Hukum Islam - Download as DOC by 6LpFCJ0M

VIEWS: 225 PAGES: 6

									                                                             FR-FH-03.Rev.0

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

                         SATUAN ACARA PERKULIAHAN

MATA KULIAH           : Hukum Islam

KODE MATA KULIAH         : HK. 23060

BOBOT              : 2 SKS

SEMESTER             : Genap/Gasal

KOMPETENSI MATA KULIAH      : 1. Agar mahasiswa mengetahui, memahami hukum Islam, sumber dan asas-asasnya secara baik dan benar,
                 sejarah pertumbuhannya serta perkembangannya dari dahulu sampai sekarang.

                  2. Agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kedudukan hukum Islam sebagai hukum positif
                 dalam sistem hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum-hukum lain yang berlaku di tanah air kita.

PERTEMUAN    POKOK     SUB BAHASAN     KOMPETENSI      METODE     MEDIA   TUGAS   PUSTAKA    EVALUASI
  KE    BAHASAN       POKOK                PENGAJARAN
   1       2         3          4        5       6     7     8       9
   1    Hukum     Hukum Islam     Agar mahasiswa                        A
       Islam dalam  dalam Kurikulum   memahami
       Kurikulum   Fakultas Hukum    keberadaan
       Fakultas              hukum Islam
       Hukum                dalam kurikulum
                         fakultas hukum di
                         tanah air kita
  2     Islam, dan   Islam, dan Hukum   Agar mahasiswa                      B, C, D, A
       Hukum     Islam. Cara     dapat memahami
       Islam, Salah  mengatasi      dan menjelaskan
       Faham     kesalahfahaman    pengertian
       terhadap    terhadap Islam dan  Agama Islam,
       Islam dan   hukum Islam     Hukum Islam dan
       hukum                mengapa Agama
  Islam                Islam dan hukum
                     Islam
                     disalahpahami.
3  Hukum      Hukum Islam,     Agar mahasiswa   A, E, F,C
  Islam dan    Hukum, Hukm,     dapat mengerti
  beberapa    Syariat, dan Fiqih  dan memahami
  istilah kunci            hukum Islam dan
  hukum                beberapa istilah
  Islam                kunci hukum
                     Islam4  Hukum     Ruang lingkup,     Agar mahasiswa    A
  Islam: ruang Ciri-ciri dan Tujuan  dapat memahami
  lingkup,   Hukum Islam      dan menjelaskan
  ciri-ciri dan            ruang lingkup,
  tujuannya              ciri-ciri dan
                     tujuan hukum
                     Islam
5  Sumber-     Pengertian Sumber-  Agar mahasiswa   G, H, I
  sumber     sumber Hukum     dapat memahami
  Hukum      Islam dan      dan menjelaskan
  Islam      rinciannya      rincian sumber-
                     sumber hukum
                     Islam
6  Alquran     Sejarah turunnya,  Agar mahasiswa    J, K
          Sistematik dan    mengetahui dan
          hukum-hukum di    dapat
          dalamnya       menjelaskan
                     bahwa sumber
                     hukum Islam
                     yang pertama dan
                     utama adalah
                     Alquran
7  As-Sunnah    Pengertian Sunnah,  Agar mahasiswa    L, M
  (Al-Hadis)   Hadis, fungsi    mengetahui dan
          Sunnah terhadap   dapat
          Quran dan       menjelaskan
          pengumpulan      sumber hukum
          Sunnah ke dalam    Islam kedua yaitu
          kitab-kitab Hadis   as-Sunnah (Al-
                     Hadis)
                       UJIAN TENGAH SEMESTER
8  Al-Ra’yu    Ijtihad dan      Agar mahasiswa       N, O
   (Akal     beberapa metode    dapat
   Pikiran)    ijtihad, serta    menerangkan
          hubungannya      bahwa sumber
          dengan        pengembangan
          perkembangan     Hukum Islam
          masyarakat      adalah akal
                     pikiran manusia
                     yang memenuhi
                     syarat untuk
                     berijtihad
9  Asas-asas   Asas-asas Hukum    Agar mahasiswa        A
   Hukum     Islam: asas-asas   dapat memahami
   Islam     umum, pidana dan   dan menjelaskan
          perdata        asas-asas hukum
                     Islam
10  Kaidah-    Kaidah-kaidah     Agar mahasiswa       A, P
   kaidah Fiqih  Fiqih Islam dan al-  dapat memahami
   Islam dan   ahkam al-khamsah   kaidah-kaidah
   al-ahkam al-  dan ruang       Fiqih Islam dan
   khamsah    lingkupnya      al-ahkam al-
                     khamsah
11  Sejarah    Tahap-tahap      Agar mahasiswa        A
   Hukum     Pertumbuhan dan    dapat
   Islam     Perkembangan     menjelaskan
          Hukum Islam      sejarah
                     pertumbuhan dan
                     perkembangan
                     hukum Islam
12  Berbagai    Hukum Adat,      Agar mahasiswa        A
   sistem     Hukum Islam dan    dapat
   hukum di    Hukum Barat      menjelaskan
         Indonesia              berbagai sistem
                           hukum yang
                           masih berlaku di
                           Indonesia
   13     Hukum     Hubungan Hukum    Agar mahasiswa               A, Q
         Islam dan   Islam dengan     dapat
         Hukum     Hukum Adat      menjelaskan
         Adat di               hubungan Hukum
         Indonesia              Islam dengan
                           Hukum Adat di
                           tanah air kita
   14     Hukum     Kedudukan Hukum    Agar mahasiswa                R
         Islam dalam  Islam dalam tata   dapat
         tata hukum   hukum di Indonesia  menjelaskan
         Indonesia              kedudukan
                           hukum Islam
                           dalam tata hukum
                           Indonesia
   15     Hukum     Hukum Islam dan    Agar mahasiswa                A
         Islam dan   Pembinaan Hukum    dapat mengetahui
         Pembinaan   Nasional       posisi hukum
         Hukum                Islam dalam
         Nasional               pembinaan
                           hukum nasional.
                             UJIAN AKHIR SEMESTER
DAFTAR PUSTAKA:

A. Hukum Islam (Mohammad Daud Ali, 1998)

B. Asal-usul Islam (Islam Jalan Lurus: Kenneth W. Morgan, 1963)

C. Apakah Arti Islam (Tantangan Islam: Altaf Gauhar, 1983)

D. Islam: Prinsip-prinsip dan Karakteristik-karakteristiknya (Pesan Islam: Khursid Ahmad, 1983)
E. Hukum Islam (Keutamaan Hukum Islam: H.M. Rasjidi, 1971)

F. Syari’ah (Islam dan Cita dan Fakta: S.H. Nasr, 1981)

G. QA Al-Nisa:59

H. Hadis Mu’az bin Jabal

I. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989)

J. Keaslian Alquran (Bibel, Quran dan Sains Modern: Maurice Bucaile, 1979)

K. Alquran (Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam: Mukhtar Yahya, 1979)

L. As-Sunnah (Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam: Mukhtar Yahya, 1979)

M. Metodologi Kritik Hadis (M.M. Azami, 1992)

N. Ijtihad dalam Syariat Islam (Yusuf Al-Qardawi, 1987)

O. Cara-cara Ijtihad yang Mula-mula (Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup: Ahmad Hasan, 1984)

P. Al-Ahkam al-Khamsah (Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alquran dan hadis: Hazairin, 1982)

Q. Receptio a Contraris (Sayuti Thalib, 1984)

R. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (Mohammad Daud Ali, 1984)KETERANGAN:

1. METODE PENGAJARAN: Cr, Dis, Sin, PBL, CS, Lat, Sem.

2. MEDIA:

 a. papan tulis

 b. kertas test

 c. overhead projector
3. EVALUASI

 a. hasil test

 b. hasil ujian             Dosen

 c. penilaian hasil penugasan

 d. kehadiran

4. PUSTAKA : A, B, C, D, E, F, dsb.
                   Hj. Mulati, SH., MH.

								
To top