Format Plan van Aanpak by nw2n0Lu

VIEWS: 131 PAGES: 13

									                Aan de Slag!


                    Voorbeeld

       Plan van aanpak voor VTB scholen
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen  1
                   Inhoudsopgave


1. Motivatie om met techniek aan de gang te gaan


2. “Techniek Foto” van de school over ongeveer drie jaar


3. Doelstellingen voor het eerste projectjaar


4. Projectdoelen


5. Beschrijving van de huidige en gewenste situatie


6. Organisatiestructuur


7. Planning van activiteiten op hoofdlijnen


8. Uitwerking concrete planning
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen  2
Motivatie om met techniek aan de gang te gaan


Beschrijf waarom jullie school met techniek aan de slag wil gaan. Geef hierbij ook aan wat het
huidige draagvlak op alle niveaus is (leerlingen, team, ouders, directie, techniekcoördinatoren en
bestuur). Wat is je drive?
  1. Techniek Foto van de school over ongeveer drie jaar


Globale beschrijving in algemene termen wat je nu denkend zo over ongeveer drie jaar zou willen
zien in algemene termen geformuleerd. Hierbij enkele hints:
Denk aan verankering schoolplan, scholing/vaardigheid/attitude leerkrachten (bv. de conferentie),
beeld van contacten met externen ouders en bedrijven, wat je bijv. ongeveer in de klassen ziet
(techniek bij methode keuzemiddag, circuit), organisatie techniekcoördinator en techniek
werkgroep, de beschikbaarheid van materialen, middelen en organisatie.
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                       3
  2. Doelstellingen voor het eerste projectjaar


Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als: beschikbaarheid van de techniekcoördinator (hoeveel tijd
beschikbaar), oriëntatie op techniek door de hele school, beginnende visievorming, techniek als
item op de teamvergadering, scholing van een aantal collega’s (miniconferentie en bijv. enkele
collega’s oriëntatiecursus doen), scholing techniekcoördinator (uitgebreid via techniekcursus zoals
collega’s en tijdens deelname aan netwerk).
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                        4
  3. Projectdoelen


Hieronder worden de minimum projectdoelen genoemd die de basis zijn van het Programma VTB
en waaraan een VTB school na drie jaar moet voldoen. Natuurlijk streef je bij een dergelijke
verandering naar een bredere verankering.


Doelen Programma VTB

•  Techniek aanbieden in minimaal twee groepen;
•  Een gevarieerd aanbod van activiteiten in het lesprogramma hebben (ontwerpen, maken en
   testen; buitenschoolse activiteiten);
•  Doelen en toetsen goed op elkaar aan laten sluiten;
•  Techniek verankerd hebben in de schoolorganisatie en in het schoolplan.


Naast deze doelen zijn er ook schoolspecifieke doelen te noemen. Een school kan bijvoorbeeld de
invoering van techniek koppelen aan een andere ontwikkeling. Een aantal voorbeelden:
  Het gebruik van techniek is een geïntegreerd onderdeel geworden van het onderwijs op onze
  school en heeft herkenbare dwarsverbanden met: het jonge kind, omgaan met verschillen,
  meervoudige intelligentie, taalonderwijs, modern rekenonderwijs, coöperatief leren………………
  Alle leerkrachten beheersen een aantal techniekbasisvaardigheden en werken aan een
  invoeringstraject van techniek in hun eigen praktijk.
  Er is een techniekcoördinator op school die de techniek ontwikkelingen aanstuurt en
  ondersteund.
  Techniekbeleid is geïntegreerd onderdeel van het schoolbeleid (geworden)


Concretiseren van doelen
De door de school gestelde doelen kunnen worden geconcretiseerd door in het kort aan te geven
hoe de school deze doelen wil gaan bereiken.


Voorbeeld


  Techniek is aantoonbaar verankerd in het schoolbeleid door…………………….
  Techniek is aantoonbaar verankerd in de schoolorganisatie door…………………….
  Techniek is aantoonbaar verankerd in het onderwijsprogramma door…………………….
  De koppeling tussen theorie en praktijk van techniek is gewaarborgd door………………….
  De kwaliteit van de techniekactiviteiten is gewaarborgd door……………………….
  De techniek activiteiten grijpen aan op de leefwereld van het kind door………………………
  De school levert een bijdrage aan de verspreiding van ervaringen naar andere scholen binnen
  het project door………..
  Studenten van de PABO worden uitgenodigd en actief aangezet tot het aanpakken van
  techniekactiviteiten door…………..
  Het actief participeren in een technieknetwerk voor de projectscholen door ………..
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                      5
  4. Beschrijving van de huidige en gewenste situatie


Activiteiten
Beschrijving van welke activiteiten er met betrekking tot techniek gebeuren op dit moment en
welke activiteiten in de gewenste situatie zouden plaatsvinden.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Middelen en materialen
Beschrijving middelen en materialen waarover men op dit moment met betrekking tot techniek
beschikt en zou willen beschikken.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                    6
Methodes
Beschrijving van de methodes in school en een verwijzing naar mogelijkheden voor techniek.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Vaardigheidsniveau
Beschrijving van het vaardigheidsniveau van leerkrachten.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                   7
Attitude
Beschrijving van de attitude t.a.v. techniek.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Externe contacten
Beschrijving van de situatie rondom techniek en externen, bedrijven en ouders.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Knelpunten
Beschrijving van de knelpunten op dit moment en de gewenste situatie.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen             8
Visie
Beschrijving van de visie met betrekking tot onderwijs en daarbinnen techniek.
Huidige situatie
Gewenste situatie
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen             9
  5. Organisatorische infrastructuur


In dit hoofdstuk gaat het om een korte beschrijving van functionarissen met hun taken en
bevoegdheden. Bij de projectopzet is het zinvol een aantal taken en verantwoordelijkheden
zorgvuldig te definiëren en te onderscheiden.
Taakomschrijving met taken, bevoegdheden voor coördinatie en ondersteuning en schatting van
aantal uren:


Management
Techniekcoördinator
Schoolbegeleider (schoolbegeleidingsdienst)
Techniek projectbegeleider
Taakomschrijving voor het overige personeel:


Alle groepsleerkrachten per bouw
Interne begeleiders / bouwcoördinatoren enz.
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                    10
  6. Planning van activiteiten op hoofdlijnen


Visie ontwikkeling
Hoe wordt de visieontwikkeling gerealiseerd?
Scholing en begeleiding
Welke scholing en begeleiding wordt gebruikt bij de implementatie en inbedding?
Scholingsplan
Welke scholing zal er gevolgd worden, welke personeelsleden nemen daaraan deel en wie gaat de
scholing uitvoeren?
Begeleidingsplan
Op welke wijze maakt de school gebruik van ondersteuning door externe begeleiders bij de
uitvoering van het project?
Voorzieningen regelen (middelen, materialen)
Hoe wordt gewerkt aan het realiseren van de benodigde materialen en middelen?
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                   11
Organisatie van techniek
Hoe wordt gezorgd dat techniekactiviteiten goed georganiseerd zijn?
Contacten met bedrijven
Hoe is men voornemens de contacten met het bedrijfsleven te realiseren?
Contacten met ouders
Hoe worden ouders betrokken bij de techniek(activiteiten)?
Sturingsmiddelen
Welke middelen en activiteiten zet het management in om te zorgen dat het plan conform de opzet
uitgevoerd wordt?
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                   12
  7. Uitwerking concrete planning


Om het totaal en de soort van voorgenomen activiteiten, de doelgroepen en de beslismomenten in
kaart te brengen, kan van onderstaand schema gebruik gemaakt worden. Dit schema is een
hulpmiddel en geen toetsingsinstrument!


Activiteit         Acties                  Deadline   Betrokkenen
Aan de Slag! Voorbeeld Plan van aanpak voor VTB scholen                   13

								
To top