Managementul resurselor umane by FAtRL8

VIEWS: 0 PAGES: 236

									Managementul resurselor
umane
  Structura cursului
  Importanta RU in organizatii
  Definirea conceptului de MRU
  Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane
  Functiile MRU
  Strategii si politici de RU
  Planificarea necesarului de RU
  Recrutarea si selectia RU
  Motivatia RU
  Evaluarea performantelor RU
  Managementul carierei
„Management     înseamnă
sarcini. Management înseamnă
disciplină. Dar management
mai înseamnă şi oameni. Orice
realizare  de  management
aparţine conducătorului. Orice
eşec în management aparţine
de asemenea conducătorului.
Viziunea,   angajamentul şi
integritatea   managerului
determină o conducere bună
sau greşită”.
         Peter Drucker
Definirea conceptuluiManagementul resurselor umane este acea
 activitate organizaţională care permite
 folosirea cea mai eficientă a oamenilor
 (angajaţilor) pentru a atinge scopurile
 organizaţionale şi individuale.
Obiectivele urmărite de managementul
resurselor umane
  Să ajute organizaţia să îşi atingă scopurile
  Să folosească eficient abilităţile şi deprinderile forţei de muncă
  Să ofere organizaţiei angajaţi bine pregătiţi şi motivaţi
  Să sporească nivelul de satisfacţie al angajatului faţă de locul de
  muncă
  Să dezvolte şi să menţină o calitate a mediului de muncă ce
  transformă statutul de angajat într-o organizaţie într-o situaţie
  personală şi socială satisfăcătoare
  Să comunice politicile de personal tuturor angajaţilor
  Să ajute la menţinerea eticii profesionale
  Să ajute introducerea schimbărilor benefice pentru indivizi, grupuri,
  organizaţie şi pentru public
Managementul resurselor umane încearcă
să dea cele mai bune răspunsuri la
întrebările:   ce îi determină pe oameni să lucreze?
   cum devin oamenii angajaţii unei organizaţii?
   cum trebuie selectaţi oamenii în vederea
   angajării?
   ce trebuie să ştie oamenii ce au de făcut în
   cadrul unei organizaţii?
Caracteristici importante ale
managementului resurselor umane
 Managementul resurselor umane este orientat înspre acţiune.
 Managementul resurselor umane subliniază şi caută soluţiile la
 problemele angajaţilor pentru a ajuta la atingerea scopurilor
 organizaţionale şi pentru a facilita dezvoltarea şi satisfacţia individuală.

 Managementul resurselor umane este orientat spre individ:
 managementul resurselor umane tratează fiecare angajat ca pe un
 individ distinct şi oferă servicii şi programe destinate care să-i
 satisfacă nevoile individuale.

 Managementul resurselor umane este orientat înspre viitor.
 Este preocupat de obiectivele organizaţiei şi ajută la îndeplinirea lor
 viitoare prin „ oferirea” de angajaţi competenţi, bine motivaţi.
 Principalele particularităţi ale fondului
 de resurse umane
   Oamenii reprezintă resursa principală a
   organizaţiei; aceştia ştiu ce, când, unde şi cum
   trebuie acţionat pentru realizarea obiectivelor
   strategice şi a celor apropiate.
   Organizaţiile există şi se dezvoltă deoarece
   oamenii au capacitatea fizică şi intelectuală de a le
   organiza, de a le pune în funcţiune şi de a le dezvolta.
   Resursele umane reprezintă cea mai costisitoare
   şi cea mai sigură investiţie pe care societatea şi
   organizaţiile, le pot face.
     Investiţia în personal garantează
  supravieţuirea şi dezvoltarea organizaţiei;
  personalul trebuie considerat ca un capital
  strategic
 Resursele umane au potenţial inepuizabil de
 creştere şi de evoluţie; unicitatea resurselor
 umane le face de neînlocuit, pentru că sunt
 singurele în măsură să producă bunuri şi
 servicii, să inoveze, să transforme şi să
 organizeze
 . Omul este creator şi consumator de resurse.
  În societate, omul este subiect, obiect şi scop al
  diferitelor activităţi.
 În domeniul resurselor umane, deciziile
 manageriale sunt cele mai dificile pentru că
 trebuie să aibă valenţe morale, etice şi legale .
 Angajarea, promovarea, perfecţionarea,
 motivarea, concedierea ş.a. sunt acte
 manageriale complexe, pentru că implică
 oameni cu nevoi specifice, cu personalitate,
 cu obiective şi cu probleme personale proprii.
 În cadrul unei organizaţii, adoptarea unor
 decizii manageriale poate afecta sănătatea,
 cariera, viitorul profesional al salariaţilor
 În domeniul resurselor umane, deciziile
 manageriale trebuie să fie responsabile (în
 raport cu societatea), nediscriminatorii şi
 flexibile (în raport cu indivizii); acestea nu
 trebuie să conducă la apariţia sau la întreţinerea
 conflictelor sociale, nu trebuie să lase loc
 interpretărilor şi nu trebuie adoptate împotriva
 voinţei structurilor sindicale legal constituite.
 Deciziile manageriale din domeniul resurselor
 umane trebuie adaptate personalităţii şi gradului
 de pregătire a salariaţilor.
 Potenţialul uman nu este acelaşi pentru fiecare
 individ; diferă moştenirea genetică, factorii
 biologici, influenţele sociale, culturale,
 educaţionale, conjuncturale, familiale etc.
 Din spirit de conservare, oamenii prezintă o
 rezistenţă deosebit de mare la tendinţa de
 schimbare; pe de altă parte, oamenii dovedesc o
 nebănuită adaptabilitate la schimbarea propriu –
 zisă.
Functiile
 managementului RU
Aspecte specifice ale funcţiilor manageriale în
managementul resurselor umane
Previziunea   constă în adoptarea de decizii privind
 stabilirea obiectivelor firmei şi a componentelor sale
 procesuale şi structurale, precizarea modalităţilor de
 realizare, dimensionarea resurselor angajate în
 stabilirea termenelor intermediare şi finale.„Produsele” exercitării funcţiei de previziune sunt
 reprezentate de prognoze, strategii, politici şi programe.
Dacă ne referim strict la managementul
resurselor umane, previziunea implică:
  stabilirea obiectivelor în domeniul resurselor umane
  asigurarea nivelului şi structurii factorului uman,
  creşterea productivităţii muncii cu...% , creşterea salariului mediu cu ...%,
  respectarea corelaţiilor dintre dinamica veniturilor, dinamica salariilor şi dinamica
  numărului de salariaţi,
  respectarea corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi cea a salariulşui
  mediu, realizarea unui anumit nivel al fluctuaţiei etc.).

  precizarea modalităţilor de realizare a obiectivelor (angajarea, calificarea,
  reconversia, perfecţionarea factorului uman ş.a.).

  dimensionarea resurselor necesare (în principal resurse financiare şi
  informaţionale).

  precizarea termenelor intermediare şi finale de realizare a obiectivelor.
 Organizarea
Funcţia de organizare implică decizii referitoare la descentralizarea managerială în
  interiorul firmei (defalcarea obiectivelor fundamentale în obiective derivate I,
  obiective derivate II, obiective specifice şi individuale), organizarea procesuală
  (delimitarea şi dimensionarea unor componente structurale la nivelul cărora se
  exercită procese de muncă, precum posturi şi compartimente) şi „dotarea umană”
  corespunzătoare a posturilor de management şi execuţie cu personal competent.
Organizarea, ca funcţie a managementului resurselor umane, se concretizează în:
    defalcarea obiectivelor specifice domeniului resurselor umane;
    stabilirea componentelor procesuale: funcţiunea „resurse umane” –
    activităţi specifice (recrutarea, selecţia, încadrarea, evaluarea, motivarea,
    perfecţionarea, promovarea şi protecţia personalului) – atribuţii pentru fiecare
    activitate – sarcini;
    precizarea componentelor structurale: compartiment „resurse umane” –
    posturi de management şi execuţie (şef compartiment,
    economist/inginer/sociolog resurse umane, inspector personal, funcţionar,
    referent etc.);
    „dotarea” umană a posturilor de management şi execuţie din
    compartimentul „resurse umane”.
Coordonarea
Funcţia de coordonare se concretizează în armonizarea
 deciziilor şi acţiunilor personalului din subordine, ca premisă
 a realizării obiectivelor. Evident, suportul coordonării îl
 reprezintă comunicarea dintre manageri şi executanţi, bi- sau
 multilaterală.


Antrenarea
Antrenarea, funcţie dificil de exercitat de către manageri în
 contextul actual, necesită decizii prin care se determină
 participarea personalului la stabilirea şi realizarea obiectivelor
 prin luarea în considerare a factorilor ce-l motivează.
Legăturile cu managementul resurselor umane sunt evidente,
 motivarea fiind una dintre activităţile definitorii ale acestuia. De
 aceea, motivarea influenţează decisiv participarea la
 realizarea obiectivelor, atât prin dimensiunea recompenselor sau
 sancţiunilor materiale/moral-spirituale, cât şi prin criteriile motivaţionale
 utilizate.
Control – evaluarea

În sfârşit, funcţia de control – evaluare, regăsită în:

  exercitarea controlului periodic şi final,
  comensurarea rezultatelor,
  compararea acestora cu obiectivele asumate,
  depistarea cauzală a unor disfuncţionalităţi şi abateri pozitive,
  adoptarea de decizii de corecţie sau actualizare,

Influenţează MRU în special în „zona” activităţilor de evaluare şi
  motivare; pe de altă parte, managementul resurselor umane
  condiţionează derularea corespunzătoare a funcţiei de control – evaluare
  prin competenţa managerilor implicaţi în derularea sa.
Din această succintă prezentare a interdependenţelor
 procese de management – managementul resurselor
 umane se desprinde un numitor comun: competenţa
 managerilor şi executanţilor abordată prin prisma
 libertăţilor decizionale circumscrise posturilor ocupate
 şi a cunoştinţelor, calităţilor şi aptitudinilor pe care
 aceştia trebuie să le posede.
 Atribuţiile compartimentului de
 resurse umane
  Domenii                         Atribuţii
Recrutare,     -  stabilirea criteriilor de recrutare şi selecţie;
          -  elaborarea şi aplicarea testelor pentru selecţie;
selecţie,     -  angajarea şi repartizarea de posturi;
angajare      -  negocierea contractelor individuale;
          -  desfacerea contractului de muncă;
          -  asigurarea integrării noilor resurse umane.

Gestiune      -  crearea unor condiţii normale de muncă,
          -  controlul respectării disciplinei muncii;
          -  evidenţa resurselor umane.
Motivare,     -  stabilirea criteriilor şi metodelor de evaluare;
          -  evaluarea performanţelor fiecărui angajat;
salarizare     -  studierea, experimentarea şi aplicarea unor forme adecvate de salarizare;
          -  conceperea de stimulente nefinanciare;
          -  asigurarea unor corelaţii între creşterea producţiei, a productivităţii muncii, a
            fondului de salarii şi a salariului individual.

Calificare şi   -  stabilirea nevoilor de pregătire şi perfecţionare profesională;
  perfecţionar  -  elaborarea programelor de pregătire şi de perfecţionare, precum şi urmărirea
  e         aplicării lor;
          -  organizarea cursurilor de pregătire şi de perfecţionare;
  profesională  -  asigurarea condiţiilor pentru participarea resurselor umane;
          -  evaluarea acţiunilor de pregătire şi prefecţionare.
Promovarea    -  elaborarea criteriilor de promovare;
  resurselor  -  folosirea unor metode evoluate de promovare;
  umane     -  elaborarea unui plan de promovare;
         -  organizarea concursurilor de promovare.

Stabilirea    -  elaborarea criteriilor de stabilire a necesarului de resurse umane;
  necesarului  -  normarea muncii;
  de resurse  -  dimensionarea formaţiilor de lucru;
         -  analiza şi descrierea posturilor, elaborarea fişelor posturilor;
  umane
         -  proiectarea structurii organizatorice şi repartizarea posturilor în cadrul ei;
         -  elaborarea RI;
         -  elaborarea planului de muncă şi salarii.


Strategia şi   -  crearea unei bănci de date în domeniu;
  politicile de -  elaborarea strategiei şi politicii de resurse umane;
  resurse    -  întocmirea programului de asigurare pe termen lung a resurselor umane pe
           categorii şi profesii, cu precizarea surselor de recrutare şi stimulare;
  umane
         -  elaborarea programului de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.


Asigurarea    -  elaborarea contractului colectiv de muncă;
  unor     -  negocierea şi urmărirea realizării prevederilor acestuia;
  condiţii   -  identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a protecţiei şi igienei muncii;
         -  organizarea şi prestarea unor servicii social – culturale.
  bune de
  muncă
Schema procesului M.R.U.
   Planificarea       Recrutare           Selecţia
  resurselor umane

               Reducerea
               personalului Identificarea şi selecţia  Orientarea          Formarea şi
 cadrelor competente                   perfecţionareaSalariaţi adaptaţi şi     Aprecierea          Dezvoltarea
competenţi care       performanţelor          carierei
posedă cunoştinţe şi
abilităţi actualizate


 Recompensarea         Salariaţi competenţi şi înalt performanţi,
                 capabili de a-şi menţine performanţele
                     perioade perioade lungi
STRATEGII SI POLITICI DE
 RESURSE UMANE
 Strategii de RU
Strategiile de personal au în vedere în
 principal următoarele aspecte:

 dinamica structurii sociale;
 tendinţele de dezvoltare a pieţei muncii;
 globalizarea economică şi culturală;
 dezvoltarea şi diversificarea mijloacelor de
 comunicare;
 promovarea şi aplicarea conceptului de calitate
 totală în managementul organizaţional.
 Strategiile privind RU parcurg
 următoarele etape:

 Evaluarea organizaţiei în ansamblul său,
 Evaluarea potenţialului uman(performanţe şi
 contraperformanţe),
 Evaluarea capacităţii de autodezvoltare şi de creştere
 asistată a personalului,
 Evaluarea costurilor privind restructurarea grupelor de
 muncă,
 Evaluarea costurilor şi oportunităţilor de a recruta şi selecta
 noi segmente de personal,
 Evaluarea efectelor previzibile care vor decurge din măsurile
 menţionate mai sus.
Politicii de management a resurselor
umane

Politica de management a resurselor
 umane reflectă:
o intenţiile,
o aptitudinile şi
o obiectivele managementului de vârf
    în domeniul :

 procurării,
 conservării şi
 dezvoltării resurselor umane.
Politici de resurse    umane
specifice (tipuri de politici de resurse
umane)
 politica oportunităţilor egale sau a egalităţii
 şanselor
 politici de angajare
 politica de dezvoltare a angajaţilor
 politica implicării şi participării,
 politica recompenselor
 politica „relaţiilor cu angajaţii”
 politica de protecţie sau siguranţă şi sănătate
 politica de utilizare
Pentru ca politicile de personal să-şi atingă obiectivele, să răspundă
 cât mai bine scopurilor şi să poată fi aplicate cu adevărat, este
 necesar ca acestea să îndeplinescă o serie de cerinţe:


  să fie în concordanţă cu obiectivele strategiile şi politicile generale ale
  organizaţiei;

  să reflecte şi să susţină valorile organizaţiei referitoare la modul în care
  trebuie trataţi oamenii;

  să acopere domeniile de activitate cele mai importante ale funcţiunii de
  personal;

  să conţină prevederi care să asigure transmiterea şi înţelegerea politicilor
  stabilite la nivelul organizaţiei ;

  să aibă o bază reală şi legală, şi să fie în concordanţă cu legislaţia în
  domeniu, şi cu prevederile contractului colectiv de muncă;
 să fie clar definite, iar personele care urmează să le
 aplice trebuie să participle active la procesul de elaborare a
 lor;

 să fie redactate şi comunicate, de preferinţă în scris,
 asigurându-se astfel o mai mare uniformitate în
 interpretarea conţinutului, precum şi posibilitatea de a se
 recurge la textul scris atunci când anumite elemente scapă
 memoriei;

 politicile de personal specifice domeniului trebuie să fie
 corelate şi să se sprijine reciproc;

 să fie cât mai transparente şi să atragă un număr cât
 mai mare de angajaţi sau de manageri la conceperea,
 elaborarea şi transpunerea lor în practică.
 Exemple de politici de personal – ele sunt exprimate în
 termeni destul de generali:

 în chestiunile de angajare și de muncă , organizația va respecta
 spiritul și litera legii;
 toate posturile vacante vor fi afișate în cadrul organizației;
 toate posturile vor fi ocupate numai pe criterii de competență și
 nimeni nu va fi discriminat pe motive de sex,origine etnică
 apartenență politică, vărstă sau orice alt factor;
 nici o schimbare organizatorică nu va fi implementată fără
 consultări temeinice cu toți cei direct afectați;
 remunerarea va fi menținută la nivelurile necesare pentru a
 concura cu tot ceea ce există mai bun în cadrul ramurii de
 activitate;
 fiecare angajat va avea dreptul la tratament echitabil în chestiuni
 de disciplină.
     . Formularea politicilor de MRU
  În funcție de strategiile adoptate de organizație, politicile din
  domeniul resurselor umane pot fi formulate în diverse moduri și
  definesc relația dintre organizație și mediul exterior;
  definesc, ca filozofie proprie, relația angajat – organizație;
  precizează obiectivele privind dezvoltarea resurselor umane;
  prefigurează activitățile concrete privind recrutarea, selecția,
  angajarea și integrarea profesională;
  confirmă concordanța strategiei generale cu strategia de personal
  se referă la toate segmentele de personal și sunt transparente
  pentru angajați;
  sunt elaborate de managerii organizației cu ajutorul tuturor
  angajaților care dovedesc interes și competență în materie.
   Etapele principale care conduc la adoptarea
 politicilor privind resursele umane :

 evaluarea organizației;
 evaluarea curentă a politicilor de personal;
 solicitarea șefilor departamentelor de a propune soluții
 de revigorare a resurselor umane;
 dezbaterea în forul managerilor a propunerilor venite de
 jos în sus;
 aplicarea strategiei adoptate de organizație, în privința
 dezvoltării resurselor umane;
 definirea liniilor politicii de personal.
  Grilă de observare a politicilor de managementul resurselor umane într-o organizaţie de
  tip inovator
      INDICATORII UNEI       ASPECTE ALE       CONŢINUTUL
     ORGANIZAŢII DE TIP       MANAGEMENTULUI      POLITICILOR
       INOVATOR          RESURSELOR UMANE

- Managerii îmbrăţişează teoria Y;    PROCURARE         Obţinerea unui personal calificat pe
- Luarea deciziilor este difuzată în            plan profesional care să ducă la creşterea
cadrul organizaţiei;                    capacităţilor de interacţiune socială.
 - Schimb de informaţie şi                     Selectarea unui personal de
                              încadrare capabil să pună în aplicare filosofia
comunicare în cele două sensuri
                              şi practicile de management.

   - Mod de conducere adaptat     CONSERVARE        Motivarea personalului punând
   indivizilor şi situaţiilor               accentul mai ales pe instrumentele de ordin
concrete;                          psihologic şi apoi pe cele monetare, ceea ce
                              asigură asumarea unor responsabilităţi
   - Flexibilitate în descrierea şi           sporite şi a unor posibilităţi de realizare în
   execuţia sarcinilor;                 muncă.
                                 Structurarea sarcinilor, astfel încât
   - Deschidere şi onestitate în             să favorizeze autonomia indivizilor sau a
   raporturile interpersonale;              grupurilor implicate în executarea lor.
   - Rezolvarea conflictelor prin
                                 Implicarea indivizilor în evaluarea
   discuţii şi negociere
                              randamentului şi a potenţialului propriu.
   -Consultarea şi negocierea în   DEZVOLTARE        Se oferă indivizilor, ocazia de a dobândi
   determinarea obiectivelor;              o anumită polivalenţă, dacă ei doresc acest
   - Responsabilităţi de control             lucru, dacă organizaţia o cere.
   partajate;                          Se permite indivizilor să formuleze
   - Schimbările anticipate fac             propriul lor plan de dezvoltare.
obiectul                              Se caută să se concilieze planurile de
   unei consultări sau al unei              dezvoltare individuale cu exigenţele
„decizii                          organizaţiei pe termen lung.
   colective”
  Grilă de observare a politicilor de managementul resurselor umane într-o organizaţie
  de tip conservator

   INDICATORI DE               ASPECTE ALE    CONŢINUTUL
   CONSERVATORISM               MANAGEMENTULUI  POLITICILOR
   ORGANIZAŢIONAL               RESURSELOR
                        UMANE

   - Conducătorii sunt adepţii teoriei X;  PROCURAREA    Selecţia indivizilor are drept criteriu
   - Luarea deciziei este centralizată şi           de bază calificarea de ordin tehnic,
  nu se bazează pe participarea celor             cu ajutorul unor teste psihometrice
  interesaţi                          sau cu ajutorul unor probe adecvate
   - Comunicarea se face în sens unic,
  de la vârf către bază

   - Autoritatea se circumscrie pe aria    CONSERVAREA    Motivarea personalului doar prin
  postului;                          instrumente de ordin monetar (salarii,
   - O diviziune accentuată a muncii              remunerare după randament, împărţirea
  şi o descriere detaliată a sarcinilor;            profitului, avantaje sociale).
   - Formalism în raporturile sociale. -             Aplicarea strictă a reglementărilor
                                 privind întârzierile şi absenţele.
  Multiplicarea regulilor şi procedurilor;
                                  Menţinerea orarelor fixe de muncă.
   - Rezolvarea conflictelor se face               Promovarea în funcţie de vechime.
  prin arbitraj;                         Asigurarea performanţei locului de
   - Obiectivele sunt determinate               muncă.
  unilateral;                          Menţinerea unui sistem
   - O centralizare a controlului               convenţional de apreciere a
  administrativ.                        personalului.


   - Schimbările se produc în urma      DEZVOLTAREA    Formarea indivizilor în scopul
   unor crize majore                      creşterii productivităţii.
                                  Stabilirea de planuri de cariere fără
                                 consultarea celor interesaţi.
                                  Accentuarea dobândirii abilităţilor de
                                 ordin tehnic.
PLANIFICAREA
 PERSONALULUI
Planificare personalului presupune stabilirea
 necesarului de posturi ce vor fi scoase la
 concurs pentru anul viitor (sau pentru doi,
 trei ani), necesar stabilit pe baza evaluării:

 situaţiei prezente a resursei umane,
 a evoluţiei sale viitoare şi
 a scopurilor organizaţiei.
Ea presupune:


 identificarea nevoilor viitoare ale organizaţiei;

 compararea acestor nevoi cu prezenta forţă
 de muncă ;

 determinarea numărului de angajaţi care
 trebuie să fie recrutaţi de către organizaţie la
 un moment dat.
 Importanţa planificării resurselor umane este
 determinată de următoarele:

 permite asigurarea din timp a personalului necesar
 organizaţiei, previzionat în funcţie de dezvoltarea anticipată a
 evoluţiei acesteia;
 asigură înscrierea costurilor cu personalul în limite
 judicioase;
 preîntâmpinarea apariţiei dezechilibrelor majore, a lipsei
 personalului necesar sau a supraefectivelor de personal în
 raport cu nevoile reale ale activităţii organizaţiei;
 oferă perspectiva clară a dezvoltării resurselor umane ale
 organizaţiei, a dezvoltării personalităţii profesionale a fiecărui
 angajat.
Necesitatea planificării resurselor umane ale
 organizaţiei apare cu pregnanţă atunci când aceasta
 este obligată să răspundă unor provocări majore
 de tipul:

 cât personal va fi necesar în viitor şi în ce structură?

 cât din personalul necesar poate fi acoperit din
 resurse interne?

 cât va trebui angajat din exterior şi în ce structură?

 ce trebuie să facă organizaţia pentru a-şi dezvolta
 resursele umane disponibile?
Procesul planificării resurselor umane
cuprinde următoarele faze:
  evaluarea resurselor umane necesare în perspectivă în funcţie de
  volumul previzionat al activităţii viitoare;
  analiza situaţiei disponibilităţii cantitative şi calitative a forţei de
  muncă existente şi a utilizării acesteia;
  analiza posibilităţilor de asigurare din cadrul organizaţiei a resurselor
  umane necesare;
  analiza posibilităţile de asigurare din exteriorul organizaţiei a
  diferenţei rămasă neacoperită din resursele umane necesare;
  planificarea propriu – zisă a resurselor umane;
  stabilirea necesarului cantitativ pe profesii, meserii, vârste, sexe;
  actualizarea permanentă a planului.
 Planul de asigurare a forţei de muncă
 cuprinde:
 planul de recrutare, care se elaborează diferenţiat:
      pentru muncitorii necalificaţi – pe termen scurt;
      pentru muncitorii calificaţi şi personalul tehnic – pe
      termen de 2 – 3 ani;
      pentru cadrele de specialitate şi cele de conducere –
      pe perioade de 5 – 10 ani;
 planul de formare şi perfecţionare a personalului;
 planul de promovare, la elaborarea căruia se ţine
 seama de inventarul actualizat al cadrelor existente şi
 al cadrelor susceptibile de a fi promovate în funcţii de
 conducere.
ANALIZA ŞI PROIECTAREA
 POSTURILOR
ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR
ACTIVITĂŢI DE BAZĂ ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC AL
RESURSELOR UMANE
                             Misiunea firmei

                       Factori de succes / oportunităţile /
                            provocările
    Analiza mediului intern             Obiectivele firmei       Analiza mediului extern

                           Strategia firmei

                           Strategia de personal

                           Politicile de personal

                        Aplicarea politicilor de personal

                      Controlul performanţelor şi prevederea


                 Relaţia strategia organizaţiei - strategia şi politica de personal (sursa Aurel
                                Manolescu, 2003)


               Managementul strategic al resurselor umane
               desemnează o abordare integrată a elaborării
               strategiilor de resurse umane care vor permite
                  organizaţiei să-şi atingă scopurile
ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR


   Mediul      Determinarea obiectivelor      Oportunităţile de
   social,      organizaţiei (de extindere        piaţă
  economic,        sau restrângere)
 juridic, politic
            Determinarea obiectivelor
              de resurse umane                      Planificarea strategică
 Prognoza cererii de resurse        Prognoza ofertei de resurse      - procesul de previziune a
 umane (planuri de producţie,        umane - surse interne         activităţii organizaţiei care îi
 planuri financiare, de vânzări)      - surse externe
                                          permite    acesteia    să
                                          stabilească, să cuantifice şi să
 Analiza (descriere şi
 specificaţiile postului)
                                          menţină în mod continuu o
                                          legătură permanentă între
  Estimarea necesarului                              resurse şi obiective pe de o
                           Estimarea disponibilului de
   de personal (pe                 personal (pe calificări,
                                          parte şi posibilităţile oferite
                 Comparaţie
  calificări, aptitudini,              aptitudini, experienţă)   de piaţă pe de alta parte
     experienţă)
                                          (Solomia   Andreş,   2005)
    Estimarea crizei sau surplusului de resurse umane pentru fiecare
             post / categorie profesională

    Stabilirea planurilor operaţionale de recrutare, selecţie, pregătire,
            promovare, concediere, pensionare
Etapele procesului de planificare a resurselor umane (Osoianu Codruţa, 2006)
  ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR

Postul
În literatura de specialitate, postul este definit ca fiind „un grup de locuri de muncă (poziţii)
   identice subaspectul sarcinilor semnificative şi importante, prestate de angajaţi în cadrul unei
   companii, la un moment dat”

Analiza posturilor
Procesul de analiză a posturilor reprezintă procesul de investigaţie sistematică a sarcinilor,
  îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a îndemânări, cunoştinţelor şi abilităţilor
  necesare ocupantului postului.

Proiectarea posturilor
Proiectarea posturilor defineşte „procesul prin care se configurează conţinutul specific al
  posturilor, metodele de muncă folosite, relaţiile dintre posturi în cadrul organizaţiei, în
  contextul obţinerii unui randament optim şi satisfacţiei angajaţilor”

Fişa postului
Fişa postului este documentul în care se descrie un post din cadrul unei organizaţii, precizându-
  se rolul acestuia, precum şi relaţiile profesionale pe care trebuie să le aibă ocupantul postului
  cu ceilalţi angajaţi în vederea realizării obiectivelor specifice postului respectiv.
  PROCESUL DE ANALIZA A POSTURILOR
              Principalele obiective ale analizei posturilor

  simplificarea muncii (reproiectarea postului)
  stabilirea standardelor de muncă
  susţinerea altor activităţi de personal
         Tipuri de analize ale posturilor

  Analizele orientate asupra postului - au în vedere toate elementele, componentele şi variabilele postului.
  Aceste analize se concentrează pe ceea ce este postul, pe sarcinile şi responsabilităţile asociate acestuia,
  precum şi pe analiza condiţiilor generale de muncǎ.
  Analizele orientate asupra persoanei sunt analizele de posturi orientate asupra cerinţelor umane ale
  postului sau pe calităţile ce trebuie îndeplinite de persoana care deţine sau urmează să ocupe un anumit
  post.
  Analizele combinate sunt analizele de posturi bazate pe primele doua tipuri de analize şi sunt folosite
  frecvent în practica managerială din domeniul resurselor umane, deoarece, pe lângă analiza aspectelor
  importante ale postului, analistul merge mai departe, evidenţiind aspectele importante ale postului –
  activităţile zilnice periodice sau aleatore, conexiunile cu alte posturi, mijloacele de comunicare, salarizarea
  şi alte facilităţi, condiţiile de lucru etc. – precum şi educaţia, cunoştinţele, abilităţile, experienţa, calificările
  sau comportamentul necesar pentru ocupantul postului.
  Analizele strategice au ca obiectiv principal identificarea sarcinilor, îndemânărilor, capacităţilor şi
  cunoştinţelor care vor fi necesare pentru ocuparea postului viitor.
 PROCESUL DE ANALIZA A POSTURILOR

          Metode si tehnici de analiza a posturilor

Cele mai frecvent utilizate metode şi tehnici de analiză a posturilor
   sunt:

1)  Analiza documentelor
2)  Foaia zilnică de lucru
3)  Auto-fotografierea postului
4)  Fotografierea utilizării timpului de muncă
5)  Observarea
6)  Interviul
7)  Chestionarele
8)  Analiza erorilor
9)  Procedeele grafice
10)  Analiza funcţională
11)  Metode computerizate
  PROCESUL DE PROIECTARE A POSTURILOR

                    Principii de proiectare a posturilor

Proiectarea este consecinţa firească a analizei postului şi presupune determinarea domeniului sau a
  nivelului de specializare a caracteristicilor postului (categorie, profunzime, sistem de relaţii), precum şi a
  interferenţelor cu alţi factori.

Nivelul de specializare va avea influenţe directe asupra caracteristicilor postului:
 categoria în care va fi poziţionat în cadrul organizaţiei

  profunzimea postului

  relaţiile postului

În cadrul proiectării trebuie să se aibă în vedere ca posturile:
 să fie adecvate strategiei organizaţiei
 să corespundă structurii organizaţionale elaborate potrivit acestei strategii
 să asigure succesiunea şi continuitatea muncii
 să asigure o acoperire completă a sarcinilor care conduc la realizarea obiectivelor stabilite
 să nu genereze o suprapunere între sarcinile diferitelor posturi
 să se integreze în condiţiile fizice şi socio-tehnice ale mediului de muncă
   PROCESUL DE PROIECTARE A POSTURILOR
             Modele de proiectare a posturilor

A.   Modelul clasic al proiectării posturilor
B.   Modelul caracteristicilor postului - Caracteristicile principale ale postului constituie de
    fapt trăsăturile determinante ale proiectării (varietatea calificării sau diversitatea
    aptitudinilor, identitatea sarcinii, importanţa sau semnificaţia sarcinii, autonomia,
    feedback-ul )
C.   Modelul conceptual al proiectării posturilor

        Abordari si metode de proiectare a posturilor

I.   Rotaţia posturilor sau combinarea sarcinilor de munca prin rotaţie
II.   Lărgirea posturilor
III.  Îmbogăţirea posturilor
IV.   Abordarea combinată
V.   Echipe (grupuri) de lucru autonome
VI.   Proiectarea posturilor de înaltă performanţă
După definirea conţinutului postului, următorul pas
 trebuie sa fie determinarea metodelor ce pot fi
 folosite pentru a descrie modul în care poate fi
 obţinută performanţa pe postul respectiv

Cele mai utilizate metode folosite în
 acest sens sunt:

a) Graficele (tabelele) procesuale
b) Studiul mişcării
c) Studiul timpului
d) Eşantionarea muncii
RECRUTAREA ŞI SELECTIA
 PERSONALULUI
 „ Cea mai bună metodă de a vă prezice viitorul
         este să vi-l creaţi”.
                     Peter Drucker


    Nu poţi lovi o ţintă pe care nu o vezi.
Viaţa îi răsplăteşte pe cei care ştiu regulile jocului.
  Recrutarea
Recrutarea = reprezintă procesul
  de căutare,
  de localizare,
  de identificare şi
  de atragere a acandidaţilor potenţiali,

din care urmează să fie aleşi candidaţi capabili care, în
 cele din urmă, prezintă caracteristicile profesionale
 necesare sau care corespund cel mai bine cerinţelor
 posturilor vacante actuale şi viitoare.
Caracteristicile procesului de
recrutare
 este un proces de interacţiune între organizaţie şi
 candidaţi, în care părţile se pot atrage sau respinge;
 este un proces bidimensional, în care candidatul
 trebuie să fie mulţumit de organizaţie iar organizaţia
 de candidatul implicat în proces;
 este un proces de comunicare cu dublu sens, în
 care părţile îşi transmit reciproc semnale;
 reclamă compromisuri între părţi pentru
 armonizarea cerinţelor şi preferinţelor lor;
 reclamă deplina transparenţă a ambelor părţi,
 trebuie să se bazeze pe date şi informaţii corecte,
 reale, care să poată fi probate în orice moment.
În practica managerială se întâlnesc mai
multe metode ce pot fi utilizate în recrutarea
potenţialilor angajaţi:
    publicitatea
    reţeaua de cunoştinţe
    folosirea consilierilor
    căutarea persoanelor
    fişierul cu potenţiali candidaţi
  Recrutarea internă
Avantaje:
 Organizaţiile au posibilitatea să cunoască mult mai bine „punctele forte”
 şi „punctele slabe” ale candidaţilor, deoarece există informaţii
 suficiente despre aceştia;
 atragerea candidaţilor este mult mai uşoară, deoarece, fiind mult mai
 bine cunoscuţi sau remarcaţi datorită activităţii prestate
 selecţia potrivit criteriilor organizaţionale este mult mai rapidă şi mai
 eficientă, deoarece candidaţii proveniţi din interiorul organizaţiei deţin mult
 mai multe cunoştinţe privind practicile organizaţionale, ceea ce permite
 reducerea timpului de acomodare şi integrare pe post;
 deşi multe posturi ce aparţin unor organizaţii diferite sunt similare, numai
 recrutarea din interiorul organizaţiei permite obţinerea calificărilor
 specifice sau a cunoştinţelor şi experienţei solicitate de anumite posturi
 probabilitatea de a lua decizii necorespunzătoare este mult diminuată
 datorită volumului mult mai mare de informaţii privind angajaţii
 recrutarea personalului este, în multe situaţii, mult mai rapidă şi mai
 puţin costisitoare chiar şi în cazul în care este necesară o pregătire
 suplimentară a candidaţilor;
 timpul aferent orientării şi îndrumării pe posturi a noilor angajaţi, în
 vederea integrării cat mai rapide a acestora, este mult diminuat;
 sentimentul de aparenţă la organizaţie, de loialitate sau de ataşament
 faţă de aceasta creşte.
 probabilitatea ca angajaţii să nutrească aşteptări sau perspective
 inadecvate, sau să devină dezamăgiţi şi nemulţumiţi de organizaţie este
 mult mai redusă.
 motivarea personalului creşte, iar ambianţa morală se îmbunătăţeşte,
 deoarece oportunităţile de promovare sunt stimulative constituind,
 totodată, recompense importante pentru mulţi angajaţi;
  Dezavantaje:
 promovarea sau aportul unor „idei noi”, al unor „deschideri
 noi sau proaspete
 politica de recrutare din interiorul organizaţiei poate
 presupune în mod greşit ca angajaţii avuţi în vedere dispun
 de calităţile necesare sau de potenţialul corespunzător pentru
 a fi promovaţi, în condiţiile în care li se întrerupe nejustificat şi
 vechea activitate;
 favorizează manifestarea principiului lui Peter, conform
 căruia oameni tind să se ridice pe scara ierarhică pană la
 nivelul lor de incompetenţă sau, altfel spus, angajaţii sunt
 promovaţi pană ce ating un nivel la care nu mai sunt capabili
 să acţioneze adecvat; aceasta înseamnă că angajaţii pot fi
 promovaţi, în condiţiile îndeplinirii corespunzătoare a
 sarcinilor, pană ajung pe acele posturi ale căror cerinţe sunt
 superioare potenţialului lor;
 se poate manifesta favoritismul sau se pot
 declanşa numeroase conflicte sau stări
 afective (nelinişte, ostilitate, rezistenţă,
 agresiune deschisă etc.) determinate de
 modul diferit de percepere a unor fapte sau
 situaţii;
 speranţa angajaţilor în promovare nu se
 materializează, aceştia devin apatici, ceea
 ce conduce, în cele din urmă, la
 demoralizarea lor, la scăderea
 performanţelor, ir, uneori, la demisionări;
 Recrutarea externa
Avantajele acestui stil de recrutare sunt:

 oferă mai multe opţiuni pentru alegerea candidatului
 dorit;
 posibilitatea atragerii unor persoane cu o pregătire
 profesională deosebită;
 deşi costurile unor noi angajări sunt substanţiale sunt
 cazuri în care acestea sunt mult mai reduse decât
 cele necesare instruirii personalului intern în vederea
 ocupării unor posturi noi.
 Dezavantaje:
 identificarea, atragerea şi evaluarea candidaţilor se
 realizează mult mai dificil dacă se are în vedere complexitatea
 pieţei muncii, precum şi faptul că aptitudinile sau alte cerinţe ale noilor
 angajaţi nu sunt evaluate direct, ci pe baza unor referinţe sau a unor
 întalniri de scurtă durată în timpul interviurilor;


 riscul de a angaja candidaţi care, ulterior, nu dovedesc sau nu se
 pot menţine la potenţialul înalt pe care l-au demonstrat în
 timpul procesului de selecţie;


 costul recrutării personalului este mult mai ridicat datorită
 identificării şi atragerii candidaţilor de pe o piaţă a muncii vastă, mai puţin
 cunoscută, şi mai dificil de „accesat”, resursele de bani şi timp sunt mult
 mai mari;
 timpul necesar orientării, adaptării sau integrării pe posturi
 a noilor angajaţi este mult mai mare, ceea ce atrage costuri
 suplimentare; în situaţiile în care au loc frecvente angajări din afara
 organizaţiei, potenţialii candidaţi interni se pot simţi frustraţi
 pot apărea nemulţumiri, descurajări, chiar unele probleme
 majore sau unele aspecte de morală în randul propriilor
 angajaţi care consideră că îndeplinesc condiţiile necesare,
 însă cărora li se reduc şansele de promovare;
 Publicitatea
Publicitatea constituie un element vital al procesului de recrutare.
Obiectivul urmărit trebuie să fie acela de a pătrunde cât mai adânc
  pe piaţa muncii, cu o ofertă de angajare cât mai atractivă, în aşa fel
  concepută încât să determine o reacţie corespunzătoare din două puncte
  de vedere: a) al solicitărilor de informaţii suplimentare şi b) al numărului
  de cereri depuse.
Eficacitatea unui anunţ de angajare poate fi apreciată în funcţie de:
   numărul solicitărilor de informaţii suplimentare;
   numărul cererilor de angajare;
   gradul de compatibilitate al angajaţilor cu condiţiile exprimate.
  RETINETI!
 Evitati sa specificati varsta, sexul, religia, nationalitatea
 pentru care un candidat nu este luat in considerare. Acest
 lucru este considerat discriminare, ceea ce este
 sanctionat prin lege.

De exemplu, in cazul angajarii gestionarilor, legislatia impune
 varsta de minim 21 de ani, fapt ce este recomandabil de trecut
 in anuntul de angajare - se face o prima selectie a
 candidatilor.
Care sunt atributele pe care trebuie să le aibă un anunţ de
 angajare pentru a se dovedi eficace? În general, ele trebuie
 să acopere următoarele aspecte:

  să prezinte organizaţia şi/sau obiectul ei de activitate cu ajutorul câtorva referiri
  concise;

  să furnizeze detalii concise dar suficiente cu privire la caracteristicile
  proeminente ale postului;

  să rezume atributele personale esenţiale pe care trebuie să le posede
  deţinătorul postului;


  să enunţe principalele condiţii de angajare şi muncă, inclusiv nivelul de
  salarizare pentru postul respectiv;

  să precizeze cum şi cui trebuie trimise cererile de angajare;

  să prezinte toate punctele de mai sus într-o formă concisă, dar atrăgătoare;
  să respecte reglementările legale.
 Selectia
Activităţile de selecţie au drept scop să-i identifice pe
 candidaţii cei mai potriviţi şi să-i convingă să intre în
 organizaţie.


Un proces de selecţie bine condus, desfăşurat conform
 metodologiei prezentate, creează un plus în valoarea
 organizaţiei, deoarece există diferenţe apreciabile între
 un angajat corect selectat, loial organizaţiei, cu performanţe
 deosebite şi un altul care depune un efort minim, are
 rezultate modeste, muncind doar pentru a fi plătit. Un angajat
 modest, va impune standardul său şi colegilor de aceea este
 necesar ca selecţia să evite, pe cât se poate, o parte dintre
 costurile greu de estimat ale unei angajări nefericite.
Caracteristici importante ale procesului de
selecţie
              RECOMANDĂRI
CERERI DE    TRIERE/  INTERVIURI     DECIZIA DE
ANGAJARE     LISTĂ     Unu-la-unu  SELECŢIE
  Formulare  FINALĂ  Doi-la-unu
  de cerere       Comisie
CV-uri
Scrisori
              TESTE DE
              SELECŢIE
                Capacitatea
                intelectuală
              Aptitudini
              Personalitate
Principalele etape ale procesului de
selecţie sunt:


  trierea formularelor de cerere sau a CV – urilor;
  întocmirea unei liste finale (restrânse) cu candidaţii;
  invitarea acestor candidaţi la interviu;
  desfăşurarea interviurilor (şi a testărilor auxiliare, după caz);
  luarea unei decizii cu privire la candidaţii selectaţi;
  elaborarea şi confirmarea unei oferte atractive;
  anunţarea în scris a candidaţilor respinşi;
  informarea managerilor în legătură cu deciziile luate.
Interviul  trebuie să ofere
 informaţii despre trei categorii
 de probleme:


 Poate candidatul îndeplini
 activitatea prevăzută de post?

 Doreşte candidatul să
 îndeplinească activitatea
 prevăzută de post?

 Se poate integra candidatul în
 colectivul în care va lucra?
Exista câteva reguli clare de
intervievare:

 Candidatul trebuie sa fie determinat sa vorbeasca
 cât mai mult;
 Mediul în care are loc interviul trebuie sa fie linistit,
 pentru a crea o atmosfera calma, relaxata;
 Nu trebuie sa existe nici o întrerupere din exterior ;
 Echipa de intervievatori (este bine sa fie o echipa si
 nu o singura persoana) trebuie sa fie bine pregatita
 pentru interviu, sa cunoasca postul si dosarul
 candidatului
În timpul interviului...
     Fii punctual! Cel care va lua interviul va interpreta
punctualitatea ca o dovada a seriozitatii, a profesionalismului si a
dorintei solicitantului de a se angaja. Daca poti vino cu zece minute
înainte si reciteste-ti notitele pe care le-ai pregatit. Ia contact cu
locul unde se va desfasura interviul, obisnuieste-te cu el si încearca
sa te relaxezi.
   Fii pozitiv! Încearca sa fii amabil cu toata lumea, fa-i sa se
simta confortabil, zâmbeste. Raspunde la mâna întinsa de cel care
ia interviul si strânge-o cu fermitate. Arata ca ai o atitudine
profesionala.
   Fii relaxat! Interviul este o conversatie nu un interogatoriu. Si
cel din fata ta vrea sa faca o impresie buna. Stai de vorba cu el, nu
te îndeparta de la subiect, fa precizari daca ti se cer.
    Fii încrezator în fortele tale! Raspunde la întrebari cu voce
clara si priveste în ochi intervievatorul. Fii atent si entuziast !
 Nu fa comentarii negative la adresa fostilor angajatori! Vei
 crea o impresie negativa si nu vor mai avea încredere în ceea
 ce spui.

 Asculta ce ti se spune! Comunicarea implica doi parteneri.
 Daca vei vorbi mult nu vei mai observa ce este important pentru
 angajator.
 Reflecta înainte de a raspunde la o întrebare!

  Atunci când nu esti sigur de raspunsul pe care trebuie sa-l
  dai, poti raspunde, în replica, punând o întrebare. Daca de
  exemplu esti întrebat care este salariul pe care îl doresti poti
  raspunde „Da este o întrebare buna însa cât ati plati pentru cel
  mai bun candidat?

  Pune întrebarile pregatite de acasa! Ele trebuie sa reflecte
  orice informatii despre firma, loc de munca, responsabilitatii
  raportate la pozitia pe care o doresti în firma respectiva.

Nu pune întrebari care pot provoca suspiciuni!
Daca vei întreba de exemplu „Se fac delegari în tara, sunt
absolut necesare?”
Atunci intervievatorul va crede ca nu este de dorit sa te
trimita într-o delegatie.
 Prea multe întrebari legate de concediu de odihna îl vor
face pe angajator sa creada ca este un interes mult prea
mare pentru zilele libere platite de firma. Va trebui sa
explici motivul pentru care pui o astfel de întrebare.
  
 Convinge-l pe intervievator ca îti
doresti postul respectiv! Spune-i ce ai
putea face pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor firmei sau ofera
detalii despre cum ai procedat la locurile
de munca anterioare pentru a creste
eficienta firmei. Îti poti exprima dorinta de
a ocupa postul respectiv si punând
întrebari despre responsabilitatile care îti
vor reveni, cu cine vei lucra, cui îi vei
raporta rezultatele obtinute s.a.m.d.
 Evita „limbajul trupului”! Verifica-ti pozitia în mod
 regulat, nu oferi mesaje false din partea ta si mai
 ales controleaza-ti nervozitatea sau tensiunea:
 muscatul buzelor, atingerea fetei, zâmbete
 fortate, balansarea picioarelor, evitarea
 contactului vizual, pocnitul degetelor,
 framântatul mâinilor. Daca esti timid încearca sa-
 ti controlezi emotiile vorbind mai tare, sustinând
 contactul vizual, respirând adânc, imaginându-ti
 situatii relaxante etc.
 ·   Fii sincer cu tine! Cei care te intervieveaza
 nu vor sa te verifice decât daca te suspecteaza de
 neseriozitate sau de „înflorituri”. Evita raspunsurile
 ipotetice, fa-le cât se poate de adevarate!

 Nu insista asupra greşelilor tale sau a îndoielilor tale! Cei
 din fata ta vor fi tentaţi sa adopte aceeaşi atitudine. Nu-ti fa griji
 ca nu vei apuca sa spui totul, vei avea ocazia mai târziu!
 Evita raspunsurile prea scurte! Dupa un sir de astfel de
 raspunsuri atentia intervievatorului se va muta de la ceea ce
 spui tu la ceea ce te va întreba el. Însa în aceeasi masura
 fereste-te de raspunsuri prea lungi care ar putea sa
 plictiseasca.

 Nu aminti nume ale unor cunostinte cu
 influenta! Este putin probabil ca cei care te
 intervieveaza sa fie impresionati ca îl cunosti
 pe directorul executiv al firmei; prestigiul si
 statutul social sunt motive neadecvate în
 solicitarea unei slujbe.
 Fii entuziast! Învioreaza-ti raspunsurile cu
 afirmatii de genul „îmi place la nebunie sa…”
 Nu intra în panica daca ai ezitări sau
 greşeşti! Acesta este un interviu si este firesc
 sa ti se întâmple! Raspunsurile pregatite, fara
 nici o ezitare par de regula false.
Comportamentul non-verbal care este important la un interviu cuprinde:
• contactul vizual care trebuie sa fie deschis şi direct atunci când ascultaţi,
întrebaţi şi răspundeţi la întrebări. Contactul vizual se întrerupe de obicei când
vă concentraţi sau reflectaţi la ceea ce vreţi să spuneţi sau a fost spus.
• ţinuta care trebuie să fie bine echilibrata, dreaptă, relaxata, deschisa. Vă
cunoaşteţi ticurile nervoase şi faceţi exerciţii pentru a le controla.
• mâinile care trebuie folosite în mod relaxat pentru animaţie, comunicarea
interesului,
•
 tonul vocii care trebuie să fie ferm, cald, bine
 modulat si relaxat,
 sincronizarea momentelor de tăcere şi confort cu
 momentele în care răspundeţi la întrebările
 intervievatorului,
 ascultarea cu atenţie care poate influenta modul în
 care răspundeţi si comunicaţi aspectele care vă
 interesează in mod deosebit.

 expresia feţei care să inspire sinceritate şi care se
 poate adăuga sau scădea din valoarea cuvintelor
 dvs.
 Întrebări ale angajatorilor
 I. Întrebări legate de studii
   1. De ce aţi ales aceasta
 Facultate/Colegiu?
   2. In ce fel studiile dvs. va recomanda
 pentru acest post?
   3. Care aspect al studiilor dvs. se
 potriveşte acestei funcţii?
   4. Ce alte forme de studiu aţi absolvit
 pentru a va îmbunătăţi performantele?
   5. Ce alta pregătire consideraţi ca va
 este necesara pentru a putea atinge cele
 mai bune performante?
II. Întrebări  legate de experienţa acumulata
   1.  În ce fel experienţa acumulată va recomanda pentru acest post?
  2.    Povestiţi-ne despre dvs. Puneţi accentul pe aspectele din
experienţa dvs. care se aplică specific la funcţia pe care o vizaţi.
   3.  Cat de pregătit sunteţi pentru acest post?
   4.  Descrieţi o zi tipica a postului pe care îl ocupaţi în prezent.
   5.  Care au fost cele mai mari 3 realizări de la ultimul loc de munca?
   6.  Care este cea mai grea sarcina pe care aţi avut-o?
   7.  De care realizare la locul de munca sunteţi cel mai mândru?
   8.  Ce contribuţii importante aţi avut in cadrul echipei?
 9. In ce fel v-a pregătit funcţia prezentă pentru a putea
 prelua responsabilităţi mai mari?
  10. Ce anume va face să fiţi mai competent decât alţi
 candidaţi?
  11. De ce vreţi să plecaţi de la postul pe care îl ocupaţi in
 acest moment?
  12. Ce masuri aţi întreprins în ultimii 3 ani pentru a va
 pregăti pentru aceasta poziţie?
  13. Descrieţi-vă!
  14. Ce aptitudini şi abilităţi aveţi?
  15. Care este cel mai mare eşec pe care l-aţi avut?
  16. De care dintre acţiunile de la locul de munca sunteţi cel
 mai puţin mândru?
  17. Vorbiţi-ne despre o situaţie dificila cu care v-aţi
 confruntat. Cum aţi rezolvat-o?
III. Întrebări  despre cariera şi planuri de viitor
  1.  Ce v-ar place să faceţi peste 5(10) ani?
  2.  Ce fel de funcţie vă interesează?
  3.  Ce salariu aţi dori - pe termen scurt/lung?


IV. Întrebări despre dumneavoastră
• Care consideraţi că este unul dintre punctele dvs. tari?
• Ce calificări aveţi care să indice ca veţi avea succes in acest
domeniu?
• Care sunt capacităţile dvs. deosebite?
• Povestiţi-ne despre dvs.
• In ultimii ani, ce capacităţi sau aptitudini v-aţi dezvoltat?
•
 Ce activităţi aţi avut care sa arate iniţiativa şi dorinţa
 dvs. de a munci?
 Care sunt cele mai mari realizări ale dvs. la locul de
 munca şi în afara lui în ultimii 2 ani?
 Ce anume vă motivează?
 Ce aţi făcut de când aţi absolvit colegiul
 (universitatea).?
 Cum v-ar descrie un colaborator, un prieten sau un
 sef?
 Ce va interesează în afara lucrului, şcolii?
 Ce calităţi admiraţi mai mult la ceilalţi?
 Cum v-aţi descrie propriul loc de munca ?
        Întrebari problemă posibile la un interviu
„Vorbeste-mi  depre tine!”
Raspunde în propozitii scurte, despre educatia ta, realizarile si obiectivele
profesionale. Descrie calificarile pe care le-ai dobândit, experinta ta în
domeniu cât si contributia pe care ai putea sa o aduci la eficienta firmei. Nu
include în discutie amanunte din viata personala, discutia poate lua un alt
curs si vei regreta apoi. Foloseste-te de aceasta ocazie ca să le reamintesti
de ce esti atât de potrivit si de calificat pentru slujba respectiva. Vorbeste
despre motivatia ta, despre cât de mult îti doresti acest post si calitatile pe
care ar trebui sa le aiba orice candidat pentru aceasta slujba si tu le posezi.
„Care este experienta ta de munca?”
Vei fi întrebat aceasta pentru a afla daca vei putea face fata acestui tip de
munca la noul tau loc de munca. Daca ai mai facut acel gen de munca,
arata unde si ce realizari ai avut, eventual aminteste-le diplomele ori
distinctiile pe care le-ai obtinut. Daca ai mai facut ceva asemeanator,
mentioneaza-ti competentele si indica postul care te intereseaza si faptul ca
esti dispus sa înveti. Daca nu ai mai facut asa ceva, mentioneaza calitatile
si competentele care te vor ajuta sa acoperi domeniul pentru care te-ai
prezentat la interviu.
 „De ce doresti sa lucrezi aici?” sau „De esti
 interesat sa lucrezi în firma noastra?”
 Este una dintre cele mai importante întrebari, asa că
 raspunde cu entuziasm si clar. Motiveaza
 angajatorului interesul pe care îl ai pentru firma
 respectiva. Trebuie sa arati ce cunostinte ai despre
 firma (reputatia ei, serviciile oferite, clienti), locul de
 munca, pozitia pe care urmeaza sa o ocupi, domeniul
 de activitate al firmei dar si ca esti o persoana
 motivata. Scopul acestei întrebari este acela de a
 verifica ce cunosti si ce îti place în legatura cu
 firma si daca vei fi motivat sa ramâi acolo, daca
 compententele tale corespund exigentelor firmei.
„De  ce ai parasit vechiul loc de munca?”
Prin aceasta întrebare, cel care ia interviul doreste sa cunoasca
daca au fost probleme la vechiul loc de munca. Daca nu au fost
conflicte sau situatii stânjenitoare la fostul loc de munca, se
specifica motivul, cum ar fi mutarea întreprinderii în alt oras, sau
în cealalta parte a orasului, falimentul, întreruperea temporara a
muncii, imposibilitatea de a avansa sau de a învata lucruri noi,
dorinta de a munci într-un loc de munca mai potrivit abilitatilor
profesionale dobândite, reducerea de personal. În situatiile în care
au fost probleme, este recomandabil sa se spuna cinstit care au
fost acestea, deoarece astfel se demonstreaza asumarea
responsabilitatii pentru cele întâmplate si ca s-a învatat din
greseli. Problemele avute sau prezente înca trebuie explicate, dar
nu se descriu fostii sefi în termeni negativi. Se poate spune ca a
fost o experienta din care s-a învatat ceva, care, însa nu va afecta
munca în viitor.
 „Care sunt calităţile tale?”
 Ti se va pune o astfel de întrebare pentru a determina
 motivele pentru care firma ar putea sa te angajeze.
 Pentru a vedea daca te cunosti pe tine însuti, daca
 ai încredere în tine si daca esti candidatul ideal
 pentru acel post. Subliniaza faptul ca, în afara de
 competentele profesionale, în afara de elementele
 formative si de experienta, ai si calitati legate de postul
 respectiv: entuziasm, flexibilitate, eficacitate. Da
 exemple legate de aceste calitati.
 „Care sunt defectele tale?”
 Cu abilitate se poate prezenta un defect ca pe o
 calitate. De exemplu, se poate spune „îmi fac prea
 multe probleme despre munca mea. Uneori lucrez
 pâna târziu pentru a ma asigura ca totul este bine
 facut”.
„Preferi sa lucrezi singur sau cu altii?”

Raspunsul ideal trebuie sa reflecte flexibilitatea, cu conditia sa fie
cinstit, adica solicitantul sa aiba aceasta însusire.
„Care sunt planurile tale de viitor?” sau „Care sunt obiectivele tale
profesionale?”
Pentru a vedea daca vei ramâne fidel firmei. Prin aceasta întrebare, cel
care ia interviul doreste sa stie în ce masura sunt compatibile planurile
candidatului cu scopurile firmei. Leaga raspunsul de locul de munca,
punând accent pe firma. Mentioneaza ca vrei într-adevar sa faci cariera
în acel domeniu.
„Poti lucra în conditii de stres sau având termene scurte?”
Pentru a sti cum reactionezi la presiuni si cum le poti face fata. Da
exemple pertinente despre capacitatea ta de lucru sub presiune.
Descrie ceea ce consideri a fi presiune normala pentru acest gen de
lucru pe care îl vei face. Dacã nu poti lucra sub presiune, spune macar
una dintre calitatile tale: rigoare, jovialitate, punctualitate si
mentioneazã cã ai dori sa cunosti detaliile înainte si ca vei lucra mai
bine într-o astfel de situatie.
 Ce faci într-o anume situatie?”
 Pentru a evalua capacitatea de raspuns la întrebari
 neasteptate, a evalua aptitudinea de a fixa si rezolva
 probleme concrete. Pentru a cunoaşte experienţa
 practica pe care o ai. Pentru a vedea daca cunosti
 politica firmei si legislatia. Mentioneaza ca esti dispus
 sa urmezi liniile generale ale firmei si sa consulti seful
 al nevoie. Descrie o situatie asemanatoare în care ai
 gasit solutia. Descrie experienta, competentele si
 calitatile pe care le-ai dobândit în situatii
 asemanatoare.
 „Care sunt hobby-urile tale?” sau „Faci vreun sport?”
 Raspunsul la aceasta întrebare poate confirma o
 similitudine între deprinderile profesionale si cele
 extraprofesionale.
   10 dintre cele mai întâlnite obstacole
      care pot aparea la un interviu:
 1.  Prezentarea săracă a candidatului
 2.  Depasit de vârsta pentru pozitia respectiva
 3.  Cerinţa unui salariu prea mare/prea mic
 4.  Situaţii de eşec în CV-ul tau
 5.  Prejudecăţile angajatorului
 6.  Supracalificat pentru slujba respectiva
 7.  Lipsa experienţei candidatului
 8.  „Strângătorul de job-uri”
 9.  Prea tânăr pentru poziţia respectiva
10.  CV-uri goale, neconvingătoare
  Puncte cheie în recrutarea şi selecţia
  personalului

 Recrutarea şi selecţia sunt procese costisitoare.
 Deplina corectitudine a procesului se poate asigura printr-o analiză riguroasă a
 postului şi prin compararea specificului şi aptitudinile celor care ar urma să-l
 ocupe.
 Impresia iniţială asupra oamenilor este de obicei, inexactă dacă am acţiona
 conform ei, am ajunge la decizii de selecţie incorecte şi de slabă calitate
 Analiza postului reprezintă un element decisiv pentru succesul procesului de
 recrutare şi selecţie. Greşelile făcute în această etapă se răsfrâng asupra
 întregului proces.
 Scopul recrutării este de a atrage un număr mic de solicitanţi corespunzător
 calificaţi.
 Lista restrânsă a candidaţilor ce urmează să fie invitaţi la interviu se
 alcătuieşte în urma comparării capacităţii şi experienţei fiecărui solicitant cu
 specificaţiile postului.
Formarea  resurselor
 umane
Orice organizaţie dispune de un patrimoniu de talente,
 cunoştinţe şi experienţe pe care trebuie să-l
 gestioneze. În acest sens:


  ea trebuie să se „aprovizioneze” în mod continuu cu
  capacităţi umane (aceasta făcând obiectul politicilor de
  recrutare);

  ea trebuie să pună în aplicare o retribuţie justă şi să facă
  o afectare optimă a patrimoniului imaterial cu scopul de a
  evita plecările care prejudiciază performanţa de ansamblu
  (politicile de gestiune a carierelor şi de remunerare);

  ea trebuie să mărească acest patrimoniu şi să-i asigure
  perenitatea nu doar prin intermediul formării ci prin punerea
  în aplicare a unui sistem de transmitere sistematică a
  cunoştinţelor şi a experienţei dobândite (politica în
  domeniul formării).
 Ciclul pregatirii profesionale

O abordare sistematica a problemei implica de
 obicei urmatoarele   etape:

1. Stabilirea unei politici de pregatire profesionala
2. Stabilirea modului de organizare a pregatirii profesionale
3. Identificarea nevoilor de pregatire profesionala
4. Planificarea pregatirii profesionale
5. Realizarea pregatirii profesionale
6. Evaluarea pregatirii profesionale
Beneficiile organizatiei:
  dezvoltarea si mentinerea unui nivel adecvat si suficient de cunostinte, aptitudini
  si deprinderi la nivelul angajatilor;
  valorificarea în mod planificat a experientei în activitatea profesionala si a altor
  forme de pregatire si dezvoltare profesionala la locul de munca;
  obtinerea unor performante îmbunatatite în activitate;
  îmbunatatirea serviciilor prestate;
  cresterea motivatiei angajatilor.


Beneficiile individului:
  diversificarea gamei de deprinderi detinute;
  cresterea satisfactiei în munca;
  cresterea valorii angajatului pe piata fortei de munca;
  cresterea sanselor de promovare.
  Modalităţi de
 formare
a. Formarea interna

Formarea în cadrul organizaţiei îmbracă forme diverse între care, cele mai
  vizibile, nu sunt în mod obligatoriu cele care contribuie cel mai intens la
  transmiterea cunoştinţelor. Astfel, putem evidenţia:

    ucenicia – instituţie contractuală, strict reglementată, rezervată
     tinerilor lucrători.
    procedurile formalizate de educare – cursuri, stagii, seminarii care
     fac obiectul reflecţiilor avansate în domeniu.
    perfecţionarea prin practică la locul de muncă – acest mod de
     dobândire de cunoştinţe, neformalizat constituie o cale esenţială de
     perfecţionare; orice salariat, oricare ar fi nivelul său ierarhic sau tipul
     său de activitate, învaţă muncind.
b. Formarea externa

1. Cursuri de lunga durata
 avantaje: ofera o gama larga de metode de învatare
 dezavantaje: durata prea mare a timpului de pregatire; insuficienta
 punere în practica a cunostintelor

2. Cursuri de scurta durata
 avantaje: suplimenteaza pregatirea din interiorul organizatiei
 dezavantaje: poate sa nu satisfaca în mod corespunzator nevoile de
 pregatire profesionala ale individului


3. Firme de consultanta sau alte organizatii
 avantaje: se acorda mare importanta nevoilor clientelei; asigura o
 gama larga si adecvata de metode de instruire
 dezavantaje: poate fi foarte costisitoare
 Costul formării

Acesta conţine două mari componente:
 Costul formării externe se compune din:
   valoarea facturilor acţiunilor de formare efectuate de organisme
   externe;
   cheltuieli de transport şi cazare a cursanţilor;
   remuneraţii aferente cursanţilor;
   vărsăminte la organisme agreate.
 Costul formării interne se compune      din:
   remuneraţii ale celor care efectuează formarea (formatori), fie că sunt
   animatori externi, fie că sunt lucrători din întreprindere;
   remuneraţia cursanţilor;
   cheltuielile de echipament adică: cheltuielile cu materialele şi cu
   localurile.
EVALUAREA
 PERFORMANŢELOR
 INDIVIDUALE
“Evaluarea performanţelor
 profesionale individuale
 reprezintă aprecierea
 gradului în care salariatul
 îşi îndeplineşte
 responsabilităţile ce îi revin,
 în raport cu postul ocupat.”
Dintre obiectivele generale ale evaluării
reţinem pe cele mai evidente:


 să identifice nivelul actual al performanţei în muncă
 al unui individ
 să identifice punctele tari şi slabe ale unui angajat
 să ajute angajaţii să-şi îmbunătăţească performanţa
 să asigure baza recompensării angajaţilor în relaţie
 cu contribuţia lor la atingerea scopurilor organizaţiei
 să motiveze indivizii
 să identifice nevoile de instruire şi perfecţionare
 profesională
 să identifice performanţele potenţiale
 să asigure informaţie pentru planificarea succesivă
Principalele scopuri ale
evaluării performanţei
individuale sunt:


 recompensarea corectă a
 personalului
 identificarea celor al căror
 potenţial îi recomandă pentru
 promovare sau transfer.
 Principalele probleme ale
 evaluării performanţei

 conceperea/realizarea documentelor
 de evaluare (criterii precis formulate, limitate ca
 număr, uşor de înţeles, măsurabile şi aplicabile;
 standarde de performanţă bine definite prin
 indicatori)
 felul în care e abordată evaluarea
 (perceperea corectă a scopului evaluării de către
 toate părţile implicate; credibilitatea evaluatorilor în
 faţa persoanelor evaluate)
 cultura organizaţională (sistemul de valori
 la care aderă membrii organizaţiei, cu care trebuie
 să fie în concordanţă întreaga strategie a evaluării)
Dupa gradul lor de formalizare, exista 2
tipuri de evaluari:

  informale (neoficiale) :
  realizate ad-hoc, fiind determinate intuitiv sau de
  evidenta factuala a rezultatelor
  reprezinta un element secundar al relatiei zilnice
  manager-subordonat


 formale (oficiale):
  activitate elaborata, realizata în mod planificat si sistematic
  (în conformitate cu prevederile legii)
  Cine face evaluarea performantelor

a) managerii îsi evalueaza subordonatii:
  este cea mai des întâlnita metoda, favorizata de o puternica traditie organizationala
  completarea de catre manageri a unor jurnale în care înregistreaza evenimente si
  atitudini relevante ale subordonatilor genereaza un important avantaj

b) subordonatii îsi evalueaza superiorii:
  evidentiaza situatiile conflictuale dintre manageri si subordonati, facând posibila
  îmbunatatirea performantelor manageriale si identificarea managerilor incompetenti
  poate genera o atitudine “amabila” a managerilor, orientata spre relatia lor cu
  subordonatii, în detrimentul preocuparii si exigentei fata de performantele
  profesionale ale acestora
  datorita fricii de represalii, subordonatii tind fie sa refuze aceasta sarcina, fie sa nu-
  si evalueze în mod obiectiv superiorii

c) angajatii de pe pozitii echivalente se evalueaza între ei:
  modalitate destul de rar întâlnita (mai ales în organizatiile japoneze si în domeniul
  militar)
  este eficienta mai ales când este utilizata combinat cu evaluarile sefului ierarhic,
  astfel facând posibila identificarea aspectelor ce au fost evaluate mult diferit
d) autoevaluarea:
 aplicabila mai ales când un salariat lucreaza izolat sau are o
 meserie unica
 aplicata si ca etapa preliminara în cadrul evaluarii de tip a)
 permite autoeducarea salariatilor în vederea perfectionarii
 profesionale si a dezvoltarii carierei


e) evaluarea de catre evaluatori externi:
 în general, foarte eficienta, când e realizata de
 specialisti/experti
 prezinta marele avantaj al obiectivitatii aprecierii datorate
 lipsei posibilelor consecinte nefaste pe cale ierarhica
 principalul dezavantaj îl constituie costul ridicat al realizarii
Surse generatoare de erori în
procesul de evaluare


  Standarde variabile de la un salariat la altul,
  Evaluarea de moment,
  Subiectivismul evaluatorului ,
  Severitatea evaluatorului ,
  Efectul de halou ,
  Eroarea de contrast .
MOTIVAŢIA
“Motivaţia este un proces în care
 oamenii aleg între forme alternative de
 comportament în vederea atingerii
 scopurilor personale.”


            G.A. Cole
Nevoile care-l determina pe om sa munceasca si pentru
 altceva decât pentru bani sau alte avantaje materiale:


 a învata prin munca;
 nevoia de a cunoaste natura muncii si a modului prin care o
 poate realiza;
 nevoia de a lua decizii si de a avea initiativa;
 nevoia contactului social pozitiv si de recunoastere în cadrul
 organizatiei;
 nevoia de a-si pune activitatea în slujba obiectivelor firmei si
 de a-si lega viata de cea a comunitatii;
 nevoia sigurantei viitorului.
Teorii privind motivarea


  Dintre teoriile cele mai cunoscute cu privire la
  motivaţie reţinem:


      1. Teoria nevoilor.
         2. Teoria aşteptărilor.
            3. Teoriile interacţioniste.
Teoria nevoilor lui A.Maslow
(1954)
Pornind de la observaţii clinice, Abraham Maslow a dezvoltat două idei
fundamentale:


  • nevoile umane pot fi ierarhizate pe cinci nivele
care pot fi reprezentate printr-o piramidă;

  • atât timp cât o nevoie nu este satisfăcută, ea
constituie o sursă de motivare. În momentul în care
ea a fost satisfăcută, nevoia de nivel superior va deveni o
nouă sursă de motivare.
Teoria lui Herzberg (1960)
În anii 60, Frederick Herberg completează teoria lui Maslow. El a încercat să
identifice care sunt factorii sursă de satisfacţie (factori motori) şi cei care sunt
surse de insatisfacţie (factori de igienă).

• Factorii de igienă:
   • relaţiile şef-subordonat;
       • avantajele sociale;
   • condiţiile materiale;
       • politica de personal din întreprindere.

• Factorii motori:
   • posibilităţile de carieră;
       • responsabilitatea;
   • bună apreciere a performanţelor;
       • conţinutul muncii;
   • sentimentul de putere.
Teoria lui McClelland
Mc Clelland a ilustrat că principalii agenţi de motivare sunt:

• Nevoia  de împlinire de sine – dorinţa permanentă a individului de a dori
reuşita şi autodepăşirea;
• Nevoia de putere – dorinţa de a-i influenţa pe ceilalţi şi de a-i conduce.
Este foarte puternică în cazul celor care au o profesie în domeniul managementului
întreprinderii;
• Nevoia de afiliere – dorinţa de a stabili, menţine şi consolida o relaţie
afectivă pozitivă cu ceilalţi.


Principalele limite ale teoriilor bazate pe nevoi sunt:

• ideea de a pune noţiunea de nevoie în centrul lor;
• ideea de a pretinde că ierarhia nevoilor prezentată de Maslow este
universală;
• dificultatea de a explica demotivarea.
Teoria aşteptărilor
    Teoria lui VROOM (E.I.V.)

 Victor Vroom, consideră că motivaţia este totdeauna rezultanta unei serii de
 aşteptări. El analizează trei timpi ai aşteptării:

        E – nivelul de expectaţie: sunt capabil să fac această muncă?
        I – instrumentalitatea: cred că sunt capabil să fac această
 muncă, dar voi obţine astfel ceea ce doresc?
        V- valenţa: cred că sunt capabil să fac această muncă şi că astfel
 voi putea obţine ceea ce îmi doresc. Dar ceea ce îmi doresc este cu adevărat
 important pentru mine?

 Principalele limite ale teoriei lui VROOM sunt:

 • este o abordare individuală şi face imposibilă punerea în aplicare a unui
 sistem global de motivare;

 • valenţa este o noţiune misterioasă, proprie fiecărui individ.
Teoriile interacţioniste

Teoriile deja prezentate (teoria nevoilor şi teoria aşteptărilor) au
un punct comun: ele s-au axat în principal asupra individului.

Alţi autori consideră însă că motivarea se naşte la întâlnirea
individului cu mediul său:
   ➯ Teoria câmpurilor – Lewin
Motivarea individului este generată de atracţiile sau barierele
prezentate în mediul în care individul îşi desfăşoară activitatea.
       ➯ Teoria lui Nuttin
Unitatea de bază ce trebuie studiată nu este nici Individul, nici
Mediul ci interacţiunea Individ-Mediu. Interacţiunea Individ-
Mediu generează adevăratele motivaţii.
MANAGEMENTUL CARIEREI
Prin carieră se înţelege „atât succesiunea
 evolutivă de activităţi profesionale şi poziţii
 ocupate într-o organizaţie, pe care le atinge
 o persoană, cât şi atitudinile,
 cunoştinţele şi competenţele dezvoltate
 de-a lungul timpului”.


Cariera:
 poate continua pe aceeaşi poziţie sau
 poate fi marcată de treceri succesive pe
 diverse trepte din ierarhia organizaţiei.
Etapele carierei
1. Explorare

Pe durata acestui stadiu:
  indivizii încearcă să se adapteze posturilor avute în
  vedere, care pot fi acceptate sau respinse;
  dobândesc noi cunoştinţe şi deprinderi;
  dezvoltă atât imaginea de sine, cât şi imaginea asupra
  posturilor;
  capacitatea de a alege un anumit post se dezvoltă
  treptat.
2. Stabilire

Acest stadiu reprezintă cea mai importantă
 perioadă a vieţii active. În acest stadiu al
 carierei are loc:

 procesul acceptării unei anumite organizaţii;
 angajarea într-un anumit post;
 integrarea în organizaţia respectivă.
 3. Mijlocul carierei

Este stadiul carierei în care:

 oamenii se concentrează pe avansarea spre obiectivele cheie ale
 carierelor lor;
 se aşteaptă să se treacă la situaţia celui ce învaţă la statutul omului
 de acţiune;
 perioada în care oamenii fac adesea o evaluare a succeselor sau a
 realizărilor obţinute, eliminând acele obiective pe care le recunosc ca
 fiind nerealiste;
 oamenii realizează sau conştientizează în general importanţa muncii
 şi carierei lor;
 pregătesc, totodată, opţiunile finalului de carieră.
 4. Eliberare

După un mijloc de carieră cu o dezvoltare mai
 mult sau mai puţin rapidă, mulţi oameni
 preferă:

 o creştere mai lentă;
 o viaţă mai puţin organizată;
 un ritm mai puţin impus sau chiar o stagnare.
Modele de planificare a carierei
   Modelul „şansă şi noroc”

   Acest model constă în faptul că individul, pentru a ajunge în
   postul dorit, se bazează doar pe şansa şi norocul „orb”. Pentru
   a utiliza acest model, individul în cauză trebuie să fie:

  perseverent;
  să nu piardă nici un prilej pentru a fi în locul potrivit şi la momentul
   potrivit.

Deşi conţine elementul „şansă” şi are o rată de deziluzie, acest model
   este urmat de un număr mare de indivizi.
   Modelul „organizaţia ştie cel mai
   bine”


Angajatul este deplasat de pe o poziţie pe alta sau de
  pe un post pe altul, în funcţie de nevoile
  organizaţiei. Modelul poate fi acceptat de unii tineri care
  sunt dependenţi de adulţi din toate punctele de vedere.
  Pentru un adult însă, efectele sunt în general negative şi
  au repercusiuni pe plan psihic din cauza percepţiei faptului
  că organizaţia abuzează de angajat.
 Modelul auto orientat

Cel mai adesea, acest model duce la performanţă
  şi mulţumire. Angajaţii îşi stabilesc singuri
  cursul de dezvoltare a carierei proprii, utilizând
  asistenţa furnizată de organizaţie.

Angajaţii sunt principalii responsabili pentru
  implementarea, controlul şi evaluarea carierei
  lor.
Obiectivele planificării carierelor
 la nivel organizaţional şi la nivel
 individual
    La nivel organizaţional             La nivel individual
 Dezvoltarea nevoilor    resurselor  Identificarea nevoilor şi intereselor proprii, a
 umane ale organizaţiei           potenţialului,  capacităţii  şi  abilităţilor
                       posedate
 Îmbunătăţirea calităţii resurselor
                    Identificarea scopurilor vieţii personale şi a
 umane ale organizaţiei în scopul
                    scopurilor carierei dorite
 creşterii   performanţelor  şi  Stabilirea unui plan scris pentru realizarea
 competitivităţii acesteia      scopurilor individuale

 Definirea traseelor de carieră       Căutarea şi obţinerea celui mai bun post
 Evaluarea cerinţelor posturilor      posibil pentru începutul de carieră
                       Informarea    managerului   sau   şefului
 Armonizarea nevoilor organizaţiei     nemijlocit cu privire la planul propriu
                       referitor la cariera individuală
 cu cerinţele carierei
                       Solicitarea serviciilor de consiliere cu privire
 Efectuarea serviciilor de consiliere
                       la cariera şi la cerinţele de capacităţi şi de
 a membrilor organizaţiei cu privire    abilităţi necesare realizării scopurilor carierei
 la alegerea carierelor lor şi la      Evaluarea oportunităţilor interne şi externe de
 cerinţele de capacităţi şi abilităţi    promovare
 necesare înscrierii în carierele      Solicitarea sprijinului „mentorului” sau
 respective                 „sponsorului”
 Auditul sistemului de planificare a    Promovarea imaginii proprii, a calităţilor
 carierelor                 proprii şi a performanţelor realizate.
Capitalul intelectual
 Capitalul Uman este…

 Principala pârghie de optimizare a
 rezultatelor;
 Singurul capitol major de cheltuieli;
 Un bun care se apreciază, nu unul
 care se depreciază;
 Cel mai ‘Dinamic’ bun din
 patrimoniul firmei.
Factori care Influenţează
Performanţele Viitoare


   Atragerea Oamenilor Potriviţi;
   Implicarea şi Motivarea Angajaţilor;
   Dezvoltarea Angajatilor;
   Pierderea Angajatilor
Procesul de inovaţie necesar supravieţuirii
 unei companii este una dintre legile nescrise ale
 mediului de lucru actual- viteza sporită de inovaţie
 este o condiţie esenţială pentru menţinerea unei
 companii pe o piaţă competitivă.


Reţeta ideală pentru accelerarea inovaţiei:

 a plasa capitalul intelectual în cel mai bun
 context,
Capitalul Intelectual este moneda noului
mileniu.


Folosirea inteleapta a acestuia este cheia
succesului in societatea bazata pe cunostinte,
 el poate fi privit ca valoarea ascunsa a
unei organizatii pana de curand nemasurabila.
Două companii care activează în acelaşi domeniu şi au
 dimensiuni relativ similare (patrimoniu, număr de angajaţi,
 utilaje etc.) realizează performanţe diferite.Decalajul dintre ele este determinat de modul în
 care se folosesc resursele - cunoştinţe şi tehnologii
 ,resurse care reprezintă, potrivit experţilor, cel puţin
 60% din valoarea de piaţă a companiei.Însă "secretele  de firmă" sunt doar o parte a
 bunurilor intangibile pe care le deţin companiile,
 totalitatea acestora formand capitalul intelectual.
Deocamdată, în majoritatea societăţilor comerciale,
 capitalul intelectual nu este luat în seamă
 şi, în consecinţă, nu e apreciat la adevărata
 lui valoare.

Efectele se văd pe piaţă:

 scăderi ale performanţelor,
 produse de calitate îndoielnică,
 preţuri exagerat de mari, uneori chiar falimente.
 Bunurile intangibile:
 brevetele de invenţie;
 capacitatea angajaţilor de a aplica procedurile;
 capacitatea de inovare;
 certificările de calitate;
 normele de organizare internă;
 capacitatea de a menţine performanţele companiei;
 capacitatea de adaptare la nou;
 gradul de integrare în piaţă;
 capacitatea de a prospecta;
 prognozele proprii;
 capacitatea de diversificare a ofertei etc.
   Din capitalul intelectual mai pot face parte:

  tehnologiile de fabricare ("know-how"),
  proiectele în derulare,
  invenţiile şi inovaţiile,
  diverse reţete deţinute de firme şi orice alte bunuri produse
  prin inteligenţa angajaţilor acestora.

Marea majoritate a acestor bunurilor intangibile- capitalul
 intelectual se afla numai in mintea personalului
 organizaţiei:

 abilitatile lor,
 experienta,
 intuitia si cunostintele dobandite in timp si increderea pe care
 au investit-o si castigat-o in relatiile avute in interiorul si
 exteriorul organizatiei şi aceste cunostinte sunt mult mai greu
Angajaţii nu se depreciază. Valoarea
 lor pentru organizaţie, atunci când sunt
 înţeleşi şi preţuiţi, este de neasemuit.


Cultura organizationala trebuie deci sa
imbratiseze:

creatia, inovatia , transferul si

  refolosirea informatiei si cunostintelor
  pentru a profita la maxim de
tot ceea ce ofera capitalul intelectual.
1. Proiectul MAGIC (Measuring and Accounting Intellectual
  Capital) iniţiat de Comisia Europeană, a elaborat o
  metologie conform căreia capitalul intelectual
  este definit ca „totalitatea cunoştinţelor esentiale
  pentru asigurarea avantajului competititiv al unei
  organizaţii” poate fi împărţit în patru categorii:


 Capitalul uman cuprinde toate abilităţile şi competenţele
 unei companii pentru a reacţiona la cererile pieţei şi
 nevoile clienţilor incluzând capacităţile conducerii.
 Capitalul organizaţional cuprinde
 capacităţile unei organizaţii, infrastructura
 sa şi procesele organizaţionale pentru a
 obţine produse şi servicii pe piaţă.

 Capitalulul de piaţă reprezintă capacităţile
 unei organizaţii de a interacţiona cu interfaţa
 externă ca partenerii, clienţii, furnizorii şi alţii.

 Capitalulul de inovaţie se referă la abilitatea
Capitalul uman este în noi, în fiecare dintre noi; este ceea ce
 am adunat în anii de şcoală, în anii de muncă, sau chiar în
 cei şapte ani de acasă. Noi suntem de fapt primii şi principalii
 responsabili de starea şi nivelul lui- este o certitudine că cu cât
 investim mai mult în propriul capital, cu atât cresc şi
 şansele noaste de evoluţie în carieră.

Capitalul uman al organizaţiei bazate pe cunoştinţe – capital
 care include:

  cunoştinţele,
  abilităţile,
  capacităţile personalului din organizaţii,
  potenţialul lor creativ şi inovator, este elementul cheie:

 al competitivităţii sale,
 al poziţionării pe piaţă   şi
 al valorii sale de piaţă.
  Capitalul Uman este…


 Pncipala pârghie de optimizare a
 rezultatelor;
 Singurul capitol major de cheltuieli;
 Un bun care se apreciază, nu unul
 care se depreciază;
 Cel mai ‘Dinamic’ bun din
 patrimoniul
  firmei.
Factori care Influenţează
Performanţele Viitoare

  Atragerea Oamenilor Potriviţi;

  Implicarea şi Motivarea Angajaţilor;

  Dezvoltarea Angajatilor;

  Pierderea Angajatilor
  Marile organizatii …
 care vor atrage oamenii in viitor vor face acest
  lucru pentru ca au inteles:
   Clientii sunt pe primul loc, angajatii pe al
   doilea si profitul pe al treilea loc
   Tratarea angajatilor cu demnitate si respect,
   asigurandu-i ca rolul lor si munca pe care o
   desfasoara sunt importante pentru organizatie
   Le este recunoscuta contributia, chiar daca
   inseamna sa se schimbe toata strategia de
   recompense si recunoastere
Marile organizatii …
 care vor atrage oamenii in viitor vor face acest lucru pentru ca au
 inteles:
   Se asigura ca managementul din organizatie este instruit pentru a
   conduce eficient:
     Cum sa-si creasca si sa-si dezvolte subalternii
     Cum sa-I imputerniceasca si sa-I motiveze
   Recunoasterea faptului ca reputatia organizatiei este construita pe
   eforturile si actiunile fiecarui angajat in parte, de fiecare data cand
   interactioneaza, direct sau indirect, cu cate un client
   Recunoasterea faptului ca orice organizatie are puterea data de
   cel mai slab angajat
   Etica in conducerea afacerii, pentru toti stakeholder-ii sai, pentru
   obtinerea unui beneficiu pe termen lung
Marile organizatii …

  care vor atrage oamenii in viitor vor face acest
  lucru pentru ca au inteles:
    Recunoasterea faptului ca oamenii au
    creat solutiile inovatoare ce asigura
    succesul organizational pe termen lung
    Aceasta creativitate necesita o permanenta
    “hranire” si investitii consistente
Retinerea talentelor. Dar, cum?
 Extinderea posturilor si mobilitate
 Mentoring, nu numai management
 Libertate si stimulare
 Implicare profunda
 Training si coaching
 Diversitatea talentelor si a
 personalitatilor
 Cresteri in cariera pe orizontala
 Imaginar sau realitate?!
Migraţia de inteligenţă – o problemă de management
sau de proprietate?
 Migrarea creierelor (aşa-numitul "brain drain") este
 considerată o problemă extrem de importantă cu care
 se confruntă numeroase state în curs de dezvoltare,
 printre care şi România.
 Majoritatea studiilor efectuate pe această temă
 sugerează că fenomenul are două efecte negative
 distincte.
 "Contează dacă oamenii inteligenţi pleacă în număr aşa
 de mare?
  Pentru lumea luată ca întreg, este bine ca cei mai
 înţelepţi să îşi exercite abilităţile acolo unde obţin
 recompensa cea mai mare
 . Dar acest lucru nu este adevărat pentru ţările
 individuale care pierd o parte importantă din clasa de
 mijloc educată..
 . Pe lângă pierderea producţiei potenţiale, adăugaţi
 pierderea fiscală cauzată de migraţie.
  Contribuabilii din ţările în dezvoltare au plătit pentru
 educaţia multora din cei care pleacă
Exodul de inteligenţă
 Exodul de inteligenţă constituie, probabil, cel mai interesant aspect al
 unui fenomen mai larg - migrarea capitalului uman şi a forţei de
 muncă în general. De la bun început trebuie să subliniem faptul că
 deplasarea capitalului uman nu reprezintă, în sine, o problemă
 economică, aşa cum nu este o problemă deplasarea oricărui alt bun
 economic.

  În economia de piaţă, resursele migrează întotdeauna către acele
  locaţii unde sunt cel mai bine remunerate. Proprietarii lor obţin un
  profit de pe urma migrării. Deoarece, într-o economie de piaţă toate
  tranzacţiile sunt voluntare, nu există pierderi (ex ante). Liberul schimb,
  inclusiv libera circulaţie a capitalului uman, sporeşte bunăstarea
  tuturor participanţilor la piaţă şi, astfel, crează stimulentele necesare
  pentru perfecţionarea indivizilor şi pentru dezvoltarea economică în
  continuare.
Exportul de capital uman
  Exportul de capital uman semnalează, în prezent, existenţa unei probleme, din
  cauza contextului. Migrarea creierelor reprezintă o pierdere pentru societate,
  deoarece banii investiţi în formarea capitalului uman nu pot fi recuperaţi.
  Societatea pierde producţia pe care ar fi putut-o realiza cu ajutorul indivizilor în
  formarea cărora a investit. Fiecare dintre noi plăteşte impozite. Cu o parte din
  banii adunaţi prin impozitare statul finanţează învăţământul public.

  În principiu, sistemul ar trebui să asigure generaţiei tinere înzestrarea cu
  capitalul uman adecvat sporirii productivităţii, astfel încât din creşterea viitoare a
  veniturilor să se acopere atât retribuirea tinerilor specialişti cât şi a generaţiei
  vârstnice, care a reprezentat baza de finanţare a întregului proces. În practică,
  funcţionarea sistemului s-a dovedit defectuoasă. Din punctul de vedere al
  acestei lucrări, una din slăbiciunile sistemului o reprezintă posibilitatea migrării
  indivizilor care au acumulat capital uman, ceea ce duce la imposibilitatea
  recuperării investiţiei operate de societate în formarea acestora.
Regimul proprietăţii vs.
calitatea managementului
  toate propunerile de soluţionare a problemei se referă, în esenţă,
  la îmbunătăţirea gestionării de către stat a investiţiei în capital
  uman. Opinia cvasi-unanimă a analiştilor români este că
  fenomenul migrării creierelor poate fi stopat prin adoptarea de
  către stat a unor standarde de calitate în managementul activităţii
  de educaţie şi cercetare şi, mai ales, prin suplimentarea bugetului
  destinat acestui sector: "Statul român trebuie să-şi permită «luxul»
  de a utiliza toate mijloacele de protejare şi de stimulare din punct
  de vedere organizatoric şi financiar, a minusculei pături sociale
  denumite «cercetătorii români»."
  La o analiză mai atentă, însă, opinia că trebuie "umblat" doar la
  managementul formării de capital uman nu se justifică. Dacă
  migrarea creierelor ar fi o problemă de management, atunci este
  dificil să explicăm cum cluburile sportive şi firmele private nu se
  confruntă cu aceleaşi probleme ca şi statul.
  Regimul proprietăţii vs.
  calitatea managementului
 Problema exodului de capital uman este o problemă de proprietate. Ea
 apare din cauză că drepturile de proprietate ale celor angrenaţi în procesul
 formării de capital uman nu sunt clar definite. Cine contribuie/investeşte, în
 România, în formarea de capital uman? Populaţia ocupată, prin taxele care
 finanţează şcolile publice. Cine beneficiază (acumulează capital uman)?
 Anumiţi indivizi - viitorii absolvenţi - care sunt de facto liberi de orice obligaţie
 faţă de contribuabili.

 Într-un regim de proprietate privată, această problemă ar fi inexistentă.
 Şcolile private care ar investi în formarea de capital uman ar dispune de
 pârghiile (pe care le are orice proprietar de resurse) prin care să poată
 recupera investiţia: clauze de fidelitate, clauze de exclusivitate etc. Doar
 agenţii economici privaţi sunt stimulaţi să găsească soluţiile contractuale
 cele mai potrivite care să fie mutual avantajoase, adică să permită fiecărei
 părţi realizarea propriilor interese.
 Managementul
 talentelor
“Managementul talentelor se
 referă la :
 atragerea,
 reţinerea,
 dezvoltarea şi
 utilizarea
 acelor oameni care pot produce
 Energie Intelectuală pentru o
 organizaţie”
GRUPUL / ECHIPA
Distinctia grup – echipa
Un grup este o adunare de oameni care pot avea sau nu anumite
 puncte comune (ex: un grup de oameni intr-o gara).
O echipa are un tel, o strategie de lucru. Pleaca dintr-un punct,
 parcurge un drum stabilit, ajunge la un scop prevazut.
Ea are sarcini de indeplinit si rezultate.Utilizeaza colaborarea intre
 membrii sai, organizarea si comunicarea.
   Membrii echipei au constiinta apartenentei la aceasta.
 S-a dovedit ca invatarea in echipa este superioara invatarii de unul
                 singur.
 Echipa isi creeaza propria identitate, care nu se regaseste in
 grupurile obisnuite(ex: echipa de la McDonalds). Identitatea si
 imaginea pe care si-o creeaza o echipa ii ajuta pe membrii sai sa fie
 motivati sa lucreze impreuna.
Puterea echipei consta in:

 Mai multa informatie;
 Potential creativ mai mare (mai multe idei
 noi);
 Mai multe competente si abilitati;
 Suport emotional pe care membrii
 echipei si-l ofera reciproc.
 Pentru ca toate acestea sa fie puse
 impreuna este nevoie de COMUNICARE.
Echipele fac posibila aparitia loialitatii (”Toti pentru unul…”). Membrii insisi
  stabilesc niste norme pe care le mentin. Cheia succesului unei echipe
  nu este liderul, ci impartirea
functiilor echitabil intre membrii sai.
Tinta echipei nu se poate atinge prin eforturile unei singure persoane, fie
  ea                  si               liderul.
  “Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai
  alaturi de aceasta este progresul, sa lucrezi in echipa
  este succesul” – Henry Ford.
Munca in echipa presupune egalitate. Se poate intampla ca anumiti
 membri ai echipei sa-si doreasca succesul doar pentru ei si de aceea
 sunt refractari la ideea de a coopera sau imparti informatiile cu altii.
 Aceasta nu numai ca dauneaza cooperarii in cadrul echipei, dar intarzie
 si realizarea sarcinilor (cu consecinte negative pe alte planuri: salarii,
 imaginea firmei, etc.).
Munca in echipa poate insemna succes.
 Dar aceasta depinde de modul in care
 este formata echipa si de relatiile ce se
 leaga intre colegi. Solidaritatea echipei
 este obtinuta prin cooperarea dintre
 membrii acesteia, prin COEZIUNE.
 Echipe e solidara cand membrii ei au
 incredere unii in ceilalti, cand se
 respecta, cand se sprijina reciproc in
 vederea realizarii scopului comun.
De aceea, intr-o echipa eficienta, membrii
 indeplinesc urmatoarele conditii de
 comportament:

 -Adopta obiective cunoscute si urmate de
 toti membrii echipei;
 - Isi cunosc reciproc competentele si le
 utilizeaza astfel incat sa se poata
 completa in timpul activitatii;
 - Formeaza un set de reguli de lucru in
 comun, care odata adoptat, este respectat
 de toti membrii echipei.
Distinctia grup - echipa
  Coeziunea este un factor important in situatiile de
  criza, cand echipa trebuie sa faca fata unor presiuni.
  Grupurile cu un grad inalt de coeziune sunt mai
  puternice si rezista mai bine in situatii de criza,
  deoarece reactioneaza solidar.
  Exista si situatii in care un grad inalt de coeziune
  aduce deservicii echipei, atunci cand procesul de luare
  a deciziilor in grup urmeaza o cale conformista si
  necritica.
  In astfel de cazuri, logica este subordonata loialitatii, iar
  grupul ajunge sa ignore evidente care i-ar folosi in
  adoptarea unei decizii juste.
 Factori care afecteaza comportamentul echipei
 Reguli de baza si norme in interiorul echipei
 Intr-o echipa este necesar sa se faca ordine in
 anumite lucruri. Cele mai importante zone in
 acest proces sunt urmatoarele cinci modalitati
 de prezentare a problemelor:
 Cadrul organizational al echipei;
 Directia, telul pentru lucrul in echipa;
 Sarcinile ce se stabilesc in echipa;
 Regulile si normele de comportament;
 Relatiile reciproce stabilite intre membrii echipei.
 Echipa - un grup ai carui membri se influenteaza intre
 ei pentru indeplinirea unui obiectiv al unei organizatii.

 De ce sunt importante echipele?
 - sunt cele mai indicate pentru a rezolva probleme
 complexe care necesita opinii si cunostinte diferite
 - reprezinta un excelent mediu de invatare
 - sunt mult mai orientate spre obiective decat
 organizatia in ansamblul sau si isi stabilesc mult mai
 usor o viziune si un scop propriu
 - valorifica mai bine resursele fiecarui membru
 - sunt mai flexibile decat grupurile organizationale,
 pentru ca pot fi mult mai usor formate, dizolvate,
 reorganizate, redimensioante
 - cultiva loialitatea si functioneaza pe principiul: “toti
 pentru unul si unul pentru toti”
 FORMAREA ECHIPEI EFICIENTE
 Inca din anul 1965, Bruce W. Tuckman a emis ipoteza ca
 grupurile trec prin mai multe etape de dezvoltare in perioada
 formarii, existentei si destramarii sale:
 • Formarea
 • Furtuna
 • Normarea
 • Eficientizarea
 Revizuind studiile asupra ipotezei sale in 1977, Tuckman s-a
 hotarat sa adauge o a cincea etapa in dezvoltarea grupului,
 Incheierea.
  ETAPA 1: Formarea  (Echipa Imatura)

 In etapa Formarii, relatiile personale sunt caracterizate
 prin dependenta. Membrii se bazeaza pe siguranta,
 comportamente cunoscute si cauta indrumarea liderului.
 Membrii doresc sa fie acceptati de catre grup si au
 nevoie de certitudinea ca grupul este sigur.
 Strang impresii si date despre asemanarile si deosebirile
 dintre ei si formarea preferintelor pentru viitoarele
 subgrupe. Regulile legate de comportament par a fi
 mentinerea lucrurilor simple, evitarea controverselor. Se
 evita subiectele si sentimentele serioase.
  Majoritatea functiilor legate de sarcini se ocupa de
  orientare. Membrii incearca sa se orienteze asupra
  sarcinii si in functie de ceilalti membrii. Discutiile
  planeaza in jurul definirii domeniului sarcinii, a modului
  de abordare si a altor probleme similare.

 Pentru a trece la etapa urmatoare, fiecare
 membru trebuie sa renunte la confortul
 subiectelor nepericuloase si sa riste posibilitatea
 unui conflict. Membrii unei echipe aflate in
 aceasta etapa asteapta de la lider instructiuni,
 sprijin si o definire a sarcinilor. Fiecare individ
 cauta sa afle ceea ce se asteapta de la el; care
 sunt sarcinile sale; cum sa le indeplineasca; cum
 sunt standardele.

 Intr-o asemnea echipa, nivelul de productivitate
 este scazut si se asteapta de la lider o implicare
 intensa. Membrii unei astfel de echipe sunt
 entuziasti si optimisti, dar manifesta teama fata
 de sarcini si in relatiile cu ceilalti membrii.
 ETAPA 2: Furtuna (Exhipa Fractionata)

 Urmatoarea etapa, pe care Tuckman o numeste
 Furtuna, este caracterizata de competitie si conflict in
 cadrul relatiilor personale si de organizare la nivelul
 functiilor legate de sarcini.
 Pe masura ce membrii grupului incearca sa se
 organizeze in vederea indeplinirii sarcinii, conflictul la
 nivelul relatiilor personale este inevitabil. Indivizii
 trebuie sa cedeze mai mult si sa isi modeleze
 sentimentele, ideile, atitudinile si credintele pentru a se
 potrivi organizarii grupului.
 Din cauza fricii de a se expune sau a fricii de
 slabiciune, esec, etc. creste dorinta de a structura sau
 clarifica, de a se implica in structura.
 Desi conflictele pot sa nu apara la suprafata ca
 probleme, aceasta nu inseamna ca ele nu
 exista. Vor aparea intrebari legate de cine va fi
 responsabil si pentru ce, care sunt regulile, care
 este sistemul de recompensare, care sunt
 criteriile de evaluare. Aceasta reflecta conflictele
 legate de conducere, structura, putere si
 autoritate. Pot exista fluctuatii mari intre
 comportamentele membrilor cauzate de
 problemele care apar legate de competitie si
 ostilitate. Datorita disconfortului aparut in
 aceasta etapa, unii membrii pot pastra tacerea
 in timp ce altii vor incerca sa domine.
 Daca o echipa se comporta bine in prima etapa, va trece
 in etapa urmatoare care este una a nemultumirii.
 Aceasta se caracterizeaza prin dificultati de comunicare
 si prin dispute in ceea ce priveste conducerea si
 influenta in cadrul echipei. Adesea rezolvarea
 problemelor si luarea deciziilor starnesc dispute. Indivizii
 se pot simti nesiguri in rolul lor, de raporturile dintre
 membri si de sarcinile fiecaruia. Deseori moralul grupului
 scade pe masura ce indivizii resimt un gol intre ceea ce
 asteptau la inceput si situatia reala.

 Pentru a putea trece la etapa urmatoare, membrii
 grupului trebuie sa treaca de la mentalitatea care cere
 “teste si dovezi” la mentalitatea de a rezolva problema.
 Cel mai important lucru in a ajuta grupul sa treaca la
 etapa urmatoare poate fi capacitatea de a asculta.
 ETAPA 3: Normarea (Echipa Unita)

 In etapa Normarii, relatiile interpersonale sunt caracterizate de
 coeziune. Membrii grupului sunt implicati in recunoasterea
 activa a contributiilor tuturor, construirea si intretinerea
 comunitatii si rezolvarea problemelor de grup. Membrii doresc
 sa isi schimbe ideile preconcepute bazandu-se pe aspectele
 prezentate de ceilalti si isi pun intrebari unii altora, in mod
 activ. Conducerea grupului este impartita si dispar grupuletele.
 Cand membrii incep sa se cunoasca – si sa se identifice cu
 ceilalti – nivelul increderii in cadrul relatiilor interpersonale
 contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului.

 In aceasta etapa (presupunand ca grupul ajunge pana aici)
 oamenii incep sa simta ca fac parte dintr-un grup si au
 sentimentul catarsis-ului rezultat din rezolvarea problemelor
 interpersonale.
 Cea mai importanta functie la nivelul sarcinii
 este fluxul informational intre membrii grupului;
 acestia impartasesc sentimente si idei, solicita si
 dau feedback si cerceteaza actiuni legate de
 sarcina trasata. Creativitatea atinge cote inalte.
 Daca este atins acest stadiu de flux
 informational si coeziune, interactiunile intre
 membrii grupului sunt caracterizate de
 sinceritate si de circulatia informatiilor atat la
 nivel personal cat si la nivelul sarcinilor. Membrii
 sunt multumiti ca fac parte dintr-un grup eficient.
 Pericolul cel mai mare in aceasta etapa este ca
 membrii pot incepe sa se teama de destramarea
 inevitabila a grupului in viitor, atunci se pot
 opune schimbarii de orice fel.
ETAPA 4 – Eficientizarea (Etapa Functionala)
 Nu toate grupurile ajung in aceasta etapa. Daca
 membrii grupului pot sa treaca cu succes in etapa a
 patra, calitatea, cuprinderea si profunzimea relatiilor
 personale produc o interdependenta adevarata.
 In aceasta etapa se poate lucra usor individual, in
 subgrupe sau cu intreg grupul.
 Rolurile si autoritatea se ajusteaza in mod dinamic
 potrivit nevoilor in schimbare a grupului si ale
 indivizilor.
 Etapa a patra este marcata de interdependenta la
 nivelul relatiilor personale si rezolvarea problemelor la
 Membrii au devenit siguri de sine si grupul nu mai are
 nevoie de aprobare. Membrii se concentreaza atat
 asupra sarcinilor cat si a relatiilor personale. Grupul este
 unit, identitatea sa este completa, moralul ridicat, la fel si
 nivelul loialitatii. Functiile legate de sarcina devin
 rezolvarea problemelor, gasirea solutiilor optime si
 dezvoltarea optima a grupului. Exista sprijinul necesar
 rezolvarii problemelor si se pune accentul pe realizari.
 Scopul global este productivitatea prin rezolvarea
 problemelor si prin munca.
 Daca echipa urmeaza sa devina eficienta, trebuie sa
 treaca dincolo de starea de confort, la aceasta etapa a
 patra, unde membrii se bucura ca fac parte dintr-o etapa
 castigatoare, se bucura de incredere in capacitatea lor
 de a atinge obiective, isi sprijina reciproc eforturile si
 ajung sa recunoasca faptul ca aceasta interdependenta
 este esentiala.
In aceasta etapa, echipa petrece mult timp pentru a-si
  evalua sistematic obiectivele, organizarea, metodele si
  relatiile externe. Indivizii isi ofera reciproc feedback-uri
  constructive si echipa cauta sa primeasca feedback-uri
  de la alte echipe. In comparatie cu etapa a doua,
  aceasta etapa este plina de resurse, energia echipei
  este orientata spre realizarea obiectivelor si nu este
  irosita pe opunerea de rezistenta si insatisfactie.
 Pentru a dezvolta increderea in interiorul echipelor,
 managerul trebuie sa respecte cateva reguli de baza:
 - sa comunice des cu membrii echipei
 - sa manifeste respect pentru membrii echipei
 - sa fie corecti fata de echipa
 - sa fie consecventi in actiunile lor
 - sa demonstreze competenta
 -
ETAPA 5: Incheierea

 Etapa finala descrisa de Tuckman, Incheierea,
 implica incetarea comportamentelor legate de
 sarcini si renuntarea la implicarea in relatii. O
 inchidere planificata cuprinde de obicei
 recunoasterea participarii si a realizarii si ocazia
 ca membrii sa isi ia la revedere personal.
 Incheierea unui grup poate avea ca efect o
 criza minora. Aceasta actiune este o miscare
 regresiva de a renunta la control, la a face parte
 din grup. Cele mai eficiente interventii in aceasta
 etapa sunt cele care faciliteaza terminarea
 sarcinii si procesul de renuntare la implicare.
Sistemul decizional în
   perspectiva
 managementului R.U.
 Decizia poate fi definită ca fiind cursul
 de acţiune ales pentru realizarea
 unuia sau mai multor obiective sau
 alegerea raţională a unei
 alternative de acţiune, în scopul
 obţinerii rezultatului dorit.


 Decizia managerială – decizie pe
 care o abordăm în aceste pagini poate fi
 definită ca fiind „acea decizie care are
 urmări nemijlocite asupra deciziilor
 şi acţiunilor unor altor persoane.”
Decizia managerială reprezintă componenta
principală a sistemului decizional. Următoarele
elemente fac diferenţa dintre decizia managerială şi
decizia personală:

 decizia managerială implică întotdeauna cel puţin
 două persoane: managerul – decidentul – cel care decide
 şi una sau mai multe persoane executante sau cadre de
 conducere care participă la implementarea sau concretizarea
 deciziei.

 decizia managerială are influenţe directe la nivelul
 grupului : neafectând doar starea, comportamentul, acţiunile
 şi rezultatele unei singure persoane;

 decizia managerială determină efecte directe şi
 propagate : de natură economică, umană, tehnică,
 educaţională.
Problemele importante ale instituţiei care pot defini
 adevăratele decizii manageriale sunt în opinia specialiştilor:


   definirea strategiei şi politicii pe termen lung;

   coordonarea principalelor domenii de activitate;

   soluţionarea dificultăţilor în derularea activităţii;

   măsurile deosebit de importante pentru organizaţie.
În practica organizaţională, decizia
managerială îmbracă două forme şi anume:

   de act decizional: caz în care se referă la situaţii decizionale
   care au o complexitate redusă, se desfăşoară într-o perioadă scurtă de
   timp şi predomină în cadrul oricărei organizaţii. Se spune că la baza
   actelor decizionale se află în general experienţa, inteligenţa şi intuiţia
   managerilor.
   de proces decizional: caracteristic deciziilor complexe, care
   necesită un consum mare de timp pentru adoptare, o cantitate mult mai
   mare de informaţii, participarea mai multor persoane în vederea conturării
   situaţiei decizionale.

Orice proces decizional cuprinde mai multe elemente caracteristice
  dintre care enumerăm:

   unul sau mai multe obiective;
   un decident – subiect al deciziei care poate fi individual sau colectiv
   investit cu puterea de a decide;
   mulţimea variantelor;
   condiţiile obiective ale mediului în care se va adopta decizia şi se va
   implementa.
Factorii primari ai deciziei

  1. Decidentul: este reprezentat de un manager sau de un
   organism managerial care în virtutea sarcinilor, obiectivelor,
   competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise, adoptă decizia în
   situaţia respectivă.

La nivelul decidenţilor se manifestă două  tendinţe şi anume:
     amplificarea capacităţii decizionale ca urmare a nivelului de
     profesionalitate în domeniul managementului – în această perioadă
     deciziile sunt elaborate de manageri profesionişti care pentru a fi
     capabili să dirijeze activităţi economice complexe şi care au pe
     lângă o pregătire de tip universitar şi o pregătire specială în
     domeniul managementului.
     proliferarea deciziilor în grup îndeosebi a deciziilor strategice.
    2. Mediul decizional ambiant : este definit ca fiind
      „ansamblul elementelor endogene şi exogene ale organizaţiei
      care alcătuiesc situaţia decizională, caracterizată prin
      manifestarea unor influenţe directe şi indirecte semnificative
      asupra conţinutului şi rezultatelor deciziei manageriale.”In cadrul mediului ambiant decizional se constată în această perioadă o
  evoluţie contradictorie astfel:


    pe de o parte se înregistrează o serie de transformări care sunt în măsură
    să ofere premisele pentru un proces decizional eficient astfel: creşterea
    nivelului de pregătire generală şi de specialitate, a cunoştinţelor personalului,
    internaţionalizarea activităţilor;

    pe de altă parte mediul decizional tinde să devină mult mai complex astfel:
    adâncirea diviziunii sociale, reducerea ciclului de viaţă al produselor,
    cunoştinţelor şi accelerarea procesului de uzură morală.
  Etapele luării deciziei
  Recunoaşterea şi definirea situaţiei decizionale;

  Identificarea alternativelor;

  Evaluarea alternativelor;

  Alegerea variantei optime;

  Implementarea variantei optime;

  Urmărirea şi evaluarea soluţiei implementate
Sumum de cerinţe pe care orice decizie trebuie
să le întrunească pentru îndeplinirea în mod
eficient a multiplelor funcţii care-i revin în
organizaţie. Astfel:
  decizia trebuie să fie fundamentată ştiinţific: în
  procesul decizional din cadrul organizaţiei este necesar ca personalul
  managerial să deţină atât cunoştinţele, metodele, tehnicile şi
  deprinderile decizionale necesare, cât şi înţelegerea mecanismelor
  specifice economiei de piaţă.
  decizia trebuie să fie împuternicită: ceea ce presupune
  că pe de o parte fiecare decizie este necesar să fie adoptată de către
  mecanismul managerial în ale cărui sarcini de serviciu este înscrisă
  în mod expres iar, pe de altă parte, managerul care elaborează decizia
  trebuie să dispună de aptitudinile şi cunoştinţele necesare, să posede o
  „autoritate” a cunoştinţelor, să dispună de potenţialul decizional necesar.
  fiecare decizie trebuie să fie integrară (atât pe
  orizontală cât şi pe verticală) armonizată în ansamblul deciziilor
  adoptate sau proiectate a se lua, pornindu-se de la strategiile şi
  politicile organizaţiei.
  decizia trebuie să se încadreze în perioada
  optimă de elaborare şi aplicare – să fie oportună.
  formularea corespunzătoare a deciziei: clar, concis,
  conţinând obiectivul şi principalii parametrii operaţionali.
Specialiştii au conturat următoarele
particularităţi ale deciziei :
  este determinată de obiectivele managementului public şi
  de cadrul normativ;


  este rezultatul colaborării între funcţionarii publici de
  conducere şi execuţie reprezentanţi aleşi şi/sau numiţi din instituţiile
  publice şi cetăţeni;

  implică un volum mare de muncă;

  presupune derularea unui proces decizional care
  cuprinde mai multe etape;

  este avizată de una sau mai multe persoane fizice
  şi/sau juridice;
 este rezultatul colaborării mai multor persoane
 (titulari de posturi/funcţii publice de conducere/execuţie,
 reprezentanţi numiţi şi/sau aleşi şi cetăţeni);

 implică responsabilitatea uneia şi/sau mai
 multor persoane titulare ale unor posturi/funcţii
 publice în administraţie a reprezentanţilor aleşi şi/sau
 numiţi şi a cetăţenilor;

 vizează realizarea misiunii instituţiilor
 publice, iar prin caracterul social – politic al deciziei
 administrative se asigură realizarea politicii statului.
Tipologia deciziilor administrative

  1. După situaţia concretă la care se referă:
  Decizii normative, care se fundamentează în situaţiile cu
   caracter de generalitate şi se regăsesc în conţinutul
   diferitelor acte normative, integrate în cadrul general al
   managementului public;
  Decizii specifice, care se fundamentează în situaţii
   concrete particulare de către funcţionari publici şi/sau
   reprezentanţi care au competenţe decizionale şi
   responsabilităţi în acest sens.

  2. După nivelul ierarhic pe care se afla decidentul:
  Decizii de nivel superior;
  Decizii de nivel mediu;
  Decizii de nivel inferior.
  3. După orizontul     de timp la care se referă:
  Deciziile administrative pe termen nelimitat şi în această
   categorie sunt incluse deciziile fundamentate la nivel de parlament şi
   guvern care îmbracă forma legilor, hotărârilor de guvern, ordonanţelor
   de urgenţă, etc.
  Decizii pe termen lung, fundamentate la nivelul administraţiei
   centrale şi locale;
  Decizii pe termen mediu, fundamentate la nivel de guvern, dar şi
   la nivelul administraţiei locale;
  Decizii curente, fundamentate la toate nivelurile sistemului
   administrativ şi care vizează orizonturi scurte de timp;
  Decizii administrative pe termen scurt.

  4.  După frecvenţa    adoptării:

  Decizii periodice;
  Decizii aleatorii;
  Decizii unice.
  5. După amploarea   sferei decizionale a
    decidentului:
  Decizii integrale;
  Decizii avizate.

  6. După numărul persoanelor participante la procesul
    de fundamentare:
  Decizii de grup;
  Decizii individuale.
  7. Din punct de vedere al conţinutului şi al modificărilor
    pe care le aduc în ordinea juridică se disting:
  Decizii generale;
  Decizii nominale;
  Decizii determinate de cererea de servicii publice;
  Decizii determinate de schimbările în structura unei
   instituţii publice.
  8. Din punct de vedere al componentei decidentului:
  Decizii executorii;
  Decizii de administrare.
Incertitudinea şi riscul                în luarea
deciziilor

  de certitudine: caracterizate prin disponibilitatea tuturor
  informaţiilor privind alternativele şi consecinţele acestora. Foarte
  puţine dintre deciziile din această perioadă sunt luate în asemenea
  condiţii de certitudine;

  de risc: caracterizate printr-o probabilitate maximă de a realiza
  obiectivele urmărite folosind modalitatea preconizată. Astfel
  alternativele sunt cunoscute la fel şi probabilitatea manifestării lor şi
  eventualele beneficii – alternativele sunt clare – nu şi rezultatele insă;

  de incertitudine: caracterizate prin probabilitatea mare de
  realizare a obiectivelor dar este incertă maniera în care trebuie
  procedat. În condiţiile în care predomină condiţiile de incertitudine este
  clar că deciziile sunt rezultatul unor aprecieri subiective ale
  decidentului.
  Sistemul decizional
  direcţionează dezvoltarea de ansamblu a organizaţiei şi a
   componentelor sale: majoritatea organizaţiilor, indiferent de
   dimensiuni îşi anticipează şi îşi pregătesc evoluţia viitoare utilizând
   previziunile pe termen mediu şi lung materializate în strategii şi politici
   ale organizaţiei – de fapt decizii strategice şi tactice.
  Armonizeaza activităţile personalului organizaţiei: o funcţie
   extrem de importantă a sistemului decizional. Armonizarea de detaliu
   în cadrul previziunilor organizatorice realizate se realizează prin
   contribuţia deciziilor de coordonare. Acest tip dedecizii se referă în
   general la acţiunile cotidiene ale personalului organizaţiei.
  declanşarea acţiunilor personalului la nivelul organizaţiei
   şi al componentelor acesteia: acţiunile care se derulează în
   cadrul organizaţiilor generează în mod determinant performanţele
   acestora. În condiţiile în care deciziile reflectă un nivel rezonabil al
   dorinţelor şi aşteptărilor personalului, natura lor emoţională este
   realizată, generând efecte pozitive asupra acţiunilor organizaţiei.
Capcane decizionale. Putem identifica
patru motive principale ale eşuării deciziilor:
1.  Decizia în sine. Acest tip de factori se referă la natura a ceea ce
  urmează a fi făcut, care poate genera probleme temporare sau cu caracter
  permanent.
2.   Intuiţia managerului. Unii manageri consideră că reuşita în
  vremuri grele va fi recompensată de către organizaţie, alţii au tendinţa de a
  nu lua în considerare decât aspectele care se potrivesc percepţiei lor, alţii
  pot vedea în obstacolele care apar un eşec personal, în timp ce alţii vor
  continua să investească timp şi resurse, datorită încrederii pe care o au în
  intuiţia lor.

3.  Presiuni sociale. Uneori managerii continuă să aplice o anumită
  decizie nu doar pentru că refuză să admită că au eşuat, ci şi datorită faptului
  că nu vor ca alţii să vadă că au dat greş sau că sunt incompetenţi.
4.  Inerţia organizaţională. Cel mai simplu factor care stă în calea
  renunţării la un anumit curs de acţiune îl reprezintă inerţia organizaţională pe
  care o implică procedurile existente şi dificultăţile în încercarea de a
  schimba o decizie strategică.
Factori legaţi de procesul stabilirii de
obiective pot impune limite organizaţionale
procesului decizional

 Lipsa de ataşament faţă de obiective. Un
 manager îndeplineşte mai multe roluri – el este şef, subordonat, părinte,
 soţ/soţie, membru al unei comunităţi – şi are obiective corespunzătoare
 fiecăruia dintre aceste roluri. Un conflict între obiectivele unui individ
 apare atunci când obiectivele sale nu sunt în acord cu cele
 organizaţionale, individul pierzându-şi în final ataşamentul faţă de unele
 dintre acestea. Un manager nu va fi ataşat faţă de obiective care intră în
 contradicţie cu propriile sale interese.


 Conflictul de obiective. Între obiectivele diferitelor unităţi
 (departamente, secţii etc.) ale aceleiaşi organizaţii pot apărea de
 asemenea conflicte, care se vor constitui ca limite în luarea deciziilor.
 Obiective în schimbare. Nivelul la care au fost stabilite
 diferitele obiective ale organizaţiei şi tipul acestora creează provocări
 deosebite pentru manageri. Chiar dacă obiectivele generale ale
 organizaţiei rămân nemodificate, obiectivele stabilite la nivel funcţional se
 schimbă în timp.


 Valori. Procesul decizional este influenţat de asemenea de valorile
 personale ale managerului (idealuri abstracte care modelează modul de
 gândire şi comportamentul individului). S-a observat că firmele bine
 conduse au sisteme de valori puternice şi bine articulate, deoarece
 managerii care lucrează în aceste firme simt nevoia să adopte aceste
 valori pentru a avea succes (Th. H. Peters şi R. H. Waterman).


 Cultura. Este importantă influenţa pe care o au diferenţele
 culturale în procesul decizional. Cercetătorii moderni sunt interesaţi de
 analizarea comparativă a stilurilor de conducere şi luare a deciziilor în
 diferite zone ale lumii, acestea reprezentând obiectul de studiu al
 managementului comparat.
Procesul decizional este influenţat şi de o
serie de factori de mediu intern sau extern

Mediul intern
1.  Componenta umană a organizaţiei
 trecut educaţional şi abilităţi;
 abilităţi tehnice şi manageriale anterioare;
 gradul de implicare al membrilor şi ataşamentul lor faţă de atingerea obiectivelor
  sistemului;
 stil comportamental interpersonal;
 existenţa de forţă de muncă utilizabilă în cadrul sistemului.
2.  Componenta funcţională şi a grupurilor de lucru organizaţionale
 caracteristicile tehnice ale unităţilor organizaţiei;
 interdependenţa unităţilor organizaţionale în atingerea obiectivelor;
 conflicte în cadrul unităţilor funcţionale şi al grupurilor de lucru;
 conflicte între unităţile funcţionale sau între grupurile de lucru.
3.  Componenta nivelului organizaţional
 obiectivele şi interesele organizaţionale;
 procesul de implicare a indivizilor şi grupurilor în depunerea de efort maxim în
  vederea atingerii obiectivelor organizaţionale;
 natura produsului sau serviciului oferit de organizaţie.
Mediul extern
1. Componenta clienţi
 distribuitori ai produsului sau serviciului;
  utilizatori propriu-zişi ai produsului sau serviciului.

2. Componenta furnizori
  furnizori de materii prime;
  furnizori de echipament;
  furnizori de subansamble;
  furnizori de forţă de muncă.

3. Componenta concurenţi
  concurenţi pentru furnizori;
  concurenţi pentru clienţi.
4. Componenta socio-politică
 legislaţia cu privire la industrie;
  atitudinea faţă de industria respectivă sau produsul său;
  relaţia cu sindicatele.5. Componenta tehnologică
 îndeplinirea noilor cerinţe tehnologice ale industriei în
 producerea bunului sau serviciului;
  îmbunătăţirea sau crearea de noi produse prin introducerea
 noilor descoperiri tehnologice.
   Avantaje şi dezavantaje
   ale deciziilor de grup
Avantaje:

1.   În procesul decizional de grup sunt generate mai multe informaţii şi
   sunt utilizate mai multe cunoştinţe.
2.   Sunt generate mai multe alternative decizionale.
3.   Implicarea în aplicarea deciziei finale va fi mai mare din partea celor
   implicaţi.
4.   Se poate ajunge la îmbunătăţirea comunicării, datorită faptului că
   managerii implicaţi îşi informează subalternii în legătură cu motivele luării
   deciziei.
5.   În selectarea alternativei optime, grupurile pot fi mai dispuse să îşi
   asume riscuri mai mari decât decidenţii individuali.
6.   Creşterea creativităţii rezultată din existenţa mai multor abordări şi
   puncte de vedere diferite.
7.   Subalternii îşi îmbunătăţesc capacitatea de a lua decizii.
Dezavantaje:

1.   Procesul decizional de grup durează mai mult şi presupune deci
   costuri mai mari.
2.   Datorită faptului că grupurile nu pot răspunde pentru succesul
   implementării, această abordare poate determina apariţia unei situaţii
   în care nimeni nu este răspunzător.
3.   Membrii grupului pot fi presaţi să accepte decizia preferată de
   majoritate; de asemenea, unul sau mai mulţi membri pot domina grupul,
   reducându-i eficacitatea.
4.   Deciziile de grup pot fi, în unele situaţii, rezultatul compromisului
   sau al indeciziei unei părţi a grupului.
5.   Indivizii pot începe să creadă că ar trebui să fie implicaţi în toate
   deciziile, inclusiv în cele care în mod normal sunt unilaterale şi
   impuse din partea superiorilor.
6.   Poate interveni fenomenul numit “gândire de grup”.
 Tehnici de luare a deciziilor de grup

 Grupurile interactive. Membrii unui grup interactiv au la dispoziţie o
 agendă şi o problemă de rezolvat. Astfel de grupuri iau naştere în
 general în momentul în care liderul defineşte problema şi solicită
 idei. Discuţiile sunt nesistematizate şi neorganizate şi constau din
 enunţarea de alternative şi evaluarea acestora. Sarcina liderului este
 aceea de a rezuma la momente potrivite, de a se asigura că toţi membrii
 grupului participă şi de a contribui cu idei. Se ajunge de obicei la
 consens, părerile finale fiind adoptate prin vot.

 Grupul Delphi. Tehnica Delphi reprezintă o metodă de creare a unui
 consens între opiniile unor experţi. Solicită exprimarea scrisă a unui
 număr de păreri ale unor experţi care contribuie în mod individual. După
 adunarea de răspunsuri scrise pe subiectul în discuţie, este realizat un
 rezumat al părerilor care este distribuit participanţilor. În a doua rundă,
 participanţii au avantajul de a cunoaşte părerile experţilor şi de a-şi putea
 modifica răspunsul iniţial în lumina noilor informaţii. Acest proces al
 rezumării propunerilor şi redistribuirii de noi chestionare poate continua
 până se ajunge la un consens.
 Grupurile nominale. Tehnica grupului nominal a
 fost creată pentru a se asigura participarea egală a
 membrilor grupului în procesul decizional. Pentru
 început, managerul adună un număr de oameni şi le
 explică problema. Membrii sunt rugaţi apoi să scrie cât
 mai multe alternative, pe care le expun pe rând. Ideile
 astfel explicate sunt înscrise pe un flip chart sau pe o
 tablă, pentru a putea fi vizualizate. Discuţiile sunt limitate
 la simple clarificări. După listarea tuturor alternativelor,
 au loc mai multe discuţii deschise, în urma cărora se
 recurge la vot. Este aleasă cea mai bine primită dintre
 alternative.
MANAGEMENTUL
 SCHIMBĂRII
Există două categorii de factori care
influenţează schimbarea în cadrul
organizaţiei:

 Factori externi care pot fi controlaţi în mai
   mică măsură de către manageri.

    Managerii firmelor trebuie să răspundă la
 schimbările care au loc pe piaţă: noile produse
 introduse de competitori, amplificarea publicităţii
 produselor noi, reducerile de preţuri la diferite
 categorii de produse ori îmbunătăţirea serviciilor
 oferite clienţilor care doresc să cumpere produse mai
 ieftine şi de o calitate mai bună.
 Schimbările în tehnologie, prin introducerea
  computerelor şi roboţilor industriali, care permit
  soluţionarea rapidă a unor probleme complexe de
  producţie şi de management, contribuind la reducerea
  costurilor şi îmbunătăţirea calităţii, reflectate pozitiv sub
  aspect financiar.

  Creşterea complexităţii vieţii generează sisteme
  de comunicaţie complexe, precum şi mutaţii în plan
  social.

  Factori externi specifici: organizaţiile
  internaţionale (Banca Mondială, Fondul Monetar
  Internaţional şi Uniunea Europeană).
 Factori interni prin care acţionează schimbările în
 cadrul organizaţiei. Sunt procesele de luare a deciziilor, de comunicare,
 relaţiile interpersonale, leadership, stil de conducere etc.

 Pe lângă factorii enumeraţi, există şi o multitudine de
 elemente, care prin natura conţinutului lor, generează
 schimbarea.
 Recunoaşterea şi înţelegerea
 nevoii de schimbare

 Perceperea clară şi profundă a nevoii
 de schimbare de către managerii organizaţiei este
 indispensabilă procesului schimbării.


 Perceperea schimbării este
 importantă, dar nu suficientă şi de aceea
 trebuie susţinută de un complex de activităţi efective din
 partea managerilor.
Personalul organizaţiei trebuie ajutat
 să înţeleagă ca:
o actuala structură organizatorică trebuie adaptată la noile cerinţe pe
 care le presupune tranziţia spre economia de piaţă;

o actualul sistem informaţional trebuie schimbat şi transformat într-
 un instrument eficace la îndemâna managerilor, iar deciziile acestora
 au nevoie de o fundamentare participativă, folosindu-se metodele şi
 tehnicile moderne de management.


             presupune, de
Această etapă, esenţială, pentru că
 fapt, crearea convingerii resurselor
 umane din organizaţie, că actualul sistem de
 management şi actuala politică de personal nu sunt
 compatibile cu cerinţele pieţei.
 Etapele schimbării
În viziunea lui Kurt Levin, procesul schimbării în cadrul
  organizaţiei trebuie să parcurgă următoarele etape:


 deschiderea – în această etapă se încearcă schimbarea
 echilibrului între situaţia dorită care determină schimbarea şi cea
 efectiva.

 schimbarea – în care se introduc transformările care permit
 trecerea la situaţia dorită.

 închiderea      – etapă în care se urmăreşte realizarea noului
 echilibru al sistemului. Această etapă poate fi făcută prin apelarea la
 reglementări, la cultura organizaţiei, la structura organizatorica.
Managementul schimbării presupune o succesiune
 sistematică de procese însoţită de un feed-back
 permanent. Implementarea managementului schimbărilor implică, în
  viziunea autoarei, următoarele etape:  definirea factorilor care generează schimbarea;

  recunoaşterea, înţelegerea nevoii de schimbare;

  diagnosticarea problemelor care implică schimbarea;

  identificarea metodelor prin care să se efectueze schimbarea;

  stabilirea modalităţilor de implementare a schimbării;

  învingerea rezistenţei la schimbare;

  implementarea schimbării;

  evaluarea rezultatelor implementării schimbării.
 Diagnosticarea problemelor
 care implică schimbarea
Principalele faze ale diagnosticării sunt:

 Identificarea tipului de problemă. Presupune, în esenţă,
 descoperirea tuturor problemelor cu care se confruntă managerii organizaţiei şi
 care, de fapt, determină schimbarea.

 Formularea simptomelor pozitive şi negative pe
 care le generează problema. Fără îndoială, orice problemă,
 identificată dau nu, generează direct sau indirect simptoame pozitive şi negative.

 Stabilirea cauzelor care generează problema şi a
 efectelor pe care situaţiile de fapt le au sau le
 pot avea pentru fiecare tip de problemă. Esenţială în
 această fază este înţelegerea naturii cauzelor care au generat simptoamele
 pozitive şi negative. Cauzele pot fi directe, indirecte, principale/secundare.
 Efectele pot fi imediate, pe termen mediu sau lung.
 Precizarea modalităţilor prin care problemele pot fi
 soluţionate, precum şi a resurselor pe care le
 implică acest proces. Principalele modalităţi de acţiune vor
 conduce în acest fel la diminuarea/amplificarea influenţei cauzelor care au
 generat simptoamele negative, în primul rând, dar şi cel pozitive. Apoi se
 stabilesc resursele necesara pe care le implică modalităţile de acţiune
 respective şi procesul de implementare a schimbărilor.


 Estimarea rezultatelor la care se ajunge prin
 rezolvarea schimbării. În ultima fază se urmăreşte anticiparea
 aspectelor de eficienţă cuantificabilă şi necuantificabilă, care vor apărea
 ca urmare a rezolvării problemelor schimbării.
 Învingerea rezistenţei la
schimbare
Motive care generează rezistenţa la schimbare:
 interese personale;

 neînţelegerea fundamentelor schimbării;

 toleranţa la schimbare (dezinteres);

 teama de consecinţele schimbării;

 tendinţa de autolimitare a efortului;
Pentru a minimiza însă acest fenomen de
rezistenţă la schimbare, managerii ar
putea iniţia un set de activităţi, cum ar
fi:

 pregătirea momentului schimbării prin discuţii cu cei
 implicaţi în acest proces;

 sprijinirea şi încurajarea celor implicaţi în
 procesul schimbării prin participarea efectivă la acesta;

 organizarea de dezbateri pe problematica schimbării;

 influenţa interpersonală;

 exercitarea de presiuni – poate genera şi resentimente şi
 ostilitate;
Implementarea schimbării
În această etapă se elaborează un plan de acţiune, care trebuie să cuprindă
  modalităţile clare de implementare a schimbării. Ele trebuie adaptate la
  specificul realităţilor din interiorul organizaţiei şi să faciliteze derularea
  tuturor acţiunilor pe care schimbarea le atrage.Evaluarea rezultatelor implementării
  schimbării
Cunoaşterea influenţelor pe care schimbarea le-a avut asupra eficienţei este
 un aspect social pentru continuarea implementări schimbării. Managerii
 care declanşează un astfel de proces complex cunosc foarte bine faptul
 că schimbarea poate presupune un interval de timp după care
 rezultatele încep să apară. Ei de asemenea ştiu că pe parcursul
 implementării apar şi alte
  Totuşi, echipa de specialişti care se ocupă de implementarea schimbării poate
  întocmi evaluări parţiale, periodice pentru a se întări convingerea angajaţilor că
  modul de acţiune aste unul bun, dar că procesul implementării este complex şi de
  durată
  Ca răspuns la aceste cerinţe s-a conturat a doua generaţie a dezvoltării
  organizaţionale, denumită transformarea organizaţională, diferită substanţial de
  precedenta.


Transformarea organizaţională                implică schimbări la trei
  niveluri :

 Un prim nivel îl reprezintă schimbarea de atitudini şi
  comportamente ale salariaţilor firmei;

 Nivelul al doilea de schimbare se referă la sistemul managerial în
  ansamblul sau;

 Ultimul vizează straturile profunde ale organizaţiei, ale sistemelor de
 valori, credinţelor, afectivităţii comunităţii de salariaţi.
De reţinut că ultimul   nivel constituie baza
 primelor două. O altă trăsătură a transformării organizaţionale
        schimbările nu se rezumă la simpla
 rezidă în faptul că
 întreţinere a funcţionarii organizaţiei, ci ele
 vizează reînnoirea organizaţiei.

Transformarea organizaţională înseamnă deci
 schimbări profunde ce au în vedere concomitent :

 armonizările,
 adaptările şi
 reorientările organizaţionale.

Frecvent, transformarea     organizaţională implică
 reconceperea organizaţiei în ansamblul
 sau.
Operaţionalizarea           transformării
organizaţionale este condiţionată, după opinia mai multor
specialişti, de existenţa unui set de precondiţii: managementul firmei trebuie să se dedice schimbărilor;

 fiecare salariat este necesar să fie capabil să vizualizeze cum arată
 o organizaţie bună şi pe ce valori se bazează;

 să existe anumite condiţii exogene în mediul firmei încât
 problemele cu care se confruntă să nu poată fi abordate şi soluţionate
 utilizând precedentele modalităţi;

 persoanele cheie din firma să sprijine realizarea schimbărilor
 organizaţionale;

 managerii şi specialiştii ce realizează schimbarea să fie pregătiţi şi
  dedicaţi unui proces de lungă durată;
 realizatorii schimbării să fie conştienţi de la început că vor fi
 confruntaţi cu “opoziţia” la schimbări;

 pe parcursul schimbărilor trebuie să existe
 disponibilitatea de a învăţa la un mare număr de
 persoane;

 majoritatea personalului organizaţiei să fie convins de
 necesitatea de a efectua schimbările preconizate;

 organizaţia să fie gata să facă apel la orice
 asistentă şi/sau contribuţie disponibilă şi utilă
 schimbării din cadrul şi din afara firmei;

 asigurarea accesului la informaţiile implicate în toate
 fazele schimbării organizaţionale.
ETAPELE PROCESULUI DE
SCHIMBARE
  conştientizarea nevoii de schimbare şi trezirea interesului pentru
  iniţierea schimbării în rândul managerilor organizaţiei;

  diagnosticarea situaţiei pe baza informaţiilor culese şi analizate;

  identificarea tuturor forţelor, care sprijină schimbarea, ca şi a
  acelora care se opun schimbării;

  elaborarea unor variante de schimbare, alegerea variantei optime
  (sau a celei mai convenabile);

  schimbarea propriu-zisă, respectiv aplicarea variantei alese cu toate
  măsurile care se impun;

  depistarea unor eventuale neajunsuri şi eliminarea acestora;

  consolidarea noilor valori comportamentale care susţin schimbările
  efectuate.
 REZISTENŢA LA SCHIMBARE
 Schimbarea înseamnă în esenţă o transformare sau o modificare a
 status-quo-ului, o trecere de la o stare de lucruri la alta, de la un set de
 condiţii la altul. Schimbarea înseamnă, pentru mulţi oameni, nesiguranţa
 sau lipsa de securitate cu privire la propriul viitor, la locul de muncă, la
 relaţiile cu ceilalţi. De aceea este foarte posibil ca această teamă sau
 anxietate a oamenilor cu privire la schimbare, să-i conducă la încercarea de
 a bloca, de a rezista introducerii ei.


 Într-un sens, rezistenţa la schimbare este un fenomen
 pozitiv deoarece ea dovedeşte existenţa unui anumit grad de
 stabilitate şi permite predicţia comportamentului organizaţional.
 Efectele rezistenţei la schimbare sunt însă, în principal
 negative: ea poate genera conflicte în interiorul organizaţiei,
 dar mai ales este o piedică în calea progresului.
Modalităţi de reducere a rezistenţei
la schimbare
 Implicarea personalului în planificarea schimbării prin centrarea acestora
 asupra propriilor sentimente, asupra propriilor nesiguranţe, asupra propriei
 rezistenţe.
 Găsirea surselor de disconfort a oamenilor ce se tem de schimbare şi nu pe
 folosirea sancţiunilor sau ameninţărilor ca mijloace de a convinge oamenii să se
 implice în schimbare.
 Comunicarea cu angajaţii, ajutându-i să înţeleagă necesitatea schimbării .
 Manipularea este o altă modalitate de a reduce rezistenţa la schimbare.
  Deformând faptele şi făcându-le astfel să para mai atractive, ascunzând anumite
  informaţii neplăcute sau răspândind zvonuri false pentru a determina angajaţii să
  accepte schimbarea sunt exemple de manipulare. Această modalitate este puţin
  costisitoare, dar riscantă dacă oamenii vor afla că au fost păcăliţi, credibilitatea
  agentului de schimbare reducându-se la zero în acest caz.

 Rutinele reprezintă surse ale rezistenţei la schimbare, nu trebuie ignorate
 modelele comportamentale de muncă ce au fost deja statuate sau
 “instituţionalizate”.
În interiorul său, organizaţia poate fi
percepută ca având patru componente
aflate în interacţiune:
 Sarcinile formează componenta primară a sistemului
 organizaţional. Ele cuprind activităţile care trebuie îndeplinite,
 caracteristicile acestor activităţi, cantitatea şi calitatea serviciilor sau
 produselor oferite de organizaţie .
 Structurile şi sistemele organizaţionale cuprind:
 responsabilităţile şi liniile de subordonare, sistemele
 informaţionale, mecanismele de monitorizare şi control, fişele de
 post, sistemele formale de retribuire şi premiere, structurile
 şedinţelor, procedurile de funcţionare etc.
 Cultura organizaţională se referă la valorile, ritualurile,
 sursele de putere, normele şi loialităţile din organizaţie, precum şi la
 sistemul neformal de recompensare sau penalizare, care determină felul
 în care se acţionează în respectiva organizaţie.
 Oamenii vin cu diferitele lor aptitudini, cunoştinţe, experienţe,
 personalităţi, valori, atitudini şi comportamente.
 Presiunile externe favorabile schimbării se pot datora
 unor factori sociologici-tehnologici, economici şi politici (STEP) exercitaţi
 de mediul extern în care se află organizaţia. Alte presiuni externe decurg
 din cerinţele şi ofertele pieţei, condiţiile de concurenţă şi schimbările de
 condiţii. Presiunile externe favorabile schimbării se situează mai
 presus de controlul organizaţiei. Presiunile interne favorabile schimbării sunt legate
 adesea de cele externe. Printre acestea se numără: nevoia de a creşte
 productivitatea, de a îmbunătăţi nivelurile de calitate, de a spori volumul
 vânzărilor, de a îmbunătăţi serviciile, de a spori nivelul de motivare a
 personalului şi de a-l păstra în organizaţie. Presiunile interne
 favorabile schimbării se află sub controlul organizaţiei.
Există trei abordări uzuale pentru
generarea presiunilor interne favorabile
schimbării:


  abordarea de sus în jos;

  abordarea de jos în sus;

  abordarea bazată pe serviciile unui expert;


 Fiecare dintre ele având diferite avantaje şi
 dezavantaje.
O schimbare poate avea loc la unul sau mai
multe dintre nivelurile enumerate de mai jos:


   individual;
  de echipă;
  de grup/divizie;
  organizaţional. Durata şi dificultatea implementării unei
   schimbări depind  direct de nivelul la care are loc
   aceasta.
Printre cauzele uzuale ale opoziţiei
faţă de schimbare se numără:

 interesul personal îngust ;

 înţelegerea eronată şi lipsa de încredere;

 deosebirile în evaluarea situaţiei;

 toleranţa scăzută fată de schimbare;

 presiunile exercitate de grupurile de colegi;

 teama de stresul asociat schimbării;

 experienţele negative legate de schimbările trecute .
Printre abordările care pot fi
adoptate pentru reducerea opoziţiei
se numără:

 instruirea şi comunicarea;

 participarea şi implicarea;

 facilitarea şi sprijinul;

 negocierea şi acordul;

 manipularea şi cooptarea;

 coerciţia explicită şi implicită.
Peters şi Waterman, au atras atenţia asupra a opt
caracteristici pe care trebuie să le
îndeplinească orice organizaţie care este deschisă
schimbării, inovatoare :


  orientare spre acţiune;
  apropiere faţa de client;
  autonomie;
  productivitate printr-o bună administrare a resurselor
  umane ;
  structuri simple;
  centralizarea problemelor esenţiale;
  descentralizarea acţiunilor/implementării şi controlului
  zilnic;
  concentrarea pe puncte forte.
 MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

 Schimbarea este, în opinia autorilor McCalman şi Paton,
 “un proces continuu de confruntare, identificare,
 evaluare şi acţiune “.
 Schimbarea nu trebuie înţeleasă ca o criză şi nici măcar
 ca un simplu proces de adaptare sau dezvoltare, ci mai
 degrabă ca manifestarea unei multitudini de mutaţii în
 cadrul instituţiilor.
Organizaţiile     care reuşesc să îşi menţină cu succes
 competitivitatea privesc schimbarea nu ca pe un
 eveniment unic, ci ca pe un proces permanent, absolut
 necesar pentru supravieţuirea, dezvoltarea şi
 perfecţionarea lor.Schimbarea trebuie percepută ca un element intrinsec al
 unei organizaţii şi trebuie integrată în filozofia şi în
 modelele de acţiune ale acesteia.
Factorii care stau la baza
schimbării

  Factori politici

   Legislaţia politică
   Ideologia politică
   Legile/reglementările internaţionale
   Drepturile universale
   Războaiele
   Reglementările locale
   Sistemul de impozite şi taxe
   Activitatea grupurilor sindicale
Factori economici

   Competiţia
   Furnizorii, respectiv
   Colaboratorii
   Reţelele de schimb valutar
   Rata şomajului
   Ratele salariale
   Politica economică a guvernului
   Politica economică a altor ţări
   Politicile de acordare a împrumuturilor
   Schimbări de statut (de la stat la privat) – gradul de
   autonomie.
 Factori tehnologici
  Tehnologiile informaţionale (internetul)
  Noi procese de producţie
  Computerizarea proceselor
  Schimbări în tehnologia de transport. Factori socio-culturali
  Tendinţele demografice (angajaţi, contribuabili)
  Schimbări ale stilului de viaţă
  Atitudinea faţa de munca
  Atitudinea faţa de grupurile minoritare
  Probleme legate de sex
  Grija pentru mediu
  Etica de afaceri.
 BIBLIOGRAFIE
 LUKACS EDIT Management organizational financiar contabil si
 al resurselor umane Ed AIUS Craiova 2005
 COLE G.A; „Managementul personalului”, Ed. Codecs, București,
 2001
 MANOLESCU A; „Managementul resurselor umane”, Ed.
 Economică, 2003
 MUSCALU E.; „Management general”, Ed. ULBS, 2004;
 PETRESCU I, MUSCALU E.; „Tratat de management public”, Ed.
 ULBS, 2003;
 POPESCU I.; MUSCALU; MĂLAI A., „Managementul tranziţiei la
 economia de piaţă funcţională”, Ed. ULBS, 2004;
 NICOLESCU O., VERBONCU I., „Management”, Ed. Economică,
 Bucureşti, 1993;
 URSACHI I., „Management”, Ed. ASE, Bucureşti, 2001;
 CARAIAN GH.; GEORGESCU T.; „Managementul afacerilor”, Ed.
 Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
 DEACONU AL.; coordonator, „Comportamentul
 organizaţional şi gestiunea resurselor umane”, Ed. ASE,
 2002;
 BURDUŞ E.; CĂPRĂRESCU GH.; ANDRONICEANU
 ARMENIA; „Managementul schimbării organizaţionale”,
 Ed. Economica, Bucureşti, 2000;
 ;
 MUSCALU E.; „Managementul serviciilor publice”, Ed.
 ULBS, 2004;
 DALE CARNAGI; „Cum să vorbim în public”, Ed. Curtea
 Veche, 2002;
 GUSTAVE LE BON; „Psihologia mulţimilor”, Ed. Antet;
 BRIAN TRACY; „Viitorul depinde de tine”, Ed. Curtea
 Veche, 2003;
;

								
To top