broj01 od 28 02 2005 by tHCgKX

VIEWS: 0 PAGES: 46

									Broj 1/2005.                   SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                             Stranica 1
                                   SADRŽAJ
AKTI SKUPŠTINE
1.  ODLUKA o usklađenju Prostornog plana Istarske županije s Uredbom o uređenju i
   zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. ......................................................................................           2
2.  ZAKLJUČAK o davanju autentičnog tumačenja Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
   Prostornog plana općine Pula .........................................................................................................        8
3.  ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na
   području Županije Istarske ..............................................................................................................       8
4.  ODLUKA o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije .................................................................               10
5.  ODLUKA o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije .............................................                    12
6.  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave
   za ceste Istarske županije ...............................................................................................................      16
7.  ODLUKA o prihvaćanju Plana tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
   Istarske županije za 2005. godinu ...................................................................................................        16
8.  ODLUKA o prihvaćanju Plana tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i
   učeničkih domova Istarske županije za 2005. godinu .....................................................................               18
9.  ODLUKA o priznanjima Istarske županije .......................................................................................            20
10. ODLUKA o prihvaćanju protokola o osnivanju Jadranske euroregije .............................................                     23
11. ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku Općinskog vijeća Općine Kršan ..............                            23
12. ODLUKA o naknadama članovima Vijeća nacionalnih manjina Istarske županije .........................                          23
13. ODLUKA o određivanju cijene smještaja korisnika u Domu za starije i
   nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula .............................................................................................          24
14. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
   rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja
   korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini ...............................................................................           24
15. ODLUKA o davanju suglasnosti na odluku UV Doma za starije i nemoćne osobe
   "Domenico Pergolis" Rovinj .............................................................................................................       27
16. ODLUKA za čistu sječu šume na eksploatacijskom polju karbonatne mineralne sirovine
   i tehničko-građevnog kamena "Marčana I" .....................................................................................            27
17. ODLUKA za čistu sječu šume za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valtura - Medulin ................                          27
18. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za
   domove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe ........................................................................              28
19. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe
   u 2005. godini ..................................................................................................................................  28
20. RJEŠENJE o razrješenju članova Školskog odbora Srednje škole Vladimira Gortana Buje..........                             33
21. RJEŠENJE o izboru članova Školskog odbora Srednje škole Vladimira Gortana Buje .................                           33


AKTI POGLAVARSTVA
1.  ZAKLJUČAK o naknadama za rad članovima Stručnog povjerenstva za izradu
   Plana intervencija u zaštiti okoliša Istarske županije ......................................................................            33
2.  ODLUKU o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava
   za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini ............................................                   34
3.  ODLUKU o planu nabave Upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije u
   proračunskoj 2005. godini ...............................................................................................................      36
4.  ODLUKA o dopuni Odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru .......................................                       41
5.  ZAKLJUČAK o dopuni Zaključka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti
   u marini Funtana..............................................................................................................................    41
6.  ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava
   za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini ............................................                   41
7.  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru ................                             42
8.  ODLUKU o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu
   gospodarskog korištenja bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu..............................                        43

OSTALO
1. ODLUKA USTAVNOG SUDA .........................................................................................................            44
Stranica 2           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.


AKTI SKUPŠTINE
                            Plana, tekst “stambeno-turistička naselja” mijenja se
                          1  u “postojeća stambeno turistička naselja”.
    Temeljem    članka 45a.  Zakona   o
prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94,               Članak 4.
68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 17. Uredbe o        U članku 20. stavku 6. točci b) Odluke o
uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora   donošenju Plana brišu se riječi: “....na turistička
("Narodne novine", br. 128/04) te članka 36. Statuta  naselja, kampove, hotelska naselja, izletišta i luke
Istarske županije ("Službene novine Istarske      nautičkog turizma.” i dodaju nove riječi: “sukladno
županije" br. 6/03 – pročišćeni tekst i 10/04),     Uredbi.”
Županijska skupština Istarske županije na sjednici
dana 21. veljače 2005. godine, donosi                     Članak 5.
                                 U članku 33., stavku 1., točci 2., podtočci
ODLUKU                         a), uz alineje: “Crveni Vrh” kod Savudrije, “Fratarska
o usklađenju Prostornog plana Istarske županije     šuma” kod Karigadora, “Tar – Stancija Špin” kod
s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog        Tara, “Zelena laguna” kod Poreča, “Kloštar” kod
obalnog područja mora                  Sv.Lovreča, “Stancija Grande” kod Vrsara, “Kolone”
                            kod Bala, “Brijuni” na otoku Veliki Brijun, “Marlera”
           Članak 1.             kod Ližnjana, “Barbariga” kod Peroja i “Larun” kod
     Odluka o donošenju Prostornog plana      Červara, dodaje se tekst: “ – unutar ZOP-a”.
Istarske županije ("Službene novine" Istarske
županije br. 2/02 -   u daljnjem tekstu: Plan),              Članak 6.
usklađuje se s odredbama Uredbe o uređenju i           U članku 34. stavku 1. točci 2. podtočci c)
zaštiti zaštićenog obalnog područja mora ("Narodne   Odluke o donošenju Plana se tekst
novine", br. 128/04 – u daljnjem tekstu: Uredbe).    alineje 2. mijenja na način da se dio teksta u
Elaborat usklađenja Plana, koji je sastavni dio ove   zagradi, uz naziv Vrsar-luka, mijenja iz “nova” u
Odluke, sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela:  “postojeća”, a dodaje se novi tekst koji glasi:
                            “Funtana-luka (postojeća)”, a u točci 11. se, na
TEKSTUALNI DIO                     kraju teksta, dodaju riječi: “sukladno Uredbi.”

1. Tekstualno obrazloženje usklađenja Plana                 Članak 7.
2. Usklađenje odredbi za provođenje Plana            Članci 40., 41. i 42. Odluke o donošenju
3. Usklađenje tekstualnog dijela Plana - Poglavlja   Plana dopunjuju se novim, 4. stavkom koji glasi:
  3. (Plan prostornog uređenja)            “Unutar ZOP-a se najmanja površina zahvata iz
                            stavka 2. određuje sukladno članku 5. Uredbe.”.
GRAFIČKI DIO
                                       Članak 8.
1. Usklađenje grafičkog prikaza 3.3. – Područja        U članku 46. Odluke o donošenju Plana
  posebnih ograničenja u korištenju          dodaje se novi, 5. stavak koji glasi: “Unutar ZOP-a
                            se zabranjuje uzgoj plave ribe, sukladno članku 5.
           Članak 2.             Uredbe.”.
     Članak 15. Odluke o donošenju Plana
dopunjuje se novim 3. stavkom koji glasi:                   Članak 9.
“Zaštićeno obalno područje mora, koje sukladno          Članak 48. Odluke o donošenju Plana
Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog     dopunjava se na način da se dodaju novi stavci 4. i
područja mora (u daljnjem tekstu: Uredbi) obuhvaća   5., koji glase:
sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne   “Utvrđuju se položaj, veličina te vrsta i kapacitet
crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte,   izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja)
prikazano je na grafičkom prikazu 3.3. ovog Plana.”   ugostiteljsko-turističke namjene, koji su ovim
                            Planom smješteni unutar turističko-razvojnih
          Članak 3.              područja i postojećih stambeno-turističkih naselja
    U članku 17. kao i u člancima 47., 48., 50.,  unutar zaštićenog obalnog područja (u daljnjem
52., 66., 148., 151. i 153. Odluke o donošenju     tekstu: ZOP-a), kako slijedi iz tabelarnih prikaza:
   Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Stranica 3
   Tablica 2.a: Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene unutar turističkih razvojnih područja (položaj, veličina, vrsta, kapacitet)


                  grad/općina    Status
                          izgrađenosti   hoteli   Turističko     kamp -       pojedinačne ugostit.   veličina  kapacitet /
Br         Položaj
                           Područja     (T1)   naselje (T2)  autokamp (T3)    turističke građevine (TP)   ha    postelja


1   ALBERI             Umag      Postojeće     x       X                              40,3     3300
2   VELIKA STANCIJA        Umag      Postojeće     x                                      1,7      200
    BOROZIJA, SAVUDRIJA,      Umag      Postojeće
3                                   x       X         x                     39,1     2800
    RAVNA DOLINA
4   BAŠANIJA            Umag      Postojeće     x       x         x                      4,9      250
5   KATORO             Umag      Postojeće     x       x                              114,0     6250
6   STELLA MARIS          Umag      Postojeće     x       x         x                      64,0     4000
7   UMAG - PUNTA          Umag      Postojeće     x       x                               22,2     2350
8   KRAVLJI RT           Umag     Neizgrađeno    x                                      19,0     1200
9   FINIDA             Umag      Postojeće                     x                      5,7      650
10   LADIN GAJ           Umag      Postojeće                     x                      21,3     1500
11   LADIN GAJ II         Brtonigla    Postojeće                     x                      46,5     3500
12   VELIKA PUNTA         Brtonigla   Neizgrađeno           x                               16,5      900
13   KARIGADUR           Brtonigla   Neizgrađeno           x                               8,0      400
14   TERE             Novigrad    Postojeće     x       x         x                      43,4     3500
15   ANTENAL            Novigrad    Neizgrađeno    x       x                               8,0      400
16   LANTERNA            Poreč     Postojeće     x       x         x                     410,0     20500
17   ULIKA             Poreč     Postojeće     x       x         x                      88,0     7200
    ŠPADIĆI, BORIK,  SV.     Poreč     Postojeće
18                                   x       x                              113,0     5690
    NIKOLA
19   PLAVA I ZELENA LAGUNA     Poreč     Postojeće     x       x                              250,0     12500
    ZELENA LAGUNA         Vrsar     Postojeće
20                                   x                x                     130,0     13500
    - VRSAR
21   FUNTANA             Vrsar     Postojeće     x       x         x                     69,0     4350
22   VALKANELA            Vrsar     Postoječe                     x                     65,0     6000
23   KOVERSADA           Vrsar     Postojeće     x       x         x                     241,0     13150
24   JURAL             Kanfanar    Neizgrađeno           x                               4,0      200
25   VALALTA            Rovinj     Postojeće     x       x         x                     97,0     7000
   Stranica 4        SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE            Broj 1/2005.
                grad/općina   Status
                       izgrađenosti  hoteli  Turističko    kamp -      pojedinačne ugostit.   veličina  kapacitet /
Br        Položaj
                        Područja   (T1)  naselje (T2)  autokamp (T3)   turističke građevine (TP)   ha    postelja


26   MONSENA, VALDALISO     Rovinj   Postojeće    x      x        x                     62,0    5000
27   SV. KATARINA        Rovinj   Postojeće    x                                    1,7     400
28   CRVENI OTOK        Rovinj   Postojeće    x                                    3,5     800
29   VILLAS RUBIN, POLARI    Rovinj   Postojeće    x      x        x                     128,0    9000
30   VEŠTAR           Rovinj   Postojeće    x      x        x                     50,0    3000
31   MENIGHETTI         Bale    Postojeće          x                              6,0     300
32   SAN POLO – COLONE      Bale   Neizgrađeno   x      x                             20,0    1050
33   FORMIO – SV. BENEDIKT    Bale   Neizgrađeno   x                                   10,0     500
34   TP KOMUNAL        Vodnjan   Neizgrađeno                             x          1,0     50
35   DRAGONERA         Vodnjan   Neizgrađeno   x      x                             36,0    1800
36   FAŽANA – PINETA      Fažana    Postojeće    x                                   22,0    1200
37   FAŽANA SJEVER       Fažana   Neizgrađeno         x                              8,0     400
38   VILA SAN LORENZO     Fažana    Postojeće    x                                    6,0     450
39   BI VILLAGE        Fažana    Postojeće    x      x        x                     45,0    3500
40   MUP VALBANDON       Fažana    Postojeće    x                                    8,0     500
41   VALBANDON JUG       Fažana   Neizgrađeno         x                             16,0     800
42   BRIJUNI         NP Brijuni  Postojeće    x                                   21,2     800
43   STOCCA          Medulin   Neizgrađeno         x                              2,3     200
44   TP KUNFIN         Medulin   Neizgrađeno                             x          1,2     140
45   TP VOLME         Medulin   Neizgrađeno                             x          0,7     85
46   MUĆA           Medulin   Neizgrađeno         x                             22,6    1350
47   TP POMER         Medulin   Neizgrađeno                             x          0,8     90
48   KAŠTEJA          Medulin   Postojeće                  x                     24,1    2200
49   MEDULIN ISTOK       Medulin   Postojeće    x      x        x                     179,0    11300
50   TP MARLERA        Ližnjan   Neizgrađeno                             x          2,0     100
51   ČEŠKI KAMP        Ližnjan   Neizgrađeno         x                             24,5    1250
52   KUJE           Ližnjan   Neizgrađeno         x                             37,0    1850
53   KARIGADUR         Ližnjan   Neizgrađeno         x                             3,6     180
54   SVETICA          Ližnjan   Neizgrađeno         x                             5,6     280
55   TP SV. STIPAN       Ližnjan   Neizgrađeno                             x         1,0     50
   Broj 1/2005.              SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                   Stranica 5
                    grad/općina    Status
                            izgrađenosti     hoteli    Turističko      kamp -      pojedinačne ugostit.   veličina  kapacitet /
Br         Položaj
                             Područja      (T1)    naselje (T2)   autokamp (T3)    turističke građevine (TP)   ha    postelja


56   TP CUF              Ližnjan    Neizgrađeno                                     x          1,0     50
57   VAL KAVRAN            Marčana    Neizgrađeno       x       x                               25,0    1250
58   KAVAL               Marčana    Neizgrađeno               x                                3,0     150
59   KALAVOJNA             Marčana    Neizgrađeno               x                                3,0     150
60   SV. MIKULA            Marčana   Neizgrađeno        x                                       21,0    1050
61   BLAZ – SALAMUŠĆICA        Marčana    Neizgrađeno               x                                1,0     50
62   BLAZ - BARBAN           Barban    Neizgrađeno               x          x                      8,0     400
63   TUNARICA              Raša      Postojeće               x          x                      8,1     500
64   RAVNI               Raša      Postojeće       x       x          x                     36,0    1800
65   SV. MARINA             Raša      Postojeće               x          x                     13,0    1150
66   PRKLOG               Labin     Postojeće               x                                1,0     50
67   MASLINICA - OLIVA         Labin     Postojeće       x                 x                     78,0    3900
68   GIRANDELA             Labin     Postojeće       x       x                               102,0    5100
69   TP MOTEL PLOMIN          Kršan     Postojeće                                     x          0,4     20
70   FRATRIJA              Kršan    Neizgrađeno       x       x                               20,0    1000
71   BRESTOVA              Kršan    Neizgrađeno       x       x                               19,6     980

   Tablica 2.b: Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene unutar postojećih stambeno turističkih naselja (položaj, veličina, vrsta,
   kapacitet)


               grad/općina  Status izgrađenosti
                         područja       hoteli     turističko      kamp -      pojedinačne ugostit.     veličina  kapacitet /
br     Položaj
                                    (T1)     naselje (T2)    autokamp (T3)   turističke građevine (TP)     ha    postelja


    PORTO           Buje      Neizgrađeno
1                                    x         x                                 8,0     400
    MADONA
2   KANEGRA         Buje        Postojeće       x         x          x                       50,0    3300
3   MOJ MIR         Umag        Postojeće                x                                 43,4    2950
4   SV. PELEGRIN       Umag        Postojeće                x                                 13,7     200
   Stranica 6          SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE             Broj 1/2005.
            grad/općina  Status izgrađenosti
                      područja     hoteli  turističko    kamp -       pojedinačne ugostit.   veličina  kapacitet /
br     Položaj
                               (T1)  naselje (T2)  autokamp (T3)    turističke građevine (TP)   ha    postelja


5   ŠAINI – DAJLA  Novigrad     Postojeće      x      x                              8,4     150
6   DAJLA      Novigrad     Postojeće      x      x                              20,0     720
    MAREDA –     Novigrad     Postojeće
7                               x              x                      46,9    2350
    LOKVINE
    KASTANIJA -   Novigrad     Neizgrađeno
8                               x      x        x                      13,0    1560
    PINETA
 9   KARPINJAN    Novigrad     Postojeće      x      x                              4,4     520
10   ČERVAR PORAT   Poreč      Postojeće      x      x                              56,5    3640
    BARBARIGA    Vodnjan     Neizgrađeno
11                              x      x                              148,5    7500
    ZAPAD
12   UVALA PEROJ   Vodnjan     Neizgrađeno     x                                    6,7     500
13   PEROJ JUG    Vodnjan     Neizgrađeno           x                              14,9     850
14   KANALIĆ     Medulin     Neizgrađeno     x      x                              17,4    1100
15   KAŠTANJEŽ    Medulin      Postojeće      x      x                              3,1     300
16   CENTINERA    Medulin      Postojeće      x      x                              30,2    2500
17   VOLME      Medulin      Postojeće      x      x                              32,7    2400
18   GLAVICA     Medulin     Neizgrađeno     x      x                              12,4     900
19   STUPICE     Medulin      Postojeće      x      x        x                      45,4    3500
20   DUGA UVALA    Marčana      Postojeće      x      x        x                      59,0    2950
21   LUKA KRNICA   Marčana      Postojeće      x      x        x                      16,8     840
22   RABAC       Labin      Postojeće      x                                    50,0    2500
23   RIPENDA KOSI   Labin      Neizgrađeno           x                              4,7     250
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Stranica 7“Veličina građevinskih područja i kapaciteti utvrđeni              Članak 18.
u tablicama 2a. i 2b. predstavljaju maksimalne           U članku 78. Odluke o donošenju Plana
veličine koje se mogu planirati prostornim         dodaje se novi, 8. stavak koji glasi:
planovima užih područja.”                 “Veličina građevinskog područja gore navedenih
                              naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u
            Članak 10.             prostornim planovima užih područja usklađuje se s
     U članku 49. stavak 1. Odluke o donošenju     odredbama članka 4. Uredbe.”
Plana, u točci a) se briše tekst: “apartmanska
naselja” i zamjenjuje tekstom “turističke smještajne              Članak 19.
građevine”, tekst točke d) se briše i zamjenjuje          U članku 79. Odluke o donošenju Plana
novim tekstom koji glasi:                 dodaje se novi, 2. stavak koji glasi:
“Privezišta i sidrišta, sukladno odredbama Uredbe i    “Veličina građevinskog područja gore navedenih
drugih posebnih propisa.”,                 naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u
a stavak 2. istog članka se briše.             prostornim planovima užih područja usklađuje se s
                              odredbama članka 4. Uredbe.”
           Članak 11.
    U članku 50. Odluke o donošenju Plana,                 Članak 20.
stavak 3. se briše, a u stavku 4. alineji 3. se broj “4”      U članku 80. Odluke o donošenju Plana
zamjenjuje brojem “3”.                   dodaje se novi, 2. stavak koji glasi:
                              “Veličina građevinskog područja gore navedenih
           Članak 12.              naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u
    U članku 54. Odluke o donošenju Plana, u      prostornim planovima užih područja usklađuje se s
stavku 3. alineji 2. riječi “neposrednom kontaktnom    odredbama članka 4. Uredbe.”
prostoru” zamjenjuju se riječima “građevinskom
području”, a alineja 4. briše se.                       Članak 21.
                                  U članku 81. stavku 1. Odluke o donošenju
           Članak 13.              Plana se dodaje nova točka II., koja glasi:
     U članku 55. dodaje se novi stavak 2. koji    “ Minimalno uređeno građevinsko zemljište unutar
glasi: “Kapaciteti postojećih luka nautičkog turizma    ZOP-a, koje obuhvaća pristup na građevnu česticu,
koje imaju više od 400 vezova standarda 12 m u       odvodnju otpadnih voda i propisani broj parkirališnih
moru ne mogu se povećavati”,                mjesta, a sukladno Uredbi”,
a stavak 4. se briše.                   a dosadašnje točke II. i III. postaju točke III. i IV.

          Članak 14.                           Članak 22.
    Članak 58. Odluke o donošenju Plana             U članku 84. stavak 4., alineja 1. se
dopunjuje se novim stavcima 3. i 4. koji glase:      dopunjuje tekstom koji glasi: “...golf igralište planira
“Neizgrađena gospodarska zona Raša - kanal         se u ZOP-u tako da je pojas najmanje 25 m od
(Općina Barban) i dio neizgrađene gospodarske       obalne crte uređen kao javno zelenilo, a
zone Most Raša – Štalije - Bršica (Općina Raša),      ugostiteljsko-turističke građevine (hoteli, vile,
unutar prostora ZOP-a, namjenjuju se isključivo za     klubovi i ostali prateći sadržaji) u sklopu golf
gospodarsku djelatnost u svezi korištenja mora.      igrališta ne mogu se planirati u pojasu najmanje 70
                              m od obalne crte.”
           Članak 15.
     U članku 74. Odluke o donošenju Plana se,               Članak 23.
na kraju teksta, dodaju riječi:                   U članku 88. stavku 1. Odluke o donošenju
 “i Uredbe.”                        Plana, dodaje se nova 12. alineja koja glasi:
                              “Postojeća (legalna) eksploatacijska polja označena
          Članak 16.               oznakom (E3) u grafičkom prikazu 1., koja se
     U članku 75. stavku 4. alineji 1. Odluke o    nalaze unutar ZOP-a, mogu se koristiti samo za
                        2
donošenju Plana se brišu riječi “2.000 m ” i        eksploataciju sirovine za koju je ishodovana
               2
zamjenjuju riječima “5.000 m ”, a u stavku 7. briše    rudarska koncesija prema posebnom propisu, do
se alineja 3.                       iscrpljenja utvrđenih rezervi unutar postojećih
                              eksploatacijskih polja.”.
           Članak 17.
     U članku 77. Odluke o donošenju Plana                   Članak 24.
dodaje se novi, 8. stavak koji glasi:                U članku 89. stavku 1. Odluke o donošenju
“Veličina građevinskog područja gore navedenih       Plana se iza riječi “utvrđenih ovih Planom” dodaje
naselja koja se nalaze unutar ZOP-a se u          zarez i riječi “ ...a izvan ZOP-a, ...”.
prostornim planovima užih područja usklađuje se s
odredbama članka 4. Uredbe.”
Stranica 8            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                 Broj 1/2005.


           Članak 25.               br. 2/02).”,  autentično se tumače na slijedeći
     U članku 94. Odluke o donošenju Plana se      način:
tekst stavka 3. briše i zamjenjuje novim tekstom koji
glasi: “Ostale vrste luka koje nisu utvrđene ovim      Program zaštite okoliša dijela k.o. Rakalj u Općini
Planom (ribarske i sportske) kao i privezišta i       Marčana dokument je na koji se Prostorni plan
sidrišta prema posebnom propisu, utvrđuju se         općine Pula poziva u smislu određivanja roka
prostornim planovima uređenja gradova i općina        sanacije kamenoloma “Podrola” i korištenja luke
sukladno Uredbi i odredbama o zaštiti okoliša ovog      posebne namjene za obavljanje djelatnosti ukrcaja
Plana.”                           kamena te prihvata i otpreme brodova za prijevoz
                               kamena nosivosti preko 1000 GRT, a obzirom da je
          Članak 26.                isti izmijenjen i objavljen u SN Općine Marčana br.
    Grafički prikaz 3.3. Plana – Područja         5/03, s krajnjim rokom do 2010.g., u smislu
posebnih ograničenja u korištenju dopunjava se        nedvosmislenog tumačenja odredbi, a u korist
granicom zaštićenog obalnog područja koja iznosi       krajnjeg korisnika, primjenjivati će se kao novi rok
1000 m u kopnenom dijelu i 300 m u dijelu mora.       31.12.2010. kakav je utvrđen Izmjenama i
                               dopunama Programa zaštite okoliša dijela k.o.
           Članak 27.               Rakalj u Općini Marčana (SN Općine Marčana
    Sukladno odredbama članka 2. ove Odluke       5/03).
mijenja se i dopunjava poglavlje 3. Tekstualnog
dijela Plana – Plan prostornog uređenja, i to                  Članak 2.
potpoglavlja: 3.1., 3.2., 3.3.3., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. i     Ovo Autentično tumačenje objavit će se u
3.6.1.                            “Službenim novinama Istarske županije”.

         Članak 28.                 Klasa: 350-01/05-01/03
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana         Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
od dana objave u "Službenim novinama Istarske        Pazin, 21. veljače 2005.
županije".
                               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Klasa: 350-01/05-01/04                    Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3                           Stevo Žufić, v.r.
Pazin, 21. veljače 2005.


ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE                                       3
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
        Stevo Žufić, v.r.                   Na temelju članaka 17. stavak 2. i 18.
                               stavak 2. Zakona o lovu ("Narodne novine" broj
                               10/94, 5/95, 25/96, 33/97, 44/98, 29/99 i 14/01) i
                               članka 36. Statuta Istarske županije ("Službene
                            2  novine Istarske županije" broj 6/03 - pročišćeni tekst
                               i br. 10/04), Županijska skupština Istarske županije
    Temeljem članaka 14. i 76. Statuta Istarske     na sjednici održanoj 21. veljače 2005. godine
županije ("Službene novine Istarske županije" br.      donosi
6/03 – pročišćeni tekst i 10/04), Županijska
skupština Istarske županije na sjednici održanoj       ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o
dana 21. veljače 2005. godine, donosi             ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
                                      Županije Istarske

 ZAKLJUČAK o davanju autentičnog tumačenja                       Članak 1.
  Odluke o donošenju Izmjena i dopuna               Naziv Odluke o ustanovljenju zajedničkih
    Prostornog plana općine Pula             lovišta na području Županije Istarske ("Službene
                               novine Županije Istarske" broj 1/1996, 6/1997 i
           Članak 1.                4/2000) mijenja se i glasi: "Odluka o ustanovljenju
    U članku 3., alinejama 6. i 8. Odluke o       zajedničkih lovišta na području Istarske županije".
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
općine Pula ("Službene novine Istarske                        Članak 2.
županije", br. 7/03) riječi: “... dovršetka sanacije         U članku 2. Odluke:
do 4.lipnja 2004. kako je utvrđeno Programom
zaštite okoliša dijela k.o. Rakalj u Općini             Za Lovište br. 5 "Grožnjan",
Marčana ("Službene novine Općine Marčana",
                               tekst: "površine 2774 ha"
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Stranica 9mijenja se i glasi: "površine 2933 ha".          tekst: "granice državnog lovišta "Motovunska šuma"
                             kod nove ceste   Gradinje - brana Butoniga i tom
tekst: "Baredina (trigonometar 9.8) kod raskrižja za   granicom na početnu točku u Bulažu."
selo Pavletići. Dalje granica ide prema zapadu      mijenja se i glasi: "križanja sa cestom Tašići-
cestom do Ponte Portona granicom državnog         Bartolići (Gradinje-brana Butoniga), dalje ide
lovišta "Motovunska šuma" ",               rijekom Mirnom nizvodno oko 650 m, skreće putem
mijenja se i glasi: "Barolina, (trigonometar 9.8) kod   lijevo prema jugoistoku (sjeverno od Grbelina), ide
raskrižja za selo Pavletići. Dalje granica ide cestom   do puta za Bulaž i tim putem na početnu točku u
Livade-Ponte Porton prema zapadu 500 metara do      Bulažu."
kanala, skreće lijevo i ide kanalom do kanala rijeke
Mirne, nastavlja do križanja s cestom Buzet - Ponte    Za Lovište br. 17 "Pazin II"
Porton (jezero), skreće desno i ide cestom do Ponte
Portona, "                        tekst: " površine 5900 ha"
                             mijenja se i glasi: "površine 6580 ha"
tekst          "srna  90 kom
             zec   190 kom         tekst: "granice državnog lovišta "Motovunska šuma"
             fazan  160 kom         kod mjesta Bulaž. Odavde ide granicom državnog
             trčka  120 kom"        lovišta do Vižinadskih vala "
mijenja se i glasi:   "srna  100 kom         mijenja se i glasi: " mjesta Bulaž, ide desno prema
             zec   200 kom         sjeveru i sjeverozapadu putem prema predjelu
             fazan  180 kom         Grbelin i ide do novog korita rijeke Mirne, skreće
             trčka  130 kom"        desno uzvodno koritom do ceste Tašići-Bartolići
                             (Gradinje-brana Butoniga), pa lijevo do križanja sa
Za Lovište br. 7 "Oprtalj",                starim tokom rijeke Mirne kojim skreće lijevo i ide
                             tokom do kanala (prosjeka jezero-cesta Novigrad-
tekst: "površine 2714 ha"                 Buzet), pa ide lijevo, preko novog toka Mirne,
mijenja se i glasi: "površine 2864 ha"          zapadnim kanalom doline Krvar do Vižinadskih
                             vala".
tekst: "nizvodno do državnog lovišta "Motovunska
šuma" kod nove ceste Gradinje-brana Butoniga.       tekst:         "srna  150 kom
Dalje granica ide cestom Toplice-Livade granicom                 zec   480 kom
državnog lovišta, oko 2,5 km od Livada do raskrižja                fazan  350 kom
za selo Pavletići (kota 9,8 m) i "                        trčka  150 kom"
mijenja se i glasi: "nizvodno do križanja sa cestom
Tašići-Bartolići (Gradinje-brana Butoniga), skreće    mijenja se i glasi:   "srna  190 kom
desno, ide cestom do križanja sa starim tokom                   zec   540 kom
rijeke Mirne, skreće lijevo, te ide starim tokom rijeke              fazan  430 kom
Mirne prema zapadu do križanja s kanalom i                    trčka  190 kom"
prosjekom koja spaja jezero i cestu Novigrad-Buzet,
skreće desno, ide kanalom do ceste Livade-Ponte
Porton 500 metara prije Barolina, skreće desno, ide    Za Lovište br. 20 "Blatnica"
do Barolina, na raskrižju za selo Pavletići skreće
lijevo i "                        tekst: "površine 1843 ha"
                             mijenja se i glasi: "površine 2076 ha"
tekst:          "srna  90 kom
             zec   180 kom         tekst: ",odatle ide cestom do Vižinade. Od Vižinade
             fazan  160 kom         prema istoku do kote 182 i dalje Potokom do"
             trčka  120 kom"        mijenja se i glasi: " dalje granica ide lijevo cestom
mijenja se i glasi:   "srna  100 kom         prema Ponte Portonu do križanja s novom cestom
             zec   190 kom         Ponte Porton - Buzet, gdje skreće desno, ide
             fazan  180 kom         cestom do križanja s zapadnim kanalom doline
             trčka  130 kom"        Krvar, ponovo skreće desno i ide zapadnim
                             kanalom doline Krvar do "
Za Lovište br. 8 "Mirna",
                             tekst: "srna      60 kom
tekst: "površine 3150 ha"                             zec   180 kom
mijenja se i glasi: "površine 3168 ha"                      fazan  200 kom
                                         trčka  50 kom",
tekst: "na granici državnog lovišta "Motovunska      mijenja se i glasi:   "srna  70 kom
šuma" "- briše se                                 zec   200 kom
                                         fazan  230 kom
Stranica 10           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.


            trčka  60 kom"        daljnjem tekstu: Upravnom odjelu/ pri predlaganju i
                            provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih
          Članak 3.              potreba u kulturi od interesa za Istarsku županiju i
U Članku 6.a Odluke:                  njihovo financiranje, sudjeluju u predlaganju i
                            utvrđivanju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne
tekst: "u sveukupnoj površini od 105 682 ha."     prijedloge i mišljenja Upravnom odjelu te obavljaju i
mijenja se i glasi: " u sveukupnoj površini od 106   druge poslove predviđene ovom Odlukom koji
870 ha"                        pridonose ostvarenju zadaća iz članka 1. ove
                            Odluke.
tekst: "6. vlastito otvoreno lovište broj XVIII/8        O svojim zaključcima i prijedlozima Vijeća
"Motovunska šuma", briše se.              pisano izvješćuju Upravni odjel.
                                Vijeća na zahtjev Upravnog odjela
Dosadašnji redni brojevi:    7. i 8.        raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture
postaju redni brojevi:  6. i 7.            i umjetnosti i o njima daju Upravnom odjelu pisana
tekst: "sveukupnoj površini od 1690 ha."        mišljenja i prijedloge.
mijenja se i glasi: "u sveukupnoj površini od 502        Rad vijeća je javan.
ha."
                            PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA
          Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana                 Članak 3.
objave u "Službenim novinama Istarske županije".        U Istarskoj županiji osnivaju se Vijeća za
                            -glazbu i glazbeno-scenske djelatnosti
Klasa: 323-01/05-01/01                 -književnost i izdavaštvo
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3                -zaštitu kulturne baštine i muzeologiju
Pazin, 21. veljače 2005.                -vizualne umjetnosti
                            -nove medijske kulture
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije   SASTAV VIJEĆA
        Stevo Žufić, v.r.                       Članak 4.
                                Vijeća imaju pet članova.
                                Za članove Vijeća imenuju se kulturni
                            djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture
                         4  s područja Istarske županije koji svojim
    Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o    dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema
kulturnim vijećima («Narodne novine» br. 48/04) i   vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike
članka 36. Statuta Istarske županije («Službene    mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je
novine Istarske županije» br. 02/01, 12/01 i 10/04),  Vijeće osnovano.
Županijska skupština Istarske županije na sjednici       Jedan član Vijeća imenuje se iz redova
održanoj dana 21. veljače 2005. godine, donosi     pripadnika talijanske nacionalne zajednice na
                            prijedlog Talijanske unije.
ODLUKU o osnivanju kulturnih vijeća Istarske
županije                                   Članak 5.
                                Pročelnik Upravnog odjela u dogovoru sa
                            predsjednikom Vijeća može pozivati umjetnike i
           Članak 1.             kulturne djelatnike da sudjeluju u radu Vijeća bez
    Kulturna vijeća Istarske županije (u      prava odlučivanja.
daljnjem tekstu: Vijeća) osnivaju se pri Upravnom       U radu Vijeća sudjeluju bez prava
odjelu za prosvjetu i kulturu za pojedina područja   odlučivanja i ovlašteni djelatnici Upravnog odjela.
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva      radi
predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za
njezino provođenje, a posebice radi predlaganja    IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
programa javnih potreba u kulturi za koji se
sredstva osiguravaju iz proračuna Istarske županije            Članak 6.
te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i      Upravni odjel pokreće postupak izbora
umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i   članova Vijeća pozivom institucijama i udrugama iz
umjetnost na području Istarske županije.        područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i
                            obrazložene prijedloge osoba za izbor članova
          Članak 2.             Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se
    U ostvarivanju zadaća iz članka 1. ove     bave. Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od
odluke Vijeća pružaju stručnu pomoć Upravnom      dana poziva.
odjelu za prosvjetu i kulturu Istarske županije /u       Upravni odjel može objaviti i javni poziv za
                            dostavu prijava pojedinaca s područja kulture i
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Stranica 11umjetnosti koji su zainteresirani za članstvo u
Vijećima.                                   Članak 12.
     Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka           Vijeća svoje odluke donose sukladno
objavljuje se u dnevnim listovima «Glas Istre» i «La   Kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i
voce del popolo» kao i na www-stranicama Istarske     poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata
županije. Rok za podnošenje prijava po objavljenom    od interesa za Istarsku županiju koje donosi
javnom pozivu je 15 dana od dana objave.         Poglavarstvo Istarske županije na prijedlog
                             Upravnog odjela.
           Članak 7.
    Član Vijeća ne može biti osoba koja ima      IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA
udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne
osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja              Članak 13.
Vijeća.                              Član Vijeća koji je neposredno osobno
                             zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju
          Članak 8.               može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je
    Na  temelju  prispjelih prijedloga i      izuzet od odlučivanja .
eventualnih prijava iz stavka 2. članka 6. ove           Smatra se da je član vijeća neposredno
Odluke, a po utvrđenom prijedlogu Upravnog        osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom
odjela, Poglavarstvo Istarske županije imenuje      pitanju ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni
članove Vijeća.                      projekt u kojemu osobno sudjeluje.

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA                   POTICANJE I PROMICANJE KULTURNOG I
           Članak 9.              UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA
    Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.
    Na prijedlog Upravnog odjela Poglavarstvo               Članak 14.
Istarske županije može članove Vijeća razriješiti i        Vijeća posebno razmatraju mjere za
prije isteka mandata ako neopravdano ne          poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i
prisustvuju sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili   umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i
pisani zahtjev predlagatelja iz članka 6. stavka 1.    alternativnog stvaralaštva u području svoje
ove Odluke te ako su osuđeni za kazneno djelo na     nadležnosti te Upravnom odjelu predlažu mjere za
bezuvjetnu kaznu zatvora.                 njihovo unapređenje.

                                        Članak 15.
ŽUPANIJSKO VIJEĆE ZA KULTURU                    Vijeća u svojem području djelovanja
                             posvećuju posebnu pozornost promicanju potreba u
           Članak 10.             kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom
     Županijsko vijeće za kulturu Istarske      kulturnom stvaralaštvu.
županije, kao savjetodavno tijelo za pružanje
stručne pomoći pri utvrđivanju strategije kulturnog    ADMINISTRATIVNI POSLOVI
razvitka, može sazvati pročelnik Upravnog odjela.
     Vijeće iz stavka 1. čine predsjednici Vijeća             Članak 16.
iz članka 3. ove Odluke, pomoćnik pročelnika           Stručne, administrativne, tehničke i druge
Upravnog odjela te jedan pripadnik talijanske       potrebne poslove Vijeća iz članka 3. i 10. ove
nacionalne zajednice kojeg izabere Talijanska unija    Odluke obavlja Upravni odjel , a sredstva za njihov
iz redova kulturnih djelatnika i umjetnika Istarske    rad osiguravaju se u Proračunu Istarske županije.
županije.
     Radom Županijskog vijeća za kulturu       PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
predsjedava pročelnik Upravnog odjela.
     U radu Županijskog vijeća za kulturu, na               Članak 17.
poziv pročelnika Upravnog odjela, mogu bez prava          Danom stupanja na snagu ove Odluke
odlučivanja sudjelovati i predsjednici kulturnih vijeća  prestaje važiti Pravilnik o osnivanju i načinu rada
gradova i općina Istarske županije.            Savjetodavnog odbora za pitanja kulture Istarske
                             županije (Klasa: 612-01/97-01/16, Urbroj: 2163/1-
ODLUČIVANJE VIJEĆA                    01-97-3 od 15. srpnja 1997 i Klasa: 612-01/99-
                             01/10, Urbroj: 2163/1-01-99-2 od 30. ožujka 1999.) i
          Članak 11.              Pravilnik o osnivanju i načinu rada Komisija
    Vijeća donose odluke većinom glasova od      Savjetodavnog odbora za pitanja kulture Istarske
ukupnog broja svojih članova.               županije (Klasa: 612-01/99-01/08, Urbroj: 2163/1-
    Vijeća donose poslovnik o svom radu.       01-99-2 od 30. ožujka 1999.).
    Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad.              Članak 18.
Visinu naknade utvrđuje župan Istarske županije.
Stranica 12            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.


    Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana           Skraćeni naziv tvrtke glasi: Županijska
od dana objave u «Službenim novinama Istarske       uprava za ceste Istarske županije - Direzione
županije».                         regionale per le strade della Regione istriana.

Klasa: 612-01/05-01/02                              Članak 5.
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
                                  Sjedište ustanove je u Pazinu, M.B. Rašana
Pazin, 21. veljače 2005.
                              2/4.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE               Odluku o promjeni sjedišta     Ustanove
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije     donosi Skupština Istarske županije.
        Stevo Žufić, v.r.
                                          Članak 6.
                               Ustanova ima pečat i štambilj. Pečat je okruglog
                              oblika i sadrži naziv tvrtke ustanove.
                           5    Štambilj je pravokutnog oblika i sadrži tvrtku
                              Ustanove.
    Na temelju čl. 58. Zakona o javnim cestama      Način korištenja, čuvanje i broj pečata i
("Narodne novine", broj 180/04), čl. 36 i 76 Statuta    štambilja, kao i promjene njihova oblika određuje
Županije Istarske ("Službene novine Županije        ravnatelj Ustanove.
Istarske", broj 6/03- pročišćeni tekst i 10/04.),
Županijska skupština Istarske županije na sjednici      III. DJELATNOST USTANOVE
održanoj dana 21. veljače 2005. godine, donosi
                                         Članak 7.
  ODLUKU o osnivanju Županijske uprave za             Županijska uprava za ceste obavlja
     ceste Istarske županije             djelatnost građenja i održavanja županijskih i
                              lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne
  I. OPĆE ODREDBE                     ceste, poradi osiguranja neometanog i sigurnog
                              prometa na županijskim i lokalnim cestama,
            Članak 1.              obavješćivanja javnosti o stanju na županijskim i
     Za obavljanje djelatnosti kojima se        lokalnim cestama i načinu odvijanja prometa, te
osigurava upravljanje županijskim i lokalnim        poduzimanja mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.
cestama Županija osniva pravnu osobu Županijsku           Djelatnost Županijske uprave za ceste je:
upravu za ceste Istarske županije (u daljnjem         75.11.6. Djelatnost ostalih općih javnih službi
tekstu: Županijska uprava za ceste).            d.n.

            Članak 2.               U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava
     Ovom Odlukom uređuje se osnivač, naziv      obavlja odnosno organizira poslove:
tvrtke, sjedište, štambilj, pečat, djelatnost, unutarnja    1. Programiranja i planiranja razvitka županijskih
organizacija, tijela i upravljanje Županijskom       i lokalnih cesta
upravom za ceste, imovina, javnost rada, opći akti,
te prijelazne i završne odredbe.               2. Projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole,
                              građevinske dozvole i uporabne dozvole za
         Članak 3.                županijske i lokalne ceste,
   Osnivač Županijske uprave za ceste je
ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 1.             3. Građenje i rekonstruiranje županijskih i
                              lokalnih cesta iz čl. 14. Zakona o javnim cestama:
                               - građevinsko i drugo projektiranje s istražnim
  II. NAZIV TVRTKE, SJEDIŠTE I PEČAT           radovima,
                               - projektiranje opreme, pratećih objekata,
            Članak 4.             prometne signalizacije i drugo projektiranje,
     Ovom se Odlukom osniva pravna osoba čiji      - stručnu ocjenu studija i projekata,
je naziv tvrtke: Županijska uprava za ceste Istarske     - otkup zemljišta i objekata
županije - pravna osoba za upravljanje županijskim      - izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
i lokalnim cestama - Direzione regionale per le        - ustupanje radova građenja,
strade della Regione istriana - Ente giuridico per la     - organizaciju stručnog nadzora i kontrole
gestione delle strade regionali e locali della Regione   ugrađenih materijala i izvedenih radova,
istriana.
Broj 1/2005.             SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Stranica 13  - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje     ekonomskih i pomoćnih poslova. Akt iz st. 1. ovog
županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na   članka donosi Upravno vijeće uz suglasnost
korištenje i održavanje.                  Poglavarstva.

  4. Održavanje i zaštita županijskih i lokalnih
cesta iz čl. 18. Zakona o javnim cestama:           V. TIJELA I UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKOM
  - planiranje održavanje i mjera zaštite         UPRAVOM ZA CESTE
županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
  - redovito i izvanredno održavanje županijskih i                Članak 9.
lokalnih cesta ,                        Tijela Županijske uprave za ceste jesu:
  - ustupanje radova redovitog i izvanrednog         - upravno vijeće
održavanja županijskih i lokalnih cesta ,           - ravnatelj
  - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih       - stručno vijeće
materijala i izvedenih radova održavanja županijskih
i lokalnih cesta ,                       a) Upravno vijeće
  - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih
vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,              Članak 10.
  - ophodnja.                           Upravno vijeće donosi programe rada i
                              razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje,
   5. Ostali poslovi upravljanja javnim cestama iz čl.  odlučuje o financijskom planu i godišnjem
22.                             obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,
  - vođenje podataka o javnim cestama,           daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i
  - informatizacija sustava javnih cesta,         mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i
  - obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti      obavlja druge poslove određene zakonom, ovim
javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o      aktom i statutom ustanove.
meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno             Upravno vijeće donosi godišnji plan
odvijanje prometa,                     građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
  - priprema podloga za pripremu i dodjelu         uz mišljenje Županijskog poglavarstva i uz
koncesija,                         prethodnu suglasnost Ministarstva.
  - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i         Upravno vijeće je dužno najmanje jedanput
obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,     godišnje podnijeti izvješće o radu Županijskom
  - izrada izvješća, elaborata, i sličnih materijala za  poglavarstvu.
potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta i osnivača.
  6. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom                       Članak 11.
  Djelatnost iz stavka 1. ovog članka ne obavlja se         Upravno vijeće ima 5 članova .
radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja se           Županijska skupština imenuje predsjednika
ostvari iz obavljanja djelatnosti predstavlja        i četiri člana upravnog vijeća na mandat od četiri
namjenska sredstva za poslove djelatnosti          godine na prijedlog Županijskog poglavarstva, te ih i
Županijske uprave za ceste.                 razrješava.

                                b) Ravnatelj
   IV. UNUTARNJA ORGANIZACIJA
                                         Članak 12.
            Članak 8.                  Županijskom upravom za ceste upravlja
  Županijska uprava za ceste u svom sastavu ima      ravnatelj u skladu s odlukama upravnog vijeća.
dvije organizacione jedinice i to:             Ravnatelja imenuje i razrješava Županijska
  a) organizacijske jedinica za obavljanje poslove    skupština na prijedlog Upravnog vijeća Županijske
vezanih za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih   uprave za ceste.
cesta i                               Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri
  b) organizacijska jedinica za obavljanje poslove    godine.
vezanih za građenje i održavanje županijskih i           Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada
lokalnih cesta.                       Uprave za ceste.
     Unutarnja organizacija i sistematizacija
Županijske uprave za ceste uređuje se posebnim
aktom kojim se mogu ustrojiti i organizacione                   Članak 13.
jedinice za obavljanje drugih administrativno-           Voditelj ustanove je ravnatelj.
Stranica 14           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.


     Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje       Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi
ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima   ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran,
sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,      natječaj će se ponoviti.
zastupa ustanovu u svim postupcima pred              Do imenovanja ravnatelja na temelju
sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te    ponovljenog natječaja imenovati će se vršitelj
pravnim osobama s javnim ovlastima. Ravnatelj je    dužnosti ravnatelja Ustanove ali najduže do godinu
odgovoran za zakonitost rada ustanove.         dana.
     Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti
Upravnog vijeća ili Poglavarstva Istarske županije               Članak 19.
nastupati kao druga ugovorna strana i s ustavnom         Ravnatelj može biti razriješen prije isteka
sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje  vremena na koje je imenovan.
ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun      Upravno vijeće dužno je Skupštini Istarske
drugih osoba.                      županije predložiti razrješenje ravnatelja:
     Ravnatelj ustanove može dati punomoć        - ako ravnatelj sam zatraži u skladu s ugovorom
drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom       o radu,
prometu. Punomoć može dati samo u granicama         - ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim
svojih ovlasti a daje se sukladno odredbama       propisima ili propisima kojima se uređuje radni
zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.         odnosi dovede do prestanka Ugovora o radu
     Ravnatelj vodi stručni rad ustanove i       - ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim
odgovoran je za stručni rad ustanove.          aktima ustanove ili neosnovano ne izvršava odluke
                            osnivača ili postupa protivno njima,
           Članak 14.              - ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim
    Za ravnatelja ustanove može se imenovati     radom prouzroči ustanovi ili osnivaču štetu ili ako
osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom,      zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti
aktom o osnivanju i Statutom Ustanove.         tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
    Mandat ravnatelja je četiri godine. Ista     obavljanju djelatnosti ustanove,
osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.       - ako ravnatelj ne poštuje odluke i zaključke
                            Županijske skupštine Istarske županije, te zaključke
           Članka 15.            Županijskog poglavarstva.
    Ravnatelj ustanove imenuje se na temelju      Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju
javnog natječaja.                    se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima
                            za razrješenje.
            Članak 16.             U slučaju razrješenja ravnatelja Skupština
     Natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove   Istarske županije imenovati će vršitelja dužnosti, a
objavljuje se u javnim glasilima.            ustanova je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u
     U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora   roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok  dužnosti.
do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem
su prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.    b) Stručno vijeće
     Rok do kojeg se primaju prijave kandidata
ne može biti kraći od osam dana od dana objave                Članak 20.
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju       Županijska uprava za ceste Istarske
o izboru ne može biti dulji od četrdesetipet dana od  županije ima Stručno vijeće.
dana isteka roka za podnošenje prijave.             Sastav, osnivanje i poslovi stručnog vijeća
                            uređuju se Statutom ustanove sukladno zakonu i
           Članak 17.            aktu o osnivanju ustanove.
     Predstavničko tijelo jedinice područne
(regionalne) samouprave dužno je u roku                    Članak 21.
određenom u natječaju obavijestiti svakog            Stručno vijeće ima pet članova.
prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o        Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o
njegovom pravu da pregleda natječajni materijal i    stručnim pitanjima rada ustanove u sklopu
da u roku od petnaest dana od dana primitka       nadležnosti utvrđenih zakonom, aktom o osnivanju i
obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu od      statutom ustanove, daje ravnatelju prijedloge glede
nadležnog suda.                     uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova
                            određenih zakonom, aktom o osnivanju i Statutom
           Članka 18.            ustanove.
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Stranica 15                                 Ustanova će uskratiti davanje informacija,
  VI. IMOVINA USTANOVE                 odnosno uvid u dokumentaciju ako je zakonom,
                             aktom o osnivanju ustanove ili statutom ustanove
            Članak 22.            određena kao službena, poslovna, znanstvena ili dr.
     Sredstva za rad Županijske uprave za ceste   tajna, te kada se odnosi na osobne podatke fizičkih
i obavljanje djelatnosti iz čl. 7. ove Odluke      osoba.
osiguravaju se iz:
  - prihoda utvrđenih Zakonom o javnim cestama,                Članak 28.
  - proračuna Republike Hrvatske,                Kada ustanova održava znanstvena,
  - proračuna Istarske županije,            stručna i druga savjetovanja i skupove o pitanjima
  - proračuna gradova i općina,             za koja je javnost zainteresirana, dužna je sredstva
  - sredstva učešća i donacija i dr. izvora u skladu  javnog priopćavanja obavijestiti o tome i omogućiti
sa zakonom.                       im nazočnost.

           Članak 23.
     Za osnivanje i početak rada Županijske       VIII. OPĆI AKTI
uprave osnivač osigurava sredstva temeljem Akta o
podjeli imovine, prava i obveze Javnog poduzeća                Članak 29.
Hrvatske ceste Zagreb u vrijednosti od 328.310,00        Ustanova ima Statut kojim se, sukladno
kn.                           zakonu i aktu o osnivanju ustanove, pobliže
                             utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja
           Članak 24.             pojedinih organa, uređuju druga pitanja od značaja
     Sredstva za rad koja su pribavljena od     za obavljanje djelatnosti i poslovanje ustanove.
osnivača ustanove, stečena pružanjem usluga i          Ustanova ima i druge opće akte sukladno
prodajom proizvoda i usluga ili su pribavljena iz    zakonu, aktu o osnivanju i statutu Ustanove.
drugih izvora čine imovinu ustanove.
                                        Članak 30.
                                 Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost
           Članak 25.             Županijskog poglavarstva.
    Ustanova odgovara za obveze cijelom           Druge opće akte donosi Upravno vijeće.
svojom imovinom.
    Osnivač ustanove solidarno i neograničeno                Članak 31.
odgovara za njezine obveze.                    Statut i drugi opći akt ustanove može stupiti
                             na snagu najranije danom objavljivanja na oglasnoj
  VII. JAVNOST RADA USTANOVE              ploči ustanove, odnosno u službenom ili drugom
                             glasilu ako je takav način objavljivanja općih akata
           Članak 26.             ustanove određen zakonom, ovom odlukom ili
    Rad ustanove je javan.              statutom ustanove.
    Ustanova je dužna pravodobno i istinito          Godišnji plan građenja i održavanja
obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili    županijskih i lokalnih cesta u Istarskoj županiji
dijela za koju je osnovana na način određen       objavljuje se u Službenim novinama Istarske
statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o        Županije.
osnivanju.
                              IX. PRESTANAK USTANOVE
            Članak 27.
    Ustanova je s obzirom na karakter svoje                 Članak 32.
djelatnosti, dužna odmah ili u primjerenom roku          Ustanova može prestati:
građane, pravne osobe druge korisnike pravodobno       1. pravomoćnošću sudske odluke kojom je
i na pogodan način obavještavati o uvjetima i      utvrđena ništavnost upisa ustanove u sudski
načinu obavljanja poslova iz djelatnosti za koju je   registar,
ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i        2. pravomoćnošću odluke o zabrani obavljanja
upute.                          djelatnosti za koju je osnovana,
    Ustanova je dužna u razumnom roku davati       3. prestankom važenja dozvole odnosno
sredstvima   informiranja  na   njihov  zahtjev  ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti za koju
informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti  je ustanova osnovana,
im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.
Stranica 16           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                 Broj 1/2005.


  4. Odlukom osnivača o prestanku rada              Na temelju članaka 36. i 76. Statuta
Ustanove.                         Istarske županije (“Službene novine Istarske
  5. pripojenjem drugoj ustanovi ili trgovačkom     županije” - pročišćeni tekst, br. 6/03 i 10/04) i članka
društvu, spajanjem s drugom ustanovom ili         11. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste
trgovačkim društvom, podjelom na dvije i više       Istarske županije, Županijska skupština Istarske
                             županije na sjednici održanoj dana 21. veljače
ustanova, te pretvorbom u trgovačko društvo,
                             2005. godine, donosi
  6. u drugim slučajevima određenih zakonom ili
ovom odlukom.                       RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova
  U slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 6.  Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
provodi se postupak likvidacije ustanove uz               Istarske županije
odgovarajuću   primjenu   propisa   likvidacije
trgovačkog društva.                               I.
                                 Imenuje se Emil Soldatić - predsjednikom
           Članak 33.             Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
    Nad ustanovom se može provesti stečaj u      Istarske županije .
skladu s propisima o stečaju.
                                          II.
                                  Za članove Upravnog vijeća Županijske
          Članak 34.              uprave za ceste Istarske županije , imenuju se:
    Ostatak likvidacijske, odnosno stečajne      1. Edo Kos,
mase predat će se osnivaču ustanove.           2. Vedran Grubišić,
                             3. Viktor Lazarić,
                             4. Marčelo Marić
  X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
                                          III.
            Članak 35.                 Mandat predsjednika i članova Upravnog
                             vijeća je četiri godine.
     Upravno vijeće dužno je u zakonskom roku
donijeti opće akte u skladu sa ovom Odlukom.                   IV.
     Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1.        Ovo Rješenje stupa na snagu danom
ovog članka ostaju na snazi odredbe općih akata      donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.          Istarske županije».
     Na postupak imenovanja upravnog vijeća i
ravnatelja primjenjuju se odredbe ove Odluke.       Klasa: 003-02/05-01/01
                             Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
            Članak 36.             Pazin, 21. veljače 2005.
    Danom stupanja na snagu ove Odluke
                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijske
                             Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
uprave za ceste ("Službene novine Istarske                Stevo Žufić, v.r.
županije", broj 3/97).

          Članak 37.
    Ova Odluka stupa na snagu danom objave                                  7
u "Službenim novinama Istarske županije" osim            Na temelju točke V. stavak 7. Odluke o
odredbi o imenovanju Upravnog vijeća koje stupaju     kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
na snagu danom donošenja.                 za financiranje minimalnog financijskog standarda
                             javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini
  Klasa: 023-01/05-01/06                 («Narodne novine» br. 185/04) i članka 36. Statuta
  Urbroj: 2163/1-01/4-05-3                Istarske županije («Službene novine Istarske
  Pazin, 21. veljače 2005.                županije» br. 02/01,12/01 i 10/04.), Županijska
                             skupština Istarske županije na sjednici održanoj
                             dana 21. veljače 2005. godine, donosi
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
        Stevo Žufić, v.r.
                           6
Broj 1/2005.           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Stranica 17    ODLUKU o prihvaćanju Plana tekućeg i                  Članak 1.
   investicijskog održavanja osnovnih škola      Prihvaća se Plan tekućeg i investicijskog
     Istarske županije za 2005.godinu        održavanja osnovnih škola Istarske županije za
                             2005. godinu, kako slijedi:


A) RASPODJELA SREDSTAVA PO BILANČNIM PRAVIMA

POZ. 331 i 332

TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ                973.474,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE                        286.200,00
INVESTICIONO ODRŽAVANJE                     687.274,00Red.        NAZIV          NAMJENA        ŽUPANIJA      GRADOVI I
 br.                                          OPĆINE


 1.       OŠ VODNJAN       fasadne stjenke         115.000      150.000

 2.    OŠ BUZET - PŠ LIVADE     sanacija poda i         100.000      100.000
                    elektroinstalacija

 3.      OŠ SVETVINČENAT     sanacija krova          150.000


 4.       OŠ MARČANA        sanacija            70.000      70.000
                    elektroinstalacija

 5.      DOKUMENTACIJA I    za ovaj investicioni         50.000
         NADZOR          program

 6.    HITNE INTERVENCIJE      za sve škole          202.274

          UKUPNO                        687.274      320.000
B) RASPODJELA SREDSTAVA IZNAD STANDARDA

POZ. 353

     INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE        IZNAD STANDARDA      1.300.000Red.        NAZIV          NAMJENA        ŽUPANIJA      GRADOVI I
 Br.                                          OPĆINE


 1.        TOŠ BUJE        kolski prilaz       210.000

 2.        OŠ ČEPIĆ       sanacija krova       200.000


 3.        OŠ BUJE       sanacija grijanja       50.000
Stranica 18          SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.
Red.        NAZIV           NAMJENA        ŽUPANIJA      GRADOVI I
 Br.                                          OPĆINE


 4.        OŠ RAŠA        sanacija podova      150.000

 5.
        OŠ NEDEŠČINA       zamjena prozora       70.000

 6.        OŠ ŽMINJ        sanacija krova i      340.000
                      podova

 7.       OŠ FAŽANA       sanacija sanitarija     80.000

 8.      OŠ I TOŠ NOVIGRAD     zamjena prozora      100.000      100.000

 9.   ZANAVLJANJE OPREME                     100.000

         UKUPNO                      1.300.000      100.000

                          Članak 2.
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2005. godine.

Klasa: 602-02/05-01/02
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
Pazin, 21. veljače 2005.

               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
               Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
                       Stevo Žufić, v.r.
                                                       8
     Na temelju točke VII. stavak 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2005.
godini («Narodne novine» br. 185/04) i članka 36. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske
županije» br. 02/01,12/01 i 10/04), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 21.
veljače 2005. godine, donosi

ODLUKU o prihvaćanju Plana tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova
               Istarske županije za 2005. godinu

                         Članak 1.
    Prihvaća se Plan tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske
županije za 2005. godinu, kako slijedi:

A) SREDNJE ŠKOLE

POZ. 366 i 368

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ              1.605.786,00

TEKUĆE ODRŽAVANJE                         351.000,00

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE                    1.254.786,00
Broj 1/2005.           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE            Stranica 19
Red.        NAZIV          NAMJENA      ŽUPANIJA      GRADOVI I
 Br.                                       OPĆINE


 1.    SŠ BUZET I OŠ BUZET    sanacija zajedničke     60.073,00    100.000,00
                   sportske dvorane

 2.   ŠKOLA PRIMIJENJENIH      sanacija krova     150.000,00
     UMJETNOSTI PULA

 3.      GIMNAZIJA PULA    sanacija sanitarija i   200.000,00
                   sportske dvorane

 4.     INDUSTRIJSKO       sanacija ventilacije   191.560,00
    OBRTNIČKA ŠKOLA PULA       radionica

 5.   SREDNJA ŠKOLA BUZET    sanacija krova i fasade   200.000,00    200.000,00


 6.      SŠ ZVANE ČRNJE       sanacija       50.000,00
          ROVINJ       elektroinstalacije

 7.   TEHNIČKA ŠKOLA PULA      sanacija podova     100.000,00
 8.
     SŠ ANTUNA ŠTIFANIĆA      sanacija krova     160.000,00
        POREČ

 9.      DOKUMENTACIJA I    za ovaj investicioni    50.000,00
         NADZOR          program

10.    HITNE INTERVENCIJE      za sve škole      93.153,00

         UKUPNO                    1.254.786,00    300.000,00B) UČENIČKI DOM

POZ. 367

    TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE ĐAČKI DOMOVI         155.035,00

    TEKUĆE ODRŽAVANJE                      37.500,00

    INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE                 117.535,00Red.        NAZIV          NAMJENA      ŽUPANIJA      GRADOVI I
 Br.                                       OPĆINE


 1.    UČENIČKI DOM PULA     sanacija sanitarija i   117.535,00
                   centralnog grijanja

         UKUPNO                    117.535,00
Stranica 20           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.                          Članak 2.
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2005. godine.

Klasa: 602-03/05-01/02
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
Pazin, 21. veljače 2005.

               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
               Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
                       Stevo Žufić, v.r.                                        Članak 3.
                          9       GRB ISTARSKE ŽUPANIJE dodjeljuje se
     Na temelju 11. Zakona o lokalnoj i       pojedincima, javnim i drugim ustanovama,
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne       poduzećima, lokalnim jedinicama u zemlji i
novine", broj 33/01 i 60/01) i čl. 7. i 8. Statuta    inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama,
Istarske županije ("Službene novine Istarske       osobito važnim osobama, stvaraocima, gostima i
županije", broj 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04),    prijateljima Istarske županije za njihove izuzetne
Županijska skupština Istarske županije na sjednici    zasluge ili za posebne doprinose, napore i rezultate,
održanoj dana 21. veljače 2005. godine, donosi      kad svojim činom, djelom ili višegodišnjom plodnom
slijedeću                        suradnjom trajno zaduže Istarsku županiju, bez
                             obzira na područje javne djelatnosti na kojem se to
  ODLUKU o priznanjima Istarske županije        ostvarilo.

1. Opće odredbe                                 Članak 4.
                                  MEDALJA ISTARSKE ŽUPANIJE dodjeljuje
           Članak 1.             se pravnim osobama, javnim i drugim ustanovama,
     Ovom Odlukom ustanovljavaju se priznanja    trgovačkim    društvima,   jedinicama   lokalne
Istarske županije, propisuju uvjeti za njihovo      samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim
predlaganje, te postupak za dodjelu priznanja.      institucijama i službama, te pojedincima na području
     Priznanja Istarske županije dodjeljuju se    obrane i sigurnosti, zaštite i očuvanja autohtonih
fizičkim  i  pravnim   osobama,   udrugama,   etničkih i kulturnih osobitosti Istre, za iskazane
organizacijama i tijelima za zasluge i doprinos na    izvanredne podvige na području spašavanja ljudi i
određenom području ili djelatnosti, za iznimnu      imovine, zaštite kulturnog i prirodnog nasljeđa.
hrabrost u posebnim okolnostima, te za posebne           Medalja Istarske županije dodjeljuje se
zasluge u promicanju i doprinosu od osobitog       također pravnim osobama; trgovačkim društvima,
značaja za razvitak i ugled Istarske županije.      javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne
     Ovom odlukom uređuju se i uvjeti, kriteriji i  samouprave za osobito dobru višegodišnju i
postupak za proglašenje počasnog građanina        kontinuiranu suradnju s Istarskom županijom ili za
Istarske županije.                    značajan doprinos i ostvarene rezultate u
                             dugogodišnjem kontinuiranom radu u pravilu za 50,
2. Vrste priznanja                    75, 100 i više jubilarnih godina, te istaknutim
                             pojedincima iz oblasti gospodarstva, znanosti,
           Članak 2.              kulture, tehničke i fizičke kulture, sporta, odgoja i
Priznanja Istarske županije jesu:            obrazovanja, izdavaštva, zdravstva i socijalne skrbi,
  1. Grb Istarske županije,              humanitarnih aktivnosti, zaštite čovjekove okoline i
  2. Medalja Istarske županije,            iz drugih područja rada i stvaralaštva kao priznanje
  3. Plaketa Istarske županije             za životno djelo.
  4. Zahvalnica                         Uz medalju, prema odluci Poglavarstva
                             dobitniku se može uručiti i dar, a izuzetno i novčana
     Prilikom manifestacija, prijema, susreta ili  nagrada.
prigodom drugih događaja od značaja za Istarsku
županiju, Župan, podžupani, predsjednik Županijske              Članak 5.
skupštine ili osobe koje oni ovlaste, mogu uručivati        PLAKETA    ISTARSKE    ŽUPANIJE
poklone (slike, monografije, pokale, suvenire i     dodjeljuje se pravnim osobama, javnim i drugim
slično).                         ustanovama, poduzećima, jedinicama lokalne
                             samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim
                             institucijama, te pojedincima za njihov značajan
Broj 1/2005.           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE              Stranica 21doprinos na području zaštite ljudskih prava,           Komisija za priznanja razmatra prispjele
promicanju   međunacionalne   i  međuetničke   prijedloge ovlaštenih predlagatelja, sastavlja
tolerancije i suživota, te na području promicanja    konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog
duhovnih i etičkih vrednota, te plurikulturnih i    kandidata i upućuje ga Županijskoj skupštini.
plurietničkih osobitosti Istre.                 Iznimno, kada se Komisija ne može sastati
     Plaketa Istarske županije dodjeljuje se    ili nema uvjeta za valjano odlučivanje (kvorum)
također pravnim i fizičkim osobama koje su se      uzastopno dva puta konačan prijedlog s
posebno istakle na područja gospodarstva za       obrazloženjem za dodjelu priznanja u skladu s
postignute izvanredne rezultate u gospodarskom     ovom odlukom utvrđuje Županijsko poglavarstvo
rastu i razvoju, za unapređenje tehnologije i      Istarske županije.
marketinga,   za  doprinose  u  unapređenju
čovjekovog okoliša i očuvanju prirodnih resursa,               Članak 9.
kao i za posebne rezultate u zapošljavanju i odnosu       Kada obrazloženje predlagatelja za dodjelu
spram zaposlenika u protekloj godini kao i pravnim   priznanja ne odgovara rangu predloženog priznanja
i fizičkim osobama koje su se posebno istakle na    Komisija može, ako ocijeni da ima osnova za
području društvenih djelatnosti za postignute      dodjelu drugog priznanja izmijeniti rang priznanja u
izvanredne rezultate u znanosti, medicini, prosvjeti,  skladu s obrazloženjem i ovom Odlukom.
umjetnosti, kulturi, tehničkoj i fizičkoj kulturi,
socijalnoj skrbi, humanitarnim aktivnostima, te za             Članak 10.
promociju Istarske županiji, te za kontinuirani rad u      Sastav, djelokrug i način rada Komisije za
pravilu za manje od 50 jubilarnih godina.        priznanja  utvrđeni su Poslovnikom o radu
     Prema Odluci Poglavarstva dobitniku se uz   Županijske skupštine Istarske županije.
povelju iz stavka 1. ovog članka može dodijeliti i
dar, a izuzetno i novčana nagrada.                      Članak 11.
                                Odluke o dodjeli priznanja iz čl. 3. do 5.
           Članak 6.             ove Odluke donosi Županijska skupština.
     ZAHVALNICA    ISTARSKE    ŽUPANIJE       Izuzetno, Odluku o dodjeli zahvalnice iz čl.
dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za       6. ove Odluke može donijeti Županijska skupština,
doprinos i ostvarene rezultate u razvoju, na      Županijsko poglavarstvo ili Župan Istarske županije
području gospodarstva, znanosti, kulture, tehničke i  na prijedlog ovlaštenih predlagatelja iz čl. 7. ove
fizičke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja,     Odluke ili samoinicijativno.
izdavaštva, zdravstva i socijalne skrbi, humanitarne      Odluka o dodjeli priznanja, te odluka o
aktivnosti, zaštite čovjekova okoliša i drugim     dodjeli zahvalnice objavljuje se u "Službenim
djelatnostima, te   za postignute rezultate u     novinama Istarske županije".
navedenim djelatnostima ili uspješno dovršenim
značajnim projektima.                             Članak 12.
                                 Priznanja u smislu ove Odluke, u pravilu se
2.1. Postupak za dodjelu priznanja           uručuju na svečanoj sjednici Županijske skupštine
                            Istarske županije, a mogu se uručiti i u drugim
          Članak 7.              svečanim   prigodama   i  to na  prigodnim
     Pravo predlaganja kandidata za dodjelu     svečanostima, u tijeku protokola Županijske
priznanja u smislu ove Odluke imaju članovi       skupštine i Poglavarstva, prilikom posjeta i
Županijska skupštine, Županijsko poglavarstvo,     uzvratnih susreta, prilikom svečanog prijema kojeg
Župan, Komisija za priznanja Istarske županije,     priređuje Župan ili predsjednik Županijske skupštine
političke stranke, vjerske zajednice, udruge      Istarske županije, te u drugim svečanim prigodama.
građana, te druge fizičke osobe sa prebivalištem i        Priznanja u ime Istarske županije uručuje
pravne osobe sa sjedištem na području Istarske     Župan Istarske županije, predsjednik Županijske
županije.                        skupštine ili njihovi zamjenici, odnosno druga od
                            Županijske skupštine ovlaštena osoba.
           Članak 8.
     Prijedlog za dodjelu priznanja   iz ove             Članak 13.
Odluke dostavlja se Komisiji za priznanja Istarske        Odluku o izgledu priznanja iz čl. 2. ove
županije na unificiranom obrascu koji sadrži      Odluke i zlatnika iz čl. 17. ove Odluke donosi
podatke o predlagatelju, podatke o kandidatu kojeg   Županijsko poglavarstvo.
se predlaže za dodjelu priznanja, naziv priznanja za       Županijsko poglavarstvo svojim zaključkom
koji se podnosi inicijativa uz pismeno obrazloženje,  utvrđuje i visinu dara i novčanih nagrada koji se
na osnovi javnog poziva ili na osnovi dopisa koji je  dodjeljuju.
ta Komisija uputila ovlaštenim predlagateljima          Županijsko poglavarstvo svojom odlukom
putem dnevnog tiska i objavom u "Službenim       može za pojedine aktivnosti utvrditi prigodne darove
novinama Istarske županije".              i poklone sa svrhom poticanja građana i pravnih
Stranica 22            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                 Broj 1/2005.


osoba za ciljano uključivanje u određene aktivnosti i   uz prethodno mišljenje Komisije donijeti odluku o
projekte Županijskog poglavarstva.             opozivu dodijeljenog priznanja.
                                  Odluku o opozivu donosi Županijska
             Članak 14.            skupština.
     Priznanja iz čl. 3. do 6. ove Odluke nisu u        Priznanje će se opozvati za pravomoćno
pravnom prometu.                      kazneno osuđene osobe na bezuvjetnu kaznu
     Javno nošenje znakova i drugih predmeta     zatvora od najmanje godinu dana za kaznena dijela
sličnih priznanja iz čl. 3 do 6. ove Odluke nije      protiv života i tijela , protiv slobode i prava čovjeka i
dopušteno. Priznanja mogu isticati samo njihovi      građanina, protiv dostojanstva osobe i morala,
nositelji, a isticati ni nositi se ne smiju na način i u  protiv braka, obitelji i mladeži, protiv gospodarstva,
prigodama kojima bi se vrijeđali ugled i dostojanstvo   protiv imovine, protiv pravosuđa, protiv javnog reda
Istarske županije.                     i pravnog poretka, protiv službene dužnosti i javnih
                              ovlasti, protiv Republike hrvatske, kao i osobe
           Članak 15.              osuđene na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od
    Priznanje koje se dodjeljuje posmrtno ili     najmanje tri godine za druga kaznena djela.
nestaloj osobi uručuje se članovima obitelji te
osobe. Članovi obitelji, prema ovoj Odluci smatraju              Članak 20.
se bračni drug, djeca, unuci, roditelji te braća i         Prijedlog za opoziv priznanja mogu
sestre osobe kojoj su dodijeljena priznanja.        podnositi predlagatelji ovlašteni za njezinu dodjelu.
Priznanje koje je dodijeljeno osobi koja nema           Prijedlog iz prethodnog stavka mora
članove obitelji čuva se u Stručnoj službi za poslove   sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv
Skupštine i Poglavarstva Istarske županije ili se     podnositelja, prebivalište ili sjedište podnositelja,
predaje državnom arhivu. .                 navođenje osobnih imena te ime roditelja ili naziva
                              osobe na koju se opoziv odnosi uz ispis njenih
                              osobnih podataka, navođenje naziva priznanja za
3. Proglašenje počasnog građanina             koje se podnosi opoziv, te obrazloženje razloga za
                              opoziv priznanja.
           Članak 16.
     Osobu iz zemlje ili inozemstva koja se                 Članak 21.
svojim višegodišnjim radom, aktivnošću i posebnim          Odluka o opozivu priznanja objavljuje se u
rezultatima ili višekratnim djelima i dosljednim      "Službenim novinama Istarske županije" .
zalaganjem za afirmaciju Istarske županije, kao           Komisija pisanim putem dostavlja osobi
njezin prijatelj ili promicatelj ugleda Istarske      navedenu odluku i obavještava je o pravima i
županije ili se svojim zaslugama osobito istakla u     obvezama u vezi s opozivom priznanja.
njezinom razvitku na način da građanima Istarske           Osoba kojoj je dostavljana Odluka o
županije može biti čast da je ta osoba građanin      opozivu priznanja, ne smije se predstavljati kao
Istarske županije, može se proglasiti počasnim       osoba kojoj je Istarska županija dodijelila priznanje,
građaninom.                        niti koristiti bilo koje pravo koje takve osobe
     O proglašenju počasnog građanina Istarske     ostvaruju, a dodijeljeno priznanje može zadržati ili
županije izdaje se posebna Povelja.            vratiti prema osobnoj savjesti.

           Članak 17.              5. Zaključne odredbe
    Povelja o proglašenju počasnog građanina
Istarske županije uručuje se na svečanoj sjednici                Članak 22.
Županijske skupštine Istarske županije ili u drugoj         Ako se priznanje dodjeljuje stranoj pravnoj
svečanoj prigodi.                     ili fizičkoj osobi, tekst isprave ispisuje se na
    Uz povelju počasnom građaninu dodjeljuje      hrvatskom i talijanskom jeziku, te na jeziku
se Zlatnik Istarske županije.               dobitnika priznanja.

           Članak 18.                       Članak 23.
     Pravo predlaganja kandidata za počasnog         Stručna služba za poslove Skupštine i
građanina imaju članovi Županijske skupštine,       Poglavarstva vodi evidenciju o priznanjima koje su
Županijsko poglavarstvo, Župan, gradska i općinska     uručene na osnovu ove Odluke, te o proglašenju
vijeća, te Komisija za priznanja Istarske županije.    počasnog građanina Istarske županije.

                                        Članak 24.
4. Postupak za opoziv priznanja                  Sredstva za ostvarivanje ove Odluke
                              osiguravaju se u Proračunu Istarske županije.
          Članak 19.
    Ako se osoba koja je dobila priznanje
pokaže nedostojnom takvog priznanja i počasti,
Županijska skupština može, na prijedlog za opoziv i
Broj 1/2005.           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE              Stranica 23         Članak 25.              Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana      21. veljače 2005. godine, donosi slijedeći
nakon objave u "Službenim novinama Istarske
županije"                       ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na
                             Odluku Općinskog vijeća Općine Kršan
Klasa: 061-01/05-01/01
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
Pazin, 21. veljače 2005.                  1. Daje se pozitivno mišljenje na odluku
                               Općinskog vijeća Općine Kršan, Klasa:
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE            021-05/01-01/1 Urbroj: 2144/04-05-01-2 od
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije      09. ožujka 2001. g., a u postupku promjene
        Stevo Žufić, v.r.               područja jedinice lokalne samouprave u
                               dijelu koji se odnosi na naselje Eržišće.
                              2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
                               od dana objave u "Službenim novinama
                         10      Istarske županije".
    Na temelju članka 36. i 76. Statuta Istarske
županije («Službene novine Istarske županije br.    Klasa: 015-04/05-01/01
6/03 – pročišćeni tekst i 10/04), Županijska      Urbroj: 2163/1-01/4-05-1
skupština Istarske županije na sjednici održanoj    Pazin, 21. veljače 2005.
dana 21. veljače 2005. godine donosi slijedeću

 ODLUKU o prihvaćanju protokola o osnivanju      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
      Jadranske euroregije            Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
                                    Stevo Žufić, v.r.
  1. Prihvaća se protokol o osnivanju Jadranske
    euroregije, koji se nalazi u prilogu ove
    Odluke i njen je sastavni dio.
  2. Skupština Istarske županije pozdravlja
    Odluku o osnivanju Jadranske euroregije.                             12
  3. Za predstavnika Istarske županije u           Na temelju članka 30. Ustavnog zakona o
    privremenom «Jadranskom Vijeću», kojim     pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine",
    će predsjedati Istarska županija i koji će   broj 155/2002.) i članka 33.a i 36. Statuta Istarske
    definirati ciljeve, statut, organizaciju i   županije ("Službene novine Istarske županije", br.
    financiranje  Jadranske euroregije   te  6/2003 - pročišćeni tekst i 10/2004.), Županijska
    konačni sastav Jadranskog vijeća određuje    skupština Istarske županije na sjednici održanoj
    se župan Istarske županije Ivan Jakovčić.    dana 21. veljače 2005. godine, donosi
  4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
    od dana objave u «Službenim novinama        ODLUKU o naknadama članovima Vijeća
    Istarske županije».                 nacionalnih manjina Istarske županije

  Klasa: 018-03/05-01/01
  Urbroj: 2163/1-01/4-05-1                       Članak 1.
  Pazin, 21. veljače 2005.                  Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na
                            naknadu članovima Vijeća nacionalnih manjina
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE         Istarske županije.
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
        Stevo Žufić, v.r.                     Članak 2.
                               Novčana sredstva za naknade članovima
                            Vijeća nacionalnih manjina osiguravaju se u
                            Proračunu Istarske županije.
                         11
    Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o              Članak 3.
područjima županija, gradova i općina u Republici       Naknada članovima Vijeća po održanoj
Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 10/97, 124/97,     sjednici iznosi 180,00 kuna bruto i doznačuje se u
50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00,   poslovnu banku na žiro račun Vijeća nacionalne
129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03 i 175/03)  manjine koji je dužan na doznačenu naknadu
te članka 36. i 76. Statuta Istarske županije     obračunati pripadajući porez , prirez i doprinose.
(„Službene novine Istarske županije“ br. 6/03 –
pročišćeni tekst i 10/04), Županijska skupština               Članak 4.
Stranica 24           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.


    Evidenciju   o   prisutnosti vijećnika  Pazin, 21. veljače 2005.
sjednicama Vijeća nacionalnih manjina vodi
predsjednik Vijeća nacionalne manjine ili osoba     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
ovlaštena od strane predsjednika Vijeća nacionalne   Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
manjine.                                Stevo Žufić, v.r.
    Po završetku sjednice, radi ostvarivanja
prava na naknadu iz članka 3. ove Odluke, Vijeće
treba dostaviti poziv s dnevnim redom, zapisnik sa
sjednice i evidenciju o prisutnosti vijećnika
Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu                             14
i druge etničke skupine Istarske županije.           Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
    Obrazac evidencije iz stavka 1. ovoga      izračuna   iznosa  pomoći    izravnanja  za
članka nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin   decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
sastavni dio.                      (regionalne) samouprave za 2005. godinu
                            (»Narodne novine«, broj 185/04) i članka 36. i 76.
          Članak 5.              Statuta Istarske županije («Službene novine
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana      Istarske županije», broj 6/03 – pročišćeni tekst,
od dana objave u «Službenim novinama Istarske      10/04), Županijska skupština Istarske županije na
županije».                       sjednici održanoj dana 21. veljače 2005. godine,
                            donosi
Klasa: 016-02/05-01/01
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3                  ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu
Pazin, 21. veljače 2005.                 financiranja materijalnih i financijskih rashoda
                               centara za socijalnu skrb i pomoći za
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE          podmirenje troškova stanovanja korisnicima
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije           koji se griju na drva
        Stevo Žufić, v.r.                     u 2005. godini

                                         I.
                                 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
                         13   način financiranja materijalnih i financijskih rashoda
    Na temelju članka 187. Zakona o socijalnoj   centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje
skrbi ("Narodne novine" br. 73/97, 27/01, 59/01,    troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
82/01 i 103/03) i članka 36. Statuta Istarske      u 2005. godini.
županije ("Službene novine Istarske županije" br.
6/03 – pročišćeni tekst i 10/04), Županijska                  II.
skupština Istarske županije na sjednici održanoj
                                Istarska županija za centre za socijalnu
dana 21. veljače 2005. godine, donosi
                            skrb koji imaju sjedište na njenom   području,
                            osigurava sredstva za materijalne i financijske
  ODLUKU o određivanju cijene smještaja
                            rashode.
 korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe
       "Alfredo Štiglić" Pula
                                Materijalni rashodi centra za socijalnu skrb
             I.               su:
    Određuje se cijena smještaja korisnika u       – naknade troškova zaposlenima (službena
jednokrevetnoj sobi sa sanitarijama (sanitarni čvor s  putovanja, rad na terenu i odvojeni život, stručno
tušem) na VII katu zgrade Doma za starije i       usavršavanje zaposlenika),
nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ u Puli, Krležina 33,     – rashodi za materijal i energiju (uredski
u iznosima kako slijedi:                materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i
    - ekonomska cijena smještaja iznosi       sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i
3.925,00 kn mjesečno                  investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),
    - cijena smještaj s participacijom korisnika     – rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
(opskrbnina) iznosi 2.200,00 kn mjesečno.        prijevoza,  usluge  tekućeg   i  investicijskog
                            održavanja, usluge promidžbe i informiranja,
           II.
                            komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana      zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge,
od dana objave u «Službenim novinama Istarske      računalne usluge i ostale usluge),
županije».
                               – ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
Klasa: 550-01/05-01/08                 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
Urbroj: 2163/1-01/4-05-1                povjerenstava i slično (premije osiguranja,
                            reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Stranica 25rashodi poslovanja).                       Kriterij za materijalne i financijske rashode
                            je broj radnika zaposlenih u centru.
  Financijski rashodi su:                   Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po
  – ostali financijski rashodi (bankarske usluge i  radniku.
usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i       Minimalni financijski standard materijalnih i
valutna klauzula, zatezne kamate i ostali        financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u
nespomenuti financijski izdaci).            2005. godini, sukladno stavcima 1. i 2. ove točke, u
                            Istarskoj        županiji         iznosi:
             III.  Centar za     Broj zaposlenih  Prosječni mjesečni    Materijalni i financijski
 socijalnu skrb             izdatak po radniku   rashodi u 2005. godini (kn)
Buje                12        1.677,28            241.529,00
Labin                14        1.679,39            282.138,00
Pazin                13        1.557,69            243.000,00
Poreč                12        2.187,50            315.000,00
Pula                41        1.439,70            708.333,00
Rovinj               11        2.196,97            290.000,00
Ukupno:              103        1.682,85           2.080.000,00


                           IV.
   Istarska županija osigurava sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva.
   Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva je broj
korisnika u 2004. godini.
   Mjerilo je iznos od 880,00 kn po korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva.
   Minimalni financijski standard izdataka pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva u 2005. godini, iznosi:

                          Broj
R.br.     Jedinica lokalne samouprave   korisnika u    Iznos u 2005. godini
                        2005. godini       (kn)
1.    Općina Bale                    2           1.760
2.    Općina Barban                   9           7.920
3.    Općina Brtonigla                 11           9.680
4.    Grad Buje                     31          27.280
5.    Grad Buzet                    15          13.200
6.    Općina Cerovlje                  8           7.040
7.    Općina Fažana                   8           7.040
8.    Općina Gračišće                  8           7.040
9.    Općina Grožnjan                  6           5.280
10.   Općina Kanfanar                  9           7.920
11.   Općina Karojba                  14          12.320
12.   Općina Kaštelir-Labinci              4           3.520
13.   Općina Kršan                   15          13.200
14.   Grad Labin                    32          28.160
15.   Općina Lanišće                   8           7.040
16.   Općina Ližnjan                   7           6.160
17.   Općina Lupoglav                  6           5.280
18.   Općina Marčana                  12          10.560
Stranica 26          SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Broj 1/2005.


                          Broj
R.br.     Jedinica lokalne samouprave    korisnika u   Iznos u 2005. godini
                        2005. godini      (kn)
19.  Općina Medulin                   8          7.040
20.  Općina Motovun                   10          8.800
21.  Grad Novigrad                   19          16.720
22.  Općina Oprtalj                   8          7.040
23.  Grad Pazin                     30          26.400
24.  Općina Pićan                    8          7.040
25.  Grad Poreč                     56          49.280
26.  Grad Pula                     232         204.160
27.  Općina Raša                    24          21.120
28.  Grad Rovinj                    57          50.160
29.  Općina Sv. Lovreč                  6          5.280
30.  Općina Sveta Nedjelja                8          7.040
31.  Općina Sveti Petar u šumi              3          2.640
32.  Općina Svetvinčenat                14          12.320
33.  Općina Tinjan                    4          3.520
34.  Grad Umag                     53          46.640
35.  Općina Višnjan                   9          7.920
36.  Općina Vižinada                   6          5.280
37.  Grad Vodnjan                    38          33.440
38.  Općina Vrsar                    5          4.400
39.  Općina Žminj                    11          9.680
Ukupno Istarska županija:                814         716.320             V.                           VIII.
     Minimalni financijski standardi utvrđeni u       Sredstva za pomoć za podmirenje troškova
točkama III. i IV. ove Odluke čine osnovicu za     stanovanja korisnicima koji se griju na drva,
izračun potpora izravnanja za decentralizirane     doznačivati će se jedinicama lokalne samouprave
funkcije  jedinicama   područne   (regionalne)  na temelju dostavljenih zahtjeva.
samouprave u skladu s člankom 45. a stavkom 2.         Ovlašćuje se Upravni odjel za zdravstvo,
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne   socijalnu skrb i rad Istarske županije da u slučaju
(regionalne) samouprav e.               promjene broja korisnika u pojedinim jedinicama
                            lokalne samouprave, može izvršiti preraspodjelu
            VI.              sredstava iz točke IV. ove Odluke.
    Sredstva iz točke III. Ove Odluke
rasporediti će se centrima za socijalnu skrb, a                IX.
sredstva iz točke IV. rasporediti će se jedinicama      Neutrošena sredstva na kraju poslovne
lokalne samouprave.                  godine prenose se u slijedeću godinu i izravnavaju
                            sa prvom mjesečnom dotacijom.
            VII.
                                        X.
     Sredstva za materijalne i financijske
rashode doznačivati će se centrima za socijalnu         Način, postupak i rokovi izvješćivanja
skrb, u pravilu,     mjesečno, u jednakim     utvrdit će se posebnim naputkom koji će biti temelj
dvanaestinama (1/12 ).                 za   tromjesečno  izvješćivanje  nadležnom
                            ministarstvu.
     Ovlašćuje se Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i rad Istarske županije da po
opravdanoj potrebi može izvršiti preraspodjelu                XI.
sredstava između centara za socijalnu skrb, a u        Ova Odluka stupa na snagu danom objave
okviru planiranih rashoda iz točke III. Ove odluke.  u »Službenim novinama Istarske županije«.
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Stranica 27 Klasa: 550-01/05-01/02                     ODLUKU za čistu sječu šume na
 Urbroj: 2163/1-01/4-05-3                 eksploatacijskom polju karbonatne mineralne
 Pazin, 21. veljače 2005.                sirovine i tehničko-građevnog kamena "Marčana
                                         I"
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
        Stevo Žufić, v.r.                       Članak 1.
                                 Investitoru INDUSTROCHEM d.o.o. Pula,
                             Industrijska br. 23, MB: 3227944 dozvoljava se
                             čista sječa šume na k.č. 2018/7 i k.č. 2018/52 K.O.
                                              2
                             Marčana u površini od 6000 m      (uključujući i
                         15   prosjeku kroz šumu širine do 4 m za pristup
    Na temelju članka 58. Zakona o          mjestima istražnih radova) za eksploataciju
ustanovama ("Narodne novine“, br. 76/93, 29/97-     karbonatne mineralne sirovine za industrijsku
ispravak i 47/99-ispravak) članka 36. i 76. Statuta   preradu kao i tehničko-građevnog materijala,
Istarske županije ("Službene novine Istarske       "Marčana I" radi izvođenja probne eksploatacije i
županije“, br. 6/03-pročišćeni tekst, 10/04) u svezi s  dodatnih istražnih bušotina.
odredbom članka 18. Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe "Domenico Pergolis“ Rovinj,
Županijska skupština Istarske županije na sjednici               Članak 2.
održanoj dana 21. veljače 2005. godine, donosi          Investitor iz članka 1. ove Odluke dužan je
                             poštivati uvjete izdane od Hrvatskih šuma Zagreb,
 ODLUKU o davanju suglasnosti na odluku UV        Urbroj: DIR-07-MS/04-5022, Zagreb, od 28. lipnja
 Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico        2004. godine, kao i drugih nadležnih institucija radi
        Pergolis" Rovinj             odobrenja eksploatacije karbonatne sirovine i
                             tehničko-građevnog materijala.
    1. Daje se suglasnost na odluku Upravnog
vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico              Članak 3.
Pergolis“ Rovinj, Urbroj:01-1071/04 od 13.12.2004.        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
godine, kojom je kao najpovoljnija ponuda za       od dana objave u "Službenim novinama Istarske
nabavku kuhinjske opreme Doma :             županije".
    odabrana ponuda tvrtke „EUROINOX“
d.o.o. iz VRSARA, Sv. Martina 6 u iznosu od       Klasa: 321-01/05-01/01
514.792,00 kn bez PDV-a, odnosno 628.046,24 kn      Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
s PDV-om.                        Pazin, 21. veljače 2005.
    2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenim novinama Istarske
županije.                        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
                             Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Klasa: 550-01/05-01/04                          Stevo Žufić, v.r.
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
Pazin, 21. veljače 2005.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije                             17
        Stevo Žufić, v.r.                Na temelju članka 47. Zakona o šumama
                             ("Narodne novine" broj 52/90 pročišćeni tekst) i
                             članka 21. stavka 5. Zakona o izmjenama i
                             dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine"
                             br. 76/93) i članka 36. Statuta Istarske županije
                         16   ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 -
                             pročišćeni tekst i 10/04) Županijska Skupština
    Na temelju članka 47. Zakona o šumama      Istarske županije na sjednici održanoj dana 21.
("Narodne novine", broj 52/90 pročišćeni tekst) i    veljače 2005. godine, donosi
članka 21. stavka 5. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine",
br. 76/93) i članka 36. Statuta Istarske županije      ODLUKU za čistu sječu šume za izgradnju
("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 -      gravitacijskog cjevovoda Valtura - Medulin
pročišćeni tekst i br. 10/04), Županijska Skupština
Istarske županije na sjednici održanoj dana 21.               Članak 1.
veljače 2005. godine, donosi                  Investitoru VODOOPSKRBNI SUSTAV
                             ISTRE - VODOVOD BUTONIGA d.o.o. Buzet, Sv.
Stranica 28            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                 Broj 1/2005.


Ivana br. 8, dozvoljava se čista sječa šume na k.č.         Članovi Povjerenstva imaju pravo na
1788/1, dio 1793/1, dio 1793/3, dio 1793/4, dio       naknadu troškova i nagradu u svojstvu vještaka, a
2043, 2045/2, 2046/2 k.o. Valtura, te kč.br. dio      sukladno članka 118. i 119. Zakonu o općem
514/10 i 514/11, k.o. Šišan, sve u sklopu g.j.       upravnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91,
"Magran-Cuf", odsjek 64a, 64c, 65a, 66c, 66d, 67c,     103/96).
67d (uključujući i privatne šume na trasi cjevovoda)
radi ishodovanja građevinske dozvole za izgradnju                   III.
gravitacijskog cjevovoda Valtura-Medulin.              Troškove i nagradu iz točke 2. ovog akta
                              snosi stranka na čiji je zahtjev postupak pokrenut.
            Članak 2.
     Investitor iz članka 1. ove Odluke dužan je               IV.
poštivati uvjete izdane od Hrvatskih šuma Zagreb,          Ovaj akt stupa na snagu osmog dana od
Urbroj: DIR-07-MS/04-5743, Zagreb, od 25.          dana objave u "Službenim novinama Istarske
kolovoza 2004. godine, kao i drugih nadležnih        županije".
institucija, a sve radi ishodovanja građevinske
dozvole za izgradnju gravitacijskog cjevovoda        Klasa: 550-01/05-01/01
Valutra-Medulin.                      Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
                              Pazin, 21. veljače 2005.
          Članak 3.
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
od dana objave u "Službenim novinama Istarske        Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
županije".                                 Stevo Žufić, v.r.


Klasa: 321-01/05-01/02
Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
Pazin, 21. veljače 2005.
                                                        19
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE                Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije     izračuna   iznosa  pomoći    izravnanja  za
        Stevo Žufić, v.r.              decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
                              (regionalne) samouprave za 2005. godinu
                              ("Narodne novine", broj 185/04) i članka 36. i 76.
                              Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske
                              županije" , broj 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04),
                              Županijska skupština Istarske županije na sjednici
                           18   održanoj dana 21. veljače 2005. godine, donosi
     Na temelju članka 97. stavak 3. Zakona o
socijalnoj skrbi («Narodne novine br. 73/97, 27/01,
59/01, 82/01 i 103/03) te članka 36. Statuta Istarske      ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu
županije (“Službene novine Istarske županije" br.      financiranja domova za starije i nemoćne osobe
6/03 – pročišćeni tekst i br. 10/04), Županijska              u 2005. godini
skupština   Istarske županije na svojoj sjednici
održanoj dana 21. veljače 2005. godine, donosi
                              OPĆE ODREDBE
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za                        I.
  utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za domove             Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
  socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe        način financiranja za decentralizirano financiranje
                              djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe u
             I.                2005. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka
     Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje       prava s Republike Hrvatske na Istarsku županiju, a
ispunjavanja uvjeta za početak rada doma socijalne     koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i
skrbi za starije i nemoćne osobe, u sastavu:        financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske
                              imovine.
1. Vesna Pavletić, dipl.iur. iz Pule, Turulska 2 -
predsjednik
2. Marija Miljković, dipl.ing. iz Pule, Akvilejski Prilaz
2                                          II.
3. Boris Čačić, dipl.ing. iz Pule, Buonarrotieva 3         Istarska županija za domove za starije i
                              nemoćne osobe koji imaju sjedište na njenom
              II.               području, a na koje su prenijeta osnivačka prava,
                              osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti doma u
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                   Stranica 29visini razlike između ukupnih rashoda i vlastitih        starije i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene
prihoda doma.                          skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi
   Ukupni rashodi doma su:                   izvan vlastite obitelji između doma i korisnika
   – plaće,                          odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan
                                 vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb,
   – ostali rashodi za zaposlene,
                                 ostalih usluga ili na drugi način.
   – doprinosi na plaće
   – naknade troškova zaposlenima (službena
putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i        KRITERIJI I MJERILA
odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),
   – rashodi za materijal i energiju (uredski                       III.
materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i          Rashodi za zaposlene su:
sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i
                                   – plaće,
investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),
                                   – ostali rashodi za zaposlene,
   – rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza,   usluge   tekućeg  i  investicijskog       - doprinosi na plaće.
održavanja, usluge promidžbe i informiranja,             Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene
komunalne usluge, zakupnine i najamnine,             utvrđuju se prema:
zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i          1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za
osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),        odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima
   – ostali nespomenuti rashodi poslovanja           glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih
(naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela         djelatnika doma socijalne skrbi (»Narodne novine«,
povjerenstava i slično, premije osiguranja,           br. 101/99 , 120/2002 i 74/2004),
reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti            2. Zakonu o plaćama u javnim službama
rashodi poslovanja),                       (»Narodne novine«, broj 27/2001) i Uredbi o
   – ostali financijski rashodi (bankarske usluge i      nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i       poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br.
valutna klauzula, zatezne kamate i ostali            38/2001, 112/2001 , 62/2002, 156/2002 i 162/2003),
nespomenuti financijski izdaci),                   3. Osnovici za izračun plaće radnika u javnim
   – materijalna imovina - prirodna bogatstva         službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili
(zemljište),                           odlukom Vlade Republike Hrvatske,
   – nematerijalna imovina u obliku prava (patenti,         4. Odredbama kolektivnog ugovora za
koncesije, licence, ostala prava i ostala            djelatnost socijalne skrbi koje se primjenjuju kao
nespomenuta nematerijalna imovina),               pravna pravila.
   – građevinski objekti,                      Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene
   – postrojenja i oprema,                   utvrđuju se prema broju zaposlenih u trenutku
                                 prijenosa osnivačkih prava, odnosno po korisniku
   – prijevozna sredstva,
                                 (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20%
   – višegodišnji rashodi i osnovno stado,           za korisnike pomoći i njege u kući i dostave i
   – nematerijalna proizvodna imovina,             pripreme obroka za vanjske korisnike).
   – plemeniti metali, umjetnička i znanstvena           Minimalni financijski standard rashoda za
djela i ostale vrijednosti,                   zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe
   – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj       u 2005. godini, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove
imovini.                             točke, po ustanovama:
     Vlastiti prihod doma je prihod kojeg dom za

                        Broj korisnika     Iznos po korisniku     Iznos u 2005.
          Ustanova                        (mjesečno)        godini (kn)
Dom za     starije i nemoćneosobe
Novigrad                             194        1.659,01       3.862.175,57
Dom za starije i nemoćne osobe
«Alfredo Štiglić» Pula                      216        1.870,75       4.848.982,99
Dom za starije i nemoćne osobe Raša                60        2.159,42       1.554.780,19
Dom za starije i nemoćne osobe
«Domenico Pergolis» Rovinj                    167        2.172,69      4.354.061,25
Ukupno:                             637        1.912,61      14.620.000,00
                              IV.
Stranica 30            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                   Broj 1/2005.


   Materijalni rashodi su:
   – naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni
život, stručno usavršavanje zaposlenika),
   – rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija,
materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),
   – rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge
promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge,
intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),
   – ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali
nespomenuti rashodi poslovanja).
   Financijski rashodi su:
   – ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i
valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski izdaci).
   Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvrđuju se prema broju korisnika doma iz točke
III. ove Odluke.
      Mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvrđuju se po korisniku.
      Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domove za starije i nemoćne
osobe u 2005. godini, sukladno stavcima 1., 2., 3. i 4. ove točke, po ustanovama iznosi:

                        Broj korisnika   Iznos po korisniku      Iznos u 2005.
        Ustanova                        (mjesečno)         godini (kn)
Dom za starije i nemoćne osobe
Novigrad                           194         1.643,77       3.826.703,01
Dom za starije i nemoćne osobe
«Alfredo Štiglić» Pula                    216         1.750,22       4.536.574,73
Dom za starije i nemoćne osobe Raša              60         1.891,61       1.361.957,03
Dom za starije i nemoćne osobe
«Domenico Pergolis» Rovinj                  167         1.833,72       3.674.765,23
Ukupno:                           637         1.753,01      13.400.000,00                             V.
   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su:
   – materijalna imovina - prirodna bogatstva (zemljište),
   – nematerijalna imovina u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta
nematerijalna imovina),
   – građevinski objekti,
   – postrojenja i oprema,
   – prijevozna sredstva,
   – višegodišnji rashodi i osnovno stado,
   – nematerijalna proizvodna imovina,
   – plemeniti metali, i ostale pohranjene vrijednosti,
   – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
   Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvrđuju se prema:
   1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede
prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (»Narodne novine« , br. 101/99,
120/2002 i 74/2004),
   2. Stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku
iz točke III. ove Odluke.
     Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.
     Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne
osobe u 2005. godini, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke po ustanovama iznosi:

                        Broj korisnika      Iznos po       Iznos u 2005.
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                 Stranica 31        Ustanova                        korisniku      godini (kn)
                                   (mjesečno)
Dom za starije i nemoćne osobe
Novigrad                           194       171,82       400.000,00
Dom za starije i nemoćne osobe
«Alfredo Štiglić» Pula                    216       381,94       990.000,00
Doma za starije i nemoćne osobe Raša             60       277,78       200.000,00
Dom za starije i nemoćne osobe
«Domenico Pergolis» Rovinj                  167       424,15       850.000,00
Ukupno:                           637       319,20      2.440.000,00


  Prioriteti za raspored rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe u 2005.
godini:

                 Ustanova                  Iznos u 2005. g. (kn)
1.   Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad                     400.000,00
1.1.  Ograđivanje parcele
1.2.  Postrojenja i oprema
2.   Dom za starije i nemoćne osobe “Alfredo Štiglić” Pula              990.000,00
2.1.  Završetak adaptacije i rekonstrukcije VII. kata i sanacija krovišta
2.2.  Postrojenja i oprema
3.   Dom za starije i nemoćne osobe Raša                       200.000,00
3.1.  Postrojenja i oprema
4.   Dom za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
4.1. Adaptacija prostora kuhinje I restorana                      850.000,00
4.2.  Postrojenja i oprema

UKUPNO:                                        2.440.000,00


                            VI.
  Istarska županija osigurava u 2005. godini:
  1. za potrebe hitnih intervencija investicijskog održavanja objekata, prostora, opreme i vozila iznos od
400.000,00 kuna,
  2. za potrebe hitnih intervencija tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila iznos od
200.000,00 kuna.
  Istarska županija odobrava sredstva iz stavka 1. ove točke prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni
opravdanosti zahtjeva.

                            VII.
    Na temelju kriterija i mjerila iz točke III., IV., V. i VI. ove Odluke ukupni rashodi po domovima za
2005. godinu u Istarskoj županiji su:

             Ustanova                 Ukupni rashodi u 2005. godini
                                        (kn)
Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad                        8.088.879,00
Dom za starije i nemoćne osobe «Alfredo Štiglić» Pula                 10.375.558,00
Doma za starije i nemoćne osobe Raša                          3.116.737,00
Dom za starije i nemoćne osobe «Domenico Pergolis»
Rovinj                                         8.878.826,00
Hitne intervencije – investicijsko održavanje                      400.000,00
Hitne intervencije – tekuće održavanje                          200.000,00
Stranica 32           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                 Broj 1/2005.


            Ustanova                Ukupni rashodi u 2005. godini
                                      (kn)
Ukupno:                                        31.060.000,00                            VIII.
     Ukupni rashodi utvrđeni u točki VII. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora izravnanja za
decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe županije, odnosno Grada Zagreba u 2005.
godini, u skladu s člankom 45.a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
     Planirani vlastiti prihodi doma za starije i nemoćne osobe iz točke II. ove Odluke u 2005. godini,
navedeni su u koloni 3 tablice u nastavku. Planirani vlastiti prihod procijenjen je u skladu s brojem korisnika,
Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima
smještaja izvan vlastite obitelji (»Narodne novine«, broj 112/98 i 5/2002) i cijenama usluga utvrđenih
ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenih između nadležnog ministarstva i osnivača doma.
     Jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je u svom proračunu za 2005. godinu osigurati
domovima za starije i nemoćne osobe razliku sredstava (kolona 4 tablice u nastavku) od ukupnih rashoda
utvrđenih za 2005. godinu (kolona 2 tablice u nastavku), umanjenih za vlastiti prihod doma planiran u 2005.
godini (kolona 3 tablice u nastavku).
     Ako dom za starije i nemoćne osobe ostvari vlastiti prihod, sukladno točki II. ove Odluke, u manjem
iznosu od procijenjenog, jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava razliku između ukupno
ostvarenih prihoda i ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke.
                                              Razlika sredstava
                      Ukupni rashodi    Planirani vlastiti     između ukupnih
        Ustanova            (kn)         prihodi       rashoda i planiranih
                                    (kn)       vlastitih prihoda koje
                                             osigurava županija
                                                  (kn)
           1               2          3              4
Dom za    starije i nemoćne osobe
Novigrad                    8.088.879,00      4.957.328,00          3.131.551,00
Dom za starije i nemoćne osobe
«Alfredo Štiglić» Pula            10.375.558,00      4.988.252,00          5.387.306,00
Doma za starije i nemoćne osobe Raša      3.116.737,00      1.322.680,00          1.794.057,00
Dom za starije i nemoćne osobe
«Domenico Pergolis» Rovinj           8.878.826,00      4.570.300,00        4.308.526,00
Ukupno:                    30.460.000,00      15.838.560,00        14.621.440,00
Hitne intervencije:               600.000,00                     600.000,00
Ukupno:                    31.060.000,00                    15.221.440,00                            IX.
     Sredstva za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi)
doznačivati će se, u pravilu, mjesečno, u jednakim dvanaestinama.
     Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini i za
hitne intervencije doznačivati će se na temelju dostavljene dokumentacije o provedenom postupku javne
nabave, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za
izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u tom mjesecu.

                           X.
    Način, postupak i rokovi izvješćivanja utvrdit će se posebnim naputkom koji će biti temelj za
tromjesečno izvješćivanje nadležnom ministarstvu.
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE              Stranica 33                           XI.
     Ovlašćuje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije da po opravdanoj
potrebi može izvršiti preraspodjelu sredstava između domova, a u okviru planiranih rashoda iz točaka III., IV.
i V. ove Odluke.

                         XI.
    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama istarske županije".

  Klasa: 550-01/05-01/03
  Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
  Pazin, 21. veljače 2005.

                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
                Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
                        Stevo Žufić, v.r.


                             skupština Istarske županije na sjednici održanoj
                             dana 21. veljače 2005. godine, donosi
                         20
                              RJEŠENJE o izboru članova Školskog odbora
    Na temelju članka 36. Statuta Istarske        Srednje škole Vladimira Gortana Buje
županije («Službene novine Istarske županije», br.
6/03 – pročišćeni tekst i 10/04), Županijska
skupština Istarske županije na sjednici održanoj                  I.
dana 21. veljače 2005. godine, donosi               Za članove Školskog odbora Srednje škole
                             Vladimira Gortana Buje, izabiru se:
 RJEŠENJE o razrješenju članova Školskog           1. Lorella Limoncin Toth, i
 odbora Srednje škole Vladimira Gortana Buje         2. dr.sc. Nada Franković.

                                         II.
             I.                    Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
    S dužnosti člana Školskog odbora Srednje     od dana objave u "Službenim novinama Istarske
škole Vladimira Gortana Buje, razrješavaju se:      županije".
  1. Dario Penco, i
  2. Ivica Maros.                    Klasa: 013-02/05-01/01
                             Urbroj: 2163/1-01/4-05-3
            II.                Pazin, 21. veljače 2005.
    Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenim novinama Istarske       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
županije".                        Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
                                     Stevo Žufić, v.r.
Klasa: 013-02/05-01/01
Urbroj: 2163/1-01/4-05-2
Pazin, 21. veljače 2005.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
        Stevo Žufić, v.r.
                             AKTI POGLAVARSTVA

                                                        1
                         21
                                 Na temelju odredbi članka 48. stavak 1.
    Na temelju članka 36. Statuta Istarske      točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
županije («Službene novine Istarske županije», br.    samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01 i 60/01) a
6/03 – pročišćeni tekst i 10/04), Županijska       vezano za članak 38. istog zakona kao i Rješenja
                             Županijske  skupštine   Istarske  županije  o
Stranica 34           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                  Broj 1/2005.


imenovanju Stručnog povjerenstva, Klasa: 013-       privatnom vlasništvu ili prijevozno sredstvo mjesnog
02/04-01/20; Urbroj: 2163/1-01/4-04-3 od 18.       i/ili međumjesnog prijevoza.
listopada 2004., te članaka 54., 59. i 77. Statuta
Istarske županije ("Službene novine Istarske                   Članak 6.
županije" br. 6/03 - pročišćen tekst i 10/04),           Evidenciju o prisutnosti osoba iz članka 1.
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj    ovog Zaključka na sjednicama radnog tijela iz iste
dana 01. veljače 2005. godine donosi           odredbe, koja evidencija uključuje i podatke o pravu
                             na naknadu i troškove sukladno odredbama
 ZAKLJUČAK o naknadama za rad članovima         članaka 3. i 5. ovoga akta, vodi tajnica radnog tijela.
   Stručnog povjerenstva za izradu Plana             Tajnica radnog tijela iz stavka 1. ovog
 intervencija u zaštiti okoliša Istarske županije     članka dužna je po završetku svake sjednice
                             radnog tijela, dostaviti evidenciju s podacima iz
I. OPĆE ODREDBE                      stavka 1. ovog članka Upravnom odjelu za proračun
                             i financije Istarske županije, radi obračuna i isplate
           Članak 1.              naknada i/ili troškova prijevoza u smislu odredbi
     Ovim Zaključkom utvrđuje se pravo na       ovog Zaključka.
naknadu   za  rad  i   troškove  prijevoza       Obrazac evidencije iz stavka 1. stavka 1.
članovima/članicama i predsjedniku koji obnašaju     ovog članka sadržajno je istovjetan obrascu o
spomenute dužnosti u Stručnom povjerenstvu za       evidencijama prisutnosti utvrđenom Odlukom o
izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Istarske   naknadama članovima Županijske skupštine
županije, osnovanog na temelju točke 7. poglavlja     Istarske županije koja je na snazi u trenutku
V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99,  sačinjavanja predmetne evidencije.
86/99 i 12/01) i Rješenjem Županijske skupštine
Istarske  županije  o  imenovanju   Stručnog   IV. STUPANJE NA SNAGU         I   POČETAK
povjerenstva, Klasa: 013-02/04-01/20; Urbroj:       PRIMJENE ZAKLJUČKA
2163/1-01/4-04-3 18. listopada 2004.
                                        Članak 7.
           Članak 2.                  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
    Novčana sredstva za naknadu i troškove      od dana objave u "Službenim novinama Istarske
prijevoza za rad u tijelu iz točke 1. ovog Zaključka   županije", a primjenjuje se od 15. siječnja 2005.
osiguravaju se u Proračunu Istarske županije.
                             Klasa: 351-01/05-01/03
                             Urbroj: 2163/1-01/8-05-2
II. NOVČANA NAKNADA                    Pula, 01. veljače 2005.

           Članak 3.                      ISTARSKA ŽUPANIJA
    Novčana naknada osobama iz članka 1.                POGLAVARSTVO
ovoga Zaključka utvrđuje se kako slijedi:                   Predsjednik
- naknada predsjedniku radnog tijela iznosi 400,00             Ivan Jakovčić, v.r.
kuna neto po sjednici kojom predsjedava;
- naknada članu/članici radnog tijela iznosi 300,00
kuna neto po sjednici u radu koje sudjeluje.

           Članak 4.                                           2
     Na naknadu iz članka 3. ovog Zaključka
isplatitelj obračunava i uplaćuje porez i eventualna       Na temelju točke III. I V. Odluke o
druga davanja na način utvrđen odnosnim važećim      minimalnim   financijskim   standardima   za
propisima.                        decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
                             2005. godini («Narodne novine», br. 185/04) i
                             članaka 59 i 77. Statuta Istarske županije
III. NAKNADE MATERIJALNIH TROŠKOVA            («Službene novine Istarske županije», br.6/03-
                             pročišćen tekst ,10/04) Poglavarstvo Istarske
            Članak 5.             županije na sjednici održanoj dana 01. veljače
     Osobe iz članka 1. ovog Zaključka        2005. godine donosi
ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza radi
prisustvovanja sjednicama radnog tijela iz cit.        ODLUKU o kriterijima, mjerilima, načinu
odredbe, i to u visini cijene vozne karte mjesnog i/ili    financiranja i rasporedu sredstava za
međumjesnog prijevoza.                    decentralizirane funkcije za zdravstvene
     Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka          ustanove u 2005. godini
isplaćuje se na temelju evidencije o prisutnosti na
sjednici osobe koja je za dolazak i odlazak sa
sjenice radnog tijela koristila prijevozno sredstvo u                I.
Broj 1/2005.           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                 Stranica 35    Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila,       - 30% sredstava za potrebe zdravstvenih
način financiranja i raspored sredstava za         ustanova primarne razine.
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
2005. godini za:                                   IV.
    -  investicijsko  ulaganje  u  prostor,       Kriteriji za ostvarivanje prava na raspored
medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna       sredstava za namjene utvrđene točkom I. i II. su:
sredstva zdravstvenih ustanova,                  - broj i kapacitet ugovorenih djelatnosti u
    - investicijsko i tekuće održavanje prostora,   osnovnom osiguranju s Hrvatskim zavodom za
medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih       zdravstveno osiguranje
sredstava zdravstvenih ustanova                  - broj osiguranih osoba koje se liječe u
    - informatizaciju zdravstvene djelatnosti.     pojedinoj zdravstvenoj ustanovi
                                  - broj zgrada unutar pojedine zdravstvene
            II.                ustanove
     Sredstva za decentralizirane funkcije za         - financiranje djelatnosti ustanove iz drugih
zdravstvene ustanove u Istarskoj županiji za 2005.     izvora.
godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane            Korektivni kriteriji su:
funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini          - postojeće stanje zgrada i opreme
(«Narodne novine», br. 185/04) u ukupnoj visini od         - postojeće stanje opremljenosti
18.500.000 kn.                           - ulaganja u prethodnim godinama

            III.                              V.
    Raspored sredstava iz točke II. Ove odluke         Raspored sredstava, primjenom kriterija i
utvrđen je primjenom kriterija vrste zdravstvene      mjerila iz točki III. I IV. ove odluke te utvrđenog
ustanove (primarna i sekundarna razina) po         popisa prioriteta pojedine zdravstvene ustanove,
sljedećem mjerilu:                     utvrđuje      se     kako     slijedi:
    - 70% sredstava za potrebe zdravstvenih
ustanova sekundarne razineRed.    Vrsta                         Iznos sredstava za decentralizirane
broj  zdravstvene    Naziv zdravstvene ustanove           funkcije u 2005.
     ustanove
1.   DZ        Istarski domovi zdravlja                     5.250.000,00
2.   OB        Opća bolnica Pula                        11.500.000,00
3.   SB        «Prim.dr. Martin Horvat» Rovinj                   750.000,00
4.            Hitne intervencije                        1.000.000,00
UKUPNO:                                          18.500.000,00


                            VI.
     Zdravstvenim ustanovama iz točke V. sredstva će se doznačivati na temelju dostavljene
dokumentacije o provedenom postupku, u skladu sa zakonom, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba
ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na
plaćanje.
     Zdravstvene ustanove dužne su dokumentaciju iz prethodnog stavka ovog članka dostaviti u Upravni
odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije.
     Sredstva iz točke V. ove Odluke Istarska županija može i neposredno koristiti za potrebe pojedine
zdravstvene ustanove sukladno popisu prioriteta.

                           VII.
     Zdravstvene ustanove obvezuju se za namjenski utrošak sredstava te za dostavu posebnih
izvještaja o izvršenim rashodima po vrsti troška.
     Način i postupak izvješćivanja utvrdit će posebnim naputkom Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb i rad Istarske županije.

                        VIII.
    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Istarske županije».

Klasa: 510-01/05-01/01
Stranica 36            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.


Urbroj: 2163/1-01/8-05-2
Pazin, 01. veljače 2005.

                       ISTARSKA ŽUPANIJA
                        POGLAVARSTVO
                         Predsjednik
                        Ivan Jakovčić, v.r.
                                                         3

     Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) i članka 14. Zakona o javnoj
nabavi ("Narodne novine" br.117/01 i 197/03), te članka 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine
Istarske županije" broj 06/03 - pročišćeni tekst i 10/04), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj
08. veljače 2005. godine donosi


 ODLUKU o planu nabave Upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije u proračunskoj 2005.
                      godini

                          Članak 1.
    Ovom se Odlukom sukladno Proračunu Istarske županije za 2005. godinu utvrđuje plan nabave
Upravnih odjela i Stručnih službi Istarske županije s planiranom vrijednosti nabave, kako slijedi:


 R-1  POZ     STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA                 2.222.000,00
        9  Oprema i namještaj za zgradu Dršćevka 3                       200.000,00
        9  Zavjese za zgradu Dršćevka 3                             150.000,00
       13  Uredski materijal                                  520.000,00
       13  Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                    112.000,00
       17  Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme                100.000,00
       17  Tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava               300.000,00
       19  Usluga čuvanja imovine i osoblja                           130.000,00
       22  Grafičke i tiskarske usluge – službene novine                    300.000,00
       22  Grafičke i tiskarske usluge – porezna i druga rješenja                190.000,00
       22  Grafičke i tiskarske usluge – uvezivanje proračunskih dokumenata            90.000,00
       27  Ostale usluge - nabava grba, zastava i pečata                    130.000,00


 R-2        UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU UPRAVU I SAMOUPRAVU                      30.000,00

       61  Oprema za održavanje i zaštitu                             30.000,00


 R-6        UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE                  330.000,00

          Izrada elaborata o potrebama i lokacijama eksploatacije mineralnih sirovina
       175  na području Istarske županije                            170.000,00

       175  Izrada studije valorizacije krajobraza Rovinjsko-baljanskog priobalja        160.000,00

          UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO,
 R-7        VODOPRIVREDU                                     920.000,00
Broj 1/2005.             SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE            Stranica 37
        186  Izrada vinogradarskog katastra                        150.000,00
        187  Izrada strategije razvoja poljoprivrede                    150.000,00
        208  Izrada studije izvodivosti (projekat FISH.LOG)                200.000,00
        208  Izrada projektne dokumentacije (projekat FISH.LOG)              420.000,00


 R-8         UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I RAD              2.000.000,00
    208,308   Izvedbeni projekt izgradnje nove bolnice u Puli               2.000.000,00

 R-
 10         UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, POMORSTVO I VEZE                   230.000,00
        497  Izrada dokumentacije za utvrđivanje granica pomorskog dobra          150.000,00
        504  Izrada studije za provedbu mjera sigurnosti prometa na cestama IŽ        80.000,00


 R-9         UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU                    12.851.259,00

           Investicijsko održavanje OSNOVNIH ŠKOLA                   1.987.274,00

           Investicijsko održavanje - decentralizacija                  687.274,00
        332  Izrada fasadnih stjenki na OŠ Vodnjan                     115.000,00
        332  Sanacija poda i elektroinstalacija OŠ Buzet PŠ Livade             100.000,00
        332  Sanacija krova osnovne škole Savinčenta                    150.000,00
        332  Sanacija elektroinstalacija osnovne škole Marčana                70.000,00
           Izrada dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje
        332  osnovnih škola                                 50.000,00
        332  Hitne intervencije za osnovne škole                      202.274,00

           Investicijsko održavanje - iznad standarda                 1.300.000,00
        353  Izrada kolskog prilaza za TOŠ Buje                      210.000,00
        353  Sanacija krova OŠ Čepić                            200.000,00
        353  Sanacija grijanja OŠ Buje                            50.000,00
        353  Sanacija podova OŠ Raša                            150.000,00
        353  Zamjena prozora OŠ Nedešćina                          70.000,00
        353  Sanacija krova i podova OŠ Žminj                       340.000,00
        353  Sanacija sanitarija OŠ Fažana                          80.000,00
        353  Zamjena prozora OŠ i TOŠ Novigrad                       100.000,00
        353  Zanavljanje opreme                              100.000,00

           Investicijsko održavanje SREDNJIH ŠKOLA                   1.372.321,00

           Investicijsko održavanje - decentralizacija                 1.254.786,00
        368  Sanacija športske dvorane OŠ i SŠ Buzet                     60.073,00
        368  Sanacija krova Škole primjenjenih umjetnosti                 150.000,00
        368  Sanacija sanitarija i sportske dvorane Gimnazije Pula             200.000,00
        368  Sanacija ventilacije radionica Industrijsko obrtničke škole Pula       191.560,00
Stranica 38            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.       368  Sanacija krova i fasade srednje škole Buzet                     200.000,00
       368  Sanacija elektroinstalacija SŠ Zvane Črnja Rovinj                   50.000,00
       368  Sanacija podova tehničke škole Pula                         100.000,00
       368  Dokumentacija i nadzor za srednje škole                        50.000,00
       368  Hitne intervencije za srednje škole                         253.153,00

          Investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija             117.535,00
       367  Sanacija sanitarija i centralnog grijanja Učeničkog doma Pula            117.535,00

          Kapitalna ulaganja OSNOVNE ŠKOLE                          4.664.602,00

          Kapitalna ulaganja - decentralizacija                       2.664.602,00
       352  Izvođenje radova na dovršetku dogradnje OŠ Potpićan                2.404.602,00
       352  Izvođenje nadzora za dovršetak dogradnje OŠ Potpićan                  60.000,00
       352  Izbor dobavljača opreme za OŠ Potpićan                        200.000,00

          Kapitalna ulaganja - iznad standarda                        2.000.000,00
       355  Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane PŠ Vižinada              850.000,00
       355  Izvođenje nadzora za sportsku dvoranu PŠ Vižinada                   50.000,00
       355  Izbor dobavljača opreme za PŠ Vižinada                        100.000,00
       356  Izvođenje radova na adaptaciji i dogradnji OŠ Buzet                 600.000,00
       356  Izbor projektanata za adaptaciju i dogradnju OŠ Buzet                200.000,00
       356  Izvođenje nadzora za adaptaciju i dogradnju OŠ Buzet                 100.000,00
       356  Izbor dobavljača opreme za OŠ Buzet                         100.000,00

          Kapitalna ulaganja SREDNJE ŠKOLE                          4.827.062,00

          Kapitalna ulaganja - decentralizacija                       4.607.062,00
       389  Izvođenje radova na dogradnji SŠ Eugena Kumičića Rovinj               800.000,00
       389  Izvođenje nadzora na dogradnji SŠ Eugena Kumičića Rovinj               150.000,00
          Ispitivanje terena i revizija projektne dokumentacije za SŠ Eugena Kumičića
       389  Rovinj                                         50.000,00
       390  Izvođenje radova na sanaciji krova SŠ Mate Blažine Labin               500.000,00
       390  Izvođenje nadzora na sanaciji krova SŠ Mate Blažine Labin               30.000,00
       390  Izbor projektanta za sanaciju krova SŠ Mate Blažine Labin               10.000,00
       390  Izvođenje radova na kotlovnici SŠ Mate Blažine Labin                 460.000,00
       391  Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane Gimnazije Pula            400.000,00
       391  Izvođenje nadzora za sportske dvorane Gimnazije Pula                 100.000,00
       391  Ispitivanje terena i revizija dokumentacije za Gimnaziju Pula            100.000,00
       392  Izbor projektanata za Školu za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Pula         10.000,00
       392  Izbor dobavljača opreme za Školu za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Pula     590.000,00
     392.1   Izbor projektanta za srednju školu Zvane Črnja Rovinj                 20.000,00
     392.1   Izvođenje nadzora za srednju školu Zvane Črnja Rovinj                 10.000,00
     392.1   Izvođenje radova na izgradnji srednje škole Zvane Črnja Rovinj            670.000,00
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE           Stranica 39
     392.2   Izbor projektanta za srednju Gospodarsku školu Buje             20.000,00
     392.2   Izvođenje nadzora za srednju Gospodarsku školu Buje             10.000,00
     392.2   Izvođenje radova srednju Gospodarsku školu Buje              677.062,00

           Kapitalna ulaganja - iznad standarda                    220.000,00

        394  Izbor projektanata za Tehničku školu Pula                 100.000,00
           Izrada idejne tehničke dokumentacije za izgradnju športske dvorane
      3941   Gimnazije Jurja Dobrile Pazin                       120.000,00

                       UKUPNO                     18.583.259,00
Stranica 40           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE            Broj 1/2005.
         RAČUNAL.       RAČUN.       UREDSKA      PRIJEVOZ.        ODRŽ.RAČ.   UKUPNO
    POZ     OPREMA   POZ   PROGRAMI   POZ  OPREMA    POZ  SREDSTVA   POZ     OPREME    RAZDJEL
 R-
 1      9  111.000,00  11    12.000,00   9  50.000,00  10  220.000,00               393.000,00
 R-
 2    56    22.000,00  58    6.000,00  56  60.000,00  57  220.000,00               308.000,00
 R-
 3    76    22.000,00  77    6.000,00  76  15.000,00                         43.000,00
 R-
 4   115     8.000,00             115  10.000,00                         18.000,00
 R-
 5   136    37.000,00  137    3.000,00                                   40.000,00
 R-
 6   163    166.000,00  164   144.000,00  163   2.000,00                         312.000,00
 R-
 7   185     4.000,00                                               4.000,00
 R-
 8   218    18.000,00  220    6.000,00  218  20.000,00                         44.000,00
 R-
 9   316    15.000,00  317    3.000,00                                   18.000,00
 R-
 10   493    29.000,00  495    15.000,00  494   4.000,00                         48.000,00
 R-
 11                         514  19.000,00                         19.000,00
 R-
 12   605    110.000,00  606    23.000,00                     615     200.000,00  333.000,00

 UKUPNO      542.000,00      218.000,00     180.000,00     440.000,00        200.000,00  1.580.000,00

                   SVEUKUPNO PLAN NABAVE                  20.163.259,00
Broj 1/2005.           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE              Stranica 41           Članak 2.                     POGLAVARSTVO
    Poglavarstvo Istarske županije određuje              Predsjednik
dinamiku i prioritete nabave na temelju ostvarenja           Ivan Jakovčić, v.r.
prihoda u određenom vremenskom periodu,
    Postupak nabave provodi se sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi, Uredbi o
postupku nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti te proceduri za nabavu koja je sastavni                             5
dio Dokumentacije sustava upravljanja po ISO
9001:2000 .                           Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o
                            pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne
           Članak 3.             novine", br. 158/03) i članka 59. i 77. Statuta
    Ova Odluka stupa na snagu danom         Istarske županije ("Službene novine Istarske
donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama "   županije", pročišćeni tekst, br. 6/03 i 10/04),
Istarske županije.                   Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj
                            dana 08. veljače 2005. godine donosi
Klasa: 406-01/05-01/04
Urbroj: 2163/1-01/8-05-2                 ZAKLJUČAK o dopuni Zaključka o davanju
Pula, 08. veljače 2005.                 suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti
                                    u marini Funtana
        ISTARSKA ŽUPANIJA
         POGLAVARSTVO
          Predsjednik             1. U točki 2. Zaključka o davanju suglasnosti za
         Ivan Jakovčić, v.r.          obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana
                            ("Službene novine Istarske županije", br. 9/04) iza
                            podtočke 2.3. dodaje se nova podtočka 2.4. koja
                            glasi:
                                "2.4. ISTRACOMMERCE d.d. Pazin -
                          4  trgovina živežnim namirnicama na malo".

    Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o    2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne       donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama
novine", br. 158/03) i članka 59. i 77 Statuta     Istarske županije".
Istarske županije ("Službene novine Istarske
županije" - pročišćeni tekst, br. 6/03 i 10/04),    Klasa: 342-01/05-01/04
Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj  Urbroj: 2163/1-01/8-05-2
dana 08. veljače 2005. godine, donosi          Pula, 08. veljače 2005.

   ODLUKU o dopuni Odluke o prestanku                ISTARSKA ŽUPANIJA
    koncesija na pomorskom dobru                   POGLAVARSTVO
                                      Predsjednik
           Članak 1.                     Ivan Jakovčić, v.r.
    U članku 2. Odluke o prestanku koncesija
na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske
županije", br. 9/04) dodaje se točka 7 koja glasi:
    "7.   C.A.P.I.R.  d.o.o.  Banjole,  za
eksperimentalni uzgoj školjaka na lokacijama                                 6
    Školjić premanturski, uvala Valmižeja i
zaljev Valun (Općina Medulun)                  Na temelju točke III. i V. Odluke o
    - s danom stupanja na snagu ove Odluke".    minimalnim   financijskim   standardima   za
                            decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
          Članak 2.              2005. godini («Narodne novine», br. 185/04) i
    Ova Odluka stupa na snagu danom         članaka 59 i 77. Statuta Istarske županije
donošenja i objavit će se u "Službenim novinama     («Službene novine Istarske županije», br.6/03-
Istarske županije".                   pročišćen tekst ,10/04),   Poglavarstvo Istarske
                            županije na sjednici održanoj dana 22. veljače
Klasa: 342-01/05-01/03                 2005. godine donijelo je
Urbroj: 2163/1-01/8-05-2
Pula, 08. veljače 2005.
                              ODLUKU o izmjeni Odluke o kriterijima,
        ISTARSKA ŽUPANIJA              mjerilima, načinu financiranja i rasporedu
Stranica 42           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Broj 1/2005.


   sredstava za decentralizirane funkcije za      rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za
    zdravstvene ustanove u 2005. godini        zdravstvene ustanove u 2005. godini Klasa:510-
                             01/05-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 od 1.veljače
              I.              2005. godine tako da ista glasi:
     Ovom odlukom mijenja se točka V. Odluke
o  kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i

                           V.
     Raspored sredstava, primjenom kriterija i mjerila iz točki III. i IV. ove odluke te utvrđenog popisa
prioriteta pojedine zdravstvene ustanove, utvrđuje se kako slijedi:

Red.  Vrsta                             Iznos sredstava za
broj zdravstvene      Naziv zdravstvene ustanove      decentralizirane funkcije u 2005.
   ustanove
1.  DZ          Istarski domovi zdravlja                   5.550.000,00
2.  OB          Opća bolnica Pula                      12.150.000,00
3.  SB          «Prim.dr. Martin Horvat» Rovinj                 800.000,00
UKUPNO:                                        18.500.000,00


                       II.
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim novinama Istarske
županije».

Klasa: 510-01/05-01/01
Urbroj: 2163/1-01/8-05-5
Pula, 22. veljače 2005.
                       ISTARSKA ŽUPANIJA
                        POGLAVARSTVO
                         Predsjednik
                        Ivan Jakovčić, v.r.                                 Koncesijska naknada je zajednički prihod
                             državnog, županijskog i gradskog/općinskog
                           7  proračuna, a uplaćuje se u korist računa
                             grada/općine na čijem se području nalazi pomorsko
     Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 24.  dobro."
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama            U istom članku stavka 2. briše se.
("Narodne novine", br. 158/03) te članka 59. i 77.
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske              Članak 3.
županije", - pročišćeni tekst, br. 6/03 i 10/04),         U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj   stavak 2. koji glasi:
dana 22. veljače 2005. godine donosi               "Za obavljanje djelatnosti iz stavka 1.
                             alineja 2. ovog članka na području unutrašnjih
  ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o        morskih voda i teritorijalnog mora, OVLAŠTENIK je
   davanju koncesija na pomorskom dobru        dužan ishoditi koncesijsko odobrenje sukladno
                             Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja
           Članak 1.             na pomorskom dobru ("Narodne novine", br.
    U Odluci o davanju koncesija na         36/04)".
pomorskom dobru ("Službene novine Istarske
županije", br. 7/03, 13/03 i 7/04) članak 4. briše se.              Članak 4.
                                  Iza članka 8. dodaju se novi članovi 8a., 8b.
           Članak 2.             i 8c. koji glase:
     U članku 5. stavka 1. i 3. mijenjaju se i
glase:                                     "8 a.
    "Uplata godišnjeg iznosa koncesijske          U cilju održavanja, unapređenja i zaštite
naknade iz članka 2. ove Odluke vrši se u tekućoj    plaža, OVLAŠTENIKU se omogućava izvođenje
godini najkasnije do 31. kolovoza.            zahvata na uređenju plaža.
Broj 1/2005.            SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE                Stranica 43Zahvati na uređenju plaža smatraju se:              Stručno tijelo se sastoji od 7 članova, koji
1. renaturalizacija                    su predstavnici: Poglavarstva Istarske županije;
2. sanacija                        županijskih upravnih odjela nadležnih za poslove
3. uređenje morfološki nepromijenjenih dijelova      pomorstva, prostornog uređenja, graditeljstva,
plaža                           zaštite okoliša i turizma; Ureda državne uprave u
    Renaturalizacija je skup intervencija koje se   Istarskoj županiji; Lučke kapetanije i jedinice lokalne
poduzimaju radi vraćanja u prirodna stanja dijelova    samouprave na čijem se području provodi zahvat
plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene.       na uređenju plaže.
    Sanacija je skup intervencija koje se           Članove Stručnog tijela predlažu čelnici
poduzimaju radi poboljšanja stanja plaža koje su     navedenih tijela.
prethodnim zahvatima oštećene.                  Članovi Stručnog tijela između sebe biraju
    Uređenje   morfološki   nepromijenjenih   predsjednika Stručnog tijela.
dijelova plaža je provođenje zahvata radi             Stručno tijelo djeluje pri Županijskom
poboljšanja mogućnosti korištenja dijelova plaža na    upravnom odjelu za promet, pomorstvo i veze."
kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji
dijelom moraju biti očuvani.                          Članak 5.
                                 U članku 9. iza stavka 3. dodaje se novi
             8 b.              stavak 4. koji glasi:
     Pod uređenjem plaža sukladno odredbi           "Ugovorom o poslovnoj suradnji iz stavka 3.
članka 8 a. ove Odluke smatra se izvođenje        ovog članka mora biti utvrđena obveza ishođenja
sljedećih zahvata:                    koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz
1. čišćenje obalnog pojasa i njegovih dijelova od     članka 6. stavka 1. alineja 2. ove Odluke na
betona i betonskih konstrukcija i opločenja;       području unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog
2. rekonstrukcija prijašnjeg stanja dijela obalnog    mora, sukladno Uredbi o postupku davanja
ruba;                           koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
3. obnova karakterističnog šumskog ruba makije      ("Narodne novine", br. 36/04)".
kao prirodne sukcesije obalnog ruba;
4. izgradnja kamenih potpornih zidova za zaštitu od             Članak 6.
erozije;                             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
5. izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s     od dana objave u "Službenim novinama Istarske
posebnim potrebama radi pristupa moru;          županije".
6. nanošenje pijeska i šljunka na dijelovima plaže;
7. oblaganje dijelova plaže (sunčališta) kamenim     Klasa: 342-01/05-01/10
pločama;                         Urbroj: 2163/1-01/8-05-2
8. izgradnja infrastrukture u funkciji plaže       Pula, 22. veljače 2005.
(vodovodna,   hidrantska,   kanalizacijska,  NN
elektroenergetska,       javna     rasvjeta,         ISTARSKA ŽUPANIJA
telekomunikacijska);                            POGLAVARSTVO
9. hortikulturno uređenje;                          Predsjednik
10. postavljanje tuševa, prenosivih kabina za               Ivan Jakovčić, v.r.
presvlačenje i osmatračnica za nadzornika plaže;
11. postavljanje montažne komunalne opreme
(klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani,
ležaljke, informativne ploče);
12. postavljanje pontona za kupače i signalizacije u                               8
moru;
13. nasipavanje u moru;                      Na temelju članka 35. Zakona o
14. izvođenje drugih zahvata predviđenih važećim     pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne
urbanističkim planovima uređenja ili detaljnim      novine", br. 158/03) i članka 5. stavka 1. Uredbe o
planovima uređenja.                    postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
                             ("Narodne novine", br. 23/04 i 101/04) te članka 59.
             8 c.               i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine
     Za izvođenje zahvata iz članka 8 b. ove     Istarske županije", br. 6/03 - pročišćeni tekst i
Odluke OVLAŠTENIK je dužan pribaviti idejno        10/04), Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici
rješenje izrađeno od strane ovlaštene pravne ili     održanoj dana 22. veljače 2005. godine, donosi
fizičke osobe i prethodnu suglasnost Stručnog tijela
za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža (dalje u
tekstu: Stručno tijelo).
     Stručno tijelo osniva Poglavarstvo Istarske
županije u roku 15 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Stranica 44          SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Broj 1/2005.


 ODLUKU o davanju suglasnosti na prijenos                                 1
   koncesije pomorskog dobra u svrhu
gospodarskog korištenja bazenskog kompleksa           Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu
    kod hotela "Kristal" u Umagu          Petar Klarić, predsjednik suda, te suci Marijan
                            Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić,
          Članak 1.             Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan,
    Poglavarstvo   Istarske županije daje    Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst,
suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra    Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o
u svrhu gospodarskog korištenja bazenskog       zahtjevu za ocjenu suglasnosti s Ustavom i
kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu, s       zakonom drugog propisa, na sjednici održanoj dana
dosadašnjeg ovlaštenika - AUTO ZUBAK d.o.o.      2. veljače 2005. godine, donio je
Velika Gorica na novog ovlaštenika koncesije -
PUNTA INTERNACIONAL d.o.o. Umag.                      ODLUKU

           Članak 2.             I. Ukida se Odluka o raspisivanju referenduma za
    Koncesija iz članka 1. ove Odluke utvrđena   područje Općine Fažana, od 3. kolovoza 2004.
je Odlukom o davanju koncesije na pomorskom      godine, objavljena u "Službenim novinama Istarske
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja   županije", broj 9/04.
bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu
("Službene novine Istarske županije", br. 4/00), a   II. Ova odluka objavit će se u " Narodnim novinama"
odnosi se na gospodarsko korištenje bazenskog     i " Službenim novinama Istarske županije".
kompleksa kod hotela "Kristal" u Umagu, ukupne
površine 2406 m2 i uz godišnju koncesijsku       Obrazloženje
naknadu u iznosu od 51.790,00 kn.
                            1.Vlada Republike Hrvatske podnijela je temeljem
          Članak 3.             odredbe članka 35.Ustavnog zakona o Ustavnom
    Novi ovlaštenik koncesije - PUNTA       sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj
INTERNACIONAL d.o.o. Umag stječe pravo         99/99.,29/02. i 49/02.- pročišćeni tekst, u daljnjem
posebne upotrebe i gospodarskog korištenja       tekstu: Ustavni zakon), zahtjev za ocjenu
bazenskog kompleksa kod hotela "Kristal" u       suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o
Umagu, te stječe sva prava i preuzima sve obveze    raspisivanju referenduma za područje Općine
kako je određeno rečenom Odlukom o davanju       Fažana, klasa: 021-05/04-01/06, ur. broj: 2168/08-
koncesije i Ugovorom o koncesiji na pomorskom     03/00-04-5, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine
dobru od 5. lipnja 2000. godine, s danom potpisa    Fažana na sjednici 3. kolovoza 2004. godine, a koja
aneksa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.     je objavljena u "Službenim novinama Istarske
                            županije", broj 9/04. (u daljnjem tekstu Odluka).
            Članak 4.
    Na temelju ove Odluke ovlašćuje se župan    Osporena Odluka glasi:
Istarske županije da u roku 8 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke sklopi s dosadašnjim               I
ovlaštenikom i novim ovlaštenikom koncesije aneks   Općinsko vijeće Općine Fažana raspisuje
Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru kojim će    referendum za područje
se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaštenika.  Općine Fažana.

          Članak 5.                           II
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana          Na referendumu će birači odlučivati o
od dana objave u "Službenim novinama Istarske     lokaciji trase plinovoda i plinskog terminala koje
županije".                       građevine su Prostornim planom Istarske županije
                            planirane na području Općine Fažana.
Klasa: 342-01/05-01/12                     Poslovi kojima se neposredno ostvaruju
Urbroj: 2163/1-01/8-05/2                potrebe građana, između ostalih:
Pula, 22. veljače 2005.                     -uređenje naselja i sstanovanja,
                                -prostorno i urbanističko planiranje,
       ISTARSKA ŽUPANIJA                 -zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
        POGLAVARSTVO              određeni su člankom 19. Zakona o lokalnoj i
          Predsjednik             područnoj (regionalnoj ) samoupravi kao poslovi
        Ivan Jakovčić, v.r.          lokalnog značaja o kojima općina sukladno članku
                            18. Zakona samostalno odlučuje.

OSTALO                            Referendumskim       izjašnjavanjem
                            omogućava se biračima Općine Fažana da odluče
                            da li prihvaćaju lokaciju plinovoda i plinskog
Broj 1/2005.           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Stranica 45terminala na području Općine, i na taj način,
sukladno svom zakonskom ovlaštenju samostalno          Predstavničko tijelo iz stavka 1. ovog
odluče o uređenju prostora.               članka ,može pod uvjetima propisanim Zakonom o
                            lokalnoj i područnoj( regionalnoj ) samoupravi i
            III               statutom, raspisati referendum o pitanju iz svojega
Referendumsko pitanje glasi:              samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko
                            tijelo ima pravo donositi odluke.
"Zahtjevamo izmještanje trase plinovoda i plinskog
terminala s područja Općine Fažana"           5. Odredbe članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o
                            lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
    "DA"      "NE"              propisuju:

           IV                     Građani mogu neposredno sudjelovati u
Referendum će se održati dana 05. rujna 2004.      odlučivanju  o  lokalnim  poslovima  putem
godine.                         referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa
                            zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (
            V                reginalne ) samouprave.
    Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama         Referendum se može raspisati radi
Istarske županije".                   odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o
                            prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
                            predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima
2. Vlada Republike Hrvatske u zahtjevu navodi da    određenim zakonom i statutom.
je Središnji državni ured za upravu, 27. kolovoza
2004. godine, temeljem odredaba članka 79. stavka        Odredbom članka 19. Zakona o lokalnoj i
1. i članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnoj i      područnoj ( regionalnoj ) samoupravi propisani su
područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne     poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno
novine", broj 33/01. i 60/01.), odlukom, klasa:023-   ostvaruju potrebe građana što ih u svom
01/04-01/326, ur. broj: 515-11-04-07-03, ocijenio    samoupravnom djelokrugu obavljaju jedinice
osnovanom odluku Ureda državne uprave u         lokalne samouprave, među kojima su i poslovi
Istarskoj županiji, klasa: 040-02/04-01/1, ur. broj:  prostornog i urbanističkog planiranja.
2163-01-04-1 od 20. kolovoza 2004. godine, kojom
je obustavljena od primjene osporena Odluka.      6. Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne
                            novine", broj 30/94., 68/98.,61/00.,32/02 i 100/04.)
Vlada Republike Hrvatske smatra da osporena       uređuje se sustav prostornog uređenja, uvjeti i
Odluka nije donijeta u suglasnosti s odredbom      način izrade, donošenja i provođenja dokumenata
članka 4. stavka 2. Zakona o referendumu i drugim    prostornog uređenja, te nadležnost tijela državne
oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne   uprave i tijela jedinica lokalne i područne
vlasti i lokalne samouprave ( "Narodne novine", broj  (regionalne) samouprave u provedbi mjera i
33/96. i 92/01., u daljnjem tekstu: Zakon o       aktivnosti kojima se    osigurava planiranje i
referendumu), člankom 24. stavkom 2. Zakona o      uređivanje prostora Republike Hrvatske.
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, a u
svezi članka 19. i članka 24. stavka 1. Zakona o    Odredbom članka 24. stavka 1.       Zakona    o
prostornom uređenju ("Narodne novine", broj       prostornom uređenju propisano je:
30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.).
                            prostorni plan uređenja općine ili grada donosi
3. U skladu s odredbom članka 42. stavka 1.       općinsko, odnosno gradsko vijeće, po pribavljenoj
Ustavnog zakona, zahtjev je dostavljen na        suglasnosti ureda državne uprave u županiji o
očitovanje Općinskom vijeću Fažana, kao         njegovoj usklađenosti sa prostornim planom
donositelju osporene Odluke, koje je očitovanje     županije.
zaprimljeno u Ustavnom sudu 7. listopada 2004.
godine.                             Prema odredbi članka 19. Zakona o
                            prostornom uređenju prostorni plan županije donosi
Zahtjev je osnovan.                   županijska skupština po pribavljenoj suglasnosti
                            Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
4. Odredba članka 4. Zakona o referendumu glasi:    graditeljstva o njegovoj usklađenosti s odredbama
                            tog Zakona, Strategijom i Programom prostornog
    Lokalni   referendum   može   raspisati  uređenja Republike Hrvatske i prostornim
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i   planovima susjednih županija, te po pribavljenom
predstavničko tijelo jedinice područne ( regionalne)  mišljenju predstavničkih tijela općina i gradova na
samouprave.                       području županije.
Stranica 46           SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE               Broj 1/2005.


                            predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
    Predstavnička  tijela jedinica  lokalne   (općine i grada ) ima pravo donositi odluke.
samouprave (općine i gradovi) sudjeluju u
donošenju prostornog plana županije davanjem           U konkretnom slučaju osporenom Odlukom
mišljenja u roku od 60 dana od dostave prijedloga    nije raspisan referendum o pitanju iz samoupravnog
prostornog plana i obrađenih primjedaba iznesenih    djelokruga Predstavničkog tijela Općine Fažana.
u javnoj raspravi. U slučaju da predstavničko tijelo       Zbog navedenog, Ustavni sud utvrđuje da
ne dostavi mišljenje u propisanom roku smatrat će    osporena Odluka nije u suglasnosti s odredbom
se da predstavničko tijelo nema primjedbi na      članka 4. stavka 2. Zakona o referendumu, niti s
predloženi plan ( stavak 2. članka 19. Zakona o     odredbom članka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj i
prostornom uređenju).                  područnoj (regionalnoj) samoupravi, pa time ni s
                            člankom 5. stavkom 1. Ustava, koji propisuje da svi
     Detaljan postupak donošenja prostornog     propisi moraju biti u suglasnosti i s Ustavom i sa
plana propisan je Uredbom o javnoj raspravi u      zakonom.
postupku donošenja prostornih planova ( "Narodne
novine", broj 101/98.) kojom je određen način i     9. Stoga je, temeljem odredbe članka 55. stavka 1.
postupak provođenja javne rasprave o prijedlogu     Ustavnog zakona, odlučeno kao u točki I.
prostornog plana, prijedlogu izmjene, dopune i     Izreke.Točka II. izreke temelji se na odredbi članka
stavljanja izvan snage prostornog plana, te način i   29. stavka1. Ustavnog zakona.
sudjelovanje u tom postupku svih sudionika među
kojima su i jedinice lokalne samouprave.        USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
7. Županijska skupština Istarske županije donijela je
Odluku o donošenju prostornog plana Istarske      Broj: U-II-3205/2004
županije koja je objavljena u "Službenim novinama    Zagreb, 2. veljače 2005.
Istarske županije ", broj 2/2002. U prostornom planu
Istarske županije, između ostaloga, određena je     PREDSJEDNIK SUDA
trasa magistralnog plinovoda Pula-Karlovac.       dr. sc. Petar Klarić, v.r.

                            Suglasnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava
                            Tajnik za ustavnosudsko poslovanje

                            Vladimira Vodanović
8. Iz navedenih zakonskih odredaba proizlazi da
lokalni referendum može biti raspisan samo o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga o kojima

								
To top