Ujian penerimaan by 3fpr35

VIEWS: 236 PAGES: 32

									PENGUJIAN
 SISTEM
Asas pengujian sistem

Objektif pengujian unit dan integrasi
adalah untuk memastikan kod telah
mengimplementasikan rekabentuk.
Pengujian sistem: objektif yang
sangat berbeza  memastikan sistem
melaksanakan apa yang pelanggan
kehendaki
Sumber-sumber ralat perisian

Ralat mungkin berlaku di dalam kod,
tetapi sekiranya kod tersebut tidak
pernah dilarikan atau tidak dilarikan
cukup lama untuk menghasilkan
masalah, maka kita tidak akan dapat
melihat kegagalan perisian tersebut
Ralat perisian boleh dimasukkan dalam
keperluan, rekabentuk, komponen kod
atau dalam dokumentasi semasa
pembangunan atau penyelenggaraan
Analisis keperluan  Incorrect, missing or unclear requirements
           Incorrect or unclear translation

Rekabentuk sistem  Incorrect or unclear design specification

           Incorrect or unclear design specification
Rekabtk program
           Misinterpretation of system design
           Misinterpretation of program design
 Implementasi
           Incorrect documentation
  program     Incorrect syntax or semantics
           Incomplete test procedures
 Pengujian unit
           New faults introduced when old ones corrected

Pengujian sistem   Incomplete test procedures

           Incorrect user documentation
           Poor human factors
 Penyenggaraan    New faults introduced when old one corrected
           Changes in requirements
Proses pengujian sistem

  Beberapa langkah di dalam
  pengujian sistem
  1. Pengujian FUNGSI (FUNCTION)
  2. Pengujian PRESTASI
   (PERFORMANCE)
  3. Pengujian PENERIMAAN
   (ACCEPTANCE)
  4. Pengujian PEMASANGAN
   (INSTALLATION)
    Keperluan   Keperluan     Spesifikasi     Persekitaran
    fungsian    perisian      Keperluan      pelanggan
    sistem     yang lain     pelanggan
     Ujian      Ujian        Ujian      Ujian
    FUNGSI     PRESTASI     PENERIMAAN    PEMASANGAN

        Sistem yang    Perisian yang    Sistem yang
         berfungsi    disah, dinilai    diterima
Modul yang                            SISTEM
dintegrasikan                          DIGUNAKAN!
Setiap peringkat mempunyai fokus
yang berlainan dan kejayaan setiap
peringkat bergantung kepada
objektifnya
Objektif proses:
 Ujian fungsi: menyemak sistem yang
 telah diintegrasikan itu melakukan
 fungsi sebagaimana yang telah
 dispesifikasikan oleh keperluan
 Ujian prestasi: membandingkan
 komponen yang telah diintegrasikan
 dengan keperluan bukan fungsian sistem
Verified system: sistem telah
beroperasi mengikut apa yang
perekabentuk ingini.
Seterusnya kita bandingkan apa yang
dikehendaki oelh pengguna dengan
melihat semula dokumen definisi
keperluan
Validated system: kita telah
mengesahkan keperluan telah dipenuhi.
Ujian penerimaan: ujian yang dilakukan
oleh pelanggan untuk memastikan ia telah
memenuhi keperluan mereka yang
mungkin berbeza daripada kefahaman
perekabentuk
Kadangkala dijalankan pada persekitaran
sebenar
Ujian pemasangan: dijalankan untuk
membenarkan pengguna untuk
menggunakan fungsi sistem .
Pengurusan konfigurasi
 Konfigurasi sistem:
  Sekumpulan komponen sistem yang
  dihantar kepada pelanggan tertentu.
 Pengurusan konfigurasi:
  Membangunkan dan menguji konfigurasi
  yang berlainan.
 Versi:
  Konfigurasi bagi sistem tertentu
  Perisian diuji dan digunakan, ralat
  mungkin ditemui dan perlu
  penambahbaikan  new release
Pengujian regrassi:
 Mengenalpasti ralat baru yang mungkin
 timbul apabila kita membetulkan yang
 telah sedia ada.
 Diaplikasikan kepada versi baru/new
 release untuk mengesahkan sistem masih
 berfungsi seperti asal.
Kawalan pertukaran:
 Pasukan pengurusan konfigurasi bekerja
 rapat dengan pasukan pengujian untuk
 kawal semua aspek pengujian.
Pasukan Pengujian
Bebas daripada staf implementasi
Biasanya adalah bekas analis,
pengaturcara atau perekabentuk
Penguji profesional:
 Menguruskan dan menjalan pengujian
 Terlibat dari peringkat mula,
 merekabentuk pelan pengujian dan juga
 test cases.
 Fokus pada pembangunan, kaedah dan juga
 prosedur pengujian
Analist
 Terlibat di dalam definisi asal keperluan
 dan juga spesifikasi  memahami masalah
 pelanggan
Perekabentuk sistem
 Memahami apa yang telah dicadangkan
 sebagai penyelesaian dan juga kekangan
 penyelesaian
Pengguna
 Paling baik untuk menilai isu yang
 berkaitan dengan kesesuian, kemudahan
 untuk menggunaka sistem dan juga
 faktor-faktor kemanusiaan yang lain
Pengujian Fungsi

 Tujuan dan peranan:
  Setiap fungsi boleh dikaitkan dengan
  komponen yang melaksanakannya
  Sesetengah fungsi mungkin mengandungi
  keseluruhan sistem
  Thread: satu set tindakan yang berkaitan
  dengan fungsi-fungsi
  Dijalankan dalam situasi yang terkawal
  Membandingkan persembahan sebenar
  sistem dengan keperluan
Pengujian Persembahan

Tujuan dan Peranan:
 Persembahan sistem diukur dengan
 objektif persembahan yang ditetapkan
 oleh pelanggan di dalam keperluan bukan
 fungsian
 Direkabentuk dan diuruskan oleh pasukan
 pengujian, hasilnya diperolehi daripada
 pelanggan
 Jurutera perkakasan juga mungkin
 sebahagian daripada pasukan pengujian
Jenis-jenis ujian persembahan


  Ujian ketahanan    Environmental
  Volume test      test
             Quality test
  Configuration test
             Recovery test
  Compatibility test
             Maintenance test
  Regression test
             Documentation
  Security test
             test
  Timing test
             Human factors
             test
Reliability, Availability and
Maintainability
 Isu yang paling kritikal di dalam
 pengujian persembahan ialah untuk
 memastikan kebolehpercayaan
 (reliability), kesediaadaan
 (availability) dan juga
 kebolehselenggaraan (maintainability)
 Menggunakan pengukuran secara tidak
 lansung untuk menganggarkan ciri-ciri
 sistem
Software reliability(kebolehpercayaan)
 Kebarangkalian sistem akan beroperasi tanpa
 kegagalan dibawah keadaan tertentu dalam satu
 tempoh masa.
 Diukur berdasarkan masa larian dan bukannya
 masa nyata
Software availability(kesediaadaan)
 Kebarangkalian sesuatu sistem beroperasi
 dengan jayanya mengikut spesifikasi pada satu
 masa yang dikehendaki.
 Kesediaadaan diukur pada masa tertentu (at
 points of clock time) dan bukannya masa nyata
Software maintainability
(kebolehselenggaraan)
 Probability for a given condition of use, a
 maintenance activity can be carried out
 within a stated time interval and using
 stated procedures and resources.
Empat peringkat yang berbeza bagi
mengukur kegagalan:
 Catastrophic: kegagalan yang mungkin
 menyebabkan kematian atau kehilangan
 sistem
 Critical: kegagalan yang mungkin
 menyebabkan kecederaan yang teruk
 atau kerosakan sistem yang major
 menyebabkan “mission loss”
 Marginal: kegagalan minor yang
 menyebabkan ‘delay’, loss of availability
 ataupun mission degradation.
 Minor: kegagalan yang tidak serius tapi
 menyebabkan penyelenggaraan tidak
 teratur
Pengujian Penerimaan
  Bila pengujian fungsi dan pengujian
  prestasi selesai, kita pasti bahawa
  sistem telah memenuhi kesemua
  keperluan yang telah dispesifikasikan
  semasa peringkat awal pembangunan
  perisian
  Langkah seterusnya adalah untuk
  mendapatkan pengesahan daripada
  pengguna.
Tujuan dan peranan

  Sebelum ini, pembangunan telah
  merekabentuk test cases, dan juga
  mengawal semua pengujian yang
  dilakukan.
  Dalam peringkat ini, pengguna akan
  melakukan pengujian dan menerangkan
  kes-kes yang akan diuji.
Tujuan
 Membolehkan pelanggan dan pengguna
 menentukan sekiranya sistem yang
 dibangunkan memenuhi keperluan dan
 juga jangkaan mereka.
Biasanya ditulis, dijalankan dan dinilai
oleh pengguna.
Pembangun hanya akan membantu
apabila dari segi menjawab soalan-
soalan berbentuk teknikal.
Jenis-jenis pengujian
penerimaan
 Terdapat tiga cara bagaimana
 pengguna boleh menilai sistem
  Benchmark test (pengujian tanda aras)
  Pilot test (pengujian pilot)
  Parallel test (pengujian selari)
Benchmark test
 Pelanggan menyediakan satu set ‘test
 cases’ yang mewakili keadaan tipikal
 dimana sistem akan beroperasi apabila
 dipasang.
 Pelanggan akan menilai prestasi sistem
 untuk setiap test case.
 Dilaksanakan dengan pengguna sebenar
 atau satu kumpulan khas yang
 menggunakan fungsi sistem
 Biasanya penguji telah biasa dengan
 keperluan dan boleh menilai prestasi
 sebenar
Pilot test
 Memasang sistem pada asas
 pengeksperimenan
 Pengguna akan menggunakan sistem
 seolah-olah ia telah dipasang.
 Bergantung kepada perjalanan sistem
 setiap hari untuk menguji kesemua fungsi
 Pelanggan biasanya menyediakan
 beberapa senarai fungsi yang akan dicuba
 oleh setiap pengguna secara bersama di
 dalam prosedur harian
 Lebih tidak formal dan tidak berstruktur
Parallel testing
  Digunakan sekiranya sistem baru akan
  menggantikan sistem lama atau
  sebahagian daripada fasa
  pembangunan
  Sistem baru akan beroperasi secara
  selari dengan versi terdahulu
  Pengguna akan secara tak lansung
  akan menjadi biasa dengan sistem
  yang baru.
Hasil….
  Pengguna akan memberitahu keperluan
  mana yang:
   Perlu diubah
   Perlu dibuang
   Dikaji semula
   Etc…
  Staf pengurusan konfigurasi akan
  mengenalpasti perubahan ini dan
  merekodkan kesan perubahan
  terhadap rekabentuk, implementasi
  dan pengujian
Ujian Pemasangan

  Peringkat terakhir dengan memasang
  sistem pada tempat pengguna
  Sekiranya ujian penerimaan telah
  dilakukan di tempat pengguna, maka
  ujian pemasangan tidak perlu
  dilakukan
  Tetapi sekiranya keadaan berbeza,
  maka perlu buat ujian tambahan.
Langkah:
 Konfigurasi sistem kepada persekitaran
 pengguna
 Letakkan beberapa peranti yang sesuai
 kepada pemprosesan utama dan
 bangunkan komunikasi dengan sistem lain.
 Peruntukkan fail dan capaian pada fungsi
 dan data yang sesuai.
Ujian ini memerlukan kita bekerja
dengan pelanggan untuk menentukan
apakah ujian yang diperlukan
Ujian ini fokus pada dua perkara:
 Kelengkapan sistem yang dipasang
 Pengesahan ciri-ciri fungsian dan bukan
 fungsian yang mungkin beri kesan pada
 keadaan ‘site’
Bila pelanggan puas hati, ujian adalah
LENGKAP dan sistem akan dihantar.
Automated System Testing

  Simulasi
   Benarkan kita untuk menumpukan dalam
   menilai sebahagian sistem sambil
   menunjukkan ciri-ciri lain sistem.
  Simulator
   Menunjukkan kepada sistem semua ciri-
   ciri peranti atau sistem tanpa perlu
   adanya peranti atau sistem secara nyata
   Eg: flight simulator

								
To top