WYZNACZANIE SREDNIEJ PREDKOSCI PRZEPLYWU PLYNU

Document Sample
WYZNACZANIE SREDNIEJ PREDKOSCI PRZEPLYWU PLYNU Powered By Docstoc
					   Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
      Katedra Inżynierii Wodnej WYZNACZANIE ŚREDNIEJ
PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU WODY
    materiał dydaktyczny - wersja 1.3
        Aneta Łogin, II rok IŚ
       Michał Orkisz, II rok IŚ
       Dr inż. Leszek Książek

       Kraków, marzec 2005
             Plan prezentacji:
I.   Wprowadzenie

II.  Prędkość średnia w pionie hydrometrycznym

III. Stanowisko pomiarowe


IV. Przebieg doświadczeń
   1. Pomiar sondą elektromagnetyczną
   2. Rurka Pitota
   3. Wzór Chézy’ego opisujący średnią prędkość przepływów
   4. Pomiar bezpośredni
V. Zestawienie wyników z doświadczeń


VI. Literatura
I. Wprowadzenie
Określenie prędkości średniej w przekroju poprzecznym
cieku stanowi ważne zagadnienie w przy rozwiązywaniu
większości zagadnień przepływu cieczy. Posługiwanie się
uśrednionymi parametrami przepływu w poszczególnych
przekrojach  poprzecznych,  które  obarczone  są
niepewnością (błędem) w wielu przypadkach jest
koniecznością. Alternatywą bowiem są kosztowne
pomiary   lub   przeprowadzanie   symulacji  z
wykorzystaniem modeli numerycznych.
Modele matematyczne obiektów fizycznych, którymi są
również odcinki rzeki, kanału są zawsze uproszczeniem
w stosunku do rzeczywistości. W praktyce model jest
kompromisem pomiędzy kosztem uzyskania rozwiązania i
pozyskania   wystarczającej   ilości  parametrów
charakteryzujących obiekt a dokładnością wyniku.
I. Wprowadzenie
Modele matematyczne obiektów fizycznych, którymi są
również odcinki rzeki, kanału są zawsze uproszczeniem
w stosunku do rzeczywistości. W praktyce model jest
kompromisem pomiędzy kosztem uzyskania rozwiązania i
pozyskania danych a dokładnością wyniku.
Wykorzystywanie więc np. prędkości średniej w
przekroju porzecznym w wielu przypadkach pozwala
uzyskać zadowalającą dokładność obliczeń.

Celem przeprowadzonych pomiarów jest porównanie
wartości prędkości średniej przepływu wody określonej
różnymi metodami:
1. Na podstawie rozkładu prędkości,
2. Rurką pitota,
3. Ze wzoru Chezy,
4. Z pomiaru bezpośredniego.
  II. Prędkość średnia w pionie hydrometrycznym
                 Rozkład prędkości przypływu w
h              pionie  hydrometrycznym   nie  jest
               równomierny.   Najniższe  prędkości
               występują przy dnie wskutek oporów
               stawianych strugom wody przez materiał
               denny. Należy zauważyć, że w korytach
               naturalnych prędkość przy dnie nie jest
               równa zero, ponieważ w warstwie
               granicznej dna odbywa się ruch wody
               między cząstkami materiału dennego. W
               kierunku zwierciadła wody prędkość
               rośnie, osiągając wartości największe w
    vś          strefie przypowierzchniowej. Maksimum
               prędkości występuje nie na poziomie
               zwierciadła wody, a nieco poniżej, ze
               względu na opory występujące na
               granicy ośrodka wodnego i powietrznego.
         Dno    Wykres    przedstawiający   rozkład
               prędkości w pionie nazywa się tachoidą


   Stosowane oznaczenia prędkości średniej przepływu:  Vś,  v
         III. Stanowisko pomiarowe
Koryto pomiarowe w którym wykonano doświadczenia znajdujące się w
Laboratorium Hydrotechnicznym WIŚiG.
Fragment koryta pomiarowego, w którym zostały
    przeprowadzone doświadczenia
            IV. Przebieg doświadczeń
 1. Sondą elektromagnetyczną wykonano pomiaru
 miejscowe prędkości wody w charakterystycznych
 punktach wynikających z rozkładu prędkości w
 pionie ( skrócone wzory IMGW)
Skrócone wzory IMGW do obl. prędkości średniej w pionie hydrometrycznym


      Głębokość w pionie
  L .p                     Przepływ swobodny
         h [m]

   1.       < 0,2              V s  V0 , 4 h
                          1
   2.     0,2<h<0,6            Vs  (V0,2h  2V0,4h  V0,8h )
                          4
                           1
   3.       <0,6           Vs    (Vd  2V0,2h  3V0,4h  3V0,8h  V p )
                          10
Vd - prędkość zmierzona w pobliżu dna, Vp - prędkość zmierzona przy powierzchni wody.
   Czujnik elektromagnetyczny Nautilus C-2000.

  Opracowany został czujnik (sensor) do pomiaru punktowych prędkości przepływu,
wykorzystuje prawo indukcji Faradaya. Zwojnica, przez którą płynie prąd elektryczny,
wytwarza pole elektromagnetyczne. Poruszająca się w tym polu woda, jako ośrodek
przewodzący prąd elektryczny, powoduje indukowanie się w niej siły
elektromotorycznej o napięciu U. Wytworzone napięcie jest rejestrowane za pomocą
elektrod pomiarowych, a sygnały są wzmacniane i przetwarzane. Specjalne rejestratory
podają wyniki bezpośrednio w jednostkach prędkości przepływu (m/s).
  Szczególną   zaletą
czujników
elektromagnetycznych
jest nieczułość przyrządu
na   wpływ    roślin
wodnych. Nie występuje
tutaj, jak w przypadku
młynków hydraulicznych,
zjawisko    hamowania
skrzydełek przez rośliny
wodne.
 Pierwszy pomiar czujnikiem elektromagnetycznym

                    Głębokość w    Przepływ
                     pionie     swobodny
                      h [m]

                     < 0,2     V s  V0 , 4 h


Wysokość od dna 0.06m m prędkość 0.710 Obliczenia z doświadczenia
                   wysokość napełnienia koryta
                   0,133 m


                      0,06    Vś=0,710 m/s
Druga seria pomiarowa czujnikiem elektromagnetycznym
            Wysokość sondy nad dnem

            Napełnienie - 0,283 m
            Wysokość – 0,05 m
            Prędkość przepływu - 0,487 m/s            Napełnienie - 0,283 m
            Wysokość – 0,11 m
            Prędkość przepływu - 0,518 m/s
            Napełnienie - 0,283 m
            Wysokość – 0,224 m
            Prędkość przepływu - 0,483 m/s
Druga seria pomiarowa czujnikiem elektromagnetycznym

 Wysokość od dna 0,05 m, prędkość 0,487  Głębokość     Przepływ
                      w pionie     swobodny
                      h [m]

                     0,2<h<0,6    1
                           Vs  (V0,2h  2V0,4h  V0,8h )
Wysokość od dna 0,11 m prędkość 0,518           4
                     Obliczenia z doświadczenia
                       0,05


                       0,11      Vś=0,50m/s
Wysokość od dna 0,224 m prędkość 0,483

                      0,224
 Metoda 1 - wyniki z doświadczenia

    Głębokość  Prędkość  Przepływ
L .p  w pionie  przepływu  swobodny
     h [m]    v [m/s]  v [m/s]
1.    0,06    0,710   Vś=0,71

     0,05    0,487

2.    0,11    0,518
                Vś=0,50
     0,22    0,483
            2. Rurka Pitota

Została wprowadzona w 1732 roku przez H. Pitota, składa się z
gałęzi pionowej otwartej u góry i gałęzi poziomej o wylocie
zwróconym przeciw prądowi. Energia kinetyczna cieczy wpływającej
do rurki zmienia się w jej wnętrzu na energię ciśnienia i powoduje
spiętrzenie cieczy w pionowej gałęzi rurki.
2.1 Wyprowadzenie wzoru – na podstawie równania Bernoulliego
     V72  P7    V82 P
          Z7     8  Z8
     2g       2g  
         V7  ?
         P  P
         7  atm   t

         Z7  0


         V8  0
         P  P
         8  atm   ( h  t )

         Z8  0


         V72
            h
         2g
         V7    2 g h
  2.2 Na podstawie wykonanego doświadczenia,
      obliczono prędkość przepływów

Przepływ            Przepływ

Q = 0,53 m/s          Q = 0,0406 m/s


v  2gh              v  2gh

h=0,026             h=0,014
g = 9,81 m/s2          g = 9,81 m/s2
ν = 0,51 m/s           v = 0,27 m/s
3. Wzór Chézy’ego opisujący średnią prędkość
        przepływów
      C Rh I
 C - współczynnik prędkości

 Rh- promień hydrauliczny

 I – spadek hydrauliczny
I – spadek hydrauliczny


                 I =h/L

                 h – różnica poziomów
                 zwierciadła wody na
                 odcinku L,
                 L – odległość pomiędzy
                 punktami pomiaru
                 poziomu zwierciadła
                 wody
Pomiar poziomu zwierciadła wody
      3.1 Obliczenia wg wzoru Chézy`ego

Wzór           Przepływ          Przepływ
             0,053 m3/s         0,0406 m3/s

    F         0,13            0,085
  Rh  O
     Z
 C 
   1  1
    Rh 6        35,5            33,13
   n


 I= Δh          0,034           0,003
   L
             0,71 m/s          0,53 m/s
   C Rh I
F - pole powierzchni
Oz - obwód zwilżony
n- współczynnik szorstkości 0,02 [Jerzy Sobota, Hydraulika, tom II, 1994]
4. Pomiar bezpośredni


        Q=v·F
         Q 0,0406
         
         F 0,06

        0,68 m3/s


         Q
           
            0,053
         F  0,14
        0,38 m3/s
      V. Zestawienie wyników z doświadczeń
  1. Pomiar prędkości przepływu przy pomocy czujnika
    elektromagnetycznego
              Głębokość w    Prędkość   Przepływ
          L .p   pionie    przepływu   swobodny
               h [m]      v [m/s]    v [m/s]
           1.    0,06      0,710     Vś=0,71

                0,05      0,487
           2.    0,11      0,518     Vś=0,50
                0,22      0,483

  2. Pomiar prędkości przepływu przy pomocy rurki Pitota

.
                Przepływ        Przepływ
   v  2gh         0,053 m3/s       0,0406 m3/s
                0,51 m/s        0,27 m/s
Wzór Chézy         Przepływ       Przepływ
             0,053 m3/s      0,0406 m3/s

    C Rh I      0,71 m/s        0,53 m/s


              Przepływ       Przepływ
Metoda bezpośrednia    0,053 m3/s      0,0406 m3/s


               0,38  m3/s      0,68 m3/s
VI. Literatura:

• Byczkowski „ Hydrologia tom I” Wydawnictwo SGGW
 Warszawa 1996r.

• Jerzy Sobota „ Hydraulika tom II” Wydawnictwo 1994 r.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:60
posted:5/20/2012
language:Polish
pages:23