2 godplan2009 10 1

Document Sample
2 godplan2009 10 1 Powered By Docstoc
					OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE
     GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
         za šk. god. 2009./10.
    Na osnovi članka 118. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 8.
Statuta Osnovne škole Nedelišće, Školski odbor na sjednici održanoj dana 28. 09. 2009., a na
prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi:
          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

                 za 2009./10. šk. god.
RAVNATELJ ŠKOLE                    PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI
( osobna karta škole )
Osnovna škola:                NEDELIŠĆE
Adresa: (mjesto, ulica, broj):        Nedelišće, Trg Republike 9
Broj i naziv pošte:             40305 Nedelišće
Broj telefona/fax:              040/821-404
E-mail:                   os-nedelisce@ck.t-com.hr
Web:                     www.hrskole.com
Županija:                  Međimurska
Općina:                   NedelišćeBroj učenika:      I-IV:        310  Broj razrednih odjela:  I-IV:   17
             V-VIII:       332               V-VIII:  14

             Ukupno:       642               Ukupno:  31Broj područnih odjela (škola):               2
Broj djelatnika:    a) učitelja razredne nastave:    17
            b) učitelja predmetne nastave:   29
            c) stručnih suradnika:        3
            d) ostalih djelatnika        13

Ravnatelj škole:     Ivica Paić, prof.
1. UVJETI RADA

1.1. PODACI U ŠKOLSKOM PODRUČJU

    Osnovna škola Nedelišće obuhvaća područje mjesta: Nedelišće s oko 4500 stanovnika,
Dunjkovec s približno 850 stanovnika, Pretetinec s približno 500 stanovnika, Slakovec s približno
450 stanovnika i Pušćine s približno 1250 stanovnika. Škola u svom sastavu ima PŠ u Dunjkovcu i
PŠ u Pušćinama gdje se izvodi samo razredna nastava od 1- 4 razreda. Na ovom području nije bilo
izmjene mreže škola.
    Nedelišće je općinski centar u blizini grada Čakovca u kojem je najveći dio radno
sposobnog stanovništva zaposlen, dok je manji dio zaposlen u Varaždinu te na privremenom radu u
zemljama Europske unije. Manji dio stanovništva bavi se poljoprivredom, a izrazito je razvijena
mala privreda i obrtništvo. Na spomenutom području djeluje niz športskih i kulturnih organizacija i
društava s kojima škola surađuje.

1.2. PROSTORNI UVJETI
     Matična škola Nedelišće radi u školskoj zgradi koja ima 12 učionica za potrebe 22 odjela
tako da je postojeći prostor ispunjen u oba turnusa. Nastava se samo dijelom odvija u
specijaliziranim učionicama. Zbog pomanjkanja prostora škola nema odgovarajući broj kabineta i
drugih pratećih prostora (blagovaona). U okviru športske dvorane (aneks) koristi se jedna prostorija
za potrebe školske knjižnice i jedne učionice za nastavu. Nastava TZK-a odvija se u primjerenim
uvjetima.
     Uprava škole, ravnatelj i tajništvo s računovodstvom, rade u dvije male kancelarije (6m2), a
zbornica je opremljena adekvatnim namještajem iz vlastitih sredstava škole. Pedagog i logoped
škole rade u prostoriji u kojoj se nalazi nastavnička knjižnica. Matična škola i obje područne škole
imaju centralno grijanje na plin. Sve učionice u matičnoj školi imaju parket osim podrumskih
učionica gdje su postavljene plastične pločice.
     U PŠ Dunjkovec radi se u novoj i odgovarajućoj zgradi s 4 učionice i potrebnim pratećim
prostorom. Rekonstukcijom škole omogućeno je nastavu organizirati kao JEDNOSMJENSKU.
PŠ Pušćine radi od ove godine u novoj školskoj zgradi s svim potrebnim prostornim i edukativnim
sadržajima što omogućuje JEDNOSMJENSKI RAD.
     Sve tri škole imaju uređene zelene površine koje se redovito održavaju i zadovoljavaju
potrebe škole.

1.2.2. ADAPTACIJE DOGRADNJE I OBNOVE

    U tijeku ljetnih praznika u PŠ Dunjkovec je realizirana obnova unutrašnje stolarije, lakiranje
parketa i malanje cijele škole i to vlastitim sredstvima, a u MŠ Nedelišće saniran je kabinet biologije
i kemije te su poličene kancelarije tajništva i ravnatelja i lakiran parket u zbornici i kancelarijama.
Tijekom proljeća sanirana je atletska staza navozom novog leša, ainvesticija je staqjala cc 17 000
kn.

1.3. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐENJA

     U MŠ Nedelišće posebna pažnja će se posvetiti uređenju i održavanju zelenih površina i
igrališta. Isto tako pokušati će se osmisliti zelene površine iza košarkaškog igrališta te eventualna
izgradnja parka prirode na slobodnoj površini iza školske dvorane.
     Ispred škole i športske dvorane nalazi se park (oko 300 m2) koji je zasađen raznim ukrasnim
grmljem te stablima breze i crnogorice. U uređenje površina pored domara škole uključit će se i
Mladi čuvari prirode te Mladi biolozi.
     Od športskih igrališta rukometno i košarkaško su asfaltirani, dok je nogometno igralište
travnato te ga je potrebno redovito kositi.
     U PŠ Dunjkovec školski park je uređen ali predviđeni radovi na održavanju i sadnji novih
stabala uz pomoć TZ Nedelišće. Površina parka iznosi oko 250 m2.
     Osim parka uz školu postoji i školski vrt kojeg uređuju učenici i učitelji škole. Od igrališta
postoji nogometno igralište (50 x 20 m) i travnato odbojkaško igralište.
PLAN I PROGRAM INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA I
OPREMANJA

PROSTORNI UVJETI (UČIONIČKI PROSTOR )

Stvoriti uvjete u MŠ za jednosmjenski rad i cjelodnevni boravak adaptacijom i dogradnjom školske
zgrade.


       1. MŠ NEDELIŠĆE
Cilj:    Dogradnja ili gradnja školske zgrade za jednosmjenski rad i cjelodnevni boravak
       Povećati funkcionalnost i ekonomična zgrade.
       24 učionice, kabineti, BiC, krovište, sanacija elektro instalacija, kancelarije, ulaz,
Osnovne   PVN, proširenje zbornice, garderobni prostor u podrumu ...
odrednice  Etapna izgradnja koja ne remeti redovno odvijanje nastave i ne zahtjeva preseljavanje
       učenika.
       Alternativa: Izgradnja nove školske zgrade.
Rok:     Do početka školske godine 2010.

PROSTORNI UVJETI (IZVANUČIONIČKI PROSTOR)

Realizirati estetski, funkcionalno i ekološki primjereno okruženje u MŠ i PŠ, sačuvati što više
izvornih i autohtonih sadržaja i oplemenjivati ih a ne uklanjati. Maksimalno uključiti učenike u
realizaciju, korištenje i održavanje, animirati i uključiti lokalnu sredinu i roditelje, dati okolišu
polivalentnost (estetske-rekreativne-proizvodne karakteristike)

Etno učionica na otvorenom
Park sa klupama i skulpturama
Rasvjeta parka i prostora škole
Video nadzor školskog okoliša
Parkirni prostor
Školski vrt
Invalidski prilazi
Školski trg

3. Opremanje škole:
     S obzirom na nedostatna sredstva iz redovnih materijalnih prihoda škole opremanje će se
vršiti iz sredstava koje škola ostvari od:
- najamnine za iznajmljeni prostor,
- od MZOS - a u tu svrhu
- donacija i sponzorstva
- sudjelovanjem na natječajima

Najamnina za narednu godinu planira se ostvariti:
1. Iznajmljivanjem športske dvorane klubovima
2. Rabati i donacije

     Od ostvarenog prihoda planira se investirati po slijedećim postocima:
a) 70% - nastavna učila i pomagala
b) 20% - servisiranje i popravci učila i pomagala
c) 10% - potrošni materijal   / kemikalije, fotokopirni papir, toner, elektro materijal
                 folije, foto materijal, video i audio kasete . . . /
d) Odstupanje od ovog plana moguće je ukoliko Školski odbor usmjeri ova sredstva u veću
investiciju namijenjenu podizanju standarda rada u školi (infrastrukturni zahvati)
Plan opremanja donosi školski odbor na temelju ovog godišnjeg plana.
2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./10.

2.1. PODACI O UČITELJIMA
Red.                 God.    God.                     Predmet
      IME I PREZIME                   STRUKA      Str. spr.
Br.                  rođ.    Staža                    koji predaje
1.   Suzana Baksa         1965.    21   Uč. RN         VI     RN
2.   Dijana Mikulan        1982     3    Učitelj RN+Nj.j    VII     RN
3.   Nada Dolar          1957.    29   Uč. RN         VI     RN
4.   Sanja Marciuš        1969.    18   Uč. RN         VII     RN
5.   Željka Klamfar Kirić *    1978     4    Učitelj RN+H.j     VII     RN
6.   Ivana Slukić         1978     4    Učitelj RN+H.j     VII     RN
7.   Marija Topolnjak       1964.    22   “ “          VI     RN
8.   Snježana Novak        1967.    20   “ “          VI     RN
9.   Melita Tkalec        1959.    28   “ “          VI     RN
10.  Melanija Šalamon       1965.    23   “ “          VI     RN
11.  Mladen Trstoglavec      1962.    24   “ “          VI     RN
12.  Renata Posavec        1965.    22   “ “          VI     RN
13.  Višnja Špicar        1963.    24   “ “          VI     RN
14.  Gordana Crnčec-Filipić    1969     18   Učitelj RN -HJ     VII     RN
15.  Bernarda Posel        1957.    27   “ “          VI     RN
16.  Tamara Ceilinger       1967.    19   “ “          VI     RN
17.  Snježana Topolnjak      1967     17   “ “          VI     RN
18.  Tamara Lajtman-Posavec    1979     6    Prof. .Hrv.      VII     Hrvatski j.
19.  Željka Pavlic - Bedić    1978     6    Prof. Hrv. J.     VII     Hrvatski j.
20.  Horvat Kolar Martina     1981     4    Prof. Hrv. J.     VII     Hrvatski j.
21.  Vugrinec Kristinka      1982     5    Uč. RN -HJ       VII     Hrvatski j.
22.  Tina Marciuš         1984     1    Prof.Mat.+Inf.     VII     Marematika
23.  Karmen Habijan Buza     1975     2    Prof..Mat.+Fiz.    VII     Matematika
24.  Jelena Sršan Pavlic     1980     4    Uč. RN -Mat      VII     Matematika
25.  Dubravka Vukšić *      1974.    12   Uč. RN i Eng.     VII     Engleski j.
26.  Ivana Sokač         1974     12   Uč. RN i Eng.     VII     Eng. j.
27.  Ivana Ceilinger       1984     1    Prof. Eng. J.     VII     Engleski j.
28.  Danijela Marciuš       1982     1    Prof..Pov. i Nj J   VII     Njemački j.
29.  Martina Sabatić       1980     5    Prof..Njem.j.     VII     Njemački j.
30.  Lana Matić-Pintarić *    1982     3    Učitelj RN-Nj.     VII     Njemački j.
31.  Blaženka Pichler       1954.    28   Prof.Biolog.      VII     Biologija
32.  Irena Zagoracz        1964.    21   Prof.Bio-Ke.      VII     Kemija
33.  Milan Đurić         1982     3    Prof.Fiz. i Infor.   VII     Fizika-Inform.
34.  Sanja Špiranec        1966.    17   Prof.Pov.-Ge      VII     Povijest
35.  Željka Trupković       1983     1    Prof.Pov.-Soc     VII     Povijest
36.  Sandi Kolenko        1972.    11   Prof. Geogr.      VII     Zem.-Pov.
37.  Sanja Crnčec         1978.    6    Prof. Geogr.      VII     Zem
38.  Darko Pintarić        1955     29   Informatičar      VII     Informatika
39.  Smiljana Colar        1983     1    Dip. Ing. Geoteh.   VII     Tehnička k
40.  Veljko Posavec        1984     2    Prof.Likov.k.     VII     Likovna k.
41.  Zvonko Hajdarović      1961.    27   Uč.Glazb.k.      VI     Glazbena k
42.  Aleksandar Puklavec     1980     4    Prof. TZK       VII     TZK
43.  Željko Jagec         1960.    24   Prof.TZK        VII     TZK
44.  Josip Jelušić        1969     12   dipl. Teolog      VII     Vjeronauk
45.  Svjetlana Miletić *     1982     3    Dipl.. Teolog     VII     Vjeronauk
46.  Vjenceslav Klen       1973     11   Dipl.. Teolog     VII     Vjeronauk

* - odsutni učitelji ( trudnoće, porodiljni …)
Dopune/Izmjene:
Od 01. 09. 2009.     Pintarić Ivana     0        - zamjena za  Dubravku Vukšić
Od 12. 01. 2009.     M. Cimerman-Teljega   2        - zamjena za  Lana Matić-Pintarić
Od 01. 09. 2009.     Anita Vrček   1980  2        - zamjena za  Miletić Svjetlanu
Od 01. 03. 2009.     Ida Somi    1979  4        - zamjena za  Željka Klamfar Kirić
2.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

Red.    IME I     God.  God.            Stu. Str.   Radno
                       STRUKA
Broj   PREZIME     rođ.  Staža             Spr.     mjesto
1.   Ivica Paić     1959  24   prof.Fil.-Pov.   VII     Ravnatelj
2.   Mira Paić     1956  23   Prof.Soc.-Ped.   VII     Pedagog
3.   Valentina Martan  1981.  4    Prof. logoped.   VII     Logoped
4.   Zora Hajdarović  1956  32   Učitelj Hrvat. j.  VI     Knjižničar.
 2.3. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

                                         Stu.
Red.    IME I      Poslovi koje  God.  God
                               STRUKA       Str.
Broj   PREZIME       obavlja   rođ.  staž
                                         Spr.
1   Biserka Horvat   Računovođa   1969  15   ekonom.        VI
2.   Suzana Posavec   Tajnik     1964  21   dipl ek.        VII
3.   Branka Varga    kuhar-čistač  1961  28   kuhar         IV
4.   Posavec Zlata    Čistačica    1958  30   radnica        IV
5.   Marija Branilović  kuhar-čistač  1951  27   radnica        PKV
6.   Marija Posavec   Čistačica    1961  21   radnica        NKV
7.   Božena Žnidarić   Čisačica    1971  20   radnica        NKV
8.   Danica Posavec   Kuharica    1956  34   kuharica        KV
9.   Ana Novak      Čistačica    1954  21   radnica        NKV
10.  Višnja Zobović   Čistačica    1967  9   radnica        NKV
11.  Gordana Juras    Kuharica    1973  16   kuharica        IV
12.  Dejan Cenko     Domar- ložač  1969  20   Upravljač cen.grija.  KV
13.  Emil Bacinger    Domar-čistač  1959  27   radnik         NKV
3. ORGANIZACIJA RADA

3.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

Raz.           BROJ UČENIKA
    Br.  M   Ž   Dar. S teš. Pon.      Putnici   Ime i prezime razrednika
              -   -        3-5 km < 5 km
1a   20  10  10     0     0  0   0   0   Topolnjak Marija
1b   19  10   9     0     1  0   1   0   Posavec Renata
1aD   15  8   7     0     0  0   3   0   Špicar Višnja
1bD   14  7   7     0     0  0   3   0   Slukić Ivana
1P   12  4   8     0     0  0   0   0   Marciuš Sanja
Uk1   80  39  41     0     1  0   7   0
2a   18  11   7     0     0  0   0   0   Tkalec Melita
2b   19  11   8     0     0  0   0   0   Mikulan Dijana
2D   27  16  11     0     1  0   5   0   Crnčec-Filipić Gordana
2P   12  5   7     0     0  0   0   0   Topolnjak Snježana
Uk2   76  43  33     0     1  0   5   0
3a   25  14  11     0     1  0   1   0   Ida Somi
3b   22  13   9     0     2  0   1   0   Baksa Suzana
3D   16  5  11     0     2  0   4   0   Šalamon Melanija
3P   13  8   5     0     3  0   0   0   Ceilinger Tamara
Uk3   76  40  36     0     8  0   6   0
4a   19  11   8     0     1  0   1   0   Dolar Nada
4b   21  10  11     0     1  0   0   0   Novak Snježana
4D   23  8  15     0     1  0   8   0   Trstoglavec Mladen
4P   15  5  10     0     0  0   0   0   Posel Bernarda
Uk4   78  34  44     0     3  0   9   0
5a   25  13  12     0     0  0   0   0   Jelušić Josip
5b   23  12  11     0     1  0   15   0   Sabatić Martina
5c   24  13  11     0     1  0   13   0   Colar Smiljana
Uk 5  72  38  34     0     2  0   28   0
6a   25  14  11     0     1  0   15   0   Lajtman Tamara
6b   25  14  11     0     2  0   14   0   Habijan Buza Karmen
6c   20  11   9     0     1  1   9   0   Zagoracz Irena
6d   20  10  10     0     1  0   8   0   Marciuš Danijela
Uk 6  90  49  41     0     5  1   46   0
7a   23  10  13     0     4  0   0   0   Pichler Blaženka
7b   26  12  14     0     1  0   16   0   Posavec Veljko
7c   27  13  14     0     1  1   19   0   Jagec Željko
Uk 7  76  35  41     0     6  1   35   0
8a   23  10  13     0     1  0   8   0   Špiranec Sanja
8b   22  9  13     0     2  0   13   0   Marciuš Tina
8c   24  10  14     0     1  0   7   0   Sršan Pavlic Jelena
8d   25  12  13     0     0  0   7   0   Puklavec Aleksandar
Uk 8  94  41  53     0     4  0   35   0
1-4  310  156  154    0     12  0   41   0
5-8  332  163  169    0     17  2  145   0
1-8  642  319  323    0     29  2  146   0


PŠ Dunjkovec RN  95   -  učenika
PŠ Puščine  RN  52   -  učenika
MŠ Nedelišće RN  163  -  učenika
       PN  332  -  učenika
  3.2. ORGANIZACIJA DEŽURSTVA

  I. smjena počinje s radom u 7.30 sati, a završava u 12.35 sati
  II. smjena počinje s radom u 13,30 sati, a završava u 18.30 sati
  Jedno smjenski rad: počinje s radom u 8.20 sati, a završava u 12.35 sati

  I. smjena:           1a, 2a, 3a, 4a, 7a,b,c   8a,b,c,d

  II. smjena:          1b, 2b, 3b, 4b, 5a,b,c 6a,b,c,d

  Jedno smjenski rad:      1P, 2P, 3P, 4P 1aD, 1bD, 2D, 3D, 4D

                     RASPORED DEŽURSTVA 2009./10.

           SMJENA 5. – 6. RAZRED               SMJENA 7. – 8. RAZRED
           LAJTMAN TAMARA                   HABIJAN BUZA KARMEN
           TRUPKOVIĆ ŽELJKA                  COLAR S. /POSAVEC VELJKO
PONEDJELJAK
           MARCIUŠ TINA                    DOLAR NADA

           DANIJELA MARCIUŠ                  PUKLAVEC ALEKSANDAR
           KOLENKO SANDI                   ŠPIRANEC SANJA
UTORAK
           JAGEC ŽELJKO                    TKALEC MELITA
           MIKULAN DIJANA
           CEILINGER IVANA                  ĐURIĆ MILAN
           ZAGORACZ IRENA                   SRŠAN PAVLIC JELENA
SRIJEDA
           BAKSA SUZANA                    SOMI IDA

           HAJDAROVIĆ ZVONKO                 PAVLIC-BEDIĆ ŽELJKA
           KLEN VJEKOSLAV                   PINTARIĆ IVANA
ČETVRTAK
           HORVAT KOLAR MARTINA                PINTARIC DARKO

           SABATIĆ MARTINA                  CRNČEC SANJA
           JELUŠIĆ JOSIP                   SOKAČ IVANA
PETAK
           COLAR S. /POSAVEC VELJKO              PICHLER BLAŽENKA
           NOVAK SNJEŽANA

  DUŽNOSTI DEŽURNOG UČITELJA
  --------------------------------------------------------

  Dežurstvo počinje 15 minuta prije prvog sata i traje do zadnjeg sata prema rasporedu u smjeni.

  Dežurni učitelji dužni su osigurati red i disciplinu za vrijeme odmora, a naročito za vrijeme užine.

  U slučaju odsutnosti bilo kojeg učitelja, dežurni učitelji su dužni o tome obavijestiti ravnatelja ili
  stručnog suradnika škole, a ako njih nema, dužni su zaposliti učenike.

  Dežurni učitelji su odgovorni za zbivanja u školi u vrijeme dežurstva, a počinjenu materijalnu štetu
  dužni su prijaviti u tajništvo škole.

  Za vrijeme užine jedan dežurni obvezan je biti u blagovaonici, a ostali na hodnicima. Užinu uzimaju
  po završetku velikog odmora.
3.3. GODIŠNJI KALENDAR RADA

             Br.   Br.          Br.   Br.
                     Blagdani i
 Obraz. raz.   Mj.  radni  nast.         dana  dana      Dan škole i dr.
                     ner.dani
             dana  dana         prazn.  prosl.
I. obraz. raz.  IX.  22   18   8      4    0    -      -
/07.09. 2009.   X.   21   21   10      0    0    -      -
-23. 12. 2009./  XI.  21   20   9      0    1    Gostovanje OŠ R. J.
                                    Opatija
         XII.  22   17   9      5    1    -      -
         I.   19   15   12      4    0
II.obraz. raz.
         II.  20   20   8      0    0    -       -
/11.01. 2010.
         III.  23   23   8      0    0    -       -
-18. 06. 2010./
         IV.  20   14   9      6    0    Posjet OŠ R. J. Opatija
                                    Dan sporta, Vanjsko
         V.   21   17   10      0    1+3
                                    vrednovanje
         VI.  19   12   11      6    1    Dan škole
Ukupno      -   208   177   94      25    2
4.1. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE
/plivanje, ekskurzije, posjete, škola u prirodi stručne ekskrzije i izleti /

  Sadržaji koji će se ostvarivati                              Napomena
                      Razred     Vrijeme       Izvršitelji
      izvan učionica                                   br. grupa
Jestivi šumski plodovi            3. b     listopad    Razurednik        1
Godišnja doba                1.i 2 r.  tijekom god.   Razrednici        9
Upoznajemo svoje mjesto Nedelišće      1.i 2 r.  tijekom god.   Razrednici        9
Snalazimo se u prometu            1. r.      rujan    Razrednici        5
Obrtničke radionice             2. r.     studeni    Razrednici        4
Kovačnica u G. Hraščanu            3b      studeni    Razurednik        1
Upoznajmo Čakovec              2. r.     travanj    Razrednici        4
Upoznajmo zavičaj               3.r.     04. mj.    Razrednici        4
Ulicama Varaždina               7.r.     03. mj.    Razrednici        3
Upoznajmo prošlost zavičaja          3.r.     10. mj.    Razrednici        4
Kazalište Varaždinu             1- 4 r.     04. mj.    Razrednici       17
Kino u Čakovcu                1.- 4.     05. mj.    Razrednici       17
Posjet ZAGREBU                4.r.     10. mj.    Razrednici        4
Škola plivanja                3. r.     ožujak    Razrednici        4
Škola u prirodi                4.r.    5. mj. 08.   Razrednici 4.r.     4
Posjet kazalištu u ZAGREBU         5. - 8.r.  Drugo polug..   Razrednici       14
Posjet muzeju Lesinger – Nedelišće     5. i 6. r.   listopad    Učitelj prirode     7
Pula, Park s dinosaurima u Funtani      5.r.     05. mj.    Razrednici        3
Travnjak                   6. r.     svibanj    Razrednici        4
ASSITEJ predstava u Čakovcu         5,-8 r.    listopad    Razrednici       14
Jednodnevna ekskurzija Plitvice      6. i 7.r.    05. mj.    Razrednici        7
Posjet muzeju u Čakovcu            6,r.      4. mj.    Uč. povijesti      4
Posjet Entomološkom muzeju – VŽ       7. r.      3. mj.    Uč. Biol. i pov.     3
Posjet Vindiji VŽ             7. i 8. r.    3. mj.    Uč. Kem. I biol.     7
Smiljan                   8. r.      4. mj.    Učitelj Geog. Fiz    4
4.2. PLAN RAZREDNIH I ŠKOLSKIH PROJEKATA I AKCIJA


  Sadržaji koji će se ostvarivati
                     Razred    Vrijeme     Učesnici      Napomena
     izvan učionica
RAZREDNI PROJEKTI:
Naša prva lutkarska predstava        1b     svibanj   Učenici 1.b
GODIŠNJA DOBA – drvo            1a     Ožujak   Svi učenici        PiD
Kućni ljubimci               1aD     Travanj   Svi učenici        PiD
Domaće životinje              1bD     Proljeće   Svi učenici        PiD
Ptice selice-ptice stanarice        1P     Proljeće   Svi učenici        PiD
Životinje u selu              2a     Lis.-trav.  Svi učenici        PiD
Zanimanja ljudi              2.b     Listopad   Svi učenici        PiD
Godišnja doba-travnjak           2D    Tjekom g.   Svi učenici        PiD
Prometni znakovi u mojem mjestu       2P     veljača   Svi učenici        PiD
VODA                    3a     travanj   Svi učenici        PiD
Moje obiteljsko stablo           3.b     listopad   Svi učenici        PiD
Izrada križnog puta            3a, 3b    Travanj   Svi učenici      Vjeronauk
Moja obitelj i škola            3D    Tjekom g.   Svi učenici    HJ/P i D/MAT/LK
Naš vrt kroz godišnja doba         3P    Tjekom g.   Svi učenici        PiD
Biljke travnjaka              4a     Travanj   Svi učenici        PiD
Vremenska prognoza             4b     ožujak   Svi učenici        PiD
Deset zapovijedi u životu djeteta     4D, 4P    Listopad   Svi učenici      Vjeronauk
Biljke i životinje travnjaka        4P     ožujak   Svi učenici        PiD
Pravo lice škole              5. r.    Travanj   Učenici svih 5.r    Likov. K.
Vic kao oblik usmene književnosti      6.c    Listopad   Učenici 6.c      Hrvatski j.
Natpisi u mojem mjestu           6.c     svibanj   Učenici 6.c      Hrvatski j.
Razglednica mojeg razreda          6.c    List.-velj.  Učenici 6.c      Informatika
Stvaranje i izvođenje melodije       5. r.   Tjekom g.   Učenici svih 5.r    Glazbeni
Ritmizacija tekstova            5. r.   Tjekom g.   Učenici svih 5.r    Glazbeni
Podrijetlo biljaka i životinja       5. r.   Trav.-svib.  Učenici svih 5.r  Prir /Pov/ Geog
Studija troškova mojeg razreda       7. r.   List.-velj.  Učenici 7.      Informatika
MOBIL                    7.r    Tjekom g.   Svi učenici      Fiz/Teh/Lik
Crkve, kapelice, piljevi i križevi     8. r.   Drugo pol.  Učenici 8.r      Vjeron./Lik.
Određivanje snage, ubrzanja,srednje
                      8. r.   Ožujak    Učenici 8.r       Fizika
brzine i zaustavnog puta automobila
Izrada elektromagneta            8.r    Listopad   Učenici 8.r       Fizika
MEĐURAZREDNI PROJEKTI:
Analiza utjecaja porođajne dužine i
                      8. r.   listopad   Učenici 8 r      Biol. - TZK
težine na visinu i težinu mladeži
Prehrambene navike djece rane školske
                     1. – 4 r   Cijela g.  Učenici 1 – 4 r  PID, TZK, HJ, Mat.
dobi
Kroki crtanje              8. r.      rujan   Učenici 8 r    LIK, TZK
Prometnica                5. – 8. r.  Tjekom g.   Učenici 5-8 r.    Fiz/Teh/Lik
Leonardo da Vinci              6. r.   veljača   Učenici 6. r.      Lik./Pov.
95 godina Jože Horvata          4. – 8. r.  01.-03. mj.  Učenici 4-6 r.     Knjižničar
Razvoj pisma                 5. r.   studeni   Učenici 5. r.    Knjižnica/Pov
Božić u Njemačkoj              4. r.   Prosinac   Učenici 4 r      Njemački . j.
Žena jučer, danas, sutra         5 - 8. r.  Tjekom g.   Učenici 5-8 r.    Pov./HJ/Biol
ŠKOLSKI PROJEKTI:
Hrvatski olimpiski dan           1 – 8. raz.   rujan    Svi učenici      Učitelji TZK
                                               Učitelji TZK -
Biciklom do zdravlja            1 – 8. raz.   svibanj    Svi učenici
                                                razrednici
                                               Učitelji TZK -
Svjetski dan sporta            1 – 8. raz.   svibanj    Svi učenici
                                                razrednici
                                               Učitelji TZK -
Trčanjem do zdravlja            1 – 8. raz.   listopad   Svi učenici
                                                razrednici
Cvijet u prirodi i umjetnosti       1 – 8. raz.  09.–04. mj.  Svi učenici      Knjižničar
Pomozimo prijatelju – Božićni sajam    1 – 8. raz.   Prosinac   Svi učenici      Razrednici
Krugovi nas okružuju             5 – 8 r.  04. – 05. mj.  Svi učenici      Učitelji mat
Evropski tjedan               5 – 8 r.    Svibanj   Dio učenika    Njem. j./Eng. j. Geo
“Jedan tjedan-jedan razred = ljepši            Nastavna
                       5 – 8 r.          Učenici 5 – 8 r.    Razrednici
okoliš”                           godina
“Aktivni zimski odmor”           1 – 8. raz.   Zim. pra.   Učenici 1–8 r.   Predmetni učitelji
“FAŠNIK”                  1 – 8. raz.   veljača   Učenici 1 – 8 r.  Predmetni učitelji
“Skupljanje sekundarnih sirovina -
                      1 – 8. raz.  Lis.-trav.   Učenici 1 – 8 r.    Pedagog
starog papira”

OPĆINSKI - NACIONALNI
“VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA”          4 – 8 r.    travanj   Učenici 1 – 8 r.  Predmetni učitelji
“Dani zahvalnosti za plodove Zemlje”    1 – 8. raz.    rujan    Učenici 1 – 8 r.  Predmetni učitelji
“SOLIDARNOST NA DJELU”            7 – 8 r.   listopad   Učenici 7 – 8 r.    Razrednici
“STOP NASILJU U ŠKOLI”           1 – 8. raz.   Cijela g.   Učenici 1 – 8 r.   Razr., pedagog
Policija u zajednici –Pomoć na internetu  1 – 8. raz.   Cijele g.   Učenici 4 – 8 r.    Razrednici
4.3. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI

Naziv programa  Razred       Broj     Izvršitelj prog.  Sati tj.  Sati god.
               Učen.   Grupe
Vjeronauk    5,6,7,   258    10    Josip Jelušić      20     700
Vjeronauk    1,2,3,4,8  258    12    Vjenceslav Klen     24     840
Vjeronauk    1,2,3,4,  137    9    Anita Vrček       18     630
Njemački jezik  5,8     45    2    Sabatić Martina     4     140
Njemački jezik  4,6,7    142    6    Danijela Marciuš    12     420
Njemački jezik  4      30    2    Martina Cimerman T.   4     140
Engleski jezik  4      21    1    Pintarić Ivana      2     70
Engleski jezik  5      23    1    Ivana Sokač       2     70
Engleski jezik  5, 6, 8   83    5    Ivana Ceilinger     8     280
Informatika   5,6,7,8   234    10    Darko Pintarić     20     700
Informatika   5,8     101    4    Milan Đurić       8     280
4.4. DOPUNSKA NASTAVA

                    Broj  Broj     Ime učitelja
Red.br.   Predmet    Raz.                       Napom.
                    uč.  sati      izvršitelja
 1.    Hrv.j- Mat.     1a        1   Topolnjak Marija
 2.    Hrv.j- Mat.     1b        1   Posavec Renata
 3.    Hrv.j- Mat.    1aD        1   Slukić Ivana
 4.    Hrv.j- Mat.    1bD        1   Špicar Višnja
 5.    Hrv.j- Mat.     1P        1   Marciuš Sanja
 6.    Hrv.j- Mat.     2a        1   Tkalec Melita
 7.    Hrv.j- Mat.     2b        1   Mikulan Dijana
 8.    Hrv.j- Mat.     2D        1   Crnčec-Filipić Gordana
 9.    Hrv.j- Mat.     2P        1   Topolnjak Snježana
 10.   Hrv.j- Mat.     3a        1   Somi Ida
 11.   Hrv.j- Mat.     3b        1   Baksa Suzana
 12.   Hrv.j- Mat.     3D        1   Šalamon Melanija
 13.   Hrv.j- Mat.     3P        1   Ceilinger Tamara
 14.   Hrv.j- Mat.     4a        2   Dolar Nada
 15.   Hrv.j- Mat.     4b        2   Novak Snježana
 16.   Hrv.j- Mat.     4D        2   Trstoglavec Mladen
 17.   Hrv.j- Mat.     4P        2   Posel Bernarda
 18.   Hrv.j        8r.    4-8  1   Željka Pavlic-Bedić
 19.   Hrv.j      5r. i 6r.  4-8  1   Martina Horvat Kolar
 20.   Hrv.j      6r i 7r.   4-8  1   Tamara Lajtman-Posavec
 21.   Engleski jezik    4    8-16  1   Pintarić Ivana
 22.   Engleski jezik  6-7-8   8-16  1   Sokač Ivana
 23.   Njemački jezik  5-6-8   8-16  1   Sabatić Martina
 24.   Njemački jezik   6 r.   6-8   1   Danijela Marciuš
 25.   Mat.       5 i 8r.  8-16  2   Marciuš Tina
 26.   Mat.       6 i 7r.  8-16  1   Karmen Habijan Buza
 27.   Mat.       6r. i 8r.  8-16  1   Sršan Pavlic Jelena
4.5. DODATNA NASTAVA

Red.                Broj  Broj     Ime učitelja
     Predmet    Raz.                         Napom.
 br.                 uč.  sati      izvršitelja
1.   Matematika      4    10   1  Nada Dolar        -
2.   Matematika      4    10   1  Novak Snježana
3.   Matematika      4     8   2  Bernarda Posel
4.   Matematika      4    10   1  Trstoglavec Mladen
5.   Matematika    5 i 8r.   15   2  Marciuš Tina       -
6.   Matematika    6 i 7r.   15   1  Habijan Buza Karmen   -
7.   Matematika    6r. i 8r.  15   1  Sršan Pavlic Jelena   -
8.   Hrvatski jezik  7 i 8r.   15   1  Tamara Lajtman-Posavec
9.   Fizika      7 i 8r.   15   2  Milan Đurić
10.  Povijest      5-8    15   2  Špiranec Sanja      -
11.  Biologija     7 i 8r.   15   1,5  Blaženka Pichler
12.  Mladi kemičari   7-8    15   2  Zagoracz Irena      -
13.  Geografija    5-6-7    15   1,5  Kolenko Sandi      -
14.  Njemački jezik   7-8    15   1  Sabatić Martina     -
15.  Engleski jezik   7-8    15   1  Ceilinger Ivana
16.  Engleski jezik    8    15   1  Sokač Ivana
17.  Vjeronaučna     8    15   2  Josip Jelušić
4.6. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA I SEKCIJA

Red.       Naziv        Br.  Br.
                             Izvršitelji       Napomene
Br.      Aktivnosti      uč.  sati
1.   Dramska-scenska       18   2   Topolnjak Marija      1-4 r.
2.   Etno sekcija         15   2   Posavec Renata       1-4 r.
3.   Dramska-scenska       14   2   Slukić Ivana        1-4 r.
4.   Folklorna          15   2   Višnja Špicar        1-4 r. D
5.   Mladi čuvari prirode     12   2   Sanja Marciuš        1-4 r. P
6.   Lutkarska          14   2   Tkalec Melita        2a
7.   Folklor           16   2   Mikulan Dijana       1-4 r.
8.   Likovna grupa        15   2   Crnčec-Filipić Gordana   1-4 r. D
9.   Folklor           28   2   Topolnjak Snježana     1-4 r. P
10.   Mladi čuvari prirode     16   2   Ida Somi          1-4 r.
11.   Zadruga - Cvjećarska     15   2   Baksa Suzana        1-4 r.
12.   Mladi čuvari prirode     16   2   Šalamon Melanija      1-4 r. D
13.   Likovna grupa        13   2   Ceilinger Tamara      1-4 r. P
14.   Literarno-recitatorska    17   1   Dolar Nada         1-4 r.
15.   Likovna grupa        15   2   Novak Snježana       1-4 r.
16.   Lutkarsko - scenska     14   2   Trstoglavec Mladen     1-4 r. D
17.   Literarno-recitatorska    14   1   Bernarda Posel       1-4 r. P
18.   Dramsko - recitatorska    15   1   Pavlic Bedić Željka     -
19.   Literarno-Novinarska     15   1   Horvat Kolar Martina    -
20.   Europa u školi        15   2   Trupković Željka      -
21.   Mladi knjižničari      15   2   Hajdarović Zora       -
22.   Tamburaši          15   2   Hajdarović Zvonko      -
23.   Pjevački zbor - veliki    57   3   Hajdarović Zvonko      -
24.   Programeri          15   2   Pintarić Darko       -
25.   Video sekcija        14   2   Pintarić Darko
26.   Foto grupa          14   1   Marciuš Danijela
27.   Likovna grupa        15   2   Posavec Veljko       -
28.   Globe program        38   2   Pichler Blaženka
29.   Globe programa        38   1   Crnčec Sanja
30.   Crveni križ         15   2   Colar Smiljana       -
31.   Modelari           15   2   Colar Smiljana
32.   Prometna           15   2   Colar Smiljana       -


ŠUK
    U okviru školskog učeničkog kluba “Pume” djeluju slijedeće sekcije:

Red.       Naziv       Br.  Br.
                               Izvršitelji        Napomene
Br.      Aktivnosti      uč.  sati
1.   Odbojka – M         16   2   Vanjski suradnik: Jadranko Kirić    -
2.   Odbojka – Ž         16   2   Vanjski suradnik: Rajko Kolarek    -
3.   Rukomet - M         16   2   Vanjski suradnik: Darko Dania     -
4.   Košarka - M         16   2   Vanjski suradnik: Marijan Štrukelj   -
5.   Atletika – M/Ž        40   2   Željko Jagec              -
6.   Sportska škola        30   2   Aleksandar Puklavec          -

Voditelj ŠUK – a:   Željko Jagec
4.7. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

    Naziv     Br.    Mjesto     Voditelj    Način
   aktivnosti    uč.   Održavanja    aktivnosti  Komunikacije
Mladi            Vatrogasni dom  Voditelj    Usmeno
           26
vatrogasci         Nedelišće
NK Nedelišće        Igralište NK   Trener     Usmeno
           12
Nedelišće          Borac      kluba
NK Puščine         Igralište NK   Trener     Usmeno
           8
Puščine           Puščine     kluba
NK Sloboda         Igralište u   Trener     Usmeno
           8
Slakovec          Slakovcu     Kluba
NK Međimurec        Igralište u   Trener     Usmeno
           10
Dunjkovec          Dunjkovcu    Kluba
Mažoretkinje        Škola      Voditelj    Usmeno
           30
              Nedelišće
Karate klub         Športska dvor.  Trener     Usmeno
           70
Nedelišće          Nedelišće    kluba
Karate klub         Športska dvor.  Trener     Usmeno
           5
Međimurje          Nedelišće    kluba
Atletski klub        Šport.tereni   Trener     Usmeno
           28
Nedelišće          šk. Nedelišće  Kluba
Košarkaški klub       Šport.tereni   Trener     Usmeno
           17
Nedelišće          šk. Nedelišće  Kluba
Rukometni klub       Šport.tereni   Trener     Usmeno
           19
Nedelišće          šk. Nedelišće  Kluba
Stolnoteniski klub     Športska dvor.  Trener     Usmeno
           10
Nedelišće          Nedelišće    Kluba
Seljačka sloga       Škola      Voditelj    Usmeno
           10
Nedelišće          Nedelišće
Badminton klub                Trener
           6   Čakovec             Usmeno
Međimurje                  Kluba
Muzička škola        Varaždin     Profesori    Usmeno
Čakovec-       15  Čakovec     škole
Varaždin- Nedelišće
4.8. UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

Br.uč  Status                   Raz  Sudionici u ostvarivanju p.p.    Oprem. škole
 1   IP – oštećenje sluha            1b  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 1                           Pred. učitelji + Pedagog
    PP - autizam                1P
                             +logoped+asistent u nastavi
 1   IP - cerebralna paraliza          2D  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 1   IP – specifične teškoće učenja       3a  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 2                            Predmetni učitelji + Pedagog
    IP – specifične teškoće učenja
                          3b  +logoped Predmetni učitelji +
    IP – oštećenje vida – teška slabovidnost
                             Pedagog +logoped+tiflopedagog
 2   IP-govorno-jezične teškoće            Predmetni učitelji + Pedagog
                          3D
    PP-višestruke teškoće u razvoju         +logoped
 3   IP- deficit pažnje / hiperaktivni
    poremećaj
                             Predmetni učitelji + Pedagog
    IP- teškoće u učenju            3P
                             +logoped
    PP – sniženi intelektualni status,
    govorno-jezične teškoće
 1   IP-cerebralna paraliza, teškoće u        Predmetni učitelji + Pedagog
                          4a
    učenju                      +logoped
 1   IP - oštećenje sluha, teškoće govorno-      Predmetni učitelji + Pedagog    Logopedski set-
                          4b                    Behringer
    jezične komunikacije               +logoped
 1   IP- specifične teškoće učenja       4D  Pred. učitelji + Pedagog +logoped  Vibrafon
                                               Računalo
 1   IP- cerebralna paraliza          5c  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
                                               Pomoćna
 1   PP-višestruke teškoće u razvoju      6a  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
                                               didaktička
 2   PP-višestruke teškoće u razvoju         Predmetni učitelji + Pedagog    sredstva
                          6b
    IP-teškoće učenja                +logoped
 1   PP-teškoće u učenju            6c  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 1   IP-sniženi intelektualni status      6d  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 4   IP-spec.teškoće učenja
    PP-kohlearni implatant, govorno-
                             Predmetni učitelji + Pedagog
    jezične teškoće              7a
                             +logoped
    PP-sniženi intelektualni status
    PP-teškoće u učenju
 1   IP-organski uvjetovani poremećaji u
                             Predmetni učitelji + Pedagog
    ponašanju, specifične teškoće učenja,   7b
                             +logoped
    ADD
 1   PP-višestruke teškoće u razvoju      7c  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 1   IP-teškoće učenja             8a  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 2   IP-teškoće učenja                Predmetni učitelji + Pedagog
                          8b
    PP-sniženi intelektualni status         +logoped
 1   PP-sniženi intelektualni status      8c  Pred. učitelji + Pedagog +logoped
 30

U školskoj godini 2009. / 10. u našoj školi integriran je veći broj učenika s ozbiljnim i višestrukim
teškoćama u razvoju, za čiji odgoj i obrazovanje su potrebne specifične metode i oblici rada,
nastavna pomagala te edukacija svih sudionika odgojno - obrazovnog procesa kroz suradnju s
vanjskim ustanovama specijaliziranim za rad s određenom vrstom teškoća. To su: 2 učenika s
oštećenjem sluha, 1 učenica s umjetnom pužnicom, 3 učenika s cerebralnom paralizom, 1 učenik s
organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju, 4 učenika s lakom mentalnom retardacijom i 1
učenica s pervazivnim razvojnim poremećajem – elementima autizma, za koju je osigurana pomoć
asistenta u nastavi.
5. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE


    Za učenike od prvog do četvrtog razreda profesionalno informiranje razrađeno je po
nastavnim programima u okviru redovnog plana i programa.

    Učenici od petog do osmog razreda upoznati su sa profesionalnim informiranjem i
usmjeravanjem u okviru nastavnih planova i programa s time da učenici osmih razreda imaju
potpuniji i sadržajno bogatiji program i to kroz:

XI. mj. - predavanje za učenike i roditelje
        “Važnost i značaj izbora prvog zanimanja” – stručne službe, Zavod za zapošljavanje

II. mj. - predavanje za učenike i roditelje
         “Profesionalna orijentacija i zdravlje” – školski liječnik

-tijekom godine - posjet učenika Danu otvorenih vrata u srednjim školama
        - podjela propagandnog materijala
        - susreti s predstavnicima srednjih škola
        - individualni razgovori pedagoga s učenicima
        - razgovori na SRO
        - pano za profesionalno usmjeravanje
        - anketiranje učenika 8-ih razreda
        - posjet učenika Sajmu zanimanja
        - profesionalna orijentacija u organizaciji Eko Međimurja
6. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE DJELATNOSTI

Mjesec          Sadržaji            Br. uč.       Izvršitelji
IX. mj.  Svečanost primanja 1. razreda          156   Razrednici 1. i 2. razreda,
                                  stručne službe
     Zahvalnost za plodove Zemlje-uključenje u    300   Ravnatelj, stručne službe,
     općinsku manifestaciju                  učitelji, voditelji Školske
     Obilježavanje ''Svjetskog dana mira''      340   zadruge
     Obilježavanje Europske baštine i
     međunarodnog dana kulturne baštine-
     hobiji naših djedova i baka- izložba
X. mj.  “Mjesec knjige”- književni susret        150   knjižničarka
     Svjetski dječji dan               250   pedagoginja,
     Svjetski dan hrane               642   logopedinja
     Svjetski dan učitelja              332   razrednici
     Dan gluhih                   642
     Obilježavanje Godine astronomije        332   ravnatelj, učitelj fizike

     Kazališne predstave Assiteja ČK- 1-8.r.     640   Razrednici i pedagoginja
     ( posjet učenika predstavama)
     Posjet kazališnoj predstavi – ZG (5/6r.; 7/8       Pedagog, Knjižničarka
     raz.)                      330   razrednici
XI. mj.
     Književni susret
     Dan sjećanja na Vukovar             640   svi
     Međunarodni dan osoba s invaliditetom
                                  razrednici
     Kulturno-umjetnički program uz Svetog
XII.mj.                          642   stručni suradnici
     Nikolu, Božić i Novogodišnje blagdane;
                                  ravnatelj
     Božićni sajam dobrote
     ''Valentinovo u školi''                 razrednici
II.mj.  Organizacija “Fašnika” te povorka kroz     500   stručni suradnici
     mjesto, ples pod maskama                 ravnatelj
IV.mj.  Obilježavanje “Dana planete Zemlje”       642     svi

     Svjetski dan svjesnosti o autizmu            logopedinja
IV. mj.                          642
     Posjet filmskoj projekciji – ČK             razred. 1-8 r.
                                  pedagog
 V.mj.  Posjet kazališnoj predstavi – VŽ        310   Razrednici
                                  pedagog
     Dan osoba s cerebralnom paralizom        646   logopedinja
     Završna svečanost 4-ih i 8-ih razreda      172
VI.mj.                               svi
     Proslava Dana škole               641
7. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNO I EKOLOŠKU ZAŠTITU
UČENIKA

Mjesec            Sadržaji          Br.uč.   Izvršitelji      Napomene

 IX.mj.  Organizacijske pripreme za uključivanje        razrednici
      učenika u školsku prehranu          642   kuhar
      Hrvatski olimpijski dan- obilježavanje         ekonom
                                 uč.TZK

      Djelomična pošteda za TZK           20    Šk. liječnica,
                                 uč.TZK,pedag.
      Sistematski pregled učenika 5.-ih razreda   72    Šk. liječnica
      Rast i razvoj - predavanje
 X.mj.   Cijepljenje učenika 6 .r.           90    Školski liječnik    HEPATITIS B

      Kontrola vida 3. razred            76    Školski liječnik
      Škola plivanja                76    Savez ŠŠK      -
      Akcija sakupljanja sekundarnih sirovina    500   Razrednici
                                 Pedagog
      Biciklijada                  332   Učitelji TZK
      Jesenski kros
 XI.mj.  Cijepljenje učenika 2.r. i 7 raz.       152   Školski liječnik  -
      PPD I BCG
      Cijepljenje učenika 1. r i 8.r. (Difterija,
                             174   Školski liječnik
      tetanus, dječja paraliza)
                                 Razrednici,
      Mjesec borne protiv ovisnosti         332
                                 stručne službe
 I.mj.   Prevencija od gripe i drugih zaraznih                   -
                             646   razrednici
      bolesti
      Sistematski pregledi za 8 raz.
 II.mj.                         94    Školski liječnik
      Reproduktivno zdravlje - predavanje
                                 razrednici
III.mj.  Uređenje zelenih površina u školi       332             -
                                 ravnatelj
      Cijepljenje protiv virusnog hepatitisa B –
                             90    Školski liječnik
      6 r.
 IV.mj.  Obilježavanje Dana planete Zemlje       640   razrednici     -
      Sudjelovanje u akciji „Više cvijeća manje
                             170   razrednici
      smeća“ 7, 8 raz.
      Sistematski pregledi za 8 raz.uč.s zdr.        Školski liječnik
 V.mj.   probl. i                   12    Zavod za      -
      s posebnim potrebama – izbor zanimanja         zapošljavanje
      Cijepljenje protiv virusnog hepatitisa B –       Zavod za javno
                             90
      6 r.                          zdrav.
                                 Učitelji
      Športski susreti – Dan športa         642             -
                                 TZK,razrednici
 VI.mj.  Športski susreti uz Dan škole         150   učit. TZK      -
      Stručne ekskurzije učenika          330   razrednici     -
                                 Školski liječnik.
 IV.mj.  Sistematski pregled za upis u 1.razred    oko 80            -
                                 Stručni suradnici
VII-VIII  1. Uređenje škole                   ravnatelj      -
    8. PODACI O ZADUŽENJU U SATIMA NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA

Red.                ZADUŽENJA U SATIMA NEPOSREDNOG          Ostala zaduženja do
       Ime i prezime
Br.                    RADA S UČENICIMA                 40 sati
                                    U
                  U redovnoj     U            U   Do    Preko  Ukup.
                               RAZR.  DOOP
                  Nastavi      IZB.          INA  40 sati  Norme  God.
                                   DOOD
                  Struč.  Nestr.
1.   Tkalec Melita       16    0     0     2   1   2   19    0   1752
2.   Mikulan Dijana       16    0     0     2   1   2   19    0   1816
3.   Slukić Ivana        16    0     0     2   1   2   19    0   1808
4.   Crnčec-Filipić Gordana   16    0     0     2   1   2   19    0   1768
5.   Topolnjak Snježana     16    0     0     2   1   2   19    0   1784
6.   Somi Ida          16    0     0     2   1   2   19    0   1808
7.   Baksa Suzana        16    0     0     2   1   2   19    0   1752
8.   Šalamon Melanija      16    0     0     2   1   2   19    0   1776
9.   Ceilinger Tamara      16    0     0     2   1   2   19    0   1784
10.   Dolar Nada         15    0     0     2   3   1   19    0   1768
11.   Novak Snježana       15    0     0     2   3   1   19    0   1760
12.   Trstoglavec Mladen     15    0     0     2   3   1   19    0   1768
13.   Posel Bernarda       15    0     0     2   3   1   19    0   1784
14.   Topolnjak Marija      16    0     0     2   1   2   19    0   1776
15.   Posavec Renata       16    0     0     2   1   2   19    0   1760
16.   Špicar Višnja       16    0     0     2   1   2   19    0   1792
17.   Marciuš Sanja       16    o     0     2   1   2   19    0   1776
18.   Horvat Kolar Martina    20    0     0     0   1   1   18    0   1800
19.   Pavlic-Bedić Željka    20    0     0     0   1   1   18    0   1800
20.   Lajtman Tamara       18    0     0     2   2   0   18    0   1784
21.   Vugrinec Kristinka     5    0     0     0   0   0    4    0    407
22.   Posavec Veljko       18    0     0     2   0   2   18    0   1808
23.   Hajdarović Zvonko     21    0     0     0   0   2   17    1   1776
24.   Marciuš Tina        16    0     0     2   4   0   18    0   1808
25.   Habijan Buza Karmen    20    0     0     2   2   0   16    2   1808
26.   Sršan Pavlic Jelena    20    0     0     2   2   0   16    2   1808
27.   Pintarić Ivana       0    20    2     0   1   0   17    0   1832
28.   Sokač Ivana        18    0     2     0   3   0   17    0   1768
29.   Ceilinger Ivana      6    0    10     0   0   0   12    0   1265
30.   Marciuš Danijela      7    0    12     2   1   1   17    0   1816
31.   Sabatić Martina      15    0     4     2   2   0   17    0   1808
32.   Cimerman Teljega Martina  12    0     4     0   0   0   12    0   1220
33.   Pichler Blaženka      18,5   0     0     2   1,5  2   16    0   1760
34.   Zagoracz Irena       22    0     0     2   2   0   14    2   1752
35.   Đurić Milan        14    0     8     0   2   0   16    0   1808
36.   Špiranec Sanja       20    0     0     2   2   0   16    0   1776
37.   Trupković Željka      8    0     0     0   0   2    7    0    768
38.   Kolenko Sandi       18,5   0     0     0   1,5  0   17    0   1657
39.   Crnčec Sanja        8    0     0     0   0   1    4    0    672
40.   Colar Smiljana       14    0     0     2   2   4   18    0   1808
41.   Puklavec Aleksandar    12    0     0     2   0   2   11    0   1215
42.   Jagec Željko        20    0     0     2   0   2   16    0   1752
43.   Jelušić Josip       0    0    20     2   0   2   16    0   1760
44.   Vrček Anita        0    0    18     0   0   0   12    0   1362
45.   Klen Vjenceslav      0    0    24     0   0   0   16    0   1776
46.   Pintarić Darko       0    0    20     0   0   4   16    0   1768
47.   Zora Hajdarović                25           2   13    0   1768
48.   Martan Valentina                  25            15    0   1816
49.   Paić Mira                      25            15    0   1776
50.   Paić Ivica                        40              0   1792
8.2. PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

Ime i prezime    Struka           Mentor        Napomena
Tina Marciuš    Učitelj matematike     Jelena Sršan Pavlic
Svjetlana Miletić  Učitelj vjeronauka     Josip Jelušić     U mirovanju
Smiljana Colar   Učitelj Tehničke kulture  Željko Medved
Željka Trupković  Učitelj povijesti     Sanja Špiranec
Mikulan Dijana   Učitelj RN
8.1. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI
  I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

                               Radno   Br.sati   Napo
                 Naziv poslova   Br.sati
 Ime i prezime    Struka                 vrijeme  godiš.    mena
                 koje obavlja   tjedno
                               (od-do)  zaduž.
 Biserka Horvat   Ekonomist   računovođa    40    7 -15   1800      -
Suzana Posavec    dipl.oec     tajnik    40    7 - 15  1776      -
 Branka Varga    Kuharica   kuhar - čistač   40    7 – 15  1800      -
 Zlata Posavec    Radnica     čistačica    40    7 – 15  1800      -
Marija Branilović  Radnica   čistačica-kuhar   40    7 – 15  1800      -
                               6 – 14  1784   rad u smjeni
 Marija Posavec   Radnica    čistačica    40
                               12 – 20       dvokrat.rad
                               6 – 14  1784   rad u smjeni
Božena Žnidarić   Radnica    čistačica
                           40   12 – 20       dvokrat.rad
                               6 – 14  1776     rad u
Danica Posavec   Kuharica    kuharica     40
                               12 – 20        smjeni
  Ana Novak     Radnica    čistačica    40    6 – 14  1800      -
                               6 – 14       rad u smjeni
 Višnja Zobović   Radnica    čistačica    40         1808
                               12 – 20       dvokrat.rad
                               6 – 14  1768     rad u
 Gordana Juras   Kuharica    kuharica     40
                               12 – 20        smjeni
          Up. centr.                6 – 13
 Dejan Cenko           domar-ložač    40         1816   dvokratni rad
           grijanja                19 - 20
                               6 – 10
 Emil Bacinger    Radnik   domar - čistač   40         1808   dvokratni rad
                               18 – 22
NAZIV                           GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM REDOVNE NASTAVE                                                                              Uk.
PREDMET
A                             RAZREDNA NASTAVA                                                         PREDMETNA NASTAVA                              plan.
                MŠ NEDELIŠĆE                   PŠ DUNJKOVEC               PŠ PUŠĆINE
       1a    1b  2a    2b  3a    3b  4a    4b  1ar  1br  2r    3r    4r    1r    2r    3r    4r    5a    5b    5c    6a    6b  6c    6d  7a    7b  7c    8a    8b  8c    8d

Hrvatski j.  175   175  175   175  175   175  175   175  175  175  175   175   175   175    175   175   175   175   175   175    175    175  175   175  140   140  140   140   140  140   140  5180
Likovna k.   35    35  35    35  35    35  35    35  35  35  35    35    35    35    35    35    35    35    35      35  35    35  35    35  35    35  35    35    35  35    35  1085
Glazbena k.  35    35  35    35  35    35  35    35  35  35  35    35    35    35    35    35    35    35    35      35  35    35  35    35  35    35  35    35    35  35    35  1085
Engleski j.  70    0   70    0  70    0  70    0  70  70  70      0  70      0   70      0  70    70      0     0  70    70    0   0  70    70  70    70    70    0  0   1260
Njemački j.    0  70    0  70    0  70    0  70   0   0  70    70      0  70      0  70      0    0  70      70    0   0  70    70    0   0    0    0  0   70    70   980
Matematika  140   140  140   140  140   140  140   140  140  140  140   140   140   140    140   140   140   140   140   140    140    140  140   140  140   140  140   140   140  140   140  4340
Priroda      0  0     0   0    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0     0    0    0  53,0   53,0   53,0    70    70  70    70    0   0    0    0  0     0  0    439
Biologija     0  0     0   0    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0     0    0    0    0    0     0    0   0    0   0  70    70  70    70    70  70    70   490
Kemija       0  0     0   0    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0     0    0    0    0    0     0    0   0    0   0  70    70  70    70    70  70    70   490
Fizika       0  0     0   0    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0     0    0    0    0    0     0    0   0    0   0  70    70  70    70    70  70    70   490
PiD      70    70  70    70  70    70  105   105  70  70  70    70   105    70    70    70   105      0    0     0    0   0    0   0    0   0    0    0  0     0  0   1330
Povijest      0  0     0   0    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0     0    0    0  70    70      70  70    70  70    70  70    70  70    70    70  70    70   980
Zemljopis     0  0     0   0    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0     0    0    0  53,0   53,0   53,0    70    70  70    70  70    70  70    70    70  70    70   929
Tehnička k.    0  0     0   0    0   0    0   0   0   0    0    0    0    0     0    0    0  35    35      35  35    35  35    35  35    35  35    35    35  35    35   490
TZK      105   105  105   105  105   105  70    70  105  105  105   105    70   105    105   105    70    70    70      70  70    70  70    70  70    70  70    70    70  70    70  2625

UKUPNO:    630   630  630   630  630   630  630   630  630  630  700   630   630   630    630   630   630   736   736   736    770    770  770   770  875   875  875   875   875  875   875  22193
9. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUČNIH VIJEĆA UČITELJA

9. 1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA UČITELJA RAZREDNE
NASTAVE

Vrijeme                Sadržaj                 Izvršitelji

 IX mj.  1. Priprema za početak nastave (Nastavni plan i program)   učitelji RN
      2. Dogovor o izvannastavnim aktivnostima           pedagog
      3. Pripreme za mjesečne planove                učitelji RN
      4. Dogovor oko projekata- svaki razred jedan project     logoped
      5. Planiranje aktivnosti Škole u prirodi (IV. razred)     trener/mentor
      6. Radionice u sklopu projekta UNICEF- a “ Za sigurno i    UNICEF-ovog
      poticajno                           progrma
        okruženje u školama – Kampanja protiv nasilja među
      djecom
 X mj.                                  pedagog
        1. Jačanje odgojne uloge škole –Upravljanje razredom   učitelji RN
        2. Slabovidno dijete                   prof. Šestić
                                     logoped
 XI mj.  1. Česte bolesti školske djece –Djeca s alergijama      školski liječnik
      2.Problemi u izgovoru                     učitelji RN
      3.Radionica: Izrada cvijeća od krep papira          pedagog
                                     dr Munivrana
                                     logoped
                                     gosp. Marciuš
 XII mj.  1. Projekt “Pomozimo prijatelju “ Božićni sajam        pedagog
                                     učitelji RN
 I mj.  1. Analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta          učitelji RN
                                     pedagog
 II mj.  1. Priprema učenika za natjecanja               učitelji RN
                                     pedagog
                                     logoped

 III mj.  1. Otvorenje škole prema zajednici              učitelji RN
                                     pedagog
 IV mj.  1. Projekt: Prehrambene navike djece rane školske dobi    učitelji RN
                                     pedagog

 V mj.   1. Izbor udžbenika za narednu šk.god.             pedagog
                                     učitelji RN
 VI mj.  1. Analiza uspjeha na kraju školske godine          učitelji RN
                                     pedagog
      2. Postavljanje smjernica Godišnjeg plana rada Aktiva za
                                     ravnatelj
       narednu školsku godinu
                       Voditelj stručnog kolegija: Sanja Marciuš
9. 2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA UČITELJA
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG PODRUČJA

VRIJEME                 SADRŽAJ                 IZVRŠITELJI
         Dogovor o radu kolegija (plan i program)
         Analiza rada u prošloj školskoj godini (prijedlozi za
          poboljšanje rada)
         Izrada školskog kurikuluma – projekti, terenska i
          izvanučionička nastava
         Planiranje korelacija u izvanučioničkoj nastavi
         Organizacija rada izvannastavnih aktivnosti i interesnih
          skupina – DOOD, DOOP, INA                   predmetni
         Organizacija rada s učenicima s posebnim potrebama i      učitelji
 rujan -
          nadarenim učenicima                      pedagog
 prosinac
                                         logoped
         Obilježavanje važnijih datuma s naglaskom na važnost
                                         ravnatelj
          očuvanja prirode i unapređivanje kvalitete življenja
         Aktivnosti tijekom školskih praznika – radionice za učenike
         Teme vezane uz toleranciju, ljudska prava, prava djece,
          razvoj suradnje i timskog rada.
        Tema po izboru predmetnog učitelja – predavanje/radionica         Vrednovanje plana i programa prvog polugodišta
         Predavanja o AIDS – u, obilježavanje svjetskog dana
          nepušenja, prevencijaovisnosti
         Potrebe invalida – naglasak na djecu
         Pripreme učenika za natjecanja                 predmetni
         Promicanje zdravlja i zdravstveni odgoj u školi – suradnja sa  učitelji
          školskim liječnikom, stručnim institucijama kroz predavanja  pedagog
siječanj -     literature, brošure, radionice                 logoped
 lipanj     Ekološke teme vezane uz očuvanje okoliša i poboljšanje     ravnatelj
          kvalitete života                        liječnik
         Izazovi budućnosti – uzroci ugroženosti biološke raznolikosti  školske
          i opstanka živih organizama                  medicine
       Tema po izboru predmetnog učitelja – predavanje/radionica
                       Voditelj stručnog kolegija: Jelena Sršan Pavlic
9. 3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA DRUŠTVENO -
JEZIČNO-UMJETNIČKE GRUPE PREDMETA

Godišnji plan i program rada Stručnog vijeća usvojen je od strane svih članova Stručnog vijeća;
sadrži opće smjernice i prati kalendar škole, a može se također naknadno nadopuniti.

        Redni
Vrijeme                      Sadržaj                  Izvršitelji
        broj
IX. mj.        Dogovor o radu Stručnog vijeća za predstojeću školsku      Predmetni učitelji
        1.
            godinu .
            Izrada nastavnih planova i programa               Predmetni učitelji
        2.   Izrada školskog kurikuluma – projekti, terenska i        Pedagog
            izvanučionička nastava
        3.   Pomoć u izradi programa za učenike s teškoćama u razvoju.    Predmetni učitelji
            Provođenje HNOS-a: dogovor o radu vijeća i korelacija među    Predmetni učitelji
        4.
            pojedinim kolegijima
        5.   Obilježavanje važnih datuma i događanja – Dani kruha       Predmetni učitelji
X. mj.         Dogovor o akciji sakupljanja sekundarnih sirovina        Predmetni učitelji
        1.                                   pedagog
                                            ravnatelj
XI. –XII.       Izbor tema za roditeljske sastanke po razredima         Predmetni učitelji
        1.
mj.                                           pedagog
            Obilježavanje blagdana i organizacija priredbi povodom      Predmetni učitelji
        2.   Božića i Nove godine                       učitelji likovne i
                                            glazbene kulture
            Pomoć u organizaciji i realizaciji aktivnosti za učenike     Predmetni učitelji
        3.
            tijekom zimskih praznika
I. – II, mj.  1.   Dogovor o pripremanju učenika za natjecanja i susrete      Predmetni učitelji
        2.   Organizacija i obilježavanje Valentinova i fašnika        Predmetni učitelji
            Dogovor oko organizacije I realizacije projekta Žena jučer,   pedagog
            danas, sutra koji će se održati u sklopu 100. godišnjice     knjižničar
        3.
            obilježavanja Dana žena                     učitelji
            Pomoć u organizaciji posjeta kazalištu uz Dan kazališta
IV mj.         Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja – briga za svoje      predmetni učitelji
        1.
            zdravlje
V. mj.         Pripremanje i realizacija Dana škole               ravnatelj
        1.
                                            predmetni učitelji
        2.   Pripremanje sadržaja vezanih uz Dan Europe
VI. mj.     1.   Analiza realizacije godišnjeg plana i programa .         učitelji
            Prijedlozi za sljedeću školsku godinu za novi godišnji plan i  Predmetni učitelji
        2.
            program
            Obilježavanje značajnih datuma – Dan Hrvatskoga sabora      ravnatelj
        3.
                                            pedagog, učitelji
        4.   Organizacija završne svečanosti osmih razreda          Predmetni učitelji

                    Voditelj stručnog vijeća: Željka Pavlic-Bedić
10. PLANOVI RADA STRUČNIH I UPRAVNIH TIJELA ŠKOLE

10. 1. PLAN RADA STRUČNIH VIJEĆA ŠKOLE

10.1.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

Mjesec                Sadržaj rada                Izvršitelji

IX.mj.   1. Analiza rezultata na kraju školske godine 2008./09.       pedagog
      2 Analize rezultata popravnih ispita                pedagog
      3. Organizacija početka nove školske godine             ravnatelj
      4. Utvrđivanje skupina INA, DOOD, Izborne nastave          ravnatelj
      5. Formiranje stručnih vijeća
      6. Podjela zadaća za izradu Godišnjeg plana i programa rada škole
      7. Provođenje UNICEF-og projekta “Za sigurno i poticajno      pedagog
      okruženje”

X.mj.   1. Prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada škole        ravnatelj
      2. Organizacija humanitarne akcije “Solidarnost na djelu”      ravnatelj
      3. Upravljanje razredom – Prezentacija akcijskog istraživanja    pedagog
      4. Odgojna uloga škole i roditeljskog doma – predavanje.      pedagog

XII.mj.  1 Poslovi i zaduženja oko Božićnog sajma i priredbe         ravnatelj
      2. Organizacija provođenja slobodnog vremena preko zimskih     pedagog
      praznika

I.mj.   1. Analize uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja       pedagog
      2. Informacije sa stručnih kolegija

IV.mj.   1. Priprema učenika za susrete i natjecanja             ravnatelj
      2. Organizacija posjeta OŠ u Opatiji                ravnatelj
      3. Pripreme programa za Dan škole                  ravnatelj

VII.mj.  1. Analiza uspjeha na kraju školske godine             pedagog
      2. Prijedlog zaduženja za narednu školsku godinu          ravnatelj
      3. Formiranje tima za izradu godišnjeg plana i programa       ravnatelj

VIII.mj.  1. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa te uspjehu  pedagog
      2. Utvrđivanje prijedloga godišnjeg plana i programa        ravnatelj
      3. Zaduženja učitelja za šk. god. 2010./2011.            ravnatelj
      4. Utvrđivanje kalendara rada škole                 ravnatelj
10.1.2. PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA U ŠKOLI

     Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,učitelji, stručni suradnici i
ravnatelj imaju pravo i obvezu trajno se stručno usavršavati u školi i izvan škole.Plan i program
izvan škole predlažu i provode Agencija za odgoj i obrazovanje i nadležno Ministarstvo.
Učitelji vode evidenciju o osobnom stručnom usavršavanju.
     Stručno usavršavanje se u jednom svom dijelu provodi u radu školskih stručnih vijeća .
Sudionici i nosioci ovog dijela usavršavanja su stručni suradnici - pedagoginja i logopedinja te
ravnatelj škole u suradnji s voditeljima školskih stručnih vijeća.
     U planu je tijekom ove školske godine uključiti učitelje predmetne nastave u edukaciju za
RWCT program, dok učitelji razredne nastave bi trebali biti uključeni u II. stupanj edukacije Korak
po korak.
     Za razredna vijeća 7a, 1b, i 4b će se organizirati edukacija učitelja rad s djecom oštećena
sluha u poliklinici SUVAG Zagreb,dok će edukacija razrednog vijeća 3b razreda rad s djecom
oštećena vida biti u Centru „Vinko Bek“ Zagreb.

     Sadržaj stručnog usavršavanja na stručnim vijećima škole:
  1.  Radno ozračje u razredu i razredna disciplina – prezentacija rezultata akcijskog istraživanja
  2.  Bolesti školske djece – simptomi i pružanje pomoći
  3.  Nasilje među djecom i mladima putem elektronskih medija
  4.  Rad s učenicima s oštećenjem sluha
  5.  Poremećaj autističnog spektra
  6.  Suradničko učenje

Teme za stručno usavršavanje mogu se proširiti sadržajima koji će biti obrađivani na stručnim
skupovima stručnih suradnica.
10.1. 3. GODIŠNJI PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Mjesec  Zadaci                Izvršitelji         Napomena


IX.
1.Problematika rada u 5.im razredima  članovi RV + razrednici 4-ih raz.

XII
1. Analiza uspjeha na kraju          ravnatelj
prvog polugodišta               pedagoginja, logopedinja
2. Organizacija razrednih svečanosti      članovi
uoči božičinih i novogodišnjih         razrednog vijeća
praznika

IV.
1. Prijedlozi za poboljšanje uspjeha      članovi razrednog vijeća
učenika u učenju i ponašanju          pedagoginja, logopedinja
2. Dogovor za ekskurzije i izlete       ravnatelj
učenika

VI.
1. Analiza uspjeha učenika na kraju      članovi razrednog vijeća
školske godine
2. Završna svečanost učenika osmih       razrednici
razreda
10.1. 4. PLAN RADA RAZREDNIKA ( opći poslovi )

 Mjesec                  Oblici i sadržaj rada
 IX.   1.  Formirati odjeljenja: primiti i rasporediti učenike, upoznati ih s obvezama
        i kućnim redom
     2.  Uspostaviti imenik učenika i unijeti promjene u matičnu knjigu i e-matice
     3  Pripremiti planove rada
     4.  Upoznati dosje učenika i po potrebi razgovarati s str. suradnicima škole
     5.  Izraditi s učenicima razredna pravila

  X.   1.  Predložiti plan rada razrednika i plan suradnje s roditeljima
     2.  Pripremiti sastanak s roditeljima i upoznati ih s Godišnjim planom i
        programom škole i Školskim kurikulumom
     3.  Organizirati i održati predavanje za roditelje na roditeljskim sastancima
     4.  Organizirati cijepljenja i sistematski pregled učenika.

 XI.   1.  Organizirati i provesti sociometrijski test
     2.  Upoznati stručne suradnike škole s učenicima kod kojih su zapaženi
        problemi u učenju i ponašanju
     3.  Individualni razgovori s roditeljima učenika koji imaju probleme.
     4.  Uputiti učenike kako treba pravilno učiti

 XII.  1.  Predavanje za roditelje iz područja prevencije
     2.  Pripremiti razred za Božićni sajam
     3.  Pripremiti i održati sjednicu razrednog vijeća s analizom provođenja
        nastavnog plana i programa i uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta

  I.   1.  Informirati roditelje i izraditi plan popravljanja uspjeha
     2.  Dogovor za provođenje razrednog projekta

  II.  1.  Obaviti razgovor s učenicima kako uspješno i kontinuirano učiti
     2.  Organizirati pomoć učenika- volontera učenicima koji imaju problema u
        učenju
     3.  Organizacija fašnika.

 III.  1.  Dogovor i organizacija natjecanja učenika
     2.  Sudjelovanje u radu sjednica učiteljskog vijeća
     3.  Razgovori s roditeljima učenika koji imaju problema u ponašanju

 IV.   1.  Organiziranje izvanučioničke nastave
     2.  Organizirati športska natjecanja
     3.  Organizirati akciju uređenja okoliša

  V.   1.  Održati roditeljski sastanak i informirati roditelje o stanju uspjeha učenika
     2.  Izvršiti konzultacije s roditeljima učenika kojima prijeti opasnost
        ponavljanja

 VI.   1.  Pripremiti završnu sjednicu razrednog vijeća te podatke o uspjehu i
        vladanju
     2.  Izraditi izvještaj na kraju školske godinu za razredni odjel
     3.  Organizirati zajedničku svečanost povodom završetka školske godine

 VII.  1.  Sređivanje cjelokupne pedagoške dokumentacije te dostaviti ravnatelju na
        pregled i potpis
OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

U programu od I -VIII. razreda predlažu se teme:
- život i rad u obitelji i škola
- učenje i vladanje
- zdravstveni odgoj i socijalna skrb
- kulturno-zabavne djelatnosti
- odgoj za humane odnose među spolovima
- međusobna komunikacija, razumijevanje,poznavanje i poštovanje
- solidarnost,prijateljstvo,tolerancija(snošljivost)
- što je domoljublje i kako se izražava ljubav prema domovini
- obilježavanje značajnih vjerskih i državnih blagdana
- samopouzdanje i odgovornost prema sebi i drugima
- pravila lijepog ponašanja(bonton)
- izrada razrednih pravila
- čuvanje i zaštita čovjekovog okoliša(ekologija)
- prometni odgoj
- obilježavanje značajnih datuma:
Svjetski dan mira
Svjetski dan srca (30. 09.) ili Svjetski dan zdravlja (4 mj.)
Dan zahvalnosti za plodove Zemlje
Prevencija ovisnosti – mjesec borbe protiv ovisnosti
Dan planete Zemlje, Poznavanje i poštovanje ljudskih prava,
U planiranju sadržaja nužno je poštovati načela:
-korelacije i odgojnu situaciju u razrednom odjelu, školi i mjestu
-prigodnosti(uz državne i vjerske blagdane)
-aktualnosti(značajni događaji u školi i mjestu)
10.2. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA I ŠKOLSKOG iA

10.2.1. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

Mjesec  Sadržaj
IX.mj.  1. Imenovanje novih članova Vijeća i konstituiranje Vijeća izborom predsjednika i zamjenika
     2. Informacije o bitnim promjenama na početku nove školske godine
     3. Informacija o uspjehu učenika na kraju šk.god. 2008./2009.
     4. Donošenje Godišnjeg plana rada Vijeća roditelja
     5. Prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada škole
     6. Pomoć za realizaciju izvanučioničke nastave
XII.mj.  1. Suradnja u realizaciji Božićnog sajma
     2. Rješavanje problema ugroženih učenika kroz fond „Pomozi prijatelju“
III.mj.  1. Sakupljanje sekundarnih sirovina
     2. Zaštita i očuvanje životnog okoliša
     3. Poslovi oko Školskog športskog kluba
     4. Pomoć roditeljima učenika sa većim brojem negativnih ocjena
VI.mj.  1. Analiza uspjeha škole i njen rad u vrijeme praznika
10.2.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA


  MJESEC                   SARŽAJ RADA
  VIII – Xmj.  1. Organiziranje poslova za školsku godinu 2009./2010.
         2. Utvrđivanje potreba za djelatnicima
         3. Donošenje Godišnjeg plana rada školskog odbora
         4. Usvajanje Godišnjeg plana rada škole
         5. Davanje suglasnosti na izbor djelatnika
         6. Donošenje školskog Kurikuluma

  X – XII mj.  1. Rješavanje tekućih poslova
         2. Razmatranje programa rada INA
         3. Suradnja s Vijećem roditelja
         4. Donošenje normativnih akata i pravilnika

  XII - II mj  1. Razmatranje izvještaja o rezultatima odgojno obrazovnog rada
         2. Razmatranje i usvajanjezavršnog računa
         3. Plan uređenja škole tijekom zimskih praznika
         4. Tekući poslovi

  II – VI mj.  1. Nastupi učenika na susretima i natjecanjima
         2. Suradnja sa Školskim sportskim klubom

  VI – VII mj.  1. Analiza rezultata odgojno-obrazovnog rada
         2. Razmatranje rezultata učenika na susretima i natjecanjima
         3. Izrada plana investicija i održavanja za narednu godinu
         4. Analiza ostvarenosti Godišnjeg programa rada školskog odbora
         5. Usvajanje polugodišnjeg računa
                         Predsjednik Školskog odbora

                         Topolnjak Vladimir
10.3. PLAN RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA
10.3.1. GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA

RUJAN
- organizacija početka školske godine te planovi zaduženja učitelja
- izrada plana korištenja učionica po predmetima te plana dežurstva
- izrada Školskog kurikuluma
- izrada godišnjeg plana i programa škole
- pomoć u izradi planova stručnih Vijeća, učiteljskog vijeća, školskog odbora, razrednih Vijeća
- sastavljanje kalendara školske godine
- organizacija akcija na uređenju školskog okoliša
- organizacija prvog sastanka Vijeća roditelja
- prezentacija Godišnjeg programa rada školskom odboru
- pregled pedagoške dokumentacije
- poslovi oko koordinacija za timsko planiranje
- organizacija obilježavanja općinske smotre „Dani zahvalnosti za plodove zemlje“
- organizacija produženog boravka u PŠ Dunjkovec

LISTOPAD
- izrada prijedloga nabave nastavnih sredstava, opreme i namještaja
- organizacija sjednice učiteljskog vijeća
- provođenje akcije “Solidarnost na dijelu”
- organizacija Akcije sakupljanja sekundarnih sirovina
- pregled planova izvannastavnih aktivnosti i DOOD-a
- upoznavanje učitelja pripravnika sa bitnim elementima pedagoškog rada u vidu predavanja.
- organizacija obilježavanja Dana neovisnosti
- priprema i usklađivanje pravilnika s novim Zakonom o obrazovanju

STUDENI
- obilazak nastave s ciljem uvida u stručnost rada učitelja
- praćenje realizacije plana i programa po predmetima
- organizacija susreta s OŠ J.K. Jeretov iz Opatije
- tekući poslovi

PROSINAC
- organizacija rada za obavljanje poslova na inventarizaciji sredstava te izrada završnog računa
- obilazak nastave
- pripremanje sjednica razrednih vijeća na kraju prvog obrazovnog razdoblja
- analiza rezultata uspjeha učenika
- izrada plana investicija i financijskog plana za narednu godinu
- organizacija rada škole u vrijeme zimskih praznika

SIJEČANJ
- izrada financijskog plana
- analiza uspjeha prvog obrazovnog razdoblja
- priprema sjednice učiteljskog vijeća
- pregled pedagoške dokumentacije
- analiza radova izvršenih u toku zimskih praznika
- organizacija drugog sastanka Vijeća roditelja

VELJAČA
- nazočnost sjednicama stručnih kolegija
- organizacija aktivnosti povodom fašnika
- izvješće školskom odboru o uspjehu prvog obrazovnog razdoblja
- organizacija posjeta učenika javnim i kulturnim priredbama
OŽUJAK
- obilazak nastave
- organizacija akcija uređenja školskog okoliša

TRAVANJ
- priprema sjednice učiteljskog vijeća
- organizacija učenika za nastupe na natjecanjima i susretima
- tekući poslovi

SVIBANJ
- organizacija trećeg sastanka Vijeća roditelja
- organizacija experimentalnog vanjskog vrednovanja
- praćenje ostvarivanja planova i programa po predmetima
- sastanci stručnih kolegija
- profesionalno informiranje učenika osmih razreda
- planovi upisa učenika u prve razrede
- poslovi oko izrade Godišnjaka škole

LIPANJ
- organizacija dana škole
- sjednice razrednog vijeća i učiteljskog vijeća
- analiza rezultata na kraju školske godine
- poslovi oko završetka nastavne godine

SRPANJ
- izrada zaduženja za organizaciju popravnih ispita
- formiranje komisija
- organizacija učiteljskog vijeća
- analiza uspjeha i ostvarivanja godišnjeg plana rada škole
- izrada zaduženja za iduću školsku godinu
- izrada plana popravaka, održavanja i investicija tijekom ljetnih praznika
- priprema za izradu godišnjeg plana i programa za narednu godinu
- obrada statističkih podataka za potrebe Ministarstva

KOLOVOZ
- godišnji odmor
- priprema sjednice učiteljskog vijeća
- izrada zaduženja učitelja u svim oblicima rada
- popravni ispiti
- sjednice školskog odbora
- izrada godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma
- poslovi povodom početka školske godine
- tekući poslovi

NAPOMENA:
     Osim navedenih poslova ravnatelj obavlja svakodnevne tekuće polove (tehničke, pravne,
organizacijske...): rješavanje prispjele pošte, prati propise, provodi odluke školskog odbora.
     Ravnatelj surađuje s Općinom Nedelišće, društvenim, kulturnim i športskih organizacijama,
Uredom za prosvjetu i Međimurske županije, MZOŠ i Agencijom za odgoj i obrazovanje.
     Tijekom godine sudjeluje u vršenju administrativno-financijskih poslova, rješava odgojne,
obrazovne i tehničke probleme. Surađuje s pedagogom, razrednicima, učiteljima, roditeljima i s
liječnikom te socijalnim djelatnicima. Pomaže u izradi pojedinih instrumentarija za praćenje
određenih rezultata, kontrolira kvalitete izvođenja nastave. Vodi brigu o zdravstvenoj i socijalnoj
zaštiti učenika. Pomaže pri usavršavanju učitelja kroz individualne i kolektivne oblike rada. Brine se
za zdrave međuljudske odnose, korektan i profesionalan odnos djelatnika prema učenicima,
roditeljima te drugim djelatnicima. Vođenje po potrebi Školskog godišnjaka
10.3.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA – PEDAGOGA za šk. god. 2009./2010.


VRIJEME     SADRŽAJ                                   SUBJEKTI    METODE I OBLICI     INSTRUMENTI
         1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA
8.mj.      Analiza ostvarenja prethodnih planova i programa               pedagoginja   razgovor,        nastavni planovi i
8.mj.      Koordinacija planiranja i programiranja za RN i PN                      konzultacije,        programi,
9.mj.      Izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga škole            ravnatelj    analiza sadržaja,       pregled
9.mj.      Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole         svi učitelji,  analiza vremena       zaduženja
9.mj.      Izrada Školskog preventivnog programa                    tajnica     dogovor            učitelja
9.mj.      Utvrđivanje kalendara školskih aktivnosti
9.mj.      Određivanje smjena i radnih prostora
9.mj.      Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada stručnih tijela škole
tijekom godine  Poticanje na estetsko i ekološko uređivanje prostora za nastavu
tijekom godine  Osiguranje i uređivanje izložbenih prostora
tijekom godine  Uspostavljanje baze podataka o nastavnoj opremi
tijekom godine  Praćenje informacija o inovacijama u nastavnoj opremi
         PLANIRANO VRIJEME                                              Ukupno:    132 sata
         2. STRUČNO- PEDAGOŠKI RAD I SURADNJA S UČENICIMA
3.mj.      Formiranje komisije za upis djece u 1.raz. OŠ                pedagoginja   razgovor,           ankete,
4. i 5.mj.    Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u 1.raz. OŠ               učitelji    konzultacije,        upitnici,
6.mj.      Formiranje odjela učenika 1.raz. OŠ                     četvrtih    praćenje napredovanja   zdravstvena
6.mj.      Formiranje odjela učenika 5.raz. OŠ                     razreda,    učenika          dokumentacija,
8.mj.      Formiranje Komisija za popravne ispite                    ravnatelj,   savjetovanje,        pedagoška
8.mj.      Koordinacija rada Komisija za popravne ispite                liječnica    istraživanje potreba   dokumentacija,
9.mj.      Raspoređivanje učenika koji ponavljaju razred po razrednim odjelima     logoped     pedagoške radionice      razni
9.mj.      Prihvat i uključivanje učenika- povratnika iz inozemstva i učenika koji su                       informativni
         promijenili školu                                                     materijali
9.mj.      Upoznavanje učenika s programima izvannastavnih aktivnosti
9.mj.      Upoznavanje učenika s izbornim programima
VRIJEME     SADRŽAJ                                   SUBJEKTI    METODE I OBLICI     INSTRUMENTI
tijekom godine  Praćenje kontinuiteta rada i napretka učenika                Pedagog     razgovor,
9.mj.      Indetifikacija učenika za dopunsku nastavu i dodatni rad           Svi učitelji  rad po skupinama,
9.mj.      Ispitivanje interesa učenika za izvannastavne aktivnosti                   promatranje,
tijekom godine  Osposobljavanje učenika za samostalni rad                          procjenjivanje
tijekom godine  Susret s razrednim odjelima                                 pedagoške radionice
         Vršnjačka pomoć – formiranje skupine i educiranje učenika
         Individualni rad s učenicima
         2.1. Rad s učenicima posebnih potreba
  10.mj.    Indetifikacija učenika s posebnim potrebama           pedagoginja,   razgovor,        skale procjena,
tijekom godine  Rad s novopridošlim učenicima –povratnicima           svi učitelji,  rad po skupinama,     izvješća o
tijekom godine  Rad s odgojno zapuštenim učenicima               djelatnici    promatranje,        uspjehu
tijekom godine  Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh           Centra      procjenjivanje       učenika,
tijekom godine  Opservacija i rad s djecom s posebnim potrebama         za socijalnu   pedagoške radionice     ankete
tijekom godine  Skrb za djecu teških obiteljskih prilika            skrb

         2.2.Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika
3.mj.      Održavanje predavanja i radionica za učenike          pedagoginja,   predavanja,         upitnik za
4.mj.      Organizacija izložbi o zanimanjima, prezentacija video zapisa  razrednici 8.  izložba,          razrednike,
5.mj.      Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja         razreda     savjetovanje,       pedagoška
6.mj.      Upoznavanje s gospodarskim subjektima              predstavnici   praćenje,        dokumentacija,
tijekom godine  Savjetodavna pomoć uč.s posebnim potrebama           srednjih     razgovor,        anketni listovi
2.mj.      Provođenje ispitivanja radi profesionalne orijentacije     škola,      pedagoške radionice
tijekom godine  Uspostavljanje i vođenje dokumentacije o PO           predstavnici   konzultacije
                                         gospodarstva

VRIJEME     SADRŽAJ                             SUBJEKTI     METODE I OBLICI     INSTRUMENTI
         2.3.Zdravstvena i socijalna zaštita učenika
tijekom godine  Organizacija zdravstvenog praćenja učenika           pedagoginja,   razgovor,          ankete,
tijekom godine  Rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi        ravnatelj:    praćenje,         upitnik za
tijekom godine  Skrb o higijeni i ekologiji odgojno-obrazovnog ambijenta    razrednici    predavanja,        razrednike,
tijekom godine  Rad na humanizaciji međuljudskih odnosa             školska     radionice         zdravstvena
tijekom godine  Upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika        liječnica,djel              dokumentacija
tijekom godine  Pomoć učenicima u ostvarivanju socijalno-zaštitnih potreba   atnici Centra
tijekom godine  Briga za socijalne odnose u razrednim odjelima         za socijalnu
9 mjesec     Komisija za djelomičnu poštedu učenika u TZK          skrb
         PLANIRANO VRIJEME                                     Ukupno:      358 sati
VRIJEME     SADRŽAJ                             SUBJEKTI     METODE I OBLICI     INSTRUMENTI

         3. STRUČNO-PEDAGOŠKI RAD I SURADNJA S UČITELJIMA

8.mjesec     Planiranje školskih i razrednih projekata            pedagoginja,   razgovor,konzultacije,  ankete, nastavni
9.mjesec     Mjesečno planiranje i školske koordinacije po HNOS-u.      ravnatelj    praćenje i promatranje   planovi i
mjesečno     Evaluacija mjesečnih planova                  razrednici,   pedagoške radionice,   programi, razni
mjesečno     Analiza i valorizacija ostvarivanja novih planova i programa          svi učitelji.  razrednici.       informativni
1,.6.i 8. mj.   Osiguranje uvjeta za u vođenje inovacija                    logoped                  materijali,
tijekom godine  Neposredna pomoć u ostvarivanju inovacija                                          zapisnici,
tijekom godine  Praćenje i vrednovanje uvedenih inovacija                                         pedagoška
9.mjesec     Suradnja u izradi planova i programa stručnih tijela škole (učiteljsko     pedagoginja,               dokumentacija.
         vijeće,stručni kolegiji učitelja,program rada razrednika,program rada      ravnatelj, svi
         razrednog odjela)                                učitelji

9.mjesec     Suradnja u izradi programa razrednika i izradi programa razrednog odjela
         Pomoć učiteljima-pripravnicima u didaktičko-metodičkoj pripremi za       pedagoginja,
tijekom godine  nastavu.                                    ravnatelj,
         Rad u povjerenstvu za uvođenje pripravnika za samostalno obavljanje       pedagoginja,
tijekom godine  učiteljskog poziva.                               ravnatelj,
         Individualni rad s učiteljima – realizacija programa,inovacije u        razrednici
tijekom godine  nastavi,opremljenost nastavnim sredstvima.                   logoped
         Neposredno praćenje kvalitete nastavnog procesa.
tijekom godine  Suradnja s učiteljima razrednicima:-izrada podsjetnika,naputaka za rad s
tijekom godine  učenicima i roditeljima-pomoć u realizaciji programa rada razrednih odjela   pedagoginja
         (radionice tiskovni materijali.literatura,časopisi,video-projekcije,gosti-   ravnatelj,
         stručnjaci i dr.)-priprema,dogovori i sudjelovanje u realizaciji roditeljskih  voditelji
         sastanaka-razgovori s roditeljima i učenicima.                 školskih
tijekom godine  Suradnja na provođenju školskih, razrednih i pedagoških projekata        stručnih
         Priprema i sudjelovanje u radu sjednica Učiteljskog vijeća, Razrednih      kolegija
4 puta godišnje  vijeća ,stručnih kolegija.                           logoped
         Izrada,priprema i realizacija stručnih predavanja u okviru školskih stručnih
1. mj.      vijeća s ciljem pedagoško-psihološkog usavršavanja učitelja.
tijekom godine  Upoznavanje učitelja s poslovima profesionalne orijentacije
         Pomoć razrednicima u radu na prof. orijentaciji, zdravstvenoj i kulturnoj
         djelatnosti.
Tijekom godine  Provođenje UNICEF-ovih projekata „Za sigurno i poticajno okruženje u      Pedagoginja   razgovor,konzultacije
         školama“, „Škole za Afriku“                           Razrednici    pedagoške radionice
Tijekom godine  Provođenje školskih projekata                          PedagoginjaVRIJEME      SADRŽAJ                                     SUBJEKTI     METODE I OBLICI     INSTRUMENTI
         4. PEDAGOŠKI RAD I SURADNJA S RODITELJIMA
 9. mj.       Anketa za ispitivanje stavova roditelja s ciljem određivanja težišta odgojnog  pedagoginja  individualni razgovor,   list pedagoškog
tijekom godine    djelovanja škole                                        prikupljanje materijala,    vođenja,
tijekom godine    Individualni savjetodavni rad s roditeljima                                         informativni
10., 12., 2., 5. i  Priprema informativnih materijala za roditeljske sastanke                   analiza odgojne        materijali,
6. mj.        Održavanje roditeljskih sastanaka                               situacije, prijedlog
prema potrebi                                            pedagoginja,  mjera,            pedagoška
           Prisustvovanje roditeljskim sastancima s ciljem rješavanja problema u      razrednici                 dokumentacija,
tijekom godine    razrednom odjelu                                        pedagoške radionice    zapisnici, ankete
           Priprema anketa, provođenje, obrada rezultata i analiza s ciljem upoznavanja
tijekom godine    i unapređivanja roditeljskih postupaka
tijekom godine    Rad s roditeljima po skupinama s identičnim poteškoćama
           Profesionalno informiranje roditelja

           PLANIRANO VRIJEME                                               Ukupno:     254 sata
           5. STRUČNO – PEDAGOŠKI RAD I SURADNJA S RAVNATELJEM I
           DRUGIM STRUČNIM SURADNICIMA ŠKOLE
  8. mj.
           Evaluacija ostvarenja Godišnjeg plana i programa rada prethodne školske
  8. mj.      godine                                             analiza, dogovor,     nastavni plan i
tijekom godine    Suradnja u izradi zaduženja učitelja                      pedagoginja,                 program,
           Suradnja u praćenju kvalitete izvođenja nastave i drugih oblika         ravnatelj   uvid u dokumentaciju     pedagoška
tijekom godine    izvannastavnih aktivnosti                                                 dokumentacija,
tijekom godine    Zajednički preventivni i kurativni rad s učenicima                       praćenje
tijekom godine    Osiguranja prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje
tijekom godine    kvalitetne nastave                                                      pregled
tijekom godine    Suradnja u primjeni pedagoško – disciplinskih mjera                                     zaduženja
prema potrebi    Suradnja u organizaciji kulturne i javne djelatnosti škole                                  učitelja
           Praćenje stručnog usavršavanja učitelja
           Suradnja u rješavanju tekućih problema – zamjene, dežurstvo i dr.

           PLANIRANO VRIJEME                                            Ukupno:       80 sati
VRIJEME       SADRŽAJ                                     SUBJEKTI    METODE I OBLICI      INSTRUMENTI
           6. RAD I SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM                     pedagoginja,
                                                   ravnatelj,
tijekom godine    Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa             liječnici,   razgovor, konzultacije,  anketni upitnici
prema upotrebi    Suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu                   psiholozi,   praćenje           zapisnici i
           Suradnja sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama              socijalni                   izvješća
           Suradnja sa službom za zapošljavanje, ravnateljima i stručnim suradnicima  radnici,
           osnovnih i srednjih škola                          ravnatelj i
           Suradnja s vjerskim ustanovama                       stručni
           Suradnja s izvanškolskim kulturno- prosvjetnim, športskim društvima i    suradnici
           klubovima                                  škola, ,
           Suradnja s Policijskom upravom Međimurska                  djelatnici PU
                                                 Čakovec
           PLANIRANO VRIJEME                                             Ukupno:     80 sati
           7. USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA

           7.1. Stručno usavršavanje učitelja                     pedagoginja   razgovor,         razne stručne
9. mj.                                              ravnatelj    komunikacije, praćenje   materijale,
tijekom godine    Individualna pomoć nastavnicima u ostvarivanju planova usavršavanja     učitelji    stručne literature,    plan i program
tijekom godine    Praćenje rada i pružanje pomoći učiteljima pripravnicima          pripravnici   pedagoške radionice     uvođenja
 10., 12., 3. i 5.  Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje            kolege                   pripravnika u
mj.         Održavanje predavanja i pedagoških radionica za učitelja          stručnjaci                 samostanu
tijekom godine    Demonstriranje suvremene nastavne opreme                  tajnica                   odgojno-
                                                                      obrazovni rad
9.mj.        7.2. Individualno stručno usavršavanja stručnih suradnika
tijekom godine
tijekom godine    Izrada Godišnjeg plana usavršavanja
mjesečno 1X     Praćenje i prorada stručne literature i periodike
           Sudjelovanje na skupnim oblicima stručnog usavršavanja izvan škole
           Stručno- konzultativni rad sa stručnjacima i sustručnjacima

           PLANIRANO VRIJEME                                             Ukupno:     250 sati
           8. BIBLIOTEČNO- INFORMACIJSKA DJELATNOST
tijekom godine    Prijedlog za nabavu stručne i druge literature               pedagoginja   razgovor         Anketni upitnici

tijekom godine    Prijedlog za nabavu multimedijskih izvora znanja              ravnatelj    analiza          informativni
Tijekom godine    Izrada tematskih bibliografija                       voditeljica   praćenje i prikupljanje   materijal
                                                 školske     podataka
tijekom godine    Poticanje učenika i nastavnika na korištenje literature           knjižnice    organiziranje prigodnih
tijekom godine    Poticanje na uspostavljanje i razvijanje informatizacije škole       svi učitelji  izložbi
                                                 tajnica
         PLANIRANO VRIJEME                                             Ukupno:      34 sata
         9.VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE
         ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
         9.1. Vrednovanje (tekuće) u odnosu na utvrđene ciljeve
         Polugodišnja analiza ostvarenja školskog programa              pedagoginja  analiza            skala procjena
1. mj.      Akcijsko istraživanje - Školska disciplina
7.mj.       Analiza i izvješće na kraju školske godine                  Ravnatelj,   Prikupljanje podataka   Anketni upitnici,
                                                učitelji                  pedagoška
                                                                     dokumentacija
         9.2.Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada
tijekom godine  Interna optimalizacija odgojno-obrazovnog procesa
tijekom godine  Utvrđivanje eksternih utjecaja i njihova optimalizacija           pedagoginja  Razgovori, konzultacije     Pedagoška
         Materijali za vrednovanje i samovrednovanje rada učitelja, stručnih             Prikupljanje podataka     dokumentacija
         suradnika i učenika                                     Razni instrumentariji
9.mj.       Utvrđivanje rang- liste internih stručnih problema
         Obrada podataka i statistika
12.i 2. mj.    Izrada projekta i provođenje istraživanje
5.mj.       Obrada i interpretacija rezultata istraživanja
tijekom godine  Primjena spoznaja u funkciji unapređivanja rada
         PLANIRANO VRIJEME:                                            Ukupno:      300 sati

                                        SVEUKUPNO PLANIRANO GODIŠNJE VRIJEME:             1768 sati


Na osnovi ovog Godišnjeg plana i programa rada pedagoginja će izraditi mjesečne programe rada po sadržajima i planiranom broju sati.

                                               Planiranje izvršila : Paić Mira, pedagoginja
10.3.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA ŠKOLSKA GODINA
2009./2010.

1. NEPOSREDAN EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI RAD                       BROJ
                                               SATI
1.1. DIJAGNOSTIKA I REHABILITACIJA
1.1.1. Otkrivanje i identifikacija učenika s teškoćama u razvoju i učenju – konzultiranje s
učiteljima i roditeljima, analiza postojeće dokumentacije (medicinska, psihološka);
1.1.2. Dijagnostički postupak – organiziranje stručnog dijagnostičkog postupka za
utvrđivanje vrste i stupnja poremećaja glasovno – govorno – jezične komunikacije i
teškoća u učenju;
1.1.3. Rehabilitacija – organiziranje i ostvarivanje neposrednog terapijskog rada s
učenicima s utvrđenim teškoćama glasovno – govorno – jezične komunikacije, teškoćama
čitanja, pisanja i računanja / dyslexiom, dysgraphiom, dyscalculiom, učenicima s
oštećenjem sluha i kohlearnim implatantom, učenicima s motoričkim teškoćama,
poremećajem autističnog spektra te drugim učenicima s posebnim odgojno – obrazovnim
potrebama kojima je potrebna pomoć u učenju i svladavanju školskoga gradiva, uz
korištenje specifičnih oblika i metoda rada; poticanje usvajanja vrijednosti, stavova i
navika koje omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti učenika; savjetodavni rad s učenicima
te razmatranje i predlaganje odgojno – obrazovnih mjera za sankcioniranje nepoželjnih
oblika ponašanja učenika uz suradnju s pedagoginjom i stručnjacima iz drugih ustanova;
UKUPNO:                                            904
1.2. SURADNJA S RAVNATELJEM, STRUČNIM SURADNICIMA, UČITELJIMA TE
RODITELJMA I UDOMITELJIMA UČENIKA
1.2.1. Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima – suradnja kod izrade rasporeda     181
rada te godišnjeg plana i programa rada logopeda, kao i godišnjeg plana i kurikuluma
škole; suradnja s pedagoginjom kod predupisa, upisa i testiranja djece za prvi razred, kod
formiranja razrednih odjela te kod otkrivanja djece koja su rizična za pojavu teškoća u
svladavanju nastavnog gradiva, zajednička opservacija učenika s posebnim odgojno –
obrazovnim potrebama, rad u povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece i
određivanja primjerenog oblika školovanja, suradnja kod izrade školskih projekata i
predavanja, zajednički rad na kulturnoj i javnoj djelatnosti škole te rješavanju tekućih
problema, zajednički rad s učenicima, učiteljima i roditeljima te suradnja u svim oblicima
unapređivanja odgojno – obrazovnog procesa, popunjavanje pedagoške dokumentacije i e-
matica; odabir i narudžba udžbenika za učenike s poop; provođenje Unicefovog programa
''Za sigurno i poticajno okruženje u školama'', sudjelovanje u školskim projektima,
priredbama i svečanostima;
1.2.2. Suradnja s razrednim i predmetnim učiteljima – informiranje učitelja o djetetovim   181
teškoćama (uzrok, stupanj, karakteristike teškoće) i rezultatima dijagnostičkog postupka,
dogovaranje s ciljem podrške u pojedinim segmentima rehabilitacijskog procesa,
upućivanje na stručnu literaturu iz područja rada s učenicima s poop, informiranja o
novinama u logopedskom radu, sugestije za primjenu i provođenje specifičnih sadržaja iz
područja jezika, govora, glasa te čitanja i pisanja, edukacija i savjetovanje učitelja kod
izrade individualno – edukacijskih programa te kod prilagodbe nastavnih sadržaja i
ispitnih materijala posebnostima učenika s teškoćama u razvoju, poticanje uvođenja i
primjene novih oblika i metoda rada, promicanje fenomena inkluzije među učenicima,
učiteljima i drugim djelatnicima škole, stručno usavršavanje učitelja u području
integracije i brige za razvoj djece s poop; suradnja s asistentom u nastavi – upoznavanje s
obvezama i dužnostima, savjeti za rad, razgovor o napretku i teškoćama s kojima se
susreće u radu s učenicom;
1.2.3. Suradnja i rad s roditeljima i starateljima (udomiteljima) učenika – upoznavanje    90
roditelja s vrstom i stupnjem teškoća / poremećaja govora, jezika, slušanja, čitanja i
pisanja te teškoća učenja, potrebitostima terapije te s načinima i mogućnostima
ublažavanja teškoća, instruktivni rad s roditeljima s ciljem uključivanja roditelja kao
aktivnog sudionika rehabilitacijskog procesa, izrada pisanih uputa za roditelje, izrada
vježbi / materijala za rad kod kuće, upućivanje na dodatne dijagnostičke preglede drugih
stručnjaka (psiholog, neuropedijatar, ortodont, audiolog i dr.);
UKUPNO:                                             452
2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG EDUKACIJSKO –
REHABILITACIJSKOG RADA
2.1. Planiranje i programiranje – izrada godišnjeg plana i programa rada, izrada        68
mjesečnih izvedbenih programa rada, izrada individualnih programa rada za učenike koji
će biti uključeni u logopedsku terapiju, pisanje dnevne evidencije rada i dnevnika rada;
2.2. Pripremanje za ostvarivanje neposrednog rehabilitacijskog rada s učenicima –        181
utvrđivanje rasporeda rada, izrada ispitnih i rehabilitacijskih pomagala i metarijala za rad,
prilagodba pojedinih segmenta osobnog računala za rad, priprema za dnevni rad s djecom;
2.3. Vođenje dokumentacije o radu – vođenje dnevnika rada, dnevne evidencije rada,       68
dosjea za svakog učenika (individualni program rada), pisanje izvješća i mišljenja;
2.4. Suradnja sa stručnim i društvenim ustanovama izvan škole – suradnja s Poliklinikom     22
za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Centrom za socijalnu skrb, Centrom za odgoj i
obrazovanje, Županijskom bolnicom Čakovec (psiholog, psihijatar, logoped, liječnica
školske medicine), Centrom za logopediju Opće bolnice Varaždin, Centrom za autizam Zg
i Ri; Centrom za rehabilitaciju ERF-a, Udrugom IDEM;
2.5. Stručno usavršavanje – praćenje novih spoznaja iz područja edukacijske rehabilitacije   113
– logopedije i njihova primjena u nastavnom i školskom radu, praćenje stručne literature i
stručnih članaka na Internetu, suradnja i rad u Županijskom stručnom Vijeću stručnih
suradnika defektologa; pohađanje stručnih seminara i predavanja u organizaciji AZOO-a,
pohađanje modula – Kompetencije edukacijsko rehabilitacijskih stručnjaka;
UKUPNO:                                             452
SVEUKUPNO PLANIRANO VRIJEME:                                  1808
NA TEMELJU GODINJEG PLANA I PROGRAMA RADA LOGOPED ĆE IZRADITI MJESEČNE PROGRAME
PREMA PLANIRANOM BROJU SATI.                                 Valentina Martan, prof. logoped
10.3.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA
Za šk.g. 2009.-2010.

1.UVJETI RADA
PROSTOR-Školska knjižnica -učenička- (OŠ Nedelišće) smještena je na istom mjestu kao i lani-
izdvojeni prostor školske zgrade, sastavni dio školske sportske dvorane, prvi kat.To je jedini prostor
koji je svojom površinom donekle zadovoljio potrebe knjižnice i čitaonice.Stručna građa, koja se je
do sada bila u prostoriji školskog pedagoga , tijekom školskih praznika premještena je i tako
objedinjena, u prostor školske knjižnice. prostora. PŠ Pušćine od 13.1.2008. dobila je novu školsku
zgradu , a time i novi, adekvatni prostor za školsku knjižnicu .U PŠ Dunjkovec knjižnica je
smještena u prizemlju i ima mali čitaonički prostor.

1.2.OPREMA
Namještaj u knjižnici OŠ Nedelišće je usklađen sa njenim prostorom , postoje 4 samostojeće police
visine 180 cm i 3 zidne (fiksne) visoke 3 m, širine 5 m.Katalozi su smješteni u ladicama ( potreban
ormarić za kataložne kartice).Od š. g.2008./2009. knjižnica ima i elektronički( računalni) katalog
koji je zbog velikog broja građe još uvijek u izradi- dopuni. Problem u knjižnici predstavljaju
slikovnice za koje bi trebalo nabaviti posebne kutije ili niske police , a time bi se smanjio prostor
namijenjen radu s većom grupom ili razredima.U tzv. čitaoničkom prostoru su dva radna stola s
računalom,printer u boji te jedan ormarić za inventarne knjige i različiti pribor.Uz televizor
knjižnica posjeduje video te radiokasetofon .U čitaoničkom dijelu nalaze se i 4 stola i 16 stolica (
potrebno povećati broj stolica jer se u radu s cijelim razredom koristimo stolicama iz susjedne
učionice). Izvori informacija su tiskana , audiovizualna i elektronička građa.

PLANOVI:
-izdvojiti i otpisati svu dotrajalu, suvišnu i zastarjelu građu kako knjižnica ne bi obilovala „ mrtvom
građom“
-obnoviti knjižni fond novim naslovima stručne i referentne građe
-nastaviti rad na izgradnji AV fonda
-nastaviti i dalje rad na uključivanju i afirmiranju knjižnice kao kulturne ustanove u sredini u kojoj
djeluje, ali i šire, kroz razne projekte i druge aktivnosti
 -osuvremeniti način posuđivanja knjiga; dovršiti računalnu obradu knjižnične građe
-opremiti knjižnicu potrebnim namještajem- policama za tisak, slikovnice, info –stalak….

Godišnji fond sati po tjednima :52 tjedna , 40 sati = 2080 sati
Nastavna godina:37 tjedana, 184 nastavnih dana =1448 nastavnih sati
Tjedno zaduženje = 30 + 10= 40 sati
Dnevno zaduženje: 6 (neposredni rad s učenicima) + 2 sata (kulturna i javna djelatnost,stručno
usavršavanje, pripreme, ostali poslovi..)
Radni dani:260
Državni praznici:9 dana = 72 sati
Godišnji odmor: 30 dana = 240 sati, god.+ praz.= 312 sati
2080 -312 (praz.+ god.) = radni sati tijekom godine = 1768 sata
* Za izračun dnevnog radnog vremena šk.knjižničara potrebno je poštivati elemente postojećeg
koncepta rada školskog knjižničara ( Naputak Ministarstva obrazovanja...)

Zadaće i ciljevi školske knjižnice

CILJEVI:
-razvijanje pismenosti
-razvijanje informacijske i informatičke pismenosti
-poučavanje
-učenje
-kultura
ZADAĆE:
-potpora obrazovnim ciljevima i zadacima zacrtanima nastavnim planom i programom škole
-promicanje trajnih čitateljskih navika i uživanja u čitanju i učenju
-omogućavanje stjecanja stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija

-poticanje učenika da nauče i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije
-osiguravanje pristupa raznim izvorima znanja i poticanje na njihovo korištenje za cjeloživotno
učenje
organizacija aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest
-suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi postizanja ciljeva
škole
-.promicanje načela o slobodi mišljenja i slobodnom pristupa informacijama kao preduvjetu za
uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu
-promicanje čitanja i korištenja knjižnice u školskoj i široj društvenoj zajednici

Školski knjižničar , svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada
školske knjižnice , pridonosi zadaćama i ciljevima škole.

ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR OBAVLJA SLJEDEĆE POSLOVE:
-analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za građu
-oblikuje i provodi smjernice za razvoj službe
-razvija nabavnu politiku i sustsve za knjižničnu građu
-katalogizira i klasificira građu
-podučava korisnika kako koristiti knjižnicu
-podučava informacijskim znanjima i vještinama
-.pomaže korisnicima pri korištenju knjižnom građom i informacijskom tehnologijom
-odgovara na referentna i i informacijske upite služeći mse odgovarajućim izvorima
-promiče programe čitanja i kulturna događanja
-sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program
-sudjeluje u pripremi, provođenju i promicanju nastavnih aktivnosti
-zalaže se da promicanje knjižničnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja
-planira i provodi proračun

POSLOVI ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE:

r.br.  POSLOVI I ZADACI                                 Br.sati
1.   ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST –ostvaruje se kroz rad sa cijelim          1060
    razredom, manjom grupom učenika ili individual
1.1.  Poticanje i razvijanje navike čitanja te dolaženja u knjižnicu kroz pričanje
    priča,slušanje zvučnih zapisa, provođenje kvizova o pročitanim knjigama;
    organizacijsko i sustavno upoznavanje sa šk. knjižnicom
1.2.  Edukacija korisnika-knjižnično obrazovanje učenika (informacijska pismenost
    –u skupini, individualno) sustavno upoznavanje knjiga i knjižnice ,uvođenje
    učenika u temeljne načine pretraživanja i uporabe dostupnih izvora znanja te
    poučavnje učenika za samostalno učenje prema NPIP-u.
1.3.  Korelacijski sat s više predmeta,multimedijalan, ogledan
1.4.  Idejni plan i organizacija školskog projekta –poticanje čitanja među
1.5.  mladima(osmišljavanje, organizacija,vođenje, aktivno sudjelovanje)-
1.6.  Individualni savjetodavni rad s učenicima, nastavnicima i roditeljima
1.7.  Prezentiranje istraživačkog i projektvog rada učenika
1.8.   Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i projekata.
1.9   Organizacija natjecanja u školi
1.10.  Istraživanje interesa učenika za knjigu ( čitateljska putovnica).
1.11.  Pomoć pri izboru knjižne građe.
1.12.  Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili raferata.
1.13.  Rad s učenicima putnicima.( promicanje odgoja za mir).
1.14.  Suradnja s učiteljima, pedagogom, ravnateljem- nabava svih vrsta knjižne građe
1.15.  –razvoj knjižnice.
1.16  Vođenje grupe ( knjižničari...)
1.17.  Organizacija i vođenje kluba mladih čitatelja
1.18  Stvaralačke radionice
1.19.  Mentorski rad.
1.20.  Rad s učenicima u dop. i dod. nastavi te satovima razrednih odjela
1.21.  Rad na odgoju i obrazovanju u slobodno vrijeme i provođenje natjecanja-
1.22.  sudjelovanje u radu Komisije za organizaciju i provođenje županijskog
    natjecanja članova školskih knjižnica
2.                                            376
    STRUČNA KNJIŽNA DJELATNOST-knjižničar ih obavlja kontinuirano           sati
    tijekom cijele školske godine.
2.1.  Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici.
2.2.  Nabava knjiga i ostale informacijske građe.
2.3.  Knjižnično poslovanje,inventarizacija,signiranje,klasifikacija i katalogizacija
2.4   ,otpis i revizija .
2.5.  Sustavno izvješćivanje učenika i nastavnika o novoj literaturi.
2.6.  Izrada informacijskih pomagala.
2.7.  Godišnja pretplata na časopise i distribucija istih.
2.8.  Planiranje i programiranje rada školeke knjižnice (godišnji plan, mjesečni,
    tjedni)
3.   KULTURNA I JAVNA DJELATNOST-usmjerena je na predstavljanje škole         140
3.1.  široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidžbenog
    materijala, povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje
    predavanja, izložbi, književnih susreta i drugih manifestacija.
    Izložba kao rezultat istraživačkog rada učenika
3.2.  Organizacija raznih kulturnih događanja (književni susreti, tribine, promocije
3.3.  knjiga..Mjesec hrvatske knjige, Tjedan dječje knjige, Međunarodni dan
    školskih knjižnica....)
3.4.  Obilježavanje godišnjica i obljetnica istaknutih ličnosti iz kulturnog i javnog
3.5.  života-( projekti)
    Suradnja s roditeljima (roditeljski sastanci, uključivanje roditelja u projekt
3.6.  poticanja čitanja među najmlađim učenicima)
3.7..  Promocija knjižnice

4.   STRUČNO USAVRŠAVANJE                               120
4.1.  Pisanje i objavljivanje stručnih članaka
4.2.  Praćenje stručne knjižne i druge literature za mladež.
4.3.  Sudjelovanje na stručnim sastancima škole.
4.4.  Sudjelovanje na županijskim stručnim vijećima.
4.5.  Sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara.
4.6.  Sudjelovanje na Proljetnij školi školskih knjižničara RH.
4.7.  Suradnja s matičnim službom Nacionalne i sveučilišne knjižnice
4.8.  knjižnice,matičnom službom Gradske knjižnice.Suradnja s knjižarama i
4.9.  nakladnicima.
4.10.  Uvođenje u Metel-program knjižnog poslovanja
4.11.  Preuzimanje i dopunjavanje zapisa
    PRIPREME ZA ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD I PRISUSTVOVANJE  72
    SJEDNICAMA UČITELJSKOG VIJEĆA
                             UKUPNO: 1768
10.4. GODIŠNJI PLANOVI RADA TAJNIKA – BLAGAJNIKA I RAČUNOVOĐE

10.4.1 GODIŠNJI PLAN RADA TAJNIKA-BLAGAJNIKA

RUJAN
- organizacija rada pomoćnog i tehničkog osoblja i osoblja u kuhinji
- blagajnički poslovi
- poslovi oko izrade godišnjeg plana
- suradnja s organima upravljanja
- prijave i odjave djelatnika
- izrada i pripremanje normativnih akata
- upisivanje novoupisanih učenika i novouposlenih radnika u e-matice te ažuriranje već upisanih i
zaposlenih
- prijava učitelja na stažiranje i polaganje stručnih ispita

LISTOPAD
- blagajnički poslovi
- osiguranje učenika i djelatnika
- priprema normativnih akata
- tekući poslovi

STUDENI
- praćenje pravne regulative s područja školstva
- izrada pravilnika
- blagajnički poslovi

PROSINAC
- poslovi oko pedagoške dokumentacije
- pomoć razrednicima oko izvješća
- suradnja s pedagogom na izradi analize
- formiranje komisija za inventarizaciju
- pripreme za božićno-novogodišnju priredbu

SIJEČANJ
- organizacija pomoćno-tehničkog osoblja na čišćenju škole
- korespondencija s Ministarstvom
- praćenje zakonske regulative
- tekući poslovi
- osiguranje djelatnika

VELJAČA
- vođenje osobnog dosjea djelatnika
- sudjelovanje u radu školskog odbora
- blagajnički poslovi

OŽUJAK
- sređivanje arhiva škole
- suradnja s Ministarstvom
- tekući poslovi

TRAVANJ
- blagajnički poslovi
- vođenje dokumentacije o učenicima
- izrada plana materijalnog opremanja

SVIBANJ
- poslovi oko obilježavanja Dana škole
- sudjelovanje u radu školskog odbora
- planovi potreba i viška djelatnika
- tekući poslovi

LIPANJ
- suradnja s pedagogom oko izrade analize uspješnosti
- evidencija, izdavanje učeničkih svjedodžbi
- poslovi prijava i odjava djelatnika
- suradnja s Ministarstvom
- tekući poslovi
- poslovi oko rješenja za godišnje odmore
- poslovi oko popravnih ispita
- sređivanje e-matica

SRPANJ
- statistički izvještaji
- planovi uređenja i radova u školi tijekom ljetnih praznika
- sređivanje pedagoške dokumentacije
- tekući poslovi
- godišnji odmor

KOLOVOZ
 - godišnji odmor
- pripreme za početak šk. godine
- raspisivanje natječaja
- sudjelovanje u radu školskog odbora
- poslovi oko evidencije pedagoške dokumentacije
- poslovi oko popravnih ispita

NAPOMENA:
     Osim navedenih poslova tajnik obavlja kontinuirano i sve ostale poslove iz područja
imovinskih, pravnih, radnih područja kao i sve oblike korespondencije škole prema van te suradnja s
učiteljima, učenicima, roditeljima i društvenim, političkim, kulturnim, športskim organizacijama.
Tijekom godine unošenje i ažuriranje podataka u e-matici. Svaki mjesec obavljaju se blagajnički
poslovi i dopisivanje s nadležnim ministarstvom i drugim tijelima ( izrada svih tablica ).
10.4.2. GODIŠNJI PLAN RADA RAČUNOVOĐE

RUJAN
Kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- izvoda ŽR-a
- blagajne
- temeljnica
- evidencija računa u knjigu UFA
- plaćanje računa
- odlaganje dokumentacije
Obračun plaće
- ažuriranje novo zaposlenih djelatnika
- obračun plaće i ostalih naknada
- knjiženje analitike plaća
- potvrde o prosjeku plaća
- potvrđivanje zabrana na kredite i vođenje istih
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
- obračun bolovanja
- refundacija bolovanja preko 42 dana
Izrada financijskog plana
- prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje, prema izvorima financiranja, a prema
uputama i makro pokazateljima Ministarstva financija
- financijski plan na razini financijske godine, prema izvorima financiranja
- plan potrebnih sredstava za smjenski rad
- plan potrebnih sredstava za prekovremene sate, dvokratni rad
- plan potrebnih sredstava za rad u posebnim uvjetima
- plan potrebnih sredstava za prijevoz na rad
LISTOPAD
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
Izrada statističkog financijskog obračuna I – IX mj.
STUDENI
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
PROSINAC
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
SIJEČANJ
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- pripremanje popisa imovine i obveza te evidentiranje promjena na imovini i obvezama na temelju
izvještaja
  članova popisnog povjerenstva
- inventarizacija dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine
- obračun otpisa osnovnih sredstava
- pripreme za izradu završnog računa
- ispisivanje matičnih kartona djelatnika i IP obrazaca za djelatnike
- ispostavljanje godišnjih IP obrazaca za zaposlenike poreznoj upravi
- sastavljanje godišnjih ID-1 i IDD obrasca i potvrda za sve isplaćene dohotke po ugovorima o djelu
za
 poreznu upravu
- ispunjavanje potvrda o plaći za zaposlenike za ostvarivanje prava na dječje doplatke
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
VELJAČA
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- izrada završnog računa
- zaključivanje i ispisivanje financijskih kartica
- uvezivanje poslovnih knjiga
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
OŽUJAK
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
TRAVANJ
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- izrada tromjesečnog statističkog obračuna I.-III. mj.
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
SVIBANJ
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
LIPANJ
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
SRPANJ
- kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
- obračun plaće i ostalih naknada
- izrada polugodišnjeg financijskog obračuna
- usklađivanje primljenih sredstava za plaće sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa
- sastavljanje mjesečnih statističkih obrazaca
KOLOVOZ
- godišnji odmor
10.5. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

UVOD:
     Svjetska globalizacija dovela je sve institucije društva na rub djelotvornosti. U našoj zemlji, nakon
rata javila se depresija društva koja najrazornije djeluje na porodicu kao osnovnu jedinku društva. Porodični
odnosi često su drastično narušeni zbog lošeg ili jako dobrog materijalnog stanja u obitelji, nedefiniranog
radnog vremena, čestih službenih putovanja na koje su nekad odlazili samo očevi, a sada sve češće i majke tako
da ni ta “atomska obitelj “ često nije cjelovita. Od djece se očekuje razumijevanje za sve probleme odraslih
odnosno nameću im se uloge za koje oni još nisu dorasli. Osim toga utjecaj medija na djecu je ogroman, i često
nameće neprihvatljive oblike ponašanja. Sve to ima za posljedicu rast broja učenika koji izbjegavaju zadaće i
obveze nastave pa i samu nastavu, a iz godine u godinu imamo sve veći broj djece koja pokazuju agresivno
ponašanje spram svojih vršnjaka pa i odraslih, odaju se skitnji, konzumiranje alkohola i duhana je sve češće i
sve ranije i u osnovnoj školi, a i droga je sve bliže vratima osnovne škole.
     Način rješavanja nije u primjeni sile i prisile ili u krutoj disciplini, rješenja se nalaze u drugačijem
pristupu rješavanja ovih problema, prvenstveno kroz mijenjanje načina života djece.
     Škola je ponovo najpozvanija i od nje se najviše očekuje u rješavanju ove problematike.Da bi ona to
mogla škola i sama mora proći kroz neke promjene. Kao prvo mora uzeti u obzir da su današnja djeca kod kuće
odgajana liberalnije, da ih se više respektira i shodno tome škola mora slijediti trendove promjena u društvu.
Mijenjanjem metoda odgojnog rada treba biti u stanju ne samo privući nego ih i održati u zajedničkom radu
kontrole i granice.

CILJEVI ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA:

  Smanjiti interes mladih za obrambenim ponašanjima mladih u vidu eksperimentiranja i rizičnih ponašanja.
  U okviru školovanja osposobiti učenike za učvršćivanjem volje i snage da se odupru pritiscima društva i
  vlastite znatiželje kako bi proveli u život odluku da neće reagirati konzumiranjem opojnim sredstava.
  Obuhvatiti sve učenike kroz nespecifične preventivne mjere koje se provode na satovima razrednika i kroz
  druge oblike odgojnog rada škole.
  Obuhvatiti učenike s povećanim potrebama – to su učenici s problemima u ponašanju na relaciji učenik –
  učenik, učenik – učitelj, učenik – roditelj, djeca sa socijalnim potrebama, djeca s problemima u učenju, ali
  i nadareni i kreativni učenici.
  Afirmacija roditeljstva – pomoći roditeljima u problemima odgajanja mladih, pomoć u učvršćivanju
  pozitivnih stavova i vrijednosnog sustava mladih, pozitivna komunikacija – vrijeme provedeno s djecom
  treba biti emocionalno i sadržajno kvalitetno.
  Rad učitelja na sebi – učitelji su neminovno objekti identifikacije za svoje učenike i svojim ponašanjem
  utječu na razvoj stavova i stilova ponašanja svojih učenika. U odgojnom radu koristiti feed-back
  mehanizam / svaki učitelj treba konstantno ispitivati kvalitetu svog odgojnog rada, a isključiti pristup “ja
  tako radim, a ti si dužan tome se prilagoditi”/.

Krajnji cilj je pojačati opredjeljenje učenika i njegove obitelji za zdrav život kao pretpostavka prevencije
brojnim problema.
               Nositelji: razrednici, pedagog
               Vrijeme realizacije: tijekom školske godine.

USTROJ ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA:
OSNOVNI ELEMENTI PROGRAMA:

Rad s roditeljima
uvodno predavanje za sve razrede s ciljem učenja roditelja suvremenim postupcima odgoja djece.
redovni rad s roditeljima s tematikom obiteljskih odnosa, odnosa s djecom, roditeljstva,slobodnog vremena
djeteta, dječjih potreba i sl.
Prijedlog tema za roditeljske sastanke i radionice:

Teme za roditeljske sastanke sadržane su u Planovima rada stručnih tijela škole.

              Nositelji: pedagog, razrednici, školski liječnik.
              Vrijeme: tijekom školske godine.
Rad s učenicima

Rad s učenicima će se odvijati dvojako:

NESPECIFIČNE PREVENTIVNE MJERE – obuhvaćaju sve učenike škole, a zadaća je razviti svijest i
potrebu za zdravim i kvalitetnim životom u zdravom i kvalitetnom okolišu.

A/    Škola mora svojim pristupom mladima poboljšati kvalitetu života kroz dobre, otvorene i Prijateljske
odnose i komunikaciju učenik – učitelj.
B/    Kroz cjelovitu komunikaciju učitelj – gradivo – učenik osnažiti i čuvati samopoštovanje
Učenika tako da mu se omogući doživljaj uspjeha za područja “koja mu idu” i da ga se
 Oboruža pomoćnim sredstvima za područja “koja mu ne idu”.

U svezi sa samopoštovanjem važno je naučiti učenike kako ostati pri svom mišljenju i sačuvati svoj stav na
društveno prihvatljiv način.
Važno je naučiti djecu prepoznavati vlastite potrebe /posebno potrebu da budu sretni/ i da izaberu svoje
vrijednosti koje će postaviti kao cilj:
ŠTO JA SADA S TIME HOĆU POSTIĆI?
ŠTO ČINIM DA TO POSTIGNEM? DA LI MI TO POMAŽE DA TO POSTIGNEM?
ŠTO MOGU JOŠ UČINITI DA POSTANEM TO ŠTO ŽELIM?
Potrebno je njegovati pozitivnu komunikaciju učenik – učitelj; dijete se ne smije bojati ni sramiti svog
razrednika, ni učitelja.

DIREKTNE PREVENTIVNE MJERE – odnose se na učenike koji već pokazuju školski neuspjeh uz nisko
samopoštovanje /to su niži razred/ i znakove rizičnog ponašanja ili poremećaja /to su viši razredi/.
A/    Diskretni personalni zaštitni program je program zaštite pojedinog učenike koji ima probleme u
učenju, ponašanju, obiteljske probleme, socijalne probleme itd. Kroz individualizaciju programa.
B/ Raditi na osposobljavanju razreda kao terapijske zajednice – naučiti učenike da u “svom odjelu” zajednički
/predlaganjem, provođenjem i preuzimanjem odgovornosti za provođenja mjera/ rješavaju probleme u “svom
odjelu”, učimo ih strpljivosti , toleranciji, samopomoći i pomoći drugima.
C/    Važno je naučiti djecu kako rješavati svoje probleme – naučiti ih što je stres, kako se nositi s njim i
kako ga prevladati bez psihoaktivnih sredstava.
D/    Organizacija slobodnog vremena – u školi djeluju 42 grupe INA /od prvog do osmog razreda/i 14
grupa DOD-a, prema tome izbor za učenike je velik. Zadaća razrednika je da na satu razrednog odjela i
roditeljskim sastancima potiču učenike da se uključe u razne grupe i aktivnosti i nauče korisno provoditi svoje
slobodno vrijeme. Programi INA-e i DOD-a potiču znatiželju i nova znanja, ali i dodatno druženje s
vršnjacima.
Poticati zdrav način života kroz mnogobrojne sportske aktivnosti u okviru ŠUK-a, ali i kroz ostale oblike
organiziranog sporta u Općini Nedelišće.
Kroz satove vjeronauka, kao izborne nastave, obogaćivati duhovni život mladih /98 % učenika
uključeno u nastavu vjeronauka/.
Organizirane aktivnosti kroz zimski odmor učenika – 8 dana će biti organizirane razne aktivnosti:
međurazredna takmičenja u odbojci, košarci, stolni tenis, mali nogomet
organizirane pričaonice i igraonice od 1. do 4. razreda
Mlade vezilje, kvizovi znanja
Upoznajemo kulture dalekih civilizacija i dalekih zemalja kroz filmski materijal
radionice za učenike od 5. do 8. razreda.

Kulturnom djelatnošću škole predviđeni su posjeti učenika od 1. do 8. razreda filmskim i kazališnim
predstavama u Čakovcu, Varaždinu i Zagrebu. Odlasci učenika na planirane predstave financirat će roditelji
učenika, ali tamo gdje ne postoje materijalne mogućnosti obitelji škola iz svojih sredstava financira odlaske tih
učenika.

Nositelji: pedagog, razrednici, učitelji TZK
                           Vrijeme: tijekom školske godine

E/   Pomoć djeci problematičnog ponašanja kroz kreativne radionice
        Nosioci: djelatnici Centra za socijalnu skrb /za učenike 1-4. razreda/
                 pedagog škole /za učenike 5.-8. razreda/
F/   Sat razrednika – Planovi i programi planirani su za svaki razred, a isto tako predviđene su radionice za
samopomoć, razvoj samopoštovanja, tolerancije, a nalaze se u sklopu Godišnjeg plana i programa rada škole.
Rad s učiteljima predviđa:
osposobljavanje učitelja za nove metode rada i razgovora s djecom i poticanjem suradničkih odnosa u
razrednom odjelu.
Osnovati grupu koja će pratiti odgojnu problematiku škole i raditi na unapređivanju odgojnog rada škole

                  RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE ODGOJNE PROBLEMATIKE:
                  1. Paić Mira, voditelj ŠPP
                  2. Pichler Blaženka, učitelj biologije
                  3. Špiranec Sanja, učitelj povijesti
                  5. Ceilinger Tamara, učitelj RN
                  6. Novak Mira

radionice i predavanja za učitelje
podjela materijala za osposobljavanje rada s učenicima
Nosioci: pedagog, radna grupa

POSEBNOSTI ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA:

     Potrebno je učiniti socio-ekonomski status obitelji učenika od 1. do 8. razreda i analizom provedenog
stanja napraviti diskretni zaštitni program. Radnim vremenom pedagoga predviđeni je otvoreni sati za učenike i
roditelje četvrtkom od 16 do 18 sati u smjeni petih i šestih razreda.
     Školski preventivni program u pojedinim dijelovima realizirati će se u suradnji s udrugama.

                  Nositelj: pedagog škole

MATERIJALNA I VREMENSKA UVJETOVANOST ŠPP

     Ciljevi i zadaće ŠPP-a zamišljene su da se provode kroz cijelu školsku godinu. Škola je prilično dobro
opremljena didaktičkim materijalom i opremom, sportskom dvoranom, školskom knjižnicom bogatog knjižnog
fonda tako da učitelji imaju brojne mogućnosti suvremenog izvođenja nastave i predlaganja korištenja
slobodnog vremena.
     Nažalost, škola ne raspolaže sredstvima da bi organiziranim izletima i stručnim ekskurzijama
upotpunila ovaj program.
     Tijekom ljetnog odmora učenika nije zasad predviđena organizacija slobodnog vremena mladih jer
nedostaju materijalna sredstva za naknade voditeljima.
Klasa:      003-05/09-01/02                    Ravnatelj:
Ur.broj:     2109/27-09-01-02                   Ivica Paić, prof.


                                    Predsjednik Školskog odbora:
                                    Vladimir Topolnjak, dip. ing

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:5/20/2012
language:Bosnian
pages:57