OBSZAR IC ZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO by mhf39s

VIEWS: 0 PAGES: 54

									  Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

               Załącznik do Projektu Uchwały Nr XL/376/2005
               Rady Miasta Pionki
               z dnia 31.03. 2005 roku
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
    MIASTA PIONKI
  NA LATA 2005-2013
                                    1
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

Spis treści:

 WSTĘP - OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
 1.Informacje podstawowe /położenie, powierzchnia, ludność/…………….………………….      4
 2. Środowisko przyrodnicze……………………………………………………………………………………………..…          7
 2.1. Rzeźba terenu…………………………………………………………………………………………………………………….           7
 2.2. Warunki hydrologiczne………………………………………………………………………………………………………          7
 2.3. Warunki hydrograficzne…………………………………………………………………………………………………….         7
 2.4. Roślinność…………………………………………………………………………………………………………………………..           7
 2.5. Surowce mineralne…………………………………………………………………………………………………………….          7
 2.6. Klimat…………………………………………………………………………………………………………………………………            7
 3. Dziedzictwo kulturowe - właściwości turystyczno- rekreacyjne – kultura i sport  8
 3.1 Dziedzictwo kulturowe…………………………………………………………………………………………………………          8
 3.2 Turystyka…………………………………………………………………………………………………………………………….            9
 3.3 Kultura………………………………………………………………………………………………………………………………..            9
 3.4 Sport……………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Zagospodarowanie przestrzenne………………………………………………………………………………....         14
 4.1 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego- przepisy szczególne………………………..  14
 4.2 Komunikacja- stan systemu komunikacji……………………………………………………………….…………       14
 4.3 Infrastruktura techniczna…………………………………………………………………………………………………..        16
 4.3.1 Sieci wodociągowe…………………………………………………………………………………………………………..          16
 4.3.2 System ciepłowniczy………………………………………………………………………………………………………..         17
 4.3.3. System elektroenergetyczny………………………………………………………………………………………….        17
 4.3.4 System kanalizacji…………………………………………………………………………………………………………..         17
 4.3.5. System gazowniczy………………………………………………………………………………………………………..          17
 4.3.6 Odpady komunalne………………………………………………………………………………………………………….           17
 4.3.7 Nieruchomości – gospodarka mieszkaniowa i użyteczności publicznej…………………………  18
 5. Gospodarka…………………………………………………………………………………………………………………………             21
 5.1 Charakterystyka lokalnego sektora gospodarczego………………………………………………………….     21
 5.1 Główni pracodawcy/struktura i trendy/ sektory………………………………………………………………..     21
 5.2.1 Sektor produkcji………………………………………………………………………………………………………………          22
 5.2.2 Usługi……………………………………………………………………………………………………………………………….            22
 5.2.3 Rolnictwo…………………………………………………………………………………………………………………………            23
 5.2.4 Struktura podstawowych branż na terenie gminy – trendy………………………………………….    23
 5.3 Analiza możliwości rozwoju gospodarczego………………………………………………………………………       23
 6. Sfera społeczna………………………………………………………………………………………………………………….           26
 6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna…………………………………………………………………………………       26
 6.2. Możliwości rozwoju demograficznego……………………………………………………………………………….       27
 6.3.Warunki życia mieszkańców…………………………………………………………………………………..………….         27
 6.4. Edukacja…………………………………………………………………………………………………………………………….            28
 6.5. Stan bezpieczeństwa publicznego…………………………………………………………………………………….        29
 6.6 Rynek pracy- sytuacja na rynku pracy………………………………………………………………………………       29
 6.7 Pomoc społeczna - określenie grup wymagających wsparcia…………………………………………..    31
 6.8 Struktura organizacji pozarządowych………………………………………………………………………………..       33
 II ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTUACJI
 1. Zadania w ujęciu problemowym…………………………………………………………………………………………..         37
 2. Powiązanie zadań z innymi projektami realizowanymi na terenie gminy/ powiatu/
 województwa………………………………………………………………………………………………………………………………….            44
 3. Oczekiwane wskaźniki Planu – pożądany rozwój miasta…………………………………………….………     48
 4. Plan finansowy………………………………………………………………………………………………………………………           49
 III. SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 1. Wdrożenie……………………………………………………………………………………………………………………………..            50
 2. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego………………………………………………………………       51
 3. Sposoby współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami
 pozarządowymi……………………………………………………………………………………………………………………….…………           52
 4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego…………………………………………………………………………..      53
                                             2
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

    Niniejszy dokument zwany dalej Planem Rozwoju Lokalnego przedstawia aktualną
sytuację Gminy Miasto Pionki oraz główne problemy i trudności, z jakimi się ona boryka.
Omawia główne zadania, jakie stoją przed samorządem w związku z przedstawionymi
problemami.
    Ustala ich ważność oraz rodzaje inwestycji i rozwiązań, jakie gmina zamierza
realizować w najbliższym okresie.
    Opracowanie ma posłużyć możliwie szerokiemu i kompleksowemu rozpoznaniu
obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi (szans), bądź
też rozwój ograniczających (zagrożeń), określeniu mocnych i słabych stron gminy w rywalizacji
z innymi obszarami.

Poniższe opracowanie ma charakter trójdzielny:

    I-część analityczna- diagnoza sytuacji gospodarczo-społecznej połączona z
identyfikacją problemów. Część ta podzielona jest na grupy tematyczne jak: informacje
podstawowe,   środowisko  przyrodnicze,  turystyka,  zagospodarowane  przestrzenne,
gospodarka, sfera społeczna. Część ta obejmuje sfery życia społeczno - gospodarczego istotne
z punktu widzenia rozwoju gminy.

   II- część zadaniowa - działania przyczyniające się do rozwiązania problemów
zdiagnozowanych w części analitycznej. Zwiera wykaz projektów mogących przyczynić się do
rozwoju gospodarczego oraz poprawy życia mieszkańców.

   III- opis systemu wdrażania i monitorowania zawierający m in. zakres
kompetencji zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za prawidłową realizację Programu.

    Horyzont czasowy dokumentu planu określony został na lata 2005-2006 oraz na
kolejny okres programowania Unii Europejskiej - 2007-2013. Krańcową datą jest rok 2013,
głównie z powodu zmienności zjawisk społeczno - gospodarczych oraz akcesji Polski do
struktur Unii Europejskiej. Dlatego też zadania opracowanie podzielono na okresy:
    - lata 2005 - 2006 zadania w ujęciu szczegółowym
    - lata 2007 - 2013 zadania w ujęciu ogólnym

    Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, co oznacza możliwość jego
aktualizowania w trakcie pojawiania się nowych uwarunkowań i możliwości zewnętrznych i
wewnętrznych.
    W najbliższym czasie nastąpi również uzupełnienie i uszczegółowienie tego dokumentu
poprzez przygotowywane obecnie:
  - Lokalny Plan Rewitalizacji;
  - Gminny Plan Ochrony Środowiska

    Pracę oparto głównie na przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Pionki na lata 2004-2015 i
wytycznych Konwentu ds. opracowania Strategii.
    W trakcie opracowywania Planu korzystano z danych:
    - Urzędu Miasta Pionki,
    - Urzędu Statystycznego w Radomiu
    - Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Pionkach, a także danych zawartych w z Studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki,
    Opracowując „Program" dołożono wszelkich starań, aby wykorzystane dane
statystyczne oraz inne informacje, będące podstawą do analizy uwarunkowań, szans i
zagrożeń rozwoju były możliwie najbardziej aktualne.
                                                3
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

   I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

1.Informacje podstawowe /położenie, powierzchnia, ludność/

    Miasto Pionki położone jest w centralnej Polsce, 100 km w kierunku południowym od
Warszawy. Miasto jest częścią powiatu radomskiego i jest największą gmina - miastem tego
powiatu pod względem ludności.
    W podziale administracyjnym kraju, obowiązującym od 1 stycznia 1999 roku, obszar
nowoutworzonego powiatu radomskiego został włączony do województwa mazowieckiego.
Miasto pełni rolę ważnego ośrodka administracyjnego i usługowego dla otaczającej go Gminy
Pionki.
    W stosunku do głównych tras komunikacyjnych kraju Pionki położone są dogodnie.
Znajdują się w odległości około 2 km od drogi wojewódzkiej nr 737 Radom – Pionki –
Kozienice. Odległość z Pionek do Radomia wynosi około 23 km, natomiast do Kozienic 17 km.
    Dojazd z Pionek do Warszawy będącej stolicą województwa może odbywać się dwoma
drogami: przez Radom (drogą wojewódzką nr 737 do drogi krajowej nr 7 Warszawa – Radom -
Kielce – Kraków) – odległość około 120 km; lub przez Kozienice (drogą wojewódzką nr 737 do
drogi krajowej nr 723 Warszawa – Kozienice – Zwoleń –Tarnobrzeg) – odległość około 100
km.
    Pionki mają również dobre połączenie kolejowe, zarówno towarowe, jak i pasażerskie, z
dwoma dużymi ośrodkami kolejowymi w Radomiu i Dęblinie. Przez Miasto przebiega magistrala
kolejowa Kielce- Radom- Lublin.
    Miasto położone jest atrakcyjnie turystycznie- w otulinie Puszczy Kozienickiej.
                                              4
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013     Miasto zajmuje powierzchnię 1834 ha, w tym:


                          1112
                         9 10
                      8
                    7
                  6
                5
            4
                                                1
          3
                    2
   1. Lasy - 850,44 ha
   2. Użytki rolne - 373,32 ha
   3. Tereny mieszkaniowe- 68,77 ha
   4. Tereny przemysłowe - 244,99 ha
   5. Zabudowa inna- 28,16 ha
   6. Niezabudowane- 26,49 ha
   7. Wypoczynkowe- 6,45 ha
   8. Drogi- 82,34 ha
   9. Koleje- 35,81 ha
   10. Wody płynące 2,50 ha
   11. Wody stojące 16,22 ha
   12. Nieużytki - 15,49 ha


Według danych dane GUS1 z 2003r w miasto Pionki liczyło 20. 387 osób w tym mężczyźni
9.810, kobiety 10.577.
1
  Dane GUS z 2003 za 2002r – obejmujący Narodowy Spis Powszechny oraz Powszechny Spis Rolny z 2002r.
                                                     5
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

Ludność miasta Pionki według wieku


       2500
                   2078             2076
       2000
                      1678         1667
                1553                  1619
       1500                1356
              1152             1223
                           1111
       1000 846                           887
                                        705760
                                             446
       500
                                              236 136

          0
            1  2   3  4   5  6   7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17


  1. w  wieku  0 - 4 lat – 846
  2. w  wieku  5 - 9 lat - 1152
  3. w  wieku  10 – 14 lat – 1553
  4. w  wieku  15 - 19 lat - 2078
  5. w  wieku  20 - 24 lat - 1678
  6. w  wieku  25 - 29 lat - 1356
  7. w  wieku  30 - 34 lat – 1111
  8. w  wieku  35 - 39 lat – 1223
  9. w  wieku  40 - 44 lat – 1667
  10. w  wieku  45 - 49 lat – 2076
  11. w  wieku  50 - 54 lat – 1619
  12. w  wieku  55 - 59 lat - 887
  13. w  wieku  60 - 64 lat - 705
  14. w  wieku  70 - 74 lat - 760
  15. w  wieku  75 - 79 lat - 446
  16. w  wieku  80 - 84 lat - 236
  17. w  wieku  85 i więcej lat - 136

   Według danych GUS z końca 2004r. Pionki miały 20 088 stałych mieszkańców w tym
9.672 Mężczyzn i 10.416 Kobiet.
                                                   6
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

2. Środowisko przyrodnicze
2.1. Rzeźba terenu
    Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Jest to równinny obszar wysoczyzny
polodowcowej, na którym położone są Pionki, przedzielony jest doliną rzeki Zagożdżonki
przepływającej przez miasto z południa na zachód. Najwyższy punkt miasta znajduje się w
jego części północnej, natomiast najniższy w dolinie Zagożdżonki .

2.2. Warunki hydrologiczne
    W rejonie Pionek znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych, obejmujący swoim
zasięgiem obszar między Radomiem, Zwoleniem i Kozienicami. Został on zaliczony do
obszarów najwyższej ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Jego lokalizacja
stanowi ograniczenia dla inwestycji szkodliwych dla środowiska i lokalizowania składowisk
odpadów. Wody ujmowane są na terenie gminy Pionki z otworów studziennych o głębokości
33-23 m. Są to wody górnokredowego poziomu wodonośnego.
    Jakość wód górnokredowych jest dobra. Są one miękkie lub średniotwarde o twardości
węglanowej, cechuje je niewielkie zabarwienie i mętność wywołana wytrąceniem się związków
żelaza. Wody podziemne w utworach kredowych w obrębie gminy Pionki należą do Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 405 – Niecka Radomska.
    W mieście Pionki znajduje się zlewnia rzeki Zagożdżonki, która stanowi lewobrzeżny
dopływ Wisły. Rzeka Zagożdżonka odwadnia wschodnią część gminy oraz miasto.
W dolinie rzeki utworzony został sztuczny zbiornik wód powierzchniowych – Staw Górny.

2.3. Roślinność
    33% ogólnej powierzchni miasta zajmują lasy. Na terenie miasta znajduje się część
rezerwatu leśnego Pionki, którego cała powierzchnia wynosi 81,6 ha. Łąki i pastwiska
rozciągają się wzdłuż całej doliny rzeki Zagożdżonki w południowej części miasta.
Tereny zieleni urządzonej w Pionkach, towarzyszą drogom, kolei oraz zespołom zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.

2.4. Surowce mineralne
    Wśród surowców mineralnych zlokalizowanych na obszarze miasta można wyróżnić:
złoża torfu (w dolinie Zagożdżonki) oraz piasku. Złoża torfu to torfowiska niskie – nazwane
Pionki- Dłużanka, ciągną się wzdłuż doliny rzeki Zagożdżonki aż do wschodniej granicy gminy
Pionki. Brak jest możliwości wydobywania surowców na skalę przemysłową.

2.5. Klimat
    W mieście klimat jest dość łagodny i jednolity. Występują tu niewielkie opady deszczu.
Opad roczny wynosi około 550 mm. Największe nasilenie opadów odnotowuje się w czerwcu i
w lipcu. W rejonie Puszczy Kozienickiej opadów jest więcej niż na pozostałym obszarze –
wynoszą około 600 mm. Na terenie Puszczy jest również wyższa średnia temperatura o około
8°C oraz dłuższy okres wegetacyjny, który wynosi około 220 dni. W obrębie Puszczy
Kozienickiej występuje szczególnie zdrowy mikroklimat.
                                              7
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

3. Dziedzictwo kulturowe - właściwości turystyczno-rekreacyjne –
kultura i sport.

3.1. Dziedzictwo kulturowe

    Pierwsza wzmianka o ziemiach, na których leżą Pionki pochodzi z 1391 roku (czasy
panowania Władysława Jagiełły)
    Na terenach nad rzeką Zagożdżonką istniały w dwie wioski Zagożdżon i Pionki. Podczas
pomiaru gruntów w roku 1843 obie te osady utworzyły jeden organizm wiejski posiadający 24
gospodarstwa, 30 mórg ziemi i dwóch komorników.
    Region ukształtował się w okresie międzywojennym. Na rozwój miejscowości kluczowy
wpływ miała decyzja rządu Rzeczypospolitej o wybudowaniu na tych terenach Wytwórni Prochu
i Materiałów Kruszących, którą oficjalnie otwarto w 1927r.
W 1927 r. zmieniono nazwę miejscowości, z Zagożdżon na Pionki.
    Zlokalizowanie nowoczesnej produkcji na południowych obrzeżach Puszczy Kozienickiej,
będących terenami słabo zaludnionymi i oddalonymi od głównych traktów komunikacyjnych,
spowodowało szybki rozwój regionu. Dynamiczny rozwój, szybki napływ ludności ze wszystkich
zakątków kraju przynoszących ze sobą potencjał intelektualny, demograficzny oraz fachową
wiedzę spowodował powstanie unikalnego społeczeństwa lokalnego. Na tle przedwojennej
Polski wyróżniało się ono wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz niewątpliwym
patriotyzmem.
    Z tego też okresu w Pionkach pochodzą obiekty dziedzictwa kulturowego. Według
Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Radomiu na obszarze miasta Pionki ochronie podlega
zabytkowy układ urbanistyczny miasta, w którym wyznaczone są strefy konserwatorskie:

    teren położony pomiędzy ulicą Radomską, ZTS ”Pronit”, ulicą Zakładową a
    ulicą Fabryczną;
    teren Szpitala Rejonowego;
    tzw. Działki za torem;
    tzw. Działki za stawem;
    teren zabudowy jednorodzinnej sprzed 1939 roku.

Wśród obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zaliczamy:
  Kościół parafialny p.w. św. Barbary z początku XX wieku;
  Willę w stylu neorenesansowym murowaną z początku XX wieku, obecna siedziba ZUS;
  Legionówkę przy ulicy 15-go Stycznia;
  Dworzec PKP Pionki Główne;

  Oprócz wskazanych obiektów zabytkowych na obszarze miasta położone są obiekty o
charakterze zabytkowym, które nie zostały dotychczas objęte rejestrem zabytków. Można do
nich zaliczyć:
   Budynek ‘’Kasa Chorych’’– siedziba Miejskiej Przychodni Zdrowia, obecnie Dyrekcja
    ZOZ;
   Willa z 1925 roku przy ul. Radomskiej- obecnie Filia Biblioteki Pedagogicznej -
    Centrum Pedagogiczne;
   Budynek ‘’Kasyno’’ – byłe kasyno, budynek kina i centrum kultury.

Należy również wskazać miejsca pamięci narodowej, które zostały zaliczone do obiektów
chronionych:
   Obelisk ku czci ofiar faszyzmu 1939-1945;
   Pomnik ku czci poległych pracowników ZTS ”Pronit” w latach 1939-1945;
   Cmentarz – mogiły żołnierzy, partyzantów oraz pomordowanych w latach 1939-1945;
   Krzyż w miejscu egzekucji w latach 1940-1944;
   Pomnik „Chwała Poległym” 1939-1945.
                                              8
            Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

3.2 Turystyka

    Pionki posiadają walory, które stanowią o ich atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej.
Wiąże się to z usytuowaniem miasta na obszarze atrakcyjnym przyrodniczo (miasto
usytuowane jest w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego) oraz z zagospodarowaniem
16 ha Stawu Górnego i terenów Puszczy Kozienickiej.
    Jest to obszar o dużych wartościach przyrodniczych predysponowany do pełnienia
funkcji ekologicznych, klimatotwórczych i krajobrazowych. Występują tu aktywne biologiczne
ekosystemy leśne i zaroślowe, łąkowe, bagienno-wodne i polowe o dużym stopniu naturalności
zbiorowisk roślinnych. Są to tereny pełniące ważne funkcje środowiskowo- twórcze,
warunkujące utrzymanie równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym miasta, gminy i
terenów przyległych. Pełnią one funkcje ekologiczną (ostoje flory i fauny), wodochronną,
klimatotwórczą, krajobrazową i turystyczną.
    Na terenie Puszczy Kozienickiej w Pionkach i w pobliżu udostępniane są turystom i
mieszkańcom atrakcje turystyczne i obiekty edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Organizowane
i utrzymywane są parkingi leśne, ścieżki dydaktyczne, ekspozycje przyrodniczo-leśne oraz
miejsca wypoczynku. W pobliżu Pionek w Jedlni Letnisku i Augustowie znajdują się miejsca
ekspozycji i edukacji ekologicznej. W miesicie znajduje się również siedziba Kozienickiego
Parku Krajobrazowego.


3.3 Kultura
   Krzewieniem kultury na obszarze miasta Pionki zajmuje się wiele podmiotów. Do
najistotniejszych należy Miejski Ośrodek Kultury, który prowadzi działalność kulturalną, o
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, co jest ważnym elementem promocji miasta w kraju i
za jego granicami. Dysponuje salą widowiskowa na 250 miejsc ze sceną w pełni wyposażoną
techniczne. Daje to możliwość organizowania wszelkiego rodzaju imprez: koncertów, spektakli,
przyjęć okolicznościowych itp.
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi również Galerię „FORMAT”, mieszczącą się w centrum
miasta. Dysponuje ona salą wystawienniczą o powierzchni 110 m², wyposażoną w
specjalistyczne oświetlenie oraz zaplecze magazynowe i sanitarne.
    Funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach. Siedziba główna MBP
zlokalizowana jest przy ul. Orzeszkowej. W budynku tym znajduje się 5 agend: wypożyczalnia
dla dorosłych, czytelnia, magazyn książek, Oddział Dla Dzieci i Oddział Zbiorów Specjalnych
oraz Filia MBP.

3.4 Sport
    Na terenie Miasta znajdują się obiekty sportowe o znaczeniu ponadlokalnym:
1.Miejski Stadion Sportowy
2.Basen Miejski
3.Miejska Hala Sportowa
4.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ''Staw Górny''
5.Ścianka wspinaczkowa na sali sportowej ZSP Nr 1

    Ponadto istnieją obiekty gminne na terenie jednostek podległych gminie przy szkołach
podstawowych i gimnazjach. Warto wśród nich wyróżnić PSP Nr, 5 która dysponuje: halą
sportową o wymiarach 36mx 18 m przystosowaną do wszelkich gier oraz dwoma kortami
pełno wymiarowymi do gry w tenisa ziemnego.
    W mieście funkcjonują organizacje i kluby sportowe, które nie posiadają własnych
obiektów sportowych i wykorzystują obiekty gminne. Są to:

   KLUB SPORTOWY ''PROCH''
  Specjalizacja piłka nożna (ok. 180 osób). Drużyny: seniorów, juniorów młodszych,
  trampkarzy starszych, drużyna młodzieżowa.
   MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ''DELFIN''
  Pływanie, 2-bój nowoczesny, pływanie, biegi, strzelanie z broni sportowej (ok.70 osób)                                                9
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

   UKS ''JUNIOR'' przy Gimnazjum Nr 1
  Dzieci i młodzież ok. 80 osób systematycznie trenujących. Wychowankowie klubu osiągnęli
  wiele sukcesów sportowych m.in.: Tomasz Durasiewicz - 2 krotny Mistrz Polski juniorów w
  10-boju- reprezentant Polski Kamila Skiba - wicemistrzyni Polski juniorów w rzucie
  oszczepem.
   UKS ''BETA'' przy Gimnazjum Nr 2
  Specjalizacja – piłka siatkowa i koszykówka dziewcząt (ok. 70 osób).
   UKS ''CZEMPION'' przy PSP Nr 5
  Specjalizacja -piłka nożna chłopców ( ok.160 osób)
   Szkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
  Sekcje: lekkoatletyczna, koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, piłka siatkowa
  dziewcząt, piłka siatkowa chłopców,
   Pionkowskie Towarzystwo Siatkówki- Piłka siatkowa mężczyzn (ok. 70 osób)

                          Analiza

Atuty turystyczno- rekreacyjne /szanse/ miasta to:

   Dogodne położenie komunikacyjne.
    Oddalenie od głównych tras komunikacji drogowej chroni miasto od uciążliwości
związanych z ruchem tranzytowym. Miasto leży na zelektryfikowanym torze trasy kolejowej
pasażerskiej i towarowej, prowadzącej z Radomia przez Dęblin do Terespola.
Trasa kolejowa pasażerska Radom - Jedlnią Letnisko - Pionki - Garbatką Letnisko - Dęblin jest
tradycyjnie wykorzystywana turystycznie.
Miasto jest połączone szlakami turystycznymi z miastami ciekawymi turystycznie i
historycznie: Czarnolasem, Dęblinem, Kozienicami, Puławami, Radomiem, Zwoleniem i Warką.
Pionki położone są na trasie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych:
  1) zielonym Zajezierze - Garbatka - Pionki - Zwoleń (56,5 km);
  2) żółtym Pionki - Przejazd - Augustów - Pionki (21 km);
  3) zielonym Pionki - Radom.

   Bliskość rezerwatów przyrody i atrakcji turystycznych.
  W pobliżu Miasta znajdują się rezerwaty Puszczy Kozienickiej: „Brzeźniczka", „Załamanek",
„Pionki" „Ciszek"
    Dla odwiedzających miasto i okolice interesujące są także zabytki kultury duchowej np.
Kościół Św. Barbary, Kościół i cmentarz w Jedlni, Mogiła Legionistów w Żytkowicach, leśne
mogiły powstańców.
    Są miejsca i obiekty związane postaciami ważnymi dla kultury i historii oraz trwale
zakorzenione w tutejszej tradycji wydarzenia kulturalne.

    Leśny kompleks promocyjny Źródła Królewskie i system ReGeo 2
    Leśny Kompleks Promocyjny Puszczy Kozienickiej– Źródła Królewskie, powstał w 1994r.
Dzięki powstaniu kompleksu miasto stało się bazą wypadową dla społeczności miast. Turyści
mogą korzystać z wyznaczonych szlaków i ścieżek rowerowych, a także zapoznać się z bogatą
historią Puszczy Kozienickiej.
2
 System ReGeo
Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów poprzez promowanie eko-
turystyki. Projekt ma charakter eksperymentalny i finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Biorą w nim udział 4
kraje: Polska, Niemcy, Austria i Czechy. W skład konsorcjum ReGeo wchodzą instytucje naukowe, firmy komercyjne
oraz parki narodowe lub krajobrazowe. Celem projektu jest zaktywizowanie potencjału turystycznego poprzez
stworzenie wszechstronnego systemu informacyjnego. Obecnie na obszarach wiejskich serwis informacyjny jest
ograniczony, informacje o terenie są rozproszone, brak jest też wzajemnych powiązań między systemami
informacyjnymi, nawet, jeśli są one zorganizowane w obrębie struktur tego samego regionu. Brak lub niespójność
systemów geoinformatycznych jest poważną przeszkodą dla gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich położonych na
obrzeżach centrów kulturalnych i ekonomicznych.
Głównym celem systemu będzie gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej, a ponadto pełnienie roli
pośrednika w kontaktach i wymianie informacji dla różnych grup użytkowników (turystów, lokalnej administracji,
inwestorów i innych) http://kozienicki.geo-konzept.de/z/regeo
                                                         10
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

Celem kompleksu jest wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej, trwałe zachowanie
i odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej
na podstawach ekologicznych.

   Prężnie działająca instytucje kultury.
  Dużą rolę w tym zakresie odgrywa Miejski Ośrodek Kultury, który jest organizatorem
współorganizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Do najważniejszych
z nich zaliczamy:
  - Mistrzostwa Polski w Boogie Wrogie;
  - Festyn Sobótki, Janki, Wianki;
  - Regionalny Turniej Recytatorski Literatury Klasycznej im. Jana Kochanowskiego;
  - Przegląd plastyki – Formatowanie;
  - Festyn Rodzinny ‘’Caritas’’ – ‘’Podaruj Miłość’’ / współorganizacja/;
  - Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych / współorganizacja/;
  - Ogólnopolskie Puszczańskie Harce, których organizacją zajmuje się Związek Harcerstwa
  Rzeczypospolitej.

   Istniejące obiekty sportowe.
  Miasto Pionki posiada dobrze zorganizowaną bazę sportową i rekreacyjną. Wymagają one
jednak modernizacji oraz rozbudowy.

   Dobra współpraca z organizacjami i instytucjami: Nadleśnictwem Kozienice,
Zarządem Kozienickiego Parku Krajobrazowego i PTTK, co stwarza warunki rozwoju turystyki.

Słabe strony/ zagrożenia/:

   Baza turystyczna.
  Obecna baza hotelowo- turystyczno- usługowa Pionek jest niewystarczająca. Turyści
przybywający do Pionek mają niewielki wybór bazy noclegowej, funkcjonują tylko dwa
podmioty świadczące tego rodzaju usługi przez cały rok. Słabo rozwinięta jest również
gastronomia, a ponadto brak jest klubów rozrywkowych, kawiarni, brakuje kina.

    Zły stan obiektów dziedzictwa kulturowego – Wymagają rewitalizacji.

    Brak materiałów promocyjnych i odpowiedniego oznakowania szlaków i
    atrakcji turystycznych.

    Zły stan obiektów sportowo - rekreacyjnych

    Ocena predyspozycji przestrzennych obszaru Pionek do rozwoju funkcji rekreacji,
turystyki wypada bardzo korzystnie. Wynika to z położenia miasta w obszarze atrakcyjnym
przyrodniczo oraz z istniejącej infrastruktury. Przyroda, zwłaszcza Puszcza Kozienicka, czyste
środowisko, interesujące wydarzenia kulturalno - rozrywkowe stwarzają podstawę do dalszego
rozwoju i organizacji przedsięwzięć turystycznych na tym terenie.
    Z związku z postępującą degradacją przemysłu w tym głównie zaniku przemysłu
chemicznego należy stworzyć również wizję rozwoju miasta poprzez inwestycje w turystykę.
Walory przyrodnicze unikatowy klimat to aspekty, które należy wykorzystać poprzez
rozbudowę i poprawę istniejącej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej. Możliwości
inwestycyjne dla rozwoju zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i sportowego
ułatwione są przez istniejącą sieć infrastruktury technicznej.
  Poprzez realizację planowanych w najbliższych latach przedsięwzięć inwestycyjnych, będzie
można stwierdzić, iż Pionki posiadają niezbędny potencjał, który będzie mógł być
wykorzystany do rozwoju turystyki, którą można podzielić na:
   turystykę rekreacyjną – korzystanie z obiektów sportowo –rekreacyjnych i imprezy
    rekreacyjne
   turystykę konferencyjną (organizowanie konferencji, seminariów, itp.)
                                              11
            Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

Zadania szczegółowe:

 Powstanie punktu informacji turystycznej na bazie organizacji pozarządowych lub
istniejących jednostek / PTTK lub GCI/ oraz rozwinięcie bazy noclegowej poprzez
gospodarstwa agroturystyczne ( przeprowadzenie cyklu szkoleń dla mieszkańców
zainteresowanych tą formą turystyki).

 Odbudowa kolejki wąskotorowej. Powstanie bazy – skansenu ‘’Kolejki’’ przy ul.
Augustowskiej-, która byłaby punktem wyjściowym do projektu odbudowy kolejki
wąskotorowej.

 Odbudowa zbiornika wodnego - Staw Dolny służącego jako zbiornik retencyjny do
wykorzystania również w turystyce.
Dolina rzeki Zagożdzonki jest korytarzem ekologicznym wiążącym gminę i miasto Pionki z
terenami włączonymi w skład systemu tzw. małej retencji - budowy szeregu zbiorników
wodnych z zagospodarowaniem rekreacyjnym. Koncepcja budowy zbiorników wodnych wynika
z konieczności poprawy warunków hydrologicznych i glebowych na terenie miasta, gdzie
okresowo zalewane są duże obszary gruntu oraz z możliwości rekreacyjnego wykorzystania
kompleksu przyrodniczego. Przewiduje się odtworzenie Stawu Dolnego w dolnej części rzeki.
Zalew posłużyłby również potrzebom budownictwa poprawiając warunki posadowienia
budynków na terenach sąsiadujących z doliną Zagożdzonki. Zakłada się odbudowę 18
hektarowego zalewu z zapleczem rekreacyjnym.

 Modernizacja stadionu Miejskiego
    Zgodnie z predyspozycjami miasto będzie nadal pełnić rolę centrum dla gmin
ościennych jak zresztą odbywało się to przez długie lata. W mieście i okolicy brak jest stadionu
sportowego, na którym mogłyby się odbywać większe wydarzenia sportowe. Na stadionie w
Pionkach są cyklicznie organizowane:
    - Mityngi Lekkoatletyczne Młodzieży Powiatu Radomskiego,
    - Festyn Rodzinny Caritas ‘’Podaruj Miłość’’
Ponadto w znacznej mierze ze stadionu korzystają również uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1. Dlatego też w porozumieniu z ZSP nr 1 konieczna jest przebudowa
Stadionu Miejskiego w taki sposób, aby spełniał on rolę areny dla odbywających się wydarzeń
sportowo – kulturalno- społecznych zarówno dla mieszkańców miasta, gmin ościennych,
turystów, uczniów ZSP nr 1 oraz organizacji rozgrywek i treningów młodzieży.
    Zakłada się budowę krytej trybuny i zaplecza sportowego (pawilon z szatnią oraz
zapleczem sanitarnym i gastronomicznym), parkingu oraz przebudowę bieżni lekkoatletycznej.

 Modernizacja zaplecza Stawu Górnego:
- modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży
- zakup urządzeń rekreacyjnych (kajaków, rowerków wodnych, łódek itp.).

 Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego.
    Z ocen i przeglądów stanu technicznego obiektów zabytkowych –dziedzictwa
kulturowego wynika, iż stan techniczny obiektów należy ocenić jako zły. Bez podjęcia szybkich
działań w zakresie remontów proces degradacji będzie się pogłębiał powodując znaczny wzrost
nakładów na ich odtworzenie.
    Obiekty, które są na terenie miasta a podlegają ochronie wymagają w większości
nowego zagospodarowania - turystyczno- kulturowego dla podniesienia atrakcyjności miasta.

 Modernizacja budynku ‘’Kasyno’’
   Miasto pod koniec 2004 roku zakupiło budynek Kasyna. Budynek ten nierozłącznie
wiąże się z historią Miasta Pionki. Budynek przed II wojną światową pełnił rolę kasyna -
centrum kulturalnego dla Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących oraz dla
mieszkańców miasta. Projekt zakłada rewitalizację tego budynku dla potrzeb kultury i
gospodarki. W zmodernizowanej sali widowiskowej miałoby się mieścić kino, sala posłużyłaby
również do prowadzenia szkoleń, dla powstającego w mieście Centrum Szkoleniowego
Państwowej Straży Pożarnej, dla potrzeb mieszkańców. W pozostałej części budynku miałyby


                                               12
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

swoje siedziby instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości oraz Regionalny Ośrodek Szkoleniowy dla osób zagrożonych bezrobociem.

 Budowa regionalnego systemu ścieżek rowerowych, właściwe oznakowanie terenu.
Plan opracowany wspólnie z innymi gminami i KPK zakłada następujący przebieg tras:
Pionki Zachodnie – /baza/ w kierunku Sokoły- po prawej stronie torów w kierunku Radom,
Pionki Zachodnie wykorzystując istniejącą ścieżkę dalej wzdłuż ul Kolejowej wykorzystana
część chodnika ul. Kolejowej, ul. Zwycięstwa pod przejazd przez ulicę Garszwo, następnie ulicą
Augustowską gdzie wyjścia mają główne szlaki turystyczne w Puszczę Kozienicką.

 Zagospodarowanie terenu ‘’Posady Leśnej’’ przy ul. Garszwo - pod cele rekreacyjno-
kulturowo- turystyczne.
                                              13
            Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013
4. Zagospodarowanie przestrzenne.


4.1 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego - przepisy szczególne

    Obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych:

    Rezerwat leśny Pionki, o powierzchni 81,6 ha usytuowany na granicy miasta z Puszczą
    Kozienicką. Utworzony w 1982 r. - drzewostan rezerwatu jest wielogatunkowy
    sosnowo- jodłowo-dębowy pochodzenia naturalnego. Gniazduje tu ok. 40 gatunków
    ptaków.
    Kozienicki Park Krajobrazowy, którego część znajduje się obszarze miasta wraz
    otuliną. Otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego, obejmuje zachodnią część gminy
    Pionki wraz z niezalesionymi okolicami Jedlni Kościelnej. Granica otuliny KPK biegnie
    wzdłuż południowej granicy pasma komunikacyjnego drogowo-kolejowego dzielącego
    miasto na część północną i południową. Obszar otuliny charakteryzuje się dużymi
    walorami krajobrazowymi, zróżnicowaną rzeźbą terenów, przepływają tam rzeki
    Leniwą i Zagożdżonką wraz z dopływami, którym towarzyszą rozległe przestrzenie łąk,
    rozproszone zadrzewienia i zakrzaczenia. Lasy w obrębie Pionek podlegają ochronie na
    podstawie przynależności do KPK i ze względu na położenie w granicach
    administracyjnych miasta. Lasy zajmują niemal l/3 powierzchni miasta w jego
    obecnych granicach, a połowę wraz z otuliną.
    Do terenów wskazanych do ochrony należy dolina Zagożdżonki, 100 metrowy pas
    przybrzeżnych terenów otwartych zbiorników wodnych przeznaczonych na cele
    ogólnodostępne ( trasy spacerowe itp.) chroniony przed wznoszeniem obiektów i
    urządzeń niezwiązanych z zagospodarowaniem rekreacyjnym i emitujących hałas.

  Do lokalnych wartości środowiska przyrodniczego zaliczono:

    Lasy o kilkudziesięcioletnim drzewostanie z bogatą florą i fauną, przydatne do funkcji
    rekreacyjnej i oświatowej, w tym rezerwat leśny Pionki o w wieku 80-210 lat,
    Zabytkowy drzewostan - 19 pomników przyrody, głównie drzew w zespołach, z których
    najcenniejszym jest zespół siedmiu dębów 150-letnich, znajdujący się przy ul.
    Fabrycznej,
    Zbiornik wodny Staw Górny Pionki wykorzystywany do celów wypoczynkowych,
    Ciąg ekologiczny doliny Zagożdzonki, którego jednym z elementów jest Staw Górny.
    Ekosystemy łąkowo-bagienno-wodne doliny Zagożdzonki otoczone obszarami
    zurbanizowanymi wskazane są do adaptacji jako ogólnodostępna enklawa zieleni
    włączonej w system zieleni miejskiej z wykorzystaniem zbiorników wodnych do celów
    rekreacyjno- wypoczynkowych.

4.2 Komunikacja- stan systemu komunikacji

    Wprawdzie miasto Pionki nie jest usytuowane bezpośrednio przy głównych drogach
krajowych, ale posiada z nimi dobre połączenie. Brak dróg komunikacji drogowej
rekompensuje magistrala kolejowa, co stwarza możliwości rozwoju zarówno gospodarczego,
jak i turystycznego. Linia kolejowa przebiegająca przez miasto dzieli je jednak na dwie części.
Obie części miasta są powiązane ze sobą:
   dwoma bezkolizyjnymi przejazdami komunikacyjnymi, poprowadzonymi pod torami
    kolejowymi, łączącymi ulicę Kolejową z ulicą Mickiewicza i dr M. Garszwo z ul.
    Zwycięstwa;
   strzeżonym przejazdem komunikacyjnym w jednym poziomie z torami kolejowymi,
    łączącym ulicę Kolejową z ulicą Słoneczną;
   przejściem pieszym pod torami, przy dworcu kolejowym Pionki Zachodnie;


                                              14
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    przejściem pieszym niestrzeżonym w jednym poziomie z torami kolejowymi, łączącym
    ulicę Radomską z ulicą 15 Stycznia;
    niebezpiecznym nielegalnym przejściem przez tory kolejowe na przedłużeniu
    zamkniętej ulicy Kozienickiej.


   Na terenie miasta położonych jest około 48 km dróg miejskich. Oprócz dróg miejskich,
na obszarze miasta znajdują się drogi wojewódzkie o długości 5,5 km utwardzone
nawierzchnią bitumiczną oraz drogi powiatowe o długości 6,5 km również utwardzone
nawierzchnią bitumiczną.

                     Analiza:


    Rozkład przestrzenny przejazdów łączących obie części miasta strukturalne preferuje
centralną i wschodnią części miasta, pozostawiając nieobsłużoną część zachodnią.
    W związku z bardzo ograniczoną liczbą bezkolizyjnych przejść komunikacyjnych
występuje duże niebezpieczeństwo przekraczania torów kolejowych, tym bardziej, że na
terenie miasta zwyczajowo praktykowane jest przechodzenie torów na przełaj. Integracja
przestrzenna miasta, która może nastąpić tylko poprzez dwupoziomowe przejścia
komunikacyjne, jest jednym z najistotniejszych uwarunkowań dalszego rozwoju
zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowania miasta.


Atuty /szanse/miasta:

    Dogodne połączenie kolejowe.

    Sieć ulic głównych w Pionkach jest rozwinięta w stopniu wystarczającym na potrzeby
    mieszkańców i przyjezdnych. Nie przewiduje rozwoju sieci głównych ulic miasta poza
    budową obwodnicy miasta ul. Partyzantów oraz sukcesywnym ujednoliceniem sieci na
    peryferiach oraz prawą jakości stanu technicznego dróg.

Słabe strony/ zagrożenia/:

    Brak integracji przestrzennej miasta.

    Brak jednopoziomowego przejścia dla pieszych w centrum miasta.

    Brak jest wystarczającej sieci parkingów. Mankamentem miejskiego układu
    komunikacyjnego jest nienadążanie za rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

    Na obszarze miasta i gminy Pionki poza obszarem Puszczy Kozienickiej nie ma prawie
    urządzonych ścieżek rowerowych, mimo popularności, jakim cieszy się komunikacja
    rowerowa na terenie Pionek i doskonałych warunków do realizacji inwestycji tras
    rowerowych.

Zadania szczegółowe:

Realizacja dodatkowych bezkolizyjnych przekroczeń torów kolejowych i modernizacja
otoczenia linii kolejowej

 Modernizacja przejazdu z przejściem dla pieszych ul. Chemiczna - ul. Kolejowa.

 Budowa przejścia dla pieszych ul. Kozienicka – Kolejowa / na wysokości ul. Korczaka /

 Budowa i modernizacja parkingów przy Dworcu Zachodnim, ul Augustowskiej oraz
innych parkingów lokalnych

                                              15
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

 Realizację tras i ścieżek rowerowych w powiązaniu z trasami drogowymi na
obszarze gminy Pionki, w tym: ścieżek rowerowych na trasach najczęściej używanych przez
rowerzystów i przy trasach drogowych dojazdowych do miasta o intensywnym ruchu samocho-
dowym, niebezpiecznym dla rowerzystów.


 Inwestycje drogowe:
Dokończenie budowy i modernizacji ulic:
Ul. Augustowska;
Ul. Daleka;
Ul. A. Guzala;
Ul. Łąkowa;
Ul. Kościuszki;
Ul. Królowej Jadwigi;
Ul. Krótka;
Ul. Staszica;
Ul. Zacisze;
Ul. Popiełuszki;
Ul. Armii Krajowej;
Ul. Parkowa;
Ul. Podgaje;
Ul. Partyzantów i boczne;
Ul. Leśna;
Ul. Sporna;
Ul. Świerkowa;
Ul. Zwycięstwa;
Ulice boczne Polnej;
Połączenie ulic Mickiewicza z ul. Sienkiewicza;
Przedłużenie i budowa Ul. Partyzantów do Załamanka / obwodnica miasta/

 Budowa i modernizacja ciągów pieszych, chodników:
przy Dworcu Zachodnim;
Al. Lipowe;
Ul. Sienkiewicza;
Ul. Mickiewicza
Ul. J. Korczaka;
Alejki Spacerowej wzdłuż ul. Kolejowej – ‘’Park’’

4.3 Infrastruktura techniczna

4.3.1 Sieci wodociągowe
    Na obszarze miasta położona jest sieć wodociągowa o łącznej długości 53 km. Około 85
% mieszkańców korzysta z sieciowego systemu zaopatrzenia w wodę. Pozostała część
mieszkańców czerpie wodę ze studni przydomowych. Sieć powstawała od lat 30-tych XX wieku
do czasów obecnych. Maksymalna wydajność ujęcia Leśna według pozwolenia wodno-
prawnego wynosi 3600 m³ na dobę (około 150 m³/h). Z tego ujęcia do miejskiej sieci
wodociągowej podawane jest rocznie około 700 tys. m³.
Z ujęcia Januszno, które jest własnością ZTS ‘’Pront’’ w upadłości pobierane jest około
300 tys. m³ rocznie. Woda dostarczana z obu ujęć poddawana jest procesowi uzdatniania
(odżelazienia), co sprawia, że spełnia wymagane normy.

4.3.2 System ciepłowniczy
    Na terenie miasta znajdują się dwie kotłownie lokalne, położone są one:
- Przy ul. Chemicznej; kotłownia gazowa o wydajności nominalnej 2,8 MW. Wyposażona jest w
dwa kotły w dobrym stanie technicznym.
- Przy ulicy Sienkiewicza; kotłownia olejowa o wydajności nominalnej 3,5 MW. Wyposażona
jest w dwa kotły– po modernizacji, w dobrym stanie technicznym.


                                             16
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

- Głównym źródłem ciepła jest ciepłownia - która jest własnością ZTS ‘’Pront’’ w
upadłości i która jest dzierżawiona corocznie przez samorząd. Wyposażona jest w kocioł
parowy OR 32 MW oraz w 2 kotły wodne WR 24 MW.
Jej stan jest zły, wymaga pilnego remontu i modernizacji, aby spełnić warunki
dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

   Sieć cieplna wykonana jest w systemie kanałowym i przesyła wodę o parametrach
95/70%.Ciepło wytwarzane we wszystkich wymienionych źródłach ciepła wykorzystywane jest
w sezonie grzewczym do ogrzewania pomieszczeń.

4.3.3. System elektroenergetyczny
    Energia elektryczna dostarczana jest do miasta Pionki z ogólnokrajowej sieci
energetycznej liniami napowietrznymi 15 kV wychodzącymi z GPZ Pionki – Miasta 110/15 kV
zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta – przy ul. Augustowskiej. Osiedla
mieszkaniowe Stara i Centralna Kolonia zasilane są z GPZ 110/ 6kV zlokalizowanego na terenie
ZTS „Pronit”. GPZ Pionki – Miasto wyposażony jest w dwa transformatory po 16 MVA.
Wybudowany został w 1992 roku. Szacuje się, że stopień wykorzystania mocy zainstalowanej
nie przekracza 25%. GPZ zlokalizowany na terenie ZTS „Pronit” wyposażony jest w
transformatory 16/10/10 MVA. Wybudowany został w 1974 roku. Szacuje się, że stopień
wykorzystania mocy wynosi około 50%. GPZ Pionki – Miasto zasila 6 linii średniego napięcia
15 kV. Trzy z nich prowadzone są jako kablowe, a trzy jako napowietrzne.

4.3.4 System kanalizacji
    Większość mieszkań w mieście wyposażonych jest w urządzenia wodno – kanalizacyjne.
Stan ich jest zróżnicowany. Na terenie miasta istnieje mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków, która jest własnością ZTS ‘’Pront’’ w upadłości, przyjmująca
ścieki gospodarczo-bytowe z terenu miasta, a także ścieki przemysłowe. Maksymalna
przepustowość centralnej oczyszczalni ścieków wynosi 12000m³/d. W 1992 roku została ona
zmodernizowana, co zwiększyło jej przepustowość. Na terenie miasta zlokalizowany jest
system kanalizacji sanitarnej, który pozwala przyjąć ścieki przemysłowe z zakładów oraz ścieki
bytowo-gospodarcze. Obecnie centralna oczyszczalnia ścieków przyjmuje średnio 4500m³/d
ścieków. Do oczyszczalni dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi. Dostarczanych
jest około 1,2% całej ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalni. Oczyszczane ścieki są
odprowadzane do rzeki Zagożdżonki. System kanalizacji jest urządzony w ograniczonym
zakresie. Wody deszczowe zbierane są bez podczyszczania do rzeki Zagożdżonki.

4.3.5. System gazowniczy
    Na terenie miasta Pionki położona jest sieć gazowa zasilana z gazociągu przesyłowego
wysokiego ciśnienia przy pomocy stacji redukcyjnej I stopnia zlokalizowanej przy ul. Polnej.
Źródłem gazu ziemnego wysokometanowego dla miasta Pionki jest gazociąg wysokiego
ciśnienia o średnicy Dn 200 mm. Gaz ziemny wysokometanowy doprowadzany jest do stacji
redukcyjno-pomiarowej I stopnia, której wydajność wynosi 1600Nm3/h. Ze stacji tej gaz
przesyłany jest do odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta oraz do odbiorców
zlokalizowanych na terenie sąsiadujących wsi. Rozdzielcza sieć gazowa na terenie miasta
Pionki pracuje w układzie dwustopniowym z wykorzystaniem trzech stacji redukcyjnych II
stopnia, które funkcjonują w układzie pierścieniowym. Stacje redukcyjno-pomiarowe drugiego
stopnia są w pełni wykorzystane i posiadają następującą wydajność:
- przy ulicy Wspólnej – 600 Nm³/h
- przy ulicy Kozienickiej – 1500 Nm³/h
- przy Alejach Lipowych „Podgóry” - 600 Nm³/h
Stan techniczny sieci jest dobry.

4.3.6 Odpady komunalne
    Na terenie miasta i gminy Pionki nie zostało urządzone wysypisko odpadów stałych. W
związku z tym, że na obszarze miasta Pionki nie może być utworzone wysypisko śmieci
większość odpadów z miasta przewożone jest na składowisko P.P.H.U.”RADKOM” koło
Radomia. Gromadzeniem i wywozem odpadów zajmuje się MZUK Pionki. Szacunkowo
wywożonych jest około 110 tys. ton w ciągu roku. Ustawą z dnia 01.01.1997 „O utrzymaniu
czystości w gminach” wprowadzono powszechny obowiązek gromadzenia i unieszkodliwiania

                                              17
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

odpadów przez właścicieli nieruchomości, poprzez posiadanie odpowiednich umów z MZUK
Pionki. Doprowadziło to do zmniejszenia ilości „dzikich” wysypisk w mieście.
4.3.7 Nieruchomości – gospodarka mieszkaniowa i użyteczności publicznej.

    Zabudowa mieszkaniowa w mieście Pionki jest zróżnicowana pod względem standardu,
rodzaju jak i wieku. Mieszkaniowy zasób miasta Pionki składa się obecnie z 1411 lokali
mieszkalnych znajdujących się w 110 budynkach. Pięć budynków wielorodzinnych w 100%
stanowi własność miasta (w tym 168 lokali mieszkalnych o powierzchni 4.413,82 m ²) jest
również 97 budynków wielorodzinnych, w których miasto posiada udziały we współwłasności.
W budynkach tych łącznie znajduje się 1089 lokali o powierzchni 98 959,86 m², w tym 1205
lokali o powierzchni 56 226,58 m² stanowiących własność miasta oraz 884 lokale o
powierzchni 42 733,28 m² stanowiących własność osób fizycznych. 8 lokali mieszkalnych o
powierzchni 367,5 m ²w 7 budynkach użytkowych stanowiących własność miasta (w
przedszkolu, trzech szkołach publicznych i dwóch innych). Jeden lokal mieszkalny w budynku
jednorodzinnym o powierzchni 75 m².


                    Analiza:

    Analiza aktualnej sytuacji miasta Pionki, istniejących uwarunkowań oraz problemów
związanych z jej rozwojem pozwoli na sprecyzowanie celów, dla spełnienia, których warunkiem
niezbędnym jest modernizacja i rozwój wszystkich lub tylko wybranych systemów
infrastruktury technicznej.
Cele główne miasta to:
   Zrównoważony rozwój miasta-, który powinien być prowadzony zgodnie z zasadami
    eko - rozwoju. Główną zasadą polityki gminy musi być zrównoważony rozwój przy
    uwzględnieniu ekologii, co oznacza, iż prowadzenie działań w różnych komponentach
    życia gospodarczego musi zapewniać jednoczesne zachowanie wartości środowiska
    naturalnego w takim stopniu, aby mogły z nich korzystać następne pokolenia, przy
    równoczesnym zachowaniu ciągłości wszystkich procesów przyrodniczych. W związku z
    tym zagadnienia ochrony środowiska powinny stanowić integralną część wszystkich
    działań. Dalszy rozwój będzie wymagał przede wszystkim usunięcia dotychczasowych
    zaniechań w zakresie systemów infrastruktury technicznej, a w dalszej kolejności
    realizacji i systemów na obszarach rozwojowych.
   Poprawa warunków życia mieszkańców-, przez co należy rozumieć przede
    wszystkim poprawę standardów zamieszkiwania. Do najistotniejszych elementów
    należy umożliwienie korzystania przez wszystkich mieszkańców miasta z wody
    wodociągowej oraz energii elektrycznej i gazu w oczekiwanej ilości i o właściwych
    parametrach przy zapewnieniu niezawodności dostaw.

    Dla miasta, jako podstawę do ustalenia hierarchii ważności, przyjęto eliminację
największych uciążliwości dla społeczeństwa oraz potrzebę ochrony środowiska. Rozwój i
modernizacja poszczególnych systemów infrastruktury technicznej powinny zapewnić warunki
do ochrony środowiska na terenie całego miasta. Wynika to z faktu położenia terenów
miejskich w obszarze dokumentowanych zasobów wód podziemnych w zasięgu, którego nie
wolno lokalizować obiektów powodujących zanieczyszczenie środowiska. Sprecyzowanie celów
rozwoju infrastruktury technicznej pozwoliło na określenie kierunków jej rozwoju.
Przyjęto następującą kolejność rozwoju i modernizacji grup systemów:
   niedostatek infrastruktury technicznej;
   brak właściwych rozwiązań w zakresie kanalizacji deszczowej, zamortyzowana sieć
    wodociągowa i kanalizacyjna;
   ochrona środowiska na obszarze miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
    objętych ochroną na podstawie przepisów szczegółowych;
   konieczność ochrony wód, atmosfery i gleby wynikająca z występujących zagrożeń, a w
    szczególności:
                                             18
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

   a) z zanieczyszczenia atmosfery przez kotłownie i paleniska indywidualne
     wykorzystujące paliwa stałe
   b) z zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami deszczowymi wpuszczanymi do
     cieków kanałami deszczowymi bez oczyszczania.


Zadania szczegółowe:

Gospodarka wodno - ściekowa:

 Zakup ujęcia wody ‘’Januszno’’ wraz z sieciami.
   W zakresie zaopatrzenia w wodę zakłada się taki rozwój i modernizację systemów
wodociągowych na terenie miasta, by docelowo wszyscy mieszkańcy mogli korzystać z wody
wodociągowej do celów bytowo-komunalnych przy najwyższym standardzie wyposażenia
mieszkań i pełnej niezawodności dostaw.

 Zakup i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z sieciami.
    W zakresie oczyszczania ścieków realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków dla
miasta (oczyszczalnia ta zgodnie z wymogami obowiązującego prawa musi mieć technologię
zdolną do podwyższonego usuwaniem biogenów ze standardami odpływu: azot ogólny =
15mg/1, fosfor ogólny = 2 mg/1).

 Budowa zbiornika retencyjnego - Dolny Staw – zabezpieczenie w wodę, regulację rzeki
i cieków wodnych Zagożdżonki

 Rozbudowa kanalizacji ściekowej i deszczowej.
    W zakresie odprowadzania ścieków przyjmuje się docelowo objęcie systemem ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej terenów na obszarze całego miasta.

Odpady komunalne

 Selektywna zbiórka odpadów.
Systemem zorganizowanego usuwania odpadów komunalnych i produkcyjnych objęty jest
teren całego miasta. Właściwe byłoby sukcesywne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów-
powstanie systemu recyclingu. Zakup odpowiednich pojemników, stworzenie programu
rabatowego dla mieszkańców.

System energetyczny

   System energetyczny powinien zapewnić zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich
mieszkańców miasta na potrzeby gospodarstw domowych i produkcyjne przy najwyższym
standardzie wyposażenia mieszkań, a także usług i przemysłu zlokalizowanego na terenie
miasta przy pełnej niezawodności systemu.

System gazowniczy:

    System gazowniczy powinien zapewnić zaopatrzenie w gaz zarówno odbiorców
zlokalizowanych na obszarach zainwestowanych, jak i rozwojowych na potrzeby gospodarstw
domowych i produkcyjne, a także usług i przemysłu zlokalizowanego na terenie miasta z
możliwością wykorzystania gazu również do celów grzewczych. Zakłada się rozbudowę
systemu gazowniczego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych miejskich kotłowni
gazowych.

System cieplny

   Podstawowym problemem miasta jest nieuregulowany problem ciepłownictwa
w mieście. Miasto nie posiada własnej ciepłowni, która zapewniłaby ogrzewanie
części miasta, brak jest także podmiotów zainteresowanych długofalowymi
rozwiązaniami w tym zakresie.
                                             19
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    Zły stan techniczny kotłów oraz zaostrzenie wymogów ochrony środowiska powoduje
konieczność modernizacji lokalnych kotłowni. Zakłada się zakup ciepłowni ZTS’ ’ Pronit’’ w
upadłości oraz sukcesywną rozbudowę i modernizację systemu ciepłowniczego. Promocję i
działania na rzecz wdrażania grzewczych czynników proekologicznych.
 Zakup ciepłowni ZTS ‘’Pronit’’.
 Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych.


Nieruchomości

    Stan techniczny budynków nie jest najlepszy i wiąże się z koniecznością sukcesywnego
przeprowadzania remontów. Oprócz remontów poszczególnych budynków, konieczne są
również remonty mieszkań będących własnością gminy w zakresie koniecznym i
dostosowanym do możliwości finansowych właścicieli poszczególnych mieszkań.
Potrzeby mieszkaniowe w Pionkach są duże. W najlepszym stanie technicznym zachowana jest
zabudowa spółdzielcza.
Aktualny pozostaje problem podniesienia standardu kilkudziesięciu najbardziej zaniedbanych
lokali komunalnych. Brak jest wystarczających środków na remonty domów i mieszkań
komunalnych, albowiem wiele rodzin permanentnie zalega z opłatami czynszowymi. Struktura
wieku budynków mieszkalnych w Pionkach wskazuje na stosunkowo młody rodowód zasobów
mieszkaniowych. Budynki, które zostały wzniesione przed 1944 rokiem mają zróżnicowany
standard. W najgorszym stanie jest zabudowa stara.

 Modernizacja centrum miasta- Plac Konstytucji 3 Maja

 Modernizacja budynków służących użyteczności publicznej tj. urzędy, szkoły
biblioteki itp.- wymiana stolarki i ocieplenie

 Rewitalizacja budynków objętych strefą ochronną, w których miasto posiada udziały
(w szczególności teren położony pomiędzy ulicą Radomską, ZTS ”Pronit”, ulicą Zakładową a
ulicą Fabryczną- Koloni Centralnej i Starej).
                                              20
               Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013
5. Gospodarka

5.1 Charakterystyka lokalnego sektora gospodarczego

     Pionki, są miastem przemysłowym, w którym dominującą rolę pełnił przemysł
chemiczny.
    Kluczową datą dla powstania i rozwoju miasta był 1922 rok, kiedy to Ministerstwo
Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu podjęło decyzję o
wybudowaniu w Puszczy Kozienickiej koło wsi Zagożdżon, leżącej przy linii kolejowej Radom -
Dęblin, Państwowej Wytwórni Prochów i Materiałów Kruszących (PWPiMK).
Stało się tak, gdyż w rozważanej lokalizacji (Kozienicach) zabrakło rozwiniętej linii kolejowej.
Warunki lokalizacyjne okazały się nawet lepsze od warunków w Kozienicach. Wieś leżała w
centrum kraju, z dala od wielkich szlaków komunikacyjnych, przy linii kolejowej, otoczona
lasami, stawami, rzeką i mokradłami. Warunki takie w dużym stopniu ograniczały możliwość
inwigilacji i działania obcego wywiadu.

    Zakład Tworzyw Sztucznych,,Pronit’’, który to powstał na bazie Państwowej Wytwórni
Prochu i Materiałów kruszących był głównym pracodawcą przez dziesięciolecia nie tylko dla
mieszkańców miasta, gmin sąsiednich, ale całego regionu do roku 2000, kiedy to ogłoszono
jego upadłość.
    Nowa sytuacja ekonomiczna powstała po roku 1989 spowodowała trudności
funkcjonowania tak dużych zakładów, jakimi był ‘’Pronit’’.
    Upadek ‘’ Pronitu’’ - podstawy ekonomicznego istnienia miasta poważnie
zakłócił funkcjonowanie pionkowskiego systemu gospodarczego. Nagłość tego
procesu nie pozwoliła utworzyć nowych podmiotów gospodarczych, które byłyby w
stanie zapewnić mieszkańcom zatrudnienie.
    Z czasów prosperity pozostała, infrastruktura poprzemysłowa przeznaczona
do produkcji o profilu chemicznym.
    Jest to teren o powierzchni ok. 500 ha z przeznaczony pod przemysł, który wymaga
natychmiastowej rewitalizacji (ponownego uzbrojenia). Oprócz ‘’Pronitu ‘’ upadła cała gałąź
zakładów państwowych z nim kooperujących lub od niego zależnych:
-CHEMOMONTAŻ,
-POLCORFAM,
-DOZACHEM,
-INSTALEX-BIOX
Upadły ZTS ‘’ Pronit’’ i inne państwowe zakłady spowodował olbrzymie bezrobocie
nie tylko w mieście Pionki, ale również w okolicznych gminach.

     Aktualnie bezrobocie w Pionkach sięgnęło poziomu 34%.

    Upadek państwowych zakładów przemysłowych spowodował wzrost znaczenia
prywatnego sektora gospodarczego. Obecnie zmniejsza się liczba osób zatrudnionych w
przedsiębiorstwach państwowych, natomiast wzrasta liczba podmiotów rozpoczynających
własną działalność gospodarczą.
 W systemie REGON zarejestrowanych jest 3465 podmiotów, z czego aktywnych jest 1825.3
Na terenie miasta Pionki funkcjonują również spółki prawa handlowego (obecnie jest ich 35).

5.2 Główni pracodawcy /struktura i trendy/ sektory


3
  Dane Urzędu Miasta Pionki (stan 20.09. 2004)
                                               21
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

Wśród ogólnej liczby przedsiębiorstw znaczącą rolę odgrywają zakłady takie jak:

  -  ZAKŁADY CHEMICZNE "BOCHEM" Sp. z o.o.- /Położony w Gminie Pionki/ -
    Produkcja: klejów obuwniczych, kaletniczych, tapicerskich, papiernicze,budowlanych
    międzypodszewek samoprzylepnych, termoplastycznych, gumowanych, dwusklejek typu
    Keper
  -  Fabryka Amunicji Myśliwskiej ''FAM-PIONKI'' sp.z o.o.- Produkuje naboje
    sportowe śrutowe, naboje myśliwskie śrutowe, naboje myśliwskie z loftką i kulą naboje
    specjalne, elementy naboi.
  -  PIONKI MEBLE Sp. z o. o- Produkcja mebli i litych płyt meblowych
  -  PINEMEBEL - Produkcja mebli i litych płyt meblowych
  -  INTER-IREX – Produkcja i konfekcja odzieży.
  -  ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NIEWIDOMOMYCH- Produkcja odzieży roboczej i
    ochronnej.
  -  Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach- Transport samochodowy
    krajowy i międzynarodowy, usługi dźwigowe 35-85 ton, usługi budowlane, produkcja
    bloczków i galanterii budowlanej.
  -  ZAKŁADY PRODUKCJI SPECJALNEJ - Produkcja: substancje farmaceutyczne na bazie
    nitrogliceryny, roztwory nitrocelulozowe, prochy nitrocelulozowe, amunicja sygnałowa
    kal.26 i 40 mm, prochy nitrocelulozowe myśliwskie, kleje.

5.2.1 Sektor produkcji.

Do głównych zakładów produkcyjnych zaliczyć należy:

Produkcja chemiczna
   ZAKŁADY CHEMICZNE "BOCHEM" Sp. z o.o.
   ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
   Fabryka Amunicji Myśliwskiej ''FAM-PIONKI'' sp. z o.o.
   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ELCHEM-B”
   Zakład Produkcyjno – Handlowy “DEKOL”
   PPHU ‘’BATO’’

Produkcja odzieży:
   CEBOLAND
   INTER-MIX
   INTER-IREX
   ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NIEWIDOMOMYCH

Produkcja drzewna:
   Zakład Drzewny Drewup s.c.
   Pionki Meble Sp. z o. o
   PINEMEBEL

Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach - usługi budowlane.

5.2.2 Usługi

    Rozwinięta funkcja przemysłowa miasta powoduje rozwój funkcji usługowej. W
Pionkach z funkcją usługową związanych jest najwięcej podmiotów gospodarczych.
Dominującą pozycję zajmuje działalność handlowa, wśród nich najwięcej jest sklepów ok.150.
Na następnym miejscu w tej grupie znajdują się różne formy sprzedaży detalicznej i hurtowej,
inne niż tradycyjne sklepy, przy czym udział handlu hurtowego jest niewielki.
Popularną formą handlu w Pionkach jest nadal handel obwoźny, chociaż po dynamicznym
rozwoju tej formy handlu, w ostatnim okresie obserwuje się jej spadek.
    Znaczącą pozycję w gospodarce miasta zajmują usługi związane z szeroko rozumianym
rzemiosłem. Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych stanowią one niewiele mniej
niż podmioty związane z handlem.

                                             22
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

Sporo podmiotów zajmuje się usługami transportowymi i budowlanymi. Stosunkowo dobrze
rozwinięte są usługi związane z naprawą samochodów.
Należy stwierdzić, że rozwój usług nastąpił w latach 90 a związany jest ze zmianami
gospodarczymi ostatnich lat.
Specjalne miejsce stanowią usługi mające mniejsze znaczenie dla gospodarki miasta, ale
stanowiące o standardzie życia mieszkańców miasta. Są to podstawowe usługi nazywane
tradycyjnie usługami bytowymi, takie jak fryzjer, krawiec, fotograf, hydraulik itp.
    Często profil firm nie zawsze jest określony, a działalność zmienia się wraz z
zapotrzebowaniem na określony rodzaj produkcji lub usług. W Pionkach zarejestrowane pod-
mioty gospodarcze o nieokreślonym zakresie działalności, firmy opisane tylko imieniem i
nazwiskiem - około 30%. Zjawisko to jest związane z nieustabilizowaną sytuacją gospodarczą,
która nie daje możliwości stabilizacji ekonomicznej firmom i zmusza do poszukiwań nowych
kierunków działalności. Często firmy przestawiają się na wykonywanie innych usług niż
zamierzone w momencie powstania, a nazwa nie ma często związku z prowadzoną
działalnością.

5.2.3 Rolnictwo

    Rolnictwo odgrywa marginalną rolę w gospodarce miasta. Brak jest gospodarstw
średnich i dużych, średnia powierzchnia gospodarstwa jest prawie dwukrotnie niższa od
średniej wielkości gospodarstw w województwie ( 5,61 ha) i wynosi zaledwie 2,9 ha.
Zdecydowana większość gospodarstw rolnych prowadzi działalność rolniczą wyłącznie na
własne potrzeby. Podsumowując uwarunkowania należy podkreślić wyjątkową słabość
rolnictwa w mieście Pionki spowodowaną:
   niską jakością gleb,
   słabymi i nieuregulowanymi stosunkami wodnymi,
   niekorzystnym położeniem użytków rolnych w stosunku do położenia miasta,
   małą średnią powierzchnią gospodarstw,
   ekstensywną uprawą roślin,
   niską hodowlą zwierząt gospodarskich,
   prowadzeniem działalności rolniczej przeważnie tylko na własne potrzeby.


5.2.4 Struktura podstawowych branż na trenie gminy - trendy

    Trudno stwierdzić bez przeprowadzenia dokładnych badań, jaki jest udział działalności
produkcyjnej, a jaki usługowej. Przytoczone dane są danymi szacunkowymi i wynikają głownie
z tego, o co firmy rejestrując działalność gospodarczą występują.
Aktualnie w mieście dominuje produkcja materiałów chemicznych takich jak: kleje, materiały
wybuchowe, proch; produkcja amunicji, przemysł drzewny; produkcja tarcicy, płyt meblowych,
mebli oraz produkcja odzieży.
Największe znaczenie w lokalnej gospodarce odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa - brak
jest przedsiębiorstw dużych, na których do początku lat 90 opierała się gospodarka miasta i
regionu.


5.3 Analiza możliwości rozwoju gospodarczego

    Możliwości rozwoju gospodarczego miasta Pionki wynikają z uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych.
    Dalszy rozwój gospodarczy miasta będzie oparty na raczej na preferowanym rozwoju
drobnej i średniej przedsiębiorczości. Średnie i małe firmy sprawniej dostosowując się do
potrzeb rynku, mogą zapewnić pożądane zróżnicowanie gospodarki miasta biorąc pod uwagę
zarówno działalność usługową (w tym np. związaną z obsługą ruchu turystycznego) jak i
przemysłową (np. w przetwórstwie żywności).
    Istnienie w mieście zakładów przemysłowych może stwarzać korzystną sytuację dla
zrównoważonego (harmonijnego) rozwoju terenów miasta -zakładając, że przemiany gospo-


                                             23
            Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

darcze kraju oraz sytuacja na rynkach międzynarodowych będą sprzyjały rozwojowi omawia-
nych zakładów.
    Rolnictwo na obszarze miasta będzie podlegało zanikowi, ze względu na niekorzystne
warunki naturalne.
    Walory środowiska naturalnego, a także dogodne położenie stwarzają możliwości do
rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach, które otaczają miasto. Pionki mogą pełnić funkcje
ośrodka obsługi ludności czasowo przebywającej na obszarach sąsiadujących gmin.


Atuty  /szanse/ miasta:
    Istnienie terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe.
    Rozwinięte funkcje usługowe (otoczenie finansowo bankowe 6 placówek bankowych)
    Istnienie obszarów położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne EURO-
    PARK WISŁOSAN
    Infrastruktura miejska - miasto ma zapewnioną łączność telefoniczną, jest
    zgazyfikowane, na terenie miasta funkcjonuje oczyszczalnia ścieków zapewniającą
    oczyszczanie ścieków tak komunalnych jak i przemysłowych.
    Walory środowiska przyrodniczego oraz dogodne położenie stwarzają możliwości do
    rozwoju turystyki i rekreacji.
    Duży potencjał ludzki - duża podaż siły roboczej.
    Relatywnie niskie ceny gruntów i kosztów produkcji;
    Przyjazna polityka lokalnych władz, otwarta na nowe inwestycje;
    Bliskość dużej aglomeracji miejskiej (Radom);
    Tradycje gospodarcze i dobry klimat dla przedsiębiorczości;
    Korzystne położenie geograficzne;

Słabe strony/ zagrożenia/:
   Brak terenów przygotowanych pod natychmiastowe inwestycje, które byłyby własnością
   samorządu.
   Pogarszający się stan infrastruktury technicznej.
   Mały wpływ na kierunki kształcenia- brak szkolnictwa wyższego i uzupełniającego.
   Brak stowarzyszeń i organizacji pozarządowych znaczeniu gospodarczym.
   Mała aktywność gospodarcza ludności- brak perspektyw i kapitału.
   Brak większych zakładów pracy.
   Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych.
   Powiększające się długotrwałe i strukturalne bezrobocie;
   Brak samorządu gospodarczego i organizacji wspierania biznesu
   Zmniejszające się dochody budżetowe
   Małe nakłady na promocję miasta;
   Niestabilność przepisów prawa;
   Niedostosowanie kwalifikacji pracowników do wymogów lokalnych pracodawców oraz
   dezaktualizacja kwalifikacji zawodowych mieszkańców na skutek długotrwałego
   bezrobocia

Zadania szczegółowe:

    Obecnie wysoki poziom bezrobocia w połączeniu z zakładanym przyrostem liczby
mieszkańców w grupie produkcyjnej wskazują, że najpilniejszym zadaniem samorządów jest
aktywizacja gospodarcza prowadząca do zwiększenia liczby miejsc pracy. Rozwój powinien być
rozwijany poprzez następujące działania:

 Uzbrojenie i uporządkowanie terenów i obiektów poprzemyslowych i nadanie im
nowych funkcji.
   Rewitalizacja terenów przemysłowych i poprzemyslowych (ZTS „Pronit”) oraz obiektów
   celem utworzenia Centrum Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej dla
   województwa mazowieckiego.
          Powstanie Ośrodka Szkoleniowego spowoduje nową sytuację w mieście.
   Spowoduje wzrost bezpieczeństwa jak będzie można liczyć, iż stopniowo spadnie liczba
   osób bezrobotnych, część mieszkańców znajdzie zatrudnienie w sferze usług. Ponadto
                                             24
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    zagospodarowana zostanie część terenów poprzemyslowych, mało atrakcyjnych
    inwestycyjnie.

    Rewitalizacja terenów poprzemyslowych po ZTS Pronit – uzbrojenie działek
    Modernizacja Pl. Konstytucji 3 Maja stworzenie quasi rynku, który skupiałby usługowe,
    kulturalne i społeczne życie mieszkańców.
    Modernizacja –remont budynku KASYNA.

 Utworzenie instytucji    okołobiznesowych    (fundusze  poręczeniowe,  pożyczkowe,
wspierania biznesu),

  Utworzenie   punktu informacji  gospodarczej  -  ‘’Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości’’ na bazie istniejących organizacji pozarządowych o charakterze
gospodarczym lub rozszerzenie zadań GCI, powszechnie dostępny rewident- księgowy,
szeroka informacja.

 Stworzenie systemu szkolnictwa dla dorosłych (możliwość poprawa posiadanych lub
uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych).

 Promocja gospodarczą miasta, udział w targach inwestycyjnych, foldery, prezentacje,
reklama w publikacjach branżowych przygotowanie programu promocji i jego wdrożenie

 Stworzenie i wdrożenie kompleksowego planu rozwoju przedsiębiorczości
 - cykliczne spotkania przedsiębiorcami współpraca z przedsiębiorcami w zakresie ustalania
metod i instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego- ustalenia jednolitego sytnemu ulg i
zwolnień przy tworzeniu miejsc pracy- jego promocja
- współpraca z organizacjami pozarządowymi także spoza gminy zakresie aktywizacji
lokalnego rynku gospodarczego i organizacji gospodarczych, wspieranie rodzimego kapitału i
firm

 Wspieranie osób tworzących miejsca pracy w turystyce.
Szansą aktywizacji gospodarczej w gminie jest rozwój działalności turystycznych. Wśród
działań, które będzie podejmował samorząd w celu aktywizacji turystycznej wymienić należy:
   Urządzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (zagospodarowanie kąpielisk,
    szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, itp.).
   Kompleksowe zagospodarowanie rejonów turystycznych w zakresie infrastruktury
    technicznej podniesienie atrakcyjności terenu, ułatwienie dostępu do miejsc
    atrakcyjnych).
   Wspieranie działań inwestorów prywatnych (poprawa standardu, zmiana charakteru
    bazy z sezonowej na całoroczną, tworzenie nowej bazy noclegowej).
                                              25
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013
6. SFERA SPOŁECZNA

6.1 Sytuacja demograficzna i społeczna

Pionki, drugie pod względem wielkości miasto byłego województwa radomskiego. Miasto liczy
20.088 stałych mieszkańców w tym 9.672 mężczyzn i 10.416 kobiet.


Ludność wg. ekonomicznych grup wieku4:


    14000          12782

    12000

    10000
                     7891
    8000
           4773              4891
    6000
                                2832
    4000

    2000

      0
          1      2     3     4     5

   Przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) –4773
   1.
   Produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat) –12782
   2.
   Mobilnym (mężczyźni i kobiety w wieku 18-44 lata)- 7891
   3.
   Niemobilnym (mężczyźni w wieku 45-64 lata i kobiety w wieku 45-59 lat) –4891
   4.
   Poprodukcyjnym(mężczyźni w wieku 65 lat i więcej i kobiety w wieku 60 lat i więcej) –
   5.
   2832
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym.Ludność miasta wg. wykształcenia
4
  Według danych dane GUS4 z 2003r
                                             26
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013


  6000
                                 5123
                    4856
  5000

  4000                        3629

  3000
      1846
  2000
                1043
  1000       432                           408
                                          163
    0
      1    2     3    4       5     6     7   8
 1.  Wykształcenie wyższe- 1846
 2.  Wykształcenie policealne- 432
 3.  Wykształcenie ogólnokształcące- 1043
 4.  Wykształcenie średnie zawodowe- 4856
 5.  Wykształcenie zasadnicze zawodowe- 3629
 6.  Wykształcenie podstawowe ukończone - 5123
 7.  Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego- 408
 8.  Nieustalono - 163


Ludność miasta wg. źródeł utrzymania


      9764
 10000
  9000
  8000
  7000
  6000
  5000                   3830       3745
  4000
  3000                                 1781
  2000         1059
  1000              46                       152
    0
        1    2     3      4       5     6     7

 1.  Liczba ludności utrzymująca     się  z  pracy najemnej- 9764
 2.  Liczba ludności utrzymująca     się  z  pracy na własny rachunek- 1059
 3.  Liczba ludności utrzymująca     się  z  pracy w swoim gospodarstwie rolnym- 46
 4.  Liczba ludności utrzymująca     się  z  pozostałych źródeł- 3830
 5.  Liczba ludności utrzymująca     się  z  emerytur- 3745
 6.  Liczba ludności utrzymująca     się  z  rent- 1781
 7.  Nie ustalono- 152

6.2 Możliwości rozwoju demograficznego

                                                27
               Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    Jednym z głównych elementów wizji miasta Pionki w przyszłości powinno być
zarysowanie jego przyszłej pożądanej wielkości (biorąc pod uwagę m.in. liczbę jego
mieszkańców). Ma to podstawowe znaczenie dla określenia właściwej długofalowej polityki
przestrzennego rozwoju miasta. Przyszła liczba mieszkańców miasta zależała będzie zarówno
od przyrostu naturalnego jak i od procesów migracyjnych, na które istotny wpływ będzie
wywierała koniunktura gospodarcza miasta, a zwłaszcza tworzenie nowych atrakcyjnych
miejsc pracy. Władze samorządowe poprzez, aktywizację rozwoju przedsiębiorczości, poprzez
tworzenie atrakcyjnych warunków rozwoju zagospodarowania, mogą w sposób pośredni
przyczyniać się do powstawania nowych miejsc pracy i w ten sposób oddziaływać na rozwój
ludnościowy miasta. Na podstawie analizy przebiegu zjawisk demograficznych oraz analizy
rozwoju gospodarczego miasta Pionki można stwierdzić, iż spada liczba mieszkańców
miasta - przyrost naturalny jest ujemny.
Z przeprowadzanych analiz wynika, iż rocznie społeczeństwo miasta zimniejsza się o
ok. 200 osób. Przy pozytywnych trendach w tym zakresie uzależnionych od:
- utrzymania się dodatniego wskaźnika przyrostu naturalnego w mieście,
- powstaniu lepszego systemu edukacji,
- zapewnienia wzrostu miejsc pracy w związku z rozwojem przedsiębiorczości prywatnej,
 być może uda się powstrzymać spadek liczby mieszkańców miasta i tendencję tą odwrócić.

6.3. Warunki i jakość życia mieszkańców

Warunki życia mieszkańców są dobre. Miasto jest prawie w całości uzbrojone w infrastrukturę
techniczną- wymaga ona jednak gruntownej modernizacji.

Na terenie Miasta funkcjonują urządzenia obsługi ludności o charakterze gminnym i lokalnym
zaliczyć należy do nich:
   gimnazja, szkoły podstawowe, szkoły średnie i zawodowe, liceum ogólnokształcące,
    szkoły pomaturalne
   szpital z oddziałami, ośrodki – przychodnie zdrowia, apteki, Środowiskowy Dom
    Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, TPD, ‘’Caritas’’
   biblioteki, Miejski Ośrodek Kultury, świetlice, stadion sportowy, kryty basen z siłownia,
    hale sportowe, ogródek Jordanowski, boiska i place zabaw, galeria
   Komisariat Policji, Straż Pożarna –JRG, Straż Miejska, OSP
   Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Zamiejscowy Wydział Sądu Rejonowego, Zamiejscowy
    Wydział Ksiąg Wieczystych
   placówki komercyjne: sklepy, placówki gastronomiczne, zakłady usługowe, hotele,
    restauracje
   kościoły, kaplice, cmentarze
  Ponadto w mieście istnieje szereg instytucji, stowarzyszeń,’’ kółek zainteresowań’’
kulturalnych, sportowych, oświatowych, społecznych, religijnych.

6.4 Edukacja

    Miasto stanowi lokalne centrum oświaty i kultury. Jest organem prowadzącym dla
czterech przedszkoli oraz trzech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów. Natomiast w
Przedszkolu Nr 8 funkcjonuje żłobek, w którym opieką jest objętych 10 dzieci. Ponadto w
mieście mają siedzibę dwa publiczne gimnazja, a także szkoły policealne zarówno
publiczne(1), jak i niepubliczne(2). W mieście mają swoje siedziby także szkoły średnie
publiczne(10), jak i średnie niepubliczne(1).

Przedszkola
   W mieście funkcjonują następujące przedszkola: Przedszkole Nr 2-150 dzieci,
Przedszkole Nr 3 -96 dzieci, Przedszkole Nr 8- 117 dzieci, Przedszkole przy PSP nr 2 -33 dzieci.
Razem 396 dzieci.

Szkoły Podstawowe.
Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 1435 uczniów5.

5
  Dane MZOiS z 27.09.2004r. dot. szkół podstawowych i gimnazjów.
                                               28
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1-607 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2- 212 uczniów6
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5- 616 uczniów
Ponadto przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje oddział „szkoły życia’’, do
którego uczęszcza 15 uczniów.

Gimnazja
Na obszarze miasta funkcjonują również dwa publiczne gimnazja, do których uczęszcza 926
uczniów.
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1- 578 uczniów
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2- 348 uczniów

Szkoły średnie i zawodowe to:
4 licea ogólnokształcące, 6 szkół technicznych oraz 2 szkoły zasadnicze.
W mieście Pionki usytuowane są dwa zespoły szkól ponadgimnazjalnych:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 obejmuje:
Technikum-176 uczniów
Technikum-207 uczniów
Liceum Ogólnokształcące-38 uczniów
Liceum Ogólnokształcące i Profilowane-136 uczniów
Technikum-88 uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa-97 uczniów
Liceum Zawodowe-62 uczniów
Razem- 804 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 obejmuje:
Technikum-441 uczniów
Technikum dla dorosłych-181 uczniów
Liceum Ekonomiczne- 109 uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa-64 uczniów
Razem-795 uczniów

Do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej uczęszcza 410 uczniów.

Szkolnictwo dla dorosłych

    W mieście istnieje również możliwość kontynuowania nauki w trybie zaocznym dla osób
dorosłych w niepublicznych szkołach policealnych. Obecnie istnieją dwie takie placówki:
Niepubliczne Zaoczne Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej oraz Niepubliczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej.


6.5. Stan bezpieczeństwa publicznego

    Na straży bezpieczeństwa stoi Komisariat Policji, wspierany przez Straż Miejską, a także
Państwową oraz Ochotniczą Straż Pożarną.
    Ogółem wykrywanych przez policję jest 90% przestępstw w mieście. 45% to
przestępstwa kryminalne (kradzież z włamaniem). Dużym zagrożeniem jest akty chuligańskie
(popełniane głównie przez osoby poniżej 25 roku życia), w szczególności w okolicach sklepów
całodobowych. Coraz więcej zgłaszanych jest przestępstw o charakterze rodzinnym,
polegających głównie na znęcaniu się fizycznym i psychicznym. Można stwierdzić, że
poszczególne kategorie przestępstw występują w poszczególnych rejonach Pionek z większym
lub mniejszym nasileniem, a także, iż jest to uzależnione od pory roku.

6
 Bez dwóch oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków, które liczą 33 dzieci. Ponadto przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 2 funkcjonuje oddział „szkoły życia’’, do którego uczęszcza 15 uczniów.


                                                        29
                 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    Analizując obecną sytuację w mieście należy stwierdzić, że najwięcej zdarzeń o
 charakterze kryminalnym ma miejsce w samym mieście Pionki.

 6.6 Rynek pracy- sytuacja na rynku pracy

 Aktualnie bezrobocie w Pionkach sięgnęło poziomu 34%.

     Bezrobocie jest podstawowym i najważniejszym problemem miasta. Niestety
 powiększa się liczba osób pozostających bez pracy.
     W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu Filia w Pionkach wg. danych tylko dla
 Miasta Pionki zarejestrowanych, 3016 spośród czego jest 1619 kobiet. Tylko 686 osób w tym
 303 kobiety korzysta z prawa do zasiłku dla bezrobotnych natomiast 2330 pozostaje bez pracy
 i prawa do zasiłku. Spośród bezrobotnych największą grupę stanowią kobiety w wieku 25-34
 lata. Najmniejszą grupę stanowią kobiety w wieku 15-17 lat oraz powyżej 60 roku życia7. Stan
 i strukturę bezrobocia ilustruje tabela.


          Wyszczególnienie           Razem Czas pozostawanie bez pracy w miesiącach

                                  do 1   1- 3  3-6  6-12  12-  Pow.
                                                24   24
                    15-17        0    0    0   0   0   0   0
                    18-24       703    47   112  114  103  184  143
         Bezrobotni      25-34       800    58    84   78  163  157  260
          Ogółem       35-44       703    30    48   66  160   95  304
Wiek w latach
                    45-54       733    28    50   60  139   99  357
                    55-59       66    2    2   6   18   3   35
                   60 i więcej      8    0    1   0   2   1   4
                    15-17        0    0    0   0   0   0   0
          W tym       18-24       363    18    54   58  50   89  94
          kobiety      25-34       460    33    45   33  68   90  191
                    35-44       420    14    25   39  85   47  210
                    45-54       353    7    24   30  47   36  209
                   55 i więcej     23    0    1   2   3   0   17

                   Wyższe        226    24    37   19  43   67  36
         Bezrobotni    Policealne i      958    60   102  133  187  200  303
Wykształcenie
          Ogółem      średnie
                  zawodowe
                 Ogólnokształcące     210    13    27  24   39  36   71

                   Zasadnicze     1038    38    91  94  225  160  430

                  Podstawowe      554    30    40  54   91  76  263

                                  14    30  10   24  40   24
                   Wyższe        142
          W tym     Policealne i      575    28    46  81  103  113  204
Wykształcenie
          kobiety     średnie
                  zawodowe
                 Ogólnokształcące     159    9    17  18   29  24   62

                   Zasadnicze      509    11    46  32   80  59  281

                  Podstawowe      234    10    10  21   17  26  150 7
    Dane Powiatowego Urzędu Pracy- Filia w Pionkach ( dane z 20 . 09. 2004r)
                                                       30
                   Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

                     Do 1 roku      396    35     49  40    57   64   151
                       1-5       307    22     35  34    56   60   100
Staż pracy ogółem


           Bezrobotni      5-10       348    21     33  27    65   51   151
            Ogółem       10-20       670    20     29  50   166   93   302
                      20-30       515    24     39  57   138   76   181
                    30 i więcej      43    3     4   8    17   5    6
                     Bez stażu      734    40     98  108   86  190   212
                  Nie podano stażu     0     0     0   0    0   0    0
                     Do 1 roku      233    20     28  22    25   34   104
                       1-5       182    12     19  15    25   36   75
Staż pracy ogółem
           Bezrobotni      5-10       202    10     20  13    30   25   104
            Ogółem       10-20       385    8     19  29    75   44   210
                      20-30       215    7     18  27    54   26   83
                    30 i więcej      4     0     1   1    1   0    0
                     Bez stażu      396    15     44  55    43   97   144
                  Nie podano stażu     0     0     0   0    0   0    0
     Najmniej bezrobotnych stanowią ludzie posiadający wyższe wykształcenie. Najwięcej
 zarejestrowanych osób jest w grupie posiadających wykształcenie zasadnicze oraz
 podstawowe.
     Obecna sytuacja na rynku pracy wskazuje na spadek liczby ludności pracującej w
 sektorze publicznym, natomiast wzrasta liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach
 prywatnych, a także rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Co raz szerszy jest
 krąg osób podejmuje pracę w transporcie, handlu i usługach.

          Liczba bezrobotnych w powiecie radomskim na tle województwa i kraju.

            Rok    Średnia krajowa    Województwo mazowieckie        Powiat radomski
           2000      15,6 %          11,5%               23,7
           2001       17,4           12,9               27,4
           2002       18,1           13,9               24,3 *
           2003       18,0           13,7               28,4
           2004       18,4           14,8               34,3

 *Dane ze Narodowego Spisu Powszechnego z 20 maja 2002


    Liczba zarejestrowanych bezrobotnych dla Miasta Pionki oraz Gminy Pionki 8
 8
      Dane Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Pionkach na dzień 31.12.2004r.


                                                           31
             Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013


            5000           4836    4621    4711    4680

                   3862
            4000
               3209
            3000               2483         2398    2445
                                  2367
                       2085
            2000    1764


            1000

             0
                1     2     3     4     5     6
    Liczba bezrobotnych  3209  3862    4836    4621    4711    4680
    ogółem
    w tym kobiety     1764  2085    2483    2367    2398    2445

   Legenda   Rok     Ogółem zarejestrowanych            w tym
                                      kobiety
     1    1999            3209             1764
     2    2000            3862             2085
     3    2001            4836             2483
     4    2002            4621             2367
     5    2003            4711             2398
     6    2004            4680             2445


6.7 Pomoc społeczna - określenie grup wymagających wsparcia

    W ramach pomocy społecznej swoją działalność prowadzą głównie Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział
Pionki oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Udzielają one pomocy w różnych formach od pomocy żywieniowej, dożywiania po zasiłki i
usługi noclegowe. Głównym powodem przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest
bezrobocie. Liczba osób ubiegających się o pomoc społeczną zwiększa się.

Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w latach 1990- 2004 z uwagi
na ubóstwo i bezrobocie.

Lp.  Rok   Liczba osób którym przyznano            Rodziny        Ubóstwo   Bezrobocie
             świadczenia
1   1999          1082                   843            550   485
2   2000         1133                   836            585   649
3   2001          1296                   864            643   596
4   2002         1213                   1136            753   739
5   2003          1590                  1034            839   742
6   2004         1554                   1088            890   776


       Liczba osób korzystających z pomocy MOPS z powodu ubóstwa.
                                                        32
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013


                               890
                           839
                       753

                   643                   1999
               585                       2000
           550
                                       2001
                                       2002
                                       2003
                                       2004
           1999  2000  2001  2002  2003  2004Grupy społeczne wymagające wsparcia to:

    Bezrobotni - w tym szczególnie osoby młode i osoby po 50 roku życia. Wobec
pogłębiającej się sytuacji na rynku pracy osoby te wymagają wsparcia. Formy pomocy: pomoc
finansowa (zasiłki celowe i okresowe), pomoc rzeczowa (posiłki dla dzieci i młodzieży w
szkołach), realizacja rządowych programów pomocy rodzinom: wyprawka szkolna, pomoc w
uzyskiwaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy; pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy oraz w uzyskaniu możliwości
udziału w programach i zajęciach aktywizujących; wsparcie rodzinom osób bezrobotnych
udzielane przez pracowników socjalnych, pomoc prawna i psychologiczna.
    Większy nacisk należy położyć na szkolenia, kursy dla osób młodych, przekwalifikowanie
osób starszych oraz promowanie firm zatrudniających te osoby.

    Bezdomni - formy pomocy: pomoc rzeczowa polegająca na zapewnieniu gorących
posiłków przeważnie w Caritas, artykułów żywnościowych (rozdanie bonów na artykuły
żywnościowe; finansowa sporadycznie np. przy zakupie leków; wyszukiwanie miejsc
noclegowych w okolicznych noclegowniach i schroniskach, a także finansowanie dojazdu do
tych miejsc ( bilety kredytowane); stała współpraca z policją szczególnie w kwestii odwiedzania
miejsc przebywania osób bezdomnych.

    Osoby niepełnosprawne i chore psychicznie – formy pomocy wspieranie w zakresie
podjęcia leczenia i uzyskania pomocy psychologicznej, pomoc w umieszczaniu w szpitalu
psychiatrycznym za zgodą osoby zainteresowanej; działania zmierzające do pomocy osobie
która nie wyraża zgody na leczenie; świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz monitorowanie procesu
leczenia; pomoc w uzyskaniu miejsca w ośrodku wsparcia lub odpowiedniej grupy wsparcia.

    Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa,
sieroctwa,    potrzeby   ochrony    macierzyństwa   lub   wielodzietności,
niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo
wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, klęski
żywiołowej i ekologicznej – formy pomocy: finansowa (zasiłki celowe, okresowe, stałe,
stałe wyrównawcze; rzeczowa: dożywianie uczniów w szkołach, zakup opału, odzieży, obuwia,
organizacja wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży, konserwy; współpraca ze świetlicą
profilaktyczną i środowiskową; usługowa: poradnictwo prawne i psychologiczne; współpraca z
prokuratorem, sądem, policją, pedagogami szkolnymi i innymi placówkami i instytucjami
działającymi na rzecz tej grupy potrzebujących.

                                              33
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    Osoby uzależnione – formy pomocy: rzeczowa (artykuły żywnościowe- bony,
konserwy, zapewnienie gorącego posiłku przez okres zimowy, zakup odzieży, obuwia i opału;
finansowa, ale w wyjątkowych sytuacjach np. na leki, na niezbędne opłaty mieszkaniowe;
pomoc w sporządzaniu wniosków o podjęcie leczenia, dotarcia do grupy wsparcia lub
uczestnictwa w programach dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin; monitoring
procesu leczenia, a po jego zakończeniu utrzymywania abstynencji, pomoc w docieraniu do
grup wsparcia np. Klub Wzajemnej Pomocy Abstynenta ‘’ AZYL’’ działania związane z
profilaktyką bezdomności.

    Dużym zagrożeniem jest długotrwałe pozostawanie bez pracy jednego, a czasem nawet
dwóch i więcej dorosłych członków rodziny, co prowadzi do ubóstwa i wykluczenia społecznego,
brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Ograniczone możliwości finansowe gminy nie
pozwalają na pełne zabezpieczenie potrzeb rodziny prowadzące do wyjścia z trudnej sytuacji a
w konsekwencji do usamodzielnienia się. W przypadku osób bezdomnych dużym problemem
jest brak miejsc noclegowych, uzależnienie od alkoholu tej grupy osób oraz brak
zainteresowania oferowaną. Problemem przy udzielaniu pomocy osobom uzależnionym jest
pozostawanie w stanie odurzenia alkoholowego lub narkotycznego uniemożliwiającego kontakt
z pracownikiem socjalnym, brak zainteresowania koniecznością wyjścia z nałogu, opór przed
podjęciem leczenia, brak zainteresowania podjęciem zatrudnienia. Osoby opuszczające zakłady
karne cechuje przeważnie postawa roszczeniowa, wyobcowanie w środowisku, ograniczone
możliwości podjęcia zatrudnienia.


6.8 Struktura organizacji pozarządowych.


W Pionkach działa kilkanaście organizacji pozarządowych.

Organizacje o charakterze pomocowo - charytatywnym:
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział Pionki
- ‘’Caritas’’ Diecezji Radomskiej Oddział Pionki
- Fundacja Przyjaźń

Organizacje o charakterze narodowo –patriotycznym:
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej- Obwód ‘’Ziemia Radomska’’
- Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Pionki im. Bohaterów Studzienek
- Związek Strzelecki ''Strzelec''
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pionkach
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Pionki


Organizacje i stowarzyszenia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:
- Klub Sportowy ''PROCH''
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ''DELFIN''
- UKS ''JUNIOR'' przy Gimnazjum Nr 1
- UKS ''BETA'' przy Gimnazjum Nr 2
- UKS ''CZEMPION'' przy PSP Nr 5
- Szkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
- Pionkowskie Towarzystwo Siatkówki
- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Pionki

Organizacje i stowarzyszenia o charakterze kulturalnym:
- Klub Seniora „Pogodne życie”
- Pionkowskie Stowarzyszenie „Senior”
- Fundacja promocji artystycznej Boogie Woogie KICK
- Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Miejski w Pionkach

                                             34
            Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013


Organizacje i stowarzyszenia o charakterze religijnym:
- Akcja Katolicka Parafialny Oddział przy Parafii Św. Barbary
- Akcja Katolicka Parafialny Oddział przy Parafii NMP Królowej Polski


Organizacje i stowarzyszenia promocji zdrowia:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pionek i Ochrony Zdrowia.
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejski w Pionkach
- Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Azyl”

Z przedstawionego wyżej zestawienia wynika, iż struktura organizacji pozarządowych jest
bogata i różnorodna. Brak jest natomiast organizacji o charakterze gospodarczym,
które kreowałyby i promowały rozwój przedsiębiorczości.

                      Analiza

    Miasto spełnia wszelkie przesłanki by mieszkańcom żyło się dogodnie i dostatnio.
Istnieje cała sieć instytucji i urzędów, które mogą zaspokoić potrzeby mieszkańców.
    Najważniejszym problemem jest zmniejszenie bezrobocia poprzez pozyskanie
inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy. Służyć ma temu system ulg i zachęt
podatkowych. Atutem miasta jest istnienie TSSE, lecz konieczna jest promocja miasta w
większej skali.
    Sytuacja materialna poszczególnych obiektów edukacyjnych nie jest zadowalająca. Dla
należytego funkcjonowania placówek oświatowych potrzebne są nowoczesne rozwiązania, a w
szczególności środki finansowe. Wszystkie szkoły wyposażone są w sale gimnastyczne,
natomiast tylko jedna szkoła wyposażona jest w salę gimnastyczną, która odpowiada
przyjętym standardom. Miasto dokłada dużych starań wciąż podnosząc standard i wyposażenie
placówek oświatowych. Polepszenia wymaga również stan zagospodarowania terenów
sportowo-rekreacyjnych przy szkołach.
    W mieście istnieje szereg organizacji i instytucji o charakterze: kulturalnym,
sportowym, oświatowym, społecznym, religijnym, brak jednocześnie jest dla nich
odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego.
    Jednym z podstawowych zadań jest zwiększenie dostępności sportowej i rekreacyjnej
dla mieszkańców. Miasto nie posiada jednak nowoczesnego kompleksu sportowego zarówno o
znaczeniu lokalnym, jak również o znaczeniu regionalnym i krajowym.
    Tworzenie warunków przestrzennych, ekonomicznych i podejmowanie wszelkich działań
na rzecz rozwoju tych działalności powinno stanowić w nadrzędny cel w działaniach samorządu
gminy. Istniejące problemy zatrudnienia potwierdzają pilną konieczność aktywizacji społeczno-
gospodarczej miasta. Redukcja bezrobocia i w jego konsekwencji niekorzystnych zjawisk
społecznych zależy nie tylko od starań samorządu gminy, ale również od polityki ekonomicznej
państwa.


Słabe strony/ zagrożenia/:

    Bardzo duże / długotrwałe i strukturalne/ bezrobocie Gmina została zaliczona do gmin
    zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
    Brak perspektyw dla młodzieży
    Ujemny przyrost naturalny- spadek liczby mieszkańców miasta
    Spadek liczby uczniów w szkołach
    Migracje młodzieży należy liczyć się ze zwiększeniem odpływu ludności w młodym
    wieku, która, wobec złej sytuacji na rynku pracy, będzie szukała swojej szansy w
    miejscach zapewniających jej lepsze warunki życia
    Pogłębiająca sfera ubożenie społeczeństwa
    Brak aktywności ludności w zakresie współpracy organizacji gospodarczej- brak kapitału
    Ludność miasta charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia, brak szkolnictwa
    wyższego,

                                             35
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    Przyrost liczby ludności w podeszłym wieku spowoduje konieczność rozwoju różnych
    form opieki, w tym również opieki medycznej,
    Dotychczasowy rozwój działalności gospodarczej nie potrafił zaspokoić zapotrzebowania
    na miejsca pracy. Maleje aktywność gospodarcza mieszkańców miasta, dlatego należy
    doszukiwać się źródła nowych miejsc pracy w rozwoju różnych rodzajów usług
    rynkowych,
    Szybko rosnąca grupa emerytów, odpływ młodych ludzi do
    Rozwój patologicznych zjawisk społecznych w wyniku bezrobocia.
    Brak współdziałania społeczności lokalnych
    Powiększający się deficyt ilości mieszkań przeznaczonych na cele socjalne

Atuty /szanse/ miasta:

    Aktywizacja rynku pracy,
    Propagowanie- promocja TSSE,
    Rozwój lokalnego sektora gospodarczego i pozyskanie inwestorów zewnętrznych
    Wzrost poziomu wykształcenia -powstanie wyższej uczelni- Filia
    Większe promowanie działalności turystycznej
    Inwestycje w sferę społeczno – edukacyjną
    Rozwinięty system oświaty publicznej szczebla podstawowego, gimnazjalnego i
    ponadgimnazjalnego
    Systematyczne dostosowanie profili nauczania w szkołach ponagimnazjalnych do
    wymogów lokalnego rynku pracy
    Dobrze zorganizowane działania służb porządkowych
    Rozwinięty system ochrony zdrowia i opieki (POZ, szpital, pogotowie, ZOL, ŚDS)


Działania szczegółowe:

 Budowa kompleksu sportowo oraz zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego

 Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej:

 Budowa systemu monitoringu w miejscach niebezpiecznych i wrażliwych: Pl.
Konstytucji 3 Maja, Ogródek Jordanowski oraz w planowanych do modernizacji obiektach

 W systemie edukacji konieczne jest działanie zmierzające do powstanie filii
wyższej uczelni.

 Zabezpieczenie mieszkań dla ludzi ubogich

 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach publicznych- modernizacja
infrastruktury służącej bezpiecznemu dotarciu do szkoły i dostosowanie wejść do placówek
użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych i starszych

 Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy

 Edukacja zdrowotna mieszkańców -profilaktyka uzależnień ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży

 Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenia się i
powrotu do czynnego życia- rozwój funkcji Środowiskowego Domu Samopomocy i WTZ

 Pobudzenie lokalnej społeczności do działania i integracji np. organizowanie
konkursów, spotkań

   Oprócz zestawionych powyżej zadań przewidywanych do wdrożenia przez władze
samorządowe, rozwój lokalny wspomagają także inicjatywy społeczne. Ich wzbudzanie,

                                              36
           Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

wdrażanie oraz kontynuacja zależy od mieszkańców miasta, ale również od inwestorów
zewnętrznych, chcących realizować swoje przedsięwzięcia na terenie Miasta Pionki.
    Takie aspekty jak wyznaczenie miejsc lokalizacji potencjalnych projektów, ustalenie
zachęt dla inwestorów, przyjazny stosunek władz samorządowych do inwestorów
zewnętrznych, promocja ofert inwestycyjnych, podniesienie atrakcyjności gminy poprzez
sukcesywną modernizację infrastruktury społecznej powodują, że miasto staje się bardziej
atrakcyjne. Dotyczy to zarówno opinii lokalnej społeczności, jak i potencjalnych inwestorów.
    Władze samorządowe powinny dążyć do wywołania takich zachowań wśród
mieszkańców, które powodowałyby ich chęć do rozwijania swoich kwalifikacji, rozpoczęcia
własnej działalności gospodarczej, bardziej aktywnego poszukiwania pracy.
                                             37
            Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005 -2013

    II ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI

Główne cele wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta Pionki:
  Poprawa warunków życia mieszkańców.
  Dbałość o środowisko naturalne.
  Tworzenie więzi wśród mieszkańców.
  Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą.
  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, zrównoważonej gospodarki lokalnej.
  Poprawa funkcjonowania istniejącej oraz rozwój nowej infrastruktury technicznej.
  Optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej.

    Niezbędne w tym momencie jest uwzględnienie Strategii Rozwoju Miasta Pionki gdyż z
niej wynikają główne cele rozwoju przyjęte do wdrożenia.

1. Zadania w ujęciu problemowym.

    Lista zadań do realizacji w bezpośredniej bądź dalszej przyszłości powstała na
podstawie analizy celów rozwoju Pionek, jej mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń.
Zadania te, pogrupowane tematycznie rozwiązywane będą poprzez realizację konkretnych
projektów inwestycyjnych. Dla każdego projektu realizowane w latach 2005-2006 określone
zostaną ramy czasowe jego realizacji, a także źródła finansowania, oraz instytucje
odpowiedzialne za wprowadzenie projektu w życie. Projekty długoterminowe, planowane do
realizacji w latach późniejszych, zostaną opisane analogicznie na większym poziomie ogólności
(w szczególności w odniesieniu do montażu finansowego poszczególnych projektów.
Zadania służące realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005 – 2013 zostały
przyporządkowane zdefiniowanym wcześniej celom cząstkowym i wynikają z przyjętej Strategii
Rozwoju.
                                              38
                         Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki                  BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ
” Wprowadzanie nowoczesnych technologii i rozwiązań w dziedzinie infrastruktury”.
„Modernizacja infrastruktury miejskiej pod względem funkcjonalnym i estetycznym”.

                         Budowa i modernizacja ulic:


            Działanie                  Przewidywany okres realizacji           Nakłady
                                                           Finansowe
                         2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Budowa Ul. Łąkowa.                 X    X    X                         351.00O zł
Budowa ul. Krótka                  X    X    x                         160.000 zł
Budowa ul. Staszica                 X    X                             300.000 zł
Budowa Ul. Zacisze                 X    X    X                         136.000 zł
Budowa ul. Sporna                      X    X                         140.500 zł
Budowa ul. Kościuszki                                X   X   X          210.000 zł
Budowa ul. Daleka                                  X   X              220.000 zł
Budowa ul. A. Guzala                            X    X   X              700.000 zł
Budowa ul. Królowej Jadwigi                         X    X                 500.000 zł
Budowa ul. Parkowa                     X    X                         25.000 zł
Przedłużenie i modernizacja ul. Partyzantów do
Załamanka /obwodnica miasta/ jako część
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 737               X*   X*   X*
Radom-Pionki- Kozienice* W zależności od planów                                    1.600.000 zł
województwa może nastąpić w zaznaczonych latach
Budowa Ul. Popiełuszki                       X    X                     700.000 zł
Budowa Ul. Armii Krajowej;                         X    X                 700.000 zł
Budowa Ul. Podgaje;                                 X                 100.000 zł
Modernizacja Ul. Partyzantów;                            X   X             1.000.000 zł
Modernizacja Ul. Leśna                               X   X              480.000 zł                                                                   39
                        Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki


         Działanie                    Przewidywany okres realizacji           Nakłady
                                                          Finansowe
                        2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Budowa ulic- boczne Polnej                        X    X   X             500.000 zł
Modernizacja Ul. Zwycięstwa;                       X    X                715.000 zł
Modernizacja ulic boczne Partyzantów           X    X    X    X   X             500.000 zł
Przedłużenie i modern. ul. Augustowskiej     X    X            X   X             50.000 zł
Połączenie ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza                             X   X   700.000 zł

                      Budowa i modernizacja parkingów:


         Działanie                    Przewidywany okres realizacji           Nakłady
                                                          Finansowe
                        2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Budowa parkingu przy ul Augustowskiej-                         X**  X**          50.00 zł
Partyzantów, (przy projektowanym
skansenie kolejki wąskotorowej)
** W zależności od postępów prac.
Budowa parkingu przy ul. Radomskiej, obok         X    X                         50.000 zł
Miejskiego Ośrodka Kultury
Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta           X    X                         50.000 zł
Budowa parkingu przy ZSP nr 1 ul. Kolejowa        X    X                         50.000 zł

           Budowa i modernizacja bezkolizyjnych przekroczeń torów kolejowych:


         Działanie                    Przewidywany okres realizacji           Nakłady
                                                          Finansowe
                        2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Przejazd z przejściem dla pieszych ul.                                X   X   100.000 zł
Słoneczna –ul. Kolejowa
Przejście dla pieszych ul. Kozienicka –      X    X   X                         1.200.000 zł
Kolejowa na wysokości ul. Korczaka

                                                                 40
                       Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki


                   Modernizacja i budowa placów targowisk


         Działanie                    Przewidywany okres realizacji          Nakłady
                                                         Finansowe
                       2005  2006  2007   2008  2009  2010  2011  2012  2013
Modernizacja pl. Konstytucji 3 Maja.      X    X                            1.500.000 zł
Modernizacja targowiska miejskiego przy     X    X   X                          80.000 zł
ul. Zwycięstwa
Modernizacja targowiska miejskiego przy ul.   X    X   X                          50.000 zł
Sienkiewicza

                Budowa i modernizacja ciągów pieszych, chodników:


         Działanie                    Przewidywany okres realizacji          Nakłady
                                                         Finansowe
                       2005  2006  2007   2008  2009  2010  2011  2012  2013
Chodniki i wyjścia do przejścia podziemnego   X    X                             80.000 zł
przy Dworcu Zachodnim
Chodnik Al. Lipowe                   X   X                         150.000 zł
Chodnik ul. Sienkiewicza            X    X                            240.000 zł
Chodnik ul. Mickiewicza             X    X                            200.000 zł
Chodnik ul. Korczaka                      X                         60.000 zł
Budowa ścieżka rowerowa Sokoły- Pionki     X    X   X                         50.000 zł
Zachodnie
Modernizacja ‘’Alejki Spacerowej’’ wzdłuż    X    X                            250.000 zł
ul. Kolejowej- Park
                                                                41
                       Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki

                   TURYSTYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA
„Budowa perspektyw dla rozwoju turystyki i poprawy środowiska naturalnego Miasta Pionki.”

                  Infrastruktura wodno i kanalizacyjno- ściekowa


         Działanie                   Przewidywany okres realizacji            Nakłady
                                                         Finansowe
                       2005   2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Zakup ujęcia wody ‘’Januszno”         X    X                             2.000.000 zł
Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnej ulice: Daleka, Kościuszki,   X    X    X                         2.500.000 zł
Piłsudskiego, Zwycięstwa
Zakup i modernizacja oczyszczalni ścieków   X    X                             4.500.000 zł
Modernizacja kanalizacji deszczowej      x    x     x   x    x    x  x   x   x   1.200.000 zł

           Zagospodarowanie dorzecza rzeki Zagożdżonki w celach turystycznych.


         Działanie                   Przewidywany okres realizacji            Nakłady
                                                         Finansowe
                       2005   2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Odbudowa Stawu Dolnego.                     X   X    X  X              2.500.000 zł

Modernizacja Stawu Górnego                   X    X                     300.000 zł

                          Infrastruktura cieplna

         Działanie                   Przewidywany okres realizacji            Nakłady
                                                         Finansowe
                       2005   2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Zakup oraz modernizacja ciepłowni       X    X   X                          6.000.000 zł
ZTS ‘’Pronit’’
Modernizacja sieci cieplnej                  X    X    X                 3.500.000 zł
                                                                42
                         Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki


                  Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego


         Działanie                    Przewidywany okres realizacji           Nakłady
                                                           Finansowe
                         2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Modernizacja budynku ‘’Kasyno’’          X    X    X                        1.500.000 zł
Rewitalizacja budynków położonych w                    X    X   X   X   X   X   250.000 zł
strefie ochronnej.

                  Modernizacja budynków użyteczności publicznej


         Działanie                    Przewidywany okres realizacji           Nakłady
                                                           Finansowe
                         2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Modernizacja – wymiana stolarki i ocieplenie        X    X    X    X   X              350.000 zł
budynków służących użyteczności publicznej tj.
urzędy, szkoły, przedszkola, biblioteki, Roki
Sądowe itp.UM, MZUK, MOPS, WTZ, OSP,
Modernizacja budynków będących                       X    X   X   X   X   X   1.000.0000
własnością zasobu mieszkaniowego
gminy.

                    Poprawa stanu środowiska naturalnego

         Działanie                    Przewidywany okres realizacji           Nakłady
                                                           Finansowe
                         2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Stworzenie systemu recyklingu oraz             X    X                        100.000 zł
selektywnej zbiórki odpadów
Stworzenie koncepcji i zagospodarowanie          X    X    X                     50.000 zł
‘’Posady Leśnej’’ przy ul. Garszwo pod cele
rekreacyjne.

                                                                  43
                        Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki


               INWESTYCJE OŚWIATA, SPORT - SFERA SPOŁECZNA

         Działanie                     Przewidywany okres realizacji          Nakłady
                                                          Finansowe
                        2005  2006  2007   2008  2009  2010  2011  2012  2013
Zagospodarowanie Ogródka             X    X     X   X                     800.000 zł
Jordanowskiego
Budowa sztucznego lodowiska               X     X   X   X                4.000.000 zł
Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej      X    X     X                       1.000.000 zł
Modernizacja Miejskiego Stadionu Sportowego-   X    X     X                       2.900.000 zł
budowa trybuny i pawilonu sportowego
Modernizacja nawierzchni sportowych                X   X    X   X   X          350.000 zł
wszystkich szkolnych boisk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2                  X                        150.000 zł
Wymiana dachu i Termomodernizacja
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5         X    X   X                          500.000 zł
Wymiana stolarki i Termomodernizacja
Publiczne Gimnazjum nr 2                 X     X                        90.000 zł
Wymiana stolarki + Termomodernizacja
Budowa systemu monitoringu w miejscach          X     X   X    X   X   X   X   X   150.000 zł
niebezpiecznych i wrażliwych: Pl.
Konstytucji 3 Maja, Ogródek Jordanowski,
ul. Sienkiewicza, Kolejowa, Kasyno itp.
Rewitalizacja terenów przemysłowych i      x    x     x   x                    10.000.000zł
poprzemyslowych (ZTS „Pronit”) oraz
obiektów położonych na Koloni Centralnej
i Starej celem utworzenia Centrum Szkolenia
Państwowej Straży Pożarnej dla województwa
mazowieckiego.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych–               x   x   x   x   x   x   x   1.500.000 zł
uzbrojenie działek po ZTS ‘’Pronit’’                                                                 44
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki


2. Powiązanie zadań z innymi projektami realizowanymi na terenie
powiatu, województwa.
   Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym, który generuje potrzeby
społeczności lokalnej w zakresie ładu kulturowo- ekologicznego, społecznego, gospodarczo –
infrastrukturalnego. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach i programach
planistycznych będących podstawą polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym,
wojewódzkim jak i powiatowym. Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego ze strategicznymi
dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji.

   Głównymi celami Planu rozwoju są:
I. Przedsiębiorczość - tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwój
przetwórstwa produktów rolno-spożywczych, rozwój bazy usługowo-handlowej,
II. Środowisko społeczne - poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego, dostosowanie
warunków i kierunków kształcenia do potrzeb rynku, polityka prorodzinna i przeciwdziałanie
patologiom społecznym, podjęcie działań na rzecz integracji niepełnosprawnych w
społeczeństwie,
III. Turystyka, kultura i sport - rozwój bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej, kultywowanie
i promocja kultury lokalnej, rozwój sportu masowego,
IV. Infrastruktura techniczna - rozwiązanie problemów gospodarki odpadami, modernizacja
sieci dróg i ich otoczenia, przygotowanie warunków do rozwoju budownictwa komunalnego,
przemysłowego i mieszkaniowego,

  Systematyczne wdrażanie zadań pozwoli na zrównoważony rozwój miasta, wzrost jakości
życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności gminy i powiatu jako miejsca zamieszkania,
działalności gospodarczej, atrakcji turystycznej.
Strategia Rozwoju Miasta oraz Lokalny Plan Rozwoju są dokumentami spójnymi ustaleniami
kompatybilnymi z ustaleniami dokumentów programowych na poziomie krajowym,
regionalnym, wojewódzkim.


Plan Rozwoju Lokalnego spójny jest z ponizszymi dokumentami planistycznymi:

 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego,
harmonijnego rozwoju,   zapewniającej  wzrost  zatrudnienia  oraz poprawę
spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie
regionalnym i krajowym.

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych,
zdefiniowanych w odpowiedzi na wyzwania konkurencji globalnej, przed jakimi stoi Polska wraz
z innymi krajami UE oraz z wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej
gospodarki, a także szans i zagrożeń przed nią stojących w pierwszych latach członkostwa w
UE.
W świetle tych założeń przyjęto pięć podstawowych celów cząstkowych NPR na lata 2004-
2006:
- wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB,
- zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,
- włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej,
- intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej
wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego,
- wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i
grup społecznych w Polsce.                                             45
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki  ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004—2006

PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUZĄCEJ
WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW


DZIAŁANIE 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
PODDZIAŁANIE 1.1.1. Infrastruktura drogowa
PODDZIAŁANIE 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego
DZIAŁANIE 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
DZIAŁANIE 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
PODDZIAŁANIE 1.3.1 — Regionalna infrastruktura edukacyjna
PODDZIAŁANIE 1.3.2 — Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
DZIAŁANIE 1.4. Rozwój turystyki i kultury
DZIAŁANIE 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

PRIORYTET 2. WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH

DZIAŁANIE 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku
pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
DZIAŁANIE 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
DZIAŁANIE 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi
DZIAŁANIE 2.5 Promocja przedsiębiorczości
DZIAŁANIE 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

PRIORYTET 3. ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
PODDZIAŁANIE 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
PODDZIAŁANIE 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
PODDZIAŁANIE 3.5.1 — Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

1. Cele długookresowe

 1.2 Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie
   rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie
 1.3 Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza
 1.5. Ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu
 1.6 Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni

2. Cele średniookresowe i operacyjne


2.1   Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji procesów rozwojowych z aglomeracji
     warszawskiej na otoczenie regionalne

   a. określenie obszarów aktywności gospodarczej w kluczowych dla rozwoju Mazowsza
     sektorach
   a. ułatwienia inwestowania w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poza
     aglomeracją warszawską
   h . poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie całego województwa.                                           46
                Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki

2.2.    Przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na
      wiedzy i innowacjach
   a.  wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie
   b.  inspirowanie i finansowanie badań naukowych
   c.  stymulowanie rozwoju regionalnego systemu innowacji
   d.  zwiększenie możliwości korzystania z współczesnych środków komunikowania się, w
      tym z Internetu
   e.  upowszechnianie znajomości języków obcych
   f.  tworzenie i wspieranie centrów wiedzy i innowacji


2.4   Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych
   a. aktywizację rozwoju małych miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych
   e. realizacja programu czynszowego budownictwa komunalnego
   f. stymulowanie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy poprzez wspieranie małych i
     średnich przedsiębiorstw
   g. tworzenie ośrodków ułatwiających ubieganie się i absorpcję krajowych oraz
     zagranicznych środków pomocowych;
   j. rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowych

2.5. Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego

   a. utworzenie regionalnego systemu obszarów chronionych, zgodnego ze standardami
      europejskimi
   b.  zwiększenie lesistości regionu i ochrona lasów
   c.  zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
   d.  przeciwdziałanie deficytowi wodnemu
   e.  poprawa stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych
      i katastrof ekologicznych oraz monitorowanie stanu przyrody
   f.  podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej
   g.  rozwijanie proekologicznych form aktywizacji gospodarczej

2.6. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez:

   a) rozwój edukacji prozdrowotnej;
   b) rozwój turystyki sportu i rekreacji;
   c) rozwój systemu profilaktyki leczniczej;
   d) rozwój nowych form opieki medycznej;
   e) wyrównywanie warunków udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, ze
     szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich;
   f) rozbudowę systemu pomocy doraźnej, w tym kardiologicznej, wypadkowej oraz
     ratownictwa medycznego;
   g) realizację inwestycji w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej; leczenie uzależnień

2.7. Wzmocnienie regionalnych więzi kulturowo – społecznych mieszkańców
województwa mazowieckiego

   a)  propagowanie wiedzy o regionie i „małych ojczyznach”
   b)  doskonalenie powiązań transportowych w regionie;
   c)  promocja korzyści ze współpracy społeczności i władz w ramach regionu
   d)  ochrona dóbr kultury materialnej
   e)  wspieranie twórczości artystycznej
   f)  ochrona krajobrazu kulturowego wsi mazowieckiej i małych miast
                                               47
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki      „WOJEWÓDZKI PROGRAM ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWSZA
                     NA LATA 2001-2006”


Cel I: Przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i
innowacjach

Działanie 4: Tworzenie i wspieranie centrów dyfuzji wiedzy i innowacji
- Wspieranie tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości na Mazowszu, inspirowanie tworzenia
lokalnych i regionalnych agencji rozwoju oraz ośrodków informacji europejskiej.

Cel III: Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji procesów rozwojowych z aglomeracji
warszawskiej na otoczenie regionalne

Działanie 1: Określenie obszarów aktywności gospodarczej w kluczowych dla rozwoju
Mazowsza sektorach
Działanie 2: Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w województwie (droga wojewódzka nr 737
Radom – Kozienice)

Cel IV: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych

Działanie 1: Aktywizacja rozwoju małych miast jako lokalnych ośrodków wzrostu
gospodarczego i usług publicznych
Działanie 2: Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych
miast

1. Budowa, modernizacja i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie
  województwa.
2. Budowa, modernizacja i rozbudowa systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków na
  terenie województwa.
3. Remonty, modernizacja i budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa.
4. Wspieranie finansowe przedsięwzięć infrastrukturalnych lokalnych samorządów w zakresie
  ochrony środowiska (WFOŚiGW).
5. Opracowanie programów wsparcia rozwoju obszarów wymagających aktywizacji
  i zagrożonych marginalizacją (powiaty: Radom, mławski, radomski, szydłowiecki), a także
  programu wsparcia w zakresie rozwoju współpracy przygranicznej dla powiatu łosickiego.

Cel V: Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego


Działanie 2: Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu
7. Aktualizacja oraz wdrożenie programu ochrony i wykorzystania zasobów i walorów Puszczy
Kozienickiej oraz Puszczy Kampinoskiej.

Cel VII: Wzmocnienie regionalnych więzi kulturowo-społecznych mieszkańców
województwa mazowieckiego

Działanie 2:Wspieranie oraz promocja współpracy społeczności i władz w ramach regionu
2.Wspieranie inicjatyw samorządów lokalnych w zakresie promocji rozwoju kultury i turystyki.
Działanie 3: Ochrona dóbr kultury materialnej

 PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RADOMSKIEGO

 STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA PIONKI NA LATA 2004- 2015

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PIONKI


                                                48
               Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki

3. Oczekiwane wskaźniku Planu- pożądany rozwój miasta.
Funkcje miasta:
- Zewnętrzne - produkcja nierolnicza nieszkodliwa dla środowiska przyrodniczego, ośrodek
wypoczynku pobytowego i obsługi ruchu turystycznego, ośrodek obsługi ludności i rolnictwa
otaczających gmin wiejskich, przetwórstwo produkcji rolnej;
- Wewnętrzne - funkcje mieszkaniowe i rekreacyjne w zakresie wypoczynku codziennego i
tygodniowego, ośrodek obsługi ludności miasta w zakresie usług socjalnych i materialnych.
    Biorąc pod uwagę utrwalony układ przestrzenny miasta, dalszy rozwój
zagospodarowania będzie podporządkowany istniejącemu układowi. Dotyczy to zwłaszcza
rozwoju zagospodarowania mieszkaniowego i towarzyszącego mu zagospodarowania
usługowego. Szczególna uwaga będzie zwrócona na lokalizację i kształtowanie przestrzenne
urządzeń usługowych ogólnomiejskich, w dążeniu do wykształcenia skoncentrowanego
funkcjonalnie i przestrzennie centrum usługowego miasta oraz urządzeń i terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych. Celowa jest dalsza krystalizacja układu przestrzennego
poszczególnych funkcji miasta, a zwłaszcza funkcji gospodarczych.
Rozwój zagospodarowania jest ściśle związany z naturalnymi zasobami środowiska
przyrodniczego, jak też z działalnością ludzi.

  W wyniku wdrożenia działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2005 –
2006 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych:
    Powstrzymanie spadku liczby ludności miasta.
    Stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy
    Rozwój i poprawa standardów urządzeń obsługi ludności i biznesu.
    Wzrost ilości terenów zurbanizowanych i wyposażonych w infrastrukturę techniczną
    Krystalizacja i segregacja przestrzenna zagospodarowania związanego z funkcjami kolizyjnymi-
    powiązanie jednostek strukturalnych miasta
    Rozwój wypoczynku codziennego i tygodniowego ludności miasta i okolicznych wsi poprzez
    rozwój wypoczynku pobytowego i obsługi ruchu turystycznego
    Polepszenie stanu dróg miejskich,
    Zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych- poprawa dostępności i jakości obiektów
    oświatowo – kulturalnych,
    Poprawę stanu środowiska przyrodniczego poprzez rozbudowę infrastruktury miejskiej: budowę i
    modernizację sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej
    Ochrona i wzbogacanie środowiska przyrodniczego, w tym zwłaszcza zieleni miejskiej (izolującej
    obie części miasta od uciążliwości ruchu kolejowego mi. uzupełnienie zieleni izolacyjnej po
    północnej stronie torów
    Wzrost przedsiębiorczości poprzez utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
    Poprawa wizerunku miasta
Ponadto na koniec okresu programowania 2007 – 2013 przewiduje się również:
    Zagospodarowanie doliny Zagożdżonki - realizacja i zagospodarowanie Stawu Dolnego,
    wprowadzenie pasma użytkowej zieleni rekreacyjnej z urządzeniami sportowo-wypoczynkowymi
    wzdłuż rzeki
    Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców miasta i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
    ludności napływowej.
    Rewaloryzacja istniejącego zagospodarowania, w tym zwłaszcza obiektów zabytkowych, objętych
    strefami konserwatorskimi; przeznaczenie obiektów zabytkowych na cele turystyczne
    Modernizację oczyszczalni ścieków,
    Zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej,
    Podwyższenie ilości terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną,
    Polepszenie warunków mieszkaniowych i zapewnienie mieszkań dla ludzi najuboższych,
    Poprawę estetyki wyglądu zewnętrznego miasta poprzez rewitalizację terenów zielonych w
    mieście.
    Wzrost poziomu wykształcenia ludności,

    Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana sprawdzeniu na
poszczególnych etapach, na koniec każdego okresu programowania (2004 - 2006, 2007-
2013) oraz na koniec okresu objętego niniejszym planem. Kontroli będzie podlegać stopień
realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich
zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.
    Pomiar wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego będzie się odbywał zgodnie
z założeniami przedstawionymi w rozdziale na temat monitoringu.
Każde działanie będzie podlegać kontroli i ocenie.

                                                  49
                 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki

Wyróżniamy następujące składniki niezbędne do zmierzenia efektów planowanych inwestycji:
  A. Produktu- odnoszą się do rzeczowych efektów działalności i mierzone są w
   jednostkach materialnych.
  B. Rezultatu- odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z
   wdrożenia planu.
  C. Oddziaływania- obrazują one konsekwencje danego planu wykraczające poza
   bezpośrednie wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich odbiorców
  A. Do wskaźników produktu należą:
      a.  Długość dróg w km
      b.  Długość sieci wodociągowej w km
      c.  Ilość urządzeń zaopatrzenia w wodę w szt.
      d.  Długość sieci kanalizacyjnej w km
      e.  Ilość projektów terenu uzbrojonego w szt
      f.  Ilość projektów zakresu kultury lokalnej w tym obiektów dziedzictwa kulturowego szt
      g.  Liczba projektów zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej szt
  B. Do wskaźników rezultatu należą:
      a.  Powierzchnia terenu, który stał się dostępny dzięki budowie i modernizacji dróg oraz
         uzbrojeniu terenu w ha
      b.  Stosunek budynków podłączonych do kanalizacji i sieci wodociągowej w stosunku do
         wszystkich budynków w %
      c.
      d.  Liczba zlikwidowanych szamb w szt.
      e.  Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji szt.
  C. Do wskaźników oddziaływania należą:
      a.  Liczba mieszkańców objętych PRL
      b.  Liczba bezrobotnych
      c.  Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
      d.  Liczba osób korzystających sieci wodociągowej i kanalizacyjnej


4. Plan finansowy
    Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego uzależniona jest od wysokości pozyskanych
środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę
dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą
być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe miasta wskazuje, że na
realizację przyjętych celów zabezpieczy 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków
wspólnotowych.
    Zakłada się, że niewykonanie wszystkich planowanych zadań w latach 2005-2006
powoduje przesunięcie ich realizacji na lata następne.
Gmina zgodnie z dokumentami tematycznymi programów operacyjnych UE musi zapewnić
część środków potrzebnych na realizację inwestycji. Szczegółowe nakłady inwestycyjne wraz z
podziałem na lata oraz źródła finansowania zostaną przedstawione w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym.
   Lp        Wyszczególnienie            2004     2005      2006
   A  DOCHODY OGÓŁEM, w tym:             42.351.985   44.622.704   45.000.000
   1.  DOCHODY WŁASNE                 28.189.543   28.805.536   29.100.000
   2.  SUBWENCJE                   10.375.556   9.5.95.105   9.600.000
   3.  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU
                             3.032.451    5.654.063   5.700.000
     ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
   4.  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE         553.205    568.000    600.000
   B  WYDATKI OGÓŁEM, w tym             44.091.428   52.348.692   55.931.000
   1.  WYDATKI BIEŻĄCE                41.036.693   42.525.021   42.600.000
   2.  WYDATKI INWESTYCYJNE              3.054.735    9.823.671   13.331.000
   C  WYNIK FINANSOWY (A-B) (+,-)          1.739.443    7.725.988   10.931.000
   D  ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU
                             1.739.443    7.725.988   10.931.000
     BUDŻETOWEGO
   1.  kredyt bankowy                                1.000.000
   2.  pożyczka                     626.723   7.471.593   9.606.000
   3.  inne                      1.112.720    910.545    874.720
   E  SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK          429.224    656.150    549.720

                                                    50
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki


 III. SYSTEM WDRAŻANIA SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY
        I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. Wdrożenie

    Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i
programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości.
Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania
informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie
jego monitoring, który będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego
przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.
    Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie założeń Planu Rozwoju
Lokalnego jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych,
gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie
uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
    Poszczególne projekty wdrażane są w oparciu o harmonogram realizacji projektów
zawarty we wcześniejszej części niniejszego dokumentu. Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego
obejmuje następujące podokresy:
- 2005 – grudzień 2006
- Styczeń 2007 – grudzień 2013.

Gmina Miasto Pionki, jako instytucja wdrażająca Plan, odpowiedzialna będzie za:
 Opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne.
 Bezpośrednią realizację działań przewidzianych w planie w zakresie przygotowania
 przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzór nad wykonawcą pod kątem
 terminowości i jakości wywiązania się ze zobowiązania.
 Zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego jest Burmistrz
Miasta Pionki - podległy mu Urząd Miasta Pionki w szczególności Wydział Rozwoju i Integracji
Europejskiej, Wydział Finansowy, Wydział Inwestycji i Urbanistyki oraz działające z
upoważnienia Burmistrza Miasta kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy w
szczególności MOK, MZUK, MZOiS, MOPS, OWKC, Publicznych Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych

Inwestycje infrastrukturalne bezpośrednie

Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej - Opracowanie i złożenie
wniosku o przyznanie dotacji w ramach ZPORR, Wydział Finansowy- analiza
i montaż Finansowy projektów, Wydział Inwestycji i Urbanistyki-
opracowanie kosztorysu i dokumentacji technicznej
                       
Ogłoszenie przetargu w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych-Wydział
             Inwestycji i Urbanistyki
                       
       Nadzór nad inwestycją- Wydział Inwestycji i Urbanistyki
                       
          Wykonawca – Firma Wyłoniona w przetargu
                       
             Monitoring - Komitet Monitorujący                                              51
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki

2. System monitorowania planu rozwoju lokalnego
    Monitoring to - proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych
i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie
finansowym i rzeczowym.
    Monitoring wdrażania funduszy strukturalnych i wszystkich dokumentów z nimi
związanych jest zadaniem obligatoryjnym i pozostaje w kompetencji państwa członkowskiego
korzystającego z pomocy. Jest on także elementem procesu bieżącego zarządzania środkami
publicznymi. Monitoring odbywa się na poziomie kraju, województw, a w naszym przypadku
na poziomie gminy. Plan Rozwoju Lokalnego ma określić bieżącą sytuację gminy, główne jej
potrzeby i zadania do realizacji, aby osiągnąć wzrost gospodarczy gminy, zwiększyć jej
konkurencyjność i znaczenie w regionie oraz podnieść poziom życia mieszkańców. Określenie,
czy zakładane cele udało się osiągnąć i w jakim stopniu, jest bardzo istotne dla sprawnego
funkcjonowania gminy i realizacji planowanych inwestycji. Szczególnie istotne jest także dla
planów jakie gmina będzie musiała przygotować na następny okres programowania 2007-
2013.
    Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego jest koniecznym elementem aktywnej realizacji
tego dokumentu. Umożliwia on stwierdzenie, czy plan rozwoju jest prawidłowo realizowany
oraz czy założenia na których go oparto nie uległy zmianie. Pozwala poza tym na sprawne i
elastyczne reagowanie na zmiany, ograniczając przy tym podejmowanie kroków intuicyjnych,
czemu z kolei sprzyja brak właściwej informacji i analiz.

Celem monitoringu funduszy strukturalnych jest:
 Zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi
  założeniami i celami.
 Zapewnienie prawidłowości i wydajności wdrażania programów.
 Zarządzanie informacją – wspomaganie procesu decyzyjnego m.in. poprzez podejmowanie
  przy udziale partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych decyzji o zmianach w
  programach.
 Porównywanie postępów we wdrażaniu z przyjętymi założeniami na etapie programowania.

Monitoring planu rozwoju Lokalnego będzie odbywał się na podstawie półrocznych raportów.
Raporty powinny obligatoryjnie zawierać informacje na temat:
 Aktualnego stanu i przebiegu realizacji projektu/ programu
 Postępu realizacji planu
 Faktycznie poniesionych wydatków
 Skuteczności realizacji (ocena)   Monitorowania wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych
  dokumentów dokonywać będzie powołany przez Burmistrza Miasta Komitet Monitorujący.
  Aby zachować ciągłość procesu przygotowania planu i jego realizacji, w skład komitetu
  monitorującego wchodzić będą:
-  Burmistrz Miasta Pionki
-  Skarbnik Miasta Pionki
-  Kierownik Wydziału Inwestycji i Urbanistyki
-  Kierownik Wydziału Rozwoju i Integracji Europejskiej
-  Przewodniczący Rady Miasta Pionki oraz 2 Radnych Rady Miasta Pionki
-  Przedstawiciel instytucji kulturowo – oświatowej lub innej, jeśli projekt dotyczy.
-  Przedstawiciel przedsiębiorców z terenu miasta, jeśli projekt dotyczy.

  Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na pół roku. Istnieje możliwość
częstszych spotkań stosownie do potrzeb. Funkcję Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić
będzie Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej i pracownik tego Wydziału wyznaczony przez
Burmistrza Miasta. Obowiązkiem Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu
o terminach posiedzeń oraz przygotowanie na w/w posiedzenia szczegółowych informacji na
temat postępów w realizacji planu rozwoju lokalnego w formie standardowego raportu
monitorującego. Obowiązkiem sekretariatu będzie także przygotowanie protokołów z posiedzeń

                                              52
              Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki

Komitetu Monitorującego, zawierających ustalenie w/w posiedzeń. Celem takiej analizy jest
zapewnienie zgodności realizacji projektów i planu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami
i celami.
    Na koniec każdego okresu planowania Komitet Monitorujący sporządzi raport końcowy,
obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń Planu Rozwoju Lokalnego.
Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w Sekretariacie Burmistrza.3. Sposoby współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi
Ocena i komunikacja społecznej

    Komunikacja i współpraca władz miasta Pionki ze społecznością lokalną odbywać się
będzie poprzez:
- bieżące informowanie o postępach we wdrażaniu Planu Rozwoju Lokalnego - każdy
  mieszkaniec miasta będzie miał możliwość uzyskania informacji o aktualnym stanie prac
  wdrożeniowych planu w siedzibie Urzędu Miasta, wraz z możliwością wglądu
  w dokumentację (raporty monitoringowe,),
- możliwość udziału mieszkańców w posiedzeniach Komitetu Monitorującego (po
  wcześniejszym zgłoszeniu swojej obecności),
- podjęcie współpracy z lokalnymi mediami – podawanie informacji o wdrażanych projektach
  w mediach lokalnych przynajmniej raz w roku,


  Instytucja Zarządzająca zapewnia środki informacyjne i promocyjne w zakresie udzielonej
pomocy z funduszy strukturalnych. Wykorzystane środki informacyjne i promocyjne będą miały
na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i faktycznych odbiorców pomocy o
możliwościach wsparcia ze strony UE oraz informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze
pomocy unijnej dla wybranych projektów i rezultatach tych działań.
  W lokalnej parsie i na stronach internetowych podawane będą systematycznie informacje
na temat zaangażowania finansowego Wspólnoty w realizację projektów oraz o stanie
zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w ramach Planu.
                   Lokalne władze
                    Samorządowe


      Zidentyfikowanie potrzeb           Plan Rozwoju Lokalnego
         Lokalnych

                    Projektowane
                   kierunki rozwoju         Definicja potrzeb            Zaspokojenie potrzeb
                               społecznych


                     Mieszkańcy


                                             53
             Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki


4. Public Relations planu rozwoju lokalnego
    Public relations posługuje się rzetelną, prawdziwą informacją, końcowym efektem
skutecznie prowadzonych działań jest pozytywne nastawienie klienta.
    Gmina Miasto Pionki planuje utrzymywać stały kontakt już na etapie wdrażania i
realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, co oznacza możliwości zgłoszenia swoich
uwag i pomysłów przez mieszkańców.
Mogą w tym uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Swoje uwagi mogą składać na
piśmie.
Oprócz tego Plan Rozwoju Lokalnego będzie dostępny w Urzędzie Miasta w Wydziale
Rozwoju i Integracji Europejskiej w godzinach pracy urzędu.
    Ponadto na stronie internetowej Miasta Pionki pod adresem www.pionki.pl oraz w
gazecie lokalnej będą pojawiały się cyklicznie informacje dotyczące realizacji powyższego
dokumentu oraz informacje o posiedzeniach Komitetu Monitorującego.
                                           54

								
To top