PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY V b

Document Sample
PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY V b Powered By Docstoc
					          PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KL V
             Rok szkolny 2007/2008

  Cele wychowania:
     Umacnianie poczucia własnej wartości,
     Radzenie sobie z presją innych,
     Kształtowanie postawy szacunku i życzliwości wobec innych,
     Troska i bezpieczeństwo i szkole i poza nią.

Efekty działań wychowawczych :
  1. Wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie.
  2. Uczeń jest tolerancyjny, panuje nad swoimi emocjami.
  3. Uczeń zna i stosuje zasady savoir-vivre.
  4. Czuje się bezpieczny w szkole i poza nią.

Cele operacyjne:
  1. Wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie:
   - Rozpoznaje swoje mocne i słabe strony,
   - Buduje poczucie własnej wartości, godności,
   - Wierzy w siebie, swoje umiejętności,
  2. Uczeń jest tolerancyjny, panuje nad swoimi emocjami:
   - Radzi sobie z presja rówieśniczą,
   - Potrafi asertywnie odmawiać,
   - Akceptuje i szanuje poglądy i uczucia innych,
   - Rozróżnia i nazywa emocje swoje i innych,
   - Umie współpracować w grupie,
   - Rozwiązuje problemy eliminując zachowania oparte na agresji.
  3. Uczeń zna i stosuje zasady savoir-vivre:
   - Potrafi okazywać szacunek i życzliwość osobom dorosłym i rówieśnikom,
   - Wie jak zachowywać się w instytucjach kulturalnych i miejscach publicznych,
   - Stosuje zasady savoir-vivre w sytuacjach codziennych.
  4. Czuje się bezpieczny w szkole i poza nią:
    - Zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią,
    - Wie do kogo można zwrócić się z prośba o pomoc,
    - Potrafi skutecznie odmawiać.

Sposoby realizacji:
   - podczas godziny z wychowawcą przy wykorzystaniu metod: zadania dramowe,
    pracę w małych grupach, burzę mózgów pogadanki, dyskusje, ankiety, zabawy
    edukacyjne,
   - wycieczki, wyjścia do instytucji kulturalnych.
Ewaluacja:
   - obserwacje wychowawcy, rodziców, uczniów,
   - ankiety,
   - kwestionariusze samooceny,
   - wytwory uczniów.
                            Opracowały mgr Katarzyna Kurkowska

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:182
posted:5/20/2012
language:Polish
pages:2