PELAN TINDAKAN 2007 by 742YYPlc

VIEWS: 10 PAGES: 1

									                         PELAN TINDAKAN 2007
TERAS 2 : Membangunkan Modal Insan
Fokus  : i. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan.
     ii. Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan.

BIL  PROGRAM/PROJEK     T/JAWAB      TEMPOH   KOS/SUMBER   OUTPUT          INDIKATOR       SASARAN
                                                   PRESTASI
1.  Pertandingan      Guru Pendidikan  Mac     RM 60/PIBG   Murid dapat menulis    100% murid dapat   Murid-Murid
   menulis jawi dan    Islam                    jawi dengan baik.     menulis jawi dengan Tahun 1 – 6
   perkataan rumi.                                        baik.
2.  Pertandingan      Guru Pendidikan  Mei     RM 100/PIBG  Murid-murid dapat     100% murid dapat   Murid-Murid
   membaca Iqrak dan    Islam                    membaca Iqrak dan     membaca Iqrak dan Tahun 1 - 6
   Al-Qur’an.                              Al-Qur’an dengan     Al-Qur’an dengan
                                      lancar.          lancar.
3.  Pertandingan alunan   Guru Pendidikan  Jun     RM 60/PIBG   Murid-murid dapat     100% murid dapat   Murid-Murid
   azan dan iqamah     Islam                    mengalunkan azan dan   mengalunkan azan   Tahun 1– 6
                                      iqamah dengan betul    & iqamah dengan
                                      dan baik.         baik.
4.  Pertandingan      Guru Pendidikan  September  RM 100/PIBG  Murid-murid dapat     90% murid dapat   Murid-Murid
   bercerita kisah-kisah  Islam.                    bercerita tentang kisah  bercerita kisah Nabi Tahun 4 – 6
   Nabi dan Rasul.                           Nabi dan Rasul dengan   dan Rasul dengan
                                      baik dan lancar.     baik.

Disediakan oleh:                                            Disahkan oleh:
Abdul Razak bin Hussian.
(Guru Pendidikan Islam )                         ________________________________
                                        (GURU BESAR)

Tarikh: 8 Oktober 2007                                Tarikh : _______________________________

								
To top