Tresc zadan dyrektora

Document Sample
Tresc zadan dyrektora Powered By Docstoc
					DECYZJA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
DECYZJA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY                ...4

WPROWADZENIE
WPROWADZENIE                             ....6

I..
I   CELE,, ZADANIA,, FUNKCJE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
    CELE ZADANIA FUNKCJE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
    1. Cele                             ...8
    2. Zadania                            ...9
    3. Funkcje                           ...10

II..
II   ORGANIZACJA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
    ORGANIZACJA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
    1. Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty         ...12
    2. Ogólny zakres zadań wydziałów nadzoru pedagogicznego    ...12
    3. Zadania i kompetencje pracowników nadzoru pedagogicznego  ...14
    4. Planowanie nadzoru pedagogicznego              ...15
    5. Formy i procedury mierzenia jakości pracy szkół       ...16
    6. Działania wspomagające dyrektorów szkół           ...20
    7. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego            ...21
    8. Monitorowanie i ewaluacja nadzoru pedagogicznego      ...22

III.. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
III WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
                           ...24

IV.. KOORDYNACJA ZADAŃ PROBLEMOWYCH
IV KOORDYNACJA ZADAŃ PROBLEMOWYCH                  ......27

V..
V   OBSZARY,, STANDARDY,, WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ
    OBSZARY STANDARDY WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ        ......28

VI.. WZORY DOKUMENTÓW
VI WZORY DOKUMENTÓW                         ......74

VII.. OBJAŚNIENIA
VII OBJAŚNIENIA                           ......79
         ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO             DECYZJA
   PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
        W RZESZOWIE

        z dnia 26 sierpnia 2002 r. Nr WSA.021-20/02

       w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego
           w województwie podkarpackim


Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających
kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania
nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać
prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. Nr 67, poz. 759) oraz §
20 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zatwierdzonego przez
Wojewodę Podkarpackiego w dniu 28 czerwca 2002 r., postanawia się, co
następuje:
                  §1

Ustala się organizację nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty  na  obszarze województwa
podkarpackiego.
                  §2

 1. Organizacja nadzoru pedagogicznego w województwie podkarpackim
  obejmuje:

 1) mierzenie jakości pracy szkół i placówek, polegające na zorganizowanym
  i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez
  szkoły i placówki wymagań wynikających z ich zadań, z uwzględnieniem
  opinii uczniów, rodziców i nauczycieli,
 2) wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w spełnianiu przez szkoły
  i placówki wymagań w zakresie jakości pracy,
 3) realizację zadań i kompetencji, w zakresie sprawowania nadzoru
  pedagogicznego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
  systemie oświaty,
*4*         KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
         ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 4) realizację zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 - 9 cytowanego
  rozporządzenia.

 2. Ustala się obszary podlegające mierzeniu jakości pracy oraz standardy
  i wskaźniki.

                  §3

W celu zdiagnozowania wybranego problemu w skali województwa Kurator
Oświaty może zwrócić się do dyrektorów szkół i placówek o przeprowadzenie
mierzenia jakości pracy w określonym zakresie.

                  §4

W wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego Kurator Oświaty
współpracuje z dyrektorami szkół i placówek, z innymi organami
sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz z organami prowadzącymi szkoły i
placówki.

                  §5

Zadania nadzoru pedagogicznego wykonują pracownicy Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych.

                  §6

Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie do zapoznania się z organizacją nadzoru pedagogicznego i
stosowania ustaleń w realizacji zadań.

                  §7

Traci moc dokument „Organizacja nadzoru pedagogicznego w województwie
podkarpackim” z 2001 roku.

                  §8

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 roku.
          KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE          *5*
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
   Nadzór pedagogiczny w województwie podkarpackim        sprawowany jest   przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie:

     ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.
     329 z późn.zm.),
     rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie
     szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk
     wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do
     sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można
     zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. Nr 67, poz. 759),
     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie
     organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U. Nr 164,
     poz. 1169),
     Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zatwierdzonego przez Wojewodę
     Podkarpackiego w dniu 28 czerwca 2002 roku.

   Kurator oświaty - zgodnie z art. 31 ustawy o systemie oświaty - wykonuje, w imieniu
wojewody, zadania i kompetencje w zakresie oświaty na obszarze województwa, a w
szczególności realizuje politykę oświatową państwa. Gwarancją skuteczności realizacji
kierunków i celów tej polityki jest przełożenie ich na konkretne zadania w zarządzaniu oświatą
w województwie.
   Głównym instrumentem działania kuratora oświaty w realizacji polityki oświatowej jest
nadzór pedagogiczny, którego celem strategicznym jest jakość edukacji. Kluczową zatem
sprawą jest strategia pełnienia nadzoru pedagogicznego, która w swych założeniach nie może
się sprowadzać tylko do poszukiwania błędów w pracy szkoły, ale przede wszystkim musi
zakładać diagnozę i ocenę jakości edukacji, wskazywanie potrzeb, kierunków i możliwości
rozwoju szkoły, z równoczesnym docenieniem tego, co w szkole osiągnięto i wspomaganiem jej
w podnoszeniu jakości pracy.


*6*            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

   Przyjęcie niniejszej organizacji nadzoru pedagogicznego w województwie podkarpackim
poprzedzone zostało:
     wewnętrzną ewaluacją organizacji i przebiegu nadzoru,
     sporządzeniem raportu o realizacji zadań nadzoru w roku szkolnym 2001/02,
     określeniem mocnych i słabych stron nadzoru,
     określeniem mocnych i słabych stron pracy szkół i placówek,
     sformułowaniem wniosków wynikających z oceny jakości nadzoru w minionym
     roku szkolnym oraz z przebiegu kontroli NIK i MENiS.


   Zdiagnozowanie funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w aspekcie skuteczności
przyjętej organizacji i procedur mierzenia jakości pracy szkół stało się podstawą do ustalenia
organizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
która będzie wdrażana od 1 września 2002 r. Przyjęta koncepcja jest modyfikacją
wypracowywanych i wdrażanych od 1999 roku form, metod, procedur, z zachowaniem i
kontynuacją tych rozwiązań, które sprawdziły się jako działania skuteczne i zapewniające
realizację celów nadzoru pedagogicznego.
   Zakłada się, że miarą skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego w
województwie podkarpackim będzie:

 1) rzetelna wiedza o jakości edukacji w województwie,
 2) osiąganie porównywalności wyników kształcenia z wynikami zewnętrznych
  sprawdzianów i egzaminów,
 3) zgodność działalności szkół i placówek publicznych oraz organów prowadzących z
  przepisami prawa,
 4) działalność inspiratorska,
 5) stale wzrastająca samodzielność szkół w projektowaniu programów rozwoju i tworzeniu
  wewnętrznych systemów zapewnienia jakości,
 6) współpraca z JST służąca rozwojowi szkół,
 7) strategie rozwoju oświaty w JST,
 8) sprawność systemu obiegu informacji,
 9) skuteczność interwencji,
10) zaistnienie środowiska wspierającego szkoły,
11) stały wzrost kwalifikacji pracowników nadzoru pedagogicznego
             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                 *7*
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
                          „Zamiast szkołę zmieniać z zewnątrz,
                         nauczmy ją, jak ma się zmieniać sama.”
                                        M.B. Miles

 1.. CELE
 1 CELE

1.1  Organizacja nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora
   Oświaty, w imieniu Wojewody Podkarpackiego, to system regulacyjny oparty na
   mierzeniu jakości pracy szkół i placówek oraz wspomaganiu ich w osiąganiu najwyższej
   jakości, służący realizacji polityki oświatowej państwa na obszarze województwa
   podkarpackiego.

1.2  Nadrzędnym celem nadzoru pedagogicznego jest, zgodnie z postanowieniami
   rozporządzenia, doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój
   szkół i placówek z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela, z
   uwzględnieniem, że:
     rozwój jakości pracy szkoły oznacza pozytywne zmiany (ilościowe, jakościowe)
     w różnych obszarach pracy, warunkujące jakość usługi edukacyjnej;
     systematyczne działania prowadzące do rozwoju na poziomie szkoły, nauczycieli,
     jednostek
     w zakresie określania celów, planowania, kierowania i organizacji, procesów
     nauczania i uczenia się,
     dla rozwoju ucznia ważne jest, by szkoła była środowiskiem, w którym znajdzie on
     odpowiednie dla swoich potrzeb i możliwości warunki rozwoju,
     dla rozwoju zawodowego nauczyciela istotne jest tworzenie w środowisku
     szkolnym warunków, by nauczyciel chciał i mógł się rozwijać, aby był zdolny
     dokonywać zmian w sobie samym i w innych oraz w swoim otoczeniu,*8*            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

     szkoła, która zapewnia oczekiwany rozwój ucznia i nauczyciela, to szkoła
     samoucząca się i doskonaląca się, która osiąga określone standardy i wyznacza w
     sposób ciągły nowe - prowadzące do systematycznych ulepszeń.

1.3  Określone w rozporządzeniu cele nadzoru pedagogicznego zobowiązują organy
   sprawujące nadzór pedagogiczny do przeprowadzania mierzenia jakości pracy szkół i
   placówek
   w tych obszarach (dziedzinach), które mają wpływ na zapewnienie rozwoju ucznia i
   rozwoju zawodowego nauczyciela oraz do wspomagania dyrektorów i nauczycieli w
   spełnianiu przez szkoły wymagań w zakresie jakości pracy.

1.4  Mierzenie jakości pracy szkoły jest działaniem zorganizowanym, prowadzonym w
   określonym celu.

1.5  Cele zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły - prowadzonego przez Kuratora:
     rozpoznawanie stopnia spełniania przez szkołę standardów jakości pracy,
     wskazanie szkole, jaki jest stopień spełniania przez nią wymagań wynikających
     z zadań,
     dostarczenie szkole informacji o osiąganych przez nią efektach mierzonych
     standardami i wskaźnikami, w szczególności o jej mocnych i słabych stronach,
     wskazanie obszarów (dziedzin) wymagających poprawy,
     gromadzenie informacji o pracy dyrektora szkoły,
     bieżące obserwowanie realizacji zamierzeń szkoły, służące wspieraniu jej rozwoju,
     inspirowanie szkoły do samooceny i projektowania rozwoju, zgodnie z
     zewnętrznymi i wewnętrznymi standardami oraz polityką oświatową państwa,
     zebranie informacji, w skali województwa, o jakości edukacji w szkołach i
     sporządzanie wniosków o realizacji polityki oświatowej w województwie.

1.6  Cele wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły - prowadzonego przez dyrektora:
     organizacja i zarządzanie szkołą służące i sprzyjające realizacji zadań oraz
     osiąganiu standardów,
     zapewnienie   skuteczności  działań   edukacyjnych  prowadzących  do
     wszechstronnego rozwoju ucznia, postępu jego wiedzy i umiejętności,
     ukierunkowanie działań na rozwój zawodowy nauczycieli,
     eliminowanie braków i uchybień w pracy szkoły,
     gromadzenie informacji o pracy nauczycieli,
     inspirowanie nauczycieli do nowatorstwa pedagogicznego,
     modyfikowanie działań umożliwiających rozwój szkoły i pełną realizację zadań
     statutowych.

1.7  Wspomaganie przez Kuratora dyrektorów szkół i placówek w osiąganiu wymaganej
   jakości pracy ma na celu:
     pomoc w doborze najbardziej skutecznych form i metod realizacji zadań
     związanych z rozwojem jakości pracy,
     upowszechnianie w szkołach zarządzania przez jakość,
     inspirowanie dyrektorów do podnoszenia jakości pracy,

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                 *9*
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

       pomoc w wypracowaniu i wdrażaniu wewnętrznych systemów zapewniania
       jakości,
       doradztwo we wdrażaniu przepisów prawa.


 2.. ZADANIA
 2 ZADANIA

2.1   Opracowanie organizacji nadzoru pedagogicznego w województwie.

2.2   Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy szkół według
     ustalonych procedur i przyjętych standardów jakości oraz prezentacja wyników mierzenia
     radzie pedagogicznej szkoły.

2.3   Sporządzanie raz na 5 lat raportu o jakości edukacji w szkole, uwzględniającego wyniki
     mierzenia jakości pracy i przekazywanie raportu dyrektorowi szkoły oraz organowi
     prowadzącemu.

2.4   Sporządzanie co 5 lat raportu o jakości edukacji w województwie wraz z wnioskami
     dotyczącymi tworzenia i realizacji polityki oświatowej w województwie i państwie oraz
     przekazywanie go ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz
     wojewodzie.

2.5   Inspirowanie i wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w osiąganiu wymaganej jakości
     pracy.

2.6   Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kreowania lokalnej i
     regionalnej polityki oświatowej, zgodnej z polityką oświatową państwa.

2.7   Gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych dyrektorów szkół i placówek w celu
     dokonywania oceny ich pracy - zgodnie z kompetencjami.

2.8   Nadzorowanie szkół i placówek w procesie budowania i doskonalenia programów
     rozwoju.

2.9   Diagnozowanie wybranych problemów w skali województwa.

2.10 Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.11 Monitorowanie jakości edukacji w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem
   zmian związanych z wdrażaną reformą edukacji.

2.12 Współpraca z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz z placówkami
   doskonalenia nauczycieli.

2.13 Realizowanie, wraz z organami prowadzącymi, zadań oświatowych zgodnych z polityką
   oświatową państwa.

2.14 Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny.


3..
3   FUNKCJE
   FUNKCJE


* 10 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

   Nadzór pedagogiczny jako celowe i zorganizowane działanie spełnia określone funkcje,
w szczególności:

3.1  Diagnostyczną, w zakresie:
     badania skuteczności działania szkół poprzez porównywanie osiąganych efektów z
     założonymi celami,
     monitorowania zmian wybranych problemów,
     badania jakości nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

3.2  Wspomagającą, w zakresie:
     wspierania dyrektorów szkół i rad pedagogicznych w dynamizowaniu przeobrażeń
     w systemie edukacji,
     nadzorowania opracowywania i wdrażania przez szkoły programów ich rozwoju,
     w tym programów poprawy efektywności kształcenia i wychowania.3.3  Kontrolno - oceniającą, w zakresie:
     realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego,
     prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
     przestrzegania prawa w szkole, w tym określonego w statucie szkoły,
     realizacji programu wychowawczego szkoły,
     realizacji programu profilaktycznego w szkole,
     realizacji szkolnego planu nauczania i ramowego planu nauczania,
     przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,
     realizacji wewnętrznego systemu oceniania,
     przestrzegania zasad egzaminowania,
     realizacji indywidualnego nauczania i wychowania w szkole,
     realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
     realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
     realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
     przestrzegania praw dziecka i ucznia,
     realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
     zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
     przestrzegania procedury oceniania pracy nauczyciela i dyrektora,
     przestrzegania procedury awansu zawodowego nauczycieli.

3.4  Opiniującą, w zakresie:
     sporządzania i wydawania opinii wymaganych przepisami prawa, według
     kompetencji określonych prawem.

3.5  Integrującą społeczność oświatową w działaniach na rzecz jakości edukacji:
     z jednostkami samorządu terytorialnego,
     z organami prowadzącymi,

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE               * 11 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
                            z   placówkami  doskonalenia
       nauczycieli,
       ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli,
       z centralną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
       z komitetami olimpiad przedmiotowych i tematycznych,
       z kościołami,
       z instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
       z organizacjami młodzieżowymi,
       ze środowiskiem lokalnym,
       ze związkami zawodowymi,
       z izbami rzemieślniczymi,
       z zakładami pracy,
       z innymi sojusznikami wspierającymi szkołę lub placówkę.
 1.. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
* 12 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO


                 Kurator Oświaty

   I Wicekurator       II Wicekurator            Wydział Organizacji,
                                    Strategii i Analiz


                                      Wydział
    Wydział Nadzoru      Wydział Nadzoru           Pragmatyk Służbowych
   Kształcenia Ponad-    Edukacji Podstawowej
     gimnazjalnego       i Gimnazjalnej              Wydział
    i Ustawicznego                        Finansowo-Administra-
                                       cyjny

           Oddział      Oddział    Oddział
          w Krośnie    w Przemyślu  w Tarnobrzegu       Oddział
                                       Obsługi

                                     Radca Prawny
                                      Stanowisko
                                     ds. obronnych
 2.. OGÓLNY ZAKRES ZADAŃ WYDZIAŁÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
 2 OGÓLNY ZAKRES ZADAŃ WYDZIAŁÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO

   Zakresy zadań wydziałów określa Regulamin Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego.

2.1  Wydział Nadzoru Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej w szczególności:
     realizuje zadania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi
     przedszkolami,   szkołami  podstawowymi,  gimnazjami,  poradniami
     psychologiczno-pedagogicznymi,  placówkami  oświatowo-wychowawczymi,
     szkolnictwem specjalnym, ośrodkami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjno-
     wychowawcze w województwie podkarpackim:
     - z siedziby w Rzeszowie na obszarze powiatów: kolbuszowskiego, leżajskiego,
      łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego oraz
      miasta Rzeszowa;
     - z Oddziału w Krośnie na obszarze powiatów: bieszczadzkiego,
      brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego oraz miasta
      Krosna;
     - z Oddziału w Przemyślu na obszarze powiatów: jarosławskiego,
      lubaczowskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz miasta Przemyśla;
     - z Oddziału w Tarnobrzegu na obszarze powiatów: dębickiego, mieleckiego,
      niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega;

              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                 * 13 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

       koordynuje realizację zadań problemowych: obowiązek szkolny, konkursy
       przedmiotowe i inne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wypoczynek
       dzieci i młodzieży szkolnej, sport szkolny, krajoznawstwo i turystyka, kształcenie
       dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenie w szkołach
       integracyjnych
       i z oddziałami integracyjnymi, działalność wychowawcza i opiekuńcza, sieć
       przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, promocja zdrowia, profilaktyka,
       edukacja ekologiczna i regionalna, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia.

2.2   Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w szczególności:
       realizuje zadania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi
       szkołami ponadgimnazjalnymi, ponadpodstawowymi, placówkami kształcenia
       ustawicznego i praktycznego, placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie
       uczniom w okresie pobierania przez nich nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
       kształceniem ustawicznym w formach pozaszkolnych;
       koordynuje realizację zadań problemowych: wdrażanie II etapu reformy systemu
       oświaty, egzaminy dojrzałości oraz z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,
       eksternistyczne i na tytuły kwalifikacyjne, konkursy, olimpiady i turnieje dla
       młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, obowiązek nauki, sieć szkół
       ponadgimnazjalnych, działalność wychowawcza i opiekuńcza, profilaktyka, praca
       z uczniem zdolnym, innowacje pedagogiczne.

2.3   Wydział Organizacji, Strategii i Analiz w szczególności:
       realizuje zadania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi
       placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, kursami
       kwalifikacyjnymi prowadzonymi dla nauczycieli;
       koordynuje i monitoruje realizację zadań nadzoru pedagogicznego przez wydziały
       Kuratorium;
       prowadzi rejestr niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
       koordynuje współdziałanie Kuratora z placówkami doskonalenia, szkołami
       wyższymi i innymi podmiotami oraz organami prowadzącymi szkoły i placówki w
       organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
       wykonuje zadania w zakresie koordynacji edukacji informatycznej i nadzoru
       realizacji lokalnych programów kształcenia informatycznego oraz technologii
       informacyjnej i komunikacyjnej;
       realizuje zadania w zakresie edukacji europejskiej, koordynacji wdrażania
       programów pomocowych Unii Europejskiej;
       prowadzi stronę internetową Kuratorium.

2.4   Pozostałe komórki organizacyjne Kuratorium wykonują zadania wynikające z ustawy
     o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i innych ustaw.


 3.. ZADANIA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW NADZORU
 3 ZADANIA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW NADZORU
   PEDAGOGICZNEGO
   PEDAGOGICZNEGO

3.1 Wizytator jest ekspertem jakości edukacji oraz doradcą wspomagającym szkołę w jej
  rozwoju, a władze samorządowe w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej.

* 14 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

3.2  Szkoły i placówki do nadzoru ustala dyrektor właściwego wydziału w obszarze gminy
   (gmin) lub powiatu (powiatów).
3.3  Zadania problemowe i osoby odpowiedzialne za ich koordynację ustala Kurator.
3.4  Wizytator powinien posiadać:
     znajomość prawa oświatowego,
     umiejętność opracowywania programów mierzenia jakości,
     umiejętność przygotowywania i posługiwania się narzędziami badawczymi,
     umiejętność posługiwania się technikami komputerowymi,
     umiejętność monitorowania pracy szkoły,
     umiejętność diagnozowania pracy szkoły,
     umiejętność gromadzenia istotnych informacji o pracy szkoły i jej dyrektora, ich
     analizy i syntezy,
     umiejętność sporządzania ekspertyz (raportów) na podstawie przeprowadzonych
     badań diagnostycznych oraz zgromadzonych informacji (rozumianych jako
     dokumentacja pracy badawczej),
     umiejętność pracy zespołowej,
     umiejętność inicjowania i promowania zmian w szkole,
     umiejętność kierowania zmianą,
     umiejętność wspomagania pracy szkoły,
     umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów,
     umiejętność organizowania pracy własnej,
     zdolność i gotowość do samooceny oraz samodoskonalenia.

3.5  Wizytator jest zobowiązany:
     prowadzić mierzenie jakości pracy szkół i placówek zgodnie z przyjętymi
     ustaleniami, procedurami oraz planem,
     sporządzać dokumentację o wynikach mierzenia jakości,
     sporządzać raporty o jakości edukacji w nadzorowanych szkołach,
     przedstawiać Kuratorowi informacje o stanie edukacji w powierzonych do
     nadzorowania szkołach danej gminy czy powiatu oraz realizacji zadań
     problemowych,
     prezentować stan edukacji w samorządzie terytorialnym, a w razie zgłaszanej
     potrzeby uczestniczyć przy wypracowywaniu decyzji dotyczących polityki
     edukacyjnej w gminie (powiecie),
     uczestniczyć w istotnych uroczystościach lub imprezach okazjonalnych oraz
     innych działaniach szkół i placówek,
     rzetelnie realizować zadania zaplanowane oraz wskazane przez Kuratora lub
     dyrektora wydziału,
     prowadzić dokumentację nadzoru zgodnie z ustaleniami,
     systematycznie doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
     godnie wypełniać obowiązki pracownika państwowego.

3.6  Wizytator koordynujący zadanie problemowe dodatkowo:

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                * 15 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

       inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia organizacyjne w celu zapewnienia
       prawidłowej oraz terminowej realizacji danego zadania,
       w wykonywaniu zadania współdziała z wizytatorami w drodze uzgodnień,
       konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów, itp., zapewniając
       jednorodność interpretacji i realizacji danego zagadnienia w skali województwa.

3.7   Wizytator posiada prawo:
       wstępu do szkół,
       wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu
       nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy,
       opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół w zakresie ich zgodności
       z przepisami, przedkładanych Kuratorowi przez organy prowadzące szkoły przed
       ich zatwierdzeniem,
       udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu
       dyrektora szkoły,
       wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,
       opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę, po uprzednim
       powiadomieniu dyrektora szkoły,
       hospitacji dyrektora szkoły,
       wydawania doraźnych zaleceń dyrektorom i zgłaszania uwag i wniosków z
       przeprowadzonych czynności nadzoru.

3.8   Wizytator jest odpowiedzialny za:
       osiąganie celów nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
       jakość i terminowość realizacji zadań nadzoru pedagogicznego,
       jakość i terminowość realizacji zadań problemowych,
       jakość sporządzanej i gromadzonej dokumentacji,
       poziom wypełniania obowiązków oraz budowę właściwego wizerunku pracownika
       Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


 4.. PLANOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
 4 PLANOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

4.1   Plan nadzoru pedagogicznego Kuratora na dany rok szkolny, opracowany do 30 sierpnia
     każdego roku, zawiera:
       priorytetowe cele i zadania, sposoby realizacji, terminy i wykonawców,
       wybrane obszary (problemy edukacyjne) do zbadania na poziomie województwa -
       określenie próby badawczej,
       wskazane szkoły i placówki do sporządzenia raportu o jakości edukacji,
       zakres i formy wspomagania dyrektorów szkół,
       zakres i formy współpracy z JST,
       zakres i formy doskonalenia pracowników nadzoru pedagogicznego,
       zakres i formy współpracy z placówkami doskonalenia oraz innymi podmiotami
       w dziedzinie doskonalenia nauczycieli.* 16 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

4.2  Wydziałowy plan nadzoru określa sposoby, terminy i wykonawców realizujących zadania
   wskazane dla wydziału w planie Kuratora. Plan zatwierdza Kurator lub Wicekurator
   zgodnie z bezpośrednim nadzorem nad wydziałem, do 7 września każdego roku.

4.3  Indywidualny plan nadzoru na stanowisku wizytatora, zatwierdzony przez dyrektora
   wydziału / kierownika oddziału do 15 września każdego roku, uwzględnia:
     sposoby i terminy wykonania zadań wskazanych w planie wydziałowym,
     formy i procedury mierzenia jakości pracy, wynikające z potrzeb gromadzenia
     informacji o pracy nadzorowanych szkół i dyrektorów,
     tematykę i formy wspomagania nadzorowanych dyrektorów.

4.4 Propozycję tabelarycznego opracowania planu przedstawia wzór nr 1.


 5.. FORMY I PROCEDURY MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ
 5 FORMY I PROCEDURY MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ

5.1  Mierzenie jakości pracy szkół - polegające na zorganizowanym i systematycznym
   analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę wymagań wynikających z jej
   zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzone jest w
   szczególności poprzez:
     badanie skuteczności działania szkoły przez porównanie osiąganych efektów z
     założonymi celami,
     badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
     diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły,
     monitorowanie (zorganizowane i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości
     pracy według ustalonych kryteriów),
     hospitację polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i
     postaw uczniów.

5.2  Mierzenie jakości organizuje i przeprowadza wizytator nadzorujący szkołę, zgodnie z
   planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

5.3  Termin, zakres i sposób mierzenia jakości określa wizytator, zgodnie z ustalonymi
   procedurami, z uwzględnieniem określonych przez Kuratora obszarów i standardów.

5.4  Procedury mierzenia jakości.
5.4.1 Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły:
     wskazanie obszaru (obszarów) i celu badania,
     ustalenie źródeł informacji, dobór procedur i narzędzi badawczych,
     określenie czasu diagnozowania (1-5 dni w zależności od diagnozowanego
     obszaru),
     zaplanowanie mierzenia, zatwierdzenie harmonogramu i narzędzi badawczych
     przez dyrektora wydziału / kierownika oddziału,
     pisemne powiadomienie dyrektora szkoły i organu prowadzącego o terminie
     rozpoczęcia mierzenia, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, przez
     dyrektora wydziału / kierownika oddziału,


             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE              * 17 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

       spotkanie wizytatora z dyrektorem szkoły w celu przedstawienia celu, zakresu
       badania oraz uzgodnienia przebiegu mierzenia,
       przeprowadzenie czynności diagnostycznych,
       opracowanie informacji o wynikach (wg wzoru nr 2) oraz wniosków wynikających
       z badania,
       przedstawienie radzie pedagogicznej szkoły, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
       od zakończenia czynności diagnostycznych, wyników diagnozy:
       a) w formie pisemnej informacji skierowanej do dyrektora szkoły, z zaleceniem
        przedstawienia jej radzie pedagogicznej lub
       b) w formie pisemnej informacji przedstawionej bezpośrednio radzie
        pedagogicznej przez wizytatora.
5.4.2 Monitorowanie.
       Monitorowanie pracy szkoły prowadzi wizytator w oparciu o arkusz monitoringu,
       może być ono prowadzone na dwóch poziomach:
       a) wojewódzkim - monitorowanie problemu edukacyjnego lub dziedzin pracy
        szkół, w skali województwa, zarządza Kurator, określając próbę badawczą
        oraz ustalając arkusz monitoringu i wskazując wydział do opracowania
        wyników,
       b) szkoły - planuje, realizuje i określa arkusz monitoringu wizytator.
5.4.3 Badanie skuteczności działania szkoły, w tym nadzorowanie opracowywania przez szkoły
   programów rozwoju i programów poprawy efektywności pracy.
       Badania dokonuje wizytator w oparciu o opracowany arkusz diagnostyczny,
       zatwierdzony przez dyrektora wydziału / kierownika oddziału.
5.4.4 Hospitacja.
       Hospitacji dokonuje wizytator, zgodnie z indywidualnym planem nadzoru na dany
       rok szkolny oraz w zależności od potrzeb, sporządzając arkusz hospitacji, którego
       forma zatwierdzona jest przez dyrektora wydziału / kierownika oddziału.
5.4.5 Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
       Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzi wizytator na zlecenie Kuratora
       lub w miarę potrzeb wynikających z indywidualnego planu nadzoru.

5.5   Wymienione w rozporządzeniu podstawowe formy mierzenia jakości pracy szkoły
     uzupełniają czynności nadzoru wspomagające proces mierzenia, będące realizacją
     ustawowego zakresu i zadań nadzoru pedagogicznego:
5.5.1 Sprawdzenie zgodności funkcjonowania szkoły z przepisami prawa.
5.5.2 Analiza dokumentacji szkoły:
       arkusz organizacji szkoły,
       statut szkoły,
       regulaminy wewnątrzszkolne,
       szkolny plan nauczania,
       szkolny zestaw programów nauczania,
       szkolne programy: rozwoju szkoły, wychowawczy, profilaktyki,

* 18 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

     szkolny system mierzenia jakości pracy i dokumentacja w tym zakresie,
     dokumentacja prowadzonego nadzoru pedagogicznego,
     informacje o pracy nauczycieli gromadzone przez dyrektora,
     dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli,
     księga uczniów,
     księga ewidencji uczniów,
     arkusze ocen,
     dokumentacja egzaminów,
     dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych,
     dziennik pedagoga szkolnego, psychologa,
     uchwały rady pedagogicznej,
     księga protokołów rady pedagogicznej,
     decyzje dyrektora dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
5.5.3 Poznawanie opinii o szkole w środowisku lokalnym.
5.5.4 Analiza danych statystycznych i wskaźników ilościowych mających istotne wartości
   informacyjne dla określenia jakości pracy szkoły.
5.5.5 Przeprowadzenie (we własnym zakresie lub poprzez zlecanie zewnętrznym podmiotom)
   badań i ekspertyz służących ocenie efektów kształcenia, wychowania i opieki w szkołach.

5.6  Sporządzanie raportu o jakości edukacji w szkole.

   Nie rzadziej niż raz na pięć lat wizytator sporządza raport o jakości edukacji w
nadzorowanej szkole, uwzględniając wyniki mierzenia jakości pracy - zgromadzone w
toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz wyniki wewnątrzszkolnego mierzenia
jakości. Raport wskazuje mocne strony pracy szkoły oraz te dziedziny, które wymagają
poprawy efektywności.
5.6.1 Zasady pisania raportu.
     Raport opiera się na udokumentowanych wynikach badań, pomiarów jakości,
     w tym badań i pomiarów wewnątrzszkolnych, oraz innych dokumentach i
     informacjach o pracy szkoły, zgromadzonych w toku sprawowanego nad szkołą
     nadzoru pedagogicznego.
     Raport powinien przekazywać rzetelne informacje o jakości pracy szkoły w
     poszczególnych obszarach, zgodnie z określonymi przez Kuratora standardami
     i wskaźnikami.
     Raport zawiera stwierdzenia o osiągnięciach bądź niepowodzeniach szkoły, oparte
     na obiektywnych i starannie zgromadzonych dowodach.
     W raporcie nie umieszczamy nazwisk nauczycieli i innych pracowników szkoły.
     Styl raportu powinien być jasny i jednoznaczny.
     Raport powinien być spójny wewnętrznie, tzn. każde stwierdzenie uogólniające
     powinno odpowiadać stwierdzeniom szczegółowym, wnioski powinny wynikać
     z opisu jakości pracy.
5.6.2 Struktura raportu.
     Podstawa prawna.


              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                 * 19 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

       Podstawa sporządzenia raportu (źródła informacji o szkole, wykorzystane wyniki
       badań).
       Charakterystyka szkoły (wzór nr 3).
       Opis jakości pracy w poszczególnych obszarach.
       Mocne strony pracy szkoły.
       Obszary (dziedziny) wymagające poprawy efektywności.
       Zakończenie (uwagi, wnioski, określenie roli i zadań dyrektora, rady
       pedagogicznej oraz organu nadzoru pedagogicznego w procesie podnoszenia
       jakości i wspomagania rozwoju szkoły).
       Pouczenie o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do otrzymanych uwag i wniosków.
       Podpis autora raportu i zatwierdzającego raport dyrektora wydziału / kierownika
       oddziału.
       Załączniki (o rodzaju i ilości załączników decyduje autor raportu).
5.6.3 Ogólny schemat raportu określa wzór nr 4, raport sporządza się w 4 egzemplarzach.
5.6.4 Przekazanie raportu.
       Raport przekazuje się dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu (bez
       załączników), pismem podpisanym przez Kuratora lub Wicekuratora.
       Z pozostałych dwóch egzemplarzy raportu jeden egzemplarz przechowywany jest
       w Wydziale Organizacji, Strategii i Analiz, a drugi na stanowisku wizytatora.

5.7   Program rozwoju szkoły.
       Informacje o jakości edukacji w szkole, mocnych stronach jej pracy i dziedzinach
       wymagających poprawy powinny być przez szkołę wykorzystane do planowania
       rozwoju.
       W opracowywaniu programu rozwoju szkoły powinien wspomagać dyrektora
       wizytator nadzorujący szkołę.

5.8   Program poprawy efektywności.
       W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania
       dyrektor szkoły, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, opracowuje
       w wyznaczonym terminie program poprawy efektywności kształcenia lub
       wychowania, uwzględniający uwagi i wnioski organu sprawującego nadzór
       pedagogiczny.
       Wizytator wspomaga dyrektora i nadzoruje opracowywanie programu oraz jego
       wdrażanie.

5.9 Inne formy nadzoru pedagogicznego.
5.9.1 Nadzór nad szkołami niepublicznymi polega na sprawdzaniu zgodności ich
   funkcjonowania z zapisami statutów oraz spełnianiu warunków nadania uprawnień szkoły
   publicznej. Dokumentowany jest w formie informacji o wynikach kontroli lub raportu o
   jakości edukacji w zakresie podlegającym nadzorowi Kuratora.
5.9.2 Nadzór nad komisjami egzaminacyjnymi polega na kontroli zgodności ich pracy z
   odpowiednimi przepisami prawa i dokumentowany jest w formie protokołu kontroli,
   którego schemat określa dyrektor wydziału.


* 20 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

5.9.3 Nadzór nad kursami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli oraz formami doskonalenia
   korzystającymi z dofinansowania Kuratora polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu
   kursu
   z jego dokumentacją programową i ewaluacji. Dokumentację stanowią protokół kontroli
   oraz informacja o wynikach ewaluacji (strukturę protokołu oraz arkusz ewaluacji
   zatwierdza dyrektor wydziału).
5.9.4 Nadzór nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli prowadzoną w JST polega na
   sprawdzeniu zgodności procedury i dokumentacji z przepisami prawa, dokumentację
   stanowi protokół kontroli, którego schemat określa dyrektor Wydziału Pragmatyk
   Służbowych.


 6.. DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE DYREKTORÓW SZKÓŁ
 6 DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE DYREKTORÓW SZKÓŁ

   Głównym celem wspomagania szkół w osiąganiu wymaganej jakości pracy jest pomoc
w doborze najbardziej skutecznych form i metod realizacji zadań związanych z rozwojem
jakości ich pracy.
   Wspomaganie pracy szkół przez Kuratora w osiąganiu wymaganej jakości pracy może być
realizowane w sposób bezpośredni w ramach bieżącej współpracy ze szkołami lub w sposób
pośredni, poprzez współtworzenie zewnętrznego środowiska ukierunkowanego na zaspokajanie
potrzeb szkół.

6.1  Zasady organizacji wspomagania.
6.1.1 Wspomaganie dyrektorów szkół uwzględnia:
     potrzeby wynikające z realizacji polityki państwa,
     główne zadania nadzoru pedagogicznego Kuratora,
     wnioski wynikające z raportów o jakości edukacji w szkołach,
     wnioski zgłaszane przez JST w zakresie kreowania regionalnej polityki
     oświatowej, problemy i zagadnienia zgłaszane przez dyrektorów szkół.
6.1.2 Działania wspomagające realizowane są zgodnie z planem oraz w zależności od potrzeb.

6.2  Zakres i formy wspomagania.
6.2.1 Zakres wspomagania:
     budowa i modyfikacja programów rozwoju szkół,
     budowa, modyfikacja i ewaluacja systemów wychowawczych (tworzenie
     programów wychowawczych i profilaktycznych szkół),
     ewaluacja szkolnych systemów oceniania,
     organizacja nowego systemu egzaminacyjnego,
     realizacja innych zadań organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych oraz
     opiekuńczych,
     planowanie, organizowanie, przeprowadzanie mierzenia jakości pracy w szkole,
     budowanie wewnątrzszkolnych systemów zapewniania jakości.
6.2.2 Formy wspomagania:
     Formy o zasięgu wojewódzkim: narady, konferencje, szkolenia, warsztaty,
     seminaria, sesje naukowe, publikacje, odczyty, wywiady lub informacje w mediach

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                * 21 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

       (prasa, radio, telewizja), prezentacje i informacje na stronie internetowej
       kuratorium;
       Formy lokalne (podejmowane przez wizytatorów w rejonie działania): konsultacje
       indywidualne, warsztaty samokształceniowe, zespoły samokształceniowe,
       szkolenia, promowanie osiągnięć dyrektorów szkół (placówek), wywiady i
       informacje
       w lokalnych mediach, prezentacje i informacje na stronie internetowej kuratorium.

6.3   Procedura wspomagania rozwoju jakości pracy szkoły.
6.3.1 Diagnoza potrzeb w zakresie wspomagania - określenie obszarów edukacji i zagadnień
   mających szczególne znaczenie dla rozwoju szkół i systemu edukacji.
6.3.2 Zaplanowanie działań wspomagających i inspirujących dyrektorów do podnoszenia
   jakości pracy.
6.3.3 Przygotowanie programu i harmonogramu działań.
6.3.4 Akceptacja programu i harmonogramu.
6.3.5 Realizacja zadań wynikających z planu.
6.3.6 Gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami, tzn.:
       problematyki wspomagania, metod i form wspomagania, harmonogramu,
       sformułowanie wniosków, postulatów, sprecyzowanych problemów, itp.
6.3.7 Opracowanie wniosków ze zrealizowanych działań wspomagających i przekazywanie ich
   zainteresowanym podmiotom.


 7.. DOKUMENTOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
 7 DOKUMENTOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

7.1   Dokumentacja nadzoru pedagogicznego jest gromadzona i przechowywana w wydziałach
     oraz na stanowiskach pracy, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustalonym
     przez Kuratora rzeczowym wykazem akt.

7.2   Dokumenty i opracowania powstające w wyniku mierzenia jakości pracy szkół
     przechowywane są w dokumentacji wydziału, a ich kopie (wtórniki) - na stanowisku
     wizytatora w teczce „Informacje o pracy szkoły”, której zawartość określa wzór nr 5.

7.3   Dokumentacja elektroniczna zawiera:
       arkusze badania wybranych obszarów pracy szkoły oraz raporty z tych badań,
       arkusze zbiorcze z realizacji zadań nadzoru w danym roku szkolnym - według
       ustalonego wzoru.

7.4   Wykonywane czynności nadzoru pedagogicznego odnotowywane są w szkolnej książce
     kontroli (wizyt) zewnętrznych oraz dokumentowane w przewidzianej przepisami lub
     określonej w niniejszym dokumencie formie, lub zgodnie z ustaleniami dyrektora
     wydziału.

7.5    Narzędzia do mierzenia jakości pracy szkół w skali województwa, zgodnie z planem
     Kuratora, przygotowuje Wydział Organizacji, Strategii i Analiz, inne opracowywane są
     w wydziałach we współpracy z WSA.

* 22 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

7.6   Stosowanie przez wizytatora własnych narzędzi badawczych, właściwych do badanego
    obszaru i celu, wymaga zatwierdzenia przez dyrektora wydziału / kierownika oddziału.

7.7   Zbiorcze opracowania wyników nadzoru dokonywane są w Wydziale Organizacji,
    Strategii i Analiz, w którym również gromadzona jest baza danych.

7.8   Wydziały mogą zwracać się do Wydziału Organizacji, Strategii i Analiz o opracowanie
    informacji w zakresie dotyczącym ich działalności.

7.9   Wizytatorzy mogą otrzymać informacje o pracy nadzorowanych szkół zgromadzone
    w bazie danych.

7.10  Zbiorcze opracowania wyników badań mogą być wykorzystywane przez wszystkich
    wizytatorów w zakresie ustalonym przez Kuratora.

7.11  Wydawanie zaleceń.
7.11.1 W przypadku stwierdzenia przez wizytatora (w toku wykonywania nadzoru
    pedagogicznego, w tym mierzenia jakości) nieprawidłowości w pracy szkoły, naruszenia
    prawa przez dyrektora szkoły czy organ prowadzący Kurator lub Wicekurator kierują do
    właściwych organów odpowiednie zalecenia, polecenia usunięcia uchybień w
    wyznaczonym terminie oraz podejmują inne czynności przewidziane w ustawie.
    Wizytator jest zobowiązany sprawdzić realizację wydanych zaleceń, po upływie
    wyznaczonego terminu, sporządzając protokół rekontroli zaleceń.
7.11.2 Wizytator, zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy, może wydać dyrektorowi szkoły zalecenia
    doraźne w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, która może być usunięta w krótkim
    czasie. Zalecenia doraźne odnotowuje się w szkolnej książce kontroli lub dokumencie,
    który sporządzany jest w związku z wykonywaną czynnością nadzoru.


 8.. MONITOROWANIE I EWALUACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
 8 MONITOROWANIE I EWALUACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

   Systematyczna obserwacja i ocena wartości i skuteczności podejmowanych działań i
realizowanych zadań nadzoru pedagogicznego prowadzona jest poprzez monitorowanie oraz
ewaluację (indywidualną i zespołową).

8.1  Monitorowanie.
8.1.1 Monitorując przebieg realizacji zadań sprawdzamy:
      Czy dążymy do osiągnięcia przyjętych celów?
      Czy plan jest w ogóle realizowany?
      Czy poszczególne zadania są realizowane zgodnie z planem?
      Co sądzą o działaniach ich wykonawcy lub odbiorcy?
8.1.2 Monitorowanie działań prowadzi Kurator, Wicekuratorzy      Oświaty,  dyrektorzy
   wydziałów, kierownicy oddziałów, wizytatorzy poprzez:
      analizę dokumentów,
      informacje od odbiorców działań,
      informacje od realizatorów działań.

8.2  Ewaluacja wyników pracy.
              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE               * 23 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

8.2.1 Ewaluacja jest to sprawdzenie:
       Czy osiągnięto cele?
       Czy wykonano zaplanowane zadania?
       Czy działania zakończyły się sukcesem?
8.2.2 Ewaluację prowadzą: Kurator, Wicekuratorzy, dyrektorzy wydziałów, kierownicy
   oddziałów, wizytatorzy.
8.2.3 Ewaluacja indywidualna jest dokonywana poprzez:
       autorefleksję nad rezultatami własnych działań i wymianę doświadczeń,
       uzyskiwanie opinii od odbiorców m.in. w następujących kwestiach:
       - celowości prowadzonych form mierzenia,
       - adekwatności wniosków do wyników mierzenia,
       - przydatności wyników do opracowania programu rozwoju szkoły,
       - trafności zdiagnozowania obszarów pracy szkoły wymagających
        doskonalenia,
       - doboru tematyki i form wspomagania szkół w osiąganiu najwyższej jakości.
8.2.4 Przedmiotem ewaluacji zespołowej jest:
       zasadność ustalonych priorytetów oświatowych,
       przydatność i funkcjonalność istniejącej struktury organizacyjnej Kuratorium,
       zgodność strategii działania z przyjętymi priorytetami,
       racjonalność planów pracy,
       funkcjonalność obowiązujących procedur,
       zasadność przyjętych obszarów, standardów i wskaźników jakości,
       czytelność kompetencyjna wydziałów merytorycznych nadzoru pedagogicznego,
       prawidłowość doboru pracowników do realizacji zadań,
       obciążenie pracowników,
       skuteczność zarządzania,
       sprawność przepływu informacji,
       efektywność systemu doskonalenia pracowników.
8.2.4 Metody przeprowadzania ewaluacji ustalane są przez prowadzących stosownie do potrzeb.
8.2.5 Dokumentowanie ewaluacji (prezentacja wyników ewaluacji):
       schemat raportu z ewaluacji opracowuje Wydział Organizacji, Strategii i Analiz.
       wizytatorzy sporządzają do dnia 30 czerwca każdego roku indywidualne raporty
       z ewaluacji wyników pracy i przekazują dyrektorowi wydziału,
       raporty wydziałowe do dnia 15 lipca przekazywane są do Wydziału Organizacji,
       Strategii i Analiz, który opracowuje w terminie do 20 sierpnia zbiorową
       informację o realizacji zadań nadzoru pedagogicznego.
   Decentralizacja systemu zarządzania oświatą stworzyła nową sytuację w zakresie nadzoru
nad jednostkami oświatowymi. Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty Kurator
* 24 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

sprawuje nadzór pedagogiczny, natomiast Jednostki Samorządu Terytorialnego nadzór w
zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
   Skuteczne sprawowanie nadzoru nad szkołami wymaga partnerskiej współpracy między
organami nadzoru.
 1) Podstawą współpracy i współdziałania Kuratora z samorządami terytorialnymi
  odpowiednich szczebli jest:
     działanie na rzecz dobra dzieci i młodzieży,
     wspomaganie szkół w realizacji ich statutowych zadań i powinności,
     tworzenie właściwego klimatu dla oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych,
     doskonalenie kadr oświatowych,
     diagnozowanie i monitorowanie jakości oraz efektów działań edukacyjnych,
     przestrzeganie ustawowych kompetencji organów nadzoru,
     gromadzenie informacji o szkole oraz wymiana tych informacji,
     negocjowanie przez strony kwestii spornych.
 2) Współpraca Kuratora z samorządami terytorialnymi odpowiednich szczebli w zakresie
  wspomagania jakościowego rozwoju szkół obejmuje następujące działania:
     przedstawianie JST planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny,
     pisemne informowanie JST o terminie mierzenia jakości pracy prowadzonych
     przez tę jednostkę szkół,
     odbywanie spotkań lub konsultacji z przedstawicielami danej JST podczas
     mierzenia jakości pracy szkół,
     przekazywanie danej JST pisemnego raportu o jakości edukacji w szkole,
     przekazywanie pisemnych raportów z analizy wyników badań wybranych
     obszarów działalności szkół i placówek oświatowych w danej JST lub w
     województwie,
     organizowanie wspólnych spotkań, debat, narad poświęconych tworzeniu
     regionalnej lub lokalnej polityki oświatowej,
     wzajemne informowanie się o naradach lub spotkaniach z kadrą kierowniczą szkół.
 3) Współdziałanie z samorządami terytorialnymi odpowiednich szczebli obejmuje także
  wydawanie opinii lub wyrażanie zgody przez Kuratora - zasady i tryb działań w tym
  zakresie regulują odrębne przepisy.
 4) Szczególną płaszczyzną współpracy obu organów jest ocena pracy zawodowej dyrektora
  szkoły. Praca dyrektora szkoły podlega ocenie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26
  stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z późniejszymi
  zmianami). Oceny pracy dyrektora dokonuje (zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy KN) organ
  sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,
  jeżeli organ prowadzący nie sprawuje nadzoru pedagogicznego albo tylko organ
  prowadzący, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą według zasad
  określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i
  trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz
  składu
  i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 98, poz. 1066 i z 2001 r. Nr 131,
  poz. 1459). Procedura oceny pracy dyrektorów w województwie podkarpackim
  uwzględnia następujące zasady:

            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                * 25 *
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

        oceny pracy dyrektora dokonuje Kurator w porozumieniu z organem prowadzącym
        daną szkołę lub placówkę,
        ocena pracy dyrektora szkoły uwzględnia oceny cząstkowe dokonywane przez:
        - organ prowadzący szkołę
        - organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
        - organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem
         prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący nie sprawuje nadzoru
         pedagogicznego,
        organ prowadzący szkołę dokonuje samodzielnie oceny cząstkowej pracy
        dyrektora w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3
        ustawy o systemie oświaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt. 5 KN i przesyła Kuratorowi w
        terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie,
        Kurator dokonuje samodzielnie oceny cząstkowej pracy dyrektora w zakresie
        realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt. 2 i 7 ustawy o systemie
        oświaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt. 1 i art. 42 ust. 2 KN,
        Kurator w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ ten nie
        sprawuje nadzoru pedagogicznego, dokonuje oceny cząstkowej pracy dyrektora
        w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 6 ustawy
        o systemie oświaty i w art. 6 oraz w art. 7 ust 2 pkt. 2 - 4 KN,
        dokonywane oceny oraz uzgodnienia, porozumienia i inne stosowne informacje
        w tym zakresie przekazywane są na piśmie,
        Kurator przedkłada właściwemu organowi JST projekt karty oceny pracy
        dyrektora. Właściwy organ JST zwraca, w terminie 7 dni, podpisany projekt lub
        zgłasza wnioski i zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem,
        w sytuacji zgłoszenia przez organ JST uwag lub zastrzeżeń do projektu, Kurator
        podejmuje czynności wyjaśniające i przedkłada ostateczny projekt karty oceny
        pracy dyrektora.
   Ogólny zakres zadań dyrektora podlegający ocenie przez poszczególne organy
przedstawia poniższa tabela:


                                       Kurator    Organ
 Lp.              Treść zadań dyrektora
                                       Oświaty   prowadzący

       Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi,
  1.    określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez           X
       radę szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe

* 26 *             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
          ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

  wykorzystanie
  Prawidłowość oraz jakość organizowania administracyjnej,
 2.                                      X
  finansowej i gospodarczej obsługi szkoły (placówki)
 3. Kierowanie szkołą (placówką) jako zakładem pracy             X
  Przestrzeganie   obowiązujących    przepisów  dotyczących
 4.                                      X
  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki
  Zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków
 5. organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo -     X
  wychowawczych
  Zadania określone w art. 4 ustawy o systemie oświaty - dyrektor
 6.                                  X
  jako nauczyciel
 7. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego                 X
  Współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia
 8.                                  X
  nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
 9. Odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły    X
  Zadania określone w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela -
10. realizowane przez dyrektora jako nauczyciela w ramach ustalonego  X
  czasu pracy oraz wynagrodzenia
                                    WSPÓLNIE
11. Kierowanie działalnością szkoły lub placówki oświatowej oraz
                                    X   X
  reprezentowanie jej na zewnątrz
  Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków
12. harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  X   X
  prozdrowotne
  Realizacja uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych
13.                                  X   X
  w ramach ich kompetencji stanowiących
  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
14.                                  X   X
  szczegółowych
15. Realizacja zadań wymienionych w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela  X   X
  Realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady
  szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz
16.                                  X   X
  zarządzeniami organów nadzorujących szkołę lub placówkę
  oświatową
  Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej
17.                                  X   X
  pracy uczniów i wychowanków
  Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich
18. doskonaleniu zawodowym                       X   X
            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE              * 27 *
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Lp..
Lp               ZADANIA
                ZADANIA               KOORDYNATORZY
                                   KOORDYNATORZY
 1    Wdrażanie II etapu reformy systemu edukacji       Stanisław Rusznica (WNPU)
 2    Sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów     Andrzej Fleszar (WNPG)
 3    Sieć szkół ponadgimnazjalnych              Andrzej Bajorski (WNPU)
     Wdrażanie w szkołach nowych programów nauczania
 4                                Wacław Polek (WNPU)
     przedmiotów ogólnokształcących
     Wdrażanie w szkołach zawodowych nowych dokumentacji
 5                                Elżbieta Golemo (WNPU)
     programowych
                                 Maria Rusin (WNPG)
 6    Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
                                 Jerzy Malinowski (WNPU)
 7    Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych      Jerzy Malinowski (WNPU)
     Organizacja i przebieg egzaminów:
 8    - dojrzałości                      Marek Kondziołka (WNPU)
     - z nauki zawodu i przygotowania zawodowego       Jan Kulpa (WNPU)
                                 Bożena Pogoda (WNPG)
 9    Praca z uczniem zdolnym, innowacje pedagogiczne
                                 Jadwiga Senda (WNPU)
 10 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia           Helena Duś (WNPG)
 11 Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych   Maria Rusin (WNPG)
  Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, pomoc       Jadwiga Kaźmierczyk (WNPG)
 12
  psychologiczno - pedagogiczna                 Janina Wojtowska (WNPU)
                                 Zofia Skoczylak (WNPG)
 13 Wychowanie i opieka
                                 Janina Wojtowska (WNPU)
                                 Mariola Kiełboń (WNPG
 14 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
                                 Urszula Pelczar (WNPU)
 15 Edukacja informatyczna                    Bogusław Zając (WSA)
 16 Edukacja europejska                      Marek Soja (WSA )
 17 Edukacja ekologiczna                     Urszula Stec (WNPG)
 18 Edukacja regionalna                      Krystyna Błotnicka (WNPG)
  Konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych i
 19                                Barbara Dżugan (WNPG)
  gimnazjach
  Olimpiady przedmiotowe, konkursy tematyczne, turnieje,
 20 przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji   Maria Warchoł (WNPU)
  osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne,
 21                                Krystyna Błotnicka (WNPG)
  konkursy tematyczne, turnieje, przeglądy
                                 Aleksander Mandzelowski
 22 Wychowanie komunikacyjne, sport i turystyka
                                 (WNPG)
     Współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli w
 23                                Marek Soja (WSA)
     zakresie dokształcania oraz doskonalenia nauczycieli
 I..
 I    KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
     KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
* 28 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

    Standardy                                     Narzędzia
            Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                             badawcze
    edukacyjne
Wizja i misja    Czy szkoła posiada jasno określoną wizję  Analiza       Arkusz
szkoły jest     pracy?                   dokumentacji    diagnostyczny
ukierunkowana    Czy określono misję szkoły?        jw.         jw.
na rozwój
          Czy wizja i misja zostały opracowane    Analiza       Arkusz
wszystkich
          w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska?  dokumentacji,    diagnostyczny,
podmiotów
                                Ankietowanie    Ankieta dla
szkoły                             uczniów, rodziców  uczniów, rodziców
                                i JST        i JST
          Czy misja i wizja zostały upowszechnione  Ankietowanie   Ankieta dla
          w szkole?                 uczniów, rodziców uczniów, rodziców
                                i nauczycieli   i nauczycieli
Program rozwoju   Czy szkoła posiada program rozwoju?    Analiza       Arkusz
jest                              dokumentacji    diagnostyczny
skoncentrowany   Czy program rozwoju został opracowany   jw.         jw.
na         w oparciu o wyniki diagnozy?
wszechstronnym   Czy program rozwoju jest realny,      Wywiad z      Kwestionariusz
rozwoju ucznia   dostosowany do możliwości szkoły?     dyrektorem     rozmowy
          Czy program rozwoju nastawiony jest na   Analiza       Arkusz
          poprawę efektywności pracy szkoły?     dokumentacji    diagnostyczny
          Czy program rozwoju został         Ankietowanie    Ankiety
          zaprezentowany organom szkoły i czy jest
          akceptowany?
          Czy w programie rozwoju określono:     Analiza       Arkusz
          problemy i cele priorytetowe, zadania,   dokumentacji    diagnostyczny
          metody, osoby odpowiedzialne i terminy?
          Czy przewidziano monitorowanie i      jw.         jw.
          ewaluację zaplanowanych celów i zadań?
          Czy określono sposób dokumentowania    jw.         jw.
          działań?
II..
II     KSZTAŁCENIE
      KSZTAŁCENIE
    Standardy                                     Narzędzia
            Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                             badawcze
    edukacyjne
Organizacja     Czy szkolny plan nauczania jest zgodny   Analiza       Arkusz
i przebieg     z przepisami prawa?            dokumentacji    diagnostyczny
kształcenia     Czy szkolny zestaw programów zapewnia   Analiza treści   Arkusz
zapewniają     realizację podstawy programowej?      programów      diagnostyczny
warunki                            szkolnych
              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                    * 29 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 wszechstronnego Czy szkoła diagnozuje i rozpoznaje       Wywiady z      Kwestionariusz
 rozwoju każdego możliwości i potrzeby uczniów?         dyrektorem szkoły  wywiadu,
 ucznia                             i pedagogiem
                                szkolnym,
                                Analiza       Arkusz
                                dokumentacji     diagnostyczny,
                                zawierającej
                                wyniki diagnozy,
                                           Ankieta
                                Ankietowanie
           Czy wyniki diagnozy są uwzględnione    Analiza       Arkusz
           w organizacji kształcenia?         dokumentacji     diagnostyczny
           Czy szkoła ma wypracowany system      Analiza        Jw.
           kształcenia uczniów o różnych potrzebach  dokumentacji,
           edukacyjnych?               obserwacja zajęć, w
                                tym także biblioteki,
                                świetlicy, zajęć
                                pozalekcyjnych

           Czy stosowane metody nauczania       Hospitacja i     Arkusz hospitacji,
           wyzwalają aktywność poznawczą       obserwacja zajęć,
           uczniów?                  Analiza prac     Arkusz
                                uczniowskich     diagnostyczny
           Czy dobór metod i środków zapewnia     Hospitacja,     Arkusz hospitacji,
           osiąganie założonych celów         Analiza wyników   Arkusz
           edukacyjnych?               klasyfikacji i    diagnostyczny
                                promocji,
                                Analiza działań
                                zespołów
                                przedmiotowych
 Ocenianie      Czy wewnątrzszkolny system oceniania    Analiza WSO     Arkusz
 wewnątrzszkolne   zawiera wszystkie ustalenia wymagane              diagnostyczny
 zapewnia rzetelną  prawem oświatowym?
 diagnozę poziomu  Czy uczniowie i rodzice znają oraz czy   Ankietowanie     Ankieta dla uczniów
 opanowania przez  akceptują zasady i kryteria ustalone    uczniów i      i rodziców
 uczniów       w wewnątrzszkolnym systemie oceniania?   rodziców
 wiadomości i
           Czy WSO jest stosowany w praktyce     Ankietowanie     Ankieta dla
 umiejętności oraz                       uczniów i      uczniów i
           szkolnej?
 stymuluje ich                         rodziców,      rodziców,
 rozwój
                                Hospitacja      Arkusz hospitacji
           Czy szkoła stosuje różnorodne formy    Analiza       Arkusz
           diagnozowania postępów uczniów?      dokumentacji     diagnostyczny
                                przebiegu
                                nauczania,
                                Przegląd prac
                                uczniowskich


 c.d.        Czy gromadzone informacje służą ocenie   Analiza       Arkusz
           postępów ucznia?              gromadzonych     diagnostyczny
                                przez szkołę
                                informacji
                                o uczniach* 30 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

         Czy informacje o postępach i        Ankietowanie     Ankieta dla
         osiągnięciach uczniów przekazywane     rodziców,       rodziców,
         rodzicom są rzetelne i zrozumiałe?     Analiza        Arkusz
                               materiałów      diagnostyczny
                               przekazywanych
                               rodzicom
Efekty      Czy szkoła prowadzi wewnętrzne badania   Analiza wyników    Arkusz
kształcenia    wyników kształcenia i czy są one      wewnątrz-       diagnostyczny
satysfakcjonują  porównywalne z osiągnięciami        szkolnych badań
środowisko    edukacyjnymi zawartymi w podstawie
edukacyjne    programowej oraz wymaganiami
szkoły      egzaminacyjnymi?
         Czy wyniki zewnętrznych pomiarów      Ankietowanie     Ankieta dla
         osiągnięć satysfakcjonują środowisko    uczniów,       uczniów,
         edukacyjne szkoły i czy są one adekwatne  nauczycieli i     nauczycieli i
         do możliwości uczniów?           rodziców,       rodziców,
                               Analiza wyników    Arkusz
                               pomiarów       diagnostyczny
                               zewnętrznych
         Czy absolwenci szkoły kontynuują naukę   Analiza        Arkusz
         w wybranych przez siebie szkołach?     materiałów      diagnostyczny
                               opracowanych
                               przez szkołę
         Czy wyniki zewnętrznych pomiarów są  Analiza wyników      jw.
         zbieżne z ocenianiem wewnątrzszkolnym? pomiarów
                               zewnętrznych i
                               oceniania wewnątrz-
                               szkolnego
         Czy szkoła umożliwia uczniom udział    Wywiad z       Kwestionariusz
         w konkursach, zawodach, przeglądach,    dyrektorem
         olimpiadach?                Ankietowanie     Ankiety
         Czy uczniowie mają osiągnięcia       Przegląd dowodów Arkusz
         w konkursach, zawodach, przeglądach,    potwierdzających diagnostyczny
         olimpiadach?                osiągnięcia
                               (dyplomy,
                               nagrody),
                               Przegląd
                               materiałów
                               opracowanych
                               przez
                               organizatorów
         Czy szkoła promuje osiągnięcia uczniów?  Analiza        Arkusz
                               dokumentacji     diagnostyczny,
                               szkoły (kroniki,
                               foldery, artykuły
                               prasowe itp.),
                                          Kwestionariusz
                               Rozmowa z       rozmowy
                               dyrektorem szkoły
Szkoła prowadzi  Czy ewaluacja obejmuje organizację,    Analiza wyników    Arkusz
ewaluację     przebieg i osiągane efekty procesu     ewaluacji       diagnostyczny
procesu      kształcenia?
kształcenia


             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                      * 31 *
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
 c.d.       Czy ewaluacja wpływa na jakość zmian    Analiza      Arkusz
          wprowadzanych w szkole?          dokumentacji    diagnostyczny,
                               pracy rady
                               pedagogicznej,
                                        Kwestionariusz
                               Rozmowa z     rozmowy
                               dyrektorem szkoły
                               i wywiad z
                               przewodniczącymi
                               zespołów
                               przedmiotowych
          Czy społeczność szkolna uczestniczy    Analiza wyników  Arkusz
          w ewaluacji procesu kształcenia?      ewaluacji     diagnostyczny
 III.. WYCHOWANIE,, PROFILAKTYKA,, OPIEKA
 III WYCHOWANIE PROFILAKTYKA OPIEKA
  Standardy                                     Narzędzia
           Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                            badawcze
  edukacyjne
 Szkolny program  Czy w szkole opracowany został program   Analiza      Arkusz
 wychowawczy    wychowawczy?                dokumentacji    diagnostyczny
 sprzyja      Czy program wychowawczy opiera się na   jw.        jw.
 rozwojowi     powszechnie uznawanych wartościach
 osobowości    oraz celach określonych w podstawie
 ucznia      programowej?
          Czy przyjęty w szkole program       Ankietowanie    Ankieta dla
          wychowawczy został wypracowany       nauczycieli,    nauczycieli,
          wspólnie z rodzicami i uczniami?      uczniów i rodziców uczniów i
                                         rodziców
          Czy program wychowawczy uwzględnia     jw.        jw.
          potrzeby środowiska rodzinnego uczniów
          i jest dostosowany do możliwości szkoły?
          Czy szkoła analizuje frekwencję uczniów  Rozmowa z     Kwestionariusz
          i bada przyczyny absencji?         dyrektorem,    rozmowy
                               Analiza      Arkusz
                               dokumentacji,   diagnostyczny,
                               Ankietowanie    Ankieta dla
                               nauczycieli,    nauczycieli,
                               uczniów i rodziców uczniów i
                                         rodziców
          Czy w szkole opracowano procedury     Analiza      Arkusz
          i kryteria ocen zachowania uczniów i czy  dokumentacji    diagnostyczny
          są one stosowane w praktyce?        Ankietowanie    Ankiety
          Czy program wychowawców klasowych     jw.        jw.
          jest spójny z programem wychowawczym
          szkoły?
* 32 *          KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Atmosfera szkoły Czy w szkole są znane i przestrzegane    Ankietowanie  Ankieta dla
sprzyja realizacji prawa dziecka, ucznia, rodziców i     uczniów,    uczniów,
zadań       nauczycieli?                nauczycieli,  nauczycieli,
edukacyjnych                         dyrektora    dyrektora
                               i rodziców   i rodziców
          Czy relacje interpersonalne w szkole są  jw.       jw.
          właściwe?
          Czy uczniowie akceptują klasę i szkołę?  jw.       jw.

c.d.        Czy uczniowie w szkole czują się      Ankietowanie  Ankieta dla
          bezpiecznie?                uczniów,    uczniów,
                               nauczycieli,  nauczycieli,
                               dyrektora    dyrektora
                               i rodziców   i rodziców
Szkoła       Czy organy szkoły korzystają ze swoich   Rozmowa z    Kwestionariusz
wychowuje w    uprawnień?                 dyrektorem,   wywiadu,
duchu                             Ankietowanie  Ankieta dla
demokracji                          uczniów,    uczniów,
                               nauczycieli i  nauczycieli i
                               rodziców    rodziców

          Czy uczniowie, rodzice i nauczyciele    Ankietowanie  Ankieta dla
          aktywnie uczestniczą w życiu szkoły?    uczniów,    uczniów,
                               nauczycieli i  nauczycieli i
                               rodziców    rodziców
          Czy w szkole tworzone są sytuacje     jw.       jw.
          sprzyjające zachowaniom zgodnym z
          zasadami demokracji?
          Czy uczniom stwarza się możliwość     Rozmowa z    Kwestionariusz
          poznania zasad funkcjonowania       dyrektorem,   rozmowy,
          samorządów terytorialnych?         Ankietowanie  Ankieta dla
                               uczniów,    uczniów,
                               nauczycieli i  nauczycieli i
                               rodziców    rodziców
Szkoła prowadzi  Czy w szkole został opracowany szkolny   Analiza     Arkusz
działania     program profilaktyki?           dokumentacji  diagnostyczny
profilaktyczne   Czy szkolny program profilaktyki został  jw.       jw.
stosownie do    zatwierdzony przez RP po zasięgnięciu
diagnozy potrzeb  opinii rodziców?
          Czy w szkole dokonano diagnozy zagrożeń  jw.       jw.
          występujących wśród uczniów?
          Czy działania profilaktyczne realizowane  jw.       jw.
          są odpowiednio do stopnia zagrożenia?
          Czy w szkole zorganizowana jest pomoc   Ankietowanie  Ankiety
          dla uczniów z trudnościami w nauce?
          Czy nauczyciele podejmują formy      Ankietowanie  Ankiety
          doskonalenia w zakresie profilaktyki    Analiza planu
          zagrożeń oraz umiejętności         doskonalenia
          wychowawczych?
Szkoła zapewnia  Czy w szkole zorganizowany jest system   Analiza     Arkusz
uczniom pomoc   pomocy psychologiczno-pedagogicznej?    dokumentacji  diagnostyczny             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                   * 33 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 psychologiczno-  Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby    Monitorowanie    Arkusz
 pedagogiczną   uczniów, rodziców i nauczycieli w                monitorowania
          zakresie udzielania pomocy
          psychologiczno-pedagogicznej?        Ankietowanie    Ankiety

          Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna    jw.         jw.
          organizowana jest odpowiednio do
          zdiagnozowanych potrzeb?
 Szkoła zapewnia  Czy szkoła zapewnia opiekę w czasie zajęć Obserwacja      Arkusz
 uczniom opiekę  dydaktycznych, przerw, zajęć                  diagnostyczny
          pozalekcyjnych, wycieczek i uroczystości
          szkolnych?
          Czy uczniowie dowożeni do szkoły mają   Ankietowanie     Ankiety
          zapewnioną opiekę (dotyczy szkół
          podstawowych i gimnazjów)?


 c.d.       Czy szkoła organizuje pomoc materialną   Ankietowanie    Ankiety
          dla uczniów?
          Czy szkoła zapewnia uczniom opiekę     jw.         jw.
          higieniczno-lekarską?
 Szkoła      Czy szkoła jest organizatorem imprez     Analiza       Arkusz
 uczestniczy w  środowiskowych?               dokumentacji    diagnostyczny,
 życiu środowiska                       (kronika szkoły,
 lokalnego                           materiały
                                promocyjne),
                                          Kwestionariusz
                                Wywiad z      wywiadu
                                dyrektorem i
                                przedstawicielem
                                organu
                                prowadzącego
          Czy szkoła współpracuje z organizacjami   Wywiad z      Kwestionariusz
          i instytucjami wspierającymi jej pracę?   przedstawicielami  wywiadu
                                samorządu
                                uczniowskiego i
                                organizacji
                                działających na
                                terenie szkoły
          Czy organy szkoły uczestniczą w       Wywiad z      jw.
          kreowaniu lokalnej polityki oświatowej?   przedstawicielami
                                organów szkoły i
                                JST
 IV.. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
 IV ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
  Standardy                                      Narzędzia
            Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                             badawcze
  edukacyjne
 Organizacja    Czy dyrektor doskonali swoje kwalifikacje  Wywiad z      Kwestionariusz
 i sposób     zawodowe, w tym w zakresie zarządzania?   dyrektorem     wywiadu
 zarządzania    Czy organizacja szkoły jest zgodna ze    Analiza       Arkusz
 szkołą przez   statutem i zatwierdzonym arkuszem      dokumentacji    diagnostyczny
 dyrektora     organizacyjnym?

* 34 *          KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

zapewniają     Czy rada pedagogiczna zna i stosuje     jw.       jw.
realizację celów  przepisy prawa?
i zadań oraz
          Czy dokumentacja dotycząca organizacji   jw.       jw.
wpływają na jej
          szkoły, dokumentacja programowa oraz
rozwój i wzrost
          przebiegu nauczania jest prowadzona
jakości usług
          zgodnie z przepisami prawa?
edukacyjnych
          Czy relacje interpersonalne tworzą klimat  Ankietowanie  Ankiety
          współpracy?
          Czy praca zespołowa staje się normą     Monitorowanie  Arkusz
          w szkole w fazie planowania, realizacji           monitorowania
          i ewaluacji zadań?
          Czy szkoła posiada sprawny i skuteczny   Wywiad z    Kwestionariusz
          system uzyskiwania i przekazywania     dyrektorem,   wywiadu,
          informacji wewnątrz szkoły?         Analiza     Arkusz
                                dokumentacji  diagnostyczny
          Czy szkoła diagnozuje oczekiwania      Ankietowanie  Ankiety
          środowiska edukacyjnego (uczniów,
          rodziców, nauczycieli i społeczności
          lokalnej)?


c.d.        Czy środowisko edukacyjne szkoły      Ankietowanie  Ankiety
          współpracuje w spełnianiu przez szkołę
          zdiagnozowanych oczekiwań?
          Czy zasoby i walory środowiska       Analiza     Arkusz
          uwzględniane są w organizacji pracy     dokumentacji  diagnostyczny
          szkoły?
          Czy prowadzona jest promocja szkoły?    jw.       jw.

Polityka      Czy wszyscy nauczyciele posiadają      Wywiad z    Kwestionariusz
kadrowa służy   kwalifikacje do pracy w tej szkole?     dyrektorem,   wywiadu,
potrzebom                           Analiza     Arkusz
szkoły i                            dokumentacji  diagnostyczny
zapewnia      Czy przydział zajęć edukacyjnych jest    jw.       jw.
realizację zadań  zgodny z posiadanymi kwalifikacjami?
edukacyjnych
          Czy przestrzegana jest procedura w     jw.       jw.
          zakresie uzyskiwania przez nauczycieli
          stopni awansu zawodowego?
          Czy decyzje o zatrudnianiu wynikają     Rozmowa z    Kwestionariusz
          z potrzeb szkoły?              dyrektorem   rozmowy
          Czy w szkole są ustalone kryteria      Rozmowa z    Kwestionariusz
          stanowiące podstawę do zatrudniania     dyrektorem,   rozmowy,
          i zwalniania?                Analiza     Arkusz
                                dokumentacji  diagnostyczny
          Czy w szkole funkcjonuje system       Rozmowa z    Kwestionariusz
          motywacyjny?                dyrektorem,   rozmowy,
                                Analiza     Arkusz
                                dokumentacji,  diagnostyczny,
                                Ankietowanie  Ankieta dla
                                nauczycieli i  nauczycieli i
                                pracowników   pracowników
                                szkoły

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                    * 35 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

           Czy dokonuje się oceny pracy nauczycieli  jw.       jw.
           i nagradza ich osiągnięcia?
 Szkoła inspiruje,  Czy istnieje system opieki nad       Rozmowa z    Kwestionariusz
 umożliwia      nauczycielami rozpoczynającymi pracę    dyrektorem,   rozmowy,
 i wspomaga     w szkole?                 Analiza     Arkusz
 rozwój                             dokumentacji,  diagnostyczny
 zawodowy
                                Ankietowanie  Ankieta dla
 nauczycieli                          nauczycieli   nauczycieli
           Czy ocenianie nauczycieli i stosowane   Wywiad z    Kwestionariusz
           systemy motywacyjne przyczyniają się do  dyrektorem,   wywiadu,
           ich rozwoju i efektywniejszej pracy?    Analiza     Arkusz
                                dokumentacji,  diagnostyczny
           Czy realizowany jest plan doskonalenia   Wywiad z    Kwestionariusz
           nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły?  dyrektorem,   wywiadu
                                Analiza     Arkusz
                                dokumentacji  diagnostyczny
           Czy szkoła realizuje wewnątrzszkolne    Wywiad z    Kwestionariusz
           doskonalenie zawodowe?           dyrektorem,   wywiadu,
                                Analiza     Arkusz
                                dokumentacji  diagnostyczny


 c.d.        Czy dyrektor współuczestniczy w      Rozmowa z    Kwestionariusz
           doskonaleniu wewnętrznym?         dyrektorem i  wywiadu
                                nauczycielami
           Czy umiejętności liderów wewnątrz-   Wywiad z      Kwestionariusz
           szkolnego doskonalenia nauczycieli są  dyrektorem,    wywiadu,
           wykorzystywane w procesie doskonalenia? nauczycielami,
                                Analiza     Arkusz
                                dokumentacji  diagnostyczny
           Czy wszyscy nauczyciele uczestniczą    Wywiad z    Kwestionariusz
           w doskonaleniu?              dyrektorem   wywiadu

 Dyrektor      Czy organizacja szkoły zapewnia      Wywiad z    Kwestionariusz
 racjonalnie     efektywne wykorzystywanie czasu pracy?   dyrektorem,   wywiadu,
 zarządza                            Ankietowanie  Ankieta dla
 zasobami                            nauczycieli   nauczycieli
           Czy szkoła zapewnia zastępstwa za     Analiza     Arkusz
           nieobecnych nauczycieli?          dokumentacji  diagnostyczny

           Czy gospodarowanie środkami        Wywiad z    Kwestionariusz
           finansowymi zabezpiecza realizację zadań  dyrektorem,   wywiadu,
           statutowych szkoły?            Ankietowanie  Ankieta dla
                                nauczycieli i  nauczycieli i
                                rodziców    rodziców
           Czy szkoła podejmuje działania w celu   jw.       jw.
           pozyskiwania dodatkowych środków
           finansowych i rzeczowych?
 Baza szkoły     Czy wyniki kontroli zewnętrznych      Analiza     Arkusz
 zapewnia      potwierdzają właściwy stan         protokołów   diagnostyczny
 bezpieczne i    bezpieczeństwa w szkole?          kontroli
                                zewnętrznych


* 36 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

zgodne      Czy wszyscy nauczyciele i pracownicy      Rozmowa z     Kwestionariusz
z przepisami bhp szkoły są przeszkoleni w zakresie bhp?     pracownikiem    rozmowy
warunki nauki                          odpowiedzialnym
i pracy                             za sprawy bhp
                                w szkole
          Czy szkoła rozpoznaje potencjalne      Przegląd,     Arkusz
          zagrożenia i podejmuje działania       Obserwacja
                                          diagnostyczny
          zapewniające bezpieczeństwo i higienę
          pracy?
          Czy w czasie zajęć szkolnych nauczyciele   Hospitacja     Arkusz
          przestrzegają zasad bezpieczeństwa i              diagnostyczny
          higieny?
Baza szkoły    Czy ilość sal lekcyjnych i pracowni     Przegląd,     Arkusz
stwarza warunki  przedmiotowych zapewnia sprawną       Analiza rozkładu
                                          diagnostyczny
do pełnej     organizację pracy szkoły?          zajęć
realizacji zadań
          Czy szkoła posiada: salę gimnastyczną,    Przegląd      jw.
szkoły
          pracownię komputerową, bibliotekę
          z czytelnią, świetlicę i stołówkę szkolną,
          tereny sportowo-rekreacyjne?
          Czy w szkole jest gabinet higienistki,    Przegląd      jw.
          lekarski?
c.d.        Czy w szkole są pomieszczenia socjalne    Przegląd      Arkusz
          dla pracowników szkoły?                     diagnostyczny
          Czy ww. pomieszczenia są efektywnie     Analiza rozkładu  jw.
          wykorzystywane?               zajęć,
                                Obserwacja
          Czy wyposażenie w pomoce i środki   Przegląd,        Arkusz
          dydaktyczne zapewnia realizację                 diagnostyczny,
          szkolnego zestawu programów nauczania? Ankietowanie       Ankieta dla
                                nauczycieli,    nauczycieli,
                                Rozmowa z     Kwestionariusz
                                dyrektorem     rozmowy
         Czy baza szkoły jest systematycznie      Przegląd      Arkusz
         konserwowana i modernizowana?                   diagnostyczny
         Czy wystrój i stan higieny pomieszczeń     Przegląd      Arkusz
         szkoły i otoczenia kształtuje wrażliwość             diagnostyczny
         estetyczną uczniów?
Prowadzone    Czy program rozwoju szkoły, organizacja    Analiza      Arkusz
działania we   mierzenia jakości pracy, wspomaganie      dokumentacji    diagnostyczny
wszystkich    nauczycieli są spójne i służą realizacji
obszarach tworzą założonej koncepcji szkoły?
system      Czy opracowane zostały szkolne standardy    jw.        jw.
zapewniania   jakości pracy i bada się ich osiąganie?
             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                     * 37 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 jakości       Czy wyniki wewnętrznego i zewnętrznego jw.          jw.
           mierzenia jakości są analizowane przez
           wszystkie podmioty szkoły i czy służą
           programowaniu dalszego rozwoju?
           Czy realizowano szkolenia z zakresu    jw.        jw.
           mierzenia jakości pracy, zarządzania przez
           jakość?
    OBSZARY,, STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA
    OBSZARY STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA

 I..
 I    EFEKTY PRACY PRZEDSZKOLA
     EFEKTY PRACY PRZEDSZKOLA
    Standardy                                     Narzędzia
            Wskaźniki osiągania standardów         Procedury
                                             badawcze
    edukacyjne
 Przedszkole     Czy przedszkole gromadzi informacje     Ankietowanie   Ankieta dla
 zapewnia      o losach swoich absolwentów?        nauczycieli,   nauczycieli,
 warunki do:                           Analiza      Arkusz
 - wielostronnego                        dokumentacji,   diagnostyczny,
  rozwoju dziecka                        Wywiad z     Kwestionariusz
  zgodnie z jego                        nauczycielami i  wywiadu
  wrodzonym                           dyrektorem
  potencjałem i
  możliwościami   Czy nawiązuje kontakt ze szkołą i ułatwia  Analiza      Arkusz
           swoim dzieciom start w szkole?       dokumentacji,   diagnostyczny,
  rozwojowymi
 - osiągnięcia                          Ankietowanie   Ankieta dla
  gotowości                           nauczycieli i   nauczycieli i
  szkolnej                           rodziców     rodziców
           Czy utrzymuje kontakt z dziećmi w      jw.        jw.
           późniejszych latach?
           Jeżeli tak, to w jaki sposób?* 38 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

           Czy przedszkole prowadzi obserwację     jw.        Arkusz
           rozwoju dzieci ?                        diagnostyczny,
                                  Ankietowanie    Ankieta dla
                                  nauczycieli    nauczycieli
           Czy osiągnięcia dzieci są rejestrowane?   jw.        jw.

Przedszkole      Czy przedszkole dysponuje zasobami      jw.        Arkusz
zapewnia       materialnymi niezbędnymi do realizacji             diagnostyczny,
warunki do:      swoich zadań i umiejętnie je         Ankietowanie    Ankieta dla
- aktywności
           wykorzystuje?                nauczycieli i   nauczycieli i
 twórczej i                            rodziców      rodziców
 poznawczej,     Czy dzieci mają swobodny dostęp do   jw.           jw.
- rozwoju zdolności  pomocy dydaktycznych i zabawek?
 i zainteresowań   Czy dzieci są zachęcane do podejmowania jw.           jw.
 dzieci,       prób radzenia sobie z trudnościami?
- uczestnictwa
 w życiu
 społecznym

Nauczyciele      Czy dzieci mogą wybierać rodzaj       Hospitacja i    Arkusz hospitacji
zapewniają      aktywności własnej?             obserwacja zajęć  i obserwacji
dziecku        Czy zajęcia są bogate w treści i       jw.        jw.
inspirujące      uwzględniają zainteresowania dzieci?
środowisko do
           Czy przedszkole wypracowało i        jw.        jw.
zabawy i nauki,
           przestrzega normy postępowania?
dostosowują
metody pracy do    Czy przedszkole zna i przestrzega prawa   jw.        jw.
możliwości i     dziecka?
potrzeb dzieci    Czy w przedszkolu funkcjonuje system     jw.        jw.
           wzmacniania dobrych zachowań dzieci
           uzgodniony z rodzicami?c.d.         Czy dzieci mają możliwość rozwijania     Hospitacja i    Arkusz hospitacji
           zdolności twórczych i artystycznych?     obserwacja zajęć  i obserwacji
           Czy przedszkole zapoznaje swoich       jw.        jw.
           wychowanków z lokalnymi i narodowymi
           tradycjami kulturowymi?
           Czy przedszkole zapoznaje dzieci z kulturą  jw.        jw.
           innych czasów i regionów?
           Czy przedszkole organizuje i uczestniczy   Analiza      Arkusz
           w imprezach kulturalnych, konkursach,    dokumentów,    diagnostyczny,
           wystawach, organizuje wycieczki i      Ankietowanie    Ankieta dla
           prezentacje, zaprasza twórców?        nauczycieli i   nauczycieli i
                                  rodziców,     rodziców.
                                  Przegląd dowodów Arkusz
                                  potwierdzających diagnostyczny
                                  osiągnięcia
                                  przedszkola
           Czy dzieci mają odpowiedni do ich      jw.        jw.
           możliwości zakres odpowiedzialności za
           swoje działania?

               KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                      * 39 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

           Czy są sytuacje, w których dzieci dokonują jw.         jw.
           wyboru i samodzielnie podejmują decyzje?
           Czy przedszkole uczy dzieci pracy     jw.         jw.
           zespołowej i współpracy w zabawie?     Hospitacja i     Arkusz hospitacji
                                 obserwacja zajęć  i obserwacji

           Czy nauczyciele uczą dzieci technik i  jw.          jw.
           sposobów rozwiązywania konfliktów,
           negocjacji ?
           Czy dzieci mają obowiązki w przedszkolu? jw.          jw.
           Czy dzieci znają i szanują swoje prawa? jw.          jw.

 Efekty pracy    Czy dzieci lubią swoje przedszkole i czują  Ankietowanie    Ankieta dla dzieci
 przedszkola     się w nim ważne?               dzieci 6-letnich  6-letnich
 zadawalają jego   Czy rodzice są zadowoleni z przedszkola?   Analiza      Arkusz
 klientów                             dokumentacji,   diagnostyczny
                                 Ankietowanie    Ankieta dla
                                 rodziców      rodziców
           Czy rodzice aktywnie uczestniczą w jego   jw.        jw.
           działalności?
           Czy nauczyciele zadowoleni są z efektów   Analiza      Arkusz
                                 dokumentacji,   diagnostyczny,
           swojej pracy?
                                 Ankietowanie    Ankieta dla
                                 nauczycieli    nauczycieli
 II..
 II    PRZEBIEG PROCESU WYCHOWANIA,, NAUCZANIA I OPIEKI W
     PRZEBIEG PROCESU WYCHOWANIA NAUCZANIA I OPIEKI W
     PRZEDSZKOLU
     PRZEDSZKOLU
    Standardy                                     Narzędzia
             Wskaźniki osiągania standardów         Procedury
                                              badawcze
    edukacyjne
 Organizacja     Czy istniejący podział na grupy w      Analiza      Arkusz
 pracy        optymalny sposób zabezpiecza potrzeby    dokumentacji,   diagnostyczny,
 przedszkola jest  dzieci i oczekiwania rodziców?        Ankietowanie    Ankieta dla
 dostosowana do                          nauczycieli i   nauczycieli,
 potrzeb                             rodziców      rodziców
 lokalnego      Czy czas pracy przedszkola i struktura  jw.          jw.
 środowiska     organizacyjna dostosowana jest do potrzeb
           rodziców?
           Czy rekrutacja do przedszkola prowadzona jw.          jw.
           jest zgodnie ze statutem?
           Czy przedszkole posiada ofertę zajęć   jw.          jw.
           dodatkowych zgodną z zainteresowaniami
           dzieci i ich zdolnościami i oczekiwaniami
           rodziców?* 40 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Realizowane    W oparciu o jakie programy realizowane Analiza         Arkusz
programy      są podstawy wychowania przedszkolnego? dokumentacji,      diagnostyczny,
wychowania                           Ankietowanie    Ankieta dla
przedszkolnego                         nauczycieli    nauczycieli
gwarantują pełną  Czy w przedszkolu opracowano programy    Analiza      Arkusz
realizację     autorskie, innowacje pedagogiczne,     dokumentacji,   diagnostyczny,
podstawy      eksperymenty?                Ankietowanie    Ankieta dla
programowej i są                        nauczycieli    nauczycieli
dostosowane do   Czy przedszkole stosuje wypracowane     jw.        jw.
możliwości i    metody ewaluacji działań innowacyjnych?
potrzeb
przedszkola

Klimat       Czy przedszkole przestrzega zasad      Analiza      Arkusz
przedszkola    statutowych związanych z ciągłością     dokumentacji,   diagnostyczny,
sprzyja      opieki przez wszystkie lata pobytu dzieci  Ankietowanie    Ankieta dla
wszechstronnem   w przedszkolu?               nauczycieli    nauczycieli
u rozwojowi    Czy nauczyciele pomagają dzieciom      Analiza      Arkusz
dziecka      przezwyciężać problemy adaptacyjne?     dokumentacji,   diagnostyczny,
                                Ankietowanie    Ankieta dla
                                nauczycieli i   nauczycieli i
                                rodziców,     rodziców,
                                Hospitacja i    Arkusz hospitacji
                                obserwacja zajęć  i obserwacji
          Czy pracownicy przedszkola okazują     jw.        jw.
          dzieciom życzliwość, szacunek i
          akceptację?
          Czy frekwencja w przedszkolu jest      jw.        jw.
          wysoka?
          Czy przedszkole analizuje przyczyny     jw.        jw.
          nieobecności dzieci?
          Czy dzieci mają zapewniony bezpieczny    jw.        jw.
          pobyt w placówce?Przedszkole    Czy przedszkole współpracuje z       Analiza      Arkusz
zapewnia pomoc   poradniami specjalistycznymi?        dokumentacji    diagnostyczny
dzieciom                            Rozmowy z     Kwestionariusze
wymagającym                          nauczycielami i  wywiadów
indywidualnego                         dyrektorem
wsparcia                            przedszkola,
                                pracownikami
                                poradni
          Czy przedszkole udziela pomocy      jw.         jw.
          psychologiczno - pedagogicznej dzieciom?
          Czy nauczyciele znają sytuację materialną Analiza       Arkusz
          i życiową wychowanków?          dokumentacji,    diagnostyczny,
                                Ankietowanie    Ankieta dla
                                nauczycieli    nauczycieli
          Czy przedszkole ma opracowany system    jw.        jw.
          wspomagania rodzin znajdujących się
          w trudnej sytuacji?

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                    * 41 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

          Czy przedszkole zatrudnia logopedę,    Analiza      Arkusz
          psychologa?                dokumentacji   diagnostyczny
          Czy przedszkole prowadzi działania    jw.        jw.
          prozdrowotne?
          Czy do przedszkola chodzą dzieci     Analiza      Arkusz
          niepełnosprawne lub wymagające      dokumentacji   diagnostyczny
          szczególnej opieki?
 Przedszkole ma   Czy rodzice są informowani o postępach  Analiza      Arkusz
 wypracowane    w rozwoju dzieci?             dokumentacji,   diagnostyczny,
 zasady                            Ankietowanie   Ankieta dla
 współpracy z                         nauczycieli i   nauczycieli,
 rodzicami                          rodziców,     rodziców,
 i środowiskiem                        Wywiad z     Kwestionariusz
 lokalnym                           rodzicami     wywiadu
          Czy rodzice są zadowoleni z informacji  jw.        jw.
          o postępach w rozwoju dzieci?
          Czy rodzice mają wpływ na sprawy     jw.        jw.
          przedszkola?
          Czy przedszkole jest organizatorem    jw.        jw.
          uroczystości i imprez kulturalnych?
          Czy rodzice włączają się w ich      jw.        jw.
          organizację?
          Jakie są formy współpracy z rodzicami?  jw.        jw.

          Czy przedszkole uczestniczy w życiu    jw.        jw.
          społeczności lokalnej?
          Czy w przedszkolu działa Rada       jw.        jw.
          Przedszkola?
 III.. ZARZĄDZANIE I KIEROWANIEM PRZEDSZKOLEM
 III ZARZĄDZANIE I KIEROWANIEM PRZEDSZKOLEM
  Standardy                                     Narzędzie
            Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                           badawcze
  edukacyjne
 Przedszkole    Czy przedszkole prowadzi diagnozę     Analiza      Arkusz
 posiada wyraźnie  potrzeb klientów?             dokumentacji   diagnostyczny
 określona     Czy przedszkole opracowało plan rozwoju  jw.        jw.
 koncepcję pracy  i plany szczegółowe?
 znaną i
          Czy plan rozwoju uwzględnia potrzeby   jw.        jw.
 akceptowaną
          klientów?
 przez rodziców i
 wszystkich     Czy plan rozwoju przedszkola uwzględnia  jw.        jw.
 pracowników    wyniki wewnętrznego mierzenia jakości
          pracy?
* 42 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

          Czy przedszkole analizuje podstawowe    jw.        jw.
          wskaźniki strukturalne: stosunek liczby
          zatrudnionych do liczby dzieci, liczby
          nauczycieli i pracowników administracji
          i obsługi ?
Nadzór       Czy przedszkole posiada opracowaną     Analiza      Arkusz
pedagogiczny w   organizację wewnętrznego mierzenia     dokumentacji   diagnostyczny
przedszkolu    jakości pracy?
zapewnia ciągły  Czy rada pedagogiczna uczestniczyła     Analiza      Arkusz
rozwój       w opracowaniu organizacji wewnętrznego   dokumentacji,   diagnostyczny,
i doskonalenie   mierzenia jakości pracy?          Ankietowanie   Ankieta dla
jakości jego                          dyrektora i    dyrektora i
pracy                             nauczycieli    nauczycieli
          Czy dobór narzędzi i sposób gromadzenia   jw.        jw.
          informacji zapewnia obiektywizm
          mierzenia jakości pracy placówki?
          Czy przedszkole bada wybrane obszary    jw.        jw.
          pracy?
          Czy w badaniu wykorzystywane są       jw.        jw.
          różnorodne techniki badawcze?
          Czy przedszkole gromadzi, udostępnia    jw.        jw.
          i wykorzystuje wyniki mierzenia jakości
          pracy?
Dyrektor      Czy dyrektor przedszkola jest        Analiza      Arkusz
prowadzi      przygotowany do pełnionej funkcji?     dokumentacji   diagnostyczny
politykę kadrową  Czy dyrektor zatrudnia pracowników     jw.        jw.
zgodną       zgodnie z potrzebami przedszkola?
z potrzebami
          Czy nauczyciele pracują zgodnie z      jw.        jw.
placówki oraz
          kwalifikacjami?
wspiera rozwój
zawodowy      Czy dyrektor rozpoznaje i właściwie     jw.        jw.
pracowników    wykorzystuje potencjał tkwiący w      Wywiad z     Kwestionariusz
          pracownikach (zdolności, umiejętności,   nauczycielami i  wywiadu
          zainteresowania)?              pracownikami
          Czy istnieje plan doskonalenia nauczycieli? jw.        jw.c.d.        Czy w przedszkole diagnozuje potrzeby    Analiza      Arkusz
          nauczycieli w zakresie WDN?         dokumentacji,   diagnostyczny,
                                Wywiad z     Kwestionariusz
                                nauczycielami   wywiadu
          Czy w przedszkolu działa WDN?       jw.        jw.
          Czy nauczyciele przedszkola korzystają   jw.        jw.
          z ofert placówek doskonalenia nauczycieli?
      OBSZARY,, STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
      OBSZARY STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
       PORADNI PSYCHOLOGICZNO -- PEDAGOGICZNEJ
       PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                    * 43 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 I..
 I    KONCEPCJA PRACY PORADNI
     KONCEPCJA PRACY PORADNI
                                              Narzędzia
 Standard edukacyjny    Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                              badawcze
Dziiedziina 1:: Wewnąttrzporadniiany systtem zapewniieniia jjakościi
Dz edz na 1 Wewną rzporadn any sys em zapewn en a akośc

 Wizja i misja poradni   Czy w poradni opracowano system     Analiza      Arkusz
 jest realna, jasno i   planowego działania mającego na     dokumentacji   diagnostyczny
 wyraźnie opisana,     celu zapewnienie jakości pracy?
 ukierunkowana na     Czy poradnia systematycznie       Wywiad z     Kwestionariusz
 rozwój wszystkich jej   pozyskuje informacje dotyczące     dyrektorem    wywiadu
 podmiotów.        oczekiwań klientów?
 Nadzór pedagogiczny    Czy poradnia opracowała         Analiza      Arkusz
 poradni zapewnia     wewnętrzne standardy jakości      dokumentacji   diagnostyczny
 ciągły rozwój i      pracy?
 doskonalenie jakości
 pracy oraz zamierzenia
 do zaspokojenia
 potrzeb wszystkich
 klientów poradni
Dziiedziina 2:: Program rozwojju poradnii
Dz edz na 2 Program rozwo u poradn

 Poradnia posiada     Czy poradnia posiada program      Analiza      Arkusz
 program rozwoju      rozwoju?                dokumentacji   diagnostyczny
 mający na celu      Czy pracownicy poradni uczestniczą   jw.        jw.
 zrealizowanie wizji i   w procesie planowania?
 misji placówki,
              Czy planowanie poparte jest rzetelną  jw.        jw.
 obowiązujące
              diagnozą i analizą mocnych i
 standardy,
              słabych stron placówki?
 uwzględniający wyniki
 mierzenia jakości pracy  Czy program rozwoju jest        jw.        jw.
 poradni          powiązany z wewnętrznym
              systemem doskonalenia nauczycieli?
              Czy program rozwoju służy        jw.        jw.
              zrealizowaniu wizji i misji
              placówki?
Dziiedziina 3:: Współłpraca ze środowiiskiiem llokallnym
Dz edz na 3 Wspó praca ze środow sk em oka nym

 Poradnia kreuje      Czy poradnia posiada planowy      Analiza      Arkusz
 pozytywny wizerunek    system współpracy ze środowiskiem    dokumentacji   diagnostyczny
 placówki w środowisku   lokalnym?
 lokalnym         Czy poradnia systematycznie       Wywiad z     Kwestionariusz
              informuje klientów poradni o swojej   dyrektorem    wywiadu
              ofercie pomocy psychologiczno -
              pedagogicznej?
* 44 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

              Czy poradnia jest inicjatorem,       Analiza      Arkusz
              realizatorem działań adresowanych     dokumentacji,   diagnostyczny,
              do szerokiego środowiska          Wywiad z     Kwestionariusz
              lokalnego?                 dyrektorem    wywiadu
II..
II   WARUNKI PRACY PORADNI
    WARUNKI PRACY PORADNI
                                                Narzędzia
 Standard edukacyjny      Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                                badawcze
Dziiedziina 1:: Warunkii llokallowe ii zapllecze ttechniiczne,, wyposażeniie w pomoce ii narzędziia
Dz edz na 1 Warunk oka owe zap ecze echn czne wyposażen e w pomoce narzędz a
diiagnosttyczne
d agnos yczne
Poradnia posiada      Czy w poradni istnieją warunki       Wywiad z     Kwestionariusz
odpowiednie warunki     pozwalające na przebywanie w        dyrektorem,    wywiadu,
lokalowe i zaplecze     jednym pokoju 1 maksymalnie 2       Przegląd     Arkusz
techniczne do realizacji  pracowników (nie jednocześnie)?               diagnostyczny
zadań            Czy poradnia posiada salę do        Przegląd     Arkusz
              spotkań grupowych?                      diagnostyczny
              Czy poradnia posiada zaplecze       jw.        jw.
              sanitarne odpowiednio wyposażone?
              Czy wystrój pomieszczeń poradni      jw.        jw.
              jest estetyczny?
              Czy poradnia posiada takie         jw.        jw.
              urządzenia techniczne jak:
                - komputer + wyposażenie,
                - kserograf,
                - magnetofon,
                - telefon?
Poradnia posiada      Czy gabinety wyposażone są w        Wywiad z     Kwestionariusz
wystarczające        niezbędne do pracy pomoce:         dyrektorem,    wywiadu,
wyposażenie w sprzęt i    logopedyczne (lustro, materiały do    Ankietowanie   Ankieta
pomoce             rozwijania sprawności językowej
                dziecka, zestaw do badania dzieci,
                aparaty wspomagające, np.
                echokorektor, materiały piśmienne,
                pomoce do badania i ćwiczeń słuchu),
c.d.              terapii pedagogicznej        Wywiad z      Kwestionariusz
                (pomieszczenie dobrze oświetlone,  dyrektorem,     wywiadu,
                materiały piśmienne, pomoce służące Ankietowanie     Ankieta
                do usprawniania zaburzonych funkcji,
                warunki i pomoce do zajęć
                relaksacyjnych),
                doradztwa zawodowego
                (materiały informacyjne dla uczniów,
                biblioteczkę tematyczną)?

                KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                     * 45 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

                 Czy poradnia posiada niezbędne me-  Wywiad z    Kwestionariusz
                 tody i narzędzia diagnostyczne    dyrektorem,  wywiadu,
                 (zawarte w propozycji „Testy     Analiza    Arkusz
                 psychologiczne i pedagogiczne w   dokumentacji  diagnostyczny
                 poradnictwie - przewodnik
                 metodyczny”, wyd. CMPPP MEN,
                 Warszawa 1998 r.)?
Dziiedziina 2:: Kadra ii jjejj rozwójj zawodowy
Dz edz na 2 Kadra e rozwó zawodowy

 Poradnia zatrudnia     Czy zatrudnieni w poradni         Analiza    Arkusz
 specjalistów zgodnie    specjaliści posiadają kwalifikacje    dokumentacji  diagnostyczny
 z wymaganiami       odpowiednie do pracy w tego typu
 kadrowymi,         placówce?
 legitymujących się     Czy pracownicy poradni posiadają     jw.      jw.
 profesjonalnymi      odpowiednie predyspozycje do
 umiejętnościami,      udzielania pomocy?
 cechami osobowości
 i postawami
 sprzyjającymi
 pomaganiu

 Poradnia stwarza       Czy w poradni opracowano plan     Analiza    Arkusz
 warunki rozwoju        wewnętrznego doskonalenia?       dokumentacji  diagnostyczny
 zawodowego kadry       Czy WDN uwzględnia potrzeby      jw.      jw.
 zgodnie z potrzebami     placówki?
 własnego rozwoju
                Czy WDN uwzględnia indywidualne    jw.      jw.
                plany rozwoju pracowników?
                Czy praca każdego pracownika jest   jw.      jw.
                monitorowana i oceniana?
Dziiedziina 3:: Organiizacjja ii zarządzaniie
Dz edz na 3 Organ zac a zarządzan e

 Poradnia posiada      Czy organizacja pracy poradni jest    Analiza    Arkusz
 przejrzystą organizację  jasno określona?             dokumentacji  diagnostyczny
 pracy, jasno określone   Czy organizacja pracy uwzględnia     jw.      jw.
 zasady polityki      zrealizowanie podstawowych zadań?
 kadrowej, system
              Czy przydział czynności          jw.      jw.
 wynagradzania i oceny
              pracowników poradni jest zgodny z
 pracy służą
              posiadanym przygotowaniem
 motywowaniu kadry
              zawodowym?
              Czy organizacja pracy pozwala       jw.      jw.
              klientom na kontakt z placówką
              w godzinach popołudniowych?
 Poradnia posiada      Czy poradnia posiada dokumentację     Analiza    Arkusz
 przejrzystą i dokładnie  dotyczącą planowania i organizacji    dokumentacji  diagnostyczny
 prowadzoną         pracy?
 dokumentację        Czy system wynagradzania i oceny     Wywiad z    Kwestionariusz
 dotyczącą planowania i   pracy służą motywowaniu kadry?      dyrektorem   wywiadu* 46 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

organizacji pracy      Czy potencjalne obciążenie    Analiza        Arkusz
               pracowników pozwala na optymalne dokumentacji      diagnostyczny
               zaspokojenie potrzeb środowiska
               (1500 - 2000 dzieci na 1
               specjalistę)?
Dziiedziina 4:: Klliimatt poradnii
Dz edz na 4 K ma poradn
W poradni panuje       Czy w poradni panują prawidłowe    Ankietowanie   Ankieta
klimat sprzyjający      relacje:
otwarciu i aktywności.      między pracownikami,
                 między pracownikami a dyrekcją?
Dobre kontakty        Czy klienci w poradni czują się    jw.        jw.
interpersonalne       dobrze (są słuchani, obdarzeni
umożliwiają działanie    zainteresowaniem, chętnie tam
w skonsolidowanym      przychodzą, itp.)?
zespole, nawzajem się    Czy pracownicy poradni są na     Ankietowanie,   Ankieta,
wspierającym.        bieżąco informowani o sprawach    Analiza      Arkusz
Przepływ informacji     poradni, o zmianach w prawie     dokumentacji   diagnostyczny
jest efektywny, decyzje   oświatowym, o decyzjach
wprowadzane są w       dyrektora?
życie szybko i
skutecznieIII.. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PSYCHOLOGICZNO --
III ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PSYCHOLOGICZNO
   PEDAGOGICZNYCH
   PEDAGOGICZNYCH
                                              Narzędzia
 Standard edukacyjny       Wskaźniki osiągania standardów     Procedury
                                              badawcze
Dziiedziina 1:: Diiagnoza
Dz edz na 1 D agnoza

Podstawę           Czy w organizacji pracy poradni    Analiza      Arkusz
sformułowana         uwzględniono działania z zakresu   dokumentacji   diagnostyczny
prognozy oraz doboru     diagnozy?
metod terapii        Czy poradnia stosuje metody i     Wywiad z     Kwestionariusz
i stymulacji stanowią    narzędzia, które umożliwiają     dyrektorem    wywiadu
zdiagnozowane zasoby     wszechstronną diagnozę zasobów
rozwojowe oraz        rozwojowych dziecka?
przyczyny trudności
               Czy poradnia stosuje metody i     jw.        jw.
               narzędzia służące zdiagnozowaniu
               przyczyn trudności?
Poradnia dokonuje      Czy diagnoza sformułowana jest    Analiza      Arkusz
specjalistycznej       w zrozumiałym języku?         dokumentacji,   diagnostyczny,
diagnozy w sposób                         Ankietowanie   Ankieta
rzetelny, trafny, z
               Czy wyjaśnia w sposób przystępny   jw.        jw.
wykorzystaniem
               przyczyny zaburzeń?
wszystkich
niezbędnych informacji
i źródeł
                 KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                  * 47 *
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 c.d.               Czy diagnoza spełnia wymóg      Analiza     Arkusz
                  wszechstronności pozwalający na   dokumentacji,  diagnostyczny,
                  ustalenie prognozy oraz dobór    Ankietowanie  Ankieta
                  odpowiednich metod terapii i
                  stymulacji?
Dziiedziina 2:: Proffiillakttyka
Dz edz na 2 Pro ak yka

 Poradnia prowadzi         Czy w organizacji pracy poradni   Analiza     Arkusz
 działania mające na        uwzględniono działania z zakresu   dokumentacji  diagnostyczny
 celu ochronę dzieci        profilaktyki zachowań
 i młodzieży przed         ryzykownych?
 zachowaniami           Czy pracownicy poradni uczestniczą  jw.       jw.
 ryzykownymi            w formach doskonalących i
 wykorzystując           dokształcających z zakresu
 potencjał rodziny i        profilaktyki?
 odwołując się do
                  Czy poradnia prowadzi działania   jw.       jw.
 innych czynników
                  mające na celu wczesne
 chroniących
                  rozpoznawanie zagrożeń i potrzeb?
                  Czy poradnia uczestniczy w      jw.       jw.
                  opracowaniu i realizacji programów
                  profilaktycznych szkół i placówek?
                  Czy działania profilaktyczne     Ankietowanie  Ankieta
                  adresowane są do wszystkich
                  środowisk uczestniczących w
                  wychowaniu,
                  a w szczególności uwzględniają
                  potencjał rodziny?
Dziiedziina 3:: Terapiia
Dz edz na 3 Terap a

 Poradnia udziela         Czy w organizacji pracy poradni   Analiza     Arkusz
 pomocy terapeutycznej       uwzględniono działania        dokumentacji  diagnostyczny
 oraz rewalidacyjnej        terapeutyczne i rewalidacyjne?
 dzieciom, młodzieży        Czy pracownicy poradni są      jw.       jw.
 i rodzicom            przygotowani do udzielania pomocy
                  terapeutycznej i rewalidacyjnej?
                  Czy poradnia prowadzi:        Analiza     Arkusz
                   wczesną rewalidację,        dokumentacji  diagnostyczny
                   terapię logopedyczną,
                   terapię pedagogiczną,
                   pomoc psychologiczną dla dzieci,
                   młodzieży i rodzin?
* 48 *                 KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGODziiedziina 4:: Doradzttwo
Dz edz na 4 Doradz wo

Poradnia prowadzi       Czy w organizacji pracy poradni      Analiza       Arkusz
działalność          uwzględniono działalność          dokumentacji     diagnostyczny
konsultacyjno -        konsultacyjno - doradczą:
doradczą wspierając       wspierającą system rodzinny,
system rodzinny,        programy edukacyjne i wychowawcze
działania edukacyjne i     szkół i placówek,
programy            doradztwo zawodowe?
wychowawcze szkół   Czy pracownicy poradni uczestniczą jw.                 jw.
i placówek.      w formach doskonalenia z zakresu
Kształtuje świadomość doradztwa zawodowego?
zawodu, pomaga     Czy poradnia organizuje spotkania jw.                 jw.
w wyborze zawodu,   konsultacyjno - szkoleniowe z
przygotowuje do    zakresu poradnictwa zawodowego
wejścia na rynek pracy dla rodziców i nauczycieli?

               Czy pracownicy poradni prowadza      jw.         jw.
               zajęcia przygotowujące do
               świadomego wyboru zawodu?
               Czy pracownicy poradni wspierają      Ankietowanie     Ankieta
               programy wychowawcze oraz
               działania edukacyjne szkół i
               placówek?
               Czy w realizacji zadań z zakresu      jw.         jw.
               doradztwa poradnia współpracuje:
                ze służbą zdrowia,
                z ośrodkiem pomocy społecznej,
                z urzędem pracy,
                z kuratorami rodzinnymi i dla
                nieletnich?
IV.. DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA
IV DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA
                                                  Narzędzia
 Standard edukacyjny       Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                                  badawcze
Dziiedziina:: Orzeczniicttwo o pottrzebiie kszttałłceniia specjjallnego ii pottrzebiie nauczaniia
 Dz edz na Orzeczn c wo o po rzeb e ksz a cen a spec a nego po rzeb e nauczan a
iindywiiduallnego
 ndyw dua nego
Orzekanie o potrzebie     Czy zespoły orzekające powoływane     Analiza       Arkusz
kształcenia specjalnego    są zgodnie z przepisami prawa       dokumentacji     diagnostyczny
i potrzebie nauczania     oświatowego?
indywidualnego        Czy procedura wnioskowania jest      jw.         jw.
cechuje się trafnością i   zgodna z przepisami prawa
zgodnością z prawem      oświatowego?
               Czy zespół orzekający przestrzega     jw.         jw.
               terminowości w załatwianiu spraw?
                 KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                      * 49 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

             Czy dokumentacja zespołu       jw.        jw.
             orzekającego jest zgodna z
             wymaganiami zawartymi w prawie
             oświatowym?
       OBSZARY,, STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
       OBSZARY STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
         PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
         PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 I..
 I    KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
     KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
                                            Narzędzia
 Standardy edukacyjne   Wskaźniki osiągania standardów      Procedury
                                            badawcze
 Wizja i misja placówki  Czy placówka posiada jasno      Analiza      Arkusz
 jest realna, jasno i   określoną wizję pracy?        dokumentacji   diagnostyczny
 wyraźnie opisana,    Czy określono misję placówki?    jw.        jw.
 ukierunkowana na
             Czy misja urzeczywistnia wizję?   jw.        jw.
 rozwój wszystkich
             (wzajemna zależność i wewnętrzna
 podmiotów placówki
             spójność)
             Czy misja i wizja zostały      Ankietowanie   Ankieta dla
             upowszechnione w placówce?      pracowników    pracowników
             Czy są akceptowane?
 System zapewniania    Czy placówka opracowała       Analiza      Arkusz
 jakości jest wdrażany  organizację wewnętrznego       dokumentacji   diagnostyczny
 do praktyki i      mierzenia jakości swojej pracy?
 aktualizowany      Czy sposób zorganizowania i     jw.        jw.
             zaplanowania wewnętrznego
             mierzenia jakości zapewnia
             realizację celów mierzenia?
             Czy placówka uwzględnia w      jw.        jw.
             wewnętrznym mierzeniu opinie
             swoich klientów?
             Czy placówka przeprowadza      jw.        jw.
             mierzenie zgodnie z opracowaną
             organizacją i według przyjętego
             planu?
             Czy wyniki i wnioski z badań są   jw.        jw.
             klarowne oraz istotne dla pracy
             placówki?
             Czy placówka systematycznie     jw.        jw.
             analizuje stopień wykonania swoich
             zadań i wykorzystuje wyniki
             mierzenia jakości?
 Program rozwoju jest   Czy placówka posiada program     Analiza      Arkusz
 skoncentrowany na    rozwoju?               dokumentacji   diagnostyczny
 wszechstronnym      Czy program rozwoju w całości    jw.        jw.
 rozwoju wszystkich    oparty jest na wynikach mierzenia
 podmiotów placówki    jakości?

* 50 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

             Czy program rozwoju jest realny,   Wywiad z     Kwestionariusz
             dostosowany do możliwości      dyrektorem i   rozmowy
             placówki?              nauczycielami
             Czy program rozwoju nastawiony    Analiza      Arkusz
             jest na podniesienie jakości pracy  dokumentacji   diagnostyczny
             placówki?


c.d.           Czy program rozwoju jest       Analiza      Arkusz
             realizowany według opracowanego   dokumentacji   diagnostyczny
             planu?
             Czy program podlega ewaluacji    jw.        jw.
             i czy zgodnie z jej wynikami jest
             modyfikowany?
Placówka promuje     Czy w placówce zaplanowano      Analiza      Arkusz
swoje możliwości     działania promocyjne i        dokumentacji   diagnostyczny
             marketingowe?
             Czy zadania związane z promocją   Analiza      Arkusz
             placówki są właściwie rozdzielone?  dokumentacji,   diagnostyczny
                                Obserwacja
             Czy prowadzona jest skuteczna    jw.        jw.
             promocja placówki, wskazująca na
             dbałość o potencjalnych klientów?
             Czy systematycznie analizuje się   jw.        jw.
             i modyfikuje działania promocyjne
             i marketingowe?II..
II   ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
    ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
                                            Narzędzia
Standardy edukacyjne   Wskaźniki osiągania standardów       Procedury
                                            badawcze
Struktura         Czy struktura organizacyjna     Analiza      Arkusz
organizacyjna placówki  placówki wynika z realizowanych   dokumentacji   diagnostyczny
jest dostosowana do    zadań?
realizowanych zadań,   Czy jasno określono rozdział     jw.        jw.
zgodna ze statutem    wszystkich zadań placówki na
             poszczególne jednostki
             organizacyjne?
             Czy zostały określone zakresy    jw.        jw.
             współpracy jednostek
             organizacyjnych przy realizacji
             zadań?
W placówce        Czy opracowano system planowania jw.          jw.
opracowano procedury   pracy placówki i poszczególnych
postępowania przy     jednostek organizacyjnych?
wykonywaniu        Czy opracowano zasady      jw.          jw.
określonych zadań     wewnętrznej współpracy między
umożliwiające sprawną   poszczególnymi jednostkami
i efektywną działalność  organizacyjnymi?


              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                   * 51 *
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 placówki       Czy opracowano skuteczny sposób   jw.      jw.
           przepływu informacji między
           jednostkami organizacyjnymi
           i pracownikami?
           Czy opracowano sposób        jw.      jw.
           wykonywania zadań statutowych?
           Czy opracowano zasady współpracy   jw.      jw.
           z klientami placówki?
           Czy opracowano system        jw.      jw.
           postępowania z dokumentacją
           powstałą podczas realizacji zadań
           statutowych?
           Czy opracowano system kontroli    jw.      jw.
           wykonywanych zadań?


 Obsada kadrowa    Czy systematycznie analizuje się   Analiza    Arkusz
 placówki zapewnia  stan kadrowy placówki i potrzeby   dokumentacji  diagnostyczny
 realizację zadań   w tym zakresie?
 statutowych     Czy polityka zatrudnienia      jw.      jw.
           odpowiada potrzebom placówki i
           realizowanym przez nią zadaniom?
           Czy przestrzegane są przepisy    jw.      jw.
           dotyczące wymagań
           kwalifikacyjnych oraz zasady
           zatrudniania?
           Czy istnieją procedury doboru    jw.      jw.
           kandydatów do pracy, powierzania
           stanowisk i przydzielania zadań
           służbowych?
           Czy zasady doboru pracowników    jw.      jw.
           zapewniają równe szanse w
           ubieganiu się o pracę?
           Czy każdy pracownik ma określony   jw.      jw.
           zakres kompetencji oraz uprawnień?
           Czy kwalifikacje i doświadczenia   jw.      jw.
           zawodowe kadry są należycie
           wykorzystywane?
           Czy wielkość obciążenia zadaniami  jw.      jw.
           oraz specyfika tych zadań pozwala
           je sprawnie realizować?
 Rozwój zawodowy   Czy zostały określone wymagane    Analiza    Arkusz
 kadry placówki    kompetencje i kwalifikacje na    dokumentacji  diagnostyczny
           poszczególne stanowiska w
           placówce?
           Czy planowo diagnozowany jest    jw.      jw.
           poziom kompetencji pracowników
           zgodnie z opisem stanowisk?
* 52 *         KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

            Czy istnieje plan doskonalenia    Analiza      Arkusz
            zawodowego kadry, a pracownicy są  dokumentacji,   diagnostyczny,
            świadomi wspierania przez      Ankietowanie   Ankieta dla
            placówkę ich rozwoju zawodowego?   pracowników    pracowników
            Czy planowanie rozwoju        Analiza      Arkusz
            pracowników oparte jest na      dokumentacji   diagnostyczny
            diagnozie poziomu kompetencji?
            Czy doskonalenie pracowników     Analiza      Arkusz
            zgodne jest z planem rozwoju     dokumentacji,   diagnostyczny,
            placówki oraz indywidualnymi     Ankietowanie   Ankieta dla
            planami rozwoju zawodowego?     pracowników    pracowników
            Czy placówka stwarza wszystkim  jw.         jw.
            pracownikom porównywalne szanse
            rozwoju?
            Czy w placówce funkcjonuje system jw.         jw.
            motywacyjny?
            Czy realizacja planów rozwoju   jw.         jw.
            zawodowego podnosi kompetencje
            pracowników (ewaluacja)?


Zarządzanie zasobami Czy dyrektor placówki analizuje     Analiza      Arkusz
materialnymi placówki zasoby materialne placówki pod     dokumentacji,   diagnostyczny,
           kątem ich przydatności do realizacji  Wywiad z     Kwestionariusz
           programu placówki?           dyrektorem    wywiadu

            Czy placówka efektywnie       Przegląd,     Arkusz
            wykorzystuje posiadane                 diagnostyczny
                               Analiza
            wyposażenie do realizacji zadań   wykorzystania
            statutowych?
            Czy sposób wykorzystania zasobów   Analiza      Arkusz
            materialnych placówki sprzyja    dokumentacji,   diagnostyczny,
            realizacji jej programu?       Ankietowanie   Ankieta dla
                               pracowników    pracowników i
                               i klientów    klientów
            Czy placówka dostosowuje swoje   Analiza       Arkusz
            zasoby materialne do zmieniających dokumentacji,    diagnostyczny
            się potrzeb programowych?     Przegląd
III.. PROGRAMY DZIAŁANIA I ICH REALIZACJA
III PROGRAMY DZIAŁANIA I ICH REALIZACJA
                                           Narzędzia
Standardy edukacyjne   Wskaźniki osiągania standardów      Procedury
                                           badawcze

Rozpoznawanie      Czy w placówce jasno określono    Analiza      Arkusz
potrzeb klientów    grupy jej statutowych klientów?   dokumentacji   diagnostyczny
            Czy w placówce opracowano system   jw.        jw.
            badania potrzeb klientów pod kątem
            ich zawodowych zadań?
            Czy w placówce systemowo bada    jw.        jw.
            się potrzeby klientów?

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                   * 53 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

              Czy w placówce analizuje się     jw.       jw.
              wyniki tych badań pod kątem
              tworzenia oferty programowej?
 Program placówki     Czy wyniki badań wykorzystywane   Analiza     Arkusz
 oparty jest na      są do określenia celów        dokumentacji  diagnostyczny
 diagnozie potrzeb     programowych placówki?
 klientów         Czy zadania programowe placówki   jw.       jw.
 i ukierunkowany na    umożliwiają realizację przyjętych
 wspomaganie realizacji  celów?
 polityki oświatowej
              Czy realizacja planu placówki    jw.       jw.
 państwa
              została zaplanowana?
              Czy plan pracy jest realny ze    jw.       jw.
              względu na posiadane zasoby
              kadrowe, czasowe i finansowe?
 Realizacja programu    Czy zajęcia szkoleniowe mają     Ankietowanie  Ankieta dla
 placówki - kształcenie  klarowną strukturę i czytelne cele  uczestników,  uczestników,
 ustawiczne        wynikające z realizowanego      Hospitacja   Arkusz hospitacji
              programu?
              Czy temat zajęć i cele są zgodne   jw.       jw.
              z potrzebami uczestników?


 c.d.           Czy treści szkoleniowe są zgodne   Hospitacja   Arkusz hospitacji
              z realizowanymi celami?
              Czy treści szkoleniowe bazują na   Hospitacja   Arkusz hospitacji
              doświadczeniach uczestników?     Ankietowanie  Ankieta dla
                                uczestników   uczestników
              Czy organizacja zajęć sprzyja    jw.       jw.
              aktywności własnej uczestników?
              Czy sposób organizacji i       jw.       jw.
              prowadzenia zajęć zapewnia
              osiąganie przez uczestników
              zakładanych celów?
 Realizacja programu    Czy w placówce określono potrzeby Analiza      Arkusz
 placówki - wspieranie   doradców w zakresie wspierania ich dokumentacji,   diagnostyczny,
 działań doradców     działań?              Ankietowanie   Ankieta dla
                                doradców    doradców
              Czy określono sposoby wspierania   Analiza     Arkusz
              tych działań stosownie do      dokumentacji  diagnostyczny
              charakteru zadania?
              Czy zaplanowano działania      jw.       jw.
              wspierające doradców w ich pracy?
              Czy zaplanowane działania      Analiza     Arkusz
              wspierające pracę doradców są    dokumentacji,  diagnostyczny,
              realizowane?             Ankietowanie  Ankieta dla
                                doradców    doradców
* 54 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Realizacja programu    Czy opracowano zakresy        Analiza     Arkusz
placówki - organizacja  współpracy i wymiany doświadczeń   dokumentacji  diagnostyczny
współpracy nauczycieli  nauczycieli poszczególnych
             specjalności oraz poszczególnych
             typów i rodzajów szkół i placówek?
             Czy opracowano zasady i sposoby   jw.       jw.
             współpracy nauczycieli?
             Czy opracowano plan działań     jw.       jw.
             zgodnie z potrzebami i przyjętym
             systemem współpracy?
             Czy opracowany system współpracy   Analiza     Arkusz
             jest sprawnie realizowany?      dokumentacji,  diagnostyczny,
                                Ankietowanie  Ankieta dla
                                nauczycieli   nauczycieli
Realizacja programu   Czy określono potrzeby tematyczne   Analiza     Arkusz
placówki - organizacja edukacji niestacjonarnej dla      dokumentacji  diagnostyczny
edukacji niestacjonarnej nauczycieli?
             Czy stworzono system pozyskiwania   jw.       jw.
             materiałów do organizowania
             edukacji niestacjonarnej?
             Czy opracowano organizację      jw.       jw.
             edukacji niestacjonarnej w zakresie
             kształcenia ustawicznego
             nauczycieli?
c.d.           Czy pracownicy oświaty korzystają  Analiza     Arkusz
             z oferty placówki w zakresie     dokumentacji  diagnostyczny
             edukacji niestacjonarnej?
Realizacja programu   Czy placówka popularyzuje w      jw.       jw.
placówki - działania na środowisku nauczycielskim idee     Ankietowanie  Ankieta dla
rzecz rozwoju      rozwoju i awansu zawodowego?      nauczycieli   nauczycieli
zawodowego nauczycieli                     jw.       jw.
            Czy opracowano system informacji
            o rozwoju i awansie zawodowym
            nauczycieli?
            Czy opracowano program         jw.       jw.
            wspomagania nauczycieli w zakresie
            rozwoju zawodowego i awansu?
            Czy placówka realizuje program     jw.       jw.
            wspierania nauczycieli w rozwoju
            i awansie zawodowym?
            Czy nauczyciele korzystają z      jw.       jw.
            pomocy placówki w tym zakresie?
Realizacja programu    Czy w placówce opracowano     Analiza      Arkusz
placówki - wojewódzki   organizację wojewódzkiego systemu dokumentacji    diagnostyczny
system informacji     informacji?
w zakresie pedagogiki,  Czy zorganizowano wojewódzki   jw.        jw.
psychologii i metodyki  system informacji?

              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                  * 55 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

              Czy wojewódzki system umożliwia   Analiza       Arkusz
              nauczycielom dostęp do aktualnej   dokumentacji,    diagnostyczny,
              i potrzebnej informacji?       Ankietowanie    Ankieta dla
                                nauczycieli     nauczycieli
              Czy nauczyciele często korzystają  jw.         jw.
              z informacji dostępnej w ramach
              systemu? IV.. EFEKTY DZIAŁANIA PLACÓWKI
 IV EFEKTY DZIAŁANIA PLACÓWKI
                                             Narzędzia
 Standardy edukacyjne   Wskaźniki osiągania standardów      Procedury
                                             badawcze

 Rezultaty pracy      Czy placówka spełnia oczekiwania   Analiza wyników   Arkusz
 placówki zadowalają    programowe swoich statutowych    wewnętrznego    diagnostyczny
 klientów         klientów?              mierzenia jakości
                                placówki
              Czy klienci chętnie i często     jw.         jw.
              korzystają z oferty programowej
              placówki?
              Czy placówka efektywnie realizuje  Analiza       Arkusz
              politykę oświatową państwa?     dokumentacji    diagnostyczny
              Czy placówka efektywnie       jw.         jw.
              wspomaga środowisko oświatowe
              regionu w realizacji ustawowych
              funkcji?
 Szczególne osiągnięcia  Czy placówka opracowuje programy   Analiza       Arkusz
 placówki         wysoko oceniane w krajowym      dokumentacji    diagnostyczny
              środowisku oświatowym?
              Czy placówka prowadzi działania   jw.         jw.
              innowacyjne w zakresie kształcenia
              ustawicznego nauczycieli?
              Czy placówka efektywnie       jw.         jw.
              współpracuje z partnerami
              krajowymi w celu podnoszenia
              jakości oferty programowej?
              Czy placówka efektywnie       jw.         jw.
              współpracuje z partnerami
              zagranicznymi
              w celu podnoszenia jakości oferty
              programowej?       OBSZARY,, STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
       OBSZARY STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
             BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
             BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

 I..
 I    KONCEPCJA PRACY BIBLIOTEKI
     KONCEPCJA PRACY BIBLIOTEKI

* 56 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

                                               Narzędzia
 Standard edukacyjny     Wskaźniki osiągania standardów       Procedury
                                               badawcze
Dziiedziina 1:: Program rozwojju
Dz edz na 1 Program rozwo u

Biblioteka realizuje     Czy biblioteka posiada realny     Analiza       Arkusz
program rozwoju       program rozwoju?           dokumentacji    diagnostyczny
uwzględniający        Czy program rozwoju zawiera wizję   jw.         jw.
zadania statutowe,      i misję biblioteki?
dostosowany
               Czy program rozwoju oparto na     jw.         jw.
do oczekiwań
               diagnozie pracy biblioteki?
środowiska, nastawiony
na podniesienie       Czy w programie rozwoju        jw.         jw.
efektywności         uwzględniono zadania statutowe
               biblioteki?
               Czy program rozwoju uwzględnia    jw.         jw.
               oczekiwania użytkowników
               informacji?
               Czy pracownicy znają i akceptują   Ankietowanie    Ankieta dla
               program rozwoju, uczestniczyli    pracowników     pracowników
               w jego opracowaniu?
               Czy przewidziano monitorowanie    Analiza       Arkusz
               i ewaluację zaplanowanych celów    dokumentacji    diagnostyczny
               i zadań?
               Czy wyniki mierzenia jakości pracy  jw.         jw.
               biblioteki wykorzystuje się do
               modyfikacji programu rozwoju?
               Czy określono sposób         jw.         jw.
               dokumentowania działań?
c.d.             Czy dyrektor porównuje program    Wywiad z      Kwestionariusz
               z efektami działań?          dyrektorem     wywiadu
               Czy biblioteka osiąga zamierzone   Analiza wyników   Arkusz
               cele?                 wewnętrznego    diagnostyczny
                                  i zewnętrznego
                                  mierzenia jakości
Dziiedziina 2:: Promocjja
Dz edz na 2 Promoc a

Biblioteka promuje      Czy biblioteka bada oczekiwania    Analiza       Arkusz
swoje zasoby i        środowiska?              dokumentacji    diagnostyczny
możliwości, a kontakty    Czy biblioteka prowadzi działalność  jw.         jw.
ze środowiskiem       informacyjno-wydawniczą?
przyczyniają się do
               Czy biblioteka organizuje formy    jw.         jw.
rozwoju jakości usług,
               pracy nastawione na zaspokojenie
różnorodności form
               potrzeb kulturalnych środowiska,
pracy
               a zarazem promujące zbiory:
               wystawy, prelekcje, konkursy?
               Czy biblioteka współpracuje z     Wywiady       Kwestionariusz
               organizacjami i stowarzyszeniami             wywiadu
               lokalnymi?

               KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                     * 57 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

               Czy działalność biblioteki jest    Ankietowanie   Ankiety
               pozytywnie postrzegana przez
               środowisko?
               Czy biblioteka poszerza swoją     jw.        jw.
               ofertę, wprowadza oczekiwane
               formy pracy?
Dziiedziina 3:: Zapewniieniie jjakościi
Dz edz na 3 Zapewn en e akośc

 Biblioteka tworzy       Czy opracowano organizację      Analiza      Arkusz
 system zapewniania      mierzenia jakości pracy biblioteki?  dokumentacji   diagnostyczny
 jakości pracy         Czy opracowano standardy jakości   jw.        jw.
                pracy i bada się ich osiąganie?
                Czy nauczyciele bibliotekarze znają  Ankietowanie   Ankieta dla
                i akceptują organizację mierzenia,  pracowników    pracowników
                biorą w nim udział?
                Czy biblioteka posiada dowody     Analiza      Arkusz
                mierzenia?              dokumentacji   diagnostyczny
                Czy analiza wyników mierzenia     jw.        jw.
                jakości pracy służy wzmacnianiu
                osiągnięć i eliminowaniu słabych
                stron?
                Czy organizowano szkolenia      jw.        jw.
                z zakresu mierzenia jakości pracy?
                Czy nauczyciele bibliotekarze     jw.        jw.
                stosują różnorodne, efektywne
                i udokumentowane metody
                komunikowania się z czytelnikami?
 c.d.             Czy program rozwoju, organizacja    Analiza     Arkusz
                mierzenia jakości pracy, wspieranie dokumentacji    diagnostyczny
                nauczycieli bibliotekarzy w ich
                rozwoju zawodowym są spójne
                i służą realizacji założonej koncepcji
                pracy biblioteki?


 II..
 II   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
     ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
                                               Narzędzia
 Standard edukacyjny     Wskaźniki osiągania standardów       Procedury
                                               badawcze
Dziiedziina 1:: Zarządzaniie
Dz edz na 1 Zarządzan e

 Organizacja i sposób     Czy dyrektor doskonali swoje     Wywiad z     Kwestionariusz
 zarządzania          kwalifikacje zawodowe?        dyrektorem    wywiadu
 zapewniają sprawne      Czy struktura organizacyjna      Analiza      Arkusz
 funkcjonowanie        biblioteki jest zgodna ze statutem?  dokumentacji   diagnostyczny
 biblioteki oraz
                Czy obowiązująca w bibliotece     jw.        jw.
 realizację jej celów
                dokumentacja jest prowadzona
                zgodnie z wymogami prawa?
* 58 *             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

             Czy nauczyciele bibliotekarze znają  Ankietowanie  Ankieta
             i stosują przepisy prawa?
Polityka kadrowa      Czy pracownicy posiadają       Analiza     Arkusz
zgodna jest z        wymagane kwalifikacje?        dokumentacji  diagnostyczny
potrzebami biblioteki    Czy dyrektor zatrudnia pracowników  jw.       jw.
              zgodnie z potrzebami biblioteki?
              Czy dyrektor przydziela zadania   jw.       jw.
              odpowiednie do kompetencji
              pracowników?
              Czy zakresy czynności dostosowane  jw.       jw.
              są do stanowiska pracy?
              Czy pracownicy akceptują       Ankietowanie  Ankieta dla
              przydzielone zakresy czynności?   pracowników   pracowników
Dziiedziina 2:: Rozwójj zawodowy kadry
Dz edz na 2 Rozwó zawodowy kadry

Dyrektor inspiruje    Czy dyrektor otacza opieką       Wywiad z    Kwestionariusz
i wspomaga rozwój     pracowników rozpoczynających      dyrektorem
zawodowy nauczycieli   pracę?
bibliotekarzy       Czy biblioteka ma plan doskonalenia  Analiza     Arkusz
             nauczycieli oparty na monitorowaniu  dokumentacji  diagnostyczny
             potrzeb nauczycieli i placówki?
             Czy plan jest realizowany?       jw.       jw.
             Czy w bibliotece funkcjonuje      jw.       jw.
             wewnętrzne doskonalenie
             nauczycieli bibliotekarzy?
             Czy wszyscy nauczyciele biorą     jw.       jw.
             udział w doskonaleniu?
             Czy dokonuje się oceny pracy      jw.       jw.
             nauczycieli bibliotekarzy?
c.d.           Czy w bibliotece opracowano      Analiza     Arkusz
             system motywujący do pracy?      dokumentacji  diagnostyczny
             Czy przestrzegana jest procedura    jw.       jw.
             w zakresie uzyskiwania stopni
             awansu zawodowego?
Pracownicy biblioteki   Czy nauczyciele bibliotekarze mają   Ankietowanie  Ankieta dla
podnoszą swoje      zaplanowany własny rozwój       nauczycieli   nauczycieli
kwalifikacje poprzez   zawodowy?               bibliotekarzy  bibliotekarzy
samokształcenie,     Czy nauczyciele bibliotekarze     jw.       jw.
uczestnictwo w różnych  uzyskują kolejne stopnie awansu
formach rozwoju      zawodowego?
i doskonalenia
             Czy nauczyciele podejmują       jw.       jw.
zawodowego
             doskonalenie i dokształcanie
             zawodowe zgodnie z potrzebami
             biblioteki?              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                    * 59 *
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

                Czy nowe wiadomości            jw.        jw.
                i umiejętności wykorzystywane są
                w codziennej pracy, służą
                podnoszeniu jakości usług?
Dziiedziina 3:: Zasoby biiblliiottekii:: baza,, wyposażeniie,, warunkii pracy
Dz edz na 3 Zasoby b b o ek baza wyposażen e warunk pracy

 Zasoby materialne      Czy biblioteka posiada bazę        Przegląd      Arkusz
 biblioteki gwarantują    odpowiednią do zadań?                     diagnostyczny
 pełną realizację zadań    Czy wyposażenie umożliwia dostęp     jw.         jw.
 statutowych         do informacji i przetwarzanie jej?
               (sprzęt komputerowy, poligraficzny,
               audiowizualny, itp.)
               Czy zasoby są uzupełniane zgodnie     jw.         jw.
               z potrzebami i środkami?
               Czy dyrektor zabiega o konserwację    Wywiad z      Kwestionariusz
               i unowocześnienie bazy?          dyrektorem     wywiadu
               Czy pracownicy dbają o estetykę      Przegląd      Arkusz
               i wystrój pomieszczeń?                    diagnostyczny
               Czy warunki pracy są zgodne        jw.         jw.
               z zasadami bhp?
               Czy wszyscy pracownicy są         Analiza       Arkusz
               przeszkoleni w zakresie bhp?       dokumentacji    diagnostyczny
 III.. UPOWSZECHNIANIE ZASOBÓW I WSPOMAGANIE EDUKACJI
 III UPOWSZECHNIANIE ZASOBÓW I WSPOMAGANIE EDUKACJI
                                                  Narzędzia
 Standard edukacyjny     Wskaźniki osiągania standardów         Procedury
                                                  badawcze
Dziiedziina 1:: Dobór,, ewiidencjja ii opracowaniie zbiiorów
Dz edz na 1 Dobór ew denc a opracowan e zb orów

 Biblioteka w sposób     Czy biblioteka bada potrzeby       Ankietowanie    Ankieta
 systematyczny i       czytelników?               czytelników
 zorganizowany        Czy biblioteka gromadzi zbiory      Analiza struktury  Arkusz
 wzbogaca i aktualizuje    zgodnie z zadaniami statutowymi      zbiorów       diagnostyczny
 zbiory, profilując je    i potrzebami użytkowników?
 stosownie do specyfiki
               Czy biblioteka ma własny system      Wywiad, analiza   jw.
 jednostki i potrzeb                          dokumentacji
               pozyskiwania zbiorów?
 użytkowników
               Czy zasoby analizowane są pod       Analiza       jw.
               kątem spełniania oczekiwań        dokumentacji
               czytelników?               ewidencji i selekcji
                                    zbiorów


* 60 *             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

               Czy ewidencja prowadzona jest     jw.         jw.
               zgodnie z przepisami?
               Czy zbiory są zabezpieczone,      Obserwacja      jw.
               chronione, konserwowane?
               Czy nauczyciele dokonują        Analiza       jw.
               przeglądów i selekcji zbiorów,     dokumentacji
               wycofują materiały zniszczone i    ewidencji
               nieaktualne?              i selekcji zbiorów

               Czy zbiory są opracowywane na     Analiza       jw.
               bieżąco, zgodnie z obowiązującymi   dokumentacji,
               normami?                przegląd
                                  katalogów
Dziiedziina 2:: Udosttępniianiie zbiiorów
Dz edz na 2 Udos ępn an e zb orów

Biblioteka zaspokaja       Czy zbiory są powszechnie      Analiza       Arkusz
potrzeby nauczycieli,      dostępne?              dokumentacji    diagnostyczny
studentów i słuchaczy      Czy nauczyciele i studenci mają   jw.         jw.
przygotowujących się       preferencje korzystając ze zbiorów?
do zawodu
                 Czy regulaminy, umieszczone     Obserwacja     Arkusz
nauczycielskiego oraz                                  diagnostyczny
                 w widocznych miejscach, jasno
innych użytkowników
                 określają prawa i obowiązki
na zasadach
                 czytelników?
określonych
regulaminami           Czy czytelnicy informowani są    Wywiady z      Kwestionariusz
                 o nowościach wydawniczych i     czytelnikami    wywiadu
                 nabytkach biblioteki?
                 Czy czytelnicy mogą skorzystać   jw.         jw.
                 z wypożyczeń międzybibliotecznych?
Dziiedziina 3:: Dziiałłallność iinfformacyjjno--biiblliiograffiiczna
Dz edz na 3 Dz a a ność n ormacy no b b ogra czna

Warsztat           Czy katalogi są aktualne?       Przegląd       Arkusz
informacyjno-                                      diagnostyczny
bibliograficzny       Czy prowadzone są aktualne       jw.         jw.
umożliwia szybkie      kartoteki zagadnieniowe?
dotarcie do         Czy nauczyciele bibliotekarze     Obserwacja      Arkusz
poszukiwanych        sprawnie i fachowo obsługują                diagnostyczny
materiałów          czytelników?c.d.             Czy biblioteka wydaje biuletyn     Przegląd publikacji Arkusz
               informacyjny?             biblioteki     diagnostyczny
               Czy sporządza wykazy nowości      jw.         jw.
               z zakresu psychologii, pedagogiki?
               Czy zgodnie z potrzebami        Analiza       Arkusz
               czytelników biblioteka sporządza i   dokumentacji     diagnostyczny
               udostępnia bibliografie, zestawienia
               oraz wykazy bibliograficzne?
               Czy nauczyciele bibliotekarze     Wywiady z      Kwestionariusz
               udzielają informacji          nauczycielami    wywiadu
               odpowiadających oczekiwaniom      bibliotekarzami
               użytkowników?


               KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                     * 61 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

                 Czy prowadzone są rejestry     jw.        jw.
                 udzielonych porad, dezyderatów
                 czytelników oraz spisów
                 bibliograficznych?
Dziiedziina 4:: Dziiałłallność iinsttrukttażowo -- mettodyczna
Dz edz na 4 Dz a a ność ns ruk ażowo me odyczna

 Biblioteka wspiera     Czy gromadzone i udostępniane są    Ankietowanie   Ankiety dla
 nauczycieli         materiały zgodnie z potrzebami     bibliotekarzy   nauczycieli
 bibliotekarzy szkolnych   bibliotekarzy szkolnych?        szkolnych
 w prowadzeniu        Czy pracownicy biblioteki udzielają   jw.        jw.
 bibliotek          nauczycielom instruktażu
               metodycznego?
               Czy biblioteka prowadzi zajęcia     jw.        jw.
               edukacji czytelniczej i medialnej dla
               uczniów?
               Czy biblioteka organizuje różne     jw.        jw.
               formy doskonalenia dla
               bibliotekarzy szkolnych?
Dziiedziina 5:: Współłpraca z jjednosttkamii oświiattowymii
Dz edz na 5 Wspó praca z ednos kam ośw a owym

 Biblioteka pełni rolę   Czy biblioteka gromadzi i        Analiza      Arkusz
 centrum aktualnej     prezentuje materiały dotyczące      dokumentacji   diagnostyczny
 informacji         reformy systemu edukacji, programy
 pedagogicznej, wspiera   nauczania, podręczniki?
 szkoły           Czy uzupełnia i poszerza kartotekę    jw.        jw.
 i nauczycieli w procesie  zagadnieniową o aktualne
 wdrażania reformy     problemy?
 systemu edukacji
              Czy biblioteka współpracuje       Wywiady      Kwestionariusz
              z placówkami doskonalenia                 wywiadu
              nauczycieli, zwłaszcza w zakresie
              doskonalenia zawodowego?
              Czy pracownicy biblioteki        jw.        jw.
              prezentują nowości podczas
              konferencji organizowanych przez
              doradców metodycznych?
        OBSZARY,, STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
        OBSZARY STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
         PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
         PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

I..
I    ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
     ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
                                               Narzędzia
 Standard edukacyjny    Wskaźniki osiągania standardów        Procedury
                                               badawcze
Dziiedziina 1:: Baza ii wyposażeniie
Dz edz na 1 Baza wyposażen e

 Budynki i         Czy prowadzone są okresowe        Analiza      Arkusz
 pomieszczenia       przeglądy?                dokumentacji   diagnostyczny* 62 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

spełniają normy bhp,    Czy realizowane są wnioski      Wywiad z      Kwestionariusz
PIP, p-poż. i sanitarne  wypływające z przeglądów?       dyrektorem     wywiadu
              Czy realizowane są zalecenia     Analiza       Arkusz
              kontroli zewnętrznych?        dokumentacji    diagnostyczny

Budynki i         Czy wyposażenie placówki jest     Przegląd      Arkusz
pomieszczenia       wystarczające?                      diagnostyczny
wyposażone są we
właściwy sprzęt i
pomoce dydaktyczne

Budynki i         Czy istnieje wykaz potrzeb      Analiza       Arkusz
pomieszczenia       opracowany przez placówkę?      dokumentacji    diagnostyczny
odpowiadają        Czy istnieje program i harmonogram  Analiza       Arkusz
potrzebom placówki     poprawy bazy oraz wyposażenia?    dokumentacji    diagnostyczny

Mienie placówki jest     Czy troska i odpowiedzialność za  Analiza       Arkusz
wykorzystywane        powierzone mienie podlega     dokumentacji    diagnostyczny
racjonalnie oraz       rozliczaniu (egzekucji)?
zabezpieczone przed
utratą lub
przedwczesnym
zużyciem
Dziiedziina 2:: Kiierowaniie zespołłem lludzii
Dz edz na 2 K erowan e zespo em udz

Pracownicy mają      Czy Rada Pedagogiczna działa w    Analiza       Arkusz
udział w podejmowaniu   oparciu o własny regulamin?      dokumentacji    diagnostyczny
decyzji zgodnie z     Czy związki zawodowe korzystają    Wywiady z      Kwestionariusz
demokratycznymi      ze swoich uprawnień?         przedstawicielami  wywiadu
procedurami                           związków
                                 zawodowych
Placówka posiada      Czy pracownicy znają procedury    Ankietowanie    Ankiety dla
opracowany przez      mierzenia jakości w placówce?     pracowników     pracowników
siebie system
zarządzania jakością

Za realizację zadań    Czy pracownicy realizują       Wywiad z      Kwestionariusz
odpowiadają        przydzielone im zakresy czynności?  dyrektorem     wywiadu
pracownicy stosownie    Czy pracownicy mają wpływ na     Ankietowanie    Ankiety dla
do kompetencji i                         pracowników     pracowników
              kształt zakresów czynności?
pełnionej funkcji
Placówka posiada      Czy zasady wynagradzania i      Ankietowanie    Ankiety dla
własny system       nagradzania są wszystkim znane?    pracowników     pracowników
nagradzania i kar

Dziiedziina 3:: Rozwójj zawodowy kadry
Dz edz na 3 Rozwó zawodowy kadry

Placówka zapewnia     Czy są diagnozowane zespołowe     Analiza       Arkusz
rozwój zawodowy      i indywidualne potrzeby        dokumentacji    diagnostyczny
              doskonalenia zewnętrznego?
               KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                    * 63 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 kadry             Czy pracownicy (nauczyciele,      Ankietowanie  Ankiety dla
                administracja i obsługa) są       pracowników  pracowników
                informowani o zewnętrznych
                formach doskonalenia?
                Czy istnieje w placówce         Ankietowanie  Ankiety dla
                wewnętrzny system doskonalenia i    pracowników  pracowników
                czy pracownicy dzielą się        Analiza    Arkusz
                doświadczeniem?             dokumentacji  diagnostyczny
                Czy dyrektor zapewnia należytą     j.w.      j.w.
                pomoc i opiekę nauczycielom
                rozpoczynającym pracę w placówce
                oraz starającym się o kolejny stopień
                awansu zawodowego?
                Czy nauczyciele i pozostali       j.w.      j.w.
                pracownicy placówki są pozytywnie
                motywowani do rozwoju
                zawodowego?
                Czy dyrektor stawia wysokie       j.w.      j.w.
                wymagania nauczycielom i czy
                znają oni standardy oraz wskaźniki
                swojej pracy?
                Czy pracownicy są nagradzani za     j.w.      j.w.
                swoje osiągnięcia?
Dziiedziina 4:: Fiinanse pllacówkii
Dz edz na 4 F nanse p acówk

 Placówka posiada      Czy placówka planuje potrzeby i  Analiza        Arkusz
 środki wystarczające    wydatki?             dokumentacji      diagnostyczny
 do funkcjonowania      Czy organ prowadzący ma właściwe j.w.          j.w.
               rozeznanie w potrzebach placówki?
 Placówka posiada      Czy liczba i kwalifikacje kadry      Analiza    Arkusz
 kadrę ekonomiczną      ekonomicznej zapewniają właściwą     dokumentacji  diagnostyczny
 kompetentną i        i terminową realizację zadań?
 wyposażoną w        Czy są tworzone warunki do        j.w.      j.w.
 odpowiednie         doskonalenia kadry ekonomicznej?
 narzędzia
 Placówka posiada      Czy istnieją instrukcje obiegu      Analiza    Arkusz
 wewnętrzny system      dokumentów i regulaminy rozdziału     dokumentacji  diagnostyczny
 kontroli zarządzania    określonych środków?
 finansami          Czy pracownicy znają zasady        Ankietowanie  Ankiety dla
               wykorzystania środków           pracowników  pracowników
               finansowych, ich wysokość i źródła    Analiza    Arkusz
               pochodzenia?               dokumentacji  diagnostyczny

 Placówka pozyskuje     Czy środki pozabudżetowe         Ankietowanie  Ankiety dla
 na swoją działalność    pozyskiwane są staraniem         pracowników  pracowników
 środki           wszystkich pracowników?          Analiza    Arkusz
                                    dokumentacji  diagnostyczny
 pozabudżetowe

Dziiedziina 5:: Zdrowiie,, hiigiiena ii bezpiieczeństtwo pracy
Dz edz na 5 Zdrow e h g ena bezp eczeńs wo pracy* 64 *             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
              ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Placówka stwarza       Czy pracownicy posiadają aktualne      Analiza      Arkusz
wychowankom i         książeczki zdrowia i karty badań      dokumentacji    diagnostyczny
pracownikom warunki      okresowych?
do bezpiecznej pracy     Czy pracownicy ukończyli i mają       j.w.        j.w.
               aktualne zaświadczenia z kursów
               bhp?
               Czy pracownie wyposażone są w        Przegląd      j.w.
               odpowiednie apteczki pierwszej
               pomocy?
               Czy otoczenie placówki jest         j.w.        j.w.
               odpowiednio zabezpieczone i
               oznakowane (ogrodzenie terenu, ulice,
               drogi, chodniki, itp.)
               Czy placówka jest dostosowana do      j.w.        j.w.
               potrzeb niepełnosprawnych?
               Czy prowadzone są akcje           Ankietowanie    Ankiety dla
               uświadamiające i zapobiegające       pracowników    pracowników
               patologii społecznej?            Analiza      Arkusz
                                     dokumentacji    diagnostyczny
Dziiedziina 6:: Zarządzaniie sttrattegiiczne
Dz edz na 6 Zarządzan e s ra eg czne

Placówka realizuje      Czy plan rozwoju jest poprzedzony      Analiza      Arkusz
własny plan rozwoju      diagnozą?                  dokumentacji    diagnostyczny
                                     Wywiad z      Kwestionariusz
                                     dyrektorem     wywiadu
               Czy kadra i wychowankowie          Ankietowanie    Ankiety dla
               placówki identyfikują się planem jej    pracowników i   pracowników i
                                     wychowanków    wychowanków
               rozwoju?
               Czy plan rozwoju przewiduje         Ankietowanie    Ankiety dla
               możliwość zmian i niezbędnych        pracowników    pracowników
               modyfikacji?                Analiza      Arkusz
                                     dokumentacji    diagnostyczny
               Czy prowadzona jest ewaluacja        j.w.        j.w.
               procesu realizacji planu (programu)
               jej rozwoju?II..
II    KSZTAŁCENIE
     KSZTAŁCENIE
                                                  Narzędzia
 Standard edukacyjny      Wskaźniki osiągania standardów          Procedury
                                                  badawcze
Dziiedziina 1:: Programowaniie ii pllanowaniie
Dz edz na 1 Programowan e p anowan e

Placówka pracuje w      Czy programy kształcenia są         Analiza      Arkusz
oparciu o własne       zróżnicowane?                dokumentacji    diagnostyczny
programy           Czy proces kształcenia jest         j.w.        j.w.
               zindywidualizowany?
               Czy rodzice mają wpływ na          Ankietowanie    Ankiety dla
               konstruowanie programu?           rodziców      rodziców


Dziiedziina 2:: Organiizacjja procesu kszttałłceniia ii jjego przebiieg
Dz edz na 2 Organ zac a procesu ksz a cen a ego przeb eg

                KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                        * 65 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Nauczyciel realizuje    Jaki jest poziom realizacji       Analiza      Arkusz
 zatwierdzony program    programu?                dokumentacji    diagnostyczny
               Czy proces kształcenia jest       Analiza      Arkusz
               monitorowany?              dokumentacji    diagnostyczny
                                   Wywiad z      Kwestionariusz
                                   dyrektorem     wywiadu
                 Czy rodzice mają wpływ na      j.w.        j.w.
                 realizację programu?
Dziiedziina 3:: Effektty kszttałłceniia
Dz edz na 3 E ek y ksz a cen a

 Nauczyciel i        Czy program określa zamierzone      Analiza      Arkusz
 wychowankowie        efekty?                 dokumentacji    diagnostyczny
 uzyskują zaplanowane    Czy wyniki pracy weryfikowane są     Analiza      Arkusz
 efekty kształcenia     w drodze konkursów, przeglądów,     dokumentacji    diagnostyczny
               turniejów, itp.             Wywiad z      Kwestionariusz
                                   dyrektorem     wywiadu
               Czy wyniki kształcenia są        j.w.        j.w.
               analizowane przez Radę
               Pedagogiczną?
               Czy w programie rozwoju placówki     j.w.        j.w.
               uwzględniane są wyniki badań? III..
 III   WYCHOWANIE I OPIEKA
     WYCHOWANIE I OPIEKA
                                                Narzędzia
 Standard edukacyjny     Wskaźniki osiągania standardów         Procedury
                                                badawcze
Dziiedziina 1:: Równość szans w dosttępiie do wychowaniia ii opiiekii
Dz edz na 1 Równość szans w dos ęp e do wychowan a op ek

 Placówka jest dostępna  Czy prawa i obowiązki            Analiza     Arkusz
 dla wszystkich dzieci i  wychowanków umożliwiają im          dokumentacji   diagnostyczny
 młodzieży ze       swobodny dostęp do ofert placówki?
 wszystkich środowisk   Czy wychowankowie              j.w.       j.w.
              współdecydują w ważnych sprawach
              placówki?
Dziiedziina 2:: Program wychowaniia ii opiiekii oraz jjego realliizacjja
Dz edz na 2 Program wychowan a op ek oraz ego rea zac a

 Placówka posiada i     Czy nauczyciele, wychowankowie      Ankietowanie    Ankiety dla
 realizuje własny      i rodzice biorą udział w tworzeniu i   nauczycieli,    nauczycieli,
 program wychowania i    realizacji programu           wychowanków i   wychowanków i
 opieki uwzględniający    wychowawczego?              rodziców      rodziców
 potrzeby          Czy program wychowawczy w        Analiza      Arkusz
 wychowanków, ich      sposób całościowy obejmuje        dokumentacji    diagnostyczny
 środowiska oraz       wszystkie treści i działania placówki
 możliwości placówki     o charakterze wychowawczym i
               opiekuńczym?
               Czy program zawiera oczekiwania     Ankietowanie    Ankiety dla
               środowiska i rodzin wychowanków?     rodziców      rodziców
               Czy zaplanowano sposób ewaluacji     Analiza      Arkusz
               programu?                dokumentacji    diagnostyczny* 66 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
               ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Dziiedziina 3:: Dziiałłaniia proffiillakttyczne
Dz edz na 3 Dz a an a pro ak yczne

W placówce zapobiega      Czy placówka rozpoznaje        Analiza      Arkusz
się niedostosowaniu       środowisko rodzinne          dokumentacji    diagnostyczny
społecznemu i          wychowanków?
przeciwdziała          Czy organizowane są różnego      Ankietowanie    Ankiety dla
zjawiskom            rodzaju formy pomocy i opieki dla   nauczycieli,    nauczycieli,
patologicznym          wychowanków wymagających       wychowanków i   wychowanków i
                wsparcia?               rodziców      rodziców

                Czy placówka prowadzi działania    Analiza      Arkusz
                uniemożliwiające wychowankom     dokumentacji    diagnostyczny
                zachowania patologiczne?       Wywiad z      Kwestionariusz
                                   dyrektorem     wywiaduIV..
IV    PLACÓWKA W ŚRODOWISKU
     PLACÓWKA W ŚRODOWISKU
                                                Narzędzia
 Standard edukacyjny       Wskaźniki osiągania standardów       Procedury
                                                badawcze
Dziiedziina 1:: Współłpraca z iinsttyttucjjamii ii organiizacjjamii
Dz edz na 1 Wspó praca z ns y uc am organ zac am

Współpraca z          Z jakimi organizacjami i       Analiza      Arkusz
organizacjami i         instytucjami placówka         dokumentacji    diagnostyczny
instytucjami wspomaga      współpracuje?             Wywiad z      Kwestionariusz
realizację zadań                           dyrektorem     wywiadu
placówki            Jaki jest zakres tej współpracy?    j.w.        j.w.
Dziiedziina 2:: Społłeczność llokallna
Dz edz na 2 Spo eczność oka na

Placówka jest otwarta Czy oferta placówki odpowiada na        Ankietowanie    Ankieta dla
na potrzeby środowiska potrzeby środowiska?              wychowanków    wychowanków i
                                   i rodziców     rodziców
             Czy lokalna społeczność angażuje      Wywiad z      Kwestionariusz
             się w działania placówki?          dyrektorem     wywiadu
Dziiedziina 3:: Wychowankowiie ii iich rodziiny
Dz edz na 3 Wychowankow e ch rodz ny

Placówka w procesie       Czy nauczyciele znają środowisko   Ankietowanie    Ankieta dla
kształcenia i          rodzinne wychowanków?         nauczycieli    nauczycieli
wychowania           Czy rodzice lub prawni opiekunowie  Ankietowanie    Ankiety dla
współdziała ze         mogą uzyskać pomoc ze strony     wychowanków    wychowanków i
środowiskiem          placówki w rozwiązywaniu       i rodziców     rodziców
rodzinnym            problemów wychowanków (lub
wychowanka           innych)?
                Czy podejmowane są działania     Analiza      Arkusz
                integrujące rodzinę?         dokumentacji    diagnostyczny
                                   Wywiad z      Kwestionariusz
                                   dyrektorem     wywiadu
                 KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                     * 67 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGODziiedziina 4:: Promocjja pllacówkii ii rekllama
Dz edz na 4 Promoc a p acówk rek ama

 Placówka promuje    Jakie są formy promocji i ich      Analiza      Arkusz
 osiągnięcia własne oraz zakres?                 dokumentacji   diagnostyczny
 swoich wychowanków                        Wywiad z     Kwestionariusz
                                 dyrektorem    wywiadu
 Oferta placówki jest
               Czy placówka wykorzystuje      Ankietowanie   Ankiety dla
 znana i ogólnie
               wszelkie sposoby reklamy?      wychowanków    wychowanków i
 dostępna                             i rodziców    rodziców        OBSZARY,, STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
        OBSZARY STANDARDY I WSKAŹNIKI JAKOŚCI PRACY
         SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
         SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

 I..
 I    BAZA MATERIALNA
     BAZA MATERIALNA
                                             Narzędzia
 Standardy edukacyjne    Wskaźniki osiągania standardów      Procedury
                                             badawcze

 Pomieszczenia sypialne Czy w sypialniach jest zapewniona     Obserwacja,    Arkusz
 zapewniają odpowiednie minimalna powierzchnia          Przegląd
                                          diagnostyczny
 warunki wypoczynku   przypadająca na jedną osobę:
               1) przy łóżkach jednopoziomowych
                2,5 m2,
               2) przy łóżkach piętrowych 1,5 m2?
               Czy schronisko dysponuje       jw.        jw.
               pomieszczeniami dla wędrujących
               rodzin (pokoje o podwyższonym
               standardzie)?
               Czy łóżka lub tapczany posiadają   jw.        jw.
               podstawowe wyposażenie:
               1) kołdra lub dwa koce,
               2) poduszka,
               3) materac,
               4) bielizna pościelowa?
               Czy pokoje sypialne są wyposażone  jw.        jw.
               w podstawowy sprzęt:
               1) szafy ubraniowe lub wieszaki,
               2) szafki nocne lub taborety,
               3) stół,
               4) krzesła lub taborety,
               5) lustro, kosz na śmieci?
               Czy sprzęt kwaterunkowy w      jw.        jw.
               pomieszczeniach sypialnych jest
               w dobrym stanie?
* 68 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Kuchnia          Czy kuchnia samoobsługowa jest     Obserwacja,  Arkusz
samoobsługowa oraz     wyposażona w podstawowy sprzęt:     Przegląd
                                         diagnostyczny
jadalnia zapewniają    1) płyty do gotowania,
warunki          2) garnki, czajniki, patelnie, deski,
przygotowania i        tace,
spożycia śniadań i     3) lodówka,
kolacji          4) szafki do przechowywania naczyń?


c.d.            Czy jadalnia jest wyposażona      jw.      jw.
              w podstawowy sprzęt stołówkowy
              (talerze głębokie, płytkie, łyżki,
              łyżeczki, widelce, noże, szklanki,
              kubki)?
              Czy istnieje pomieszczenie       jw.      jw.
              wyposażone w stoły, krzesła lub
              ławy przeznaczone do spożywania
              posiłków?

              Czy istnieją dobre warunki do      Obserwacja,  Arkusz
              przygotowania posiłków, zmywania    Przegląd
                                         diagnostyczny
              naczyń, utrzymania czystości?
Schronisko posiada     Czy łazienki lub pomieszczenia     Obserwacja,  Arkusz
odpowiednie        wyposażone są w podstawowe       Przegląd
                                         diagnostyczny
urządzenia i        media i sprzęt:
pomieszczenia       1) ciepła i zimna woda lub bieżąca
higieniczno - sanitarne    zimna woda,
              2) umywalki z lustrami, wieszakami
               i półkami,
              3) natryski,
              4) ubikacje,
              5) miednice, wiadra?
              Czy schronisko posiada       jw.        jw.
              pomieszczenia do przechowywania
              brudnej
              i czystej bielizny?
              Czy schronisko posiada       jw.        jw.
              pomieszczenia do suszenia bielizny,
              prasowania, przechowywania i
              czyszczenia obuwia?
              Czy w placówce znajduje się     j.w.       jw.
              apteczka lub punkt udzielania
              pierwszej pomocy?
Schronisko posiada     Czy istnieje pomieszczenie       Obserwacja  Arkusz
urządzenia i        przeznaczone do organizacji zajęć    Przegląd
                                         diagnostyczny
pomieszczenia do      świetlicowych?
organizacji czasu     Czy schronisko stwarza możliwości    jw.      jw.
wolnego          korzystania z sali gimnastycznej,
              siłowni, sauny?
              KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                  * 69 *
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

             Czy przy schronisku znajdują się     jw.        jw.
             zagospodarowane tereny
             rekreacyjno - sportowe:
             1) boiska sportowe,
             2) boiska rekreacyjne,
             3) urządzenia i tereny rekreacyjne,
             4) miejsce na ognisko?
 Schronisko świadczy   Czy w schronisku znajduje się      Obserwacja,    Arkusz
 również usługi     przechowalnia bagażu oraz        Przegląd
                                          diagnostyczny
 komplementarne, które  pomieszczenie do przechowywania
 zaspokajają potrzeby  sprzętu turystycznego?
 wynikające z
 uprawiania turystyki c.d.          Czy przy schronisku jest miejsce do   jw.        jw.
             parkowania autokaru i
             samochodów?
             Czy w schronisku prowadzona jest     jw.        jw.
             sprzedaż:
             1) wydawnictw i pamiątek
              turystycznych,
             2) napojów i słodyczy,
             3) posiłków?
             Czy szkolne schronisko          Obserwacja,    Arkusz
             młodzieżowe jest miejscem, gdzie     Przegląd
                                          diagnostyczny
             każdy wędrowiec uzyska
             wyczerpującą informację
             krajoznawczo - turystyczną? II..
 II   DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO--WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA
     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA
                                             Narzędzia
 Standardy edukacyjne  Wskaźniki osiągania standardów         Procedury
                                             badawcze

 Schronisko stwarza   Czy w schronisku jest ekspozycja     Obserwacja,    Arkusz
 warunki do rozwoju   oraz informacja krajoznawczo -               diagnostyczny
                                 Przegląd
 zainteresowań      turystyczna w postaci:
 krajoznawczych     1) plakatów i map krajoznawczo -
              turystycznych,
             2) opisów krajoznawczych miejscowości
              i obiektów proponowanych do
              zwiedzania,
             3) propozycji wycieczek krajoznawczych
              i turystyki kwalifikowanej, które
              można organizować z tego
              schroniska,
             4) prac krajoznawczych młodzieży,
             5) eksponatów krajoznawczych
              związanych z tradycjami i kulturą
              miejscowego środowiska?
             Czy schronisko posiada biblioteczkę jw.          jw.
             krajoznawczo-turystyczną?
* 70 *          KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
         ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

           Czy w schronisku prowadzona jest   Analiza         Arkusz
           kronika uwzględniająca historię oraz dokumentacji      diagnostyczny
           działalność placówki?
W schronisku     Czy młodzież zna regulamin
występują sytuacje  schroniska, swoje prawa i obowiązki:
sprzyjające      1) regulamin umieszczony jest w      Obserwacja,    Arkusz
kształtowaniu      świetlicy i salach sypialnych,              diagnostyczny,
           2) pracownicy schroniska egzekwują    Przegląd,
pozytywnych nawyków
i postaw wśród      przestrzeganie regulaminu przez
                                Ankietowanie    Ankiety dla
młodzieży        młodzież,
           3) w godz. 22.00 - 6.00 w schronisku   pracowników oraz  pracowników oraz
             jest przestrzegana cisza nocna,    młodzieży     młodzieży
           4) w okresie dziennym młodzież nie
             przebywa w salach sypialnych,
           5) podczas noclegu młodzież korzysta
             z własnej lub schroniskowej bielizny
             pościelowej?
           Czy młodzież we własnym zakresie Ankietowanie        Ankiety dla
           przygotowuje śniadania i kolacje   pracowników oraz    pracowników oraz
           w kuchni samoobsługowej?       młodzieży        młodzieży
           Czy posiłki spożywane są wspólnie jw.            jw.
           w miejscu wyznaczonym (jadalnia
           lub świetlica)?
           Czy w ramach samoobsługi młodzież Ankietowanie        Ankiety dla
           sprząta sale sypialne, świetlicę,  pracowników oraz    pracowników oraz
           jadalnię, kuchnię samoobsługową,   młodzieży        młodzieży
           otoczenie schroniska?
           Czy zajęcia organizowane w      jw.           jw.
           schronisku odbywają się w świetlicy
           lub innych pomieszczeniach do tego
           przeznaczonych?
           Czy przestrzegany jest zakaz picia Obserwacja,        Arkusz
           alkoholu, używania narkotyków,   Wywiad z
                                          diagnostyczny
           palenia papierosów?         kierownikiem
                                schroniska
           Czy młodzież szanuje mienie        jw.        jw.
           szkolnego schroniska
           młodzieżowego?
            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                      * 71 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 Kierownik i pracownicy  Czy pracownicy schroniska          Ankietowanie    Ankiety dla
 schroniska organizują  występują z ciekawymi formami        pracowników oraz  pracowników oraz
 i inspirują       zajęć świetlicowych:            młodzieży     młodzieży
 zagospodarowanie czasu  1) w schronisku organizowane są
 wolnego na terenie     wieczory z projekcją przezroczy lub
 schroniska         filmów krajoznawczych,
             2) świetlica posiada szeroką ofertę gier
               i zabaw świetlicowych,
             3) do schroniska zapraszane są ciekawe
               osoby związane z regionem,
             4) schronisko posiada biblioteczkę
               krajoznawczo - turystyczną, która jest
               do dyspozycji młodzieży?
             Czy kierownik w uzgodnieniu         jw.        jw.
             z opiekunami grup zaprasza
             miejscową młodzież na spotkania i
             wspólne zabawy?
 c.d.           Czy kierownik schroniska stwarza      Ankietowanie    Ankiety dla
             warunki do zorganizowania imprez      młodzieży     młodzieży
             dla młodzieży (np. dyskotek)?
             Czy w schronisku wypożycza się       Ankietowanie    Ankiety dla
             sprzęt sportowy i rekreacyjny do      pracowników oraz  pracowników oraz
             zorganizowania zajęć na terenie       młodzieży     młodzieży
             placówki?
             Czy organizowane są spotkania        Ankietowanie    Ankiety dla
             młodzieży przy ognisku?           młodzieży     młodzieży

 Schronisko stwarza    Czy kierownik schroniska jest        Ankietowanie    Ankiety dla
 warunki do        doradcą i informatorem w          młodzieży     młodzieży
 organizowania i     projektowaniu wycieczek
 upowszechniania     krajoznawczych oraz turystyki
 wycieczek        kwalifikowanej?
 krajoznawczych i     Czy kierownik wypożycza i          Ankietowanie    Ankiety dla
 turystyki kwalifikowanej udostępnia literaturę do planowania     pracowników oraz  pracowników oraz
             oraz realizacji wycieczek?         młodzieży     młodzieży
             Czy schronisko służy informacją       jw.        jw.
             o aktualnym stanie szlaków
             turystycznych?
             Czy w sytuacjach koniecznych        Ankietowanie    Ankiety dla
             kierownik schroniska udziela        pracowników oraz  pracowników oraz
             informacji lub pośredniczy w        młodzieży     młodzieży
             zamówieniu autokaru, przewodnika,
             wyżywienia?
 W schronisku znajduje Czy udostępniana jest informacja        Ankietowanie    Ankiety dla
 się wyczerpująca    o połączeniach komunikacyjnych?        młodzieży,     młodzieży,
 informacja turystyczna                        Obserwacja     Arkusz
 ułatwiająca realizację                                 diagnostyczny
* 72 *           KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

wycieczki, obozu     Czy udostępniana jest informacja   jw.        jw.
wędrownego, imprezy   o dostępnej bazie noclegowej i
turystycznej       żywieniowej w okolicy?
             Czy udostępniana jest informacja   jw.        jw.
             o adresach i telefonach placówek
             służby zdrowia, sanepidu, straży
             pożarnej?
             Czy udostępniana jest informacja   jw.        jw.
             o aktualnej ofercie placówek
             kulturalnych prowadzących
             działalność na terenie miejscowości
             oraz w okolicy?
             Czy schronisko dysponuje       jw.        jw.
             informacjami na temat lokalizacji
             obiektów sportowych i rekreacyjnych
             na terenie miejscowości oraz w
             okolicy?
III.. ORGANIZACJA I KIEROWANIE SCHRONISKIEM
III ORGANIZACJA I KIEROWANIE SCHRONISKIEM
                                            Narzędzia
Standardy edukacyjne   Wskaźniki osiągania standardów       Procedury
                                            badawcze
Wizja i misja placówki  Czy placówka posiada jasno      Analiza      Arkusz
jest realna, jasno    określoną wizję pracy?        dokumentacji   diagnostyczny
i wyraźnie opisana,   Czy określono misję placówki?     jw.        jw.
ukierunkowana na
             Czy misja urzeczywistnia wizję?    jw.        jw.
rozwój wszystkich
podmiotów placówki    Czy misja i wizja zostały       Ankietowanie   Ankieta dla
             upowszechnione w placówce oraz    pracowników    pracowników
             czy są akceptowane?
System zapewniania    Czy placówka opracowała        Analiza      Arkusz
jakości jest wdrażany  organizację wewnętrznego mierzenia  dokumentacji   diagnostyczny
do praktyki i      jakości swojej pracy?
aktualizowany      Czy sposób zorganizowania i      jw.        jw.
             zaplanowania wewnętrznego
             mierzenia jakości zapewnia
             realizację celów mierzenia?
             Czy placówka uwzględnia w       jw.        jw.
             wewnętrznym mierzeniu opinie
             swoich klientów?
             Czy placówka przeprowadza       Analiza      Arkusz
             mierzenie zgodnie z opracowaną    dokumentacji   diagnostyczny
             organizacją i według przyjętego
             planu?

             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                    * 73 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

             Czy wyniki i wnioski z badań są  jw.           jw.
             klarowne oraz istotne dla pracy
             placówki?
             Czy placówka systematycznie    jw.           jw.
             analizuje stopień wykonania swoich
             zadań i wykorzystuje wyniki
             mierzenia jakości?
 Program rozwoju jest  Czy placówka posiada program        Analiza     Arkusz
 skoncentrowany na    rozwoju?                  dokumentacji   diagnostyczny
 wszechstronnym     Czy program rozwoju w całości       jw.       jw.
 rozwoju wszystkich   oparty jest na wynikach mierzenia
 podmiotów placówki   jakości?
             Czy program rozwoju jest realny,      Wywiad z     Arkusz
             dostosowany do możliwości         kierownikiem i  diagnostyczny
             placówki?                 pracownikami
             Czy program rozwoju nastawiony       Analiza     Arkusz
             jest na podniesienie jakości pracy     dokumentacji   diagnostyczny
             placówki?
             Czy program rozwoju jest          jw.       jw.
             realizowany według opracowanego
             planu?
             Czy program podlega ewaluacji i czy    jw.       jw.
             zgodnie z jej wynikami jest
             modyfikowany?
 Informacja i promocja  Czy w placówce zaplanowano         Analiza     Arkusz
 schroniska       działania promocyjne i           dokumentacji   diagnostyczny
             marketingowe?
             Czy zadania związane z promocją      Analiza     Arkusz
             placówki są właściwie rozdzielone?     dokumentacji,  diagnostyczny
                                  Obserwacja
             Czy schronisko posiada właściwe      Obserwacja    jw.
             oznakowanie:
             1) przy drodze w okolicy schroniska
              znajduje się znak informacyjny
              drogowy,
             2) na obiekcie widoczna jest trójkątna
              tablica z napisem szkolne schronisko
              młodzieżowe (białe litery na zielonym
              tle),
             3) przy wejściu do obiektu umieszczona
              jest informacja o godzinach otwarcia
              oraz adres i telefon kierownika?
             Czy schronisko posiada własne       Analiza     Arkusz
             wydawnictwa informacyjne i         dokumentacji   diagnostyczny
             promocyjne?
* 74 *          KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

             Czy kierownik współpracuje z     Wywiad z    Arkusz
             Zarządem Oddziału PTSM w       kierownikiem  diagnostyczny
             zakresie promocji, efektywnego
             wykorzystania i rezerwacji
             noclegów w schronisku?
             Czy kierownik współpracuje z     jw.       jw.
             wydawnictwami turystycznymi w
             zakresie promocji placówki?
             Czy szkolne schronisko        Analiza     Arkusz
             młodzieżowe jest ważnym centrum    dokumentacji,  diagnostyczny,
             promocji miejscowości i regionu?   Ankietowanie  Ankieta dla
                                młodzieży    młodzieży
             Czy systematycznie analizuje się   jw.       jw.
             oraz modyfikuje działania
             promocyjne i marketingowe?
Stopień wykorzystania  Jaka jest struktura grup       Analiza     Arkusz
schroniska        odwiedzających schronisko?      dokumentacji  diagnostyczny
             Jaka jest liczba turystów       jw.       jw.
             korzystających ze schroniska?
             Jaka jest liczba udzielonych     jw.       jw.
             noclegów - tzw. procentowe
             obłożenie schroniska - w
             poszczególnych miesiącach?
             Jakie jest procentowe wykorzystanie  jw.       jw.
             schroniska w skali roku?
Dokumentacja       Czy statut schroniska         Analiza     Arkusz
placówki prowadzona   młodzieżowego opracowany jest     dokumentacji  diagnostyczny
jest zgodnie z      zgodnie z prawem?
obowiązującymi
przepisamic.d.           Czy schronisko posiada wewnętrzny   jw.       jw.
             regulamin placówki opracowany na
             podstawie międzynarodowego
             regulaminu schronisk?
             Czy kierownik prowadzi        jw.       jw.
             harmonogram rezerwacji noclegów
             oraz korespondencję w tym zakresie?
             Czy prawidłowo prowadzona jest    jw.       jw.
             książka rejestracyjna schroniska?
             Czy listy meldunkowe stanowią     jw.       jw.
             uzupełnienie zapisów grup
             zorganizowanych w książce
             meldunkowej?
             Czy schronisko posiada książkę    jw.       jw.
             kontroli oraz życzeń i zażaleń?
             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                   * 75 *
            ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

             Czy sprawozdania statystyczne (kt-1) jw.        jw.
             rzetelnie odzwierciedlają zapisy
             w książce meldunkowej?

 Współpraca szkolnego  Czy dobrze układa się współpraca   Analiza      Arkusz
 schroniska ze      z organem prowadzącym?        dokumentacji,   diagnostyczny
 środowiskiem                         Wywiad z
                               przedstawicielem
                               organu
                               prowadzącego
             Czy schronisko współpracuje z    Analiza      Arkusz
             miejscowymi instytucjami i      dokumentacji    diagnostyczny
             organizacjami?
             Czy w placówce dochodzi do      Ankietowanie    Ankiety dla
             spotkań miejscowej młodzieży z    młodzieży,     młodzieży,
             młodzieżą przebywającą w       Obserwacja     Arkusz
             schronisku?                       diagnostyczny
 Atmosfera schroniska  Czy korzystający ze schroniska mają Ankietowanie    Ankiety dla
 sprzyja prawidłowej   przeświadczenie, że są       młodzieży,     młodzieży,
 realizacji zadań    oczekiwanymi gośćmi placówki?    Obserwacja     Arkusz
 statutowych                                   diagnostyczny
             Czy w schronisku szanowane są    jw.        jw.
             prawa młodzieży?
             Czy kadra grup przebywających    jw.        jw.
             w schronisku właściwie spełniają
             swoje zadania?
             Czy relacje interpersonalne     jw.        jw.
             pomiędzy pracownikami schroniska
             a gośćmi mają wpływ na przyjazną
             atmosferę?
             Czy przebywająca w schronisku    jw.        jw.
             młodzież czuje się bezpiecznie?
             Czy młodzież chce uczestniczyć    jw.        jw.
             w zachodzących zmianach, czuje się
             współgospodarzami placówki?
 c.d.          Czy goście akceptują schronisko,   jw.        jw.
             przy każdej okazji powracają
             indywidualnie oraz w grupach
             zorganizowanych?
* 76 *          KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
                 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Kuratorium Oświaty                                      Wzór nr 1
w Rzeszowie
Wydział ............................................................

           PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny ...

    Cel         Zadanie       Sposób realizacji    Termin  Wykonawcy  Ewaluacja
                   KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                * 77 *
                  ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
                                                 ...............................................
                                                     (data, podpis dyrektora)

                                                      ZATWIERDZAM
                                                 ...............................................
                                                         (data, podpis)
 Kuratorium Oświaty                                                         Wzór nr 1a
 w Rzeszowie
 Wydział ............................................................
 Wizytator .........................................................
                  (imię i nazwisko)

             PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny ...

  Cel     Zadanie      Sposób realizacji       Termin     Wspomagający Dokumentowanie Ewaluacja
                                                 ...............................................
                                                     (data, podpis wizytatora)

                                                      ZATWIERDZAM
                                                 ...............................................
                                                         (data, podpis)
                                                                    Wzór nr 2
      Kuratorium Oświaty                         ........................................................................
        w Rzeszowie                                      (miejscowość, data)
         /znak sprawy/

                              INFORMACJA
o wynikach ..................................................... przeprowadzonego w ..............................................
               (nazwa procedury)                               (nazwa szkoły/placówki, adres)
przez .................................................................................................................................................
                           (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
w dniu (dniach) ................................................................................................................................* 78 *                  KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 - Cel i zakres mierzenia jakości/badania (obszar, dziedzina pracy szkoły, problem
  edukacyjny).
 - Źródła informacji, sposób badania, wykonane czynności.
 - Wyniki (opis spełniania standardów).
 - Mocne strony.
 - Dziedziny wymagające poprawy efektywności.
 - Uwagi i wnioski.
 - Pouczenie o możliwości zgłoszenia przez dyrektora zastrzeżeń do uwag i wniosków
  (na podstawie art. 33 ust. 5 i 6 ustawy o systemie oświaty).
 - Podpis osoby sporządzającej informację.
 - Potwierdzenie przyjęcia informacji przez dyrektora (data, podpis).
 - Załączniki (wg uznania autora informacji).
                                      Wzór nr 3

        CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY/PLACÓWKI
I.  DANE SZKOŁY

   Nazwa i adres szkoły, imię szkoły, REGON, tel., fax, e-mail,
   Rok założenia
   Organ prowadzący, adres
   Dyrektor (imię i nazwisko, data powierzenia stanowiska)
   Wicedyrektor (imię i nazwisko, data powierzenia stanowiska)
   Inne stanowiska kierownicze (imię i nazwisko, data powierzenia i rodzaj
   stanowiska)
   Rada Rodziców - imię i nazwisko przewodniczącego
   Rada Szkoły - imię i nazwisko przewodniczącego
II. ORGANIZACJA SZKOŁY

     Struktura organizacyjna
     Liczba oddziałów ogółem, w tym dla poszczególnych poziomów wiekowych
     Liczba klas integracyjnych
     Liczba uczniów ogółem, w tym w poszczególnych poziomach wiekowych
     Średnia liczba uczniów w oddziale
     Zmianowość
     Liczba uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego/obowiązku nauki
     Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym
     Liczba uczniów o indywidualnym toku nauczania

            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE             * 79 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

       Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objętych dodatkową
       pomocą (jaką)
       Nauczane języki obce
       Podział na grupy
       Zajęcia nadobowiązkowe, fakultatywne, pozalekcyjne, itp.
       Dowożenie (liczba uczniów, środek transportu, opieka)

 III. STAN ZATRUDNIENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

       Liczba nauczycieli ogółem, w tym pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych
       Status zawodowy nauczycieli:
         stażyści
         kontraktowi
         mianowani
         dyplomowani
       Poziom wykształcenia:
         stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
         tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
         tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego
         wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
         tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
         tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego
         studium nauczycielskie (SN)
         dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego
         dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych
         wykształcenie średnie
         studia podyplomowe
         stopnie specjalizacji zawodowej
         kwalifikacje do dwóch lub więcej przedmiotów (zajęć edukacyjnych)
       Uczący niezgodnie z kwalifikacjami (jakich przedmiotów, zajęć edukacyjnych)
       Liczba nauczycieli uzupełniających kwalifikacje, podnoszących kwalifikacje

 IV. ZASOBY MATERIALNE

       Baza dydaktyczna
         ilość sal lekcyjnych
         ilość pracowni specjalistycznych
         pracownia komputerowa (liczba stanowisk, dostęp do Internetu)
         biblioteka szkolna
         czytelnia (ew. szkolne multimedialne centrum informacji)
         wyposażenie w pomoce dydaktyczne
         gabinety specjalistyczne (np. pedagoga, terapii)
* 80 *             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

     Baza sportowa
       sala gimnastyczna
       boiska sportowe
       tereny rekreacyjne
       basen
       wyposażenie w sprzęt sportowy
     Baza socjalna szkoły
       świetlica
       stołówka
       plac zabaw
       szatnia
       internat
       inne (w tym gabinety opieki medycznej)
     Dodatkowe informacje o bazie szkoły

UWAGA
   W zależności od typu szkoły/placówki wizytator modyfikuje/uzupełnia arkusz
dostosowując go do specyfiki szkoły/placówki.
    Kuratorium Oświaty                                    Wzór nr 4
      w Rzeszowie
       /znak sprawy/

                          RAPORT
                          RAPORT
                    O JAKOŚCI EDUKACJI
               w ..............................................................
                     (nazwa szkoły/placówki, adres)

 - Podstawa prawna
 - Podstawa sporządzenia raportu (źródła informacji, wykorzystane wyniki zewnętrznego
  i wewnętrznego mierzenia jakości pracy)

               KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                     * 81 *
             ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

  - Charakterystyka szkoły/placówki
  - Opis jakości edukacji w poszczególnych obszarach (stopień spełniania standardów)
  - Mocne strony pracy
  - Obszary (dziedziny) wymagające poprawy efektywności
  - Uwagi i wnioski
  - Pouczenie o możliwości zgłoszenia przez dyrektora zastrzeżeń wobec otrzymanych
   uwag i wniosków (na podstawie art. 33 ust. 5 i 6 ustawy o systemie oświaty)
  - Podpis autora raportu
  - Podpis zatwierdzającego raport, data
  - Załączniki (wg uznania sporządzającego raport)                                       Wzór nr 5

         INFORMACJA O PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI
                    (zawartość teczki)

  - Statut
  - Charakterystyka szkoły
  - Informacje o wynikach mierzenia jakości pracy szkoły
  - Raport o jakości edukacji w szkole
  - Arkusze monitoringu
  - Arkusze hospitacyjne
  - Opracowane wyniki badań
  - Wydane zalecenia, informacje o ich realizacji, protokoły rekontroli
  - Karta oceny pracy dyrektora
  - Dokumentacja rozpatrywanych skarg, podejmowanych interwencji
  - Dokumentacja działań wspomagających dyrektora (zawiadomienia, programy, listy
   obecności, materiały, ankiety ewaluacyjne)
  - Informacje o osiągnięciach szkoły
  - Inne dokumenty, notatki, materiały o szkole
     Ilekroć w dokumencie jest mowa bez bliższego określenia o:
* 82 *            KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
           ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć publiczną szkołę lup placówkę;
 2) szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć także przedszkole i placówkę;
 3) nadzorze - należy przez to rozumieć nadzór pedagogiczny;
 4) WNPG - należy przez to rozumieć Wydział Nadzoru Edukacji Podstawowej i
  Gimnazjalnej;
 5) WNPU - należy przez to rozumieć Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego
  i Ustawicznego
 6) WSA - należy przez to rozumieć Wydział Organizacji, Strategii i Analiz;
 7) Kuratorze - należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty;
 8) JST - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego;
 9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);
10)  Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
   Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
11)  rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999
   roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego... (Dz.U.
   Nr 67, poz. 759).
             KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE                * 83 *

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:5/20/2012
language:
pages:81