PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAZYSTY by 9X1VW9K

VIEWS: 64 PAGES: 6

									      PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
           STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
                  KONTRAKTOWEGO


                    Anna Ciszewska


             Nauczyciel – wychowawca świetlicy
             Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu
   Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2007 r. do 31.V.2008 r.)


      (O p racow an y n a p od staw i e Rozp orząd zen i a Mi n i stra E d uk acji
                    Narod ow ej i S p ortu
                   z d n i a 01. XII. 2004 r.
    w s p raw i e u zysk iwan i a stop n i aw ansu zaw od ow ego p rzez n au czyci el i )
                   Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
  Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

                                   DOWODY
  ZADANIA        FORMY        OSOBY        REALIZACJI,      TERMIN
             REALIZACJI     WSPIERAJĄCE      WSKAZÓWKI,
                                   UWAGI
    1           2           3         4             5

Poznanie procedury   Poznanie przepisów   Opiekun stażu    Opracowanie i         IX
 osiągania awansu   prawa oświatowego   Dyrektor szkoły  zatwierdzenie planu
  zawodowego     dotyczących awansu   Przewodniczący  rozwoju zawodowego
             zawodowego,       zespołu
            śledzenie informacji samokształceniowego
            w Internecie i prasie
           poświęconej oświacie
             Napisanie planu
           rozwoju zawodowego


Nawiązanie kontaktu    Bezpośrednia    Opiekun stażu    Opracowanie zasad        IX
 z opiekunem stażu   rozmowa, zawarcie               współpracy,
            ustnego kontraktu z            rozmowy, hospitacje
              opiekunem
                                                1
   Ustalenie z   Opracowanie zakresu    Opiekun stażu   Scenariusze zajęć i     IX
opiekunem terminów   i tematów zajęć                potwierdzenie
 spotkań, tematyki                          opiekuna stażu
zajęć na okres stażu,
 ustalenie tematów
    zajęć
 obserwowanych i
  prowadzonych


  Dokumentacja      Gromadzenie i opis   Opiekun stażu    Wspomniane     Na bieżąco
  realizacji planu   dokumentów, działań             dokumenty
    rozwoju        programów,
  zawodowego      scenariuszy wydarzeń
                 itp.


  Przygotowanie      Opis realizacji   Opiekun stażu    Sprawozdanie z       V
   projektu       niniejszego planu             realizacji planu
  sprawozdania                             rozwoju Poznanie zasad      Udział w Radach    Opiekun stażu    Lista obecności na  Na bieżąco
 funkcjonowania      Pedagogicznych i    Dyrektor        Radach
 organizacji szkoły      zespołach      Nauczyciele    Pedagogicznych i
             samokształceniowych               zespołach
                                  samokształceniowych   Poznanie:        Analiza      Opiekun stażu   Wpisy w dziennikach   IX/X
- dokumentów        dokumentacji,     Dyrektor    Projekt planu pracy
obowiązujących w       dokonywanie     Specjalista ds.    świetlicy
szkole: Statut szkoły,   samodzielnych     kadrowych
program            wpisów do     Pedagog szkolny
wychowawczy,         dzienników,
- dokumentów
związanych z         Opracowanie
zajęciami        projektu planu pracy
opiekuńczo-         opiekuńczo-
wychowawczymi:       wychowawczego
dziennik zajęć         świetlicy
wychowawczych,
rozkłady zajęć itp.
                                              2
 Zapoznanie się z Obserwacja, udział w    Opiekun stażu    Organizacja zajęć      IX
  tygodniowym     spotkaniach,       Dyrektor    własnych, udział w
  planem zajęć w   zespołowych,      Inni nauczyciele     zajęciach
 szkole, dyżurami, spotkaniach Rady              prowadzonych przez
  zastępstwami i   Pedagogicznej,               innych nauczycieli
zasadami współpracy rozmowa z innymi               udział w spotkaniach
   dyrektora z    nauczycielami               Rady Pedagogicznej,
  pracownikami


 Zapoznanie się z  Udział w szkoleniu    Opiekun stażu    Oświadczenie o     IX/X
  podstawowymi    wewnętrznym oraz      Dyrektor    znajomości przepisów
   zasadami       literatura                i świadectwo
 bezpieczeństwa    obowiązujących               ukończenia kursu
 higieny pracy w   aktów prawnych
    szkole Określenie roli    Bezpośrednia      Dyrektor    Uwagi w autorefleksji  Na bieżąco
  wychowawcy       rozmowa       Wychowawcy klas
 świetlicy szkolnej              Wychowawca
                         świetlicy
                       Pedagog szkolny
                  Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
                w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności
                 analizy i wyciągania wniosków)


  Obserwacja zajęć Hospitacja według      Dyrektor    Wnioski z obserwacji  Dwa razy w
  prowadzonych     wcześniej      Opiekun stażu     i hospitacji     miesiącu
  przez opiekuna   opracowanych     Pedagog szkolny
   lub innego  narzędzi, omówienie i    Nauczyciele
  nauczyciela oraz   zapisanie jej
    pedagoga      wyników
   szkolnego


Prowadzenie zajęć w   Opracowanie       Dyrektor     Konspekty z zajęć,    Raz w
obecności opiekuna,  scenariusza zajęć,   Opiekun stażu   wnioski i uwagi do   miesiącu
 innego nauczyciela  konsultacja, analiza,  Pedagog szkolny     realizacji
  lub dyrektora     ewaluacja      Nauczyciele                                              3
 Ocena własnych       Działanie       Opiekun stażu     Autorefleksja,   Na bieżąco
umiejętności, analiza   autorefleksyjne,                autoanaliza
 mocnych i słabych     dokumentacja
  stron własnej     efektów własnej
  działalności        pracy


 Uczestnictwo w     Udział w kursach i    Opiekun stażu    Zaświadczenie,    Na bieżąco
  doskonaleniu       szkoleniach,      Dyrektor    potwierdzenie udziału
  zawodowym      zbieranie informacji    Bibliotekarki   przez opiekuna stażu
            mogących pomóc w
            dalszej pracy, lektura            Pisemna prezentacja
               czasopism               przeczytanych książek
             pedagogicznych i              oraz omówienie
             psychologicznych              tematyki wybranych
              oraz książek o              numerów czasopism
                tematyce
              pedagogiczno-
              psychologicznej


  Wspomaganie        Udział         Dyrektor      Potwierdzenia od   W trakcie
aktywności twórczej    wychowanków w      Opiekun stażu     organizatorów    stażu
   dzieci        konkursach       Organizatorzy      Dyplomy
              plastycznych                 Sprawozdania z
                                   organizacji konkursów
             Współorganizacja
              konkursów
             plastycznych


   Rozszerzanie      Organizacja      MDK, Biblioteka    Zaświadczenia i    W trakcie
   społecznej      konkursów       Publiczna oraz     dyplomy       stażu
   działalności                Muzeum Regionalne
   pozaszkolnej


 Pomoc w nauce i    Odrabianie z dziećmi     Dyrektor      Potwierdzenie    Okres stażu.
 wyrównywaniu     zadań domowych, gry    Opiekun stażu    opiekuna stażu
 braków szkolnych    i zabawy edukacyjne


  Doskonalenie       Publikacja w      Opiekun stażu    Teczka stażysty,    W trakcie
 multimedialnych     Internecie planu     Nauczyciel     dyskietka/płyta z    stażu
  technik pracy       rozwoju        informatyki       zapisem
                                    elektronicznym
              Przygotowanie
            materiałów na zajęcia
             z wykorzystaniem
               komputera


                                                4
            Przygotowanie
           dokumentacji stażu w
           formie elektronicznej
                   Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


 Poznanie sytuacji  Rozmowa, ankieta,      Dyrektor    Charakterystyka grupy  W trakcie
 wychowawczej    arkusze ocen, karty   Opiekun stażu     świetlicowej w    stażu
 wychowanków    zgłoszenia dziecka do  Pedagog szkolny   przygotowanej przez
              świetlicy     Inni nauczyciele    siebie formie
                         Rodzice


   Pogłębienie  Udział w szkoleniach    Opiekun stażu    Zaświadczenia,    Na bieżąco
    wiedzy i                 Bibliotekarki  prezentacja literatury
  umiejętności w  Lektura pedagogiczna i  Osoby prowadzące
    zakresie     psychologiczna       kursy
   zaspokajania
    potrzeb
  wychowankówRozszerzanie wiedzy  Zapoznanie się ze    Opiekun stażu     Notatki z      W trakcie
z zakresu problemów    sposobami     Pedagog szkolny   przeprowadzonych     stażu
   środowiska      gromadzenia                 rozmów
  wychowanków,      informacji
   w stopniu   o środowisku uczniów,
  umożliwiającym   stosowanie w pracy
 współpracę z tym  technik gromadzenia
  środowiskiem      informacji


           Troska o dobry kontakt
             z rodzicami  Współpraca z   Rozmowa, wywiad,     Opiekun stażu    Spis niezbędnych    Na bieżąco
   instytucjami   kontakt z poradnią     Psycholog      telefonów do
  mogącymi pomóc   psychologiczno-    Pedagog szkolny     instytucji
   w sprawach     pedagogiczną       Dyrektor     wspomagających
  wychowawczych                         proces wychowawczy
                                              5
                    Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
           Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć


 Obserwacja zajęć   Hospitacja według     Opiekun stażu   Wnioski z obserwacji  W trakcie
prowadzonych przez      wcześniej      Inni nauczyciele    i hospitacji     stażu
 opiekuna stażu lub   przygotowanych
 innych nauczycieli  narzędzi, omówienie i
            zapisanie spostrzeżeń
 Ocena własnych       Działanie      Opiekun stażu   Samoocena i wnioski   Na bieżąco
  umiejętności,     autorefleksyjne,               do dalszej pracy
 analiza mocnych i   dokumentacja efektów
  słabych stron     własnej pracy z
             uwzględnieniem
           opracowanych narzędzi
           badań, analiz i ewaluacji


Analiza i samoocena   Analiza własnych     Opiekun stażu   Wnioski pedagogiczne  Na bieżąco
  swojej pracy     notatek, rozmów               i wnioski do dalszej
             pohospitacyjnych                  pracy
                                                6

								
To top