Sztuka autoprezentacji konspekt zajec

Document Sample
Sztuka autoprezentacji konspekt zajec Powered By Docstoc
					Konspekt _Zajęcia z doradztwa zawodowego .

Temat zajęć : Trudna sztuka autoprezentacji.
Cele ogólne :
I. Poznawcze :
   1. Samoocena poziomu kompetencji w zakresie komunikacji.
II. Wychowawcze :
  1. Ugruntowanie poczucia własnej wartości ucznia.
  2. Poszanowanie prawa do odmienności i wyrażania własnego zdania.

Część    Docelowe –   Pośredniczące   Czynności   Środki    Metoda
lekcji -  cele lekcji   zadania      nauczyciela  dydaktyczne
ogniwa

              .
Wstępna   Budowanie             Elementy   Prezentacja
      roli               wykładu    multimedialna Pogadanka
      i miejsca
      ucznia
      w grupie

Główna   Szukanie             Udziela    Karty z    Metoda
      podobieństw            instrukcji  ocenami    ćwiczebna
      z innymi.             wykonania  zaxhowań
      Świadomość            zadania oraz
      własnej              wyjaśnia cel
      indywidualno-
      -ści,

Końcowa Samoocena      3. Samoocena   Udziela    Autotest   Praca
    kompetencji     sytuacji     instrukcji         z tekstem
    komunikacyjn    komunikacyjnych  wykonania
    ych                  autotestu.
                       Dokonuje
                       podsumowa
                       - nia
 Ocena lekcji :
Zalety :
Wady :
Wnioski
Inne uwagi :
Ćwiczenie nr 1: Autotest – samoocena - źródło: Komunikacja między ludźmi, motywacja,
wiedza i umiejętności; S.P. Morreale, B.H.Spitzberg, J.K. Barge; Wyd PWN Warszawa 2007

Elżbieta Pasierbek_31 .10.2008r.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:615
posted:5/20/2012
language:Polish
pages:1