Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA DO SZKOLY PODSTAWOWEJ by HC120520103941

VIEWS: 0 PAGES: 55

									      PROGRAM NAUCZANIA
           MATEMATYKI
    W KLASIE INTEGRACYJNEJ
        (II ETAP EDUKACYJNY)

       opracowany przez mgr inż. Barbara Jedut
nauczyciela informatyki i matematyki w Szkole Podstawowej nr 7
           z Oddziałami Integracyjnymi
                w Zamościu
Program opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie kształcenia ogólnego ( D.U. NR 14 z dnia
            23 lutego 1999 r., poz. 129 )                Zamość 2001
SPIS TREŚCI
   Wstęp ......................................................................................................  3

 1. Opis programu ........................................................................................      4

 2. Cele edukacyjne ......................................................................................      7

 3. Treści nauczania .....................................................................................      8

     - klasa 4 ...........................................................................................   8

     - klasa 5 ........................................................................................... 11

     - klasa 6 ........................................................................................... 14

 4. Procedury osiągania celów i ewaluacja .................................................. 18

 5. Przewidywane osiągnięcia uczniów ....................................................... 22

     - klasa 4 ........................................................................................... 22

     - klasa 5 ........................................................................................... 23

     - klasa 6 ........................................................................................... 26

 6. Strategie i uwagi do realizacji programu ................................................ 28

 7. Założenia dydaktyczne i wychowawcze koncepcji programu ...............                     29

   Proponowane pomoce dydaktyczne .......................................................             31

   Bibliografia ............................................................................................. 32

   Przykładowe rozkłady materiału ............................................................ 33

     - klasa 4 I semestr .......................................................................... 33

     - klasa 5 ........................................................................................... 40

     - klasa 6 I semestr .......................................................................... 50                                                           2
          "...Potrzeby osób niepełnosprawnych są normalnymi potrzebami
        ludzi, którzy z pewnych względów słabsi pozostaną zawsze osobami
        dążącymi do pełnego wyrażenia własnej wartości. Wsparte skuteczną
        pomocą mogą wyzwolić w sobie niespożytą energię oraz wartości o
        wielkim znaczeniu dla całej wspólnoty..."


                                   Jan Paweł II
WSTĘP
   Program nauczania matematyki w klasach 4-6 jest kontynuacją
zintegrowanego programu nauczania w klasach 1-3. Mimo, że matematyka jest
teraz samodzielnym programem, w dalszym ciągu uwzględnia się w programie
podstawowe relacje dziecka wobec najbliższego i dalszego środowiska, wobec
zagadnień przyrodniczych i społecznych, kulturowych i technicznych
  W systemie kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych klasy
integracyjne zajmują ważne miejsce. Włączenie tych dzieci do społeczności
zwykłych klas w zwykłych szkołach jest korzystne zarówno dla uczniów
niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych.
  Program jest skorelowany z innymi przedmiotami, wykorzystuje on
wiadomości z innych dziedzin wiedzy. Zdobyte umiejętności z dziedziny
matematyki mają duże znaczenie w życiu uczniów, sprzyja ich integracji
ze środowiskiem rówieśniczym i ludzi dorosłych.
                                        3
1. OPIS PROGRAMU

  Niniejsze opracowanie jest autorską propozycją programu nauczania
matematyki w klasie integracyjnej (modyfikacja programu szkoły masowej i
specjalnej). Dotyczy matematyki nauczanej w II etapie edukacyjnym. Program
został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł
sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego
myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych
problemów. Program ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie
uzdolnień dzieci.
  Integracja rozumiana jako wspólne wychowanie i nauczanie dzieci pełno i
niepełnosprawnych o różnych potencjalnych możliwościach rozwojowych
zakłada konieczność liczenia się z różnorodnością ich potrzeb i możliwości.
Samo przebywanie dzieci ze sobą bez pełnego rozpoznania ich potrzeb
edukacyjnych, pozaedukacyjnych i ich zaspokajania nie jest integracją. Jest to
możliwe tylko wtedy, gdy nie oczekuje się, że dzieci niepełnosprawne będą
osiągały zadawalające wyniki, tzn. takie same jak inni pełnosprawni rówieśnicy.
Muszą zatem istnieć zróżnicowane profile wymagań i koncepcje zajęć
integracyjnych.
  Ostatnie   badania   neuropediatrów  (Goldman,  Rakios,  Kołakowska)
wskazują  na   znaczne   możliwości   kompensacyjne.  Ma   to  związek
z plastycznością   mózgu,   co  oznacza   zdolność  ośrodków    korowych
do organizacji nowych połączeń synaptycznych. Wskazują oni, że jeżeli
właściwie stymulować z zewnątrz, proponując wykonanie przez dziecko zadań
aktywizujących pracę zaburzonej sfery, to możliwe jest uaktywnienie obszarów
dotąd nieaktywnych. Wskazują oni też na duży udział sfery emocjonalnej
w procesie uczenia; czyli, że dziecku uczy się lepiej gdy samo chce. Proces                                          4
uczenia należy rozpoczynać od czynności, które są użyteczne w życiu
codziennym. Należy uwzględniać dynamiczny aspekt niepełnosprawności.
  W integracji dzieci nie muszą walczyć o stopnie, ale mogą wzrastać
w atmosferze  tolerancji,  wzrastać   w   człowieczeństwie   z  motywacją
do poszerzania wiedzy i podnoszenia swoich osobistych umiejętności.
Odwołując się do starej zasady pedagogicznej Pestaloziego z 1790 r., która
wskazuje, że muszą się zmierzyć tylko i wyłącznie z samym sobą.
  Punktem odniesienia do analizy interpretacji i wartościowania postępów
edukacyjnych uczniów stała się tylko i wyłącznie ich własna indywidualność i
stan ich możliwości rozwojowych.
  Nowe możliwości, swoisty pluralizm edukacyjny stały się możliwe po 1989
roku kiedy opowiedziano się za kreowaniem społeczeństwa rządzącego się
demokratycznymi prawami i regułami życia. Tak więc każdy nauczyciel, który
chce i potrafi, może realizować w szkolnictwie publicznym projekt osobistych
rozwiązań parcjalnych lub globalnych w sferze organizacji programowej lub
wychowawczej   w  ramach   jednej    klasy  lub  ciągu  klas.  Zostało
to usankcjonowane Ustawą Oświatową z 1991 r. a następnie zarządzeniem
Nr 18 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez placówki publiczne oraz
zarządzeniem Nr 29 z dnia 15 października 1993 r w sprawie zasad
organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.
  Zasady   organizowania   kształcenia     uczniów  niepełnosprawnych
w integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zostały
określone w zarządzeniu MEN z dnia 4 października 1993 r (DzUrz. MEN Nr 9
poz.36) oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 10 grudnia 1999 zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów....(DzU Nr 2 z 2000 r. poz. 20).
  Szczegółowy rozkład lekcji został tak skonstruowany, aby uczeń
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi wspólnie z zespołem klasowym
zapisywał ten sam temat lekcji (tam gdzie jest to możliwe) i realizował te same


                                         5
zagadnienia, lecz w stopniu dostosowanym do jego możliwości. Taki sposób
realizacji materiału ma względy humanitarne – nauczyciel nie podkreśla ciągle
w obecności zespołu klasowego, że uczeń realizuje inny program.
  W programie szczególną uwagę zwraca się na zrozumienie poznanej
wiedzy, nabycie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym. Treści
programowe realizowane są najpierw poprzez odwoływanie się do konkretów
z otoczenia dziecka, a później dopiero do opisu słownego i symboliki
matematycznej.
                                      6
2. CELE EDUKACYJNE
  Głównym celem nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej
jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem cech jego
osobowości, uzdolnień i możliwości.
  Natomiast cele szczegółowe – to przede wszystkim opanowanie
wiadomości i umiejętności koniecznych do podjęcia nauki na etapie III –
w gimnazjum.
  Wśród wielu celów edukacyjnych w programie akcentuje się cele
matematycznej edukacji dzieci. Koncentrują się one wokół:
   posługiwania się językiem matematycznym oraz jego symboliką
   w opisywaniu rzeczywistości,
   rozumienia, redagowania i korzystania z tekstu matematycznego,
   przyswajania podstawowych pojęć, tworzenia wzorów, definicji,
   twierdzeń,
   stosowania algorytmów, definicji, twierdzeń,
   poszukiwania i odczytywania informacji w różnych źródłach,
   rozwiązywania zadań, problemów praktycznych i teoretycznych,
   zbierania, porównywania, uogólniania, uszczegółowiania,
   pobudzania ciekawości poznawczej, rozwijania matematycznych
   zainteresowań i doskonalenia predyspozycji psychicznych,
   doskonalenia umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej,
   umacniania więzi klasowej,
   kształtowania postawy tolerancji,
   doskonalenia umiejętności koncentracji uwagi,
   kształtowania wytrwałości, zdyscyplinowania, staranności.
                                     7
  3. TREŚCI NAUCZANIA
  Materiał nauczania, zawarty w tym programie zawiera wszystkie treści
określone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego opublikowanej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dla dzieci ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi część treści edukacyjnych ma charakter fakultatywny, a pozostałe
są dostosowane do ich możliwości.


Klasa 4

I. LICZBY NATURALNE
  Działania w zbiorze liczb naturalnych – rachunek pamięciowy.
   - Dodawanie pamięciowe. Własności dodawania
   - Odejmowanie pamięciowe. Odejmowanie jako działanie odwrotne
     do dodawania.
   - Porównywanie różnicowe.
   - Dodawanie i odejmowanie liczb. Kolejność wykonywania działań.
   - Mnożenie pamięciowe. Własności mnożenia.
   - Dzielenie pamięciowe. Własności dzielenia.
   - Dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia.
   - Dzielenie z resztą.
   - Porównywanie ilorazowe.
   - Obliczanie wartości prostych wyrażeń zawierających kilka działań.
   - Rozwiązywanie zadań tekstowych na zastosowanie czterech działań.
   - Przykłady kwadratów i sześcianów liczb naturalnych.


  Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym. Znaki
   rzymskie.
   - Zapisywanie i odczytywanie liczb w pozycyjnym systemie
     dziesiątkowym. Pisanie liczb słowami.

                                      8
   - Przedstawianie liczb naturalnych na osi liczbowej.
   - Porównywanie liczb.
   - Rzymski sposób zapisywania liczb.
 Działania w zbiorze liczb naturalnych – rachunek pisemny.
   - Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym.
   - Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem dodawania i odejmowania
     pisemnego liczb naturalnych.
   - Mnożenie sposobem pisemnym liczby naturalnej przez liczbę
     jednocyfrową i dwucyfrową – treści fakultatywne dla dzieci
     ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
   - Dzielenie sposobem pisemnym liczby naturalnej przez liczbę
     jednocyfrową i dwucyfrową - treści fakultatywne dla dzieci
     ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
   - Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem rachunku pisemnego.


II. UŁAMKI DZIESIĘTNE - treści fakultatywne dla dzieci
 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.


   - Wyrażenia dwumianowane.
   -  Przedstawienie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków
     dziesiętnych i ułamków dziesiętnych za pomocą wyrażeń
     dwumianowanych - treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi
     potrzebami edukacyjnymi.
   - Przedstawienie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej.
   - Porównywanie ułamków dziesiętnych.
   - Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
   - Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,...
   - Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem działań na ułamkach
     dziesiętnych.


                                      9
 III. UŁAMKI ZWYKŁE
  - Ułamek jako część całości.
  - Ułamek jako iloraz dwóch liczb naturalnych.
  - Ułamki właściwe i niewłaściwe. Liczby mieszane.
  - Przedstawianie ułamków zwykłych na osi liczbowej.
  - Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych. Równość ułamków.
  - Porównywanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach i
    o jednakowych licznikach.
  - Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
  - Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
  - Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem dodawania i odejmowania
    ułamków zwykłych.


IV. FIGURY GEOMETRYCZNE
  - Podstawowe figury geometryczne: punkt, prosta, półprosta, odcinek.
  - Kreślenie i mierzenie odcinków. Metryczny układ jednostek.
  - Łamana. Kreślenie i mierzenie łamanej.
  - Kąt, rodzaje kątów.
  - Jednostki miary kąta. Mierzenie kątów za pomocą kątomierza.
  - Proste i odcinki prostopadłe.
  - Proste i odcinki równoległe.
  - Prostokąt i kwadrat.
  - Obwód prostokąta i kwadratu.
  - Skala, plan.
  - Pole prostokąta. Jednostka pola.
  - Okrąg i koło.
                                      10
KLASA 5


I. LICZBY NATURALNE
  - Zapisywanie, odczytywanie i porównywanie liczb naturalnych.
    Liczby naturalne na osi liczbowej.
  - Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.
  - Mnożenie i dzielenie licz naturalnych.
  - Przykłady potęgowania liczb naturalnych.
  - Działania na liczbach naturalnych.
  - Cechy podzielności liczb naturalnych. Liczby pierwsze i liczby
    złożone.
 II. UŁAMKI ZWYKŁE
  - Zapisywanie i odczytywanie, skracanie i rozszerzanie oraz
    porównywanie ułamków zwykłych.
  - Ułamki zwykłe na osi liczbowej.
  - Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.
  - Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne - treści
    fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne - treści
    fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Mnożenie ułamków zwykłych - treści fakultatywne dla dzieci ze
    specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Przykłady potęgowania ułamków zwykłych - treści fakultatywne
    dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Dzielenie ułamków zwykłych - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
                                    11
III. UŁAMKI DZIESIĘTNE           ZAGADNIENIA
                       PRAKTYCZNE
                      Treści dla dzieci ze specyficznymi
                      potrzebami edukacyjnymi
- Zapisywanie i odczytywanie oraz     - Wyrażenia dwumianowane.
  porównywanie ułamków          - Uczymy się ważyć. Jednostki.
  dziesiętnych.              - Rozwiązywanie zadań w
- Ułamki dziesiętne na osi liczbowej.     sytuacjach praktycznych.
- Dodawanie i odejmowanie         - Liczymy pieniądze i płacimy.
  ułamków dziesiętnych.          - Rozwiązywanie zadań
- Szacowanie.                 w sytuacjach praktycznych.
- Mnożenie i dzielenie ułamków       - Jednostki miary czasu.
  dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...  - Obliczenia zegarowe.
- Mnożenie i dzielenie ułamków       - Obliczenia kalendarzowe.
  dziesiętnych przez liczby naturalne.  - Cyfry rzymskie.
- Mnożenie ułamków dziesiętnych.
- Przykłady potęgowania ułamków
  dziesiętnych.


IV. KĄTY I TRÓJKĄTY
  - Proste i odcinki na płaszczyźnie.
  - Rodzaje kątów, mierzenie i rysowanie kątów.
  - Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe - treści fakultatywne dla dzieci
   ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Kąty odpowiadające i kąty naprzemienne - treści fakultatywne
   dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Pojęcie wielokąta, nazywanie i rysowanie wielokątów.
  - Własności trójkątów.
  - Pole trójkątów.


                                      12
V. WIELOKĄTY
  - Figury przystające.
  - Podstawowe własności czworokątów - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
  - Prostokąty.
  - Własności równoległoboków - treści fakultatywne dla dzieci ze
    specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Pola równoległoboków - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi .
  - Trapezy i deltoidy - treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi
    potrzebami edukacyjnymi.
  - Klasyfikacja czworokątów.


VI. GRANIASTOSŁUPY           DZIAŁANIA W ZAKRESIE
  PROSTE                TYSIĄCA
                     Treści dla dzieci ze specyficznymi
                     potrzebami edukacyjnymi
 - Prostopadłościany.          - Liczenie pełnymi setkami do 1000.
 - Graniastosłupy proste.        - Dodawanie i odejmowanie pełnymi
                      setkami.
 - Siatki graniastosłupów prostych.   - Dodawanie i odejmowanie pisemne
                      bez przekraczania progu
                      dziesiątkowego.
 - Graniastosłupy prawidłowe.      - Mnożenie i dzielenie pełnych
                      dziesiątek przez liczbę jednocyfrową.
 - Pola powierzchni graniastosłupów   - Mnożenie i dzielenie liczby
  prostych.               dwucyfrowej przez jednocyfrową.
 - Objętości prostopadłościanów.    - Dzielenie z resztą.                                       13
 - Objętości graniastosłupów prostych. - Mnożenie pisemne przez liczbę
                        jednocyfrową.
                      - Dzielenie pisemne przez liczbę
                        jednocyfrową.


Klasa 6


I. LICZBY NATURALNE
   - Zapisywanie, odczytywanie i porównywanie liczb naturalnych.
     Liczby naturalne na osi liczbowej.
  - Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.
  - Mnożenie i dzielenie licz naturalnych.
  - Przykłady potęgowania liczb naturalnych.
  - Działania na liczbach naturalnych.


II. UŁAMKI ZWYKŁE
  - Zapisywanie i odczytywanie, skracanie i rozszerzanie oraz
     porównywanie ułamków zwykłych.
  - Ułamki zwykłe na osi liczbowej.
  - Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.
  - Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne.
  - Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne - treści
     fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
  - Mnożenie ułamków zwykłych - treści fakultatywne dla dzieci
     ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
  - Przykłady potęgowania ułamków zwykłych - treści fakultatywne
     dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
  - Dzielenie ułamków zwykłych - treści fakultatywne dla dzieci
     ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.


                                       14
III. UŁAMKI DZIESIĘTNE


  - Zapisywanie i odczytywanie oraz porównywanie ułamków
    dziesiętnych.
  - Ułamki dziesiętne na osi liczbowej.
  - Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
  - Szacowanie.
  - Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... -
    treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami
    edukacyjnymi.
  - Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne -
    treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami
    edukacyjnymi.
  - Mnożenie ułamków dziesiętnych - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
  - Przykłady potęgowania ułamków dziesiętnych - treści fakultatywne
    dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.


IV. LICZBY CAŁKOWITE
  - Porównywanie liczb całkowitych.
  - Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych - treści fakultatywne
    dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
  - Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
  - Potęgowanie liczb całkowitych - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
                                      15
V. LICZBY WYMIERNE
   - Porównywanie liczb wymiernych.
   - Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych - treści fakultatywne
    dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
   - Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
   - Potęgowanie liczb wymiernych - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
   - Pierwiastkowanie liczb wymiernych - treści fakultatywne dla dzieci
    ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.


VI. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
   - Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
   - Mnożenie sum algebraicznych przez liczby.
   - Równania.


VII. PROCENTY - treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi
  potrzebami edukacyjnymi.
   - Procent jako ułamek.
   - Obliczenia procentowe.
   - Diagramy.


VIII. PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - treści fakultatywne
   dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
   - Układ współrzędnych.
   - Punkty o współrzędnych całkowitych.
   - Punkty o współrzędnych wymiernych.
                                      16
IX. KONSTRUKCJE
  - Oś symetrii.
  - Odcinki.
  - Kąty.
  - Proste.
  - Trójkąty.


X. OKRĘGI, KOŁA, KULE, SFERY
  - Okręgi i koła.
  - Położenie dwóch okręgów.
  - Położenie okręgu i prostej.
  - Kule i sfery - treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi
    potrzebami edukacyjnymi.


XI. WIELOŚCIANY
  - Graniastosłupy.
  - Ostrosłupy - treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi
    potrzebami edukacyjnymi.
  - Inne wielościany - treści fakultatywne dla dzieci ze specyficznymi
    potrzebami edukacyjnymi.
                                    17
4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW I EWALUACJA

  Drugi etap edukacyjny, to okres intensywnych przemian w sferach
fizycznych, psychicznych i społecznych dziecka. Nauczyciel organizując zajęcia
musi uwzględniać zróżnicowany poziom intelektualny dzieci i różne możliwości
w zakresie opanowania materiału programowego. W czasie zajęć należy
zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności.
  Idea integracji opiera się na poglądzie, iż podstawą wychowania i
nauczania jest zrozumienie potrzeb dziecka      i jak najlepsze ich
zaspokojenie. W klasie potrzeby dziecka są zaspokajane przez stawianie
odpowiednich zadań.
  Środowisko edukacyjne zostało tak zorganizowane, aby zminimalizować
skutki niepełnosprawności i wydobyć z dziecka to , co w nim dobre.
Najważniejszy jest przy tym rozwój emocjonalny, duchowy i własna aktywność.
Różnorodność potrzeb należy uwzględniać u wszystkich dzieci. W klasie
integracyjnej został połączyć programy: ogólny i terapeutyczny, uwzględniający
różnorodność potrzeb dziecka Uczniowie realizują program weryfikowany i
dostosowany do ich potrzeb i możliwości.
  Na drugim poziomie kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi należy uwzględnić przede wszystkin1 intelektualne i emocjonalne
możliwości dziecka. Nauczyciel musi zdawać sobie sprawę z faktu, że pojęcia
matematyczne uczniów są kształtowane w ścisłym związku z sytuacjami, które
dziecko spotyka w obszarze codziennego życia. Większość uczniów dokonuje
pamięciowych operacji związanych z dokonywaniem zakupów stosowaniem
pojęć geometrycznych, liczeniem na konkretach itp. Matematyka przybliża
zależności związane z innymi przedmiotami, ułatwia zrozumienie zagadnień
historycznych, ekonomicznych, zdrowotnych i gospodarczych.
                                      18
  Nauczanie matematyki w klasach 4 - 6 powinno zmierzać od przechodzenia
od operacji konkretnych do abstrakcyjnych. Ważnym sposobem osiągania
zamierzonych celów jest zainteresowanie uczniów matematyką, odwoływanie
się do ich emocjonalnych odczuć i przeżyć. Środkiem do osiągnięcia celów
będzie głównie praca z całym zespołem klasowym, praca w grupach i
działalność praktyczna uczniów. Dobrym rozwiązaniem byłyby zeszyty ćwiczeń
zawierające symbole, grafy, tabelki i rysunki ilustrujące konkretne zadania i
problemy. Zeszyt ćwiczeń powinien dostarczać materiału zadaniowego
dla ucznia, stanowiąc jednocześnie integralną całość z rozkładem materiału,
opracowanym w zależności od poziomu intelektualnego danej klasy.
Dostarczając zadań o różnym stopniu trudności umożliwi różnicowanie treści i
indywidualizację nauczania.

  Praca w grupach daje większe możliwości zarówno uczniowi słabszemu jak
i zdolnemu. Zawiera możliwość podziału pracy w zespole, gdzie każdy jego
członek wykonuje zadania na miarę swoich możliwości. Tego typu zajęcia
działają aktywizująco, stwarzają nauczycielowi możliwość do obserwacji i
ukierunkowania   drogi  wykonania  zadania.   Praca  w  grupach  uczy
odpowiedzialności za działania własne i sukces grupy.
  Dziecko rozwija się i uczy poprzez interakcje z innymi, poprzez aktywne
działanie,  pracując  w   grupach.  Realizacji  programów   ogólnych  i
terapeutycznych sprzyja styl pracy w klasie polegający na pracy wokół tego
samego tematu. Każde dziecko pracuje na miarę swoich możliwości i
przyczynia się swoją indywidualną pracą do realizacji wspólnego celu.
Dzieci dostają odpowiednio zróżnicowane pod względem trudności zadania
(koncepcja programu spiralnego J. Brunera). Najwyższy stopień zrozumienia
zadania dla dzieci zdolnych i najniższy zrozumienia zadania dla dzieci
opóźnionych.
                                        19
  Organizując pracę z uczniami należy pamiętać, że zaangażowanie i efekty
działania podtrzymują motywację i dają satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach.
Nie można zniechęcać dzieci zbyt trudnymi zadaniami. Dziecko musi przeżyć
sukces.  Indywidualizujemy    nauczanie  przy  jednoczesnym  zachowaniu
wspólnoty w grupie. Wspólnocie klasowej sprzyja przebywanie w tym samym
pomieszczeniu.
  Dziecko bez względu na zaburzenia, deficyty, poziom intelektualny i wady
fizyczne musi mieć poczucie pełnej akceptacji własnej osoby. Należy
podkreślać i eksponować „mocne” strony aktywności dziecka       i stwarzać
sytuacje sukcesu na terenie klasy i szkoły.


  Warunkiem osiągania dobrych wyników nauczania matematyki jest stałe
utrwalanie wiadomości i umiejętności. Jest to możliwe przez elastyczną
konstrukcję rozkładu materiału oraz poprzedzanie każdej lekcji powtórzeniem
przerobionego materiału. W przypadku stwierdzenia braków w opanowaniu
programu konieczny jest powrót do poprzednio przerobionych treści. Istotnym
czynnikiem w procesie nauczania matematyki jest praca domowa, opracowana
zgodnie z możliwościami ucznia. Ważnym czynnikiem w procesie nauczania
matematyki jest ewaluacja. Powinna ona uwzględniać następujące ogniwa:

   pozytywne myślenie o własnych możliwościach

   obserwacja niewerbalnych zachowań uczniów, np. ich zaangażowanie,
    chęć do pracy

   ocena    zainteresowania   uczniów,  np.  poszukiwanie  informacji,
    współpraca w trakcie rozwiązywania problemów . ocena pracy
    indywidualnej lub zespołowej . ocena pracy domowej
                                       20
   ocena   zaangażowania   w  rozwiązywaniu  sytuacji  problemowych
     stwarzanych przez nauczyciela w toku zajęć

   wyniki konkursów przedmiotowych

   sprawdziany klasowe

   sprawdziany końcoworoczne

   sprawdziany kompetencji kończące dany etap nauczania

Do realizacji programu nauczania niezbędne jest wyposażenie szkoły
w odpowiednie środki dydaktyczne i urządzenia techniczne. We współczesnej
szkole   niezbędne  jest  wykształcenie  umiejętności  posługiwania  się
kalkulatorem, modelami i planszami poglądowymi. Ważną rolę powinny
spełniać komputerowe programy matematyczne oraz baza danych dostępna
w Internecie.
                                      21
5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Wyniki po klasie 4
                       Uczniowie ze specyficznymi
                       potrzebami edukacyjnymi
 Odczytuje i zapisuje cyframi     Uczeń rozumie zapis symboliczny
  dowolną liczbę naturalną.       dodawania, odejmowania i mnożenia
  Porównuje dwie liczby naturalne    w zakresie 20.
 Wykonuje rachunek pisemnie na      Uczeń rozumie i potrafi wykonać
  dwóch liczbach naturalnych       cztery działania arytmetyczne
  w zakresie 4-ch podstawowych      w pamięci lub przy pomocy środków
  działań.                dydaktycznych w zakresie 20.
 Zaznacza i odczytuje liczby       Porównuje liczby dwucyfrowe.
  mniejsze niż100 na osi liczbowej.   Dodaje i odejmuje pełne dziesiątki.
 Zna podstawowe cechy          Stosuje ze zrozumieniem zwroty
  podzielności.             „o tyle więcej”, „o tyle mniej”
 Wykonuje działania łączne.       w konkretnych sytuacjach.
 Odszukuje wspólną wielokrotność     Rysuje prostokąty, kwadraty i
  oraz dzielniki dwóch liczb.      trójkąty za pomocą szablonów lub
 Rozpoznaje i nazywa: prosta, punkt,   ekierki i linijki.
  odcinek itd.              Rozpoznaje odcinki prostopadłe i
 Rozpoznaje i kreśli podstawowe     równoległe.
  wielokąty, koło i okręg.        Odczytuje godziny na zegarze, waży
 Nazywa rodzaje kątów : proste,     przedmioty na wadze szalkowej,
  ostre, rozwarte.            dokonuje pomiaru długości
 Rozpoznaje odcinki równoległe i     w najbliższym otoczeniu,
  prostopadłe.              oszacowuje wartość zakupu, wydaje
 Kreśli kąty o podanych miarach.     resztę, orientuje się w kalendarzu,


                                        22
 Mierzy kąty kątomierzem.        umie zapisać datę.
 Rozpoznaje przekątne i je kreśli.   Wykazuje się posiadaniem intuicji
 Porównuje miary kątów.         związanych z liczbami i działaniami
 Rozpoznaje kąty półpełne i pełne.    w zakresie 100 oraz dalszych setek.
 Zna zależności i różnice między     Umie przy pomocy dorosłego
  kwadratem i prostokątem.        rozwiązać zadanie analogiczne
 Mierzy i oblicza obwód.         w zakresie kolejnych dziesiątek i
 Nazywa i wykreśla odcinki w kole.    setek.

 Rozpoznaje ułamki zwykłe i
  dziesiętne.
 Zapisuje cyframi ułamki /ćwierć,
  połowa itd./.
 Zaznacza ułamki na osi.
 Porównuje ułamki o jednakowych
  mianownikach.
 Interpretuje ułamek zwykły.


Wyniki po klasie 5


                       Uczniowie ze specyficznymi
                       potrzebami edukacyjnymi
 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe    Uczeń potrafi policzyć elementy
  o jednakowych mianownikach.      do 1000.
 Mnoży i dzieli ułamki zwykłe i     Umie wyróżnić w liczbie
  dziesiętne przez liczbę naturalną.   trzycyfrowej setki, dziesiątki i
 Dodaje i odejmuje pisemnie ułamki    jedności.
  dziesiętne.              Potrafi dodawać i odejmować
 Zamienia ułamki zwykłe typu       w zakresie 100.


                                        23
  2 13
   ,  na ułamki dziesiętne.     Umie obliczyć iloczyn i iloraz
  10 100
                     w zakresie 50.
 Zamienia ułamek niewłaściwy
                     Potrafi uporządkować liczby
  na liczbę mieszaną i odwrotnie.
                     naturalne od najmniejszej
 Rozszerza i skraca ułamki zwykłe.
                     do największej i odwrotnie.
 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe
                     Przy pomocy dorosłego rozwiąże
  o różnych mianownikach.
                     zadanie tekstowe jedno lub
 Zamienia ułamki zwykłe
                     dwudziałaniowe.
  na dziesiętne przez rozszerzanie.
                     Potrafi narysować odcinki o danej
 Podaje liczbę odwrotną do danej.
                     długości oraz odcinki prostopadłe i
 Porównuje ułamki zwykłe i
                     równoległe.
  dziesiętne.
                     W konkretnych przypadkach obliczy
 Wykonuje działania łączne
                     obwód prostokąta i kwadratu.
  na ułamkach zwykłych.
                    Rozpoznaje figury pomniejszone i
 Zamienia ułamki zwykłe na
                     powiększone, przy pomocy
  dziesiętne.
                     nauczyciela potrafi te figury
 Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne.
                     narysować na sieci kwadratowej.
 Rozpoznaje i nazywa czworokąty.
                     Radzi sobie w sytuacjach
 Oblicza obwody najprostszych
                     wymagających mierzenia długości,
  wielokątów o bokach wyrażonych
                     masy, korzystania z zegara,
  liczbami naturalnymi.
                     kalendarza, posługiwania się
 Liczy pole kwadratu i prostokąta
                     pieniędzmi.
  o bokach wyrażonych liczbami
                     Posiada intuicje związane
  naturalnymi.
                     z ułamkami i liczbami większymi
 Kreśli wysokości w trójkącie oraz
                     od 1000. Potrafi przy pomocy
  przekątne w czworokątach.
                     dorosłego takie liczby nazwać i
 Klasyfikuje trójkąty i czworokąty.
                     porównać.
 Oblicza pole i obwód trójkątów i                                        24
  czworokątów o danych bokach.
 Zna związki miarowe w trójkącie.
 Zna własności wielokątów
  foremnych.
 Zna własności trójkątów i
  czworokątów.
 Rozpozna i nazwie prostopadłościan
  i sześcian.
 Opisze bryłę.
 Zaprojektuje siatkę o podanych
  wymiarach.
 Wykona model bryły.
 Wskaże i nazwie przekątne.
 Narysuje rzut na płaszczyznę.
 Obliczy pole powierzchni
  całkowitej.
 Zaprojektuje siatkę w skali.
                    25
Wyniki po klasie 6
                     Ucz. ze spec. potrzebami eduk.
Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli  Uczeń zna pisemne algorytmy
  liczby naturalne, ułamki zwykłe    dodawania i odejmowania i
  oraz ułamki dziesiętne.        wykorzystuje je w zakresie 1000.
Oblicza wartości wyrażeń       Potrafi wykonać mnożenie i
  arytmetycznych.           dzielenie w zakresie 100.
Rozwiązuje zadania tekstowe z     Zna rodzaje kątów i mierzy je
  użyciem procentów.          za pomocą kątomierza.
Rozwiązuje nieskomplikowane      Rozróżnia proste ułamki zwykłe i
  zadania tekstowe za pomocą      potrafi przy pomocy nauczyciela
  równań, - odczytuje diagramy     obliczyć ułamek z danej wielkości.
  obrazkowe, kołowe, słupkowe      Rozpoznaje wyrażenia
  (również procentowe).        dwumianowane. Umie zamieniać
Zaznacza punkty o danych       jednostki długości, masy, jednostki
  współrzędnych i odczytuje       monetarne.
  współrzędne punktów          Rozwiązuje zadania tekstowe
  w prostokątnym układzie        jednodziałaniowe. Przy pomocy
  współrzędnych na płaszczyźnie -    dorosłego rozwiąże zadania tekstowe
  porównuje liczby wymierne       dwudziałaniowe.
  (dodatnie i ujemne).         Zna łatwe przykłady ułamków
Wykonuje dodawanie,          dziesiętnych, zapisuje je w tabelce
  odejmowanie, mnożenie i dzielenie   dziesiątkowej i porównuje.
  na liczbach wymiernych.       Potrafi narysować okrąg za pomocą
Oblicza potęgi liczb wymiernych    cyrkla.
  o wykładnikach naturalnych
  (bez stosowania wzorów).
                                        26
Określa podstawowe własności     Obliczy pole prostokąta i kwadratu
  figur geometrycznych płaskich.     przy pomocy łatwych danych i
Rozpoznaje kąty wierzchołkowe,     w sytuacjach praktycznych.
  odpowiadające, naprzemianległe i    Wyróżnia trójkąty, kwadraty i
  przyległe oraz określa ich miary.   prostokąty spośród innych
Posługuje się podstawowymi       wielokątów.
  jednostkami miary długości, pola i   Potrafi opisać podstawowe własności
  objętości.               sześcianu i prostopadłościanu na
Rozpoznaje graniastosłupy proste i   podstawie modelu.
  prawidłowe, oblicza ich pola      Umie powiększyć i pomniejszyć
  powierzchni w zakresie         figury geometryczne w łatwych
  posiadanych umiejętności.       skalach, potrafi przy pomocy
Rozpoznaje ostrosłupy, oblicza ich   nauczyciela zastosować te
  pola powierzchni w zakresie       wiadomości do odczytywania
  posiadanych umiejętności.       odległości na mapach i planach.

Oblicza objętości graniastosłupów
  prostych.
                                         27
6. STRATEGIE I UWAGI DO REALIZACJI PROGRAMU

   Podstawowe strategie w realizacji programu to trzystopniowa kolejność
współdziałania: nauczyciel - uczeń:
1. Intuicyjne rozwiązywanie problemów (zagadnień).
2. Rozbudowywanie wyobraźni w wyniku działania (ćwiczeń).
3. Podanie gotowych wzorców , definicji lub zależności (jako końcowe
  uzasadnienie wniosków).
  Wskazana kolejność oraz właściwe działanie metodyczne nauczyciela
dadzą uczniowi możliwość rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych
oraz logicznego rozumienia problematyki jako efekt własnego działania,
co pozwoli na uzyskanie większej mobilizacji wśród uczących się.
  W początkowym etapie realizacji każdego działu uczeń powinien otrzymać
model wprowadzanego pojęcia, który ułatwi zrozumienie zagadnienia oraz
odkrywanie własności lub zależności z nim związanych.
  W utrwaleniu materiału i ćwiczeniu sprawności    wykonywania działań
arytmetycznych powinno wykorzystywać się wszelkiego rodzaju gry , zabawy
i łamigłówki oraz dostępne programy komputerowe. Wpłynie to na
wzmocnienie  motywacji   uczniów  oraz  urozmaicenie  żmudnych  lecz
koniecznych ćwiczeń utrwalających.
  Wprowadzenie konkretnych, ścisłych definicji matematycznych powinno
odbywać się w końcowej fazie jako konsekwencja intuicyjnego rozumienia
pojęcia - ostatecznego wniosku do jakiego dochodzi uczeń .
  Uczniowie powinni pracować w parach lub zespołach, których skład
osobowy jest stały lub zmienny w zależności od decyzji nauczyciela
prowadzącego i specyfiki tematu.
                                       28
7. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE
  KONCEPCJI PROGRAMU   Nauczanie integracyjne stało się aktualnie koniecznością. Nie należy
izolować dzieci trochę „innych”. Zdrowe dzieci powinny wiedzieć, że są różni
ludzie na świecie i różnie się zachowują. Samo przebywanie dzieci z sobą, bez
rozpoznania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych i bez ich zaspokajania nie
jest integracją.


   Klasa integracyjna realizuje nauczanie wielopoziomowe w ramach
wspólnego programu nauczania. Na podstawie zgromadzonych badań, opinii i
obserwacji dziecka określa się specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
konkretnego dziecka oraz ustala kierunek pracy i modyfikację programową.


   W klasie integracyjnej należy stosować dodatkowo metody wspomagające,
dobierane adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia. Usprawniają one
nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują
wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą:
  - Metoda dobrego startu – system ćwiczeń rozwijających funkcje
   percepcyjno – motoryczne, usprawniających czynności poszczególnych
   analizatorów uczestniczących w procesie czytania i pisania. Zasadniczą
   rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy, słuchowy i
   motoryczny. Dzięki interakcji tych funkcji dochodzi do wykształcenia
   prawidłowej  orientacji  czasowo  –  przestrzennej,  możliwości
   wykonywania ruchów coraz lepiej zorganizowanych w czasie i
   przestrzeni.

                                      29
  - Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona czyli gimnastyka mózgu
   z naprzemiennymi, precyzyjnymi ruchami aktywizująca zrównoważone
   mięśnie z dwóch stron ciała. Poprawia ona efektywność uczenia się,
   wpływa korzystnie na komunikatywność, kreatywność, twórczość,
   występy publiczne. Ćwiczenia te pomagają opanować stres, zapewniają
   dobrą korelację między umysłem i ciałem.
  Program ten powinien umożliwić osiągnięcie podstawowych
umiejętności i kompetencji, takich jak:


 Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem algorytmów oraz za pomocą
  kalkulatora i programów komputerowych
 Rozwiązywanie zadań wymagających wykorzystania liczb, w tym procentów
  oraz własności działań na liczbach
 Rozwiązywanie zadań wymagających wykorzystania własności figur
  geometrycznych oraz miar wielkości
 Przedstawianie graficzne i interpretowanie różnych zależności
 Odczytywanie i interpretowanie danych empirycznych podawanych
  w różnych formach i w różny sposób
 Modelowanie i matematyzowanie prostych sytuacji, obrazowe
  przedstawianie figur płaskich i przestrzennych
 Umiejętność organizacji samodzielnej pracy z komputerem i
  wykorzystywanie dostępnych programów jako źródła wiedzy
                                    30
           Proponowane pomoce dydaktyczne:
 Rozsypanki arytmetyczne; np. zasada „puzzli”
 Gry planszowe, karty
 Zestawy do konstrukcji figur i brył; np. patyczki i plastelina
 Modele figur i brył
 Łamigłówki matematyczne; np. w formie tekstowej , graficznej
 Komputerowe programy dydaktyczne np. „Matmania”, „Cabri”, „Wirtualna
  Szkoła - Matematyka”, ”Matbas”, „Mistrz Arytmetyki”
                                   31
BIBLIOGRAFIA
Bogdanowicz M.: Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5
     do 10 lat. Warszawa 1989, WSiP.
Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnycka M.: Metoda Weroniki Sherborne
     w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa 1992, WSiP.
Bogucka J., Kościelska M.: Wychowanie i nauczanie integracyjne.
     Warszawa 1994, Społeczne Towarzystwo Oświatowe.
Borawska I.: Praca z dziećmi w klasach integracyjnych. Edukacja i Dialog 99/2.
Dońska-Olszko M: Szkolnictwo integracyjne. Szkoła Specjalna 99/2.
Doroszewska J. – Pedagogika specjalna T.1, T.2, Wrocław1989, Zakł. Nar. im.
     Ossolińskich.
Florek A.: Integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Edukacja i Dialog
     99/2.
Hannaford C.: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii
     edukacyjnej. Warszawa 1998, Medyk.
Hulek A.: Edukacja osób niepełnosprawnych. Warszawa1993, PAN.
Komorowska H.: O programach prawie wszystko. Warszawa 1999, WSiP.
Kościelak R.: Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo. Gdańsk1995,
     Wyd. UG
Kowalski S. : Współczesne teorie i tendencje wychowania i kształcenia
     specjalnego. Wrocław 1979, PAN.
Lipkowski O.: Pedagogika specjalna. Warszawa 1979, PWN
Nurowski E.: Pedagogika specjalna w szkolnictwie powszechnym. Szkoła
     Specjalna 01/2
Szczygieł B.: Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym: konstruowanie
     programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć.
     Kraków 2001, „Impuls”
Tkaczyk G.: Poradnik metodyczny. Warszawa 2001, MEN.
Wyczesan J. – Oligofrenopedagogika. Kraków 1998, „Impuls”.

                                      32
                      ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY IV           BARBARA JEDUT
                    144 godzin w tym 30 godzin do dyspozycji nauczyciela

                             SEMESTR I – 62 h


                                         UWAGI O REALIZACJI
L.P.        TEMATYKA         LICZBA
      JEDNOSTKI METODYCZNEJ      GODZIN                        DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI
                                                 POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1           2           3              4                  5
    LICZBY NATURALNE           46

    Działania w zbiorze liczb       22
    naturalnych – rachunek pamięciowy.
   1 Dodawanie pamięciowe          1   Nazywanie liczb: składniki, suma.     Realizacja wspólna
                                                z ograniczeniem zakresu do 20
                                                bez przekraczania progu
                                                dziesiątkowego.

   2 Własności dodawania.          1   Przemienność i łączność dodawania.    Realizacja wspólna
                           Zero w dodawaniu.             z ograniczeniem zakresu do 20
                                                bez przekraczania progu
                                                dziesiątkowego .

   3 Odejmowanie pamięciowe.        1   Nazywanie liczb: odjemna, odjemnik,    Realizacja wspólna
                           różnica.                 z ograniczeniem zakresu do 20
                           Zero w odejmowaniu.            bez przekraczania progu
                                                dziesiątkowego.
                                                                33
                                                         5
1           2            3             4
  4 Odejmowanie jako działanie odwrotne  1    Obliczanie niewiadomego składnika,      Realizacja wspólna
   do dodawania.                 niewiadomej odjemnej i niewiadomego      z ograniczeniem zakresu do 20
                          odjemnika.                  bez przekraczania progu
                                                 dziesiątkowego.

  5 Porównywanie różnicowe.        2    Rozwiązywanie zadań typu: o ile więcej,    Realizacja wspólna z
                          o ile mniej, o tyle więcej, o tyle mniej.   ograniczeniem zakresu do 20 bez
                                                 przekraczania progu
                                                 dziesiątkowego.

  6 Dodawanie i odejmowanie liczb.    1    Obliczanie wartości wyrażeń bez nawiasów   Realizacja wspólna
   Kolejność wykonywania działań.        (działania równorzędne) i z nawiasami.    z ograniczeniem zakresu do 20
                          Przedstawianie rozwiązań zadań w postaci    bez przekraczania progu
                          jednego wyrażenia.              dziesiątkowego.
                          Kartkówka z dodawania i odejmowania liczb
                          naturalnych.

  7 Mnożenie pamięciowe.         1    Nazywanie liczb: czynniki, iloczyn.      Realizacja wspólna
                          Powtórzenie tabliczki mnożenia.        z ograniczeniem zakresu do 30.

  8 Własności mnożenia.          1    Przemienność, łączność.            Realizacja wspólna
                          Liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu.        z ograniczeniem zakresu do 30.
                          Rozdzielność mnożenia względem
                          dodawania i odejmowania.

  9 Dzielenie pamięciowe.         1    Nazywanie liczb: dzielna, dzielnik, iloraz.  Realizacja wspólna
                                                 z ograniczeniem zakresu do 30.
                                                                  34
                                                      5
1            2        3            4
10 Dzielenie jako działanie odwrotne   1  Obliczanie niewiadomego: czynnika,      Realizacja wspólna
  do mnożenia.                dzielnej, dzielnika.             z ograniczeniem zakresu do 30.

11 Własności dzielenia.          1  Liczba 0 i 1 w dzieleniu. Rozdzielność    Realizacja wspólna
                       dzielenia względem dodawania i        z ograniczeniem zakresu do 30.
                       odejmowania.

12 Dzielenie z resztą.          1  Sprawdzanie dzielenia z resztą.        Realizacja wspólna
                                              z ograniczeniem zakresu do 30.

13 Porównywanie ilorazowe.        1  Rozwiązywanie zadań typu: ile razy więcej,  Realizacja wspólna
                       ile razy mniej, tyle razy więcej, tyle razy  z ograniczeniem zakresu do 30.
                       mniej.

14 Mnożenie i dzielenie pamięciowe.    1  Mnożenie, dzielenie jako działania      Realizacja wspólna
                       równorzędne.                 z ograniczeniem zakresu do 30.
                       Kartkówka z mnożenia i dzielenia liczb
                       naturalnych.

15 Obliczanie wartości prostych wyrażeń  2  Kolejność wykonywania działań. Rola      Realizacja wspólna
  zawierających kilka działań.        nawiasów w działaniach. Ilustrowanie     z ograniczeniem zakresu do 30.
                       wyrażeń za pomocą drzewek.

16 Rozwiązywanie zadań tekstowych     2  Prezentowanie treści zadania za pomocą    Realizacja wspólna
  na zastosowanie czterech działań.     rysunku schematycznego.            z ograniczeniem zakresu do 30.

17 Przykłady kwadratów i sześcianów    1  Zapisywanie iloczynu dwóch lub trzech     Mnożenie dwóch jednakowych
  liczb naturalnych.             jednakowych czynników   za pomocą      czynników jako przykład
                       potęgi.                    kwadratów w zakresie do 30.                                                               35
                                                        5
1           2           3              4
  Praca kontrolna z działań na liczbach  2  Omówienie i poprawa pracy.
  naturalnych
  Liczby naturalne w dziesiątkowym     5
  systemie pozycyjnym. Znaki
  rzymskie.

18 Zapisywanie i odczytywanie liczb     2  Zapisywanie liczb wielocyfrowych w postaci Realizacja wspólna
  w pozycyjnym systemie             sum iloczynów, np.:             z ograniczeniem zakresu do 100.
  dziesiątkowym.                 524 = 5 · 100 + 2 · 10 + 4 · 1.
  Pisanie liczb słowami.             Nazywanie kolejnych rzędów, grup liczb.
                         Zwracanie uwagi na poprawne zapisywanie
                         liczebników: pięć, piętnaście, pięćdziesiąt,
                         itp.

19 Przedstawianie liczb naturalnych na osi  1  Odczytywanie współrzędnych punktów     Realizacja wspólna
  liczbowej.                   położonych na osiach o różnych       z ograniczeniem zakresu do 20.
                         jednostkach.

20 Porównywanie liczb.            1  Ilustracja na osi liczbowej.        Realizacja wspólna
                                               z ograniczeniem zakresu do 20.
21 Rzymski sposób zapisywania liczb.     1  Odczytywanie i zapisywanie liczb      Realizacja wspólna
                         w systemie rzymskim.            z ograniczeniem zakresu do 12.
                         Praktyczne zastosowanie znaków rzymskich.

  Działania w zbiorze liczb        19
  naturalnych – rachunek pisemny.

22 Dodawanie liczb naturalnych        1  Zwrócenie uwagi na poprawne         Realizacja wspólna w zakresie
  sposobem pisemnym.               podpisywanie liczb.             do 100 bez przekraczania progu
                                               dziesiątkowego.


                                                                 36
                                                     5
1          2          3            4
23 Odejmowanie liczb naturalnych     2  Sprawdzanie odejmowania za pomocą      Realizacja wspólna
  sposobem pisemnym.             dodawania.                 z ograniczeniem zakresu do 100
                                             bez przekraczania progu
                                             dziesiątkowego.
24 Rozwiązywanie zadań          2  Zadania na porównywanie różnicowe.     Realizacja wspólna
  z zastosowaniem dodawania         Obliczanie różnych wielkości, takich jak:  z ograniczeniem zakresu do 100
  i odejmowania pisemnego liczb       masa, koszt, odległość itp.         bez przekraczania progu
  naturalnych.                Ilustrowanie treści zadania rysunkiem.   dziesiątkowego.
                       Kartkówka z dodawania i odejmowania
                       pisemnego.

25 Mnożenie sposobem pisemnym liczby   3  Zwrócenie uwagi na mnożenie liczb      Rozszerzenie mnożenia
  naturalnej przez liczbę jednocyfrową    zakończonych zerami.            pamięciowego do 100.
  i dwucyfrową.

26 Dzielenie sposobem pisemnym liczby   4  Sprawdzenie dzielenia za pomocą mnożenia. Dzielenie i mnożenie pamięciowe
  naturalnej przez liczbę jednocyfrową    Dzielenie z resztą. Dzielenie liczb    w zakresie do 100.
  i dwucyfrową.               zakończonych zerami.

27 Rozwiązywanie zadań          2  Zadania na porównywanie ilorazowe.     Realizacja wspólna w zakresie
  z zastosowaniem mnożenia i dzielenia                          do 100 (mnożenie i dzielenie
  pisemnego liczb naturalnych.                              pamięciowe).

28 Rozwiązywanie zadań          3  Obliczanie wartości wyrażeń         Realizacja wspólna w zakresie
  z zastosowaniem rachunku pisemnego.    arytmetycznych – kolejność działań.     do 100 (mnożenie i dzielenie
                       Obliczanie niewiadomych liczb.       pamięciowe).
                       Zastosowanie rachunku pisemnego
                       w sytuacjach praktycznych.
                                                              37
                                                         4
1            2                       3
   Praca kontrolna z pisemnego rachunku  2  Omówienie i poprawa pracy.
   w zbiorze liczb naturalnych.

   FIGURY GEOMETRYCZNE           16

  1 Podstawowe figury geometryczne:     2  Rozróżnianie, nazywanie, rysowanie      Realizacja wspólna.
   punkt, prosta, półprosta, odcinek.      i oznaczanie figur.
                          Własności poznanych figur.

  2 Kreślenie i mierzenie odcinków.     2  Mierzenie długości odcinka. Zwracanie     Realizacja wspólna.
   Metryczny układ jednostek.          uwagi na dokładność wykonywanych
                          pomiarów. Przeliczanie jednostek długości.
                          Porównywanie jednostek długości.
                          Porównywanie odcinków za pomocą cyrkla.

  3 Łamana. Kreślenie i mierzenie      2  Rozróżnianie łamanej otwartej i zamkniętej.  Realizacja wspólna.
   łamanej.                   Obliczanie długości łamanej.

  4 Kąt, rodzaje kątów.           2  Kreślenie i rozróżnianie kątów ostrych,    Realizacja wspólna.
                          prostych i rozwartych. Oznaczanie
                          i nazywanie kątów.
  5 Jednostki miary kąta. Mierzenie kątów  2  Odczytywanie miar kątów i kreślenie kątów   Realizacja wspólna.
   za pomocą kątomierza.            o danej mierze.

  6 Proste i odcinki prostopadłe.      2  Kreślenie prostych i odcinków         Realizacja wspólna (kreślenie
                          prostopadłych za pomocą:            za pomocą ekierki, linijki i
                           - ekierki,                 szablonów).
                           - ekierki i linijki.
                                                                 38
                                                       5
1            2          3            4
  7 Proste i odcinki równoległe.      2  Kreślenie prostych i odcinków równoległych Realizacja wspólna (kreślenie
                         za pomocą:                 za pomocą ekierki, linijki i
                           - ekierki,               szablonów).
                           - ekierki i linijki.

   Praca kontrolna z podstawowych figur  2  Omówienie i poprawa pracy.
   geometrycznych.
                                                              39
                        ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY V            BARBARA JEDUT
                       144 godzin w tym 20 godzin do dyspozycji nauczyciela
                                              UWAGI O REALIZACJI
L.P.        TEMATYKA              LICZBA
      JEDNOSTKI METODYCZNEJ       S, PK GODZIN                       DLA DZIECI Z ZE SPECYFICZNYMI
                                   PROGRAM SZKOŁY MASOWEJ
                                                        POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1            2            3    4             5                    6

    LICZBY NATURALNE                 23
 1. Zapisywanie, odczytywanie i             2  Nazywanie kolejnych rzędów, grup liczb.   Realizacja wspólna
   porównywanie liczb naturalnych.              Zwracanie uwagi na poprawne zapisywanie z ograniczeniem zakresu do 100.
                                liczebników: pięć, piętnaście, pięćdziesiąt,
    Liczby naturalne na osi liczbowej.
                                itp.
                                Odczytywanie współrzędnych punktów
                                położonych na osiach o różnych
                                jednostkach.

 2. Dodawanie i odejmowanie liczb            3  Nazywanie liczb w dodawaniu i         Realizacja wspólna
   naturalnych.                       odejmowaniu. Przemienność i łączność     z ograniczeniem zakresu do 20.
                                dodawania. Zwrócenie uwagi na poprawne
                                podpisywanie liczb w działaniach
                                pisemnych. Rozwiązywanie zadań
                                tekstowych i równań.

 3. Mnożenie i dzielenie licz naturalnych.   S1    3  Nazywanie liczb w mnożeniu i dzieleniu.    Realizacja wspólna
                                Powtórzenie tabliczki mnożenia.        z ograniczeniem zakresu do 50.
                                Przemienność i łączność w mnożeniu. 0 i 1
                                w mnożeniu i dzieleniu. Dzielenie z resztą.
                                Rachunek pisemny.
                                                                       40
1           2           3   4             5                   6

 4. Przykłady potęgowania liczb          1  Zapisywanie iloczynu jednakowych       Mnożenie przez siebie
  naturalnych.                    czynników za pomocą potęgi. Potęga      jednakowych liczb.
                            zerowa. Obliczanie działań typu: 12 + 22 =

 5. Działania na liczbach naturalnych.   S2   3  Kolejność wykonywania działań. Rola     Realizacja wspólna z
                            nawiasów w działaniach.           ograniczeniem zakresu do 100.

 6. Cechy podzielności liczb naturalnych.     2  Liczby parzyste i nieparzyste. Sprawdzanie Dzielenie liczb naturalnych w
                            podzielności liczb przez: 2, 4, 5, 10, 100, zakresie 50.
                            25, 3, 9.
 7. Liczby pierwsze i liczby złożone.       2  Podział liczb naturalnych na liczby     Mnożenie i dzielenie w zakresie
                            pierwsze i złożone.             50.
                            Rozkładanie liczb naturalnych na czynniki
                            pierwsze.

 8. Liczby naturalne – zadania.       S3   4  Obliczanie wartości wyrażeń         Realizacja wspólna
                            arytmetycznych – kolejność działań.     z ograniczeniem zakresu do 100.
                            Obliczanie niewiadomych liczb.

 9. Liczby naturalne – powtórzenie.        1  Powtórzenie.                 Realizacja wspólna
                                                  z ograniczeniem zakresu do 100.

10. Praca klasowa nr 1           PK 1  1  Działania na liczbach naturalnych.      Realizacja wspólna
                                                  z ograniczeniem zakresu do 100.

11. Omówienie i poprawa pracy klasowej       1  Realizacja wspólna.             Realizacja wspólna.
                                                                   41
1          2         3  4            5                   6

     UŁAMKI ZWYKŁE           26
1. Zapisywanie i odczytywanie,    K4  3  Doprowadzanie ułamków do postaci      Realizacja wspólna
  skracanie i rozszerzanie oraz        nieskracalnej. Wykorzystanie osi liczbowej z ograniczeniem zakresu.
  porównywanie ułamków zwykłych.        do porównywania ułamków.

2. Ułamki zwykłe na osi liczbowej.     2  Wskazywanie punktów o danych       Realizacja wspólna
                        współrzędnych i odczytywanie       z ograniczeniem zakresu.
                        współrzędnych danych punktów.
                        Porównywanie współrzędnych punktów.

3. Dodawanie i odejmowanie ułamków     4  Wykorzystywanie własności działań.    Realizacja wspólna
  zwykłych.                  Obliczanie wartości wyrażeń        z ograniczeniem zakresu.
                        arytmetycznych z zastosowaniem
                        dodawania i odejmowania ułamków

4. Mnożenie ułamków zwykłych przez     1  Obliczanie wartości wyrażeń        Obliczanie połowy z danej
  liczby naturalne.              arytmetycznych z zastosowaniem      wartości.
                        mnożenia. Skracanie.

5. Dzielenie ułamków zwykłych przez  K5  2  Obliczanie wartości wyrażeń       Obliczanie połowy z danej
  liczby naturalne.              arytmetycznych z zastosowaniem dzielenia wartości.
                        ułamka przez liczbę naturalną. Pojęcie
                        odwrotności liczby. Skracanie.

6. Mnożenie ułamków zwykłych.       2  Obliczanie wartości wyrażeń        Ćwiartki albo czwarte części.
                        arytmetycznych z zastosowaniem
                        mnożenia. Skracanie.
                                                             42
 1             2          3   4             5                  6

7.   Przykłady potęgowania ułamków         1  Przedstawianie iloczynu jednakowych    Obliczanie czwartych części z
    zwykłych.                     ułamków za pomocą potęgi. Obliczanie    kilograma, metra, tuzina, godziny.
                              potęg ułamków.

8.   Dzielenie ułamków zwykłych.          3  Obliczanie wartości wyrażeń        Części ósme.
                              arytmetycznych z zastosowaniem dzielenia.
                              Odwrotność ułamka. Skracanie.

9.   Ułamki zwykłe – zadania.        S6   5  Obliczanie wartości wyrażeń        Dodawanie i odejmowanie
                              wielodziałaniowych. Zastosowanie działań  ułamków o jednakowych
                              na ułamkach zwykłych w sytuacjach     mianownikach.
                              praktycznych.

10.   Ułamki zwykłe – powtórzenie.         1  Utrwalenie wiadomości.           Realizacja wspólna.

11.   Praca klasowa nr 2.          PK 2  1  Realizacja wspólna.            Realizacja wspólna.

12.   Omówienie i poprawa pracy klasowej.      1  Realizacja wspólna.            Realizacja wspólna.

       KĄTY I TRÓJKĄTY             19
   1. Proste i odcinki na płaszczyźnie.       3  Rozróżnianie, nazywanie, rysowanie     Realizacja wspólna.
                              i oznaczanie figur.
                              Własności poznanych figur.

   2. Rodzaje kątów, mierzenie i rysowanie     1  Kreślenie i rozróżnianie kątów.      Realizacja wspólna.
    kątów.                       Odczytywanie miar kątów i kreślenie kątów
                              o danej mierze.
                              Oznaczanie i nazywanie kątów.
                                                                   43
1           2          3   4             5                 6

 3. Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe.     1  Rozróżnianie kątów. Obliczanie miar   Rysowanie kątów o podanej
                            kątów.                  mierze.

 4. Kąty odpowiadające i kąty       S7   1  Rozróżnianie kątów. Obliczanie miar   Rysowanie kątów o podanej
  naprzemienne.                   kątów.                  mierze.

 5. Pojęcie wielokąta, nazywanie i        2  Własności wielokątów. Rozpoznawanie i  Realizacja wspólna.
  rysowanie wielokątów.               rysowanie wielokątów.

 6. Własności trójkątów.             5  Podział trójkątów ze względu na boki i  Realizacja wspólna.
                            kąty. Rozpoznawanie trójkątów.

 7. Pole trójkątów.            S8   3  Rysowanie wysokości trójkątów za pomocą Obliczanie obwodu trójkąta.
                            ekierki. Obliczanie pola trójkąta.

 8. Kąty i trójkąty – powtórzenie.        1  Utrwalenie wiadomości o kątach i     Realizacja wspólna.
                            trójkątach.

 9. Praca kontrolna nr 3.         PK 3  1  Realizacja wspólna.           Realizacja wspólna.

10. Omówienie i poprawa pracy klasowej.      1  Realizacja wspólna.           Realizacja wspólna.

       WIELOKĄTY              20
 1. Figury przystające.              1  Rozpoznawanie figur przystających.    Realizacja wspólna.

 2. Podstawowe własności czworokątów.       1  Obliczanie miar kątów w czworokątach.  Rozpoznawanie podstawowych
                                                czworokątów.
                                                               44
1             2        3   4             5                  6

 3. Prostokąty.                 1  Rysowanie prostokątów. Obliczanie     Rysowanie prostokątów i
                           obwodu i pola.               kwadratów.

 4. Własności równoległoboków.          4  Rysowanie równoległoboków za pomocą    Obliczanie obwodu prostokąta i
                           cyrkla. Kreślenie przekątnych.       kwadratu.

 5. Pola równoległoboków.         K9   3  Rysowanie wysokości równoległoboku.    Obliczanie obwodu prostokąta i
                           Obliczanie pola.              kwadratu.

 6. Trapezy i deltoidy.             3  Własności trapezu i deltoidu. Obliczanie  Skala. Rozpoznawanie figur
                           obwodu i pola.               pomniejszonych i powiększonych

 7. Czworokąty - zadania.         K 10  3  Obliczanie długości boków mając dany    Rysowanie figur pomniejszonych i
                           obwód lub pole.              powiększonych na sieci
                                                kwadratowej.

 8. Klasyfikacja czworokątów.          1  Podział czworokątów ze względu na ich   Realizacja wspólna.
                           własności.

 9. Czworokąty – powtórzenie.          1  Utrwalenie wiadomości o czworokątach.   Realizacja wspólna.

11. Praca klasowa nr 4.          S4   1  Realizacja wspólna.            Realizacja wspólna.

12. Omówienie i poprawa pracy klasowej.     1  Realizacja wspólna.            Realizacja wspólna.
                                                                 45
1            2             3   4           5                 6

   UŁAMKI         ZAGADNIENIA
                            19
  DZIESIĘTNE       PRAKTYCZNE
1. Zapisywanie i    Wyrażenia            1  Zamiana ułamka zwykłego na     Zapisywanie i wykonywanie
  odczytywanie oraz  dwumianowane.            dziesiętny i odwrotnie. Zwrócenie  działań na wyrażeniach
  porównywanie                       uwagi na sposób porównywania    dwumianowanych.
  ułamków                          ułamków dziesiętnych.
  dziesiętnych

2. Ułamki dziesiętne na Uczymy się ważyć.        1  Porównywanie współrzędnych     Jednostki masy. Zamiana
  osi liczbowej.    Jednostki.              punktów.              jednostek.

3. Dodawanie i     Rozwiązywanie zadań       2  Sprawdzanie wykonywanych działań. Ćwiczenia praktyczne związane
  odejmowanie     w sytuacjach                              z ważeniem.
  ułamków       praktycznych.
  dziesiętnych.

4. Szacowanie.     Liczymy pieniądze i       1  Dokonywanie przybliżeń.       Przeliczanie jednostek
            płacimy.                                 monetarnych. Ćwiczenia
                                                 w liczeniu pieniędzy.

5. Mnożenie i dzielenie Rozwiązywanie zadań   S 11  2  Zwrócenie uwagi na zmianę      Robimy zakupy – Ćwiczenia
  ułamków       w sytuacjach             położenia przecinka.        praktyczne
  dziesiętnych przez  praktycznych.
  10, 100, 1000, ...

6. Mnożenie ułamków   Jednostki miary czasu.     2  Zwrócenie uwagi na położenie    Rozróżnianie jednostek czasu.
  dziesiętnych przez                    przecinka.             Zamiana jednostek czasu.
  liczby naturalne.                                       Stosowanie zdobytych
                                                 wiadomości w praktyce.


                                                                 46
1             2            3   4           5                 6

 7. Dzielenie ułamków   Obliczenia zegarowe.     2  Zwrócenie uwagi na położenie     Wykonywanie obliczeń
  dziesiętnych przez                   przecinka.              zegarowych, np. planowanie
  liczby naturalne.                                      podróży, obliczanie czasu trwania
                                                 podróży, meczu itp.

 8. Mnożenie ułamków   Obliczenia          2  Zwrócenie uwagi na zmianę      Obliczenia z użyciem kalendarza.
  dziesiętnych.     kalendarzowe.           położenia przecinka.

 9. Przykłady       Cyfry rzymskie.        1  Przedstawianie iloczynu       Zapisywanie liczb za pomocą cyfr
  potęgowania                       jednakowych ułamków za pomocą    rzymskich.
  ułamków                         potęgi. Obliczanie potęg ułamków.
  dziesiętnych.

10. Ułamki dziesiętne –  Ćwiczenia w      S 12  2  Obliczanie wartości wyrażeń     Stosowanie zdobytej wiedzy
  zadania.       obliczeniach           wielodziałaniowych. Zastosowanie   w sytuacjach praktycznych.
             zegarowych i           działań na ułamkach dziesiętnych w
             kalendarzowych.          sytuacjach praktycznych..

11. Ułamki dziesiętne –  Wyrażenia           1  Obliczanie wartości wyrażeń     Ćwiczenia utrwalające.
  powtórzenie.     dwumianowane -          wielodziałaniowych. Zastosowanie
             powtórzenie            działań na ułamkach dziesiętnych w
                              sytuacjach praktycznych.

12. Praca klasowa nr 5.             PK 5  1  Ułamki dziesiętne - działania    Wyrażenia dwumianowane

13. Omówienie i poprawa pracy klasowej.         1  Realizacja wspólna.         Realizacja wspólna.
                                                                47
1            2            3   4           5                6

GRANIASTOSŁUPY DZIAŁANIA                17
  PROSTE   W ZAKRESIE
        TYSIĄCA
 1. Prostopadłościany.  Liczenie pełnymi        1  Rysowanie prostopadłościanów.   Rozszerzenie zakresu liczenia do
             setkami do 1000.          Własności prostopadłościanów.   1000. poprawne odczytywanie
                                                liczb.

 2. Graniastosłupy    Dodawanie i          2  Własności graniastosłupów prostych. Wyróżnianie i nazywanie rzędów
  proste.       odejmowanie pełnymi         Rysowanie graniastosłupów      dziesiętnych. Przeliczanie
             setkami.              prostych.              setkami.

 3. Siatki        Dodawanie i          1  Rysowanie siatek graniastosłupów  Zapoznanie z algorytmem
  graniastosłupów   odejmowanie pisemne         prostych. Wykonanie modelu     pisemnego dodawania i
  prostych.      bez przekraczania          graniastosłupa.          odejmowania.
             progu dziesiątkowego.

 4. Graniastosłupy    Mnożenie i dzielenie      1  Własności graniastosłupów     Zastąpienie sumy jednakowych
  prawidłowe.     pełnych dziesiątek         prawidłowych.           składników mnożeniem.
             przez liczbę                              Dzielenie na konkretach.
             jednocyfrową.

 5. Pola powierzchni   Mnożenie i dzielenie  K 13  2  Obliczanie powierzchni       Zapoznanie z algorytmem
  graniastosłupów   liczby dwucyfrowej         graniastosłupów prostych. Pole   pisemnego mnożenia i dzielenia.
  prostych.      przez jednocyfrową.         całkowite i pole powierzchni
                               bocznej.

 6. Objętości      Dzielenie z resztą.       2  Jednostki objętości. Zamiana    Szacowanie i dobieranie dzielnika
  prostopadłościanów.                   jednostek. Obliczanie objętości.  (ćwiczenia na konkretach).                                                                48
1            2          3    4           5                6

 7. Objętości      Mnożenie pisemne       3  Obliczanie objętości.        Zapoznanie z algorytmem
  graniastosłupów   przez liczbę                             pisemnego mnożenia
  prostych.      jednocyfrową.                             (rozszerzenie zakresu).

 8. Graniastosłupy    Dzielenie pisemne  K 14   2  Rozwiązywanie zadań na obliczanie  Zapoznanie z algorytmem
  proste – zadania.  przez liczbę           pola i objętości graniastosłupów  pisemnego dzielenia (rozszerzenie
             jednocyfrową.           prostych.              zakresu).

 9. Graniastosłupy    Ćwiczenia           1  Utrwalenie wiadomości o       Utrwalenie wiadomości.
  proste –       utrwalające.           graniastosłupach prostych.
  powtórzenie.

10. Praca klasowa nr 6            S6    1  Realizacja wspólna.         Realizacja wspólna.

11. Omówienie i poprawa pracy klasowej.        1  Realizacja wspólna.         Realizacja wspólna.  LEKCJE DO DYSPOZYCJI             20
  NAUCZYCIELA
                                                               49
                    ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI             BARBARA JEDUT
                    144 godzin w tym 10 godzin do dyspozycji nauczyciela
                            SEMESTR I – 72 h

                                           UWAGI O REALIZACJI
L.P.       TEMATYKA            LICZBA
                    S, PK                           DLA DZIECI Z ZE SPECYFICZNYMI
     JEDNOSTKI METODYCZNEJ         GODZIN     PROGRAM SZKOŁY MASOWEJ
                                                   POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1            2        3    4            5                   6

    UŁAMKI ZWYKŁE I               23
    DZIESIĘTNE
 1. Liczby naturalne – powtórzenie.        3  Nazywanie kolejnych rzędów, grup liczb.  Realizacja wspólna
                             Odczytywanie współrzędnych punktów    z ograniczeniem zakresu do 100.
                             położonych na osiach o różnych
                             jednostkach.
                             Kolejność wykonywania działań. Rola
                             nawiasów w działaniach

 2. Ułamki zwykłe.                 3  Wykorzystywanie własności działań.    Realizacja wspólna
                             Obliczanie wartości wyrażeń        z ograniczeniem zakresu.
                             arytmetycznych z wykorzystaniem
                             wszystkich działań.

 3. Ułamki dziesiętne.               4  Wykorzystywanie własności działań.    Realizacja wspólna
                             Obliczanie wartości wyrażeń        z ograniczeniem zakresu.
                             arytmetycznych z wykorzystaniem
                             wszystkich działań.
                                                                 50
1            2         3   4            5                   6

 4. Zamiana ułamków zwykłych na         2  Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i  Realizacja wspólna
  dziesiętne.                   odwrotnie. Zwrócenie uwagi na sposób    z ograniczeniem zakresu.
                           porównywania ułamków dziesiętnych.

 5. Działania na ułamkach.        S1   2  Obliczanie wartości wyrażeń        Realizacja wspólna
                           wielodziałaniowych. Zastosowanie działań  z ograniczeniem zakresu.
                           na ułamkach zwykłych i dziesiętnych w
                           sytuacjach praktycznych.

 6. Ułamki na osi liczbowej.           1  Wskazywanie punktów o danych        Realizacja wspólna
                           współrzędnych i odczytywanie        z ograniczeniem zakresu.
                           współrzędnych danych punktów.
                           Porównywanie współrzędnych punktów.

 7. Ułamki – zadania.              3  Obliczanie wartości wyrażeń        Realizacja wspólna
                           wielodziałaniowych. Zastosowanie działań  z ograniczeniem zakresu.
                           na ułamkach w sytuacjach praktycznych.

 8. Rozwinięcia dziesiętne.           2  Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Realizacja wspólna
                           Skończone i nieskończone rozwinięcie  z ograniczeniem zakresu.
                           dziesiętne ułamków zwykłych.

 9. Ułamki – powtórzenia.            1  Powtórzenie. Utrwalenie wiadomości.    Realizacja wspólna
                                                z ograniczeniem zakresu.

10. Praca klasowa nr 1          PK 1  1  Działania na liczbach naturalnych i    Realizacja wspólna
                           ułamkach.                 z ograniczeniem zakresu.

11. Omówienie i poprawa pracy klasowej.     1                       Realizacja wspólna.


                                                              51
1          2             3   4           5                  6

  PROCENTY       WYRAŻENIA          14
             MIANOWANE
1. Procent jako     Jednostki          3  Przedstawianie ułamków w postaci   Zamiana jednostek. Mierzenie, ważenie
  ułamek.        objętości, ciężaru,        procentów i procentów w postaci   i liczenie w sytuacjach praktycznych.
             długości i            ułamków.
             monetarne.
2. Obliczenia      Dodawanie i         4  Obliczenia procentu danej liczby.  Obliczenia w sytuacjach praktycznych.
  procentowe.      odejmowanie            Obliczanie liczby z danego jej
             wyrażeń              procentu. Obliczanie, jakim
             dwumianowanych.          procentem jednej liczby jest druga
                              liczba.

3. Diagramy.       Zapisywanie         2  Diagramy prostokątne i kołowe.    Zastosowanie działań na ułamkach
             wyrażeń              Wnioskowanie na podstawie      dziesiętnych w sytuacjach
             dwumianowanych          diagramów procentowych.       praktycznych.
             w postaci
             dziesiętnej.

4. Procenty –      Obliczenia      S2   2  Utrwalenie umiejętności       Kształcenie umiejętności posługiwania
  zadania.       zegarowe i            posługiwania się procentami.     się zegarem i kalendarzem.
             kalendarzowe.

5. Procenty –      Wyrażenia          1  Powtórzenie wiadomości o       Utrwalenie wiadomości
  powtórzenie.     mianowane –            procentach
             powtórzenie.

6. Praca klasowa nr 2.             PK 2  1  Procenty               Wyrażenia dwumianowane.                                                                  52
1           2          3  4           5                    6

7. Omówienie i poprawa pracy klasowej.     1                     Realizacja wspólna.

    KONSTRUKCJE               22
1. Oś symetrii.    Punkt, prosta,      2  Rozróżnianie, nazywanie, rysowanie  Rozróżnianie, nazywanie, rysowanie
            półprosta.          i oznaczanie figur.         i oznaczanie figur.
                           Własności poznanych figur.      Własności poznanych figur.

2. Porównywanie,    Kreślenie i       2  Porównywanie odcinków za pomocą   Kreślenie odcinków o podanej
  dodawanie i     mierzenie           cyrkla. Dodawanie i odejmowanie   długości. Mierzenie długości odcinka.
  odejmowanie     odcinków.           odcinków przy pomocy cyrkla i    Zwracanie uwagi na dokładność
  odcinków.                     linijki. Przemienność dodawania   wykonywanych pomiarów. Przeliczanie
                           odcinków.              jednostek długości.


3. Symetria odcinka  Porównywanie       1  Definiowanie i opisywanie własności Porównywanie jednostek długości.
  i jej własności.  odcinków.           symetralnej odcinka. Wykonywanie Porównywanie odcinków przy użyciu
                           konstrukcji.            linijki i cyrkla.

4. Kąty przystające,  Pojęcie i elementy    2  Rozróżnianie kątów. Obliczanie miar Kreślenie i rozróżnianie kątów.
  dodawanie i     kąta. Rodzaje         kątów. Dodawanie i odejmowanie   Rysowanie kątów o podanej mierze.
  odejmowanie     kątów. Rysowanie       kątów za pomocą cyrkla i
  kątów.       kątów.            kątomierza.

5. Dwusieczna kąta i Mierzenie kątów      1  Własności dwusiecznej kąta.     Odczytywanie miar kątów i kreślenie
  jej własności.  za pomocą            Rysowanie dwusiecznej kąta.     kątów o danej mierze.
           kątomierza.           Dwusieczna kąta a oś symetrii.    Oznaczanie i nazywanie kątów.
                                                                53
1             2        3   4           5                  6

 6. Kąty o miarach 90, 45, 60 i 30.  S3   1  Rysowanie kątów o podanej mierze.  Realizacja wspólna z ograniczeniem
                                              zakresu.

 7. Proste prostopadłe.             2  Kreślenie prostych prostopadłych z  Realizacja wspólna z ograniczeniem
                           użyciem ekierek – powtórzenie.    zakresu.

 8. Proste równoległe.              1  Kreślenie prostych równoległych z  Realizacja wspólna z ograniczeniem
                           użyciem ekierek – powtórzenie.    zakresu.

 9. Trójkąty.               S4   5  Powtórzenie wiadomości o       Realizacja wspólna z ograniczeniem
                           trójkątach. Nierówność trójkąta.   zakresu.

10. Zadania konstrukcyjne.            3  Rysowanie trójkątów mając dane    Realizacja wspólna z ograniczeniem
                           boki, dwa boki i kąt między nimi.  zakresu.

11. Praca klasowa nr 3.          PK 3  1  Realizacja wspólna.         Realizacja wspólna.

12. Omówienie i poprawa pracy klasowej.     1  Realizacja wspólna.         Realizacja wspólna.

   LICZBY  LICZBY
                         14
  CAŁKOWITE NATURALNE
 1. Porównywanie liczb całkowitych        2  Liczby dodatnie i ujemne na osi   Realizacja wspólna z ograniczeniem do
  (naturalnych).                  liczbowej. Porównywanie. Wartość   liczb naturalnych.
                           bezwzględna liczby. Liczby
                           przeciwne.

 2. Dodawanie i odejmowanie liczb        3  Wykonywanie działań i ilustrowanie  Realizacja wspólna z ograniczeniem do
  całkowitych (naturalnych)..            ich na osi liczbowej (przykłady z  liczb naturalnych. Algorytm dodawania
                           życia codziennego).         i odejmowania pisemnego.                                                                54
1           2            3  4          5                  6

3. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych   S5  3  Zasady mnożenia i dzielenia liczb  Realizacja wspólna z ograniczeniem do
  (naturalnych).                    całkowitych.            liczb naturalnych. Algorytm mnożenia i
                                              dzielenia pisemnego.

4. Potęgowanie liczb całkowitych          2  Stosowanie zapisu potęgowego do   Realizacja wspólna z ograniczeniem do
  (naturalnych).                    zapisu dużych liczb. Prawidłowe   prostych przykładów potęg liczb
                            odczytywanie liczb zapisanych z   naturalnych.
                            użyciem potęgi.

5. Liczby całkowite (naturalne) – zadania.     2  Redagowanie zadań, dobieranie    Realizacja wspólna z ograniczeniem do
                            rzeczywistych danych do tekstu   liczb naturalnych.
                            zadań, planowanie sposobu
                            rozwiązania , formułowanie
                            odpowiedzi i sprawdzanie
                            otrzymanego wyniku z warunkami
                            zadania.

6. Praca klasowa nr 4.            PK 4  1  Realizacja wspólna.         Realizacja wspólna.

7. Omówienie i poprawa pracy klasowej.       1  Realizacja wspólna.         Realizacja wspólna.
                                                                55

								
To top