  2001   23  Turizm Haftası
1906  2001   56  4702 Sayılı Yasa
1907  2001   57  Erol Belce'ye Yardım Toplanması
1908  2001   93  Dünya Kooperatifçilik Günü
1909  2001   9   Merkezi Başarı Değerlendirme Sınavı
1910  2001   18  Yumurta Tüketimi
1911  2001   24  İlköğretime Ait Bina, Tesisat Ve Arsaların Korunması
1912  2001   27  Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
            İlköğretim Okullarında Durumları Şube Öğretmenler Kurulunda
1913  2001   28
            Görüşülüecek Öğrenciler
1914  2001   45  Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
1915  2001   62  Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı
1916  2001   66  İlköğretim Okullarına Ait Bina Ve Tesislerin Tahsis İşlemleri
            Zorunlu Öğrenim Çağı Dışına Çıkan Öğrencilerin İlköğretim Okulları
1917  2001   77
            Öğrenci Kayıtları
1918  2001    81  Sosyal Riskin Azaltılması Projesi
1919  2001   100  Başarı Değrelendirme Sınavı
            Okul Çağında Olup Da Okula Gitmeyen Çocuklarla ilgili idari Ve
1920  2001   104
            Yasal Tedbirlerin Uygulanması
1921  2001   1   Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenler
1922  2001   12  Yurtdışı Teşkilatı
1923  2001   22  Yurtdışı Teşkilatı
1924  2001   60  Sosyal Riskin Azaltılması Projesi
1925  2001   92  Yurdışı Teşkilatı (Türkiye Cumhuriyetleri Hariç)
1926  2001   97  Yurdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
1927  2001   2   Değerlendirme
1928  2001   4   Kurum lararası Yer Değişikliği
1929  2001   14  Norm Kadro Uygulaması
1930  2001   19  Yönetici Atama işlemleri
1931  2001   29  Görevde Yükselme
218         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


1932  2001  30   Sınıf Rehber Öğretmenleri
1933  2001  31   Eğitim Kurumları Yönetici Atamaları
1934  2001  36   2001 Yılı Yer Değiştirme Suretiyle Atama işlemleri
1935  2001  37   Yöneticilerin Görevde Yükselme Ve Yer Değiştirmeleri
1936  2001  51   Alaattin Bilgin'e Yardım Toplanması
           Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler İle Özel Eğitim Sınıf
1937  2001  79
           Öğretmenliğine Atama
1938  2001  89   Avukatlara Verilebilecek Bilgi Ve Belgeler
1939  2001  73   Sendikal Faaliyetler
           Konfederasyon, Sendika ve Şube Yönetim Kuruluna Seçilenlerin
1940  2001  91
           İzinleri
1941  2001  7    Fen Liselerine Öğretmen Ataması
1942  2001  26   2001 Oss
1943  2001  32   Nedim Ozkul'a Yardım Toplanması
           Toplumda Temayüz Etmiş Saygın Kişilerin Mezun Oldukları Okullara
1944  2001  40
           Davet Edilmesi
1945  2001  42   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
1946  2001  43   Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
1947  2001  46   Öğrenci Raporları
1948  2001  47   2001 ÖSYS Ve YDS
1949  2001  48   2001 KMS Ve DM S
1950  2001  49   Öğrenci Raporları
1951  2001  50   2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
1952  2001  52   Fen Liselerine Öğretmen Ataması
           2001 OSS Tercihleri için Okullarda Danışma Bürolarının
1953  2001  54
           Oluşturulması
1954  2001  65   2001-2002 Öğretim Yılı
1955  2001  75   Açık Kontenjanlar
1956  2001  76   2002 Osys
           4702 Sayılı Kanun Uyarınca Gerçekleştirilecek Sınavsız (MSG)
1957  2001  103
           İşlemleri
1958  2001  10   Afet Hazırlık Eğitim Planı
1959  2001  33   Ağaç Sevgisi Ve Ağaçlandırma
1960  2001  35   Kantin, Açık Alan Ve Salonların işletilmesi
1961  2001  55   Eğitim istatistikleri
1962  2001  68   Kantin, Açık Alan Ve Salonların İşletilmesi
1963  2001  69   2001-2005 Çalışma Programı
1964  2001  78   Eğitim Kurumlarının Açılış Töreni Düzenlemesi
1965  2001  85   Fitre Ve Zekat Toplama Faaliyetleri
1966  2001  87   Afet Hazırlık Eğitim Planı
1967  2001  13   2001 Yılı ilköğretim Kurumları Yapım Programı
           Onarım Ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
1968  2001  25
           Gereken Hususlar
           2000 Yılında Merkezden İhale Edilen İlköğretim İnşaatlarının Geçici
1969  2001  71
           Kabullerinin Yapılması
1970  2001  101   Çocuklar için Evet Deyin Kampanyası
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           219


1971  2001   21  MESEV'in Proje Tanıtım Toplantısı
1972  2002   36  Ali ihsan polat'a Yardım Toplanması
1973  2002   23  Anadolu Öğretmen Liselerine Öğretmen Seçimi
1974  2002   67  Eğitim Uygulamaları
1975  2002   87  AÇEP Kursları
1976  2002   2  Kış Koşulları Nedeniyle Eğitim ve Öğretime Ara Verilmesi
1977  2002   85  Sosyal Bilgiler (5-7) ve Tarih Öğretim Programları
1978  2002   9  Milli Eğitim Yayınevleri
1979  2002   14  Öğretmen Evlerine 2002 Yılında Uygulanacak Konaklama Ücretleri
1980  2002   24  Kütüphaneciler Haftası ve Okuma yılı
           2002-2003 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim
1981  2002   44
           Ders Kitapları
1982  2002   69  Yayın Evleri
1983  2002   75  24 Kasım Öğretmenler Günü "
1984  2002   83  Türkiye 7. Zeka Oyunları Yarışması
1985  2002   88  Dikkat Edilecek Hususlar (Oğretmenevi ve diğer hususlar)
1986  2002   96  2002 Mali Yılı Sonu Genelgesi
1987  2002   71  Okul Sağlığı Faaliyetleri
1988  2002   20  Kendinden Kopyalı Reçeteli Sağlık Karneleri
1989  2002   22  2001-2002 Öğretim Yılı Beceri Yarışmaları
1990  2002   25  Turizm Haftası
1991  2002   55  4702 Sayılı Yasanın Uygulaması
1992  2002   93  Dünya Kooperatifçilik Günü
1993  2002   94  Merkezi Sistem Sınavları
1994  2002   97  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri
           Umuma Açık Yerlerle içkili Yerlerin Öğretim Kurumlarına Olan
1995  2002   66
           Uzaklığı
1996  2002   84  Özel Eğitim Okul Öncesi Eğitim Kurumları
1997  2002   13  Bilgi Teknoloji Sınıfları
1998  2002   40  Zorunlu Öğrenim Çağı Dışına Çıkan Öğrenciler
           YİBO VE PİO Öğrencilerinin Ortaöğretim Pansiyonlarına
1999  2002   47
           Yerleştirilmesi
2000  2002   50  Ödünç Ders kitapları Dağıtımı
2001  2002   57  İlköğretim Kurumlarına Öğrenci Kabul Kayıt ve Devam işlemleri
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilmecek
2002  2002   5
           Öğretmenler
2003  2002   29  Eğitim Öğretim Ortamının Huzur İçinde Geçirilmesi
2004  2002   1  Şef ve Şube Müdürü Adaylarının Atamaları
2005  2002   6  Araştırmacıların Görevi
2006  2002   7  ingilizce Dil Öğreticiliği
2007  2002   12  Tebligata İlişkin İşlemler
2008  2002   33  Şef ve Şube Müdürü Adaylarının Atamaları
2009  2002   34  Öğretmenlerin 2002 Yılı Yer Değiştirme işlemleri
2010  2002   54  Eğitim Hizmetleri Merkezi
220        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


2011  2002  56   Yöneticilerin 2002 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri
2012  2002  59   Hizmetiçi Eğitim
           Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni
2013  2002  61
           Kadrosuna Atanacaklar
2014  2002  76   İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Projesi
2015  2002  81   Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi
2016  2002  10   Sendika Üyeliği
2017  2002  60   Sendika, Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyeleri
2018  2002  79   Norm Kadro Uygulaması
2019  2002  4   Yatılılık Hizmetleri
2020  2002  16   Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları
2021  2002  30   Spor ve Sanat Destekli Yabancı Dil Etkinlikleri Projesi
2022  2002  32   Fen Liselerine Öğretmen Ataması
2023  2002  38   Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
2024  2002  39   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
2025  2002  41   Okullarda Düzenlenen Mezuniyet Törenleri
2026  2002  42   2002-OSYS ve YDS
2027  2002  45   2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2028  2002  48   2002 KPSS ve DGS
2029  2002  53   Başarısız Olan ve Devam Edemeyen Öğrenciler
2030  2002  58   Başarısız Olan ve Devam Edemeyen Öğrenciler
           2002-2003 Öğretim Yılında Pansiyonlu Orta Öğretim Kurumlarına
2031  2002  63
           Mahalli Sınavla Parasız Yatılı öğrenci Alınması
2032  2002  64   Çalışma Takvimi
2033  2002  68   Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2034  2002  70   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
2035  2002  72   Öğrenci Kayıt Kabulleri
2036  2002  74   Açık Kalan Kontenjanların Doldurulması
2037  2002  77   Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilerin okullara Kayıt-Kabulleri
2038  2002  78   Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2039  2002  80   2003 ÖSYM
2040  2002  19   Gençlere ve Çocuklara Yönelik Toplumla İlişkiler Faaliyetleri
2041  2002  21   2002 Yılı Nevruz Kutlamaları
2042  2002  28   Açılış Törenleri
2043  2002  37   Servis Araçları ihaleleri
2044  2002  73   2002-2003 Yılı İstatistik Bilgileri
2045  2002  82   Fitre ve Zekat Toplama Faaliyetleri
2046  2002  90   3 Kasım Genel Seçimleri
2047  2002  49   Okul Gelişim Çalışmaları ve TKY
2048  2002  17   2002 Yılı ilköğretim Kurumları Yapım Programı
           Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi
2049  2002  35
           Gereken Hususlar
2050  2002  52   Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları
2051  2002  86   Kılık Kıyafet
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            221


2052  2003    7  Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları
2053  2003   48  Halıcılık ve Kilimcilik Kursları
           0-6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitimi Programı Sektörler arası Uygulama
2054  2003   60
           Genelgesi
2055  2003   62  İşletmelerde Eğitim Birimi Kurulması ve Mesleki Eğitim
2056  2003   23  Konferans ve Kompozisyon Yarışması Düzenlemesi
           Milli Eğitim Bakanlığı Türk ve islam Ansiklopedilerindeki "Çingene"
2057  2003   1
           Maddelerinin Değiştirilmesi
2058  2003   13  Ali Sarı'ya Yardım Toplanması
2059  2003   14  Öğretmen Evlerinde 2003 Yılında Uygulanacak Konaklama Ücretleri
2060  2003   18  Kütüphane Haftası
           2003-2004 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve
2061  2003   43
           Ortaöğretim Ders Kitapları
2062  2003   85  24 Kasım Öğretmenler Günü
2063  2003   95  2003 Yılı Mali Yılı Sonu Sayım Genelgesi
2064  2003    6  Ticaret Eğitiminin 120. Yılı Kutlamaları
2065  2003    8  Yardım Kampanyası
2066  2003   12  2002-2003 Öğretim Yılı Beceri Yarışmaları
2067  2003   19  Turizm Haftası
2068  2003   21  Yardım Kampanyası
2069  2003   49  Yardım Kampanyası
2070  2003   69  Telafi Eğitimine Devam Eden Öğrenciler
2071  2003   94  Dünya Kooperatifçilik Günü
           YİBO ve PİO'lardan Mezun Olan Öğrencilerin Ortaöğretim
2072  2003   38
           Pansiyonlarına Yerleştirilmesi
           Yatılı ve Pansiyonlu İlköğretim Okullarının Boş Kontenjanlarının
2073  2003   54
           Doldurulması
2074  2003   79  Zorunlu Öğrenim Çağı içerisinde Bulunan Öğrenciler
2075  2003   90  Öğrenci Dergileri
2076  2003    2  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2077  2003    4  Okutman Sınavı
           Türk Cumhuriyetleri İle Topluluklarında Görevlendirilecek
2078  2003   9
           Öğretmenler
2079  2003   96  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2080  2003   10  Kurum lararası Yer Değişikliği
2081  2003   22  Şube Müdürü Atamaları
2082  2003   25  Öğretmenlerin 2003 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri
2083  2003   27  Geçici Görevlendirmeler
2084  2003   28  61 Yaşında Emekliye Ayrılan Öğretmenler
2085  2003   30  Geçici Görevlendirmeler
2086  2003   33  4855 Sayılı Kanunun Uygulanması
2087  2003   36  Eğitim Kurumlan Müdürlükleri Ue ilgili Duyuru, Başvuru ve Atamaları
2088  2003   37  4839 Sayılı Kanunun Uygulanması
2089  2003   50  Görevlendirmeler
2090  2003   53  4855 Sayılı Kanunun Uygulanması
222        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


2091  2003  56   Kurumlar arası Yer Değişikliği
2092  2003  61   Kurumlar arası Yer Değiştirme
2093  2003  70   Okul Müdürlüğüne vekalet
2094  2003  76   Özelleştirilen Kurumlardan Atananların Ek Ders Ücreti
2095  2003  93   İngilizce Dil Öğreticiliği, Bilgisayar Öğreticiliği
           Konfederasyon, Sendika ve Şube Yönetim Kuruluna Seçilenlerin
2096  2003  26
           izinleri
2097  2003  31   Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
2098  2003  32   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
2099  2003  34   2003 OSS ve YDS
2100  2003  41   Son Sınıf Öğrencileri
2101  2003  42   2003-2004 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2102  2003  44   2003 KPPS Öğretmenlik ve DGS
2103  2003  47   Başarısız Olan ve Devam Edemeyen Öğrenciler
2104  2003  51   2003-2004 Öğretim Yılı
2105  2003  52   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Başvurular
           2003 ÖSS Tercihleri İçin Okullarda Danışma Bürolarının
2106  2003  64
           Oluşturulması
2107  2003  66   Ortaöğretim Kurslarına Bağlı Öğrenci Pansiyonlarının Ortak Kullanımı
2108  2003  67   İstanbul Sosyal Bilimler Lisesinin Öğrenci Alımı
2109  2003  68   İstanbul Sosyal Bilimler Lisesine Öğrenci Alımı
2110  2003  71   Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2111  2003  86   Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2112  2003  89   2004 ÖSYS
2113  2003  11   2003 Yılı Nevruz Kutlamaları
2114  2003  17   Milli Eğitim Hatıra Ormanı
2115  2003  80   Eğitim İstatistikleri
2116  2003  81   2003-2004 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri
2117  2003  87   Fitre ve Zekat Toplama Faaliyetleri
2118  2003  88   Faaliyet Raporları
2119  2003  91   Çocuk ve Gençlerimizin Risklerden Korunması
2120  2003  97   Merkezi Sistem Sınavları
2121  2003  35   İmar Planına Ayrılan Okul Alanlarının Tespit Edilmesi
2122  2003  45   2003 Yılı ilköğretim Kurumları Yapım Programı
2123  2003  46   Eğitim için Kaynak Sağlanması
2124  2003  55   Onarım Teklifleri ve Harcamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
2125  2003  65   Spor Salonlarının Etkilerinin Artırılması
2126  2003  72   Öğretmenlerin Müze ve Ören Yerlerine Eğitim Gezisi
2127  2003  83   Cumhuriyetin 80. Yıl Kutlamaları
2128  2003  39   Resmi Yazışmalarda imla Kılavuzuna Bağlı Kalınması
2129  2004  18   Gelecek için Eğitim Programı
2130  2004  10   Demokrasi Eğitim ve Okul Meclisleri Projesi
2131  2004  86   Denklik İşlemleri Kılavuzu 2004
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           223


2132  2004   12  Öğretmen evlerinde 2004 Yılında Uygulanacak Konaklama Ücretleri
2133  2004   16  Kütüphane Haftası
2134  2004   41  Kitap Öneri Listesi
           2004-2005 Öğretim Yılında Okullarda İlköğretim ve Ortaöğretim Ders
2135  2004   47
           Kitapları
2136  2004   67  24 Kasım Öğretmenler Günü
2137  2004   79  Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yayın Programı
2138  2004   90  2004 Mali Yılı Sonu Sayım Genelgesi
2139  2004   17  2003-2004 Öğretim Yılı Beceri Yarışmaları
2140  2004   24  Turizm Haftası
2141  2004   57  Telafi Eğitimine Devam Eden Öğrenciler
2142  2004   69  Sağlık Meslek Liseleri
2143  2004   87  Yeni Türk Lirasına Geçiş Eğitimi
2144  2004   89  Dünya Kooperatifçilik Günü
2145  2004    5  Anasınıflarının Yaygınlaştırılması
           YİBO ve PİO'lardan Mezun Olan Öğrencilerin Ortaöğretim
2146  2004   34
           Pansiyonlarına Yerleştirilmesi
2147  2004   35  Öğrenci Devamsızlığı
2148  2004   49  Yetiştirme Kursları
2149  2004   71  Okulöncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılması
2150  2004   81  Yardımcı Eğitim Araçları
2151  2004   92  Yeni İlköğretim Programları Pilot Uygulaması
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2152  2004   1
           Öğretmenler
2153  2004   28  EFA Haftası
2154  2004   50  Yurtdışı Teşkilatı (Türkiye Cumhuriyetleri ve KKTC Hariç)
2155  2004   52  AB Eğitim Gençlik Programları
2156  2004    2  Vekalet Görevi
2157  2004    3  Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
2158  2004   21  Göreve Başlaması Ertelenenler
2159  2004   23  Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama Yönetmeliği
2160  2004   29  Öğretmenlerin 2004 Yılı Yer Değiştirmelerine İlişkin İşlemler
2161  2004   42  Öğretmenevi Yöneticilikleri
2162  2004   48  Eğitim Kurum Müdürlükleri İle İlgili Duyuru Başvuru ve Atama
2163  2004   62  Öğretmenlerin İller Arasında Dengeli Dağılımı
2164  2004   76  İngilizce Dil Öğreticiliği, Bilgisayar Öğreticiliği
2165  2004   78  Kurumlar arası Yer Değişikliği
2166  2004   91  Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği
2167  2004   93  Şube Müdürü Atamaları
2168  2004    9  Öğrenci Raporları
2169  2004   31  2004 KPSS ve DGS
2170  2004   38  Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
2171  2004   39  Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere Öğrenci Alımı
2172  2004   40  2004-2005 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
224          Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


2173  2004   44    2004 ÖSS ve YDS
2174  2004   45    2004 KPSS
2175  2004   55    Başarısız Öğrenciler
2176  2004   56    Başarısız Öğrenciler
2177  2004   63    Spor Liselerine Öğrenci Alımı
2178  2004   66    Eğitime %100 Destek Projesi 1. Yıl Etkinlikleri
2179  2004   72    Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2180  2004   80    2005 ÖSYS
2181  2004   83    Ortaöğretim Kurumlarında Yatılılık Hizmetleri
2182  2004   11    Kamu ihale Kanunu
2183  2004   13    2004 Yılı Nevruz Kutlamaları
2184  2004   26    Mahalli idareler Genel Seçimi
2185  2004   27    Elma ve Patates Tüketimi
2186  2004   30    Kantin, Açık Alan ve Salonların işletilmesi
2187  2004   32    Bilgi isteği
2188  2004   58    Ayni ve Nakdi Bağışlar
2189  2004   74    2004-2005 Öğretim Yılı istatistik Bilgileri
2190  2004   75    İsrafı Önleme ve verimlilik
2191  2004   82    Fitre ve Zekat Toplama Faaliyetleri
2192  2004   85    Kültür ve Sanat Eğitimi
2193  2004   53    Sağlık Bakanlığı ile Yapılan Protokol
2194  2004   51    Açık ilköğretim ve Açık Öğretim Lisesi Hizmetleri
2195  2004  6/Ara.   Intel Gelecek için Eğitim Programı
2196  2004   8    Yatırım Uygulamaları
2197  2004   14    2004 Yılı ilköğretim Kurumları Yapım Programı
2198  2004   25    Onarım Teklifleri ve Harcamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
2199  2004   84    İhalelerden Yasaklama Kararı verilmesi
2200  2004   15    Kültür ve Sanat Eğitimi
2201  2004   64    Öğretmenlerin Müze ve Ören Yerlerine Eğitim Gezisi
             Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Yöntemi ile Bilgisayar Eğitim
2202  2005  17
             Projesi/Kursları
2203  2005  22    Sınavlara Hazırlama ve Destek Programı
2204  2005  40    25 Mayıs Gününün Etik Gün Olarak Kutlanması
2205  2005  80    İlköğretim Programlarının Uygulanması
2206  2005   2    Döner Sermaye Harcamalarında İhale Yetkisi
2207  2005   7    Afet Bölgesine Yapılacak insani Yardım
2208  2005  35    Geçici Personel
             2005-2006 Öğretim Yılında Okutulacak Olan ve Öğrenci Programları
2209  2005  38
             Değişmeyen İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları
2210  2005  39    Öğretmen Evlerinde 2005 Yılında Uygulanacak Konaklama Ücretleri
2211  2005  59    Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı
             2005-2006 Öğretim Yılında Okutulacak Olan ve Öğrenci Programları
2212  2005  60
             Değişen Ders Kitapları
2213  2005  82    24 Kasım Öğretmenler Günü
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           225


            Bina Giriş ve Çıkışlarda Güvenlik Önlem ve Tedbirleri İle Personel
2214  2005   62
            Emniyeti
2215  2005    9  Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
2216  2005   18  Turizm Haftası
2217  2005   68  2005-2006 Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması
2218  2005   90  4207 Sayılı Kanunun Uygulanması
2219  2005   97  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni
2220  2005   99  Kanatlı Hayvan Eti Ürünleri İle Yumurta Tüketimi
2221  2005   104  Dünya Kooperatifçilik Günü
2222  2005    3  Katma Değer vergisi indirimi
2223  2005   31  Uygulamalar
2224  2005   34  Uygulamalar
2225  2005   55  İzinsiz Reklam ve Öğretmen Çalıştırılması
2226  2005   61  Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standart Yönerge
2227  2005   91  Özel Akşam Liseleri
2228  2005    8  Okullarda Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ilişkileri
2229  2005   14  İlköğretim Kurumlarında Kayıtlar
            YİBO ve PİO'lardan Mezun Olacak Öğrencilerin Parasız Yatılı Olarak
2230  2005   32
            Ortaöğretim Okul/Kurum Pansiyonlarına Yerleştirilmesi
2231  2005   67  İlköğretim Kurumları Bina ve Tesislerin Tahsisi
2232  2005   76  Ünite Dergileri
2233  2005   100  1-5 Sınıflar Programları Uygulanması
2234  2005   103  İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı
2235  2005   109  İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı
            Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2236  2005   4
            Öğretmenler
2237  2005    6  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2238  2005   20  Okutman Sınavı
2239  2005   16  Şikayet, Müracaat ve İlgili Dilekçeler
2240  2005   27  Öğretmenlerin 2005 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu
2241  2005   29  Yönetici Atama
2242  2005   33  Kurumlar arası Yer Değişikliği
2243  2005   41  Sicil ve Özlük Dosyaları
2244  2005   51  E-Ozlük Modülü Uygulamaları
2245  2005   56  Kurumlar arası Yer Değişikliği
2246  2005   57  Kurumlar arası Naklen Atamalar
2247  2005   64  MEB TKY Uygulamaları ve Ödüllendirme
2248  2005   66  İş Takip Edenlerin Tespit Edilmesi
2249  2005   73  Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi
2250  2005   78  Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticiler
2251  2005   83  Eğitim-Oğretimin Aksatılmaması
2252  2005   101  Şube Müdürü Atamaları
2253  2005   93  Sicil Raporlarına itiraz
2254  2005    5  Ortak Sınavlar
226         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi     Mart 2012-2654


2255  2005  24   2005-2006 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2256  2005  36   Spor Liselerine Öğrenci Alımı
2257  2005  37   Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
2258  2005  46   2005 KPSS ve DGS
2259  2005  48   Ortalama Yükseltme Sorumluluk Sınavı
2260  2005  58   Yurtdışı Çıkış ve Pasaport Harcı
2261  2005  65   Başarısız Öğrenciler
2262  2005  74   Öğrenci Kayıtları
2263  2005  79   Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2264  2005  84   Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2265  2005  88   2005-2006 Öğretim Yılında Yatılı Olarak Alınacak Öğrenciler
2266  2005  108   Öğrenci Nakilleri
2267  2005  10   Okullara Reklam Alınmaması
2268  2005  13   Kamu ihale Kanunu
2269  2005  15   2005 Yılı Nevruz Kutlamaları
           4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Tanıtımı
2270  2005  19
           Kampanyası
2271  2005  21   Milli Egemenlik ve Demokrasi
2272  2005  71   Öğrenci Kayıtları
2273  2005  75   Okul Aile Birliği Yönetmeliği
2274  2005  86   2005-2006 İstatistiki Bilgileri
2275  2005  94   Pakistan Depremine Yardım Kampanyası
2276  2005  96   Pakistan Depremine Yardım Kampanyası
2277  2005  105   2. Eğitimde iyi Örnekler Konferansı
2278  2005  1   2005 OKS
2279  2005  28   Bilişim Teknolojileri Hizmetleri
2280  2005  54   Microsoft İle Eğitimde İşbirliği Programı
2281  2005  69   ÖSS Başvuruları İle Not ve Tercih Bildirimi
2282  2005  87   Microsoft Eğitimde İşbirliği Protokolü Uygulama Alanları
2283  2005  12   2005 Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı
2284  2005  26   Onarım Teklifleri ve Harcamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
2285  2005  102   Öğretmenler Günü Kutlamaları
2286  2005  44   2005-2006 Öğretim Yılında Yatılı Olarak Alınacak Öğrenciler
2287  2006  86   Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11. Sınıf Ders Kitabı
2288  2006  49   Maddi Yardım Kampanyası
2289  2006  63   Trafik Kanunu
2290  2006  75   Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
           6.7.8. Sınıflardan Ayrılanların Sürücü Kurslarına Kayıt
2291  2006  92
           Yaptırabilmeleri
2292  2006  77   İlköğretim (6,7ve 8.Sınıf) Öğretim programlarının uygulanması
2293  2006  95   İlköğretim Kurumlarındaki Ölçme ve Değerlendirme
2294  2006  8   Döner Sermaye Harcamalarında ihale Yetkisi
2295  2006  10   Kütüphaneler Haftası
2296  2006  15   Öğretmen Evlerinde 2006 Yılında Uygulanacak Konaklama Ücretleri
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           227


2297  2006   29  Kapatılan İl Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlükleri
2298  2006   40  19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı
2299  2006   53  Öğretmenevlerinde Uygulanacak Konaklama Ücretleri
2300  2006   64  Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı
2301  2006   67  24 Kasım Öğretmenler Günü
2302  2006   89  2007 Yılı Spor Yarışmaları Faaliyet Programı Uygulamaları
2303  2006   24  Turizm Haftası
2304  2006   25  Kantinlerde Uygulanacak Hijyen Kuralları
2305  2006   32  10. Sınıfta Alana Geçiş ve Teknik Lise Öğrenci Kayıtları
2306  2006   47  Çok Programlı Liseler
2307  2006   51  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
2308  2006   84  2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması
2309  2006   90  Modüler Program Uygulamaları Hakkında Açıklamalar
2310  2006    5  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
2311  2006   12  Pedagojik Formasyon Kursu
2312  2006   19  Pedagojik Formasyon Kursu
2313  2006   34  YİBO ve PİO'lardan Mezun Olacak Öğrenciler
2314  2006   36  Öğrenci veli Okul İlişkileri
2315  2006   62  Okul Öncesi Eğitimi
2316  2006   70  Birinci Sınıf öğrencilerin eğitim-öğretime hazırlanması
2317  2006    6  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2318  2006   17  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2319  2006   27  Yurtdışı Okutmanlık Sınavı
2320  2006   94  Okutman Sınavı
2321  2006   33  İmza Yetkileri
           Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı seçme ve Müdürlük için Düzey
2322  2006   41
           Belirleme Sınavı
2323  2006   42  Eğitim Kurumları Yöneticileri
2324  2006   44  Etik Davranış ilkeleri
2325  2006   57  MEB TKY Uygulamaları ve Ödüllendirme
2326  2006   58  sözleşmeli öğretmenler
2327  2006   61  Anadolu Liseleri Öğretmenliği Seçme Sınavı
2328  2006   71  Yönetici Atama
2329  2006   80  Yönetici Atama
2330  2006   82  Yönetici Atama
2331  2006   85  MEB TKY Uygulamaları ve ödül süreci
2332  2006   96  İngilizce Dil Öğreticiliği, Bilgisayar Öğreticiliği
2333  2006   35  Disiplin Cezalarının Silinmesi
2334  2006   66  Zorunlu Yer Değiştirme
2335  2006    1  Sorumluluk Sınavı
2336  2006    3  Okulların Tatili
2337  2006   11  Eğitim ve Öğretime Ara verilen Okullar
2338  2006   38  2006-2007 Öğretim Yılında Yatılı Olarak Alınacak Öğrenciler
228        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


2339  2006  43   2006-2007 Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi
2340  2006  45   Spor Liselerine Öğrenci Alımı
2341  2006  46   Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi
2342  2006  50   Ortaöretim Kurumları Son Sınıf Öğrencileri
2343  2006  72   Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2344  2006  76   Tereddüte Düşülen Hususlar
2345  2006  93   Öğrenci Başarıları
2346  2006  7   2006 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları
2347  2006  16   2006 Yılı Nevruz Kutlamaları
2348  2006  21   4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin (1.) Bendinin Uygulanması
2349  2006  54   2006 Yılı Bütçe Uygulamaları
2350  2006  65   2007-2009 Dönemi yatırım Prog.Haz.
2351  2006  81   2006-2007 Öğretim Yılı istatistik Bilgileri
2352  2006  2   2006 OKS- DPY ve Bursluluk Sınavı
2353  2006  79   İnternet TV.Canlı Yayınları
2354  2006  87   Intel Öğrenci Programı
           MEB-OSYM Sınav Başvuru Tercih Hizmet Bedelleri Protokolü ve
2355  2006  98
           Başvuru Merkezleri
2356  2006  37   Bilişim teknolojileri hizmetleri
2357  2006  83   Bilgisayarlı eğitime destek
2358  2006  9   2006 Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı
2359  2006  13   Onarım Teklifleri ve Harcamalarında Dikkat Edilecek Hususlar
2360  2007  23   Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
2361  2007  34   2+2, 3+1 Lisans Tamamlama Programına Başvurular
2362  2007  35   Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Eğitici Eğitimi Kursu
2363  2007  52   Proje Hazırlama Eğitimi
2364  2007  68   Proje Hazırlama Eğitimi
2365  2007  90   Uygulamaları izleme Etkinlikleri Yönergesi
2366  2007  77   Halk Eğitim Faaliyetleri
2367  2007  66   Küresel Isınma
2368  2007  16   Kütüphaneler Haftası
2369  2007  38   2007 Yılı Konaklama Ücretleri
           2007-2008 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak ilköğretim ve
2370  2007  39
           Ortaöğretim Ders Kitapları
2371  2007  47   Taşınır işlem Fişi
2372  2007  59   Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı
2373  2007  63   İhtiyaç Talepleri
2374  2007  64   24 Kasım Öğretmenler Günü
2375  2007  79   24 Kasım Öğretmenler Günü
2376  2007  65   İzci Ünite Tescili,Yıllık Planlar ve Liderlik Temel Kursları
           Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve
2377  2007  71
           Spor Bayramı
2378  2007  1   Turizm Haftası
2379  2007  46   Eğitim Gezileri
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            229


2380  2007   73  Modüler Eğitim ve Öğretim Programları
2381  2007   83  Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu /Kurumlar Arası Proje Yarışması
2382  2007   22  Özel Oğratim kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler
           Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Özel Eğitim Giderlerinin
2383  2007   85
           Karşılanması
2384  2007    9  Okul Yönetimi Geliştirme Programı Seminerleri (OYGEP)
2385  2007   21  İlköğretim Başarı Puanı Uygulaması
2386  2007   36  YİBO'larda Mezin Oacak Öğrenciler
2387  2007   49  İlköğretim Kurumları 8.Sınıfı Öğrencileri
2388  2007   89  Okul Öncesi Eğitim
2389  2007    3  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
           Türk Cumhuriyetleri İle Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2390  2007   6
           Öğretmenler
2391  2007   27  Yurt Dışı Teşkilatı Mesleki Yeterlilik Sınavı
2392  2007   56  Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2393  2007   92  Yurtdışın Görevlendirilecek Öğretmenler
2394  2007   93  Afkanistanda Görevlendirilecek Öğretmenler
2395  2007   32  Yönetici Atama
2396  2007   40  Sözleşmeli öğretmenler
2397  2007   41  Eğitim Kurumları Eğitici Atama Yönetmeliği
2398  2007   70  MEB-TKYUygulamaları ve Ödül Süreci
2399  2007   75  Yargı Kararları
2400  2007   84  Eğitim Kurumları Yöneticileri
2401  2007   86  Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirilmesi
2402  2007   29  KKTC deki Üniversitelerin Öğrenim ve Bursluluk Sistemi Semineri
2403  2007   37  Öğrenci yaz Dönemi Kılık Kıyafetler
2404  2007   42  Spor Liselerine Öğrenci Alımı
2405  2007   43  Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
2406  2007   48  Ortaöğretim Kurumları Son Sınıf Öğrencileri
2407  2007   54  2007-2008 Öğretim Yşılında Yatılı Öğrencilerle ilgili Açıklamalar
           2006-2007 Ders Kesimi ve 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma
2408  2007   55
           Takvimi
           Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumların Elektronik Ortamda
2409  2007   62
           Öğrenci Kaydı
2410  2007   67  Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2411  2007   51  Mevlana Yılı kutlamaları
2412  2007    5  Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılmaları
2413  2007   24  Taşınır Mal Yönetmeliği
2414  2007   26  4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin (1.) Bendinin Uygulanması
2415  2007   61  2008-2010 Dönemi Yatırım Programı haz.
2416  2007   69  2007-2008 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri
2417  2007   18  2007 OKS/DPY-B Sınavları
2418  2007   50  2007 OKS Tercih ve Yerleştirme işlemleri
2419  2007   81  Ortaöğretime Geçiş Sistemi
230        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi        Mart 2012-2654


2420  2007  4   Bilişim teknolojileri sınıflarının halka açılması
           Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve
2421  2007  72
           Önleyici Tedbirlerin Araştırılmasına İlişkin İşbirliği
2422  2007  7   2007 Yılı ilköğretim Kurumları Yapım Programı
2423  2007  17   Onarım Teklifleri ve Harcamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
2424  2008  80   Usta Öğreticiler
2425  2008  61   Suyun Tasarruflu Kullanımı
2426  2008  2   Kullanılmış Ders Kitapları Defter ve Atık Kağıtların Toplanması
2427  2008  9   Kütüphaneler Haftası
2428  2008  10   2008 Yılı Konaklama Ücreti
           2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve
2429  2008  11
           Ortaöğretim Kitapları
2430  2008  26   Sipariş ve Mahallinde Kullanılmak Üzere Gönderilen Ödenekler
2431  2008  49   Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtılması
2432  2008  54   Taşınır Taleplerinin Elektronik Ortamda Alınması
2433  2008  56   24'Kasım Öğretmenler Günü
2434  2008  67   24 Kasım Öğretmenler Günü
2435  2008  81   Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
2436  2008  3   Eğitim Gezileri
2437  2008  8   Turizm Haftası
2438  2008  69   İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamaları
2439  2008  86   Proje Tabanlı Beceri Yarışması
2440  2008  21   YIBO'lardan Mezun Oacak Öğrenciler
2441  2008  34   İlköğretim Kurumları 8.Sınıfı Öğrencileri
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2442  2008  4
           Öğretmenler
2443  2008  17   Mesleki Eğitim Girişim Programı
           Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik
2444  2008  22
           Sınavı
           Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik
2445  2008  31
           Sınavı
           Beş Türk Cumhuriyetinde Bulunan Eğitim Müşavirlikleri Kadrolarına
2446  2008  40
           Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı
2447  2008  46   KKTC 'de Görevlendirilmek üzere Öğretmen Seçimi
2448  2008  59   Kazakistanda Görevlendirilecek Öğretmenler
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2449  2008  64
           Öğretmenler
2450  2008  72   Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2451  2008  84   Yurtdışı Okutmanlık Sınavı
2452  2008  83   Yurtdışı ile ilgili Iş ve işlemler
2453  2008  50   Eğitim Kurumları Yöneticileri
2454  2008  52   MEB TYK Uygulamaları Ödül Süreci
2455  2008  55   Eğitim Kurumları Yöneticileri
2456  2008  74   Eğitim Kurumları Yöneticileri
2457  2008  85   Taşra Teşkilatı TKY Uygulamaları
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi           231


2458  2008   27  Spor Liselerine Öğrenci Alımı
2459  2008   28  Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı
2460  2008   33  Ortaöğretim Kurumları Son Sınıf Öğrencileri
2461  2008   36  Sorumluluk Sınavı
           Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarının Elektronik Ortamda
2462  2008   37
           Öğrenci Kaydı
2463  2008   42  2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2464  2008   43  2008-2009 Öğretim Yılında Yatılı Öğrencilerle ilgili Açıklamalar
2465  2008   62  Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler
2466  2008    6  Yahya Kemal Beyatlı'nın Anma Yılı
2467  2008   53  2009-2011 Dönemi Yatırım Program Hazırlığı
2468  2008   63  2008-2009 Öğretim Yılı istatistik Bilgileri
2469  2008    1  2008 OKS/DPY-B/SBS Sınavları
2470  2008   38  OKS Tercih ve Yerleştirme ile SBS Sınav Güvenliği
2471  2008   77  SBS Sonuçlarının Değerlendirilmebi
2472  2008   77  SBS Sonuçlarının Değerlendirilmebi
2473  2008   66  Öğretmenlerin Başarılı Çalışmaları
2474  2008    7  2008 Yılı ilköğretim Kurumları Yapım Programı
2475  2008   18  Ortaöğretim Okuları ve Kurumların Onarımı
2476  2008   32  Temiz Sular Temiz Türkiye Kampanyası
2477  2008   13  ILKSAN ilçe ve 11 Temsilcilikleri Seçimi
2478  2008   79  Bir Öğrenci Bir Fidan Projesi
2479  2009   42  Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
2480  2009   70  İlk Ders
           2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak ilköğretim ve
2481  2009   3
           Ortaöğretim Ders Kitapları
2482  2009   19  Kütüphane Haftası
2483  2009   32  2009 Yılı Konaklama ücretleri
2484  2009   38  Eserlerin Çoğaltılması
2485  2009   54  Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı
2486  2009   64  24 Kasım Öğretmenler Günü
2487  2009   78  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2488  2009   22  İzci Ünite Tescili,Yıllık Planlar ve Liderlik Temel Kursları
2489  2009   67  Öğrenci Eğitim Kampları Uygulamaları
2490  2009   50  Gönül Köprüsü Projesi
2491  2009   57  Diploma iptali
2492  2009   27  Turizm Haftası
           Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Kayıt işlemlerinde
2493  2009   63
           istenilen belgeler
2494  2009   75  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci Kaydı
2495  2009   79  Domuz Gribi
2496  2009   85  Pandemik A (HINI ) Aşı Kampanyası
2497  2009   87  Proje Tabanlı Beceri Yarışması
2498  2009   89  SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi
232        Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi       Mart 2012-2654


2499  2009  60   Özürlü Bireylerin Eğitim Giderlerinin Karşılanması
2500  2009  88   Eğitim Bilgisi Girişi
2501  2009  53   Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması
2502  2009  80   Telafi Eğitimi
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2503  2009  11
           Öğretmenler
2504  2009  18   Afkanistanda Görevlendirilecek Öğretmenler
2505  2009  31   Yurtdışı Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı
2506  2009  71   Temsil Yeteneği Mülakatı
2507  2009  81   Temsil Yeteneği Mülakatı
2508  2009  86   Yurt Dışı Okutmanlık Sınavı
2509  2009  92   Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenler
2510  2009  15   AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekibi
2511  2009  23   Eğitim Kurumları Yöneticileri
2512  2009  36   Eğitim Kurumları Yöneticileri
2513  2009  62   MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci
2514  2009  73   Eğitim Kurumları Yöneticileri
2515  2009  77   Fen ve Anadolu Liselerine Öğretmen Atamaları
           İstiklal Marşının Kabuledildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma
2516  2009  1
           Günü Etkinlikleri
2517  2009  10   2009-2010 Eğitim Öğretim Yılının Başlaması
2518  2009  39   Özürlü Devamsızlık
2519  2009  40   2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2520  2009  51   Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına
2521  2009  55   Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
2522  2009  59   Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Uygulaması
2523  2009  68   Tek Ders Sınavı
2524  2009  21   4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin (1.) Bendinin Uygulanması
2525  2009  52   Ortaöğretimde Okullaşma
2526  2009  72   2009-2010 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri
2527  2009  61   2010-2012 Dönemi Yatırım Programı
2528  2009  26   2009 PYBS ve SBS Iş ve işlemleri
2529  2009  35   Davranış Puanları ile ilgili Yargı Kararı
2530  2009  48   2009 Seviye Belirleme Sınav Uygulaması
2531  2009  7   Cisco Ağ Eğitim Merkezi Programı (NetAcad)
           Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde
2532  2009  63
           alınacak belgeler
2533  2009  89   SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2534  2009  13   2009 Yılı ilköğretim Kurumları Yapım Programı
2535  2009  28   Ortaöğretim Okullarının Onarımı
2536  2009  76   Okul Alanlarının Kamulaştırılması
2537  2009  43   Mommo-Kızkardeşim adlı film
2538  2009  44   Göreve Başlama Mesajı
2539  2009  2   Gazze'ye Yardım Kampanyası
Mart 2012-2654     Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi            233


2540  2009   17  Çeşitli Ürünlerin Boykot Edilmesi
2541  2009   82  Okulların Tatil Edilmesi
2542  2009    5  Filistinlilerle Dayanışma
2543  2009    8  Gazze'ye Yardım Kampanyası
2544  2010   53  Ek ders
           2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve
2545  2010   4
           Ortaöğretim Ders Kitapları
2546  2010    8  Banka Promosyonu
2547  2010   16  2010 Yılı Konaklama Ücretleri
2548  2010   19  Kütüphane Haftası
2549  2010   47  24 Kasım Öğretmenler Günü
2550  2010   58  Sivil savunma uzmanlarının idari statüleri görevleri ve eğitimleri
2551  2010   61  Pakistana yardım kampanyası
2552  2010   36  Ücretsiz ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtılması
2553  2010   65  Okul Spor Müsabakaları yarışma talimatı
           Türk halk müziği ve halk oyunları yarışmalarında MEBBIS modülü
2554  2010   66
           uygulaması
2555  2010   67  Sosyal ve sportif faaliyetler
2556  2010   70  Okul Spor Müsabakaları
2557  2010   27  Gönül Köprüsü Projes i
           Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan/Dala Geçiş ve
2558  2010   37
           Teknik Lise Öğrenci Kayıtları
2559  2010   21  2010 PYBS/SBS İş ve İşlemleri
2560  2010   50  Teknik Lise ve Alana Geçiş Başvuru süresi
2561  2010   51  Cumhuriyet Eğitim Gezileri
2562  2010   69  6. Proje Tabanlı Beceri Yarışması
2563  2010   13  Turizm Haftası
2564  2010   26  Taşımalı İlköğretim Uygulaması
           Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2565  2010   9
           Öğretmenler
2566  2010   23  Etik Eğitimi Verilmesi
2567  2010   29  Etik Günü Haftası
2568  2010    2  Genelgelerin Uygulamadan Kaldırılması
2569  2010   17  Özürlü Devamsızlık
2570  2010   32  2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2571  2010   35  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
           Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda
2572  2010   42
           Öğrenci Kaydı
2573  2010   45  Sınav (Eylül ayında yapılacak ek sınav hakkı)
2574  2010   54  Tek Ders Sınavı
2575  2010   12  Sosyal Tesisler Mali İstatistikmer
2576  2010   20  Yetki Devri
2577  2010   21  2010 PYBS/SBS iş ve İşlemleri
2578  2010   34  2010 SBS Uygulaması
2579  2010   40  Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Uygulamaları
234             Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi      Mart 2012-2654


2580   2010   6     2010 Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı
2581   2011  3764     Boğulma Riskine Karşı Alınan Önlemler
2582   2011   51     İlk Ders
2583   2011   1     1-7 Mart deprem haftasında yapılması planlanan tatbikat
2584   2011   12     Kütüphane haftası
2585   2011   29     Ücretsiz ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtılması
               Türk Cumhuriyetleri İle Türk Topluluklarında Görevlendirilecek
2586   2011     4
               Öğretmenler
2587   2011    13    Yurt dışında görevlendirlecek okutmanlar seçme sınavı
2588   2011    10    Özürlü Devamsızlık
2589   2011    36    Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı
2590   2011    38    Sınavsız Öğrenci Alan Kurumların Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı
2591   2011    42    Sınav (Ortalama Yükseltme Sorumluluk Sınavı)
2592   2011    52    Tek Ders Sınavı
2593   2011    14    2011 PYBS/SBS iş ve işlemleri
             İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                        Adaylığın
                                      Kaldırıldığına Dair
      ADI SOYADI               GÖREV YERİ          Onayın
                                       Tarih ve Sayısı
                  Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra 808411 /
   Hande REÇBER                              27/06/2011
                  Açık İlköğretim Okulu
                  Bakanlık Merkez Teşkilatı 974420 /
   Sonay GÖNENLİ        Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel   21/02/2012-10302
                  Müdürlüğü
 Mart 2012-2654         Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                235            ……….............................................. VALİLİĞİNDEN


     Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda
adaylıkları kaldırılmıştır.
    İlgililere duyurulur.


                                               Adaylığın
                                             Kaldırıldığına Dair
      ADI SOYADI                 GÖREV YERİ               Onayın
                                             Tarih ve Sayısı
  Tabide GÖKMEN          Adıyaman-Mrk. Adıyaman Anadolu Sağlık M.L. 01/02/2012-2722

  Rıza DEĞİRMENCİ         Adıyaman-Merkez Tekel 75. Yıl İÖO           01/02/2012-2723

  Murat YILMAZ          Adıyaman-Kahta Abdam İÖO               03/02/2012-2901

  Mehmet GÜNAYDIN         Adıyaman-Merkez Rekabet Kurumu Lisesi         20/02/2012-4752

  Mustafa ATİK          Adıyaman-Samsat Samsat Lisesi             22/02/2012-4907

  Kazım KAPICI          Adıyaman-Samsat Samsat Lisesi             22/02/2012-4909

  Sabri POLAT           Adıyaman-Sincik İnlice Eskiköy İÖO          23/02/2012-5027

  Mehmet Ali DİLER        Adıyaman-Mrk. Yenimahalle Kız Tek. ve M.L.      27/02/2012-5287

  Sunay ŞAHİN           Malatya-Akçadağ Şeyhler Aliseydi Güldaş İO      17/01/2012-2064

  Hüseyin BAYER          Malatya-Battalgazi Tarım Meslek Lisesi        17/01/2012-2064
                  Malatya-Darende Aşağıulupınar 75. Yıl
  İlhan ARDIÇ                                      17/01/2012-2064
                  Cumhuriyet İO
  Oya İNCE            Samsun-Vezirköprü Göl Çok Programlı Lisesi      26/01/2012-2685

  Semih SÖZEN           Samsun-Vezirköprü Ticaret Meslek Lisesi        26/01/2012-2685

  Bayram DEMİRÖZ         Samsun-Vezirköprü Kız Teknik ve Meslek Lis.      26/01/2012-2685

  Eser KORKMAZ          Samsun-Çarşamba Dumlupınar İÖO            26/01/2012-2685

  Erdem ÜNAL           Samsun-Çarşamba Gökçeçakmak İÖO            26/01/2012-2685

  Ayhan DUVAR           Samsun-Çarşamba Teknik ve Endüstri M.L.        26/01/2012-2685

  Ali Sancar ALPTEKİN       Samsun-Salıpazarı Hasan Çelebi Çok Prog. L. 26/01/2012-2685

  Fikret BİLGE          Samsun-Salıpazarı Hasan Çelebi Çok Prog. L. 26/01/2012-2685

  Fatih AKÇA           Samsun-Yakakent Liman Yatılı İÖB Okulu        26/01/2012-2685

  Hacer İŞLER           Samsun-19 Mayıs Ballıca 60. Yıl ÇPL          26/01/2012-2685

  Savaş ŞENYER          Samsun-Yakakent İMKB Lisesi              26/01/2012-2685

  Kamil GÜN            Samsun-Alaçam ÇPL                   26/01/2012-2685
236                 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi                      Mart 2012-2654


                        İÇİNDEKİLER
                                                                  Sayfa No

 1    İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
                                                                    148
     Yönetmelik ............................................................................................................................
 2    İLKSAN İkraz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik .................................              151
 3   İLKSAN Personel ve İdari İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
                                                                    157
    Yönetmelik .............................................................................................................................
 4    İLKSAN Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
                                                                    162
     Yönetmelik ............................................................................................................................
 5   Kişiye Özel Sağlıklı ve Zindelikli Yaşam Eğitmenliği Kurs Programı .......................................
                                                     163
 6   İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı (40 saat süreli) .......................................................
                                                         164
 7   İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı (120 saat süreli) .....................................................
                                                        165
 8   Yangın Eğitimi Kurs Programı ................................................................................................
                                                               166
 9                                                                    167
    Duyurular ...............................................................................................................................

    BU DERGİDEKİ YÖNETMELİKLER, KARARLAR, GENELGELER VE DUYURULAR
             TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.

  1             16              31               46               61
  2             17              32               47               62
  3             18              33               48               63
  4             19              34               49               64
  5             20              35               50               65
  6             21              36               51               66
  7             22              37               52               67
  8             23              38               53               68
  9             24              39               54               69
 10             25              40               55               70
 11             26              41               56               71
 12             27              42               57               72
 13             28              43               58               73
 14             29              44               59               74
 15             30              45               60               75

                            İNTERNET ADRESİ
                           http://dhgm.meb.gov.tr
                           http://yayim.meb.gov.tr

    Abone kaydının yapılabilmesi için abone bedeli olan 60 TL. illerde Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüklerine, ilçelerde Mal Müdürlüklerine (Çeşitli gelirler faslına) yatırılarak vezne alındısının
aslının açık adresinizle birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğü Miraç Cad. Bahçelievler Mah. P.K. 06850 Hasanoğlan/ANKARA adresine gönderilmesi
gerekmektedir.

               mebdevletkit1@hotmail.com, mebdevletkit@mynet.com
                    Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
                    Fax: 0 (312) 866 22 72


    DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:265
posted:5/20/2012
language:
pages:92