FACULTATEA DE MECANICA CATEDRA ORGANE DE MASINI by B6vDtfC

VIEWS: 108 PAGES: 1

									FACULTATEA DE MECANICA                                CATEDRA ORGANE DE MASINI
                               PLAN CALENDARISTIC
                      La disciplina ACTIONAREA SISTEMELOR MECATRONICE

Structura disciplinei (dupa planul de invatamant al Facultatii de Mecanica)
           CURS                       PROIECT          LABORATOR
Ore Sem. I      42                         14               14
   Nr.   CURS      Sala: lab. Mecatronica I (etaj 3)         LABORATOR                Lab. Mecatronica I
   sapt                                    PROIECT
       Denumire capitol, subcapitol                   Denumire lucrare
  1     Noţiuni generale privitoare la sisteme mecatronice si Protectia muncii; prezentarea laboratorului
       actionari mecatronice                       Cunoasterea constructiva a Statiei de distributie utilizand documentatia
       Sisteme mecatronice; Locul sistemului de actionare in cadrul tehnica (componente mecanice, pneumatice, electrice si electronice).
       unui sistem mecatronic; Ex: robotul, un sistem mecatronic Reglarea si punerea in functiune a statiei conform documentatiei
       - schema structurală, subsisteme componente;           tehnice. Scoaterea in evidenta a modului de obtinere de viteze rapide si
        Principii de alegere a sistemelor de acţionare; Prezentarea lente a motoarelor pneumatice prin utilizarea rezistentelor pneumatice
       generală a tipurilor de acţionări; Avantaje şi dezavantaje; in circuitele pneumatice (droselizare) precum si utilizarea vacuumului.
       Sistemul de acţionare al roboţilor
  2     Acţionarea hidraulică. Organizarea unei instalaţii TEMA: Denumire lucrare: Dimensionarea unui actuator
       hidraulice; Componenta instalatiilor de actionare hidraulica   electromagnetic liniar cu intrefier patrat utilizat pentru o aplicatie de
       Tipuri de sisteme de acţionare hidraulice; Particularităţi de pozitionare
       calcul la acţionarea cu motor hidraulic; Influenţa tipului Etapa 1: Enuntarea temei; Precizarea parametrilor ce caracterizeaza
       pompei asupra caracteristicilor energetice ale sistemelor de aplicatia; Schema variantei constructive impusa.
       acţionare hidraulică;
  3     Clasificarea motoarelor hidraulice; Simboluri si notatii Prezentarea tipului de automat programabil (AP); caracteristici tehnice,
       utilizate in hidraulica; Aparataj hidrostatic: aparataj de constructie hardware.
       comanda (aparataj de distributie, de reglare si control al Prezentarea mediului de programare FSTEC:
       debitului si presiunii, servodistribuitoare);           -descriere meniuri; crearea unui proiect; configurarea mediului de
                                        programare FSTEC; configurarea comunicarii cu AP; configurare intrari
                                        si iesiri; crearea listei de alocare.
  4     Aparataj hidrostatic: aparataj de comanda (aparataj de Etapa 2:
       distributie, de reglare si control al debitului si presiunii, Determinarea punctului de functionare al magnetului permanent
       servodistribuitoare) (continuare);                (calculul coeficientului de permanenta al circuitului magnetic,
       Aparataj auxiliar;                        intensitatea campului magnetic in intrefier etc.)
  5     Sistem hidraulic de poziţionare cu comandă secvenţială.      Crearea unui program STL (Statement list): Verificarea corectitudinii
       Sisteme electrohidraulice deschise cu comandă numerică;      programelor: erori de conceptie si de sintaxa; incarcarea unui proiect in
       Sisteme electrohidraulice de urmărire               AP
                                        Operanzi STL; operatori de un bit si multibit; structura unui program
                                        STL; instructiuni STL (SET, RESET, LOAD..TO, JMP.TO ,
                                        NOP);Aplicatii pe echipamente.
  6     Acţionarea pneumatică                       Etapa 3:
       Structura sistemelor de acţionare pneumatică; Stabilirea Stabilirea dimensiunilor magnetilor permanenti si a jugurilor de fier;
       schemei de acţionare pneumatică;                 Calculul si constructia bobinei
       Particularitati privind calculul actionarilor pneumatice
  7     Simboluri si notatii utilizate in pneumatica;           Instructiuni STL (contin.): INC, DEC, OR, EXOR, SHL, SHR, ROL,
       Aparataj pneumatic : aparataj de comanda (aparataj de ROR, CPL, INVSHIFT, BID, DEB.]
       distributie, de reglare si control al debitului si presiunii)   Temporizatoare (Timers); Aplicatii
                                        Numaratoare (Counters); Aplicatii
  8     Aparataj pneumatic auxiliar; Unităţi pneumatice de acţionare Etapa 4:
       cu regimuri diferite de mişcare;Unităţi pneumo-hidraulice de Sistemul de ghidare al ansamblului mobil al actuatorului; Calculul
       acţionare;                            constantelor de timp electrica si mecanica ale actuatorului
  9     Acţionări pneumatice particulare la roboţi industriali şi Conectarea On line si depanarea On line. Verificarea On line a
       manipulatoare;                          operanzilor de intrare-iesire.
       Structuri speciale de unităţi pneumatice de acţionare;      Aplicatii.
                                        Verificarea On line a starii programelor incarcate in AP. Gestiunea
                                        programelor.
  10    Acţionarea electrică                       Etapa 5:
       Motorul electric de curent continuu; Servomotorul de curent Desen de ansamblu (2D si 3D)
       continuu; Motoare electrice pas cu pas;
  11    Motoare electrice pas cu pas (continuare);            Aplicatii
       Motoare electrice pas cu pas rotative şi liniare; Motorul
       asincron trifazat.
  12    Motoare electrice liniare; Tendinţe în construcţia de motoare Etapa 6:
       electrice    pentru acţionarea roboţilor;           Desene elemente componente
       Acţionări speciale
       Actuatori chimici;
  13    Actuatori pe baza de aliaje cu memorie a formei; Actuatori Se da o testare individuala, fiecare student avand sarcina de a
       piezoelectrici;Actuatori magnetostrictivi;            crea un program conform sarcinii date si de a-l face sa
       Actuatori electrostatici; Actuatori optici etc.          functioneze pe echipamentul din laborator.
                                        Rezolvarea face posibila intrarea la examen.
                                        Obs. Se are in vedere includerea competentei dobandite intr-un
                                        certificat de competente.
  14    Elemente de transmitere a mişcării                Etapa 7:
       Amplasarea motoarelor de acţionare;Transmisii mecanice Predare proiect
       (reductoare, transmisii prin curele, lanţuri, pârghii articulate,
       şurub-piuliţă); Frâne;
MODUL DE EXAMINARE: Lucrare scrisa
MODUL DE NOTARE: Nota finala = 0,6xNota examen + 0,3x(Media notelor de la laborator si proiect)

                          Titular : Conf.dr.ing. Gh. PRISACARU

								
To top