STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA by 55ggHwCd

VIEWS: 120 PAGES: 71

									STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
   STRATEGIA JUDETEANA PENTRU
    PROTECTIA COPILULUI SI A
   PERSOANELOR CU HANDICAP
                  2008-2013
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20131
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA
COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
         2007-2013
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20132
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                            CUPRINS


                                                          PAG.
INTRODUCERE ………………………………………………………..                                          4

Partea I – Strategia DGASPC MM in domeniul Protectiei Copilului

.................................................................................................................
                                                           6

Partea II – Strategia DGASPC MM privind Protectia, Integrarea

Sociala a Persoanelor cu Handicap .........................................................
                                                           54
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20133
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
INTRODUCERE

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures este o
instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotararea Consiliului Judetean
Maramures nr. 107 din 16 dec. 2004 si functioneaza în subordinea consiliului judeţean. Rolul
acestei instituţii este de asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are
responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de
nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a
persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

    In contextul unei abordari integrate a problematicilor din domeniul protectiei copilului si
protectiei persoanelor cu handicap, a fost elaborata Strategia Directiei Generale de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Maramures, ca si document care va sta la baza actiunilor viitoare ale DGASPC
Maramures.

Printre actele juridice internaţionale care au stat la baza elaborării legislaţiei româneşti în domeniu,
inclusiv a Strategiei prezente, se numără, printre altele, următoarele:
     Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948);
     Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950);
     Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului (1989);
     Regulile standard pentru egalizarea şanselor persoanelor cu handicap (1993);
     Rezoluţia Consiliului Europei şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre în cadrul
      Consiliului privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu handicap (1996);
     Recomandarea nr.1.286 a Adunarea Parlamentară al Consiliului Europei privind o
      strategie europeană pentru copii (1996);
     Carta socială europeană revizuită (1996);
     Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea celor mai grave forme
      de muncă a copiilor (1999);
     Recomandarea nr.5 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind drepturile
      copiilor instituţionalizaţi (2005).
     Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu
      handicap în perioada 2006-2013

De aceea, Strategia doreşte să reglementeze aspecte care ţin de drepturile copiilor în general şi de
drepturile persoanelor cu handicap, ţintit pe încercarea de egalizare a şanselor pentru realizarea
acestor drepturi pentru grupuri vulnerabile de copii, tineri si persoane cu handicap care necesită o
atenţie sporită.
In prezent tendinta politicilor, atat in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului cat si in
domeniul protectiei persoanelor cu handicap, se axeaza pe descentralizarea si responsabilizarea
comunitatii locale. In acest sens comunitatea locala este considerata a fi in masura sa identifice si sa
previna situatiile de risc, precum si sa identifice resursele si solutiile primare de interventie.

In Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului defineste clar obligatia
autoritatilor administratiei publice locale de a garanta si promova respectarea drepturilor copiilor din
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20134
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013unitatile administrativ-teritoriale, asigurand prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si
protectia speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor sai.
La art. 103, capitolul VII este specificat ca “Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a
implica colectivitatea locala in procesul de identificare a nevoilor comunitatii si de solutionare la
nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. In acest scop pot fi create structuri comunitare
consultative cuprinzand, dar fara a se limita, oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici,
consilieri locali si politisti. Rolul acestor specialisti este atat de solutionare a unor cazuri concrete, cat
si de a raspunde nevoilor globale ale respectivei colectivitati.
In acelasi context al responsabilizarii autoritatilor administratiei publice locale privind protectia
persoanelor cu handicap amintim Legea 448/2006 republicata,art.7, alin. (1) “ Promovarea si
respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, in principal, autoritatilor administratiei
publice locale, unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, in subsidiar, respectiv
complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau
repreezentantului legal al persoanei cu handicap.”

Pe raza judetului Maramures s-au infiintat 61 structuri comunitare consultative, in baza art.103, alin.
1(2) din Legea 272/2004.

Oferta de servicii primare la nivel comunitar este aproape inexistenta, reţeaua de servicii specializate
este încă insuficientă, iar capacitatea instituţiilor responsabile este redusă în ceea ce priveşte
intervenţia în situaţia încălcării drepturilor copilului si drepturilor persoanelor cu handicap.

Prin implementarea Strategiei se va urmari creşterea calităţii vieţii copilului si a persoanelor cu
handicap în judeţul Maramureş, urmărindu-se ca toate serviciile pentru copil si persoana cu
handicap, din oricare din domeniile de interes pentru acesta, să respecte standarde minime naţionale
prevăzute prin reglementări legale, care să fie verificate în mod periodic într-un sistem competent,
coerent şi unitar.

Prezenta Strategie propune soluţii concrete pentru problemele existente pornind de la identificarea
resurselor necesare - materiale, umane, financiare şi ajungând la monitorizarea utilizării acestora.

Pe de altă parte, se subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor, au legătură cu
copiii si persoanele cu handicap, şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă
responsabile pentru protejarea si promovarea intereselor şi drepturilor copiilor respectiv persoanelor
cu handicap.                                 Director executiv,
                                 DGASPC Maramures
                                 Dr. Ilea Cornelica
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20135
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
 PARTEA I – STRATEGIA DGASPC MM IN DOMENIUL PROTECTIEI
            COPILULUI

MISIUNEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTETIA
COPILULUI - este promovarea, coordonarea, monitorizarea si controlul activitatii de protectie a
drepturilor copilului.

JUDETUL MARAMURES
Judetul Maramures este situat in partea de nord-vest a Romaniei, invecinandu-se la nord cu
Ucraina; la vest cu judetul Satu Mare; la sud cu judetele Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud; la est cu judetul
Suceava si are o suprafata de 6215 km2. In anul 2005 populatia judetului Maramures era de 515.610
din care 303.119 persoane in mediul urban si 212.491 in mediu rural. Populatia intre 0-19 ani se
ridica la aproximativ 24.13 % din populatia judetului. Din punct de vedere al organizarii
administrativ teritoriale, judetul cuprinde doua municipii: Baia Mare - care este si resedinta de judet
si Sighetu Marmatiei, 11 orase, 63 de comune si 225 de sate.
Repartitia populatiei pe nationalitati a judetului Maramures este urmatoarea: 81% romani, 10.5%
maghiari, 6.8% ucrainieni, 1.3% rromi si 0.4% alte nationalitati.

SCOPUL STRATEGIEI – este intarirea capacitatii institutionale al DGASPC MM in vederea
indeplinirii adecvate a obligatiilor ce ii revin, potrivit actelor normative interne si internationale, in
monitorizarea modului in care sunt promovate, respectate si implementate drepturile copilului,
responsabilizarea comunitatilor locale pentru prevenirea separarii copilului de parinti si in sustinerea
familiilor pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii, continuarea reformei in cadrul
serviciilor sociale pentru copil si familie, protectia unor categorii de copii/tineri care necesita o
atentie speciala (copiii strazii, copiii delicventi, copiii refugiati, copiii cu dizabilitati, HIV/SIDA si
boli cronice grave/terminale, tinerii care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie )

OBIECTIVE GENERALE
Strategia vizează toţi copiii aflaţi pe teritoriul judeţului Maramureş, prin ea se urmareste
implementarea drepturilor acestora, cum sunt definite in Conventia ONU si in alte documente
ratificate de Romania, trecand de la accentul pe protectia copilului aflat in dificultate la protectia
drepturilor tuturor copiilor.

Printre actele juridice internaţionale care au stat la baza elaborării legislaţiei româneşti în domeniu,
inclusiv a Strategiei prezente, se numără, printre altele, următoarele:
     Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948);
     Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950);
     Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului (1989);
     Regulile standard pentru egalizarea şanselor persoanelor cu handicap (1993);
     Rezoluţia Consiliului Europei şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre în cadrul
      Consiliului privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu handicap (1996);
     Recomandarea nr.1.286 a Adunarea Parlamentară al Consiliului Europei privind o
      strategie europeană pentru copii (1996);
     Carta socială europeană revizuită (1996);
     Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea celor mai grave forme
      de muncă a copiilor (1999);

 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20136
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013     Recomandarea nr.5 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind drepturile
     copiilor instituţionalizaţi (2005).

De aceea, Strategia doreşte să reglementeze aspecte care ţin de drepturile copiilor în general, dar şi
de egalizarea şanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri
care necesită o atenţie sporită.

In prezent tendinta politicilor in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului se axeaza pe
descentralizare si responsabilizarea comunitatii locale. In acest sens comunitatea locala este
considerata a fi in masura sa identifice si sa previna situatiile de risc, precum si sa identifice resursele
si solutiile primare de interventie.

In Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului defineste clar obligatia
autoritatilor administratiei publice locale de a garanta si promova respectarea drepturilor copiilor din
unitatile administrativ-teritoriale, asigurand prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si
protectia speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor sai.
La art. 103, capitolul VII este specificat ca “Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a
implica colectivitatea locala in procesul de identificare a nevoilor comunitatii si de solutionare la
nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. In acest scop pot fi create structuri comunitare
consultative cuprinzand, dar fara a se limita, oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici,
consilieri locali si politisti. Rolul acestor specialisti este atat de solutionare a unor cazuri concrete, cat
si de a raspunde nevoilor globale ale respectivei colectivitati.

Pe raza judetului Maramures s-au in infiintat 61 structuri comunitare consultative, in baza art.103,
alin. 1(2) din Legea 272/2004.

Oferta de servicii primare la nivel comunitar este aproape inexistenta, reţeaua de servicii specializate
este încă insuficientă, iar capacitatea instituţiilor responsabile este redusă în ceea ce priveşte
intervenţia în situaţia încălcării drepturilor copilului.

Prin implementarea Strategiei se va asigura creşterea calităţii vieţii copilului în judeţul Maramureş,
urmărindu-se ca toate serviciile pentru copil, din oricare din domeniile de interes pentru acesta, să
respecte standarde minime naţionale prevăzute prin reglementări legale, care să fie verificate în mod
periodic într-un sistem competent, coerent şi unitar.

Prezenta Strategie propune soluţii concrete pentru problemele existente pornind de la identificarea
resurselor necesare - materiale, umane, financiare şi ajungând la monitorizarea utilizării acestora.

Pe de altă parte, se subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor, au legătură cu
copiii, şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea
intereselor şi a drepturilor copiilor.

Responsabilitatea implementării drepturilor copilului nu se poate limita la o singură instituţie, ci
fiecare din acestea trebuie să considere copilul o prioritate în orice demers pe care-l efectuează.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20137
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013Strategia asigură un cadru coerent pentru intervenţia instituţiilor responsabile şi promovează
colaborarea între aceste instituţii, organizaţii neguvernamentale, profesionişti şi beneficiari, realizarea
unor parteneriate reale, viabile şi eficiente.

OBIECTIVE SPECIFICE
  Inchiderea si restructurarea dupa caz a celor 4 centre de plasament existente in judetul
   Maramures si gasirea unor noi alternative pentru copiii/tinerii din aceste centre;
  Infiintarea de noi servicii in cadrul DGASPC MM cum ar fi: centre de zi, servicii pentru
   prevenirea abandonului copiilor in maternitati;
  Dezvoltarea unor servicii sociale comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor
   aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;
  Dezvoltarea de servicii alternative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA;
  Diversificare serviciilor si activitatilor de prevenire a delicventei juvenile, precum si a celor
   de reabilitare si integrarea in societate a copiilor delicventi;
  Sprijinirea integrarii socio-profesionale a tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de
   protectie;
  Dezvoltarea de servicii pentru copiii strazii;
  Dezvoltarea retelei de asistenta maternala;
  Gasirea de alternative si dezvoltarea de servicii si asistenta pentru minorii solicitanti de azil
   neinsostiti de parinti sau fara reprezentant legal care primesc statut de refugiat pe raza
   teritoriala a judetului nostru.

GRUPUL TINTA
Strategia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures are drept grup
tinta toti copii de pe raza teritoriala a judetului Maramures sau din strainatate, copii fara cetatenie
aflati pe teritoriul judetului, copii refugiati si copii straini aflati pe teritoriul judetului in situatii de
risc. In cadrul acestui grup tinta exista o serie de categorii care necesita o atentie sporita, cum ar fi:
    Copiii aflati in risc de separare de parinti;
    Copiii ai caror parinti sunt plecati in strainatate;
    Copiii parasiti in unitati sanitare;
    Copiii refugiati;
    Copiii abuzati, neglijati sau supusi oricaror forme de exploatare;
    Copiii delicventi;
    Copiii strazii;
    Copiii cu dizabilitati;
    Tinerii care parasesc sistemul de protectie sociala.

Punctul de noutate al acestei Strategii este promovarea abordării participative şi multisectoriale a
problematicii copilului, facilitand respectarea interesului superior al copilului în toate domeniile.


INSTITUŢIILE RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Strategia prezentă se aplică prin coordonarea eforturilor acelor instituţii responsabile şi persoanelor
cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, rolul coordonării şi
monitorizării revenindu-i Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
Un accent deosebit se pune pe colaborarea dintre instituţiile administraţiei publice centrale şi locale,
cu respectarea deopotrivă a descentralizării şi subsidiarităţii. Totodată, se subliniază că instituţiile
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20138
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013publice sunt responsabile în aplicarea Strategiei prezente şi, în consecinţă, vor fi monitorizate şi vor
răspunde în acest sens. Acest lucru nu exclude, dimpotrivă, presupune urmărirea consecventă a
întăririi rolului primordial al părinţilor, precum şi stabilirea de parteneriate durabile cu reprezentanţii
societăţii civile.A. Instituţii ale administraţiei publice centrale
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20139
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
1. Ministerul Administraţiei şi Internelor
Se recunoaşte rolul important al poliţiei în prevenirea separării copilului de părinţi, cu precădere în
situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare, inclusiv cele de violenţă în familie îndreptată asupra
copilului, prin supravegherea familiilor cu risc în acest sens şi sesizarea obligatorie a autorităţilor
administraţiei publice locale prevăzute de lege pentru a interveni în aceste cazuri. Totodată, se
recunoaşte rolul poliţiei în intervenţie, alături de ceilalţi parteneri relevanţi, în cadrul unor echipe
multidisciplinare şi interinstituţionale, care vor trebui să fie formalizate.
Se pune accent pe colaborarea necondiţionată în stabilirea, cu celeritate, a identităţii copiilor care
trebuie să revină în ţară prin repatriere sau readmisie, precum şi în cazul copiilor părăsiţi în unităţile
sanitare sau fără acte de identitate.
- Agenţia Naţională Antidrog – Având în vedere amploarea recent descoperită a fenomenului
consumului de alcool, tutun şi droguri ilegale în rândul populaţiei de copii şi adolescenţi, se
subliniază importanţa realizării unei sinergii a eforturilor de prevenire, în special pe partea de
informare şi educare a publicului larg şi mai ales a grupurilor vulnerabile.

2. Ministerul Afacerilor Externe
Luând în considerare fenomenul complex al migraţiei ilegale, traficului de copii, prezenţei copiilor
români neacompaniaţi pe teritoriul altor state, copiilor repatriaţi şi copiilor refugiaţi, se conturează
clar rolul Ministerului Afacerilor Externe în protecţia drepturilor copilului, prin asumarea
responsabilităţilor legate în primul rând de comunicarea cu autorităţile străine, dar şi de colaborarea
cu autorităţile române în materie, cu precădere cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Justiţiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Ministerul Afacerilor
Externe poate contribui la sensibilizarea factorilor responsabili din ţările de destinaţie ale traficului
de copii pentru o implicare mai solidă a autorităţilor respective cu precădere în repatrierea copiilor.

3. Ministerul Culturii şi Cultelor
În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor promovează libertatea de expresie şi de creaţie,
şansele egale şi accesul liber la cultură, libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase. Pe baza
acestor libertăţi şi drepturi fundamentale, Ministerul Culturii şi Cultelor poate promova
multiculturalismul şi protejarea culturii minorităţilor, precum şi stimularea vieţii culturale în cadrul
comunităţilor locale.

4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Educaţia pentru toţi copiii afirmată atât de Convenţia ONU privind drepturile copilului, cât şi de
legislaţia internă în materie de educaţie este unul dintre drepturile care vor fi urmărite să se dezvolte
cât mai plenar pe parcursul Strategiei prezente. Se au în vedere copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi
boli cronice grave, precum şi copiii care au discontinuităţi în frecventarea învăţământului obligatoriu
sau au abandonat şcoala din diverse motive. Totodată sunt avuţi în vedere părinţii acestor copii,
cadrele
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              10
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013didactice care interacţionează cu aceştia, precum şi relaţia cu ceilalţi copii şi părinţii lor, relaţia cu
celelalte servicii din comunitate şi autorităţile responsabile. În consecinţă, se va urmări realizarea
unor şcoli incluzive, deschise pentru toţi copiii.

În strânsă relaţie cu educaţia pentru toţi copiii este şi realizarea unor programe constante în ceea ce
priveşte promovarea drepturilor copilului în unităţile de învăţământ atât prin efortul direct al
sistemului educaţional, cât şi cu sprijinul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului şi al
societăţii civile.

Formarea iniţială a profesioniştilor care interacţionează cu copilul este un aspect de interes major
pentru Strategia prezentă. Se va urmări ca toate categoriile de profesionişti – cu prioritate din
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, al educaţiei, sănătăţii, internelor şi justiţiei - să fie
pregătiţi corespunzător, în acord şi în spirit cu noua legislaţie privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului. Totodată, se are în vedere armonizarea tuturor sistemelor existente de formare
profesională (educaţional, de sănătate, formare profesională a adulţilor şi administraţie), iniţială şi
continuă, care să răspundă cerinţelor actuale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului.

5. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
Prin departamentele şi instituţiile aflate în subordinea sa, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei joacă un rol important în implementarea strategiei. În continuare vor fi amintiţi principalii
actori care vor interveni în acest sens:

- Direcţia de asistenţă socială – responsabila de reforma instituţionala pentru realizarea unui
cadru coerent care contribuie la implementarea Strategiei Nationale (de ex. crearea Observatorului
Social, a Inspecţiei Sociale), precum şi armonizarea legislaţiei în materie prin valorificarea experienţei
acumulate de instituţiile care au o reformă avansată (de ex. ANPDC) sau care au demarat o reformă
amplă (de ex. ANPH şi ANPF) şi cu respectarea domeniilor specifice de activitate care au o
dinamică aparte şi o necesitate de dezvoltare în acord cu normele internaţionale (ANPDC, ANPH,
ANPF şi ANES). Totodată, va promova realizarea unor acte normative care să susţină
complementaritatea şi continuum-ul de servicii, mai ales pentru tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului.

- Departamentul pentru munca în străinătate –participa la realizarea unui cadru legislativ şi
administrativ unitar şi coerent în ceea ce priveşte modul de abordare a unităţilor publice şi private
din propriul sistem; totodată, colaboreaza cu ANPDC în vederea monitorizării eficiente a copiilor ai
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, astfel încât să fie posibilă luarea măsurilor necesare
pentru ca aceştia să poată menţine legătura şi să fie evitate consecinţele negative ale separării lor de
părinţi.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              11
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) – are în vedere respectarea
Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii în ceea ce priveşte evaluarea
adulţilor cu handicap în vederea încadrării lor într-un grad de handicap, evaluare care este exclusiv
medicală spre deosebire de cea utilizată pentru copii, medico-psiho-socială (complexă), cu scopul de
a asigura compatibilitatea, complementaritatea şi continuum-ul de servicii pentru tinerii cu
dizabilităţi atât din familie, cât şi pentru cei care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; acest
deziderat realizeaza inclusiv în planul extinderii sistemului naţional de monitorizare al ANPH prin
implementarea aplicaţiei informatice Sensitive.
- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF) promoveaza politica de dezvoltare a
serviciilor necesare în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, sustinerea colaborării
nemijlocite intre autorităţile şi serviciile specializate pentru copiii victime ale abuzului, neglijării şi
exploatării şi armonizarea propriului cadru legislativ cu precădere cu cel din domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei copilului şi cel al justiţiei, mai ales în ceea ce priveşte standardele de calitate
pentru serviciile adresate victimelor violenţei în familie (adăposturi şi centre de recuperare) şi
agresori (centre de consiliere).
- Autoritatea Naţională pentru Egalitatea de Şanse (ANES) – dezvolta politica din domeniu,
luând în considerare, pentru problemele care privesc copiii din a această perspectivă experienţa şi
recomandările ANPDC. Un exemplu este analiza legislaţiei în vigoare, inclusiv a Codului familiei, în
vederea eliminării discriminării existente între băieţi si fete cu privire la vârsta minimă de căsătorie,
luând în considerare şi derogările de vârstă (cum ar fi în cazul unei sarcini) – aşa cum reiese şi din
recomandările Comitetului pentru Drepturile Copilului (Recomandarea nr.22).
- Autoritatea Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) – împreună cu agenţiile
din subordine continua să îşi adapteze acţiunile în funcţie de cerinţele pieţii şi nevoile tinerilor din
familie şi a celor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

- Inspecţia Muncii – continua şi dezvolta demersurile în domeniul prevenirii şi combaterii
exploatării prin muncă. Se va întări rolul Comitetului Naţional Director pentru prevenirea şi
combaterea exploatării copiilor prin muncă, inclusiv prin întărirea Secretariatului tehnic al acestuia
din cadrul Inspecţiei muncii, precum şi a Unităţii Specializate în Munca Copilului de la nivelul
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului care acţionează în calitate de organ
executiv al Comitetului.

5. Ministerul Justiţiei
În aplicarea justiţiei pentru copii, Ministerul Justiţiei are în vedere, cu prioritate, crearea la nivelul
întregului teritoriu a instanţelor specializate pentru copil şi familie, a unor dispoziţii procedurale
speciale, simplificarea celor existente şi sporirea garanţiilor procesuale acordate copiilor,
corespunzător standardelor europene în materia respectării drepturilor copilului

6. Ministerul Sănătăţii
Se recunoaşte rolul esenţial al Ministerului Sănătăţii Publice în promovarea dreptului la sănătate al
tuturor copiilor şi, în acest sens, se va urmări integrarea serviciilor medicale din cadrul sistemului
asistenţei sociale şi protecţiei copilului în cadrul sistemului de sănătate pentru a elimina dublarea
eforturilor şi paralelismele. Sistemul de sănătate trebuie să îşi asume rolul de lider în acest domeniu,
dar să se şi adapteze la reforma avansată din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului,
prin armonizarea legislaţiei în domeniu, promovarea drepturilor copilului în rândul personalului
medico-sanitar şi, nu în ultimul rând, prin conştientizarea colaborării cu autorităţile administraţiei

 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              12
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013publice locale, mai ales în ceea ce priveşte sesizarea obligatorie a cazurilor prevăzute de lege (copiii
părăsiţi în unităţile sanitare şi cazurile de abuz, neglijare şi exploatare).
Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea serviciilor comunitare destinate recuperării/reabilitării
copilului cu dizabilităţi, în conformitate cu nevoile şi resursele locale.
Educaţia permanentă şi formarea continuă a profesioniştilor din domeniul sănătăţii este un alt
aspect de interes pentru Strategia prezentă, astfel încât aceştia să ajungă să fie în permanenţă la
curent cu reforma din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

7. Secretariatul General al Guvernului
O serie de autorităţi care au responsabilităţi în domeniile principale de interes ale Strategiei
prezente se află în subordinea Primului Ministru şi în coordonarea ministrului delegat pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Dintre acestea le amintim pe următoarele:

8. Autoritatea Naţională pentru Tineret – În spiritul dreptului la timp liber şi recreere,
raspunde de aplicarea standardelor minime obligatorii aprobate în ceea ce priveşte organizarea
taberelor, a activităţilor sportive şi de socializare a tuturor adolescenţilor/tinerilor din familie,
inclusiv a celor aflaţi în evidenţa sistemului de protecţie a copilului, precum şi a politicilor pentu
tineret, combaterea marginalizării sociale, organizarea de proiecte interculturale şi de dezvoltare
a aptitudinilor tinerilor.

9. Departamentul pentru relaţii interetnice – Luând în considerare misiunea acestui departament de a
promova diversitatea etnică din România, precum şi de a combate rasismul şi xenofobia, deruleaza
programe comune în scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a
copiilor aparţinând minorităţilor naţionale. Prin aceasta, Strategia reafirmă poziţia Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Drepturilor Copilului de a avea în grijă toţi copiii României

10. Agenţia Naţională pentru Rromi – Pune accent pe includerea socială, ca deziderat pentru toţi
copiii, şi luarea unor măsuri specifice pentru creşterea accesului la serviciile medicale şi educaţionale
ale copiilor rromi, luându-se în considerare particularităţile specifice ale acestora.

11. Oficiul Român pentru Adopţii - Având în vedere accentul pus pe adopţia naţională, Strategia
Nationala subliniază necesitatea dezvoltării serviciilor de adopţie şi post-adopţie, conform
standardelor minime obligatorii aprobate, precum şi realizarea, de către Oficiul Român pentru
Adopţii, de metodologii specifice şi proceduri de lucru care să vină în sprijinul profesioniştilor şi să
promoveze adopţia pe plan intern. În ceea ce priveşte adopţia internaţională, inclusiv aspectele care
privesc ilegalităţile din acest domeniu, Oficiul Român pentru Adopţii regleaza în mod permanent
asupra copiilor aflaţi în aceste situaţii şi să ia măsurile care se impun. În cazul declanşării
procedurilor de adopţie internaţională care nu sunt conform legii române, Strategia evidenţiază
importanţa colaborării Oficiului Român pentru Adopţii colaboreaza cu Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei şi Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.


12. Avocatul Poporului
Avocatul Poporului este instituţia care are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
în raporturile acestora cu autorităţile administraţiei publice şi al cărui mandat cuprinde ca domeniu
distinct de activitate pe acela de soluţionare a cererilor privind încălcări ale drepturilor copilului,
familiei, tinerilor, persoanelor cu handicap.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              13
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-201313. Consiliul Naţional al Audiovizualului
În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul
Naţional al Audiovizualului are obligaţia să asigure protejarea demnităţii umane şi a copiilor
prin exercitarea dreptului de control asupra conţinutului programelor..

14. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Prin intermediul acestei instituţii se realizează principalele acţiuni de prevenire şi sancţionare a
tuturor formelor de discriminare privind exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
copiilor şi adulţilor.


15. Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor
Această autoritate autonomă, care este organizată şi funcţionează în sistem tripartit, va contribuie la
definirea ariei ocupaţionale şi la dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă din
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, prin aportul tuturor factorilor interesaţi,
inclusiv a partenerilor sociali, prin intermediul comitetului sectorial din domeniul „Sănătate, igienă,
asistenţă socială”

  B. Autorităţile administraţiei publice locale - judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale -
   au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor
   comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              14
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
La nivelul autoritatilor judetene si locale:

a) Preşedintele consiliului judeţean
Potrivit prevederilor art.114 alin.(1) din Legea nr.215/2001, preşedintele consiliului judeţean
reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi, potrivit alin.(2) răspunde în faţa
consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. Conform art.116 alin.(1)
lit.g), şi art. 95. lit n). preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector coordonează şi
controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean,
inclusiv a celui de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar la lit.o) se prevede că îndrumă
metodologic, urmăreşte şi controlează activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară, desfăşurate în
comune şi oraşe. Art.116 alin.(1) lit.q) prevede că preşedintele consiliului judeţean "coordonează,
controlează şi răspunde de activitatea privind protecţia drepturilor copilului", fiind una dintre atribuţiile care nu
poate fi delegată.

b) Secretarul general al judeţului
Potrivit prevederilor art.120 alin.(7) din Legea nr.215/2001, secretarul general al judeţului
coordonează compartimentul şi activităţile cu caracter juridic, precum şi compartimentele de stare
civilă şi autoritate tutelară din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean.

c) Consiliul Local
Conform art.38 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes
local, iar printre atribuţiile sale se numără: avizarea sau aprobarea, după caz, de studii, prognoze şi
programe de dezvoltare economico-sociale, aprobarea bugetului local, aprobarea organigramei,
statului de funcţii şi numărului de personal (la propunerea primarului), darea în administrare,
concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică al unităţii administrativ-teritoriale,
precum şi al serviciilor publice de interes local; totodată, contribuie la realizarea măsurilor de
protecţie şi asistenţă socială şi la asigurarea protecţiei drepturilor copilului.

d) Primarul
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la
art.69 alin.(1) că primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială
în care a fost ales. În această calitate, primarului îi revin responsabilităţi în asigurarea respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, atribuţie prevăzută la art.68 alin.(1) lit.a), în
conducerea serviciilor publice locale şi supravegherea realizării măsurilor de asistenţă şi ajutor social,
conform art.68 alin.(1) lit.s). Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi Codul Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd responsabilităţi sporite
în sarcina primarului, acesta fiind obligat să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale
copilului din comunitatea în care este ales.

e) Serviciile publice de asistenţă socială
Serviciile publice de asistenţă socială sunt organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor de către
consiliile municipale şi orăşeneşti, în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii
nr.705/2001. La nivelul consiliilor locale comunale, în raport cu problematica socială din unitatea
administrativ-teritorială respectivă, funcţionează persoane cu atribuţii de asistenţă socială.
Serviciile publice de asistenţă socială, precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din

 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              15
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013aparatul propriu al consiliilor locale comunale, iau măsuri şi desfăşoară activităţi de asistenţă socială
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Acestea au responsabilitatea creării,
menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale
identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia
în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

f)Comisia pentru protecţia copilului
Comisia pentru protecţia copilului funcţionează în subordinea consiliului judeţean şi, respectiv, a
consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, ca organ de specialitate al acestora, fără
personalitate juridică. Aceasta desfăşoară o activitate decizională în materia protecţiei şi promovării
drepturilor copilului. Preşedintele comisiei este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul
sectorului municipiului Bucureşti.

g) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este instituţie publică cu personalitate
juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti. Rolul acestei instituţii este de asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul
sectorului municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării
serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a
menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial
şi comunitar.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              16
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
    ETAPE ALE REFORMEI DE PROTECTIE A COPILULUI IN JUDETUL
           MARAMURES PERIOADA 1998-2007


In perioada 1997-2007 s-au produs schimbări semnificative ale condiţiilor oferite de instituţii,
respectiv s-au restructurat centrele de plasament organizate după principii învechite, s-au închis
marea majoritate a instituţiilor mai mari de 100-150 de locuri, s-au dezvoltat servicii noi, case de tip
familial, s-au format profesionişti din institutii private si publice in exercitarea sarcinilor ce ii revin in
domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, s-au adoptat standarde minime obligatorii
pentru cea mai mare parte a serviciile existente .
In anul 1998 in judetul Maramures erau un numar de 13 centre de plasament clasice (Caminului
spital Sighetu Marmatiei, Centrului de plasament nr. 1 Sighetu Marmatiei (Leagan), Centrului de
plasament copii scolari cu deficiente Gardani, Centrului de plasament copii scolari cu deficiente
Dragos Voda Baia Mare, Centrului de plasament copii scolari cu deficiente Targu Lapus, Centrul de
plasament copii prescolari Victor Babes, Centrul de plasament copii scolari Valea Borcutului,
Centrul de plasament copii scolari Bocicoiu Mare, Centrul de plasament copii scolari Viseu de Sus,
Centrul de plasament copii scolari Sighteu Marmatiei, Centrul de plasament copii scolari Ocna
Sugatag, Centrul de plasament copii scolari Barbu Delavrancea, Centrul de plasamennt 0-3 ani
Cavnic) cu un numar de beneficiari de 1283 copii cu varste cuprinse intre 0-18 ani.


ETAPA I
In 1997 este adoptat Ordonanta de urgenta cu nr. 26/09 iunie 1997, privind protectia copilului aflat
in dificultate. Aceasta ordonanta promoveaza si garanteaza drepturile copilului pornind de la
principiul general al interesului superior al copilului. Copilul are dreptul la respectarea personalitatii
si individualitatii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori
degradante.
In perioada 1998 – 2002 s-au luat primele masuri pentru reformarea sistemului de protectie a
copilului, prin inchiderea si diversificarea institutiilor de protectie a copilului, dezvoltarea
alternativelor de tip familial pentru protectia de tip rezidential, precum si pentru prevenirea
abandonului copiilor. Aceasta perioada este marcata de infiintarea Comisiilor pentru protectia
copilului.
In anii 2000 – 2001 a inceput reforma in domeniul protectiei copilului prin inchiderea primelor
centre de tip clasic rezidential Centrul de plasament copii scolari Bocicoiu Mare si Centru de
plasamennt 0-3 ani Cavnic. Aceasta a avut loc prin reevaluarea situatiei socio-familiala a
beneficiarilor, interventia centrandu-se pe integrarea familiala a rezidentilor, plasarea copiilor ramasi
in alte servicii din subordinea DGASPC si deschiderea primelor case de tip familial (CTF Alba Iulia,
CTF 13 Decembrie si CTF Grivitei).


ETAPA II
In perioada 2001-2003, au fost inchise 3 centre de plasament de tip rezidential prin accesarea
programului de finantare PHARE si s-au deschis un numar de 23 case de tip familial, 5 centre de zi,
1 centru de consiliere pentru copil si familie, 2 centre de primire in regim de urgenta, 2 centre
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              17
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013maternale. Aceste proiecte au fost derulate in parteneriat cu Fundatia Hope and Homes for
Children Romania, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap si Univeristatea de
Nord Baia Mare.
SERVICII DEZVOLTATE PRIN PROIECTUL PHARE “COPII MAI INTAI”
1. Proiectul RO 9905.02 – MM 112 B, Inchiderea caminului Spital Sighetu Marmatiei:
     Casa de tip familial Prunului Baia Mare
     Casa de tip familial Topitorilor Baia Mare
     Casa de tip familial Castanilor Baia Mare
     Casa de tip familial Tiblesului Baia Mare
     Casa de tip familial Bujorului Baia Mare
     Casa de tip familial Plevnei Viseu de Sus
     Casa de tip familial Oltului Baia Mare
     Casa de tip familial George Cosbuc Sighetu Marmatiei
     Casa de tip familial Dragos Voda Sighetu Marmatiei
     Casa de tip familial Stefan cel Mare Sighetu Marmatiei
     Casa de tip familial Bilascu Sighetu Marmatiei
     Casa de tip familial Tisa Sighetu Marmatiei
     Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale severe Baia Mare (predate la primaria Baia
      Mare)
     Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale severe Sighetu Marmatiei (predate la
      primaria Sighetu Marmatiei)
2.  Proiectul RO 9905.02 MM 113 B, Inchiderea centrului de Plasament nr. 1 Sighetu
Marmatiei:
     Centrul Maternal Sighetu Marmatiei
     Centrul Maternal Baia Mare
     Centrul de zi Sighetu Marmatiei
     Centrul de Consiliere pentru Copil si Familie 22 Decembrie Baia Mare (predate la
      primaria Baia Mare)
     Casa de tip familial Iuliu Maniu Sighetu Marmatiei
     Centrul de primire in regim de urgenta Baia Mare
     Centrul de primire in regim de urgenta Sighetu Marmatiei


 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              18
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-20133.  Proiectul RO 9905.02 MM 114 B, Inchiderea Centrului de Plasament pentru copii cu
nevoi speciale Gardani:
     Casa de tip familial Eminescu Sighetu Marmatiei
     Casa de tip familial Targu Lapus
     Casa de tip familial Carpati Viseu de Sus
     Casa de tip familial Hollosi Simon Baia Mare
     Casa de tip familial Grivitei Baia Mare
     Casa de tip familial Cehov Baia Mare
     Casa de tip familial Valea Rosie Baia Mare
     Casa de tip familial Ardusat
     Casa de tip familial Mogosesti
     Casa de tip Familial Salsig
     Centrul de zi Salsig ( predate la primaria Salsig)
ETAPA III

Funcţionarea sistemului de protecţie a copilului şi familiei în perioada 2002-2004 a demonstrat
viabilitatea unor forme de protecţie de tip familial a copilului în dificultate şi a continuat
restructurarea instituţiilor rezidenţiale clasice în instituţii de tip familial. În acelaşi timp familia a fost
sprijinită prin diferite activităţi de asistenţă socială menite să menţină copilul în familia naturală.
Astfel numărul copiilor instituţionalizaţi a continuat să scadă progresiv, în timp ce numărul copiilor
protejaţi în familii substitutive sau cel al copiilor menţinuţi în familia biologică a continuat să
crească.
Serviciile de prevenire au jucat un rol foarte important în ceea ce priveşte apariţia situaţiei de
dificultate ce implică familia sau copilul. S-a constatat că acolo unde numărul serviciilor de prevenire
este mai mare, numărul copiilor aflaţi în sistem a scăzut. Acordarea de ajutoare fie în bani, fie în
produse destinate familiilor cu risc ridicat de apariţie a situaţiilor de criză nu au fost din păcate
însoţite de măsuri de acompaniere prin care familia să ajungă să se poată autosusţine, fapt ce a
determinat o scădere a eficienţei acestor măsuri pe termen lung.

In perioada 2004-2006, din punct de vedere legislativ, instituţional şi al dezvoltării serviciilor
sociale a fost adoptat Pachetul legislativ în domeniul protecţiei copilului, având la bază
principiile Convenţiei Europene privind drepturile omului şi respectiv ale Convenţiei ONU
privind drepturile copilului.

S-au inchis alte doua centre de plasament copii scolari Centrul de Plasament Copii Scolari Valea
Borcutului Baia Mare si Centrul de Plasament Copii Scolari cu Deficiente Dragos Voda Baia Mare.
Centrul de plasament copii scolari Valea Borcutului, a fost inchis in anul 2005 in parteneriat cu
Fundatia Hope and Homes for Children Romania la inchiderea centrului erau un numar de 58
copii/tineri cu varsta cuprinsa intre 7 si 18 ani, iar in anul 2006 a fost inchis Centrul de plasament
copii scolari cu deficiente Dragos Voda in care la momentul inchiderii au fost un numar de 37
copii/tineri cu varste cuprinse intre 7 si 18 ani.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              19
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013Pregatirea si mutarea copiilor s-a facut prin mai multe etape:
  - evaluari individuale, detaliate ale fiecarui copil – pentru a decide cel mai bun plasament
    posibil
  - potrivirea - avand ca scop plasarea copiilor in cele mai potrivite locatii, asistenta maternala,
    plasament familial pe baza nevoilor individuale ale fiecarui copil
  - mutarea graduala a copiilor pentru a garanta ca toate plasamentele sunt planificate cum
    trebuie si ca pot fi sprijinite in mod adecvat.

Parteneriatul public privat se constituie ca o modalitate viabila de introducere a managementului
privat in serviciile sociale pe calea unei legaturi contractuale intre o organizatie neguvernamentala
operator privat si DGASPC.
Parteneriatul public privat a asigurat in mod fundamental realizarea, in totalitate sau partial a
serviciului social proiectat facand apel la know how si resursele sectorului privat. Aceasta cooperare
ofera o serie de avantaje cum ar fi: accelerarea realizarii obiectivelor, conjugarea preluarii
responsabilitatilor si riscurilor, reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor, stimularea indeplinirii
obligatiilor asumate si inbunatatirea calitatii serviciilor sociale furnizate.
In urma colaborarii DGASPC cu institutii, organizatii private in 2007 s-au finalizat lucrarile la doua
Centre de plasament de tip classic prin: compartimentarea Centrului de Plasament Copii Scolari
Ocna Sugatag in apartamente, cu sustinerea RON SUA si modularea Centrului de plasament copii
scolari Sighetu Marmatiei.
Inchiderea Centrului de Plasament Copii Scolari cu Deficiente Targu Lapus care a fost preluat de
Inspectoratul Scolar Maramures.
Preluarea unei Case de tip familial de la Asociatia “IL QUADRI IL FOGLIO” din Sighetu
Marmatiei din data de 01.08.2007.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              20
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013SITUATIA PREZENTA
Evolutia numarului de copii in sistemul de protectie din anul 2000 pana in anul 2007:
Analiza datelor statistice din protecţia copilului arată că, în perioada 1998-2000-2007, numărul
copiilor protejaţi în centrele de plasament publice si private a scăzut de la 1652 la 743, copii protejati
in plasamente familiale a crescut de la 676 la 777, iar numărul copiilor protejaţi la asistenţi maternali
profesionisti a crescut de la 138 la 420.
         numar
        plasamente
        la CPC, CTF   plasamente    asistenta
         + OPA     familiale    maternala     total
    1998      1283       605        23     1911
    2000      1652       676       138     2466
    2007       743       777       422     1942
Se poate observa din datele prezentate mai sus ca in anul 2000 numarul total de copii plasati in
sistemul de protectie este de 1625, datorita faptului ca au fost preluati in sistemul de protectie copii
cu deficiente conform HG 261/2000.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              21
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013La sfarsitul anului 2007 se poate observa o scadere a numarului de copii institutionalizati in centrele
de plasament si case de tip familial de la 1625 la sfarsitul anului 2000 la 743 la sfarsitul anului 2007
ceea ce inseamna o scadere a copiilor din sistemul de protectie rezidential de 54.28%.

    anul 2000         anul 2007
          1652            743
Referitor la ocrotirea prin masuri de tip familial (plasamente familiale, asistenta maternala), numarul
de copii plasati la o familie/persoana ajuns la sfarsitul anului 2007 la 1199 din care 422 la asistent
maternal. Se intregistreaza astfel o crestere fata de cifra de la sfarsitul anului 2000 de 814 copii
plasati la o familie/persoana din care 138 la asistent maternal profesionist.
    anul 2000         anul 2007
     676            777
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              22
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
    anul 2000        anul 2007
     138           422
Conform ultimelor date statistice, la sfarsitul anului 2007, în judeţul Maramureş erau 124.438 copii
cu vârste cuprinse între 0-18 ani., aproximativ 1.60 % la sfarsitul anului 2007 erau beneficiari ai
serviciilor sociale din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, după cum urmează:
    604 de copii beneficiau de protecţie specială în familia extinsă,
    766 de copii beneficiau de îngrijire în centre de plasament publice si private
    595 copii beneficiau de protecţie specială în familii substitutive (asistenţi maternali, alte
    persoane/familii şi familii potenţial adoptatoare),
    25 de copii beneficiau de ingrijire in cele 2 centre de primire in regim de urgenta,
    23 de copii si 12 mame beneficiau de servicii de ingrijire in cele 2 centre maternale .
reprezentand un total de 2013 copii si 12 mame care beneficiau de protectie speciala.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              23
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013Artificial separată de celelalte drepturi ale copilului, în fapt protecţia copilului a presupus
întotdeauna o colaborare cu celelalte sisteme care interacţionează cu copilul – un exemplu elocvent
fiind componenţa comisiei pentru protecţia copilului, iar în unele situaţii această colaborare s-a
concretizat prin ordine comune şi acţiuni la nivel naţional. Mai jos sunt redate câteva din aceste
situaţii, respectiv grupuri de copii cărora sistemul de protecţie a copilului le-a acordat o atenţie
specială:
S-au realizat cursuri de formare pe tema drepturilor copilului in cadrul Programului PHARE 2003 –
Campanie de educatie privind drepturile copilului. Perioada de desfasurare a acestor cursuri de
formare a fost din 28.02.2007-18.04.2007. Au fost formati un numar de 122 de persoane si anume:
judecatori, procurori, politisti, asistenti sociali si persoane cu atributii de asistenta sociala, profesori,
preoti, cadre medicale.
Au fost organizate in perioada 02.07.2007-28.07.2007 cursuri de formare a 40 de persoane care
urmeaza sa devina asistenti maternali profesionisti, specializati in plasamentul in regim de urgenta a
copilului mic. Aceste formari s-au realizat in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia
drepturilor Copilului, Fundatia Internationala pentru Copil si Familie, UNICEF Romania.


I. Situatia minorilor cu dizabilitati incadrati in grade de handicap si care au beneficiat de
servicii oferite de catre DGASPC la sfarsitul anului 2007.
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                              24
                       STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013


                                              Număr de copii cu     Număr de copii cu dizabilităţi care frecventează o forma de învăţământ
                                             dizabilităţi pentru care
                                             s-a emis pentru prima                    Învăţământ special integrat
                                   Număr copii cu     dată certificat de
 Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2007  dizabilităţi cu plan de încadrare în grad de Învăţământ de Învăţământ
                                  recuperare întocmit    handicap sau de    masă     special                   clasa
                                                                         individual    grupă
                                              orientare şcolară în                               compactă
                                              perioada raportată                                     Alte situaţii
                                                (cazuri noi)                                      (precizaţi)

- cu încadrare în grad de handicap uşor        5          5                              0       0       0      0      0
                                                  2          1

- cu încadrare în grad de handicap mediu
                           2155         2155          1014         305       229       1       0      10      12

- cu încadrare în grad de handicap grav
                           1686         1686          341         248       84       29      15      23      3

- cu încadrare în grad de handicap accentuat
                           663         663           97         167       104       0       0      7      1

TOTAL
                           4509         4509          1454         721       417       30      15      40      16

                                              Număr de copii cu     Număr de copii cu dizabilităţi care frecventează o forma de învăţământ
                                             dizabilităţi pentru care
                                             s-a emis pentru prima                    Învăţământ special integrat
                                   Număr copii cu     dată certificat de
 Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2007  dizabilităţi cu plan de încadrare în grad de Învăţământ de Învăţământ
                                  recuperare întocmit    handicap sau de    masă     special                   clasa
                                                                         individual    grupă
                                              orientare şcolară în                               compactă
                                              perioada raportată                                     Alte situaţii
                                                (cazuri noi)                                      (precizaţi)
-numai cu certificat de orientare şcolară
(dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-                                                      6      15      40      6
şcolară)                       755         715           226         205       491
                       STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013                               25
                       STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013


                                    Număr de copii cu dizabilităţi care beneficiază de servicii
                                                                    Număr de         Distribuţia pe grupe de vârsta
                                               alternative
    Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2007                                  asistenţi
                                             centru de    centru de   altele(preciza personali
                                    centru de zi                                0-2 ani  3-6 ani   7-13 ani   14-17 ani  18>
                                             recuperare    consiliere     ţi)

-numai cu certificat de orientare şcolară (dificultăţi de
învăţare şi adaptare socioşcolară)
                                 755     0        0        113       0     0     0     12      424     317      2

- cu încadrare în grad de handicap uşor
                                 5     3        1        0        0     0     1     3       1      0      0

- cu încadrare în grad de handicap mediu
                                 2155    446       504       407      731     0     623    504      618     398    12

- cu încadrare în grad de handicap grav
                                 1686    935       204       100      447     1509    85    370      637     579    15

- cu încadrare în grad de handicap accentuat
                                 663    302       170       77       100     0     35    87      280     252      9
                       STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013                             26
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                                 Locul unde se află copilul
 Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul                             centre de centre de
         anului 2007                familia       familia     alte   plasament plasament    AMP -
                             biologică      extinsă  familii/persoane publice     private  DGASPC  AMP - OPA

-numai cu certificat de orientare
şcolară (dificultăţi de învăţare şi
adaptare socioşcolară)
                      755         689       6       4       42      0     14     0
- cu încadrare în grad de
handicap uşor                5          4        0       0       1      0     0     0
- cu încadrare în grad de
handicap mediu               2155        2020       20      19       53      0     43     0
- cu încadrare în grad de
handicap grav                1686        1530       9       3      105      2     37     0
- cu încadrare în grad de
handicap accentuat             663         604       4       5       27      0     23     0
Număr de copii cu dizabilităţi din următoarele categorii Număr         de
           de afecţiuni
                                   copii
             neurologică                  869

  psihiatrică,                  din care cu      1294
               autism                   81
             locomotorie                  281
              vizuală                   525
              auditivă                  165
              hiv/SIDA                   15
           down (boli genetice)                79
  Altele (care nu se regăsesc in categoriile de mai sus)        1281
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 27
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
II. Pe parcursul anului 2007, situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare se prezinta astfel: 53 copii
au fost înregistraţi ca fiind părăsiţi în maternităţi şi secţii de pediatrie, din care, în acelaşi an, 19 au fost
reintegraţi în familie, 20 au fost plasaţi la asistenti maternali profesionisti, pentru1 copil s-a luat masura
de plasament familial, 2 au fost plasati in centre de primire in regim de urgenta si 5 au fost protejaţi in
centre maternale.
Conform prevederilor Legii nr.272/2004 art.9 (1), erau angajaţi în unităţile sanitare un numar de 4
persoane (1 asistent social si 3 asistenti medicali cu atributii de asistenta sociala) in 4 spitale din judet
(Baia Mare, Viseu de Sus, Borsa, Sighetu Marmatiei).

                                       din     din care
 total copii      din care     din care     din care plasati  care    plasati la
 parasiti in unitati  reintegrati in  plasati la    la         plasati   centre
 sanitare       familie     amp        familii/persoane  la cpru   maternale
         53        19        20         1      2       5
III. La sfarsitul anului 2007 se înregistrau un număr de 247 de tineri cu vârsta de peste 18 ani protejaţi
în centrele de plasament si casele de tip familial, în condiţiile legii, şi un număr de 232 de copii cu vârsta
cuprinsă între 14-17 ani protejaţi în centrele de plasament si casele de tip familial.

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului art. 51 permite ocrotirea tinerilor
peste 18 ani în sistemul de protecţie specială, la cerere pentru o perioadă de maxim 2 ani.
În cursul anului 2007,conform Legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,
un numar de 57 de tineri provenind din centrele de plasament au beneficiat de consiliere gratuită, din
partea agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea căutării unui loc de muncă. În
consecinţă, adolescenţii şi tinerii din sistemul de protecţie specială, mai ales cei din serviciile rezidenţiale,
constituie un grup care necesită în continuare o atenţie sporită, cu precădere în ceea ce priveşte
dezvoltarea şi întărirea colaborării inter-instituţionale pentru integrarea lor socio-profesională.

IV. Numarul cererilor de adoptie inregistrate in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2007: 26
cereri, din care 9 reatestari din cele 9 reatestari o renuntare, 12 atestari pentru prima data, 2 familii au
renuntat in perioada evaluarii.

  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 28
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013


  -   Numarul de familii/persoane care sunt in prezent atestate si nu au copil in incredintare in
     vederea adoptiei : 9
  -   Numarul de familii/persoane care au in prezent copil in incredintare in vederea adoptiei : 4
  -   Numarul de adoptii ramase definitive si irevocabile : 9


V. Situatia minorilor care au savarsit fapte penale dar nu raspund la sfarsitul anului 2007.          minori care au savarsit fapte penale dar nu raspund penal

     60
                 49               49
     50

     40
          33
              31               30
                          29
     30

     20

     10
                                            4
                                               1   0
     0
         total minori care au
        savarsit fapte penale dar       din familie            din sistem
         nu raspuns penal
    2005        33               29                 4
    2006        31               30                 1
    2007        49               49                 0VI. Numarul copiilor strazii la sfarsitul anului 2007 a fost de 52 de copii din care 27 au
beneficiat de servicii (adapost de zi si de noapte, centre de zi).

VII. Situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate la sfarsitul anului 2007

                           Număr de     Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul
                     Număr de copii aflaţi în            anului 2007
Număr de familii în care părinţii sunt copii la    îngrijirea
                                          în centre de              Alte situaţii
   plecaţi la muncă în străinătate   sfârşitul rudelor până la                la rude
                                           plasament         la alte   (precizaţi)
     la sfârşitul anului 2007     anului gradul IV , fără   la AMP           până la
                      2007   măsură de           publice sau      persoane/familii
                                                 gradul IV
                            protecţie            private
- cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate         209     441       434      0       0      2        5      0
- cu un singur părinte plecat
la muncă în străinătate       330     452       446      0       0      4        2      0
- cu părinte unic susţinător al
familiei monoparentale
plecat la muncă în străinătate    69     99       98      0       0      0        0      1
Total                608     992       978      0       0      6        7      1  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 29
   STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013


La sfarsitul anului 2007 numarul de familii in care parintii au fost plecati la munca in strainatate a fost
de 608, numarul de copii cu parintii plecati in strainatate a fost de 992 din care 978 copii aflati in
ingrijirea rudelor pana la gradul IV fara masura de protectie iar diferenta de 14 au fost plasati in ingrijire
cu masura de protectie (date raportate de 12 primarii din judetul Maramures).


  Număr de familii în care     Număr de copii ai caror
   părinţii sunt plecaţi la     parinti sunt plecati in
  muncă în străinătate la      strainatate la sfârşitul
   sfârşitul anului 2007         anului 2007
               608                992
Număr de copii ai căror părinţi sunt             Distribuţia pe sexe
 plecaţi la muncă în străinătate            M              F
992                   517               475
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă

     <1 ani      1-2 ani       3-6 ani     7-9 ani  10-13 ani    14-17 ani
3           31         160         185     274     339


VIII. În ceea ce priveşte serviciile de protecţie specială a copiilor separaţi de părinţi, la sfârşitul anului
2007, funcţionau 4 centre de plasament publice, 32 case de tip familial, 11 organizatii private autorizate,
2 centre de primire in regim de urgenta, 2 centre maternale, 1 centru de zi. De asemenea tot in cadrul
serviciilor alternative putem aminti serviciile oferite unui numar de 81 de copii proveniti din centrele de
plasament de catre OPA-urile din judetul Maramures (situatie la sfarsitul anului 2007) tabel cu situatie la
31 decembrie
Nr.crt            Denumirea serviciului                    Numărul de copii protejaţi


   1   CATF VISEU DE SUS                                     48
   STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 30
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013


 2  CPCS OCNA SUGATAG                         84
 3  CPCS SIGHETU MARMATIEI                       60
 4  CPCSD BAIA MARE                          87
 5  CTF 1 BAIA MARE                          13
 6  CTF 2 BAIA MARE                          12
 7  CTF 3 BAIA MARE                          12
 8  CTF 4 BAIA MARE                          10
 9  CTF ARDUSAT                            10
10  CTF AXA SIGHETU MARMAŢIEI                     12
11  CTF BILASCU SIGHETU MARMATIEI                   12
12  CTF BRADULUI SIGHETU MARMATIEI                   13
13  CTF BUJORULUI                           11
14  CTF CARPATI VISEU DE SUS                      6
15  CTF CASTANILOR BAIA MARE                      12
16  CTF CEHOV BAIA MARE                        12
17  CTF DRAGOS VODA SIGHETU MARMATIEI                 12
18  CTF EMINESCU SIGHETU MARMATIEI                   8
19  CTF GEORGE COSBUC SIGHETU MARMATIEI                13
20  CTF GRIVITEI BAIA MARE                       13
21  CTF HOLOSI SIMON BAIA MARE                     9
22  CTF IULIU MANIU SIGHETU MARMATIEI                 12
23  CTF MOGOSESTI                           12
24  CTF OCNA SUGATAG                          16
25  CTF OLTULUI BAIA MARE                       13
26  CTF PLEVNEI VISEU DE SUS                      5
27  CTF PRUNULUI BAIA MARE                       12
28  CTF SALSIG                             12
   CTF STEFAN CEL MARE 1 SIGHETU                   12
29  MARMATIEI
30  CTF STEFAN CEL MARE SIGHETU MARMAŢIEI               13
31  CTF TG LAPUS                            35
32  CTF TIBLESULUI BAIA MARE                      11
33  CTF TISA SIGHETU MARMATIEI                     13
34  CTF TOPITORILOR BAIA MARE                     12
35  CTF VALEA ROSIE BAIA MARE                     10
36  CTF AL. IVASIUC SIGHETU MARMATIEI                  5
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 31
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                   Organismul privat în
                        Număr de copii
Nr.crt    Denumirea serviciului                  subordinea căruia
                         protejaţi
                                  funcţionează serviciul

 1      Casa Seva Baia Mare          4       ASSOC Baia Mare
                                 Fundatia „ Speranta pentru
 2     Casa „ Hope „, Baia Mare         4          Romania”

 3    Casa „ Speranta „ Viseu de Sus       13       Fundatia „Daktari”
 4     Casa Luminii, Viseu de Sus        12     Fundatia „Casa Luminii”
 5          CTF              16     Fundatia „ Il Quadri Foglio”
                                  Fundatia de Voluntari
 6         Comunitate             6         Somaschii
 7        Casa Bucuriei           13      Fundatia „Sacro Cuore”
                                  Fundatia de Voluntari
 8       Adapostul de noapte          8          Somaschii
                                  Fundatia „Casa Famiglia
 9   Casa Famiglia „ Madre Colomba”        1       Madre Colomba”
 10    Locuinta protejata Sacro Cuore       4      Fundatia „Sacro Cuore”
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 32
     STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                        Numărul de mame si copii
  Nr.crt             Denumirea serviciului*
                                            protejati

     1  CENTRUL MATERNAL BAIA MARE                        7 mame cu 13 copii
     2  CENTRUL MATERNAL SIGHETU MARMATIEI                    5 mame cu 10 copii


  Nr.crt             Denumirea serviciului*            Numărul de copii protejaţi


       CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA                       13
     1  BAIA MARE
       CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA                       12
     2  SIGHETU MARMATIEI

  IX. Distributia pe grupe de varsta
  Grupele de varsta in centrele de plasament si casele de tip familial la sfarsitul anului 2007

       <1    1-2     3-6     7-9   10-13   14-17    >18       Total
        0     0     20      54    109    232    247       662


  Grupele de varsta in centrele de primire in regim de urgenta

    Locatia           <1      1-2    3-6    7-9    10-13    14-17     >18    Total
CPRU Baia Mare              0      1     4     2    2      4       0   13
CPRU Sighetu                                                    12
                     0      0     7     2     2      1      0
Marmatiei


  Grupele de varsta in centrele maternale

    Locatia          <1      1-2    3-6    7-9    10-13    14-17     >18     Total
Centrul Maternal Baia        3      3     4     1     2      0      0    7 m cu 13
Mare                                                         c
Centrul Maternal          1      2     4     0      2      1      0     5m cu
Sighetu Marmatiei                                                  10c


  Grupele de varsta in OPA-uri la sfarsitul anului 2007

 <1      1-2    3-6      7-9   10-13   14-17    >18     Total
   0       1     5      15    21    29     10     81
     STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 33
       STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
    Grupele de varsta a copiilor strazii la sfarsitul anului 2007

          <1            1-2       3-6         7-9    10-13           14-17         Total
                                                                       55
        1         1           2          4      13         15

    Grupele de varsta a copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate la sfarsitul anului 2007

          <1            1-2      3-6         7-9    10-13        14-17             Total
        3         31           160         185     274         339               922

    Grupele de varsta a copiilor aflati in asistenta maternala la sfarsitul anului 2007

   <1      1-2            3-6         7-9       10-13     14-17                 >18       Total
     7      29           119         114        111      40                    2     422    X. La sfarsitul anului 2007 in cadrul institutiei isi desfasurau activitatea un numar de 973
    angajati din care:
                                     st.                                           altele
                                   universitare                            postliceale
                                                      economist
                                                                                 sc. profes.
                                   administr.
                                                             alte studii
          as. social
                                                                                        generala
                 sociolog


                       pedagog
                                                profesor
                                   spec. in
                        psiho/
                                            medic
                              jurist
                                                                            liceu
                                                                           domen
                                                                    umane Structura                                                                                        TOTAL
                                                                    socio-
                                                                                         sc.
                                                                            alte

                                                                            ii
organizatorica
1. ap propriu    31      1        7     11        0     2    7     10       8         0    0  16      2    0     95
(al DGPDC)
2. asistenti                                                                                        340
maternali      0       0        0     0         0     0    0     0      0          0     0  167    93     80
3. Centre de    15      0        1     0         2     0    2     1      32         2    11  139    1     14     220
plasament
4. serv.       5      0        3     0         8     1    5     0      43         0    30  221     0    2     318
alternative/
complementare
TOTAL        51      1        11    11        10     3    14     11      83         2    41  543    96     96     973
       STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 34
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013


PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL DGASPC MM – SEGMENT


NEVOI PRIORITARE:
Prioritatea 1* - Dezvoltarea serviciilor de preventie la institutionalizare prin diversificarea
modalitatilor de interventie specializate in vederea prevenirii abandonului, a reducerii
institutionalizarii si a reintegrarii copilului institutionalizat in familia naturala sau largita


Prioritatea 2* - Dezvoltarea de servicii alternative la institutionalizarea copilului in dificultate
concomitent cu inchiderea institutiilor rezidentiale clasice.


Prioritatea 3* - Diversificare serviciilor si activitatilor de prevenire a delicventei juvenile,
precum si a celor de reabilitare si integrarea in societate a copiilor delicventi


Prioritatea 4* - Gasirea de alternative si dezvoltarea de servicii si asistenta pentru minorii
solicitanti de azil neinsostiti care primesc/nu primesc statut de refugiat pe raza teritoriala a
judetului nostru

Prioritatea 5* - Creşterea eficienţei parteneriatelor centrale şi locale, interinstituţionale,
public-private, inclusiv prin diseminarea cadrului legal necesar pentru contractarea
serviciilor sociale publice pentru copii de către organismele private acreditate;


Prioritatea 6* - Sprijinirea integrarii socio-profesionale a tinerilor care urmeaza sa paraseasca
sistemul de protectie

Prioritatea 7* - Dezvoltarea retelei de asistenta maternala

Prioritatea 8* - Infiintarea de noi servicii in cadrul DGASPC MM cum ar fi: centre de zi,
servicii pentru prevenirea abandonului copiilor in maternitati

Prioritatea 9* - Dezvoltarea unor servicii sociale comunitare pentru copil şi familie şi
susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa

Prioritatea  10*  - Dezvoltarea     de   servicii  alternative  pentru   copiii   cu
dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA

Prioritatea 11* - Dezvoltarea de servicii pentru copiii strazii

Prioritatea 12* - Reducerea numărului de copii neşcolarizaţi şi care au abandonat şcoala pe
motive socio-economice

Prioritatea 13* - Crearea unui sistem de formare iniţială şi continuă în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului a profesioniştilor care interacţionează cu copilul;
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 35
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL DGASPC MM –
 COMPARTIMENT PROTECTIA COPILULUI PENTRU
       PERIOADA 2008-2013
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 36
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                 PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Plan operational 2008 - 2013

  1. ASIGURAREA BUNASTARII VIETII COPILULUI SI PROTECTIEI ACESTUIA INTR-UN MEDIU FAMILIAL
   SANATOS SI FUNCTIONAL.

 Obiective operationale              Masuri                 Termene     Responsabili    Parteneri
1.1. Dezvoltarea de     Actiune comuna pentru indentificarea nevoilor      Trim II 2008     - DGASPC    DSP, ISJ,
servicii comunitare     de asistenta sociala la nivelul comunitatilor                        Prefectura,
integrate la nivelul                                                   Consiliile locale,
comunitatilor                                                      ONG
defavorizate in vederea
asigurarii accesului in   Ateliere de lucru cu participarea reprezentantilor Trim III – IV 2008    -  DGASPC   DSP, ISJ,
mod egal la servicii    autoritatilor locale si a institutiilor implicate                      Prefectura,
medicale, educationale   pentru prezentarea rezultatelor evaluarilor si                        Consiliile locale,
si de asistenta sociala ,  identificarea resurselor comunitatilor                            ONG
mentinerii copilului in
familia naturala,      Intalniri de lucru in scopul elaborarii unor studii,  Trim III – IV 2008
prevenirea situatiilor   evaluari si planificari de actiuni                      -  DGASPC   DSP, ISJ, ONG,
de risc pentru copil si                                                 Consiliile locale
familie           Realizarea si implementarea unor planuri de       Trim IV 2008
              actiune in functie de nevoile identificate si
              prioritatile stabilite la nivelul fiecarei comunitati
                                                     -  DGASPC   ONG, Consiliile
              Organizarea unor ateliere de lucru privind                          locale, SPAS
              managementul proiectelor                Trim III – IV 2008

              Acordarea de asistenta tehnica pentru                    -  DGASPC   Prefectura,
              infiintarea/dezvoltarea serviciilor sociale       Permanent              Consiliile Locale,
              primare) scriere de proiecte, accesare finantari                       SPAS
              externe, implementare proiecte)


          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013       37
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
1.2. Dezvoltarea      Derularea de programe de educatie parentala     2008 – 2013      -  DGASPC  ONG,    SPAS,
actiunilor de prevenire                                               Consiliile Locale
a separarii copilului de  Responsabillizarea parintilor in luarea deciziilor
parinti si sustinerea   si derularea actiunilor si a masurilor privind    2008 – 2013      -  DGASPC  ONG,    SPAS,
reintegrarii acestuia in  situatia copilului                                    Consiliile Locale
familie
              Asistenta si sprijin pentru mamele aflate in
              situatie de risc in vederea evitarii abandonului   Permanent       -  DGASPC  ONG,    SPAS,
              copilului                                        Consiliile Locale

              Colaborarea cu autoritatile locale in vederea
              responsabilizarii si sprijinirii familiei      Permanet        -  DGASPC  ONG,    SPAS,
              naturale/largite avand ca scop reintegrarea                       Consiliile Locale
              copilului abandonat

1.3. Dezvoltarea si    Extinderea retelei de asistenti maternali      2008 - 2009      -  DGASPC  ONG
diversificarea       profesionisti specializati in a oferi servicii
alternativelor de tip   copilului incadrat intr-un grad de handicap
familial in functie de
caracteristicile si
nevoile copilului prin
crearea de noi retele de
asistenti maternali
profesionisti
specializati

1.4. Dezvoltarea retelei  Sustinerea retelei existente de asistenti maternali 2008 – 2009      -  DGASPC  ___________
de AMP pentru copilul   profesionisti si cresterea numarului de AMP
0-2 ani          pentru plasarea in regim de urgenta a copilului 0-
              2 ani

              Crearea a doua birouri zonale de consiliere     2008 - 2009      -  DGASPC  ___________
              pentru copii si parinti in cadrul programelor de
              interes national
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013     38
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
1.5. Scaderea riscului   Informarea si sensibilizarea populatiei cu privire   Trimestrial     -  DSP      DGASPC, ISJ,
de abandon a copilului   la consecintele abandonului copiilor                              SPAS, ONG
inclusiv prin
asigurarea dreptului    Derularea de programe de educatie ( educatie
copilului de fi nascut   parentala, planing familial si sanatatea        2008 - 2013     -  DGASPC     ONG,    SPAS,
intr-o familie care-l    reproducerii) si sprijin pentru mamele aflate in                        DSP
doreste           situatie de risc, in vederea evitarii abandonului
              copilului
1.6. Asigurarea       Evaluarea complexa, comprexensiva si          Permanent      -  DGASPC prin  ONG , DSP
serviciilor de       multidirectionala a copilului si mediului in care                serviciul de
specialitate destinate   acesta traieste si orintarea acestuia catre servicii              specialitate
copilului cu dizabilitati  de recuperare/reabilitare
/cerinte educative
speciale

1.7. Informarea si     Planificarea serviciilor si interventiilor privind   Permanent      -  DGASPC     Autoritati locale,
consilierea familiilor   recuperarea copilului si implicarea                              medici de
copiilor cu dizabilitati  familiei/reprezentantului legal al copilului                          familie, Scoala
in vederea
constientizarii
importantei rolului     Implicarea autoritatilor locale in monitorizarea    Permanent      -  DGASPC     Autoritati locale,
acesora in recuperarea   implementarii planurilor de servicii si a                           medici de
si reabilitarea copilului  recuperarii copilului cu handicap                               familie, Scoala


              Programe de informare derulate la nivelul       Permanet       -  DGASPC     ONG, Autoritati
              comunitatilor privind drepturile copilului cu                         locale
              handicap/dizabilitati la servicii de recuperare si
              reabilitare

              Identificarea grupurilor de parinti care necesita   Trim III – IV 2008  -  DGASPC     ONG, Autoritati
              consiliere si sprijin in recuperarea si reintegrarea                      locale
              copiilor\

          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        39
           STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
               Constituirea grupurilor si derularea activitatilor  2008 - 2013      -  DGASPC      ONG, Autoritati
              specifice                                             locale

1.8.Devoltarea       Derularea de programe si actiuni in parteneriat    2008 – 2013      -  DGASPC      ONG, SPAS,
parteneriatului       cu medicii de familie pentru depistarea precoce a                         DSP
institutional in sensul   copiilor cu probleme de sanatate /handicap
asigurarii de servicii
medicale, de educatie    Derularea de programe de educatie privind     Trimestrial        -  DGASPC prin   ONG, DSP,ISJ
pentru sanatate,      protectia impotriva bolilor cu transmitere sexuala 2008 - 2013          serviciul de
recuperare atat pentru   in randul copiilor/tinerilor                           specialitate
copilul din familie,
membrilor familiei
acestuia cat si pentru
copilul aflat in sistemul
de protectie
1.9. Promovarea       Initierea de parteneriate care sa dezvolte      2008 – 2013      -  DGASPC      ISJ, ONG
accesului la educatie a   programe/servicii de prevenire a abandonului
tuturor copiilor      scolar si sa garanteze accesul copiilor la servicii
              de educatie ( centre de zi, suport financiar,
              material, profesor de sprijin, invatamant la
              domiciliu

              Sustinerea initiativelor privind organizarea de    Trim IV 2008 –     -  DGASPC      ISJ, ONG
              cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au  Trim II 2009
              abandonat scolar

              Actiuni de lobby in vederea crearii alternativelor  Trim IV 2008 –     -  DGASPC      ISJ, ONG
              educationale pentru copii ambliopi, hipoacuzici    Trim II 2009
              in judetul


1.10. Promovarea      Organizarea de tabere, actiuni cu caracter Trimestrial            -  Institutiile
accesului copilului la   cultural –artistic si implicare in mobilizarea                  publice locale
activitati recreative si  resurselor comunitatii ( agenti economici,                    care sa
           STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013         40
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
petrecerea timpului    sponsori, organizatii    etc),  programe     de             mobilizeze
liber           voluntariat                                   resursele
                                                      comunitare,
                                                      ONG


  2. IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR DE PROTECTIE SPECIALA SI DEFINITIVA A COPILULULUI
   LIPSIT TEMPORAR SAU DEFINITIV DE OCROTIREA PARINTILOR SAI

 Obiective operationale             Masuri                  Termene    Responsabili    Parteneri
2.1. Redimensionarea    Aplicarea standardelor de calitate minim         2008 – 2013    - DGASPC prin   DSP, ISJ, ONG
calitativa a serviciilor  obligatorii in instrumentarea fiecarui caz                   serviciul de
de tip familial prin                                           specialitate
implementarea
standardelor minime    Abordarea personalizata a fiecarui caz intrat in     Permanet     -  DGASPC prin  DSP, ISJ, ONG
obligatorii privind    atentia serviciului prin centrarea pe tipuri de                 serviciul de
protectia alternativa in  nevoi si categorii de beneficiari                        specialitate
scopul asigurarii unei
interventii optime,    Derularea de programe de consiliere in vederea      2009 – 2010    -  DGASPC prin  DSP, ISJ, ONG
coerente si        abilitarii familiei biologice/extinse a copilului in              serviciul de
personalizate pentru    vederea integrarii/reintegrarii copilului                    specialitate
toti beneficiarii unei
masuri de protectie de   Identificarea si antrenarea intregului spectru de     Trim IV 2009   -  DGASPC prin  DSP, ISJ, ONG
tip familial        resurse disponibile la nivelul serviciului sau altor              serviciul de
              servicii intr/interinstitutionale in scopul                   specialitate
              asigurarii unei interventii individualizate
              eficiente

              Sustinerea si promovarea alternativelor de tip      Trim IV 2010   -  DGASPC prin  DSP, ISJ, ONG
              familal ca serviciu de integrare/reintegrare a                 serviciul de
              copilului delincvent, copilului strazii, copilului               specialitate
              consumator de drog


          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013       41
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
              Profesionalizarea si specializarea retelei de      Permanet      -  DGASPC prin   DSP, ISJ, ONG
              asistenti maternali in functie de caracteristicile si              serviciul de
              nevoile copiilor                                specialitate

              Asigurarea accesului la programe de formare       Permanet      -  DGASPC     ISJ, ONG
              profesionala continua a specialistilor din cadrul
              serviciului

2.2. Multiplicarea si    Implicarea autoritatilor locale in identificarea si   2008 – 2013     -  DGASPC     SPAS, Consiliile
diversificarea       responsabilizarea familiilor/persoanelor /rudelor                        Locale
interventiilor       pana la gradul IV pentru a asigura ingrijirea unui
intersectoriale in     copil aflat in dificultate – insituirea tutelei sau a
scopul mobilizarii     plasamentului familial
resurselor comunitatii
si eficientizarii      Responsabilizarea serviciilor publice de asistenta   Permanet      -  DGASPC     SPAS, Consiliile
activitatilor serviciilor  sociala/compartimentelor de asistenta sociala in                        Locale
de protectie alternative  monitorizarea copiilor aflati in ingrijire de tip
in mediul familial     familial
substitut
              Orientarea AMP catre serviciile de suport oferite    Permanet      -  DGASPC     ISJ, ONG
              de unele institutii de la nivelul comunitatii(
              centre de recreere, cluburi de educatie culturala,
              centre specializate interventii terapeutice)

              Orientarea copiilor beneficiari ai unei masuri de
              protectie de tip familial care urmeaza sa        Permanent      -  DGASPC prin   AJOFM, ONG
              paraseasca sistemul in scurt timp catre serviciile               serviciul de
              abilitate intra si interinstitutionale in vederea                specialitate
              integrarii socio-profesionale

2.3 Limitarea        Incurajarea adoptiei in randul asistentilor       2008 – 2013     -  DGASPC prin
perioadei de acordare    maternali/rudelor/persoanelor/ familiilor care au                serviciile de   __________
de servicii in cadrul    un copil in plasament                              specialitate
protectiei de tip
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        42
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
familial prin       Derularea de programe de consiliere a familiilor   Permanet       -  DGASPC     ONG, Autoritati
asigurarea interventiei  biologice / extinse in vederea abilitarii acestora  2008 - 2013                locale care au in
complementare a altor   pentru a accesa servicii de suport din cadrul                          structura centre
categorii de servicii   comunitatilor in vederea reintegrarii copiilor                         de zi
intra si
interinstitutionale care
sa permita
identificarea unor
modalitati de
solutionare a cazului.
2.4. Promovarea      Identificarea copiilor care beneficiaza de masura   Permanent       -  DGASPC prin   ONG
adoptiei nationale     de protectie la asistent maternal profesionist                 serviciile de
              si/sau la familii/persoane, si care prezinta                  specialitate
              potential adoptiv

              Multiplicarea demersurilor care sa stimuleze si    Permanent       -  DGASPC prin   ONG
              sa faciliteze adoptia de catre asistentii maternali               serviciile de
              profesionisti la care se afla copiii in plasament                specialitate

              Campanii de mediatizare a adoptiei in cadrul     Trimestrial      -  DGASPC prin   ONG
              comunitatii prin mass-media, distribuirea de                  serviciile de
              materiale informative, organizarea de intalniri la               specialitate
              nivelul comunitatilor; implicarea familiilor care
              au adoptat in mediatizarea adoptiei

              Continuarea parteneriatelor cu ONG-uri care sa    Permanent       -  DGASPC     ONG
              sprijine activitatea serviciului de adoptii din
              cadrul DGASPC
2.5. Imbunatatirea     Programe de formare continua a personalului de    Semestrial      -  DGASPC prin
calitatii protectiei de  specialitate                                  serviciile de
tip rezidential in                                             specialitate
conformitate cu      Restructurarea/inchiderea      institutiilor 2008 - 2012        -  DGASPC prin   Centrele
standardele minime de   rezidentiale si dezvoltarea unitatilor de tip                  serviciile de  rezidentiale,
calitate          familial                                    specialitate
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        43
         STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                  Inchiderea CPCSD Barbu Stefanescu                           SPAS, ONG,
              Delavrancea;                                         Consiliul Local
                  Inchiderea CPCS Ocna Sugatag
                  Inchiderea CPCS Sighetu Marmatiei

             Reducerea numarului copiilor din institutiile de    2008 - 2013      -  DGASPC prin
             tip clasic pana la 50% din numarul actual prin                  serviciile de  Centrele
             identificare de alternative in confomitate cu                  specialitate  rezidentiale,
             cerintele/nevoile individuale ale beneficiarilor (                        SPAS, ONG,
             asistenta maternala, reintegrare familiala etc)                         Consiliul Local

             Mediatizarea serviciilor oferite de centrele      2008         -  DGASPC prin
             rezidentiale( pliante, brosuri)                         serviciile de  Centrele
                                                     specialitate  rezidentiale,
                                                             SPAS, ONG,
                                                             Consiliul Local  3. PROTECTIA SI ASISTAREA SPECIALIZATA A COPIILOR AFLATI IN SITUATII DE RISC MAJOR ( COPILUL
   STRAZII, COPII AI CAROR PARINTI SUNT PLECATI IN STRAINATATE, COPILUL DELINCVENT, COPILUL
   VICTIMA A EXPLOATRAII, ABUZULUI, TRAFICULUI, RAPIRII)

Obiective operationale             Masuri                Termene      Responsabili     Parteneri
3.1. Prevenirea     Actiuni comunitare privind educarea copiilor in    Trimestrial      - ISJ, IJP     DGASPC,
delincventei juvenile  spiritul respectului fata de lege, valorilor morale                       Autoritati locale

             Actiuni comunitare privind responsabilizarea si    2008 – 2013      -  ISJ, IJP    DGASPC,
             constientizarea copiilor si familiilor acestora fata                       Autoritati locale
             de factorii de risc si a consecintelor incalcarii
             legii si normelor de conduita

             Programe de voluntariat pentru realizarea       Trim IV 2008     -  ISJ, IJP    DGASPC,
             campaniilor de informare( retea de voluntariat)                         Autoritati locale
         STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        44
           STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
3.2. Prevenirea      Derularea de campanii de prevenire si educare cu Trim IV 2008         -  ISJ, DSP, IJP  DGASPC prin
consumului de droguri   privire la riscurile pe care le implica consumul                         serviciile de
si de substante      de droguri si substante asimilate acestuia                            specialitate
asimilate acestuia in
randul copiilor /
tinerilor
3.3. Asistarea       Dezvoltarea de servicii specializate( unitati de   2013          -  DSP,      ISJ, ONG,
specializata ,       recuperare, centre de consiliere, servicii de                   DGASPC
recuperare si       educatie si formare profesionala ) pentru
reintegrarea sociala a   copii/tinerii consumatori de droguri in vederea
copiilor/tinerilor     reabilitarii si reintegrarii sociale a acestora
consumatori de
droguri /substante     Programe de formare pentru specialisti sub      Trim IV 2008      -  DGASPC     ONG
asimilate acestuia , si  forma unor schimburi de experienta in tara si in
familiilor acestora    strainatate

3.4. Prevenirea      Realizarea, prin colaborare interinstitutionala, de  Trimestrial       -  DGASPC     IJP, ONG,
extinderii fenomenului   campanii mediatice locale inclusiv realizarea de   2008 – 2013                 SPAS, ISJ
traficului de copii    materiale informative ( brosuri, pliante)

              Informarea si sensibilizarea populatiei cu privire  Trim IV 2008      -  DGASPC prin   IJP, ONG, ISJ
              la fenomenul traficului de copii, sanctiunile                   serviciul de
              legale pentru traficanti si drepturile victimelor                 specialitate

              Realizarea unui studiu privind coordonatele      Trim IV 2008      -  DGASPC prin   ISJ, ONG, SPAS
              acestor fapte sociale si evidentierea frecventelor:                serviciul de
              urban/rural; categorie de varste; modalitati de                  specialitate
              exploatare, rapire, trafic etc
3.5. Dezvoltarea      Asistarea copilului traficat, consiliere sociala,   2008 – 20013      -  DGASPC     IPJ, SPAS, ONG
sistemului de servicii   psihologica si juridica
de asistenta si sprijin
destinate copiilor     Crearea de alternative de tip residential; pentru   2008 – 2013       -  DGASPC     IPJ, SPAS, ONG
repatriati si familiilor  recuperarea victimelor traficului
acestora
           STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        45
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
             Formarea si perfectionarea echipei din cadrul      2008 - 2013     -  DGASPC     IPJ, SPAS, ONG
             compartimentului de interventie regim de
             urgenta
3.6. Prevenirea      Campanii de informare si constientizare cu       Trimestrial     -  DGASPC     IPJ, IJP, ONG,
parasirii teritoriului  privire la riscurile prezentate de iesirea din tara   2008 – 2013               SPAS
statului roman sau    fara insotitor
ramanerea in
strainatate a copilului  Responsabilizarea si constientizarea autoritatilor   Permanet       -  DGASPC     IPJ, IJP, ONG,
neacompaniat       publice locale si a altor institutii de la nivelul                        SPAS
             comunitatii cu privire la necesitatea sesizarii
             tuturor situatiilor de risc in care s-ar afla un copi

3.7. Dezvoltarea     Asistarea copilului repatriat, evaluarea si       2008 – 2013     -  DGASPC prin   IPJ, Autoritati
sistemului de protectia  monitorizarea familiei                              serviciile de  locale, ONG
a copilului repatriat                                           specialitate
             Asigurarea protectiei de tip rezidential/familial    2008 – 2013     -  DGASPC prin   IPJ, Autoritati
             cand reintegrarea in familia naturala/extinsa nu                 serviciile de  locale, ONG
             este posibila                                  specialitate

             Formarea si perfectionarea echipei din cadrul      2008 - 2013     -  DGASPC prin   IPJ, Autoritati
             compartimentului de interventie in regim de                   serviciile de  locale, ONG
             urgenta                                     specialitate


3.8. Prevenirea        -  Continuarea prin colaborare           Permanet       -  DGASPC prin   ONG, IPJ,
extinderii fenomenului      interinstitutionala pentru derularea de     2008 – 2013       serviciul de  Autoritati locale,
copiilor strazii         campanii mediatice locale, inclusiv de                  specialitate  Mass-media
                 realizarea de materiale informative
                 (brosuri, pliante etc.)

               -  Realizarea unui studiu privind evolutia     Trim IV 2008     -  DGASPC prin   ONG, IPJ,
                 fenomenului “copiii strazii” la nivelul                 serviciul de  Autoritati locale,
                 judetului Maramures                           specialitate  Mass-media

          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        46
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
               -  Elaborarea si implementarea unui plan de
                 actiune la nivelul judetului prin limitarea
                 acestui fenomen.               Trim IV 2008      -  DGASPC,      Autoritati locale,
                                                      ONG        ISJ, AJOFM

3.9. Dezvoltarea       -  Continuarea actiunilor stradale in scopul   Permanet        -  DGASPC –       _________
sistemului de protectie      identificarii copiilor care traiesc/muncesc                echipa de lucru
a copilului strazii        in strada si monitorizarea fenomenului                  stradala

               -  Formarea si perfectionarea echipei din                           _____________
                 cadrul serviciului              Permanet
                                                    -  DGASPC –
               -  Crearea de servicii de consiliere si                   echipa de lucru
                 (in)reintegrare sociala si educationala a   2008 – 2013         stradala     Autoritati locale,
                 copiilor strazii ( centre de zi, forme de                          AJOFM, ISJ
                 educatie non-formala                         -  DGASPC,
                                                      ONG
               -  Programe de integrarea profesionala a
                 tinerilor care provin din strada
                                        2008 - 2013
                                                               Autoritati locale,
                                                               AJOFM, ISJ

                                                    -  DGASPC,
                                                      ONG

3.10 Prevenirea        -  Actiuni comunitare (primarie, scoala,     Trimestrial       -  DGASPC,      SPAS, ISJ, IPJ,
comportamentelor         politie, biserica) pentru identificarea si  2008 – 2013         DMSSF       ONG
abuzive, de neglijare si     monitorizarea situatiilor de risc.
de violenta impotriva
copiilor           -  Programe de informare privind
                 consecintele comportamentelor abuzive,    Trimestrial       -  DGASPC,      SPAS, ISJ, IPJ,
                 de neglijare si de violenta impotriva     2008 - 2013         DMSSF       ONG
                 copiluluicat si a persoanei care savarseste
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013         47
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                 acset comportament
3.11. Dezvoltarea      -  Asistarea specializata a copilului victima   2008 – 2013      -  DGASPC,    Autoritati
sistemului de protectie     a abuzului si violentei, consiliere sociala,               ONG, IJP   Locale
a copilului abuzat        psihologica si juridica a acestuia

               -  Crearea de servicii specializate pentru
                 interventia si asistarea copilului victima a  2008 – 2013      -  DGASPC,    Autoritati
                 abuzului, neglijarii, violentei                      ONG, IJP   Locale

               -  Formarea si perfectionarea echipei din
                 cadrul serviciului
                                        2008 - 2013      -  DGASPC,    Autoritati
                                                      ONG, IJP   Locale

3.12 Asigurarea       -  Stabilirea unor masuri pentru interventia   Trim III – IV 2008            DMSSF,
masurilor de protectie      in regim de urgenta                          -  DGASPC    Prefectura,
speciala de tip                                                     Autoritati
familial/rezidential a                                                  Locale, ONG
copilului in caz de
calamitati si conflict    -  Formarea unei retele de AMP resursa      Trim III – IV 2008   -  DGASPC    DMSSF,
armat              pentru situatii de urgenta                               Prefectura,
                                                             Autoritati
                                                             Locale, ONG
               -  Asigurarea protectiei in regim de       2008 – 2013      -  DGASPC    DMSSF,
                 Urgenta                                         Prefectura,
                                                             Autoritati
                                                             Locale, ONG

               -  Sustinerea initiativelor pentru crearea de   2008 - 2013      -  DGASPC    DMSSF,
                 adaposturi pentru situatii de criza                           Prefectura,
                                                             Autoritati
                                                             Locale, ONG

3.13.Asigurarea       -  Alocarea resurselor in conformitate cu     Permanet        -  DGASPC prin
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013       48
           STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
resurselor necesare         nevoile centrului de primire a copilului in  2008 - 2013        serviciul de
desfasurarii activitatii      regim de urgenta.                             specialitate
de protectie a copilului
aflat in situatie de risc
major.  4. DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA SI SPRIJIN PENTRU TINERI, INCLUSIV PENTRU TINERII CU
    DIZABILITATI/CERINTE EDUCATIVE SPECIALE

 Obiective operationale              Masuri               Termene       Responsabili     Parteneri
4.1. Formarea si        -  Derularea la nivelul serviciilor de      Permanet        - DGASPC      ONG, AJOFM,
dezvoltarea             activitati ce au ca scop pregatirea pentru                        Autoritati locale
deprinderilor de viata       viata independenta conform PIS
independenta pentru
copiii si tinerii aflati in
sistemul de protectie      -  Incheierea de parteneriate cu alte servicii
                  si institutii relevante pentru dezvoltarea   Permanet        -  DGASPC     ONG, AJOFM,
                  DVI( parteneri din sistemul educational,                         Autoritati locale
                  organisme profesionale, cluburi, ONG)


4.2. Dezvoltarea de       -  Crearea de servicii care sa sustina     2008 – 2013       -  DGASPC     ONG, AJOFM,
servicii de integare        integrarea socio-profesionala a tinerilor si                       Autoritati locale
socio-profesionala a        tranzitia catre viata independenta (
tinerilor, inclusiv a        locuinte sociale/protejate, centre de
celor cu cerinte          informare, orientare si consiliere socio-
educative              profesionala, microferme etc)
speciale/handicap
                -  Parteneriate pentru infiintarea de
                  intreprinderi si ateliere protejate, care sa  2008 - 2013      -  DGASPC     ONG, AJOFM,
                  faciliteze integrarea profesionala                            Autoritati locale
                  eficienta a tinerilor, inclusiv a celor cu
           STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        49
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                 dizabilitati
4.3. Atenuarea        -  Demersuri pentru facilitarea accesului la    2008 – 2013     -  DGASPC     ONG, AJOFM,
factorilor de risc care      educatie si formare profesionala in       Permanet                Autoritati locale
conduc la             conformitate cu cerintele pietii si
marginalizarea si         abilitatile
excluderea sociala a
tinerilor           -  Initiative pentru facilitarea accesului la o   2008 – 2013     -  DGASPC     ONG, AJOFM,
                 locuinta ( parteneriate cu autoritatile     Permanet                Autoritati locale
                 locale

               -  Actiuni pentru facilitarea accesului cu     2008 – 2013     -  DGASPC     ONG, AJOFM,
                 sanse egale la un loc de munca          Permanet                Autoritati locale


  5. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZAREA RESPECTARII DREPTURILOR COPILULUI SI A
   COPIILOR BENEFICIARI AI SERVICIILOR DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Obiective operationale              Masuri                 Termene     Responsabili     Parteneri
5.1.Monitorizarea       -  Actiuni de monitorizarea si evaluarea      Lunar        - DGASPC prin     _________
respectarii drepturilor      calitatii activitatii serviciilor de protectie              serviciul de
copilului             speciala din cadrul DGASPC                        specialitate

               -  Actiuni de monitorizare si evaluare a      Trimestrial     -  DGASPC prin    _________
                 stadiului implementarii obiectivelor                   serviciul de
                 prevazute in strategia judeteana                     specialitate

5.2. Implementarea      -  Reactualizarea permanenta a bazei de       Trimestrial     -  DGASPC prin    __________
unui sistem de          date – CMTIS                               serviciul de
monitorizare a copiilor                                           specialitate
beneficiari ai        -  Ateliere de lucru pentru elaborarea
serviciilor de protectie     structurii bazei de date integrativa pentru   Trimestrial     -  DGASPC prin     _________
sociala              beneficiarii serviciilor de protectie                   serviciul de
                 sociala( copil si familia acestuia                    specialitate

          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        50
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
  6. PERFECTIONAREA CONTINUA A PERSONALULUI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN DOMENIUL
   ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECTIEI COPILULUI.

 Obiective operationale            Masuri                Termene         Responsabili    Parteneri
6.1. Asigurarea nevoii    -  Evaluarea nevoii de personal calificat    Trimestrial       -   DGASPC prin    _________
de specialisti la nivelul                           2008 – 2013          serviciul de   __
DGASPC in functie de                                             specialitate
serviciile existente si    -  Actiuni de recrutare, selectie si angajare
serviciile nou infiintate                           Trimestrial       -   DGASPC prin
                                        2008 – 2013          serviciul de
                                                       specialitate  ___________

6.2. Formarea         -  Cursuri de calificare in meseria de     2008 – 2013       -   DGASPC prin
personalului de          “lucrator social, pedagog social,                      serviciul de  ____________
specialitate din cadrul      ingrijitor persoana                             specialitate  _
serviciilor publice
locale de asistenta
sociala/compartimente
de asistenta sociala

6.3 Formarea continua     -  Participarea la programe de formare     2008 – 2013       -   DGASPC     ____________
a specialistilor din       organizate de catre ANPDC, INA, ONG-
cadrul DGASPC           uri.

               -  Evaluarea periodica si stabilirea nevoilor  Anual                     ___________
                 de formare a personalului din cadrul                 -   DGASPC
                 DGASPC.

               -  Organizarea de cursuri de calificare in   2008 - 2013
                 calitatede furnizor de formare                    -   DGASPC     DMSSF
                 profesionala a adultilor in profesii
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        51
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                 sociale.


  7. CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI PUBLIC – PRIVAT


    Obiective                Masuri                Termene        Responsabili   Parteneri
   operationale
7.1 Implicarea        -  Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri a    2008 – 2013        - DGASCP    ONG, Autoritati
societatii civile ,       caror activitate se incadreaza in domeniul             CJ , Institutia    locale
ONG-uri, institutii de      protectiei copilului.                       Prefectului
cult recunoscute de
lege in elaborarea de    -  Dezvoltarea si consolidarea unei relatii de
proiecte care au ca       comunicare si colaborare permanenta cu     2008 - 2009                ONG, Autoritati
obiectiv             ONG-uri                                  - DGASCP    locale
imbunatatirea                                            CJ , Institutia
activitatilor privind                                        Prefectului
protectia copilului si
a familiei.
7.2 Promovarea si      -  Intalniri pe tema voluntariatului la nivelul  2008 – 2013       -   DGASCP    ONG , Autoritati
incurajarea actiunilor      comunitatilor locale in scopul desfasurarii                        locale
de voluntariat          unor activitati de protectie a copilului.

               -  Organizarea si sustinerea de programe de
                 voluntariat – crearea unei retele de      2008 - 2010       -   DGASPC ,   ONG , ISJ ,
                 voluntariat                                 Autoritati  Biserica
               -  Mediatizare a actiunilor de voluntariat                   locale
                                                              ONG
                                                    -   DGASCP    Autoritati locale

7.3. Implicarea       -  Organizarea unor intalniri zonale pentru    2008 – 2009        - DGASPC
autoritatilor locale in     evaluarea nevoilor si identificarea unor              Autoritati locale
ceea ce priveste         solutii realizabile                        ,Prefectura
imbunatatirea        -  Acordare de asistenta tehnica in scrierea si
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013       52
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
activitatilor de         implementarea de proiecte care sa conduca  2008 - 2013
protectie a copilului      la imbunatatirea calitatii vietii copiilor                  -   DGASP  Autoritati locale
                                                          C
  8. GESTIONAREA EFICIENTA A RESURSELOR NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII DE ASISTENTA
   SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 Obiective operationale             Masuri               Termene       Responsabili       Parteneri
8.1 Asigurarea       Alocarea fondurilor in functie de necesitati.   Permanent       DGASPC          _____
resurselor pentru                               2008-2013
activitatea de baza a
directiei
          STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013        53
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
         PARTEA II – STRATEGIA DGASPC MARAMURES PRIVIND

  PROTECTIA, INTEGRAREA SI INCLUZIUNEA SOCIALA A PERSOANELOR CU
                HANDICAP
MOTTO
    Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări
MISIUNEA COMPONENTEI PROTECTIA PERSOANEI ADULTE
    Cresterea calitatii vietii persoanelor cu handicap  SCOPUL STRATEGIEI
    Prevenirea si combaterea excluderii sociale a persoanelor cu handicap 
OBIECTIVELE GENERALE ALE STRATEGIEI:


   Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi
controla viaţa.
 Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap
 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicap
                                                54
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
 II.1. Context general


Strategia judeteana elaborata in conformitate cu Strategia Nationala, adaptata la nevoile judetului, isi
propune sa promoveze următoarele principii fundamentale legate de integrarea sociala a
persoanelor cu handicap:
  1. ”respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap, în baza Declaraţiei
    Universale a Drepturilor Omului care proclamă, în primul articol, că toate fiinţele umane se
    nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, că sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi
    trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. Astfel, comunităţile trebuie să
    ţină seama de diversitatea membrilor lor şi să se asigure că persoanele cu handicap, membri ai
    comunităţii, îşi pot exercita efectiv şi se bucură de toate drepturile omului: civile, politice,
    sociale, economice şi culturale;
  2. prevenirea şi combaterea discriminării potrivit căruia fiecărei persoane i se asigură folosirea
    sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a
    drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice
    alte domenii ale vieţii publice fără deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe bază de
    rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală,
    vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţă la o categorie
    defavorizată. Discriminarea la care persoanele cu handicap trebuie să facă faţă este cauzată de
    prejudecăţi însă, de cele mai multe ori, este urmare a faptului că aceste persoane sunt uitate sau
    ignorate, ceea ce conduce la apariţia şi întărirea artificiala a barierelor de mediu şi de atitudine
    între persoanele cu handicap şi comunitate;
  3. egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, înţeles ca proces, definit de Regulile
    Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap, prin care diversele
    sisteme ale societăţii, cum ar fi serviciile, activităţile, informaţiile, comunicarea şi
    documentarea, sunt disponibile tuturor. Persoanele cu handicap sunt membri ai societăţii
    şi trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite
    din educaţie, sănătate, angajare în muncă, servicii sociale etc. Ca parte integrantă a
    procesului de egalizare a şanselor, trebuie prevăzute ajutorarea şi pregătirea persoanelor cu
    handicap pentru ca acestea să-şi poată asuma deplina responsabilitate de membri ai societăţii;
                                                      55
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013   4. egalitatea de tratament care reprezintă absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte,
     bazate pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare
     sexuală, în ceea ce priveşte ocuparea şi încadrarea în muncă, aşa cum este stabilit în Directiva
     Consiliului Europei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;
   5. solidaritatea socială, potrivit căruia societatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi
     pot asigura nevoile sociale, în vederea menţinerii şi întăririi coeziunii sociale;
   6. responsabilizarea comunităţii, potrivit căruia comunitatea intervine activ în promovarea
     drepturilor persoanelor cu handicap precum şi în crearea, dezvoltarea, diversificarea şi
     garantarea susţinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. Aceste servicii trebuie să fie
     de calitate, bazate pe nevoile persoanelor cu handicap, integrate în contextul social şi nu o
     sursă de segregare. Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul social european de
     solidaritate, model care recunoaşte solidaritatea noastră, a tuturor, unii faţă de ceilalţi şi, în
     special, faţă de cei care au nevoie de sprijin;
   7. subsidiaritatea, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă şi, complementar acestora
     statul, intervin în situaţia în care familia sau persoana nu-şi poate asigura integral nevoile
     sociale;
   8. “adaptarea” societăţii la persoana cu handicap, potrivit căruia societatea în ansamblul ei
     trebuie să vină în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap, prin
     adoptarea şi implementarea măsurilor adecvate iar persoana cu handicap trebuie să-şi asume
     obligaţiile de cetăţean. Procesul transferă accentul pus pe reabilitarea persoanei pentru a se
     “încadra” în societate, pe concepţia de schimbare a societăţii care trebuie să includă şi să facă
     faţă cerinţelor tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu handicap;
   9. interesul persoanei cu handicap potrivit căruia orice decizie şi măsură este luată numai în
     interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă şi pe percepţia
     persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate;
   10. parteneriatul, potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care
     reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu sunt implicate şi consultate în
     procesul decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum şi în
     procesul de protecţie a persoanelor cu handicap” 1.1
 Extras din Strategia Nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in
perioada 2006-2013- Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap, Bucuresti 2005


                                                          56
  STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
II.1.  Context judetean – indicatori generali ai judetului – indicatori specifici privind beneficiarii
                       si organigrama, serviciile Protectiei Persoanei Adulte
II.1.1. Indicatori generali ai judetului raportati la data de 01.07.2007
    numarul locuitorilor din judet       - 513.000
    numarul locuintorilor din mediul urban        - 301.749
    numarul locuitorilor din mediu rural         - 211.251
    locuitori cu varsta intre 0 – 19 ani         - 124.438
    locuitori cu varsta de peste 20 ani - 64 ani     - 325.483
    populatie cu varsta de 65 ani si peste        - 63.079
II.1.2. Indicatori specifici privind beneficiarii si serviciile componentei Protectia Persoanei
Adulte
a. Numarul total de persoane cu handicap in judetul Maramures, atat institutionalizate cat si
neinstitutionalizate la data de 21.12.2007 a fost de 13.804 persoane.

       num arul persoanelor cu handicap din judetul Maram ures raportat la num arul de
                      locuitori din judet

                  13.804 persoane cu
                     handicap
                         513.000 total
                        populatie Maramures
                                                57
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013b. Numarul persoanelor cu handicap neinstitutionalizate din judet la data de 31.XII.2007 =
13.464

          reprezentare pe grupe de varsta a persoanelor cu handicap
              neinstitutionalizate din judetul Maramures

                       7.652 cu varsta intre
                         18 - 65 ani
        8

        6                           3.825 cu varsta de
                                    peste 65 ani
        4   1.987 cu varsta intre
             0 - 18 ani
        2

        0
             1            2           3
    pe mediu de provenienta ( rural si urban )

  copii din mediu rural =    505
  copii din mediu urban = 1.482
  adulti din mediu rural =   1.631
  adulti din mediu urban= 9.846

       reprezentare cu ajutorul diagramei de structura a mediului de
             provenienta a persoanelor cu handicap


                                2.136 persoane cu
                                  handicap din
                                  mediul rural
               11.328 persoane
               cu handicap din
                mediul urban
                                               58
   STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
     pe tipuri si grade de handicap

   Grad     Categorie    Fizic  Somatic  Auditiv  Vizual  Mintal  Psihic  Asociat  HIV  Boli  Surdo   total
   Handicap                                               rare  cecitate

   Grav     Copii      54   108    2     21    88    367   63    13  7   0     723
   Grav     Adulti      218   352    0     1.410 606     1.135 286     8   25   0     4.040
   Accentuat Copii        38   81    28    22    36    89    30    0   1   0     325
   Accentuat Adulti        820   1.434   410    1.267 1.597 1.156 382        7   21   0     7.094
   Mediu     Copii      39   462    36    136   71    163   27    0   2   0     936
   Mediu     Adulti      82   162    28    7    30    32    0     0   1   1     343
   Usor     Copii      0    3     0     0    0    0    0     0   0   0     3
   Usor     Adulti      0    0     0     0    0    0    0     0   0   0     0
   General    COPII      131   654    66    179   195   619   120    13  10   0     1.987
   General    ADULTI 1.120 1.948         438    2.684 2.233 2.323 668        15  47   1     11.477
   general    C+A       1.251 2.602    504    2.863 2.942 2.942 788        28  57   1     13.464c.    Persoane cu handicap institutionalizate din judet la data de 31.XII.2007 = 340

     pe grupe de varsta

   intre 18 ani si 65 = 250

   peste 65 de ani =     90

     pe mediu de provenienta

   urban = 213

   rural = 127
                                                            59
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
   reprezentare cu ajutorul diagramei a tipurilor de handicap


       120

       100

        80

        60

        40

        20

        0
                     somatic mintal  psihic  asociat  fara
           fizic 8  vizual 2
                      21   98    109    73  certifica
      Serie1   8     2     21   98    109    73    29
                                              60
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013 d. Organigrama si serviciile oferite de componenta Protectia Persoanei Adulte


                      PROTECTIA PERSOANEI
                         ADULTE BIROU INGRIJIRE   BIROU INTERVENTIE    BIROU      BIROU PRESTATII     COMISIA DE
 DE TIP FAMILIAL     IN REGIM DE     SERVICII    SOCIALE – PERSOANE CU    EVALUARE
 SI REZIDENTIAL    URGENTA, SITUATII   SOCIALE       HANDICAP       COMPLEXA A
              DE ABUZ,                          PERSOANELOR
            NEGLIJENTA, TRAFIC                         ADULTE CU
             SI MIGRATIUNE                          HANDICAP
        Locuinţă Maxim Protejata pentru Persoane
        cu Handicap, Baia Mare, str. Tiblesului nr.1
        Complexe sociale de locuinte protejate Baita
                nr. 11 A,
        Grup de Case pentru Persoane cu Handicap,
        Closca nr.33, Sighetu Marmaţiei
                                 Centrul multifuncţional „Ajută”
                                    Sighetu Marmaţiei
        Centru de Ingrijire şi Asistenţă - Poienile de Sub Munte


        Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoanele
        Adulte cu Handicap – Sighetu Marmatiei

                                              61
   STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013e.    Indicatori privind serviciile oferite de componenta Protectia Persoanei Adulte
- Servicii rezidentiale de mica capacitate
 DENUMIREA SERVICIULUI                TIP     ACTIVITATI      BENEFICIARI PERSONAL Locuinţă Maxim Protejata pentru Persoane cu            - Gazduire de tip
 Handicap, Baia Mare,str.Tiblesului nr.1 A             familial in       6 tineri   - medic
                           barbati   sistem protejat;           generalist
                                  - sprijin adecvat           - asistent
                                  pentru a duce un           social
   Complexe sociale de locuinte protejate Baita         trai pe cat              - psiholog
           nr. 11 A                   posibil                - educatori
                            mixt    independent, in     12 tineri   - educatori
                                  baza evaluarii            specializati
                                  cerintelor              - asistenti
 Grup de Case pentru Persoane cu Handicap,             individuale;             medicali
 Closca nr.33, Sighetu Marmaţiei                  - mediere,              - infirmieri
 3+26                               optimizarea       32 tineri   - personal
                            mixt    relatiilor sociale          administrativ
                                  ale beneficiarilor
                                  in locuinta
                                  protejata si in
                                  comunitate.
- Servicii rezidentiale de mare capacitate
 DENUMIREA SERVICIULUI                TIP     ACTIVITATI      BENEFICIARI PERSONAL Centru de Recuperare si Reabilitare                                  - sef centru
 pentru Persoanele Adulte cu Handicap               - gazduire,             -- medic
 – Sighetu Marmatiei                 mixt     ingrijjire,              generalist
                                              150
                                 recuperare,             --asis. social
                                 reabilitare pe o           -- educatori
 Centru de Ingrijire şi Asistenţă                 perioada               -- psiholog
 - Poienile de Sub Munte               mixt     nedeterminata            -asis medical
- servicii nerezidentiale                                       -- infirmieri
                                              160     - - personal
                                                    administrativ
- Servicii nerezidentiale – centre de zi

DENUMIREA SERVICIULUI                TIP DE    ACTIVITATI     BENEFICIARI PERSONAL
                                SERVICIU

 1. Centrul multifuncţional „Ajută”               - evaluare,         54     - sef centru
         Sighetu Marmaţiei                consiliere               - asistent
             1+23                   psihologica si       30     medical
 2. Serviciu de terapie ocupationala – Baia Mare   Centre    sociala,                - psiholog
 3. Centru de zi pentru persoane cu handicap -    de zi    ergoterapie,         24    - instructor
 Cavnic                              loisir,
 4. Centru de zi pentru persoane cu handicap –
                                                     educatie
                                                     62
                                 kinetoterapie
 Copalnic Manastiur                                      15   - -
                                                     kinetoterape
                                                     ut
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
- servicii oferite de catre birourile din aparatul propriu al Protectiei Persoanei Adulte
 DENUMIREA SERVICIULUI                ACTIVITATI           BENEFICIARI PERSONAL                                                   asis. sociali
                           Monitorizare, coordonare,     persoane   psihologi
 Birou Ingrijire de tip Familial si Rrezidential  consiliere pentru serviciile de   cu      medic gen.
                          tip familial si rezidential     handicap   kinetoterap
                                                   cons. juridic


                          Preia , instrumenteaza si      persoane   insp. de spec
 Birou Interventie in Regim de Urgenta, Situatii  monitorizeaza cazuri de       cu      asis. sociali
 de Abuz, Neglijenta, Trafic si Migratiune     abuz, neglijare, trafic si     handicap   psihologi
                          exploatare a adultilor              kinetoterap
                                                   cons. juridic


                          Identifica nevoia de        Persoane   inspector
 Birou Servicii Sociale               servicii, coordonare si      adulte    de
                          monitorizare centre de zi            specialitate
                                                   asistenti
                                                   sociali

                          Acordare drepturi si facilitati   Pers. cu  inspector
 Birou Prestatii Sociale – Persoane cu Handicap   persoanelor cu handicap        hand.   de
                          neinstitutionalizate               specialitate
                                                   referenti
                                                   cons. juridc


                          Evaluare complexa in        adulti care  Medic
Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor     vederea incadrarii intr-un     solicita   specialist in
Adulte cu Handicap                 grad de handicap          evaluare   expertiza
                                            in vederea  muncii
                                            incadrarii  Inspector de
                                            intr-un    specialitate
                                            grad de    psiholog
                                            handicap   asistent
                                                   social
                                                   reprezentant
                                                   ong
                                                   63
   STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
f.    harta serviciilor oferite de DGASPC Maramures, pentru persoane adulte cu handicap.
legenda
          sediu DGASPC Maramures
          centre de zi
          locuinte protejate
          centru rezidential de mare capacitate
                                                 64
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013


  II.2. Balanta nevoilor de servicii sociale pentru persoane cu handicap
Nevoi satisfacute                                    Nevoi nesatisfacute    Prestatii sociale
   cadru organizat pentru deservirea de servicii        - servicii alternative de tip
                             nerezidential in   toate localitatile urbane
                           pe si rurale cu numar ridicat de persoane cu
                            handicap;
                               - servicii alternative rezidentiale in cele 4
                               regiuni ale judetului Maramures,
                               adaptate nevoilor individuale ale
                               persoanelor cu handicap;
                               - servicii Respite – Care in cel putin
                               2 regiuni ale judetului ;
                              - restructurarea centrelor mari rezidentiale
                              si a alinierea lor la standarde minime
                              obligatorii de
                              calitate;
                              - aducerea la standarde de calitate a
                              tuturor serviciilor coordonate de Protectia
                              Persoanei Adulte;
                              - dezvoltare de servicii in contextul
                              incadrarii in munca a persoanelor
                              cuhandicap;
                              - sprijinirea familiilor persoanelor cu
                              handicap;
                              - interventie in regim de urgenta;
                                                     65
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013II.3. PLAN STRATEGIC DE ACTIUNE


           OBIECTIVE OPERATIONALE perioada 2008 – 2013


OBIECTIV            REZULTATE           TERMENE    INSTITUTII
OPERATIONAL          ASTEPTATE                  RESPONSABILE
1.RESTRUCTURAREA        - infiintarea in judetul
CENTRULUI DE          Maramures a 21 de       2008 - 2013  Consiliul Judetean
RECUPERARE SI         locuinte protejate a caror          DGASPC MM
REABILITARE PENTRU       beneficiari vor fi 126 de          ONG- uri
PERSOANE ADULTE CU       persoane cu handicap
HANDICAP DIN          asistate actualmente in
SIGHETU MARMATIEI       cele doua centre
( CRRPH ) SI          rezidentiale de mare
RESTRUCTURAREA         capacitate;
CENTRULUI DE          - infiintarea in judet a
INGRIJIRE SI          unui centru rezidential de
ASISTENTA ( CIA ) DIN     neuropsihiatrie, cu o
POIENILE DE SUB        capacitate maxima de 50
MUNTE             de locuri. Centrul va avea
                ca beneficiari persoanele
                cu handicap psihic grav si
                accentuat, rezidente
                actualmente in seriviciile
                rezidentiale din
                subordinea DGASPC
                MM;
                - transformarea in urma
                restructurarii a CRRPH
                Sighet in Centru
                Rezidential de
                Neuropsihiatrie;
                - transformarea in urma
                restructurarii a CIA
                Poineile de Sub Munte in
                CIA pentru Varstnici;
                - infiintarea a cel putin
                doua centre respite/care
                - cadru organizat pentru
                formarea profesionala
                continua a personalului
                din serviciile restructurate
                si cele nou infiintate
                                                 66
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
OBIECTIV       REZULTATE           TERMENE         INSTITUTII
OPERATIONAL     ASTEPTATE                        RESPONSABILE
2.SERVICII      - infiintarea centrelor de zi
ALTERNATIVE     in toate localitatile urbane 2008 - 2013        Consiliul Judetean
NEREZIDENTIALE    si in localitatile rurale cu              DGASPC MM
           numar mare de persoane                 ONG
           cu handicap; serviciile din               AUTORITATI
           aceste centre vor fi                  PUBLICE
           conforme stadardelor                  LOCALE
           minime obligatorii de
           calitate si vor avea
           activitati specifice
           nevoilor individuale ale
           beneficiarilor.
           - ateliere si unitati
           protejate;
           - centre de formare pentru
           asistenti personali si
           asistenti personali
           profesionisti;
           - servicii de ingrijire la
           domiciliu;
           - centre de informare,
           consiliere, indrumare si
           reconversie profesionala
           pentru persoane cu
           handicap;
           - servicii de sprijin la locul
           de munca al persoanelor
           cu handicap;
3. ELABORAREA UNUI  - incheierea unor       2008 - 2013       Consiliul Judetean
PLAN DE ACŢIUNE ÎN  protocoale cu instituţii                DGASPC MM
DOMENIUL PREVENIRII publice/private care au în                ONG
ŞI COMBATERII    domeniul de activitate                 AUTORITATI
SITUAŢIILOR DE ABUZ, atribuţii ce privesc                  PUBLICE
NEGLIJENŢǍ,     prevenirea şi combaterea                LOCALE
EXPLOATARE ŞI    situaţiilor de abuz,
TRAFIC A       neglijare, exploatare şi
PERSOANELOR ADULTE trafic a persoanelor
           adulte
           - întâlniri cu
           reprezentanţii
           autoritǎţilor locale din
           judeţ, în vederea
           responsabilizǎrii şi
           implicǎrii lor în prevenţia


                                                 67
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
               şi intervenţia în cazurile
               de abuz, neglijare,
               exploatare şi trafic a
               persoanelor adulte;
               - stabilirea metodologiei
               de lucru în situaţiile de
               risc a persoanelor adulte;
               - campanie de
               sensibilizare a
               comunitǎţilor locale
               privind fenomenele de
               abuz, neglijare,
               exploatare şi trafic, prin
               promovarea egalitǎţii de
               şanse şi cunoaşterea
               sancţiunilor în cazurile
               de încǎlcare a drepturilor
               omului;
               - elaborarea unui ghid de
               intervenţie şi bunǎ
               practicǎ;
               - crearea unei baze de
               date cu situaţii de abuz
               asupra persoanelor
               adulte.

4.INTERVENTIE IN       - parteneriate intre toate  2008 - 2009   DGASPC MM
REGIM DE URGENTA       institutiile responsabile cu         ONG
               prevenirea si combaterea           AUTORITATI
               situatiilor de abuz,             PUBLICE
               neglijenta, exploatare si           LOCALE
               trafic de persoane;
               - campanii de
               responsabilizare a
               comunitatilor, autoritatilor
               publice locale in ce
               priveste intervetia si
               prevenirea abuzului si
               traficului de persoane;
               - ghid de interventie si
               bune practici;
               - dezvoltarea Biroului de
               Interventie in Regim de
               Urgenta in Situatii de
               Abuz, Neglijenta,
               Exploatare si Trafic de
               Persoane, inclusiv a


                                               68
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013               Echipei Mobile si Tel
               Verde;
               - crearea unei baze de date
               cu persoane victime ale
               abuzului si abuzatori;
5.CRESTEREA          - baza de date cu:     2008 - 2013    DGASPC MM
GRADULUI DE          beneficiari de scolarizare           ONG
OCUPARE A FORTEI DE      la domiciliu, oferta si            AJOFM
MUNCA IN RANDUL        cerere de munca,                AUTORITATI
PERSOANELOR CU        adaptarea locului de              PUBLICE
HANDICAP           munca;                     LOCALE

               - responsabilizarea SEC-
               ului in ce priveste
               intocmirea programul
               individual de reabilitare si
               integrare sociala a
               persoanei cu handicap;

               - centre de orientare,
               consiliere si reconversie
               profesionala adresate
               persoanelor cu handicap;

               - servicii de sprijin la locul
               de munca.
6.SPRIJIN PENTRU       - servicii de sustinere intre         DGASPC MM
FAMILIILE SAU         parinti;             2008 - 2013  ONG
APARTINATORII                                AUTORITATI
PERSOANELOR CU        - doua centre respite/care;          PUBLICE
HANDICAP                                   LOCALE
               - servicii de ingrijire la
               domiciliu;

               - centre de zi in toate
               localitatile urbane si rurale
               ( cele cu numar mare de
               persoane cu handicap )
7.PREGATIRE          - responsabilizarea              DGASPC MM
PROFESIONALA         Serviciului Resurse       2008 - 2009
CONTINUA PENTRU        Umane si Formare
PERSONALUL DIN        Profesionala in ce priveste
SUBORDINEA          identificarea nevoii de
PROTECTIEI          formare, a selectarii
PERSOANBEI ADULTE       riguroase a formatorilor
               acreditati;
                                               69
 STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013                  - evaluarea semestriala a
                  nevoilor de pregatire
                  profesionala;

                  - baza de date privind:
                  nevoia de formare,
                  formarea efectuata,
                  planificarea cursurilor de
                  formare si evidenta
                  participantilor;

                  - Supervizare pe fiecare
                  serviciu furnizat de
                  DGASPC MM;

                  - Manageri de caz;
8.EXTERNALIZAREA          - externalizarea serviciilor  2008 - 2013     Consiliul Judetean
SERVICIILOR             din subordinea DGASPC                Maramures,
                  MM catre furnizori                  DGASPC MM
                  publici/privati de servicii
                  sociale, in contextul
                  implicarii ONG-urilor si a
                  altor furnizori
                  publici/privati de servicii
                  sociale

II.4. Finanţare
Sursele de finanţare ale sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap includ:
  a) bugetul judeţului;
  b) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;
  c) fonduri externe nerambursabile;
  d) contribuţia persoanelor cu handicap şi/sau ale familiei/reprezentanţilor legali.
Bugetul necesar realizării planului de acţiune se va face anual şi reprezintă o condiţionalitate a
implementării strategiei.
                                                       70
STRATEGIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI PERSOANELOR CU HANDICAP MARAMURES 2008-2013
                                                71

								
To top