ADLI RAPORLARIN HAZIRLANMASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR by nVE9NAvB

VIEWS: 233 PAGES: 33

									ADLİ RAPORLARIN HAZIRLANMASINDA
  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
    ADLİ RAPOR
 Adli makamlarca hekimden
   istenilen ve kişinin tıbbi
 durumunu tespit ederek sorulan
soruları yanıtlayan, hekimin görüş
 ve kanaatini bildiren raporlardır.
       ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİ
        GEREKLİ OLAN DURUMLAR

  Darp Olguları
  Trafik Kazaları
  Ateşli Silah-Patlayıcı-Kesici Delici Alet Yaraları
  Düşmeler
  Zehirlenmeler
  İş Kazaları
  Elektrik Çarpmaları
  Yanıklar
  Mekanik Asfiksi Olguları
  İşkence İddiaları
  İntihar Girişimleri
  Diğer Yaralanmalar Adli Rapor Düzenlenmesini Gerektirmektedir.
ADLİ RAPORLARIN HAZIRLANMASINDA SIK
    KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 1- Adli bir makamın istek yazısı olmadan
   adli rapor yazılması. Savcılıklar,
   mahkemeler, resmi yazı ile isterler.
   Verilen raporun bir örneği saklanır.
 Hekimlerden görüş isteme yetkisi hakim
      ve savcılara verilmiştir.
 2.   Muayene olacak kişilerin usulüne uygun olarak
    gelmemesi. Muayeneye gelen şahısların el bilek iç
    yanında mühür olmalı ya da memur refakatinde
      gelmelidir. İnsan hakları ihlali olabilecek
   durumlarda muayene olacak şahsın kimlik kontrolü
      memur refakatinde gelse de yapılmalıdır.

3. Hekimin özgür muayene yapması ve çevre güvenliğinin
  sağlanmış olması. Hastanın muayenesi esnasında rahat
    anamnez alınması ve muayene yapılabilmesi için
  güvenlik sağlanmış ise gerekli kimseler dışında kimse
  olmamalıdır. Özellikle insan hakları ihlalleri, cinsel saldırı
   mağdurları muayenesinde ebe-hemşire dışında kimse
             alınmamalıdır.
4. Adli raporların geç yazılması, rapor yazmaktan kaçınılması.
     Adli muayene ve rapor yazımı hekimin öncelikli
   görevlerindendir. Yalnızca acil müdahale bu görevden
               önce gelir.

 5. Kesin rapor verebilecekken geçici rapor vermesi, sevk
    etmesi. Bu durum olası bir hatadan kaçınmak için
   yapılmakta ise de aynı zamanda hekimin temel mesleki
    hak ve sorumluluklarından vazgeçmesi anlamına da
    gelmektedir. Bu durum kendine güvensizliği ifade
   etmektedir. Böylece adaletin oluşması gecikmekte, sanık
    ya da mağdur taraf zarar görmekte, toplumun ve adli
     makamların hekime olan güveni sarsılmaktadır.
Adli olgularda pratisyen ve
 asistan hekimlerin kesin
 rapor vermemesi gerektiği
 yönündeki görüşün yada
 eğilimin tıbbi-etik ve yasal
 hiçbir gerekçesi yoktur !
 Adli olaylarda hekimden çoğunlukla istenen
  hayati tehlike olup olmadığı ve basit tıbbi
   müdahale ile iyileşip iyileşmeyeceği
 sorularıdır. Standartlaştırılmış listeye bakarak
       kolayca cevaplanabilir.

Hekimin bu konuda belirteceği kendine ait tıbbi
  kanaatidir ve herhangi bir yanlışlık veya
  sonradan ortaya çıkacak komplikasyon
   hekimi sorumlu duruma düşürmez.
 Örneğin ilk muayenesinde nörolojik
 muayenesi, kraniografisi, tomogrofisi
  normal bir hastada (raporda bunları
  belirtmek şartıyla) birkaç gün sonra
ortaya çıkan subdural kanama (ölüm bile
 olsa) olgusunda hayati tehlikesi yoktur,
 raporu veren hekim doğru yapmıştır,
 kanaatini belirtmiştir ve yasal olarak da
      kendisi suçlanamaz.
6. Olayla ilgili yeterli bilgi almadan ve
  kişiyle uygun ortamda konuşmadan,
  tam olarak muayene etmeden rapor
        düzenlenmesi

7. Raporda standart olarak bulunması
   gerekli tarih, sayı, saat, konu,
 başlık,muayene bulguları, tetkikler ve
  sonuçları, hekimin isim ve imzasının
        olmaması.
 8. Gereken ve istenen tetkiklerin sonuçları gelmeden rapor
    yazılması. Kafa travması geçirmiş bir olgunun direk
     grafisinde ve muayene sonucunda beyin ödemi
    düşünülmüş ve BBT istenmiş hastanın BBT sonucu
        gelmeden rapor düzenlenmesi gibi.

9. Raporun okunaksız, düzensiz, rastgele bir yazı ile yazılmış
       olması, kısaltma kelimeler kullanılması.
  ( Bu durumda adli makamlar tarafından raporun yeniden
   okunaklı yazılması veya adliye raporunuzu okumak üzere
          çağrılma durumunuz olabilir.)

10. Yara lokalizasyonu ve özelliklerinin tam tarif edilmemesi
  MADDE 257. (Görevi ihmal)

 Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya
 gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine
  veya kamunun zararına neden olan ya da
  kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu
görevlisi hakkında da 6 aydan 2 yıla kadar hapis
        cezası talep edilecek.
 ( Adli raporlardaki yanlışlıklar ve bilirkişiliği
        yapmama ile ilgili )
          YARANIN TANIMLANMASI
  Sıyrık : Cilt yüzeyinde doku kaybı oluşturan en basit dış
     etki lezyonudur. Epidermik yada dermik olabilir.
  Ekimoz : Künt travma sonrası kapiller damar cidarlarının
    bozulması-yırtılması sonucu kanın doku aralığına
    sızması sonucu oluşur. Yüzeyel olan cilt-ciltaltı ile
   sınırlıdır. Derin ekimozlar ise adale içinde olur. Bunlar
   travmadan hemen sonra fark edilmez. Bu tip olgularda
       muayene 24 saat sonra tekrar yapılmalıdır.
        Günlerle renk değişikliği ortaya çıkar.
Başlangıçta : Kırmızı –mor, 1-3.Günde: Siyah - Lacivert, 4-6.
             Gün : Yeşilimsi renk,
7-10. Gün : Sarı renk, 10. Günden itibaren dıştan içe doğru
             kaybolmaya başlar.
Hematom : Cilt-ciltaltı veya doku içinde sınırları
      belirli kanama alanlarıdır.

Laserasyon : Yırtılma tarzında yaralardır. Tüm
   bölgelerde fakat daha çok künt travma
 sonucu kemik üstü bölgelerde görülür. Yara
   dudakları arasında kopmamış doku
 köprüleri vardır. Bunların tarifi yaranın neyle
  yapıldığı konusunda tek cevap kaynağı
      olduğundan çok önemlidir.
    Yaranın lokalizasyonu: Yaranın
    bulunduğu bölge hekim olmayan
     hakim-savcılar tarafından da
   anlaşılacak şekilde tanımlanmalı ve
  bilinen anatomik noktalara uzaklığı cm
      cinsinden belirtilmelidir.

  Yara boyutları : Yaranın cilt üstündeki
  uzunluğu, genişliği ve kapladığı alan
   metrik sisteme göre belirtilmelidir.
    Yara dudakları : Düzgün-düzensiz olup
    olmadığı kaydedilmelidir çünkü mahkeme
     aşamasında lezyonun neyle oluştuğu
     (kesici-delici alet ?, künt bir cisim vb ?)
         önem kazanmaktadır.

  Yara derinliği ve trajesi : Yaranın cilt altında
    hangi dokuları ilgilendirdiği, vücut
   boşluklarına ulaşıp ulaşmadığı, büyük
    damar-sinir lezyonu olup olmadığı
          belirtilmelidir.
 Yaraların birbiri ile ilişkisi : Birden fazla
yaranın bulunduğu durumlarda birbirleri ile
 lokalizasyon, oluş şekli, yara özelliklerinin
uyumlu olup olmadığı (düşme sonucu oldu
   denilen ancak kecici-delici aletle
oluşabilecek yumuşak dokudaki yaralar vb.)

   Yaradaki renk değişiklikleri ve iyileşme
    bulguları : Aktif kanama, kabuklanma,
  iltihaplanma, nedbeleşme vb. gibi lezyonlar
           belirtilmelidir.
    Yaşamını tehlikeye sokacak
     derecede yaralanma
  Yeni TCK’nun 87. maddesinin 1.fıkrasında yer
  alan bu tanım Eski TCK’nun 456. Maddesinin
  2. fıkrasında, “kişinin hayatını tehlikeye maruz
       kılma” şeklinde yer almakta idi.
    Bir yaralanma sonrası, kişinin yaşamının
  mutlak suretle tehlikeye maruz kalması, ancak
     gerek kendi vücut direnci gerekse tıbbi
    yardımla kurtulması durumunda kullanılır.
    Yani olay sırasında yaşamsal tehlikenin
        oluşmuş olması önemlidir.
Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol
     Açan Yaralanmalar:

  - Kafatası kırıkları
  - İlk üç servikal vertebra kırığı
  - Kafa içi kanama, kontüzyon, laserasyon, ödem gibi travmatik
  değişimler.
  - İç organ yaralanmaları
  - Büyük damar yaralanmaları
  - Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa bile % 20’den
  fazla kan kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan yaygın ekimoz,
  hematom ve laserasyonlar
  - Medulla spinalis(omurilik) lezyonu
  - İç organ lezyonu olmasa dahi göğüs ve batın boşluğuna nafiz
  yaralanmalar
  - 2. derece yanık (% 20’ten fazla)
  - 3. derece yanıklar (% 10’dan fazla)
  - Kuduz hayvan ısırığı
  - Elektrik çarpması (Giriş ve/veya çıkış lezyonu bulunması veya
  vücuttan elektrik akımının geçtiğini gösteren klinik bulguların varlığı)
  Ağır klinik tabloya yol açan zehirlenmeler (Bkz: İlgili Bölüm)
Daha az cezayı gerektiren hâller

  MADDE 88. - (1) Kasten yaralama
fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir
  tıbbî müdahaleyle giderilebilecek
ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun
  şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla
 kadar hapis veya adlî para cezasına
   hükmolunur. ( E.TCK 456/4 md.)
   Basit bir tıbbi müdahale ile
giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma
 Yeni TCK’nun 88. maddesinin 1. fıkrasında yer
 verilen bu terim ceza itibarı ile en hafif yaralanma
    grubunu ifade etmek için kullanılmıştır.

Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde
    yaralanma, hekimler tarafından farklı
 algılanabilecek, kişisel değerlendirme farklılıkları
  yaratabilecek bir durum gibi gözükmektedir.
 Ancak ! Ortak çalıştayla bu liste hazırlanmıştır.
  Ekli liste oluşturulurken, hangi travmatik
 değişimlerin hafif derecede yaralanmalar içinde
     yer alması gerektiği gözetilmiştir.
     Yüzünde sabit ize - yüzünün sürekli
       değişikliğine neden olma
  Yeni TCK’ya göre ‘’yüz’’ sınırları: Kişiye cepheden
  bakıldığında üstte saçlı deri sınırı (saçı dökülen ya
  da azalan kişilerde görülebilen frontal bölge dahil
  ), yanlarda kulaklar dahil olmak üzere kulakların
  arkasından inen hayali düz çizgilerle boyun ön
  yüzü dür.
  İz, gün ışığında veya iyi aydınlatılmış bir ortamda,
  insanlar arası sözel diyalog mesafesinden (1-2
  metre) ilk bakışta belirgin bir şekilde fark edilebilir
  durumda ise ‘’yüzde sabit iz’’den bahsedilir.
  Muayene 6 ay sonra yapılır.
   Yaralamanın vücutta kemik
   kırılmasına neden olması
  Yeni TCK’nun 87. maddesinin 3. fıkrasında
  yer alan bir kavramdır. Kırığın kişinin hayat
    fonksiyonlarındaki etkisine göre ceza
       öngörülmektedir. Örneğin:
    Kafatası Kubbede çökme kırığı (4) (25-45)
    Burun kemiğinde lineer kırık (1) (10)
      Femur boynu açık kırığı (5) (90)
    El parmak kemiği kırığı, çıkığı (1) (10)
        Metakarp kırığı (2) (15)
 Vücuttaki kemik kırıkları, kırığın hayat
 fonksiyonlarına etkisine göre HAFİF (1),
 ORTA (2-3) ve AĞIR (4-5-6) olarak
       sınıflandırılmıştır.
   Vücutta birden fazla kemik kırığı
bulunması halinde skorlamaya gidilmiştir.
    Bunun için hesaplama :
   Kırılan her bir kemiğin derecesi
 bulunacak, bunların kareleri alınarak
 toplanacak ve çıkan toplamın karekökü
        alınacaktır.
           Örnek
1- Kişide bir tarafta kapalı radius kırığı ve diğer
 tarafta açık radius kırığı olsun.
  Radius kırığının derecesi: 2
  Açık radius kırığının derecesi: 3
  İkisinin birlikte skorlanmış derecesi
 √2x2+3x3=√4+9=√13=3,6→ 4
   Bu yaralanmada kırıkların toplamının
 hayat fonksiyonlarına etkisi AĞIR(4) olarak
 değerlendirilecektir.
Kişide üç adet falanks kırığı, metakarp kırığı ve açık radius kırığı
  olsun.
   Falanks kırığının derecesi: 1
   Falanks kırığının derecesi: 1
   Falanks kırığının derecesi: 1
   Metakarp kırığının derecesi: 2
   Açık radius kırığının derecesi: 3
   √1x1+1x1+1x1+2x2+3x3=√1+1+1+4+9=√16=4
    Bu yaralanmada kırıkların toplamının hayat fonksiyonlarına
    etkisi AĞIR(4) olarak değerlendirilecektir. (Eski: 25 gün)
        Bu raporun sonucu şöyle yazılabilir:
 ( Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi Hafif(1), Orta(2-3) ve Ağır(4-5-6) olarak
 sınıflandırıldığında ve birden fazla kırık olması nedeni ile skorlama yapılarak;)

 SONUÇ: Kişide mevcut olan üç adet falanks, metakarp
   ve açık radius kırıklarının müştereken; hayat
   fonksiyonlarını AĞIR(4) derecede etkileyeceği
         kanaatine varılmıştır.
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi,
 Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin
   Tespiti Hakkında Yönetmelik
       1 Haziran 2005 tarihli Resmi Gazete  Raporların düzenlenmesi Madde 20
Tabip raporları üç nüsha hâlinde düzenlenir.
 Raporu düzenleyen sağlık kuruluşunca iki
 nüshası kapalı ve mühürlü zarf içerisinde
 ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, hâkimliğe
  veya mahkemeye en seri şekilde iletilir.
  Raporun bir nüshası raporu düzenleyen
      sağlık kuruluşunda kalır.
    Adlî Kolluk Yönetmeliği
        1 Haziran 2005 tarihli Resmi Gazete

      Görev ve yetkiler. Madde 6
 Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine
emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir.
   Sözlü emir, en kısa sürede yazılı hâle
dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri
 iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildirir; aksi
  hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına
           hazır edilir.
  Ancak, kolluk görevlisi emrin yazılı hâle
 getirilmesini beklemeden sözlü emrin gereğini
          yerine getirir.
 YENİ RAPOR ŞABLONLARI

SONUÇ: (ESKİ)
......’ın 14.07.2004 tarihinde meydana gelen
  sol klavikula cisim kırığı, ve sağ humerus
  orta kısım cisminde deplase kırık hattına
  neden olan travmanın;
1- Hayatını tehlikeye maruz kılmadığı,
2- 45 (kırkbeş) gün mutad iştigaline engel
      teşkil eder nitelikte olduğu,
SONUÇ: (YENİ)
   .....’ın 14.07.2004 tarihinde meydana gelen sol
   klavikula cisim kırığı, ve sağ humerus orta kısım
       cisminde deplase kırığa neden olan
            yaralanmasının;
             **********
  1- Kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı
     2- Basit bir tıbbi müdahaleyle
    giderilemeyecek nitelikte olduğu,
3- Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi Hafif(1), Orta(2-
  3) ve Ağır(4-5-6) olarak sınıflandırıldığında ve birden fazla kırık olması
     nedeni ile skorlama yapılarak; şahısta saptanan
      kırıkların müştereken; hayat
     fonksiyonlarını AĞIR(4) derecede
    etkileyecek nitelikte olduğu kanaatini
          bildirir rapordur.
İLGİ: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kocatepe
    Polis Merkezinin 07.06.2005 tarihli yazısı,
  ……. nın kendi rızası dahilinde muayenesi
    yapılmış olup şahıs hakkında kati rapor
 düzenlenebilmesi için (1 Haziran 2005 tarihli Ceza
   Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik
  İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında
 Yönetmeliğin 7, 18, 20. maddeleri gereği ) raporu
   isteyen C. Savcılığı veya mahkemenin yazısı
            gereklidir.
 Yazının gönderilmesi durumunda rapor istenen C.
   Savcılığı veya mahkemeye kapalı zarf içinde
          gönderilecektir.
  SONUÇ: Mevcut belgelerdeki bilgilere göre;
            yaralanmanın
1. Şahsın yaşamını tehlikeye sokan bir yaralanma
         OLDUĞU, / OLMADIĞI
 2. Kemik kırılmasına neden olduğu ve derecesi /
             olmadığı
 3. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde
        hafif olduğu / OLMADIĞI,
 4. Duyu ve organların işlev zayıflaması olduğu /
  olmadığı veya bir yıl sonra muayenesi gerektiği,
 5. Şahsın erkek olması nedeniyle gebelikle ilgili
   sorulara cevap yazılmasına mahal olmadığı,
   6. Yüz bölgesinde herhangi bir yaralanma
  olmadığından sabit iz ve değişiklik olmayacağı,
    / olaydan 6 ay sonra muayenesi gerektiği
     kanaatini bildirir kati hekim raporudur.

								
To top