standardet e pergjithshme te mesuesit by gTkyE37m

VIEWS: 104 PAGES: 16

									      REPUBLIKA E SHQIPËRISË
   INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT
STANDARDET E PËRGJITHSHME BAZË PËR MËSUESIN
         TIRANË, 2010


                       1
   1. PËRMBAJTJA DHE STRUKTURA E STANDARDEVE TË
          PËRGJITHSHME BAZË

1. Standardet profesionale për mësuesin janë pjesë përbërëse e një kuadri më të gjerë
  dokumentesh që përfshijnë të gjithë sistemin arsimor. Këtu bëjnë pjesë edhe standardet për
  drejtorin e shkollës, për trajnerin, për mentorin, nëndrejtorin pedagogjik etj.
  Hartimi i standardeve profesionale të mësuesit synon profesionalizimin e mësimdhënies, që
  do të thotë marrjen në konsideratë të mësuesisë si një profesion që duhet standardizuar ashtu
  si profesionet e tjera, për të qenë në harmoni me partnerët e tjerë socialë dhe me grupet e
  interesit.ÇFARË PËRMBAJNË KËTO STANDARDE
2. Standardet e përgjithshme bazë të mësuesit përshkruajnë karakteristikat profesionale që
  duhet të përmbushen nga çdo mësues që ka kaluar fazën fillestare dhe është licencuar si i
  tillë. Këto standarde mësuesi duhet t’i përmbushë gjatë gjithë karrierës së tij të mëtejshme.
  Por nëse synon që të fitojë një shkallë kualifikimi më të lartë sesa “mësues”, si mësues
  specialist, mjeshtër etj., ai duhet të përmbushë edhe standardet plotësuese të secilës prej
  këtyre shkallëve të karrierës profesionale.
  Standardet profesionale janë një përmbledhje e të gjitha karakteristikave, njohurive dhe
  aftësive profesionale që duhet të ketë mësuesi. Standardet nuk duhet të ngatërrohen dhe as të
  zëvendësojnë detyrimet profesionale që parashikohen në dokumentet e ndryshme ligjore apo
  nënligjore, që përcaktojnë rolet dhe përgjegjësitë e mësuesit.SI DO TË PËRDOREN KËTO STANDARDE
3. Në këtë dokument, përfshihen vetëm standardet e përgjithshme bazë (SPB). Pasi mësuesi të
  ketë fituar një diplomë si mësues fillestar, ai duhet të bëjë përpjekje që t’i përmbushë këto
  standarde për t’u kualifikuar (titulluar) më tej si “mësues i licencuar”. Por, përveç
  standardeve të përgjithshme, mësuesi duhet të përmbushë edhe standardet specifike që
  lidhen me objektin e punës së tij, si, për shembull, standardet e një mësuesi të informatikës,
  të edukimit qytetar etj.
                                                2
  4. Përmbushja e standardeve të përgjithshme bazë duhet të bëhet nga mësuesi gjatë gjithë
    karrierës së tij. Përmbushja e këtyre standardeve, e standardeve specifike që lidhen me
    lëndën, si dhe e standardeve që lidhen me shkallët më të larta të karrierës profesionale të
    mësuesit verifikohet nëpërmjet një procesi vlerësimi të jashtëm, që përcaktohet me anën e
    urdhrave dhe të udhëzimeve të posaçme. Nëpërmjet akteve ligjore dhe/ ose nënligjore,
    përcaktohen, gjithashtu, edhe rrogat e mësuesve për çdo shkallë karriere.


  5. Standardet do ta ndihmojnë mësuesin që të identifikojë nevojat për zhvillimin e tij
    profesional. Kur mësuesi synon që të kalojë në një shkallë tjetër të karrierës së tij, atëherë
    standardet e asaj shkalle do të shërbejnë si pikë referimi për zhvillimin e mëtejshëm
    profesional të mësuesit. Por nëse disa mësues nuk do të dëshironin që të avanconin në
    karrierë, atëherë, në këto raste, standardet i ndihmojnë të kërkojnë dhe të gjejnë mundësi për
    të zgjeruar dhe për të thelluar përvojat e tyre brenda shkallës së karrierës në të cilën
    ndodhen.


  6. Rezultatet që priten nga puna e mësuesit për zhvillimin e nxënësve varen nga niveli i
    aftësive, specializimeve dhe eksperiencës së tyre, nga roli i secilit mësues në shkollë, si dhe
    nga përditësimi reflektiv i njohurive dhe i shprehive pedagogjike, prandaj përfshirja efektive
    e mësuesve në zhvillimin e tyre profesional, është një detyrim përgjatë gjithë karrierës. Por,
    natyrisht, mësuesit kanë edhe të drejtat e tyre kontraktuale, që ua mundësojnë zhvillimin e
    nevojshëm.


  7. Standardet profesionale krijojnë një mjedis të dobishëm diskutimesh për performancën (atë
    që bën, që demonstron mësuesi) në secilën shkallë të karrierës. Duke i parë ato si një të tërë,
    standardet e ndihmojnë mësuesin të identifikojë fushat në të cilat ai është më i aftë, si dhe
    fushat që duhet të zhvillojë më tej.


  8. Standardet përdoren:
  nga organizatat profesionale të mësuesve për të bërë licencimin e mësuesve, vlerësimin dhe
  ndëshkimin e tyre, si dhe për t’u ofruar të interesuarve mbështetjen përkatëse profesionale
  (programe, burime, materiale etj.)
  nga agjencitë që akreditojnë qendra trajnimi dhe vlerësimi për mësuesit, si dhe për ato që
  akreditojnë programet e trajnimit.                                                  3
  nga qendrat e trajnimit dhe të kualifikimit të mësuesve, të cilat analizojnë nevojat e
  mësuesve dhe koordinojnë punën për mbështetjen e mësuesve me trajnime dhe materiale
  pedagogjike e profesionale.
  nga hartuesit e kurrikulave të formimit fillestar të mësuesve, si dhe nga institucionet që e
  kryejnë këtë formim.
  nga hartuesit e dokumenteve ligjore dhe akteve udhëzuese, që kanë të bëjnë me mësuesit.
  nga hartuesit e programeve të kualifikimit të mësuesve, me vjetërsi të ndryshme në
  mësimdhënie.
  nga komuniteti i prindërve dhe i gjithë të interesuarve, që konsiderohen partnerë të edukimit.


  9. Të gjithë mësuesit, pavarësisht institucionit ku punojnë, në shkolla publike ose jopublike,
    kanë të drejtë të regjistrohen për të përfituar shkallët e kualifikimit.


  10. Asnjë prej standardeve profesionale nuk mund të përbëjë për mësuesit pengesë që ata t’i
    drejtohen ligjit për konfliktet që mund të lindin në punë.
                                                4
        2. STANDARDET E PËRGJITHSHME BAZË TË MËSUESIT

Standardi 1
Titulli: Marrëdhëniet      me fëmijët dhe të rinjtë


   1.1. Përshkrimi i standardit

   Mësuesi tërheq në mënyrë të vazhdueshme fëmijët/ të rinjtë në përvoja të përshtatshme, që
   mbështesin zhvillimin e tyre intelektual, social dhe personal.


   1.2. Kompetencat që lidhen me standardin

   Mësuesi:
     Arrin rezultate të larta me fëmijët dhe të rinjtë1, duke u përpjekur të bëjë të mundur
      zhvillimin tërësor të potencialeve të tyre; ndërton, zhvillon dhe mbështet marrëdhënie
      të hapura me ta, të bazuara mbi respektin dhe besimin e ndërsjelltë.
     Shfaq standarde të larta të sjelljes profesionale dhe mbështet vlerat dhe qëndrimet
      pozitive të fëmijëve dhe të rinjve.


   1.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

   Mësuesi:
     Përdor gjatë procesit të të nxënit përvoja, interesa dhe situata të jetës së përditshme të
      nxënësve.
     Zhvillon veprimtari të përshtatshme, që nxisin progresin e nxënësve.
     Merr vendime në dobi të zhvillimit fizik, social, emocional dhe konjitiv të nxënësve.
1
  Këtej e tutje, nxënësit
                                                   5
Standardi 2
Titulli: Përditësimi
2.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi është një praktikues reflektiv që vlerëson vazhdimisht efektet e zgjedhjeve e të
veprimeve që ndërmerr dhe që vazhdimisht kërkon hapësira për ngritjen e tij profesionale.

2.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi
  Përditëson njohuritë e tij.
  Zotëron detyrat si mësues, në përputhje me statusin ligjor të profesionit të vet.
  Kontribuon për zhvillimin, zbatimin dhe vlerësimin e politikave të vendit të punës.
  Përdor metodat përkatëse në punën e tij.

2.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi:
  Përdor vëzhgimin, informacionin për nxënësit dhe kërkimin, si burime për vlerësimin e
   rezultateve të mësimdhënies dhe nxënies dhe si një bazë për të eksperimentuar,
   reflektuar dhe praktikuar.
  Kërkon dhe shfrytëzon literaturë profesionale si dhe burime të tjera për të mbështetur
   zhvillimin e vet profesional edhe si nxënës, edhe si mësues.
  Tërheq kolegët dhe profesionistët, brenda dhe jashtë shkollës, si mbështetje për
   reflektim, zgjidhje problemesh, shkëmbim idesh, përvojash të reja, marrje dhe dhënie
   informacioni.
Standardi 3
Titulli: Komunikimi, puna në grup dhe bashkëpunimi

3.1 Përshkrimi

Mësuesi bashkëpunon me kolegët, me prindërit etj., për të mbështetur procesin e të nxënit dhe
për të zhvilluar te nxënësit aftësitë për të komunikuar dhe për të punuar në grup. Mësuesi
punon si një anëtar ekipi me kolegët e tij dhe ndan me ta zhvillimin e praktikave të efektshme

3.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi:
  Punon në grupe pune, komisione lëndore dhe në përbërje të ekipit të shkollës.
  Angazhohet për të arritur objektiva të përbashkëta në nivel shkolle.
  Vendos qëllime të përbashkëta si elemente thelbësore për bashkëpunimin.
                                                 6
    Bën marrëveshje për të arritur qëllimet.
    Zhvillon komunikim efektiv me nxënësit dhe me kolegët.
    Komunikon në mënyrë efektive me prindërit dhe kujdestarët e nxënësve, duke
    përcjellë në kohën e duhur informacionet e nevojshme.
    Nxit prindërit dhe kujdestarët që të marrin pjesë në diskutime rreth ecurisë dhe
    mbarëvajtjes së nxënësve.
    Përfshihet në bashkëpunimet dhe bashkëveprimet, kudo që ia kërkon puna.

3.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit
Mësuesi:
   Zbaton rregullat e ndërtimit dhe të punës në grup dhe në ekip.
   Inkurajon kolegët që shënojnë risi në punën e tyre.
   Përdor mënyra të larmishme për të shkëmbyer informacionin me kolegët.
   Planifikon kohën për punë në grupe dhe vendos afate kohore për realizimin e tyre.
   Krijon mundësi për çdo individ që të shkëmbejë aftësitë e tij me të tjerët.
   Komunikon hapur me nxënësit dhe kolegët e tjerë në shkollë.
   Zhvillon aftësitë komunikuese për kërkim shkencor aktiv, për bashkëpunim dhe
    ndërveprim.
   Inkurajon të shprehurit, reflektimin dhe vlerësimin.
   Kërkon mundësi të vazhdueshme për të ndërtuar një partnership të fortë me prindërit
    dhe anëtarët e komunitetit.
   Mbështet veprimtari dhe programe të cilat inkurajojnë prindërit të marrin pjesë
    aktivisht në veprimtaritë e organizuara në shkollë.
   Krijon linja të hapura dhe aktive të komunikimit me prindërit dhe me të tjerët.
                                              7
Standardi 4
Titulli: Zhvillimi profesional individual

4.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi vlerëson performacën e tij të përgjithshme në përputhje me qëllimet e përgjithshme të
arsimit në Shqipëri, rrit aftësitë e tij, përmirëson proceset e nevojshme, si dhe zbaton një plan
të zhvillimit të tij profesional.

4.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi
  Vlerëson performancën e tij dhe angazhohet për të përmirësuar metodikat e punës
   mësimore-edukative, nëpërmjet zhvillimit profesional të duhur.
  Mban një qëndrim krijues, zhvillues dhe kritik ndaj ndryshimeve arsimore.
  Shfaq gatishmëri për të përshtatur në praktikë idetë e dobishme dhe progresiste.
  Është i hapur ndaj këshillave dhe trajnimeve profesionale.

4. 3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi
  Siguron të dhëna mbi nivelet e arritjes dhe artikulon anët e forta dhe prioritetet për të
   ardhmen.
  Artikulon një plan zhvillimi profesional për të përmirësuar arritjet, për të zgjeruar
   fushën e tij të mësimdhënies si dhe për të përmirësuar arritjet e nxënësit.
  Tërhiqet në veprimtari të zhvillimit profesional dhe i ndjek ato përmes një plani të
   detajuar.
  Nëpërmjet treguesve të ndryshëm dëshmon përmirësimin e arritjeve vetjake, si dhe
   rritjen e aftësive të veta, të cilat do të ndikojnë më pas në procesin e mësimdhënies.
                                                  8
Standardi 5
Titulli: Kurrikulat5.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi është kompetent për lëndët që jep mësim dhe për metodat e mësimdhënies që përdor.

5.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi
  Shfaq kuptueshmëri të plotë për konceptet kryesore, debatet, proceset e kërkimit
   shkencor dhe metodat e njohjes që janë bazë e lëndëve që jep në shkollë.
  Përdor në procesin e nxënies ndikimin e kornizës konceptuale të nxënësit dhe
   konceptet e një fushe.
  Lidh njohuritë e lëndës që jep mësim me njohuritë e disiplinave të tjera që zhvillohen
   në shkollë.
  Vlerëson perspektivat e ndryshme që shfaqin nxënësit gjatë mësimit.
  Shfaq entuziazëm për lëndën e tij dhe krijon lidhje me situata të jetës së përditshme.

5.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi
  Përdor prezantime dhe shpjegime të ndryshme të koncepteve që japin idetë bazë dhe
   bën lidhjen e tyre me njohuritë e mëparshme të nxënësve.
  Prezanton dhe përdor pikëpamje, teori dhe metoda të ndryshme kërkimi gjatë procesit
   të mësimdhënies.
  Vlerëson burimet e ndryshme të mësimdhënies dhe materialet kurrikulare që
   ndihmojnë të prezantimin në mënyrë sa më të qartë dhe të dobishme të ideve dhe
   koncepteve.
  Nxit nxënësit në gjenerimin e ideve dhe të hipotezave, në përputhje me metodat e
   kërkimit dhe standardeve lëndore.
  Zhvillon dhe përdor kurrikula që i inkurajojnë nxënësit të kërkojnë, pyesin dhe
   interpretojnë idetë nga këndvështrime të ndryshme.
  Krijon përvoja të ndryshme ndërdisiplinore që i lejojnë nxënësit të integrojnë
   njohuritë, aftësitë dhe metodat e kërkimit nga fusha të ndryshme.
                                               9
Standardi 6
Titulli: Arritjet e nxënësve dhe diversiteti i tyre
6.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi pranon dhe merr parasysh në punën e tij ndryshimet e mënyrave të të nxënit të
nxënësve. Ai u krijon nxënësve të ndryshëm mundësi dhe kushte për progres.

6.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi
  Identifikon dallimet në mënyrat e nxënies dhe arritjes, ku përfshihen stile të ndryshme
   të të nxënit, si dhe inteligjenca të shumëfishta.
  Merr parasysh se procesi i të nxënit ndikohet nga përvojat vetjake, talenti dhe
   njohuritë e marra më parë si dhe nga gjuha, kultura, familja dhe komuniteti.
  Vlerëson diversitetin njerëzor.
  Respekton nxënësit si individë me personalitet dhe histori të ndryshme familjare, me
   talente, aftësi dhe interesa nga më të larmishmet.
  Është i ndjeshëm ndaj komuniteteve dhe kulturave të ndryshme dhe normave të tyre.
  I bën nxënësit të ndjehen të vlerësuar për potencialin e tyre dhe i ndihmon të vlerësojnë
   njëri-tjetrin.

6.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi
  Zhvillon raporte me të gjithë nxënësit.
  Shfaq respekt për kulturat e ndryshme dhe për diversitetet e nxënësve.
  Demonstron respekt për të gjithë nxënësit, pa përjashtim, pa diskriminime negative ose
   pozitive.
  Ndihmon çdo nxënës për të arritur suksesin.
  Adapton udhëzime ndaj ndryshimeve që shfaqin nxënësit në zhvillimin e tyre, stilet e
   të nxënit, anët e forta dhe nevojat e tyre për përmirësim.
  Nxit besimin dhe respektin e ndërsjelltë ndërmjet të nxënësve.
                                              10
Standardi 7
Titulli: Shëndeti dhe mbarëvajtja7.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi informon nxënësit për masat e ruajtjes së jetës dhe të shëndetit të tyre, si dhe merr
masa praktike për mbrojtjen e tyre. Merr masa dhe ndjek procedurat e sigurisë së jetës së
fëmijëve dhe të rinjve, përfshirë edhe nxënësit e abuzuar dhe të braktisur.

7.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi
  Parapërcakton rreziqet e mundshme për jetën dhe shëndetin e fëmijëve.
  Parandalon ngjarjet që rrezikojnë jetën ose dëmtojnë shëndetin fizik dhe mendor të
   fëmijëve dhe të rinjve.
  Informon nxënësit për masat mbrojtëse dhe parandaluese.
  Identifikon në çdo çast problemet e shëndetit dhe u jep nxënësve ndihmën e
   nevojshme.
  Përcakton masa të posaçme për fëmijët e abuzuar dhe të braktisur.

7.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi
  Instrukton fëmijët për ruajtjen e jetës dhe të shëndetit nga rreziqet e ndryshme.
  Merr masa gjatë gjithë ditës dhe në veprimtari të ndryshme për parandalimin      e
   pasojave negative për jetën dhe shëndetin fizik e mendor të fëmijve, nga veprimet  e
   nxënësve të tjerë dhe nga agjentë të ndryshëm teknikë ose natyrorë.
  Zhvillon seanca informuese, përgatit dhe shpërndan materiale që lidhen me ruajtjen   e
   jetës dhe të shëndetit.
  Mbikëqyr nxënësit gjatë zbatimit të rregullave të sigurimit të jetës dhe shëndetit.
  Monitoron dhe këshillon fëmijët dhe të rinjtë për zbatimin e rregullave për ruajtjen  e
   jetës dhe shëndetit vetjak.
                                              11
Standardi 8
Titulli: Planifikimi


8.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi planifikon në shkallë vjetore dhe për çdo mësim zhvillimin e aftësive të nxënësve,
duke u siguruar atyre kushtet e nevojshme dhe duke u ngarkuar dhe vlerësuar detyrat dhe
punimet e ndryshme.

8.2. Kompetenca që lidhen me standardin:

Mësuesi
  Planifikon në shkallë vjetore dhe për çdo mësim zhvillimin e aftësive të nxënësve.
  Planifikon strategji efektive në mësimdhënie dhe për të nxënit e nxënësve, duke u
   bazuar në një zotërim të lartë të kurrikulës/ ave lëndore.
  Krijon mundësi për të zhvilluar aftësitë e të gjithë nxënësve në arsyetim, me shkrim
   dhe me gojë.
  Përdor gjatë nxënies teknologji të reja si kompjutera, pajisjet audiovizuale etj., në
   përshtatje me nivelin ku ata ndodhen.

8.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi
  Reflekton interes për informacion të vazhdueshëm për mënyrat se si të planifikojë
   aktivitetet e mësimdhënies dhe të nxënit.
  Planifikon dhe seleksionon veprimtaritë që lidhen me njohuritë e reja për temat
   shprehitë dhe arritjet që kërkon.
  Përdor kohën e duhur për planifikimet që ka bërë.
  Përzgjedh strategji efektive për të siguruar gjithëpërfshirje dhe rezultate të matshme.
  Krijon konfidencialitet në planifikimin e mësimdhënies duke iu përgjigjur interesave të
   nxënësve dhe të rinjve.
  Përqendrohet në cilësinë e të nxënit dhe në rezultatet e aktiviteteve që ka planifikuar.
  Njeh përgjegjësitë e veta për të njohur vlerat e nxënësve dhe për t’i përfshirë në mënyrë
   të përshtatshme në shoqëri duke gjetur modele.
  Planifikon aktivitete në bashkëpunim me nxënësit dhe të rinjtë dhe me kolegë duke
   realizuar veprimtari multidisiplinare, komunitare, globale.
  Planifikon dhe vlerëson detyrat e shtëpisë, detyrat e tjera jashtë klase, projekte, teste
   në favor të përmirësimit të cilësisë së të nxënit.
  Organizon kurse formimi për provime, nëse është e nevojshme.
  Mbështet nxënësit që të zgjerojnë dhe përforcojnë dijet dhe shprehitë e tyre.
                                              12
Standardi 9
Titulli: Mësimdhënia
9.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi zhvillon mësimdhënie alternative, nëpërmjet mësimeve të organizuara mirë për çdo
sekuencë, duke përdorur strategjitë e përshtatshme, metodat zhvilluese, teknologjitë e të nxënit
si dhe duke kombinuar punën individuale me punën në grup.

9.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi:
  Zhvillon mësimdhënie në përshtatje me synimet dhe objektivat konkrete të lëndëve që
   jep.
  Përdor një sërë strategjish dhe ushtrimesh të përshtatshme, përfshirë edhe mësimin
   nëpërmjet kompjuterit dhe internetit, duke nxitur barazinë dhe gjithëpërfshirjen e
   nxënësve.
  Bazohet te dijet dhe arritjet e mëparshme të nxënësve, në mënyrë që këta të
   përmbushin objektivat dhe të bëjnë progres të vazhdueshëm.
  Zhvillon koncepte dhe metoda që e bëjnë nxënësin të aftë për të zbatuar njohuritë e
   reja, arsyetimet dhe shprehitë e fituara.

9.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi:
  Përdor komunikim të qartë dhe të kuptueshëm me nxënësit, gjatë paraqitjes së ideve
   dhe koncepteve të reja, duke përdorur me efektivitet të plotë shpjegimet, pyetjet dhe
   diskutimet e duhura.
  Administron me efektivitet të mësuarit e individëve, grupeve dhe të gjithë klasave,
   duke e ndryshuar mësimdhënien në përshtatje me fazat e mësimit dhe me nevojat e
   nxënësve.
  Përdor me efektivitet pajisjet dhe teknikat audiovizuale, konkretizimet, punët praktike
   etj., për të përmbushur qëllimet dhe objektivat e mësimit.
  Demonstron përkushtim të plotë në mësim, motivon nxënësit për të ngritur nivelin e
   tyre.
                                                13
Standardi 10
Titulli: Vlerësimi, monitorimi, dhe rezultatet10.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi zotëron kërkesat për vlerësimin e arritjeve të nxënësve, duke përdorur teknikat dhe
instrumentet e diagnostikimit dhe të vlerësimit, si dhe u siguron nxënësve dhe prindërve
informacionet e nevojshme në kohën e duhur.

10.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi:
  Përdor me efektivitet vëzhgimet e duhura për nxënësit, vlerësimet dhe monitorimin e
   tyre, për të motivuar nxënien dhe për të siguruar nivele të larta të arritjeve të
   objektivave.
  U siguron nxënësve, kolegëve, prindërve dhe kujdestarëve në kohën e duhur dhe
   vazhdimisht rezultatet e sakta të arritjeve të nxënësve, të ecurisë së tyre si dhe të
   propozon aspektet që duhen përmirësuar, duke përcaktuar më parë nevojat e nxënësve.
  Zotëron dhe zbaton me saktësi kërkesat për vlerësimin e nxënësve dhe rregulloret
   përkatëse të lëndëve/ fushave kurrikulare, përfshirë këtu edhe ato që lidhen me
   provimet dhe kualifikimet.
  U bën të njohura nxënësve dhe prindërve, si dhe zbaton vlerësimet mbi bazën e
   objektivave, standardeve dhe kritereve.
  Zbaton vlerësimin sipas shkallëve të arritjeve të nxënësve, duke i dhënë rëndësinë e
   duhur vlerësimeve formuese.
  Siguron dhe përdor informacionet, raportet dhe burimet e tjera statistikore vendore
   dhe kombëtare që lidhen me efektivitetin e mësimdhënies; monitoron ecurinë e
   nxënësve dhe ndikon në ngritjen e nivelit të arritjeve të tyre.

10.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi:
  Përdor vlerësime të shumëllojshme sistematike të arritjeve të nxënësve.
  Harton pyetësorë dhe anketa për nxënësit.
  Harton teste në vazhdimësi për matje dhe diagnostikim.
  Bashkëpunon me kolegët për interpretimet e rezultateve të vlerësimit dhe ndërtimin e
   punës me ekip për të nxitur progresin e nxënësve.
  Reflekton rreth arritjeve të nxënësve duke kërkuar shkaqe dhe mangësi, për të kuptuar
   ata vetë gabimet e bëra.
                                             14
Standardi 11
Titulli: Reflektim ndaj mësimdhënies dhe nxënies11.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi rishikon vazhdimisht efektshmërinë e mësimdhënies dhe ndikimin e saj në ecurinë e
nxënësve, duke mbajtur parasysh arritjet e synuara që në fillim të procesit, duke mbajtur të
dhëna e nevojshme që lidhen me progresin e nxënësve. Këshillon dhe drejton nxënësit për
progresin e arritjeve të tyre dhe është i hapur me ta.

11.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi:
  Analizon rezultatet dhe rivlerëson hapat e ndjekura gjatë mësimdhënies.
  Reflekton mbi rezultatet e arritura duke përmirësuar aktivitetet dhe teknikat e
   përdorura.
  Nxit vlerësimin e mësimdhënies nga ana e nxënësve.
  Mbledh feedback të procesit të mësimdhënies nisur nga rezultatet e arrira.

11.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi:
  Bën vetëkontroll të veprimtarive mësimore që kryen.
  Kërkon, gjen dhe përdor metoda të vlerësimit të rolit të mësimdhënies në nxënien e
   nxënësve.
  Modelon format e vlerësimi të mësimdhënies.
  Bashkëpunon me kolegë për vlerësim të ndërsjellët të procesit të mësimdhënies dhe të
   nxënit.
  Është i hapur për bashkëpunim dhe vlerësim të punës që bën.
  Merr pjesë në veprimtari të gjera kombëtare përmes të cilave evidentohen arritjet e
   nxënësve (konkurse, olimpiada).
  Është vazhdimisht i vëmendshëm ndaj progresit të nxënësve.
  Fton dhe vëzhgon në mënyrë të ndërsjellët kolegë, prindër dhe anëtarë të komunitetit
   për të demonstruar shprehitë personale të mësimdhënies dhe arritjet e nxënësve.
  Krahason arritjet e veta dhe të nxënësve me statistika dhe standarde në nivel kombëtar
   për komponentë të ndryshëm të mësimdhënies dhe nxënies.
                                              15
Standardi 12
Titulli: Mjedisi mësimor në klasë12.1. Përshkrimi i standardit

Mësuesi siguron në klasë një mjedis të sigurtë, bashkëpunues, inkurajues, të hapur, të rregullt
dhe me komunikim të dobishëm ndërmjet nxënësve.

12.2. Kompetenca që lidhen me standardin

Mësuesi:
  Merr masat përkatëse që secili nxënës të jetë i sigurt dhe i mbrojtur në klasë.
  Ndërton komunitetin e të nxënit.
  Krijon atmosferë dhe klimë bashkëpunimi në klasë.
  Përshtat mjedisin e klasës për përfshirjen e nxënësve në aktivitete të nxëni.
  Punon për pasurimin e mjedisit të klasës me mjete mësimore dhe audiovizuale
  Punon që secili nxënës të japë ndihmesën e vet aktive në procesin e mësimdhënies.

    Administron dhe përforcon sjelljet pozitive të nxënësve, duke u sqaruar atyre rregullat
    e shkollës dhe të klasës për disiplinën, në përputhje me rregulloren e brendshme të
    shkollës dhe me Dispozitat Normative.

12.3. Demonstrime që lidhen me përmbushjen e standardit

Mësuesi:
   Përdor një gamë të gjerë strategjish dhe teknikash të administrimit të sjelljes, për të
    promovuar te nxënësit vetëkontrollin, vetëdisiplinën, përgjegjësinë ndaj të tjerëve dhe
    pavarësinë e tyre.
  Organizon shkëmbimin e përvojave të nxënies ndërmjet nxënësve, në mënyrë
   individuale dhe si anëtarë të grupeve bashkëpunuese.
  Bën një menaxhim të tillë të klasës, nëpërmjet të cilit nxit reflektimet, shprehjet e
   interesave, parashtrimin e kërkesave, vendosjen e qëllimeve, vetëvlerësimin dhe
   kryerjen e punëve me cilësi të lartë nga ana e nxënësve.
  Rishikon vazhdimisht efektshmërinë e mësimdhënies dhe impaktin e tij mbi ecurinë e
   nxënësve, duke qartësuar arritjet e synuara.
  Këshillon dhe drejton nxënësit për progresin e arritjeve të tyre.
                                               16

								
To top