IMAN KEPADA ALLAH by R70ir8ax

VIEWS: 70 PAGES: 40

									   IMAN KEPADA
    ALLAH.
 Percaya pada kewujudan Allah s.w.t.
Hanya Allah s.w.t tuhan yang berhak
       disembah.
  Syarat-syarat kalimah syahadah.
   Fenomena kekufuran yang
   membatalkan Syahadah.
     Definasi Iman.
 Iman dari segi bahasa : percaya.
 Iman dari segi syarak (agama) :
 membenarkan dengan hati mengaku
 dengan lidah dan mengerjakan
 dengan anggota.
 Beriman kepada Allah
 meliputi empat perkara:-

Beriman Allah wujud.

   Beriman kepada
   Rububiyah Allah.

    Beriman kepada
     Uluhiyah Allah.

     Beriman kepada asma’
      dan sifat-sifat Allah.
 BERIMAN ALLAH WUJUD.
 Mengakui wujudnya Allah s.w.t. adalah perkara
 fitrah bagi manusia.
Setiap perkara yang baru pasti ada yang
 membuatnya. Begitu juga dengan penciptaan
 makluk. Allah ialah Khalik dan ciptaan Allah itu
 dinamakan Makhluk. Mustahil bagi makhluk
 untuk menciptakan dirinya sendiri.
Peraturan alam semesta membuktikan bahwa
 alam semesta diatur oleh Pencipta yang Maha
 Esa. Planet-planet dan bintang-bintang beredar
 mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah
 s.w.t.
   BERIMAN KEPADA
   RUBUBIYAH ALLAH.
 Ertinya :-
 Dialah Rabb (Tuhan) yang Maha Esa tidak ada
 sekutu dan penolong bagiNya.
 Rabb ertinya dzat yang memiliki hak untuk
 mencipta, berkuasa dan hak untuk memerintah.
* Tidak ada pencipta yang hakiki, tak ada
 penguasa yang sebenarnya dan tidak ada yang
 berhak memerintah secara mutlak kecuali
 Allah.
        ‫۝‬ ‫أَالَ لَهُ اْلخْلق وْاألَمر‬
             َ ُ َ
          ُ ْ dan memerintah hanyalah hak
 Ingatlah, menciptakan
      Allah. – surah Al-A’raaf : 54
 ‫, والَّذين تَدعون من‬
 ِ      ِ                   ِ ََٰ
            ‫ذلكم اللَّهُ ربكم لَهُ اْلملك‬
             ِ      ُّ َ
  َ ُ ْ َْ َ     ُ َ     ُْ      ُُ
      ِْ ‫ِ ق‬
   ‫من َطمير۝‬       ُ ِْ َ َ ِ ُْ
            ‫دونِه ما يملكون‬
            َ       <

Ertinya: Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu
 kepunyaan-Nyalah kerajaan, dan orang-orang yang
kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-
      apa walaupun setipis kulit ari.
          – surah Fathir : 13
  Oleh itu orang-orang musyrik juga mengakui dan
 menyakini sifat rububiyah Allah. Meskipun mereka
   berlaku syirik terhadap sifat uluhiyah Nya.
 ‫: ‪Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Mukminun‬‬
           ‫,98- 48‬

                  ‫ِ‬
     ‫قل ِّمن اْألَرض ومن فيهآ إِن كنتُم تَعلَمون‬
     ‫ُْ ْ ْ ُ َ‬           ‫ُ لَ ِ ْ ُ‬
  ‫۝‬
                ‫َ‬   ‫ََ‬
                   ‫َ ِِ ُ‬
  ‫سيقُولُون للَّه ۚ قل أَفَالَ تَذكرون ۝ قل من رب‬
  ‫َ َّ ُ َ ُ ْ َ َّ ُّ‬                ‫ََ‬
           ‫َّ ٰ ِ َّ ْ ِ ُّ ْ ِ ْ ِ ِ‬
 ‫السمٰـوت السبع ورب العرش العظيم ۝ سيقُولُون‬
 ‫َ‬    ‫ََ‬       ‫َ‬    ‫َْ‬  ‫ََ‬      ‫ََ‬
‫ِ َ ِ ِ َ ُ ُ ُ ِّ‬               ‫ِ ِ ُْ‬
‫للَّه ۚ قل أَفَالَ تَتَّقُون ۝ قل منۚ بيده ملَكوت كل‬
       ‫>‬
              ‫َ‬  ‫َ ُْ‬
     ‫َ ْ ٍ و ُ َ ُ ِ ُ َ ال ُ َ ُ َ ل ِ إ ُ نت ْ ت ْ ل‬
‫شىء هو يجير و َ يجار ع َيه ِن ك ُم َع َمون ۝‬
   ‫ُ َ‬                      ‫َ‬
            ‫َ َق ل َ ِل ِ ُ ْ فأ َّٰ ت‬
     ‫سي ُوُون ل َّه ۚ قل َ َنــى ُسحرون ۝‬
       ‫ْ َُ َ‬
            Ertinya :
Katakanlah : Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua
 yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka
akan menjawab : Kepunyaan Allah. Katakanlah : Maka
apakah kamu tidak ingat? Katakanlah : Siapakah yang
 mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai
   ‘Arasy yang besar? Mereka akan menjawab :
 Kepunyaan Allah. Katakanlah : Maka apakah kamu
  tidak bertaqwa? Katakanlah : Siapakah yang di
  tanganNya berada kekuasaan atas segala sesuatu
 sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat
 dilindungi dari (adzab)Nya, jika kamu mengetahui?.
Mereka akan menjawab : Kepunyaan Allah. Katakanlah
 : (Kalau demikian) maka dari jalan manakah kamu
            ditipu?..
       BERIMAN KEPADA
      ULUHIYAH ALLAH.
Ertinya:-           Firman Allah dalam surah
  Allah sahaja yang     Al-Baqarah : 163
  berhak disembah dan    ‫وِالَـَٰـهُكم ِإلَـَٰ ٌ وحد ۖ َّ الَ ِإلَـَٰـهَ ِإالَّ وو‬
               َ ُ              ٌ ِ ََٰ ‫َ ُ ـه‬
  tidak ada sekutu                 ِ‫الر ْ الر‬
                     ‫َّ حمـَٰن َّ حيم۝‬
                         ُ     َُ
  bagiNya.         Ertinya : Dan Tuhan kamu
  Ilaah bermakna      ialah Tuhan yang Maha
  ma’luh yang seerti    Esa, tiada Tuhan (Yang
  dengan ma’bud yang    berhak disembah) selain
  disembah kerana      Allah, yang Maha Pemurah,
  perasaan cinta dan    lagi Maha Mengasihani.
  mengagungkanNya.
  Setiap yang dituhankan selain Allah untuk
  disembah, ketuhanannya adalah bathil.
  Firman Allah ,
                   َّ َ ُ َ َ ُ ‫ََٰ ِ َ َّ الل‬
   ‫ذلك بِأَن َّهَ وو اْلحق وأَن ما يدعون من دونِه وو‬
   َُ >
      ِ ُ ِ
             َ ُ َْ َ
  ‫البـَٰطل َن َّه وو العلى الك ِير ۝‬
     ‫ْ َ ِ ُ وأ َّ الل َ ُ َ ْ َ ِ ُّ ْ َ ب‬
    ُ                َ
  Ertinya : Yang demikian itu adalah kerana
  sesungguhnya Dialah (Sembahan) yang hak dan
  sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain
  Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah,
  Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. –
  surah Al-Hajj : 62
 Meskipun sembahan-sembahan tersebut dituhankan, tetapi secara
        hakiki tidak memiliki sifat Uluhiyah.

                             ِ ْ
  Allah berfirman tentang berhala iaitu Latta, Uzza dan Manat:
 ‫وءابآؤكم مآ أَنزل‬
 َ َ ْ َّ ُ ُ َ َ َ   ‫إِن هي إَِّ آل أَسمآء سميتُموهآ أَنتُم‬
            ْ  ْ َ ُ ْ َّ َ ٌ َ ْ     َ
             ٍ َٰ ْ ُ ِ َ ِ ُ ‫ل‬
           ‫ال َّه بها من سلطـن ۝‬

    :
Ertinya Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapa-bapa
 kamu mengada-adakannya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan
           pun untuk (menyembah)nya.
            – surah Al-Najm : 23

                    ٍ     ِ َِ ِ
     Firman Allah tentang Nabi Hud dan kaumnya :-

َ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ
‫وءابآؤكم ما نزل‬    ‫أَتُجٰـدلُوننى فــى أَسمآء سميتُموهآ أَنتُم‬
           ْ ْ َ ُ ْ َّ َ   َْ         َ
             ِ َ ُْ ِ َ ِ ُ
            ‫اللَّه بها من سلطٰـن‬
 Ertinya : Apakah kamu sekalian hendak berbantah denganku tentang
nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya,
   padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu?
Oleh sebab itu seluruh rasul mengatakan kepada kaumnya:-
‫۝‬    ‫ْ ُ ُ ْ ل َ ُ ْ ِّ ْ َ ٍ َ ْ ر‬
  ۚ ,ُ‫ﭐعبدوا ال َّه لَكم من إِلٰــه غي ُه‬
Ertinya : Sembahlah Allah, sekali-kali tiada sembahan bagimu
selain Dia. – surah Hud : 50
Akan tetapi orang Musyrik menolaknya dan mereka
menjadikan selain daripada Allah sebagai sembahan. Mereka
memohon kemenangan dan pertolongan daripada sembahan
mereka itu.
Allah menganggap batil terhadap sembahan tersebut dengan
dua sebab rasional :
(1) Tuhan-tuhan tersebut tidak memiliki sedikitpun sifat
Uluhiyah. Mereka hanya sekadar ciptaan yang tidak mampu
mendatangkan kemanfaatan dan menyingkir kemudharatan
bagi para penyembahnya, tidak mampu menghidupkan atau
mematikan penyembahnya serta tidak memiliki sedikitpun
kekayaan di langit mahupun di bumi dan tidak pula
berkongsi di dalamnya.
          Firman Allah :-

    ْ ُ ْ ُ َ ً ْ َ َ ْ َ ‫َ َ ُ ْ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ ً ال‬
‫وﭐتَّخذوا من دونه> ءالهة َّ يخلُقُون شيئا وهم يخلَقُون‬
 َ
         ُ ِ ْ َ َ ً ْ َ َ ‫َ َ ِ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ ًّا‬
َ‫والَ يملكونِ ألَنفُسهم ضر والَ نفعا والَ يملكون موتًا وال‬
  َ َْ َ
              ‫َ َ ة َ ال ُ ُ ًا‬
             ‫حيٰـوً و َ نشور ۝‬

 Ertinya : Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan
 selain daripadaNya (untuk disembah) yang tuhan-
tuhan itu tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka
 sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak)
   kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula
  mengambil) sesuatu kemanfaatan pun dan (juga)
 tiada kuasa untuk mematikan, menghidupkan dan
 tidak (pula) membangkitkan. – surah Al-Furqan : 3
  (2) Orang-orang Musyrik mengakui bahawasanya hanya
Allah Yang Maha Pencipta, yang di tanganNya kekuasaan
  segala sesuatu. Dialah yang menolong (makhlukNya)
tanpa ada yang membantuNya. Pengakuan ini sebenarnya
  secara tak langsung menunjukkan kewajipan untuk
  mengEsakan Allah dalam sifat UluhiyahNya, seperti
   pengakuan mereka terhadap sifat RububiyahNya.
     Firman Allah dalam surah Yunus : 31 – 32

  َّ ُ ِ ْ َ َّ ِ ْ َ ِ َ َّ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
‫قل من يرزقُكم من السمآء واألَرض أَمن يملك السمع‬
َْ
  ِّ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِّ َ ْ َ ِ َّ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ
 ‫واألَبصٰـر ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت‬
 َ
                        ِّ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ِ
 ‫من الحى ومن يدبر األَمر ۚ فَسيقُولُون ال َّه ۚ فَقل‬
 ُْ    ُ ‫َ ل‬      ََ     َ ْ ُٰ
          ُّ َ ْ ُ ُ ُّ َ ُ ‫َ ِ ُ ُ ل‬
 ‫أَفَالَ تَتَقُون ۝ فَذلكم ال َّه ربكم الحق ۚ فَماذا بعد‬
 ََْ   ََ                      َ َ َّ
      ‫الحق ِ َّ الض َـل ۚ َ َنــى ُصرُون ۝‬
         َ  ‫ْ َ ِّ إال َّ لٰ ُ فأ َّٰ ت ْ َ ف‬
Ertinya :
Katakanlah : Siapakah yang memberi rezki kepadamu
dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa
(menciptakan) pendengaran dan penglihatan dan
siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang
mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup,
dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka
mereka akan menjawab : Allah! Maka katakanlah :
Mengapa kamu tidak bertaqwa kepadaNya? Maka
Dzat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang
sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu
melainkan kesesatan, maka bagaimanakah kamu
dipalingkan (dari kebenaran)? ..
    BERIMAN KEPADA ASMA’ DAN
     SIFAT-SIFAT ALLAH.
  Iaitu dengan
  menetapkan apa yang
                 ۖ ‫وِلَّه األَسمآء اْلحسنى فَادعوهُ بِهَا‬
                      ُ ِْ َِْ ُ ُ ََِّ ْ
                                   ِ‫ِ ل‬
                 ِ ‫أ ــئ‬
                 <‫وذر ا الذين يلحدون فى َسمَٰ ِه‬
  ditetapkan Allah untuk
  Dzatnya yang terdapat
                    َْ     َ ُ ُْ َ   ‫َ َُ و‬
  dalam kitab Allah dan
  Hadith RasulNya yang         َ ‫َُ ْ َ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َل‬
                  ‫سيجزون ما كانوا يعمُون ۝‬
  layak bagiNya tanpa     Ertinya : Hanya milik Allah Asma’ul
  tahrif (mengubah),      Husna maka bermohonlah kepadaNya
  ta’thil (meniadakan),    dengan menyebut Asma’ul Husna itu
  takyif (menanyakan      dan tinggalkanlah orang-orang yang
  bagaimana) dan tamtsil    menyimpang dari kebenaran dalam
  (menyerupakan asma      (menyebut) nama-namaNya, nanti
  dan sifatNya dengan     mereka akan mendapat balasan
  asma dan sifat        terhadap apa yang telah merka
  makhluk).Allah        kerjakan.
  berfirman, – surah Al-
  A’raaf : 180
   Ada dua golongan yang tersilap dalam
1.  Golongan yang masalah ini:
   mengingkari     a.  Alasan tersebut batil kerana menimbulkan
   Asma’ dan Sifat      pertentangan di dalam kalam Allah, di mana Allah
   Allah atau        sendiri telah menetapkan bagi diriNya nama-nama
   sebahagian        dan sifat-sifat. Allah juga menafikan bahawa nama-
                nama dan sifat-sifat tersebut serupa dengan makhluk.
   darinya dengan      Jika seperti yang mereka katakan, maka terjadilah
   alasan bahawa       pertentangan dalam kalam Allah. Ini bererti bahwa
   menetapkan        ayat-ayat Al-Quran saling mendustakan (dan ini tidak
   Asma’ dan Sifat      mungkin).
   bagi Allah bererti  b.  Jika terdapat pada dua benda yang sama dalam nama
   menyerupakan       dan sifatnya, maka tidak bererti ia sama pula dalam
                bentuk dan hakikatnya. Anda melihat dua orang yang
   Allah dengan       sama-sama memiliki pendengaran, penglihatan dan
   yang lainnya,       mampu bercakap, tetapi hal itu tidak mengharuskan
   yakni dengan       keduanya sama dalam hal penglihatan dan
   makhlukNya.        percakapan. Kita juga menyaksikan binatang-
                binatang memiliki tangan, kaki dan mata, akan tetapi
  Alasan ini jelas     hal itu tidak memestikan tangan, kaki dan mata
   tidak benar jika     binatang-binatang tersebut serupa. Jika di antara
   ditinjau dari       makhluk tampak nyata berbeza walaupun nama-nama
   beberapa aspek:      dan sifat-sifatnya serupa, maka tentu perbezaan antara
                Khaliq (Dzat yang menciptakan) dengan makhluk
                (dzat yang menciptakan) lebih tampak nyata dan
                jelas.
2. Golongan yang menetapkan Asma’ dan Sifat tetapi dengan
    menyerupakan Allah dengan makhlukNya. Mereka
   menyangka, yang demikian itu sesuai dengan maksud dan
   petunjuk nas (Al-Quran dan Hadith), kerana Allah tidak
  menyeru kepada hambaNya melainkan dengan bahasa yang
  mereka fahami. Ini jelas pendapat yang batil kerana hal-hal
              di bawah ini.

   *  Persamaan Allah dengan makhluk bertentangan
  dengan logik dan syariat dan tidak mungkin terdapat dalam
     nas Al-Quran dan Hadith kerana hal ini batil.
   * Allah menyeru kepada hambaNya dengan kalimat
   yang boleh difahami makna dasarnya. Adapun hakikat
  sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui secara tepat,
   apalagi yang berhubungan dengan Dzat dan SifatNya.
    Apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwa Dia
mendengar maka maknanya boleh diketahui iaitu
penangkapan terhadap suatu, tetapi hakikat pendengaran
tersebut bagi Allah tidak kita ketahui kerana sifat
pendengaran di antara makhluk saja terdapat perbezaan.
Apakah lagi perbezaan antara pendengaran Khalik dengan
makhlukNya, tentu lebih jauh dan nyata.

    Jika Allah menyebutkan, Dia beristiwa (bersemayam)
di atas ’Arasy, maka makna bersemayam boleh kita ketahui,
tetapi hakikat bersemayamnya Allah di atas ’ArasyNya tidak
boleh kita ketahui kerana perbezaan bersemayam di antara
makhluk sangatlah nyata. Tidaklah sama orang yang duduk
di kerusi yang empuk dengan orang yang duduk di unta yang
susah hendak dikendalikan. Jika antara makhluk saja
terdapat perbezaan maka tentu perbezaan antara Khaliq
dengan makhluk jauh lebih jelas dan nyata.
   KALIMAH SYAHADAH :
     ,‫أَشهد أَن الَ إِلَٰــه إِالَّ اللَّه‬
            َ      ْ َُ ْ
   . ‫وأَشهد أَن محمدا رسول اللَّه‬
        ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ ُ َ ْ َ
  Dua kalimah syahadah yang kita ucapkan
  mengandungi pengakuan, pengiktirafan dan
  penerimaan kita tentang:
  1. Ketuhanan Allah s.w.t. yang Maha Esa,
  Maha Agung dan Maha Berkuasa yang
  berhak disembah dan ditaati.
  2. Nabi Muhammad s.a.w. adalah Rasul yang
  semestinya dijadikan ikutan.
   SYARAT-SYARAT LAA ILAAH
      ILLALLAH.
 Kalimah syahadah mengandungi tujuh syarat.
1. Mengetahui makna kalimah laa ilaaha illallah, firman
  Allah surah Muhammad ayat 19.
           .ُ َّ  َّ ‫أَنهَ آل ِإلَـَٰـه ِإ‬
           ‫الله‬  ‫َ ال‬        ُ َّ  ‫فَاعلَم‬
                            ْ ْ    
 Ertinya : Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada
  tuhan (Yang Hak) melainkan Allah.
2. Yakin dengan makna kalimah syahadah, firman Allah surah
  Al-Hujuraat : 15
         َّ ِ ُ َ َ ِ ‫َّ َ ُ ْ ِ ُ َ ال ِ ْ َ َ َ ُ ْ الل‬
  .‫ِإنما اْلمؤمنون َّذين ءامنوا بِ َّه ورسوِله< ثُم لَم يرتَابوا‬
   ُْ َْ                              
  Ertinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman
  hanylah orang-orang yang beriman kepada Allah dan
  rasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu.
3. Qabul (terima) atau akur bahwa melakukan ibadah hanya
 kepada Allah. Barangsiapa yang mengucapkan syahadah
 tetapi dia tidak mengakui bahwa hanya kepada Allah dia
   beribadah, maka dia termasuk dalam golongan yang
  difirmankan Allah dalam suruh Al-Shaaffaat : 35 -36.
‫ويقُولُون أَئِنا‬
 َّ َ َ َ     ‫۝‬‫ِإنهُم كانوا إذاقيل لَهُمَ آل إلَـَٰـهَ ِإ َّ َّهُ يستَكبِرون‬
          َ ُ ْ ْ َ ‫َّ ْ َ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ال الل‬
            ِ ُ ْ َّ ِ ِ َ ِ َ‫لتارُ و َ ِ َت‬
          ‫َ َ ِ ك ا ءاله ِنا لشاعر مجنون ۖ۝‬
                             ْ
 Ertinya : Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan
 kepada mereka : Laa ilaaha illallah (Tiada Tuhan yang
berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan
diri. Dan merka berkata: Apakah sesungguhnya kami harus
 meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang
           penyair gila.
  4. Inqiyad (patuh) terhadap suruhan Allah, firman Allah surah
              Lukman : 22
 ‫وجهَهُ, إلَى َّه ووو محسن فَقَد استَمسك ِاْلعروة‬
 ِ ْ ُ ‫ْ ِ الل ِ ُ ْ ِ ٌ ِ ْ ْ َ َ ب‬
  َ            ُ َ َ        َ
                                   ِ
                                   ‫ومن يسلم‬
                                   ْ ُْ ََ
                  ‫ْ ُ ثق‬
             ‫الو ْ َـَٰـى ۖ ۝‬
 Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
 dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah
    berpegang kepada simpulan / ikatan tali yang kukuh.
 5. Shidq (jujur) mengucapkan kalimah syahadah dari dalam hati,
          sabda Nabi Muhammad s.a.w.
 ِ ْ ِ             َّ َ َّ َ َّ َّ            ْ َ ِ
‫مَا من أَحد يَشهَدُ أَن الَ ِإلَهَ ِإال الله وأَن مُحمدًا عَبْدُهُ ورسُولُهُ صدقًا من‬
        ََ                      ْ
             ِ َّ ‫ق ِ ِ ِ َّ َر َ َّ ع‬
            .‫َلْبه إال ح َّ مهُ الله َلَى النار‬
 Sesungguhnya yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak
melainkan Allah dan bahwa Muhammad ialah hamba dan utusanNya
  secara jujur dari dalam hatinya, Allah mengharamkan neraka
         untuknya. HR Bukhari dan Muslim.
 6. Ikhlas ertinya membersihkan amal dari segala perbuatan
 syirik, tidak mengucapkan kalimah syahadah kerana tujuan
       duniawi. Sabda Nabi Muhammad s.a.w ;
‫ِإن اللَّهَ حرم علَى النار من قال الَ ِإلَـهَ ِإالَّ اللَّه , ي ْبتَغى بِذِلك وجه‬
ََْ َ َ ِ َ                    َ َ ْ َ ِ َّ َ َ َّ َ   َّ
                      .‫اللَّه‬
 Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang
mengucapkan laa ilaaha illallah ( dengan ikhlas dari hatinya)
    kerana mengharapkan melihat wajah Allah.
         HR Bukhari dan Muslim.
7. Mahabbah, cinta pada kalimah syahadah, faham maknanya
  dan mengamalkannya dan mencintai orang lain yang juga
  menyembah Allah. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-
          Baqarah ayat 165.
          ۖ ‫والَّذين ءامنوا أَشد حيا ِِللَّه‬
           ِ ِ ًّ ُّ َ ُ
                ُ    ََْ َ َ
                        ِ
 Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah.
     FENOMENA KEKUFURAN YANG
     MEMBATALKAN SYAHADAH.
  Said Hawa di dalam bukunya Tuntutan Syahadah dan
  Gejala Murtad merumuskan dua puluh gejala kekufuran
  yang membatalkan syahadah; di antaranya:
  Bertawakal dan bergantung harapan selain pada Allah
  Ta’ala.
  Menjalankan hukum selain hukum Allah atau tidak
  menggunakan hukum Allah sebagai rujukan dalam semua
  masalah.
  Membenci atau menentang salah satu ajaran Islam atau
  seluruh ajaran Islam.
  Mencintai kehidupan dunia melebihi kecintaan terhadap
  akhirat (cinta dunia) dengan menjadikan dunia sebagai
  tujuan utama serta merupakan segala-galanya dalam
  kehidupan.
  Menghina mana-mana kandungan Al-Quran atau Al-
  Sunnah atau orang alim yang menegakkan Islam atau
  memperolok-olokkan hukum Allah atau syariatNya.
  Menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau
  sebaliknya.
  Tidak beriman dengan seluruh sumber hukum
  daripada Al-Quran dan Al-Sunnah.
  Tidak beradab dengan Rasulullah.
  Tidak beriman dengan syari’at Allah dengan
  sebenarnya serta mengingkari nama-nama dan sifat-
  sifat Allah.
  Melakukan sesuatu ibadah atau amalan bukan kerana
  Allah seperti sujud atau menyembah bukan kerana
  Allah , sujud dan tawaf di tempat selain Kaabah.
GEJALA YANG MEROSAKKAN
     IMAN.

      SYIRIK


 MURTAD        KUFUR
      GEJALA  FASIQ      NIFAQ
      GEJALA SYIRIK.
  Syirik merupakan gejala negatif yang
  menafikan ’aqidah tauhid.
  Secara ringkasnya, syirik bermaksud apa
  sahaja kepercayaan, fahaman, ideologi,
  amalan, perbuatan , kata-kata yang
  mengandungi unsur-unsur menjadikan ,
  menyatukan dan menyembah atau
  menyerahkan diri kepada Tuhan yang lain di
  samping Allah Ta’ala.
       GEJALA SYIRIK.

            SYIRIK


    SYIRIK BESAR         SYIRIK KECIL
  (SYIRIK AL-AKBAR)      (SYIRIK AL-ASGHAR  Syirik besar boleh menyebabkan seseorang itu
  terkeluar daripada Islam sedangkan syirik
  kecil tidak.
                        Contoh syirik kecil:-
Contoh syirik besar:-               Ria’ dan takbur.
 Memuja dan menyembah selain Allah        Bersumpah
 seperti menyembah patung, batu dan        dengan nama
 pokok.                      selain Allah
 Memuja dan menyanjung orang-orang yang
                          Ta’aala.
 mempunyai kelebihan luar biasa seperti      Menggunakan
 wali.                      tangkal dan
                          jampi yang
 Meminta pertolongan atau perlindungan      bukan daripada
 daripada jin atau orang halus melalui      lafaz Al-Quran
 bomoh atau melalui cara-cara yang tertentu    dan Hadith atau
 seperti puja pantai dan puja padi.        bersumber
                          daripadanya
 Mengambil berkat daripada sesuatu benda,
                          untuk menolak
 tempat atau kubur.                bala atau
 Percaya pada ramalan ahli nujum seperti     gangguan jin.
 horoskop dan astrologi yang dikenali
 dengan nama ilmu bintang (zodiac).
            Akibat Syirik.
  Terkeluar daripada Islam.
  Mendapat dosa besar yang tidak diampunkan Allah Ta’aala.
  Amal baik menjadi sia-sia.
  Tidak akan dapat masuk ke syurga.
  Allah telah berfirman dalam surah Al-Ma’idah : 72

   ۖ ‫من يشرك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّهُ علَْيه اْلجنةَ ومأوـهُ النار‬
    ُ َّ ََٰ ْ َ َ َّ َ ِ َ       َ َّ َ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ    
  Ertinya : Sesiapa yang syirik terhadap Allah, maka sesungguhnya
  Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah
  neraka.
  Firman Allah dalam surah Al-An’am pula ayat 88,
       .‫ولو أَشركوا لَحبِط ع ْنهُم ما كانوا يعملُون‬
        َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ       
  Ertinya : Dan kalau mereka sekutukan (Allah dengan sesuatu
  yang lain) nescaya gugurlah dari mereka, apa yang mereka telah
  lakukan (dari amal-amal yang baik).
      GEJALA KUFUR.
 Kufur dapat difahami sebagai mengingkari aqidah
 tauhid, tidak mahu menerima Islam atau tidak mahu
 beriman dengan menolak atau mendustakannya.
 Orang yang mengingkari aqidah tauhid
 keseluruhannya atau sebahagiannya dihukum sebagai
 kafir.
 Keingkaran itu sama ada dengan keyakinan atau
 kepercayaan, kata-kata, tulisan, tindakan atau
 perbuatan.
 Kufur terbahagi kepada kufur besar (kufur al-Akbar)
 dan kufur kecil (kufur al-Asghar).
  Kufur besar ialah kufur iktiqad yang boleh menyebabkan seseorang
  itu terkeluar daripada Islam. Contohnya:
  Kufur bohong (kufr al-takzib) : Pembohongan terhadap Islam, al-
  Quran & al-Hadith keseluruhan atau sebahagiannya.
  Kufur enggan (kufr al-Iba’i): Menolak ajaran Islam, al-Quran & al-
  Hadith sebab sombong & bongkak seperti kesombongan Iblis &
  golongan Orentalis.
  Kufur ragu-ragu ( kufr al-Dzan wan al-Syak) : Ragu-ragu
  kebenaran ajaran Islam, al-Quran & al-Hadith seperti ragu terhadap
  perlaksanaan hukum Islam.
  Kufur tidak peduli (kufr al-I’radh) : Sikap tidak menghiraukan
  kebenaran ajaran Islam & tidak mengamalkannya.
  Kufur munafiq (kufr al-Nifaq) : Sikap pura-pura Islam &
  melakukan ajaran Islam sedangkan pada hakikatnya tidak percaya
  pada Islam.
  Kufur ingkar (kufr al-Juhdi) : Sama ada mengingkari keseluruhan
  ajaran Islam & apa sahaja yang terkandung di dalam al-Quran &
  al-Hadith.
Kufur kecil itu merupakan kufur amalan atau maksiat
 yang tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar
 daripada Islam.
 Contohnya:
 Kufur nikmat (kufr al-Ni’mah).

 Kufur amalan atau Kufur maksiat (kufr al-Amal).

 Melaksanakan hukum selain hukum Allah sedangkan
 ia percaya kepada hukum-hukum Allah.

AKIBAT KUFUR.
 Terkeluar daripada Islam dan sesat.
 Berdosa besar dan akan ditempatkan di dalam neraka.

 Hidup dalam keadaan gelisah sekalipun pada lahirnya
 mereka senang.
          GEJALA NIFAQ.
  Nifaq iaitu sifat orang munafiq yang      Cth nifaq kecil:
  bermaksud orang Islam menzahirkan Islam
  dengan sebutan atau perbuatan, tetapi kufur di 1 Cakap bohong.
  dalam hati.                   2. Belot
  Dengan kata-kata lain orang yang berpura-    3.Menyalahi janji.
  pura Islam.                   4.Mengkhianati
  Nifaq terbahagi kepada nifaq besar dan kecil.   amanah.
  Contohnya :                   5.Melakukan
                           tindakan yang
  Membohongi Rasulullah iaitu tidak percaya
                           melampau batas
  kepada Rasul atau ajaran yang           yang wajar.
  disampaikannya.
  Memarahi atau membenci Rasul atau ajaran
  yang disampaikannya.
  Gembira melihat Islam atau orang-orang
  Islam tewas atau membenci dan tidak senang
  dengan kemenangan Islam atau orang Islam.
    AKIBAT DAN BAHAYA ORANG
        MUNAFIQ.
  Orang munafiq seperti musuh dalam selimut, mereka itu
  berbahaya kerana bersikap talam dua muka dan gunting
  dalam lipatan.
  Aqidah mereka menyeleweng, hati mereka ragu, ingkar,
  hasad dan dengki. Mereka menabur fitnah untuk
  menghancurkan Islam dan umat Islam.
  Mereka pandai membuat tipu daya dan helah dan pandai
  memperdaya dan mempersona dengan kata-kata manis dan
  logik.
  Mereka menganjurkan perbuatan atau aktiviti mungkar dan
  menghalang orang membuat aktiviti makruf.
  Mereka gembira atas bala dan kegagalan orang Islam yang
  mahu melaksanakan tuntutan Islam dan mereka membenci
  dan dengki terhadap kejayaan Islam dan umat Islam.
          GEJALA FASIQ.
 Fasiq bermaksud orang yang ingkar atau memandang ringan akan
  suruhan dan larangan Allah s.w.t. Dia percaya kepada ajaran Islam
  tetapi tidak mengamalkannya atau mentakwil hukum mengikut fikiran
  atau selera sendiri. Contoh fasiq;
 Meringan-ringankan kewajipan seperti solat dan zakat.

 Memandang remeh akan suruhan dan larangan Allah s.w.t, begitu juga
  terhadap suruhan Rasulullah s.a.w.
 Menganggap maksiat sebagai perkara biasa dan redha terhadapnya.

 Melakukan ibadah dan juga melakukan maksiat.
 Banyak mengeluh dan tidak sabar menerima ujian Allah serta tidak
  bersyukur kepada Nya.
 AKIBAT FASIQ.
1. Menyebabkan kufur jika melibatkan soal aqidah seperti mengutamakan
  kata-kata orang yang berpengaruh dan mengenepikan hukum Allah dan
  Rasulnya.     2.Menjatuhkan maruah Islam dan umat Islam.
3. Menyebabkan seseorang itu terjebak di dalam kancah ma’siat dan
  mendapat dosa.
4.Menjadikan amalan sia-sia sebab mencampuradukkan yang hak dengan
  yang batil.
      GEJALA MURTAD.
  Murtad bermaksud keluar meninggalkan Islam dan
  menganut agama lain.
  Gejala ini merupakan gejala yang berbahaya, mengancam
  kesucian dan keutuhan Islam sebagai al-Din.
  Murtad boleh berlaku dengan salah satu daripada tiga
  cara:-
            Dengan perkataan


        Dengan I’tiqad
                 Dengan perbuatan
        Atau keyakinan
 TANDA-TANDA     AKIBAT MURTAD.
 MURTAD.       Terkeluar daripada Islam.
Tanda-tanda zahir   Dihukum dengan hukuman
 seperti mencaci    bunuh kecuali bertaubat.
 Nabi Muhammad     Dikutuk oleh Islam dan akan
 s.a.w.        kekal di dalam neraka selama-
Ingkar kepada     lamanya.
 hukum yang       Menjatuhkan maruah Islam.
 diwajibkan atau    Mayatnya tidak boleh
 diharamkan oleh    dimandikan, dikafankan dan
 Islam dengan dalil  ditanam di perkuburan Islam.
 qat’i seperti
 mengingkari      Ia tidak boleh menerima pusaka
 perintah wajib    dan hartanya tidak boleh
 solat.        dipusakai oleh orang Islam.
 LATIHAN /
  AKTIVITI
BERKUMPULAN

								
To top