Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

OKRO�NO DR�AVNO TO�ILSTVO VL JUBLJANI by 9X1VW9K

VIEWS: 110 PAGES: 5

									    OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI
                  LJUBLJANA
                  Slovenska 41
ZADEVA: ovadba zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih
pravic


Spodaj podpisani Iztok Šterbenc, stanujoč Poklukarjeva 17, 1000 Ljubljana, roj.: 5/4/1968, v
Ljubljani, vlagam zoper spodaj navedeno uradno osebo prijavo zaradi več kaznivih
dejanj po 261. členu KZ RS, kot sledi:


Na podlagi določil Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (SOZS) podpisani Iztok Šterbenc iz
Ljubljane dajem predlog, da pri pristojnem Okrožnem Državnem Tožilstvu uvede kazenske
postopke zoper odvetnika Mira Senice iz Ljubljane, zaradi utemeljenega suma, da je dne 7. 3.
2001 prevzel zastopanje Marjana Bevca, čeprav je vedel, da ga zaradi konflikta interesov ne
bi smel prevzeti, s čemer je storil hujšo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica
(3. točka 77. člena SOZS) storil in zaradi utemeljenega suma, da me je v času od 21. 6.
2001 naprej izsiljeval, da mu izstavim vnaprejšnje soglasje za gradnjo stanovanjskih objektov,
soglasje k predlogu za spremembo namembnosti po občinskem prostorsko ureditvenem planu,
da mu izročim 100.000,00 nemških mark in da v škodo svojega zemljišča prepustim Marjanu
Bevcu vzdolž mejne črte 60 cm pas, s čemer je storil kaznivo dejanje izsiljevanja po 218.
členu KZ ter kaznivo dejanje zlorabe uradnih pravic po 261. členu KZ. Podpisani
predlagam, da na podlagi predloženih dokazil uvede kazenske postopke zoper odvetnika Mira
Senico.


                  Obrazložitev:


1. Pobudnik predlagam, da se zoper Mira Senico uvede kazenske postopke. Pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik sem dne 4. 1. 2001 pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo
nadomestnega večstanovanjskega objekta na zemljišču par. št. 1261/1 in 1261/2 k.o. Vič.
Dovoljenje je postalo pravnomočno dne 22. 1. 2001.

Dokaz:
- gradbeno dovoljenje s klavzulo pravnomočnosti

2. V prvi točki navedeni parceli na zahodni strani mejita z nezazidanim stavbnim
zemljiščem, za katerega je UE v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ugotovila, da je
v lasti Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG). Upravna enota je GPG pozvala k izdaji
soglasja in ga tudi pridobila. Dne 7. 3. 2001 je preko odvetniške pisarne Mira Senice,
Marjan Bevc vložil predlog za obnovo postopka izdanega gradbenega dovoljenja. V
predlogu je navajal, da je lastnik sosednjega zemljišča on. Poleg predloga za obnovo
postopka je Bevc zoper mene, ki sem začel gradnjo na podlagi pravnomočnega
gradbenega dovoljenja, podal več kazenskih ovadb.


                        1
3. UE Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik je na Seničin predlog s sklepom obnovo
postopka dovolila. Zoper sklep se nisem pritožil, kajti nisem poznal namer Bevca in
Senice ter njunih medsebojno povezanih interesov. Ni mi bilo znano, da odvetnik Senica
na južni strani meji z Bevčevim zemljiščem in da sta zemljišča, namenjena zidavi vrtca
kupila z namero, da pri Oddelku za urbanizem Mestne občine Ljubljana dosežeta, da se
njihova namembnost spremeni v namembnost za gradnjo stanovanjskih blokov. Zoper
sklep o dovolitvi obnove postopka se torej nisem pritožil, saj je bilo gradbeno dovoljenje
izdano v skladu s predpisi in zaradi prepričanja, da je obnova postopka zgolj
formalnega pomena. MOL je spremembo PUP javno razgrnil 10. 4. 2001.

4. Po dovolitvi obnove me je odvetnik Senica pozval na nekaj sestankov v svojo pisarno,
na katerih me je grobo izsiljeval (kasetni posnetki) in mi grozil. Zahteval je, da mu
moram, če hočem, da preneha s pritožbami zoper gradbeno dovoljenje, plačati
100.000,00 nemških mark, podpisati soglasje, da se strinjam s spremembo namembnosti
na njegovem in Bevčevem zemljišču, da moram na svoje stroške prestaviti ograjo, ki
stoji na mejni črti med mojim in Bevčevim zemljiščem že več kot 30 let, tako da bo na
moje zemljišče za 60 cm odmaknjena od obstoječe. V zvezi s pripombo, ki sem jo podal
na spremembo namembnosti pri upravnem organu, so me opozarjali tudi upravni
delavci, da je odvetnik Senica v dogovorih z mestnimi oblastmi in da naj pripombe
umaknem (kasetni posnetki).

5. Po obnovi postopka za izdajo gradbenega dovoljenja je UE Ljubljana, enota Vič
Rudnik dne 19. 6. 2001 ponovno izdala gradbeno dovoljenje. Dne 21. 6. 2001 so me
petkrat poklicali iz odvetniške pisarne Senica po telefonu in me pozvali, da nemudoma
podpišem nekakšno pogodbo, da jim moram plačati 100.000 DEM, podpisati soglasje k
njihovemu projektu, datiranem z dne 6. 12. 2000 in podpisati, da se strinjam s
spremembo PUP-a oziroma zazidalnega načrta za njihovo zemljišče. Pozvali so me, da se
ob 16. 30 uri zglasim pri notarju Košaku, kjer naj bi overil svoj podpis na navedeni
pogodbi.

Dokaz:
- kopija predloženega soglasja
- kopija predložene pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij
- kasetni posnetek6. Predložene pogodbe nisem podpisal. Tudi ko bi na izsiljevanje pristal, zahtevanega
zneska 100.000,00 nemških mark ne bi imel kje vzeti. Dne 22. 6. 2001 so me iz odvetniške
pisarne Senica (odvetnik Nosan po naročilu odvetnika Senice) ponovno poklicali in mi
zagrozili, da v kolikor ne bom izpolnil postavljenih zahtev, me bo odvetnik Senica uničil.

7. Dne 29. 6. 2001 se je odvetnik Senica v imenu Bevca pritožil zoper novo izdano
gradbeno dovoljenje UE Ljubljana, izpostava Vič Rudnik. V času pritožbenega
postopka sem kljub očitno neupravičenem zahtevku naj ograjo vzdolž mejne črte
premestim v škodo svojega zemljišča z odmikom 60 cm to storil in o tem obvestil
pritožbeni organ. Prepričan sem bil, da sem s tem zadostil zahtevam pritožnika.
                      2
8. Dne 18. 10. 2001 sem zvedel, da naj bi bil odvetnik Senica preko osebnih navezav
posredoval pri Ministrstvu za okolje in prostor in da bo gospa Majda, ki vodi postopek,
izdala odločbo v mojo škodo. Dne 7. 11. 2001 sem prejel odločbo drugostopenjskega
organa, s katero je le-ta odpravil gradbeno dovoljenje UE Ljubljana, Izpostava Vič
Rudnik z dne 19.6. 2001 in zadevo vrnil v ponovno obravnavo in odločanje.

9. Dne 18. 12. 2001 je UE opravila ogled na kraju samem, da bi neposredno ugotovila
upravičenost pritožnikovih navedb. V prisotnosti vseh vabljenih strank je bilo
ugotovljeno, da ugovori pritožnika niso utemeljeni. UE ni našla nobenih zadržkov, zato
je že tretjič izdala gradbeno dovoljenje. Dne 13. 2. 2002 je Senica v imenu Bevca
ponovno vložil pritožbo, s katero izpodbija izdano gradbeno dovoljenje.

10. Iz gornjih navedb očitno izhaja, da je odvetnik Senica izpostavil problematiko meje
med mojim in Bevčevim zemljiščem brez vsake stvarne in pravne podlage in zgolj z
namenom, da bi me s tem privedel v stisko in da bi od mene izsilil plačilo navedenega
denarnega zneska in druge zgoraj navedene zahteve. Očitno je tudi, da odvetniku Senici
gospod Bevc kot moj neposredni sosed, v postopku službi le kot orodje, in da odvetnik
Senica ne varuje le Bevčevih interesov, ampak tudi in predvsem svoje interese. Kot
rečeno je odvetnik Senica pri mestnih oblasteh predlagal spremembo prostorsko
ureditvenega načrta, tako da bi se namesto sedanje namembnosti izgradnje vrtca
določila druga namembnost, gradnja stanovanjskih blokov. Ravnanje odvetnika Senice
je ne le šikanozno, v nasprotju z odvetniško etiko in v nasprotju s pravicami, ki jih ima
Bevc na podlagi postopkovnih in materialnih predpisov, pač pa ima vse znake kaznivega
dejanja izsiljevanj, s katerim poskuša sebi oziroma svojemu »slamnatemu« varovancu
pridobiti protipravno premoženjsko korist, in to z grobo grožnjo, da bo storil vse, da bi
mi preprečil pridobitev mojega gradbenega dovoljenja. Hkrati imajo ravnanja
odvetnika Senice vse znake kaznivega dejanje zlorabe uradnih pravic, ki jih kot nosilec
svobodnega poklica na podlagi Zakona o odvetništvu ima.

11. Odvetnik Senica je povsem zavestno prevzel zastopanje Bevca (in ga še vedno
zastopa), čeprav bi le to glede na zgoraj navedeno moral odkloniti. Njegovi interesi se
namreč povsem pokrivajo z interesi zastopanega Bevca, tako da Senica v postopku
zastopa predvsem svoje interese in bi zastopanje Bevcu moral odkloniti.

12. Zgoraj navedena kazniva dejanja in kršitev odvetniških dolžnosti odvetnika Senice
so več kot očitna. Odvetnik se povsem jasno zaveda, da je izdaja soglasja, ki ga od mene
zahteva, v nasprotju z zakonom (soglasje h gradnji je lastnik sosednjega zemljišča
oziroma druge nepremičnine upravičen dati na projekt v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja), prav tako dejstva, da je zahtevano plačilo denarnega zneska
brez vsakega temelja. Senica je očitno bil seznanjen, da sem za izgradnjo objekta najel
kredite in da sem v stiski, prav to stisko pa je na vse načine skušal odvetnik Senica
izrabiti za nezakonito prisvajanje denarja.
                      3
OBRAZLOŽITEV:
 1.) Prodaja parcele na Grbi V3 Vič (namenjena izgradnji otroškega vrtca), prostorsko
   ureditveni plan za to območje, naj bi bil na predlog v mestnem svetu spremenjen
   tako, da se poveča vrednost zemljišča za 4-krat. Namen spremembe je bil
   odgovornim uslužbencem MOL znan od l. 1994, vendar mestna občina ni
   uveljavila predkupne pravice. Namesto, da bi z nakupom zemljišča in ob njegovi
   prodaji po spremembi PUP-a zaslužilo mesto, pa je bilo zemljišče l. 1997 prodano
   odvetniku Miru Senici, ki je hkrati eden od pooblaščenih odvetnikov Mestne
   Občine Ljubljana, ter nekaterih občinskih javnih podjetij v Holdingu.
   Namembnost zemljišča na Grbi V3 je bila spremenjena v gosto stanovanjsko
   zidavo, čemur s peticijo nasprotuje 250 sosedov. Tako npr. naj bi bil že leta
   načrtovani vrtec na Grbi naenkrat nepotreben (po izjavi ga. Francke Trobec),
   čeprav so morali v vrtcih samo letos zavrniti 380 prošenj za naše malčke, in
   čeprav se stanovanjsko naselje okoli parcele za otroški vrtec na Grbi, iz leta v
   leto širi.

I.) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno premožensko
korist ali da bi komu prizadajala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih
pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, s čimer so storile kaznivo dejanje zlorabe uradnega
položaja ali upravnega postopka po 1. Ods. 261 čl. KZ RS.

II.) Če storilec z dejanjem iz prejšnega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice
drugega, s čimer so storile kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali upravnega postopka
po 2. Ods. 261. čl. KZ RS.

III.) Zgoraj navedene uradne osebe so torej z namenom, da bi sebi ali komu drugemu
pridobile protipravno premoženjsko korist izrabile svoj uradni položaj, s čimer so storile
kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali upravnega postopka po 3. Ods. 261 čl. KZ RS.

IV.) Če je storilec z dejanjem iz prejšnega odstavka pridobil veliko protipravno premoženjsko
korist in mu je šlo za to, da si pridobi tako korist, s čimer so storile kaznivo dejanje zlorabe
uradnega položaja ali upravnega postopka po 4. Ods. 261 čl. KZ RS.

Pooblaščeni odvetnik MOL in Holdinga Miroslav Senica, je tudi že kazensko ovaden,
ovadila ga je borza, ker je nespretno manevriral z delnicami Krke. Prav tako je tudi nespretno
manevriral z krediti RK, ki jih je dobil po najbolj ugodnih obrestnih merah. In, ko je RK
prodal zemljišče za 4. milijone DEM Avstricem, je ta denar več mescev na svojem računu
zadrževal odvetnik Miro Senica. (Časopisni članki)


Spodaj podpisani predlagam, da se zoper zgoraj navedenega uvede kazenske postopke.
                                Iztok Šterbenc


Dne: Ljubljana, 14. september, 2002
                        4
Priloge (dokazilne listine):

  1. Grba (Vila-Grbina):
     - CD posnetek
     - prošnja za posredovanje v pritožbenem postopku zoper gradbeno dovoljenje
      opr.št. 3515-204/2000
     - protest krajanov z 250 podpisi krajanov, ki nasprotujejo osnutku novega
      predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
      ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vič. Naslovljeno na več naslovov.
     - Protest zoper spremembo prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V3
      Vič, naslovljeno vsem mestnim svetnikom, priloga pripravljalna vloga, izpis iz
      mapne kopije o ureditvi meje Geodetske uprave Ljubljana, fotografija
      Geodetske uprave Ljubljana iz leta 1977 o stanju v naravi – žičnata ograja,
      ponujeni sporazum, dogovor (napisan v odvetniški pisarni Senica), ponujeno
      soglasje o pravici gradnje, zahtevek za umik pripomb na spremembo
      zazidalnega načrta, zahteva za plačilo denarnega zneska.
     - Odločbo UE Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik
     - Odgovor na pritožbo
     - Pritožba Marjan Bevc, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
     - Enotno dovoljenje za gradnjo
     - UE Ljubljana, izpostava Vič Rudnik, zapisnik o ustni obravnavi združeni z
      ogledom na krajem samem.
     - Spremenjena zahteva, da se izvede enotni postopek.
     - UE Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik, narok za ustno obravnavo z ogledom na
      kraju samem.
     - UE Ljubljana, izpostava Vič Rudnik, zapisnik o tehničnem pregledu objekta
      Vila-Grbina, Poklukarjeva 17, Ljubljana.
     - MOP, odločba
     - Tožba na upravni spor, opr. Št. 350-02-423/01-FM
     - Odgovor na pritožbo
     - Pritožba Marjan Bevc, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
     - UE Ljubljana, izpostava Vič Rudnik
     - Dogovor, ki sem ga prejel od odvetnika Senice.
     - UE Ljubljana, izpostava Vič Rudnik, zapisnik
     - Pritožba Marjan Bevc, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, urgenca.
     - Stranka Iztok Šterbenc, pripombe na javno razgrnitev osnutka Odloka o …
     - Miro Senica, Urbanistična informacija o spremembi prostorsko izvedbenega
      akta za zemljišča parc.št. ….
     - GRADBENO DOVOLJENJE, ODLOČBA JE PRAVNOMOČNA! UE
      Ljubljana, izpostava Vič Rudnik
     - UE Ljubljana, izpostava Vič Rudnik, odločba 3514-40/00
     - Mestna Občina Ljubljana, štev 12146-00/JB
     - Lokacijska informacija, MOL, LUZ
     - Lokacijsko dovoljenje, UE Ljubljana, izpostava Vič Rudnik
     - Datumski preglednik dogodkov pri gradnji Vila-Grbina
     - Časopisni članki
                      5

								
To top