UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO by 85JvoV

VIEWS: 9 PAGES: 5

									UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
         PROGRAM


3 – tygodniowej praktyki ciągłej w klasach I – III
         na kierunku
      Kształcenie Zintegrowane


  5 – letnie stacjonarne studia magisterskie
        po IX semestrze
          Bydgoszcz
CELE I ZADANIA PRAKTYKI
     3 – tygodniowa praktyka ciągła na studiach stacjonarnych magisterskich, na kierunku Kształcenie
zintegrowane, ma charakter próbnej pracy studenta jako obserwatora procesu nauczania i wychowania oraz
kreatora procesu edukacyjnego.
     Powinno to pozwolić na zapoznanie się z działalnością zawodową nauczycieli klas I -III, a w
szczególności umożliwić studentom:
   1. Zebranie pogłębionych wiadomości o szkole z punktu widzenia perspektyw przyszłej pracy zawodowej.
   2. Stworzenie płaszczyzny do konfrontacji wiedzy z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością
     wychowawczą.
   3. Stworzenie okazji do pogłębionego poznawania zespołu dzieci w klasach I – III.

Do szczegółowych zadań praktyki należy:
  1. Wypróbowanie swoich umiejętności dydaktycznych i wychowawczych zdobytych w toku studiów i w
    czasie poprzednio odbytych praktyk.
  2. Pogłębienie wiedzy na temat pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasach I – III.
  3. Ukształtowanie właściwej postawy zawodowej przyszłego nauczyciela dzieci w młodszym wieku
    szkolnym.

TREŚCI PROGRAMOWE PRAKTYKI
    Na treści praktyki składają się wszystkie zjawiska, sytuacje i procesy zachodzące w pracy dydaktycznej
i opiekuńczo – wychowawczej w klasach I – III. Praktyka obejmuje zarówno obserwacje, jak i samodzielne
prowadzenie zajęć w klasach I – III, w których studenci odbywają praktyki. Dostarcza więc cennych
doświadczeń oraz daje możliwości poznawania rzeczywistości szkolnej.

    Studenci, przygotowując się do obserwacji i zajęć prowadzonych samodzielnie, poznają dogłębnie
program nauczania w klasach I – III, jak też problematykę wychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

   Treścią praktyki są też obowiązki związane z rolą zawodową nauczyciela, jego odpowiedzialnością za
wychowanie dzieci, a także z jego udziałem w życiu środowiska, w którym pracuje.

ORGANIZACJA PRAKTYKI I JEJ TREŚCI SZCZEGÓŁOWE
    Praktyka odbywa się w następujących etapach realizowanych według szczegółowego rozkładu
zamieszczonego dalej:
    1 tydzień w klasie pierwszej;
    2 – tygodnie – w szkole w klasie drugiej lub trzeciej (wybór dowolny studenta).
    Przynajmniej na jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki student zgłosi się do Dyrektora szkoły celem
uzgodnienia godziny jej rozpoczęcia.

I TYDZIEŃ
KLASA I
  1.  Obserwacja jednego dnia zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
  2.  Prowadzenie czterech dni zajęć zgodnie z planem pracy klasy I.

II – III TYDZIEŃ
KLASA II lub KLASA III
  1.  Obserwacja dwóch dni zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
  2.  Prowadzenie ośmiu dni zajęć zgodnie z planem pracy klasy II lub III.

Pozostałe zadania praktyki do zrealizowania przez studenta:

    przeprowadza wywiad nt. specyfiki organizacji klasy, współpracy nauczyciela z rodzicami i ze
     środowiskiem; przedstawia go w dokumentacji i prezentuje własne wnioski oraz uwagi na temat
     zebranych tą drogą wiadomości o nauczycielu, dzieciach, lokalnym środowisku edukacyjnym;
    analizuje wewnątrzszkolny system oceniania funkcjonujący w szkole;
    pełni funkcję wychowawcy klasy (prowadzi dziennik zajęć, pełni dyżury na przerwach, troszczy się o
     właściwe współdziałanie uczniów w zespole klasowym i inne);
    w ramach polonistycznego obszaru kształcenia w klasie drugiej lub trzeciej organizuje zajęcia
    biblioteczne;
    sporządza notatkę z przeprowadzonej z nauczycielem (dowolnej klasy) rozmowy na temat sposobów
    badania kompetencji dziecka i dołącza wybrane prace dzieci (sprawdzone przez nauczyciela) i karty
    obserwacji (wypełnione), arkusze spostrzeżeń o zachowaniach dziecka i jego osiągnięciach,
    sprawdziany skonstruowane i wykorzystane przez nauczyciela – instruktora itp. Pożądane jest (jeśli
    przeprowadzenie sprawdzianu wynika z planu pracy nauczyciela w czasie odbywania praktyki przez
    studenta), aby praktykant czynnie uczestniczył w jego przeprowadzeniu, opracowaniu wyników i
    sformułowaniu wniosków do dalszej pracy z dziećmi;
    przedstawia sformułowaną przez nauczyciela – instruktora ocenę opisową na I półrocze wybranego
    dziecka zdolnego, przeciętnego oraz ucznia z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi (w
    wybranej klasie) i prezentuje własne uwagi na ten temat;
    prowadzi zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne, np. wyrównawcze, ogólnorozwojowe, imprezy, itp.);
    przedstawia plan pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela klasy I na wybrany miesiąc i
    komentuje go (budowa, zawartość, związki między jego treściami, odniesienia do podstawy
    programowej oraz programu, z którego korzysta nauczyciel);
    wspólnie z dziećmi projektuje i realizuje gazetkę okolicznościową;
    bierze udział w posiedzeniach i zebraniach organizowanych przez dyrektora i nauczycieli.

     Realizacja wszystkich tych zadań musi zostać odnotowana w dzienniku praktyki oraz potwierdzona
podpisem nauczyciela – instruktora.
     Student komentuje przygotowanie, sposób realizacji zadań (okoliczności, sytuacje sprzyjające i trudne,
udział innych osób i ich reakcje) i wyprowadza wnioski dla swej przyszłej pracy zawodowej.

UWAGA:
    Prosimy raczej nie wysyłać studentów na zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Student jednak może i
powinien zastąpić nauczyciela, ale tylko wówczas, gdy jest do tego zajęcia przygotowany.

    W przypadku zaistnienia specyficznych okoliczności, realizację szczegółowych zadań praktyki
pozostawia się do decyzji nauczyciela – opiekuna praktyki.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI
    Dokumentację praktyki należy prowadzić w notatniku (teczce) o formacie A – 4 według
przedstawionego w dalszej części wzoru.

I część – INFORMACJE OGÓLNE
    Imię i nazwisko studenta oraz nauczycieli instruktorów – nazwa i adres szkoły.

II część – PRAKTYKA W KLASIE PIERWSZEJ
1 dział – Plan zajęć tygodniowych dla klasy I (potwierdzony przez nauczyciela – instruktora wraz z dokonaniem
jego analizy przez studenta i przedstawieniem własnych uwag).
2 dział – Sprawozdania z obserwacji (wg wzoru).
3 dział – Konspekty zajęć zintegrowanych (wg wzoru, każdy scenariusz zajęć zatwierdzony do prowadzenia z
datą i podpisem nauczyciela – instruktora).
4 dział – Sprawozdania z wykonania pozostałych zadań praktyki w klasie pierwszej (potwierdzone datami i
podpisem nauczyciela – instruktora).
5 dział – Ocena całokształtu praktyki w klasie pierwszej – dokonana przez nauczyciela – instruktora.

III część – PRAKTYKA W KLASIE DRUGIEJ lub TRZECIEJ
1 dział – Plan zajęć tygodniowych dla klasy II lub III (potwierdzony przez nauczyciela – instruktora wraz z
dokonaniem jego analizy przez studenta i przedstawieniem własnych uwag).
2 dział – Sprawozdania z obserwacji (wg wzoru).
3 dział – Konspekty zajęć zintegrowanych (wg wzoru, każdy scenariusz zajęć zatwierdzony do prowadzenia z
datą i podpisem nauczyciela – instruktora).
4 dział – Sprawozdania z wykonania pozostałych zadań praktyki w klasie drugiej lub trzeciej (potwierdzone
datami i podpisem nauczyciela – instruktora).
5 dział – Ocena całokształtu praktyki w klasie drugiej lub trzeciej dokonana przez nauczyciela – instruktora.

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OBSERWACJI DNIA AKTYWNOŚCI DZIECKA W KLASACH I – III
    1.  Data
    2.  Prowadzący
    3.  Klasa
    4.  Krąg tematyczny
    5.  Temat dnia
    6.  Cele zajęć
    7.  Metody
    8.  Formy pracy uczniów, organizacja, aktywność
    9.  Środki dydaktyczne
    10.  Skrócony plan zajęć (w punktach), kolejne sytuacje dydaktyczne.

    Pod sprawozdaniem należy umieścić własne uwagi, spostrzeżenia, refleksje dotyczące realizacji zadań,
zajęć.
Uwagi studenta mogą dotyczyć następujących zagadnień:
    elementów, na które zwraca uwagę nauczyciel przy kontroli i ocenie pracy;
    sposobów uświadamiania dzieciom zadań, zajęć;
    wzmocnień stosowanych w nauczaniu (zachęta, pochwała, nagana, poglądowość, praktyka);
    spełniania warunków skutecznego utrwalania wiedzy;
    procesu oceny oraz wdrażania do samokontroli i samooceny;
    rozwijania aktywności (intelektualnej, werbalnej, sensorycznej, motorycz-nej, emocjonalnej);
    przestrzegania zasady stopniowania trudności oraz indywidualizacji;
    sposobu zadawania pracy domowej i jej rodzajów (dla wszystkich uczniów, dla pojedynczego ucznia);
    sposobów utrzymania dyscypliny na zajęciach i stosowania środków dyscyplinujących;
    postawy nauczyciela na zajęciach (określić zaobserwowane cechy pozytywne i negatywne);
    budzenia motywów uczenia się.

    Przy opracowaniu komentarza można korzystać z książek, które ułatwiają ustalenie kryteriów analizy
hospitowanych zajęć:
–  Mróz T., Obserwacja procesu nauczania – uczenia się na lekcji, WSP, Bydgoszcz 1984.
–  Węglińska M., Jak przygotować się do lekcji, Impuls, Kraków 1998.

WZÓR KONSPEKTU ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
    1.  Data
    2.  Prowadzący
    3.  Klasa
    4.  Krąg tematyczny
    5.  Temat dnia
    6.  Cele zajęć
    7.  Metody
    8.  Formy pracy uczniów (organizacja aktywności dzieci)
    9.  Środki dydaktyczne
    10.  Przestrzeń edukacyjna
    11.  Literatura1
    12.  Przebieg dnia: (źródło: Ziętkiewicz E. 1997, s. 44)

    Cele      Warunki       Zadania dla     Czynności      Obszar
  (zakładane   pobudzające do      uczniów       uczniów      aktywności
   efekty)    aktywności
     1         2           3         4          5
1
  Można wykorzystać następującą literaturę:
   - Kowalik – Olubińska M., Świętek W., Uczymy inaczej. Nauczanie zintegrowane w klasach niższych, Adam Marszałek, Toruń 1998.
   - Kujawiński J. (red.), Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, WSiP, Warszawa 1990.
   - Moroz H. (red.), Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Impuls, Kraków 2001.
   - Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Impuls, Kraków 2004.
  13. Komentarz
    Komentarz może dotyczyć:
–  doboru treści kształcenia (temat, treści szczegółowe);
–  walorów kształcenia dla realizacji zadań w dniu aktywności (uzasadnienie);
–  doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych;
–  znaczenia sytuacji dydaktycznych dla wzbogacenia osobowości dziecka.

ZALICZENIE PRAKTYKI
  1.  Nauczyciel – instruktor, tj. opiekun praktyki, ocenia aktywność własną, inwencję i obowiązkowość
     studenta w czasie odbywania praktyki dyplomowej.
  2.  Zajęcia próbne w szkole zatwierdzane są przez nauczycieli – instruktorów. Zatwierdzają oni
     scenariusze zajęć próbnych (które przedłożone winny być przez studenta przynajmniej dzień przed
     prowadzeniem zajęcia), a po każdych zajęciach formułuje ocenę opisową i wyrażoną stopniem.
     Student jest zobowiązany zadbać o to, aby nauczyciel potwierdził konspekt swym podpisem oraz datą
     zatwierdzenia, a po zajęciach wystawił ocenę.
  3.  Nauczyciel instruktor – opiekun praktyki, formułuje opinię o wykonaniu zadań praktyki i postawie
     studenta (oddzielnie opiekunowie w każdej klasie). Na odwrotnej stronie opinii informuje o własnym,
     twórczym wkładzie dotyczącym przygotowania studenta do pracy zawodowej. Informację potwierdza
     własnoręcznym podpisem.
  4.  Dokumentację sprawdza i praktykę hospituje nauczyciel akademicki (specjalista metodyk).
  5.  Kierownik Studium Praktyk Zawodowych zatwierdza ocenę wystawioną przez nauczyciela
     akademickiego, wpisuje ocenę do indeksu i zalicza studentom praktykę.

								
To top