Uczestnikiem Projektu

Document Sample
Uczestnikiem Projektu Powered By Docstoc
					    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                 UMOWA O SZKOLENIE nr _ _ _/POKL/8.1.1/B-PZF

zawarta w dniu _ _ /_ _ / 2012 r. w Białymstoku pomiędzy: AKME Consulting Krzysztof Pikor, ul.
Matejki 6, 35 – 064 Rzeszów, NIP 813-172-33-58, Regon 690688230 wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 9297 T,
reprezentowanym przez Krzysztofa Pikora
zwanym dalej Beneficjentem
a Przedsiębiorstwem:
Pełna nazwa:          .............................................................................................................
Reprezentowanym przez:     .............................................................................................................
Adres siedziby:
ul. i nr lokalu        ..............................................................................................................
Kod …............. miejscowość .............................................................................................................
Adres oddziału/filii:
ul. i nr lokalu        .............................................................................................................
Kod …............. miejscowość .............................................................................................................
Regon             .............................................................................................................
NIP              .............................................................................................................
Zwanym dalej – Uczestnikiem Projektu

                     PREAMBUŁA
Niniejsza Umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt. „Profesjonalne Zarządzanie firmą.
Program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców i pracowników podlaskich MMŚP”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie
realizacji Projektu.

                      § 1. Definicje
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:
1.1. Projekt: „Profesjonalne Zarządzanie firmą. Program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców
   i pracowników podlaskich MMŚP”;
1.2. Uczestnik Projektu: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność
   w branżach/ sektorach/ przemysłach wg PKD 2007: przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody;
   gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo,
   działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka
   magazynowa, rolnictwo, leśnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalności
   profesjonalna, naukowa i techniczna, kierujące/ delegujące swoich Pracowników do udziału
   w Projekcie;
1.3. Pracownicy Przedsiębiorstwa: pracownicy przedsiębiorstwa Uczestnika Projektu, posiadający
   wykształcenie minimum średnie, wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę,
   zamieszkujący na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu KC, oddelegowani do udziału
   w Projekcie lub właściciele pełniący funkcje kierownicze lub wspólnicy/ partnerzy prowadzący
   regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe;
1.4. Beneficjent: AKME Consulting Krzysztof Pikor;
1.5. Siedziba Beneficjenta: ul. Matejki 6, 35-064 Rzeszów;
1.6. Biuro Projektu: ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok
1.7. Biuro Obsługi Klienta – adres korespondencyjny: ul. Matejki 6, 35-064 Rzeszów;

                                                                      1
    „Profesjonalne Zarządzanie firmą. Program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców
                 i pracowników podlaskich MMŚP”
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.8. POKL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
1.9. Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,
   15-354 Białystok;
1.10. Umowa o dofinansowanie: umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu
   Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Profesjonalne Zarządzanie firmą. Program szkoleniowo-
   doradczy dla przedsiębiorców i pracowników podlaskich MMŚP”, nr Umowy UDA-
   POKL.08.01.01-20-125/11-00 wraz z aneksami do tej umowy;
1.11. Szkolenie: moduł szkoleniowy, łącznie z doradztwem związanym ze szkoleniem, określony
   treścią Projektu.

                  § 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika Projektu oraz jego pracowników w Projekcie
współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanym zgodnie z Umową o dofinansowanie.

                     § 3. Szkolenia
3.1. Zakres wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika Projektu i jego Pracownika obejmuje wybrany z
   niżej wymienionych modłów szkoleń:
   a) Skuteczna sprzedaż – nowoczesne techniki sprzedaży – szkolenie (120 godzin) oraz
     doradztwo związane ze szkoleniem (10 godzin na Pracownika)
   b) Kadry i Płace z elementami zarządzania zasobami ludzkimi – szkolenie (140 godzin) oraz
     doradztwo związane ze szkoleniem (10 godzin na Pracownika)
   c) Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemów zarządzania: Jakością ISO 9001,
     Środowiskowego wg ISO 14001, Bezpieczeństwa Żywności wg ISO 22000 (HACCP) –
     szkolenie dla wybranego systemu (80 godzin) oraz doradztwo związane ze szkoleniem (10
     godzin na Pracownika)
   d) Kurs Specjalisty ds. Rachunkowości (Samodzielny Księgowy) – szkolenie (210 godzin,
     w tym 4,5 godz. egzaminu) oraz doradztwo związane ze szkoleniem (10 godzin na
     Pracownika)
   e) Kurs na Głównego Księgowego – szkolenie (200 godzin, w tym 5 godz. egzaminu) oraz
     doradztwo związane ze szkoleniem (10 godzin na Pracownika)
   f) Doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie (35 godzin) oraz doradztwo
     związane ze szkoleniem (10 godzin na Pracownika)
3.4. Szkolenia będą odbywać się w terminach i miejscach ustalonych przez Beneficjenta.
3.5. Powiadomienie o terminie i miejscu szkolenia zostanie przesłane w wersji elektronicznej lub
   przekazane telefonicznie przez Biuro Projektu.

                   § 4. Zobowiązania Beneficjenta
4.1. Beneficjent zobowiązuje się:
   a) przeprowadzić szkolenia określone w § 3 Umowy w zakresie zawartym w Regulaminie
    Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie
    przepisami prawa,
   b) zapewnić wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne,
   c) zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe,
   d) sporządzić i wydać Uczestnikowi Projektu (Pracownikom Uczestnika Projektu)
    zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w szkoleniach pod warunkiem wypełnienia
    zobowiązań określonych w § 5 Umowy.

              § 5. Zobowiązania Uczestnika Projektu
5.1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

                                                     2
   „Profesjonalne Zarządzanie firmą. Program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców
               i pracowników podlaskich MMŚP”
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   a) oddelegowania Pracowników/ Pracownic do udziału w szkoleniach, do których Uczestnik
      Projektu zostanie zakwalifikowany,
   b) dostarczenia Beneficjentowi najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem
     szkolenia wykazu Pracowników Przedsiębiorstwa delegowanych do uczestnictwa w danym
     szkoleniu,
   c) zapewnienia udziału Pracowników Przedsiębiorstwa w badaniach efektywności lub
     badaniach ewaluacyjnych (ankieta oceny szkolenia, wywiady oraz inne wskazane przez
     Beneficjenta),
   d) zapewnienia odpowiedniej frekwencji Pracowników Przedsiębiorstwa we wszystkich
     szkoleniach, do których Uczestnik Projektu zostanie zakwalifikowany.
5.2  Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie
   stwierdzone, że Uczestnik Projektu wykorzystał pomoc de minimis ze środków Unii Europejskiej
   niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Uczestnik Projektu
   zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków wraz z odsetkami
   w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych odpowiednio od dnia ich
   otrzymania.
5.3  Uczestnik Projektu zobowiązany jest, począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 31
   grudnia 2020 r. lub później, jeśli ten termin zostanie wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą
   oficjalnym pismem otrzymanym przed 31 grudnia 2020:
   a) do poddania się kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia
     lub wyznaczonego pełnomocnika oraz inne uprawnione podmioty, jeśli taki obowiązek
     wynika z przepisów prawa w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, poprzez
     udostępnienie kontrolującym wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym
     dokumenty finansowe, także sporządzane w formie elektronicznej,
   b) każdorazowo sporządzać i dostarczać Beneficjentowi prawidłowo wypełnione i podpisane
     dokumenty wymagane przez Beneficjenta, potrzebne do prawidłowej realizacji i rozliczenia
     Projektu. Dokumenty będą dostarczane przez Uczestnika Projektu w terminie i miejscu
     wskazanym przez Beneficjenta,
   c) umożliwić Beneficjentowi wgląd w dokumenty przedsiębiorstwa Uczestnika Projektu
     związane z realizacją Projektu, w tym dokumenty finansowe, także sporządzane w formie
     elektronicznej, niezbędne do prawidłowego rozliczenia Projektu.

                § 6. Oświadczenia Uczestnika Projektu
6.1  Uczestnik Projektu oświadcza, że:
   a) jest przedsiębiorstwem mającym siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa
     podlaskiego,
   b) jest mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu Załącznika 1 do
     Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku, nie jest pod
     zarządem komisarycznym,
   c) nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego,
   d) spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
     2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
   e) nie istnieją po jego stronie żadne przeszkody faktyczne lub prawne w udzieleniu mu pomocy
     publicznej w rozumieniu Rozporządzenia 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie
     pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/2001 z 2.08.2002),
   f) spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie Projektu.
6.2  W przypadku oświadczenia nieprawdy w podpunktach a – f punktu 6.1 Uczestnik Projektu
   zobowiązany będzie do pokrycia 100% kosztów szkoleń, do których został zakwalifikowany, na
   podstawie przedstawionego mu stosownego dokumentu w terminie 7 dni od jego dostarczenia.


                                                     3
   „Profesjonalne Zarządzanie firmą. Program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców
                i pracowników podlaskich MMŚP”
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                   § 7. Rozwiązanie Umowy
7.1  Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
   a) został złożony wobec Uczestnika Projektu wniosek o ogłoszenie upadłości, Uczestnik
     Projektu pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, Uczestnik
     zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
   b) Uczestnik Projektu pozostaje w zwłoce, bądź uchyla się z wykonaniem obowiązków
     przewidzianych w niniejszej Umowie,
   c) wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych
     w Umowie.
7.2  W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym powyżej, Strony rozliczą się
   z wykonanych prac do dnia rozwiązania Umowy, co nie wyłącza odpowiedzialności Uczestnika
   Projektu na podstawie § 5 i § 6 Umowy.

                     § 8. Poufność
   Zasady zachowani poufności zawarte są w Regulaminie Projektu.

                § 9. Przetwarzanie danych osobowych
9.1  Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane są przez Beneficjenta i Instytucję
   Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Departament Zarządzania
   Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4,
   00-926 Warszawa.
9.2  Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są wyłącznie w celach związanych
   z Projektem.
9.3  Dane osobowe uczestników szkoleń mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu
   ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością
   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9.4  Podanie danych osobowych przez uczestników szkoleń jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa
   ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
9.5  Uczestnicy szkoleń mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

                  § 10. Wymiana informacji
10.1 Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną lub
   telefoniczną.
10.2 Wymiana informacji wpływających na realizację Projektu następuje wyłącznie pisemnie, drogą
   pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
10.3 Każda ze stron umowy może zażądać potwierdzenia każdej informacji w formie pisemnej.
   Żądanie takie powinno być bezwzględnie spełnione.
10.4 Wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres
   AKME Consulting Biuro Projektu: ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok.

                 § 11. Postanowienia końcowe
11.1 Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być
   dokonywane w formie pisemnej.
11.2 Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów
   do doręczeń.
11.3 Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących
   wyniknąć w związku z realizacją Umowy.
11.4 W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w § 11.3, Strony zgodnie
   ustalają, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
   siedziby Beneficjenta.

                                                     4
   „Profesjonalne Zarządzanie firmą. Program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców
                i pracowników podlaskich MMŚP”
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11.5 Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Beneficjenta w oparciu
   o odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także odpowiednie przepisy prawa Unii
   Europejskiej.
11.6 Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób,
   by odpowiadała postanowieniom Umowy o Dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy
   Beneficjentem oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach jako Instytucją Pośredniczącą 2
   stopnia.
11.7 Umowa zostaje zawarta na czas realizacji i rozliczenia projektu, z uwzględnieniem zapisów p.
   5.3 § 5.
11.8 Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu.
11.9 Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
11.10 Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
   każdej ze Stron.
11.11 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Załączniki:
Załącznik nr 1.     Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa.
Załącznik nr 2.     Regulamin Projektu
Załącznik nr 3.     Formularz Imienny Delegowanego Pracownika, wypełniony oddzielnie dla
             każdej zgłaszanej osoby
Załącznik nr 4.     Oświadczenie Pracownika Przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody na
             przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez każdą zgłaszaną osobę
Załącznik nr 5.     Oświadczenie Pracownika o kwalifikowalności do udziału w projekcie
             podpisane przez każdą zgłaszaną osobę
Załącznik nr 6.     Potwierdzenie Zatrudnienia Pracownika Przedsiębiorstwa Delegowanego na
             szkolenia, wypełnione dla każdej zgłaszanej osoby
Załącznik nr 7.     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 8.     Oświadczenie o spełnieniu kryteriów Podmiotowych przez Przedsiębiorstwo
Załącznik nr 9.     Oświadczenia Uczestnika Projektu
Załącznik nr 10     Kserokopia dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa
Załącznik nr 11.     Kserokopia decyzji o nadaniu NIP
Załącznik nr 12.     Kserokopia zaświadczenia o REGON
  ………………………………………………                    ………………………………………………
  Podpis Beneficjenta i pieczęć nagłówkowa          Pieczęć i Podpis Uczestnika Projektu
                                                     5
   „Profesjonalne Zarządzanie firmą. Program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców
               i pracowników podlaskich MMŚP”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:5/20/2012
language:Polish
pages:5