Ksztalcenie Blokowe by 9X1VW9K

VIEWS: 15 PAGES: 18

									Kształcenie Blokowe
      Prezentacja na radę
      szkoleniową
      obejmująca tematykę
      kształcenia blokowego,
      wykonana w programie
      MS Power Point.


      Wykonał : mgr Roman Waraksa
        Gąbino, 19 grudnia 2000
    W celu integracji wiedzy
      nauczanej w szkole
    podstawowej wprowadzono:

• Kształcenie zintegrowane w klasach I-III
• Bloki przedmiotowe
• Ścieżki edukacyjne
   Ścieżki edukacyjne w szkole
       podstawowej
•  Edukacja prozdrowotna
•  Edukacja ekologiczna
•  Edukacja czytelnicza medialna
•  Wychowanie do życia w społeczeństwie
Wychowanie do życia w
społeczeństwie obejmuje
      • a) wychowanie do życia w
       rodzinie

      • b) wychowanie regionalne
       – dziedzictwo kulturowe
       w regionie

      • c) wychowanie
       patriotyczne i
       obywatelskie
     Ważniejsze treści edukacji
       prozdrowotnej

•  Higiena ciala, i miejsca pracy
•  Bezpieczeństwo na drodze i podczas zabaw
•  Odżywianie
•  Problemy osób niepełnosprawnych
•  Zagrożenia cywilizacyjne
•  Środki odużające
•  Zabawy ruchowe i organizacja czasu pracy
•  Podstawowe zasady relacji międzyludzkich
Ważniejsze treści edukacji ekologicznej

     • Wpływ codziennych czynności na
      stan środowiska
     • Style życia a zasoby naturalne
     • Zmiany środowiska naturalnego w
      najbliższym otoczeniu
     • Degradacja środowiska – przyczyny,
      wpływ na zdrowie, związek z
      działalnością człowieka
     • Obszary chronione
Edukacja czytelnicza i medialna - treści

      • Dzieje pisma, książki, prasy
      • Rodzaje wydawnictw
      • Proces porozumiewania się
      • Rodzaje mediów
      • Komunikacja werbalna i niewerbalna
      • Teatr
      • Funkcje i charakterystyka
       komunikatów medialnych
      • Podstawowe elementy języka
       poszczególnych mediów
      • Selektywność doboru informacji
Wychowanie do życia w rodzinie - treści
• Podstawowe funkcje
 rodziny
• Przekaz wartości i tradycji
 w rodzinie
• Macierzyństwo i ojcostwo
• Ciąża i rozwój dziecka
• Higiena okresu
 dojrzewania
• Różnice i podobieństwa
 między płciami
• Istota koleżeństwa i
 przyjażni
• Mass media – kryteria
 doboru treści
    Wychowanie patriotyczne i
       obywatelskie
•  Godło i hymn państwowy
•  Utwory literackie, filmy i pieśni patriotyczne
•  Lokalne miejsca pamięci narodowej
•  Sylwetki wielkich Polaków
•  Samorząd szkolny
•  Samorząd terytorialny
•  Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo
•  Prawa i obowiązki obywatelskie
•  Wartości i normy życia społecznego
 Edukacja regionalna – ważniejsze
        treści
• Najbliższe otoczenie domu, szkoły
• Ogólna charakterystyka geograficzna i
 kulturowa regionu,podstawowe
 nazewnictwo
• Gwara lokalna
• Historia regionu
• Tradycje, obyczaje i święta regionalne
• Miejscowe podania, muzyka, przysłowia,
 architektura i sztuka
• Sylwetki osób zasłużonych dla regionu
   Drugi etap edukacyjny obejmuje
    następujące przedmioty
•  Język polski
•  Historia i społeczeństwo
•  Sztuka /plastyka, muzyka/
•  Język obcy
•  Matematyka
•  Przyroda
•  Technika
•  Informatyka
•  Wychowanie fizyczne
•  Język mniejszości narodowych
•  Etyka /nauczanie religii regulowane jest odrębnie/
   Blok przyroda zawiera
  następujące treści i elementy
• Treści geograficzne

• Treści biologiczne

• Elementy fizyki

• Elementy chemii
 Nauczanie przyrody obejmuje
      trzy sfery
• Najbliższa okolica

• Kraj ojczysty

• Planeta Ziemia
  W bloku przyroda analizowane
   są następujące komponenty
•  Krajobraz
•  Powietrze
•  Woda
•  Skały i gleby
•  Flora i fauna
•  Człowiek
•  Ochrona środowiska
   Ramowy plan nauczania dla szkoły
       podstawowej
                  II ETAP EDUKACYJNY ( kl. IV-VI )

              ZAJĘCIA EDUKACYJNE             Liczba godzin tygodniowo
                                    W ciągu trzech lat

Język polski
Historia i społeczeństwo
                                    }23
Sztuka
Język obcy                                8

Matematyka                                12

Przyroda                                 9

Informatyka i technika                          2

Wychowanie fizyczne                            9

Religia i etyka                              6

Godziny z wychowawcą                           3

Godziny do dyspozycji dyrektora                     12
   Ramowy plan nauczania dla klasy VI w
     roku szkolnym 2000/2001
                  Klasa VI

Język polski                  5

Język obcy                   2

Matematyka                   4

Historia                    1
Geografia                   1 }+1
Biologia z higieną               1
Fizyka                     1 }+1
Technika z elementami informatyki
Plastyka                    }4
Muzyka
Wychowanie fizyczne              3

Godz. Do dyspozycji wych.           1

Godz. do dyspozycji dyrektora         1

Religia /Etyka                 2
Wszystkim za uwagę serdecznie
 dziękuje autor prezentacji

    Życzę owocnej pracy

								
To top