Plan inwestycyjny wnioskodawcy jest zgodny z przeznaczeniem terenu tj by gTkyE37m

VIEWS: 0 PAGES: 9

									Ministerstwo Gospodarki

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Departament Funduszy Europejskich
Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013Część II
Szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach
poszczególnych działań oraz poddziałań III, IV, V, VI osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
              Warszawa, styczeń 2011


                                        1
DZIAŁANIE 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz
powstawanie nowych terenów inwestycyjnych


Poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania
terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych


KRYTERIA FORMALNE

                                     Ocena
LP.   Nazwa kryterium  Opis kryterium
                                     (0-1)
                                         2
Wymogi formalne - wniosek:
                   Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Departamentu
                   Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie
                   Gospodarki w wersji papierowej i na nośniku danych. Wniosek
                   o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji
      Złożenie wniosku    we
1.                  papierowej i elektronicznej (na nośniku danych), w zamkniętej
      właściwej instytucji
                   kopercie, oznakowanej zgodnie z informacją podaną
                   w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru i dostarczyć osobiście,
                   listem poleconym lub pocztą kurierską do Kancelarii Ogólnej
                   Ministerstwa Gospodarki
                    Wniosek został złożony na właściwym formularzu wniosku,
                    określonym dla poddziałania 6.2.2.
                    W poddziałaniu 6.2.2 Wsparcie działań studyjno –
                    koncepcyjnych   w  ramach  przygotowania  terenów
                    inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych (o powierzchni
                    co najmniej 15 ha) będą realizowane projekty obejmujące w
                    zależności od zapotrzebowania:
                     –  opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania
                       terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej,
                       analizę kosztową uzbrojenia;
                     –  opracowania  dotyczące  kompleksowych   badań
                       geotechnicznych,  w   tym  określenia warstw
                       geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód
                       gruntowych;
      Złożenie  wniosku w
2.     ramach    właściwego    –  opracowywanie studium wykonalności, w tym raportu o
      działania/poddziałania       barierach inwestycyjnych;
                     –  opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla
                       danej lokalizacji;
                     –  opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;
                     –  analizy formalno-prawne nieruchomości;
                     –  analizy kosztowe makroniwelacji;
                     –  raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
                     –  dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną
                       związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje:
                     –   projekty doradczo-promocyjne, w tym działania
                        rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu
                        inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie
                        informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.
                    Wniosek, wraz z załącznikami wymaganymi na etapie składania
      Złożenie  wniosku w
                    wniosku, został złożony w terminie naboru wniosków – zgodnie
      terminie   wskazanym
                    z informacją umieszczoną na stronach internetowych
3.     przez     instytucję
                    Ministerstwa Gospodarki. Nabór wniosków o dofinansowanie
      odpowiedzialną za nabór
                    odbywa się w trybie konkursów zamkniętych (rundy
      projektów
                    aplikacyjne).
                     kompletność wniosku, tj. wniosek zawiera wszystkie
                      strony,
      Kompletność          kompletność załączników, tj. załączenie wszystkich
4.     dokumentacji wymaganej      dokumentów wymienionych we wniosku o dofinansowanie
      na etapie aplikowania      oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie ze
                      środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                      na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego
                      Innowacyjna Gospodarka.

                                                    3
                    Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w tym
      Wniosek    wraz    z
                    wszystkie wymagane pola wypełnione) zgodnie z wymogami
      załącznikami    został
5.                   formalnymi zawartymi w Instrukcji do wniosku.
      przygotowany zgodnie z
      właściwą instrukcją    Kryterium nie dotyczy części opisowych (merytorycznych)
                    wniosku.
Wymogi formalne - wnioskodawca:
                    Wnioskodawcą w ramach poddziałania 6.2.2 mogą być
      Kwalifikowalność      jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki,
1.     wnioskodawcy w ramach stowarzyszenia i porozumienia JST.
      działania          Oceny dokonuje się na podstawie danych zawartych w części II
                    wniosku o dofinansowanie „Identyfikacja Wnioskodawcy”.
      Wnioskodawca prowadzi
      działalność (jeśli dotyczy) Zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o
      i ma siedzibę, a w dofinansowanie wnioskodawca ma siedzibę na terytorium RP.
2.     przypadku      osoby
      fizycznej   –   miejsce Oceny dokonuje się na podstawie danych zawartych w części II
      zamieszkania na terenie wniosku o dofinansowanie „Identyfikacja Wnioskodawcy”.
      Rzeczypospolitej Polskiej
                    Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o
                    dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
                    2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) jeżeli realizując
                    projekt z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych
                    UE,   Funduszu   Spójności,  Europejskiego   Funduszu
                    Rybołówstwa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
                    Mechanizmu    Finansowego    Europejskiego   Obszaru
      Wnioskodawca oraz      Gospodarczego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego lub
      Partnerzy/konsorcjanci   innych środków wykorzystał środki pochodzące z tych źródeł, a
      (jeśli dotyczy) nie     także z innych źródeł przeznaczonych na realizację programów
      podlegają wykluczeniu z   i projektów realizowanych z tych środków niezgodnie z
      ubiegania się o       przeznaczeniem, powodując niezrealizowanie pełnego zakresu
3.
      dofinansowanie na      rzeczowego projektu;
      podstawie art. 207 ustawy Wykluczenie z ubiegania się o dofinansowanie rozpoczyna się z
      z dnia 27 sierpnia 2009 r. dniem uprawomocnienia się decyzji Instytucji Zarządzającej
      o finansach publicznych z określającej wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin, od
      późn. zm.          którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków, a
                    kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych
                    środków.

                    Ocena spełniania tego kryterium odbywa się na podstawie
                    oświadczenia Wnioskodawcy zawartego we wniosku o
                    dofinansowanie. Weryfikacja oświadczenia ma miejsce przed
                    zawarciem umowy o dofinansowanie.
Wymogi formalne - projekt:
     Projekt jest realizowany Projekt musi być zlokalizowany na terytorium RP. Ocena
1.    na       terytorium będzie dokonana w oparciu o dane zawarte w pkt. 9 wniosku o
     Rzeczypospolitej Polskiej dofinansowanie.
                   Weryfikuje się czy realizacja projektu rozpoczęła się po 1
                   stycznia 2007 roku. Oceny dokonuje się na podstawie dat
                   wpisanych we wniosku (pkt. 15).
     Realizacja
                   Ponadto badane jest, czy harmonogram realizacji projektu nie
     przedsięwzięcia mieści się
2.                  wykracza poza końcową datę realizacji Programu – 31.12.2015
     w ramach czasowych
                   r.
     działania PO IG
                   Szczegółowy termin rozpoczęcia projektu oraz jego
                   zakończenia powinien zostać zdefiniowany w umowie o
                   dofinansowanie.
     Wnioskowana     kwota Dla poddziałania 6.2.2 maksymalny poziom dofinansowania
3.
     wsparcia jest zgodna z projektów przekazywany Beneficjentowi ze środków
                                                     4
    zasadami   finansowania   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 %
    projektów           kosztów kwalifikowanych projektu, pozostałe 15% kosztów
    obowiązujących dla      kwalifikowanych Beneficjent zobowiązany jest pokryć z
    poddziałania         własnych środków.
                   Ocenie podlega czy kwalifikowalność wydatków jest zgodna z
                   Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
                   Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
                   wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako
                   Instytucję Zarządzającą POIG.
    Projekt jest zgodny z
    politykami          Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z politykami
    horyzontalnymi        horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia
    wymienionymi w art. 16 i   Rady (WE) nr 1083/2006.
4.
    17 Rozporządzenia Rady
    (WE)    nr  1083/2006   Wyjaśnienie kryterium znajduje się w Części Ogólnej
    (zgodnie z deklaracją     Przewodnika.
    wnioskodawcy)
    Przedmiot projektu nie
    dotyczy      rodzajów  Badane jest, czy działalność wnioskodawcy której dotyczy
    działalności         projekt może być wspierana w ramach PO IG.
    wykluczonych       z
5.                  W ramach działania wspierane mogą być wszystkie działalności
    możliwości    uzyskania
    wsparcia   w   ramach  z wyjątkiem: 01 (Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo) i 02
    danego działania PO IG    (Rybołówstwo i akwakultura).
    (jeśli dotyczy)

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE

                                                   Ocena
LP.  Nazwa kryterium         Opis kryterium
                                                   (0-1)
    Powierzchnia    terenu W pkt. 9 wniosku wnioskodawca określa dokładną
    zgłoszonego do wsparcia w powierzchnię terenu inwestycyjnego oraz załącza mapy i
1.
    ramach projektu jest nie szkice lokalizujące teren.
    mniejsza niż 15 ha

                  Wnioskodawca deklaruje zapewnienie trwałości rezultatów
                  projektu w wymaganym okresie (liczonym od daty
    Wnioskodawca    zapewnia zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o
2.   trwałość rezultatów projektu dofinansowanie projektu) poprzez podpisanie deklaracji
    przez okres minimum 5 lat  stanowiącej ostatnią części wniosku o dofinansowanie
                  projektu.KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE

                                                   Ocena
LP.  Nazwa kryterium         Opis kryterium
                                                   (0-1)
                    Ocena kryterium polega na sprawdzeniu czy projekt jest
                    spójny z dokumentami programowymi w szczególności czy
    Projekt jest zgodny z      cel projektu i jego uzasadnienie są zgodne z celami
1.   zakresem    i   celami   poddziałania 6.2.2 PO IG. Weryfikacji podlega m.in. stopień
    poddziałania 6.2.2 POIG     wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników programu
                    operacyjnego oraz stopień wpływu projektu na osiągnięcie
                    wskaźników osi priorytetowej.
    Plan     inwestycyjny    Kryterium jest oceniane na podstawie deklaracji
2.
    wnioskodawcy jest zgodny z   Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z

                                                       5
    przeznaczeniem terenu (tj.  planem zagospodarowania przestrzennego lub studium
    miejscowym     planem  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
    zagospodarowania       teren objęty projektem powinien być przeznaczony do
    przestrzennego lub studium  wykorzystania pod działalność gospodarczą, przemysłową,
    uwarunkowań i kierunków    produkcyjną lub aktywizację ekonomiczną.
    zagospodarowania
    przestrzennego).
                   Załącznikiem do wniosku są dokumenty potwierdzające
                   aktualny stan formalno-prawny. Wnioskodawca musi być
                   właścicielem terenu lub posiadać go w wieczystym
                   użytkowaniu.
                   W szczególności weryfikacji podlega, czy teren inwestycyjny
                   ma łączną powierzchnię co najmniej 15 ha. W przypadku,
    Stan formalno-prawny, w
                   gdy teren inwestycyjny będzie składać się z kilku części,
3.   tym własność terenu, jest
                   minimalna powierzchnia każdej z nich nie może być mniejsza
    uregulowany
                   niż 5 ha.
                   Dopuszcza się teren inwestycyjny składający się z kilku
                   nieruchomości nie graniczących ze sobą oraz podział każdej z
                   części  terenu  inwestycyjnego przez infrastrukturę
                   komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania
                   naturalne niezależne od czynnika ludzkiego, np. rzekę.
    Wnioskodawca zobowiązuje
    się,   że  dokumentacja
    powstała w wyniku prac
    studyjno-koncepcyjnych
                   Wnioskodawca składa oświadczenie będące zobowiązaniem
    przygotowana w projekcie
                   do wykorzystania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji
4.   zostanie wykorzystana do
                   projektu do wykonania określonej inwestycji w okresie 5 lat
    realizacji    określonej
                   od zakończenia niniejszego projektu.
    inwestycji w okresie 5 lat od
    zakończenia   niniejszego
    projektu np. ze środków
    RPO
                   Na podstawie analizy powiązania wskazanych wydatków z
                   charakterystyką projektu poddane jest ocenie czy wskazane
                   wydatki są uzasadnione z punktu widzenia określonych dla
                   projektu celów, racjonalnie wyliczone i adekwatne do
    Planowane   wydatki   są zakresu projektu.
    uzasadnione, racjonalne i
5.   adekwatne do zakresu i Oceniający weryfikuje zadeklarowane przez wnioskodawcę
    celów projektu oraz celów wydatki kwalifikowane pod kątem niezbędności każdego
    podziałania          wydatku dla realizacji projektu oraz osiągnięcia zakładanych
                   rezultatów
                   Oceny dokonuje się na podstawie pkt. 18 wniosku o
                   dofinansowanie.


KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE
/wagi punktowe- max. 100 pkt/

LP.  Nazwa kryterium        Opis kryterium                         Punktacja
    Projekt jest zlokalizowany  Podać dane zgodnie ze stanem faktycznym.
    na obszarze o wysokim     W sytuacji, gdy teren inwestycyjny składa się z kilku
    potencjale  rozwojowym   części, ostateczna punktacja w ramach podkryteriów a-h
1.   ocenianym na podstawie
                   dla całości terenu inwestycyjnego będzie stanowiła 64
    wartości   następujących
    wskaźników (max 64 pkt.):   średnią punktów przyznanych każdej z części obszaru.
                   Jednocześnie w sytuacjach, gdy ostateczna punktacja
                   przyznana dla całości terenu składającego się z kilku
                                                      6
                 części w ramach podkryteriów a-h ma wartość inną niż
                 wskazane w Przewodniku po kryteriach wyboru
                 finansowanych operacji w ramach PO IG wartości dla
                 danego podkryterium, punktację tego podkryterium
                 obniża się lub podwyższa do wartości przypisanej dla
                 największej spośród wszystkich części działek
                 wchodzących w skład zgłoszonego w projekcie terenu
                 inwestycyjnego.

a) lokalizacja, tj. miejsce w  W zakresie pkt a)
rankingu      potencjału
gospodarczego NUTS 3 wg     Oceniający przyzna punkty w zależności od wysokości stopy
bezrobocia            bezrobocia w podregionie (zgodnie z danymi Głównego
Możliwe uzyskanie max 10     Urzędu Statystycznego) za miesiąc poprzedzający miesiąc, w
pkt.:              którym złożono wniosek.
=<5%- 0 pkt,
powyżej 5 - 10 % - 3 pkt,
powyżej 10 – 15 % - 6 pkt,
powyżej 15 – 20 % - 8 pkt,
       > 20% -10 pkt

b) odległość od węzła      W zakresie pkt b)
komunikacyjnego,    tj
autostrady   lub  drogi    Oceniający przyzna punkty w zależności od odległości terenu
krajowej             objętego projektem od węzła komunikacyjnego tj. autostrady
Możliwe uzyskanie max 10     lub drogi krajowej..
pkt.:              Należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym.
  > 20 km – 0 pkt,
 20-10 km – 5 pkt,
  < 10 km - 10 pkt

c) odległość od portu      W zakresie pkt. c)
lotniczego
Możliwe uzyskanie max 6     Oceniający przyzna punkty w zależności od odległości terenu
pkt.:              objętego projektem od portu lotniczego.
>100 km – 0 pkt,         Należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Ponadto,
poniżej 100 – 50 km –3 pkt,   należy podać nazwę portu lotniczego.
< 50 km - 6 pkt

d) odległość od dużych
aglomeracji    miejskich   W zakresie pkt. d)
powyżej       50 000
mieszkańców           Oceniający przyzna punkty w zależności od odległości terenu
Możliwe uzyskanie max 8     objętego projektem od dużych aglomeracji miejskich powyżej
pkt.:              50 000 mieszkańców.
>50 km – 0 pkt,         Należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Ponadto,
50 – 20 km – 4 pkt,       należy podać nazwę aglomeracji miejskiej.
< 20 km – 8 pkt

e) dostępność infrastruktury
technicznej, tj. prąd, gaz,   W zakresie pkt. e)
woda, kanalizacja sanitarna i
deszczowa     (odległość  Oceniający przyzna punkty w zależności od odległości terenu
przyłącza każdego medium     objętego projektem od dostępnej infrastruktury technicznej, a
od granicy terenu)        więc pięciu rodzajów mediów: prądu, gazu, wody, kanalizacji
Punktacja:            sanitarnej i deszczowej (odległość przyłącza każdego medium
= >500 m – 0 pkt,        od granicy terenu).
< 500 m – 2 pkt,         Należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym.
                                                 7
   Na terenie lub na jego
   granicy -3 pkt. Maksymalnie
   – każde z ww. rodzajów
   mediów x 3 pkt = 15 pkt

   f) poziom wód podziemnych   W zakresie pkt. f)
   Możliwe uzyskanie max 5
   pkt.:             Oceniający przyzna punkty w zależności od poziomu wód
     <1,5 m – 0 pkt,     podziemnych na terenie objętym projektem.
     1,5-2m – 3 pkt,     Należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym.
     powyżej 2 m - 5 pkt

   g) ryzyko wystąpienia zalań W zakresie pkt. g)
   i osunięć
   Możliwe uzyskanie max 5 Oceniający przyzna punkty w zależności od występowania
   pkt             ryzyka zalań i osunięć na terenie objętym projektem, przy
                 czym możliwe będzie uzyskanie maksymalnej liczby
                 punktów w przypadku braku takiego ryzyka. W przypadku,
                 kiedy ryzyko występuje projekt nie otrzyma punktów.   h) przeszkody podziemne i W zakresie pkt. h)
   występujące na powierzchni
   terenu - 5 pkt         Oceniający przyzna punkty w przypadku braku przeszkód
                  podziemnych i występujących na powierzchni terenu objętego
                  projektem. W przypadku, kiedy przeszkody występują,
                  projekt nie otrzyma punktów.
                  Należy podać informacje na ten temat wg posiadanej wiedzy i
                  istniejącej dokumentacji.
   Wnioskodawca zobowiązuje
   się             do
   znalezienia/pozyskania
   inwestora, który zainwestuje
   na terenie, którego dotyczy
   projekt w terminie do 5 lat
   od zakończenia projektu
   Możliwe uzyskanie max. 16
   pkt.:
    brak     zobowiązania Oceniający przyzna punkty w zależności od rodzaju
2.    wnioskodawcy - 0 pkt    złożonego zobowiązania.                   16
    złożenie       przez
     wnioskodawcę
     odpowiedniego
     zobowiązania       i
     posiadanie dokumentów:
     -      oświadczenia
      wnioskodawcy – 10 pkt
     -  listu  intencyjnego
      strony/stron-13 pkt
     - umowy stron - 16 pkt
   Powierzchnia      terenu
   przygotowywanego      pod Oceniający przyzna punkty w zależności od wielkości
   inwestycję jest większa niż powierzchni terenu będącego przedmiotem projektu.
3.  20 ha (max. 20 pkt )      Oceny dokonuje się na podstawie informacji zawartych we 20
   Możliwe uzyskanie max. 20 wniosku – pkt 9 i załączonej do wniosku dokumentacji
   pkt.:             terenu.
   powyżej 20 do 30 ha - 6 pkt

                                                   8
powyżej 30 do 40 ha - 9 pkt
powyżej 40 do 50 ha -13 pkt
powyżej 50 do 60 ha - 16
pkt
 > 60 ha - 20 pkt
               9

								
To top