wniosek o wszczecie postepowania kwalifikacyjnego by 9X1VW9K

VIEWS: 0 PAGES: 2

									WZÓR

                        Warszawa, dnia ……………………………
…………………………………….
 /imię-imiona i nazwisko/
…………………………………….
  /adres do korespondencji/
…………………………………….
 /nazwa i adres szkoły/
…………………………………….
  /nauczany przedmiot/

                        Pani
                        Jolanta Litniewska
                        Dyrektor Zespołu Szkół
                        Gastronomicznych
                        im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
                        ul. Poznańska 6/8
                        00-680 Warszawa

       Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
          na stopień nauczyciela kontraktowego
  Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego
Nauczyciela kontraktowego.

                   Uzasadnienie
Odbyłe/a/m staż w wymiarze 9 miesięcy, trwający od 1 września 200…r do 31 maja
200… r.
Otrzymałe/a/m pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w dniu …………
……………….
Wnoszę o udział w pracach komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku
zawodowego:
………………………………………………………………………………………………….
           /nazwa związku zawodowego/
Informacje dodatkowe:
Poziom wykształcenia:………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………...
W załączeniu:
1. plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji w dniu............................
2. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego złożone dnia......................
3. projekt oceny dorobku zawodowego sporządzony przez opiekuna stażu
   dnia................
4. ocena dorobku zawodowego wystawiona dnia.............................
5. dokumentację zgodną z rozporządzeniem MENiS z dnia 1.12.2004 r ze zmianami.

Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje zawodowe oraz umowa o pracę znajdują się
w mojej teczce osobowej w kadrach szkoły.

                           ………………………………………
                              /podpis/

								
To top