OPERATIVNI PLAN POTICANJA MALOG IS REDNJEG PODUZETNI�TVA ZA 2010

Document Sample
OPERATIVNI PLAN POTICANJA MALOG IS REDNJEG PODUZETNI�TVA ZA 2010 Powered By Docstoc
					      VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
   Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
      OPERATIVNI PLAN

POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

         ZA 2010. GODINU
         Zagreb, veljača 2010.
Naslov dokumenta
Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu (skraćeno:
OPPMSP 2010.)

Svrha dokumenta
Ovaj dokument sadrži projekte, korisnike, mjere i sredstva poticaja za 2010. godinu u
cilju provedbe Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva 2008.-2012. Vlade
RH od 18. travnja 2008. godine.


Oznaka
MINGORP – KLASA: 311-01/10-01/15

Status
Konačni tekst prihvaćen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 311-01/10-2/01,
URBROJ: 503016-10/1 od 25. veljače 2010. godine


Inačica
1.5.

Datum inačice
25. veljače 2010.

Izvor
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Autorsko pravo:
Ovo je javni dokument. Dozvoljeno je kopiranje i raspačavanje dokumenta u tiskanom i
digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva
odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova teksta.
                Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinuUvod

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu provodio se u
uvjetima globalne financijske krize započete 2008. godine. Kroz dio gospodarskog rasta
koji hrvatsko gospodarstvo ostvaruje na temelju inozemne potražnje, došlo je do
smanjenja poslovnih aktivnosti uslijed gospodarskog zaostajanja izvozno najjačih tržišta
(primjerice, smanjenje stope rasta bruto domaćeg proizvoda Italije 6,0% u prvom
tromjesečju, 5,9% u drugome i 4,6% u trećem, Njemačke 6,7% u prvom tromjesečju, 5,8% u
drugome i 4,8% u trećem i Slovenije 8,9% u prvom tromjesečju i 9,3% u drugome, a očekuje
se negativna stopa rasta i u trećem tromjesečju, smanjenje bruto domaćeg proizvoda u
prvih devet mjeseci 2009. Godine, u Europskoj zajednici − EU 27 je 4,8% u prvom
tromjesečju, 4,9% u drugome i 4,3% u trećem).

Smanjena je i unutrašnja potražnja zbog pada osobne potrošnje i investicija. Opadanje
inozemne i unutrašnje potražnje uzrokovalo je pad stope bruto domaćeg proizvoda
Hrvatske (za 6,7% u prvom tromjesečju, 6,3% u drugome i, prema prvim procjenama, 5,8%
u trećem tromjesečju). Fizički indikatori gospodarstva u prvih devet mjeseci 2009. godine
potvrđuju zaostajanje gospodarskih aktivnosti u odnosu prema istom razdoblju 2008.
godine. Industrijska je proizvodnja smanjena za 9,7%, promet u trgovini na malo za 15,6%,
opseg građevinskih radova za 3,7% i broj noćenja turista za 1,0%. Hrvatsko gospodarstvo
ipak je poslovalo u uvjetima smanjenih inflatornih pritisaka, u prvih devet mjeseci, prema
istom razdoblju prethodne godine, ostvarena je prosječna inflacija od 2,9%.

Opadanje gospodarske aktivnosti odrazilo se na fizičke pokazatelje tržišta rada: u devet
mjeseci 2009., prema istom razdoblju prethodne godine, smanjen je broj zaposlenih i
povećan broj nezaposlenih (stopa registrirane nezaposlenosti je 14,7%). Iako su zaposleni u
gospodarstvu Hrvatske primili nominalno 3,9% povećane neto plaće, zbog porasta cijena od
2,9% nije bilo realnog povećanja plaća u mjeri koja bi povećala promet u trgovini na malo,
koji je čak smanjen, jer je smanjen raspoloživi dohodak kućanstava zbog povećanja stope
PDV-a i uvođenja kriznoga poreza na plaće. U smanjenoj robnoj razmjeni s inozemstvom (u
američkim dolarima pad izvoza za 31,2% i pad uvoza za 36,1%) izvozom je pokriveno svega
49,1% uvoza uz deficit od 5,8 milijardi eura. U prvih devet mjeseci 2009. nastavljen je
negativan trend deficita u trgovinskoj i platnoj bilanci, zatim proračunskog deficita te je
nastalo povećanje ukupnoga unutarnjeg i vanjskog duga, koji je narastao na visokih 40,8
milijardi eura.

U takvim uvjetima Vlada RH donijela je dvije odluke i to o mjerama za gospodarski
oporavak i o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju. Temeljem
Odluke o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak predviđena je provedba mjera uz
sudjelovanje HBOR-a i poslovnih banaka, s ciljem prevladavanja teškoća u gospodarstvu
eliminiranjem negativnih učinaka globalne krize, osiguranja zadovoljavajuće likvidnosti, te
ostalih koristi za održavanje stabilnog makroekonomskog okvira. Razrađena su dva modela
kojima bi se višak likvidnih sredstava u bankovnom sustavu usmjerio prema gospodarstvu
radi poticanja kreditne aktivnosti. Prvo, financiranje uz aktivno sudjelovanje države u
financiranju poslovnih projekata gospodarskih subjekata. Drugo, osnivanje jamstvenog
fonda za djelomično pokriće rizika novih plasmana kreditnih institucija uz aktivno
sudjelovanje države u okviru održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata.
Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu stoga je
prilagođen kriznim gospodarskim uvjetima, a prioritet je stavljen na poticanje
konkurentnosti i inovacija, novih tehnologija, jačanje tržišne pozicije gospodarskih
subjekata, modernizaciju i očuvanje radnih mjesta, kao i na mjere za održanje i oporavak
malog gospodarstva.
KLASA: 311-01/09-01/05                                          3
URBROJ: 526-11-01-01/1-09-1
                    Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinuMalo gospodarstvo u brojkama

Rezultati poslovanja poduzetnika Hrvatske u prvih devet mjeseci 2009. godine, prema
kriteriju veličine poduzetnika iz Zakona o računovodstvu iz 2007. godine, pokazuju da su
mali, srednje veliki i veliki gospodarski subjekti poslovali relativno dobro, jer su ostvarili
bruto dobit, iako je manja nego u istome razdoblju 2008. godine. Najbolje rezultate
ostvarili su mali poduzetnici, koji su imali 10,1 milijardu kuna bruto dobiti ili 46,1% ukupne
bruto dobiti poduzetnika Hrvatske, srednje veliki sa 3,1 milijardom kuna ostvarili su udio
od 14,3% ukupne bruto dobiti gospodarstva. Smanjenje bruto dobiti u odnosu na isto
razdoblje 2008. godine, iznosi za srednje velike 44,2%, a za male poduzetnike 28,3%.


 Gospodarski subjekti po veličini i obliku registracije            Broj subjekata
Trgovačka društva                                           77.857
1. mikro                                                67.242
2. mali                                                 9.177
3. srednji                                               1.438
Zadruge                                                  992
Obrti (koji predaju izvješća u RGFI-FINA)                                4.519
Malo gospodarstvo-ukupno                         I-IX 2008. 83.422      83.368
Velika trgovačka društva                                         491
Ukupno gospodarstvo                                          83.859
Broj obrta ( Obrtni registar)                                     96.182
Ukupno malo gospodarstvo ( uključen broj obrta iz                           175.031
Obrtnog registra )
Ukupno gospodarstvo (uključen broj obrta iz Obrtnog                          175.522
registra )
Izvor: FINA, Registar potpora MINGORP

Mali su poduzetnici u prvih devet mjeseci 2009. godine postigli najbolje financijske
rezultate, jer su na uloženih 100 kuna ostvarili 106,96 kuna prihoda, srednje veliki
poduzetnici imali su 103,80 kuna. Prosjek za sve poduzetnike je 105,05 kuna prihoda na
uloženih 100 kuna rashoda.


       Financijski pokazatelji            I-IX. 2008.     I-IX. 2009.     Indeks
                              (iznosi u kn)    (iznosi u kn)
Ukupni prihodi                       256.674.992.782   228.518.086.596      89,03
    prihodi od prodaje u zemlji            211.256.318.317   187.039.784.366      88,54
    prihodi od prodaje u inozemstvu           27.718.148.430   24.464.050.375      88,26
Ukupni rashodi                       238.143.333.533   216.356.051.515      90,85
Bruto dobit                         18.531.659.249   12.162.035.081      65,63
Investicije u dugotrajnu imovinu              22.228.668.220   19.305.562.688      86,85
Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u             3.754        3.888    103,56
kunama
Izvor: FINA, Registar potpora MINGORP


Analiza financijskih pokazatelja malog gospodarstva pokazuje sljedeće:
- ukupni prihodi smanjeni za 10,97 %,
- malo gospodarstvo ostvaruje većinu svojih prihoda od prodaje u zemlji koji su manji za
  11,46 %, te je ovisno o domaćoj potražnji,
- rashodi manji za 9,15 %, bruto dobit manja za 34,37 %
- investicije u dugotrajnu imovinu manje za 13,15 %
- prosječna neto mjesečna
-  plaća zaposlenih u malom gospodarstvu povećana za 3,56%.KLASA: 311-01/09-01/05                                              4
URBROJ: 526-11-01-01/1-09-1
                  Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu
       Udjeli malog gospodarstva prema                   Udjel u %
            * broju poduzetnika                    99,70%
            * broju zaposlenih u malom gospodarstvu          66,30%
            * ukupnom prihodu                     50,30%
            * bruto dobiti                       55,70%
            * izvozu                          42,10%
            * investicijama u dugotrajnu imovinu            46,00%
      Izvor: FINA, Registar potpora MINGORP

Rezultati provedbe Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za
2009. godinu

Ukupan iznos dodijeljenih državnih potpora za odobrenih 4.246 poduzetničkih zahtjeva
iznosi 222.605.866 kuna.

         Potpore dodijeljene po projektima MINGORP-a u 2009. godini

                                      iznos u kunama, bez lipa
               Projekt               Broj     Iznos dodijeljenih
                               dodijeljenih      potpora
                                potpora
   Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva            1.210       55.773.672
   Klasteri                              37        4.900.000
   Konkurentnost i inovacije                     346       20.281.700
   Obrazovanje u obrtništvu                     306        7.355.999
   Obrazovanje za poduzetništvo                   117        4.211.850
   Poduzetnička infrastruktura                    77       68.210.000
   Poduzetničke potporne institucije                 66        6.373.000
   Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s             119        3.000.000
   invaliditetom
   Poduzetništvo žena                        278       4.500.000
   Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu         1.063       2.550.870
   Razvoj obrtništva                         303       6.253.000
   Zadružno poduzetništvo                       56       3.500.000
   Ukupno po Operativnom planu poticanja malog           3.978      186.910.092
   i srednjeg poduzetništva za 2009.
   Jačanje međunarodne konkurentnosti                268       35.695.774
                       SVEUKUPNO        4.246      222.605.866
    Izvor: Registar potpora MINGORP


       Brojčani pokazatelji potpora za područja posebne državne skrbi

     Broj dodijeljenih potpora              Iznos dodijeljenih potpora
 skupina 1    skupina 2   skupina 3      skupina 1    skupina 2    skupina 3
     110       165       64      4.818.394    17.129.457    3.960.190
 Broj dodijeljenih potpora po područjima     Iznos dodijeljenih potpora po područjima posebne
      posebne državne skrbi                   državne skrbi
Brdsko-planinska             156    Brdsko-planinska            11.709.916
Otoci                   68   Otoci                  3.009.273
PPDS                   339    PPDS                  25.908.041
UKUPNO                  563    UKUPNO                 40.627.230
Izvor: Registar potpora MINGORP
KLASA: 311-01/09-01/05                                             5
URBROJ: 526-11-01-01/1-09-1
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu
Izvor: Registar potpora MINGORP        Broj i iznos dodijeljenih potpora po županijama u 2009. godini

         Županija      Broj potpora         Iznos    udjel u % u
                              dodijeljenih    odnosu na
                                potpora       iznos
                                         potpora
      Bjelovarsko-bilogorska       176      13.535.813        7,24
      Brodsko-posavska          201      9.081.196        4,86
      Dubrovačko-neretvanska        46      1.773.590        0,95
      Grad Zagreb             961      32.909.734       17,61
      Istarska              167      5.375.754        2,88
      Karlovačka             131      3.679.293        1,97
      Koprivničko-križevačka       164      10.441.984        5,59
      Krapinsko-zagorska         131      6.191.409        3,31
      Ličko-senjska            32      1.957.851        1,05
      Međimurska             184      11.195.794        5,99
      Osječko-baranjska          226      9.818.159        5,25
      Požeško-slavonska          108      5.056.964        2,71
      Primorsko-goranska         213      8.563.931        4,58
      Sisačko-moslavačka         143      3.608.698        1,93
      Splitsko-dalmatinska        189      13.602.509        7,28
      Šibensko-kninska           48      3.061.760        1,64
      Varaždinska             256      13.317.505        7,13
      Virovitičko-podravska        96      4.647.258        2,49
      Vukovarsko-srijemska        116      4.645.400        2,49
      Zadarska               94      10.927.128        5,85
      Zagrebačka             296      13.518.363        7,23
             UKUPNO *      3.978     186.910.092       100,00

    Izvor: Registar potpora MINGORP
  *  prikaz po županijama ne sadrži projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      6
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


             Udjel u potporama po rodnom kriteriju


                                 Iznos dodijeljenih potpora
                             UKUPNO       Muško      Žensko
                            186.910.092    157.925.389    28.984.703
                           Izvor: Registar potpora MINGORP
                                 Broj dodijeljenih potpora
                              UKUPNO        Muško      Žensko
                                   3978       2720      1258
                           Izvor: Registar potpora MINGORP
        Udjeli u potporama po područjima posebne državne skrbi
Izvor: Registar potpora MINGORP

Obrtništvo

U 2009. godini obrtnicima kao i ostalim subjektima malog gospodarstva, zatim područnim
obrtničkim komorama te srednjim strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje
odraslih, po projektima, Obrazovanje u obrtništvu, Razvoj obrtništva i Dokvalifikacije i
prekvalifikacije u obrtništvu dodijeljene su 1,672 bespovratne potpore u iznosu od
16.159.870 kuna.

Sukladno navedenim Projektima koji su bili namijenjeni poticanju: ustanova i subjekata
malog gospodarstva koji provode programe obrazovanja za obrtnička zanimanja, razvoja
obrtništva te stjecanja stručnih kompetencija za obavljanje obrta, dodijeljeni iznos u

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       7
                   Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


2009. godini je povećan za 41,5 %, u odnosu na sredstava utrošena u 2008. godini za razvoj
ovog sektora. Također, u 2009. godini, po navedenim Projektima povećan je mogući iznos
pojedinačne potpore. Obrtnici su podnosili zahtjeve i na ostale projekte iz Operativnog
plana te im je u protekloj godini ukupno dodijeljeno 1.520 potpora u iznosu od cca. 23
milijuna kuna.

U protekloj godini za potrebe hrvatskog obrtništva realizirani su slijedeći projekti:

Obrazovanje u obrtništvu
- bespovratnim potporama Hrvatskoj obrtničkoj komori, područnim obrtničkim
  komorama i udruženjima obrtnika unaprjeđena su osnovna i napredna informatička
  znanja obrtnika,
- dodjelom stipendija u suradnji s područnim obrtničkim komorama i subjektima malog
  gospodarstva poticani su učenici na školovanje za obrtnička zanimanja,
- bespovratnim potporama srednjim strukovnim školama koje izvode obrazovne programe
  za obrtnička zanimanja poboljšana je oprema školskih praktikuma te su obnovljena
  nastavna sredstava i pomagala škola,
- bespovratnim potporama ustanovama za obrazovanje odraslih poboljšan je proces
  pripreme za polaganje majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti i
  pomoćničkih ispita,
- dodjelom bespovratnih potpora izvođačima praktične nastave koji na naukovanje
  primaju učenike srednjih strukovnih škola za obrtnička zanimanja motivirani su obrtnici
  i pravne osobe na sudjelovanje u procesu obrazovanja mladih.

Realizacija projekta namijenjenih obrtništvu u 2009. godini:


                   Planirana     Broj     Broj             % ukupno
                                         Dodijeljene
   Naziv projekta/aktivnosti   sredstva iz  zaprimljenih  odobrenih
                                         potpore
                                                  odobrenih
                   proračuna    zahtjeva   zahtjeva            zahtjeva

1.  Obrazovanje u obrtništvu
   Informatičko obrazovanje      1.000.000       45      34   1.000.000       75,56
   obrtnika
   Stipendiranje učenika u      1.200.200       24      18   1.200.000       75,00
   deficitarnim zanimanjima
   Razvoj strukovnih škola za     1.500.000       29      25   1.500.000       86,21
   obrtnička zanimanja
   Cjeloživotno obrazovanje      1.150.000       21      7   1.149.999       33,33
   obrtnika
   Poticaji obrtnicima i       2.506.000      275     222   2.506.000       80,73
   trgovačkim društvima -
   izvođačima praktične nastave
2.  Dokvalifikacije i         2.550.870     1.206    1.063   2.550.870       88,14
   prekvalifikacije u obrtništvu

3.  Razvoj obrtništva
   Tradicijski obrti         4.420.000      402     225   4.420.000       55,97
   Umjetnički obrti          1.451.000      121      62   1.451.000       51,24
   Očuvanje obrtničke tradicije     382.000       82      16    382.000       19,51
   UKUPNO              16.160.070     2.205    1.672   16.159.870       75,83


Izvor: Registar potpora MINGORPKLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                         8
                  Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


Razvoj obrtništva
- bespovratnim potporama potaknut je razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta te se
  doprinijelo povezivanju tradicijskih znanja sa suvremenim tehnologijama kako bi finalni
  obrtnički proizvodi bili konkurentniji na sve zahtjevnijem tržištu,
- projekti promocije i edukacije o starim obrtničkim zanimanjima doprinijeli su očuvanju
  tradicijskih obrtničkih djelatnosti te zaštiti kulturnog naslijeđa.

Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu
- sufinanciranjem 70 % troškova polaganja majstorskih ispita, ispita o stručnoj
  osposobljenosti i pomoćničkih ispita te prekvalifikacija, Ministarstvo gospodarstva, rada
  i poduzetništva, utjecalo je na stjecanje stručnih kompetencija za obavljanje obrta.

Ocjena učinka mjera iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za
2009. godinu


      Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika koji su dobili potpore po
               projektima MINGORP-a u 2009. godini
      Financijski pokazatelji     I-IX. 2008    I-IX. 2009    Indeks
                      (iznosi u kn)   (iznosi u kn)
    Ukupni prihodi             28.748.191.409    27.062.841.692     94,14
    Ukupni rashodi             26.896.035.407    25.075.843.961     93,23
    Dobit                  2.207.947.755    2.383.245.263    107,94
    Gubitak                  355.791.753     396.247.532    111,37
    Izvoz                  10.148.731.536    8.924.056.357     87,93
    Investicije u dugotrajnu imovinu     1.997.619.647    1.691.440.290     84,67
    Prosječna mjesečna neto plaća po         4.039        4.164    103,10
    zaposlenom u kunama
    Broj zaposlenih                 76.795        74.878     97,50
    Izvor: Registar potpora MINGORP

Usporedbom financijskih rezultata poslovanja poduzetnika malog gospodarstva na razini RH
i financijskih rezultata poduzetnika kojima su dodijeljene potpore može se zaključiti:

-  poduzetnici koji su uključeni u projekte potpora malom gospodarstvu ostvarili su bolje
  rezultate poslovanja u razdoblju I-IX 2009. u odnosu na ostale poduzetnike,
-  ostvarili su manji pad prihoda, rast dobiti, izvoz na istoj razini kao i ostali poduzetnici,
  iskazuju manji rast gubitaka, porast plaća, osim broja zaposlenih (broj je smanjen za
  1,917 djelatnika, što upućuje na potrebu uvođenja posebnih poticajnih mjera u 2010.
  godini),
-  obzirom da je veći iznos ostvarene dobiti u odnosu na ostvarene gubitke, što je dobro,
  potrebno je pažljivo razmotriti razloge gubitaka i odrediti koje skupine poduzetnika
  staviti u prioritet za poticaje,
-  za kvalitativnu analizu učinaka potpora potrebno je anketirati poduzetnike, korisnike
  potpora,
-  pokazatelji prosječnih iznosa potpora po korisniku ukazuju da je potrebno razmotriti
  mogućnosti dodjele većeg iznosa potpora manjem broju poduzetnika.
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       9
                  Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu
     PROJEKTI, AKTIVNOSTI I SREDSTVA POTICAJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
                    U 2010. GODINI

Redni
broj     I.  KONKURENTNOST I INOVACIJE                           Proračun 2010.
  1.  Projekt „Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva“                     64.200.000
  2.  Projekt „Inovacijom do konkurentnosti“                            7.000.000
  3.  Projekt „Gazele“                                       9.000.000
     Obveze  za Pilot projekt „Gazele“ iz 2009. godine                      8.700.000
                              Ukupno za Gazele 17.700.000
  4. Projekt „Poduzetništvo žena“                                   6.000.000
  5. Projekt „Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom“                3.000.000
  6. Projekt „Poduzetništvo u kulturi“                                2.000.000
                           Ministarstvo kulture 2.000.000 kuna
  7. Projekt „Klasteri“                                       5.063.950
  8. Zadružno poduzetništvo                                     3.500.000
                           Ukupno konkurentnost i inovacije       108.463.950
       II. PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA
  9. Projekt „Izgradnja poduzetničkih zona“                             74.210.000
  10. Projekt „Poduzetničke potporne institucije“                           6.373.000
                          Ukupno poduzetnička infrastruktura         80.583.000
       III. SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE
  11. Projekt „Lokalni projekti razvoja - Mikrokreditiranje“ - LPR-MK                 1.300.000
  12. Projekt „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“-LPR MG                   4.000.000
     Subvencioniranje kamata za povoljne kredite – LPR-P, LPR-MK i LPR-MG             44.200.000
     Subvencioniranje kamata za povoljne kredite za nove tehnologije, turizam i
     izvoz                                             6.000.000
                                   Ukupno subvencije        55.500.000
       IV. OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO
  13. Projekt „Obrazovanje za poduzetništvo“                              4.922.830
  14. Projekt „Regionalni centar za poduzetničko učenje za zemlje jugoistočne             1.000.000
     Europe“
                         Ukupno obrazovanje za poduzetništvo          5.922.800
       V. OBRTNIŠTVO
  15. Projekt „Obrazovanje u obrtništvu“                                8.009.200
  16. Projekt „Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu“                    2.513.800
  17. Projekt „Razvoj umjetničkih i tradicijskih obrta“                        5.700.000
  18. Obrtni registar                                         2.495.340
                                    Ukupno obrtništvo       18.718.340
     FINANCIRANJE EU ZA MSP
EU CIP – Konkurentnost i inovacije                                   6.010.549
IPA komponenta IIIc – Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva                  32.700.600
                                   Ukupno EU projekti       38.711.149
Zadružni registar i Zadružni savez                                   1.200.000
Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu                         1.855.860
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG)                            11.720.000
Promidžba poduzetništva                                        2.769.200
Global Entrepreneurship Monitor – GEM projekt                              486.400
Informatizacija
Portali malog gospodarstva: HITPOP, POSLOVNI NAVIGATOR, BIZIMPACT
Središnji informacijski sustav za provedbu i praćenje projekata potpora
                                       SVEUKUPNO       325.930.699
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                          10
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu
       Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu

I.    KONKURENTNOST I INOVACIJE

 NAZIV PROJEKTA  Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva

 SREDSTVA     64.200.000 kuna
 PRORAČUNA

 PRORAČUNSKA   A560099
 AKTIVNOST
         Proizvodni subjekti malog gospodarstva, osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju
 KORISNICI    poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo, i subjekti malog gospodarstva koji pružaju usluge
         vezane uz proizvodnju - trgovačka društva, obrti i zadruge, definirani Zakonom o
         poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama
         Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007), a registrirani su prema
         Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/2007) za Područje C, Odjeljak 10 -
         32 (Prerađivačka industrija), Područje E Odjeljak 37 – 39 (Uklanjanje otpadnih voda,
         gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša) i Područje J Odjeljak 62
         (Informacije i komunikacije)

 MJERE      A) UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA
         - ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (strojevi, postrojenja i oprema za
           proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem
           nove vrijednosti ; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti koji tvore smislenu i nedjeljivu
           tehnološku cjelinu, a koja je povezana s novim proizvodima/poboljšanim proizvodima ili
           znatnim promjenama u proizvodnom procesu ) i ulaganje u ekološki prihvatljivije i
           energetski učinkovitije proizvodnje,
         - ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih programa gospodarskim
           subjektima iz djelatnosti računalstva i informatike (isključivo za tvrtke koje se bave
           razvojem informatičkog znanja i softvera),
         - transfer znanja - nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina,
           računalnog programa usmjerenog proizvodnji,
         - stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija
           u tehnološkim procesima,
         - uvođenje i primjena usluga i proizvoda akademske zajednice (visoko školstvo,
           znanstveno-istraživački instituti, laboratoriji) i drugih subjekata usmjerenih proizvodnoj
           djelatnosti.
          B) MARKETING
          - nastup na domaćim i stranim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup
            prostora,
          - promidžbeni materijal,
          - istraživanje tržišta (match-making, benchmarking),
          - kreiranje brenda,
          - dizajn.

          C) TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
          - konzultantske usluge ili edukacija kod uvođenja sustava i certificiranje sustava (npr.
            HRN EN ISO/IEC 9001, 14001, 17025),
          - certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti,
          - akreditacija laboratorija i metoda,
          - troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski
            otočni proizvod, Tradicijski obrt i Umjetnički obrt,
          - nabavka normi.KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                         11
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


         Za dodjelu državne potpore u obzir se uzimaju samo prihvatljivi troškovi koji odgovaraju
         aktivnostima iz točke 4.2. Troškovi se prihvaćaju retrogradno do 8 mjeseci od dana objave
         Javnog poziva (datum). Svi prihvatljivi troškovi moraju biti opravdani (plaćeni) u 100%
         iznosu.

         Visina sufinanciranja iznosi 75% prihvatljivih troškova. Najmanji i najveći iznosi
         sufinanciranja po skupinama aktivnosti su kako slijedi:

         A) UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA – Najmanji iznos po korisniku mora biti 50.000,00
         kuna, a najveći 400.000,00 kuna, uz obvezu od minimalno 70% ulaganja u razvoj i nabavu
         novih tehnologija tj. nabavu strojeva, uređaja i sl. Iz navedenog slijedi da ukupni utrošen
         iznos za aktivnost(i) iz skupine Uvođenje novih tehnologija najmanje mora biti 82.000,00 kn
         uključujući PDV, tj. 66.670,00 kn bez PDV-a od čega se sufinancira 75% čime minimalni iznos
         tražene potpore iznosi 50.000,00 kn.


         B) MARKETING – Najmanji iznos po korisniku mora biti 10.000,00 kuna, a najveći 80.000,00
         kuna. Iz navedenog slijedi da ukupni utrošen iznos za aktivnost(i) iz skupine Marketing
         najmanje mora biti 16.400,00 kn uključujući PDV, tj. 13.300,00 kn bez PDV-a od čega se
         sufinancira 75% te minimalni iznos tražene potpore može iznositi 10.000,00 kn.

         C) TEHNIČKO USKLAĐIVANJE - Najmanji iznos po korisniku mora biti 5.000,00 kuna, a
         najveći 60.000,00 kuna. Iz navedenog slijedi da ukupni utrošen ili planirani iznos za
         aktivnost(i) iz skupine Tehničko usklađivanje najmanje mora biti 8.200,00 kn uključujući
         PDV, tj. 6.670,00 kn bez PDV-a od čega se sufinancira 75% te minimalni iznos tražene
         potpore može iznositi 5.000,00 kn.
         Neprihvatljivi troškovi
         Sljedeći troškovi su neprihvatljivi:
         - porez na dodanu vrijednost
         - Skupina aktivnosti A) UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA –
           - nabava/kupnja manje opreme, uređaja i strojeva u vrijednosti manjoj od 10.000,00
             kn
           - nabava/kupnja potrošne robe
           - nabava/kupnja sirovine i repromaterijala
           - nabava/kupnja/najam vozila i pokretnih strojeva
           - edukacija za prvu pomoć, zaštitu na radu i slično
           - izgradnja/dogradnja/adaptacija poslovnog prostora i proizvodnih objekata
           - periodičke aktivnosti (obnavljanje licenci i sl.)

         - Skupina aktivnosti B) MARKETING –
           - oglašavanje (emitiranje na TV-u, radio postajama, objave u tisku)

         - Skupina aktivnost C)TEHNIČKO USKLAĐIVANJE –
           - obnavljanje certifikata/recertificiranje
           - auditi.
 DRŽAVNE
 POTPORE
         Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
         -  sjedište na području Republike Hrvatske,
 UVJETI      -  proizvodni subjekti malog gospodarstva (osim onih koji obavljaju primarnu
           proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) ili subjekti malog gospodarstva koji
           pružaju usluge vezane uz proizvodnju - trgovačka društva, obrti i zadruge, definirani
           Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o
           izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN
           63/2007), registrirani prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN
           58/2007) za područje C Odjeljak 10-32 (Prerađivačka industrija), Područje E Odjeljak
           37 – 39 (Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
           okoliša) i Područje J Odjeljak 62 (Informacije i komunikacije)


KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                        12
                          Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


               -  većinsko privatno vlasništvo1,
               -  poslovanje najmanje 2 godine do dana objave Javnog poziva,
               -  najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme,
               -  pozitivno poslovanje u prethodnoj godini,
               -  podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
               -  sukladnost s odredbama o potporama male vrijednosti (NN 45/2007), i
               -  opravdana odobrena sredstva državne potpore iz Operativnog plana poticanja malog i
                 srednjeg gospodarstva za 2009. godinu ukoliko su ista dobili.
               Na javnom pozivu ne mogu sudjelovati prijavitelji koji su: u stečaju ili postupku
               likvidacije, i/ili su kažnjavani.
 PROVEDBA          Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
               Dionici: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska
               gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora

 NAZIV PROJEKTA       Inovacijom do konkurentnosti
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
               7.000.000 kuna

 PRORAČUNSKA         A560099
 AKTIVNOST
               a) Gospodarski subjekti: obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge definirani
 KORISNICI           Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o
                izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007)
               - koji se bave primijenjenim istraživanjem što podrazumijeva planirano istraživanje u
                cilju razvoja novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga ili značajna poboljšanja
                istih
               - koji se bave razvojnim istraživanjem što podrazumijeva kombiniranje, oblikovanje i
                primjenu postojećeg znanstvenog, tehnološkog, poslovnog i ostalog znanja i vještina u
                svrhu izrade planova, nacrta ili modela za nove ili poboljšane proizvode, proizvodne
                procese ili usluge
               b) Inovatori – fizičke osobe, čije je prebivalište na području Republike Hrvatske koji se
                bave istraživanjem i razvojem novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanjem
                već postojećih proizvoda, postupaka i usluga,
               c) Asocijacije inovatora koje organiziraju izložbe/sajmove inovacija     u zemlji i
                inozemstvu

               Gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge:
 MJERE            - zaštita industrijskog vlasništva (patenti, industrijski dizajn, žig) - pretraga stanja
                tehnike,
               - podnošenje i ispitivanje domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne EPO
               - patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu do 15.000,00 kn)
               - svi troškovi koji su prethodili ostvarivanju prava industrijskog vlasništva (troškovi
               - pripreme, prijevoda, postupka i sl.) (do 10.000,00 kn)
               - usluge korištenja dodatnih znanja u cilju dovršenja inovacije (intenzitet potpore do
                50%)
               - izrada/nabava naprava i alata za razvoj novog proizvoda (intenzitet potpore do 50%)
               - izrada i ispitivanje prototipa ili postupka (intenzitet potpore do 50%)
               - troškovi za instrumente i opremu za istraživanje (intenzitet potpore do 50%)

   1
    U skladu s čl. .2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Neovisnost u poslovanju znači da druge fizičke ili pravne osobe, koje ne
udovoljavaju kriterijima iz stavka 1. ovoga članka (prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika), pojedinačno ili zajednički, nisu
vlasnici više od 25% udjela u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva. Neovisnost u poslovanju postoji i ako je prekoračen
udjel od 25%, u slučajevima:
   - ako udio u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva ima investicijski fond ili drugi institucionalni ulagatelji, pod
uvjetom da nemaju kontrolu nad subjektom malog gospodarstva, bilo pojedinačno ili zajednički, ili
   - ako raspored udjela u vlasništvu u subjektu malog gospodarstva nije moguće odrediti, te se na osnovi posebne pisane izjave subjekta
malog gospodarstva može opravdano pretpostaviti da druge fizičke ili pravne osobe, koje ne udovoljavaju kriterijima iz stavka 1. ovoga članka,
pojedinačno ili zajednički nisu vlasnici više od 25% udjela.
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                                           13
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


         - troškovi dizajna (intenzitet potpore do 50%)
         Minimalni iznos potpore po korisniku je 15.000,00 kuna, a maksimalni do 150.000,00
         kuna.

         Inovatori-fizičke osobe:
         - zaštita industrijskog vlasništva (patenti, industrijski dizajn, žig) - pretraga stanja
           tehnike, podnošenje i ispitivanje domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne
           EPO patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu (do 10.000,00 kn)
         - svi troškovi koji su prethodili ostvarivanju prava industrijskog vlasništva (troškovi
           pripreme, prijevoda, postupka i sl., do 10.000,00 kn)
         - izrada i ispitivanje prototipa ili postupka (intenzitet potpore do 50%)
         - izlaganje na specijaliziranim sajmovima inovacija (intenzitet potpore do 50%).
         Minimalni iznos potpore po korisniku je 5.000,00 kuna, a maksimalni do 50.000,00 kuna.

         Asocijacije inovatora:
         - za organizaciju izložbi inovacija (intenzitet potpore do 50%).
         Minimalni iznos potpore po korisniku je 15.000 kuna, a maksimalni do 100.000 kuna.
 DRŽAVNE
 POTPORE
         Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
         Za gospodarske subjekte:
 UVJETI        - pozitivno poslovanje,
           - sjedište na području Republike Hrvatske,
           - najmanje 1 zaposleni na neodređeno vrijeme,
           - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima.
         Na javni poziv ne mogu se javiti subjekti u stečaju ili postupku likvidacije.

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Udruga inovatora Hrvatske, Hrvatski
         savez inovatora, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatska udruga poslodavaca,
         Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski dizajn centar,
         Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski
         mjeriteljski institut, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Hrvatsko društvo za
         kvalitetu

 NAZIV PROJEKTA  Projekt „GAZELE“
 SREDSTVA     9.000.000 kuna
 PRORAČUNA    8.700.000 kuna obveze iz Pilot projekta „Gazele“ za 2009. godinu

 PRORAČUNSKA   A560099
 AKTIVNOST
         Proizvodni subjekti malog gospodarstva (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju
 KORISNICI    poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) i subjekti malog gospodarstva koji pružaju usluge
         vezane uz proizvodnju - trgovačka društva, obrti i zadruge, definirani Zakonom o
         poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama
         Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), a registrirani su prema
         Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07) za Područje C, Odjeljak od 10 do
         32, Područje F, Odjeljak 43, Skupina 43.2 i 43.3 te Područje J, Odjeljak 62.

         Poslovni subjekt – gazela prema ovom Projektu je gospodarski subjekt u malom i srednjem
         poduzetništvu koji:
         - posluje najmanje tri pune kalendarske godine (poslovna djelatnost je registrirana do
           01. siječnja 2007. godine),
         - ima ostvareni prihod u 2009. godini za najmanje 30% veći od prihoda u 2007. godini,
         - povećava broj zaposlenih u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja,
         - ostvaruje prihode od izvoza u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja u
           iznosu najmanje 25% ukupnih prihoda.
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       14
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


         Djelatnosti poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, te primarne prerade proizvoda iz tih
         djelatnosti, kao i djelatnosti cestovnog prijevoza, financijske institucije, komunalno
         gospodarstvo, trgovina i agencije za posredovanje ne mogu koristiti ova sredstva.
 MJERE      Sufinanciranje projekata/investicijskih programa
           - proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti
           - tehnološkog razvoja, inovativnih poslovnih rješenja i primjene inovacija
           - strateškog poslovanja i upravljanja
 DRŽAVNE
         Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
 POTPORE
         Sredstva potpore za sufinanciranje projekata utvrđuju se u iznosu do 50% vrijednosti
 UVJETI      podnesenog projekta/investicijskog programa odnosno, do ukupno 1.400.000 kuna za
         razdoblje sufinanciranja od 3 godine.

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska
         gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, BICRO

 NAZIV PROJEKTA  Poduzetništvo žena
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
         6.000.000 kuna

 PRORAČUNSKA   A 560095
 AKTIVNOST
         Gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge (osim onih koji obavljaju
 KORISNICI    primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), definirani Zakonom o
         poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama
         Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), u većinskom (51% i više)
         privatnom vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske

 MJERE      -  nabava opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava (ne uključuje potrošni
           materijal, trgovačku robu i vozila),
         - pokretanje poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te
           poduzetničku izobrazbu (osim troškova studija),
         - troškovi osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije (ne uključuje osnivački
           kapital),
         - poduzetnicama početnicama sufinancirati će se troškovi čuvanja djece, odnosno 75%
           cijene troškova vrtića, 75% cijene troškova odgajateljice i 75% cijene troškova
           produženog boravka u školi, za razdoblje od jedne godine, a maksimalno do 10.000,00
           kuna.
         Intenzitet potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova. Projektom se ne
         sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost. Minimalan iznos potpore po korisniku može
         iznositi 5.000,00 kn, a maksimalan 80.000,00 kn.
 DRŽAVNE
 POTPORE     Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
 UVJETI      - pozitivno poslovanje (sa izuzetkom gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2009. i
           2010. godine),
         - sjedište na području Republike Hrvatske,
         - najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnicu,
         - poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva,
         - upis novog obrta s početkom rada,
         - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
         - namjenski pravdana bespovratna sredstva dobivena u 2009. godini.
         Na Javni poziv ne mogu se javiti gospodarski subjekti u stečaju, postupku likvidacije i oni
         koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.
 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionik: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      15
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


 NAZIV PROJEKTA  Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom
 SREDSTVA
         3.000.000 kuna
 PRORAČUNA

 PRORAČUNSKA   A 560095
 AKTIVNOST
         Gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge (osim onih koji obavljaju
 KORISNICI    primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), definirani Zakonom o
         poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama
         Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07) u privatnom vlasništvu
         - mladih (do 30 godina starosti),
         - početnika (do 3 godine poslovanja) i
         - osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove).

 MJERE      -  nabava opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava (ne uključuje potrošni
           materijal, trgovačku robu i vozila),
         - pokretanje poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te
           poduzetničku izobrazbu (osim troškova studija),
         - troškovi osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije (ne uključuje osnivački
           kapital).
         Intenzitet potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova. Projektom se ne
         sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost. Minimalan iznos potpore po korisniku može
         iznositi 5.000,00 kn, a maksimalan 80.000,00 kn.
 DRŽAVNE
 POTPORE     Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
 UVJETI      - pozitivno poslovanje (sa izuzetkom gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2009. i
           2010. godine),
         - sjedište na području Republike Hrvatske,
         - najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika/cu,
         - poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva,
         - upis novog obrta s početkom rada,
         - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
         - namjenski pravdana bespovratna sredstva dobivena u 2009. godini.
         Na Javni poziv ne mogu se javiti gospodarski subjekti u stečaju, postupku likvidacije i oni
         koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.
 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionik: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

 NAZIV PROJEKTA  Poduzetništvo u kulturi

 SREDSTVA     2.000.000 kuna Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 PRORAČUNA    2.000.000 kuna Ministarstvo kulture
 PRORAČUNSKA
 AKTIVNOST
         A 560099
         Gospodarski subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti,
 KORISNICI    trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva
         (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog
         gospodarstva (NN 63/07), ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN
         76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije
         u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju
         javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)

 MJERE      -  nabava novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička
           oprema i programi, te multimedijalna oprema,
         -  ulaganja u znanja za primjenu novih tehnologija u kulturi (tečajevi, seminari,
           radionice i sl.),
         -  ulaganja u marketing kulturnih projekata (promidžbeni materijal, istraživanje tržišta,


KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      16
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


           kreiranje brenda, internet marketing - kreiranje i nadogradnja web stranice, banner
           oglasi),
         - zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova, izložbi i sl.) - ne odnosi
           se na zakup prostora od državnih institucija ili jedinica lokalne i područne
           (regionalne) samouprave,
         - pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u
           kulturi,
         - sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi (izrada
           projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih troškova projekta).
         Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a
         najviše do 100.000 kuna.
         Sljedeći izdaci nisu prihvatljivi po ovom Projektu:
         - porezi, uključujući poreze na dodanu vrijednost (odnosi se na pravne i fizičke osobe
           koje su u sustavu PDV-a i koje nisu u sustavu PDV-a),
         - carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade,
         - novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničenja,
         - operativni troškovi,
         - rabljena oprema,
         - bankovne naknade, troškovi jamstava i slični troškovi,
         - troškovi pretvaranja, naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji
           devizni račun,
         - troškovi održavanja i mjesečnog najma poslovnog prostora.
 DRŽAVNE
 POTPORE
         Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
         -  pozitivno poslovanje (izuzev gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2009. godine),
 UVJETI      -  sjedište na području Republike Hrvatske,
         -  privatno su vlasništvo državljana Republike Hrvatske (samostalni umjetnici moraju biti
           državljani Republike Hrvatske),
         - najmanje 1 zaposleni na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika (izuzev
           samostalnih umjetnika),
         - upis novog obrta s početkom rada,
         - podmirene obveze prema državi,
         - podmirene obveze prema zaposlenicima,
         - namjenski opravdana bespovratna sredstva dobivena u 2009. godini.
         Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije i oni koji
         imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.
 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionik: Ministarstvo kulture

 NAZIV PROJEKTA  KLASTERI
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
         5.063.950 kuna

 PRORAČUNSKA   A 560113
 AKTIVNOST
         Gospodarsko interesna udruženja, d.o.o. ili d.d, odnosno pravni predstavnik udruženja
 KORISNICI    (klaster menadžer, lider subjekt i sl.), koji posluju pozitivno, te čije je sjedište na
         području Republike Hrvatske

 MJERE      a/ Pokriće dijela troškova klastera u osnivanju za:
           - stručno- savjetodavne usluge;
           - usluge studije opravdanosti osnivanja klastera
           - izrade plana i programa rada, investicijskog projekta
           - tehničko-tehnološkog elaborata, stručnog usavršavanja i ostale intelektualne
             usluge ;
           - izradu dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije ;
           - promidžbene aktivnosti (istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl.);


KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      17
                   Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


             - ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda ;
             - nabavke i prilagodbe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
             - operativni troškovi voditelja klastera do 50%;
             Maksimalni iznos po pojedinom korisniku može iznositi do 50% troškova navedenih
            namjena, a najviše do 400.000,00 kuna

           b/ Bespovratna potpora operativnim klasterima
             - za materijalna i nematerijalna ulaganja u iznosu od 2,5% ukupnog prihoda
               klastera, a maksimalno 500.000 kuna po korisniku
 DRŽAVNE
           Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
 POTPORE
 UVJETI        Sredstva mogu ostvariti klasteri koji u svom sastavu kao članicu klastera imaju
           minimalno jednu znanstvenoistraživačku instituciju
 PROVEDBA       Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
           Dionici: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatska gospodarska komora,
           Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Agencija za poticanje izvoza i
           ulaganja


 NAZIV PROJEKTA    Zadružno poduzetništvo
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
           3.500.000 kuna

 PRORAČUNSKA     A 560097
 AKTIVNOST
           Proizvodno - uslužne zadruge, osim zadruga koje pretežno obavljaju ili većina zadrugara
 KORISNICI    I  pretežno obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo, a koje kumulativno
 UVJETI        ispunjavaju slijedeće uvjete:
             a) ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, osim zadruga osnovanih u 4. kvartalu
               2009. i u 2010.g.
             b) imaju najmanje sedam zadrugara i jednog zaposlenog
             c) upisane su u evidenciju zadruga pri Hrvatskom savezu zadruga
             d) nemaju nepodmirenih obveza prema državi i zaposlenicima
             e) namjenski su koristile potpore po projektima Ministarstva gospodarstva, rada i
               poduzetništva iz prethodnih godina
             f) ciljevima, organizacijom, upravljanjem i poslovanjem poštuju zadružne
               vrijednosti i načela

           Socijalne zadruge koje
             - zapošljavaju osobe s umanjenom radnom sposobnošću i uključuju ih u radne i
               gospodarske procese ili
             - pružaju pomoć osobama u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i
               drugim okolnostima te ih uključuju u širu društvenu zajednicu, a korisnici usluga
               zadruge ispunjavaju jedan ili više slijedećih uvjeta:
             a) nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u
               mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,
             b) tjelesno ili mentalno su oštećene, starije, nemoćne i druge osobe koje zbog
               trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim
               potrebama,
             c) druge osobe koje su u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o
               alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, ili drugih oblika društveno
               neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.

           Članovi zadruge mogu biti i pravne osobe osnovane sa ciljem pružanja usluga (pomoći)
           navedenim osobama. Zadruge koje razvijaju socijalno zadružno poduzetništvo moraju
           imati najmanje sedam zadrugara i zadovoljavati uvjete c) do f) iz podtočke 3.1. ove
           točke. Prednost pri odobravanju potpore imaju zadruge koje pretežito obavljaju ili većina
           zadrugara obavlja proizvodnu djelatnost.

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                        18
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


         Početna ulaganja
 MJERE
         Pod početnim ulaganjem u smislu ovoga Projekta podrazumijeva se pokriće dijela rashoda
         i izdataka za osnivanje zadruge (sudske takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge,
         objava oglasa o registraciji i sl.)
         Potpora iznosi najviše do 5.000,00 kn.

         Ulaganja u materijalnu i nemtaerijalnu imovinu
         Pod materijalnom imovinom podrazumijeva se ulaganje u građevinsko zemljište, zgrade i
         opremu (osim prometnih sredstava i opreme). Pod nematerijalnom imovinom
         podrazumijeva se nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili
         nepatentiranog tehničkog znanja.
         Potpora iznosi najviše do 200.000,00 kn, od čega za troškove početnog ulaganja najviše do
         5.000,00 kn.
         Savjetodavne usluge
         Pod savjetodavnim uslugama, u smislu ovoga Projekta, podrazumijevaju se intelektualne
         usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim
         troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška zadruge.
         Pojedinačna potpora za ovu mjeru iznosi najviše do 50.000,00 kn.
         Potpore razvoju socijalnih zadruga
         Potpora je namijenjena za pokriće dijela rashoda i izdataka za osnivanje zadruge (sudske
         takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge, objava oglasa o registraciji i sl.), ulaganje u
         materijalnu i nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge i jednogodišnje rashode za
         jednog zaposlen(og)icu.
         Sufinanciranje jednogodišnjeg rashoda za zaposlen(og)icu može iznositi do 72.000,00
         kuna.
         Pojedinačna potpora po korisniku iznosi najviše 200.000,00 kuna.
         Projektom se ne sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost.
 DRŽAVNE
 POTPORE     Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatski savez zadrugaII.    PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA

 NAZIV PROJEKTA  Izgradnja poduzetničkih zona
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
         74.210.000 kuna

 PRORAČUNSKA   A 560089
 AKTIVNOST
         Jedinice lokalne i područne samouprave (županije, gradovi i općine) koje ispunjavaju
 KORISNICI    kriterije iz ovog Projekta

 MJERE      Sufinanciranje izgradnje poduzetničkih zona kroz potpore za:
         - izradu projektne dokumentacije za zonu (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog
           projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge)
         - izgradnju infrastrukture u zoni
         - promidžbu u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (do 5% od ukupno odobrenih
           sredstava potpore)

 UVJETI      Prioritet kod odobravanja sredstava potpore imaju poduzetničke zone koje imaju iskazan
         poduzetnički interes i osiguravaju veću zaposlenost u:
         - proizvodno-prerađivačkim gospodarskim aktivnostima


KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       19
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


         -  tehnološkim razvojno-inovacijskim centrima
         -  strateškim aktivnostima poslovne podrške (logističko-distributivnim centrima)

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo
         mora, prometa i infrastrukture, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom,
         Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatska gospodarska
         komora, Agencija za poticanje izvoza i ulaganja, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,
         Fond za regionalni razvoj, Fond za razvoj i zapošljavanje, Hrvatska banka za obnovu i
         razvitak


 NAZIV PROJEKTA  Poduzetničke potporne institucije
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
         6.373.000 kuna

 PRORAČUNSKA   A 563116
 AKTIVNOST
         Razvojne agencije, poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi,
 KORISNICI    registrirani i sa sjedištem na području RH, s minimalno 3 zaposlena djelatnika

         1. Projektna aktivnost - Razvojne agencije i Poduzetnički centri
 MJERE
         Sufinanciranje troškova:
           - promocije poduzetništva i promocije Operativnog plana poticanja malog i
             srednjeg poduzetništva za 2010. godinu - do 30.000 kuna
           - informiranja i savjetovanja poduzetnika – do 50.000 kuna
           - poticanja poslovnog povezivanja poduzetnika-osnivanje zadruga i clustera, te
             drugih oblika povezivanja - do 30.000 kuna
           - poticanja i privlačenja ulagača na području na kojem posluju - do 30.000 kuna
           - upravljanje jamstvenim fondovima – do 30.000,00 kuna
           - uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, certificiranje i recertificiranje – do
             30.000 kuna

         2. Projektna aktivnost – Poduzetnički inkubatori

         Sufinanciranje troškova:
           - uređenja i opremanja objekata - do 150.000 kuna
           - pružanja stručne pomoći poduzetnicima – do 30.000 kuna
           - podizanje konkurentne sposobnosti malih i srednjih poduzetnika – do 30.000 kuna
           - pružanja usluga za uspostavljanje i razvoj tehnološko usmjerenih i na znanju
             utemeljenih poduzeća – do 30.000 kuna
           - pružanja usluga za realizaciju inovacijskih projekata i uspostavljanje i razvoj
             inovativno usmjerenih poduzeća – do 30.000 kuna
           - uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, certificiranje i recertificiranje - do
             30.000 kuna

         3. Projektna aktivnost – Tehnološki parkovi

         Sufinanciranje troškova:
           - uređenja i opremanja objekata – do 150.000 kuna
           - pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju tehnološko usmjerenih i na
             znanju utemeljenih poduzeća – do 30.000 kuna
           - pružanja usluga i pomoći pri uspostavljanju i razvoju inovativno usmjerenih
             poduzeća – do 30.000 kuna
           - izrade projekata povezivanja poduzetnika, koji u svom radu koriste visoke
             tehnologije, za uspostavljanje transfera tehnologija, suradnjom sa znanstvenim i

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       20
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


             istraživačkim institucijama – do 40.000 kuna
           -  izrade projekata za visoko inovativna poduzeća, suradnjom sa znanstvenim i
             istraživačkim institucijama – do 40.000 kuna
           -  uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, certificiranje i recertificiranje - do
             30.000 kuna

 DRŽAVNA     Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva
 POTPORA
 UVJETI      -  korisnici Projekta mogu se prijaviti i dobiti državnu potporu samo po projektnoj
           aktivnosti za koju su registrirani,
         -  imaju najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme,
         -  pozitivno posluju u prethodnoj godini,
         -  imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima, imaju opravdana odobrena
           sredstva državne potpore iz prethodnih godina

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska
         obrtnička komora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za poticanje
         izvoza i ulaganja, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstvaIII.   SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE


 NAZIV PROJEKTA  Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje (LPR-MK)
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
         1.300.000 kuna

 PRORAČUNSKA   A 560091
 AKTIVNOST
         Mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu, registrirani
 KORISNICI    i koji obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, a bave se proizvodnom
         djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom i ulažu u djelatnosti
         određene kao gospodarski razvojni prioritet županije. Ne kreditiraju se poduzetnici koji se
         bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.
 UVJETI      Kreditna sredstva namijenjena su za:
           -    kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
           -    nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
           -    trajna obrtna sredstva,
           -    obrtna sredstva do 100.000 kuna.
         Visina kredita: najniži iznos je 35.000 kuna, najviši iznos 200.000 kuna
           Rok otplate: do 5 godina
 DRŽAVNE     Sredstva za subvenciju kamate osiguravaju se u omjeru:
 POTPORE     -    Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva    1% poen
         -    Jedinica područne/regionalne samouprave        1% poen
         Državne potpore male vrijednosti, bespovratna sredstva

 PROVEDBA     Subjekti u provedbi: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Županije/Grad
         Zagreb (jedinice regionalne samouprave) i poslovne banke

 NAZIV PROJEKTA  Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
         4.000.000 kuna

 PRORAČUNSKA   A 560091
 AKTIVNOST
         Mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu, registrirani

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      21
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


 KORISNICI    i koji obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, a bave se proizvodnom
         djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom i ulažu u djelatnosti
         određene kao gospodarski razvojni prioritet županije. Ne kreditiraju se poduzetnici koji se
         bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.
 UVJETI      Kreditna sredstva namijenjena su za:
           -    kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
           -    nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
           -    obrtna sredstva do 30% iznosa kredita,
           -    modernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjesta.
         Visina kredita: najniži iznos je 200.000 kuna, najviši iznos 5.000.000 kuna
           Rok otplate: do 10 godina
 DRŽAVNE     Sredstva su namijenjena za subvencije kamata koje osigurava Ministarstvo gospodarstva,
 POTPORE     rada i poduzetništva u iznosu do 2 postotna poena. Državne potpore, bespovratna
         sredstva.

 PROVEDBA     Subjekti u provedbi: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Županije/Grad
         Zagreb (jedinice regionalne samouprave), Hrvatska banka za obnovu i razvitak i poslovne
         banke
IV.    OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO

 NAZIV PROJEKTA  Obrazovanje za poduzetništvo
 SREDSTVA
         4.922.800 kuna
 PRORAČUNA

 PRORAČUNSKA   A 560087
 AKTIVNOST
         Poduzetničke potporne institucije, obrazovne i partnerske institucije
 KORISNICI
         Projektna aktivnost 1
 MJERE
         Obrazovanje poduzetnika početnika, poduzetnika u rastu i razvoju, obrtnika i poduzetnika
         u zadrugama
         Projektna aktivnost 2
         Obrazovanje za poduzetništvo u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
         Projektna aktivnost 3 – Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo
         Poticanje obrazovanja poduzetnika na visokoobrazovnim institucijama sufinanciranjem
         specijalističkih diplomskih stručnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija,
         doktorskih disertacija od posebnog značaja za malo gospodarstvo, interdisciplinarnih
         projekata u funkciji poduzetništva, te studentskih poduzetničkih inkubatora
         Projektna aktivnost 4 – Provedba projektne aktivnosti „Učenička zadruga i učeničko
         poduzeće“
         Sufinanciranje učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća u osnovnim i srednjim školama koje
         specijaliziranim programima uvode učenike u poduzetništvo.
         Projektna aktivnost 5
         Promocija poduzetništva - Poticanje poduzetništva mladih, poduzetništvom protiv
         siromaštva – u stvaranju egzistencije u rijetko naseljenim područjima
 DRŽAVNE
 POTPORE     Sufinanciranje troškova izvođenja Provedbenih aktivnosti utvrđenih ovim Projektom

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo znanosti,
         obrazovanja i športa, Agencija za obrazovanje odraslih, Hrvatska banka za obnovu i
         razvitak, Hrvatski savez zadruga i Hrvatski CaritasKLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      22
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


V.   OBRTNIŠTVO

 NAZIV PROJEKTA  Obrazovanje u obrtništvu (A 560083)
 SREDSTVA
         8.009.200 kn
 PRORAČUNA
 KORISNICI    Subjekti malog gospodarstva, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatska obrtnička
         komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika
         Projektna aktivnost A - Informatičko obrazovanje obrtnika
 DRŽAVNE     Organiziranje i izvođenje izobrazbe obrtnika kojom će polaznici stjecati:
 POTPORE     a) osnovne informatičke kompetencije: osnovni koncepti informacijske tehnologije,
           korištenje računala i rad s datotekama, obrada teksta, tablične kalkulacije, baze
           podataka, prezentacije, informacije i komunikacije
         b) proširene informatičke kompetencije: izrada Web stranica i računalne grafike.
         Planirana sredstva: 1.000.000 kn

         Projektna aktivnost B - Stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima
         Projekt je namijenjen učenicima koji se u školskoj godini 2009./2010. u srednjim
         strukovnim školama školuju za deficitarna obrtnička zanimanja.
         Sredstva se odobravaju Hrvatskoj obrtničkoj komori, područnim obrtničkim komorama,
         udruženjima obrtnika i subjektima malog gospodarstva, koji u suradnji s MGRP dodjeljuju
         stipendije učenicima (učešće u financiranju stipendija 50% : 50%).
         Najviši iznos stipendije po učeniku/mjesečno 1.000 kuna.
         Planirana sredstva: 1.200.200 kn

         Projektna aktivnost C - Razvoj strukovnih škola za obrtnička zanimanja
         Bespovratne potpore odobravaju se srednjim strukovnim školama koje izvode obrazovne
         programe za obrtnička zanimanja određena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima
         i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08) za:
         - opremanje školskih praktikuma za vježbe iz strukovnih predmeta i praktičnu nastavu,
         - obnavljanje ili nabavku nastavnih sredstava i pomagala škole.
          Najniži iznos potpore:  20.000 kn
          Najviši iznos potpore:  80.000 kn
          Planirana sredstva: 1.500.000 kn

         Projektna aktivnost D - Cjeloživotno obrazovanje obrtnika
         Projekt je namijenjen srednjim strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih
         koje, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu
         izdavanja povlastica (NN 42/08) izvode prekvalifikacije, pripreme za polaganje
         pomoćničkog ispita, majstorskog ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti, organiziraju
         stručno usavršavanje majstora i nastavnika te organiziraju tečajeve za stjecanje znanja o
         poučavanju naučnika. Sredstva se mogu utrošiti za opremanje:
          - praktikuma za strukovne predmete
          - učionica za stručne i teorijske predmete
          - dvorana i predavaonica za održavanje seminara.
         Najniži iznos potpore:   80.000 kn
         Planirana sredstva:   1.150.000 kn

         Projektna aktivnost E - Poticaji izvođačima praktične nastave za obrtnička zanimanja
         Bespovratne potpore odobravaju se:
         - subjekte malog gospodarstva, u čijim se radionicama i pogonima izvodi praktična
           nastava za učenike srednjih strukovnih škola koji se školuju za zanimanja propisana
           Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08),
         - za pokriće 70% troškova nastalih u svezi s izdavanjem licence za izvođenje praktičnog
           dijela naukovanja u 2009. i 2010. god.
         Najviši iznos potpore:  30.000 kn
         Planirana sredstva: 3.159.000 kn

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      23
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

 NAZIV PROJEKTA  Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu (A 563041)
 SREDSTVA
          2.513.800 kn
 PRORAČUNA
 KORISNICI      1. Fizičke osobe koje su u 2009. i 2010. godini:
            a. položile ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanja propisana Pravilnikom o
              vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08) ili čije
              polaganje je propisano odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN
              178/04),
            b. položile majstorski ispit, pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, za
              zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu
              izdavanja povlastica (NN 42/08),
            c. položile pomoćnički/završni ispit za zanimanja propisana Pravilnikom o
              vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08),
            d. zaključile ugovor o prekvalifikaciji prema verificiranim programima
              prekvalifikacije s ustanovama za obrazovanje odraslih za zanimanja propisana
              Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN
              42/08) ili čije polaganje je propisano odredbama Zakona o prijevozu u
              cestovnom prometu (NN 178/04),
            e. položile pomoćnički/završni ispit, ispit o stručnoj osposobljenosti ili
              majstorski ispit ili su se prekvalificirale za rad u obrtničkim zanimanjima, a
              zbog nedostatka proračunskih sredstava nisu ostvarile pravo na povrat sredstava
              u 2009. godini.
           2. Subjekti malog gospodarstva – poslodavci, koji su financirali prekvalifikaciju,
             polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog, pomoćničkog i završnog
             ispita svojih radnika.

 DRŽAVNE      Bespovratne potpore odobravaju se za pokriće 70% troškova nastalih u svezi s:
 POTPORE      - pripremom za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita u
            ustanovama za obrazovanje odraslih odnosno obrtničkim komorama
          - polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita prema Rješenju o
            cijeni polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 30/05) i
            Odluci o visini troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje
            djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 132/05)
          - polaganje pomoćničkog / završnog ispita prekvalifikacijom prema verificiranim
            programima prekvalifikacije u ustanovama za obrazovanje odraslih

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
          Dionici: Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

 NAZIV PROJEKTA  Razvoj umjetničkih i tradicijskih obrta (A 563094)
 SREDSTVA
          5.700.000 kn
 PRORAČUNA
 KORISNICI     Subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost na obrtnički način te izrađuju
          proizvode tradicijskog ili umjetničkog obrta definirani Pravilnikom o tradicijskim i
          umjetničkim obrtima (NN 112/07) – Projektna aktivnost A i B.
          Institucije, ustanove i udruge koje provode programe predstavljanja i educiranja za
          zanimanja tradicijskih i umjetničkih obrta putem radionica, tečajeva i seminara –
          Projektna aktivnost C.

DRŽAVNE      Projektna aktivnost A - Tradicijski obrti
POTPORE      Bespovratne potpore dodjeljuju se subjektima malog gospodarstva, koji obavljaju
          djelatnosti koje su Projektom određene kao tradicijski obrti. Sredstva su namijenjena za:
          - nabavku alata i opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      24
                  Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


            repromaterijala i prijevoznih sredstava
          -  poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru
          -  usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje
            proizvoda, inovacije u designu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
          - edukaciju/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina
            u tradicijskim obrtima
          - nastup na obrtničkim, poduzetničkim i drugim sajmovima u Republici Hrvatskoj
            (zakup i opremanje izložbenog prostora).
          Najniži iznos potpore:     10.000 kn
          Najviši iznos potpore:     50.000 kn
          Planirana sredstva:     4.500.000 kn
          Projektna aktivnost B - Umjetnički obrti
          Bespovratne potpore dodjeljuju se subjektima malog gospodarstva, proizvođačima
          proizvoda designerske i umjetničke vrijednosti.
          Sredstva su namijenjena za:
          - nabavku alata i opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave
            repromaterijala i prijevoznih sredstava
          - poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru
          - usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje
            proizvoda, inovacije u designu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
          - edukaciju/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina
            u umjetničkim obrtima
          - nastup na obrtničkim, poduzetničkim i dr. sajmovima u Republici Hrvatskoj (zakup i
            opremanje izložbenog prostora).
          Najniži iznos potpore:    10.000 kn
          Najviši iznos potpore:    50.000 kn
          Planirana sredstva:     800.000 kn
          Projektna aktivnost C - Očuvanje obrtničke tradicije
          Bespovratne potpore dodjeljuju se institucijama, ustanovama i udrugama radi
          sufinanciranja troškova provedbe programa predstavljanja i edukacije o tradicijskim i
          umjetničkim obrtničkim djelatnostima putem radionica, tečajeva i seminara što
          uključuje:
            - zakup, uređenje i opremanje prostora,
            - izradu web stranica, troškove izrade promidžbenog materijala,
            - troškove osnovnih sredstava i pribora za rad
            - troškove voditelja edukacije.
          Najniži iznos potpore:     10.000 kn
          Najviši iznos potpore:     30.000 kn
          Planirana sredstva:      400.000 kn
PROVEDBA      Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
          Dionici: Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Obrtni registar
 SREDSTVA
            2.495.340 kuna

 KORISNICI       Subjekti malog gospodarstva, tijela javne vlasti te ostale državne institucije

 MJERE         Projektna aktivnost 1:
            Održavanje i razvoj sustava Obrtnog registra čiji je cilj omogućiti korisnicima što
            jednostavniji i jeftiniji upis obrta u obrtni registar primjenom novih tehnoloških
            rješenja s posebnim naglaskom na korištenju Internet tehnologije.
            Projektna aktivnost 2:
            Razvoj e-poslovanja u okviru Obrtnog registra i to:
              - uvođenje smart kartica za interne korisnike
              - uvođenje smart kartica u okviru servisa e–obrt
              - uvođenje e-servisa za razmjenu podataka s drugim tijelima javne vlasti.

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       25
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


           Projektna aktivnost 3:
           Obnavljanje informatičke opreme u registarskim tijelima.
           Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - HAMAG
 SREDSTVA      11.720.000 kuna

 PROGRAM RADA      -  izdavanje jamstava
            -  provedba projektata iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg
              poduzetništva za 2010.
            - razvoj poduzetničke infrastrukture
            - provedba programa i projekata EU
            - provedba razvojnih projekata
            - unaprjeđenje poslovanja
            - unaprjeđenje programske podrške poslovanju
            Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
            Voditelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
            Dionici: Jedinice lokalne (područne) samouprave, banke, potporne institucije
            poduzetništva

 Promidžba poduzetništva
 SREDSTVA      2.769.200 kuna

 KORISNICI      Gospodarski subjekti, asocijacije malog i srednjeg poduzetništva, potporne institucije i
           razvojne agencije za malo i srednje poduzetništvo, jedinice lokalne i područne
           samouprave, te udruge i     organizacije koje promiču poduzetništvo i provode
           poduzetničke projekte

 NAMJENA       Sredstva su namijenjena:
 SREDSTAVA      a. za sufinanciranje troškova
             - skupova i ostalih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva
             - izdavanja stručnih časopisa za poduzetništvo
             - međunarodnih aktivnosti
             - stručne literature
             - projekata promidžbe poduzetništva
           b. za priznanja u obliku novčane nagrade
           c. za nagrade u obliku pokrića troškova sudjelovanja na Nacionalnom savjetovanju o
             gospodarstvu i poduzetništvu
           Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništvaEU Projekti

Osim poticajnog sustava za razvoj malog gospodarstva u 2010. godini provoditi će se i/ili
završiti projekti koje financira EU, i to:

Projekt „Strukovno obrazovanje usmjereno na tržište rada u Republici Hrvatskoj“ (u
suradnji sa Društvom za tehničku suradnju - GTZ). Projekt je započet u 2006. godini, a
završiti će u 2011. godini. Cilj projekta je unapređenje strukovnog obrazovanja u skladu s
potrebama hrvatskog obrtništva i malih i srednjih trgovačkih društava. Aktivnostima
Projekta potiče se:
- Razvoj sustava uključujući razvoj socijalnog partnerstva na središnjoj i regionalnoj
  razini i to:
-  Razvoj škola: Razvoj centara izvrsnosti (primarno u tri odabrane škole koje sudjeluju u
   realizaciji Projekta). Cilj je urediti specijalizirane i dobro opremljene strukovne škole

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      26
                Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


   koje će nuditi obrazovne usluge za regiju. Odabrane su pilot-škole u Zadru, Novoj
   Gradišci i Velikoj Gorici, a druge strukovne škole surađuju u projektu. Aktivnost
   uključuje i nabavu opreme za ove škole te povezivanje škola s gospodarskim
   subjektima koji sudjeluju u opremanju škola.
-  Razvoj ljudskih resursa: Radi uvođenja ovog obrazovnog modela dio Projekta odnosi
   se i na usavršavanje nastavnika i ravnatelja škola pa će pored seminara u
   Hrvatskoj nastavnici i ravnatelji posjetiti obrazovne institucije u Njemačkoj.
- Razvoj zanimanja, obrazovnih planova i programa
Izrađeni su nastavni planovi i programi za slijedeća dva nova zanimanja pa se predlaže
eksperimentalno uvođenje ovih programa u tri škole: automehatroničar, instalater kućnih
instalacija. Prema ovim novim obrazovnim planovima i programima prva godina
obrazovanja izvodi se kao predmetna nastava u školi. U drugoj i trećoj godini obrazovanje
je strukturirano prema procesima stvarnog poslovnog svijeta pa se nastava organizira
prema kompleksnim radnim zadacima – poljima učenja.
Ostale aktivnosti Projekta usmjerene su na (1) razvoj profesionalne orijentacije -
realizira se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i (2) profesionalno
savjetovanje i profesionalne pripreme - realiziraju se u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje

PHARE 2006 „Podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika
u Republici Hrvatskoj“ - grant shema (dodjela bespovratnih potpora) malim i srednjim
poduzetnicima u RH - Cilj projekta je jačanje konkurentnosti i obujma izvoza malih i
srednjih poduzetnika u RH te jačanje kapaciteta vezanih uz procedure izrade i provedbe
projekata koji se financiraju iz predpristupnih i strukturnih fondova Europske unije.

Zaključno s 30. studenim 2008. godine, program Phare 2006 ugovoren je u visokom
postotku od čak 84, 8 posto. Od 52, 82 milijuna EUR, koliko je Republici Hrvatskoj bilo
raspoloživo za ovaj program, ugovoreno je 44,79 milijuna EUR, odnosno potpisano je 119
ugovora od čega su 24 ugovora namijenjena izravno malim i srednjim poduzetnicima u
iznosu od 2,7 milijuna EUR. To je prvi put kako su sredstva iz pretpristupnih fondova
Europske unije mogli izravno koristiti mali i srednji poduzetnici. Tvrtke kojima su,
sukladno ocjenjivačkoj proceduri, odobrena bespovratna sredstva su izvoznici s više od 10
zaposlenih, koje ulažu u nove, razvojne projekte odnosno proizvode i usluge više dodane
vrijednosti namijenjene novim tržištima. Tvrtke posluju u sektorima metalne industrije,
zatim proizvodnje plastičnih proizvoda, drvno-prerađivačke industrije, prehrambene
industrije, te informatičke tehnologije. Iznos granta odnosno bespovratne potpore po
pojedinom korisniku iznosio je min. 50.000 EUR do max. 100.000 EUR, a sredstva su bila
namijenjena za uvođenje novih, inovativnih postupaka u proizvodnju i poslovanje tvrtke,
testiranje procesa i opreme, marketinške aktivnosti i brandiranje i trening zaposlenika.
Sukladno pravilima i procedurama provedbe projekata koji se financiraju iz sredstava EU,
tvrtke su tijekom 2009. godine provodile projekte koje su kandidirale za natječaj.
Ostvarene aktivnosti u svakoj od tvrtki - korisnika granta rezultirale su otvaranjem novog
tržišta, povezivanje s novim kupcima, unapređenjem organizacije sustava poslovanja te
smanjenjem troškova odnosno povećanjem ukupne konkurentnosti tvrtke.

IPA – komponenta IIIC regionalni razvoj – regionalna konkurentnost

Unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja
Cilj ove operacije je povećanje konkurentnosti hrvatskih regija i uravnoteženi regionalni
razvoj pružanjem potpore stvaranju i rastu malog i srednjeg poduzetništva širenjem i
poboljšanjem poslovne infrastrukture i pripadajućih usluga u slabije razvijenim područjima
RH.Cilje skupine ove operacije su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave,
regionalne/lokalne javne ustanove ili udruge, javna poduzeća u vlasništvu tijela

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                     27
                Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


samouprave, regionalne/lokalne turističke zajednice. Svi korisnici moraju biti pravne osobe
i moraju biti neprofitne organizacije. Operacija se provodi kroz ugovor o uslugama i shemu
dodjele nepovratnih sredstava s tri otvorena poziva. Objavljivanje drugog poziva na
natječaj „Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“ očekuje se u
ožujku 2010. godine. Kroz drugi poziv za dodjelu nepovratnih sredstava planira se
dodijeliti 8.400.000 EUR od čega 6.300.000 EUR sredstava EU dok je 2.100.000 EUR
sufinanciranje koje trebaju osigurati korisnici nepovratnih sredstava. U provedbi operacije
sudjeluje Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Središnja
agencija za financiranje i ugovaranje.

Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini
Kroz ovu operaciju osigurat će se metodologija za mjerenje i evaluaciju utjecaja poticaja
za MSP kroz stvaranje središnjeg registra za mjere i poticaje za MSP te metodologija za
redovnu ocjenu razvoja poslovnog okruženja u Hrvatskoj. Ciljne skupine ove operacije su
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i
druge vladine institucije koje su uključene u razvoj MSP-a. Vrijednost operacije je ukupno
1.460.000 EUR, od čega je 1.095.000 EUR sredstava Europske unije, a 365.000 EUR sredstva
proračuna Republike Hrvatske.

Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga
Cilj ove operacije je potaknuti razvoj kapaciteta za kvalitetne savjete o e-poslovanju,
informatičko komunikacijskoj tehnologiji i uslugama podrške malom gospodarstvu kroz
obuku osoblja u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama u pružanju usluga e-
poslovanja malim i srednjim poduzećima kao i nabavu prateće opreme za poduzetničke
potporne institucije. Korisnici su odabrane poduzetničke potporne institucije i subjekti
malog gospodarstva. Vrijednost operacije je ukupno 2.940.000 EUR, od čega su 2.205.000
EUR sredstva Europske unije, a 735.000 EUR sredstva proračuna Republike Hrvatske.

Pružanje usluga savjetovanja malom gospodarstvu
Operacija se odnosi na konzultantske usluge za malo gospodarstvo s ciljem povećanja
međunarodne konkurentnosti, a uključuje i prijenos znanja o korištenju EU fondova
namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti. Operacija će na taj
način dugoročno doprinjeti apsorpcijskom kapacitetu za Strukturne fondove i ispunjenju
ekonomskih kriterija za pristupanje EU. Aktivnostima je obuhvaćena proširena tehnička
pomoć za organizaciju i realizaciju radionica za obuku, materijala i savjetodavnih usluga
za krajnje korisnike. Cilj je unaprijediti kvalitetu i dostupnost konzultantskih usluga, te
potaknuti subjekte malog gospodarstva na korištenje konzultantskih usluga iz jedinstvene
mreže konzultanata. Operacija se provodi kroz dva ugovora o uslugama:
Ugovor 1
- Unaprijeđivanje kvalitete i stručne ekspertize pružatelja usluga, te jačanje njihovih
  kapaciteta kroz jedinstvenu mrežu konzultanata s krajnjim ciljem poticanja subjekata
  malog gospodarstva na korištenje predmetnih usluga i jačanje vlastite konkurentnosti,
- Priprema poduzetničkih potpornih institucija za buduće korištenje Strukturnih fondova,
  te jačanje kapaciteta predmetnih institucija za što kvalitetniji stručni rad i pružanje
  usluga poduzetnicima početnicima,
Ugovor 2
- Promocija I pružanje konzultantskih usluga subjektima malog gospodarstva.
             Sredstva Europske Unije  Nacionalna sredstva   UKUPNO
       UGOVOR 1  1,125,000          375,000        1,500,000
       UGOVOR 2  2,272,500          757,500        2,530,000
       Total    3.397.500         1.132.500        4.530.000

Razvoj investicijskog okruženja


KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                     28
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


Cilj operacije je osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim
regijama, odnosno poboljšati poslovno i investicijsko okruženje, kako bi se osigurao
kohezivan regionalni razvoj. Operacijom „Razvoj investicijskog okruženja“ potaknut će se
stvaranje pozitivne klime za ulaganja u Hrvatsku, kako razvijanjem sposobnosti regija da
ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulagačima koji odgovaraju njihovim
poslovnim potrebama, tako i istovremenim poboljšavanjem komunikacije, suradnje i
koordinacije regionalnih i središnjih institucija uključenih u poticanje ulaganja. Projekt je
nastavak uspješnog CARDS projekta “Program certifikacije regija za ulaganja”, a provedba
će obuhvatiti županije koje još nisu certificirane, te regije koje su već certificirane, a koje
će kroz ovaj projekt biti uključene u napredan program i daljnju izobrazbu. Ovaj projekt
će pomoći jasnom razumijevanju potreba ulagača i razvijanju sposobnosti da se udovolji
tim potrebama s ciljem stvaranja jedinstvenog imidža i razine usluga koje Hrvatska nudi,
kako stranim, tako i domaćim ulagačima. Operacija je usmjerena na regionalna tijela
samouprave (županije) i ostale sudionike na regionalnoj razini (regionalne razvojne
agencije, Hrvatska gospodarska komora, itd.), kao i na Agenciju za promicanje izvoza i
ulaganja. Jačanje nacionalnih i regionalnih partnera, koji su u mogućnosti razumjeti
elemente konkurentnog poslovnog okruženja i koji rade u cilju unaprjeđenja i poticanja
takvog okruženja, ključno je kako bi se Hrvatsku osposobilo za uspješno natjecanje na
globalnom tržištu. Operacija će se provoditi kroz ugovor o uslugama – krajnjim korisnicima
bit će pružene konzultantske usluge u obliku raznovrsnih edukacija i konkretne pomoći pri
radu usmjerenom na ostvarivanje ciljeva projekta. Vrijednost operacije je 2.600.000 EUR,
a provedba počinje 01. veljače 2010. godine.

Podrška razvoju klastera
Operacija tehničke pomoći s ciljem daljnjeg poboljšanja poslovnog okruženja pogodnog za
razvoj klastera, jačanje klastera u regijama te jačanje znanja i vještina tvrtki i institucija,
članica klastera i klaster menadžera. U okviru operacije će se izraditi metodologija
osnivanja klastera koja će se testirati na pilot klasterima uz pristup odozgo prema dolje
(top-down). Korisnici opercije su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i pilot
klasteri. Vrijednost operacije je 2.400.000 EUR od čega su 1.800.000 EUR sredstva
proračuna Europske unije, a 600.000 EUR su sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe
South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL
Uz podršku svih zemalja JI Europe Hrvatska i Ministarstvo gospodarstva, rada i
poduzetništva preuzimaju inicijativu za osnivanjem regionalnog centra sa sjedištem u
Hrvatskoj i u tome dobiva i punu podršku Europske komisije. Diplomatsko-plansko-
programski proces uz prethodno izrađenu studiju izvodljivosti (od strane neovisne
međunarodne konzultantske kuće) završio je potpisivanjem ugovora s Europskom komisijom
o direktnom financiranju centra i njegovih aktivnosti kroz EU programski paket
„Višekorisnička IPA – jačanje konkurentnosti“. Za rad centra osigurana su sredstva za
razdoblje 2009 – 2012 u ukupnom iznosu od 2 milijuna EUR i to 1,7 milijun EUR Europska
komisija i 0,3 milijuna EUR Hrvatska. Ugovor s Europskom komisijom potpisan je 21. 12.
2009. godine.

SEECEL je osnovan kao neovisna institucija 2009. godine potpisivanjem ugovora između
Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore. Model partnerstva Vlade i poslovnog
svijeta pohvaljen je od strane Europske komisije kao najnapredniji oblik suradnje koji je u
suglasju svih preporuka vezanih za poduzetništvo i učenje poduzetništva. SEECEL je
proglašen jednim od primjera najbolje prakse i kao takav promoviran i za zemlje članice
EU na konferenciji u Stockholmu (listopad 2009) i konferenciji u Europskom parlamentu u
Briselu (Partnerstvom biznisa i obrazovanja za konkurentnost - prosinac 2009). SEECEL je
prvi primjer direktnog korištenja sredstava od strane zemalja što je Hrvatska uspjela sa

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      29
                Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


svojim stručnim timom. Na taj način je potvrdila vodeću ulogu u regiji za ovo područje.
Realna perspektiva je (vezano uz uspješnost rada i realizaciju prvog strateškog plana za
razdoblje 2009 – 2012) je da SEECEL preraste u referentni centar za učenje poduzetništva u
cilju razvoja konkurentnosti i za zemlje članice EU (što je i definirano misijom SEECEL-a).

Slijedeći preporuke Europske komisije i Glavne uprave za proširenje uz prvotnih 7 zemalja
(Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija) SEECELu
je pridružena i osma članica, Turska. Interes za suradnju sa SEECELom uvelike iskazuju i
zemlje članice EU koje sudjelovanje ovoga trenutka mogu ostvariti na načelu
samofinanciranja. SEECEL je do sada ostvario dogovore o struktiriranoj suradnji s Regional
Cooperation Councileom, Europskom agencijom ETF-om, Međunarodnim univerzitetom u
okviru EuroMeda procesa – EuroMeeda University u Sloveniji i OECD-om.

Aktivnosti centra za period 2009. – 2012. vezana su uz tri područja gdje će se aktivnosti
odvijati od razvoja konceptualnih rješenje za razvojne politike do njihove direktne
implementacije u svih osam zemalja i to: (1) Poduzetničko učenje kao ključna
kompetencija u ISCED 2 (osnovna škola); (2) Poduzetničko učenje kao ključna
kompetencija u ISCED 5/6 (visokoškolsko obrazovanje); (3) Sustavno praćenje potreba za
edukacijom malih i srednjih gospodarstava. Četvrtka sastavnica je horizontalna - stvaranje
platforme za razmjenu i informiranje o najnovijim EU politikama iz područja
poduzetničkog učenja te razmjena dobrih iskustava i praksi. U razradi je i plan aktivnosti
za period 2012+ gdje će SEECEL proširiti svoje djelovanje na sve oblike i razine formalnog i
neformalnog učenja za poduzetništvo. Taj pravac strateškog razvoja i promišljanja
podržala je Europska komisija – Glavna Uprava za poduzetništvo i industriju.

Promjene zakonodavstva i razvojne strategije

Zakon o zadrugama
Očekuje se da će tijekom drugog kvartala 2010. godine Prijedlog zakona o zadrugama koji
za cilj ima jačanje položaja zadruga u sklopu hrvatskog gospodarstva uz tendenciju da
predmetni zakon na jednom mjestu objedinjuje sve odredbe potrebne za ustroj i rad
zadruga uputiti u procedu Vlade RH.

Zakon o zadrugama iz 1995. godine, te izmjene i dopune Zakona o zadrugama iz 2002.
godine nisu u potpunosti ispunile svrhu, sagledavajući položaj zadruga u RH, poglavito
usitnjenost sadašnjeg oblika organiziranja zadruga, cilj i svrha izrade prijedloga Zakona je
stvoriti okruženje koje će zadrugama omogućiti ravnopravno sudjelovanje u tržišnoj
utakmici s drugim oblicima poduzetništva, ulazak u međunarodne gospodarske tijekove,
temeljene na zadružnim načelima.

Strategija razvoja klastera
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zajedno sa konzultantima GTZ-a pristupilo
je izradi Strategije razvoja klastera u Republici Hrvatskoj u srpnju 2008. godine čija je
zadaća osmisliti razvoj klastera i klasterske inicijative kao instrumenta povećanja
konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, a s ciljem povećanja izvoza i olakšavanja pristupa
novim tržištima uvođenjem novih tehnologija, poboljšanjem okvirnih uvjeta za inovacije,
povezivanjem različitih sektora i strateških asocijacija, uvođenjem i poboljšanjem
standarda kvalitete i procesa unutar klastera i članova klastera. Osnovni ciljevi
Strategije klastera i klasterskih inicijativa strukturirani su skladu s glavnom razinom
djelovanja na nacionalnoj, regionalnoj te međunarodnoj razini.

Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj je izrađena i očekuje se tijekom prvog
kvartala 2010 godine upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske.

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                     30
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu
Strategija razvoja ženskog poduzetništva
Temeljem Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova koju je donio Hrvatski
sabor, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je pokrenulo aktivnosti za izradu
Strategije razvoja ženskog poduzetništva. Osnovana je stručna radna skupina s
predstavnicima iz Ureda Vlade za ravnopravnost spolova, Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore,
Hrvatske udruge poslodavaca, udruge poduzetnica i menadžerica „Krug“, te Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva. Nacrt Strategije i Akcijski plan njezine provedbe su
dovršeni. Tijekom prvog kvartala 2010. godine uputiti će se u koordinaciju i mjerodavan
postupak Vlade Republike Hrvatske.


Hrvatska izvozna ofenziva

 NAZIV PROJEKTA  Hrvatska izvozna ofenziva
         Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije RH
         2010.
 SREDSTVA
 PRORAČUNA
         53.635.160 kuna

 PRORAČUNSKA   A 817012
 AKTIVNOST
         Potpora prema ovom projektu može biti odobrena:
 KORISNICI    - Trgovačkim društvima i obrtima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija je osnovna
           djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje i usluga vezanih uz proizvodnju
         - Udruženim gospodarskim subjektima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji provode
           aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na inozemnom tržištu,
         - Asocijacije gospodarskih subjekata, klasteri, te partnerske institucije – HGK, HOK,
           HUP, APIU, HIZ, koji provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na
           međunarodnim tržištima.

 MJERE      -  nastup na inozemnim sajmovima, marketinške aktivnosti vezane uz
           internacionalizaciju,
         -  razvoj i uvođenje novog proizvoda na novo tržište,
         -  priprema internacionalnih poslovnih aktivnosti,
         -  organiziranje gospodarskih misija na inozemnim tržištima,
         -  uspostava i rad promidžbeno-trgovačkih predstavništava na ciljanim tržištima

 DRŽAVNE     Državna potpora male vrijednosti, bespovratna sredstva.
 POTPORE     Projektom se ne sufinancira iznos poreza na dodanu vrijednost.

 UVJETI      - pozitivno poslovanje,
         - sjedište na području Republike Hrvatske,
         - najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme,
         - najmanje 25% prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu,
         - podmirene obveze prema državi i zaposlenicima
         Na Javni poziv ne mogu se javiti gospodarski subjekti u stečaju, postupku likvidacije i oni
         koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.

 PROVEDBA     Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
         Dionici: APIU, HIZ, HGK, HOK, HBOR, HUP, MVPEI
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                        31
                Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


Potpore namijenjene malim i srednjim poduzetnicima u suradnji s drugim tijelima
državne uprave

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Provedba programa i projekata za razvoj poduzetništva utemljenog na znanju kroz
Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO:

Program RAZUM – program sjemenskog kapitala kroz koji se financiraju troškovi razvoja
novog proizvoda. RAZUM je usmjeren na pružanje financijske potpore tehnološki
orijentiranim i na znanju utemeljenim poduzećima.
- Tražena sredstva proračuna: 15.000.000 kuna
- Državne potpore: uvjetni zajam u maksimalnom iznosu od 12.000.000 kuna i ne više od
  6.000.000 kuna za prvu godinu financiranja, ugovara se za kategoriju pretkomercijalnh
  projekata i to na način da se do 70% sredstava ukupne vrijednosti projekta financira iz
  Programa RAZUM, a preostalih 30% korisnik osgurava iz vlastitih izvora. Financiranje
  komercijalnih projekata vrši se kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, Program
  financiranja pronalazaka.

Program TEHCRO – program razvoja tehnologijske infrastrukture koji pruža financijsku i
operativnu podršku za uspostavljanje, unaprjeđenje i razvoj samoodržive tehnologijske
infrastrukture koja je neophodna za transfer tehnologije, komercijalizaciju rezultata
istraživanja te pokretanje i razvoj inovativnih tehnoloških poduzeća.
- Tražena sredstva proračuna: 10.000.000 kuna
- Državne potpore: Gornja granica iznosa financiranja nije ograničena, uz ograničenje za
  financiranje troškova opreme i adaptacije objekta do 15% ukupne vrijednosti projekta.
  Financiranje se vrši u obliku zajma, darovnice ili ulaganja u vlasnički kapital.
  Dodijeljena sredstva financiranja ne premašuju 50% ukupnog troška Projekta. Korisnik
  treba osigurati financiranje iz vlastitih (drugih) izvora najmanje 30%. Sufinanciraju se
  operativni troškovi poslovanja koji nastaju pri obavljanju unaprijed utvrđenih
  aktivnosti, poslovnih i razvojnih usluga za inovativna poduzeća.

Program IRCRO – program poticanja istraživanja i razvoja, namijenjen je sufinanciranju
projekata razvoja novih proizvoda ili unaprjeđenje postojećih u suradnji s znanstveno-
istraživačkim institucijama. Svrha progrma je jačanje suradnje između gospodarstva i
znanstvenih institucija kroz zajedničke projekte razvoja novih proizvoda.
- Tražena sredstva proračuna: 5.000.000 kuna
- Državne potpore: BICRO sudjeluje u sufinanciranju do 50% troškova projekta.
  Maksimalan iznos financiranja je 600.000 kuna po projektu u obliku uvjetnog zajma.
  Model financiranja – bespovratna sredstva.

Program EUREKA – europska mreža za istraživanje i razvoj orijentiran prema tržištu.
EUREKA pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke multilateralne projekte, a okuplja i
povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 34 europske zemlje i EU. Hrvatska je članica od
23. lipnja 2000. godine.
- Tražena sredstva proračuna: 2.000.000 kuna
- Državne potpore: maksimalan iznos financiranja je 150.000 EUR po projektu, do 50%
  sufinanciranja troškova projekta. Mreža EUREKA nema zajednički fond za izravno
  financiranje, već svaka zemlja članica podržava sudjelovanje domaćih partnera kroz
  različite sustave sufinanciranja iz lokalnih izvora. Utvrđeni su posebni kriteriji za
  EUREKA projekte, te za Hrvatsku. Posebnim kriterijima za Hrvatsku utvrđeno je
  uklapanje projekta u nacionalne prioritete gospodarskog i tehnološkog razvoja,
  omogućavanje proizovdnje u hrvatskoj, ulaganja, transfer tehnologije, pristup
  hrvatskog partnera stranim tržištima, otvaranje novih radnih mjesta.

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                     32
                Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Poticajne mjere iz područja „Poticanje razvoja i održivosti hrvatske industrijske prerade
drva i proizvodnje namještaja“:

(A) Iz proračunskog razdjela Uprave za drvnu industriju dodjeljuje se državna potpora svim
  kategorijama poduzetnika djelatnosti prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i
  pluta (NKD 2007 – C16) i proizvodnja namještaja i ostala prerađivačka industrija (NKD
  2007 – C31), uključujući i poduzetnike malog gospodarstva. Dodjela državne potpore se
  temeljeni na „Operativnom programu razvoja industrijske prerade drva Republike
  Hrvatske 2006-2010“ i !Izmjenama i dopunama Operativnog programa razvoja
  industrijske prerade drva Republike Hrvatske 2006-2010“. Predmetna državna potpora
  po iznosu i intenzitetu je opća horizontalna potpora; po obliku, bespovratna sredstva; a
  prema namjeni, subvencija.
Poticajne mjere su sljedeće:
  (1) Istraživanje i razvoj
      - materijalna ulaganja (instrumenti, oprema i nekretnine);
      - nematerijalna ulaganja (savjetodavne usluge);
      - drugi operativni troškovi nastali kao posljedica istraživanja i razvoja.
  (2) Zaštita okoliša
      - materijalna ulaganja (nekretnine i oprema);
      - nematerijalna ulaganja (savjetodavne i slične usluge).
  (3) Mali i srednji poduzetnici
      - materijalna ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema);
      - nematerijalna ulaganja (nabava patenata i licenci, posebnih znanja i
         vještina ili ne patentiranog tehničkog znanja);
      - savjetodavne usluge;
      - sudjelovanje na sajmovima i izložbama.

(B) Planirani iznos proračunskih sredstava
Za realizaciju poticajnih mjera područja „Poticanje razvoja i održivosti hrvatske
industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja“, u Državnom proračunu za 2010.
godinu osigurano je 65.000.000 kuna.

(C) Obrazloženje zakonodavstva
Pravni temelj dodjele državne potpore je „Strategija razvoja industrijske prerade drva i
papira“ (NN 114/04). Sredstva državne potpore dodjeluju se sukladno odredbama Zakona o
državnim potporama (NN 140/05) i Uredbe o državnim potporama (NN 50/06). Dodjeli istih
prethodi pozitivno mišljenje i odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja po
službenoj dužnosti obavlja odobravanje, nadzor provedbe i povrat državne potpore.

PSGO - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka područja posebne državne skrbi
Republike Hrvatske
Višesektorski program vrijedan 60 milijuna EUR čije se financiranje provodi temeljem
sklopljenog ugovora o zajmu od 35 milijuna EUR sa Svjetskom bankom, a 25 milijuna EUR iz
državnog proračuna RH. Program sadrži četiri sastavnice: (1) ulaganje u zajednicu
(socijalna uključenost, mala komunalna infrastruktura i gospodarsko oživljavanje), (2)
razminiranje, (3) institucionalni razvoj i (4) vođenje projekta. Cilj u dijelu gospodarskog
oživljavanja je stvaranje novih radnih mjesta, povećanje industrijske proizvodnje ili
agroindustrijske prerade, poboljšanje marketinškog okruženja, uvođenje novih i
inovativnih tehnologija. U gospodarskom oživljavanju provode se dvije mjere i to za
izgradnju proizvodnog kapaciteta malih i srednjih poduzeća, obrta i zadruga i podrška

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                     33
                Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


pokretanju novih zadruga. U izgradnji proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća,
obrta i zadruga kroz PSGO je u 2007. i 2008. godini temeljem javnih poziva potpisano
ukupno 188 darovnih ugovora u vrijednosti 18,5 milijuna EUR. U podršci pokretanju novih
zadruga ukupno je isplaćeno 12,5 milijuna EUR, a tijekom 2009. godine potpisano su 62
darovna ugovora i sredstva isplaćena u 57 zadruga. U 2010. godini PSGO se nastavlja te će
za gospodarsku sastavnicu biti angažirana preostala sredstva u iznosu od 3,2 milijuna EUR i
29 milijuna HRK proračunskih sredstava (ukupno 53 milijuna kuna). Samo ova sastavnica
projekta u vrijednosti darovnice od 22,5 milijuna EUR potaknula je ulaganja na područjima
posebne državne skrbi od 131 milijuna EUR i utjecala na zapošljavanje 1.236 osoba te na
očuvanje istog broja postojećih radnih mjesta.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

1. Mjera stručnog osposobljavanja
Primjena mjere utječe na poboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih osoba iz ciljne
skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Obrazovne aktivnosti koje
omogućava primjena spomenute mjere su: stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i
dokvalifikacija, stjecanje dodatnih znanja i vještina te polaganje majstorskih ispita.
Ministarstvo kroz ovu mjeru može nezaposlenim osobama iz ciljne skupine odobriti
sufinanciranje troškova za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u
iznosu do 7.000,00 kuna, a za stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih
ispita do 4.000,00 kuna. Predviđeni iznos za ovu mjeru u 2010. godini je 937.000,00 kuna
(Aktivnost 753009, račun 3721).

2. Mjera samozapošljavanja
Navedenom mjerom predviđena je mogućnost realizacije jednokratnog novčanog poticaja u
iznosu 30.000,00 kuna nezaposlenim hrvatskim braniteljima koji namjeravaju registrirati
vlastitu djelatnost (npr. obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, trgovačko društvo i
sl.). Poticaj u iznosu od 30.000,00 kuna isplaćuje se u dva dijela (15.000,00 kuna po
odobrenju zahtjeva i 15.000,00 kuna po dostavi prvog izvješća o utrošku) i nepovratan je
ukoliko se namjenski utroši. Predviđeni iznos 6.210.000,00 kuna (Aktivnost 753009, račun
3721).

3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti
Ministarstvo podupire poduzetniko koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost
zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnim poticajem u iznosu od 45.000,00 kuna
(za zapošljavanje jedne osobe), 90.000,00 kuna (za zapošljavanje dvije osobe) ili
135.000,00 kuna (za zapošljavanje tri osobe iz ciljne skupine). Predviđeni iznos je
1.890.000,00 kuna (Aktivnost 753009, račun 3721).

4. Mjera poticania osnivanja zadruga hrvatskih branitelja
Novčanom potporom u iznosu od 150.000,00 kuna Ministarstvo potiče osnivanje zadruga
hrvatskih branitelja kao posebnog oblika poduzetništva kojim se nastoji smanjiti broj
nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih
branitelja, te potiče njihov zajednički nastup na tržištu. Predviđeni iznos je 7.500.000,00
kuna (Aktivnost 753009, račun 3811).

5. Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja
Ministarstvo kroz povrat sredstava za nabavku strojeva i opreme ili zemljišta, kojim se
proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge, a koja je svojim
dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost, pomaže u realizaciji
projekta. Potpora se može odobriti u iznosu do najviše 50.000,00 kuna. Predviđeni iznos je
3.050.000,00 kuna (Aktivnost 753009, racun 3811).

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                     34
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


6. Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva
Novi zahtjevi za spomenutu mjeru se ne zaprimaju već Ministarstvo nastavlja otplaćivati
obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na
poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program "Lokalni projekti
razvoja-poduzetnik-branitelj" (Aktivnost 753009, račun 3523).

Za svaku mjeru objavljuje se javni poziv i to sljedećim rasporedom:
11. siječnja - 09. veljače: Javni poziv za odabir Referalnog centra za zadruge hrvatskih
branitelja
25. siječnja - 23. veljače: Mjera samozapošljavanja i mjera stručnog osposobljavanja
22. veljače - 23. ožujka: Mjera poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja (nove
zadruge)
08. ožujka - 06. travnja: Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja (ranije
korisnice mjere poticanja osnivanja) i mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

U Javnom pozivu se objavljuju kriteriji i potrebna dokumentacija, obveze podnositelja u
slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva, sankcije u slučaju neispunjavanja ugovornih
obveza, razdoblje zaprimanja zahtjeva, krajnji rok rješavanja i broj predviđenih poticaja.
Javni pozivi za različite mjere Programa objavljuju se tijekom cijele godine, a rok za
podnošenje zahtjevu za pojedinu mjeru je 30 dana od dana objave javnog poziva u
sredstvima javnog priopćavanja. Učestalost ponavljanja objave javnih poziva za pojedine
mjere ovisi o raspoloživim sredstvima i broju pozitivno riješenih zahtjeva zaprimljenih po
prethodnom javnom pozivu. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti po završetku Javnog poziva za odabir referalnih centara potpisati će ugovore s
tri referalna centra – zadruge koje ispune postavljene uvjete, te svakoj u skladu s
ugovorom isplatiti 150.000,00 kuna za obavljanje poslova referalnog centra (ukupno
450.000,00 kuna, Aktivnost 753009, racun 3811).

 A753009         Zapošljavanje hrvatskih branitelja           Plan za 2010. godinu
3233     Usluge promidžbe i informiranja                        70.000,00
3299     Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     255.000,00
3523     Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i             6.287.000,00
       srednjim poduzetnicima
3721     Naknade građanima i kućanstvima u novcu                   9.037.000,00
3811     Tekuće donacije u novcu                           11.000.000,00
       Ukupno                                   26.649.000,00Ministarstvo turizma

-  Uprava za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu

1. Razvoj selektivnih oblika turizma - Razvoj turizma – PROGRAM KREDITIRANJA SEOSKOG
TURIZMA – „Razvoj turizma na selu“
Cilj ovog Programa je dinamičniji razvoj ruralnih prostora i sprječavanje depopulacije sela
kroz povećanje broja seljačkih turističkih domaćinstava. Korisnici Programa su fizičke i
pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti, odnosno koji imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u
seljačkom domaćinstvu.
  - Planirani iznos proračunskih sredstava: 2.100.000,00 kuna

Zakonske i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011., i 2009.-
2011.; Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), članak 54., stavak 5., kojim je definirano da


KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      35
                 Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe;
Strategija razvoja hrvatskog turizma; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne
uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06).

2. Kulturna, tradicijska i prirodna baština u funkciji turizma - Razvoj turizma - POTICANJE
IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA- „Hrvatski suvenir“
Cilj ovog Programa je smanjenje broja uvezenih te afirmacija i povećanje broja domaćih
autohtonih suvenira. Korisnici programa su pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti,
zadruge, udruge, ustanove, turisticke zajednice, jedinice lokalne samouprave, obiteljska
poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje domaće
radinosti ili sporednog zanimanja).
  - Planirani iznos proračunskih sredstava: 2.450.000,00 kuna

Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011., i 2009.-
2011.; Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), članak 54., stavak 5., kojim je definirano da
za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe;
Strategija razvoja hrvatskog turizma; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne
uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06).

3. Razvoj selektivnih oblika turizma - Razvoj turizma - Selektivni oblici turizma na
kontinentu - Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu "ZELENA
BRAZDA"
Cilj ovog Programa je proširenje turističke ponude na kontinentu, povećanje sigurnosti i
doživljaja pri odvijanju posebnih oblika turizma i stvaranje osnovne i dodatne ponude u
nerazvijenim kontinentalnim destinacijama i zaleđa Jadranske obale i unutrašnjosti otoka.
Korisnici programa su pravne i fizičke osobe (trgovacka društva, obrti, zadruge, udruge,
ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna
gospodarstva i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili
sporednog zanimanja).
  - Planirani iznos proračunskih sredstava: 2.000.000,00 kuna

Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011., i 2009.-
2011.; Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), clanak 54., stavak 5., kojim je definirano da
za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe;
Strategija razvoja hrvatskog turizma; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne
uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06).

4. Poticanje plasmana ekoloških proizvoda u turizmu - Razvoj turističkog sektora - Razvoj
turizma
Cilj ovoga Programa je povećanje plasmana proizvoda s oznakom izvornosti, oznakom
zemljopisnog porijekla i oznakom tradicijskog izgleda, odnosno plasmanom ekoloških
proizvoda na turističko tržište direktno se utječe na daljnji razvoj ponude te profiliranje
Republike Hrvatske kao odredišta ekoturizma.
  - Planirani iznos proračunskih sredstava: 1.000.000,00 kuna

Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011., i 2009.-
2011., Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), Strategija razvoja hrvatskog turizma; Zakon o
ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03,30/04,22/05,44/06).


5. Potpora Programa poticanja, zaštite, obnove i ukljucivanja u turizam baštine u turistički
nerazvijenim podrucjima
Ciljevi programa su razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije
dovoljno razvijen, a posebno na ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od
posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                      36
                  Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


baštini zaštita, obnova i vrednovanje kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu
zaštita, obnova i vrednovanje prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu. Korisnici
državne potpore su pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge,
ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska
poljoprivredna gospodarstva - OPG, hrvatski državljani), koji kao predlagatelji/nositelji
projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni
ciljevi.
  - Planirani iznos proračunskih sredstava: 7.500.000,00 kuna

Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. i 2009.-
2011.; Zakon o pružanju usluga u turizmu CNN 68/07), clanak 54., stavak 5., kojim je defInirano da
za pojedine posebne oblike turisticke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o
državnim potporama (N.N. 47/03, 140/05) Uredba o dražavnim potporama (N.N. 121/03, 50/06).

6. Potpora Programa manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja
turizma
Ciljevi programa su dodjela bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim
aktivnostima koji potiču obogaćivanje turističke ponude odredišta, a u konačnici ukupne
hrvatske turističke ponude. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje svih aktivnosti i
radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija (tradicijskih, kulturnih,
sportskih, festivala ... ) i drugih promotivnih aktivnosti koji doprinose bogatijoj turističkoj
ponudi. Korisnici državne potpore su jedinice područne (regionalne) uprave i lokalne,
turističke zajednice, udruge te fizičke i druge pravne osobe-nositelji aktivnosti.

  -  Planirani iznos proračunskih sredstava: 4.600.000,00 kuna

Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011.; i 2009.-
2011.; Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), članak 54., stavak 5., kojim je definirano da
za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe; Zakon o
državnim potporama (N.N. 47/03,140/05), Uredba o državnim potporama (N.N. 121/03,50/06).

-  Uprava za turističku infrastrukturu i zaštitu turističke resursne osnove

Naziv aktivnosti ili projekta            Planirani iznos proračunskih sredstava za
                          2010.
Program sufinanciranja ulaganja u turisticku                      3.000.000,00
Infrastrukturu
Poticanje razvoja turistickih tematskih putova                        300.000,00
Ukupno                                          3.300.000,00

Program sufinanciranja ulaganja u turističku infrastrukturu
Provedba programa omogućit će unapređenje infrastrukture za potrebe turizma, a realizira
se sufinanciranjem projekata jedinica lokalne i područne samouprave kojima se rješavaju
osnovni infrastrukturni problemi (plaže, šetnice, zelene i druge javne površine,
parkirališta, turisticka signalizacija, info punktovi i sl). Također se potiče i izgradnja
osnovne turističke infrastrukture poput kongresnih centara, skijališta, kupališta, žicara,
športsko-rekreativnih i adrenalinskih parkova i sl. kao pretpostavki razvoja turizma u
pojedinim destinacijama. Ministarstvo će inicirati izgradnju ostale javne infrastrukture
poput putova, vodovoda, otpadnih voda, zaštite okoliša i slično koja nije riješena na
destinaciji i predstavlja prepreku daljnjem razvoju turizma.

Poticanje razvoja turističkih tematskih putova
Ciljevi ovog programa su povezivanje različitih područja Hrvatske tematskim putovima koji
će biti prepoznatljivi po osnovnoj temi, a koji će u turističku ponudu uključiti sve
zainteresirane subjekte i atrakcije područja kroz koja prolaze; postizanje bolje

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       37
                  Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


prepoznatljivosti Hrvatske kao cjelovite i raznolike turističke zemlje; stvaranje tematskih
integriranih i organiziranih turističkih atrakcija kroz cijelu godinu povezivanjem prirodnih,
kulturnih i povijesnih znamenitosti naše zemlje; postizanje zanimanja i odluke posjetitelja
za kraći odmor i/ili kružno putovanje, odnosno kombinirani odmor povezivanjem
kontinentalnih i jadranskih destinacija; uključivanje u postojeće europske tematske
putove.

Pravni temelj za provedbu navedenih programa: Program Vlade RH za mandat 2008. - 2011.; Zakon
o državnim potporama (NN 47/03, 140/05), Uredba o državnimpotporama (NN 121/03, 50/06),
Zakon o pružanju usluga u turizmu (clanak 54 stavak 5. NN 68/07).

-  Uprava za posebne oblike turizma na moru

1. Razvoj selektivnih oblika turizma - Razvoj turizma - Selektivni oblici turizma na moru
Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru „PLAVA BRAZDA“
Cilj ovog Programa je zaštita podmoIja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja
mora kao turističke resursne osnove, razvoj nautičkog, ribolovnog i ronilačkog turizma,
izgradnja, dogradnja, obnova i opremanje plovila namijenjenih turističkoj ponudi na moru,
unapređenje kvalitete i povećanja sigurnosti pri odvijanju posebnih oblika turizma na moru
te unapređenje razvoja selektivnih oblika turizma na moru i priobalju. Korisnici programa
mogu biti udruge, trgovačka društva (izvan javnog sektora) i obrtnici registrirani u RH.

  -  Planirani iznos proračunskih sredstava: 1.300.000,00 kuna

Zakonska i druge pravne osnove: Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011.i 2009.-
2011.; Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) članak 54., stavak 5., kojim je definirano da
za pojedine posebne oblike turističke ponude Ministarstvo može donijeti posebne programe;
Strategija razvoja hrvatskog turizma, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne
uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06), Zakon o državnim potporama (NN 47/03, NN 140/05),
Uredba o državnim potporama (121/03,50/06).

-  Uprava za turističku politiku, tržište i međunarodnu suradnju

Naziv aktivnosti ili projekta                   Planirani iznos proračunskih
                                  sredstava za 2010.
Projekt sufinanciranja hotelske i ugostiteljske indsutrije                 750.000,00
Program poticanja formiranja multisektorskih klastera                   100.000,00
Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu                        50.000,00
Ukupno                                          900.000,00


Potpore Programima i projektima male vrijednosti za unapređenje kvalitete ugostiteljske
Industrije
Sredstva potpore namjenjena su za sufinanciranje programa i projekata te izradu
projektne dokumentacije usmjerenih na aktivnosti poduzetnika u ugostiteljstvu radi
kontinuiranog poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluge uvođenjem inovacija,
novih tehnologija i razvijanja konkurentnih prednosti.

Potpore Programima za poticanje formiranja multisektorskih klastera za potrebe turizma
Sredstva su namijenjena predstavnicima/voditeljima klastera/ međusobno povezanim
gospodarskim subjektima i ostalim institucijama, čiji je rezultat djelatnosti cjeloviti
proizvod, grupa proizvoda ili usluga namijenjenih plasmanu u turizmu.
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       38
                  Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu
Potpore Programima obrazovanja i obuke kadrova u turizmu
Sredstva su namijenjena gospodarskim subjektima koji kandidira ju edukativne programe
za kadrove u turizmu i ugostiteljstvu u smislu stručnog usavršavanja postojećih, odnosno
za stručnu edukaciju kod novog zapošljavanja s ciljem podizanja kvalitete
turističke/ugostiteljske usluge te poticaja zapošljavanja stručnih kadrova.

Pravni temelj za provedbu navedenih programa: Program Vlade RH za mandat 2008.-2011; Zakon o
državnim potporama (NN 47/03, 140/05); Uredba o državnim potporama (NN 121/03,50/06).

-  Uprava za razvoj turizma

1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu - PROGRAM KREDITIRANJA MALOG 1
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"
Program je poticajna mjera Vlade Republike Hrvatske sa subvencijom kamate u
poduzetničkim kreditima korištenim za ulaganja u manje smještajne objekte u turizmu.
Provedba Programa završila je 3. ožujka 2009. godine, jer je drugim Zaključkom Vlade (Kl.
334-01102-02/02, urbr: 5030122-06-3 od 2. ožujka 2006. godine) bio donijet za period od
tri godine. Sredstva Ministarstva za subvenciju kamate predstavljaju državnu potporu
malim i srednjim poduzetnicima, te je za Program dobiveno mišljenje Agencije za zaštitu
tržišnog natjecanja o usklađenosti s odredbama Zakona o državnim potporama i Uredbom o
državnim potporama (KI. 430-01/2005-04/36, urbr. 580-03-06-17-05, od 2. veljače 2006.
godine). U proračunskoj 2010. godini nisu osigurana sredstva za nastavak ovog Programa, a
za preuzete obveze po kreditima koji su odobravani u periodu od 2002. do 2009. godine
Ministarstvo je u obvezi za plaćanjem subvencije kamate do konačne otplate kredita.

  -  Planirani iznos proračunskih sredstava: 39.400.000,00 kuna

  -  Uprava za sustav turističkih zajednica

1. Program poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda
„NOVI TURISTIČKI PROIZVOD“
Cilj programa je poticanje definiranja novih turističkih proizvoda te plasmana ukupne
ponude destinacije na međunarodnom tržištu kroz jačanje sustava turističkih zajednica i
njegove veće učinkovitosti temeljeno na upravljanju turističkim destinacijama. Program će
rezultirati povećanjem ukupne potrošnje turista, produljenjem sezone te boljom
iskorištenosti smještajnih kapaciteta. Provedba programa omogućava promoviranje
turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke
ponude (javni i privatni sektor: gospodarski subjekti, ugostiteljski subjekti, turističke
zajednice, domicilno stanovništvo, udruge i dr.) radi optimalnog ostvarivanja strategije
razvoja turizma.
  - Planirani iznos proračunskih sredstava: 3.000.000,00 kuna

Zakonska i druge pravne osnove: Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave
(NN 199/03, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08); Program Vlade RH za mandat 2008.-2011.; Zakon o
sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).
KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                       39
                Operativni plan poticaja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

                         Planirani
                          iznosi     Obrazloženje u svezi zakonodavstva
       Poticajne mjere          proračunskih
                        sredstava u
                         kunama
Program potpora male vrijednosti za               Zakon o državnim potporama (NN
razliku u cijeni pogonskog goriva                140/05); Uredba o državnim potporama
privatnim brodarima u nacionalnoj        5.780.000   (NN 121/03, 50/06); Odluka o
plovidbi za 2010. godinu                    objavljivanju pravila o potporama male
                                vrijednosti (NN 45/07)
Program izgradnje putničke i izletničke             Zakon o državnim potporama (NN
flote za potrebe hrvatskih privatnih              140/05); Uredba o državnim potporama
brodara – malih poduzetnika za 2010.              (NN 121/03, 50/06); Odluka o
godinu - obuhvaća gradnju trupa i                objavljivanju pravila o potporama male
                                vrijednosti (NN 45/07)
rekonstrukciju putničkih linijskih brodova
do 100 GT-a, izletničkih brodova do 500
                         4.000.000
GT-a, jahti za gospodarske namjene i
brodica za gospodarske namjene (izuzev
ribarskih brodica, školskih brodova te
brodica namijenjenih unapređenju,
ispitivanju i zašititi mora u hrvatskim
brodogradilištima)
Državna potpora male vrijednosti otočnim            Zakon o državnim potporama (NN
poslodavcima za očuvanje radnih mjesta             140/05); Uredba o državnim potporama
                                (NN 121/03, 50/06); Odluka o
                                objavljivanju pravila o potporama male
                                vrijednosti (NN 45/07); Zakon o otocima
                         8.000.000   (NN 34/99, 32/02 i 33/06); Uredba o
                                uvjetima, kriterijima, visini i načinu
                                ostvarivanja prava dodjele državne
                                potpore male vrijednosti otočnim
                                poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
                                (NN 77/06, 66/07)
Program poticanja riječnog prometa kroz    Program će se   Zakon o državnim potporama (NN
državnu potporu male vrijednosti       realizirati    140/05); Uredba o državnim potporama
                       ukoliko se    (NN 121/03, 50/06); Odluka o
                       rebalansom    objavljivanju pravila o potporama male
                       državnog     vrijednosti (NN 45/07)
                       proračuna za
                       2010. godinu
                       osiguraju
                       sredstva


Zaključak

Sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/06)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, nadzirat će i pratiti provedbu ovog
Operativnog plana, analizirati rezultate i objediniti godišnja izvješća tijela zaduženih za
provedbu mjera. Rezultati provedbe će se objaviti. U cilju transparentnosti u dodjeli
potpora, svi korisnici potpora objavit će se na interentskoj stranici Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr.

                       .. / ..

KLASA: 311-01/10-01/15
URBROJ: 526-11-01-01/1-10-1
                                                     40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:5/20/2012
language:Croatian
pages:40