PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - DOC by mhf39s

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


       PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

    na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Uczestnicy:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
    Nr 97, poz. 674 tekst jednolity)
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie
    uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260,
    poz. 2593)

1. Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela mianowanego

  a. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela
   dyplomowanego po przepracowaniu w szkole jednego roku od dnia
   nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  b. Wyjątek od zasady określonej w pkt. 1. a. stanowią sytuacje opisane w
   art. 9. e. Ustawy Karta Nauczyciela, a dotyczące dyrektorów szkół,
   nauczycieli mianowanych zatrudnionych na stanowiskach wymagających
   kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych
   z obowiązku świadczenia pracy. W tych wypadkach obowiązują terminy
   określone w tych przepisach.
  c. Nauczyciel mianowany rozpoczynający staż na stopień nauczyciela
   dyplomowanego zobowiązany jest do złożenia do dyrektora szkoły
   stosownego wniosku (załącznik nr 1)o rozpoczęcie stażu na stopień
   nauczyciela dyplomowanego. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni
   od dnia rozpoczęcia zajęć.
  d. Jeżeli wniosek złożony zostanie po upływie tego terminu, nauczyciel nie
   rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
  e. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
  f. Staż oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach, w wymiarze co
   najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w
   trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a ustawy - Karta
   Nauczyciela.
  g. Zatrudnienie nauczyciela powinno być zgodne z posiadanymi przez niego
   kwalifikacjami.

2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela

  a. Nauczyciel mianowany rozpoczynający staż zobowiązany jest do
   opracowania własnego planu rozwoju zawodowego, obejmującego cały
   okres trwania stażu
  b. W okresie odbywania stażu nauczyciel zobowiązany jest:
Szkoła Podstawowa w Czernikowie                         -1-
Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


  1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w
   tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i
   komunikacyjnej,
  2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
  3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu
   jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach
   kształcenia ustawicznego

  - z uwzględnieniem specyfiki szkoły.

  c. Plan  rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien w
   szczególności  uwzględniać  wymagania na  stopień nauczyciela
   dyplomowanego, określone w § 8 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania
   stopni awansu zawodowego, tj.

  1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
   lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
   doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w
   przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty
   Nauczyciela
  2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
   nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w
   szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
   prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
   doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
  4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
   a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
     wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z
     oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
     nieletnich,
   b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej
     komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub
     egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
     rzeczoznawcy  do   spraw  programów  nauczania,  programów
     wychowania   przedszkolnego,   podręczników   lub  środków
     dydaktycznych,
   c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
     zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
   d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie
     zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych -
     uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na
     poziomie zaawansowanym,
   e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
     postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi
     osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
   f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
  5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
   wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju
   szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Szkoła Podstawowa w Czernikowie                         -2-
Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


  d. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien być
   dostosowany do zainteresowań i predyspozycji nauczyciela oraz
   uwzględniać potrzeby danej szkoły i środowiska lokalnego.
  e. Plan rozwoju zawodowego nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły
   najpóźniej w przedostatni piątek września.
  f. W sytuacji gdy w ocenie dyrektora szkoły przedłożony przez nauczyciela
   plan rozwoju zawodowego wymaga korekty bądź uzupełnienia, może on
   zwrócić nauczycielowi plan w celu dokonania wskazanych zmian.
  g. Dyrektor zatwierdza planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30
   dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
  h. Czynność zatwierdzenia przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego
   nauczyciela zostaje udokumentowana w planie rozwoju zawodowego
   nauczyciela, w którym dyrektor szkoły zamieszcza informację o terminie
   zatwierdzenia planu, opatrzoną własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią.
   Dodatkowo dyrektor szkoły wydaje decyzję o zatwierdzeniu planu rozwoju
   zawodowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej
   procedury.

3. Zbieranie przez dyrektora szkoły informacji o realizacji zadań zaplanowanych
przez nauczyciela stażystę i efektach prowadzonych przez niego zająć.

  a. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi możliwość udział w formach
   kształcenia, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
   i jest zgodne z potrzebami szkoły.
  b. Dyrektor szkoły tworzy odpowiedni klimat dla realizacji zaplanowanych
   przez nauczyciela odbywającego staż działań i przedsięwzięć oraz służy
   nauczycielowi pomocą w razie pojawienia się ewentualnych trudności w ich
   realizacji.
  c. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring stażu nauczyciela polegający głównie
   na obserwacji nauczyciela podczas wykonywania zaplanowanych zadań
   w szkole.
  d. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego przekazywania
   dyrektorowi szkoły dokumentacji potwierdzającej realizację zadań
   zawartych w planie rozwoju zawodowego.
  e. Po zakończeniu stażu, w terminie 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi
   szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  f. Sprawozdanie powinno zawierać nie tylko opisanie i potwierdzenie
   realizacji zaplanowanych na okres stażu zadań, ale powinno również
   zawierać refleksje i wnioski dotyczące efektów tych działań.

4. Przerwanie stażu i jego kontynuacja.

  a. Czasowa niezdolność do pracy spowodowana: chorobą, zwolnieniem z
   obowiązku świadczenia pracy oraz urlopem innym niż wypoczynkowy,
   trwająca nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc powoduje przedłużenie stażu o
   ten okres.
  b. W przypadku nieobecności nauczyciela dłuższej niż 1 rok nauczyciel
   zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
  c. W sytuacji gdy staż ulegnie przerwaniu dyrektor szkoły zawiadamia o tym
   fakcie nauczyciela.
  d. Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż z innych przyczyn, na swój
   wniosek, w każdym czasie. W takim przypadku, chcąc ponownie ubiegać


Szkoła Podstawowa w Czernikowie                      -3-
Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


   się o awans zobowiązany będzie do ponownego odbycia stażu w pełnym
   wymiarze

5. Sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

  a. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zostaje ustalona
   przez dyrektora szkoły w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o
   którym mowa w rozdz. 3 pkt. e.
  b. Przed ustaleniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
   dyrektor zasięga opinii rady rodziców.
  c. W razie nie przedstawienia przez radę rodziców opinii w wyznaczonym 14-
   dniowym terminie, dyrektor dokonuje tej oceny bez stanowiska rady
   rodziców.
  d. Przy ustalaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
   dyrektor szkoły analizuje stopień realizacji planu rozwoju zawodowego
   nauczyciela na podstawie własnych obserwacji i przedstawionych
   dokumentów
  e. Oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor szkoły
   dokonuje na piśmie, na formularzu oceny (załącznik nr 3).
  f. W przypadku otrzymania negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres
   stażu nauczyciel ma prawo odwołania się, w ciągu 14 dni od daty
   otrzymania oceny, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  g. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela za
   okres stażu jest negatywna, za zgodą dyrektora szkoły może on odbyć
   jeden dodatkowy staż, w wymiarze 9 miesięcy. Ponowny staż na stopień
   nauczyciela dyplomowanego odbywa się na takich samych zasadach.

6. Postępowanie kwalifikacyjne.

  a. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania
   kwalifikacyjnego w ciągu trzech lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny
   dorobku za okres stażu.
  b. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia
   stażu w pełnym wymiarze.
  c. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego spełnia
   wszystkie wymogi formalne i został złożony do dnia 30 czerwca,
   postępowanie kwalifikacyjne zostaje podjęte i zakończone do dnia 31
   sierpnia tego roku szkolnego.
  d. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego spełnia
   wszystkie wymogi formalne i został złożony po 30 czerwca, ale do dnia 31
   października, postępowanie kwalifikacyjne zostaje podjęte i zakończone do
   końca grudnia tego samego roku kalendarzowego.
  e. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna powoływana
   przez Kuratora Oświaty

7. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Załączniki:

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3Szkoła Podstawowa w Czernikowie                      -4-

								
To top