Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PLAN MANAGERIAL OPERATIONAL PENTRU ANUL SCOLAR 2009-2010 by g820Y0

VIEWS: 559 PAGES: 42

									                   PLAN MANAGERIAL OPERATIONAL
                     ANUL ŞCOLAR 2011-2012

     I. CADRUL GENERAL DE ACTIVITATE

   Conceperea şi proiectarea activităţii generale de învăţământ, la nivelul unităţii şcolare pentru anul
şcolar 2011– 2012 a avut în vedere următoarele aspecte cu caracter de orientare şi fundamentare a
managementului de ansamblu al instituţiei, a politicilor şi programelor prioritare

VIZIUNEA
    Prin valorizarea propriilor experienţe profesionale în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali
implicaţi în educaţie şi formare-profesională, şcoala va urmări formarea unui absolvent autonom,
responsabil, competent profesional, care să corespundă standardelor de valori ale cetăţeanului european.
MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

Onorându-şi statutul de Şcoală Europeană unitatea noastră oferă tinerilor servicii educaţionale bazate pe
responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor la un înalt standard de calitate, în contextul naţional şi
european, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă
cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere.
Unitatea şcolară îşi fundamentează activitatea, valorificând ideile cuprinse în principalele acte
normative referitoare la domeniul educaţiei din România, asigurând aplicarea Legii calităţii în
învăţământ, elaborată de M.Ed.C.T. şi corelată cu programele de dezvoltare locală şi judeţeană.

  II.1. ACTE NORMATIVE
         Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale
         Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
         nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţie
         Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
         Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
         Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind
         organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 –
         2012
         ORDIN Nr. 5218 din 29 august 2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
         bacalaureat – 2012
         ORDIN Nr. 5220 din 29 august 2011privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
         învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012 - 2013
         Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţa pentru
         evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
         ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
         continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
         Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei,
         Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de
         învăţământ preuniversitar.
         ORDIN Nr. 5565 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
         actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ
         preuniversitar
         Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2010-2011
1
     III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN


                       ANALIZA SWOT

       PUNCTE TARI (Strengths)             PUNCTE SLABE (Weaknesses)
     Profesorii dovedesc o bună cunoaştere       Monitorizarea şi evaluarea permanentă
a curriculumului şi îşi adaptează strategiile de       a performanţei şcolare este realizată
predare învăţare în funcţie de standardele de        parţial şi lipsa implementarii imediate a
pregătire   profesională,   nevoile   elevilor,    măsurilor de îmbunătăţire a rezultatelor
rezultatele la testele iniţiale şi de progresul       învăţării;
elevilor.                          Feed-back-ul din partea elevilor şi a
     Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi      factorilor interesati nu este realizat
a modurilor de organizare a învăţării se face        permanent şi nu este suficient utilizat
astfel încât elevii să fie angajaţi în eforturi cu      pentru îmbunătăţirea activităţii;
valoare formativă care să se asocieze cu           Insuficienta implicare a elevilor în
interesul de a învăţa                    asumarea propriul proces de invatare,
     Cadrele didactice au colaborat în         în evaluarea progresului pe care îl
alegerea manualelor alternative, culegeri de         realizează;
texte, de exerciţii şi probleme, atlase, în funcţie     Multiplicarea cazurilor de violenţă fizică
de filieră, profil şi colectivele de elevi ale        şi verbala a elevilor, manifestare a unor
claselor;                          comportamente deviante;
     Profesorii sunt preocupaţi de crearea       Slaba motivaţia scăzută a elevilor de la
unei atmosfere generale de securitate şi           învăţământul liceal ruta progresivă
încredere în clasă, de încurajarea succeselor        profilul   tehnologic  pentru  propria
fiecărui elev, de crearea unui flux de simpatie       educaţie    şi formare profesională,
între profesor şi elev;                   concretizată prin rezultate şcolare
     75% dintre profesori folosesc metode        scăzute şi absenteism ridicat ;
adecvate pentru a construi secvenţe instructive       Monitorizare scăzută a absolvenţilor
bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi      privind viitorul traseu profesional;
interesul elevilor şi a stimula performanţele, a       Monitorizarea, controlul şi evaluarea
crea o atmosferă prielnică studiului, a doza         scazuta a activitatii unor compartimente
dificultăţile pentru a putea dezvolta strategii de      şi comisii, conform Planului de
rezolvare a problemelor ;                  îndrumare şi control, in vederea
     75% dintre profesori folosesc metode        respectării standardelor de calitate.
alternative de evaluare, stabilite la nivelul fiecărei    Preocuparea scăzută a personalului
catedre, urmărind promovarea egalităţii şanselor       didactic de a aborda strategii didactice
şi evitarea unor atitudini discriminatorii;         specifice unui învăţământ incluziv pentru
     Există o preocupare a cadrelor didactice      toţi elevii
pentru formarea continuă prin obtinerea gradelor       Insuficientă monitorizare a activităţii
didactice si prin participarea la cursuri de         didactice a cadrelor didactice care
formare derulate la nivel local, naţional şi         utilizează strategii didactice centrate pe
european, activităţi metodice la nivelul şcolii şi      elev şi pe rezultate
judeţului                          Slaba    implementare,   monitorizare,
 Derularea unui număr ridicat de proiecte          analiză şi îmbunătăţire a procedurilor
educaţionale şi de formare profesională (          sistematice de revizuire a predării,
proiecte Leonardo da Vinci. IVT, VETPRO,           instruirii practice şi învăţării şi de
retele parteneriale Comenius, reţele parteneriale      îmbunătăţire a rezultatelor elevilor;
POSDRU, parteneriate multilaterale Gruntdvig ,        Slaba implicare a părinţilor, a agenţilor
mobilităţi individuale)                   economici şi a Consiliului local în
   Dezvoltarea unor parteneriate interne         procesul educaţional    şi de formare
(agenţi economici, administraţie locală, ISJ,        profesională.
CCD, CAP, poliţie, AJOFM, etc.) şi externe
(unităţi similare din ţări UE) eficiente (sursa:
documentele şcolii).
 Promovarea     unei   oferte  educaţionale
adaptată PRAI, PLAI, cerinţelor şi intereselor
elevilor (sursa: documentele şcolii);
 Gestionarea eficientă a bugetului alocat


2
  Plan de şcolarizare realizat 100%
  plan de îmbunătăţire realizat pentru punctele
 slabe considerate prioritare la nivelul şcolii
  rezultate şcolare şi rezultate la olimpiade şi
 concursuri şcolare      bune şi foarte bune
 (sursa:situaţiile statistice, diplome);
  promovarea imaginii şcolii la nivel local,
 naţional,european    prin  activităţi specifice
 (întâlniri specifice, materiale informative, site -ul
 şcolii, colaborarea cu profesori din şcoli din UE
 etc. (sursa: produse finale de proiect, Cartea de
 onoare a şcoli, panouri informative etc.)

     OPORTUNITĂŢI (Opportunities)                  AMENINŢĂRI (Treats)

  unitatea şcolară este singura din localitate        scăderea populaţiei şcolare în următorii 10
 care prezintă o ofertă educaţională şi de formare     ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de
 profesională din domeniul tehnic si servicii,       3% pe an;
 diversificată si solicitată pe piaţa muncii locale;     scăderea ponderii unor domenii de
  susţinerea materială şi financiară a unităţii      activitate în zonă (mecanică, textile) cu potenţial
 şcolare de către Consiliul Local şi administraţia     scăzut de angajare a absolvenţilor;
 locală prin dezvoltarea acti-vităţii de colaborare      dezinteres manifestat de elevi pentru
 şi parteneriat;                      educaţie şi formare profesională;
  posibilitatea accesării fondurilor europene pe       migraţia tinerilor spre un loc de muncă din
 bază de proiecte şi programe finanţate;          ţări UE care nu necesită calificare profesională;
  trendul ascendent a domeniului de activitate        orientare şcolară a absolvenţilor de
 –servicii, conduce la creşterea şanselor de        gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei
 ocupare a unui loc de muncă a absolvenţilor.        preconcepute;
  generalizarea instrumentelor de asigurare a        resurse financiare insuficiente pentru
 calităţii în educaţie, cu implicaţii benefice asupra    dezvoltarea materială, pentru motivarea şi
 formării cadrelor didactice şi a nivelului de       stimularea personalului didactic;
 pregătire profesională a elevilor.              menţinerea    unei   rate  crescute    a
  creşterea autonomiei instituţionale, aplicarea      absenteismului şcolar şi a mediocrităţii
 principiilor descentralizării instituţionale .       rezultatelor şcolare la elevii de al profilul tehnic
  implicarea activă a comunităţii locale în viaţa
 şcolii;
  creşterea ofertei de formare continuă internă
 şi externă a personalului didactic şi auxiliar.
  unitatea şcolară dispune de un număr ridicat
 de metodişti ISJ, profesori formatoriRezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare
   Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei muncii şi
economiei judeţene şi locale şi oferta de educaţie şi formare profesională .
   Analiza demografică indică scădere a populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de vârstă,
însoţită de îmbătrânirea populaţiei.
   Constatările demografice recomandă măsuri pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de
calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională cu accent pe
calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor, optimizarea resurselor.
   De asemenea, şcolile trebuie să-şi intensifice colaborarea în reţea şi să-şi diversifice oferta de
servicii, în special prin formarea adulţilor, pentru compensarea pierderilor de populaţie şcolară.
    Din analiza mediului economic judeţean se constată diversitatea activităţilor economice, avansul din
  ultima perioadă al serviciilor faţă de industrie şi al invăţămîntului tehnologic in favoarea celui teoretic.
  Totodata trebuie avut in vedere situaţia economiei în momentul actual moment de criza economică la nivel
  internaţional şi mult mai accentuat la nivel naţional.
  In aceste condiţii scade motivaţia elevilor pentru a urma un traseu de specializare într -un domeniu
  profesional existînd tendinţa de a urma un profil teoretiic.
  În paralel cu restructurările din industrie care au afectat firmele mari, a crescut numărul şi personalul

3
   disponibilizat din întreprinderile mici şi mijlocii şi sectorul bugetar.
     Capitolul privind educaţia şi formarea profesională analizează contextul european şi naţional,
precum şi principalii indicatori care definesc contextul educaţional, evoluţia populaţiei şcolare,
cheltuielile/elev, situaţia resurselor umane din învăţământul profesional şi tehnic, condiţiile de învăţare
(baza materială), cheltuielile medii alocate/elev, numărul de elevi care revin unui profesor, implicaţiile
descentralizării funcţionale şi importanţa implicării partenerilor sociali, gradul de acoperire al serviciilor
de orientare şi consiliere, opţiunile elevilor pentru ÎPT, evoluţia ratelor de cuprindere în educaţie şi de
abandon şcolar, ratele de tranziţie pe niveluri educaţionale etc. O analiză detaliată este dedicată
ofertei curente pentru formarea profesională iniţială prin ÎPT, constatându-se progresul rezultat pe baza
exerciţiilor de planificare strategică (PRAI şi PLAI) anterioare, dar şi unele aspecte care trebuie
îmbunătăţite în continuare. Este analizată de asemenea implicarea şcolilor în formarea adulţilor.
     Corelarea concluziilor desprinse din analizele destinate pieţei muncii şi economiei judeţene, cu
constatările din analiza ofertei curente a sistemului TVET, a condus la conturarea unor priorităţi şi
acţiuni pentru dezvoltarea viitoare a formării profesionale prin instituţiile şcolare .
    Pe baza acestor concluzii, sunt identificate priorităţi la nivelul unităţii şcolare 2011-2012:
   Creşterea calităţii procesului     de   predare-învăţare-evaluare, a serviciilor
  educaţionale (curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;
   Formarea continua şi perfecţionarea profesională a personalului didactic Creşterea
  numărului de cadre didactice care aplică metode activ - participative-formative ( învăţarea
  centrată pe elev, învăţare centrată pe competenţe, învăţare incluzivă etc).
   Asigurarea unui management eficient a echipei manageriale din şcolă (directori, directori
  adjuncţi, membri ai Consiliului de Administraţie), dezvoltarea managementului în
  perspectiva asigurării autonomiei instituţionale şi descentralizării sistemului educaţional
   Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţa de pe piaţa muncii, raportare la nevoile
  de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, perspectiva de dezvoltare a domeniilor
  profesionale cuprinse în PAS, PLAI, PRAI, politica strategică naţională de dezvoltare
  durabilă, de asigurare a coeziunii economice şi sociale
   Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesională a adulţilor
   Asigurarea şanselor egale în educaţie si formarea profesională
   Deschiderea şcolii către comunitate, dezvoltarea colaborării şi parteneriatului în plan intern
  şi internaţional.
   Implicarea unităţii şcolare în accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea
  unor proiecte comunitare la nivel naţional şi internaţional.
   Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi imaginii
  şcolii.
   Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico-
  materială pentru desfăşurarea procesului educaţional;

PARTEA a 3 a – PLANUL DE ACTIUNE ŞI PLANURI OPERAŢIONALE

3.1. Obiectivele şi ţintele şcolii pentru perioada 2010 -2013

OBIECTIV 1:
 Reducerea absenteismului şi a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unităţii şcolară
Ţinte strategice 2011-2013
- Reducerea cu 10% a numărului de absente si a cazurilor de abateri disciplinare în perioada
2011-2013
- Reducerea cu 5 % a numărului de absente si a cazurilor de abateri disciplinare în anul şcolar
2011-2012.

OBIECTIV 2
Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare
profesionala iniţială a elevilor
Ţinte strategice 2011-2013
- Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 5 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii
educaţiei în unitatea şcolară
- Imbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor prin cresterea cu 5 % a rezultatelor la evaluarile de
parcurs şi finale până în 2013

OBIECTIV 3
Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educatie şi formare profesionala la cerinţele pieţii
muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locala ,

 4
naţională şi europeană;
Ţinte strategice 2011-2013:
1.Consilierea elevilor prin activităţi specifice de OSP pentru orientarea catre o carieră în
domeniul ştiinţelor şi tehnologiei
2 Promovarea ofertei educaţionale la nivel local şi zonal prin prezentarea specializărilor şi a
beneficiilor aduse absolvenţilor cu privire la oportunităţile de inserţie socială, profesională şi
de formare profesională pe domenii din profilul tehnologic cu trend crescător pe termen scurt
mediu şi lung
Exp.domeniul servicii de la procentul 3,75% în 2006 la 10% în 2013

OBIECTIV 4
-Imbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere
în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară
Ţinte strategice 2011-2013:
- Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel
încât cel puţin 70% din totalul de personal angajat sa acumuleze numărul minim de credite
profesionale transferabile (90 ) pana în anul 2013.

OBIECTIV 5
 Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevii din mediul urban şi
rural (din oraşul Fălticeni şi zona aferentă) şi pentru elevii cu CES.
 Ţinte strategice 2011-2013:
 - Creşterea cu 10 % a numărului de absolvenţi care provin din mediul rural cu calificări de nivel
 3 în 2012 faţă de anul 2010 şi integrarea în mediul şcolar în proportie de 80 % a elevilor cu
 CES
 - Formare /Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic pentru promovarea educaţiei
incluzive.

OBIECTIV 6
Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, implementarea şi
derularea la un înalt nivel calitativ a programelor finanţate, proiecte educaţionale şi de formare
profesională, valorificarea competenţelor profesionale şi personale obţinute.
Ţinte strategice 2011-2013
- Cresterea cu 10 a numărului de proiecte –programe educaţionale şi de formare profesională
locale şi europene până în 2013.
- Implementarea a cel putin unui program de reabilitare constructii finanţat din fonduri
structurale/guvernamentale pana in 2013.
- Valorificarea competenţelor dobînditea personalului didactic şi de conducere pentru creşterea
calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară
Priorităţi identificate 2011-2012:

     Diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare în unitatea şcolară
     Creşterea calităţii serviciilor educationale prin asigurarea unui învăţământ de calitate
     Creşterea flexibilităţii şi diversităţii ofertei ÎPT în raport cu piaţa muncii din oraşul
     Fălticeni şi zona Fălticeni.
     Asigurarea şanselor egale în formarea profesională pentru elevii din mediul urban şi
     rural (din oraşul Fălticeni şi zona aferentă).
     Implementarea şi derularea de proiecte educaţionale şi de formare profesională interne
     şi externe.

     OBIECTIVE PRIORITARE.
    Diminuarea absenteismului şi a insuccesului şcolar, integrarea elevilor cu nevoi speciale
    Implementarea, monitorizarea si evaluarea instrumentelor de asigurarea si evaluare a calitatii
   educatiei si formarii profesionale
    Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea continua a personalului didactic şi de conducere.
   Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode activ - participative-formative (
   învăţarea centrată pe elev, lucru în echipă, etc). 5
   Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţa de pe piaţa muncii, perspectiva de
  dezvoltare a domeniilor profesionale cuprinse în PAS, PLAI, PRAI, politica strategică naţională de
  dezvoltare durabilă, de asigurare a coeziunii economice şi sociale
   Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern
   Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesională a adulţilor
   Dezvoltarea programului de activităţi extracurriculare pentru creşterea gradului de inserţie
  profesională a absolvenţilor
   Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă
   Orientarea şi consilierea elevilor privind orientarea şi alegerea viitoarei cariere profesionale
   Asigurarea şanselor egale în formarea profesională
   Dezvoltarea şcolară prin implementarea şi derularea de proiecte comunitare, proiecte de
  finanţare, programe de granturi interne/externe.
6
                              3.2. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PERIOADA 2011 – 2012

OBIECTIV 1: Reducerea absenteismului şi a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unităţii şcolare


Ţinte strategice 2011-2013
Reducerea cu 10% numărului de absente si a cazurilor de abateri disciplinare în perioada 2011-2013
Reducerea cu 5 % a numărului de absente si a cazurilor de abateri disciplinare în anul şcolar 2011-2012

Obiective specifice 2011-2012
- Monitorizarea săptămânală a frecvenţei şi a cazurilor de abateri disciplinare
- Consilirea a 80% dintre elevii care au un număr mai mare de 40 de absente şi a 90% din numărul total al cazurile de abateri disciplinare

Context: Analizand situaţia frecvenţei a rezultatelor şcolare a cazurilor de abateri disciplinare s a constatat
           1. cresterea cu 5,7% a numărului de absenţe în anul şcolar 2010-2011 făţă de 2009-2010 la nivelul unităţii şcolare şi creşterea numărului de
             abateri disciplinare
           2. reducerea cu 0% a cazurilor de abateri disciplinare (61 elevi cu note mai mici de 7 la purtare in 2009-2010, şi 13 elevi în 2010- 2011)
                                        Persoane
                  Indicatori de                               Cost   Sursa de
       Acţiuni                        Termen  responsabil    Parteneri                    Riscuri
                  performanţa                                 lei   finanţare
                                          e
ACTIUNEA 1:
                                       CEAC,
                  - Diminuarea
                                       Comisia
                  absenteismului cu                                        Lipsa interesului pentru
                                       pentru
Monitorizare frecvenţei şi a    5 % în anul şcolar                                       educaţie a elevilor.
                                       monitorizarea
cazurilor de abateri disciplinare  2011-2012 făţă de    iunie                Politia              Lipsa interesului părinţilor
                                       frecvenţei
                  2010-2011                          Falticeni              pentru educaţia copiilor
                                       Comisia
                  - Diminuarea                       Jandarmeria   100   Extrabu-  Lipsa motivaţiei pentru
                                       pentru
                  cazurilor de                        Falticeni,   euro   getare   învăţare a elevilor
                                       combaterea
                  violenţa şcolară şi                      ISJ               Lipsa metodelor şi
                                       violenţei şi
                  abateri disciplinare                     CJRAE               instrumentelor de evaluare a
                                       abaterilor
                  în anul şcolar 2011-                                      tuturor competenţelor cheie
                                       disciplinare
                  2012 făţă de 2010-
                  2011

Acţiune 2 Consilierea elevilor   Consilierea elevilor  Permanent 2011-  CEAC,      CJRAE       -         Lipsa interesului pentru
cu absenteiem ridicat şi a     cu un număr mai     2012       Comisia     Psiholog               educaţie a elevilor.
elevilor cu abateri disciplinare  mare de 40 de               pentru     scolar                Lipsa interesului părinţilor

                                                                                   7
                  absenţe şi a                 monitorizarea                   pentru educaţia copiilor
                  evevilor cu abateri             frecvenţei                    Lipsa motivaţiei pentru
                  disciplinare                 Comisia                      învăţare a elevilor
                                        pentru                      Lipsa metodelor şi
                                        combaterea                    instrumentelor de evaluare a
                                        violenţei şi                   tuturor competenţelor cheie
                                        abaterilor
                                        disciplinare


Acţiune   3   Monitorizarea  - Creşterea cu 5 %   Permanent  2011-          ISJ       1000  Fonduri  Lipsa interesului pentru
rezultatelor şcolare semestriale  a mediilor anuale şi  2012         CEAC      Unităţi     euro  extrabug  educaţie a elevilor.
şi anuale şi a performanţelor   cu 5%                    Responsabili  şcolare  din     etare   Lipsa interesului părinţilor
şcolare              performanţelor                comisii     judeţ               pentru educaţia copiilor
                  şcolare (olimpiade              metodice                     Lipsa motivaţiei pentru
                  şcolare consursuri,             Comisia                      învăţare a elevilor
                  extraşcolare la               pentru                      Lipsa metodelor şi
                  nivel local,                 monitorizarea                   instrumentelor de evaluare a
                  judeţean, naţional9             rezultatelor                   tuturor competenţelor cheie
                                        şcolare
Acţiunea 4 Îmbunătăţirea      - 70% elevi cu     Iulie 2012      CEAC      ISJ       1000  Fonduri  Lipsa interesului pentru
 rezultatelor   obţinute  la  competente cheie               Responsabili  Unităţi     euro  bugetare  educaţie a elevilor.
examenele   naţionale    -  formate                   comisii     şcolare  din     şi     Lipsa interesului părinţilor
Bacalaureat,      atestate  - creşterea cu 5 %              metodice    judeţ         extrabug  pentru educaţia copiilor
profesionale, certificarea  a  a promovabilităţii la            Comisia                etare   Lipsa motivaţiei pentru
competenţelor profesionale     examenul de                 pentru                      învăţare a elevilor
                  bacalaureat 2011-              monitorizarea                   Lipsa metodelor şi
                  2012                     rezultatelor                   instrumentelor de evaluare a
                                        şcolare                      tuturor competenţelor cheie
                                        Comisia
                                        pentru
                                        organizarea
                                        lşi
                                        desfăşurarea
                                        examenelor
                                        naţionale                                                                                 8
Obiectiv 2.
Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesionala iniţială a elevilor

Ţinte strategice 2011-2013
Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 5 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară
Imbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor prin cresterea cu 5 % a rezultatelor la evaluarile de parcurs şi finale până în 2013

Obiective specifice 2011-2012
1. Formarea şi dezvoltarea unei culturi a calitatii educaţiei la nivelul intregului personal al scolii, elevi, parinti, agenti economici
2. Îmbunătăţirea procesului educaţional prin îmbunătăţirea metodelor de predare –învăţare- evaluare
3. Monitorizarea şi evaluarea utilizării instrumentelor de asigurarea a calităţii educaţiei în unitatea şcolară
Indicator de performanţă
 80% din personalul angajat, elevi, părinţi, agenţi economici sa, sa aiba o cultură a calităţii educaţiei din unitatea şcolară şi să se implice activ în implementarea
mecanismelor de asigurarea şi evaluare calităţii


Context: Numărul mare de cadre didactice care utilizează un stil de predare tradiţional, predominant informativ, axat pe transmiterea şi însuşirea de
cunoştinţe, în defavoarea formării deprinderilor practice şi dobândirii competenţelor cheie - europene. Chiar daca un număr insemnat de cadre didactice au
participat la diverse stagii şi programe de formare continuă în domeniul învatării active centrate pe elev , competenţele formate sau îmbunătăţite nu sunt valorificate
în mod corespunzător în activitatea de predare –învăţare şi instruire practică. Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare- învăţare -
evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. Totodată se constată
lipsa asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional :sala şi terenul de educaţie fizică
Instrumentele necesare pentru asigurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei în unitatea şcolară , nu sunt cunoscute, aplicate şi analizate unitar în
unitatea şcolară
                                                                          Sursa de
                         Rezultate aşteptate                           Partene
         Acţiuni                           Termen       Responsabili            cost      Finanţa-    Riscuri
                      (metodelor centrate pe elev)                         ri:
                                                                          re
                                                                                Motivaţia
        Acţiunea 1
                                                                                scazută
   ACTIUNEA 1: Monitorizarea                                  Dir adj Monoranu
                                                                                aelvilor
 aplicarea şi interpretarea rezultatelor                            Doina, coordonator
                      90 % dintre elevi au participat la                                          pentru
 obţinute de elevi la testele predictice ,                               CEAC
                      evaluarea predictivă                                                 învăţare
 testele de evaluare curentă , testele                    Anul şcolar     Comisia pentru                  Buget
                      La clasele cu media generală                         -      100E            Programe
de evaluare sumativă şi va monitoriza                     2011-2012     monitorizarea                   local
                      sub 5 se va realiza activităţi de                                          încarcate care
   planurile remediale propuse de                               notării şi a
                      pregătire remedială                                                 nu permit
     responsabilii de catedre                                rezultatelor
                                                                                programe
                                                 şcolare
                                                                                remediale în
                                                                                timpul lecţiilor


                                                                                          9
                   70% dintre profesori vor fi
                   monitorizati şi consiliaţi in
                   domeniul   asigurarii  calitatii
                   educationale
                   50 % din personalul didactic
                   participă la cursuri organizate
                                                                      Mentalităţi
                   pe metode active de învăţare
                                                                      conservatoare
ACTIUNEA 2: monitorizarea şi     centrate   pe   formare   de
                                                                      Lipsa timpului
consilierea personalul didactic    competente
                                              Dir adj Monoranu           Extrabug  pentru activitati
pentru adaptarea demersurilor     - 100% dintre elevi calselor IX a
                                       Semestru I  Doina, coordonator  ISJ,  100 euro  etară   de
didactice la învăţarea centrată pe  completează      chestionare
                                                 CEAC     CCD             monitorizare şi
elev şi pe dobândirea competenţelor  pentru determinarea stilului de
                                                                      consiliere
cheie                 învăţare
                                                                      Program şcolar
                   - realizarea a cel puţin 10
                                                                      încărcat
                   interasintenţe pe semestru la
                   fiecare comisie metodică
                   - realizarea a cel puţin 10
                   asistenţe –semestru
                   director/director adjunct
                                                                                10
                      50% dintre beneficiari elevi
                      completează        diferite
                      chestionare privind gradul de
                      satisfacţie privind serviciille
                      oferite de şcoală
                      50 % dintre părinţi completeaza
                      chestionare privind gradul de
                      satisfacţie privind serviciille
                      oferite de şcoală                                              Lipsa
                      30% dintre reprezentanţii                CEAC     MECTS               deprinderilor
ACŢIUNEA     3.   Aplicarea   si  agenţilor       economici          Dir adj Suseanu   ISJ              de alucra după
monitorizarea instrumentelor privind    completeaza     chestionare            Claudia    Unitati       Extrabu-   proceduri
                                         Semestrial                 500 euro
asigurarea si evaluarea     calitatii  privind colaborarea cu unitatea          Comisii de lucru  scolare        getare   operaţionale
educatiei in unitatea scolara        şcolară                      Responsabili de   din               Dezinteres
                      - monitorizarea a cel putin 10             catedre    retea              manifestaat de
                      proceduri din domeniul                                          profesori
                      educational , financiar contabil,
                      secretariat
                      - elaborarea rapoartelor de
                      monitorizare internă a
                      rapoartelor de autoevaluare şi a
                      planurilor de îmbunătăţire


ACŢIUNEA 4.
Adaptarea metodelor de lucru şi a
întregii activităţi  a personalului    50% cadre didactice să                                         Lipsa de
didactic   în vederea îndeplinirii    cunoască indicatorii şi                                        interes pentru
descriptorilor de performanţa din                                                    Extrabu-
                      descriptorii de performanţă din   permanent  CEAC          -    100 euro       cunoaşteresta
standardele de acreditare şi referinţă                                                  getare
                      standardele de acreditare şi de                                    ndardelor de
                      referinţă                                               calitate


ACŢIUNEA 5                 Identificarea punctelor slabe şi                                    Lipsa
 Monitorizarea internă a feedbackului    elaborarea planurilor de                                        chestionarelor
obţinut de la beneficiari prin aplicarea  îmbunătăţire                   Coordonator                     standardizate
interpretarea,   analiza   aplicării  Elaborarea rapoartelor de             CEAC                         şi lipsa
                                         octombrie                       Extrabu-
instrumentelor utilizate          monitorizare internă               Dir adj Monoranu        50 euro       deprinderilor
                                          2012                         getare
Elaborarea RAEIP 2011-2012 şi a       semestriale a rapoartelor de           Doina                        de interpretare
planurilor de îmbunăţăţire         autoevaluare şi a planurilor de                                    şi analiza
                      îmbunătăţire anuale                                          rezultatelor
                                                                          obţinute.
                                                                                   11
ACŢIUNEA 6                - Proiectarea, organizarea şi
Implementarea        proiectului  realizarea activităţilor propuse
                                                                             Neadaptarea
Imbunătăţirea calităţii  educaţiei şi  în cadrul proiectului în calitate
                                                                             mecanismelor
formării profesionale   prin reţele   de Centru de retea partenerială
                                                                             de asigurare a
parteneriale               pe care o are unitatea şcolară
                                                                             calitatii
                     în cadrul programului POS
                                                                             conform
                     DRU 85/1.1/S/57551                             MECTS
                                                                             a Cadrului
                     Organizarea activităţilor                          ISJ
                                               Responsabil                  Finantare  European de
                     propuse la prima întalnire de                        Unitati
                                        2011-2014   Proiect                     POS    Referinţă
                     proiect organizată de unitatea                       scolare
                                               Echipa de proiect                DRU    pentru
                     şcolară în martie 2012 :                           din
                                                                             Asigurarea
                     cu tema Pentru o scoală de                         retea
                                                                             Calităţii la
                     calitate
                                                                             condiţiile
                     - Implementarea mecanismelor
                                                                             existente în
                     de asigurarea calităţii educaţiei
                                                                             şcoala
                     conform Cadrului European de
                                                                             romînească
                     Referinţă pentru Asigurarea
                     Calităţii
OBIECTIV 3:
Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educatie şi formare profesionala la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor
elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locala , naţională şi europeană;

Ţinte strategice 2011-2013:
1.Consilierea elevilor prin activităţi specifice de OSP pentru orientarea catre o carieră în domeniul ştiinţelor şi tehnologiei
2 Promovarea ofertei educaţionale la nivel local şi zonal prin prezentarea specializărilor şi a beneficiilor aduse absolvenţilor cu privire la oportunităţile
de inserţie socială şi profesionalăşi de formare profesională pe domenii din profilul tehnologic cu trend crescător pe termen scurt mediu şi lung
Exp.domeniul servicii de la procentul 3,75% în 2006 la 10% în 2013
Obiective specifice 2011-2012
1. Valorificarea proiectului SEEP- „Crearea platformei europene de predarea ştiinţelor” prin prezentarea profesorilor de ştiinţe a temei 3.Rolul
profesorilor de a fi mentori în orientarea spre cariere stiintifice“. Noile provocări ale profesorilor de ştiinţe de liceu: să facem studiul ştiinţelor mai atractiv şi în
relaţie mai strânsă cu orientările de pe piaţa muncii în ştiinţe” – Vor fi prezentate elevilor exemple de cariere tradiţionale sau alternative în ştiinţă
2. Îmbunătirea tehnicilor de marketing pentru promovarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare
Context:
Din analiza externă efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice să înregistreze o uşoară creştere economică în intervalul de timp
2010-2013. Este cazul domeniilor: turism, comerţ, servicii, construcţii, resurse naturale şi protecţia mediului,agricultură. Deşi şcoala noastră pregăteşte forţă de
muncă în domenii variate şi difersificate este necesară o urmărire permanentă şi atentă a tendinţei de dezvoltare economică a localităţii, a dinamicii pieţii muncii
locale – naţionale şi europene . Se are in vedere conştientizarea elevilor pentru pregătire pentru o carieră profesională în domeniul ştiinţelor şi tehnologic avand în
vedere cererile în crestera de ocuparii a unui loc de muncă in aceste domenii pe piaţa europeană a muncii
De asemenea se impune dezvoltarea colaborării cu agentii economici, comitetul de părinţi şi autorităţile locale pentru promovarea ofertei de şcolarizare care să
corespundă nevoilor şi intereselor întregii comuniţii.

                                                                                       12
                                                                 Sursa
                   Indicatori de                Persoane               Cost    de
       Acţiuni                        Termen              Parteneri                    Riscuri
                   performanţa                responsabile               lei   finanţa
                                                                  re
Actiune 1               15 profesori de ştiinţe şi  An şcolar  Coordonator    Partenerii din    100ron  Surse  Oferta scazută de locuri de
Valorificarea proiectului SEEP-    de specialitatea tehnică   Semestru  proiect      proiect            extrabu  muncă în domeniul ştiinţelor
Crearea platformei europene de    să participe la activitatea  l II    Grigoras                     getare  la nivel local
predarea ştiinţelor derulat de    de informare privind tama         Magda
unitatea şcolară în perioada     Rolul profesorilor de a fi
2009-2012               mentori în orientarea spre
                   cariere stiintifice
Actiune 2 Consilierea elevilor ,   -Consilierea elevilor din   An şcolar  Profesor     Parteneri locali    100   Surse  Oferta scazută de locuri de
părinţilor de clasa a XII a, a XIII  clasele terminale pentru   Semestru  documentarist   (AJOFTM,        Ron   extrabu  muncă în domeniul ştiinţelor
-a prin activităţi specifice de    alegerea viitoarei cariere  l II    - psiholog    Administratie         getare  la nivel local
OSP pentru orientarea către o                          şcolar      locala, organizatii           Interes scazut al elevilor
carieră în domeniul ştiinţelor şi                        - diriginţi    medicale şi e              pentru ocuparea unui loc de
domeniul tehnologic                                                            muncă la nivel local/naţional

                   - Consilierea a 150 de          Coordonator    Universitatea
                   elevi ai claselor a XII          proiect      Suceava,
                   pentru alegerea unei           Grigoras     Universitatea
                   cariere in domeniul            Magda       IASI
                   stiinţelor şi a tehnicii         Psiholog şcolar
                                        Consilier
                                        educativ
Actiune 3 Elaborarea         Elaborarea tehnicilor de   Semestru  Comisia pentru  Universitatea     1000   Surse  Resurse financiare limitate
promovarea tehnicilor şi       marketing promoţional a    l II    promovarea    Iasi,         ron   extrabu
metodelor de marketing în       ofertei educaţionale           imaginii şcolii  Unităţi şcolare        getare
vederea promovarii ofertei      Elaboarea/îmbunătăţirea                   gimnaziale
şcolare 2012-2013           a cel puţin 5 materiale de
                   promovare a ofertei
                   educaţionale(broşură,
                   pliant, fluturaşi, revista
                   şcolii, mass media , site
                   ul şcolii, materiale power
                   point etc)
                   Difersificarea metodelor
                   de promovarea ofertei
                   şcolare
                   Implicarea unei echipe de
                   elevi în promovarea
                   ofertei educaţionale

                                                                                      13
ACTIUNEA 4: Popularizarea şi
promovarea       ofertei
educaţionale propusă pentru     Realizarea planului de
anul şcolar 2012-2013.       şcolarizare din prima
                                        Responsabil
                  etapă de repartizare
                                        comisia de
- Evaluarea anuală a opţiunilor   computerizată
                                        promovare a
elevilor absolvenţi ai claselor a   Creşterea numărului de
                                         ofertei      Centru de              Lipsa date optiuni
VIII-a şi popularizarea planului   opţiuni 1 pentru Colegiul
                                        educaţionale     asistenţă            Public redus la acţiuni de
de şcolarizare prin:        Tehnic „Mihai Băcescu” la                           1000  Extrab
                                  luna mai           psihopedago-gică          popularizare Desfăşurarea
- Lansare oficială a ofertei     admitere 2012-2013, la                            lei  ugetare
                                  2012              ISJ Suceava            unor programe coerente de
educaţionale               toate specializările
                                                 Administraţia           OSP la nivelul fiecărei şcoli
- Organizarea acţiunii „Porţi         propuse
                                       -comisia pentru    locală
deschise”,             - consilierea elevilor
                                       promovarea
- Publicitate în mass-media,    pentru a opta pentru
                                       ofertei
- Participarea la acţiunea     invaţământul profesional
                                       educaţionale
„Târgul educaţional” „Festivalul  şi tehnic
Şanselor tale „

ACTIUNEA    5   Elaborarea  Elaboraea CDŞ şi a CDL     Luna    Dir adj Suseanu  ISJ, Agenţi
curriculumului în dezvoltare    in colaborare cu agentii    septembr  Claudia      economici.
locală (CDŞ/CDL) de către      economici în funcţie de    ie 2012                        Extrab  Lipsa de interes a agenţilor
                                                          100
şcoală - agenţi economici,     cerinţele de formare                                 ugetare      economici
pentru competenţele specifice,   profesională initială
locale.
 ACTIUNEA 6 Monitorizarea      Situaţii statistice pe clase  Luna    Dir adj      AJOFM, CJAPP,            Lipsa date de contact Lipsa
absolventilor de liceu       privind monitorizarea     octombri  Suseanu      IŞJ                 de indicatori/metode pentru
                                                          -    -
                  absolventilor inclusiv     e     Claudia                        a urmări inserţia pe piaţa
                  inserţia profesională     2012                                muncii a absolvenţilor


OBIECTIVUL 4 -Imbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea
creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară
Ţinte strategice 2011-2013
  Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 70% din totalul de personal angajat să
  acumuleze numărul minim de credite profesionale transferabile (90 ) pâna în anul 2013.
                                                                                  14
Obiective specifice 2011-2012
    1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de formare continuă şi perfecţionare profesională
    2. Multiplicarea experienţelor pozitive în managementul educaţional şi financiar.
    3.Participarea la activităţi de formare continuă a personaluluididactic auxiliar, administrativ şi nedidactic
Indicator de performanţa
   Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 35% din totalul de personal angajat sa participe la
  minim 2 cursuri de formare continuă şi /sau sa acumuleze un număr de 25 credite în anul şcolar 2011-2012.Context: Din analiza mediului intern se constata ca un număr ridicat de cadre didactice folosesc in activitatea de predare –învăţare metode tradiţionale care nu
conduc la formare de competenţe la elevi. Invăţarea se bazează mai mult pe acumulare de informaţii, pe care elevul nu ştie cum sa le folosescă şi ca urmare
eficienţa învăţării este scăzută. Profesorii nu folosesc metode didactice centrate pe elev, pe formare de competenţe, metode activ participative, care s-au dovedit a
fi cele mai eficiente în activitatea de învăţare şi formare profesională.Nu toti profesorii cunosc si aplica metodele didactice care să conduca la formarea
competenţelor cheie la elevi.
Personalul auxiliar şi nedidactic îşi va îmbunătăţi competenţele profesionale necesare desfaşurării unei activităţi profesionale de calitate.


                                         Persoane
                 Indicatori de                                  Cost   Sursa de
      Acţiuni                      Termen      responsabil    Parteneri                    Riscuri
                 performanţa                                   lei   finanţare
                                            e
Perfecţionare prin obţinerea   5 cadre didactice    An şcolar       Director    I.Ş.J.      2000   Fonduri  Calificative
examenului de definitivat şi   cu definitivat şi    2011-2012       Prof. Popa I  Suceava           MECI   necorespunzatoare la
grade didactice          grade didactice                O        Universităţi              inspecţiile curente
                                                de profil               Evenimente personale
                                                                    nedorite a personalului
                                                                    didactic
Activităţi metodice în cadrul   90% din personalul   bisemestrial     Responsabilu  ISJ, CCD,     2500   Fonduri  Orar incarcat
catedrelor pe discipline:     didactic sa participe             l cu      Siveco            MECI   Spatiu insuficient
“ Formarea si consolidarea    la activitati de               perfecţionare                      Demotivarea personalului de
competenţelor cheie: Metode    formare continuă               a şi formarea                     a participa la activităţi de FC
de învăţare activă, centrate pe  organizate la                 continuă
elev, utilizarea ITC, AEL” şa.  nivelul şcoliii                Prof. Magda
                 ,CCD/alti furnizori              Grigoraş
                 autorizati
                                                                                     15
-Imbunatatirea competentelor    25 profesori sa      Semestrul II               Furnizori de    100 lei  Fonduri     Desfăşurarea cursurilor în
personalului didactic pentru    participe la stagiu                Prof.      formare            personal    timpul       saptamanii
activităţi extraşcolare şi     de formare                     Grigoraş M    continua           e a       /programului şcolar
crosscurriculare          continuă                      Prof. Popa O   interni            participa       Motivare scăzută
Diseminare proiect SEEP       25 cadre didactice                 Prof.      ISJ              nţilor
-Formare continuă cu tema-     vor dobândi noi                  Monoranu D                   Finantare
Rolul profesorului ca mentor în   competenţe     în               Prof. Suciu R                 proiect
orientarea    şcolară  şi   Consiliere     şi                                      SEEP
profesională a elevului       orirntare
Diseminare şi valorizare a     profesionala
proiectului SEEPParticiparea personalului de    80% din personalul    Anul scolar  2011-   Director, prof  Furnizori de    2000    Fonduri     Lipsa fondurilor şi a timpului
conducere la activităţi de     de conducere sa      2012           Popa    Ion  programe de    lei/pers  personal    Desfăşurarea cursurilor în
formare continuă în domeniul    participa la activităţi              Olguta      FC    interni  oană    e /proprii   timpul        saptamanii
managementului educaţional şi    formative                              /externi           /europen    /programului şcolar
financiar                                                               e
Participarea la stagii de formare  20 profesori sa      Anul scolar 2011-    Director, prof  Furnizori de    5000   Fonduri     Lipsa fondurilor şi a timpului
continuă programe acreditate    participe la stagii    2012           Popa Ion     programe de     lei   personal    Desfăşurarea cursurilor în
                  de FC organizate                  Olguta      FC interni          e /proprii   timpul saptamanii
                  prin programe                            /externi           /europen    /programului şcolar
                  acreditate de CCD                                         e
                  sau alţi furnizori de
                  PFC
Participare la stagii de formare  3 persoane        Anul scolar 2011-    Director     CCD, ISJ, sa    1500   Buget      Finanţare insuficientă
continua a personalului auxiliar               2012           prof. Popa              lei   local
si nedidactic                                     Ion Olguta                                                                                   Slaba implicare
                                                                                   a partenerilor
                                                                                   economici şi
ACŢIUNEA 2: Dezvoltarea parteneriatului local     Stabilirea a cel putin 10
                                                                                     lipsa de
, realizarea unor sisteme parteneriale eficiente,   partenerite locale cu agentii    Luna                Agenţi
                                                     Dir adj Suseanu                        informare
în scopul                       economici locali         septembrie              economic      -      -
                                                       Claudia                           privind
dobândirii de către elevi a competenţelor                          2010                  i
                                                                                   structura IPT şi
specifice calificărilor din oferta şcolară.
                                                                                   posibilitatile de
                                                                                     formare
                                                                                   profesională.
                                                                                             16
OBIECTIV 5 Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevii din mediul urban şi rural (din oraşul
Fălticeni şi zona aferentă) şi pentru elevii cu CES.
Ţinte strategice 2011-2013
- Creşterea cu 10 % a numărului de absolvenţi care provin din mediul rural cu calificări de nivel 2 şi 3 în 2013 faţă de anul 2010 şi integrarea în mediul
şcolar in proportie de 80 % a elevilor cu CES
 - Formare /Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic pentru promovarea educaţiei incluzive

Obiective specifice 2011-2012
  1. Înscrierea elevilor asigurând şanse egale de educare şi formare profesională
  2. Asigurarea condiţiilor optime pentru integrarea în mediul şcolar şi social a elevilor cu CES
  3. Formare /Îmbunătăţirea competenţelor pentru 10 cadre didactice în 2011-2012, pentru promovarea educaţiei incluzive

Context:
Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni au sanse egale la educaţie indiferent de mediul de provenienţă, (mediul
urban şi mediul rural), sex (băieţi şi fete),categorie socială, apartenenţă etnică şi religioasă . Au fost identificaţi elevii cu nevoi speciale pentru care se caută soluţii
de asigurare a condiţiilor de integrare şcolară şi socială.
Personalul didactic nu are suficiente competenţe profesionale pentru a aplica metode şi tehnici de educaţie incluzivă
                             Data până la
                Rezultate aşteptate            Persoana/persoane                          Sursa de
     Acţiuni                      care vor fi                 Parteneri         Cost              Riscuri
                  (măsurabile)                responsabile                           finanţare
                              finalizate
Activitatea 1:
Organizarea anuală a
târgului   de   ofertă Înscrierea 100% a elevilor
educaţională        motivaţi de a învaţa în
Activitatea 2:Analiza şcoala nostră
opţiunilor     elevilor Înscrierea unui număr de
absolvenţi ai claselor a 65 elevi la învăţământul             Dir. prof. Olguţa Popa                               Lipsa
VIII-a şi popularizarea profesional                    Dir. adj. Prof. Doina                               veniturilor
                                                      Parinti
pla-nului de şcolarizare Participarea      agenţilor         Monoranu                                      pentru elevii
                                                   agenţi economici
prin:            economici    din   zonă         Dir  adj  Suseanu                        Extrabuge   din mediul
                               Mai 2012                  -AJOFM       1000 RON
- lansare oficială a    interesaţi de formarea            Claudia                               tara     rural care
                                                    - Primăria
ofertei educaţionale,    viitorilor angajaţilor.            Omisia de promovare                                asigura
                                                     - CJRE
- organizarea acţiunii   Participarea                 a şcolii                                      conditiile de
"Porţi deschise",      reprezentanţilor AJOFM,            Şefii catedrei tehnice                               studiu la oras
- prezentarea ofertei    Consiliul local, Fălticeni,
educaţionale în şcoli    Colaborare cu şcolile din
gimnaziale,         zonă şi din municipiul
 - publicitate în mass – Fălticeni
media


                                                                                        17
                                                                      Lipsa experinţei
                                                                       în aplicarea
                                                                        stategiilor
Elaborare de curriculum
                                                                       didactice de
adaptat pentru elevii cu
               Asigurarea   condiţiilor         Psihologul şcolar    CJRAE                    predare –
CES                                                               Extrabug
               optime pentru integrarea    permanent      Diriginţii   Administraţia     300lei         învăţare
şi a unor programe                                                        e-tara
               elevilor cu CES                            locală                  conform stilului
speciale de integrare în
                                                                        propriu de
mediul şcolar şi social
                                                                        învăţare a
                                                                        elevilor a
                                                                      elevilor cu CES
Activitatea 4:
               Reabilitarea salii si   a                                            Buget
Asigurarea   condiţiilor                                     Primăria
               terenului de sport,    a          Conducerea scolii                  Bugetul   insuficient
optime   de  studiu,                  August 2012             Agenţi economici  70000 lei
               spaţiilor de cazare    la           Administrator                   local      Criza
cazare, masă
               standardele legislaţiei  în                                           economica
               vigoare.

OBIECTIV 6:
Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ
a programelor finanţate, proiecte educaţionale şi de formare profesională, valorificarea competenţelor profesionale şi
personale obţinute
Ţinte strategice:
 - Dezvoltarea parteneriatului educaţional, social şi economic intern şi extern prin programe în vederea promovării unei educaţiei de calitate în unitatea
 şcolară
- Cresterea cu 10 a numarului de proiecte –programe educaţionale şi de formare profesionala locale –europene până în 2013..
 - Imbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale
 oferite de unitatea şcolară
- Implementarea a cel putin unui program de reabilitare constructii apartinînd unităţii şcolare finanţat din fonduri structurale/guvernamentale/locale pana
in 2013.


                                                                                18
Context: În contextul integrării europene, şcoala trebuie să pregătească tineri care să poată face faţă exigenţelor impuse de o societate democratică, deschisă aşa
cum va fi societatea românească. În acest sens absolvenţii trebuie să deţină competenţe profesionale care să-i ajute să se integreze în mediul profesional intern
sau extern, de asemenea trebuie sa aibă valori umane specifice cetăţeanului european care să-i permită integrarea socială oriunde în spaţiul european.
Reforma în educaţie presupune o nouă abordarea a activităţii didactice şi pedagogice ca urmare competenţele îmbunătăţite/formate în cadrul programelor europene
vor fi valorificate eficiet în activităţile şcolare şi extarşcolare
Obiective specifice:
- Dezvoltarea parteneriatului educaţional, social şi economic intern şi extern prin programe în vederea promovării unei educaţiei de calitate în unitatea şcolară
- Cresterea cu 5 a numărului de proiecte –programe educaţionale şi de formare profesională locale şi europene până în 2012.
- Valorificarea competenţelor dobândite a personalului didactic şi de conducere pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară
- Implementarea unui program de reabilitare constructii finanţat din fonduri locale in 2012

   Acţiuni pentru atingerea                           Data până la  Persoana/pers
                                                                           Sursa de
 obiectivului: (ce anume trebuie      Rezultate aşteptate (măsurabile)    care vor fi    oane     Parteneri     Cost
                                                                           finanţare
     să se întâmple?)                             finalizate   responsabile
       Activitatea 1
 Incheierea parteneriatelor
 educaţionale , sociale ,
 economice şi de formare
 profesională cu partenerii locali,
 regionali şi europeni (I.S.J, Biroul
 de Asistenţă Socială şi Autoritate   Încheierea în anul şcolar 2011-2012 a
 Tutelară din cadrul Primăriei      acel puţin:
 Municipiului Fălticeni, Centrul de   - 10 contracte de parteneriat
 Resurse educationale, Direcţia de    educaţional cu instituţii şcolare, din
                                                                   1000 ron
 Sănătate Publică, Direcţia pentru    localitate, regiune, la nivel naţional         Reprezentant
                                                                    pentru
 Protecţia Drepturilor Copilului,    european                        legal       Parteneri            Comisia
                                                                   proiectele
 Organizaţia ,,Salvaţi Copiii”,     - 10 contracte de parteneriat              Coordonatori ai   locali,           europeană,
                                                                   interne
 Poliţia municipiului , alti parteneri  educaţionale, sociale cu asociaţii    Iulie 12012  proiectelor    regionali,           buget local,
                                                                   120000
 etc.                  profesionale, instituţii culturale,           Comisia de     naţionali,            surse
                                                                  euro pentru
 Realizarea unui parteneriat real    administrative sa                    programe şi    europeni           extrabugetare
                                                                   proiectele
 cu agenţii economici în vederea     - 10 parteneriate cu agenţi economici          proiecte
                                                                   externe
 asigurării pregătirii practice a    locali
 elevilor, a propunerii unei oferte   - 5 parteneriate externe
 de şcolarizare cerută pe piaţa     Implementarea proiectelor aferente
 muncii, identificarea unei oferte    contractelor de parteneriat încheiate
 de curriculum în CDL eficient şi în
 raport cu cerinţele pieţii.
 Implementarea programelor şi
proiectelor aferente contractelor de
parteneriat încheiate pentru anul
şcolar 2011-2012

                                                                                   19
 Activitatea 2:                 Formarea    de   competenţe
 Implementarea în 2011-2012 a      profesionale în domeniul informatic la
 proiectelor finanţate în cadrul     nivelul standardelor europene pentru
 programului Leonardo da Vinci,     un număr de 10 elevi ;
 Grundtig, Socrates               Formarea valorilor şi atitudinilor
-2 proiecte de formare profesională   umane la elevi şi profesori comune cu
iniţială Leonardo da Vinci,       ale cetăţeanului european;
                         Formarea     şi dezvoltarea
1 -IVT: Formarea competentelor      abilităţilor lingvistice pentru 25 de
elevilor  in  WEB   Design   si  cadrelor didactice şi pentru 15 elevi
programare, pentru integrarea pe     prin programe linvistice organizate în
piata europeana a muncii         cadrul programului LDV sau la
   partener: Asociatia AMADEUS -    iniţiativa unităţii şcolare
   Viena - Austria, perioada 5-18       Dezvoltarea    relaţiilor   de
   martie 2012             parteneriat educaţional cu alte şcoli-             Dir. Prof. Popa-
2-VETPRO:         Dezvoltarea  organizaţii   profesionale,    instituţii        Ion Olguţa
competentelor    profesorilor  si  publice din tară şi străinătate-                Dir. adj. Prof.
formatorilor din IVT din perspectiva                                  Monoranu      Parteneri
                     Încheierea a cel puţin 20 parteneriate
educatiei incluzive           la nivel local, regional, naţional               Doina        locali
partener: Liceul profesional si tehnic  european în anul şcolar 2011-2012               Dir.adj.                  Fonduri UE
Ecole la MACHE, Lyon- Franta,                                      Suseanu      regionali,  120 000    Surse
                         Dezvoltarea     compeţenţelor     2011-2012
perioada: 23 aprilie - 05 mai 2012    pentru 10 cadre didactice        pentru         Claudia      naţionali,  euro   extrabugetare
-PARTENERIAT GRUNDTVIG -         promovarea educaţiei incluzive                 Prof. Jarcău                Buget local
proiect de parteneriat pentru                                      Mihaela      europeni
                         Participarea unui număr de 10
invatare                 elevi şi 20 profesori în mobilităţi              Prof. Grigoraş
Be one of us to enrich european     externe de formare iniţială şi continuă            Magdalena
relations                prin programul Leonardo da Vinci,
perioada 2011-2013            Socrates, Grundtvig şi valorificarea
parteneri:  TURCIA,   POLONIA,   rezultatelor oţinute pentru un numar
ROMANIA                 de 200 elevi şi 50 profesori.
 -COMENIUS-NETWORK
GENIUS: plaGiarism or crEativity:
teachiNg    Innovation   versUs
Stealing
Genius /plagiat sau creativitate :
predarea inovativa versus copiat
Elaborarea şi implementarea tururor
proiectelor educaţionale şi de
formare profesională în colaborare
cu parteneri educaţionali sociali şi
economici


                                                                                 20
Activitatea 3:
Valorificarea competenţelor obţinute        Creşterea gradului de interes al
prin programele derulate în 2010-     elevilor de a participa la elaborarea şi
2011:                   derularea proiectelor locale, naţionale
-Diseminarea    şi  monitorizarea   şi internaţionale.
rezultatelor   proiectului  LLP-1.       Eficientizarea   orelor   prin
proiect       nr.      LLP-   implementarea noilor metode de
LdV/IVT/2010/RO/125         –   predare - învăţare - evaluare
„ECOTURISM, NECESITATE SI         dobândite    de   către  profesorii
PERSPECTIVA” , care s-a derulat      beneficiari  direcţi ai   proiectelor
în perioada 16.05 – 05.06. 2011 în     derulate                         Dir. Prof. Popa-  ISJ Suceava
localitatea Granada, Spania, având         Schimbarea    mentalităţii  şi        Ion Olguţa     Consiliul local
ca grup ţintă 16 elevi din clasele a    metodelor de lucru a relaţionării şi           Dir. adj. Prof.    AJOFM
X-a şi a XI-a profil servicii,       comunicării tuturor cadrelor didactice          Monoranu       Fălticeni
specializarea „tehnician în turism” ,–   din şcoală în urma diseminărilor făcute          Doina         Centrul             Surse
coordonator: prof. Chitu Magdalena     de beneficiarii direcţi ai proiectelor, în  Iunie 2011                      200 euro
                                                   Dir.adj.      Judeţean de          extrabugetare
-Diseminarea rezultatelor proiectului   conformitate cu standardele europene           Suseanu        Asistenţă
pentru operioada 2009-2012
                                                   Claudia      Psihopedagogi
Monitorizarea      implementării
                                                               că
activităţilor în cadrul programului
Comenius/network     cu   tema
,,Platforma Europeana de educatie
a stiintelor,, SEEP,
Diseminarea rezultatelor proiectului
derulat în cadrul
Vizitei de studiu, participant
Monoranu Doina in perioada 16.05
– 20.05.2011, in localitatea Murcia,
Spania, cu tema „Calitatea in
formarea continua a cadrelor
didactice”.
Activitatea 4               Sala de sport reabilitată                 Consiliul de
Efectuarea unor lucrări de        Teren de sport reabilitat                 administraţie
investiţii prin :             Sistem de supraveghere video în sălile
 Reabilitarea sălii de sport, terenului  de la corpul B
                                                             Administraţia
de sport                                        Septembrie
                                                            locală, consiliul  500000RON  Buget local
Reparaţii capitale a instalaţiei                             2012
                                                               local
electrice din unitatea şcolară
Montarea     sistemului    de
supraveghere video in salile de
clasa din corpul B

                                                                                    21
                         3.2.1 PLAN DE ACŢIUNE PENTRU SEMESTRUL I 2011 – 2012
                         În conformitate cu Foaia de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012 SEM I
                                                    Persoane
                 Indicatori de                       Terme
     Acţiuni                      Actiuni concrete             responsabil  Parteneri        Riscuri
                 performanţa                         n
                                                       e
ACTIUNEA 1:           -Diminuarea     - monitorizarea şăi raportarea     Sem   - diriginţii    Politia    Lipsa interesului pentru
                 absenteismului   zilnică săptămânală şi lunară a     I, II  -consilierul  Falticeni şi  educaţie a elevilor.
                 cu 5 % în anul   frecvenţei elevilor               educativ       din    Lipsa interesului
Monitorizare şi raportarea    şcolar 2011-    - identificarea cauzelor care          -psihologul   localităţile  părinţilor pentru
frecvenţei elevilor la nivelul  2012 faţă de    conduc la înregistrarea unui          şcolar      din rural   educaţia copiilor
unităţii şcolare         2010-2011      număr ridicat de absenţe            -CEAC,     Jandarmeri   Lipsa deprinderilor de a
                           - analiza de catre fiecare diriginte      Comisia     a Falticeni,  lucra pe baza unor
                           împreună cu elevii şi părinţii a        pentru       CJRAE    proceduri operaţionale
                           cauzelor care au condus la           monitorizarea    CRP
                           înregistrarea    de    absenţe      frecvenţei
                           nemotivate                   - Comisia
                           - înregistrarea la cabinetul de         pentru
                           asistentă psihopedagogică şi          combaterea
                           consilierea elevilor care au          violenţei şi
                           înregistrat un număr mai mare de        abaterilor
                           40 de absente pe       motive      disciplinare
                           personale şi familiale
                           - aplicarea de măsuri de
                           sancţionare
                           pentru elevii care absenteaza
                           nemotivat          conform
                           Regulamentului Şcolar şi a
                           Regulamentului     Intern   cu
                           înştiintarea părinţilor prin adrese
                           scrise.
ACTIUNEA 2:           -Diminuarea     Monitorizarea      zilnica,                        Lipsa interesului pentru
                 cazurilor de    saptămânală şi lunară a cazurilor   Sem   - diriginţii   Politia    educaţie a elevilor.
                                                                                 22
Monitorizarea cazurilor de   violenţa în anul  de   violentă   fizică,  verbal  I , II  -consilierul  Falticeni şi  Lipsa interesului
abateri   disciplinare la  şcolar 2011-    manifestate de elevi în şcoală           educativ       din    părinţilor pentru
nivelul unităţii şcolare    2012 faţă de    - identificarea cauzelor care           -psihologul   localităţile  educaţia copiilor
                2010-2011     conduc la înregistrarea unor            şcolar      din rural   Lipsa motivaţiei pentru
                         cazuri de violenţa                 -CEAC,     Jandarmeri   învăţare a elevilor
                         - analiza de catre fiecare diriginte        Comisia     a Falticeni,  Lipsa deprinderilor de a
                         împreună cu elevii şi părinţii a          pentru       CJRAE    lucra pe baza unor
                         cauzelor care       conduc la        monitorizarea    CRP     proceduri operaţionale
                         manifestarea unor acte de             frecvenţei           Personal de pază
                         violentă (agresiune fizică, verbală,        - Comisia            insuficient
                         distrugeri abazei materiale şi           pentru
                         didactice din şcoală                combaterea
                         - Înregistrarea la cabinetul de          violenţei şi
                         asistentă psihopedagogică şi            abaterilor
                         consilierea elevilor care manifestă        disciplinare
                         comportamente violente
                         - aplicarea de măsuri de
                         sancţionare
                         pentru     elevii     manifestă
                         comportamente violente conform
                         Regulamentului Şcolar şi a
                         Regulamentului      Intern   cu
                         înştiintarea părinţilor prin adrese
                         scrise.
                         - organizarea de programe
                         educative incluse în Programul
                         Operaţional al Comisiei pentru
                         diminuarea cazurilor de violenţă                  Politia
                         în mediul şcolar             Sem   Conducerea   Suceava şi
                         - angajarea unui agent de pază       I    şcolii     Falticeni
                         pentru întarirea siguranţei şi pasei        CRP       CRP
                         elevilor                              Agentie de
                         - aplicarea procedurilor                      pază
                         operaţionale specifice
                                                              -
 ACTIUNEA 3:          Diminuarea cu   -analiza rezultatelor obţinute de                         Lipsa interesului pentru
 Aplicarea unor planuri    50% a elevilor   elevi la evaluarile iniţiale şi      Sem                   educaţie a elevilor.
remediale pentru elevii    care dovedesc un  propunerea de planuri remediale      I                    Lipsa interesului
/clasele care au obţinut    nivel foarte    în cadrul colectivelor de catedră                         părinţilor pentru
note/medii sub 5 la testarea  scăzut de     - realizarea si aplicarea de planuri                        educaţia copiilor
iniţială            cunostine de    remediale de catre profesori            - Profesorii          Lipsa motivaţiei pentru
                nivel gimnazial  - monitorizarea aplicării planurilor        Diriginţii           învăţare a elevilor

                                                                                23
                           remediale                    - Resp.   Lipsa metodelor şi
                           -monitorizarea evaluării ritmice a       catedră   instrumentelor de
                           elevilor                    - Director  evaluare a tuturor
                           - aplicarea procedurilor            adjunct   competenţelor cheie
                           operaţionale specifice                    Programul în doua
                                                         schimburi cu ocupare
                                                         integrală a spaţiului
                                                         şcolar                                                         Lipsa motivaţiei pentru
 ACTIUNEA 4:         Creşterea cu 5 %    - realizarea si aplicarea de       Sem  Profesorii  pentru obţinerea de
 Monitorizarea progresului  a mediilor       programe de pregatire           I   Diriginţii  performanţe şcolare
şi a performanţelor şcolare  şcolare la sfîrsitul  suplimentară pentru elevii           Resp.    Lipsa interesului
obţinute  de  elevi  pe  semestrului I     selectaţi să participe la olimpiade,      catedră   părinţilor pentru
parcursul şi la sfârşitul   comparativ cu     concursuri şcolare şi sportive         Director   obţinerea de
semestrului I 2011-2012    anul şcolar      de catre profesori               adjunct   performanţe şcolare la
               anterior        - monitorizarea aplicării                  elevi copiilor
               Cresterea       programelor de pregătire                   Lipsa motivaţiei pentru
               performanţelor     suplimentară                         învăţare a elevilor
               şcolare prin      -monitorizarea evaluării ritmice a              Programul în doua
               creşterea       elevilor                           schimburi cu ocupare
               numărului de      - analiza rezultatelor obţinute de              integrală a spaţiului
               elevi participanţi   elevi la evaluarile finale la sfarsitul           şcolar
               la concursuri şi    semestrului I 2011-2012                   Lipsa deprinderilor de a
               olimpiade       - aplicarea procedurilor                   lucra pe baza unor
               şcolare,        operaţionale specifice                    proceduri
               competitii
               sportive
                                                                       24
                      3.2.2 PLANUL OPERATIONAL AL UNITATILOR ŞCOLARE PRIVIND REDUCEREA
                                     FENOMENULUI VIOLENTEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
                                                2011-2012


                                STRATEGIA EDUCATIONALĂ
FORMA DE          OBIECTIVUL               MĂSURI/          RESPONSABILI ŞI   TERMENE    INDICATORI
VIOLENTĂ                             ACTIVITĂTI          INSTITUTII CU CARE DE          DE EVALUARE
                                               SE COLABOREAZĂ    REALIZARE
                                                          SAU
                                                -prof.Pădurariu  APLICARE
I. Violenta      I .Prevenirea şi          1. I. Includerea                     20.10.2011  - diminuarea cu 70 %
exercitată asupra   combaterea agresiunilor fizice,   obligatorie în cadrul        Mioara              a numărului agresiunilor
mediului şcolar    verbale sau de altă natură     Regulamentului intern al       - prof. Aristica         exercitate asupra elevilor,
(elevi, cadre     care se pot exercita asupra     unitatiii şcolare a         Grigoriu             cadrelor didactice şi a
didactice,personalul  elevilor, cadrelor didactice şi a  unor reglementări referitoare                     altor categorii de personal
didactic auxiliar şi  altor categorii de personal din   la accesul persoanelor străine                    din cadrul unitatii şcolare
nedidactic) de către  cadrul unităŃii şcolare,      în incinta şi în interiorul unitătii
persoane        provenite din partea unor      şcolare (se va avea în vedere
străine de mediul   persoane străine de mediul     inclusiv realizarea de semne
şcolar, găşti de                      distinctive pentru
            şcolar (prin măsura activitatea
cartier etc.                        elevii şcolii)
            1.I.,
            2.I., 3.I.)
                                                                              25
.
  2. I. Asigurarea eficientă a        -Consiliul de administratie al             - diminuarea 60% a
  pazei şi securitătii unitătii       unitatii şcolare pe baza     -semestrul I al    numărului de
  şcolare.                  colaborării cu          anului şcolar     agresiuni exercitate
  Aplicarea şi respectarea Ordinului                      2011-2012       asupra elevilor,
                        institatii abilitate, precum
  Comun şi a planului                             - permanent      cadrelor didactice
                        Politia şi Jandarmeria
  de măsuri elaborat de MECT şi       -Comisia pentru prevenirea si              şi a altor categorii
  MIRA; Realizarea unui sistem de      combaterea violentei                  de personal din
  depistare şi informare cu privire     -dirigintii                       cadrul unitatii
  la cazurile de agresivitate/violentă                                şcolare
  din prejma, incinta şi interiorul
  unitatii şcolare
  întocmirea procedurii de
  combatere a violenţei
                        -Consilier educativ
                                        10,10,2011
  3. I. Intâlniri ale elevilor şi cadrelor  -Director/ director adjunct,   - conform unui    - numărul de
  didactice cu reprezentanti ai       coordonator de proiecte şi    grafic stabilit de  întâlniri realizat la
  Politiei, Jandarmeriei,          programe educative        Comisia de      nivelul unitatii
  magistrati, în vederea realizării unor   - dirigintii           prevenire şi     şcolare -20 de
  dezbateri pe teme referitoare la                       combatere a      intalniri/an cu
  fenomenul violentei în general, al                      violentei în mediul  elevii
  violentei în şcoală, în particular                      şcolar
                                                         26
II. Violenta    II. A, B, C                 1. II A,B             Coordonatorul de - conform          - numărul de
în interiorul    -Prevenirea şi combaterea          Includerea obligatorie,      proiecte     planificării tematice    teme realizate la
mediului      agresiunilor fizice, verbale sau de     în fiecare semestru, în cadrul   şi programe   anuale şi          nivelul unităŃii
şcolar       altă natură care se pot manifesta:     orelor de consiliere şi      educative-    semestriale a orelor     şcolare
          între elevi, în relatiile dintre elevi şi  orientare             Seful comisiei  de dirigenŃie        (minim 2 anual
A. Violenta     cadrele didactice, între elevi şi alte   a cel putin unei teme care să   dirigintilor,                 pentru fiecare
între elevi     categorii de                pună în dezbatere problema     profesorii                  clasă)
          personal din cadrul unitatiii şcolare;   violentei între elevi şi      diriginti
          -prevenirea                 a relatiilor dintre elevi
B. Violenta în
          şi combaterea                cadre didactice, personalul
relatiiile
dintre elevi -   formelor de violentă manifestate      didactic auxiliar şi nedidactic
cadre        de părinti în şcoală                              prof. prof.
didactice,                                             Aristica Grigoriu
personalul     Obiectivul general                               Coordonatorul de
didactic      II. A,B,C include                               proiecte şi
auxiliar şi     subobiectivele:1.Conştientiza-                         programe
nedidactic     rea                                      educative-
          existenŃei                                   şeful comisiei
                                                  dirigintilor     - conform planificării
                                2. II A, B, C           şi profesorii    tematice anuale şi
C. Violenta în                         Includerea obligatorie,      dirigintii      semestriale a
relatiile                            în cadrul tematicii şedintelor   -prof. Aristica   şedinŃelor
                                cu părintii, a unei teme      Grigoriu       (lectoratelor) cu    - numărul de teme
dintre părinti şi                                                    părinŃii-conform
                                (lectorat) care să pună în                            realizate la nivelul
elevi,                                               Colaborează cu    planificării tematice  unităŃii şcolare
părinti şi                                             consilierul psiho-  anuale şi semestriale  (minim una anual
profesori                                             pedagogic din    a orelor de dirigenŃie  pentru fiecare
                                                  cadrul unităŃii                clasă)
                                                  şcolare
                                dezbatere problema violentei                               27
                                în mediul familial, a violentei
                                între elevi, a relatiilor dintre
problemei violentei   Discutie cauzele si metodele
în mediul şcolar de   de prevenire a violentei in
către elevi, părinti
             scoala familie, precum şi
şi cadre didactice prin
crearea unui cadru    a comportamentului
formal de dezbatere a   părintilor în şcoală
acestei probleme la
nivelul unităŃii şcolare
(prin măsura/activitatea
1.II A,B şi 2.II
A,B,C )

   Oferirea de       3. II A,B Participarea elevilor
alternative educationale   unitatii şcolare la activităti
multiple şi atractive    extraşcolare sportive,
pentru petrecerea      artistice, civice (cu
timpului liber prin     precädere la activitati
participarea la activitati  de genul servicii în beneficiul
extracurriculare (prin    comunitatii), în cadrul      Coordonatorul de proiecte şi  - permanent  - numärul de
măsura/activitatea      cercurilor de la nivelul     programe educative şi            elevi participanti
               unitătii şcolare, al cluburilor  coordonatorii de programe,          la diferite tipuri
3.II A,B)
                                profesori, diriginti             de activitati
               şi palatelor copiilor, al
                                                      curriculare,
               unor programe civice;
                                                      extracurriculare şi
               participarea la concursuri
                                                      extraşcolare
               şcolare
                                                      (fiecare elev
                                                      participa la cel putin
                                                      o formä
                                                      de activitate
                                                      extraşcolarä)
                                                           28
            Initierea de proiecte şi      Prof.coordonator al      -conform unui      - nr. de proiecte
            programe ale consiliului      Consiliului elevilor      grafic stabilit în   initiate de elevi şi
            elevilor pe                            cadrul programului   nr. de elvi
            o problematică vizând                       Consiliului elevilor  beneficiari (cel putin
            prevenirea şi combaterea                                 un proiect de acest
            violentei                                         tip, anual
            la nivelul unitătii
            şcolare.
            Se vor desfasura activitatile
            specifice in cadrul celor doua
            proiecte intiate in acest sens:
           1.NU VIOLENTEI!
           2. VIATA ARE PRIORITATE
           .                                 Conform programului Reducerea cu 50% a
                                            din proiect     cazurilor de violenta
                                                      si accidente in scoala
                                                      si in afara ei.
                            Prof. Paduraru Mioara                Cunoasterea
            4.II A,B
                            Prof Aristica Grigoriu                drepturilor si
            -Consilierea psihologicä a
                                                      obligatiilor copiilor
            elevilor care prezintă forme
                                                       -numärul de elevi
            accentuate de manifestare
                                             -permanent     consiliati
            violentă, agresivă, în relatiile prof. dirigintii
                                                       -ameliorarea
            cu colegii şi cadrele      Comisia pentru prevenirea si
    Consilierea                                             comportamentu lui
            didactice, în cadrul cabinetului combaterea violentei
psihologică şi                                                (diminuarea cu 50%
            de
pedagogică a                                                 a numärului de
            consiliere                                      violentă
elevilor şi
            psihopedagogicä de la nivelul
profesorilor;
            unitäŃii şcolare
participarea
cadrelor didactice
                                                        Activitatea de
la cursuri de                                                  consiliere
formare privind                                                 pedagogicä
managementul
casei şi
managementul     5.II A,B Consilierea        Consilerul şcolar    din
           pedagogicä a cadrelor       cadrul   cabinetului  de
           didactice pe            consiliere


                                                        - activitatea de
                                                        consiliere
                                                        pedagogicä
                                                             29
              -se va realiza o monitorizare
 conflictelor (prin     permanenta a elevilor        Psihologul scolar
                                                           note scäzute la
 măsura/activitatea     consiliati                                        purtare, a
                                                           numärului de
4.II A,B şi 5.II A,B)
                                                           absente
                                                           nemotivate)
              -Consilierea personalului
                                 Coordonatorul de proiecte şi
              didactic pe             programe educative
              problematica
              prevenirii şi
              combaterii violentei în
              mediul şcolar;
              -participarea cadrelor                                  - fiecare profesor
              didactice la activităti                                  participä la cel
                                                           putin o activitate
              de formare privind                                    de consiliere şi
              managementul/rezol- varea                                formare
              conflictelor         şi
              managementul clasei,
              organizate în cadrul unitătii
              şcolare sau în afara sa
              (CCD, CJRAE, activităti
              organizate la nivel national
              sau la nivelul ISJ/ISMB ş.a.)
              6.II B
              Comisia metodică a diriginţilor
              cu tema:
              „Violenţa – o realitate a zilelor
              noastre”
Cunoaşterea şi                          coordonatorul de proiecte şi
                                 programe educative        luna decembrie  80%     din
aplicarea prevederilor
Legii                              diriginţi (conform planuului de          profesori  vor
                                 activ)                       cunoaste
 272/2004 privind
                                                          legislatia
 protectia şi promovarea
 drepturilor copilului
 profesorilor (prin
 măsura/activitatea
 6.II B)                                                       -   disparitia
                                                               30
                                                           cazurilor  de
                                                           încälcare a
 Legea nr. 272 din
 21/06/2004.”
 Se va realiza prezentarea
 generalä a Legii nr. 272 din
 21/06/2004 privind
 protectia şi
 promovarea drepturilor
 copilului, selectând şi
 urmarind, în mod special,
 atributiile ce revin întregului
 personal din
 sistemul de învatamant, aşa
 cum sunt precizate        Directorului unitatii de
 în cadrul legii (se va insista  învatamânt şi coordonatorul
 asupra Sectiunii         de proiecte şi programe
 Educatie, activitatii       educative,
recreative şi culturale,
precum şi asupra Capitolului
XII: Räspunderi şi sanctiuni).
 Elaborarea raportului
 general privind starea
 şi
 calitatea învatamântului
 din unitatea şcolarä care va
 prevede si precizari privind
 respectarea si promovarea
 drepturilor copilului
                                 Februarie 2012
                                         31
masuri privind respectarea si în cadrul raportului general privind
promovarea drepturilor
                starea şi calitatea
copilului
                învatamântului din
                unitatea şcolarä,
                le revine sarcina realizärii
                capitolului privind modul în care
                se realizeazä respectarea,
                promovarea şi garantarea
                drepturilor copilului stabilite prin
                Legea 272, la nivelul uniatii
                şcolare

                Comisia de prevenire şi
                combatere a violentei în
                mediul şcolar are
                responsabiltatea de a monitoriza
                modul în care                 Se elaboreaza
                la nivelul unitatii şcolare          semestrial raportul
                                 -permanent
                se respecta, se promoveazä şi se       Comisiei de
                garanteazä drepturile copilului        prevenire si
                stabilite prin lege              combatere a violentei
                Legea nr. 272 din
                21/06/2004.
                                              32
                            3.2.3 PLAN OPERAŢIONAL
                  PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR

OBIECTIVE

  1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale din şcoală
  2. Creşterea profesionalismului personalului de conducere
  3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi


                                                       Persoana/
                                                 Termen
                                                       Persoane
                                                  de
              Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                        care        Dovezi
                                                realizare
                                                       răspund
 1. Realizarea/completarea organigramei                            Sep. 2011  Directorul  Document

 2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei postului pentru directorul adjunct      1.10.2011  Directorul  Fişa postului

 3. Stabilirea componenţei Consiliului de administraţie şi distribuirea sarcinilor      1.10.2011  Directorul  Procese verbale ale
                                                             şedinţelor Consiliului de
 4.Stabilirea comisiilor de lucru şi comitetelor ce vor funcţiona la nivelul şcolii în anul  1.10.2011  Directorul  Administraţie
 şcolar 2010-2011
 5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi comisiilor şi atribuirea    1.10.2011  Directorul  Decizii
 responsabilităţilor
 6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii departamentelor,      1.10.2011  Directorul  Fişa postului
 comisiilor şi comitetelor,personalului didactic si nedidactic.
 7.Participarea personalului de conducere, didactic şi nedidactic la cursuri de formare    Permanent  Directorul  Atestate/certificate
 continua
 8. Diversificare metodelor şi tehnicilor de comunicare în şcoală şi în afara ei       Permanent  Directorul
                                                                           33
                                3.2.4. PLAN OPERAŢIONAL
                          PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
    OBIECTIVE

      1. Formarea şi dezvoltarea unei culturi a calitatii educaţiei la nivelul intregului personal al scolii, elevi, parinti, agenti economici
      2. Îmbunătăţirea procesului educaţional prin activităţi specifice de asigurare a calităţii
      3. Monitorizarea şi evaluarea implementarii instrumenteleor de asigurarea a calitatii, elaborarea de planuri de îmbunătăţire
    Indicator de performanţă
    80% din personalul angajat, elevi, părinţi, agenţi economici sa, sa aiba o cultură a calităţii educaţiei din unitatea şcolară şi să se implice
    activ pentru obţinerea ei.

NR.                                                              INDICATORI DE REALIZARE /
       OBIECTIVE                ACTIVITĂŢI            RESPONSABIL       TERMENE
CRT.                                                                  DOVEZI
                  Constituirea Comisiei de Evaluare si
                                                                Aprobarea membrilor CEAC,de
                  Asigurare a Calitatii , la nivelul scolii si
                                            Directorul       01.10.2011   catre Consililul de administratie
                  crearea unei retele eficiente pentru asigurarea
                                                                   Decizia de numire
                  calitatii
                  Documentarea membrilor CEAC cu privire la
                  :
                  -noile acte normative privind asigurarea
                                           coordonator CEAC;            Completarea avizierului CEAC
                  calitatii in invatamantul preuniversitar;
                                            secretar CEAC     01.10.2011    cu noile acte normative
                  -manualul de autoevaluare a calitatii -
       Formarea şi
                  -manualul de evaluare externa-
    dezvoltarea unei culturi
                  -modalitati de lucru
 1   a calitatii educaţiei la
                  -standarde de acreditare si de calitate
     nivelul intregului
                  Revizuirea si completarea Manualului calitatii  Responsabil CEAC     01.04.2012       Manualul calităţii
    personal al scolii, elevi,
                                           Responsabil CEAC
      parinti, agenti
                                             Responsabilii             Proceduri aprobate de CP şi
       economici       Elaborarea unor noi proceduri de lucru si                An şcolar 2011-
                                           comisiilor metodice,                 CA
                  revizuirea celor existente                          2012
                                              Şefii de
                                            compartimente
                  Actualizarea continutului mapelor de lucru,                        fise de verificare a portofoliilor
                  utilizate ca documente de baza in procesul                              profesorilor,
                                            Membrii CEAC      01.12.2011
                  de evaluare, la nivel de:                                   responsabililor de comisii
                  -directori;
                                                                              34
                -CEAC;
                -responsabili de comisii metodice si comisii de
                lucru;
                - cadre didactice;
                - compartimente funcţionale
                Diseminarea noilor acte normative
                referitoare la implementarea calitatii, a ra-
                                           Coordonator CEAC    An şcolar 2011-
                poartelor CEAC si a documentelor elabo-rate                              Procese vervale
                                            Membri CEAC        2012
                de CEAC, intregului personal al scolii, elevilor
                si parintilor.

                Elaborarea documentelor programatice la
                                          Responsabili comisii,
                nivelul comisiilor metodice, comisiilor de lucru,               01.10.2011     Documente de planificare
                compartimentelor                   compartimente
                Intocmirea si afisarea graficelor de asistenta
                                           Coordonator CEAC     15.10.2011      Grafic de asistenţă
  Îmbunătăţirea        la ore
  procesului educaţional   Observarea lectiilor si completarea fiselor de                An şcolar 2011-
2                                                                Fişe de observare a lecţiilor
  prin activităţi specifice  observare
                                          Echipa de observatori
                                                         2012
  de asigurare a calităţii  Punerea la dispoziţia personalului didactic a                         Manualul calităţii
                unei documentaţii actualizate privind
                                             Directorul              RAEI 2012
                asigurarea calităţii în unitatea de învăţământ                An şcolar 2011-
                                            Comisia de               Planul de îmbunptăţire 2011-
                Implementarea procedurilor de asigurarea                     2012
                calitatii şi a planurilor de îmbunătăţire      asigurarea a calităţii           2012
                                                                Proceduri de lucru

                Monitorizarea portofoliilor catedrelor, cadrelor
                                                       An şcolar 2011-
                didactice (disciplina si dirigentie) şi a       Membrii CEAC                 Fişe de monitorizare
                                                         2012
                portofoliilor elevilor
                Monitorizare frecventei elevilor şi aplicarea                An şcolar 2011-
   Monitorizarea calitatii                             Profesori diriginţi              Fişe de monitorizare
3                sancţiunilor conform ROI                             2012
   procesului educaţional
                                                       An şcolar 2010-
                Monitorizarea progresului scolar          Echipa managerială               Fişe de monitorizare
                                                         2011
                Completarea formularelor de monitorizare                   An şcolar 2011-   Formulare de monitorizare
                                           Responsabil CEAC
                internă privind implementarea principiilor                    2012          internă
                                                                              35
               calităţii
                                          Directorul adjunct
               Monitorizarea aplicării procedurilor                      An şcolar 2011-    Fişe de monitorizare
                                             Comisia de
               operationale existente                                2012
                                           asigurarea a calităţii
               Informări periodice în Consiliul de admini-
               straţie şi în Consiliile profesorale, cu privire la  Coordonator CEAC       Lunar     Procese verbale ale CA şi CP
               acţiunile CEAC
               Întocmirea raportului de autoevaluare la
               nivelul fiecărei catedre/ compartiment          Responsabilii
               Verificarea gradului de îndeplinire a         comisiilor metodice,
                                                        05.09.2012    Rapoarte de autoevaluare
               indicatorilor de performanţă în conformitate cu       Şefii de
               descriptorii fin standardelor de acreditare şi a     compartimente
   Evaluarea calităţii
               standerdelor de referinţă
4  procesului instructiv –
     educativ                                   Responsabilii
                 Elaborarea planurilor de îmbunătăţire la      comisiilor metodice,
                                                        15.09.2012     Planuri de îmbunătăţire
                  nivelul fiecărei catedre/ compartiment         Şefii de
                                            compartimente
                                             Directorul
                   Întocmirea raportului procesului de
                                             Comisia de       01.10.2012         RAEI
                      autoevaluare şi a RAEI          asigurarea a calităţii
                                                                              36
                              3.2.5. PLAN OPERAŢIONAL
                       PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV

    OBIECTIVE

    1. Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în
propria formare
    2. Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor
    3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare
    4. Promovarea învăţării incluzive

                                                                  Persoana/
                                                            Termen de
   Acţiuni pentru atingerea                                                    persoane     Factori de
                          Rezultate aşteptate              Dovezi        realizare
      obiectivului                                                         care      influenţă
                                                                   răspund
1. Proiectarea, organizarea şi      - 60 % din personalul didactic participă la   -   planificări  ale         Echipa    -   disponibilitatea
desfăşurarea activităţilor de      cursuri organizate pe metode active de      activităţilor didactice,         managerial  cadrelor didactice
învăţare, cu implicarea activă a     învăţare                     proiecte de lecţii cu           ă      de a desfăşura
elevilor în propriul proces de      - 100% dintre elevi de clasa a IX        activităţi centrate pe                 lecţii cu activităţi
formare – învăţare centrată pe      completează      chestionare   pentru  elev                   Responsab  centrate pe elev
elev                   determinarea stilului de învăţare        - chestionare pentru           ilii     -   gradul    de
                     - înţelegerea de către elevi a modulului     determinarea stilului           comisiilor  implicare      şi
- desemnarea unui Coordonator      care îi ajută să înveţe cel mai bine       de învăţare                metodice   antrenare a elevilor
pentru   activităţi de   învăţare  - transformarea procesului învăţării într-    - formulare pentru                   pentru participarea
centrate pe elev             unul activ, antrenant şi atractiv pentru     planul de lecţie             Cadrele   la lecţii
- organizarea unor cursuri de      elevi                      - formular pentru      Octombrie   didactice  -      interesul
formare     pentru diseminarea    - lecţii cu activităţi centrate pe elev     analiza    propriilor  2011            manifestat de elevi
informaţiilor   privind  învăţarea  - participarea activă şi eficientă a elevilor  practici                        pentru    propria
centrată pe elev             la lecţii                    - formular pentru                   formare
- identificarea stilurilor de învăţare  - petrecerea în mod plăcut şi cu succes a    tema de lucru
ale elevilor fiecărei clase şi      timpului la şcoală
stabilirea stilului dominant al clasei  - responsabilizarea elevilor asupra
                     propriei formări
                                                                               37
- stabilirea strategiilor de învăţare,  - 80% din cadrele didactice aplică       - proiecte de lecţii cu                 -   disponibilitatea
care corespund cel mai bine       metodele active de învăţare           activităţi centrate pe           Echipa    cadrelor didactice
stilurilor individuale de învăţare ale  - situaţii de învăţare în care elevii se vor  elev,   cu   sarcini          managerial  pentru    aplicarea
elevilor                 simţi în largul lor şi vor avea încredere în  diferenţiate     pe          ă      strategiilor
- întocmirea proiectelor de lecţii cu  strategia didactică folosită de profesor    stilurile individuale de          Responsab  didactice care să
activităţi centrate pe elev       - abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi    învăţare ale elevilor            ilii     corespundă
- pregătirea spaţiului şi a       competenţe tehnice dobândite de către      - materiale şi resurse           comisiilor  stilurilor individuale
materialelor de învăţare         aceştia, corespunzător Standardelor de     de învăţare adecvate            metodice   de învăţare ale
- organizarea şi desfăşurarea de     Pregătire Profesionale             stilurilor de învăţare                  elevilor
lecţii cu activităţi de învăţare     - dezvoltarea la elevi a stilului preferat de  ale elevilor: fişe de            Cadrele
centrate pe elev la toate clasele,    învăţare                    documentare, fişe de    Permanent    didactice  Factori      cu
cu sarcini diferite de învăţare     - găsirea celei mai potrivite căi de a învăţa  lucru, teste, fişe de                  influenţă pozitivă:
pentru cele trei stiluri de învăţare:  - creşterea eficienţei învăţării        evaluare, fişe de                    -      derularea
vizual, auditiv şi practic        - 10% din programele şcolare sunt        observare, proiecte şi                  proiectului    prin
 - utilizarea metodelor active în    predate cu ajutorul soft-ului specializat    miniproiecte                       Program    Phare,
procesul învăţării: lucrul în grupuri  AEL                                                   prin care şcoala a
mici şi perechi, jocul de rol, studiul                                                      fost  dotată   cu
de caz, brainstormingul                                                              echipamente
- aplicarea metodelor alternative                                                         tehnice, IT, audio
pentru evaluare: autoevaluarea,                                                          vizuale etc.
proiectul individual şi în grup,                                                         -    participarea
portofoliul                                                                    cadrelor didactice
- evaluarea eficienţei utilizării                                                         la cursuri     de
strategiilor   didactice  adecvate                                                       formare      prin
stilurilor individuale de învăţare                                                        programul Phare
- desfăşurarea lecţiilor în sistem
AEL


2. Construirea unui mediu de
învăţare accesibil pentru toţi                                                       Echipa
elevii, cu asigurarea de şanse      - îmbunătăţirea    performanţelor   de                            managerială
egale                  învăţare                    - programe de învăţare     Permanent
• asigurarea condiţiilor egale de                            individuale care să asigure
acces la programele de învăţare     - toţi elevii identificaţi având un nivel    progresul şi învăţarea
                                                                               38
pentru toţi elevii şi sprijinirea     scăzut de pregătire vor beneficia de  - programe de învăţare
acestora pentru propria formare      programe speciale de pregătire     pentru elevii care participă  Responsabilii
  - identificarea elevilor cu un nivel                      la concursuri şcolare     comisiilor
scăzut de pregătire            - progres în pregătirea elevilor                   metodice
  -    asigurarea    sprijinului
specializat   pentru    învăţare:                                     Cadrele didactice
personal didactic bine pregătit
• adecvarea mediului de învăţare,
nevoilor individuale ale elevilor
  - asigurarea unui mediu fizic
potrivit pentru învăţare: săli de
clasă, cabinete de specialitate,
ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a.
                                                                   39
                               3.2.6 PLAN OPERAŢIONAL
                     PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


        OBIECTIVE
         1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă
         2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea
           facilitării integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică
         3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare

                                                         Persoana/
                                                 Termen de              Factori de       Partene
     Acţiuni pentru atingerea obiectivului          Rezultate aşteptate              persoane
                                                 realizare              influenţă         ri
                                                        care răspund
1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările       Adaptarea curriculum-ului la          Directorul
necesare pe piaţa muncii                    decizia şcolii (CDŞ) şi            adjunct
  • Identificarea agenţilor economici, corespunzător     curriculum-lui în dezvoltare   Septembrie          - gradul de interes a
domeniilor de pregătire profesională ale şcolii        locală (CDL) elaborate , la   2011             partenerilor          Agenţii
  • Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii (CDŞ) şi  condiţiile agenţilor parteneri                                 economi
Curriculum în dezvoltare locală (CDL), de comun acord cu                                                   ci
consultarea agenţilor economici reprezentativi din oras    Plan de şcolarizare stabilit   Octombrie                           parteneri
  • Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu    în acord cu cererea de      2011
cererea de calificări de pe piaţa muncii            calificări de pe piaţa muncii                                 I.Ş.J.
                                                Martie 2012                          Suceava
2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor                          Directorii   Factori de influenţă      Agenţii
de instruire teoretică şi practică pentru formarea                              adjuncti    negativi:            economi
profesională a elevilor, în condiţii care să le asigure    Protocoale de colaborare                    - lipsa    de   interes  ci
atingerea performanţelor profesionale şi să le faciliteze   încheiate   cu    agenţi                   sau/şi   a partene-   parteneri
integrarea la locul de muncă                  economici, pentru toate     Permanent   Responsabilii    rilor, a elevilor
  • Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu  domeniile de pregătire             comisiilor   - evoluţie      defavo-
scopul dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de către                         metodice      rabilă a pieţei muncii
elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului loc de                                   - situaţia economică la
muncă                                                               nivel local şi naţional
                                                               - cererea de produse
                                                                               40
-     utilizarea în procesul de predare-învăţare a                                    -  direcţiile     de
metodelor activ-participative (învăţare centrată pe       Protocoale de colaborare                     dezvoltare a (ale    Agenţii
elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate stilurilor    încheiate   cu    agenţi  Permanent          agentului economic) pe    economici
individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de  economici, pentru toate           Directorii   plan local sau regional   parteneri
motivare a fiecărui elev                     domeniile de pregătire            adjuncti    - competitivitatea
- realizarea unor materiale de învăţare-evaluare,                                         agenţilor economici,
   adaptate unor metode didactice eficiente şi moderne     Dobândirea de către elevi a         Responsabilii    în funcţie de normele
- utilizarea a metodelor alternative de evaluare         competenţelor    pentru         comisiilor     de calitate
   (autoevaluarea)                       abilităţi cheie şi tehnice          metodice    - retehnologizarea şi
  • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a     specializate, corespunzător                   restructurarea unor
elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în condiţii      Standardelor de Pregătire                    unităţi economice
similare viitorului loc de muncă: ateliere şcoală şi agent    Profesională                         - implementarea
economic, corespunzător domeniului de pregătire                         Septembrie            normelor      de
profesională                           Dobândirea de către elevi a   2011               protecţia mediului
- formarea comisiei responsabile cu activitatea de        priceperilor şi deprinderilor                - migrarea forţei de
                                 practice                             muncă
   protecţie a muncii şi P.S.I.
                                                               - calitatea
- realizarea instructajului şi completarea fişelor
                                                                 managementului
   individuale de protecţie a muncii a elevilor, cu
                                                               Factori cu influenţă
   folosirea metodelor interactive de realizare a                                      pozitivă:
   instructajului ce vizează şi evaluarea cunoştinţelor                                   - derularea proiectului
   elevilor                                                           prin Program Phare,
- întocmirea graficelor de desfăşurare a activităţilor de                                     prin care a fost
   instruire practică curentă şi comasată                                            reabilitat şi dotat cu
- încheierea de conventii de colaborare (parteneriate)                                      echipamente
   cu agenţii economici la care se vor desfăşura                                        atelierul    scoala
   activităţile de instruire practică                                              (textile,  mecanica,
- repartizarea elevilor la agenţii economici                                           electromecanica)
- monitorizarea activităţilor de instruire practică a                                     - participarea cadrelor
                                                                               41
  elevilor de către cadre didactice ale şcolii şi       Premii    la  concursurile            Directorii     didactice la cursuri de
  reprezentanţi ai agenţilor economici             şcolare               2011-2012     adjuncti      formare
 • Participarea elevilor la olimpiade-concursuri şcolare
 • Organizarea simulării examenelor finale de absolvire                      August 2012
 Monitorizarea absolvenţilor

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare,                                        - gradul de interes al
orientare şi consiliere privind cariera                                                elevilor pentru propria
                                                           Echipa     formare            Agenţii
  • Consilierea elevilor pentru buna orientare privind cariera,   80% dintre absolvenţi              managerială                  economici
în scopul responsabilizării elevului privind propria formare şi    vor fi pregătiţi pentru o                    -   existenţa cabinetului  parteneri
atingerii performanţelor profesionale                 analiză obiectivă    a            Consilier       de consiliere şcolară
  • Participarea elevilor la simularea unor interviuri în      pieţei forţei de muncă    Permanent     educativ       şi a unui cadru
vederea angajării                           Inserţia a minim 30 %                         didactic specializat
  • Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa locurilor  dintre absolvenţi pe              Responsabilii  -   existenta CDI
de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai reprezentanţilor    piaţa muncii                  comisiilor
agenţilor economici                          80%    dintre  elevii           metodice
  • Asigurarea unei baze de date care să cuprindă situaţia      claselor a X-a vor
locurilor de muncă vacante şi documentele necesare          continua studiile la
angajării                               nivel 3
  • Consilierea elevilor din clasele a X-a, privind continuarea
formării la nivelurile 2 şi 3 de calificare                            Sfârşitul anului
                                                  şcolar
                                                                                    42

								
To top