Informator Studium Licencjackiego by nw2n0Lu

VIEWS: 74 PAGES: 27

									Informator Studium Licencjackiego
2011/2012
       Pierwsze kroki
          w SGH
  Gratulujemy Wam znalezienia się w gronie studentów pierwszego roku studiów licencjackich
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i witamy w naszej społeczności akademickiej.
  1 października br., rozpocznie się dla większości z Was pierwszy rok akademicki. Studia, które
podejmujecie, trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), a kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Dyplom licencjata
możecie uzyskać na jednym z następujących kierunków: ekonomia, europeistyka, finanse
i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe i zarządzanie. O
wyborze zdecydujecie przed końcem pierwszego roku nauki. Nie dotyczy to studentów, którzy już
podjęli decyzję o studiach w języku angielskim na kierunkach MSG , MIESI i Zarządzanie.
  Program studiów stacjonarnych obejmuje przedmioty podstawowe, które są obowiązkowe dla
wszystkich studentów, niezależnie od wybranego kierunku studiów, przedmioty kierunkowe,
obowiązkowe tylko dla studentów poszczególnych kierunków studiów oraz przedmioty do wyboru
dopełniające minimum punktowo-programowe studiowanego kierunku. W programie są również
lektoraty z dwóch języków obcych, zajęcia z wychowania fizycznego, seminarium licencjackie oraz
praktyki zawodowe.
  Program studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zestaw przedmiotów obowiązkowych,
kierunkowych i do wyboru, ma takie same wymagania w zakresie punktów ECTS. Różnica dotyczy
jedynie wymiaru godzinowego całych studiów i zajęć z niektórych przedmiotów. Na studiach
niestacjonarnych obowiązkowa jest na przykład nauka tylko jednego języka obcego, zaś zajęcia z
wychowania fizycznego nie są obligatoryjne.
  Więcej o programie studiów i kierunkowej ofercie SGH możecie się dowiedzieć z Planu studiów i
programu nauczania dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (2011/2012). Zapraszamy
także na strony Dziekanatu SL, gdzie zamieszczane są bieżące informacje.
  Informacje, które kierujemy do Was, obejmują wybrane uregulowania dotyczące organizacji
dydaktyki i funkcjonowania Uczelni. Mamy nadzieję, że ułatwią Wam one w pierwszych dniach i
tygodniach poruszanie się po Uczelni, mogą pomóc w uzyskaniu wyjaśnień i w rozwiązaniu
pierwszych problemów. Życząc przyjemnej lektury, jeszcze raz gratulujemy Wam wyboru naszej
Uczelni i sukcesu w rekrutacji. Serdecznie Was pozdrawiamy.

Dziekan Studium Licencjackiego profesor SGH, dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej wraz z Zespołem
Dziekańskim w składzie: dr Józef Biskup, dr inż. Anna Zbierzchowska, dr Rafał Towalski,
dr Małgorzata Stawicka.

KONTAKT:
Dziekanat Studium Licencjackiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, pokój 5, 02-554 Warszawa
tel.: (0-22) 564 94 40, 564 94 43, 564 94 41, 564 98 55; www.sgh.waw.pl, dsl@sgh.waw.pl
Zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie
internetowej Dziekanatu Studium Licencjackiego
(http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/stacjonarne/sl/aktualnosci)
Spis treści
Spis treści ........................................................................................................................................... 2
Studia stacjonarne licencjackie w SGH ............................................................................................. 3
Studia niestacjonarne w trybie popołudniowym ................................................................................ 4
Studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym ....................................................................... 5
Wirtualny Dziekanat .......................................................................................................................... 6
Nauka języków obcych ..................................................................................................................... 7
E-learning w SGH ............................................................................................................................ 11
Wyjazdy zagraniczne ...................................................................................................................... 13
Studenckie praktyki zawodowe ........................................................................................................ 14
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu..................................................................................... 15
Biblioteka SGH wita i zaprasza........................................................................................................ 16
Centrum Dokumentacji Europejskiej ............................................................................................ 18
Jak studiować?.................................................................................................................................. 19
Wybrane postanowienia Regulaminu studiów ................................................................................. 20
Zapraszamy na bezpłatne kursy z matematyki dla studentów SGH ................................................ 22
Organizacja roku akademickiego 2011/2012 ................................................................................... 23
Plany studiów:
Studia stacjonarne ............................................................................................................................ 24
Studia niestacjonarne w trybie popołudniowym .............................................................................. 25
Studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym ..................................................................... 26
Kampus SGH.................................................................................................................................... 27


W ramach projektu „INNOWACYJNA SGH = WIEDZA + DOŚWIADCZENIE” oferujemy
studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych bezpłatne kursy wyrównawcze z
matematyki – szczegóły str. 22.
                                                                            2
        Studia stacjonarne licencjackie w SGH
    Zgodnie z Systemem Bolońskim, studia licencjackie są pierwszym stopniem studiów
wyższych. Mają one charakter akademicki, trwają 3 lata (sześć semestrów). Nad ich przebiegiem
czuwa w SGH Dziekanat Studium Licencjackiego.
    Program stacjonarnych studiów licencjackich opracowano tak, aby umożliwił przekazanie
nowoczesnej,  gruntownej    wiedzy  ogólnoekonomicznej,  kierunkowej  i  specjalizacyjnej.
Studia przygotowują zarówno do podjęcia pracy zawodowej, jak i dalszego kształcenia na
poziomie magisterskim. Kończą się napisaniem pracy licencjackiej. Wyboru kierunku należy
dokonać do końca I roku studiów (nie dotyczy to studentów kierunków MSG, MIESI i Zarzadzania
w jęz. angielskim). Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki: oferujemy aż 9 kierunków studiów i
ponad dwadzieścia specjalności. W planie studiów wymiar godzin, obejmujący przedmioty
podstawowe, kierunkowe i do wyboru, w tym związane z kierunkiem oraz języki obce, seminarium
licencjacie, wf i praktyki, daje możliwość uzyskania 180 punktów ECTS lub więcej.
    Dziekanat Studiów Licencjackich funkcjonuje w systemie Dziekanatu Wirtualnego.
Zgodnie  z  zasadami   i   kryteriami  ustalonymi  przez  Senat  Akademicki   SGH
i zawartymi w regulaminie studiów, studenci wybierają interesujące ich zajęcia i wykładowców,
kierując się przy tym obowiązującym planem studiów. Pełna oferta dydaktyczna SGH
prezentowana jest w „Planie studiów i programie nauczania dla studiów pierwszego i drugiego
stopnia w SGH” oraz „Ofercie dydaktycznej SGH”,. W dokumentach tych znajdują się propozycje
wykładów i innych zajęć zgłoszone przez poszczególnych wykładowców, wraz z opisem ich
programów i zasad zaliczania.
    Studenci mają możliwość ukończenia jednej lub kilku dowolnych specjalności
obejmujących szczegółową wiedzę specjalistyczną, pogłębiającą    pole ich zainteresowań i -
docelowo – profilującą kierunek dalszej edukacji na poziomie magisterskim, jak również mogą
stanowić znaczący atut na rynku pracy.
    Program studiów licencjackich obejmuje nie tylko ofertę zajęć dydaktycznych
przygotowanych przez katedry i instytuty SGH, ale także szeroką ofertę programów wymiany
międzynarodowej – studiów akademickich i praktyk zagranicznych w międzynarodowych
instytucjach i organizacjach gospodarczych. W programie wszystkich kierunków przewidziano
obowiązkowe zaliczenie praktyk (w kraju lub za granicą).
    Po uzyskaniu tytułu licencjata na wybranym kierunku można zakończyć studia i podjąć
pracę, kontynuować naukę w SGH na studiach drugiego stopnia, albo w ramach tego samego


                                                3
kierunku, albo na innym kierunku, można także podjąć studia w innej uczelni, w Polsce lub za
granicą.
  Dla ułatwienia startu w życie akademickie Dziekanat Studium Licencjackiego przygotował
program adaptacyjno-integracyjny START, który pomaga podjąć wiele decyzji związanych ze
studiami,   a   także   pozwala    uniknąć   wielu problemów   społecznych
i życiowych, z którym możecie się spotkać w czasie studiów .


    Na początku roku akademickiego zapraszamy wszystkich nowoprzyjętych studentów na
spotkania organizacyjne, podczas których dowiecie się więcej o systemie studiowania w SGH, o
tym, jak korzystać z zasobów Biblioteki i o najważniejszych Waszych prawach i obowiązkach.
Zespół Dziekański (w składzie: prof. SGH, dr hab. Grażyna Wojtkowska - Łodej, dr Józef Biskup,
dr Rafał Towalski, dr Małgorzata Stawicka, dr inż. Anna Zbierzchowska) pomoże Wam w
stawianiu pierwszych kroków w życiu studenckim.
      Studia niestacjonarne w trybie popołudniowym
    Władze Uczelni, mając świadomość, że wskutek ograniczonego limitu przyjęć wielu
dobrych kandydatów nie dostaje się do SGH na studia stacjonarne postanowiły stworzyć dla nich
dodatkową możliwość studiów i uruchomić popołudniowe niestacjonarne studia pierwszego
stopnia (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 17.10 – 20.40).
    Studia popołudniowe są płatne i stanowią prawie pełne odbicie („kalkę”) studiów
stacjonarnych, począwszy od programu nauczania, poprzez prawa i przywileje studenckie, na
dyplomie licencjata SGH kończąc. Różnica dotyczy lektoratów: na studiach popołudniowych drugi
język jest nieobowiązkowy, można go realizować na dodatkowych, płatnych kursach językowych.
Nie są też obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Studia popołudniowe trwają 6
semestrów i odpowiadają 180 punktom ECTS, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata,
po uprzednim uzyskaniu absolutorium, pozytywnej recenzji pracy licencjackiej oraz jej obronie.
    Podobnie jak na studiach stacjonarnych celem kształcenia na studiach popołudniowych jest
przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej
oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych absolwentom do podjęcia studiów magisterskich,
bądź pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
    Kandydaci na studia popołudniowe, tak samo jak kandydaci na studia stacjonarne, nie
muszą wybierać kierunku w momencie przystępowania do rekrutacji lub zaraz po


                                                 4
zakwalifikowaniu na studia. Rekrutacja odbywa się na uczelnię, a właściwym momentem wyboru
kierunku jest koniec I roku studiów.
    Wybór   kierunku  to  wybór   określonej  sekwencji  przedmiotów  (kierunkowych
i specjalizacyjnych). Dobór przedmiotów odbywa się według ściśle określonych zasad, w ramach
kryteriów ustalonych przez Senat Akademicki SGH. Studenci studiów popołudniowych dokonują
wyboru interesujących ich zajęć oraz wykładowców za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.
Kompletna oferta dydaktyczna uczelni oraz zasady doboru zajęć opisywane są w „Planie studiów i
programie nauczania dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH” oraz w „Ofercie
dydaktycznej SGH”. Zawarte są tam przedmioty, które mogą zostać uruchomione przez
wykładowców Uczelni w danym roku akademickim.
    Studenci studiów popołudniowych mogą, w miarę wolnych miejsc, uczestniczyć w
zajęciach adresowanych do studentów stacjonarnych.
    Dla najlepszych 5 % studentów niestacjonarnych (w tym popołudniowych) stworzona
została możliwość przeniesienia się na bezpłatne studia stacjonarne. Podstawą kwalifikacji jest
skumulowana    średnia  ocen   po   pierwszym   roku   studiów   wynosząca   4,4
i więcej. Z możliwości tej korzysta corocznie kilkunastu studentów.
  Studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym

    Są one wyodrębnionym organizacyjnie i programowo pierwszym etapem studiów. Trwają
6 semestrów, ich wartość punktowa wynosi 180 ECTS i kończą się nadaniem tytułu zawodowego
licencjata po obronie pracy dyplomowej.
    Studia te są płatne. Ich program jest prawie taki sam jak studiów stacjonarnych. Na studiach
sobotnio-niedzielnych, podobnie jak i na innych studiach niestacjonarnych, obowiązuje nauka
jednego języka obcego i nie ma obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
    Zdobyta wiedza ogólnoekonomiczna, podstawowa i kierunkowa z wybranego kierunku
studiów stanowi podstawę do podjęcia studiów magisterskich lub pracy zawodowej.
    Kandydaci na studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne, podobnie jak kandydaci na studia
popołudniowe i studia stacjonarne, nie muszą wybierać kierunku studiów w momencie
przystępowania do rekrutacji. Zrobią to pod koniec pierwszego roku nauki.
    Proponowane   studentom    niestacjonarnym  kierunki  studiów  zawierają  zestawy
przedmiotów, których zaliczenie jest jednym z koniecznych warunków uzyskania dyplomu

                                                 5
licencjata. Dodatkowo studenci mają możliwość ukończenia określonej specjalności, której
zadaniem jest przygotowanie ich do zastosowania specjalistycznej wiedzy w określonej sferze
życia gospodarczego, administracji czy określonym typie organizacji. Studenci studiów
niestacjonarnych mają możliwość uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej.
Mogą też odbywać praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach i organizacjach.
   Najlepsi studenci, po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu innych
regulaminowych warunków, mogą ubiegać się o przeniesienie na bezpłatne studia
stacjonarne.
               Wirtualny Dziekanat

   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie korzysta ze wszystkich udogodnień,
jakie niesie ze sobą technologia informatyczna. Jako jedna z pierwszych uczelni
w Polsce, SGH wprowadziła internetowy system prezentacji wyników nauczania i
komunikacji Dziekanatu ze studentami, a ostatnio także wirtualne protokoły
egzaminacyjne.

                Jak działa Wirtualny Dziekanat?
Wirtualny Dziekanat jest narzędziem pozwalającym studentom na :
 dokonywanie wyborów przedmiotów,
 śledzenie uzyskanych ocen,
 kontrolę realizacji planu studiów,
 sprawdzanie stanu płatności za studia (dotyczy studentów niestacjonarnych),
 wgląd do oferty dydaktycznej (Informatora), na podstawie którego studenci tworzą
  indywidualne programy kształcenia, z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do
  internetu
   Szczególne miejsce w systemie Wirtualnego Dziekanatu zajmują semestralne deklaracje
wyboru przedmiotów. Studenci SGH na każdy semestr roku akademickiego mają prawo i
obowiązek stworzyć swoje indywidualne plany zajęć (co oznacza, że wszyscy studenci SGH mają
indywidualny tok studiów). W przypadku studentów kierunku MSG, MIESI i Zarządzania w języku
angielskim prawo kształtowania indywidualnego harmonogramu dotyczy jedynie wybranych zajęć.                                              6
    Dwa razy w roku odbywa się dwuetapowy proces składania deklaracji semestralnych.
W pierwszym etapie studenci deklarują, jakie przedmioty i u których wykładowców chcieliby
studiować w kolejnym semestrze. Deklaracje są podstawą do uruchamiania przez Dziekanat
konkretnych przedmiotów.
W drugim etapie następuje ostateczny wybór przedmiotów, wykładowców i grup studenckich na
następny semestr. Etapy składania deklaracji są dla studentów obowiązkowe. Ich terminy
umieszczane są w gablotach przed Dziekanatem oraz na stronach Wirtualnego Dziekanatu.
Studenci rozpoczynający naukę w I semestrze przystępują do wyborów:
 1-7 września – I etap,
 15-20 września – II etap.


    W celu ułatwienia studentom dostępu do sieci, SGH przygotowała około 80 stanowisk
komputerowych, z których mogą korzystać w godzinach funkcjonowania Uczelni. Ponadto w SGH
działa bezprzewodowa sieć internetowa, która umożliwia połączenie się z internetem praktycznie z
każdego miejsca SGH.
    Na początku roku akademickiego studenci pierwszego roku przechodzą obowiązkowe
szkolenie informatyczne, w trakcie którego poznają zasady funkcjonowania sieci intranetowej
naszej uczelni oraz uczą się, jak korzystać z bogatej oferty informatycznej Szkoły Głównej
Handlowej.
               Nauka języków obcych
    Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języków obcych w SGH jest
Centrum Nauki Języków Obcych (CNJO).
    CNJO mieści się w budynku głównym, na drugim piętrze, w następujących salach:
202 G - pokój lektorski, w którym odbywają się dyżury kierowników studiów językowych
     poszczególnych języków
203 G - sekretariat
204 G - gabinet dyrektora i jego zastępców
205 G - biblioteka z czytelnią (czynna również w soboty)
207 G - pokój lektorski, w którym odbywają się konsultacje wykładowców języka
    niemieckiego i języka rosyjskiego
208 G - medioteka do pracy indywidualnej z materiałami audiowizualnymi
                                               7
    (czynna również w soboty)
210 G - pokój lektorski, w którym odbywają się konsultacje wykładowców języka
     angielskiego i języków romańskich
206 G, 209 G, 211 G - 216 G - sale dydaktyczne
    Bieżące  informacje  dotyczące   lektoratów,  terminy  konsultacji  poszczególnych
wykładowców,   terminy  dyżurów    kierowników  studiów  danego  języka  oraz  studiów
niestacjonarnych, informacje o odwołanych zajęciach, wykaz uznawanych certyfikatów na
studiach niestacjonarnych itp. znajdują się w gablocie umieszczonej na korytarzu przy wejściu do
sekretariatu.
    Wszystkie sprawy dotyczące danego języka załatwiają kierownicy studium danego języka
lub koordynator studiów niestacjonarnych na swoich dyżurach. Harmonogramy zajęć I roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz listy grup językowych zostaną wywieszone w
gablotach na korytarzu przy sali 210 G.
Zajęcia z języków obcych na studiach stacjonarnych:
  Studentów obowiązuje nauka dwóch języków:
 język I na poziomie rozszerzonym - nauka trwa 4 semestry x 60 godz. = 240 godzin
 język II na poziomie podstawowym - nauka trwa 4 semestry x 60 godz. = 240 godzin
 na obu poziomach istnieje możliwość kontynuowania nauki języka w sem. V ( 30 lub 45godz.)
  w ramach przedmiotów do wyboru. Na V sem. CNJO opracowało ofertę zajęć sprofilowanych.
  Nie będą organizowane grupy dla początkujących (poziom zerowy)
  Studentów obowiązuje nauka tych języków i na takim poziomie, jakie zostały zadeklarowane
  w toku rekrutacji (wyklucza się zmiany w tym zakresie)
  W przypadku braków utrudniających realizację programu nauczania będzie możliwe
  uzupełnienie ich na płatnych kursach wyrównawczych organizowanych przez CNJO
  (informacja w bibliotece CNJO, p. 205 G).
Zajęcia z języków obcych na studiach niestacjonarnych w trybie popołudniowym:
  Studentów obowiązuje nauka jednego języka obcego na poziomie rozszerzonym.
  Nauka trwa 4 semestry x 60 godz. = 240 godzin. Istnieje możliwość kontynuowania nauki
  języka w sem. V (30 lub 45 godz. ) w ramach przedmiotów do wyboru. Na sem. V CNJO
  opracowało ofertę zajęć sprofilowanych.
  Program nauczania jest dokładnie taki sam, jak program języka I na studiach stacjonarnych.
                                                 8
  W przypadku braków utrudniających realizację programu nauczania będzie możliwe
  uzupełnienia ich na płatnych kursach wyrównawczych organizowanych przez CNJO
  (informacja w bibliotece CNJO, p. 205 G).
    Lektoraty należą do zajęć dydaktycznych, na których obecność jest obowiązkowa. Na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w trybie popołudniowym dopuszczalne są trzy
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Za swoją pracę student może w semestrze uzyskać 100 punktów:
 60 punktów za dwie prace kontrolne (każda po 30 punktów), które trwają po 90 minut
 10 punktów za inne prace pisemne (zadania domowe i krótkie sprawdziany)
 30 punktów za język mówiony (w tym do 10 punktów za lekturę lub prezentację
  przygotowaną przez studenta zgodnie z wytycznymi określonymi przez lektora),
 20 punktów za prace w trakcie zajęć, tzn. za wypowiedzi przygotowane i spontaniczne ,
  zależnie od celów wyznaczonych w danym semestrze).
Do zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie minimum punktowego:
 35 punktów z 60 możliwych za obie prace kontrolne
 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania.
Przeliczanie punktów na ocenę następuje w końcu semestru wg następujących zasad:
                Punktów      Ocena
                60-67       3
                68-75       3,5
                76-82       4,0
                83-89       4,5
                90-95       5,0
                96-100      5,5

W przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru w I i II terminie i chęci skorzystania z §34
„Regulaminu studiów”, egzamin komisyjny będzie musiał uwzględniać wszystkie elementy
programu realizowanego w ciągu całego semestru w ramach poszczególnych sprawności
językowych oraz zadań, o których była mowa powyżej.
Zajęcia z języków obcych na studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio – niedzielnym:
  Studentów obowiązuje nauka jednego języka.
  Nauka trwa 4 semestry x 24 godziny = 96 godzin
  Nie będą organizowane grupy dla początkujących (poziom zerowy)
  Studenci są zobowiązani do nauki języka, który zadeklarowali w toku rekrutacji (wyklucza się
  zmiany w tym zakresie).


                                               9
  Nauka odbywa się na dwóch poziomach:
   poziom niższy (A2),
   poziom wyższy (B1).
  Wyboru poziomu dokonuje student w toku rekrutacji.
  Istnieje możliwość zmiany poziomu najpóźniej po drugich zajęciach w pierwszym semestrze,
  względnie (w uzasadnionych przypadkach) przed rozpoczęciem drugiego semestru, pod
  warunkiem uzyskania zaliczenia semestru pierwszego.
    Zmiany grupy i poziomu nauczania dokonuje dziekanat na podstawie podania studenta
zaopiniowanego przez koordynatora danego języka.
Zaliczenie semestru następuje w oparciu o:
 obecność na zajęciach (liczba obecności musi przekroczyć liczbę nieobecności)
 pozytywne oceny z dwóch prac kontrolnych,
 pozytywne oceny zleconych przez lektora pisemnych prac domowych,
 aktywność na zajęciach, tzn. udział studenta w ustnych formach komunikacji (wypowiedzi,
  prezentacje, dyskusje), objętych programem nauczania dla danego semestru.
    W przypadku nie uzyskania zaliczenia semestru w I i II terminie i chęci skorzystania z §34
„Regulaminu studiów”, egzamin komisyjny musi się składać z części pisemnej i ustnej
i obejmować wszystkie elementy programu nauczania przewidzianego na dany semestr.
Informacje dodatkowe :
    Studenci studiów niestacjonarnych sob.- niedz. posiadający odpowiednie certyfikaty
językowe mogą być zwolnieni z części lub całości lektoratu.
Wykaz uznawanych certyfikatów, zakresu zwolnienia i przewidzianych ocen znajduje się
w gablocie przy sekretariacie CNJO oraz pod adresem www.sgh.waw.pl/cnjo
Studenci studiów niestacjonarnych rozpoczynają procedurę zwolnienia w dziekanacie.
    Dodatkową ofertą dydaktyczną CNJO są odpłatne kursy językowe na różnych poziomach,
zarówno w zakresie języka ogólnego jak i języka gospodarki. Oferta ta obejmuje języki: angielski,
chiński, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski i włoski.
W przypadku zainteresowania będą również organizowane kursy wyrównawcze dla studentów,
którzy mają duże braki i kłopoty z realizacją przewidzianego dla danego typu studiów programu
nauczania.
Szczegółowe informacje dot. odpłatnych kursów językowych można uzyskać w bibliotece CNJO
(p. 205 G).                                               10
                 E-learning w SGH

SGH wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji. Dla studentów SGH
organizowane są pełne wykłady e-learningowe, jak również udostępniane są moduły lekcyjne
uzupełniające przedmioty podstawowe oraz niektóre przedmioty kierunkowe. Zachęcamy do
korzystania z e-learningowej oferty Uczelni. Podstawowe informacje na jej temat zostały
zaprezentowanie w niniejszym opracowaniu.


Oferta przedmiotowa
   SGH udostępnia dla studentów moduły e-learningowe uzupełniające treści przedmiotów
podstawowych, a także oferuje 45 pełnych wykładów online na trzech platformach
e-learningowych: www.e-sgh.pl, www.e-sgh.com, www.econet.pl. Część z bogatej oferty
przedmiotów online (lista dostępna jest na stronie www.cren.pl/oferta) prowadzona jest w ramach
współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, co dodatkowo uatrakcyjnia proces kształcenia i
pracy – w grupach studentów z różnych ośrodków akademickich.
   Dodatkowo każdy nauczyciel SGH ma możliwość przygotowania dla swoich studentów
autorskiej strony e-edukacyjnej – zawierającej nie tylko materiały dydaktyczne, ale również forum
dyskusyjne i wirtualny dziennik. Na stronie „Niezbędnik e-sgh” (www.e-sgh.pl/niezbednik/)
znajduje się wykaz wykładowców, którzy utworzyli takie serwisy, dedykowane prowadzonym
przez nich przedmiotom z oferty dydaktycznej SGH.


Obowiązkowe e-learningowe szkolenia instruktażowe - zapisz się już teraz
   Studenci pierwszego semestru studiów licencjackich i magisterskich w SGH zobowiązani są
do zrealizowania trzech e-learningowych szkoleń: bibliotecznego, BHP oraz szkolenia z podstaw
ochrony własności intelektualnej. W obecnej edycji szkolenia instruktażowe dostępne są na
platformie e-sgh.pl od 1 października 2011 r. i kończą się testami zaliczeniowym. Testy te należy
pozytywnie zaliczyć do 31 października 2011 r. Warto już teraz zapisać się na szkolenia
instruktażowe, by po zapoznaniu się z materiałami przystąpić do rozwiązania testu. W razie
niepowodzenia student może przystępować do testu wielokrotnie, jednakże za każdym razem
muszą upłynąć 24 godziny od poprzedniej, nieudanej próby. By zapisać się na e-learningowe
szkolenia, należy wypełnić internetową kartę zgłoszeniową: www.e-sgh.pl/kursy-instruktazowe/
W zgłoszeniu należy wpisać swoje dane, w tym adres e-mail z którego korzysta się na co dzień. Na
wskazany adres przesłana zostanie wiadomość z linkiem aktywującym konto oraz login i hasło do

                                               11
platformy e-sgh.pl. Po zalogowaniu się wszystkie trzy szkolenia znajdują się w katalogu:
Szkolenia instruktażowe.


Organizacja zajęć online
    Zajęcia e-learningowe w SGH są bezpłatne dla studentów. Moduły lekcyjne, z których
składa się dany e-wykład, udostępniane są według określonego harmonogramu. Materiały
e-learningowe przygotowywane są według specjalnych standardów metodycznych. Dzięki temu
treści wykładów wzbogacane są m.in. o interaktywne zadania i testy, a także case studies i pytania
problemowe, które umożliwiają realizację wirtualnych zajęć (m.in. poprzez forum dyskusyjne).
    Pełne przedmioty e-learningowe realizowane są przeważnie w wymiarze 30-godzinnym
(występują także przedmioty 15-godzinne oraz jeden 60-godzinny), jako połączona forma wykładu
z ćwiczeniami. Udział studentów w wirtualnych zajęciach jest oceniany przez prowadzących, a
aktywność online stanowi istotny element oceny końcowej z przedmiotu. Drugim elementem
oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. Aby zapewnić wysoką
jakość zajęć, wprowadzone zostały limity przyjęć na e-learningowe wykłady.
    Natomiast moduły e-learningowe uzupełniające przedmioty podstawowe mają za zadanie
pomóc w jak najlepszym przygotowaniu się do zaliczeń i egzaminów z przedmiotów
realizowanych w tradycyjnym toku kształcenia. W tej formie wypełniane są godziny do
samodzielnej pracy studenta pod kontrolą wykładowcy.


Laboratorium e-sgh
    Ze szkoleń instruktażowych, tak jak w przypadku pozostałych zasobów dostępnych na
platformach e-learningowych SGH, studenci mogą korzystać o dowolnej porze i z dowolnego
miejsca z dostępem do internetu. Istnieje także możliwość korzystania z laboratorium e-
learningowego, które mieści się w sali 226 w Budynku Głównym SGH. W tym miejscu można
skorzystać ze stanowisk komputerowych, uzyskać pomoc techniczną a także informacje dotyczące
systemu e-learningowego w SGH.


Więcej informacji
    Aktualne informacje nt. uruchamianych wykładów, sposobu zapisu i realizacji zajęć
e-learningowych dostępne są na stronie internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej
SGH: www.cren.pl/oferta/
                                                12
                Wyjazdy zagraniczne

   Studenci studiów licencjackich mogą składać aplikację na wyjazd zagraniczny po I semestrze
studiów. Szkoła Główna Handlowa uczestniczy w wielu programach międzynarodowej wymiany
studentów, co stwarza możliwości odbywania części studiów w renomowanych uczelniach
zagranicznych. Do najbardziej znanych programów należą program Erasmus (obejmuje ok. 160
uczelni z krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii), umowy międzyrządowe oraz wyjazdy w
ramach umów bilateralnych, które zawierane są przez SGH z uczelniami pozaeuropejskimi.
   W ramach programu Erasmus studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
   w celu realizacji części studiów w zagranicznej uczelni współpracującej z SGH. Musi to być
   szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie i posiadająca Kartę
   Uczelni Erasmusa. Można odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej
   dziedzinie, którą studiuje się w uczelni macierzystej. Lista uczelni, z którymi SGH ma
   podpisane umowy Erasmus znajduje się na stronie internetowej w dziale „Współpraca z
   zagranicą”.
lub
   w celu odbycia praktyki – instytucja, w której praktyka jest odbywana musi być zlokalizowana
   w kraju uczestniczącym w programie Erasmus; więcej informacji dotyczących zasad
   kwalifikacji, rodzaju instytucji, w której można odbyć praktykę można znaleźć na stronie
   http://www.sgh.waw.pl/crpm_/erasmus/s/prakt-pl/.


   Studenci mogą też uczestniczyć w Polsko-Niemieckim Forum Akademickim. Jest to program
merytoryczny, stworzony przy współpracy SGH, Uniwersytetu im. Johanna Gutenberga w
Moguncji i Uniwersytetu im. Georga Mercatora w Duisburgu. Zajęcia prowadzone są w języku
niemieckim przez wykładowców niemieckich uczelni.
   Wyjazdy zagraniczne obejmują stypendia delegowane (na podstawie skierowania w ramach
wymiany, bądź programu stypendialnego) i własne, studenckie przedsięwzięcia. Studenci
ubiegający się o wyjazd na podstawie programów realizowanych przy współpracy SGH z innymi
uczelniami, lub w ramach studiów na zasadach „free-movers”, przygotowują Learning Agreement
z listą wybranych przedmiotów oraz odpowiadającą im liczbą punktów ECTS, która powinna
wynosić minimum 30 ECTS na semestr.
                                                13
  Więcej informacji, zarówno o procedurach jak i zasadach związanych ze studiami w uczelniach
zagranicznych, można uzyskać w Centrum Programów Międzynarodowych (CPM) lub na stronach
internetowych http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/wspolpraca.
            Studenckie praktyki zawodowe

  Praktyki zawodowe mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok
studiów. Praktyki mają charakter obligatoryjny i ich zaliczenie jest warunkiem uzyskania
absolutorium. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 3 punkty ECTS i jednokrotny wpis przy
zaliczeniu semestru, w którym student odbył praktykę (do minimum programowego jednego
kierunku studiów może być zaliczona tylko jedna praktyka).
  Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta, zgodna z
charakterem studiów.
  Praktyka może odbywać się także w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach
zagranicznych, które zawarły z uczelnią porozumienie o współpracy (np. Erasmus). Może to być
także praktyka w zagranicznej szkole wyższej w jednostkach administracji.
    Na kierunkach gospodarka przestrzenna oraz finanse i rachunkowość czas trwania praktyki
nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie, zaś na pozostałych nie krótszy niż 3 tygodnie.
    Szczegółowych informacji dotyczących praktyk studenckich udziela Biuro ds. Absolwentów
(http://www.kariera.sgh.waw.pl/), Centrum Programów Międzynarodowych http://www.sgh.waw.pl/crpm)
oraz Dział Nauczania (http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/nauczania).
                                                 14
        Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

    Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką, która dba o zdrowie i kulturę
fizyczną studentów SGH. Zajęcia prowadzone są w trzech formach : grupy WF, sekcje sportowe
AZS-SGH i obozy sportowe. Student zobowiązany jest do zaliczenia wychowania fizycznego
w wymiarze min. 60 godz. w trakcie pierwszego roku studiów stacjonarnych licencjackich
(otrzymuje zaliczenie w formie oceny oraz punkty ECTS 2 lub 4). Istnieją różne możliwości
zaliczenia :
 ćwicząc w grupie wf 2 semestry = ocena i 1 pkt ECTS / sem.
 ćwicząc w sekcji sportowej AZS-SGH 2 semestry = ocena i 2pkt ECTS/ sem.
 biorąc udział w obozie ( zimowym lub letnim) = w zamian za 1 semestr = ocena i 1pkt ECTS .
    CWFiS   posiada szeroką ofertę dyscyplin do wyboru np. fitness dla kobiet (aerobik,
callanetics, pilates, step), gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna halowa) poza tym
pływanie, tenis, boks, taniec towarzyski, rehabilitacja, żeglarstwo, windsurfing, narciarstwo,
snowboard, brydż, szachy i tenis stołowy.
    Obozy  letnie  odbywają  się   na  Mazurach  (żeglarsko-windsurfingowo-rowerowe
16 dniowe), w Beskidzie Żywieckim (ogólno sportowy z jeździectwem i kajakarstwem 10
dniowy), a zimą obozy narciarsko- snowboardowe w kraju i za granicą (10 dniowe).
    Sekretariat CWFiS   mieści się na parterze bud. Gł. Zajęcia prowadzone są w sali
gimnastycznej, w ośrodku kulturystycznym lub na basenie (podziemia bud. Gł.) poza tym przy
ul. Wiśniowej 41 w sali gier zespołowych. Natomiast sekcje sportowe AZS- SGH zajęcia
przeważnie odbywają w wynajętych obiektach poza uczelnią np. ,,WARSZAWIANKA ,, Szkoła
przy ul. Stokłosy – Ursynów lub boisko ,,SKRA” – Ochota .
    Plan zajęć WF na dany rok akademicki oraz Regulamin zaliczenia WF wraz zasadami
wyboru i sposobu zapisania się na WF (zatwierdzony przez Senat SGH) znajdują się na stronie
www.sgh.waw.pl/cwfis/ oraz w gablocie przed Sekretariatem CWFiS (parter bud. Gł.).
UWAGA!
ZAPRASZAMY dnia 6 października o godz.17.00 do AULI GŁÓWNEJ na spotkanie
z pracownikami i trenerami z CWFiS, gdzie zostaną wytłumaczone szczegóły dotyczące
wychowania fizycznego.
WAŻNE!
Studencie roku ,,0”, już możesz zaliczyć WF jadąc z nami na obóz we wrześniu w Beskid Żywiecki
– SZCZYRK- TRESNA od 1.09.2011r.do 10.09.2011r.
Z A P R A S Z A M Y !!!

                                               15
            Biblioteka SGH wita i zaprasza

    Wykłady, zajęcia, kolokwia, egzaminy, coraz częściej dodatkowe zajęcia, warsztaty,
studenckie koła naukowe. Oto rytm codziennej pracy studentów. Dla tych, którzy dopiero
wkraczają w progi Uczelni rozpoczynając studia to zupełnie nowy świat, w którym trzeba
wykazywać się dużą samodyscypliną, a zarazem samodzielnością myślenia i docierania do różnych
źródeł wiedzy. Słowo studia oznacza studiowanie, a więc zgłębianie różnych dziedzin w oparciu o
indywidualną pracę. We współczesnym świecie nazywanym globalną wioską, gdy dostęp do
mediów (słowa drukowanego, radia, telewizji, internetu) jest praktycznie nieograniczony,
szczególne miejsce zajmują wciąż biblioteki, wśród nich biblioteki szkół wyższych. Uznawane
przez wielu za świątynie wiedzy, od dziesiątków i setek lat gromadzą różnego rodzaju
wydawnictwa towarzysząc studentom i uczonym. Wśród nich jest także nasza Biblioteka Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, licząca sobie dokładnie tyle samo lat, co założone w 1906 roku
w Warszawie Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego, z których wywodzi się nasza
Uczelnia.
    Chcielibyśmy, by nasza Biblioteka uczelniana przyciągała studentów stwarzając możliwie
najlepsze warunki pracy. Oprócz starań i wysiłków władz Uczelni, dyrekcji i pracowników
Biblioteki, potrzebne jest poznanie jej przez studentów, przyzwyczajenie się do sposobu jej
funkcjonowania, umiejętność samodzielnego poruszania się wśród wielu katalogów i zbiorów, tak
by docieranie do różnych źródeł wiedzy odbywało się sprawnie i sprawiało satysfakcję w postaci
poczucia, iż pracujemy efektywnie, korzystamy z dużej ilości wydawnictw znajdując w nich
rzeczywiście to, czego poszukujemy i stale poszerzamy swą wiedzę i umiejętności potrzebne w
przyszłej pracy. Wydatną pomocą powinien być program komputerowy Aleph, dzięki któremu
poważna część zasobów biblioteki ujęta jest w katalogu elektronicznym dostępnym za pomocą
sieci komputerowych. Warto zaznaczyć, że profil gromadzenia zbiorów w Bibliotece SGH,
największej bibliotece ekonomicznej w kraju, jest szeroki i oprócz tematyki gospodarczej,
gromadzimy także prace z całego spektrum nauk społecznych towarzyszącego ekonomii
(psychologii, socjologii, filozofii, nauk politycznych, historii), co powinno sprzyjać studiom
interdyscyplinarnym i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu.
    Spośród ponad jednego miliona woluminów jedynie podręczniki są przeznaczone do
wypożyczania przez studentów. Istnieje możliwość zamawiania ich przez internet. Olbrzymia
większość tradycyjnych zbiorów (czasopism i wydawnictw książkowych), jakie zgromadziła
Biblioteka w ciągu stu lat swego istnienia, dostępna jest wyłącznie w kilku czytelniach: Czytelni

                                               16
Ogólnej, w której z można korzystać w wolnym dostępie z około 20 000 woluminów, a z
pozostałych zbiorów po wypełnieniu rewersu bibliotecznego, Czytelni Czasopism Polskich
dysponującej 505 tytułami aktualnych wydawnictw; Czytelni Czasopism Zagranicznych oferującej
500 bieżących tytułów w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim;
Oddziale Informacji Naukowej. Wiele tytułów czasopism dostępnych jest dla studentów Szkoły
Głównej Handlowej także on-line w całej sieci uczelnianej. Istnieje także możliwość korzystania z
nich poza Uczelnią dzięki systemowi VPN (Virtual Personal Network), który funkcjonuje w
Uczelni od początku 2011 roku.
    Ważną pomocą będzie obowiązkowe szkolenie biblioteczne, przeprowadzane dla
wszystkich studentów pierwszego roku w trybie on-line. Istotne jest również wyrobienie w
sobie nawyku korzystania ze strony internetowej Biblioteki, na której zamieszczane są
najważniejsze komunikaty informujące o godzinach otwarcia naszej książnicy, warunkach dostępu
do baz danych, szkoleniach. Polecamy zapoznanie się z regulaminem Biblioteki, zwłaszcza z
obowiązującymi zasadami wypożyczeń.
    Mamy nadzieję, że istotnym dopełnieniem działalności Biblioteki stanie się atrakcyjnie
urządzone miejsce wspólnej pracy studentów urządzone w dużej sali, w bezpośrednim sąsiedztwie
Czytelni Ogólnej. Będzie ono wyposażone w bogaty księgozbiór podręczny w postaci licznych
słowników i encyklopedii oraz stanowiska komputerowe.
    Staramy się także likwidować bariery, na które natrafiają osoby niepełnosprawne Parter
naszej Biblioteki w praktyce jest już w pełni dla nich dostępny. Ponadto specjalny powiększalnik
elektroniczny My Reader zainstalowany w Czytelni Czasopism Polskich ma ułatwić korzystanie ze
zbiorów czytelnikom niedowidzącym. W Centrum Dokumentacji Europejskiej stworzyliśmy
specjalne stanowisko komputerowe z myślą o osobach niepełnosprawnych. Wyposażone jest ono
w zestaw do skanowania i czytania Multilektor (wraz z programem Cycero i FineReader),
oprogramowanie mówiące (Jaws) i powiększająco-mówiące (ZoomText MagReader), ułatwiony
dostęp do internetu, specjalną mysz dla osób z niesprawnością rąk oraz słuchawki. Osoby
niepełnosprawne korzystają także ze specjalnych uprawnień w wypożyczaniu książek.
                                               17
         Centrum Dokumentacji Europejskiej

    Centrum Dokumentacji Europejskiej, działające przy Bibliotece SGH, jest częścią
ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Europe Direct. W państwach członkowskich Unii
Europejskiej działa ponad 700 takich punktów.
    Księgozbiór CDE liczy ponad 4000 woluminów książek i kilkadziesiąt tytułów czasopism.
Stanowi on depozyt publikacji wydawanych przez mający swą siedzibę w Luksemburgu Urząd ds.
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz inne instytucje i agendy UE, polskie
i zagraniczne organizacje rządowe i pozarządowe.
    Kolekcja CDE obejmuje akty prawne UE, książki, czasopisma, broszury, etc.; materiały
zarówno drukowane jak i elektroniczne. Dokumenty zostały skatalogowane, ich opisy znajdują się
w katalogu komputerowym Biblioteki SGH. Wyróżnia je sygnatura CDE.
    Czytelnicy mają wolny dostęp do publikacji zgromadzonych w CDE. Ogólne zasady
korzystania ze zbiorów zostały sprecyzowane w Regulaminie Centrum Dokumentacji Europejskiej,
dostępnym w całości na stronie internetowej CDE.
    CDE dysponuje również 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, można
tu skorzystać ze wszystkich baz danych prenumerowanych przez Bibliotekę SGH, w takim samym
zakresie jak w Oddziale Informacji Naukowej. Pracownicy CDE odpowiadają na pytania
tematycznie związane z Unią Europejską i procesami integracyjnymi w Europie; udzielają też
wszelkich informacji dotyczących nie tylko księgozbioru CDE, ale również zbiorów Biblioteki
SGH, jej zasobów elektronicznych i baz danych.
    Centrum Dokumentacji Europejskiej mieści się na parterze budynku Biblioteki SGH,
w pokoju nr 9. Organizacyjnie podlega Oddziałowi Informacji Naukowej biblioteki SGH. Jest
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 20:30.
                                              18
                  Jak studiować?

        Program adaptacyjno-integracyjny START
        dla studentów I roku studiów licencjackich
           w roku akademickim 2011/2012

Celem programu jest ułatwienie startu w życie akademickie studentom pierwszego roku studiów
licencjackich. Będzie on realizowany w następujących blokach:

I BLOK
Regulamin studiów: „Zapoznaj się dzisiaj, jutro nie będziesz miał problemów”
1. Studia stacjonarne
06.10.2011 r. (czwartek)
godzina: 13.30 – 15.10 Aula Główna
2. Studia niestacjonarne – tryb popołudniowy
06.10.2011 r. (czwartek)
godzina: 13.30 – 15.10 Aula Główna
3. Studia niestacjonarne – tryb sobotnio-niedzielny
01.10.2011 r. (sobota)
godzina: 15.20 – 17.00 Aula II Gmach G
II BLOK
13.10.2011 r. (czwartek)   13.30-15.10 Aula Główna
„Studia wyższe – nowe wyzwanie dla młodego człowieka”
Omówienie strategii studiowania, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz globalnych problemów
i wyzwań współczesnego świata (narkomania, terroryzm itp.).
13.10.2011 r. (czwartek)   17.10-19.00 Aula Główna
Prezentacja organizacji studenckich i różnych form aktywności studentów w SGH.
III BLOK – Wybór kierunków studiów
1. Prezentacja kierunków studiów oraz cyklu wykładów otwartych reprezentatywnych dla
określonych kierunków na studiach licencjackich, ułatwiających studentom dokonanie wyboru – 9
spotkań, zazwyczaj dwa razy w miesiącu, w Auli Głównej w godz. 13.30 – 15.10.
2.Spotkanie dla studentów II semestru podsumowujące wybór kierunków, - harmonogram
wyboru kierunków, oferta dydaktyczna.
Ponadto oferujemy studentom konsultacje psychopedagogiczne - lekarski dyżur pomocy
psychologicznej (godziny dyżuru podane zostaną na początku semestru).
                                             19
     Wybrane postanowienia Regulaminu studiów

    Prawa i obowiązki studentów określa obowiązujący w SGH Regulamin studiów (zachęcamy do
szczegółowego zapoznania się z nim). Zgodnie z jego postanowieniami, bezpośrednimi przełożonymi
studentów są Dziekan Studium Licencjackiego oraz działający z jego upoważnienia Prodziekani.
    Podstawą zaliczenia każdego semestru jest plan studiów, obejmujący minimum zaliczeń
przedmiotów oraz minimum punktów ECTS, warunkujących uzyskanie wpisu na kolejny semestr.
Wykaz przedmiotów, wraz z przynależnymi im punktami ECTS, zawarty jest w „Planie studiów i
programie nauczania dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH” oraz Ofercie dydaktycznej
SGH, dostępnych w Bibliotece SGH oraz na stronie internetowej Wirtualnego Dziekanatu. Studenta
obowiązują oba te dokumenty uchwalone na rok akademicki, w którym rozpoczął on studia (zasada ta
nie dotyczy osób, które realizować będą studia licencjackie przez okres dłuższy niż 4 lata – powstaje
wówczas obowiązek zaliczenia różnic programowych).
    Studenta obowiązuje znajomość swojego indywidualnego planu studiów, co potwierdza
złożeniem internetowej deklaracji semestralnej w Wirtualnym Dziekanacie przed rozpoczęciem zajęć
w semestrze, którego deklaracja dotyczy. Plan ten obejmuje przedmioty obowiązkowe i przedmioty
wybrane przez studenta, przewidziane do realizacji w danym semestrze. Złożenie deklaracji jest
warunkiem wpisania studenta na wybrane przez niego zajęcia.
    Zgodnie z przyjętymi w SGH zasadami nie ma obowiązku wpisywania ocen końcowych do
indeksu. Jednak na życzenie studenta oceny te zostaną wpisane przez nauczyciela akademickiego
prowadzącego dany przedmiot. W podobnym trybie wnoszone są do indeksu adnotacje Dziekanatu
dotyczące przebiegu studiów.
  Studia w SGH realizowane są na kierunkach. W ramach studiów licencjackich istnieje obowiązek
zadeklarowania wybranego kierunku do końca drugiego semestru. Do końca trzeciego semestru
studentowi przysługuje prawo do zmiany zadeklarowanego wyboru (o skorzystaniu z tego prawa
należy poinformować Dziekana Studium Licencjackiego). Nie dotyczy to studentów kierunków MSG,
MIESI i Zarządzania w języku angielskim.
    Warto podkreślić, że każdy student SGH ma prawo do kształtowania indywidualnego
programu studiów, w tym wyboru specjalności.
    Studentowi przysługuje prawo wyboru wykładowcy, jeżeli zajęcia z danego przedmiotu
prowadzi więcej niż jeden nauczyciel akademicki (warunki tego wyboru określa wykładowca).
O pierwszeństwie wpisania na zajęcia do wybranego wykładowcy decyduje lista rankingowa.                                                 20
     Student ma obowiązek zaliczenia wszystkich zadeklarowanych przez siebie przedmiotów.
Powyższy warunek oznacza zatem, że do opracowania deklaracji należy podejść z wyjątkową uwagą
i odpowiedzialnością (w przypadku kolizji zajęć student ma obowiązek wyboru jednego z kolidujących
przedmiotów – w przeciwnym przypadku wykreślone zostaną wszystkie kolizyjne zajęcia). W
losowych sytuacjach ewentualne zmiany w strukturze zadeklarowanych przedmiotów wymagają zgody
Dziekana, po uprzednim zasięgnięciu opinii wykładowcy przedmiotu, którego owa zmiana dotyczy.
     Obowiązujący w SGH Regulamin pozwala studentom studiów niestacjonarnych (za zgodą
Dziekana) zapisywać się na przedmioty znajdujące się w ofercie studiów stacjonarnych, w miarę
wolnych miejsc (realizacja przedmiotów w tym trybie jest odpłatna). Studenci stacjonarni mogą
natomiast zapisywać się za zgodą Dziekana i z uwzględnieniem pozostałych wymienionych warunków
na przedmioty z oferty studiów niestacjonarnych (nieodpłatnie).
     Planując sesję warto pamiętać, że student ma prawo do zaliczania danego przedmiotu w dwóch
terminach, z wyjątkiem sytuacji kiedy w pierwszym terminie otrzymał ocenę pozytywną (innymi
słowy nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych). Za zgodą wykładowcy i zainteresowanych
studentów istnieje możliwość zorganizowania egzaminu zerowego w terminie wcześniejszym niż sesja
egzaminacyjna (uczestnictwo w nim nie jest obowiązkowe). Należy podkreślić w tym miejscu, że
ocena negatywna uzyskana w którymkolwiek terminie jest wliczana do średniej ze studiów. W
sytuacjach losowych Dziekan może na uzasadniony wniosek studenta wyrazić zgodę na przedłużenie
sesji.
     W przypadku niezaliczenia jednego lub dwóch przedmiotów student ma prawo do
warunkowego wpisu na kolejny semestr. Podanie w tej sprawie należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od daty zakończenia drugiego terminu sesji. Student, który ukończył co najmniej
pierwszy semestr i nie otrzymał zgody na warunkowy wpis na kolejny semestr może ubiegać się
o skierowanie na powtarzanie niezaliczonego semestru (powtarzany semestr wlicza się do planowego
okresu studiów).
     Ukończenie pierwszego roku studiów licencjackich otwiera możliwość ubiegania się o odbycie
praktyki zawodowej, premiowanej przyznaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS (na wszystkich
kierunkach praktyki są obowiązkowe). Szczegółowe informacje dotyczące praktyk dostępne są w
Dziale Nauczania.
     Zwieńczeniem studiów pierwszego stopnia jest zaliczenie seminarium licencjackiego oraz
napisanie pracy licencjackiej i jej obrona, do której student dopuszczony jest po zrealizowaniu
przewidzianego dla danego kierunku minimum programowego i punktowego (ECTS). Praca
dyplomowa musi być związana tematycznie z wybranym kierunkiem studiów, a jeżeli student realizuje
równolegle specjalność, praca musi nawiązywać również do tejże specjalności.

                                                21
    Zapraszamy na bezpłatne kursy z matematyki dla
                  studentów SGH

SGH organizuje bezpłatne kursy wyrównawcze z matematyki dla studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia. Kursy te odbywają się w ramach projektu „Innowacyjna SGH =
wiedza + doświadczenie”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kursy dla nowo przyjętych studentów studiów I i II stopnia:
  są bezpłatne,
  przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  trwają 30 lub 45 godzin (w zależności od grupy),
  wyrównują poziom znajomości matematyki u studentów.


Rekrutacja na kursy:
  rozpocznie się po otrzymaniu przez studentów numerów indeksu SGH,
  kandydaci sami zadecydują czy chcą wziąć udział w kursie na podstawie wypełnionego przez
  siebie testu samooceny (który zostanie udostępniony osobom posiadającym indeks SGH).


Osoby chętne do udziału w kursach zachęcamy do wypełnienia e-testu, który zostanie
udostępniony na stronie projektu.


Zapraszamy po więcej szczegółów:
Biuro projektu Innowacyjna SGH budynek A, ul. Rakowiecka 24, pok. 5, telefaks: 22 564 98 59
e-mail: innowacyjna-sgh@sgh.waw.pl
http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/innowacyjnasgh//kursymatematyka/
                                               22
        Organizacja roku akademickiego 2011/2012

                        Data          Dzień tygodnia
Zajęcia w semestrze zimowym   1 października 2011 – 20 stycznia   sobota – piątek
roku akademickiego 2011/2012          2012
Inauguracja roku akademickiego     4 października 2011 r.        wtorek
2011/2012                  godz. 11.00
Dni wolne od zajęć        31 października 2011 – 1 listopada  poniedziałek – wtorek
dydaktycznych                  2011
Dzień wolny od zajęć           11 listopada 2011          piątek
dydaktycznych
Dni wolne od zajęć        22 grudnia 2011 – 1 stycznia 2012  czwartek – niedziela
dydaktycznych (Boże Narodzenie
i Nowy Rok)
Dzień wolny od zajęć           6 stycznia 2012          piątek
dydaktycznych
Sesja zimowa I termin       21 stycznia 2012 – 3 luty 2012    sobota – piątek
Przerwa w semestrze zimowym    4 lutego 2012 – 12 lutego 2012    sobota – niedziela
Zajęcia w semestrze letnim    13 lutego 2012– 3 czerwca 2012     poniedziałek –
roku akademickiego 2011/2012                        niedziela
Sesja zimowa II termin      13 lutego 2012 – 19 lutego 2012    poniedziałek –
                                      niedziela
Dni wolne od zajęć (Wielkanoc)  6 kwietnia 2012 – 11 kwietnia 2012   piątek – środa
Święto SGH                18 kwietnia 2012          środa
Dni wolne od zajęć          1 maja 2012 – 3 maja 2012     wtorek – czwartek
dydaktycznych
Sesja letnia I termin      4 czerwca 2012 – 17 czerwca 2012    poniedziałek –
                                      niedziela
Dzień wolny – Boże Ciało         7 czerwca 2012          czwartek
Sesja letnia II termin      24 września 2012 – 30 września     poniedziałek –
                        2012            niedziela
                                            23
                         Plany studiów:
                       Studia stacjonarne

 Semestr     Sygnatura             Nazwa przedmiotu             Wymiar godzin     Punkty
studiów*     przedmiotu                                  w/k      ćw.  ECTS
        11043 lub 11044   geografia ekonomiczna lub historia gospodarcza       30           3
          11049      matematyka                         30      45    8
   I       11050      mikroekonomia I                       30      30    6
          11054      podstawy prawa                       30           4
          11053      wstęp do informatyki gospodarczej                     30    3
          10101      język obcy I                               60    3
          10201      język obcy II                               60    2
          11025      wychowanie fizyczne I                           30    1
                                          razem      3751      30
          11063     finanse                           30      –    3
          11046     makroekonomia I                       30      30    6
  II       11051     mikroekonomia II                       30      15    5
          11056     rachunkowość                         15      15    4
          11058     statystyka                          30      30    7
          10102     język obcy I                               60    2
          10202     język obcy II                               60    2
          11026     wychowanie fizyczne II                          30    1
                                          razem      375       30
          11061     ekonomia międzynarodowa                    45         4,5
        11062 lub 11057   filozofia lub socjologia2                   302         32
  III    11045 lub11052   integracja europejska lub nauka o państwie2          302         32
          11047     makroekonomia II                       30      15  4,5
          11055     polityka gospodarcza i społeczna               30          4
         11064 lub    zarządzanie (w+k) lub                     60          6
          11059     zarządzanie (w)                       (30 +       (3+3)
          +11048     + marketing                          30)
          10103     język obcy I                                60   2
          10203     język obcy II                               60   3
                                          razem      360       30
          10104     język obcy I                                60   3
  IV       10204     język obcy II                               60   3
           .      przedmioty kierunkowe i przedmioty do wyboru            240      24
                                          razem       360      30
            .      przedmioty kierunkowe i przedmioty do wyboru            300      30
  V                                        razem       300      30
                  przedmioty kierunkowe i przedmioty do wyboru            210      20
  VI        19…      seminarium licencjackie3                      30      10
                                            razem     240      30
Ogółem I–VI                                             20104     180
 * Semestr studiów może być realizowany na innej uczelni zagranicznej lub polskiej.
 1
  Student na I semestrze ma też obowiązek odbyć następujące szkolenia: Ochrona własności intelektualnej – podstawy (4 godziny,
  e-learning), BHP (5 godzin, e-learning), informatyczne (2 godziny) oraz biblioteczne (2 godziny, e-learning).
 2
  Na niektórych kierunkach ekonometria (60 godz., 6 pkt. ECTS), natomiast przedmioty: filozofia lub socjologia oraz integracja
  europejska lub nauka o państwie są w semestrze czwartym.
 3
  Seminarium licencjackie może być wybrane w semestrze V lub VI.
 4
  Na kierunku gospodarka przestrzenna 2205 godzin, tj. więcej o 195 godzin – do zrealizowania w semestrach IV–VI.
                                                               24
Studia niestacjonarne w trybie popołudniowym
                        25
Studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym
                           26
                    Kampus SGH
LEGENDA

1. Budynek G (Gmach główny) - al. Niepodległości 162
2. Budynek A - ul. Rakowiecka 24
3. Budynek F - al. Niepodległości 164
4. Budynek S - ul. Batorego 8
5. Biblioteka - ul. Rakowiecka 22 B
6. Budynek W - ul. Wiśniowa 41
7. Dom Studenta nr 1 Sabinki - al. Niepodległości 147
8. Budynek M (dawny Dom Studenta nr 2 Hermes) - ul. Madalińskiego 6/8
9. Dom Studenta nr 3 Grosik - ul. Madalińskiego 31/33
10. Klub Studencki SGH "Park" - al. Niepodległości 196
11. Budynek C - al. Niepodległości 128
12. Kwestura SGH - ul. Kielecka 43
                                    27

								
To top