Akcijski plan IUG by g820Y0

VIEWS: 14 PAGES: 221

									a
              BOSNA I HERCEGOVINA
               VIJEĆE MINISTARA
               AKCIONI PLAN
  Provedbe Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini
               Sarajevo, juni, 2011. godine
UVOD

Kao rezultat aktivnosti vezanih za pristupanje Sporazumu stabilizacije i pridruživanja EU, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je dana 04.07.2005. godine
usvojilo Strategiju integrisanog upravljanja granicom Bosne i Hercegovine, te i formalno uspostavilo Međuagencijsku radnu grupu za njenu provedbu.

Na taj je način usvojen strateški okvir koji utvrđuje daljnje aktivnosti na području upravljanja granicom BiH.

Uz koordinaciju Ministarstva sigurnosti BiH, Međuagencijska radna grupa (MARG) je uz saglasnost svih nadležnih ministarstava pripremila novu Strategiju
integrisanog upravljanja granicom (IUG) u BiH kao i prateće dokumente na istu (Analiza stanja i potreba, Akcioni plan). Vijeće ministara je novu revidiranu
Strategiju usvojilo 2008. godine te formiralo Državnu komisiju za integrisano upravljanje granicom koja je između ostalog dobila i zadatak praćenja provedbe
Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom u BiH.

Državna komisija za integrisano upravljanje granicom BiH je krajem 2009. godine donijela zaključak da se pokrene proces revizije postojeće Strategije i
Akcionog plana. Formirana je radna grupa koju su činili predstavnici institucija uključenih u proces integrisanog upravljanja granicom. Radna grupa je izradila
nove tekstove Strategije i Akcionog plana koji će biti upućeni Vijeću ministara BiH na usvajanje nakon što budu prikupljena sva mišljenja nadležnih institucija.

Strategija integrisanog upravljanja granicom BiH definiše strateške smjernice koje se odnose na koncept integrisanog upravljanja granicom BiH, i ona sadrži
ciljeve granične policije, službe za poslove sa strancima, carine, veterinarske, fitosanitarne, tržišne i sanitarne inspekcije, kao i smjernice vezane za migracije,
vize i azil, sa mogućnošću, uključivanja i drugih državnih tijela u efikasno rješavanje postavljenih ciljeva. Sastavni dio Strategije je i ovaj Akcioni plan, kao njen
pridruženi dokument, odnosno provedbeni instrument.

Akcionim planom definisani su konkretni zadaci sa ciljevima, realnim rokovima, odgovornim tijelima državne uprave i napomenom da li su potrebna dodatna
finansijska sredstava za realizaciju postavljenih zadataka, kako bi se ostvario trajni napredak u provedbi Strategije integrisanog upravljanja granicom BiH.

U cilju provođenja postavljenih zadataka, potrebna je redovna revizija Akcionog plana, kao i njegova redovna dopuna u sklopu priprema za buduću primjenu EU
pravnog naslijeđa (EU Acquis Communautaire).

U samom postupku provedbe ciljeva, bit će iz objektivnih razloga, potrebno prilagoditi pojedine aktivnosti, kao i rokove za njihovu provedbu. Stoga je Akcioni
plan koncipiran kao ''živi dokument'' koji se treba redovno revidirati i dopunjavati, kako bi se osigurala potpuna i efikasna provedba ciljeva zacrtanih u Strategiji
integrisanog upravljanja granicom BiH.

Kao i dokument Strategija integrisanog upravljanja granicom u BiH i Akcioni plan za provedbu Strategije, u potpunosti je usklađen sa Smjernicama Europske
komisije za izradu Strategija integrisanog upravljanja granicama za zemlje JI Balkana, i obrađen je kroz tri nivoa saradnje, svrstano u posebnim poglavljima, i to:

5.1. Saradnja unutar službi;
5.2. Saradnja između službi;
5.3. Međunarodna saradnja;

te razrađen u pripadajućim potpoglavljima:
  -  Pravni i regulatorni okvir;
  -  Rukovođenje i organizacija;
  -  Procedure;
  -  Ljudski resursi i obuka;
  -  Komunikacija i informacione tehnologije;
  -  Infrastruktura i oprema.

Kao što je i Strategija integrisanog upravljanja granicom urađena u skladu sa Smjernicama Europske komisije za zemlje JI Balkana, tako je i Akcioni plan urađen
na preporučenim jedinstvenim tabelama.

Ciljevi u svakom poglavlju sadrže određene akcije koje će se poduzimati u skladu sa postavljenim vremenskim okvirom i rokovima. U svakom od navedenih
dijelova Akcionog plana, razrađena je detaljna provedba planiranih mjera - akcija.

Aktivnosti u Akcionom planu navedene su u dvije tabele.

U prvoj tabeli nalazi se kratak pregled sadašnjeg stanja, zahtjevi i najbolja praksa, te popis akcija koje se moraju poduzeti kako bi se ostvarili ciljevi postavljeni
Strategijom integrisanog upravljanja granicom u BiH.

Druga tabela sadrži aktivnosti koje se odnose na pojedinu akciju i u njoj su navedeni nosioci aktivnosti odgovorni za ostvarivanje očekivanih rezultata svake
pojedine akcije do zadanog vremenskog roka, te napomena da li su potrebna finansijska sredstva za provedbu te akcije.

U cilju realizacije ciljeva postavljenih Akcionim planom, institucije naznačene kao uključene službe trebaju u okviru svojih budžeta planirati sredstva za
realizaciju navedenih aktivnosti.

Mada se u razradi ciljeva to eksplicitno ne navodi, za postizanje određenih ciljeva bit će potrebno osigurati i sredstva donatora (učestvovanje stranih stručnjaka u
razradi određenih ciljeva i sl.), te iznaći i druga sredstva kroz programe podrške i pomoći (IPA i dr.)

Provođenje ciljeva navedenih u Akcionom planu planirano je u narednom trogodišnjem periodu. On sadrži kratkoročne ciljeve (oni koji se trebaju realizovati u
periodu do jedne godine), srednjoročne ciljeve (obuhvataju period od dvije godine) i dugoročne ciljeve (koji će se realizovati u periodu periodu od tri godine).

5.1. Saradnja unutar službe

Saradnja unutar službe ima važnu ulogu u omogućavanju bolje protočnosti ljudi i roba preko graničnih prelaza, povećanju sigurnosti državne granice, bolje
zaštite života, zdravlja i imovine ljudi i suzbijanja prekograničnog kriminala.

Unutar ovog poglavlja obuhvaćene su aktivnosti koje se provode unutar svake od uključenih službi, a u cilju postizanja veće efikasnosti svake od službi
uključene u upravljanje granicom.
U potpoglavlju "Pravni i regulatorni okvir" obuhvaćene su one aktivnosti koje se odnose na usklađivanje domaćih propisa sa Aquisom, a obuhvaćene su i
aktivnosti permanentnog praćenja svih propisa EU, kako bi se te odredbe primijenile u našem zakonodavstvu, sa potrebnim akcijama potpunog zakonskog
usklađivanja, te aktivnostima donošenja sekundarne regulative.

U cilju efikasnijeg provođenja radnih procesa koji se odnose na djelokrug upravljanja granicom potrebno je iznaći mogućnosti i poboljšati postojeći sistem
planiranja rada, primjene analize rizika, kao i same organizacije rada, kako bi se postigli bolji rezultati i postigla usklađenost sa najboljom praksom EU, a što bi
trebalo biti realizirano kroz potpoglavlje "Rukovođenje i organizacija".

Radi ubrzanja protoka prekograničnog prometa, te načina i metodologije obavljanja graničnih kontrola i zaštite državne granice, potrebno je sačiniti priručnik
koji će sadržavati sve procedure koje provode službe uključene u upravljanje granicom. Također, kroz potpoglavlje "Procedure" prikazane su i aktivnosti
njihovog usklađenja sa najboljom praksom EU, kako bi se upravljanje granicom u BiH provodilo na isti način.

Po izradi Priručnika o procedurama potrebna je njegova distribucija svim službenicima koji obavljaju poslove nadzora granice, odnosno poslove kontrole
prekograničnog prometa lica i roba, kao i njegovo permanentno ažuriranje.

Kako bi se postigli bolji rezultati i provodila efikasnija organizacija rada i upravljanje radnim procesima vezanim za granicu, potpoglavljem ''Ljudski resursi i
obuka'' predviđeno je poduzimanje aktivnosti koje se odnose na praćenje svih radnih procesa, opterećenosti na radnom mjestu, potrebe za popunjavanjem na
osnovu stvarnih potreba, te potrebe za edukacijom kadrova.

Efikasno obavljanje nadzora granice i kontrole prekograničnog prometa lica i roba svakako pretpostavlja odgovarajuću kadrovsku popunjenost svake od
uključenih službi, u skladu sa odgovarajućom sistematizacijom, ali i odgovarajuću educiranost tih kadrova. Službenici čiji su radni zadaci vezani za granicu
trebaju proći odgovarajuću temeljnu obuku, te je neophodna njihova daljnja doedukacija u smislu određenih vidova specijalističkih obuka, u skladu sa poslovima
i zadacima koje obavljaju. Tokom radnog vijeka službenici se trebaju redovno educirati i kroz određene posebne programe obuke. Kako bi se obuka službenika
provodila na zadovoljavajući način, potrebno je sačiniti i odgovarajuće planove i programe obuke/treninga, na osnovu kojih će se ona provoditi.

Razmjena i protok informacija važna je ne samo unutar jedne službe, već i između svih službi koje su uključene u nadzor granice, i kontrolu prekograničnog
prometa lica i roba. U kontekstu razmjene informacija svakako je bitan preduslov njena brza i efikasna dostava onoj službi kojoj je i namijenjena, odnosno
potrebno je njezino upućivanje službeniku koji će biti u stanju postupiti u skladu sa njezinim sadržajem.

U skladu sa navedenim, potrebno je poduzeti potrebne radnje kako bi se komunikacija i razmjena informacija poboljšala, odnosno izradile određene procedure i
osigurale potrebne pretpostavke za postupanje sa informacijama, uzimajući pri tome u obzir brzu i ciljanu dostavu. Potrebno je izraditi odgovarajući i efikasan
sistem ranog upozoravanja i obavještavanja, kako bi se u slučaju određenog događaja moglo postupiti na najbolji mogući način, te je takav sistem potrebno i
uskladiti sa međunarodnim sistemom radi budućeg povezivanja.

Informatizacija uključenih službi važna je pretpostavka za njihovo efikasnije postupanje, uz ostvarivanje mogućnosti za povezivanje unutar svake od službi,
između službi i međunarodno povezivanje.

Odgovarajuća tehnička oprema, usklađena sa standardima EU, svakako će doprinijeti efikasnosti službi u obavljanju pripadajućih poslova na granici.
Nakon analize i sačinjene liste potreba, bit će neophodno planirati nabavku tehničke opreme, te nakon nabavke njeno raspoređivanje na mjesta gdje je ona i
najpotrebnija.

Također, infrastrukturna izgrađenost važna je pretpostavka koja direktno utiče na efikasnost obavljanja poslova na granici i nameće potrebu odgovarajućeg
planiranja i izgradnje potrebnih kapaciteta za rad i smještaj službenika.

5.2. Međuagencijska saradnja

Efikasna međuagencijska saradnja omogućuje ekonomičnije i racionalnije korištenje postojećih potencijala uključenih službi. Brži protok prekograničnog
prometa, veća sigurnost granice i efikasnije djelovanje na suzbijanju prekograničnog kriminala, bolja zaštita života, zdravlja i imovine građana, efikasnija zaštita
i kontrola zdravlja životinja, bilja i prirodnog okoliša, postiže se koordiniranim i zajedničkim aktivnostima uključenih službi.

Potpoglavlje "Pravni i regulatorni okvir", poglavlja "Međuagencijske saradnje", svakako se odnosi na uređenje odnosa između uključenih službi u smislu
donošenja određenih sporazuma ili protokola o saradnji, kako bi se specificirali određeni zadaci, definisala uloga svake službe, te uredilo zajedničko postupanje.
Kod donošenja odgovarajućih akata kojima će biti uređena određena područja postupanja između uključenih službi (npr. razmjena informacija, korištenje
zajedničke opreme i dr.) važno je analizirati domaću pravnu regulativu i uskladiti je sa EU Aqisom, te redovno praćenje EU standarda, kako bi se oni mogli
ugraditi u domaće zakonodavstvo.

U cilju efikasnijeg provođenja radnih procesa koji se odnose na djelokrug upravljanja granicom potrebno je iznaći mogućnosti i poboljšati postojeći sistem
planiranja rada, izrade analize rizika, kao i same organizacije rada, kako bi se postigli bolji rezultati. Kroz potpoglavlje "Rukovođenje i organizacija" planirana je
izrada upute o zajedničkom planiranju.

Bit će takođe neophodno izvršiti i odabir prioritetnih graničnih prelaza za njihovu modernizaciju, odnosno određivanje glavnih mjesta ulaska u BiH. U cilju
ispunjenja ovog cilja bit će potrebno uspostaviti kriterije za odabir, vodeći se pri tom interesima BiH, zahtjevima susjednih zemalja i EU.

Nameće se takođe i potreba racionalizacije postupaka koji se provode i primjenjuju na granici, vodeći računa da racionalizacija ne smije ugroziti efikasnost
određenih kontrola, odnosno ukupnu graničnu sigurnost.

U potpoglavlju "Procedure" navedene su i aktivnosti usklađivanja procedura sa najboljom praksom i zahtjevima EU, kako bi se upravljanje granicom u BiH
provodilo na isti način. Nakon što se uradi priručnik o procedurama potrebno je osigurati da svi službenici koji obavljaju poslove nadzora granice i kontrole
prekograničnog prometa roba, dobiju primjerak, te da se priručnik redovno ažurira.

Provođenje zajedničkih akcija službi koje obavljaju kontrole na granici, pretpostavka je za efikasniju borbu u sprječavanju svih oblika prekograničnog kriminala,
te u tom smislu treba uspostaviti modalitet zajedničkog postupanja, kroz osiguranje potrebnih pretpostavki i izradu odgovarajućeg priručnika kojim će biti
propisane procedure postupanja.

U potpoglavlju ''Ljudski resursi i obuka'', poglavlja Saradnja između službi, neophodna je edukacija koja se fokusira na upoznavanje sa aktivnostima svih
agencija, u skladu sa izrađenim planom i programom obuke, kroz institut multiplikatora.
Komunikacija odnosno razmjena i protok informacija nužna je između svih agencija koje su uključene u upravljanje granicom. U kontekstu razmjene informacija
svakako je bitno određivanje vrste podataka i informacija koje će se razmjenjivati između uključenih službi, kao i između drugih službi čije su aktivnosti u vezi
sa granicom ili u vezi sa prelaskom granice, te uspostavljanje sistema za prikupljanje statističkih podataka, odnosno izradu procedura o načinu razmjene.

U cilju što boljeg usklađivanja sa standardima i zahtjevima EU potrebno je uspostaviti sistem zajedničkog informisanja javnosti.

Informatizacija uključenih službi važna je pretpostavka za njihovo efikasnije postupanje. Umrežavanje, odnosno povezivanje službi uključenih u upravljanje
granicom svakako će doprinijeti efikasnijem obavljanju radnih procesa. Da bi se to i ostvarilo potrebno je osigurati odgovarajuću informatičku opremu.

U cilju razmjene informacija i podataka između uključenih službi potrebno je odrediti vrstu podataka koja bi se razmjenjivala, te način i metodu razmjene
elektronskim putem, u skladu sa najboljom praksom zemalja EU, uz osiguranje svih potrebnih mjera zaštite podataka i definisanja nivoa i uslova pristupa
određenoj vrsti informacija.

U razmjeni podataka elektronskim putem, između uključenih službi, potrebno je i planirati zajedničko korištenje telekomunikacijskih vodova i opreme.

Za efikasno obavljanje zaštite državne granice, te obavljanja poslova kontrole prekograničnog prometa lica, vozila i roba, potrebno je na odgovarajući način
izgraditi i opremiti granične prelaze, po prethodno izrađenim odgovarajućim analizama i stvarnim potrebama, te u skladu sa standardima EU. Također, potrebno
je sačiniti i plan razvoja infrastrukture i opreme, izgraditi, modernizirati i opremiti granične prelaze, te planirati tekuće i investicijsko održavanje svih graničnih
prelaza.

5.3. Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja omogućuje ekonomičnije, racionalnije i optimalnije korištenje postojećih potencijala kroz koordiniranu i zajedničku aktivnost,
prvenstveno sa susjednim, ali i ostalim državama, u cilju ostvarivanja bržeg protoka prekograničnog prometa, sigurnosti granice, uspješnijeg sprječavanja
prekograničnog kriminala, efikasnije zaštite života i zdravlja ljudi, kontrole i zaštite zdravlja bilja, životinja i roba životinjskog porijekla, ali i prirodnog okoliša.

U ovom dijelu Akcionog plana obuhvaćene su one aktivnosti odnosno ciljevi koji se odnose na postizanje i planiranje međunarodne saradnje, u smislu
upravljanja radnim procesima na granici, na državnom, lokalnom i regionalnom nivou.

Kroz potpoglavlje "Pravni i regulativni okvir" planirane su aktivnosti koje se odnose na usklađenje državnog zakonodavstva za potrebe prekograničnih
aktivnosti, analizu i usklađivanje postojećih međunarodnih ugovora sa drugim zemljama, iniciranje sklapanja novih ugovora, te njihovo praćenje.

Potpoglavlje "Rukovođenje i organizacija" odnosi se na saradnju sa susjednim zemljama u smislu provedbe zajedničkih operacija u aktivnostima prekograničnog
postupanja, dok su u potpoglavlju "Procedure" planirane aktivnosti koje se odnose na procedure za provedbu zajedničkog nadzora državne granice, kao i drugih
prekograničnih aktivnosti.

U potpoglavlju "Ljudski resursi i obuka" planirane su one aktivnosti koje se odnose na obuku službenika za određene specijalističke obuke, kao i aktivnosti
vezane za obuku poznavanja stranih jezika.
Potpoglavljem "Komunikacija i informacione tehnologije" planirana je međunarodna saradnja sa susjednim zemljama, kroz održavanje sastanaka na operativnim
nivoima, razmjene interesantnih informacija sa drugim zemljama iz nadležnosti pojedine službe, povezivanja sa odgovarajućim službama u drugim zemljama,
učestvovanje na međunarodnim sastancima, te ostvarivanje komunikacija putem IT sistema na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi, razmjene informacija putem
direktnih telefonskih linija na graničnim prelazima. Razmjenu informacija, službenicima koji su uključeni u upravljanje granicom, treba učiniti lako dostupnom.

Tamo gdje je to moguće, nužno je omogućiti zajedničko korištenje opreme i određenih prostorija, u skladu sa zahtjevima EU, kao i mogućnost uspostave
zajedničkog korištenja graničnih objekata sa susjednim državama.

Okvirni finansijski plan:

Provedba strateških ciljeva planirana je za period od tri godine. U okviru planiranih aktivnosti navedenih u Akcionom planu naznačeno je da li je za realizaciju
planirane aktivnosti potreno osigurati dodatna finansijska sredstva.

U skladu sa navedenim, institucije i službe uključene u Integrisano upravljanje granicom u BiH (Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima, Uprava
za indirektno – neizravno oporezivanje BiH, Ured za veterinarstvo BiH i Agencija BiH za zaštitu zdravlja bilja – državni nivo), u svojim budžetima trebali bi
planirati i izdvojiti sredstva za realizaciju ciljeva u oblasti Saradnje unutar službi i Međunarodne saradnje. Ministarstvo sigurnosti BiH također bi trebalo
izdvojiti sredstva za tijelo Vijeća ministara BiH koje će u nadležnosti imati provedbu Strategije integrisanog upravljanja granicom, ali i za realizaciju ciljeva iz
oblasti Saradnje između službi.

Provedba Akcionog plana:

Provedba ciljeva Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH, u oblasti Saradnje unutar službi i Međunarodne saradnje, treba biti u nadležnosti
rukovodilaca tih službi.

Ministarstvo sigurnosti BiH, putem nadležnog tijela koordinira realizaciju ciljeva u oblasti Saradnje između službi, te prati, koordinira i sarađuje u provedbi
ciljeva ostalih nivoa saradnje, o čemu redovno izvještava Vijeće ministara BiH.

Realizacijom ciljeva Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcionog plana treba se dostići funkcionalniji i efikasniji sistem upravljanja granicom u BiH,
što bi rezultiralo bržim i sigurnijim protokom prekograničnog prometa lica i roba, manjim zadržavanjima na graničnim prelazima, boljim uvidom u prekogranični
promet, povećanjem kvaliteta graničnih kontrola, poboljšanjem uslova za rad službi uključenih u granične kontrole, efikasnijom zaštitom državne granice.
Pozitivni rezultati bi se ogledali i u znatno manjem nivou ilegalne migracije, svih oblika krijumčarenja ljudi i roba, te u isto vrijeme povećanjem ukupne
sigurnosti u BiH, a samim tim i Regiona u cjelini. Uz sve navedeno, povećanje budžetskih prihoda BiH ne bi izostalo.

Dokument Strategija integrisanog upravljanja granicom u BiH, Akcioni plan za provođenje Strategije, kao i dokumente iz priloga Strategije (Analiza stanja i
potreba i Stanje graničnih prelaza u BiH), sačinila je Međuagencijska radna grupa za integrisano upravljanje granicom u BiH, formirana odlukom Vijeća
ministara BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 26/06). Tokom 2010. i 2011. godine, reviziju Akcionog plana izvršila je radna grupa koju je imenovana od strane
Državne komisije za integrisano upravljanje granicom u BH.

Aktivnosti sadržane u ovom dokumentu zajedničkim su nastojanjima razvile sve službe uključene u integrisano upravljanje granicom u BiH i to:
-  Ministarstvo sigurnosti BiH;
-  Granična policija BIH;
-  Služba za poslove sa strancima;
-  Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH;
-  Ured za veterinarstvo BiH;
-  Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja;
-  Federalna uprava za inspekcijske poslove;
-  Republička uprava za inspekcijske poslove;
-  Vlada Brčko distrikta.
5.1. SARADNJA UNUTAR SLUŽBE


5.1.1. GRANIČNA POLICIJA BiH


5.1.1.1. Pravni i regulatorni okvir

 1. Cilj: Harmonizirati pravni i regulatorni okvir iz nadležnosti Granične policije i uskladiti ga sa standardima i dobrom praksom EU (kontinuirano)
                     Kontekst                         Predložene akcije      Uključene organizacione
        Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                             jedinice
 Postojeći pravni okvir daje solidnu pravnu   U području graničnog upravljanja      1. Uporediti postojeći pravni i   Uprava za operacije.
 osnovu GP BiH za njen rad na          potrebno je zakonodavstvo koje bi se     regulativni okvir koji je u    Uprava za administraciju.
 suprotstavljanju ilegalnim migracijama i    baziralo na EC/Schengenskim          nadležnosti GP BiH sa       Kancelarija za profesionalne
 prekograničnom kriminalitetu. Sva pravna    zahtjevima, Schengenski Katalog Vol.1     zahtjevima i dobrom praksom    standarde i unutrašnju
 regulativa nije u potpunosti usklađena sa   Kontrola na vanjskim granicama,        EU.                kontrolu.
 EU standardima. Nakon izmjena i dopuna     premještaj i readmisija.          2. Sistemski pratiti promjene u   Kancelarija za strateško
 Zakona o graničnoj policiji kojima je ovaj   Preporučuje se blisko nadgledanje EU     zakonodavstvu EU i        planiranje i analizu.
 Zakon usklađen sa zakonima iz „reforme     acquis-a. Dio Schengenskog acquis-a      Shengenskim standardima te
 policije“ nije donijet novi Pravilnik o    koji se odnosi na vize, azil i migraciju   ih implementirati u u onom
 unutrašnjoj organizaciji GP BiH.        posebno se usmjerava na pravni i       dijelu u kojem oni imaju uticaj
 Donošenjem novog Zakona o graničnoj      regulativni okvir koji omogućava       na saradnju unutar službi.
 kontroli poslovi granične kontrole bi u    saradnju između nadležnih agencija,    3. Razviti sistem mjera i
 velikoj mjeri bili usuglašeni sa        razmjenu informacija, zaštitu podataka te   aktivnosti kojima bi se
 Schengenskim zakonikom o granicama, ali    provođenje analize rizika.          unaprijedila zaštita ličnih i
 preostaje dosta napora da se isto uradi sa   S time povezani zahtjevi sadržani su u    tajnih podataka.
 nizom podzakonskih akata.           Dablinskoj konvenciji i u Katalogu
                        preporuka za ispravnu primjenu
                        Schengenskog acquis-ja i dobre prakse u
                        području izdavanja viza, zaštite granice i
                        readmisije.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1. Uporediti postojeći pravni i regulativni   Uprava za operacije.   Kontinuirano  Izmjene zakonodavstva i dobre   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  okvir koji je u nadležnosti GP BiH sa    Uprava za                prakse EU i Schengenskih
  zahtjevima i dobrom praksom EU        administraciju.             standarda sistemski se
   Kontinuirano pratiti uspostavljene     Kancelarija za             nadgledaju i ugrađene su u
   standarde i preporučene prakse EU.    profesionalne              domaće zakonodavstvo i
   Inicirati izmjene zakonskih i       standarde i unutrašnju         procedure.
   podzakonskih propisa u skladu sa     kontrolu.
   standardima i preporučenim        Kancelarija za
   praksama.                 strateško planiranje i
                        analizu.
2. Sistemski pratiti promjene u         Uprava za operacije.   Kontinuirano   Prikupljena ukupna       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  zakonodavstvu EU i Schengenskim       Uprava za                 regulativa.
  standardima te ih implementirati u      administraciju.              Sistematizirana pravna
  onom dijelu u kojem oni imaju uticaj     Kancelarija za              regulativa po vrstama i
  na saradnju unutar službi          profesionalne               hijerarhijski.
   Objediniti, sistematizovati i učiniti   standarde i unutrašnju          Uspostavljene baze.
   lako dostupnim ukupan pravni       kontrolu.                 Sačinjene analize.
   okvir za rad GP BiH.           Kancelarija za              Interne procedure u GP BiH
   Uspostaviti funkcionalne baze       strateško planiranje i          usaglašene sa dobrom
   Schengen acquis sa mogućnosti       analizu.                 praksom EU.
   direktnog pregleda i korištenja.
   Sistematski patiti i analizirati dobru
   praksu EU i promjene u EU
   zakonodavstvu vezano za
   bezbjednost granica i pokretati
   aktivnosti na usaglašavanju internih
   procedura u GP BiH.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
3. Razviti sistem mjera i aktivnosti      Uprava za operacije.   1 godina od   Uspostavljen sistem       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  kojima bi se unaprijedila zaštita ličnih   Uprava za          dana     kriptozaštite.
  i tajnih podataka              administraciju.      usvajanja    GP BiH se registrovala kod
   Uspostaviti sistem kriptozaštite      Kancelarija za      Akcionog    Komisije za zaštitu ličnih
    dokumenata koji sadrže povjerljive    profesionalne        plana    podataka.
    informacije.               standarde i unutrašnju   i dalje    U skladu sa Zakonom o
   Razviti interne procedure za zaštitu    kontrolu.        kontinuirano   zaštiti tajnih podataka i
    podataka u skladu sa EU                              Zakonom o zaštiti ličnih
    standardima.                                    podataka doneseni su
   Kontinuirano pratiti i unapređivati                         podzakonski akti, uputstva i
    pravnu regulativu koja se odnosi na                        pravilnici koji pobliže
    oblast zaštite ličnih podataka.                          uređuju ovu problematiku.
   Ažurirati izmjene evidencija GP
    BiH registrovanih kod Agencije za
    zaštitu ličnih podataka i eventualno
    uvođenje novih.
   Kontinuirano pratiti i unapređivati
    regulativu koja se odnosi na oblast
    zaštite tajnih podataka
    (bezbjednosne prostorije i
    održavanje tehničke opreme,
    eventualne promjene oznaka
    tajnosti i sl.).
5.1.1.2. Rukovođenje i organizacija

 1. Cilj: Unaprijediti i razvijati kapacitete GP BiH za reakciju na bezbjednosne promjene na granici (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
                         Upravljanje operacijama u GP BiH treba                      Uprava za operacije.
 U GP BiH još uvijek nisu razvijeni                             1.  Uspostaviti operativne
 adekvatni kapaciteti za kontinuirano      da bude utemeljeno na kontinuiranoj       centre na svim nivoima      Kancelarija za profesionalne
 ažuriranje slike stanja na granici u skladu   procjeni stanja na granici i analizi.      rukovođenja putem kojih     standarde i unutrašnju
                         Potrebno je uspostaviti adekvatan sistem                     kontrolu.
 sa svim raspoloživim saznanjima o                                vršiti delegiranje zadataka
 graničnom prometu, situaciji u graničnom    koji bi povezao obavještajni rad, analizu    na teren (sistem         Centralna istražna kancelarija.
 pojasu, ilegalnim migracijama i stanju sa    rizika, istrage i graničnu kontrolu na      kooperativnog          Terenske kancelarije.
 druge strane granice u susjednoj zemlji.    svim nivoima. Policijskim službenicima      rukovođenja).          Jedinice granične policije.
 Nepostojanje dvosmjernog protoka        koji rade na poslovima granične kontrole  2.  Izraditi planove rada, opšte   Mobilne jedinice za podršku i
 informacija, nedostatak analitički       potrebno je kontinuirano obezbijediti      operativne planove i       kontrolu.
 obrađenih informacija i nerazvijena       informacije koje se odnose indikatore      planove za vanredne
 analiza rizika na pojedinim nivoima imaju    rizika, specifični modus operandi, tačno     situacije na osnovu
 za posljedicu nemogućnost kontinuiranog     određene mete i slično.             bezbjednosnih procjena.
 donošenja pravovremenih i ispravnih                             3.  Unaprijediti i razvijati
 odluka od strane rukovodilaca za                                 analizu rizika u GP BiH i
 jedinstveno postupanje na granici.                                mehanizme za zajedničke
 GP BiH ima uspostavljen sistem internog                             analize sa svim partnerima.
 nadzora koji nije dovoljno razvijen na                           4.  Razvijati sistem ranog
 regionalnom i lokalnom nivou i nije u                              upozoravanja i
 potpunosti usklađen sa najboljim                                 obavještavanja.
 praksama EU.                                        5.  Unaprijediti rad mobilnih
 Uspostavljeni su lokalni centar za analizu                            jedinica za podršku i
 rizika i Zajednički centar za analizu rizika,                          kontrolu.
 međutim još je u početnoj fazi izgradnja
 centralizovanog i strukturiranog modela
 analize rizika.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir        uspješnosti
                        Uprava za operacije.  3 godine od                   Zahtjeva dodatne troškove u
1. Uspostaviti operativne centre na svim                       Moderno opremljen
  nivoima rukovođenja putem kojih će     Terenske kancelarije   dana
                                           Operativni centar GP BiH.    skladu sa projektima GP BiH.
  se vršiti delegiranje zadataka na teren   Jedinice granične    usvajanja
                                           Izrađen Koncept i
  (sistem kooperativnog rukovođenja)     policije.        Akcionog
                                           uspostavljeni OC na svim
   Izvršiti tehničko opremanje                     plana
                                           nivoima.
    Operativnog centra GP BiH u                          Izrađene interne procedure.
    skladu sa međunarodnim                             Izmjene Pravilnika o
    standardima.                                  unutrašnjoj organizaciji.
   Utvrditi potrebe u tehničkom i                          Provedene obuke.
    kadrovskom pogledu za uspostavu
    operativnih centara na regionalnom
    i lokalnom nivou.
   Uspostaviti operativne centre na
    regionalnom i lokalnom nivou –
    izvršiti kadrovsku popunu i
    materijalno tehničko opremanje.
   Izraditi interne procedure za rad
    operativnih centara.
   Provesti adekvatne obuke za
    službenike izabrane za rad u
    operativnim centrima.
2. Izraditi planove rada, opšte operativne   Uprava za operacije.  2 godine od  Sačinjeni planovi rada, opšti
  planove i planove za vanredne situacije   Centralna istražna    dana    planovi rada i planovi za     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  na osnovu bezbjednosnih procjena      kancelarija.      usvajanja  postupanje u vanrednim
   Sačiniti bezbjednosne procjene na     Terenske kancelarije  Akcionog   situacijama.
    svim nivoima organizovanja       Jedinice granične     plana
    službe.                 policije.
   Definisati oblasti planiranja –
    sadržaj planova za postupanje u
    vanrednim situacijama.
   Izrada prijedloga planova za
    postupanje u vanrednim prilikama.
   Usaglašavanje planova.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
3. Unaprijediti i razvijati analizu rizika u   Uprava za operacije.  2 godine od   Sačinjeno Uputstvo, modeli
                                                            Ne zahtjeva dodatne troškove.
  GP BiH i mehanizme za zajedničke       Centralna istražna    dana     za analizu rizika.
  analize sa svim partnerima          kancelarija.      usvajanja   Izvještaji i analize u skladu
   Izvršiti izmjene i dopune postojeće                 Akcionog    sa usvojenim uputstvom i
   sistematizacije radnih mjesta u GP                  plana    modelima.
   BiH.                                       Izmjene i dopune Pravilnika
   Sačiniti uputstvo za analizu rizika                        o unutrašnjoj organizaciji GP
   lokalnog i zajedničkog centra za                         BiH.
   analizu rizika.
   Sačinjavati analize i izvještaje u
   skladu sa uputstvom i prema
   modelu analize.

                         Uprava za operacije.  2 godine od                   Zahtjeva dodatne troškove u
4. Razvijati sistem ranog upozoravanja i                        Izrađena interna uputstva i
                         Centralna istražna    dana                     skladu sa projektima GP BiH.
  obavještavanja                                    proslijeđena osoblju.
                         kancelarija.      usvajanja
   Analizirati postojeće stanje u                   Akcionog    Uspostavljen je sistem ranog
   kontekstu dobrih praksi EU.                     plana    upoznavanja i obavještavanja
   Uspostaviti sistem ranog                              koji može biti povezan sa
   upozoravanja i obavještavanja u GP                        drugim lokalnim i
   BiH koji će biti usklađen i imati                         međunarodnim sistemima.
   mogućnost povezivanja s
   međunarodnim sistemom.
   Izraditi uputstva za postupanje i
   dostaviti organizacionim
   jedinicama.
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                   okvir         uspješnosti

5. Unaprijediti rad mobilnih jedinica za   Uprava za operacije.  Kontinuirano   Adekvatna popunjenost
                                                           Zahtjeva dodatne troškove u
  podršku i kontrolu            Terenske kancelarije          mobilnih jedinica za podršku
                                                           skladu sa projektima GP BiH.
   Izvršiti kadrovsku popunu        Jedinice granične            i kontrolu.
   jedinica.               policije.                Nabavljena oprema i sredstva
   Kontinuirano vršiti zadavljenje     Mobilne jedinice za           u funkciji.
   potrebne zaštitne opreme.       podršku i kontrolu.           Provedene adekvatne obuke.
   Kontinuirano pratiti stanje
   službenih pasa i preduzimatii
   mjere u cilju unapređenja njihove
   upotrebe (smještaj, oprema i
   prostor za trening, obuka vodiča i
   službenih pasa i sl.).
   Provoditi adekvatne obuke za
   službenike MJPK.
2.  Cilj:  Unaprijediti strateški i planski pristup u radu i razvoju GP BiH (srednjoročni cilj i dalje kontinuirano)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice

Planiranje je nedovoljno povezano sa       Radi veće operativnosti policijskih    1. Uspostaviti i razvijati     Uprava za administraciju.
izradom budžeta GP BiH. Do sada su to      organa budžetska sredstva namijenjena    standardizovan sistem      Kancelarija za strateško
bila dva odvojena procesa koja su se       za njen rad koriste se na svim nivoima    planiranja u GP BiH.       planiranje i analizu.
ogledala u izradi GPR GP BiH i izrada      rukovođenja (decentralizirano), a     2. Uspostaviti mehanizam za
Budžetskog zahtjeva GP BiH. Finansijsko     uspostavljen je mehanizam kontrole i     finansijsko planiranje u GP
planiranje u GP BiH nije u dovoljnoj       unutrašnje revizije trošenja tih       BiH s naglaskom na
mjeri zasnovano na strateškom i         sredstava. Unutar postojećeg         decentralizaciju.
operativnom planiranju potrebnih resursa     financijskog plana GP BiH treba      3. Izraditi potrebnu
s obzirom na analizu promjena u         ugraditi mehanizam nadzora trošenja     dokumentaciju koja bi se
okruženju i prijetnji graničnoj         novčanih sredstava i postojeći model     mogla ponuditi potencijalnim
bezbjednosti. To se posebno odnosi na      decentraliziranog trošenja istih       donatorima za nabavku
niže nivoe organizovanja. GP BiH je       poboljšati. GP BiH ima jasno         opreme i smještajnog
izradila tabele visoko prioritetne potrošnje   definisane potrebe i prioritete za      prostora.
za period 2011-2013. godine koje         kapitalna ulaganja sačinjene temeljem   4. Razviti mehanizme internog
podrazumijevaju punu zaposlenost i        operativnih potreba i zahtijeva na putu   nadzora na utrošku
nabavku opreme u skladu sa EU          približavanja EU.              finansijskih sredstava.
standardima, koje je potrebno uskladiti sa
Strategijom GP BiH i strateškim ciljevima
koji su proizašli iz Strategije.

                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                       okvir         uspješnosti

                         Kancelarija za      2 godine od    Izrađene procedure planiranja   Ne zahtjeva dodatne troškove.
1. Uspostaviti i razvijati standardizovan
  sistem planiranja u GP BiH          strateško planiranje i    dana      aktivnosti i praćenja
   Definisati metodologiju planiranja i    analizu.          usvajanja    realizacije.
    praćenja realizacije planiranih                   Akcionog     Doneseno Uputstvo o
    zadataka i aktivnosti.                         plana     planiranju u GP BiH.
   Izraditi i usvojiti Uputstvo o
    planiranju u GP BiH.
   Izvršiti ocjenu efikasnosti
    sistema/implementacija uputstva.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
                         Uprava za        2 godine od                    Zahtjeva dodatne troškove u
2. Uspostaviti mehanizam za financijsko                           Izrađene procedure za
  planiranje u GP BiH s naglaskom na      administraciju.       dana                     skladu sa projektima GP BiH.
                                              finansijsko planiranje u GP
  decentralizaciju               Kancelarija za      usvajanja
                                              BiH.
   Izraditi procedure za finansijsko      strateško planiranje i  Akcionog
                                              Sačinjene liste neophodne
   planiranje u GP BiH.            analizu.         plana i dalje
                                              opreme i smještajnog
   Definisati potrebe GP BiH za                     kontinuirano
                                              prostora.
   nabavku opreme i smještajnog                             Izrađene liste prioriteta za
   prostora i napraviti prioritete za                          nabavku opreme i
   kapitalna ulaganja za njihovu                             smještajnog prostora.
   nabavu.                                        Izgrađeni, kupljeni i
   Donošenje finansijskih planova GP                           renovirani objekti GP BiH.
   BiH.                                         Nabavljena i obnovljena
                                              oprema.

                         Uprava za                 Sačinjene liste neophodne    Zahtjeva dodatne troškove u
3. Izraditi potrebnu dokumentaciju koja                  Kontinuirano
                         administraciju.              opreme i smještajnog      skladu sa projektima GP BiH.
  bi se mogla ponuditi potencijalnim
  donatorima za nabavku opreme i        Kancelarija za               prostora.
  smještajnog prostora             strateško planiranje i           Izrađene liste prioriteta za
                         analizu.
   Definisati kapitalna ulaganja za                            nabavku opreme i
    koje je potrebno izraditi projektnu i                        smještajnog prostora.
    tehničku dokumentaciju.                               Izgrađeni, kupljeni i
   Izrada potrebne dokumentacije za                            renovirani objekti GP BiH.
    nabavku opreme, smještajnog                             Nabavljena i obnovljena
    prostora i infrastrukture.                              oprema.
                                              Izrađeni idejni koncepti
                                              projekata.
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                   okvir        uspješnosti
                                  2 godine od   Uspostavljena jedinica za
4. Razviti mehanizme internog nadzora     Uprava za        dana     unutrašnju reviziju.      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  na utrošku finansijskih sredstava     administraciju.    usvajanja   Uspostavljene procedure rada
   Uspostaviti jedinicu za unutrašnju               Akcionog    interne revizije u GP BiH.
   reviziju.                            plana    Izmjene Pravilnika o
   Uspostaviti funkciju (standardi i
                                          unutrašnjoj organizaciji.
   metodologija rada) interne revizije
   u GP BiH.
   Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj
   organizaciji GP BiH.
3. Cilj: Upravljanje i raspored ljudskih potencijala provesti na sistematičan način (dugoročni cilj)
                    Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Postojeći sistem mjerenja efikasnosti i   Potreban je adekvatan broj ljudskih     1. Razvijati funkcije upravljanja   Uprava za administraciju.
kvalitete rada ne omogućava u potpunosti  potencijala. Tačni zahtjevi zavise od više   ljudskim resursima unutar GP    Uprava za operacije.
uvid u objektivnu opterećenost radnih    faktora (geografskoj situaciji, protoku     BiH zasnovane na principima    Centralna istražna kancelarija.
mjesta.                   graničnog prometa).               modernog menadžmenta        Kancelarija za profesionalne
                      Posebna pažnju obratiti na upravljanje     ljudskim resursima.        standarde i unutrašnju
                      ljudskim potencijalima kako bi se      2. Uspostaviti i razvijati      kontrolu.
                      osigurao kontinuitet osoblja, a što je     procedure za procjenu i      Terenske kancelarije.
                      ujedno i podloga za povećanje kvalitete     uspostavljanje radnih mjesta,   Jedinice granične policije.
                      rada.                      broja i strukture uposlenih.
                                             3. Uspostaviti organizacijske
                                              kapacitete za provođenje
                                              internog nadzora u skladu sa
                                              EU standardima.
                                             4. Izvršiti raspored ljudskih i
                                              materijalnih resursa u
                                              jedinicama GP BiH s
                                              obzirom na dužinu granice i
                                              analizu rizika.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1. Razvijati funkcije upravljanja ljudskim    Uprava za       1 godina od   GP BiH raspolaže         Zahtjeva dodatne troškove u
  resursima unutar GP BiH zasnovane na     administraciju.      dana     adekvatnim osobljem sa     skladu sa projektima GP BiH.
  principima modernog menadžmenta                    usvajanja   potrebnim znanjem i
  ljudskim resursima                          Akcionog    vještinama za upravljanje
   Definisati ključne aktivnosti i                    plana    ljudskim resursima.
    funkcije u GP BiH za efikasno                          Izrađene pisane procedure.
    upravljanje ljudskim resursima i                         Provedene adekvatne obuke
    osigurati dovoljan broj izvršilaca sa                      za rukovodne službenike.
    potrebnim znanjem i vještinama.                         Prikupljene i organizovane
   Unaprijediti pravni i regulatorni                         informacije o zaposlenim -
    okvir u GP BiH za efikasnije i                          personalni dosijei sadrže sve
    kvalitetnije upravljanje ljudskim                        podatke o zaposlenim.
    resursima.                                    Kvalitetno planiranje i
   Razviti programe stručnog                             donošenje odluka.
    usavršavanja rukovodnih službenika
    GP BiH iz oblasti upravljanja
    ljudskim resursima.
   Uspostaviti kadrovski informacioni
    sistem (HRMIS).
                          Uprava za      2 godine od
2. Uspostaviti i razvijati procedure za                         Sačinjena analiza radnih    Ne zahtjeva dodatne troškove.
                          administraciju.     dana
  procjenu i uspostavljanje radnih mjesta,                       mjesta.
                                     usvajanja
  broja i strukture uposlenih
                                     Akcionog    Izrađene procedure za
   Sačiniti analizu radnih mjesta i                          procjenu potrebnog broja
                                      plana
   učiniti je dostupnom menadžmentu i                        radnih mjesta i zaposlenih na
   svim zaposlenim.                                 osnovu analize obima svakog
   Razvijati procedure za procjenu                          posla.
   potrebnog broja radnih mjesta i                          Sačinjena procjena potrebnog
   zaposlenih na osnovu analize obima                        broja i strukture zaposlenih.
   svakog posla.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                      okvir        uspješnosti

3. Uspostaviti organizacijske kapacitete     Kancelarija za      2 godine od   Doneseno Uputstvo o vršenju   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  za provođenje internog nadzora u       profesionalne        dana     internog nadzora u GP BiH.
  skladu sa EU standardima           standarde i unutrašnju  usvajanja   Provedene obuke i broj
   Analizirati postojeće interne        kontrolu.         Akcionog    obučenih službenika.
   procedure u GP BiH za vršenje       Uprava za operacije.    plana    Kontinuiran nadzor i analiza
   internog nadzora u odnosu         Centralna istražna            rada službenika.
   na najbolje evropske prakse.        kancelarija.
   Izraditi Uputstvo o vršenju internog    Terenske kancelarije.
   nadzora u GP BiH.             Jedinice granične
   Provesti adekvatne obuke u oblasti     policije.
   internog nadzora.
   Vršiti kontinuiranu analizu obima i
   kvalitete obavljenog posla.
4. Izvršiti raspored ljudskih i materijalnih   Uprava za operacije.   3 godine od   Predložena i izvršena      Zahtjeva dodatne troškove u
  resursa u jedinicama GP BiH s         Centralna istražna     dana     preraspodjela ljudskih i    skladu sa projektima GP BiH.
  obzirom na dužinu granice i analizu      kancelarija.       usvajanja   materijalnih resursa.
  rizika                    Terenske kancelarije   Akcionog    Izmjene i dopune Pravilnika
   Analiza opterećenosti svake od       Jedinice granične      plana    o unutrašnjoj organizaciji.
    jedinica GP BiH (finansijski izdaci,   policije.
    opterećenost ljudstva, kvalitet i
    obim izvršenja poslova) u odnosu
    na dužinu i profil pripadajuće
    granice.
   Izvršiti usporedbu pokazatelja za
    svaku jedinicu i na temelju
    provedene analize izvršiti alokaciju
    ljudskih i materijalnih resursa.
5.1.1.3. Procedure


 1. Cilj: Definisati i uskladiti procedure koje se primjenjuju u GP BiH sa dobrom praksom EU (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
         Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
 Operativne procedure su djelimično       Potrebno je razviti i uskladiti procedure i  1. Sačiniti popis svih procedura   Uprava za operacije.
 usklađene sa dobrom praksom EU. U        prakse izvođenja poslova iz nadležnosti     koje definišu načine
                                                                   Uprava za administraciju.
 okviru DCAF graničnog programa Radna                               postupanja u graničnoj
                         sa najboljim praksama i standardima EU                       Kancelarija za profesionalne
 grupa za vođenje i upravljanje, u kojoj su   opisanim u Schengenskim katalozima,       kontroli.
                                                                   standarde i unutrašnju
 participirali i predstavnici GP BiH, izradila  Schengenskom zakoniku i Priručniku. U     2. Sačiniti analizu procedura,
                                                                   kontrolu.
 je Preporuke za granične provjere i nadzor   tom pravcu GP BiH može iskoristiti        uključujući i vrijeme trajanja
                                                 procedura te ih uskladiti s    Terenske kancelarije.
 granice. Dokument je pripremljen na       Preporuke koje su razvijene u okviru
 osnovu Schengen zakonodavstva, posebno                              najboljom praksom EU.       Jedinice granične policije.
                         Graničnog programa Ženevskog centra
 Schengen kodeksa o granicama i         za demokratsku kontrolu oružanih snaga    3. Dovršiti izradu priručnika za
 Praktičnog priručnika za granične policije,   (DCAF), te odredbe Konvencije o         provedbu procedura te ga
 uključujući najbolje prakse i preporuke iz   policijskoj saradnji u Jugoistočnoj       proslijediti osoblju.
 EU-Schengen kataloga i iskustva zemalja     Evropi.
 učesnica koje već primjenjuju Schengen
 standarde u radu granične policije.
 Preporuke su upućene svim org. jedinicama
 kako bi se mogle koristiti kao osnova za
 izradu i pripremu vlastitih operativnih
 procedura/internih uputstava u ovoj oblasti.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Sačiniti popis svih procedura koje      Uprava za operacije.          Sačinjen je popis svih procedura  Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                     1 godina od
  definišu načine postupanja u graničnoj    Uprava za                koje se obavljaju u graničnom
                                      dana
  kontroli                   administraciju.             prometu i nadzoru državne
                                     usvajanja
   Procedure kontrola na ulazu/izlazu,    Kancelarija za      Akcionog
                                            granice.
   u putničkom, vazdušnom i         profesionalne        plana
   brodskom prometu, kontrola lica,     standarde i unutrašnju
   prevoznog sredstva i prtljaga,      kontrolu.
   otiskivanje štambilja ulaz/izlaz,     Terenske kancelarije.
   odbijanje (zabrana) ulaska,        Jedinice granične
   izdavanje viza, posebna pravila i     policije.
   procedure za određene kategorije
   lica i vozila, procedure nadzora d/g,
   evidentiranje, obavještavanje.

2. Sačiniti analizu procedura, (uključujući   Uprava za operacije.   1 godina od
                                      dana    Procedure su usklađene sa EU    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  i vrijeme trajanja procedura) te       Uprava za
  predložiti mjere za poboljšanje u skladu   administraciju.      usvajanja   praksom i sačinjeni su prijedlozi
  s dobrom praksom EU             Kancelarija za      Akcionog   za pojednostavljenje procedura.
   Izvršiti usposredbu postojećih       profesionalne        plana
    procedura sa standardima EU.       standarde i unutrašnju
   Postojeće procedure prilagoditi      kontrolu.
    dobrim praksama EU.           Terenske kancelarije.
   Izraditi nedostajuće procedure.      Jedinice granične
                        policije.

3. Dovršiti izradu priručnika za provedbu                2 godine od   Izrađen je priručnik dostupan   Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        Uprava za operacije.     dana
  procedura te ga proslijediti                              osoblju.
                        Uprava za         usvajanja
  organizacionim jedinicama GP BiH                            Priručnik se redovno ažurira.
                        administraciju.
   Izraditi priručnik u kojem će biti                  Akcionog
                        Kancelarija za        plana
   objedinjene sve procedure i
                        profesionalne        i dalje
   postupanja.
                        standarde i unutrašnju  kontinuirano
   Redovno ažurirati priručnik u skladu
                        kontrolu.
   sa promjenama u EU i operativnim
                        Terenske kancelarije.
   potrebama.
                        Jedinice granične
                        policije.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                     okvir         uspješnosti

4. Dovršiti izradu priručnika za provedbu   Uprava za operacije.   2 godine od   Izrađen je priručnik dostupan
                                                            Ne zahtjeva dodatne troškove.
  procedura te ga proslijediti        Uprava za          dana     osoblju.
  organizacionim jedinicama GP BiH      administraciju.      usvajanja    Priručnik se redovno ažurira.
   Izraditi priručnik u kojem će biti    Kancelarija za      Akcionog
   objedinjene sve procedure i       profesionalne        plana
   postupanja.               standarde i unutrašnju   i dalje
   Redovno ažurirati priručnik u skladu   kontrolu.        kontinuirano
   sa promjenama u EU i operativnim    Terenske kancelarije.
   potrebama.               Jedinice granične
                       policije.
5.1.1.4. Ljudski resursi i obuka

1. Cilj: Osigurati potreban kadrovski potencijal policijskih i državnih službenika za funkcioniranje GP BiH (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
        Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                                  jedinice
Granična policija se susreće sa problemom
                       Popunu kadrovima GP BiH treba vršiti     1. Sačiniti opise poslova za     Uprava za administraciju.
odliva kadrova u druge agencije i službe.
                       na sistematičan način, kojom prilikom se     svako radno mjesto sa       Centar za obuku.
Poseban problem predstavlja udaljenost
                       trebaju uzeti u obzir kriteriji: stručnost,   definisanim potrebnim
mjesta rada od mjesta stanovanja
                       profesionalnost, efikasnost, kontinuitet u    kvalifikacijama, stručnim
pripadnika GP BiH. U budućnosti GP BiH
                       radu na određenim poslovima, a kada su      znanjima i vještinama
neće provoditi osnovnu obuku kadeta, što
                       isti zadovoljeni može se pristupiti       neophodnim za obavljanje
može rezultirati neadekvatnom obukom
                       konceptu nacionalne popune imajući u       poslova svakog „radnog
policijskih službenika u početnim
                       vidu složenost društveno političkog       mjesta“.
činovima. Postojeći koncept planiranja
                       sistema u kojem se nalazi BiH. Koncept    2. Jačati mehanizme za efikasno
napredne obuke u GP BiH nije do kraja
                       edukacije i dodatnog obrazovanja u GP      upošljavanje u GP BiH.
implementiran zbog nedostataka u izradi
                       BiH podrazumijeva učešće više         3. Unapređivati sistem napredne
kvalitetnih nastavnih planova i programa,
                       organizacionih jedinica. Ovakav koncept     obuke u pravcu povećanja
planiranju vremena i mjesta izvođenja
                       zahtjeva visok stepen koordinacije        sposobnosti i kapaciteta
obuka, neadekvatne upotrebe obučenih
                       aktivnosti planiranja, izvođenja,        uposlenih.
instruktora u GP BiH, nedostatka
                       evidentiranja i primjene u praksi efekata   4. Razvijati karijerni sistem
nastavnika i instruktora za pojedine
                       obuke. Postupak unapređenja zaposlenih      temeljen na rezultatima rada i
specijalističke obuke. Izvođenje
                       u GP BiH mora uvažavati sljedeće:        motivaciju zaposlenih.
zajedničkih obuka sa drugim agencijama i
                       utvrđivanje potreba – službenika i
službama u BiH i vani je u početnoj fazi. U
                       organizacije; stvaranje klime –u cilju
GP BiH nije razvijen sistem praćenja
                       ostvarenja pozitivne i podsticajne klime i
učinaka provedene obuke. Praćenje rada i
                       međuljudskih odnosa; utvrđivanje
ocjenjivanja uposlenih je neuređeno i ima
                       performansi posla – opis potrebnih
negativne posljedice na razvoj karijera
                       znanja i vještina službenika; utvrđivanje
uposlenih, motivaciju i kontinuirano
                       individualnih performansi – ocjena
unapređivanje rada pojedinca i GP BiH u
                       službenika na osnovu koje se donosi
cjelini. Postojeći sistem unaprijeđenja
                       odluka o planiranju unapređenja; plan
policijskih službenika nije motivirajući i
                       unapređivanja – definisanje poslova za
negativno se odražava na obavljanje
                       koje se predviđa unapređenje, načina
policijskih poslova u GP BiH.
                       provođenja postupka, rokova provođenja
                       i ostalih uslova.
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                   okvir        uspješnosti
1. Sačiniti opise poslova za svako radno   Uprava za      1 godina od   Razvijene i usvojene metode
                                                          Ne zahtjeva dodatne troškove.
  mjesto sa definisanim potrebnim      administraciju.     dana     prikupljanja podataka za
  kvalifikacijama, stručnim znanjima i               usvajanja    opise poslova.
  vještinama neophodnim za obavljanje               Akcionog    Izrađena metodologija za
  poslova svakog „radnog mjesta“                   plana     definisanje zahtjeva radnog
   Razviti metode prikupljanja                          mjesta.
   podataka za opis poslova.                           Definisani zahtjevi za svako
   Razviti metode za određivanje                         radno mjesto.
   zahtjeva radnog mjesta.                            Izrađeni opisi poslova za
   Izraditi opise poslova za svako                        svako radno mjesto sa
   radno mjesto.                                 potrebnim kvalifikacijama,
                                          znanjima i vještinama u
                                          skladu sa najboljim praksama
                                          EU.

                       Uprava za       1 godina od   Potpisani protokoli sa     Ne zahtjeva dodatne troškove.
2. Jačati mehanizme za efikasno
                       administraciju.      dana    Agencijom za obuku
  upošljavanje u GP BiH
                       Centar za obuku.    usvajanja   policijskih kadrova.
   Uspostaviti mehanizme za
                                   Akcionog    Zadovoljavajuća kadrovska
   utvrđivanje višegodišnjih potreba u
                                    plana    popunjenost u skladu sa
   oblasti zapošljavanja.
                                    i dalje.   sistematizacijom radnih
   Upostaviti mehanizme za učešće u
                                  kontinuirano   mjesta.
   izradi nastavnog plana i programa
   osnovne policijske obuke u skladu
   sa potrebama u GP BiH i evaluaciju
   rezultata obuke.
   Izvršiti popunu osposobljenim
   kadrovima shodno sistematizaciji
   radnih mjesta u GP BiH.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir         uspješnosti

                        Uprava za               Izrađen novi koncept      Ne zahtjeva dodatne troškove.
3. Unapređivati sistem napredne obuke u                Kontinuirano
                        administraciju.            provođenja osnovne obuke.
  pravcu povećanja sposobnosti i
                        Centar za obuku.            Izrađene Procedure za
  kapaciteta uposlenih
                                            planiranje napredne obuka.
   Sačiniti Plan i Program obuke, te ga
                                            Donošenje planova napredne
   redovno ažurirati.
                                            obuke.
   Provoditi kontinuiranu obuku svih
                                            Izrađen koncept i procedure
   službenika GP BiH prema novoj
                                            za izvođenje napredne obuke
   strategiji obuke i na temelju
                                            i izbora i angažiranja
   priručnika za obuku.
                                            instruktora.
   Izmijeniti postojeću sistematizaciju u
   cilju određivanja radnog mjesta                          Izmjene i dopune Pravilnika
                                            o unutrašnjoj organizaciji.
   instruktora za obuku na nivou
   jedinica GP BiH.

                                   2 godine od   Izmjene i dopune Pravilnika
4. Razvijati karijerni sistem temeljen na    Uprava za               o ocjenjivanju policijskih   Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                     dana
                        administraciju.
  rezultatima rada i motivaciju zaposlenih              usvajanja    službenika i Pravilnika o
   Izmjene i dopune Pravilnika o                   Akcionog    nagrađivanju policijskih
   ocjenjivanju policijskih službenika i                plana     službenika.
   Pravlnika o nagrađivanju policijskih                       GP BiH prati motiviranost
   službenika.                                    uposlenika i s tim u vezi
   Unaprijediti sistem kompenzacija                         poduzima mjere.
   (materijalne i nematerijalne) radi                        Uspostavljeni kriteriji za
   poboljšanja rezultata rada i                           promicanje u GP BiH.
                                            Donesen Pravilnik o
   zadovoljstva zaposlenih.
                                            kompenzacijama.
   Razvijati mehanizme za praćenje i
   unapređenje motivacije zaposlenih
   (pohvale,nagrade, uslovi radnog
   mjesta, oprema).
5.1.1.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1. Cilj: Razvijati siguran, prilagodljiv i savremen informacijski sistem koji omogućuje prikupljanje, čuvanje, analizu i distribuciju podataka i
  informacija (dugoročni cilj i dalje kontinuirano)
                        Kontekst                                              Uključene organizacione
                                                        Predložene akcije
        Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                     jedinice

Sadašnji sistem za razmjenu informacija i      Putem savremenih čitača putnih isprava,    1. Razviti nova i unaprijediti       Uprava za operacije
podataka u dovoljnoj mjeri ne omogućava       podaci o kontrolisanim licima i          postojeća interna upustva kojima
brzinu i kvalitetu razmjene informacija koja bi   transportnim sredstvima automatski se       je regulisano upravljanje
bila u skladu s najboljom praksom EU. GP BiH     pohranjuju u baze podataka, uz istovremene    informacijama.
trenutno ne raspolaže potpuno adekvatanim      provjere u bazama podataka za lica, vozila i  2. Razvijati sistem mjera i
informacionim sistemom što je preduslov za      dokumente. Promet na graničnim prelazima     aktivnosti kojim bi se
uvezivanje sa ostalim zainteresovanim stranama,   odvija se uz prihvatljivo zadržavanje.      unaprijedila zaštita ličnih i tajnih
kako na nivou Bosne i Hercegovine tako i na     Službenici GP BiH u skladu sa svojim       podataka.
nivou međunarodne saradnje. GP BiH trenutno     potrebama imaju direktan pristup bazama    3. Jačati organizacijske i kadrovske
koristi više aplikacija i baza podataka u svojoj   podataka koji se vode u GP BiH i bazama      kapacitete za upravljanje
strukturi. Postignut je određen napredak u      podataka za koje GP BiH ima pristup.       informacijama.
kontroli prelaska državne granice tako da se     Potrebno je povezati sve organizacione     4. Kontinuirano povećavati IT
automatski, pomoću čitača putnih isprava,vrši    jedinice granične policije u WAN mrežu i     kapacitete kroz opremanje
provjera i evidentiranje lica koja prelaze      omogućiti korištenje mrežnih resursa,       (hardware, software).
državnu granicu. U GP BiH nije uspostavljen     interneta i e-maila. U GP BiH je        5. Razvijati komunikacijske
zatvoren sistem video nadzora, koji će biti     uspostavljen sistem zaštite podataka i      kapacitete koji će omogućiti
uvezan sa drugim sistemima (kao što je sistem    informacija u skladu sa zakonskim         direktno uvezivanje svih
za čitanje registarskih tablica na vozilima) i    obavezama i najboljim praksama i         organizacijskih dijelova GP BiH.
omogućiti kontrolu rada, uvid u trenutno stanje   standardima EU. Sistem zaštite omogućuje
na g/p, eventualno obezbjeđenje dokaza i sl.     sigurnu razmjenu i čuvanje podataka i
Trenutno postoje interna upustva i procedure     informacija na svim nivoima organizovanja
kao i interni normativni akti koji nisu dovoljni i  GP BiH kao i sa svim partnerskim
nisu ažurirani. Zaštita podataka nije na       agencijama u zemlji i inostranstvu. GP BiH
odgovarajućem nivou u skladu sa standardima     ima uspostavljen sistem kriptozaštite
EU. Opremljenost računarima i računarskom      dokumenata koji sadrže povjerljive
tehnikom nije na odgovarajućem nivou.        informacije kompatibilan sa partnerskim
                           agencijama, koji onemogućuje neovlašten
                           pristup podacima i informacijama. GP BiH
                           raspolaže potrebnim internim normativnim
                           aktima koji joj omogućavaju uspješno i
                           sigurno prikupljanje, čuvanje, analizu i
                           distribuciju podataka i
                           informacija.provođenja i ostalih uslova.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1. Razviti nove i unaprijediti postojeće     Uprava za operacije.  2 godine od   Broj izvršenih izmjena i    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  interna upustva kojima je regulisano                  dana     dopuna postojećih internih
  upravljanje informacijama                       usvajanja   akata.
   Sistematizacija i analiza postojećih                Akcionog    Donesena nova normativna
    internih uputstava kojima je                    plana    akta (o analitičkom radu, o
    regulisano upravljanje                              potražnoj djelatnosti i sl.).
    informacijama.
   Donošenje novih, izmjene i dopune
    postojećih normativnih akata.

2. Razvijati sistem mjera i aktivnosti      Uprava za operacije.  2 godine od   Sačinjene interne procedure   Zahtjeva dodatne troškove u
  kojim bi se unaprijedila zaštita ličnih i                dana     za kriptozaštitu dokumenata.  skladu sa projektima GP BiH.
  tajnih podataka                            usvajanja   Slanje i prijem zaštićenih
   Uspostaviti sistem kriptozaštite                  Akcionog    dokumenata vrši se
    dokumenata koji sadrže povjerljive                 plana    elektronski zaštićenim
    informacije.                                   sistemima komunikacije.
   Razviti interne procedure za zaštitu                        Broj službenika koji su
    podataka u skladu sa EU                             autorizovani za pristup
    standardima.                                   tajnim podacima po nivoima
                                            tajnosti.
                                            Za sva radna mjesta u GP
                                            BiH određen je nivo pristupa
                                            tajnim podacima.
                                            Određena su posebne
                                            prostorije, bezbjednosne zone
                                            u objektima GP BiH i
                                            njihova tehnička zaštita.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
3. Jačati organizacijske i kadrovske      Uprava za operacije.           Omogućen direktan pristup     Zahtjeva dodatne troškove u
  kapacitete za upravljanje                     Kontinuirano   podacima i informacijama u    skladu sa projektima GP BiH.
  informacijama                                    skladu sa korisničkim
   Razviti sistem pristupa podacima i                         potrebama.
   informacijama u skladu sa                             Provedena obuka i broj
   definisanim korisničkim potrebamai                         obučenih.
   zahtjevima za podacima različitog                         Broj novoprimljenih
   stepena obrade na svim nivoima                           uposlenika.
   organizovanja GP BiH.
   Osigurati i razvijati ljudske resurse
   neophodne za nesmetano
   funkcionisanje i razvoj
   informacionog sistema.
4. Kontinuirano povećavati IT kapacitete    Uprava za operacije.  Kontinuirano.   Instalirani softweri.       Zahtjeva dodatne troškove u
  kroz opremanje (hardware, software)                         Nabavljene i instalirane     skladu sa projektima GP BiH.
   Definisati tehničke uslove i razviti                        licence.
   standarde za informatičku opremu u                         Definisani tehnički uslovi i
   GP BiH.                                      standardi za nabavku opreme.
   Nabavka informatičke opreme                            Uspostavljeni kriteriji za
   (software i hardware) u skladu sa                         odabir prioriteta u
   savremenim tehničko tehnološkim                          nabavkama.
   dostignućima i EU standardima.                           Nabavljena informatička
   Implementacija projekta Domena                           oprema (po vrsti, vrijednosti,
   (Active Directory).                                količini).
                                            Broj uvezanih računar u
                                            sistem domene.
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                   okvir        uspješnosti
5. Razvijati komunikacijske kapacitete    Uprava za operacije.  3 godine od   Broj organizacionih jedinica i  Zahtjeva dodatne troškove u
  koji će omogućiti direktno uvezivanje                dana     graničnih prelaza uvezanih u   skladu sa projektima GP BiH.
  svih organizacijskih dijelova GP BiH               usvajanja   jedinstven komunikacioni
   Uspostaviti kriterije za odabir                 Akcionog    sistem.
   prioriteta u daljem razvoju                   plana    Uspostavljeni kriteriji za
   komunikacionih mreža.                             odabir prioriteta u daljem
   Dalje razvijati implementaciju ISM                       razvoju.
   i FIND sistema u GP BiH.                           Sačinjene interne procedure
   Izrada elektronskih evidencija i                        kojima će definisati
   WEB servisa kao i razmjena istih.                       korištenje mrežnih resursa.
   Izrada nove aplikacije sa                           Broj organizacionih jedinica i
   modulima (KPDG2011).                             graničnih prelaza sa na
   Sačiniti interne procedure za                         kojima je omogućeno
   korištenje mrežnih resursa.                          korištenje mrežnih resursa.
   Povezati sve organizacione jedinice                      Broj graničnih prelaza
   GP BiH uWAN mrežu (intranet                          uvezanih u ISM i FIND
   sistem) i omogućiti korištenje                        system.
   mrežnih resursa u GP BiH.                           Broj urađenih elektronskih
                                          evidencija.
5.1.1.6. Infrastruktura i oprema

1. Cilj: Uskladiti infrastrukturu i opremu sa zahtjevima i dobrom praksom EU (kratkoročni cilj i dalje kontinuirano)
                       Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Infrastruktura i tehnička oprema koja se     U Schengenskom Katalogu specificirana    1. Utvrditi stanje službenih     Uprava za administraciju.
koristi na većini graničnih prelaza nije u    je oprema koja je neophodna za         prostorija, infrastrukture i
skladu sa standardima i preporučenim       opremanje GP BiH zelene/plave granice.     opreme u sjedištu službe, na
praksama EU. Četrnaest novoizgrađenih      Treba napomenuti da se za važnu tj.       graničnim prelazima, plavoj i
graničnih prelaza zadovoljava potrebne      ključnu opremu smatraju komunikacioni      zelenoj granici, te utvrditi
standarde.                    spojni putevi. Korišćenje službenih pasa    potrebe i izraditi prijedloge
                         u službi. Granica na kopnu je predmet      za dalje poboljšanje.
                         stalnog nadgledanja (od strane čovjeka ili  2. Izvršiti nabavku nedostajuće
                         pomoću tehničkih sredstava).          opreme i zamjena dotrajale
                                                 shodno utvrđenim potrebama
                                                 (oprema za granične prelaze i
                                                 za nadzor i zaštitu granice).
                                               3. Izraditi objekte u kojima će
                                                 biti smještene organizacione
                                                 jedinice.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1. Utvrditi stanje službenih prostorija,     Uprava za       1 godina od   Sačinjen je izvještaj o     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  infrastrukture i opreme u sjedištu      administraciju.     dana     postojećem stanju i potrebama
  službe, na graničnim prelazima, plavoj i               usvajanja    za svaku vrstu i kategoriju
  zelenoj granici, te utvrditi potrebe i                Akcionog    graničnog prelaza kao i za
  izraditi prijedloge za dalje poboljšanje                plana     zelenu i plavu granicu.
   Sačiniti pregled stanja infrastrukture                       Izrađen je plan realizacije.
    i opreme na graničnim prelazima i                        Izvršena je procjena potrebnih
    sjedištima organizacionih jedinica.                       sredstava za izgradnju
   Izvršiti procjenu potrebnih sredstava                       službenih prostorija i opreme.
    za izgradnju službenih prostorija i
    opreme.
                                           Izvršena je nabavka nedostajuće
2. Izvršiti nabavku nedostajuće opreme i     Uprava za                                Zahtjeva dodatne troškove u
                                    Kontinuirano  opreme i izvršena je zamjena
  zamjena dotrajale shodno cilju 1       administraciju.                             skladu sa projektima GP BiH.
                                           dotrajale.
  (oprema za granične prelaze i za nadzor
  i zaštitu granice)
   Utvrditi prioritete za nabavku
    opreme i izgradnju infrastrukture.
   Izvršiti nabavku nedostajuće opreme
    u skladu sa EU standardima.
3. Izraditi objekte u kojima će biti
                         Uprava za              Grupisano je više organizacionih  Zahtjeva dodatne troškove u
  smještene organizacione jedinice                  Kontinuirano
                         administraciju.           jedinica u zajedničke objekte,   skladu sa projektima GP BiH.
   Utvrditi prioritete za izgradnju
                                           koristi se zajednička
    objekata.
                                           infrastruktura i unificirana
   Grupisati više organizacionih                          oprema.
    jedinica sa jednim sjedištem, te
    izgraditi zajedničke objekte u kojima
    će biti smješteni.
5.1.2. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH


5.1.2.1. Pravni i regulatorni okvir

1. Cilj: Harmonizirati pravni i regulatorni okvir iz nadležnosti Službe za poslove sa strancima i uskladiti ga sa standardima i dobrom praksom EU
     (Kratkoročni cilj i dalje kontinuirano)
                     Kontekst                                            Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                  jedinice
                        Usklađen rad i unapređenje saradnje     1. Uporediti postojeći pravni i     Sektor za podršku.
Postojeći pravni okvir daje solidnu pravnu
osnovu SPS za njen rad na suprotstavljanju   između organa koji vrše kontrolu        regulativni okvir koji je u     Sektor za readmisiju, prihvat i
                        prelaska državne granice i službe koja     nadležnosti    SPS    sa   smještaj.
ilegalnim migracijama. Sva pravna
                        vrši kontrolu i kretanje boravka stranaca,   zahtjevima i      dobrom
regulativa nije u potpunosti usklađena sa
                        zajednička analiza rizika, sprovođenje     praksom EU.
EU standardima. Nakon usvajanja Zakona
                        zajedničkih akcija i drugih aktivnosti,   2. Uskladiti Zakon o kretanju i
o Službi za poslove sa strancima i Zakona o
                        pružanje stručne i tehničke pomoći,       boravku stranaca i azilu sa
kretanju i boravku stranaca i azilu, donijet
                        zajedničko obrazovanje i usavršavanje,     Direktivom EU parlamenta i
je i novi Pravilnik o unutrašnjoj
                        razmjena podataka i zajedničko         Vijeća iz 2008. godine.
organizaciji SPS.
                                              3. Razviti sistem mjera i
Postojećim zakonom nije određen        infornmisanje javnosti.
                                                aktivnosti kojima bi se
maksimalni period zadržavanja lica pod
                                                unaprijedila zaštita ličnih i
nadzorom. Zakonom je propisano da se
                                                tajnih podataka.
stranac koji je označen kao prijetnja
nacionalnoj sigurnosti može držati pod
nadzorom smještanjem u Imigracioni
centar.
                                                    Očekivani
                                       Vremenski
      Akcija/aktivnost            Nosilac aktivnosti               rezultati/pokazatelji        Troškovi
                                        okvir
                                                    uspješnosti
1. Uporediti postojeći pravni i        Sektor za podršku.      Kontinuirano                   Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                               Izmjene zakonodavstva i dobre
  regulativni okvir koji je u nadležnosti   Sektor za readmisiju.
  SPS sa zahtjevima i dobrom praksom                             prakse sistemski se nadgledaju
                                               i ugrađene su u domaće
  EU
                                               zakonodavstvo i procedure.
   Kontinuirano pratiti uspostavljene
   standarde i preporučene prakse EU.
   Inicirati izmjene zakonskih i
   podzakonskih propisa u skladu sa
   standardima i preporučenim
   praksama.
2. Uskladiti Zakon o kretanju i boravku     Sektor za imigracije MS.           Domaće zakonodavstvo
                                       1 godina od   usklađeno sa zakonodavstvom   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  stranaca i azilu sa Direktivom EU       Sektor za azil MS.
                                       dana usvajanja  EU.
  parlamenta i Vijeća iz 2008. godine.     Sektor za podršku SPS.
                                        Akcionog
                         Sektor za readmisiju SPS.    plana

3. Razviti sistem mjera i aktivnosti     Sektor za podršku SPS.     1 godina od    Uspostavljen sistem      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  kojima bi se unaprijedila zaštita ličnih                 dana usvajanja   kriptozaštite.
  i tajnih podataka.                             Akcionog     SPS se registrovala kod
                                         plana     Komisije za zaštitu ličnih
                                                podataka.
5.1.2.2. Rukovođenje i organizacija

1. Cilj: Uspostaviti dežurni operativni centar na centralnom nivou (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
U SPS još uvijek ne postoji operativni      Upravljanje operacijama u SPS treba da  1. Uspostaviti operativni centar   Sektor za operativnu podršku.
centar koji bi dežurao 24 sata i koji bi     bude utemeljeno na kontinuiranoj      na centralnom nivou.       Terenski centri.
prikupljao sve raspoložive informacije kako   procjeni stanja na terenu i stanja na  2. Pri operativnom centru
sa terena iz terenskih centara, tako iz drugih  granici te analizi rizika.         uspostaviti Zajednički centar
agencija, te u kojem bi se formirala                             za analizu rizika.
jedinstvena baza podataka.
Takođe nije uspostavljen Zajednički centar
za analizu rizika.

                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti

Uspostaviti operativni centar na centralnom               3 godine od    Moderno opremljen          Zahtjeva dodatne troškove u
                          Sektor za
nivou                                  dana usvajanja   Operativni centar SPS.        skladu sa projektima SPS.
                          operativnu
  Izvršiti tehničko opremanje          podršku.
                                    Akcionog plana.   Izrađene interne procedure.
   Operativnog centra SPS u skladu sa      Terenski uredi.             Izmjene Pravilnika o
   međunarodnim standardima.                               unutrašnjoj organizaciji.
  Utvrditi potrebe u tehničkom i                             Provedene obuke.
   kadrovskom pogledu za uspostavu
   operativnog centra.
  Izraditi interne procedure za rad
   operativnog centra.
  Provesti adekvatne obuke za
  službenike izabrane za rad u
  operativnom centru i centru za analizu
  rizika.
5.1.2.3. Procedure


 1. Cilj: Definisati i uskladiti procedure koje se primjenjuju u SPS sa dobrom praksom EU (srednjoročni cilj)
                     Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                  jedinice
Evidentan je veliki broj različitih      Potrebno je razviti i uskladiti procedure i  1. Sačiniti popis svih procedura   Terenski centri.
                        prakse izvođenja poslova iz nadležnosti     koje definišu načine
instrukcija i procedura koje se nakon                                               Sektor za podršku.
određene vremenske distance međusobne     SPS-a sa najboljim praksama i          postupanja u SPS.
                        standardima EU.                                   Sektor za readmisiju.
prepliću u određenim situacijama i ne                            2. Sačiniti analizu procedura,
doprinose pravilnom rješavanju upravnih                             uključujući i vrijeme trajanja
stvari. Neophodno je sačiniti jedinstvene                            procedura te ih uskladiti s
procedure, nakon analize postojećih, koje                            najboljom praksom EU.
će pojasniti i ujednačiti primjenu pojedinih                         3. Izraditi priručnik za provedbu
odredbi Zakona i podzakonskih akata, kao i                           procedura te ga proslijediti
praksu postupanja, odnosno rješavanja                              osoblju.
određenih problema.

                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                      Troškovi
                                       okvir          uspješnosti
1. Sačiniti popis svih procedura koje      Terenski centri.     1 godina od                       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  definišu načine postupanja u SPS.                             Sačinjen je popis svih procedura
                         Sektor za        dana usvajanja
                                               koje se obavljaju u postupku
                         podršku.        Akcionog plana
                                               odobrenja privremenog boravka,
                         Sektor za                  izricanja mjere protjerivanja
                         readmisiju.                 ,smještanja stranca pod nadzor i
                                               udaljenja stranca.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                    okvir          uspješnosti
2. Sačiniti analizu procedura,       Terenski centri.    1 godina od dana                    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  (uključujući i vrijeme trajanja                          Procedure su usklađene sa EU
                      Uprava za         usvajanja
                                           praksom i sačinjeni su prijedlozi
  procedura) te predložiti mjere za    administraciju.     Akcionog plana
  poboljšanje u skladu s dobrom                           za pojednostavljenje procedura.
                      Kancelarija za
  praksom EU.               unutrašnju kontrolu.
   Izvršiti usposredbu postojećih
   procedura sa standardima EU.
   Postojeće procedure prilagoditi
   dobrim praksama EU.
   Izraditi nedostajuće procedure.
                                            Izrađen je priručnik dostupan   Ne zahtjeva dodatne troškove.
3. Izraditi priručnik za provedbu      Uprava za       2 godine od dana
                                            osoblju.
  procedura te ga proslijediti       administraciju.      usvajanja
                                            Priručnik se redovno ažurira.
  organizacionim jedinicama SPS      Kancelarija za     Akcionog plana
   Izraditi priručnik u kojem će biti   unutrašnju kontrolu.    i dalje
    objedinjene sve procedure i     Terenski centri.     kontinuirano
    postupanja.
   Redovno ažurirati priručnik u
    skladu sa promjenama u EU i
    operativnim potrebama.
5.1.2.4. Ljudski resursi i obuka

1. Cilj: Osigurati potreban kadrovski potencijal ovlaštenih i državnih službenika za funkcioniranje SPS (srednjoročni cilj i dalje kontinuirano)
                    Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice

SPS je nedovoljno kadrovski popunjena,    Popunu kadrovima SPS treba vršiti na      Jačati mehanizme za efikasno    Sektor za administraciju.
teži se značajnijem napretku zapošljavanja  sistematičan način, kojom prilikom se      upošljavanje u SPS.        Ured direktora-koordinator za
dodatnog osoblja. Dinamiku upošljavanja    trebaju uzeti u obzir kriteriji: stručnost,   Unaprijeđivati     sistem   obuku.
prate odobrena budžetska sredstva, tako da  profesionalnost, efikasnost, kontinuitet u   napredne obuke u pravcu
je odobren broj osoblja vrlo nizak.      radu na određenim poslovima, a kada su     povećanja sposobnosti i
Tendencija SPS je zapošljavanje većeg     isti zadovoljeni može se pristupiti       kapaciteta uposlenih.
broja visokoobrazovanih i obučenih      konceptu nacionalne popune imajući u      Razvijati karijerni sistem
kadrova u smislu posjedovanja vještina koji  vidu složenost društveno političkog       temeljen na rezultatima rada i
su u skladu sa standardima EU.        sistema u kojem se nalazi BiH. Koncept     motivaciju zaposlenih.
                       edukacije i dodatnog obrazovanja u SPS-
                       u podrazumijeva učešće više
                       organizacionih jedinica. Ovakav koncept
                       zahtjeva visok stepen koordinacije
                       aktivnosti planiranja, izvođenja,
                       evidentiranja i primjene u praksi efekata
                       obuke. Postupak unapređenja zaposlenih
                       u SPS-u mora uvažavati sljedeće:
                       utvrđivanje potreba – službenika i
                       organizacije; stvaranje klime –u cilju
                       ostvarenja pozitivne i podsticajne klime i
                       međuljudskih odnosa; utvrđivanje
                       performansi posla – opis potrebnih
                       znanja i vještina službenika; utvrđivanje
                       individualnih performansi – ocjena
                       službenika na osnovu koje se donosi
                       odluka o planiranju unapređenja; Plan
                       unapređivanja – definisanje poslova za
                       koje se predviđa unapređenje, načina
                       provođenja postupka, rokova prevođenja
                       i ostalih uslova.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                    okvir          uspješnosti
1. Jačati mehanizme za efikasno       Sektor za        1 godina od dana   Potpisani   protokoli   sa  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  upošljavanje u SPS            administraciju.       usvajanja    Agencijom za obuku kadrova.
   Uspostaviti mehanizme za        Ured direktora-     Akcionog plana   Zadovoljavajuća   kadrovska
   utvrđivanje višegodišnjih potreba   koordinator za obuku.    i dalje     popunjenost u skladu sa
   u oblasti zapošljavanja.                    kontinuirano    sistematizacijom     radnih
   Upostaviti mehanizme za učešće u                          mjesta.
   izradi nastavnog plana i programa
   osnovne obuke u skladu sa
   potrebama u SPS i evaluaciju
   rezultata obuke.
   Izvršiti popunu osposobljenim
   kadrovima shodno sistematizaciji
   radnih mjesta u SPS.
2. Unapređivati sistem napredne obuke    Sektor za        Kontinuirano    Izrađen    novi   koncept  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  u pravcu povećanja sposobnosti i     administraciju.               provođenja osnovne obuke.
  kapaciteta uposlenih           Ured direktora-               Izrađene    Procedure   za
   Sačiniti Plan i Program obuke, te   koordinator za obuku.            planiranje napredne obuke.
   ga redovno ažurirati.                               Donošenje planova napredne
   Provoditi kontinuiranu obuku svih                          obuke.
   službenika SPS prema novoj                             Izrađen koncept i procedure za
   strategiji obuke i na temelju                           izvođenje napredne obuke i
   priručnika za obuku.                                izbora    i   angažiranja
                                             instruktora.
                                 Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                  okvir          uspješnosti
3. Razvijati karijerni sistem temeljen na
                      Uprava za                Izmjene i dopune Pravilnika o
  rezultatima rada i motivaciju                 2 godine od    ocjenjivanju policijskih     Ne zahtjeva dodatne troškove.
                      administraciju.
  zaposlenih                          dana usvajanja
                                          službenika i Pravilnika o
   Izmjene i dopune Pravilnika o                 Akcionog
                                   plana     nagrađivanju policijskih
   ocjenjivanju policijskih službenika
                                          službenika.
   i Pravlnika o nagrađivanju
                                          SPS prati motiviranost
   policijskih službenika.                            uposlenika i s tim u vezi
   Unaprijediti sistem kompenzacija                        poduzima mjere. Uspostavljeni
   (materijalne i nematerijalne) radi                      kriteriji za promicanje u SPS.
   poboljšanja rezultata rada i                         Donesen Pravilnik o
   zadovoljstva zaposlenih.                           kompenzacijama.
   Razvijati mehanizme za praćenje i
   unapređenje motivacije zaposlenih
   (pohvale,nagrade, uslovi radnog
   mjesta, oprema).
5.1.2.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1. Cilj: Uspostaviti efikasniju komunikaciju između terenskih centara i uprave službe i drugih agencija (dugoročni cilj i dalje kontinuirano)
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Komunikacija između glavne kancelarije i    Komunikacija unutar službe i službe sa  1. Razviti nova i unaprijediti    Sektor za operativnu podršku.
jedinica na terenu odvija se putem lan     drugim agencijama je maksimalno       postojeće interna upustva
mreže i e- mailom. Komunikacija SPS i     zaštićena.                 kojima je regulisano
ostalih agencija s kojima sarađuje odvija se                        upravljanje informacijama.
telefonski, putem interneta i faksa.                          2. Razvijati sistem mjera i
                                              aktivnosti kojim bi se
                                              unaprijedila zaštita ličnih i
                                              tajnih podataka.
                                            3. Jačati organizacijske i
                                              kadrovske kapacitete za
                                              upravljanje informacijama.
                                            4. Kontinuirano povećavati IT
                                              kapacitete kroz opremanje
                                              (hardware, software).
                                            5. Razvijati komunikacijske
                                              kapacitete koji će omogućiti
                                              direktno uvezivanje svih
                                              organizacijskih dijelova SPS.
                                    Vremenski     Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                     okvir          uspješnosti
1. Razviti nove i unaprijediti postojeće    Sektor za operativnu  2 godine od dana   Broj izvršenih izmjena i     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  interna upustva kojima je regulisano    podršku.          usvajanja    dopuna postojećih internih
  upravljanje informacijama                      Akcionog plana   akata.
   Sistematizacija i analiza                               Donesena nova normativna
    postojećih internih uputstava                            akta (o analitičkom radu, o
    kojima je regulisano upravljanje                          potražnoj djelatnosti i sl.).
    informacijama.
   Donošenje novih, izmjene i
    dopune postojećih normativnih
    akata.
2. Razvijati sistem mjera i aktivnosti     Sektor za operativnu  2 godine od dana
                                              Sačinjene interne procedure za
                                                               Zahtjeva dodatne troškove u
  kojim bi se unaprijedila zaštita ličnih i  podršku.          usvajanja                      skladu sa projektima SPS.
                                              kriptozaštitu dokumenata.
  tajnih podataka                           Akcionog plana
                                              Slanje i prijem zaštićenih
   Uspostaviti sistem kriptozaštite
                                              dokumenata vrši se elektronski
    dokumenata koji sadrže
                                              zaštićenim      sistemima
    povjerljive informacije.
                                              komunikacije.
   Razviti interne procedure za
                                              Broj službenika koji su
    zaštitu podataka u skladu sa EU
                                              autorizovani za pristup tajnim
    standardima.
                                              podacima po nivoima tajnosti.
                                              Za sva radna mjesta u SPS
                                              određen je nivo pristupa tajnim
                                              podacima.
3. Jačati organizacijske i kadrovske     Sektor za operativnu   Kontinuirano    Omogućen direktan pristup     Zahtjeva dodatne troškove u
  kapacitete za upravljanje         podršku.                   podacima i informacijama u     skladu sa projektima SPS.
  informacijama                                      skladu sa korisničkim
   Razviti sistem pristupa podacima i                          potrebama.
   informacijama u skladu sa                              Provedena obuka i broj
   definisanim korisničkim                               obučenih.
   potrebamai zahtjevima za                               Broj novoprimljenih
   podacima različitog stepena                             uposlenika.
   obrade na svim nivoima
   organizovanja SPS.
   Osigurati i razvijati ljudske
   resurse neophodne za nesmetano
   funkcionisanje i razvoj
   informacionog sistema.
                                    Vremenski     Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                     okvir          uspješnosti
4. Kontinuirano povećavati IT         Sektor za operativnu  Kontinuirano.    Instalirani softwari.        Zahtjeva dodatne troškove u
  kapacitete kroz opremanje (hardware,    podršku.                  Nabavljene    i   instalirane  skladu sa projektima SPS.
  software)                                       licence.
   Definisati tehničke uslove i razviti                         Definisani tehnički uslovi i
   standarde za informatičku opremu                          standardi za nabavku opreme.
   u SPS.                                       Uspostavljeni   kriteriji  za
   Nabavka informatičke opreme                             odabir prioriteta u nabavkama.
   (software i hardware) u skladu sa                          Nabavljena     informatička
   savremenim tehničko tehnološkim                           oprema (po vrsti, vrijednosti,
   dostignućima i EU standardima.                           količini).
   Implementacija projekta Domena                            Broj uvezanih računar u sistem
   (Active Directory).                                 domene.
5. Razvijati komunikacijske kapacitete    Sektor za operativnu  3 godine od dana   Broj organizacionih jedinica i    Zahtjeva dodatne troškove u
  koji će omogućiti direktno uvezivanje   podršku.          usvajanja    uvezanih u jedinstven         skladu sa projektima SPS.
  svih organizacijskih dijelova SPS                 Akcionog plana.   komunikacioni sistem.
   Uspostaviti kriterije za odabir                           Uspostavljeni kriteriji za
   prioriteta u daljem razvoju                             odabir prioriteta u daljem
   komunikacionih mreža.                                razvoju.
   Dalje razvijati implementaciju                            Sačinjene interne procedure
   ISM i FIND sistema u SPS.                              kojima će definisati korištenje
   Izrada elektronskih evidencija i                           mrežnih resursa.
   WEB servisa kao i razmjena istih.                          Broj urađenih elektronskih
   Sačiniti interne procedure za                            evidencija.
   korištenje mrežnih resursa.
   Povezati sve organizacione
   jedinice SPS u WAN mrežu
   (intranet sistem) i omogućiti
   korištenje mrežnih resursa u SPS.
5.1.2.6. Infrastruktura i oprema

1. Cilj:  Uskladiti infrastrukturu i opremu sa zahtjevima i dobrom praksom EU (kratkoročni cilj i dalje kontinuirano)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Kancelarijski prostori u kojima su       Postojanje dovoljnog smještajnog     1. Utvrditi stanje službenih     Sektor za administraciju.
smješteni terenski centri i uprava službe su  prostora kao i adekvatne opreme za rad.   prostorija, infrastrukture i
nedovoljni i neuslovni, te neispunjavaju                           opreme u sjedištu službe, i
potrebne radne uslove. Uprava službe se                           TC, te utvrditi potrebe i
nalazi u iznajmljenim prostorima, a                             izraditi prijedloge za dalje
pojedini TC nemaju dovoljne smještajne                            poboljšanje.
kapacitete.                                        2. Izvršiti nabavku nedostajuće
                                               opreme i zamjenu dotrajale
                                               shodno utvrđenim potrebama.
                                             3. Izraditi objekte u kojima će
                                               biti smještene organizacione
                                               jedinice.
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Utvrditi stanje službenih prostorija,     Sektor za       1 godina od    Sačinjen je izvještaj o       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  infrastrukture i opreme u sjedištu       administraciju.    dana usvajanja    postojećem stanju i
  službe, i TC, te utvrditi potrebe i izraditi             Akcionog plana    potrebama za svaku
  prijedloge za dalje poboljšanje                              organizacionu jedinicu.
   Sačiniti pregled stanja infrastrukture                         Izrađen je plan realizacije.
    i opreme u organizacionih jedinica.                         Izvršena je procjena
   Izvršiti procjenu potrebnih sredstava                          potrebnih sredstava za
    za izgradnju službenih prostorija i                          izgradnju službenih prostorija
    opreme.                                        i opreme.
2. Izvršiti nabavku nedostajuće opreme i     Sektor za        Kontinuirano  Izvršena je nabavka nedostajuće    Zahtjeva dodatne troškove u
  zamjena dotrajale shodno cilju 1        administraciju.             opreme i izvršena je zamjena      skladu sa projektima SPS.
  (oprema za granične prelaze i za nadzor                        dotrajale.
  i zaštitu granice)
   Utvrditi prioritete za nabavku
    opreme i izgradnju infrastrukture.
   Izvršiti nabavku nedostajuće opreme
    u skladu sa EU standardima.
                                 Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                  okvir         uspješnosti

3. Izraditi objekte u kojima će biti    Sektor za       Kontinuirano  Grupisano je više organizacionih  Zahtjeva dodatne troškove u
                      administraciju.           jedinica u zajedničke objekte,   skladu sa projektima SPS.
  smještene organizacione jedinice
                                         koristi se zajednička
   Utvrditi prioritete za izgradnju
                                         infrastruktura i unificirana
    objekata.
                                         oprema.
   Grupisati više organizacionih
    jedinica sa jednim sjedištem, te
    izgraditi zajedničke objekte u
    kojima će biti smješteni.
5.1.3. UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

5.1.3.1. Pravni i regulatorni okvir

1. Cilj: Uskladiti infrastrukturu i opremu sa zahtjevima i dobrom praksom EU (kratkoročni cilj i dalje kontinuirano)
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Zakonodavstvo BiH iz oblasti carine je u   Koristiti pozitivna iskustva EU u ovoj  1. Analiza postojećeg stanja.
                                                               UINO – sektori i odjeljenja.
svome većem djelu usklađeno sa EU       oblasti.                 2. Izrada nacrta nedostajućih
zakonodavstvom. U toku primjene uočeni                           propisa i izmjena postojećeih
su određeni propusti i potreba za                             propisa.
otklanjanjem istih. Postojećim propisima
nisu obuhvaćene carinske mjere po pitanju
zaštite prava intelektualne svojine.

                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti

1. Analizirati i identifikovati probleme iz   Sektor za carine uz   1 godina od   Izrađena analiza postojećeg     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  prakse, utvrditi pravnu pozadinu istih    učešće ostalih     dana usvajanja  stanja.
  (pravne praznine, sukob nadležnosti i    organizacionih     Akcionog plana
  dr.).                    jedinica.
2. Izrada nacrta novog Carinskog zakona.    Sektor za carine uz   1 godina od   Izrada nacrta novog carinskog    Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        učešće ostalih     dana usvajanja  zakona.
                        organizacionih     Akcionog plana
                        jedinica i stručnu
                        pomoć eksperata
                        angažovanih u
                        Twining projektu.
3. Izrada nacrta provedbenih propisa za                 2 godine od                     Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        Sektor za carine uz           Izrađen nacrt provedbenog
  provođenje Carinskog zakona.                    dana usvajanja
                        učešće ostalih             propisa.
                                    Akcionog plana
                        organizacionih
                        jedinica i stručnu
                        pomoć eksperata
                        angažovanih u
                        Twining projektu.
                                Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost      Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                 okvir         uspješnosti
4. Izrada i donošenje operativnih    Sektor za carine uz  3 godine od   Donesena operativna uputstva za
  uputstava za provođenje Carinskog   učešće ostalih    dana usvajanja  provođenje Carinskog zakona.   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  zakona.                organizacionih    Akcionog plana
                     jedinica i stručnu
                     pomoć eksperata
                     angažovanih u
                     Twining projektu.
5. Izrada nacrta propisa o carinskim   Sektor za carine uz  1 godina od   Izrađen nacrt propisa o      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  mjerama za zaštitu intelektualne   učešće ostalih    dana usvajanja  carinskim mjerama za zaštitu
  svojine                organizacionih    Akcionog plana  intelektualne svojine.
                     jedinica i stručnu
                     pomoć eksperata
                     angažovanih u
                     Twining projektu.
5.1.3.2. Rukovođenje i organizacija

1. Cilj: Uspostaviti dobru organizaciju rada, jasnu podjelu nadležnosti, fleksibilnost u donošenju odluka, kontakte na regionalnom i lokalnom nivou
(srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Nisu dovoljno jasno precizirani zadaci     Neophodna je funkcionalna kordinacija   1. Pribavljanje saglasnosti     UINO – sektori i odjeljenja.
svake organizacione jedinice, kao ni      na svim nivoima na način da se jasno     Upravnog odbora za
službenika odgovornih za njihovo        definiše koja je organizaciona jedinica   donošenje Pravilnika o
provođenje.                   nadležna za koje zadatke.          unutrašnjoj organizaciji i
Informacije se razmjenjuju, ali ne dovoljno                         sistematizaciji radnih mjesta
brzo na svim nivoima. Izrađen je novi                            UINO.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i                          2. Primjena nove uspostavljene
sistematizaciji radnih mjesta UINO kojim                           organizacije.
su precizno definisani zadaci svake                            3. Uspostava bržeg prikupljanja
organizacione jedinice i izvršilaca, kojim su                        i razmjene informacija.
uspostavljene nove organizacione jedinice:
za održavanje graničnih prelaza; za analizu
rizika; za evropske integracije; za
profesionalne standarde; za zaštitu
intelektualne svojine. Pravilnik nije u
primjeni jer nije dobijena saglasnost
Upravnog odbora.
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Pribavljanje saglasnosti Upravnog       Menadžment       1 godina od   Dobijena saglasnost Upravnog     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  odbora na Pravilnik o sistematizaciji.     UINO.         dana usvajanja  odbora.
                                     Akcionog plana
2. Primjena nove organizacije.          UINO putem       1 godina od   Bolja organizovanost u radu     Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         Sektora za       dana usvajanja  UINO.
                         poslovne usluge.    Akcionog plana
3. Obezbjeđivanje razmjene informacija      UINO putem       Kontinuirano  Brza i kvalitetna razmjena      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  između organizacionih jedinica UINO.      sektora i                informacija između
                         odjeljenja.               organizacionih jedinica.
 2.  Cilj: Uraditi planove investicija i upravljanja ljudskim potencijalima (kratkoročni cilj)
                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Planiranje investicija i ljudskih potencijala  Uspostavljanje planova za investicije i  1. Utvrditi stvarne potrebe.     UINO putem Sektora za
provodi se u okviru planiranja godišnjeg    upravljanje ljudskim potencijalima je   2. U skladu sa utvrđenim       poslovne usluge.
budžeta.                    neophodno za nesmetano funkcionisanje    potrebama planirati
                        UINO.                    investicije i upravljanje
                                               ljudskim potencijalima u
                                               okviru planitranog budžeta.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Utvrditi stvarne potrebe.           Sektor za poslovne   1 godina od   Kvalitetna usklađenost        Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         usluge.        dana usvajanja  investicija i ljudskih resursa sa
                                    Akcionog plana  stvarnim potrebama službe.

2. U skladu sa utvrđenim potrebama        Sektor za poslovne   2 godine od   Relizacija planiranih aktivnosti   Zahtjeva dodatne troškove u
  planirati investicije i upravljanje      usluge.        dana usvajanja  u skladu sa odobrenim         okviru odobrenih budžetskih
  ljudskim potencijalima u okviru                   Akcionog plana  budžetskim sredstvima.             sredstva.
  planiranog budžeta.
3. Cilj: Uspostaviti sistematičnu, sveobuhvatnu i fleksibilnu kontrolu (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Uspostavljene su službe za naknadnu       Djelotvorna i nezavisna naknadna       1. Analiza postojećeg stanja i   UINO putem Sektora za carine
carinsku kontrolu i analizu rizika.       kontrola je potrebna za osiguranje       potreba u implementaciji     i Sektora za IT, i organizacione
Planovi za kontrolu ne uključuju        dosljedne primjene propisa iz oblasti      sistema analize rizika i     jedinice za analizu rizika.
sistematičnu analizu rizika.          indirektnih poreza i naplate prihoda po     planiranih kontrolnih
                        tom osnovu.                   aktivnosti.
                        Uspostavljanje sistema analize rizika kao  2. Obuka službenika za analizu
                        mjera za identifikaciju onih provjera koje   rizika.
                        se moraju obavljati na graničnim       3. Razvoj IT kapaciteta za
                        prelazima i za poboljšanje mjera kontole.    potrebe analize rizika.

                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir          uspješnosti
1. Izrada analize postojećeg stanja i       Odsjek za        1 godina od    Izrađena analiza postojećeg     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  potreba u implementaciji sistema        naknadnu kontrolu   dana usvajanja   stanja i potreba.
  analize rizika i planiranih kontrolnih     Odjeljenje za     Akcionog plana
  aktivnosti.                  analizu i
                         upravljanje
                         rizicima
2. Definisati potrebe za obukom i izraditi    Odjeljenje za      1 godina od    Izrađeni planovi obuka.       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  plan obuka.                  analizu i       dana usvajanja
                         upravljanje      Akcionog plana
                         rizicima
                         Sektor za carine
3. Izrada plana razvoja IT kapaciteta za     Odjeljenje za      1 godina od    Izrađen plan razvoja.        Ne zahtjeva dodatne troškove.
  potrebe analize rizika.            analizu i       dana usvajanja
                         upravljanje      Akcionog plana
                         rizicima
                         Sektor za IT.
Realizacija plana razvoja IT kapaciteta za    Sektor za IT.      2 godine od    Uspostavljanje sistema        Zahtjeva dodatne troškove.
  potrebe analize rizika.                       dana usvajanja   analize rizika
                                     Akcionog plana
4. Cilj: Uspostaviti mobilne Timove za suzbijanje krijumčarenja koji imaju ovlaštenja za postupanja (srednjoročni cilj)
                     Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Postoje Timovi za suzbijanje         Dugoročno definisati zadatke i obaveze  1. Izraditi smjernice za       UINO putem Sektora za
krijumčarenja u sklopu službe za       Timova za suzbijanje krijumčarenja.     postupanje Tima za        provođenje i poštivanje
suzbijanje krijumčarenja.                                suzbijanje krijumčarenja.     carinskih i poreskih
                                           2. Izraditi plan obuka.       zakonskih propisa.
                                           3. Obezbjediti dovoljan broj
                                             kvalifikovanih i obučenih
                                             kadrova i adekvatnu opremu.
                                           4. Realizacija plana obuka i
                                             organizovanje studijskih
                                             putovanja u cilju sticanja
                                             praktičnog iskustva.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1. Izrada smjernica za postupanje Tima za   Sektora za       1 godina od   Izrađene smjernice.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
  suzbijanje krijumčarenja.          provođenje i     dana usvajanja
                        poštivanje      Akcionog plana
                        carinskih i
                        poreskih zakonskih
                        propisa
2. Izrada plana obuke.             Sektora za       1 godina od   Izrađen plan obuke.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        provođenje i     dana usvajanja
                        poštivanje      Akcionog plana
                        carinskih i
                        poreskih zakonskih
                        propisa
                        Odsjek za obuku
3. Obezbjeđivanje dovoljnog broja       UINO putem       2 godine od   Uspješan i kvalitetan rad timova   Zahtjeva dodatne troškove.
  kvalifikovanih i obučenih kadrova i     Sektora za      dana usvajanja  za suzbijanje krijumčarenja.
  adekvatne opreme.              poslovne uskuge    Akcionog plana
                        (Odsjek za ljudske
                        resurse).
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
4. Realizacija plana obuka i        Sektora za        3 godine od   Primjena iskustava u       Zahtjeva dodatne troškove.
  organizovanje studijskih putovanja u   provođenje i       dana usvajanja  svakodnevnom radu i obučenost
  cilju sticanja praktičnog iskustva.   poštivanje carinskih i  Akcionog plana  timova.
                      poreskih zaknskih
                      propisa
                      Odsjek za obuku
5.1.3.3. Procedure


1. Cilj: Procedure na graničnim prelazima treba pojednostaviti, kako bi se posao obavljao brže i efikasnije (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Za procedure na graničnim prelazima     Jasna nadležnost u toku rada, robnog    1. Evidentirati procedure koje se   Sektor za carine u saradnji sa
donjeta su uputstva kojima se regulišu    carinjenja i kontrole roba,          provode na graničnim        ostalim organizacionim
postupanja ali nisu objedinjena u jednom   standardizovani obrasci, upute i       prelazima.             jedinicama UINO.
priručniku. Procedure na granici se     postupanja regulisani su u priručnicima,  2. Analizirati stanje i predložiti
evidentiraju u više informacionih programa  u kojima je opisan jasan postupak za     mjere za pojednostavljenje
što usložnjava postupanje na granici.    svaku vrstu procedure.            postupanja.
                                            3. Uvesti primjenu ATA
                                              karneta.
                                            4. Primjenjivati propisane
                                              carinske mjere u vezi sa
                                              robom kojom se povrijeđuju
                                              prava intelektualnog
                                              vlasništva.
                                            5. Uspostaviti sistem analize
                                              rizika na graničnim
                                              prelazima.
                                            6. Izraditi priručnik za
                                              postupanje na graničnim
                                              prelazima.
                                            7. Izvršiti pripreme za pristup
                                              Konvenciji o zajedničkom
                                              provoznom postupku NCTS.
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1. Evidentirati procedure koje se        Sektor za carine.   1 godina od   Kompletan pregled procedura    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  provode na graničnim prelazima.                  dana usvajanja  koje se provode na pojedinim
   snimiti stanje na svim graničnim                 Akcionog plana  graničnim prelazima.
   prelazima.
   sačiniti pregled svih postupanja.
2. Analizirati stanje i predložiti mjere za   Sektor za carine u   1 godina od    Urađena kompletna analiza    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  pojednostavljenje postupanja.        saradnji sa ostalim  dana usvajanja   provođenja carinskih
   analizirati stanje uzimajući u obzir    Sektorima UINO.    Akcionog plana   procedura na graničnim
   specifičnosti graničnog prelaza                           prelazima.
   (geografski položaj, kategorija,                          Prijedlozi za
   obim protoka roba i ljudi i sl.).                          pojednostavljenje procedura
   predložiti pojednostavljena                             uključili najbolju praksu EU.
   postupanja u pogledu smanjenja
   broja dokumenata (ured bez
   papirologije) na temelju najbolje
   EU prakse.
   predložiti pojednostavljenja u
   pogledu mjera carinskog nadzora,
   imajući u vidu vrstu robe, analizu
   rizika, tehnike selektiviteta.
3. Uvesti u primjenu ATA karnet u cilju     Sektor za carine    1 godina od   Primjena ATA karneta.       Zahtjeva dodatne troškove.
  pojednostavljenja procedura         Sektor za       dana usvajanja
  privremenog uvoza ali i provoza.       informacione     Akcionog plana.
   obezbijediti informatičku podršku     tehnologije u
   izvršiti obuku carinskih službenika    saradnji sa ostalim
   i privrednih subjekata.          Sektorima UINO i
                        Spoljnotrgovinskom
                        komorom BiH.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
4. Izraditi odgovarajuće akte o       Sektor za carine u   Kontinuirano    Donijete potrebne odluke o   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  postupanju kojima se uređuje       saradnji sa ostalim            carinskom postupanju u vezi
  područje carinskog postupanja u vezi   Sektorima UINO.              zaštite intelektualnog
  s robom za koju postoji osnovana                          vlasništva.
  sumnja da povređuje određena prava                         U primjeni su carinske mjere
  intelektualnog vlasništva.                             koje su propisane.
   izraditi potrebne Odluke o
    carinskim mjerama za zaštitu
    određenih prava i to posebno za
    svaki materijalni zakon koji
    reguliše ovu oblast.
   izvršiti obuku carinskih službenika
    i privrednih subjekata.
   uvesti u primjenu propisane
    carinske mjere.
5. Uspostaviti sistem analize rizika na   Sektor za carine    2 godine od   Obezbjeđeno olakšanje i      Zahtjeva dodatne troškove.
  graničnim prelazima.           Sektor za IT.     dana usvajanja  ubrzanje protoka roba,
   obezbijediti informatičku                   Akcionog plana.  povećanje efikasnosti carinskih
    podršku.                                   kontrola, povećana sigurnost u
                                           spoljnotrgovinskom prometu.

6. Izvršiti pripreme za pristup BiH   Sektor za          2 godine od   Završene pripreme za        Zahtjeva dodatne troškove.
  Konvenciji o zajedničkom       Informacione        dana usvajanja  pristupanje Bih Konvenciji
  provoznom postupku - NCTS iz 1987.  Tehnologije        Akcionog plana.  o zajedničkom provoznom
  godine.               Sektor za carine u              postupku - NCTS iz.1987.
   pristupiti pripremama i izradi   saradnji sa ostalim             godine i za primjenu NCTS-a.
   potrebne informatičke podrške.  Sektorima UINO.
   preduzeti i sve druge neophodne
   aktivnosti i radnje, kako bi se
   provođenje postupka provoza
   uskladilo sa postupkom provoza
   koji se provodi u zemljama EU i
   zemljama u okruženju.
2. Cilj: Osigurati uslove za carinjenje robe na graničnim prelazima (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
        Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Na određenim graničnim prelazima provodi    Carinskim službenicima su dostupne sve    1. Snimanje i analiza stanja na   Sektor za carine u saradnji sa
se postupak carinjenja određenih roba radi   informacije vezano za promjene          svim graničnim prelazima i    ostalim organizacionim
stavljanja u slobodan promet          carinskih propisa, carinske tarife, poreske   prijedlog mjera za ostvarenje   jedinicama UINO.
(podrazumijeva se komercijalna roba).     tarife i sl.                   cilja.
                        Carinski službenici su dobro obučeni da    2. Uvođenje u primjenu
                        koriste informacije. U potpunosti je       pojednostvaljenih uvoznih i
                        uspostavljen sistem komunikacija i        provoznih carinskih
                        potrebna infrastruktura.             postupaka.
                        Postoji potreba da se omogući carinjenje   3. Studijsko putovanje u
                        robe 24 sata na graničnim prelazima prve     države članice EU.
                        kategorije.
                                      Vremenski     Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                     Troškovi
                                       okvir          uspješnosti
1. Snimanje i analiza stanja na svim       Sektor za Carine u    2 godine od     Pregled stanja i mogućnosti    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  graničnim prelazima i prijedlog mjera     saradnji sa ostalim   dana usvajanja     za provođenje postupka
  za ostvarenje cilja.             Sektorima UINO.     Akcionog plana.    carinjenja robe na graničnim
   sagledavanje realnih mogućnosti i                             prelazima.
   potreba za carinjenjem robe na                              Usvajanje prijedloga i
   konkretnom graničnom prelazu.                               pristupanje realizaciji.
   konkretni prijedlozi u pogledu                              Provođenje postupka
   graničnog prelaza i potreba.                               carinjenja na graničnim
                                                prelazima I kategorije.
2. Uvođenje u primjenu pojednostavljenih     Sektor za carine     3 godine od    Uvedeni pojednostavljeni       Zahtjeva dodatne troškove.
  carinskih postupanja u uvoznim        Sektor za IT.      dana usvajanja   carinski postupci u uvoznim
  postupcima i u postupku provoza.                   Akcionog plana.   postupcima i u provoznom
   obezbjediti adekvatnu informatičku                           postupku u skladu sa
   podršku.                                        smjernicama odnosno dobrom
                                               praksom u EU.
                                 Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                  okvir         uspješnosti
Studijsko putovanje u jednu od zemalja   Sektor za Carine    3 godine od    Izvještaj o studijskom     Zahtjeva dodatne troškove.
  EU koja postupak carinjenja robe    Odsjek za obuku.   dana usvajanja   putovanju i konkretni
  obavlja na graničnim prelazima                Akcionog plana   primjeri viđeni tokom
snimiti provođenje postupka carinjenja                       studijskih posjeta.
  na graničnim prelazima.                             Službenici upoznati sa
evidentirati prednosti i nedostatke.                        dobrom praksom EU.
3. Cilj: Izraditi planove za postupanja u izvanrednim situacijama (kratkoročni cilj)
                       Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Planovi za postupanje u vanrednim i       Postoje planovi za postupanja u vanredim  1. Sačiniti pregled izvanrednih   - UINO.
kriznim situacijama nisu urađeni.        i kriznim situacijama na graničnim      situacija.
                         prelazima.                 2. Na temelju prepoznatih
                                                izvanrednih situacija, izraditi
                                                planove za postupanje,
                                                uključujući interne upute.
                                              3. Redovno ažuriranje planova
                                                za postupanje u izvanrednim
                                                situacijama.
                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir          uspješnosti
1. Sačiniti pregled vanrednih situacija sa     Sektor za poslovne   1 godina od   Sačinjen pregled svih         Ne zahtjeva dodatne troškove.
  pojedinačnim opisom.              usluge u saradnji sa  dana usvajanja  izvanrednih situacija i opisana
                          ostalim Sektorima i  Akcionog plana  svaka o njih.
                          odjeljenjima
                          UINO.
2. Na temelju prepoznatih i evidentiranih     Sektor za poslovne   1 godina od    Izrađeni planovi za         Ne zahtjeva dodatne troškove.
  izvanrednih situacija, izraditi planove za   usluge usluge u    dana usvajanja   postupanja i interna uputstva.
  postupanje, uključujući interna uputstva.    saradnji sa ostalim  Akcionog plana   Upoznati svi zaposleni.
                          Sektorima i
                          odjeljenjima
                          UINO.
3. Redovno ažurirati planove za          Sektor za poslovne   Kontinuirano    Redovno ažurirani planovi.     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  postupanja.                   usluge.                  Zaposleni su u svakom
                                               trenutku upoznati sa
                                               promjenama.
5.1.3.4 Ljudski resursi i obuka

1. Cilj: Obezbjediti potrebne ljudske resurse i obuku za zaposlene u UINO (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Postoji organizaciona jedinica za obuku-    Kontinuirana i planska obuka je jedan od  1. Usvojiti strategiju obuke i   - UINO.
Odsjek za obuku, pripremljen je nacrt     uslova za uspješno obavljanje radnih     razvoja i obezbjeđenja
Strategija obuke, sačinjen je program     zadataka izvršilaca.             potrebnih ljudskih
osnovne obuke.                                        potencijala.
                                             2. Zaposlenima osigurati
                                               dostupnost svim
                                               informacijama vezano za
                                               njihove zadatke i obaveze
                                               definisane sistematizacijom i
                                               razviti sistem unapređenja
                                               zaposlenih, uključujući
                                               opsežnu i stalnu obuku.
                                             3. Preduzeti aktivnosti na
                                               dosljednoj primjeni Kodeksa
                                               ponašanja zaposlenih.
                                             4. Sačiniti plan i program
                                               obuke.
                                             5. Odabrati grupu
                                               kvalifikovanih internih
                                               predavača.
                                             6. Provođenje planiranih obuka.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Usvojiti strategiju obuke i razvoja i     Menadžment       1 godina od   Usvojena Strategija obuke i     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  obezbjeđenja potrebnih ljudskih        UINO.         dana usvajanja  razvoja ljudskih potencijala.
  potencijala.                             Akcionog plana
2. Zaposlenima osigurati dostupnost svim     Sektor za poslovne   Kontinuirano   Raspolaganje potpunim        Ne zahtjeva dodatne troškove.
  informacijama vezano za njihove        usluge.                 informacijama.
  zadatke i obaveze definisane
  sistematizacijom i razviti sistem
  unapređenja zaposlenih, uključujući
  opsežnu i stalnu obuku.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
3. Preduzimanje aktivnosti na dosljednoj   Zaposleni.       Kontinuirano  Ponašanje u skladu s Kodeksom.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  primjeni Kodeksa ponašanja zaposlenih.
4. Izrada plan i programa obuka.       Odsjek za obuke uz  Na godišnjem   Izrađeni planovi.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
                       konsultaciju sa      nivou
                       sektorima i
                       odjeljenjima
                       UINO.
5. Odabrati grupu kvalifikovanih internih   Sektor za poslovne   1 godina od   Izbor kvalifikovanih internih   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  predavača.                 usluge-Odsjek za   dana usvajanja  predavača.
                       obuku u saradnji sa  Akcionog plana
                       menadžmentom
                       UINO.
6. Provođenje planiranih obuka.        Odsjek za obuku.    Kontinuirano  Obučen stručni kadar.       Zahtjeva dodatne troškove.
5.1.2.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1. Cilj: Obezbjediti efikasnu i brzu razmjenu informacija između organizacionih jedinica UINO (kratkoročni cilj)
                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Informacije se dobijaju i razmjenjuju. Web  Potreba da svi propisi iz oblasti      1. Analiza sadašnjeg načina     UINO - Sektor za
stranica Uprave pruža zaiteresovanim     indirektnog oporezivanja budu dostupni     razmjene informacija i      informacione tehnologije.
važne informacije i korisna uputstva za   svim carinskim službenicima.          preporuke za poboljšanje.
postupanje.                 Informacioni sistem treba da omogući    2. Razvoj sistema brze razmjene
                       dostupnost carinskim službenicima svih     informacija, definisanje
                       važećih propisa na svim carinskim       odgovornosti prikupljanja i
                       lokacijama.                  slanja informacija, kao i
                       Uspostaviti pravila razmjene informacija,   sredstava za razmjenu
                       te obezbijediti da putem interneta       informacija.
                       zaposleni imaju sve potrebne informacije.  3. Sačinjavanje detaljnih uputa
                                              o upravljanju informacijama.
                                             4. Obuke za predavače o
                                              sistemu upravljanja
                                              informacijama.
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                     okvir          uspješnosti
1. Analiza sadašnjeg načina razmjene      Sektor za IT.      1 godina od    Analiza sadašnjeg stanja sa     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  informacija i preporuke za poboljšanje               dana usvajanja   preporukama za poboljšanje.
  uzimajući u obzir razvoj razmjene                 Akcionog plana    Kreiran je dokument analiza
  informacija u EU.                                    sadašnjeg stanja i usvojen od
                                              strane pomoćnika direktora
                                              za IT.
                                              Kreiran je dokument
                                              preporuke za poboljšanje i
                                              usvojen od strane pomoćnika
                                              direktora za IT.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
2. Razviti sistem brze razmjene        Sektor za IT.     2 godine od   Prijedlog za kvalitetno      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  informacija i preporuke za poboljšanje              dana usvajanja  upravljanje informacijama.
  u pogledu odgovornosti prikupljanja i              Akcionog plana.   Kreiran je dokument
  slanja informacija.                                 „Specifikacija zahtjeva za
                                            softver“ i usvojen od strane
                                            pomoćnika direktora za IT.
                                            Kreiran je dokument
                                            „Preporuke o prikupljanju i
                                            slanju informacija“ i usvojen
                                            od strane Direktora kao
                                            pravilnik.
                                            Razvijen je sistem brze
                                            razmjene informacija i
                                            potpisan je tehnički prijem
                                            sistema od strane predstavnika
                                            korisničkih grupa.
3. Sačinjavanje i objava detaljnih uputa o   Sektor za IT.     2 godine od   Upute za upravljanje        Ne zahtjeva dodatne troškove.
  upravljanju informacijama.                    dana usvajanja  informacijama su objavljene.
                                  Akcionog plana.   Dokument detaljne upute o
                                            upravljanju informacijama je
                                            usvojen od strane Direktora
                                            kao instrukcija.
4. Obuka za predavače o sistemu        Sektor za IT.     2 godine od   Obučeni predavači.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
  upravljanja informacijama.                    dana usvajanja
                                  Akcionog plana.
5. Analiza sadašnjeg načina razmjene      Sektor za IT.     1 godina od   Analiza sadašnjeg stanja sa    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  informacija i preporuke za poboljšanje              dana usvajanja  preporukama za poboljšanje.
  uzimajući u obzir razvoj razmjene                Akcionog plana.   Kreiran je dokument analiza
  informacija u EU.                                  sadašnjeg stanja i usvojen od
                                            strane pomoćnika direktora za
                                            IT.
                                            Kreiran je dokument
                                            preporuke za poboljšanje i
                                            usvojen od strane pomoćnika
                                            direktora za IT.
2. Cilj: Učesnicima u carinskom postupku osigurati pristup vezan za carinske postupke i bolju saradnju sa medijima (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Na Web stranici Uprave se objavljuju sve    Postavljeni su posebni web sajtovi na     1. Obaviti razgovore sa glavnim   Sektor za IT
važne informacije.               internetu s informacijama u vezi s        zainteresovanim sudionicima,   Grupa za komunikaciju.
Svim zainteresovanim medijma se         carinskim postupcima.               kako bi se definisale dodatne
obezbjeđuju traženi podaci iz djelokruga    Putem interneta na web stranici UINO su      potrebe za informacijama
rada UINO u skladu sa važećim propisima.    dostupne informacijske i važna uputstva      vezanim za carinske
                        za korisnike (putnici i vozno osoblje itd.).   procedure.
                                                2. Definisati način saradnje s
                                                 medijima.
                                       Vremenski     Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                     Troškovi
                                        okvir          uspješnosti
1. Obaviti konsultacije sa zainteresovanim    Sektor za IT       Kontinuirano    Postizanje sporazuma sa       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  radi definisanja mjera za poboljšanje     Sektor za carine               zainteresovanim učesnicima o
  provođenja carinskih procedura.        Grupa za                   mjerama koje treba preduzeti da
                         komunikacije.                bi se poboljšala komunikacija u
                                                carinskim postupcima.

2. Definisati način saradnje sa medijima.     Grupa za         1 godina od     Upute su dostavljene osobama     Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         komunikacije.      dana usvajanja    ovlaštenim za saradnju s
                                     Akcionog plana    medijima.
                                                 Kreiran je dokument „Načini
                                                 saradnje sa medijima“ i
                                                 usvojen od strane Direktora
                                                 UINO.
3. Cilj: Uspostaviti IT sisteme po uzoru sa EU sistemima tako podržavajući saradnju unutar službe i obavljanje carinskih zadataka (dugoročni
  cilj)
                      Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
IT sistemi nisu u potpunosti usklađeni sa    Adekvatni IT sistem treba biti       1. Utvrditi postojeće potrebe i    UINO putem Sektora za IT.
EU standardima.                 uspostavljen da podrži saradnju unutar    tehničke zahtjeve u odnosu
                        službe, međuagencijsku i međunarodnu     na poboljšanja IT sistema u
                        suradnju, kao i obavljanje carinskih     skladu sa EU standardima.
                        zadataka.                 2. Nabavka potrebne IT opreme
                                               i aplikacija.
                                              3. Obuka službenika u pogledu
                                               sistemskih poboljšanja.


                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost            Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Utvrditi postojeće potrebe i tehničke     Sektor za IT.     1godina od dana  Poboljšan IT sistem, kao i       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  zahtjeve u odnosu na poboljšanja IT                   usvajanja   tehničke potrebe za poboljšanje
  sistema u skladu sa EU standardima.                  Akcionog plana.  su prepoznate.
2. Nabavka potrebne IT opreme i            UINO putem      3 godine od   Nabavljena potrebna oprema i      Zahtjeva dodatne troškove.
  aplikacija.                    Sektora za     dana usvajanja  ista se koristi.
                           poslovne usluge.  Akcionog plana.   Izvještaj o nabavci opreme u
                                                skladu sa dokumentom
                                                „Postojeće potrebe i zahtjevi“
                                                je usvojen uz uslov da je
                                                nabavljena sva oprema kako
                                                je navedeno u pomenutom
                                                dokumentu.
5.1.3.6. Infrastruktura i oprema

1. Cilj: Obezbjediti potrebnu infrastrukturu i opremu na graničnim prelazima (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Granični prelazi nemaju svu potrebnu      Opremljenost graničnih prelaza izvršiti u  1. Utvrditi neophodne potrebe    UINO putem Sektora za
infrastrukturu i opremu koja omogućava     skladu sa Pravilnikom.             za infrastrukturom i       poslovne usluge.
efikasnije izvršavanje poslova i zadataka u                          opremom.
skladu sa zahtjevima i dobrom praksom                            2. Sačiniti plan nabavke
EU.                                              infrastrukture i opreme.
                                              3. Izgraditi, modernizovati i
                                                dodatno opremiti granične
                                                prelaze.
                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir          uspješnosti
1. Utvrditi neophodne potrebe za         Sektor za poslovne   1 godina od    Sačinjen je izvještaj o       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  infrastrukturom i opremom.           usluge.        dana usvajanja   postojećem stanju i potrebama
                                     Akcionog plana.  za svaku vrstu i kategoriju
                                              graničnog prelaza.
2. Sačiniti plan nabavke infrastrukture i     Sektor za poslovne   2 godine od    Izrađen je plan nabavke.      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  opreme.                    usluge.        dana usvajanja
                                     Akcionog plana.
3. Realizacija plana nabavke infrastrukture    Sektor za poslovne   2 godine od    Izvršena je nabavka nedostajuće   Zahtjeva dodatne troškove.
  i opreme.                   usluge.        dana usvajanja   opreme i izvršena je zamjena
                                     Akcionog plana.  dotrajale.
5.1.4. KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO


5.1.4.1. Pravni i regulatorni okvir

  1. Cilj:  Propisi o veterinarskoj graničnoj inspekciji relevantni za saradnju unutar službe, usklađeni su sa EU zakonima (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
        Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
 Zakonodavni okvir nije u potpunosti u     Osnovne Direktive Vijeća 97/78/EZ i    1. Uporediti zakonodavstvo BiH  Kancelarija za veterinarstvo
 skladu sa zakonodavstvom EU za sektor     91/496/EZ koje predstavljaju          koje se odnosi na GVI sa     BiH.
 granične veterinarske inspekcije (GVI).    zakonodavni okvir i najbolje prakse za     zakonodavstvom EU i        Odjelenje granične
 Izrađen je zakonodavni okvir koji je     režim rada Granične veterinarske        utvrditi razlike.         veterinarske inspekcije.
 djelomično usklađen sa zakonodavstvom     inspekcije i podjelu odgovornosti u EU.  2.  Izraditi, usvojiti i u praksi   Služba za opšte, pravne i
 EU.                                             provesti tako usklađeno      financijske poslove.
 U toku su takođe i aktivnosti                                zakonodavstvo.          Strani ekspertni timovi.
 obezbjeđivanja standardiziranih kapaciteta
 za funkcionisanje GVIP .
                                             3.  Kontinuirano pratiti
                                               promjene u EU
 Međutim, neće biti moguće u potpunosti
                                               zakonodavstvu kao i
 primjenjivati zakonodavstvo, sve dok ne
                                               primjenu i kontrolu domaćeg
 budu dostupni primjereni kapaciteti na GP i
                                               zakonodavstva.
 mjesta za skladištenje robe.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
 Uporediti zakonodavstvo BiH sa         Kancelarija za     1 godine od   Sistematizirana prevedena       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  zakonodavstvom EU koje se odnosi na     veterinarstvo sa    dana usvajanja  relevantna EU legislativa,
  GVI i utvrditi razlike.           svim raspoloživim   Akcionog plana  uočene razlike i predložen plan
                         resursima.               za usklađivanje domaćeg sa EU
                                             zakonodavstvom.
 Izraditi, usvojiti i provesti donešeno     Kancelarija za     2 godine od   Izrađeno zakonodavstvo GVI       Ne zahtjeva dodatne troškove.
   zakonodavstvo koje se odnosi na GVI.    veterinarstvo sa    dana usvajanja  koje je usklađeno sa EU
                         svim raspoloživim   Akcionog plana  zakonodavstvom. Usvojeno je u
                         resursima.               nadležnim institucijama BiH sa
                                             potpunom implementacijom
                                             pristupanjem BiH u EU.
                                Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
     Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                 okvir         uspješnosti
Kontinuirano praćenje promjena     Kancelarija za     Kontinuirano  GVI u svom radu primjenjuje    Ne zahtjeva dodatne troškove.
 EU zakonodavstva kao i primjene i   veterinarstvo sa svim         najbolje prakse proizašle iz BiH
 kontrole domaćeg zakonodavstva.    raspoloživim              i EU zakonodavstva.
                    resursima.
5.1.4.2. Rukovođenje i organizacija

1. Cilj: Granična veterinarska inspekcija ustrojena je tako da ispunjava zahtjeve EU (kratkoročni cilj)
                      Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Organizaciju Granične veterinarske        Dobra praksa u BiH i jasan organigram    1. Izraditi jasne organigrame,    Kancelarija za veterinarstvo.
inspekcije treba da prati i organizacija nižih  linije rukovođenja, protoka informacija te   linije rukovođenja i        Federalna uprava za
nivoa unutrašnjih inspekcija. U skladu sa    vertikalne i horizontalne uvezanosti svih    organizacije službi kako na    inspekcijske poslove.
tim evidentan je nedostatak:           nivoa.                     centralnom tako i na        Republička uprava za
 Jasnog organigrama, protoka                                  lokalnom nivou.          inspekcijske poslove
  informacija te vertikalne i horizontalne                          2. Izrada Priručnika za        Republike Srpske.
  uvezanosti svih nivoa odgovornosti.                              rukovođenje službom i       Vlada Brčko Distrikta.
 Neizgrađenost standardizovanih                                 Priručnika za rukovođenje
  kapaciteta za graničnu veterinarsku                              GVIP-om.
  inspekciju.                                        3. Izraditi planove redukcije i
                                                 preustroja GVI službe za
                                                 period do ulaska susjednih
                                                 zemalja u EU.
                                               4. Izraditi planove za preustroj
                                                 GVI službe u skladu sa EU
                                                 zahtjevima.
                                               5. Izraditi plan kontrole rada
                                                 granične veterinarske
                                                 inspekcije.

                                       Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                     Troškovi
                                        okvir         uspješnosti
1. Izraditi jasne organigrame, linije       KZV sa svim        1 godina od   Uspostavljen jasan organigram     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  rukovođenja i organizacije službi na      raspoloživim         dana     rukovođenja i organizacije
  centralnom, središnjem i lokalnom        resursima.         usvajanja    veterinarske službe u BiH.
  nivou.                                   Akcionog
                                        plana
2. Izrada Priručnika za rukovođenje        KZV sa svim        1 godina od   Izrađeni Priručnici i u praksi je   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  službom i Priručnika za rukovođenje       raspoloživim         dana     vidljiva primjena istih.
  GVIP-om.                    resursima.         usvajanja
                                       Akcionog
                                        plana
                                  Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                   okvir         uspješnosti
3. Izraditi planove redukcije i preustroja   KZV sa svim      Do ulaska   Izrađeni planovi.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
  GVI službe za period do ulaska       raspoloživim      susjednih
  susjednih zemalja u EU.           resursima.      zemalja u EU

Izraditi planove za preustroj GVI službe u   KZV sa svim     2 godine od   Reformisana GVI služba u     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  skladu sa EU zahtjevima.          raspoloživim    dana usvajanja  skladu sa EU zahtjevima.
                        resursima.     Akcionog plana
Izraditi plan kontrole rada granične      KZV sa svim     1 godina od   Urađeni planovi monitoringa.   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  veterinarske inspekcije.          raspoloživim    dana usvajanja
                        resursima.     Akcionog plana
5.1.4.3. Procedure

1. Cilj: Procedure Granične veterinarske inspekcije u odnosu na saradnju unutar službe provode se u skladu sa relevantnim EU
zakonodavstvom (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Procedure nisu u potpunosti u skladu sa    Primjena standardizovanih formi koje su  1. Sistematizacija EU procedura   Kancelarija za veterinarstvo
domaćom i EU legislativom.           u skladu sa EU zakonodavstvom.        i izrada plana za izmjenu i   BiH.
Nedostatak propisa o provođenju                               dopunu SOP-a u skladu sa
standardizovanih operativnih procedura                           EU procedurama.
(SOP).                                          2. Izrada propisa o provođenju
                                              SOP-a.
                                             3. Izraditi planove za
                                              provođenje analiza rizika na
                                              GVIP-u.
                                             4. Izrada planova za vanredne
                                              situacije i način njihovog
                                              provođenja.
                                             5. Donošenje propisa o načinu
                                              uzimanja i slanja uzoraka na
                                              laboratorijske pretrage.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Sistematizacija EU procedura i izrada     KZV sa svim       2 godine od  Izrađen SOP.            Ne zahtjeva dodatne troškove.
  plana za izmjenu i dopunu SOP-a u       raspoloživim        dana
  skladu sa EU procedurama.           resursima.        usvajanja
                                      Akcionog
                                       plana
2. Izrada propisa o provođenju SOP-a.      KZV sa svim       2 godine od  Praćenje primjene SOP-a.      Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         raspoloživim        dana
                         resursima.        usvajanja
                                      Akcionog
                                       plana
                                  Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                   okvir         uspješnosti
3. Izraditi planove za provođenje       KZV sa svim     2 godine od   Analiza rizika se provodi.    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  analiza rizika na GVIP-u.         raspoloživim    dana usvajanja
                       resursima.     Akcionog plana
4. Izrada planova za vanredne         KZV sa svim     2 godine od   Izrađeni planovi za vanredne   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  situacije i način njihovog provođenja.   raspoloživim    dana usvajanja  situacije.
                       resursima.     Akcionog plana
‘5. Donošenje propisa o načinu uzimanja i   KZV sa svim     1 godina od   Izrađene procedure uzimanja i   Ne zahtjeva dodatne troškove.
   slanja uzoraka na laboratorijske     raspoloživim    dana usvajanja  postupanja sa uzorcima.
   pretrage.                resursima.     Akcionog plana
5.1.4.4. Ljudski resursi i obuka

1.  Cilj: Uspostava adekvatnog broja osoblja, koje omogućuje ispravno provođenje kontrola na graničnim veterinarskim inspekcijski m prelazima
   i njihova obuka (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                      Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
        Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                              jedinice
Trenutno postoji 10 graničnih veterinarsko  Dobra praksa se temelji na pozitivnim  1. Revidirati postojeće stanje   Kancelarija za veterinarstvo
inspekcijskih prelaza sa 21 graničnim     iskustvima na standardizovanim GVIP-    ljudskih resursa i planirati   BiH.
veterinarskim inspektorom.          ovima u EU.                preraspodjelu postojećeg
Postoji određeni nivo vršenja obuka koji   Kontinuirana obuka i provjera znanja.   kadra.
treba biti uređen i sistematičan.                           2. Izraditi plan za tehničku
                                             podršku inspektorima u
                                             procesu kontrole (tehničari,
                                             administrativci).
                                           3. Izraditi nastavne programe
                                             doedukacije GVI.
                                           4. Provjere stečenih znanja i
                                             vještina.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1. Revidirati postojeće stanje ljudskih     KZV sa svim       Do ulaska  Izvršena preraspodjela       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  resursa i planirati preraspodjelu      raspoloživim       susjednih  postojećeg kadra.
  postojećeg kadra.              resursima.        zemalja u
                                      EU.
2. Izraditi plan za tehničku podršku      KZV sa svim       2 godine od  Izrađen plan.            Ne zahtjeva dodatne troškove.
  inspektorima u procesu kontrole       raspoloživim        dana
  (tehničari, administrativci).        resursima.        usvajanja
                                     Akcionog
                                      plana
3. Izraditi nastavne programe doedukacije    KZV sa svim       1 godina od  Izrađeni nastavni programi.     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  GVI.                     raspoloživim        dana
                        resursima.        usvajanja
                                     Akcionog
                                      plana
                                 Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                  okvir         uspješnosti
4. Provjere stečenih znanja i vještina.   KZV sa svim     Kontinuirano  Uspješno savladana stečena    Ne zahtjeva dodatne troškove.
                      raspoloživim            znanja.
                      resursima.
5.1.4.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1. Cilj: Uspostava centralne baze podataka i funkcionalne mreže za razmjenu podataka između svih nivoa odgovornosti (srednjoročni cilj - visoki
prioritet)
                   Kontekst                                       Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                              jedinice
Na nivou KZV uspostavljen je informacioni  Funkcionisanje dosadašnjeg       Izrada novog informacionog     Kancelarija za veterinarstvo
sistem VIS preko koga su povezani svi    informacionog sistema se pokazalo kao  sistema kojim će se obuhvatiti   BiH.
GVIP-ovi.                  dobra osnova za unaprijeđenje istog.  sve servisne radnje i svi
Informacionim sistemom nije obuhvaćen                        relevantni subjekti.
modul za izdavanje rješenja za uvoz kao i
obavještavanje GVIP-ova o izdatim
rješenjima. Takođe, sistemom nije
uspostavljena veza sa Agencijom za
označavanje životinja i drugim
inspekcijskim tijelima.

                                    Vremenski  Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1. Izrada novog informacionog sistema     KZV sa svim       2 godine od  Efikasniji sistem kontrole i       1.500.000,00 KM.
  kojim će se obuhvatiti sve servisne    raspoloživim        dana    razmjene podataka.
  radnje i svi relevantni subjekti.     resursima.        usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
5.1.4.6. Infrastruktura i oprema

 1. Cilj:  Izgradnja i opremanje dugoročnih, kratkoročnih, srednjoročnih GVIP-ova u skladu sa standardima EU (dugoročni cilj)
                    Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Izgrađen je samo jedan objekat koji     GVIP trebaju biti klasificirani, tipizirani,  Izgradnja ostalih GVIP-ova u    Kancelarija za veterinarstvo
ispunjava sve uslove EU standarda za    izgrađeni te u skladu sa EU standardima.    skladu sa EU standardima.      BiH.
GVIP.                                                             Uprava za
Na ostalih devet GVIP-ova nisu                                                 indirektno/neizravno
obezbjeđeni svi uslovi po EU standardima.                                           oporezivanje BiH.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                      okvir          uspješnosti
1. Izgradnja ostalih GVIP-ova u skladu sa   KZV sa svim         3 godina od   Izgrađeni standardizirani GVIP-   Izgradnja jednog GVIP-a košta
  EU standardima.              raspoloživim          dana     ovi.                3.000.000 KM.
                       resursima.          usvajanja
                                      Akcionog
                                       plana
5.1.5. FITOSANITARNA INSPEKCIJA


5.1.5.1. Pravni i regulatorni okvir

   1. Cilj:  Izgradnja i opremanje dugoročnih, kratkoročnih, srednjoročnih GVIP-ova u skladu sa standardima EU (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
        Trenutno stanje           Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
U Bosni i Hercegovini Zakoni u oblasti    Potpuna primjena relevantnog     EU  1. Donijeti sve podzakonske     Uprava BiH za zaštitu zdravlja
zaštite zdravlja bilja koje primjenjuje    zakonodavstva.                 akte neophodne za        bilja
fitosanitarna inspekcija su većim dijelom                          implementaciju postojećih    Fitosanitarne inspekcije
usklađeni sa zakonskim propisima EU.                             zakona.             entiteta i Brčko distrikta BiHN
Podzakonski akti nisu izrađeni i donešeni.                        2. Usvajanje i implementacija.   Nadležna entitetska
Osnovna zakonska regulativa koju                                               ministarastva
primjenjuju fitosanitarne inspekcije u                                            Odjeljenje poljoprivrede
prekograničnom pometu je iz oblasti                                              šumarstva i vodoprivrede
zaštite bilja, fitofarmaceutskih sredstava,                                          Brčko distrikta BiH.
mineralnih đubriva, zaštite novih sorti i
sjemena i sadnog materijala.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Donijeti sve podzakonske akte        Uprava BiH za zaštitu   3 godine od  Podzakonski akti donešeni i     Zahtjeva dodatne troškove.
  neophodne za implementaciju         zdravlja bilja      dan usvajanja  objavljeni u Sl. glasniku BiH.
  postojećih zakona.              Nadležna entitetska     Akcionog
                        ministarstva         plana
                        Odjeljenje
                        poljoprivrede
                        šumarstva       i
                        vodoprivrede Brčko
                        distrikta BiH
                        uz   saradnju   sa
                        fitosanitarnim
                        inspekcijama entiteta
                        i Brčko distrikta BiH.
                                  Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                   okvir         uspješnosti
2. Usvajanje i implementacija:      Uprava BiH za       3 godine od   Podzakonski akti objavljeni i   Zahtjeva dodatne troškove.
   Proslijediti predložene nacrte.   zaštitu zdravlja bilja  dana usvajanja  stavljeni u implementaciju.
   Objavljivanje usvojenih akata.   Fitosanitarne      Akcionog plana
                     inspekcije entiteta i
                     Brčko distrikta BiH
                     Nadležna entitetska
                     ministarstva
                     Odjeljenje
                     poljoprivrede
                     šumarstva i
                     vodoprivrede Brčko
                     distrikta BiH.
5.1.5.2. Rukovođenje i organizacija

1. Cilj: Funkcionalna Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, te osigurana efikasna saradnja između Uprave i nadležnih
  inspekcijskih organa entiteta i Brčko Distrikta (krakoročni cilj)
                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
        Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je    Funkcionalan i efikasan sistem saradnje, 1.  Uspostaviti potpuno         Uprava BiH za zaštitu zdravlja
uspostavljena, njene nadležnosti su      komunikacije i nadzora u           funkcionalnu Upravu BiH za     bilja
propisane zakonima, ali još uvijek nije    prekograničnom prometu iz fitosanitarne    zaštitu zdravlja bilja u onoj    Fitosanitarne inspekcije
profunkcionisala u onoj mjeri da može     oblasti.                   mjeri da može izvršavati sve    entiteta i Brčko distrikta BiH.
izvršavati sve zadatke i poslove u skladu sa                         zadatke i poslove u skladu sa
donesenim zakonskim propisima koji su                            donesenim zakonskim
proistekli iz preuzetih međunarodnih                             propisima koji su proistekli iz
obaveza.                                           preuzetih međunarodnih
Saradnja između Uprave i nadležnih organa                          obaveza.
fitosanitarne inspekcije propisana je                          2.  Urediti saradnju i
zakonom.                                           koordinaciju Uprave BiH za
                                               zaštitu zdravlja bilja i
                                               fitosanitarne inpekcije
                                               entiteta i Brčko distrikta BiH.
                                            3.  Analiza zakonskih propisa
                                               koji regulišu saradnju i
                                               odnose unutar službe i
                                               primjena istih nakon
                                               donesenih podzakonskih
                                               akata.
                                            4.  Uspostaviti funkcionalan
                                               lokalni centar za analizu
                                               rizika.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Urediti saradnju i koordinaciju       Uprava BiH za       1 godina od    Funkcionalna Uprava BiH za     Zahtjeva dodatne troškove.
  fitosanitarne inpekcije Uprava BiH za    zaštitu zdravlja bilja  dana usvajanja   zaštitu zdravlja bilja sa
  zaštitu zdravlja bilja, i fitosanitarne   Fitosanitarne      Akcionog olana   potpuno uređenom saradnjom
  inspekcije entiteta i Brčko distrikta    inspekcije entiteta i    i dalje     i koordinacijom sa
  BiH:                    Brčko distrikta BiH.   kontinuirano    fitosanitarnom inpekcijom
   Izraditi i uskladiti sa                                entitetima i Brčko distrikata
    međunarodnim propisima i                               BiH:
    zahtjevima jedinstvene procedure                          Izrađene jedinstvene
    rada fitosanitarne inspekcije na                           procedure rada na granicama
    granicama.                                      fitosanitarne inspekcije,
   Uspostaviti redovno održavanje                             usklađene sa međunarodnim
    sastanaka rukovodstva entitetskih                          propisima i zahtjevima.
    fitosanitarnih inspektora i Brčko                          Sastanci rukovodstva
    distrikta BiH i Uprave BiH za                            entiteskih fitosanitarnih
    zaštitu zdravlja bilja.                               inspekcija i Brčko distrikta
                                              BiH se redovno održavaju sa
                                              Upravom BiH za zaštitu
                                              zdravlja bilja.
2. Analiza zakonskih propisa koji       Uprava BiH za       1 godina od   Ostvarena saradnja,          Zahtjeva dodatne troškove.
  regulišu saradnju i koordinaciju,      zaštitu zdravlja bilja  dana usvajanja  komunikacija, razmjena
  razmjenu podataka, te izraditi       Fitosanitarne      Akcionog plana  podataka između Uprave BiH za
  prijedlog potrebnih izmjena i dopuna:    inspekcije entiteta i           zaštitu zdravlja bilja, entitetskih
   Analizirati trenutno stanje i       Brčko distrikta BiH.           službi i Brčko distrikta BiH.
    definisati potrebne izmjene i
    dopune.
   Izraditi prijedlog izmjena i
    dopuna.
3. Uspostaviti funkcionalan lokalni      Uprava BiH za       2 godine od   Uspostavljen funkcionalan
  centar za analizu rizika.          zaštitu zdravlja bilja  dana usvajanja  lokalni centar za analizu rizika u
                        Fitosanitarne      Akcionog plana  skladu sa zahtjevima i dobrom     Zahtjeva dodatne troškove.
                        inspekcije entiteta i           praksom EU.
                        Brčko distrikta BiH.
5.1.5.3. Procedure

  1. Cilj: Uspostavljene jedinstvene procedure postupanja u kontroli prekograničnog prometa na području BiH, usklađene sa Evropskim
  standardima, te donijeti priručnik za postupanje fitosanitarnih inspektora (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Procedure koje se provode u kontroli roba  Procedure i postupci pri obavljanju     1. Analizirati postojeće       Uprava BiH za zaštitu zdravlja
u prekograničnom prometu nisu        fitosanitarnog nadzora na graničnim      zakonske propise koji       bilja
jedinstvene na cijelom području BiH, niti  prelazima su precizirani.           regulišu procedure na granici.   Fitosanitarne inspekcije
su usklađene sa Evropskim standardima.                         2. Izraditi izmjene i dopune     entiteta i Brčko distrikta BiH.
Ne postoje priručnici za fitosanitarne                           zakonskih propisa i
inspektore kojima bi se propisale                             podzakonskih akata kako bi
jedinstvene procedure i postupci.                             se uskladile i pojednostavile
                                              procedure u skladu sa
                                              najboljom praksom zemalja
                                              EU.
                                            3. Izraditi priručnik postupanja
                                              fotosanitarnih inspektora
                                              prekogranicnom prometu
                                              (ISPM).
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Analizirati postojeće zakonske propise  Uprava BiH za zaštitu     1 godina od   Uspostavljene  jedinstvene    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  koji regulišu procedure na granici:   zdravlja bilja u saradnji  usvajanja AP.   procedure na nivou BiH.
   Izvršiti analizu trenutnog stanja u  sa entiteskim                 Izvršena analiza postojećih
   pogledu procedura na granicama.    inspektoratima i Brcko            postupaka i procedura na
                      distriktom BiH.                granici,  te  predložene
                                             potrebne izmjene i dopune
                                             radi usklađivanja sa EU
                                             standardima.
                                             Izvještaj     entitetskih
                                             inspekcija i Brčko distrikta
                                             BiH o trenutnom stanju.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
2. Izraditi izmjene i dopune zakonskih   Uprava BiH za       1 godina od    Urađene izmjene i dopune      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  propisa i podzakonskih akata kako bi   zaštitu zdravlja bilja  dan usvajanja   zakonskih propisa i
  se uskladile i pojednostavile      u saradnji sa      Akciong plana   podzakonskih akata i
  procedure u skladu sa najboljom     entiteskim                 usklađene sa najboljom
  praksom zemalja EU:           inspektoratima i              praksom zemalja EU:
   Uraditi prijedlog izmjena i dopuna   Brcko distriktom              Urađen prijedlog izmjena i
    zakonskih propisa koji regulišu   BiH.                    dopuna.
    procedure na granicama.                             Prijedlog usvojen i
   Prijedlog dostaviti VM BiH na                           implementiran.
    usvajanje.
3. Izraditi priručnike za postupanje u   Uprava BiH za       1 godina od    Izrađen i usvojen priručnik za   Zahtjeva dodatne troškove.
  oblasti prekograničnog nadzora roba   zaštitu zdravlja bilja  dana usvajanja   postupanje   inspektora   u
  iz fitosanitarne oblasti:        u saradnji sa      Akcionog plana   prekograničnom nadzoru roba
   Izraditi plan pilot projekta za    entiteskim                 iz fitosanitarne oblasti:
    primjenu priručnika.         inspektoratima i              Određen pilot granični prelaz
   Odrediti granični prelaz za pilot   Brcko distriktom              kod kojeg će se u periodu od
    projekat.              BiH.                    mjesec dana primjenjivati
                                            usvojene      jedinstvene
                                            procedure iz priručnika.
                                            Ugrađene izmjene i dopune
                                            koje su rezultat pilot projekta.
5.1.5.4. Ljudski resursi i obuka

  1.  Cilj : Realizovan sačinjeni plan i program obuke službenika koji obavljaju nadzor u prekograničnom prometu roba iz fitosanitarne oblasti,
    (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
        Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                              jedinice
Nema redovne programske obuke u BiH za     Provođenje obuke obavlja se redovno.   Sačiniti plan i program obuke i   Uprava BiH za zaštitu zdravlja
fitosanitarne inspektore.            Planiranje potrebnih ljudskih resursa  obezbjediti realizaciju.      bilja, fitosanitarne inspekcije
                        prilagođava se različitim situacijama                    entiteta i Brčko distrikta BiH.
                        (frekvencija protoka roba).

                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                       okvir        uspješnosti
1. Sačiniti plan i program obuke koju       Uprava BiH za      3 godine od  Sačinjen plan i sadržaj obuke i   Zahtjeva dodatne troškove.
  trebaju proći svi fitosanitarni inspektori   zaštitu zdravlja bilja   dana    održana zajednička obuka
  u prekograničnom prometu:           Fitosanitarne       usvajanja  fitosanitarnih inspektora sa
   Odrediti oblasti koje treba obraditi.    inspekcije entiteta i   Akcionog   cijelog područja BiH.
   Definirati predavače.            Brčko distrikta BiH.    plana       Jasno definisane oblasti
   Raspored provedbe obuke.                                   iz kojih je potrebna
   Obezbjeđenje lokacija za edukaciju.                              obuka.
   Realizovati obuke.                                     Definisani predavači.
                                                Napravljen raspored
                                                  provedbe   obuke.
                                                Određene lokacije.
                                                Obuke realizovane.
5.1.5.5. Komunikacija i informacione tehnologije

  1.  Cilj:  Obezbijeđena odgovarajuća komunikacija, koordinacija i razmjena informacija unutar službe (srednjorocni cilj)
                       Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
        Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
U Bosni i Hercegovini komunikacija i       Komunikacija bi trebala biti glavni    1. Obezbijediti     potrebnu   Uprava BiH za zaštitu zdravlja
koordinacija unutar fitosanitarne službe     prioritet. Razmjena informacija unutar    opremu koja omogućava brz i    bilja
postoji, ali je ona nedovoljna i zasniva se    službe je od ključnog značaja kao i     kvalitetan prenos informacija   fitosanitarne inspekcije entiteta
samo na ličnim kontaktima inspektora.       mehanizam rješavanja trenutnih        elektronskim putem.        i Brčko distrikta BiH.
                         problema.                 2. Izrada softvera za bazu
                                                podataka.
                                              3. Unutar Uprave BiH za zaštitu
                                                zdravlja bilja uspostaviti
                                                odgovarajući centar zadužen
                                                za prikupljanje i razmjenu
                                                informacija, kao i centralnu
                                                bazu podataka.
                                       Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost            Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                        okvir        uspješnosti
1. Obezbijediti potrebnu opremu koja        Uprava BiH za       2 godine od   Uspostavljen brz i kvalitetan    Zahtjeva dodatne troškove.
  omogućava brz i kvalitetan prenos        zaštitu zdravlja bilja    dana      elektronski prenos
  informacija elektronskim putem.         Fitosanitarne       usvajanja    informacija.
   Analizirati postojeće stanje i         inspekcije entiteta i   Akcionog    Izvještaj o postojećem stanju
   predložiti nabavku opreme.          Brčko distrikta BiH.     plana     urađen.
   Instalirati nabavljenu opremu.                              Oprema obezbjeđena i
                                                instalirana.
2. Izraditi softver za bazu podataka.        Uprava BiH za      2 godine od  Instaliran softver.          Zahtjeva dodatne troškove.
   Uraditi projektni zadatak za softver.      zaštitu zdravlja bilja   dana       Urađen projektni zadatak
   Pripremiti tendersku dokumentaciju       Fitosanitarne       usvajanja      za bazu podataka na
   i sprovesti tender.              inspekcije entiteta i   Akcionog       osnovu zakonske
   Instaliranje softvera u Upravi i        Brčko distrikta BiH.    plana       regulative.
   entiteskim inspektoratima i u Brčko                             Softver instliran u Upravi
   distriktu BiH.                                        i entiteskim
                                                  inspektoratima i u Brčko
                                                  distriktu BiH.
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
3. Unutar Uprave BiH za zaštitu zdravlja   Uprava BiH za       2 godine od   Uspostavljen centar za      Zahtjeva dodatne troškove.
  bilja uspostaviti odgovarajući centar   zaštitu zdravlja bilja.  dana usvajanja  informacione poslove.
  zadužen za prikupljanje i razmjenu                 Akcionog plana   Izvještaji se redovno
  informacija, kao i za centralnu bazu                          dostavljaju Upravi BiH za
  podataka.                                        zaštitu zdravlja bilja.
   Na osnovu zakonske regulative i u
    saradnji sa entitetskim
    inspektoratima i Brčko distriktom
    BiH odredi način izvještavanja i
    dostavljanja izvještaja.
 5.1.5.6. Infrastruktura i oprema

   1. Cilj:   Određeni granični prelazi na kojima se obavlja fitosanitarni nadzor i opremljeni odgovarajućom opremom (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
        Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
 Granični prelazi na kojima se obavlja      Granični prelazi posjeduju potrebne    1. Izraditi prijedlog odluke o     Uprava BiH za zaštitu zdravlja
 fitosanitarni nadzor ne posjeduju ni      kapacitete i opremu potebnu za efikasan   određivanju međunarodnih      bilja
 minimum tehničke opremljenosti.         fitosanitarni nadzor roba u         graničnih prelaza preko koji    Fitosanitarne inspekcije
 Nisu jasno izdefinisani smještajni kapaciteti  prekograničnom prometu.           se može obavljati          entiteta i Brčko distrikta BiH
 za potrebe fitosanitarne službe, niti postoji                        prekogranični promet roba      Uprava za indirektno
 neophodna oprema za rad.                                   koje podliježu fitosanitarnom    oporezivanje BiH
                                               nadzoru.
                                              2. Obezbijediti odgovarajuće
                                               kapacitete za rad fitosanitarne
                                               službe.
                                              3. Obezbijediti potrebnu
                                               opremu za rad fitosanitarne
                                               službe.
                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
         Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1.  Izraditi prijedlog odluke o određivanju    Uprava BiH za     1 godina od   Određeni međunarodni granični      Zahtjeva dodatne troškove.
   međunarodnih graničnih prelaza preko     zaštitu zdravlja   dana usvajanja  prelazi preko kojih se može
   kojih se može obavljati prekogranični     bilja         Akcionog plana  obavljati prekogranični promet
   promet roba koje podliježu          Fitosanitarne              roba koje podliježu
   fitosanitarnom nadzoru:            inspekcije entiteta           fitosanitarnom nadzoru:
    Izraditi analizu frekventnosti i      i Brčko distrikta               Obavljena analiza
     opravdanosti fitosanitarne inspekcije   BiH.                      frekventnosti i
     na graničnim prelazima.                                 opravdanosti.
    Izraditi prijedlog odluke o                                Urađen prijedlog Odluke.
     određivanju međunarodnog prelaza                            Odluka donesena i
     preko kojih se obavlja prekogranični                           implementirana.
     promet roba koje podliježu
     fitosnitarnom nadzoru.
    Prijedlog Odluke dostaviti VM BiH
     na usvajanje.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
2. Obezbijediti odgovarajuće kapacitete za   Uprava BiH za     3 godine od   Granični prelazi raspolažu    Zahtjeva dodatne troškove.
  rad fitosanitarne službe:          zaštitu zdravlja   dana usvajanja  dovoljnim kapacitetima za rad
   Analizirati postojeće kapacitete.     bilja        Akcionog plana  fitosanitarne službe:
   Sačiniti plan izgradnje potrebnih     Fitosanitarne                Izvještaj o analizi
   prostorija na graničnim prelazima    službe entiteta i              postojećeg kapaciteta na
   sa pratećim EU regulativama.       Brčko distrikta               graničnim prelazima.
   Započeta izgradnja potrebnog       BiH.                    Izrađen plan izgradnje.
   kapaciteta.                                     Izgrađene prostorije
                                              adekvatne za rad
                                              fitosanitarne službe.
3. Obezbijediti potrebnu opremu za rad     Uprava BiH za     3 godine od   Obezbijeđena oprema za rad    Zahtjeva dodatne troškove.
  fitosanitarne službe:            zaštitu zdravlja   dana usvajanja  fitosanitarne službe:
   Analizirati postojeće stanje.       bilja        Akcionog plana     Izvještaj o postojećem
   Analizirati minimum potrebne       Fitosanitarne                stanju.
    opreme za rad graničnih         službe entiteta i              Sproveden tender.
    fitosanitarnih inspektora, usklađen   Brčko distrikta               Nabavljena i instalirana
    sa zakonskom regulativom BiH i     BiH.                     oprema.
    regulativama EU.
   Priprema tenderske dokumentacije i
    provedba tendera.
   Instaliranje nabavljene opreme.
 5.1.6. TRŽIŠNA INSPEKCIJA


 5.1.6.1. Pravni i regulatorni okvir

   1.  Cilj:  Pravni i regulatorni okvir iz nadležnosti tržišne inspekcije usklađen je sa standardima i dobrom praksom EU-e. (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                  jedinice
 Postojeći propisi nisu usklađeni sa       Unutar službe se trebaju zaključiti     1. Analizirati postojeću zakonsku    Ministarstvo vanjske trgovine i
 propisima Evropske unije, kao ni sa       sporazumi o saradnji na mjestima        regulativu koja je u         ekonomskih odnosa BiH.
 propisima entiteta i Brčko distrikta BiH.    carinjenja. Takođe, trebalo bi detaljnije   nadležnosti tržišne inspekcije,    Ministarstvo trgovine i
                         razraditi konkretne odnose unutar       te je uskladiti sa regulativom    turizma Republike Srpske.
                         službe. Ti bi sporazumi/zakonski        zemalja EU.              Federalno ministarstvo
                         propisi trebali obuhvatiti razmjenu     2. Izraditi prijedlog izmjena i     trgovine.
                         iskustava, razmjenu informacija i       dopuna zakonskih i          Nadležna Odjeljenja Vlade
                         provođenje zajedničkih aktivnosti.       podzakonskih akata kojima se     Brčko distrikta BiH.
                                                 reguliše kontrola kvaliteta.
                                               3. Pratiti i usklađivati izmjene u
                                                 zakonodavstvu EU te ih
                                                 implementirati u domaće
                                                 zakonodavstvo.
                                       Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
        Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                     Troškovi
                                        okvir          uspješnosti
1.  Analizirati postojeću zakonsku         Ministarstvo      Kontinuirano.   Pregled postojećeg            Zahtjeva dodatne troškove.
   regulativu koja je u nadležnosti tržišne    vanjske trgovine i            zakonodavstva koje je u
   inspekcije, te je uskladiti sa regulativom   ekonomskih                nadleznosti tržišne inspekcije i
   zemalja EU:                  odnosa BiH.                stepen njene usklađenosti sa EU
    Na osnovu rezultata analize         Ministarstvo               zakonodavstvom, kao i pregled
    pripremiti smjernice za dalje        trgovine i turizma            pravnih propisa i odredbi koje
    postupanje.                 Republike Srpske.             treba prilagoditi.
    Pripremiti izmjene i dopune u skladu     Federalno
    sa EU zahtjevima i dobrom          ministarstvo
    praksom.                  trgovine.
                          Nadležna
                          Odjeljenja Vlade
                          Brčko distrikta
                          BiH.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
2. Izraditi prijedlog izmjena i dopuna    Ministarstvo vanjske   Kontinuirano   Prikupljena ukupna        Ne zahtjeva dodatne troškove.
  zakonskih i podzakonskih akata,      trgovine i                 regulativa.
  kojima se regulišu procedure tržišnog   ekonomskih odnosa             Izmijenjeni i dopunjeni
  inspekcijskog nadzora i kontrole      BiH.                    propisi stupili su na snagu (u
  kvaliteta:                 Ministarstvo trgovine           skladu sa utvrđenim
   Sačiniti prijedlog izmjena i dopuna   i turizma Republike            prioritetima), sa propisanom
   zakonskih i podzakonskih akata koji   Srpske.                  procedurom o međusobnoj
   regulišu procedure.           Federalno                 saradnji, koja je obavezujuća.
   Nacrt dokumenta dostaviti na       ministarstvo trgovine.
   mišljenje službama obuhvaćenim     Nadležno Odjeljenje
   sporazumom.               Vlade Brčko distrikta
   Potpisivanje dokumenata unutar      BiH.
   službe.
3. Pratiti izmjene u zakonodavstvu EU te   Ministarstvo vanjske   Kontinuirano  Kontinuirane aktivnosti.      Zahtjeva dodatne troškove.
  ih   implementirati   u  domaće   trgovine       i
  zakonodavstvo.               ekonomskih odnosa
                       BiH
                       Ministarstvo trgovine
                       i turizma Republike
                       Srpske
                       Federalno
                       ministarstvo trgovine
                       Nadležno Odjeljenje
                       Vlade Brčko distrikta
                       BiH
 5.1.6.2. Rukovođenje i organizacija

   1.    Cilj:  Osigurana saradnja nadležnih organa za provođenje nadzora roba u oblasti tržišnih inspektorata (srednjoročni cilj)
                        Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
        Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
 Rukovođenje i organizacija tržišne         Zajednički sastanci predstavnika službe                    Republička uprava za
                                               Potrebno je osigurati stalnu
 inspekcije je u Inspektoratima entiteta i     redovno se održavaju.                             inspekcijske poslove RS.
                                               saradnju između Inspektorata
 Inspektoratu Vlade Brčko distrikta BiH i      Sastanke koordiniraju odgovorne kontakt                    Federalna uprava za
                                               entiteta i Inspektorata Vlade
 odgovorni su Vladama entiteta i Brčko       osobe.                                     inspekcijske poslove.
                                               Brčko distrikta BiH.
 distrikta BiH.                                                          Inspektorat Vlade Brčko
                                                                  distrikta BiH.
                                        Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
           Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                         okvir         uspješnosti
1.    Donijeti akt o saradnji između       Republička uprava za   3 godine od  Sačinjen je plan o održavanju     Zahtjeva dodatne troškove.
     inspektorata entiteta i Inspektorata    inspekcijske poslove    dana    sastanaka i uspostavljena
     Vlade Brčko distrikta BiH:         RS            usvajanja   saradnja inspektorata entiteta i
      Analizirati trenutno stanje i potrebu   Federalna uprava za    Akcionog   Inspektorata Vlade Brčko
       za sastancima.              inspekcijske poslove    plana    distrikta BiH.
      Izrada zajedničkog plana         Inapektorat Vlade
       održavanja sastanaka.          Brčko distrikta BiH.
      Sačiniti plan aktivnosti u kojima će
       biti navedeni broj, vrijeme, teme i
       zaključci zajedničkih sastanaka.
5.1.6.3. Procedure

1.  Cilj:  Uspostavljene su jedinstvene procedure postupanja u kontroli kvaliteta roba na području BiH usklađene sa Europskim standardima
   (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Procedure koje se primjenjuju kod kontrole  Postupanja pri obavljanju kontrola roba  1.  Analizirati postojeće       Ministarstvo vanjske trgovine i
kvaliteta roba u prekograničnom prometu   u prekograničnom prometu trebale bi se     zakonske propise koji       ekonomski odnosa BiH.
nisu jedinstvene na cijelom području BiH,  uskladiti i pojednostaviti kako bi se     regulišu procedure i postupke   Ministarstvo trgovine i turizma
niti su usklađene sa Europskim standarima.  izbjeglo ponavljanje provjera i prazni     kod kontrole kvaliteta roba na   Republike Srpske.
                       hodovi s ciljem poboljšanja protočnosti    području BiH.           Federalno ministarstvo
                       prekograničnog prometa.          2.  Donjeti prijedlog izmjena i    trgovine.
                                              dopuna zakonskih i         Nadležno Odjeljenje Vlade
                                              podzakonskih akata kako bi     Brčko distrikt BiH.
                                              se ujednačile i pojednostavile   Inspektorat Republike Srpske.
                                              procedure u skladu sa       Inspektorat Federacije BiH.
                                              zahtjevima EU.           Inspektorat Vlade Brcko
                                            3.  Izraditi priručnik za       distrikta BiH.
                                              inspektore.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1.  Analizirati postojeće zakonske       Ministarstvo vanjske   1 godina od   Utvrđene praznine i razlike.   Ne zahtjeva dodatne troškove.
   propise koji regulišu procedure i     trgovine i ekonomski  dana usvajanja
   postupke kod kontrole kvaliteta roba    odnosa BiH.       Akcionog plana
   na području BiH:
                        Ministarstvo trgovine
    Izvršiti analizu trenutnog stanja    i turizma Republike
    procedura u pogledu kontrole      Srpske.
    kvaliteta roba.
                        Federalno
    Pripremiti smjernice za dalje      ministarstvo trgovine
    postupanje.               Nadležno Odjeljenje
    Pripremiti prijedloge izmjena i     Vlade Brčko distrikta
    dopuna propisa koji regulišu      BiH.
    procedure.
                        Inspektorat
                        Republike Srpske.
                        Inspektorat
                        Federacije BiH.
2.  Donijeti prijedlog izmjena i dopuna    Ministarstvo vanjske   2 godina od                    Zahtjeva dodatne troškove.
   zakonskih i podzakonskih akata       trgovine i ekonomski           Izrađene jedinstvene procedure
                                    dana usvajanja
   kako bi se ujednačile i pojednostavile   odnosa BiH.               usklađene u skladu sa EU.
                                    Akcionog plana
   procedure u skladu sa zahtjevima      Ministarstvo trgovine
   EU:                    i turizma Republike
    Izvršiti analizu trenutnog stanja    Srpske.
    procedura.               Federalno
    Izraditi prijedloge izmjena i      ministarstvo trgovine
    dopuna zakonski propisa u cilju     Nadležno Odjeljenje
    ujednačavanja procedura.        Vlade Brčko distrikta
    Dostavljanje prijedloga na        BiH.
    usvajanje.               Inspektorat
                        Republike Srpske.
                        Inspektorat
                        Federacije BiH.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
3.Izraditi priručnik za tržišne inspektore:   Ministarstvo vanjske   2 godine od    Izrađen priručnik o       Zahtjeva dodatne troškove.
   formirati radnu grupu.          trgovine i ekonomski  dana usvajanja   provođenju procedura u
   izraditi nacrt priručnika.        odnosa BiH.       Akcionog plana   prekograničnom prometu.
   dostavljanje priručnik na         Ministarstvo trgovine    i dalje    Postupa se u skladu sa
    usvajanje.                i turizma Republike   kontinuirano   izrađenim priručnikom i
                        Srpske.                  procedure u prekograničnom
                        Federalno                 prometu su usklađene.
                        ministarstvo trgovine
                        Nadležno Odjeljenje
                        Vlade Brčko distrikta
                        BiH.
                        Inspektorat
                        Republike Srpske.
                        Inspektorat
                        Federacije BiH.
 5.1.6.4. Ljudski resursi i obuka

 1. Cilj : Provedena edukacija inspektora o jedinstvenim procedurama i postupcima (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
 Tržišne inspekcije nemaju organizovane    Stručna usavršavanja i stalna edukacija.  1. Sačiniti plan i program obuke   Republička uprava za
 zajednicke obuke u cilju stručnog                             o primjeni zakonskih propisa   inspekcijske poslove RS.
 usavršavanja i sticanja novih znanja.                           i jedinstvenih procedura i    Federalna uprava za
                                              postupaka.            inspekcijske poslove.
                                             2. Organizovanje stručnih      Inspektorat Vlade Brčko
                                              obuka, seminara i stručnih    distrikta BiH.
                                              savjetovanja za inspektore.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Sačiniti plan i program obuke o primjeni   Republička uprava za   1 godina od   Sačinjen je plan i program     Zahtjeva dodatne troškove.
  zakonskih propisa i jedinstvenih       inspekcijske poslove     dana     osnovne obuke.
  procedura i postupaka:            RS.            usvajanja    Izrađen je priručnik za
   sačiniti zajednički program i plan     Federalna uprava za    Akcionog    obuku.
   obuke.                  inspekcijske poslove.    plana
   izraditi priručnik za obuku.        Inspektorat Vlade
                        Brčko distrikt BiH.
 2. Organizovanje stručnih obuka, seminara                1 godina od                     Zahtjeva dodatne troškove.
                                              Određeni su predavači.
  i stručnih savjetovanja za inspektore:   Republička uprava za     dana
                        inspekcijske poslove            Provedena je obuka
                                      usvajanja
   odabrati predavače za obuku                             inspektora.
                        RS.            Akcionog
   provesti obuku predavača.
                        Federalna uprava za      plana
   održavanje stručnih seminara i
                        inspekcijske poslove.    i dalje
     stručnih savjetovanja.
                        Inspektorat Vlade     kontinuirano
   obezbijediti prisustvo svih inspektora.
                        Brčko distrikt BiH.
5.1.6.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1.  Cilj.: Uspostavljena efikasna saradnja i komunikacija između uprava za inspekcijske poslove entiteta i Brčko distrikta BiH (srednjoročni
   cilj)
                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Automatska razmjena podataka između      Relevantne informacije treba da se    1.  Obezbijediti potrebnu       Republička uprava za
informacionih sistema entitetskih inspekcija  razmjenjuju između entitetskih inspekcija   računarsku opremu za       inspekcijske poslove RS.
i inspekcije Brčko distrikta BiH nije     i inspekcija Brčko distrikta BiH radi     automstku razmjenu podataka    Federalna uprava za
uspostavljena.                 efektivnog i efikasnog inspekcijskog      između entitetskih inspekcija   inspekcijske poslove.
                        nadzora.                    i inspekcija Brčko distrikta   Inspektorat Vlade Brčko
                                               BiH                distrikt BiH.
                                             2.  Uspostaviti IT gateways za
                                               razmjenu podataka na
                                               entitetskom nivou i nivou
                                               Brčko distrikta BiH radi
                                               razmjene relevantnih
                                               informacija.
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Obezbijediti potrebnu računarsku       Republička uprava za   2 godine od                      Zahtjeva dodatne troškove.
  opremu za automstku razmjenu                              Obezbjeđena računarska oprema.
                         inspekcijske poslove     dana
  podataka između entitetskih inspekcija i   RS.            usvajanja
  inspekcija Brčko distrikta BiH.        Federalna uprava za    Akcionog
                         inspekcijske poslove.    plana
                         Inspektorat Vlade
                         Brčko distrikt BiH.
2. Uspostaviti IT gateways za razmjenu      Republička uprava za   2 godine od                      Zahtjeva dodatne troškove.
  podataka na entitetskom nivou i nivou     inspekcijske poslove     dana    Uspostavljeni IT gateways na
  Brčko distrikta BiH radi razmjene       RS.            usvajanja   entitetskom nivou i nivou Brčko
  relevantnih informacija.           Federalna uprava za    Akcionog   distrikta BiH za automatsku
                         inspekcijske poslove.    plana    razmjenu podataka između
                         Inspektorat Vlade            informacionih sistema
                         Brčko distrikt BiH.           entitetskih inspekcija, Brčko
                                             distrikta BiH i ostalih agencija.
5.1.6.6. Infrastruktura i oprema

1. Cilj:  Kancelarijske prostorije su opremljene uređajima i opremom u skladu sa EU standardima (srednjoročni cilj)
                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Kancelarijski prostori u kojima su smješteni  Treba biti obezbijeđen kancelarijski     Izgraditi i opremiti kancelarije
                                                                 Republička uprava za
tržišni inspektori su nedovoljni i neuslovni,  prostor, prostorije za pregled i uzimanje  odgovarajućim uređajima i
                                                                 inspekcijske poslove RS.
te ne ispunjavaju potrebne radne uslove.    uzoraka i ispitivanje, prostor za vaganje,  opremom.
                                                                 Federalna uprava za
                        oprema za pregled, uzorkovanje i
                                                                 inspekcijske poslove.
                        čuvanje istih.
                                                                 Nadležno Odjeljenje Vlade
                                                                 Brčko distrikta BiH.

                                       Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                        okvir         uspješnosti
1. Izgraditi i opremiti kancelarije        Republička uprava za    2 godine od     Podnesen izvještaj o       Zahtjeva dodatne troškove.
  odgovarajućim uređajima i opremom.       inspekcijske poslove     dana       potrebnoj opremljenosti.
   Analizirati postojeće stanje         RS.             usvajanja     Opremljen kancelarijski
   opremljenosti.               Federalna uprava za     Akcionog      prostor u skladu sa
   Uporediti sa standardima EU.         inspekcijske poslove.     plana      standardima EU.
   Predložiti opremanje u skladu sa       Nadležno Odjeljenje
   EU.                     Vlade Brčko distrikta
                         BiH.
5.1.7. SANITARNA INSPEKCIJA


5.1.7.2. Pravni i regulatorni okvir

1. Cilj: Donjeti zakonske propise u oblasti sigurnosti hrane, predmeta opste upotrebe, hemikalija/ otrova, koji će regulisati međusobnu saradnju sve tri
sanitarne inspekcije (Srednjoročni cilj).
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
                                           1. Formirati pravnu podgrupu      Vijeće ministara BiH.
U Bosni i Hercegovini sanitarna inspekcija  Ostvaruje se stalna i pravovremena
je podijeljena na inspekcije u entitetima i  saradnja između službi na osnovu
                                             za sanitarnu inspekciju.      Ministarstvo zdravlja i
                                           2. Odrediti područja na kojima     socijalne zaštite RS.
Brčko distriktu BiH. Zbog toga i imamo tri  međusobnih sporazuma o saradnji i
                                             je potrebna saradnja između     Ministarstvo zdravstva FBiH.
inspekcije koje su locirane u tri organa i  zakonskih propisa.
                                             službi.               Inspektorat RS.
nadležne su po teritorijalnoj organizaciji  Ta saradnja obuhvata razmjenu
                                           3. Izvršiti analizu postojećih     Vlada Brčko distrikta BiH.
BiH.                     iskustava, informacija i provođenje
                                             zakonskih    propisa    i   Inspektorat FBiH.
Osnovna zakonska regulativa koju       zajedničkih aktivnosti.
                                             mogućnosti      njihovog
primjenjuje sanitarna inspekcija u
                                             prilagođavanja   potrebama
inspekcijskom nadzoru nad prometom
                                             saradnje između službi.
predmeta opšte upotrebe, prometom
                                           4. Predložiti izmjene i dopune
otrova/hemikalija i prometom je različita.
                                             zakonskih propisa tako da oni
                                             obavezuju       sanitarnu
                                             inspekciju na saradnju.
                                           5. Usaglašavanje   predloženih
                                             propisa sa smjernicama EU.
                                           6. Usvajanje     izmijenjenih
                                             zakonskih propisa i njihova
                                             primjena.
                                           7. Izvještavanje Komisiji kao
                                             nosiocu       aktivnosti
                                             sprovođenja Akcionog plana.
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1. Formirati podgrupu stručnjaka:      Vijeće ministara BiH.   1 godina od    Formirana stručna podgrupa.
                                                              Zahtjeva dodatne troškove.
   predložiti stručnjake.         Ministrastvo zdravlja   dana usvajanja
   izvršiti imenovanje stručnjaka.     i socijalne zaštite RS.  Akcionog plana
                       Ministarstvo
                       zdravstva FBiH.
                       Vlada Brčko distrikta
                       BiH.
2. Odrediti područja na kojima je      Stručna podgrupa.     3 mjeseca od  Određena područja na kojima je
                                                             Ne zahtjeva dodatne troškove.
  potrebna saradnja između službi:                   formiranja   potrebna saradnja između
   odrediti prioritete saradnje.                    podgrupe   sanitarnih inspekcija.
   definisati način saradnje.
3. Izvršiti analizu postojećih zakonskih   Stručna podgrupa.     2 godine od   Izvršena analiza zakonskih
                                                              Zahtjeva dodatne troškove.
  propisa i mogućnosti njihovog                     formiranja   propisa u skladu sa
  prilagođavanja potrebama saradnje                   podgrupe   mogućnostima saradnje između
  između službi:                                    inspekcija.
   napraviti spisak propisa koje treba
    analizirati.
   analizirati navedene zakonske
    propise.
   utvrditi mogućnost prilagođavanja
    zakonskih propisa.
4. Predložiti izmjene i dopune zakonskih  Stručna podgrupa.      2 godine od   Predložene izmjene i dopune
                                                              Zahtjeva dodatne troškove.
  propisa tako da oni obavezuju                     formiranja   zakonskih propisa.
  sanitarnu inspekciju na saradnju.                   podgrupe
5. Usaglašavanje predloženih propisa sa  Stručna podgrupa.       3 godine od   Usaglašeni propisi sa propisima
                                                              Zahtjeva dodatne troškove.
  smjernicama EU.                            formiranja   EU.
                                     podgrupe
6. Usvajanje izmijenjenih zakonskih  Nadležni parlamenti i       3 godine od   Usvojene izmjene i dopune
                                                              Zahtjeva dodatne troškove.
  propisa i njihova primjena:     skupštine.            formiranja   propisa.
   dostavljanje propisa na usvajanje.                  podgrupe
   usvajanje.
   implementacija.
                                Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
     Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                 okvir         uspješnosti
7. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu   Stručna podgrupa.  Kontinuirano.  Proslijeđen izvještaj Komisiji.
                                                         Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja Akcionog
  plana.
5.1.7.2. Rukovođenje i organizacija

  2.  Cilj: Uspostaviti djelotvoran i funkcionalan upravljacki sistem u Inspektoratima (Srednjoročni cilj)
                       Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
U Republici Srpskoj, Federaciji BiH i      Sanitarne inspekcije su organizovane u   1. Formirati pravnu podgrupu u    Inspektorat FBiH.
Brčko distriktu BiH organizovani su       Inspektoratima u okviru ministarstava     BiH.
                                                                 Inspekktorat RS.
Inspektorati koji su direktno odgovorni     zdravlja koji su organizaciono nezavisni,  2. Izvršiti analizu zakonskih
                                                                 Inspektorat Brčko distrikta
Vladama Republike Srpske, Federacije BiH     čime se omogućuje kvalitetniji i lakši     propisa koji regulišu
                                                                 BiH.
i Brčko distrikta BiH.              rad.                      organizaciju i rukovođenje
                                                inspekcijama BiH.
                                               3. Uspostaviti djelotvoran
                                                administrativni i upravljački
                                                sistem u skladu s pravilima
                                                EU.
                                               4. Uspostaviti zajednički centar
                                                za analizu rizika.
                                               5. Usvajanje i implementacija.
                                               6. Izvještavanje Komisiji kao
                                                nosiocu aktivnosti
                                                sprovođenja Akcionog plana.
                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost            Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir          uspješnosti
1. Formirati pravnu podgrupu u BiH:        Inspektorati.      3 mjeseca od   Formirana pravna podgrupa u
                                                                 Ne zahtjeva dodatne troškove.
   predložiti stručnjake.                        dans usvajanja   BiH.
   izvršiti imenovanje stručnjaka.                   Akcionog plana
2. Izvršiti analizu zakonskih propisa koji      Pravna podgrupa   2 godine od    Izvršena analiza zakonskih
                                                                  Zahtjeva dodatne troškove.
  regulišu organizaciju i rukovođenje        BiH          formiranja    propisa koji regulišu
  inspekcijama u Inspektoratima:                      podgrupe    organizaciju i rukovođenje
   definisati zakonske propise.                              inspekcijama u Inspektoratima.
   izvršiti analizu tih propisa.

3. Uspostaviti djelotvoran administrativni i    Pravna podgrupa     3 godine od    Uspostavljen djelotvoran i
  upravljački sistem u skladu s pravilima     BiH          dana usvajanja   funkcionalan upravljački sistem.   Zahtjeva dodatne troškove.
  EU:                                  Akcionog plana
   izvršiti usklađivanje sa stanjem u
   EU.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
4. Uspostaviti zajednički centar za analizu   Inspektorat Brčko  3 godine od   Uspostavljen zajednički centar
  rizika:                   distrikta BiH.   dana usvajanja  za analizu rizika.         Zahtjeva dodatne troškove.
   pokrenuti inicijativu.           Inspektorat RS.   Akcionog plana
   predložiti stručnjake.           Inspektorat FBiH.
   snimiti postojeće stanje.
   procijeniti potrebe.
   uraditi organizacionu strukturu.
   obezbijediti opremu za rad centra.
   formirati centar.
5. Usvajanje i implementacija:         Nadležna       3 godine od   Usvojene izmjene i dopune
                                                            Ne zahtjeva dodatne troškove.
   dostavljanje propisa na usvajanje.     skupština.     dana usvajanja  propisa.
   usvajanje i implementacija.                  Akcionog plana


6.  Izvještavanje Komisiji kao nosiocu     Pravna podgrupa   Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.
                                                            Ne zahtjeva dodatne troškove.
   aktivnosti sprovođenja Akcionog      BiH
   plana.
5.1.7.3.  Procedure

1.  Cilj: Usaglašene procedure na granici na nivou entiteta i Brčko Distrikta, tako da su jedinstvene na cijeloj teritoriji BiH i usklađene sa
   procedurama u EU (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Procedure i dokumentacija za uvoz, izvoz i  Procedure pri kontroli roba u       1.  Formirati podgrupu za       Vijeće ministara BiH.
provoz su veoma slične ali nisu identične.  prekograničnom prometu su usklađene i      procedure na granici       Ministarstvo zdravlja i
                       pojednostavljene kako bi se izbjeglo      prilikom sanitarnog        socijalne zaštite RS.
                       ponavljanje provjera i nepotrebna        nadzora.             Ministarstvo zdravstva FBiH.
                       čekanja s ciljem poboljšanja protočnosti  2.  Napraviti spisak procedura    Odjeljenje za Javno zdravstvo
                       prekograničnog prometa.             koje provodi sanitarna      Brcko distrikta BiH.
                                               inspekcija na granici.      Inspektorat RS.
                                            3.  Izvršiti analizu procedura,    Inspektorat Brčko distrikta
                                               kao i vrijeme trajanja      BiH.
                                               procedura.
                                                                Inspektorat FBiH.
                                            4.  Analiza zakonskih propisa
                                               kojima su definisane gore
                                               navedene procedure.
                                            5.  Predložiti izmjene i dopune
                                               zakonskih propisa kako bi
                                               se ujednačile i procedure u
                                               skladu sa zahtjevima EU.
                                            6.  Usvajanje i implementacija.
                                            7.  Izraditi priručnik za
                                               provođenje procedura i
                                               proslijediti ga osoblju.
                                            8.  Obezbjediti redovno
                                               ažuriranje priručnika za
                                               provođenje procedura u
                                               skladu sa promjenama u EU
                                               i operativnim potrebama.
                                            9.  Izvještavanje Komisiji kao
                                               nosiocu aktivnosti
                                               sprovođenja Akcionog
                                               plana.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
1. Formirati podgrupu za procedure na    Vijeće ministara    3 mjeseca od  Formirana podgrupa za
  granici prilikom sanitarnog nadzora:               dana usvajanja  procedure.            Ne zahtjeva dodatne troškove.
                       BiH.
   predložiti stručnjake.         Inspektorat RS.    Akcionog plana
   izvršiti imenovanje stručnjaka.     Inspektorat Brčko
                       distrikta BiH.
                       Inspektorat FBiH.
2. Napraviti spisak procedura koje     Podgrupa za procedure.  2 godine od   Napravljen spisak procedura.
                                                            Zahtjeva dodatne troškove.
  provodi sanitarna inspekcija na                  formiranja
  granici:                              podgrupe
   definisati oblast nadzora.
   definisati procedure.
3. Izvršiti analizu procedura, kao i    Podgrupa za procedure.  2 godine od   Izvršena analiza procedura.
  vrijeme trajanja procedura:                    formiranja                    Zahtjeva dodatne troškove.
   analizirati procedure.                      podgrupe
   definisati vrijeme trajanja svake
    procedure.
4. Analiza zakonskih propisa kojima su   Podgrupa za procedure.  2 godine od   Izvršena analiza procedura.
  definisane gore navedene procedure:                formiranja                    Zahtjeva dodatne troškove.
   definisati zakone koji propisuju                 podgrupe
    gore navedene procedure.
   izvšiti analizu tih propisa.
5. Predložiti izmjene i dopune zakonskih  Podgrupa za procedure.  2 godine od   Predložene izmjene i dopune
                                                            Zahtjeva dodatne troškove.
  propisa kako bi se ujednačile i                  formiranja   zakonskih propisa.
  pojednostavile procedure u skladu sa                podgrupe
  zahtjevima EU:
   predložiti izmjene zakona.
   uskladiti sa procedurama EU.
6. Usvajanje i implementacija:       Vijeće Ministara BiH.   3 godine od   Usvojene izmjene i dopune
                                                            Zahtjeva dodatne troškove.
   usvajanje procedura.                       formiranja   propisa
   implementacija procedura.                     podgrupe
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                   okvir         uspješnosti
7. Izraditi priručnik za provođenje    Podgrupa za procedure.  2 godine od  Izrađen priručnik za procedure.
  procedura i proslijediti ga osoblju:               formiranja                     Zahtjeva dodatne troškove.
   priprema priručnika.                      podgrupe
   štampanje priručnika.
   obuka inspektora.
   dostavljanje priručnika
    inspektorima.
8. Izraditi plan ranog upozoravanja i   Podgrupa za procedure.  2 godine od  Izrađen plan za slučaj akcidenta.
  obavještavanja u slučaju akcidenta:               formiranja                     Zahtjeva dodatne troškove.
   definisati akcidente.                      podgrupe
   definisati način upozoravanja i
    obavještavanja.
   uraditi plan.
9. Obezbijediti redovno ažuriranje    Podgrupa za procedure.  Kontinuirano  Obezbijeđeno redovno
                                                            Zahtjeva dodatne troškove.
  priručnika za sprovođenje procedura                      ažuriranje priručnika za
  u skladu sa promjenama u EU i                         procedure.
  operativnim potrebama.
10. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu  Podgrupa za procedure.  Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.
                                                           Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja Akcionog
  plana.
5.1.7.4. Ljudski resursi i obuka

1. Cilj: Prilagođen broj inspektora broju koji je u skladu sa direktivama EU i potrebama prema obimu posla (Srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
U skladu sa direktivama EU i obimom      Broj inspektora je prilagođen potrebama  1. Produžiti mandat podgrupi za     Vijeće ministara BiH.
posla za granične prelaze/mjesta carinjenja,  na graničnom prelazu/ mjestu carinjenja   procedure.              Inspektorat RS.
sadašnji broj graničnih inspektora je     u odnosu na količinu i vrstu robe.    2. Izvršiti   analizu   broja    Inspektorat FBiH.
nedovoljan, zbog toga što granični prelaz /                         inspektora u odnosu na broj      Inspektorat Brčko distrikta
mjesta carinjenja nisu 24 sata pokriveni                          pregleda i priručnik o         BiH.
sanitarnim nadzorom.                                    procedurama na granici.
                                             3. Izvršenu analizu uporediti sa
                                              smjernicama i direktivama
                                              EU.
                                             4. Predložiti broj inspektora.
                                             5. Usvajanje i implementacija.
                                             6. Izvještavanje Komisiji kao
                                              nosiocu       aktivnosti
                                              sprovođenja Akcionog plana.

                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                     Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Produžiti mandat podgrupi za         Vijeće ministara     2 godine od  Produžen mandat podgrupi za
  procedure:                               formiranja  procedure.                Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         BiH.
   predložiti nastavak rada podgrupe.     Inspektorat RS.      podgrupe
   usvojiti izmjene rješenja.         Inspektorat Brčko
                         distrikta BiH.
                         Inspektorat FBiH.
2. Izvršiti analizu broja inspektora u     Podgrupa za procedure.   2 godine od  Izvršena analiza broja
                                                                 Ne zahtjeva dodatne troškove.
  odnosu na broj pregleda i priručnik o                  formiranja  inspektora.
  procedurama na granici:                         podgrupe
   definisati broj inspektora.
3. Izvršenu analizu uporediti sa        Podgrupa za procedure.   2 godine od  Uporediti broj inspektora sa
                                                                 Ne zahtjeva dodatne troškove.
  smjernicama i direktivama EU.                      formiranja  smjernicama EU.
                                      podgrupe
                                 Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                  okvir         uspješnosti
4. Usvajanje i implementacija:     Nadležni inspektorati.  1 godina od  Usvojen broj inspektora.
                                                          Zahtjeva dodatne troškove.
   usvajanje predloženog broja                 usvajanja
   inspektora.                         prijedloga
   implementacija.                       podgrupe
5. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu  Podgrupa za procedure.  Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.
                                                         Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja Akcionog
  plana.
2.  Cilj: Izvršiti doedukaciju inspektora u pogledu stručnog usavršavanja vezano za jedinstven način rada, a koji će biti usklađen sa
   standardima i praksom EU (Srednjoročni cilj)
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Trenutno se ne vrši doedukacija inspektora  Inspektori imaju obaveznu obuku i    1. Formirati  podgrupu   za   Ministarstvo sigurnosti BiH
da bi se upoznali sa novim načinima rada,  seminare sa ciljem stalnog praćenja i    obuku.              (angažovanje evropskih
zahtjevima i praksama EU.          usavršavanja u načinu rada i zakonskim  2. Izvršitit provjeru obučenosti   eksperata).
                       propisima.                  inspektora za rad na granici.   Inspektorati.
                                           3. Uporediti dobijene rezultate
                                             sa normama EU.
                                           4. Napraviti plan obuke u
                                             pogledu za saradnju unutar
                                             službi.
                                           5. Napraviti nastavni program
                                             obuke   u  skladu   sa
                                             smjernicama EU.
                                           6. Usvajanje plana i programa
                                             obuke.
                                           7. Izraditi priručnik za obuku.
                                           8. Obezbijediti     redovno
                                             ažuriranje plana, nastavnog
                                             programa obuke i priručnika
                                             za obuku.
                                           9. Realizacija tj. sprovođenje
                                             plana i programa obuke.
                                           10. Izvještavanje Komisiji kao
                                             nosiocu      aktivnosti
                                             sprovođenja    Akcionog
                                             plana.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1.  Formirati podgrupu za obuku:         Ministarstvo    Kontinuirano  Formirana podgrupa za obuku.
                                                               Zahtjeva dodatne troškove.
    predložiti stručnjake.            sigurnosti
    izvršiti imenovanje stručnjaka.       (angažovanje
                          evropskih
                          eksperata)
                          Inspektorati
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir          uspješnosti
2.  Izvršitit  provjeru   obučenosti  Podgrupa za obuku     1 godina od   Izvršena provjera obučenosti    Zahtjeva dodatne troškove.
   inspektora za rad na granici:                   formiranja   inspektora
    napraviti plan provjere.                     podgrupe
    definisati način provjere.
    izvršiti   provjeru  obučenosti
    inspektora.
3.  Uporediti dobijene rezultate sa     Podgrupa za obuku     1 godina od   Usklađivanje rezulatata sa
                                                              Zahtjeva dodatne troškove.
   normama EU:                            formiranja   normama EU
    definisati rezultate.                       podgrupe
    uporediti rezultate sa normama
    EU.
4.  Napraviti plan obuke za saradnju    Podgrupa za obuku.    1 godina od   Napravljen plan obuke.       Zahtjeva dodatne troškove.
   unutar službi.                           formiranja
                                     podgrupe
5.  Napraviti nastavni program obuke u   Podgrupa za obuku.    2 godine od   Napravljen nastavni program    Zahtjeva dodatne troškove.
   skladu sa smjernicama EU:                     formiranja   obuke.
    napraviti program obuke.                     podgrupe
    uskladiti ga sa smjernicama EU.
6.  Usvajanje plana i programa obuke:    Nadležni inspektorati.   2 godine od   Usvojen plan i program obuke.   Ne zahtjeva dodatne troškove.
    predložiti plan obuke.                      formiranja
    usvajanje plana.                          podgrupe
7.  Izraditi priručnik za obuku.      Podgrupa za obuku.     1 godina od   Izrađen priručnik za obuku.    Zahtjeva dodatne troškove.
                                   usvajanja plana
                                      obuke
8. Obezbijediti redovno ažuriranje     Podgrupa za obuku.    Kontinuirano   Obezbijeđeno redovno        Zahtjeva dodatne troškove.
  plana, nastavnog programa obuke i                          ažuriranje.
  priručnika za obuku
9. Realizacija tj. sprovođenje plana i    Podgrupa za obuku.    Kontinuirano   Realizovan plan i program     Zahtjeva dodatne troškove.
  programa obuke.                                   obuke.
10. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu    Podgrupa za obuku.    Kontinuirano   Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja Akcionog
  plana.
5.1.7.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1.  Cilj: Obezbijediti odgovarajuću računarsku opremu sa serverom (kratkoročni cilj)
                       Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Ne postoji zajednička baza podataka      Stručne informacije se razmjenjuju unutar  1.  Formirati podgrupu za IT i     Vijeće ministara BiH.
unutar službe u koju bi imali pristup samo   službe, tako da su dostupne svima unutar     razmjenu informacija.       Inspektorati.
sanitarni inspektori i preko koje bi se    službe.                   2.  Izvršiti analizu postojećeg
moglo pratiti kretanje robe, kao i mjesto                            stanja opreme i način
sanitarnog nadzora za tu robu. Inspektori                            razmjene informacija.
nisu opremljeni sa materijalno tehničkim                          3.  Napraviti    jednostavan
sredstvima kako bi se ostvarila bolja                              način   prikupljanja   i
komunikacija unutar službe.                                   razmjene informacija i
                                                podataka uzimajući u obzir
                                                postojeće    međunarodne
                                                modele.
                                              4.  Izradititi interno uputstvo
                                                za komunikaciju i razmjenu
                                                informacija      između
                                                inspekcija.
                                              5.  Napraviti   plan   ranog
                                                upozoravanja         i
                                                obavještavanja u slučaju
                                                akcidentnih situacija.
                                              6.  Napraviti plan potreba za
                                                opremom i dostaviti ga na
                                                usvajanje.
                                              7.  Usvajanje i implementacija
                                                (nabavka oprema).
                                              8.  Izvještavanje Komisiji kao
                                                nosioca       aktivnosti
                                                sprovođenja     Akcionog
                                                plana.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
1.  Formirati podgrupu za IT i razmjenu    Vijeće ministara   6 mjeseci od  Formirana podgrupa za IT i
   informacija:                            usvajanja   razmjenu informacija.       Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        BiH,
    predložiti stručnjake.          Inspektorat Brčko  Akcionog plana
    izvršiti imenovanje stručnjaka.     distrikta BiH.
                        Inspektorat RS.
                        Inspektorat FBiH.
2.  Izvršiti analizu postojećeg stanja   Podgrupa za IT i     6 mjeseci od  Izvršena analiza stanja opreme i
   opreme i način razmjene         razmjenu informacija.   formiranja   načina razmjene informacija.    Zahtjeva dodatne troškove.
   informacija:                            podgrupe
    definisati parametre za analizu.
    definisati stanje opreme.
    analizirati opremu u odnosu na
     definisane parametre.
3.  Napraviti jednostavan način       Podgrupa za IT i     1 godina od   Definisan način prikupljanja i
                                                             Zahtjeva dodatne troškove.
   prikupljanja i razmjene informacija i  razmjenu informacija.   formiranja   razmjene informacija.
   podataka uzimajući u obzir postojeće                podgrupe
   međunarodne modele:
    definisati prioritetne informacije.
    definisati tok informacija.
    uporediti sa raspoloživim
     informacijama iz EU.

4.  Izradititi interno uputstvo za     Podgrupa za IT i     1 godina od   Izrađeno interno uputstvo za
   komunikaciju i razmjenu informacija   razmjenu informacija.   formiranja   komunikaciju i razmjenu       Zahtjeva dodatne troškove.
   između inspekcija.                         podgrupe   informacija.

5.  Napraviti plan ranog upozoravanja i   Podgrupa za IT i     1 godina od   Izrađen plan ranog upozoravanja
                                                             Zahtjeva dodatne troškove.
   obavještavanja u slučaju akcidentnih  razmjenu informacija.   formiranja   i obavještavanja u slučaju
   situacija:                             podgrupe   akcidentnih situacija.
    definisati akcidente.
    definisati način upozoravanja i
     obavještavanja.
    uraditi plan.
                                   Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir          uspješnosti
6.  Napraviti plan potreba za opremom i  Podgrupa za IT i     1 godina od   Napravljen plan potreba za
   dostaviti ga na usvajanje:      razmjenu informacija.   formiranja   opremom.              Zahtjeva dodatne troškove.
    definisati potrebnu opremu.                   podgrupe
    dostavljanje plana.
7.  Usvajanje i implementacija (nabavka  Nadležni inspektorati.   1 godina od   Usvojen plan potreba za
   oprema):                            usvajanja plana  opremom i nabavljena oprema.    Zahtjeva dodatne troškove.
    usvajanje potreba za opremom.
    usvajanje.
8.  Izvještavanje Komisiji kao nosiocu  Podgrupa za IT i     Kontinuirano   Proslijeđen izvještaj Komisiji.
                                                            Ne zahtjeva dodatne troškove.
   aktivnosti sprovođenja Akcionog    razmjenu informacija.
   plana.
5.1.7.6. Infrastruktura i oprema

1.  Cilj: Obezbijediti adekvatne smještajne kapacitete za rad inspektora približno standardima koji vladaju u EU (Dugoročni cilj)
                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Zbog različitih smještajnih kapaciteta ne   Postoji obezbijeđen adekvatan      1.  Formirati podgrupu za       Vijeće ministara BiH
postoje jednaki uslovi u pogledu smještaja i  kancelarijski prostor, prostorija za     analizu upotrebe          Inspektorati.
uslova za rad sanitarnih inspektora. Sve tri  pregled i uzimanje uzoraka na svakom     infrastrukture.
sanitarne inspekcije nisu jednako       graničnom prelazu.            2.  Utvrditi stanje infrastrukture
opremljene i nemaju iste uslove za rad.                           i opreme na graničnim
Zbog načina organizovanja sanitarne                             prelazima.
inspekcije u entitetima i Brčko distriktu                        3.  Utvrditi potrebe i izraditi
BiH, ne postoje zajedničke dodirne tačke u                          prijedloge za daljnje
pogledu korištenja iste infrastrukture i                           poboljšanje do pristupanja
opreme.                                           EU.
                                            4.  Usvajanje i implementacija
                                               plana.
                                            5.  Izvještavanje Komisiji kao
                                               nosiocu aktivnosti
                                               sprovođenja Akcionog
                                               plana.

                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Formirati podgrupu za analizu upotrebe    Vijeće ministara    6 mjeseci od  Formirana podgrupa za analizu      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  infrastrukture:                BiH,            dana    potreba za infrastrukturom.
   predložiti stručnjake.           Inspektorat Brčko     usvajanja
   izvršiti imenovanje stručnjaka.       distrikta BiH.      Akcionog
                         Inspektorat RS.       plana
                         Inspektorat FBiH.
2. Utvrditi stanje infrastrukture i opreme    Podgrupa za analizu   1 godina od  Utvrđeno stanje opreme i         Zahtjeva dodatne troškove.
  na graničnim prelazima:            potreba za         dana    infrastrukture.
   definisati način rada.           infrastrukturom.     usvajanja
   napraviti popis infrastrukture i                   Akcionog
   opreme.                                plana.
   definisati stanje raspoložive opreme.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
3. Utvrditi potrebe i izraditi prijedloge    Podgrupa za analizu   1 godina od  Utvrditi potrebe za opremom i
                                                              Zahtjeva dodatne troškove.
  za daljnje poboljšanje do pristupanja    potreba za         dana    infrastrukturom.
  EU:                     infrastrukturom.     usvajanja
   definisati potrebe za opremom.                    Akcionog
   napraviti plan poboljšanja                       plana
   postojeće opreme.
4.  Usvajanje i implementacija plana:     Nadležni inspektorati.  1 godina od  Usvojene potrebe za        Ne zahtjeva dodatne troškove.
    usvajanje.                              dana    infrastrukturom i nabavljena
    implementacija.                          usvajanja   oprema
                                     Akcionog
                                      plana.
5. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu      Podgrupa za analizu   Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja Akcionog       potreba za
  plana.                    infrastrukturom.
5.2.   MEĐUAGENCIJSKA SURADNJA


5.2.1.  Pravni i regulatorni okvir


     1. Cilj: Uspostaviti pravni i regulatorni okvir u Bosni i Hercegovini, koji omogućava sveobuhvatnu saradnju između agencija (kratkoročni cilj)
                    Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Potpisan je Sporazum o međusobnoj      Protokolima je obuhvaćen cijeli spektar    Izrada Protokola kojim će se      Ministarstvo sigurnosti BiH.
saradnji između institucija uključenih u  međuagencijske saradnje, a to znači i     implementirati Sporazum o        Granična policija BiH.
proces integrisanog upravljanja državnom  usklađivanje rada i unaprijeđenje       međusobnoj suradnji između       Uprava za indirektno
granicom Bosne i Hercegovine.        saradnje između organa koji vrše       institucija uključenih u proces     oporezivanje BiH.
                      kontrolu prelaska državne granice i      integrisanog upravljanja        Služba za poslove sa
                      zaštitu granice, zajedničku analizu rizika,  državnom granicom u Bosni i       strancima BiH.
                      sprovođenje zajedničkih akcija i drugih    Hercegovini.              Uprava BiH za zaštitu
                      aktivnosti, pružanje stručne i tehničke                        zdravlja bilja.
                      pomoći i korištenje zajedničke opreme,                        Ured za veterinarstvo BiH.
                      određivanje i angažiranje službenika za
                                                                 Federalna uprava za
                      kontakt, održavanje sastanaka,
                                                                 inspekcijske poslove.
                      zajedničko obrazovanje i usavršavanje,
                                                                 Republička uprava za
                      razmjenu podataka i zajedničko
                                                                 inspekcijske poslove
                      informisanje javnosti.
                                                                 Republike Srpske.
                                                                 Vlada Brčko distrikta BiH.
                                    Vremenski     Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                     okvir          uspješnosti
1. Izrada minimum četiri nacrta protokola    Zajedničko radno   1 godina od    Izrađeni nacrti Protokola i      Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         tijelo.       dana usvajanja   upućeni u proceduru usvajanja
                                   Akcionog plana   nadležnim institucijama.
2. Usvajanje Protokola.             Državna komisija   1 godina od    Usvojeni Protokoli          Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         za IUG.       dana usvajanja
                        Potpisnice      Akcionog plana
                         Sporazuma.
2. Cilj: Propisi o nadležnostima i ovlaštenjima svih agencija međusobno uskladiti radi izbjegavanja kontradikcija i pravnih praznina
  (kratkoročni cilj)
                       Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
      Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Djelokrug nadležnosti svake pojedine     Neophodna je funkcionalna interna koordinacija   1. Izvršiti analizu problema iz    Ministarstvo sigurnosti
agencije propisan je zakonima u BiH.     na svim nivoima (koja su tijela nadležne za koje   prakse i potom utvrditi       BiH.
Izrađen je dokument kojim je prikazan    zadatke, izbjegavanje područja sa neutvrđenim     pravnu pozadinu istih        Granična policija BiH.
generalni predmet stanja u oblasti      nadležnostima).                    (sukob nadležnosti, pravne     Uprava za indirektno
zakonodavstva relevantnog za proces     Uvedena je zajednička podjela dužnosti i       praznine i dr.).          oporezivanje BiH.
integrisanog upravljanja granicom.      odgovornosti za ubrzavanje međuagencijskih     2. Izraditi prijedlog izmjena i    Služba za poslove sa
                       postupanja.                      dopuna propisa te ga        strancima BiH.
                                                  dostaviti Komisiji Vijeća      Uprava BiH za zaštitu
                                                  ministara BiH.           zdravlja bilja.
                                        3.        3. Pratiti promjene nadležnosti    Ured za veterinarstvo BiH.
                                                  agencija koje će se dogoditi
                                                                    Federalna uprava za
                                                  zbog prilagođavanja
                                                                    inspekcijske poslove.
                                                  državnog zakonodavstva
                                                                    Republička uprava za
                                                  propisima EU.
                                                                    inspekcijske poslove
                                                                    Republike Srpske.
                                                                    Vlada Brčko distrikta BiH.
                                                     Očekivani
                                        Vremenski
Akcija/aktivnost                 Nosilac aktivnosti                 rezultati/pokazatelji         Troškovi
                                         okvir
                                                     uspješnosti
1.  Analizirati probleme iz prakse i     Potkomisija za pravni i    1 godina od    Izrađena analiza postojeće     Ne zahtjeva dodatne troškove.
   potom utvrditi pravnu pozadinu      regulatorni okvir.      dana usvajanja   situacije i identificirani
   istih (sukob nadležnosti, pravne                    Akcionog plana   problemi.
   praznine) i identificirati probleme u
   praksi.
2.  Izraditi prijedlog izmjena i dopuna    Potkomisija za pravni i    2 godine od    Izrađeni prijedlozi za izmjene i  Ne zahtjeva dodatne troškove.
   propisa te ih dostaviti          regulatorni okvir.      dana usvajanja   dopune propisa i dostavljeni
   Međuagencijskoj radnoj grupi.       Međuagencijska radna     Akcionog plana   međuagencijskoj radnoj grupi.
                        grupa.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
3.  Radna grupa će sačinit prijedlog     Međuagencijska       2 godine od   Izrađeni nacrti izmjena i dopuna  Ne zahtjeva dodatne troškove.
   nacrta izmjena i dopuna. Nacrt      radna grupa.       dana usvajanja  propisa i dostavljena pozitivna
   dokumenta dostaviti na mišljenje     Sve relevantne      Akcionog plana  mišljenja nadležnih upravnih
   uključenim službama. Izrađene       institucije.                tijela na nacrte.
   nacrte izmjena i dopuna odnosno
   novih propisa dostaviti na mišljenje
   nadležnim državnim tijelima.
4.  Nacrte dokumenata uputiti u        Međuagencijska       2 godine od   Dokumenti upućeni u proceduru   Ne zahtjeva dodatne troškove.
   proceduru usvajanja.           radna grupa.       dana usvajanja  usvajanje.
                                     Akcionog plana
5.  Pratiti promjene nadležnosti agencija   Ministarstvo        Kontinuirano  Broj izvršenih promjena      Ne zahtjeva dodatne troškove.
   koje će se dogoditi zbog         sigurnosti BiH.              nadležnosti.
   prilagođavanja BiH zakonodavstva     Granična policija
   propisima Evropske unije.         BiH.
                        Uprava za indirektno
                        oporezivanje BiH.
                        Služba za poslove sa
                        strancima BiH.
                        Uprava BiH za
                        zaštitu zdravlja bilja.
                        Ured za veterinarstvo
                        BiH.
                        Federalna uprava za
                        inspekcijske poslove.
                        Republička uprava za
                        inspekcijske poslove
                        Republike Srpske.
                        Vlada Brčko distrikta
                        BiH.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir        uspješnosti
6.  Izraditi analizu očekivanih promjena   Potkomisija za pravni  2 godine od  Izvršena analiza očekivanih    Ne zahtjeva dodatne troškove.
   u nadležnostima koje će se dogoditi   i regulatorni okvir.    dana    promjena.
   zbog prilagođavanja EU propisima I                usvajanja
   problema koji tom prilikom mogu                  Akcionog
   nastati.                              plana
7.  Izraditi prijedlog izmjena i dopuna   Potkomisija za pravni  2 godine od  Izrađen prijedlog izmjena i    Ne zahtjeva dodatne troškove.
   propisa zbog mogućih promjena u     i regulatorni okvir.    dana    dopuna.
   nadležnostima.                          usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
3.  Cilj: Sklopiti sporazume sa javnim preduzećima i drugim ustanovama ili privrednim subjektima čiji su interesi vezani uz granicu (npr.
   željeznice, lučke vlasti, špedicija, operateri aerodroma, auto-moto klubovi, privredne komore, udruženja prevoznika i sl.) (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
        Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Pojedine agencije imaju potpisane        Pravni okvir bi trebao omogućiti       Izraditi predlog trenutnog    Ministarstvo sigurnosti BiH.
sporazume sa pojedinim javnim          sklapanje sporazuma sa drugim         stanja.             Granična policija BiH.
preduzećima i drugim ustanovama ili       ustanovama ili privrednim subjektima te    Potpisivanje potrebnih      Uprava za indirektno
privrednim subjektima čiji su interesi     propisati uslove tih sporazuma.        sporazuma.            oporezivanje BiH.
vezani uz granicu (npr. željeznice, lučke                                           Služba za poslove sa strancima
vlasti, špedicija, operateri aerodroma, auto-                                         BiH.
moto klubovi, privredne komore, udruženja                                           Uprava BiH za zaštitu zdravlja
prevoznika i sl.).                                                       bilja.
                                                                Ured za veterinarstvo BiH.
                                                                Federalna uprava za
                                                                inspekcijske poslove.
                                                                Republička uprava za
                                                                inspekcijske poslove
                                                                Republike Srpske.
                                                                Vlada Brčko distrikta BiH.
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Izrada pregleda stanja.           Potkomisija za pravni i  1 godina od  Izrađena analiza pregleda stanja   Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        regulatorni okvir.      dana    i upućena nadležnima na
                                      usvajanja   verifikaciju.
                                      Akcionog
                                       plana
2. Izrada sporazuma.              Nadležna agencija.     3 godine od  Potpisani sporazumi.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                       dana
                                      usvajanja
                                      Akcionog
                                       plana
5.2.2. Rukovođenje i organizacija


1. Cilj:  Potpuna implementacija sistema zajedničke analize rizika (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Uspostavljen je zajednički Centar za     Unutar EU javlja se potreba za        1. Analiza postojećeg stanja i    Ministarstvo sigurnosti BiH.
analizu rizika u kome rade službenici     racionalizacijom strategije i metoda      potreba u implementaciji     Granična policija BiH.
potpisnica Sporazuma o uspostavi Centra    upravljanja rizikom. Tu bi racionalizaciju   sistema zajedničke analize    Uprava za indirektno
za analizu rizika vezanih za držvanu     trebalo započeti identifikacijom onih      rizika.              oporezivanje BiH.
granicu. Centar je smješten u sjedištu    provjera/pregleda koji se nužno moraju    2. Izmjene internih akata      Služba za poslove sa
Granične policije BiH te je infrastrukturno  obavljati na graničnim prelazima te oni     uključenih službi u cilju     strancima BiH.
opremljen za obavljanje poslova iz svoje   drugih koji se mogu ukinuti, a da se      sistematizacije radnih mjesta   Uprava BiH za zaštitu
nadležnosti.                 pritom ne umnože rizici koje bi te       za rad u lokalnom i        zdravlja bilja.
                       provjere/preglede trebali spriječiti.      zajedničkom centru.        Ured za veterinarstvo BiH.
                       Pritom je osnovni cilj da se prednost da   3. Obuka službenika u lokalnom
                                                                Federalna uprava za
                       bezbijednosti te da se provjere/pregledi    i zajedničkom centru.
                                                                inspekcijske poslove.
                       obavljaju upravo tamo gdje će biti      4. Razvoj IT kapaciteta
                                                                Republička uprava za
                       najfunkcionalnije. (Smjernice za        potrebnih za rad lokalnog i
                                                                inspekcijske poslove
                       integrisano upravljanje granicom,        zajedničkog centra.
                                                                Republike Srpske.
                       obavijesti koje Evropska komisija šalje
                                                                Vlada Brčko distrikta BiH.
                       Vijeću EU, Evropskom parlamentu i
                       Evropskom ekonomskom i socijalnom
                       odboru o ulozi carine u integrisanom
                       upravljanju spoljnom granicom EU-a,
                       COM (2003) 452). Zajednička analiza
                       rizika trebala bi se zasnivati na
                       sporazumima. Svako ministarstvo ima
                       svoj sistem analize rizika. Za potrebe
                       ažuriranja svake analize rizika održavaju
                       se zajednički sastanci ili se, u slučaju
                       nužde, komunicira telefonom i/ili
                       elektronskom poštom.
                                 Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                  okvir        uspješnosti
1. Izrada Analize postojećeg stanja i    Ministarstvo     1 godina od  Izrađena analiza postojeće    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  potreba u implementaciji sistema     sigurnosti BiH.     dana    situacije i potreba.
  zajedničke analize rizika.       Granična policija   usvajanja
                       BiH.         Akcionog
                      Uprava za        plana
                       indirektno
                       oporezivanje BiH.
                      Služba za poslove
                       sa strancima BiH.
                      Uprava BiH za
                       zaštitu zdravlja
                       bilja.
                      Ured za
                       veterinarstvo BiH.
                      Federalna uprava
                       za inspekcijske
                       poslove.
                      Republička uprava
                       za inspekcijske
                       poslove Republike
                       Srpske.
                      Vlada Brčko
                       distrikta BiH.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir        uspješnosti
2. Opis poslova: definirati rad na     Ministarstvo       2 godine od  Sistematizirana radna mjesta.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  poslovima u lokalnom i zajedničkom   sigurnosti BiH.       dana
  centru za analizu rizika u       Granična policija     usvajanja
  pravilnicima   o   unutrašnjoj   BiH.            Akcionog
  organizaciji.              Uprava za indirektno     plana
                      oporezivanje BiH.
                      Služba za poslove sa
                      strancima BiH.
                      Uprava BiH za
                      zaštitu zdravlja bilja.
                      Ured za
                      veterinarstvo BiH.
                      Federalna uprava za
                      inspekcijske
                      poslove.
                      Republička uprava
                      za inspekcijske
                      poslove Republike
                      Srpske.
                      Vlada Brčko
                      distrikta BiH.
3. Definisati potrebe za obukom i     Centar za analizu     1 godina od  Izrađeni planovi obuke.
                                                           Ne zahtjeva dodatne troškove.
  izraditi planove obuke.         rizika.           dana
                                   usvajanja
                                   Akcionog
                                    plana
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                   okvir        uspješnosti
4. Uspostaviti IT razmjenu podataka      Centar za analizu   3 godine od  Uspostavljen sistem i vrši se   Zahtjeva dodatne troškove.
  između lokalnog i zajedničkog       rizika.         dana    razmjena podataka.
  centra.                              usvajanja
                                   Akcionog
                                    plana

5.  Uspostaviti sistem zajedničkog      Centar za analizu   2 godine od  Uspostavljen sistem zajedničkog  Ne zahtjeva dodatne troškove.
   vođenja posebnih statističkih      rizika.         dana    vođenja posebnih statističkih
   podataka prikupljenih od strane svih              usvajanja  podataka.
   agencija.                            Akcionog
                                    plana
5.2.3. Procedure

1. Cilj:  Usklađivanje rada svih graničnih službi na GP (dugoročni cilj)
                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Nije u potpunosti usklađen rad na                          1.  Analiza postojećeg stanja u     Ministarstvo sigurnosti BiH.
graničnim prelazima.                                   odnosu na kategoriju         Granična policija BiH.
                                             graničnog prelaza i         Uprava za indirektno
                                             definisanje uočenih         oporezivanje BiH.
                                             nedostataka.             Služba za poslove sa
                                           2.  Izrada prijedloga za izmjene     strancima BiH.
                                             i dopune akata o           Uprava BiH za zaštitu
                                             organizaciji rada službi u      zdravlja bilja.
                                             skladu sa kategorijom.        Ured za veterinarstvo BiH.
                                           3.  Organiziranje rada
                                                                Federalna uprava za
                                             uključenih graničnih službi
                                                                inspekcijske poslove.
                                             u skladu sa novim
                                                                Republička uprava za
                                             odlukama.
                                                                inspekcijske poslove
                                           4.  Propisivanje i
                                                                Republike Srpske.
                                             implementacija zajedničkih
                                                                Vlada Brčko distrikta BiH.
                                             procedura na osnovu
                                             izvršene analize postojećeg
                                             stanja.
                                           5.  Izrada i implementacija
                                             Protokola o izvođenju
                                             zajedničkih operacija.
                                           6.  Izrada zajedničkih planova
                                             za postupanje u izvanrednim
                                             situacijama.
                                    Vremenski  Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1. Analiziranje postojećeg stanja u odnosu   Državna komisija za   1 godina od  Izrađena analiza postojećeg       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  na kategoriju graničnih prelaza i      integrisano         dana   stanja i definisani uočeni
  definiranje uočenih nedostataka.      upravljanje granicom   usvajanja  nedostaci.
                        BiH sa nadležnim     Akcionog
                        potkomisijama.       plana
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
2. Uskladiti radno vrijeme graničnih      Ministarstvo      1 godina od  Usklađeno radno vrijeme.      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  službi na graničnim prelazima.        sigurnosti BiH.      dana
                        Granična policija    usvajanja
                        BiH.           Akcionog
                        Uprava za indirektno    plana
                        oporezivanje BiH.
                        Služba za poslove sa
                        strancima BiH.
                        Uprava BiH za zaštitu
                        zdravlja bilja.
                        Ured za veterinarstvo
                        BiH.
                        Federalna uprava za
                        inspekcijske poslove.
                        Republička uprava za
                        inspekcijske poslove
                        Republike Srpske.
                        Vlada Brčko distrikta
                        BiH.
3.  Analizirati postojeće procedure koje    Potkomisija za     1 godina od  Izrađena analiza postojeće     Ne zahtjeva dodatne troškove.
   obavljaju sve agencije na različitim    rukovođenje,        dana    situacije i potreba.
   vrstama i kategorijama graničnih      organizaciju i      usvajanja
   prelaza, uključujući i privremene, te   procedure.        Akcionog
   kontroli u unutrašnjosti, na zelenoj i                plana
   plavoj granici.
4.  Izrada zajedničkih procedura na      Potkomisija za     2 godine od  Izrađene procedure i dostavljene  Ne zahtjeva dodatne troškove.
   temelju izvršene analize i dostava u    rukovođenje,        dana   u postupak usvajanja.
   postupak usvajanja.            organizaciju i      usvajanja
                        procedure.        Akcionog
                        Zajedničko radno      plana.
                        tijelo.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
5. Usvajanje dokumenta i stavljanje       Granična policija     3 godine od  Usvojen dokument i sprovedene     Zahtjeva dodatne troškove.
  procedura u funkciju na regionalnom     BiH. Uprava za        dana    obuke na regionalnom i
  i lokalnom nivou (na graničnim        indirektno         usvajanja  lokalnom nivou.
  prelazima).                 oporezivanje BiH.     Akcionog
                        Ured za           plana
                        veterinarstvo BiH.
                        Uprava BiH za
                        zaštitu zdravlja bilja.
                        Federalna uprava za
                        inspekcijske
                        poslove.
                        Republička uprava
                        za inspekcijske
                        poslove Republike
                        Srpske.
                        Vlada Brčko
                        distrikta BiH.
                        Služba za poslove sa
                        strancima.
6.  Analizirati i ažurirati postojeće     Potkomisija za      1 godina od  Analizirani i ažurirani planovi za  Ne zahtjeva dodatne troškove.
   planove svih agencija o postupanju u    rukovođenje,         dana    postupanje u izvanrednim
   vanrednim i kriznim situacijama.      organizaciju i       usvajanja  situacijama.
                        procedure.         Akcionog
                                       plana
7. Izraditi zajednički plan za postupanje    Potkomisija za             Izrađeni i usvojeni planovi za
                                     2 godine od                    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  u izvanrednim i kriznim situacijama u    rukovođenje,              postupanje u izvanrednim i
                                       dana
  skladu sa dobrom praksom Europske      organizaciju i             kriznim situacijama.
                                      usvajanja
  unije.                    procedure.
                                      Akcionog
                                       plana
5.2.4. Ljudski resursi i obuka

1. Cilj:  Uspostaviti i implementirati mehanizam za zajedničko obrazovanje i usavršavanje (kontinuirano dugoročni cilj)
                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Nedovoljan broj osposobljenih kadrova za   Postoje dva različita načina provođenja   Uvesti redovnu obuku radi      Ministarstvo sigurnosti BiH.
provođenje ciljeva međuagencijske      obuke u okviru integrisanog upravljanja   upoznavanja s aktivnostima svih   Granična policija BiH.
saradnje.                  granicom, koji se međusobno         agencija.              Uprava za indirektno
Sporazumom o međusobnoj suradnji       nadopunjuju. Prvi i najjednostavniji oblik                    oporezivanje BiH.
između institucija uključenih u proces    provođenja te obuke sastoji se u pružanju                    Služba za poslove sa strancima
integrisanog upravljanja državnom      osnovne obuke službenicima iz različitih                     BiH.
granicom u BiH propisna je obaveza      službi, i to obuke iz relevantnih stručnih                    Uprava BiH za zaštitu zdravlja
saradnje u oblasti obrazovanja i       područja kojima vladaju njihove kolege                      bilja.
usavršavanja međuagencijske saradnje i u   iz drugih službi. Na naprednijem nivou                      Ured za veterinarstvo BiH.
tom cilju agencije će utvrditi zajedničke  obučavanja kao drugi korak bi se mogla
                                                               Federalna uprava za
programe obuke i usavršavanja, provoditi   uvesti praktična zajednička obuka.
                                                               inspekcijske poslove.
zajedničke obuke, seminare,         (Smjernice za integrisano upravljanje
                                                               Republička uprava za
osposobljavanje i razmjene predavača,    granicom).
                                                               inspekcijske poslove
međusobno razmjenjivati svoje programe
                                                               Republike Srpske.
obuke i usavršavanja i međusobno se
                                                               Vlada Brčko distrikta BiH.
izvještavati o terminima održavanja
predavanja te omogućavati uposlenima kod
drugih strana potpisnica sporazuma da
sudjeluju u programu obuke i usavršavanja
te da razmjenjuju iskustva i informacije o
metodama i oblicima rada i
osposobljavanju stručnjaka za različita
područja djelovanja.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Sačiniti zajednički program i plan     Zajedničko radno     1 godina od   Sačinjen zajednički program i
                                                               Ne zahtjeva dodatne troškove.
  obuke.                   tijelo.           dana     plan obuke.
                                     usvajanja
                                     Akcionog
                                      plana
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
         Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
2.  2.  Odabrati ciljnu grupu predavača za   Ministarstvo      2 godine od  Odabrani predavači i provedena   Zahtjeva dodatne troškove.
3.    obuku i provesti obuku.        sigurnosti BiH.      dana    obuka.
                         Granična policija    usvajanja
                         BiH.           Akcionog
                         Uprava za indirektno    plana
                         oporezivanje BiH.
                         Služba za poslove sa
                         strancima BiH.
                         Uprava BiH za zaštitu
                         zdravlja bilja.
                         Ured za veterinarstvo
                         BiH.
                         Federalna uprava za
                         inspekcijske poslove.
                         Republička uprava za
                         inspekcijske poslove
                         Republike Srpske.
                         Vlada Brčko distrikta
                         BiH.
   3.  Izraditi priručnik za obuku o     Zajedničko radno    2 godine od  Izrađen priručnik.        Ne zahtjeva dodatne troškove.
     aktivnostima svih agencija.      tijelo.          dana
                                     usvajanja
                                     Akcionog
                                      plana
   4.  Provođenje obuka za          Sve uključene službe.  3 godine od  Broj provedenih obuka.       Zahtjeva dodatne troškove.
     osposobljavanje kadrova za                    dana
     provođenje ciljeva međuagencijske                usvajanja
     saradnje.                            Akcionog
                                      plana
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                    okvir        uspješnosti
5. Izraditi plan za provođenje zajedničke   Granična policija    3 godine od  Izrađen i usvojen plan za
  obuke i vježbi vezano za postupanje u   BiH.                 provođenje zajedničke obuke i   Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                     dana
  izvanrednim i kriznim situacijama.     Uprava za indirektno   usvajanja  vježbi za postupanje u
                       oporezivanje BiH.    Akcionog   izvanrednim i kriznim
                       Ured za veterinarstvo   plana   situacijama.
                       BiH.
                       Uprava BiH za zaštitu
                       zdravlja bilja.
                       Federalna uprava za
                       inspekcijske poslove.
                       Republička uprava za
                       inspekcijske poslove
                       Republike Srpske.
                       Vlada Brčko distrikta
                       BiH.
                       Služba za poslove sa
                       strancima.
6.  Redovito provoditi zajedničku obuku   Granična policija    Kontinuirano  Broj održanih zajedničkih obuka  Zahtjeva dodatne troškove.
   i vježbe vezano uz uspješno       BiH.                  i vježbi.
   postupanje u vanrednim i kriznim    Uprava za indirektno
   situacijama.              oporezivanje BiH.
                       Ured za veterinarstvo
                       BiH.
                       Uprava BiH za zaštitu
                       zdravlja bilja.
                       Federalna uprava za
                       inspekcijske poslove.
                       Republička uprava za
                       inspekcijske poslove
                       Republike Srpske.
                       Vlada Brčko distrikta
                       BiH.
                       Služba za poslove sa
                       strancima.
5.2.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1. Cilj:  Definisati i omogućiti redovnu razmjenu informacija i podataka između svih agencija na svim nivoima (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Nisu definisane vrste podataka i        Komunikacija između različitih službi     Uspostaviti sistem redovne     Ministarstvo sigurnosti BiH.
informacija koje bi se trebale redovno     trebala bi biti glavni prioritet. Relevantne  razmjene podataka između      Granična policija BiH.
razmjenjivati između agencija.         informacije bi se trebale rutinski       agencija.              Uprava za indirektno
                        razmjenjivati među agencijama.                           oporezivanje BiH.
                        Konkretna priroda informacija i način                       Služba za poslove sa strancima
                        njihove razmjene trebao bi se utvrditi                       BiH.
                        sporazumima. Razmjena informacija                         Uprava BiH za zaštitu zdravlja
                        između nadležnih službi je od ključnog                       bilja.
                        značaja, kao i mehanizam rješavanja                        Ured za veterinarstvo BiH.
                        eventualnih sukoba nadležnosti pojedinih
                                                                  Federalna uprava za
                        agencija.
                                                                  inspekcijske poslove.
                        Posebne statističke podatke trebalo bi
                                                                  Republička uprava za
                        uzeti kao pokazatelje za analizu, kontrolu
                                                                  inspekcijske poslove
                        i poređenje. Podatke ažurira svaka
                                                                  Republike Srpske.
                        agencija, a pristup njima imaju sve
                                                                  Vlada Brčko distrikta BiH.
                        relevantne agencije.

                                       Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                        okvir          uspješnosti
1. Odrediti vrstu podataka i informacija     Zajedničko radno      1 godina od   Određene vrste podataka i      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  koje će biti dostupne i koje će se      tijelo.            dana     informacija koje će se
  izmjenjivati između agencija i trećih                   usvajanja    razmjenjivati.
  strana.                                   Akcinog
                                         plana
2. Definisati jasne procedure za brzu       Zajedničko radno      1 godina od   Izrađene procedure razmjene     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  razmjenu informacija i podataka između     tijelo.            dana     podataka.
  agencija, uključujući informacije                      usvajanja
  dobijene međunarodnom saradnjom i                      Akcinog
  aktivnostima koje su vezane za druge                     plana
  službe.
2. Cilj: Uspostaviti sistem ranog upozoravanja i obavještavanja (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Sistem ranog upozoravanja i obavještavanja   Uspostavljen je komunikacioni sistem za   Uspostaviti sistem razmjene     Ministarstvo sigurnosti BiH.
postoji unutar svake agencije, ali ne postoji  prenošenje i zaprimanje relevantnih     informacija u situacijama koje   Granična policija BiH.
zajednički sistem.               informacija o očekivanom i/ili trenutnom  zahtijevaju hitno postupanje.    Uprava za indirektno
                        kretanju određenih osoba i/ili robe kako                    oporezivanje BiH.
                        bi se potrebnom informacijom                          Služba za poslove sa strancima
                        raspolagalo prije samog stizanja pošiljke                    BiH.
                        te kako bi se, gdje god je to potrebno,                     Uprava BiH za zaštitu zdravlja
                        pravodobno preduzele sve pripremne                       bilja.
                        aktivnosti za eventualno presretanje                      Ured za veterinarstvo BiH.
                        pošiljke. To se može primijeniti i u                      Federalna uprava za
                        slučaju izvoza i provoza. Sistemi ranog
                                                                inspekcijske poslove.
                        upozoravanja i/ili obavještavanja za
                                                                Republička uprava za
                        druge službe sadrže informacije o
                                                                inspekcijske poslove
                        zdravlju životinja te o javnom i biljnom
                                                                Republike Srpske.
                        zdravstvu.
                                                                Vlada Brčko distrikta BiH.

                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Utvrditi jasne procedure postupanja u     Potkomisija za      1 godina od   Utvrđene procedure postupanja.   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  skladu sa preporučenom praksom EU, i      uspostavu Centra za     dana
  po potrebi uzimajući u obzir procedure     analizu rizika.      usvajanja
  za analizu rizika.                             Akcinog
                                        plana
2. Definisati i osigurati tehničke uslove za   Potkomisija za      3 godine od   Definisani i osigurani tehnički   Zahtjeva dodatne troškove.
  uspostavljanje sistema.            uspostavu Centra za     dana     uvjeti za uspostavu sistema.
                         analizu rizika.      usvajanja
                                       Akcinog
                                        plana
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
3. Redovno vršiti analize primjene i     Ministarstvo       Kontinuirano  Izvještaji i analize.       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  ostvarenih rezultata uspostavljenog    sigurnosti BiH.
  sistema.                 Granična policija
                       BiH.
                       Uprava za indirektno
                       oporezivanje BiH.
                       Služba za poslove sa
                       strancima BiH.
                       Uprava BiH za
                       zaštitu zdravlja bilja.
                       Ured za
                       veterinarstvo BiH.
                       Federalna uprava za
                       inspekcijske
                       poslove.
                       Republička uprava
                       za inspekcijske
                       poslove Republike
                       Srpske.
                       Vlada Brčko
                       distrikta BiH.
3. Cilj:  Definisati i omogućiti redovnu razmjenu informacija i podataka između svih agencija na svim nivoima (srednjoročni cilj)
                       Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                     Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Nisu definisane vrste podataka i         Komunikacija između različitih službi     Uspostaviti sistem redovne     Ministarstvo sigurnosti BiH.
informacija koje bi se trebale redovno      trebala bi biti glavni prioritet. Relevantne  razmjene podataka između      Granična policija BiH.
razmjenjivati između agencija.          informacije bi se trebale rutinski       agencija.              Uprava za indirektno
                         razmjenjivati među agencijama.                           oporezivanje BiH.
                         Konkretna priroda informacija i način                       Služba za poslove sa strancima
                         njihove razmjene trebao bi se utvrditi                       BiH.
                         sporazumima. Razmjena informacija                         Uprava BiH za zaštitu zdravlja
                         između nadležnih službi je od ključnog                       bilja.
                         značaja, kao i mehanizam rješavanja                        Ured za veterinarstvo BiH.
                         eventualnih sukoba nadležnosti pojedinih                      Federalna uprava za
                         agencija.
                                                                  inspekcijske poslove.
                         Posebne statističke podatke trebalo bi
                                                                  Republička uprava za
                         uzeti kao pokazatelje za analizu, kontrolu
                                                                  inspekcijske poslove
                         i poređenje. Podatke ažurira svaka
                                                                  Republike Srpske.
                         agencija, a pristup njima imaju sve
                                                                  Vlada Brčko distrikta BiH.
                         relevantne agencije.

                                        Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost            Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                         okvir          uspješnosti
1.  Odrediti vrstu podataka i informacija     Zajedničko radno      1 godina od   Određene vrste podataka i      Ne zahtjeva dodatne troškove.
   koje će biti dostupne i koje će se      tijelo.            dana     informacija koje će se
   izmjenjivati između agencija i trećih                   usvajanja    razmjenjivati.
   strana.                                   Akcinog
                                         plana
2.  Definisati jasne procedure za brzu      Zajedničko radno      1 godina od   Izrađene procedure razmjene     Ne zahtjeva dodatne troškove.
   razmjenu informacija i podataka        tijelo.            dana     podataka.
   između agencija, uključujući                        usvajanja
   informacije dobijene međunarodnom                      Akcinog
   saradnjom i aktivnostima koje su                       plana
   vezane za druge službe.
5.2.6. Infrastruktura i oprema

 1. Cilj:  Izgraditi i opremiti funkcionalne granične prelaze (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Većina graničnih prelaza nije adekvatno    Međunarodni granični prelazi trebaju da   1.  Izvršiti analizu potreba     Ministarstvo sigurnosti BiH.
izgrađena i opremljena izuzev njih nekoliko  imaju na raspolaganju: pokrivene         pojedinih agencija vezano    Granična policija BiH.
koji su izgrađeni u skladu s Pravilnikom o  prostore za pregled, sigurno lokalno       za infrastrukturu i opremu    Uprava za indirektno
standardima i uvjetima opremljenosti i    skladište, opremu za istovar tereta,       na osnovu uslova i        oporezivanje BiH.
izgrađenosti graničnih prelaza, izuzev njih  prostorije za pregled i ispitivanje,       preporuka EU.          Služba za poslove sa
nekoliko koji su izgrađeni sredstvima     prostore za vaganje, alate za pregled,    2.  Sačiniti integrisani plan    strancima BiH.
Evropske komisije.              rentgen opremu, fibro-optičku opremu,       razvoja infrastrukture i     Uprava BiH za zaštitu
                       pse za otkrivanje, opremu za toplotno       opreme.             zdravlja bilja.
                       otkrivanje, gajger brojače, video nadzor i  3.  Izgraditi, modernizovati i    Ured za veterinarstvo BiH.
                       dr.                        opremiti granične prelaze u
                                                                 Federalna uprava za
                                                skladu sa gore navedenim.
                                                                 inspekcijske poslove.
                                                                 Republička uprava za
                                                                 inspekcijske poslove
                                                                 Republike Srpske.
                                                                 Vlada Brčko distrikta BiH.

                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Izvršiti analizu potreba pojedinih      Potkomisija za       1 godina od   Izvršena analiza potreba.      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  agencija vezano za infrastrukturu i     infrastrukturu.        dana
  opremu na temelju Pravilnika o                      usvajanja
  standardima i uvjetima opremljenosti i                  Akcionog
  izgrađenosti graničnih prelaza.                      plana

2. Sačiniti integrisani plan razvoja      Potkomisija za       1 godine od   Izrađen integrirani plan razvoja.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  infrastrukture i opreme na temelju      infrastrukturu.        dana
  iskazanih potreba svih agencija za svaki                 usvajanja
  pojedini granični prelaz.                        Akcionog
                                       plana
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
3. Definisati i osigurati tehničke uslove    Uprava za neizravno   3 godine od  Izgrađeni, modernizirani i    Zahtjeva dodatne troškove.
  za uspostavljanje sistema.          oporezivanje i ostale    dana    opremljeni granični prelazi u
                        nadležne institucije.   usvajanja   skaldu sa Pravilnikom o
                                     Akcionog   standardima i uvjetima
                                    plana i dalje  opremljenosti i izgrađenosti
                                    kontinuirano.  graničnih prelaza.
2. Cilj: Izraditi sveobuhvatan pregled prioritetnih graničnih prelaza i mjesta za inspekcijsku kontrolu u skladu sa potrebama Bosne i
  Hercegovine (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Ne postoji pregled prioritetnih graničnih   Na osnovu utvrđenih selekcijskih       Analiza postojećeg stanja i     Ministarstvo sigurnosti BiH.
prelaza i mjesta za inspekcijsku kontrolu u  kriterija mora se izvršiti odabir graničnih  utvrđivanje kriterija za odabir   Granična policija BiH.
skladu sa potrebama Bosne i Hercegovine.   prelaza kojima će se dati prioritet      prioritetnih graničnih prelaza.   Uprava za indirektno
                       prilikom modernizacije i razvijanja u     Izrada studije za unaprijeđenje   oporezivanje BiH.
                       glavna mjesta ulaska. Taj bi se odabir    GP u skladu s utvrđenim       Služba za poslove sa strancima
                       kopnenih/cestovnih graničnih prelaza     kriterijima.            BiH.
                       trebao koordinirati na nivou cijele regije                    Uprava BiH za zaštitu zdravlja
                       kako bi se izbjeglo moderniziranje samo                      bilja.
                       s jedne strane graničnog prelaza. Pritom                     Ured za veterinarstvo BiH.
                       je za postavljanje prioriteta potrebna
                                                                Federalna uprava za
                       podrobna analiza postojećeg i za
                                                                inspekcijske poslove.
                       budućnost predviđenog protoka prometa
                                                                Republička uprava za
                       te analiza rizika (Smjernice za
                                                                inspekcijske poslove
                       integrisano upravljanje granicom).
                                                                Republike Srpske.
                       Odabir prioritetnih graničnih prelaza
                                                                Vlada Brčko distrikta BiH.
                       trebao bi se zasnivati na legislativi EU-a,
                       prometu i uvozu, geografskom položaju
                       (luka, cesta, zračna luka, željeznica),
                       mogućoj prisutnosti ostalih službi,
                       privrednim razlozima te prometnim
                       vezama unutar zemlje, ali i prometnim
                       vezama sa susjednim zemljama. Postoji
                       potreba za racionalizacijom i smanjenjem
                       broja graničnih prelaza.
                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir          uspješnosti
1.  Izrada Analize postojećeg stanja i      Potkomisija za      1 godina od   Izrađena analiza postojećeg     Ne zahtjeva dodatne troškove.
   procjene budućeg toka.            infrastrukturu.       dana     stanja.
                                      usvajanja
                                      Akcionog
                                       plana
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                   okvir        uspješnosti
2.  Izraditi prijedlog kriterija za     Potkomisije Državne  2 godine od  Izrađen prijedlog kriterija.   Ne zahtjeva dodatne troškove.
   određivanje prioritetnih GP i      komisije za       dana
   dostaviti Državnoj komisiji za      integrisano      usvajanja
   integrisano upravljanje granicom     upravljanje      Akcionog
   BiH.                   granicom.        plana

3.  Dostaviti prijedlog kriterija Vijeću   Državna komisija za  2 godine od  Dostavljen prijedlog Vijeću    Ne zahtjeva dodatne troškove.
   ministara BiH na usvajanje.       integrisano        dana   ministara BiH.
                       upravljanje      usvajanja
                       granicom.       Akcionog
                                    plana.
4.  Izrada studije na temelju utvrđenih   Potkomisije      3 godine od  Izrađena studija i dostavljena
                                                           Zahtjeva dodatne troškove.
   kriterija.                Državne komisije za    dana   Vijeću ministara BiH na
                       integrisano      usvajanja  usvajanje.
                       upravljanje      Akcionog
                       granicom.        plana
5.3. MEĐUNARODNA SURADNJA5.3.1. GRANIČNA POLICIJA BiH

5.3.1.1. Pravni i regulatorni okvir


1.Cilj:  Pravni i regulatorni okvir iz nadležnosti Granične policije BiH uskladiti sa zahtjevima i dobrom praksom EU (dugoročni cilj)

                      Kontekst                                            Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                   jedinice
Međunarodna policijska saradnja sa       U skladu sa potpisanim Međunarodnim     1.  Sačiniti popis međunarodnih      Uprava za operacije.
susjednim i zemljama Regije je         pravnim aktima (konvencije, sporazumi,      pravnih akata iz oblasti        Uprava za administraciju.
intenzivirana, ali je još uvijek na početku i  ugovori, protokoli) potrebno je sačiniti     saradnje (ugovori,
                                                                    Kabinet direktora.
ne provodi se u dovoljnoj mjeri kroz sve    nedostajuće protokole koji se odnose na     konvencije, sporazumi,
oblike saradnje u skladu sa praksama EU.    djelokrug rada i odgovornosti GPBiH. U      protokoli i sl) koji su na
Nisu iskorišteni svi kapaciteti za saradnju   skladu sa odredbama iz Konvencije o       snazi, analizirati ih, te utvrditi
sa INTERPOL-om, EUROPOL-om           policijskoj saradnji u JI Evropi, potrebno    koje nove akte treba donijeti,
FRONTEX-om, SECI itd.              je pripremiti akte (protokole i dr) koji se   kao i stepen usaglašenosti sa
                        tiču rada GPBiH, te ih uskladiti s        EU praksom postojećih akata.
                        zahtjevima i dobrom praksom EU.       2.  U skladu sa potpisanim
                                                 sporazumima (konvencijama,
                                                 ugovorima, protokolima)
                                                 sačiniti nedostajuće protokole
                                                 koji se odnose na djelokrug
                                                 rada i odgovornosti GPBiH.
                                              3.  Kontinuirano nadgledati
                                                 stanje međunarodnih pravnih
                                                 akata i njihovu provedbu, kao
                                                 i razvoj EU direktiva i dobre
                                                 prakse vezane uz djelokrug
                                                 rada GPBiH.
                                Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
     Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                 okvir        uspješnosti

1. Sačiniti popis međunarodnih pravnih  Uprava za operacije.  1 godina od   Utvrđen je spisak svih
  akata iz oblasti saradnje (ugovori,                     međunarodnih sporazuma,     Ne zahtjeva dodatne troškove.
                       Uprava za       dana
  konvencije, sporazumi, protokoli i sl)  administraciju.   usvajanja   ugovora, konvencija i
  koji su na snazi, analizirati ih, te             Akcionog    protokola koje je BiH
  utvrditi koje nove akte treba donijeti,             plana    potpisala sa susjednim
  kao i stepen usaglašenosti sa EU                       zemljama, EU i ostalim
  praksom postojećih akata:                          zemljama u okruženju i šire.
   Izvršiti popis i analizu                          Utvrđen je stepen
    potpisanih sporazuma o                         usaglašenosti potpisanih
    policijskoj saradnji.                          provedbenih sporazuma sa
   Izvršiti popis i analizu                          dobrom praksom EU.
    potpisanih sporazuma o saradnji                     Postoje zahtjevi za
    sa susjednim zemljama na                        potpisivanjem nedostajućih
    poslovima granične kontrole.                      sporazuma o saradnji, prije
   Izvršiti popis i analizu                          svega sa susjednim ali i
    potpisanih konvencija o                         drugim zemljama EU i šire.
    upravljanju granicama u
    jugoistočnoj evropi.
   Izvršiti analizu potpisanih
    provedbenih protokola iz
    djelokruga rada GPBiH i utvrditi
    stepen usaglašenosti sa
    zahtjevima i dobrom praksom
    EU.
   Sačiniti listu nedostajućih
    protokola kojima će se
    preciznije definisati pojedina
    područja saradnje.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                    okvir         uspješnosti

2. U skladu sa potpisanim sporazumima     Uprava za operacije.          Sačinjeni su protokoli u
                                   3 godine od                   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  (konvencijama, ugovorima,         Uprava za                svim oblastima koje nalažu
                                     dana
  protokolima) sačiniti nedostajuće      administraciju.             sporazumi.
                                    usvajanja
  protokole koji se odnose na        Kabinet direktora.           Sačinjeni su protokoli u
                                    Akcionog
  djelokrug rada i odgovornosti                            skladu sa Međunarodnim
                                     plana
  GPBiH:                                       konvencijama.
   Sačiniti protokole shodno                            Sačinjeni su protokoli u
    sporazumima o policijskoj                           skladu sa Međunarodnim
    saradnji sa susjednim zemljama.                        ugovorima.
   Sačiniti protokole shodno
    potpisanim konvencijama o
    saradnji u jugoistočnoj evropi.
   Sačiniti protokole shodno
    potpisanim Ugovorima o granici
    sa susjednim zemljama.
3.  Kontinuirano nadgledati stanje     Uprava za operacije.  Kontinuirano   Prikupljena ukupna
                                                             Ne zahtjeva dodatne troškove.
   međunarodnih pravnih akata i       Uprava za                regulativa.
   njihovu provedbu, kao i razvoj EU    administraciju.             Sistematizirana pravna
   direktiva i dobre prakse vezane uz                        regulativa po vrstama i
   djelokrug rada GPBiH:                               hijerarhijski.
    Uspostaviti funkcionalne baze                          Uspostavljene baze.
     međunarodnog pravnog okvira                         Sačinjene analize.
     od značaja za rad GPBiH i                          Dati prijedlozi za
     Schengen acquis sa mogućnosti                        harmonizaciju.
     izravnog pregleda i korištenja.
    Sistematski pratiti promjene u
     EU zakonodavstvu vezano za
     bezbjednost granica i pokretati
     aktivnosti na harmonizaciji BiH
     zakonodavstva.
 2. Pružiti potrebnu pomoć i pratiti aktivnosti nadležnih tijela u vezi obilježavanja državne granice (kontinuirani cilj)

                     Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Državna granica se određuje          Potpisani međunarodni ugovori sa     1. Pratiti rad Državne komisije     Uprava za operacije.
međunarodnim ugovorom.            susjednim zemljama kojima je utvrđena    za granice u vezi           Terenske kancelarije.
Međutim, BiH sa susjednim zemljama nije    granična linija.              identificiranja, granične       Jedinice Granične policije.
u potpunosti utvrdila i obilježila graničnu                        linije.
liniju.                                        2. Pružiti potrebnu pomoć u
                                             vezi utvrđivanja i
                                             obilježavanja granične linije.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                     okvir         uspješnosti

1. Pratiti rad Državne komisije za granice   Uprava za operacije.  Kontinuirano  Granična linija je identificirana.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  u vezi identificiranja granične linije.   Terenske
                        kancelarije.
                        Jedinice Granične
                        policije.
                                    Kontinuirano
2. Pružiti potrebnu pomoć u vezi        Uprava za operacije.          Granična linija je utvrđena i    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  utvrđivanja i obilježavanja granične     Terenske                obilježena.
  linije.                   kancelarije.
                        Jedinice Granične
                        policije.
5.3.1.2.  Rukovođenje i organizacija


  1.   Cilj: Uspostaviti model zajedničkog rada sa susjednim zemljama koji je usklađen sa zahtjevima i dobrom praksom EU

                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
        Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Međunarodna policijska saradnja, koja     Potrebno je definisati neophodne oblike i  1. Definisati oblike i područja    Uprava za operacije.
uključuje provođenje zajedničkih operacija   područja saradnje na svim nivoima       zajedničkog rada sa        Centralna istražna kancelarija.
sa susjednim zemljama i razmjenu        organizovanja GPBiH, definisati potrebe    susjednim zemljama u skladu    Terenske kancelarije.
informacija, je obaveza GPBiH koja       za vrstom i obimom podataka i         sa potpisanim sporazumima i    Jedinice Granične policije.
proizlazi iz Zakona o Graničnoj policiji i   informacija koje će se razmjenjivati na    protokolima.
sklopljenih međunarodnih sporazuma.      svim nivoima i definisati i uspostaviti   2. Uspostaviti neophodne oblike
Međunarodna policijska saradnja sa       kontaktne tačke za protok informacija na    zajedničkog rada u skladu sa
susjednim zemljama je intenzivirana, ali još  svim nivoima. Potrebno je utvrditi       najboljim praksama EU.
uvijek na početku i ne provodi se kroz sve   potrebe za zajedničkim operacijama,
oblike saradnje u skladu sa praksama EU.    uskladiti komunikacije, tehničku opremu
                        i procedure za provođenje
                        prekograničnih operacija.
                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Definisati oblike i područja zajedničkog    Uprava za operacije.  1 godina od    Utvrđene su potrebe za       Zahtjeva dodatne troškove u
  rada sa susjednim zemljama u skladu sa     Centralna istražna     dana      provedbu zajedničkih         skladu sa projektima GP.
  potpisanim sporazumima i protokolima:      kancelarija.       usvajanja    operacija.
   Izvršiti     analizu   potreba    Terenske         Akcionog     Izrađeni su modeli.
    zajedničkih aktivnosti.          kancelarije.        plana     Određen su granični prelazi i
   Uspostaviti model zajedničke         Jedinice Granične             org. jedinice kao pilot
    organizacije (pilot projekat).       policije.                 projekti.
   Upućivanje službenika za vezu u                            Razmjenjuju se službenici za
    susjednu zemlju.                                   vezu.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir        uspješnosti

2. Uspostaviti   neophodne   oblike   Uprava za operacije.  3 godine od   Zajedničke granične provjere
                                                           Zahtjeva dodatne troškove u
  zajedničkog rada u skladu sa        Centralna istražna     dana    i nadzor državne granice se
                                                           skladu sa projektima GP.
  najboljim praksama EU:           kancelarija.      usvajanja   provode.
                       Terenske        Akcionog    Broj održanih sastanaka i
   Zajednički sastanci i razmjena
                       kancelarije.       plana.    razmijenjenih informacija.
    informacija   na   lokalnom,
                       Jedinice Granične           Određene zajedničke
    regionalnom i centralnom nivou.
                       policije.               kontaktne tačke (regionalni
   Odrediti zajedničke kontaktne
                                           centri za razmjenu
    tačke na granici (razmjena
                                           informacija i poruka ranog
    informacija i poruke ranog
                                           upozoravanja).
    upozoravanja na granici).
                                           Formirani timovi za
   Uvođenje zajedničkih provjera
                                           zajedničku analizu rizika.
    na graničnim prelazima gdje je
                                           Broj provedenih zajedničkih
    to moguće, koje će obezbjediti
                                           operacija i istraga.
    uspostavljanje sistema «jedne
    kontrole».
   Uspostavljanje     zajedničke
    analize rizika.
   Zajedničko izvođenje operacija i
    istraga.
   Zajedničko korištenje opreme i
    infrastrukture za nadzor državne
    granice i granične provjere.
   Zajedničke kontrole u vozovima.
5.3.1.3.  Procedure

  1.   Cilj: Kontinuirano unapređivati proceduralni okvir za efikasnu i kvalitetnu saradnju sa agencijama susjednih zemalja, u skladu sa EU
      standardima (srednjoročni cilj)
                     Kontekst                                      Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
        Trenutno stanje           Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Procedure za zajedničko izvođenje poslova   Potrebno je uspostaviti zajedničke     1.  Uspostaviti procedure za    Uprava za operacije.
granične kontrole sa susjednim zemljama    procedure za izvođenje poslova graničnih    zajedničke    granične   Terenske kancelarije.
nisu usaglašene. Početni koraci učinjeni su  provjera i nadzora granice sa susjednim     provjere i nadzor državne   Jedinice Granične policije.
na graničnim prelazima koji funkcionišu    zemljama i uskladiti s dobrom praksom      granice  sa  susjednim
kao zajedničke lokacije sa R. Hrvatskom.   EU.                       zemljama.
                                             2.  Izrada     zajedničkog
                                               priručnika za provođenje
                                               procedura.

                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti

1. Uspostaviti procedure za zajedničke     Uprava za operacije.   2 godine od   Sačinjen popis procedura i     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  granične provjere i nadzor državne      Terenske          dana     izvršena analiza.
  granice sa susjednim zemljama:        kancelarije.       usvajanja
   Sačiniti popis procedura koje       Jedinice Granične     Akcionog
    definišu zajedničko postupanje na    policije.          plana
    granici.
   Izvršiti analizu u kontekstu
    najboljih praksi EU.
2. Izrada zajedničkog priručnika za                   2 godine od   Zajednički priručnik dostupan    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  provođenje procedura:          Uprava za operacije.
                                       dana    osoblju.
                      Terenske kancelarije.
   Analiza primjene dosadašnjih                    usvajanja
    instruktivnih akata i njihovo  Jedinice Granične         Akcionog
    usaglašavanje sa preporučenom   policije.             plana
    praksom EU.                             i dalje
   Izrada objedinjenog zajedničkog                  kontinuirano
    priručnika   za   provođenje
    procedura.
   Redovno ažurirati priručnik u
    skladu sa promjenama u EU i
    operativnim potrebama.
5.3.1.4. Ljudski resursi i obuka

 1. Cilj: Jačati ljudske resurse na svim nivoima za definisane oblike saradnje sa partnerskim agencijama susjednih zemalja i zemalja Regije
   (kratkoročni cilj i dalje kontinuirano)
                      Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
        Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Iako je BiH potpisala Sporazume o        Redovno provoditi zajedničku obuku na   1.  Utvrditi sadržaj zajedničke    Uprava za operacije.
policijskoj saradnji sa više zemalja u     međunarodnom nivou u koju su          obuke uključujući i učenje    Centar za obuku.
Regionu i šire, kojima se predviđa       uključene različite službe iz različitih    stranih jezika, te izraditi
provođenje zajedničke obuke različitih     država.                     nastavni plan i program
službi različitih zemalja, ipak do sada se ne  Službenici koji će neposredno izvršavati    obuke u skladu s EU Core
ostvaruje ovakav vid usavršavanja        svoje aktivnosti u kontaktnim uredima      Curriculum (nastavni plan
službenika osim ako izuzmemo projekte      potrebno je da se obuče u centrima       obuke).
EU i Evropske komisije koji imaju        zemalja EU gdje je ovaj projekat već    2.  Redovno provoditi
regionalni značaj i u koje su uključene sve   razvijen.                    zajedničku obuku sa
države u Regionu.                                        graničnim policijama
                                                susjednih zemalja.
                                              3.  Održavanje zajedničkih
                                                okruglih stolova, radionica i
                                                seminara.
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir         uspješnosti

1. Utvrditi sadržaj zajedničke obuke       Uprava za operacije.   1 godina od   Utvrđene su i usaglašene       Zahtjeva dodatne troškove u
  uključujući i učenje stranih jezika te     Centar za obuku.       dana     zajedničke teme.           skladu sa projektima GP.
  izraditi nastavni plan i program obuke u                 usvajanja    Izrađen je priručnik za obuku
  skladu s EU Core Curriculum (nastavni                   Akcionog    i dostavljen svim nivoima na
  plan obuke):                                plana     kojima    se   ostvaruje
   Utvrditi zajedničke teme koje su u                           međunarodna saradnja.
     saglasnosti sa EU praksom.
   Razviti programe zajedničkih
     obuka sa graničnim policijama
     susjednih zemalja u skladu sa EU
     praksom.
   Izraditi priručnike za obuku u
     skladu s EU standardima.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir         uspješnosti

2.  Redovno provoditi zajedničku obuku   Uprava za operacije.   Kontinuirano   Obučeni su treneri iz
                                                           Zahtjeva dodatne troškove u
   sa graničnim policijama susjednih   Centar za obuku.             različitih službi i zemalja.
                                                            skladu sa projektima GP.
   zemalja:                                     Osigurana je jedinica GP u
    Obučiti trenere iz svih službi                         kojoj će se testirati
     uključenih u projekat (trener                        zajednička obuka.
     trenera).                                  Postoji dinamički plan
    Osigurati      lokaciju  i                        provođenja zajedničke obuke.
     organizacionu jedinicu gdje će
     se provesti pilot obuka.
    Sačiniti dinamički plan i po
     njemu kontinuirano provoditi
     zajedničku obuku.
                       Uprava za operacije.
3.  Održavanje zajedničkih okruglih                 Kontinuirano  Redovno se održavaju radionice,  Zahtjeva dodatne troškove u
                       Centar za obuku.           seminari i drugi skupovi
   stolova, radionica i seminara.                                          skladu sa projektima GP.
                                          posvećeni međunarodnoj
                                          saradnji i obuci.
5.3.1.5. Komunikacije i veze


  1. Cilj: Uspostaviti sistem komunikacije i razmjene informacija na međunarodnom nivou (srednjoročni cilj)

                    Kontekst                                            Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                  jedinice
U skladu sa internim Uputstvom o       Potrebno je omogućiti informatičko-     1.  Unaprijediti   razmjenu      Uprava za operacije.
međunarodnoj saradnji GPBiH je        komunikacijsku uvezanost na            informacija sa agencijama      Centralna istražna kancelarija.
imenovala službenike za kontakt sa      bilateralnom i multilateralnom nivou u      susjednih zemalja, zemalja      Terenske kancelarije.
susjednim zemljama, na regionalnom,      skladu s dobrom praksom EU na           regije i EU u skladu sa
lokalnom i centralnom nivou, te je      lokalnom, regionalnom i centralnom                           Jedinice Granične policije.
                                                zahtjevima  i   dobrom
propisana obaveza održavanja radnih      nivou. Na temelju razmjene informacija      praksom EU.
sastanaka. Međutim, zajednički sastanci sa  zasniva se zajednička analiza rizika,
tijelima susjednih zemalja se ne koriste u  planiranje i izvođenje akcija i operacija.  2.  Razviti i uvesti sistem ranog
dovoljnoj mjeri kao izvori informacija. U                            upozoravanja        i
skladu sa Memorandumom o razumijevanju                             obavještavanja.
o uspostavljanju sistema razmjene                             3.  Izraditi interna uputstva
statističkih podataka o ilegalnim                                kojim se reguliše razmjena
migracijama zemalja Regiona, GPBiH je                              podataka   i   informacija
određena kao nacionalna tačka kontakta u                            uključujući zaštitu podataka.
BiH. Ovi podaci se nedovoljno koriste u
operativnom radu, niti se distribuiraju na
niže organizacione nivoe. Uslijed
ograničenih mogućnosti korištenja interneta
i nepostojanja odgovarajućih uputstava i
drugih internih akata, informacije iz tzv.
otvorenih/javnih izvora nisu u dovoljnoj
mjeri iskorištene u radu GPBiH.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir        uspješnosti
1. Unaprijediti razmjenu informacija sa    Uprava za operacije.          Definisane su potrebe za
  agencijama   susjednih   zemalja,   Centralna istražna   1 godina od                   Zahtjeva dodatne troškove u
  zemalja regije i EU u skladu sa                    dana     vrstom, obimom i stepenom    skladu sa projektima GP.
                        kancelarija.
  zahtjevima i dobrom praksom EU:       Terenske        usvajanja   obrade informacija i
   Definisati agencije u susjednim     kancelarije.      Akcionog    podataka koji se
                                     plana
     zemljama, zemljama Regije i      Jedinice Granične           razmjenjuju.
     EU sa kojima GPBiH ima        policije.               Uspostavljene su kontaktne
     potrebu razmjene informacija.                        tačke za protok podataka i
   Definisati potrebe za vrstom,
                                           informacija.
     obimom i stepenom obrade
     podataka i informacija koje će se                      Zajedničko korištenje i
     razmjenivati.                                uspostavljane baza
   Definisati     i   uspostaviti                      podataka.
     kontaktne tačke za protok                          Broj razmjenjenih podatka i
     informacija na svim nivoima.                         informacija.
                                           Broj zajedničkih analiza.

2. Razviti i uvesti sistem ranog                           Sačinjena je kvalitetna     Zahtjeva dodatne troškove u
                        Uprava za operacije.  2 godine od
  upozoravanja i obavještavanja:                     dana    analiza stanja i potreba.    skladu sa projektima GP.
                        Centralna istražna
   Izraditi analizu sadašnjeg stanja.                usvajanja   Jasno su utvrđene procedure
                        kancelarija.
   Stvoriti tehničke pretpostavke                  Akcionog    i pravila.
                        Terenske
    (informatičke i komunikacijske)                 plana.    Postoji direktna razmjena
                        kancelarije.
    za   direktnu  međudržavnu                        podataka sa susjednim
    razmjenu podataka uključujući     Jedinice Granične
                                           zemljama.
    pristup bazi podataka SIS       policije.
    (Schengen Information System).
   Izraditi pravila i procedure.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
3. Izraditi interna uputstva kojim se       Uprava za operacije.  2 godine od   Sačinjeni prijedlozi za     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  reguliše   razmjena   podataka   i   Centralna istražna    dana     donošenje novih i izmjene i
  informacija   uključujući    zaštitu   kancelarija.      usvajanja   dopune postojećih uputstava.
  podataka:                   Terenske        Akcionog
                                             Broj izvršenih izmjena i
   Sistematizacija     i   analiza   kancelarije.       plana
     postojećih internih uputstava                          dopuna postojećih internih
                         Jedinice Granične
   Definisati potrebe za izmjenama       policije.               akata.
     i dopunama internih normativnih                         Donesena nova normativna
     akata.                                     akta.
   Pokrenuti     inicijative    za
     donošenje novih i izmjene i
     dopune   postojećih    internih
     normativnih akata i formiranje
     radnih grupa.
   Donošenje novih, izmjene i
     dopune postojećih normativnih
     akata.
5.3.1.6. Infrastruktura i oprema


1. Cilj: Uskladiti infrastrukturu i opremu sa zahtjevima i dobrom praksom EU (dugoročni cilj)

                      Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
                                              1. Procijeniti tehničko stanje i   Uprava za operacije.
Na 14 novoizgrađenih i obnovljenih       Potrebno je omogućiti IT komunikaciju
                                                kompatibilnost     sistema   Terenske kancelarije.
graničnih prelaza postoji infrastruktura koja  na bilateralnom i multilateralnom nivou u
zadovoljava standarde EU. Na granici sa R.   skladu s dobrom praksom EU na         elektronske obrade podataka    Jedinice Granične policije.
Hrvatskom uspostavljena je direktna       lokalnom, regionalnom i centralnom       u GPBiH sa sistemima u
telefonska linija na međunarodnim        nivou. Potrebno je nastaviti sa        okruženju, te utvrditi potrebe
graničnim prelazima Doljani – Metković,     aktivnostima na razvoju digitalnog radio    u   vezi  sa  pristupom
Kamensko – Kamensko, Brčko - Gunja i      sistema „TETRA“ koji je važan ne samo     relevantnim međunarodnim
Bosansko Grahovo – Strmica. Na granici sa    sa aspekta kvaliteta rada policijskih     bazama podataka.
R. Srbijom realizovana je direktna       agencija nego i radi kvaliteta       2. Implementirati    direktne
telefonska linija na graničnim prelazima    prekogranične saradnje sa susjednim      telefonske linije između
Pavlovića most-Badovinci i Uvac–Priboj.     zemljama.                   određenih      susjednih
GPBiH učestvuje u implementaciji projekta                           graničnih prelaza u skladu sa
uspostave i razvoja „TETRA“ sistema u                             bilateralnim sporazumima.
BiH čiji nosilac je Ministarstvo sigurnosti                         3. Učestvovati u implementaciji
BiH. Trenutno korištenje ovog sistema je                            projekta uspostave digitalnog
ograničeno na Međunarodni aerodrom                               radio sistema „TETRA“.
Sarajevo gdje je GPBiH iz vlastitih
budžetskih sredstava nabavila određenu
opremu i koristi sistem Aerodromskog
preduzeća Sarajevo.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir        uspješnosti

1. Procijeniti tehničko stanje i        Uprava za operacije.  2 godine od   Izvršena je analiza       Zahtjeva dodatne troškove u
  kompatibilnost sistema elektronske     Terenske         dana     tehničkog stanja stanja IT.   skladu sa projektima GP.
  obrade podataka u GPBiH sa         kancelarije.      usvajanja   Provedena usporedba s
  sistemima u okruženju, te utvrditi     Jedinice Granične    Akcionog    drugim CARDS/PHARE
  potrebe u vezi sa pristupom         policije.         plana    projektima i usklađenost
  relevantnim međunarodnim bazama                          sistema elektronske obrade
  podataka:                                     podataka.
   Izvršiti analizu tehničkog stanja                        Izrađen prijedlog potreba.
     informatičko komunikacijske                         Omogućen direktan pristup
     opreme u GPBiH.                               podacima i informacijama u
   Izvršiti analizu usklađenosti                          skladu sa korisničkim
     sistema elektronske obrade                          potrebama.
     podataka.
   Sačiniti prijedlog potreba u
     pogledu tehničkog opremanja.
   Omogućiti pristup podacima i
     informacijama iz otvorenih /
     javnih izvora (OCTA,
     dokumenti EU i UN koji se
     odnose na ilegalne migracije,
     pojedine oblike kriminaliteta,
     stručni radovi i sl.).
2. Implementirati direktne telefonske     Uprava za operacije.  3 godine od  Uspostavljene su direktne
  linije između određenih susjednih                                         Zahtjeva dodatne troškove u
                        Terenske         dana    telefonske linije između
  graničnih prelaza u skladu sa                                            skladu sa projektima GP.
                        kancelarije.      usvajanja  određenih susjednih graničnih
  bilateralnim sporazumima.          Jedinice Granične    Akcionog   prelaza.
                        policije.         plana


3. Učestvovati u implementaciji projekta               3 godine od
                        Uprava za operacije.         Uspostavljen je „TETRA“      Zahtjeva dodatne troškove u
                                     dana
  uspostave digitalnog radio sistema     Terenske               sistem u zoni odgovornosti GP   skladu sa projektima GP.
                                    usvajanja
  „TETRA“.                  kancelarije.             BiH.
                                    Akcionog
                        Jedinice Granične     plana
                        policije.
5.3.2. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA

5.3.2.1. Pravni i regulatorni okvir


1. Cilj: Pravni i regulatorni okvir iz nadležnosti SPS-a uskladiti sa zahtjevima i dobrom praksom EU (kratkoročni cilj)

                     Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                  jedinice

Međunarodna saradnja sa susjednim i      U skladu sa potpisanim Međunarodnim    1. Sačiniti popis međunarodnih
                                                                  Sektor za administraciju.
zemljama EU je relativno dobra, ali treba   pravnim aktima (konvencije, sporazumi,    pravnih akata iz oblasti
                                                                  Sektor za readmisiju.
još raditi na njenom poboljšanju i ne     ugovori, protokoli) potrebno je sačiniti   saradnje (ugovori,
provodi se u dovoljnoj mjeri kroz sve     nedostajuće protokole koji se odnose na    konvencije, sporazumi,         Kabinet za unutrašnju
oblike saradnje u skladu sa praksama EU.    djelokrug rada i odgovornosti SPS-a. Za    protokoli i sl.) koji su na      kontrolu.
Nisu iskorišteni svi kapaciteti za saradnju  neke postojeće je potrebno izvršiti      snazi, analizirati ih, te utvrditi
sa INTERPOL-om, EUROPOL-om           izmjene i dopune, jer nam trenutni      koje nove akte treba donjeti,
FRONTEX-om, SECI i td. Potpisani su      otežavaju i usporavaju proces izručenja.   kao i stepen usaglašenosti sa
sporazumi o readmisiji sa EU i susjednim                           EU praksom postojećih akata.
zemljama, međutim treba raditi na                             2. Sačiniti anekse koji bi
potpisivanju sporazuma sa zemljama iz                            dopunili i izmjenili potpisane
kojih najčešće dolaze ilegalni migranti, kao                         sporazume i ugovore u dijelu
i sa zemljama porijekla ilegalnih migranata                         koji se odnosi na
kao što su Turska, zemlje sjeverozapadne                           pojednostavljenje procedura
afrike itd.                                         readmisije lica državljana
                                               potpisnica, kao i državljana
                                               trećih zemalja.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                    okvir        uspješnosti

                        Sektor za       1 godina od   Utvrđen je spisak svih
1. Sačiniti popis međunarodnih pravnih                                         Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        readmisiju.        dana     međunarodnih sporazuma,
  akata iz oblasti saradnje (ugovori,
  konvencije, sporazumi, protokoli i sl.)   Sektor za        usvajanja   ugovora, konvencija i
                        administraciju.     Akcionog    protokola koje je BiH
  koji su na snazi, analizirati ih, te
  utvrditi koje nove akte treba donijeti,                plana    potpisala sa susjednim,
                                           zemljama EU i ostalim
  kao i stepen usaglašenosti sa EU
                                           zemljama u okruženju i šire.
  praksom postojećih akata:
                                           Postoje zahtjevi za
   Izvršiti popis i analizu potpisanih
                                           potpisivanjem nedostajućih
   sporazuma o readmisiji.
                                           sporazuma o readmisiji, prije
   Sačiniti listu nedostajućih
                                           svega sa zemljama iz kojih
   sporazuma.
                                           dolaze, odnosno zemljama
                                           porijekla ilegalnih migranata.
2. Sačiniti anekse koji bi dopunili i     Sektor za       1 godina od   Sačinjeni su protokoli u svim  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  izmjenili potpisane sporazume i       readmisiju.        dana    oblastima koje nalažu
  ugovore u dijelu koji se odnosi na     Sektor za        usvajanja   sporazumi.
  pojednostavljenje      procedura    administraciju.     Akcionog    Sačinjeni su protokoli u
  readmisije lica državljana potpisnica,   Kabinet za        plana.    skladu sa Međunarodnim
  kao i državljana trećih zemalja.      unutrašnju kontrolu.          konvencijama.
  - Sačiniti   protokole   shodno                       Sačinjeni su protokoli u
    sporazumima o readmisiji sa                          skladu sa Međunarodnim
    susjednim zemljama.                              ugovorima.
5.3.2.2.  Rukovođenje i organizacija


1. Cilj: Pojačati modele zajedničkog rada sa susjednim zemljama radi postizanja blagovremene razmene informacija (srednjoročni cilj)

                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
      Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Imamo potpisane sporazume sa susjednim    Strogo poštivanje potpisanih sporazuma  1. Definisati oblike i područja    Sektor za readmisiju.
zemljama o readmisiji.            o readmisiji.                zajedničkog rada sa
                                             susjednim zemljama u skladu
                                             sa potpisanim sporazumima i
                                             protokolima.
                                            2. Uspostaviti neophodne oblike
                                             zajedničkog rada u skladu sa
                                             najboljim praksama EU.

                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1. Definisati oblike i područja zajedničkog                       Utvrđene su potrebe za       Zahtjeva dodatne troškove u
                        Sektor za readmisiju.  1 godina od
  rada sa susjednim zemljama u skladu sa                 dana     provedbu zajedničkih         skladu sa projektima SPS.
  potpisanim sporazumima i protokolima:                 usvajanja    operacija.
   Izvršiti analizu potreba                      Akcionog    Izrađeni su modeli.
   zajedničkih aktivnosti.                        plana     Određen su granični prelazi i
   Uspostaviti model zajedničke                            org. jedinice kao pilot
   organizacije (pilot projekat).                           projekti.
   Upućivanje službenika za vezu u                           Razmjenjuju se službenici za
   susjednu zemlju.                                  vezu.
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                   okvir        uspješnosti

2. Uspostaviti neophodne oblike                  1 godina od   Zajedničke granične       Zahtjeva dodatne troškove u
  zajedničkog rada u skladu sa      Sektor za readmisiju.
                                   dana     provjere i nadzor državne    skladu sa projektima SPS.
  najboljim praksama EU:                      usvajanja   granice se provode.
   Zajednički sastanci i razmjena                 Akcionog    Broj održanih sastanaka i
   informacija na lokalnom,                    plana    razmijenjenih informacija.
   regionalnom i centralnom nivou.                       Određene zajedničke
   Odrediti zajedničke kontaktne                         kontaktne tačke (regionalni
   tačke na granici (razmjena                          centri za razmjenu
   informacija i poruke ranog                          informacija i poruka ranog
   upozoravanja na granici).                          upozoravanja).
   Uspostavljanje zajedničke analize                       Formirani timovi za
   rizika.                                   zajedničku analizu rizika.
   Zajedničko izvođenje operacija i                       Broj provedenih zajedničkih
   istraga.                                   operacija i istraga.
5.3.2.3. Procedure

1. Cilj: Kontinuirano unapređivati proceduralni okvir za efikasnu i kvalitetnu saradnju sa agencijama susjednih zemalja, u skladu sa EU
  standardima (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                      Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                              jedinice
Sporazumi o readmisiji se provode ali same                       Skratiti vremenski period     Sektor za readmisiju.
                        Vrijeme provođenja procedura je veoma
propisane procedure iziskuju puno                           provođenja procedura.
                        kratko.
vremena.

                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
 Skratiti vremenski period provođenja      Sektor za        2 godine od  Sačinjen popis procedura i     Ne zahtjeva dodatne troškove.
 procedura.                   readmisiju.        dana    izvršena analiza.
 Sačiniti popis procedura koje definišu                 usvajanja
 zajedničko postupanje.                         Akcionog
 Izvršiti analizu u kontekstu najboljih                  plana
 praksi EU.
5.3.2.4. Ljudski resursi i obuka

1. Cilj: Jačati ljudske resurse na svim nivoima za definisane oblike saradnje sa partnerskim agencijama susjednih zemalja i zemalja Regije
  (kratkoročni cilj i dalj kontinuirano)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice

Obuke i seminari koje bi trebalo da se
                        Redovno provoditi zajedničku obuku na    1.  Utvrditi sadržaj zajedničke    Sektor za readmisiju.
organizuju na regionalnom nivou, radi
                        međunarodnom nivou u koju su           obuke uključujući i učenje    Terenski centri.
                        uključene različite službe iz različitih     stranih jezika, te izraditi
efikasnije saradnje nisu česta praksa.
                        država.                     nastavni plan i program
                        Službenici koji će neposredno izvršavati     obuke.
                        svoje aktivnosti u kontaktnim uredima    2.  Redovno provoditi
                        potrebno je da se obuče u centrima        zajedničku obuku sa
                        zemalja EU gdje je ovaj projekat već       odgovarajućim službama
                        razvijen.                    susjednih zemalja.
                                              3.  Održavanje zajedničkih
                                                okruglih stolova, radionica
                                                i seminara.
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1.  Utvrditi sadržaj zajedničke obuke      Sektor za readmisiju.   1 godina od  Utvrđene su i usaglašene      Zahtjeva dodatne troškove u
   uključujući i učenje stranih jezika te   Kabinet direktora –     dana    zajedničke teme.          skladu sa projektima SPS.
   izraditi nastavni plan i program obuke:   kordinator za obuku.    usvajanja
    Utvrditi zajedničke teme koje su u                  Akcionog
     saglasnosti sa EU praksom.                      plana
    Razviti programe zajedničkih
     obuka sa odgovornim službama
     susjednih zemalja u skladu sa EU
     praksom.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
2. Redovno provoditi zajedničku obuku     Sektor za readmisiju.  Kontinuirano   Obučeni su treneri iz      Zahtjeva dodatne troškove u
  sa odgovarajućim službama susjednih     Kabinet direktora –           različitih službi i zemalja.   skladu sa projektima SPS.
  zemalja:                  kordinator za obuku.           Osigurana je jedinica SPS u
   Obučiti trenere iz svih službi                           kojoj će se testirati
    uključenih u projekt (trener                          zajednička obuka.
    trenera).                                    Postoji dinamički plan
   Osigurati lokaciju i organizacionu                         provođenja zajedničke obuke.
    jedinicu gdje će se provesti pilot
    obuka.
   Sačiniti dinamički plan i po
    njemu kontinuirano provoditi
    zajedničku obuku.
3. Održavanje zajedničkih okruglih       Sektor za readmisiju.         Redovno se održavaju radionice,  Zahtjeva dodatne troškove u
                                    Kontinuirano
  stolova, radionica i seminara.       Kabinet direktora –          seminari i drugi skupovi      skladu sa projektima SPS.
                        kordinator za obuku.          posvećeni međunarodnoj
                                           saradnji i obuci.
5.3.2.5.  Komunikacije i veze


1. Cilj: Uspostaviti sistem komunikacije i razmjene informacija na međunarodnom nivou (srednjoročni cilj)

                     Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Trenutno ne postoji imenovan službenik     Potrebno je omogućiti informatičko-     1. Unaprijediti     razmjenu   Sektor za operativnu podršku.
koji je zadužen za kontakt sa regionalnim i  komunikacijsku uvezanost na           informacija sa agencijama     Terenski uredi.
međunarodnim službama i ne održavaju se    bilateralnom i multilateralnom nivou u     susjednih zemalja, zemalja
kontinuirani radni sastanci. Takođe se ne   skladu s dobrom praksom EU na          regije i EU u skladu sa
razmjenjuju statistički podaci o ilegalnim   lokalnom, regionalnom i centralnom       zahtjevima i dobrom praksom
migracijama zemalja regiona, niti se      nivou. Na temelju razmjene informacija     EU.
dovoljno koriste u operativnom radu.      zasniva se zajednička analiza rizika,    2. Izraditi interna uputstva
Uslijed ograničenih mogućnosti korištenja   planiranje i izvođenje akcija i operacija.   kojim se reguliše razmjena
interneta i nepostojanja odgovarajućih                             podataka   i   informacija
uputstava i drugih internih akata,                               uključujući zaštitu podataka.
informacije iz tzv. otvorenih/javnih izvora
nisu u dovoljnoj mjeri iskorištene u radu
SPS.
                                       Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                        okvir         uspješnosti

1. Unaprijediti razmjenu informacija sa     Sektor za operativnu    2 godine od   Definisane su potrebe za      Zahtjeva dodatne troškove u
  agencijama susjednih zemalja, zemalja     podršku.            dana     vrstom, obimom i stepenom      skladu sa projektima SPS.
  regije i EU u skladu sa zahtjevima i     Terenski uredi.       usvajanja    obrade informacija i podataka
  dobrom praksom EU:                             Akcionog
                                               koji se razmjenjuju.
   Definisati agencije u susjednim                      plana
   zemljama, zemljama regije i EU sa                            Uspostavljene su kontaktne
   kojima SPS ima potrebu razmjene                             tačke za protok podataka i
   informacija.                                      informacija.
   Definisati potrebe za vrstom,                              Zajedničko korištenje i
   obimom i stepenom obrade podataka                            uspostavljane baza podataka.
   i informacija koje će se razmjenivati.
                                               Broj razmjenjenih podatka i
   Definisati i uspostaviti kontaktne
   tačke za protok informacija na svim                           informacija.
   nivoima.                                        Broj zajedničkih analiza.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir        uspješnosti
2.  Izraditi interna uputstva kojim se    Sektor za operativnu         Donesena nova normativna akta.
                                                           Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                   2 godine od
   reguliše razmjena podataka i       podršku.
                                    dana
   informacija uključujući zaštitu     Terenski uredi.     usvajanja
   podataka:
                                   Akcionog
    Sistematizacija i analiza
                                    plana
     postojećih internih uputstava.
    Donošenje novih, izmjene i
     dopune postojećih normativnih
     akata.
5.3.2.6. Infrastruktura i oprema


1. Cilj: Uskladiti infrastrukturu i opremu sa zahtjevima i dobrom praksom EU (srednjoročni plan)

                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice

Služba za poslove sa strancima nema      Potrebno je omogućiti IT komunikaciju    Procijeniti tehničko stanje i    Sektor za operativnu podršku.
izgrađenu elektronsku komunikaciju sa     na bilateralnom i multilateralnom nivou u  kompatibilnost sistema        Terenske kancelarije.
međunarodnim subjektima koja bi        skladu s dobrom praksom EU na        elektronske obrade podataka u
zadovoljavala standarde EU. Ova        lokalnom, regionalnom i centralnom     SPS sa sistemima u okruženju, te
komunikacija se uglavnom odvija putem e-    nivou.                   utvrditi potrebe u vezi sa
mail veze. SPS ostvaruje komunikaciju sa                          pristupom relevantnim
Ministarstvom sigurnosti BiH, Uredom                            međunarodnim bazama
interpola, GPBiH te Agencijom za                              podataka.
identifikaciona dokumenta putem SDH-
državne mreže za prenos podataka i SPIN
mreže. Pristup podacima i njihova zaštita se
osigurava na način ograničenja pristupa
kroz pristupna prava uz korištenje posebne
kombinacije korisničkih imena i šifri.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir        uspješnosti

Procijeniti tehničko stanje i         Sektor za operativnu  2 godine od   Izvršena je analiza tehničkog  Zahtjeva dodatne troškove u
kompatibilnost sistema elektronske      podršku.         dana     stanja stanja IT.        skladu sa projektima SPS.
obrade podataka u SPS sa sistemima u     Terenske        usvajanja   Provedena usporedba s drugim
okruženju, te utvrditi potrebe u vezi sa   kancelarije.      Akcionog    CARDS/PHARE projektima i
pristupom relevantnim međunarodnim                   plana    usklađenost sistema
bazama podataka:                                   elektronske obrade podataka.
   Izvršiti analizu tehničkog stanja                        Izrađen prijedlog potreba.
   informatičko komunikacijske                          Omogućen direktan pristup
   opreme u SPS.                                 podacima i informacijama u
   Izvršiti analizu usklađenosti                          skladu sa korisničkim
   sistema elektronske obrade                           potrebama.
   podataka.
   Sačiniti prijedlog potreba u pogledu
   tehničkog opremanja.
   Omogućiti pristup podacima i
   informacijama iz otvorenih / javnih
   izvora (OCTA, dokumenti EU i UN
   koji se odnose na ilegalne
   migracije).
5.3.3. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE


5.3.3.1. Pravni i regulatorni okvir

1. Cilj:  Zaključiti sporazume o carinskoj saradnji sa strateško važnim carinskim službama (srednjoročni cilj)

                      Kontekst                                      Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                              jedinice
Određen broj sporazuma je zaključen sa     Međunarodna carinska saradnja je    1.  Identifikovati strateški    UINO.
strateški važnim zemljama.           temeljena na sporazumima sa pojedinim    važne zemlje.         Ministarstvo vanjskih poslova
                        carinskim službama drugih zemalja.   2.  Inicirati zaključivanje    BiH.
                                              ugovora o saradnji s
                                              zemljama od strateškog
                                              interesa.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1.  Identifikovati strateški važne zemlje:   Kabinet direktora.   1 godina od  Sačinjena analiza i zaključci.   Ne zahtjeva dodatne troškove.
    Izraditi analizu koje su to strateški   Sektor za carine.     dana
    važne zemlje.                           usvajanja
    Konsultacije sa ekspertima iz EU.                 Akcionog
                                      plana
2.  Inicirati zaključivanje sporazuma o     Kabinet direktora.   2 godine od   Ostvareni kontakti sa       Zahtjeva dodatne troškove.
   saradnji s zemljama od strateškog      Sektor za carine.     dana     strateški važnim zemljama.
   interesa:                  Ministarstvo vanjskih  usvajanja   Sačinjeni nacrti sporazuma.
    Ostvariti kontakte sa strateški      poslova BiH.       Akcionog
     važnim zemljama.                          plana
    Sačiniti nacrt sporazuma.
2. Cilj: Zaključiti ugovore o zajedničkoj saradnji u cilju sprječavanja svih oblika prekograničnog kriminala sa međunarodnim organizacijama
  (AFO EU, MARINFO) i drugim carinskim službama (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
BiH je članica WCO, postoji sporazum sa    Pravno utemeljenje saradnje sa      1.  Analiza postojeće situacije u   UINO.
SECI koji omogućava zajedničku saradnju    organizacijama i službama, radi        području zajedničke        Ministarsvo vanjskih poslova
u području suzbijanja krijumčarenja.      provođenja zajedničkih operacija,       saradnje, a u cilju        BiH.
                        razmjene podataka kao i organizovanja     sprječavanja nezakonite
                        zajedničkih sastanaka i planiranja      trgovine i ostalih oblika
                        budućih aktivnosti.              prekograničnog kriminala.
                                            2.  Pokretanje inicijative radi
                                               pristupanja međunarodnim
                                               organizacijama čija članica
                                               nije BiH.
                                            3.  Pristup zatvorenim bazama
                                               podataka međunarodnim
                                               organizacijama.

                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1.  Analizirati postojeću situaciju u      UIO- Odjeljenje za    1 godina od  Sačinjena analiza o stanju i      Zahtjeva dodatne troškove.
   području zajedničke saradnje, a u cilju   međunarodnu         dana    potrebama.
   sprječavanja nezakonite trgovine i     saradnju.         usvajanja
   ostalih oblika prekograničnog        Sektor za carine     Akcionog
   kriminala:                 Sektor za provođ. i     plana
    Sačiniti analizu.             pošt.carins. i
    Predložiti dinamiku zaključivanja     pores.zakonskih
     ugovora.                propisa
2.  Pokretanje inicijative radi pristupanja   UIO- Odjeljenje za    2 godine od  Ostvareni kontakti sa          Zahtjeva dodatne troškove.
   međunarodnim organizacijama čija      međunarodnu         dana    međunarodnim organizacijama i
   članica nije BiH:              saradnju.         usvajanja  dogovorene aktivnosti.
    Dogovaranje kontakata sa                      Akcionog
     predstavnicima međunarodnih                    plana
     organizacija.
3. Cilj: Zaključiti sporazume o carinskoj saradnji sa strateško važnim carinskim službama (srednjoročni cilj)

                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Određen broj sporazuma je zaključen sa    Međunarodna carinska saradnja je    1. Identifikovati strateški važne   UIO.
strateški važnim zemljama.          temeljena na sporazumima sa pojedinim   zemlje.               Ministarstvo vanjskih poslova
                       carinskim službama drugih zemalja.   2. Inicirati    zaključivanje   BiH.
                                             ugovora   o   saradnji  s
                                             zemljama   od   strateškog
                                             interesa.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1. Identifikovati strateški važne zemlje:    Kabinet direktora.   1 godina od  Sačinjena analiza i zaključci.     Zahtjeva dodatne troškove.
   Izraditi analizu koje su to strateški   Sektor za carine.     dana
    važne zemlje.                           usvajanja
   Konsultacije sa ekspertima iz EU.                 Akcionog
                                      plana
2. Inicirati zaključivanje sporazuma o     Kabinet direktora.   2 godine od   Ostvareni kontakti sa         Zahtjeva dodatne troškove.
  saradnji s zemljama od strateškog      Sektor za carine.     dana     strateški važnim zemljama.
  interesa:                  Ministarstvo       usvajanja   Sačinjeni nacrti sporazuma.
   Ostvariti kontakte sa strateški      vanjskih poslova     Akcionog
     važnim zemljama.            BiH.            plana
   Sačiniti nacrt sporazuma.
3. Stvaranje uslova za pristup zatvorenim    Odjeljenje za      3 godine od  Izvršene tehničke pripreme i      Zahtjeva dodatne troškove.
  bazama podataka međunarodnih         međunarodnu        dana    sačinjen protokol o korištenju
  organizacijama:               saradnju         usvajanja  podataka.
   Stvaranje tehničkih uslova za       Sektor za IT.      Akcionog
     pristup.                             plana
4. Cilj: Praćenje razvoja sistema “single window” (dugoročni cilj)

                    Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
      Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                             jedinice
BiH nema uspostavljen sistem „single     Sistem „single window“ omogućava     1.  Razmjena informacija i     UINO.
window“.                   pristup podacima radi obezbjeđivanja     iskustava sa zemljama koje
                       brže kontrole protoka roba.          razvijaju sistem “single
                        Uspostava sistema „single window“.      window”.
                                            2.  Učestvovati       na
                                              organizovanim   stručnim
                                              skupovima vezanim za ovu
                                              temu.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1.  Razmjena informacija i iskustava sa                Kontinuirano  Informacije razmjenjene.       Zahtjeva dodatne troškove.
                         Odjeljenje za
   zemljama koje razvijaju sistem “single
                          međunarodnu
   window”.
                          saradnju
                         Sektor za IT
                         Sektor za carine.
2.  Učestvovanje  na  organizovanim      Odjeljenje za    Kontinuirano  Biti u toku sa razvojem       Zahtjeva dodatne troškove.
   stručnim skupovima vezanim za ovu       međunarodnu             aktivnosti i mogućnostima za
   temu.                     saradnju              uključivanje u ovaj sistem.
                         Sektor za IT
                         Sektor za carine.
5.3.3.2. Rukovođenje i organizacija

1. Cilj: Definisati potrebe i ciljeve carinske službe u pogledu carinske saradnje, te sudjelovanja u međunarodnim operacijama organizovanim od
  strane UINO, Svjetske carinske organizacije i drugih organizacija (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
        Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
BiH je uključena u SECI projekte. U      Neophodnije brža razmjena informacija  1.  Definisati potrebe i ciljeve   Ministarstvo vanjskih poslova
UINO postoji operativni centar koji u     na međunarodnom nivou.            UINO.              BiH.
narednom periodu treba da izraste u centar   Učestvovanje i/ili organiziranje    2.  Sačiniti protokol o saradnji   UINO.
koji će vršiti razmjenu informacija i na    međunarodnih operacija.           u skladu sa zaključenim
međunarodnom nivou.                                     sporazumima.
                                            3.  Uspostaviti operativnu
                                              razmjenu informacija sa
                                              zemljama sa kojim je BiH
                                              zaključila sporazume.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1.  Definisanje potreba i ciljeva UINO:     Sektor za carine    1 godina od  Sačinjen pregled potreba i      Ne zahtjeva dodatne troškove.
    Izvršiti analizu potreba.         Sektor za prov. i     dana    ciljeva carinske službe.
                         poštiv.carin.i pores.  usvajanja
                         zakonskih propisa    Akcionog
                         Odjeljenje za       plana
                         međunarodnu
                         saradnju.
2.  Sačiniti protokole o saradnji u skladu   Odjeljenje za      3 godine od  Sačinjeni protokoli o saradnji.    Ne zahtjeva dodatne troškove.
   sa zaključenim sporazumima.         međunarodnu         dana
                         saradnju         usvajanja
                         Odjeljenje za pravne   Akcionog
                         poslove.          plana
3.  Uspostaviti  operativnu razmjenu     Sektor za carine    3 godine od  Razmjena informacija.         Zahtjeva dodatne troškove.
   informacija sa zemljama sa kojim je     Sektor za prov. i      dana
   BiH zaključila sporazume.          poštiv.carin.i pores.  usvajanja
                         zakonskih propisa    Akcionog
                         Odjeljenje za       plana.
                         međunarodnu
                         saradnju.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
4.  Definisanje potreba i ciljeva UINO:    Sektor za carine    1 godina od  Sačinjen pregled potreba i    Ne zahtjeva dodatne troškove.
    Izvršiti analizu potreba.        Sektor za prov. i     dana    ciljeva carinske službe.
                        poštiv.carin.i pores.  usvajanja
                        zakonskih propisa    Akcionog
                        Odjeljenje za       plana
                        međunarodnu
                        saradnju.
5.  Sačiniti protokole o saradnji u skladu   Odjeljenje za      3 godine od  Sačinjeni protokoli o saradnji.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
   sa zaključenim sporazumima.        međunarodnu        dana
                        saradnju         usvajanja
                        Odjeljenje za pravne   Akcionog
                        poslove.          plana
5.3.3.3. Procedure


1. Cilj: Uskladiti provođenje radnih procedura i radnog vremena carinskih službi (srednjoročni cilj)

                     Kontekst                                       Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Radne procedure i radno vrijeme nisu u    Usklađeno radno vrijeme i radne     1.  Razmjeniti informacije sa    UINO.
potpunosti usklađeni.            procedure.                  susjednim  zemljama   o
                                             utvrđenim standardima za
                                             dokumentacijsku i fizičku
                                             kontrolu.
                                           2.  Uskladiti provođenje radnih
                                             procedura.
                                           3.  Uskladiti radno vrijeme.
                                           4.  Mjere za olakšanje globalne
                                             trgovine.
                                           5.  Aktivnosti na modernizaciji
                                             i   nadgradnji   radnih
                                             standarda.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1.  Razmjeniti informacije sa susjednim    Sektor za carine    2 godine od  Sačinjena informacija o       Ne zahtjeva dodatne troškove.
   zemljama o utvrđenim standardima     Sektor za poslovne     dana    provođenju radnih procedura sa
   za dokumentacijsku i fizičku       usluge          usvajanja  susjednim zemljama.
   kontrolu.                 Odjeljenje za      Akcionog
                        međunarodnu        plana
                        saradnju.
2.  Usklađivanje  provođenja  radnih    Sektor za carine    3 godine od  Usklađene radne procedure.      Ne zahtjeva dodatne troškove.
   procedura.                Sektor za poslovne     dana
                        usluge          usvajanja
                        Odjeljenje za      Akcionog
                        međunarodnu        plana
                        saradnju.
                                Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost       Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                 okvir         uspješnosti
3.  Usklađivanje radnog vremena.     Sektor za carine   3 godine od   Usklađeno radno vrijeme.    Ne zahtjeva dodatne troškove.
                     Sektor za poslovne   dana
                     usluge        usvajanja
                     Odjeljenje za     Akcionog
                     međunarodnu       plana
                     saradnju.
4.  Priprema mjera za dodatnu ulogu              Kontinuirano  Uspostavljena pravila za     Ne zahtjeva dodatne troškove.
                     Sektor za carine
   carinske službe u   postizanju                     odobravanje ovlaštenog
                     Odjeljenje za
   sigurnosti i olakšanju globalne                     privrednog subjekta u BiH
                     međunarodnu
   trgovine.                                (AEO).
                     saradnju.
5.  Aktivnosti na modernizaciji i    Sektor za carine   3 godine od  Modernizovani radni standardi.   Zahtjeva dodatne troškove.
   nadgradnji radnih standarda po    Sektor za IT      dana
   uzoru na standarde EU        Odjeljenje za     usvajanja
                     međunarodnu      Akcionog
                     saradnju.        plana
 5.3.3.4. Ljudski resursi i obuka


 1. Cilj: Učešće u obuci i obrazovanju u okviru međunarodne razmjene znanja i iskustva carinskih službi (dugoročni cilj)

                    Kontekst                                        Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Postoji potpisan dogovor u sklopu CARDS   Učestvovanje u programima EU u     1.  Analizirati potrebe za     UINO
2001. u čijem je sastavnom dijelu obuka   okviru međunarodne razmjene znanja i     specijalističkim obukama    Carinske službe drugih
kadrova.                   iskustva carinskih službi.          koje nije moguće provesti u   zemalja.
                                             BiH.              WCO.
                                           2.  Inicirati učešće službenika
                                             UIO u međunarodnoj
                                             razmjeni znanja i iskustva
                                             carinskih službi.
                                           3.  Izraditi plan učešća u
                                             međunarodnoj razmjeni
                                             znanja i iskustva carinskih
                                             službi i uključiti se u
                                             realizaciju istog.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
1.  Analizirati potrebu za specijalističkim  Odsjek za obuku.    1 godina od  Sačinjena analiza.          Ne zahtjeva dodatne troškove.
   obukama za službenike UIO koje nije                 dana
   moguće provesti u BiH, kao i one koju               usvajanja
   može provesti BiH u okviru                    Akcionog
   međunarodne saradnje i razmjene                   plana
   službenika:
    Uvrditi zajedničke teme koje su u
     saglasnosti sa EU praksom.
2.  Inicirati učešće službenika UIO u  Odsjek za obuku.       1 godina od   Ustanovljene mogućnosti       Ne zahtjeva dodatne troškove.
   međunarodnoj razmjeni znanja i                   dana     učešća u međunarodnoj
   iskustva carinskih službi.                    usvajanja   razmjeni znanja i iskustva
                                    Akcionog    carinskih službi.
                                   plana i dalje
                                   kontinuirano
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                   okvir        uspješnosti
3.  Izraditi plan učešća u međunarodnoj   Odsjek za obuku.   1 godina od  Sudjelovanje u realizaciji u   Zahtjeva dodatne troškove.
   razmjeni znanja i iskustva carinskih               dana    skladu sa sačinjenim planom.
   službi i uključiti se u realizaciju              usvajanja
   istog.                             Akcionog
                                   plana
2. Cilj: Provoditi obuku zaposlenih u UIO kako bi se postigao dovoljan broj kvalifikovanih i ovlaštenih službenika za međunarodnu
  saradnju (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
      Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                  jedinice
Nedovoljan broj službenika sa aktivnim    Postojanje dovoljnog broja službenika sa  1.  Analizirati sadašnje stanje     UIO.
znanjem službenih stranih jezika.       aktivnim znanjem stranih jezika.         ljudskih resursa i sačiniti     Carinske službe drugih
                                                pregled potreba za         zemalja.
                                                obukama.              WCO.
                                             2.  Organizovati provođenje
                                                zajedničih obuka sa
                                                carinskim službenicima
                                                drugih zemalja.
                                                  Očekivani
                                     Vremenski
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti               rezultati/pokazatelji           Troškovi
                                      okvir
                                                  uspješnosti
1.  Analizirati sadašnje stanje ljudskih   Odsjek za obuku.     1 godina od   Sačinjena analiza i definisane     Ne zahtjeva dodatne troškove.
   resursa i sačiniti pregled potreba za                 dana     potrebe za obukama.
   obukama.                               usvajanja
                                     Akcionog
                                      plana
2.  Organizovati provođenje zajedničih    Odsjek za obuke.     Kontinuirano.   Sačinjen plan zajedničke        Zahtjeva dodatne troškove.
   obuka sa carinskim službenicima                            obuke.
   drugih zemalja.                                    Održavaju se zajedničke
                                              radionice.
5.3.3.5.  Komunikacija i informacione tehnologije


1. Cilj: Učešće u obuci i obrazovanju u okviru međunarodne razmjene znanja i iskustva carinskih službi (dugoročni cilj)

                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Nisu jasno definisani sistemi razmjene    Definisati vrste podataka i informacija  1.  Odrediti vrstu i obim      Odjeljenje za međunarodnu
informacija i podataka, niti je utvrđen    koje bi se trebale redovno razmjenjivati    podataka i informacija koje   saradnju
obim i vrsta razmjene na međunarodnom     na međunarodnom nivou i ustanoviti       mogu biti predmet razmjene   Sektor za IT.
nivou.                    adekvatne procedure razmjene istih.       na međunarodnom nivou.
                                             2.  Definisati  procedure  i
                                               uspostaviti efikasn sistem
                                               razmjene informacija i
                                               podataka na međunarodnom
                                               nivou.

                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir        uspješnosti
1.  Odrediti vrstu i obim podataka i      Odjeljenje za       1 godina od   Sačinjen je popis podataka i    Ne zahtjeva dodatne troškove.
   informacija koje mogu biti predmet     međunarodnu         dana     informacija koje se mogu
   razmjene na međunarodnom nivou.      saradnju          usvajanja   razmjenjivati.
                        Sektor za IT.       Akcionog
                                       plana
2.  Definisati procedure i uspostaviti     Odjeljenje za       2 godine od   Definisane procedure i        Zahtjeva dodatne troškove.
   efikasn sistem razmjene informacija i   međunarodnu         dana     uspostavljen sistem razmjene.
   podataka na međunarodnom nivou.      saradnju          usvajanja
                        Sektor za IT.       Akcionog
                                       plana
 2. Cilj: Carinskim službenicima omogućiti dostupnost važnim informacijama o međunarodnoj trgovini vezanim za carinske procedure,
     analizu rizika i druge aktivnosti koje se odvijaju na graničnim prijelazima (srednjoročni cilj)
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                              jedinice
 Web site koje UINO nudi ima linkove za    Omogućeno carinskim službenicima     1.  Obezbijediti mogućnost da   UINO.
 stranice WCO i ostalih carinskih službi.   korištenje važnih informacija o        međunarodne informacije
 Trenutno je uspostavljen intranet, ali ne   međunarodnoj trgovini i ostalim        relevantne za rad carinske
 sadrži sve važne informacije o        aktivnostima za carinske procedure,      službe   budu   dostupne
 međunarodnoj trgovini.            analizu rizika i ostale aktivnosti.      carinskim službenicima kroz
                                               internet i internet u okviru
                                               postavljenog zahtjeva.
                                            2.  Relevantne informacije sa
                                               carinskim službama drugih
                                               zemalja razmjenjivati putem
                                               web linkova.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1.  Obezbijediti mogućnost da          Sektor za IT.      1 godina od  Omogućen pristup           Zahtjeva dodatne troškove.
   međunarodne informacije relevantne                   dana    informacijama.
   za rad carinske službe budu dostupne                 usvajanja
   carinskim službenicima kroz internet i                Akcionog
   internet u okviru postavljenog                     plana
   zahtjeva.
2.  Omogućiti   razmjenu   relevantnih   Sektor za IT.      Kontinuirano  Web linkovi dostupni carinskim    Zahtjeva dodatne troškove.
   informacija sa carinskim službama                         službenicima.
   drugih zemalja putem web linkova.
 3. Cilj: Osigurati pristup međunarodnim bazama podataka i bazama podataka ostalih carinskih službi (dugoročni cilj)

                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
      Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
 UINO ima pristup jednom broju         Zemlje EU koriste Lloyds bazu       1.  Odrediti relevantne baze     UINO.
 međunarodnih baza podataka.          podataka o pomorskom prometu          podataka i do kojeg nivoa je
                        (SCENT), International Road          potreban ulaz u bazu
                        Transport Union (IRU) bazu podataka      podataka.
                        o tranzitnim dokumentima OLAF       2.  Potpisati bilateralne ugovore
                        Anti-Fraud Informacijski sistem        za pretplatu.
                        (AFIS, EWS za osjetljive pošiljke), i   3.  Provesti obuku kako bi se
                        ostale otvorene baze podataka.         znalo koristiti baze podataka
                                               gdje je to potrebno.
                                             4.  Studijska posjeta stranim
                                               zemljama.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1.  Odrediti relevantne baze podataka i do   Sektor za carine    Kontinuirano.  Popis relevantnih baza        Ne zahtjeva dodatne troškove.
   kojeg nivoa je potreban ulaz u bazu     Sektor za                podataka te definisanje nivoa
   podataka.                  provođenje i              pristupa istim.
                         poštivanje carinskih
                         i poreznih zakonskih
                         propisa.
2.  Potpisati ugovore za pretplatu pristupa   Sektor za IT      Kontinuirano.  Odobrene su prijave za         Zahtjeva dodatne troškove.
   bazi podataka.               Sektor za poslovne           korištenje relevantnih baza
                         usluge.                 podataka i/ili su potpisani
                                             sporazumi.
3.  Provođenje obuke kako bi se znala      Sektor za poslovne   Kontinuirano.  Osoblje je upoznato s načinom     Zahtjeva dodatne troškove.
   koristiti baza podataka gdje je to     usluge.                 upotrebe baza podataka do
   potrebno.                                      kojih imaju pristup.
4.  Studijska posjeta stranim zemljama.     Sektor za poslovne   Kontinuirano.  Osoblje je upoznato s načinom     Zahtjeva dodatne troškove.
                         usluge.                 upotrebe baza podataka do
                                             kojih imaju pristup.
4. Cilj: Uspostaviti sistem ranog upozoravanja i obavještavanja (srednjorični cilj)

                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Ne postoji razrađen sistem ranog        Uspostavljen je efikasan sistem     1.  Preduzimanje aktivnosti za    UIO putem Sektora za carine,
upozoravanja i obavještavanja, ali je      međudržavne razmjene informacija.      mogućnost uvođenja        Sektor za poslovne usluge,
moguća međudržavna razmjena                                 direktne razmjene        Sektor za provođenje i
obavještenja (npr.zaplijena cigareta).                            obavještenja i upozorenja    poštivanje carinskih i poreskih
                                            2.  Definisati     proceduru   zakonskih propisa.
                                               razmjene i tehničke uslove.
                                            3.  Izraditi plan obuke.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1.  Sagledavanje mogućnosti uvođenja       Sektor za carine    1 godina od  Sačinjena analiza mogućnosti     Ne zahtjeva dodatne troškove.
   direktne razmjene obavještenja i       Sektor za poslovne     dana    direktne razmjene obavještenja i
   upozorenja.                 usluge          usvajanja  upozorenja.
                         Sektor za        Akcionog
                         provođenje i        plana
                         poštivanje carinskih
                         i poreskih zakonskih
                         propisa.
2.  Definisati proceduru    razmjene  i   Sektor za carine    1 godina od  Definisane procedure i uslovi     Ne zahtjeva dodatne troškove.
   tehničke uslove.               Sektor za poslovne     dana    razmjene.
                         usluge          usvajanja
                         Sektor za        Akcionog
                         provođenje i        plana
                         poštivanje carinskih
                         i poreskih zakonskih
                         propisa.
3.  Izraditi plan obuke.             Odsjek za obuku.    2 godine od  Pripremljen plan obuke.        Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                       dana
                                      usvajanja
                                      Akcionog
                                       plana
5.3.3.6. Infrastruktura i oprema


   1. Cilj:  Obezbjediti potrebnu infrastrukturu i opremu na graničnim prelazima (dugoročni cilj)

                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Granični prelazi nemaju svu potrebnu      Granični prelazi trebaju biti opremljeni  1.  Sačiniti analizu stanja      UINO putem Sektora za
infrastrukturu i opremu, kao ni         na način da se obebijedi saradnja na      infrastrukture i tehničko     poslovne usluge.
odgovarajuću IT komunikaciju na         bilateralnom i multilateralnom nivou uz     stanje opreme na graničnim
bilateralnom i multilateralnom nivou.      zajedničko korištenje infrastrukture i     prelazima i predložiti mjere
                        opreme.                     za poboljšanje uslova.
                                              2.  Utvrditi mogućnosti
                                                zajedničkog korištenja
                                                infrastrukture i opreme na
                                                graničnom prelazu sa
                                                susjednim zemljama i
                                                zaključivanje sporazuma o
                                                zajedničkom korištenju.
                                              3.  Utvrditi mogućnost
                                                korištenja fondova
                                                Predpristupne pomoći u
                                                cilju nabavke sredstava i
                                                opreme za Sektor za carine
                                                (oprema potrebna za
                                                provođenje kontorola roba
                                                na granici).
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1.  Sačiniti analizu stanja infrastrukture i   Sektor za poslovne    1 godina od  Sačinjena analiza stanja i izrađen  Ne zahtjeva dodatne troškove.
   tehničko stanje opreme na graničnim     usluge.           dana    prijedlog potreba, utvrđene
   prelazima i predložiti mjere za                     usvajanja   mjere za poboljšanje uslova.
   poboljšanje uslova                           Akcionog
                                        plana
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost            Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
2.  Utvrditi mogućnosti zajedničkog        Sektor za poslovne  1 godina od  Utvrđene mogućnosti        Ne zahtjeva dodatne troškove.
   korištenja infrastrukture i opreme na     usluge         dana    zajedničkog korištenja
   graničnom prelazu sa susjednim        Sektor za IT.     usvajanja  infrastrukture i opreme,
   zemljama i zaključivanje sporazuma                  Akcionog   sačinjeni sporazumi.
   o zajedničkom korištenju.                       plana
3.  Utvrditi   mogućnost    korištenja    Sektor za poslovne  1 godina od  Utvrđena mogućnost korištenja   Ne zahtjeva dodatne troškove.
   fondova Predpristupne pomoći u         usluge         dana    sredstva iz fondova
   cilju nabavke sredstava i opreme za      Sektor za carine.   usvajanja  Predpristupne pomoći
   Sektor za carine (oprema potrebna za                 Akcionog
   provođenje kontorola roba na                      plana
   granici).
5.3.4.1. KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO


5.3.4.1.  Pravni i regulatorni okvir

1. Cilj: Zaključivanje zakonskih i podzakonskih akata o međunarodnoj saradnji sa organizacijama i Veterinarskim službama strateški važnim
  za standardizovan rad službe Granične veterinarske inspekcije BiH (dugoročni cilj)
                      Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje               Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
1. Međunarodni sporazumi/ugovori sa       Međunarodna saradnja je zasnovana na    1. Izraditi akcioni plan i utvrditi   Ministarstvo vanjske trgovine i
  zemljama u regionu:              sporazumima sa relevantnim i         protokole za implementaciju i    ekonomskih odnosa BiH.
   Republika    Srbija,   Republika  referentnim organizacijama i         reviziju       aktivnosti   Kancelarija za veterinarstvo
    Hrvatska - potpisani i ratifikovani.   veterinarskim službama drugih zemalja.    predviđenih međunarodnim       BiH.
   Republika Makedonija, Crna         Ovim sporazumima definišu se dobrobiti    sporazumima/ugovorima.
    Gora, Republika Albanija – u fazi    bilateralne saradnje kao i nivoi obaveza  2. Kontinuirana      revizija
    diplomatskih pregovora i finalnog    zemalja potpisnica.              postojećih   međunarodnih
    potpisivanja.              Revizije i dopune sporazuma          sporazuma.
   Republika     Turska   –   faza  predstavljaju instrument evaluacije    3. Kontinuirana identifikacija
    koordinacije bilateralnog internog    postignutoga.                 strateški važnih organizacija i
    protokola.                                       zemalja.
2. Članstvo     pri     referentnim                        4. Zaključiti ugovore o saradnji
  organizacijama/institucijama       za                         s organizacijama i zemljama
  kontrolu i suzbijanje bolesti:                               od strateškog interesa u
   FAO/EU/EU FMD.                                      skladu sa EU standardima.
   CITES.
   OIE.
                                       Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                     Troškovi
                                        okvir         uspješnosti
1. Izraditi akcioni plan i utvrditi        KZV sa svim       Kontinuirano  Izrađeni akcioni plan u primjeni.    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  protokole za implementaciju i reviziju     raspoloživim
  aktivnosti predviđenih međunarodnim       resursima.
  sporazumima/ugovorima.
2. Kontinuirana revizija postojećih        KZV sa svim       Kontinuirano  Ažuriran status međunarodnih      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  međunarodnih sporazuma.             raspoloživim               sporazuma i obaveza koje
                          resursima.                proističu iz njih.
                                 Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                  okvir         uspješnosti
3. Kontinuirana identifikacija strateški   KZV sa svim     Kontinuirano  Identifikovane strateški važne  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  važnih organizacija i zemalja.      raspoloživim            ogranizacije i zemlje.
                       resursima.
4.  Zaključiti ugovore o saradnji s     KZV sa svim     Kontinuirano  Vidljivi rezultati potpisanih   Ne zahtjeva dodatne troškove.
   organizacijama i zemljama od      raspoloživim            ugovora.
   strateškog interesa u skladu sa EU   resursima.
   standardima.
5.3.4.2. Rukovođenje i organizacija

1. Cilj: Definisati potrebe i ciljeve službe granične veterinarske inspekcije u pogledu saradnje GVI službi susjednih država, te učešća u međunarodnim
  operacijama organizovanim od strane relevantnih i referentnih organizacija i institucija (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Formirane radne grupe i osobe zadužene za  Učešće i/ili organizovanje međunarodnih  1. Kontinuirano unaprijeđivanje   Ministarstvo vanjske trgovine i
saradnju na svakom graničnom prelazu.    operacija programa aktivnosti.        transparentnog    sistema   ekonomskih odnosa BiH.
Uspostavljeni organigrami i protokoli za   Koordinacija   sa   relevantnim i   rukovođenja.           Kancelarija za veterinarstvo
implementaciju aktivnosti na lokalnom,    referentnim     institucijama  i  2. Uspostaviti bazu korisnih     BiH.
regionalnom i centralnom nivou.       organizacijama u regionu i EU.        kontakata,   protokola  i   Nadležna tijela entiteta i Brčko
Uspostavljena centralna baza podataka.                          ugovora.             distrikta BiH.
                                            3. Uspostaviti    zajedničke
                                             kontaktne radne grupe na
                                             regionalnom         i
                                             međunarodnom      nivou-
                                             uspostavljanje       i
                                             implementacija     novih
                                             procedura i radnog plana.
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1. Kontinuirano unaprijeđivanje        KZV sa svim       Kontinuirano  Standardiziran sistem        Ne zahtjeva dodatne troškove.
  transparentnog sistema rukovođenja.     raspoloživim              rukovođenja.
                        resursima.
2. Uspostaviti listu (arhivu) korisnih     KZV sa svim       2 godine od   Izrađene liste.           Ne zahtjeva dodatne troškove.
  kontakata, protokola i ugovora.       raspoloživim        dana
                        resursima.        usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
3. Uspostaviti zajedničke kontaktne radne   KZV sa svim       2 godine od    Definisane radne grupe i      Ne zahtjeva dodatne troškove.
  grupe na regionalnom i međunarodnom     raspoloživim        dana      njihove nadležnosti.
  nivou:                   resursima i ostale    usvajanja    Izrađen radni plan i
   uspostavljanje i implementacija      službe na        Akcionog     procedure za njegovu
   novih procedura i radnog plana.     regionalnom i       plana     implementaciju.
                        međunarodnom
                        nivou.
5.3.4.3. Procedure

1.  Cilj:  Usklađivanje radnih procedura i radnog vremena službe GVI BH sa drugim službama na granici te službama GVI u susjednim i drugim
       zemljama - približavanje istih standardima u zemljama EU i dobrim praksama (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                        Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Propisane procedure i radno vrijeme na   Harmoniziran rad sa istim službama    1. Primjena akcionog plana i     Ministarstvo vanjske trgovine i
GVIP BiH.                  susjednih i drugih država.         uspostavljenih procedura      ekonomskih odnosa BiH.
Usvojena sistematizacija i protokoli o                         kontaktne radne grupe na      Kancelarija za veterinarstvo
međuagencijskim procedurama na GP BiH.                         regionalnom i           BiH.
Nije harmoniziran rad, radno vrijeme niti                        međunarodnom nivou.
procedure sa susjednim zemljama.                           2. Kontinuirano razmijenjivanje
                                            informacija sa susjednim i
                                            drugim zemljama o
                                            utvrđenim standardima za
                                            dokumentacijsku i fizičku
                                            kontrolu koje oni
                                            primjenjuju:
                                             Uskladiti provođenje
                                              radnih procedura.
                                             Uskladiti radno vrijeme.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
1. Primjena akcionog plana i         KZV sa svim       2 godine od    Potpune informacije o       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  uspostavljenih procedura kontaktne     raspoloživim        dana      provođenju radnih
  radne grupe na regionalnom i        resursima i ostale    usvajanja    procedura u susjednim i
  međunarodnom nivou.            službe na         Akcionog     drugim zemljama.
                       regionalnom i        plana     Harmoniziran rad i
                       međunarodnom                efektivniji regionalni sistem
                       nivou.                   službe GVI te IBM.
                                 Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
     Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                  okvir        uspješnosti
2. Kontinuirano razmijenjivanje      KZV sa svim      2 godine od    Sistematizovana potrebna   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  informacija sa susjednim i drugim    raspoloživim       dana      dokumentacija.
  zemljama o utvrđenim standardima za   resursima i ostale   usvajanja    Usklađene radne procedure.
  dokumentacijsku i fizičku kontrolu   službe na       Akcionog     Funkcionalniji sistem
  koje oni primjenjuju.          regionalnom i      plana     granične kontrole.
   Uskladiti provođenje radnih      međunarodnom
    procedura.             nivou.
   Uskladiti radno vrijeme.
5.3.4.4.  Ljudski resursi i obuka

1. Cilj: Definisanje programa i protokola za kontinuirano unaprijeđenje raspoloživih ljudskih resursa i učešće GVI BiH u obuci i
  obrazovanju unutar mreže međunarodne razmjene stručnjaka i operatera (dugoročni cilj)
                     Kontekst                                           Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Nije definisan aktuelni trening program na   Učešće u programima EU unutar okvira     1. Definisati aktuelne trening    Ministarstvo vanjske trgovine i
državnom ili međunarodnom nivou za       međunarodne razmjene operativaca i       programe i protokole za      ekonomskih odnosa BiH.
participaciju GVI BiH.             stratega unutar GVI službe.           aktivnu participaciju GVI     Kancelarija za veterinarstvo
Analiza strukture kadra je u toku.       Kontinuiran trening unutar           BiH (regionalne i         BiH.
Analiza prioritetne i potrebne obuke u toku.  multidisciplinarnih timova operatera      međunarodne).
Definiran tim-pojedinci za indukovani     graničnih službi IUG.            2. Definisati specifične
trening.                    Kontinuirani trening i evaluacija stečenih   programe za dodatnu
Uspostavljena saradnja sa KZV nadležnim    znanja i vještina.               edukaciju ljudskih resursa
subjektom za međunarodnu saradnju.       Postoji dovoljan broj kvalifikovanih      GVI BiH (za potrebe
                        službenika, sa potrebnim ovlaštenjima.     aktivnosti međunarodne
                        Trening unutar službe odvija se prema      saradnje).
                        principima kaskadnog prenošenja znanja.   3. Definisati plan prioritetnog i
                        Kontinuirano se sprovode metode know –     kontinuiranog programa
                        how treninga.                  obuke.
                                              4. Izraditi plan učešća u
                                                međunarodnoj razmjeni i
                                                uključiti se u realizaciju
                                                istog.
                                              5. Formirati tim GVI za daljnju
                                                indukovanu provedbu trening
                                                programa unutar službe.
                                      Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                       okvir         uspješnosti
1. Definisati aktuelne trening programe i    KZV sa svim        1 godina od    Definisana strategija i vizija   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  protokole za aktivnu participaciju GVI    raspoloživim         dana      aktivnosti međunarodne
  BiH (regionalne i međunarodne).        resursima.         usvajanja    saradnje za GVI.
                                       Akcionog     Definisani trening programi i
                                        plana     protokoli.
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                   okvir        uspješnosti
2. Definisati specifične programe za     KZV sa svim     1 godina od  Imenovani i obučeni pojedinci   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  dodatnu edukaciju ljudskih resursa GVI   raspoloživim      dana    za kontinuiranu međunarodnu
  BiH (za potrebe aktivnosti         resursima.      usvajanja  saradnju.
  međunarodne saradnje).                      Akcionog
                                   plana
3. Definisati plan prioritetnog i       KZV sa svim            Usvojen plan na nivou       Ne zahtjeva dodatne troškove.
                                  1 godina od
  kontinuiranog programa obuke.       raspoloživim            KZV/GVI BiH i harmoniziran
                                   dana
                       resursima.             rad kontaktne radne grupe na
                                  usvajanja
                                         regionalnom i međunarodnom
                                  Akcionog
                                         nivou.
                                   plana
4. Izraditi plan učešća u međunarodnoj    KZV sa svim     1 godina od  Izrađen i usvojen plan na nivou  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  razmjeni i uključiti se u realizaciju   raspoloživim      dana    KZV/GVI BiH.
  istog.                   resursima.      usvajanja
                                  Akcionog
                                   plana
5. Formirati tim GVI za daljnju        KZV sa svim     3 godine od  Imenovani i obučeni pojedinci.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  indukovanu provedbu trening programa    raspoloživim      dana
  unutar službe.               resursima.      usvajanja
                                  Akcionog
                                   plana
5.3.4.5. Komunikacije i informacione tehnologije

1. Cilj: Definisati i omogućiti redovno prikupljanje i razmjenu informacija te podataka na svim nivoima unutar službe GVI kao i sa bazama
  podataka relevantnih službi za kontrolu prekograničnog prometa, uz uspostavljanje efikasnog sistema ranog upozoravanja i obavještavanja (lokalni,
  regionalni i međunarodni nivo) (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Uspostavljeni standardi i baze podataka za  Komunikacija između različitih službi.    1. Analiza i razmjena podataka   Kancelarija za veterinarstvo
ovu oblast:                 Relevantne i protokolom definisane       o prekograničnom prometu     BiH.
  1. Formiran Zajednički centar za     informacije se rutinski razmjenjuju.      roba.
   analizu rizika.            Definisani posebni statistički podaci kao  2. Kontinuirana analiza rizika.
  2. Potpisan sporazum službi uključenih  pokazatelji za analize.           3. Kontrola    registrovanih
   u sistem IBM-a.            Redovna   razmjena   informacija i    subjekata   kroz   baze
  3. Uspostavljen registar privrednih    podataka                    podataka.
   subjekata kojima je dozvoljen uvoz u  Omogućiti GVI korištenje važnih       4. Definisanje      spiska
   BiH.                  informacija u međunarodnoj trgovini.      relevantnih i referentnih
  4. Uspostavljen sistem vođenja      Omogućen on-line pristup svjetskoj       međunarodnih web linkova
   posebnih statističkih podataka za   mreži za razmjenu podataka.           za rad GVI BiH.
   potrebe „trećih lica“ (prema                            5. Pristupanje međunarodnim
   principima Zakona o pristupu                              relevantnim institucijama i
   informacijama BiH).                                  organizacijama CIRCA.
  5. Uspostavljena komunikacija sa                            6. Kontinuirana saradnja sa
   domaćim posrednicima u                                 relevantnim centrom za
   međunarodnom transportu.                                primjenu TRACES sistema.
  6. Imenovan državni koordinator za                           7. Uspostaviti plan rada za
   TRACES.                                        kontinuiranu saradnju sa
  7. Uspostavljena kontakta tačka za                            kontaktnom tačkom za
   RASFF.                                         RASFF sistem.
                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Analiza i razmjena podataka o        KZV sa svim       Kontinuirano   Uspješno se provodi analiza i    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  prekograničnom prometu roba.        raspoloživim               razmjena podataka.
                        resursima.
2. Kontinuirana analiza rizika.        KZV sa svim       Kontinuirano   Provodi se analiza rizika.      Ne zahtjeva dodatne troškove.
                        raspoloživim
                        resursima.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
3. Kontrola registrovanih subjekata kroz   KZV sa svim       Kontinuirano  Provodi se kontrola.       Ne zahtjeva dodatne troškove.
  baze podataka.               raspoloživim
                       resursima.
4.  Definisanje spiska relevantnih i     KZV sa svim       1 godina od  Spisak definisan.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
   referentnih međunarodnih web linkova   raspoloživim        dana
   za rad GVI BiH.             resursima.        usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
5.  Pristupanje međunarodnim         KZV sa svim       1 godina od  Pristup omogućen.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
   relevantnim institucijama i       raspoloživim        dana
   organizacijama CIRCA.          resursima.        usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
6. Kontinuirana saradnja sa relevantnim    KZV sa svim       Kontinuirano  Program u toku.          Ne zahtjeva dodatne troškove.
  centrom za primjenu TRACES         raspoloživim
  sistema.                  resursima.
7. Uspostaviti plan rada za kontinuiranu   KZV sa svim       1 godina od  Plan rada za saradnju izrađen.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  saradnju sa kontaktnom tačkom za      raspoloživim        dana
  RASFF sistem.               resursima Agencija za  usvajanja
                       sigurnost hrane BiH.   Akcionog
                                     plana
5.3.4.6. Infrastruktura i oprema


1. Cilj: Harmonizacija standarda u pogledu infrastrukture i opreme (dugoročni cilj)

                    Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Granična veterinarska inspekcija sa     Izgrađeni i opremljeni objekti po EU   Uspostavljanje protokola o      Ministarstvo vanjske trgovine i
susjednim državama je organizovana po    standardima.               međunarodnoj saradnji vezano     ekonomskih odnosa BiH.
principu reciprociteta.           Blagovremena harmonizacija bilateralnih  za harmonizaciju standarda u     Kancelarija za veterinarstvo
                       standarda u pogledu infrastrukture i   pogledu infrastrukture i opreme.   BiH.
                       opremanja.                                   Nadležne institucije u regionu i
                                                              na međunarodnom nivou.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
Uspostavljanje protokola o međunarodnoj    KZV sa svim       3 godine od  Definisana opšta forma        Ne zahtjeva dodatne troškove.
saradnji vezano za harmonizaciju standarda   raspoloživim        dana    protokola po ovom pitanju.
u pogledu infrastrukture i opreme.       resursima.        usvajanja
                                     Akcionog
                                      plana
5.3.4. FITOSANITARNA INSPEKCIJA


5.3.5.1. Pravni i regulatorni okvir

1. Cilj: Implementirani zakoni u oblasti zaštite zdravlja bilja i usklađeni sa zakonima EU-e i Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja
  (kratkoročni cilj)
                      Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Doneseni zakoni iz fitosanitarne oblasti    Zakoni iz oblasti zaštite bilja u skladu sa  1. Kontinuirano usklađivati     Uprava BiH za zaštitu zdravlja
vezano za međunarodnu saradnju,        Međunarodnom konvencijom o zaštiti        domaće zakonodavstvo sa     bilja
usklađeni sa EU propisima, ali nisu      bilja.                      IPPC i EPPO i izraditi način   Fitosanitarne inspekcije
implementirani.                                         informisanja prema IPPC i    entiteta i Brčko distrikta BiH
Izrađen Regionalni memorandum o                                 EPPO-u.             Nadležna entitetska
razumjevanju sa susjednim zemljama i                             2. Provesti potrebne radnje za   ministarstva
Obrazac o presretanju.                                     pokretanje procedure       Odjeljenje poljoprivrede,
                                                potpisivanja Memoranduma o    šumarstva i vodoprivrede
                                                razumjevanju sa susjednim    Brčko distrikta BiH.
                                                zemljama i Obrazca o
                                                presretanju.
                                       Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                        okvir         uspješnosti
1.  Kontinuirano usklađivati domaće       Uprava BiH za zaštitu   Kontinuirano   Uslađeno domaće           Zahtjeva dodatne troškove.
   zakonodavstvo sa IPPC i EPPO i       zdravlja bilja               zakonodavstvo sa IPPC i EPPO:
   izraditi način informisanja prema      Fitosanitarne                  izrađen model
   IPPC i EPPO-u.               inspekcije entiteta i               informisanja prema
                         Brčko distrikta BiH                instrukcijama IPPC i
                         Nadležna entitetska                EPPO.
                         ministarastva
                         Odjeljenje
                         poljoprivrede,
                         šumarstva i
                         vodoprivrede Brčko
                         distrikta BiH.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                     okvir        uspješnosti
2.  Provesti potrebne radnje za pokretanje   Uprava BiH za zaštitu  1 godina od  Potpisan Memoranduma o      Zahtjeva dodatne troškove
   procedure potpisivanja Memoranduma     zdravlja bilja.      dana    razumjevanju sa susjednim
   o razumjevanju sa susjednim                     usvajanja  zemljama i Obrazac o
   zemljama i Obrazca o presretanju:                  Akcionog   presretanju:
    Izraditi internu proceduru za                    plana     izrađen dokument kao
    primjenu navedenog                                 interna procedura za
    Memoranduma.                                    primjenu memoranduma.
5.3.5.2. Rukovođenje i organizacija


1. Cilj:  Uspostavljena je međunarodna saradnja sa odgovarajućim službama susjednih i drugih zemalja (srednjoročni cilj)

                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Postoji saradnja sa susjednim i drugim     Stalna saradnja sa odgovarajućim     Uspostaviti stalnu saradnju sa   Uprava BiH za zaštitu zdravlja
zemljama ali je nedovoljna i nije       službama susjednih i drugih zemalja.   odgovarajućim službama       bilja.
ozvaničena.                                       susjednih i drugih zemalja.
                                      Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                       okvir        uspješnosti
1.  Uspostaviti stalnu saradnju sa       Uprava BiH za       2 godine od  Ostvarena saradnja i razmjena    Zahtjeva dodatne troškove.
   odgovarajućim službama susjednih i     zaštitu zdravlja bilja.   dana    odgovarajućih informacija i
   drugih zemalja:                            usvajanja  podataka:
    Organizovanje sastanaka                       Akcionog     Zapisnici sa sastanaka.
     fitosanitarnih inspektora, lokalnog                 plana     Zapisnik sa održanih
     i centralnog nivoa sa susjednim                            sastanak a tiču se
     zemljama.                                       razmjene informacija.
    Razmjena odgovarajućih
     informacija, planiranje i
     provođenje zajedničke aktivnosti
     sa susjednim zemljama.
5.3.4.3. Procedure


     1.Cilj: Provode se procedure za sve pošiljke roba biljnog porijekla, kao i za zabranjene pošiljke u međunarodnom prometu (dugoročni cilj)

                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Sadašnje procedure za zabranjene pošiljke  Obavještenje o zabranama daju se zemlji  Potrebno izraditi jasne procedure   Uprava BiH za zaštitu zdravlja
nisu u potpunosti usklađene sa EU      porijekla, EPPO-u.            za zabranjene pošiljke u skladu    bilja
normama.                                        sa najboljom praksom i         fitosanitarne inspekcije entiteta
                                            međunarodnim normama EU        i Brčko distrikta BiH.
                                            (notifikacija – obavjesti o
                                            presretanju).
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1.  Potrebno izraditi jasne procedure za   Uprava BiH za zaštitu  3 godine od  Procedure za zabranjene pošiljke    Zahtjeva dodatne troškove.
   zabranjene posiljke u skladu sa      zdravlja bilja       dana    su u skladu sa EU normama:
   najboljom praksom i međunarodnim     fitosanitarne       usvajanja    Izrađen    priručnik   za
   normama EU (notrifikacija – obavjesti   inspekcije entiteta i   Akcionog      postupak sa robama koje se
   o presretanju):              Brčko distrikta BiH     plana       vraćaju.
    Izraditi priručnik za postupak sa    UINO.                   Izrađen    priručnik   za
     robama koje se vraćaju.                               postupak sa robama koje se
    Izraditi priručnik za postupak sa                           stavljaju  pod   carinski
     robama koje se stavljaju pod                            nadzor.
     carinski nadzor.                                 Izrađen    priručnik   za
    Izraditi priručnik za postupak sa                           postupak sa robama koje se
     robama koje se uništavaju.                             uništavaju.
5.3.5.4. Ljudski resursi i obuka


1.Cilj: Postojeći ljudski resursi obučeni kroz kontinuirane i vanredne programe (srednjročni cilj)

                    Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Nema dovoljnog kontinuiteta obuke      Omogućiti redovne programe obuke za    Organizovati i relizovati      Uprava BiH za zaštitu zdravlja
postojećih ljudskih resursa.         fitosanitarne inspektore u        specijalističke obuke kroz koje   bilja
                       prekograničnom prometu u cilju sticanja  bi prošli svi inspektori u      Fitosanitarne inspekcije
                       novih znanja i praćenja stanja u     prekograničnom prometu u cilju    entiteta i Brčko distrikta BiH.
                       predmetnoj oblasti.            sticanja novih znanja i praćenja
                                            aktuelnog stanja u predmetnoj
                                            oblasti.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1.  Organizovati specijalističke obuke  Uprava BiH za zaštitu     2 godine od  Obučeni fitosanitarni inspektori   Zahtjeva dodatne troškove.
   kroz koje bi prošli svi granični      zdravlja bilja       dana    u prekograničnom prometu:
   inspektori u cilju sticanja novih znanja  Fitosanitarne      usvajanja     Sačinjen plan i program
   i praćenja aktuelnog stanja u       inspekcije entiteta i  Akcionog      obuke koju trebaju proći
   predmetnoj oblasti:            Brčko distrikta BiH.    plana      svi granični fitosanitarni
    Sačiniti plan i program obuke koju                          inspektori.
     trebaju   proći   svi  granični                       Određene oblasti koje treba
     fitosanitarni inspektori.                             obraditi.
    Odrediti oblasti koje treba                             Definisani predavači.
     obraditi.                                     Urađen raspored provedbe
    Definisati predavače.                                obuke.
    Raspored provedbe obuke.                              Obezbjeđena lokacija za
    Obezbjeđenje      lokacija   za                       edukacije.
     edukacije.                                    Uspostavljena kontinuirana
    Realizovati plan i program obuke.                          obuka.
5.3.5.5. Komunikacija i razmjena informacija


1. Cilj: Razmjena informacija vezano za moguće rizike na međunarodnom nivou (dugoročni cilj)

                   Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
U BiH komunikacija i razmjena informacije  Uspostavljena je centralna baza podataka  Uspostaviti informacioni sistem i   Uprava BiH za zaštitu zdravlja
je nedovoljno uspostavljena na državnom   kako bi se mogla razmjenjivati iskustva  obezbjediti centralnu bazu      bilja
nivou.                   između država, primati i prosljeđivati   podataka.               Fitosanitarne inspekcije
Izrađen je Regionalni memorandum o     informacije o važnim pitanjima u oblasti                     entiteta i Brčko distrikta BiH.
razumjevanju i Obrazac o presretanju.    fitosanitarnog nadzora.
                                    Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
 Uspostaviti informacioni sistem i      Uprava BiH za zaštitu  3 godine od   Uspostavljen informacioni       Zahtjeva dodatne troškove.
 obezbjediti centralnu bazu podataka.    zdravlja bilja.       dana     sistem:
 Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je                usvajanja    Uspostavljena kontakt tačka
 nacionalno tijelo i uspostaviće kontakt                Akcionog      za međunarodnu saradnju.
 tačku za međunarodnu saradnju.                     plana     Obezbjeđena baza za unos
 Razmjena odgovarajućih informacija i                           podataka.
 podataka, planiranje i provođenje
 zajedničkih radnji.
5.3.5.6. Infrastruktura i oprema


1.Cilj: Razvoj infrastrukture u cilju podizanja nivoa razmjene informacija vezano za moguće rizike u međunarodnom okviru (dugoročni cilj)

                     Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
        Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Granični prelazi na kojima se obavlja    Razvijena infrastruktura na graničnim   1. Urediti i opremiti granične   Uprava BiH za zaštitu zdravlja
fitosanitarni nadzor nisu uređeni i     prelazima i opremljenost fitosanitarne    prelaze po standardima EU    bilja
opremljeni u skladu sa međunarodnim     službe u cilju podizanja na viši nivo    za fitosanitarni nadzor.     Fitosanitarne inspekcije
standardima i potrebama za nivo razmjene   kontrola roba biljnog karaktera, što   2. Obezbijediti odgovarajuću    entiteta i Brčko distrikta BiH.
informacija.                 omogućava brži protok roba.         opremu za rad, te osigurati
                                             saradnju sa fitosanitarnim
                                             službama susjednih zemalja.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
1. Urediti i opremiti granične prelaze po   Uprava BiH za zaštitu   3 godine od  Uređeni i opremljeni granični    Zahtjeva dodatne troškove.
  standardima EU za fitosanitarni nadzor.   zdravlja bilja        dana    prelazi po standardima EU za
                        Fitosanitarne       usvajanja  fitosanitarni nadzor.
                        inspekcije entiteta i   Akcionog
                        Brčko distrikta BiH.     plana
2. Obezbijediti odgovarajuću opremu za     Uprava BiH za zaštitu   3 godine od  Obezbjeđena odgovarajuća       Zahtjeva dodatne troškove.
  rad, za saradnju sa fitosanitarnim     zdravlja bilja        dana    oprema.
  službama susjednih zemalja:         Fitosanitarne       usvajanja
   Analizirati postojeću opremu na      inspekcije entiteta i   Akcionog
    granici.                Brčko distrikta BiH.     plana
   Sačiniti plan nabavke.
5.3.6. TRŽIŠNA INSPEKCIJA


5.3.6.1. Pravni i regulatorni okvir

1. Cilj: Zakonska regulativa usklađena sa odgovarajučom rgulativom EU i omogućava međunarodnu saradnju inspekcijskih službi koje o
  obavljaju kontrolu kvaliteta (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje           Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Na osnovu zakonskih propisa po kojima   Službe drugih zemalja imaju zaključene   1. Izvršiti analizu postojećih   Ministarstvo vanjske trgovine i
postupaju tržišne inspekcije saradnja sa  sporazume o saradnji, primjenjuju       propisa.             ekonomskih odnosa BiH.
odgovarajućim međunarodnim službama i   usklađeno zakonodavstvo i procedure, te   2. Uraditi prijedlog izmjena i   Ministarstvo trgovine i turizma
agencijama nije propisana, kao i sa    uvažavaju dokumente koji prate robu u     dopuna zakonskih propisa     Republike Srpske.
službama za obavještavanja o opasnom    prometu, na cijeloj teritoriji EU i imaju   kako   bi  se osigurale   Federalno ministarstvo
proizvodu i rizicima.           obavezu obavještavanja o opasnom        pretpostavke za zaključenje   trgovine.
                      proizvodu.                   sporazuma   sa službama   Nadležnio Odjeljenje Vlade
                                             drugih zemalja.         Brčko distrikta BiH.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                     okvir         uspješnosti

1. Izvršiti analizu postojećih propisa:     Ministarstvo vanjske  Kontinuirano  Usklađeni zakonski propisi i   Zahtjeva dodatne troškove.
 Na osnovu rezultata analize pripremiti     trgovine i              procedure sa zakonodavstvom
  smjernice za dalje postupanje te      ekonomskih odnosa           EU.
  izvršiti usklađivanje zakonskih       BiH.
  propisa i procedura sa           Ministarstvo
  zakonodavstvom EU.             trgovine i turizma
                        Republike Srpske
                        Federalno
                        ministarstvo
                        trgovine. Nadležno
                        Odjeljenje Vlade
                        Brčko distrikta BiH
                        Republička uprava
                        za inspekcijske
                        poslove RS
                        Federalna uprava za
                        inspekcijske poslove
                        Nadležno Odjeljenje
                        Vlade Brčko
                        distrikta BiH.
2. Uraditi prijedlog izmjena i dopuna
                        Ministarstvo vanjske  Kontinuirano  Zaključeni sporazumi o      Zahtjeva dodatne troškove.
  zakonskih propisa kako bi se osigurale    trgovine i              međunarodnoj saradnji
  pretpostavke za zaključenje sporazuma
                        ekonomskih odnosa           inspekcijskih službi koje
  sa službama drugih zemalja i centrima
                        BiH.                 obavljaju kontrolu kvaliteta.
  za obavještavanje o opasnim
                        Ministarstvo
  proizvodima i rizicima.
                        trgovine i turizma
                        Republike Srpske.
                        Federalno
                        ministarstvo
                        trgovine.
                        Nadležno Odjeljenje
                        Vlade Brčko
                        distrikta BiH.
5.3.6.2.  Rukovođenje i organizacija


 1. Cilj: Ostvarena saradnja između tržišnih inspekcija i inspekcijskih službi drugi zemalja (dugoročni cilj)

                      Kontekst                                       Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
        Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
 Ne postoji saradnja između tržišnih     Službe održavaju sastanke sa       1. Utvrditi potrebe za saradnjom   Ministarstvo vanjske trgovine i
 inspekcija i inspekcija drugih zemalja.   predstavnicima službi drugih zemalja    i razmjenom podataka i      ekonomski odnosa BiH.
                       preko svojih predstavnika.         informacija, odnosno       Nadležno Odjeljenje Vlade
                                             zajedničkih akcija sa       Brčko distrikta BiH
                                             susjednim zemljama.        u saradnji sa:
                                            2. Predložiti nivoe i načine     Republička uprava za
                                             saradnje.             inspekcijske poslove RS.
                                                              Federalna uprava za
                                                              inspekcijske poslove.
                                                              Inspektorat Vlade Brčko
                                                              distrikta BiH.

                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
                                     3 godine od
 1. Utvrditi potrebe za saradnjom i        Ministarstvo vanjske          Utvrđene potrebe za         Zahtjeva dodatne troškove.
                                      dana
  razmjenom podataka i informacija,       trgovine i               saradnjom i zajedničkim
                                     usvajanja
  odnosno   zajedničkih  akcija sa     ekonomski odnosa            akcijama i dostupnost
                                     Akcionog
  susjednim zemljama:              BiH.                  informacijama.
                                      plana
     Analizirati trenutno stanje i      Nadležno Odjeljenje          Sačinjen izvještaj o
     utvrditi informacije koje će biti    Vlade Brčko              potrebama za saradnjom i
     predmet razmjene sa drugim        distrikta BiH             zajedničkim akcijama
     zemljama.                u saradnji sa:             i razmjeni informacija.
                         Republička uprava
                         za inspekcijske
                         poslove RS.
                         Federalna uprava za
                         inspekcijske
                         poslove.
                         Inspektorat Vlade
                         Brčko distrikta BiH.
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost        Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                   okvir        uspješnosti

                                  3 godine od
2. Predložiti nivoe i načine saradnje.    Ministarstvo vanjske          Utvrđen nivo i načini      Zahtjeva dodatne troškove.
                                    dana
                       trgovine i               saradnje.
                                   usvajanja
                       ekonomski odnosa
                                   Akcionog    Zaključen sporazum o
                       BiH.                  saradnji sa službom drugih
                                    plana
                       Nadležno Odjeljenje          zemalja.
                       Vlade Brčko
                       distrikta BiH
                       u saradnji sa:
                       Republička uprava
                       za inspekcijske
                       poslove RS.
                       Federalna uprava za
                       inspekcijske
                       poslove.
                       Inspektorat Vlade
                       Brčko distrikta BiH.
5.3.6.3. Procedure


1. Cilj : Usklađene procedure i postupci u kontroli kvaliteta roba kod prekograničnog prometa (kratkoročni cilj)

                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Nisu usklađene postojeće procedure      Postupanje pri obavljanju kontrola roba u  Usaglasiti procedure po kojima   Republička uprava za
kontrole kvaliteta roba sa procedurama    prekograničnom prometu trebalo bi se    postupa tržišna inspekcija u    inspekcijske poslove RS.
drugih zemalja.               uskladiti sa procedurama drugih zemalja   prekograničnom prometu sa      Federalna uprava za
                       i najboljom praksom a s ciljem       najboljom praksom.         inspekcijske poslove.
                       poboljšanja slobodnog kretanja roba.                      Inspektorat Vlade Brčko
                                                               distrikta BiH.

                                     Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
Usaglasiti procedure po kojima postupa     Republička uprava     1 godina od    Usaglašene procedure sa      Zahtjeva dodatne troškove.
tržišna inspekcija u prekograničnom      za inspekcijske       dana      najboljom praksom o kontroli
prometu roba:                 poslove RS.        usvajanja    prometa roba.
   Analizirati postojeće procedure     Federalna uprava za    Akcionog     Usvojeni usaglašeni propisi o
    između drugih zemalja.         inspekcijske         plana     procedurama.
   Pripremiti usaglašene prijedloge     poslove.
    izmjena i dopuna propisa kojima su   Inspektorat Vlade
    propisane procedure.          Brčko distrikta BiH.
   Dostaviti procedure na usvajanje.
5.3.6.4. Ljudski resursi i obuka

1. Cilj : Omogućeno stručno usavršavanje tržišnih inspektora na međunarodnom nivou i upoznavanje sa praksom zemalja EU
  (srednjoročni cilj)
                      Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                  Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Edukacija i usavršavanje tržišnih inspektora  Koordiniraju se planovi o ljudskim     1. Sačiniti plan obuke ljudskih   Republička uprava za
i upoznavanje sa praksom EU je         resursima. Različiti planovi ljudskih     resursa prilagođen različitim   inspekcijske poslove RS.
nedovoljno.                  resursa prilagođavaju se različitim      situacijama.           Federalna uprava za
                        situacijama (npr. u obzir se uzimaju    2. Obezbjediti redovno        inspekcijske poslove.
                        razlike između dana i noći, ljeta i zime,   ažuriranje plana i programa    Inspektorat Vlade Brčko
                        sezone godišnjih odmora, itd.).        obuke.              distrikta BiH.

                                       Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                        okvir        uspješnosti
                                      2 godine od                     Zahtjeva dodatne troškove.
1. Sačiniti plan obuke ljudskih resursa      Republička uprava            Obuka se provodi na
                                        dana
  prilagođen različitim situacijama:       za inspekcijske             međunarodnom nivou:
                                       usvajanja
sačiniti zajednički program i plan obuke      poslove RS.               Izrađen plan i program obuke na
                                       Akcionog
   između agencija i drugih zemalja.       Federalna uprava za             međunarodnom nivou.
                                        plana
                          inspekcijske
                          poslove.
                          Inspektorat Vlade
                          Brčko distrikta BiH.
2. Obezbjediti redovno ažuriranje  plana                 2 godine od
                          Republička uprava            Plan i program obuke ažurirani    Ne zahtjeva dodatne troškove.
  i programa obuke.                              dana
                          za inspekcijske
                                       usvajanja
                          poslove RS.
                                       Akcionog
                          Federalna uprava za
                                        plana
                          inspekcijske
                                        i dalje
                          poslove.
                                      kontinuirano
                          Inspektorat Vlade
                          Brčko distrikta BiH.
5.3.6.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1. Cilj : Uspostavljena međunarodna saradnja tržišnih inspekcija i inspekcijskih službi drugih zemalja (dugoročni cilj)

                      Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Nema međunarodne saradnje između        Komunikacija između službi u drugim     1.  Uspostaviti funkcionalan    Republička uprava za
tržišnih inspekcija i inspekcijskih službi iz  zemalja je uspostavljena.            sistem međunarodne       inspekcijske poslove RS.
drugih zemalja, kao ni odgovarajuće       Razmjena informacija između službi je      komunikacije i razmjene    Federalna uprava za
razmjene informacija.              od značaja za efikasniji rad, brzi protok    podataka i informacija.    inspekcijske poslove.
                        roba i rješavanje eventualnih sukoba    2.  Učestvovanje na        Inspektorat Vlade Brčko
                        nadležnosti službi.               međunarodnim sastancima,    distrikta BiH.
                                                 forumima, okruglim
                                                 stolovima, obuci i
                                                 radionicama.

                                       Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost            Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                        okvir         uspješnosti
1. Uspostaviti funkcionalan sistem         Ministarstvo vanjske            Uspostavljen sistem        Zahtjeva dodatne troškove.
                                       3 godine od
  međunarodne komunikacije i razmjene       trgovine i                 međunarodne komunikacije
                                        dana
  podataka i informacija:             ekonomski odnosa              i razmjene podataka.
                                       usvajanja
   analizirati postojeće stanje         BiH.                    Obezbijeđen informacioni
                                       Akcionog
    informacionog sistema.           Nadležno Odjeljenje            sistem između službi drugih
                                        plana
   obezbijediti informacioni sistem.       Vlade Brčko                zemalja.
                          distrikta BiH

                          u saradnji sa:

                          Republička uprava
                          za inspekcijske
                          poslove RS.
                          Federalna uprava za
                          inspekcijske
                          poslove.
                          Inspektorat Vlade
                          Brčko distrikta BiH.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                      okvir        uspješnosti
2.  Učestvovanje   na   međunarodnim     Republička uprava   3 godine od    Osigurano učešće tržišnih   Zahtjeva dodatne troškove.
   sastancima,  forumima,   okruglim    za inspekcijske      dana      inpektora na međunarodnim
   stolovima, obuci i radionicama:       poslove RS.       usvajanja    stručnim forumima
    sastaviti    plan   održavanja    Federalna uprava za   Akcionog     (kontinuirane aktivnosti).
     sastanaka sa službom drugih       inspekcijske       plana     Sačinjen plan održavanja
     zemalja.                poslove.                 sastanaka sa službama
                         Inspektorat Vlade            drugih zemalja.
                         Brčko distrikta BiH.
5.3.6.6. Infrastruktura i oprema


1. Cilj : Obezbijeđen adekvatan radni prostor i opremljen sa drugim zemljama u skladu sa standardima EU (srednjoročni cilj)

                     Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                   Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Postojeća infrastrukura i oprema ne       Treba biti obezbijeđen kancelarijski     Obezbijedit odgovarajuću      Republička uprava za
zadovoljava standarde EU.            prostor, prostorije za pregled i uzimanje  infrastrukturu i opremu koja je   inspekcijske poslove RS.
                        uzoraka i ispitivanje, prostor za vaganje,  se koristi u službama drugih    Federalna uprava za
                        oprema za pregled i uzorkovanje,       zemalja u skladu sa standardima   inspekcijske poslove.
                        transport i čuvanje uzoraka za super     EU.                 Inspektorat Vlade Brčko
                        analizu.                                     distrikta BiH.

                                       Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                        okvir         uspješnosti

1. Obezbijediti odgovarajuću           Republička uprava              Obezbijeđena infrastruktura i   Zahtjeva dodatne troškove.
                                       2 godine od
  infrastrukturu i opremu koja je se koristi   za inspekcijske               oprema.
                                        dana
  u službama drugih zemalja u skladu sa     poslove RS.                 Sačiniti sporazum o
                                       usvajanja
  standardima EU:                Federalna uprava za             zajedničkoj upotrebi
                                       Akcionog
   analizirati postojeće stanje.        inspekcijske         plana
                                                infrastrukture i opreme.
   dogovarati sa službama drugih        poslove.
   zemalja potrebnu zajedničku opremu,     Inspektorat Vlade
   kao i upotrebu zajedničke          Brčko distrikta BiH.
   infrastrukture i opreme.
5.3.7. SANITARNA INSPEKCIJA

5.3.7.1. Pravni i regulatorni oblik

1.  Cilj: Prilagoditi zakonske propise kako bi se omogućila saradnja i potpisivanje sporazuma o saradnji i razumjevanju sanitarne inspekcije sa
   sanitarnim inspekcijama drugih zemalja (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Postojeći zakonski okvir ne obavezuje     Službe imaju zakonsku osnovu za      1. Formirati pravnu podgrupu     Vijeće ministara BiH.
sanitarnu inspekciju na saradnju sa      sklapanje sporazuma o saradnji.       za sanitarnu inspekciju.      Ministarstvo zdravlja i
određenim međunarodnim organizacijama i                         2. Izvršiti analizu naših propisa   socijalne zaštite RS.
srodnim inspekcijama u svijetu i okruženju.                        u pogledu međunarodne       Ministarstvo zdravstva FBiH.
Sada se saradnja odvija preko nadležnih                          saradnje i potpisivanja      Odjeljenje za javno zdravstvo.
ministarstava i Vlada, prvenstveno na                           međunarodnih sporazuma o      Inspektorat RS.
projektima Svjetske zdravstvene                              saradnji i razumijevanju.     Inspektorat Brčko distrikta
organizacije, UNICEF-a i drugih sličnih                         3. Predložiti izmjene zakonskih    BiH.
organizacija koje provode projekte u                            propisa tako da je moguće
                                                               Inspektorat FBiH.
oblasti zdravstva.                                     ostvariti međunarodnu
                                              saradnju i navesti nadležne
                                              institucije za potpisivanje
                                              sporazuma o saradnji.
                                            4. Usvajanje i implementacija
                                              predloženih zakonskih
                                              rješenja.
                                            5. Izvještavanje Komisiji kao
                                              nosiocu aktivnosti
                                              sprovođenja akcionog plana.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                  Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Formirati pravnu podgrupu za sanitarnu    Vijeće ministara BiH   6 mjeseci od  Formirana pravna podgrupa za
  inspekciju:                 Inspektorati         dana    sanitarnu inspekciju.         Ne zahtjeva dodatne troškove.
   predložiti stručnjake.           Ministarstvo zdravlja   usvajanja
   izvršiti imenovanje stručnjaka.      i socijalne zaštite RS  Akcionog
                        Ministarstvo         plana
                        zdravstva FBiH
                        Odjeljenje za javno
                        zdravstvo Brčko
                        distrikta BiH.
2. Izvršiti analizu naših propisa u pogledu  Pravna podgrupa za   1 godina od  Izvršena analiza zakonskih
                                                            Zahtjeva dodatne troškove.
  međunarodne saradnje i potpisivanja      sanitarnu       dana    propisa u pogledu međunarodne
  međunarodnih sporazuma o saradnji i      inspekciju.     usvajanja   saradnje sanitarne inspekcije.
  razumijevanju:                           Akcionog
   definisati propise.                        plana
   izvršiti analizu tih propisa.
3. Predložiti izmjene zakonskih propisa    Pravna podgrupa za   1 godina od  Predložene izmjene i dopune
                                                            Zahtjeva dodatne troškove.
  tako da je moguće ostvariti          sanitarnu       dana    zakonskih propisa tako da se
  međunarodnu saradnju i navesti         inspekciju.     usvajanja   omogućuje međunarodna
  nadležne institucije za potpisivanje                Akcionog   saradnja sanitarne inspekcije.
  sporazuma o saradnji.                        plana
4. Usvajanje i implementacija predloženih   Nadležni parlamenti.  2 godine od  Usvojene izmjene i dopune
                                                            Zahtjeva dodatne troškove.
  zakonskih rješenja:                         dana    zakonskih propisa.
    Usvajanje.                           usvajanja
    Implementacija.                        Akcionog
                                    plana
5. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu     Pravna podgrupa za   Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.
  aktivnosti sprovođenja Akcionog plana.     sanitarnu                              Ne zahtjeva dodatne troškove.
                         inspekciju.
2. Cilj: Potpisati i implementirati sporazume o saradnji i razumjevanju sa sanitarnim inspekcija drugih zemalja (srednjoročni cilj)

                     Kontekst                                        Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                              jedinice
Postojeći zakonski okvir ne obavezuje     Službe imaju zaključene sporazume o  1. Obezbijediti da pravna        Vijeće ministara BiH.
sanitarnu inspekciju na saradnju sa      saradnji sa službama drugih zemalja.   podgrupa sanitarne inspekcije     Ministarstvo zdravlja i
određenim međunarodnim organizacijama i                         nastavi posao nakon          socijalne zaštite RS.
srodnim inspekcijama u svijetu i okruženju.                       završetka prethodnog cilja.      Ministarstvo zdravstva FBiH.
Sada se saradnja odvija preko nadležnih                        2. Izvršiti popis međunarodnih      Odjeljenje za javno zdravsvo
ministarstava i Vlada, prvenstveno na                          sporazuma o saradnji i        Brčko distrikta BiH.
projektima Svjetske zdravstvene                             razumijevanju koji su na       Inspektorat RS.
organizacije, UNICEF-a i drugih sličnih                         snazi, a vezani su za         Inspektorat FBiH.
organizacija koje provode projekte u oblasti                       sanitarnu inspekciju.
                                                                Inspektorat Brčko distrikta
zdravstva.                                      3. Ako ne postoje sporazumi o
                                                                BiH.
                                             saradnji i razumijevanju
                                             inicirati kod nadležnih organa
                                             da se definišu i potpišu.
                                           4. Ugraditi međunarodne
                                             sporazume o saradnji i
                                             razumijevanju u naše
                                             zakonske propise u skladu sa
                                             preporukama EU.
                                           5. Stalno nadgledati stanje
                                             međunarodnih sporazuma o
                                             saradnji i razumijevanju i
                                             njihovo sprovođenje, kao i
                                             razvoj EU direktiva i inicirati
                                             izmjene nacionalnih propisa.
                                           6. Izvještavanje Komisiji kao
                                             nosiocu aktivnosti
                                             sprovođenja Akcionog plana.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                 Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Obezbijediti da pravna podgrupa       Vijeće ministara BiH   Kontinuirano  Pravna podgrupa sanitarne     Zahtjeva dodatne troškove.
  sanitarne inspekcije nastavi posao      Ministarstvo zdravlja          inspekcije nastavila posao nakon
  nakon završetka prethodnog cilja:       i socijalne zaštite RS         završetka prethodnog cilja.
   predložiti nastavak rada.         Ministarstvo
   izvršiti imenovanje.            zdravstva FBiH
                        Odjeljenje za javno
                         zdravstvo Brčko
                         distrikta BiH
                        Inspektorati
2. Izvršiti popis međunarodnih sporazuma   Pravna podgrupa za     1 godina od  Izvršeno evidentiranje ugovora i  Zahtjeva dodatne troškove.
  o saradnji i razumijevanju koji su na      sanitarnu inspekciju   dana    sporazuma koji definišu
  snazi, a vezani su za sanitarnu                     usvajanja   međunarodnu saradnju.
  inspekciju.                               Akcionog
                                       plana
3. Ako ne postoje sporazumi o saradnji i   Pravna podgrupa za     2 godine od  Inicirano donošenje sporazuma o  Zahtjeva dodatne troškove.
  razumijevanju inicirati kod nadležnih     sanitarnu inspekciju    dana    saradnji i razumijevanju.
  organa da se definišu i potpišu:                    usvajanja
   definisati prioritete saradnje.                    Akcionog
   definisati prioritetne zemlje za                    plana
   saradnju.
   pokrenuti inicijativu za definisanje i
   potpisivanje sporazuma o saradnji.
4. Ugraditi medjunarodne sporazume o     Pravna podgrupa za     2 godine od  Međunarodni ugovori i       Zahtjeva dodatne troškove.
  saradnji i razumijevanju u nase        sanitarnu inspekciju    dana    sporazumi ugrađeni u zakonsku
  zakonske propise u skladu sa                      usvajanja   regulativu.
  preporukama EU:                             Akcionog
   definisati neophodne sporazume.                     plana
   definisati naše zakonske propise u
   koje se trebaju ugraditi.
   izraditi prijedlog zakona.
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
5. Stalno nadgledati stanje međunarodnih    Nadležni organi      Kontinuirano  Obezbijeđeno stalno nadgledanje  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  sporazuma o saradnji i razumijevanju i     Inspektorata              stanja međunarodnih sporazuma
  njihovo sprovođenje, kao i razvoj EU                         o saradnji i razumijevanju.
  direktiva i inicirati izmjene nacionalnih
  propisa.
6. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu     Pravna podgrupa za     Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja Akcionog plana.     sanitarnu inspekciju
5.3.7.2.  Rukovođenje i organizacija

1.  Cilj: Neophodno je ostvariti međunarodnu saradnju na tom nivou tj. na nivou glavnih inspektora ili direktora inspektorata, da bi se moglo
   pratiti kretanje roba za koje postoji sumnja da su zdravstveno neispravne kao i da bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti.
   (srednjoročni cilj)
                    Kontekst                                        Uključene organizacione
                                               Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                               jedinice
Ne postoji saradnja između glavnih     Službe održavaju sastanke sa       1. Formirati podgrupu za       Vijeće ministara BiH.
sanitarnih inspektora entiteta i Brčko   predstavnicima službi drugih zemalja,    rukovođenje i organizaciju.    Ministarstvo zdravlja i
distrikta BiH sa glavnim sanitarnim     preko svojih glavnih inspektora ili   2. Izvršiti analizu međunarodnih   socijalne zaštite RS.
inspektorima drugih zemalja. Ako se i    direktora inspektorata.           ugovora i sporazuma koji      Inspektorat RS.
odvija kakva saradnja ona je neformalnog                        definišu organizacioni nivo    Inspektorat FBiH.
karaktera a ne na nekim sporazumima o                          saradnje.             Ministarstvo zdravstva FBiH.
saradnji srodnih inspekcija.                             3. Utvrditi potrebe za        Odjeljenje za javno zdravstvo
                                            zajedničkim akcijama sa      Brčko distrikta BiH.
                                            susjednim zemljama.
                                                              Inspektorat Brčko distrikta
                                           4. Izraditi zajedničke planove za
                                                              BiH.
                                            vanredne i krizne situacije.
                                           5. Predložiti nivo na kome se
                                            treba odvijati saradnja.
                                           6. Predložiti izmjene i dopune
                                            zakonskih propisa u skladu sa
                                            predloženim načinom
                                            međunarodne saradnje.
                                           7. Usvajanje i implementacija
                                            predloženih zakonskih
                                            propisa.
                                           8. Izvještavanje Komisiji kao
                                            nosiocu aktivnosti
                                            sprovođenja akcionog plana.
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                    okvir        uspješnosti
1. Formirati podgrupu za rukovođenje i    Inspektorati.      1 godina od  Formirana podgrupa za       Zahtjeva dodatne troškove.
  organizaciju:                            dana    rukovođenje i organizaciju.
   predložiti stručnjake.                      usvajanja
   izvršiti imenovanje stručnjaka.                 Akcionog
                                    plana
2. Izvršiti analizu međunarodnih ugovora i  Podgrupa za       1 godina od  Analizirani međunarodni      Zahtjeva dodatne troškove.
  sporazuma koji definišu organizaciono    rukovođenje i      dana    ugovori i sporazumi o saradnji.
  nivo saradnje:                organizaciju.     usvajanja
   definisati ugovore i sporazume.                 Akcionog
   izvršiti analizu tih ugovora i                   plana
   sporazuma.
3. Utvrditi potrebe za zajedničkim      Podgrupa za       1 godina od  Izvršena analiza potreba za    Zahtjeva dodatne troškove.
  akcijama sa susjednim zemljama.       rukovođenje i      dana    zajedničkim akcijama sa
                        organizaciju.     usvajanja  susjednim zemjljama.
                                   Akcionog
                                    plana
4. Predložiti nivo na kome se treba     Podgrupa za       1 godina od  Predložen nivo na kome se     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  odvijati saradnja.              rukovođenje i      dana    odvija saradnja.
                        organizaciju.     usvajanja
                                   Akcionog
                                    plana
5. Izraditi zajedničke planove za vanredne  Podgrupa za       2 godine od  Urađeni zajednički planovi za   Ne zahtjeva dodatne troškove.
  i krizne situacije:             rukovođenje i      dana    vanredne i krizne situacije.
   definisati akcidente.           organizaciju.     usvajanja
   definisati način upozoravanja i                 Akcionog
    obavještavanja.                         plana
   uraditi plan.
6. Predložiti izmjene i dopune zakonskih   Podgrupa za       2 godine od  Predložene izmjene i dopune    Zahtjeva dodatne troškove.
  propisa u skladu sa predloženim       rukovođenje i      dana    zakonskih propisa.
  načinom međunarodne saradnje.        organizaciju.     usvajanja
                                   Akcionog
                                    plana
                                  Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                   okvir         uspješnosti
7. Usvajanje i implementacija predloženih  Nadležna skupština.  2 godine od  Usvojene izmjene i dopune     Ne zahtjeva dodatne troškove.
  zakonskih propisa:                         dana    zakonskih propisa.
   usvajanje.                           usvajanja
   implementacija.                        Akcionog
                                   plana
8. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu    Podgrupa za      Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja akcionog plana.   rukovođenje i
                        organizaciju.
5.3.7.3. Procedure
1. Cilj: Usaglasiti procedure i postupke kontrole roba na granici sa zemljama EU i okruženja (dugoročni cilj)

                    Kontekst                                         Uključene organizacione
                                                Predložene akcije
       Trenutno stanje            Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Ne postoje međusobno povezane procedure   Procedure pri kontroli roba usklađene su  1. Formirati podgrupu za        Vijeće ministara BiH.
sanitarne inspekcije entiteta i Brčko    u skladu sa najboljom praksom i        procedure.             Ministarstvo zdravlja i
distrikta BiH sa sanitarnim inspekcijama  jedinstvene su u cijeloj EU, a s ciljem  2. Izvršiti analizu postojećih     socijalne zaštite RS.
drugih zemalja.               poboljšanja protoka roba.           međunarodnih ugovora i       Inspektorat RS.
                                             sporazuma o saradnji u       Inspektorat FBiH.
                                             pogledu zajedničkih         Ministarstvo zdravstva FBiH.
                                             procedura i postupaka.       Odjeljenje za javno zdravstvo
                                            3. Uspostaviti procedure za      Brčko distrikta BiH.
                                             zajednički sanitarni nadzor
                                                               Inspektorat Brčko distrikta
                                             roba na granici sa susjednim
                                                               BiH.
                                             zemljama.
                                            4. Uskladiti te procedure sa
                                             smjernicama i zahtjevima EU
                                             i predložiti njihovo usvajanje.
                                            5. Ugradnja tih procedura u
                                             naše zakonske propise.
                                            6. Izvještavanje Komisiji kao
                                             nosiocu aktivnosti
                                             sprovođenja Akcionog plana.
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost         Nosilac aktivnosti                                   Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
1. Formirati podgrupu za procedure:     Vijeće ministara     6 mjeseci od  Formirana podgrupa za         Ne zahtjeva dodatne troškove.
   predložiti stručnjake.          BiH             dana    procedure.
   izvršiti imenovanje stručnjaka.     Inspektorat RS       usvajanja
                       Inspektorat Brčko     Akcionog
                       distrikta BiH        plana
                       Inspektorat FBiH.
2. Izvršiti analizu postojećih       Podgrupa za procedure.    1 godina od  Izvršena analiza postojećih      Zahtjeva dodatne troškove.
  međunarodnih ugovora i sporazuma o                   dana    međunarodnih ugovora i
  saradnji u pogledu zajedničkih                    usvajanja   sporazuma.
  procedura i postupaka.                        Akcionog
                                      plana
                                    Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                Troškovi
                                     okvir         uspješnosti
3. Uspostaviti procedure za zajednički    Podgrupa za procedure.  2 godine od  Uspostavljene zajedničke      Zahtjeva dodatne troškove.
  sanitarni nadzor roba na granici.                   dana    procedure.
                                    usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
4. Uskladiti te procedure sa smjernicama i  Podgrupa za procedure.  2 godine od  Usklađene procedure sa       Zahtjeva dodatne troškove.
  zahtjevima EU i predložiti njihovo                   dana    smjernicama i zahtjevima EU.
  usvajanje.                              usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
5. Predložiti ugradnju tih procedura u naše  Podgrupa za procedure.  2 godine od  Izmjene procedura ugrađene u    Zahtjeva dodatne troškove.
  zakonske propise.                           dana    propise.
                                    usvajanja
                                    Akcionog
                                     plana
6. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu     Podgrupa za procedure.  Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Ne zahtjeva dodatne troškove.
  aktivnosti sprovođenja akcionog plana.
5.3.7.4. Ljudski resursi i obuka
   1.  Cilj:  Organizovana obuka inspektora zajedno sa inspektorima iz drugih zemalja, prvenstveno zemalja EU (dugoročni cilj)

                    Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                jedinice
Zajednička obuka dijela nadzora sanitarnih  Vrši se stalna obuka inspektora na nivou  1. Produžiti mandat podgrupi za     Vijeće ministara BiH
inspektora sa inspektorima drugih zemalja,  svih zemalja EU, s ciljem poboljšanaj     procedure.              Inspektorat RS,
odvija se povremeno na trening kursevima,  obučenosti inspektora i sprečavanja    2. Izvršiti analizu postojećih     Inspektorat Brčko Distrikta
koje organizuju različite međunarodne    akcidentnih situacija.            međunarodnih ugovora i        Inspektorat FBiH.
organizacije.                                       sporazuma o saradnji u
                                              pogledu zajedničke obuke.
                                            3. Napraviti plan obuke u
                                              pogledu međunarodne
                                              saradnje.
                                            4. Napraviti nastavni program
                                              obuke u skladu sa
                                              smjernicama EU uključujući i
                                              učenje stranih jezika.
                                            5. Izraditi priručnike za obuku u
                                              skladu s standardima EU.
                                            6. Obezbijediti redovno
                                              ažuriranje plana, nastavnog
                                              programa obuke i priručnika
                                              za obuku.
                                            7. Usvajanje i implementacija
                                            8. Izvještavanje Komisiji kao
                                              nosiocu aktivnosti
                                              sprovođenja akcionog plana
                                     Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                                    Troškovi
                                      okvir         uspješnosti
1. Produžiti mandat podgrupi za        Vijeće ministara BiH    Po isteku   Produžen mandat podgrupi za       Ne zahtjeva dodatne troškove
  procedure:                 Inspektorat Brčko     mandata.   procedure
   predložiti nastavak rada podgrupe    Distrikta
   usvojiti izmjene rješenja        Inspektorat RS
                        Inspektorat FBiH
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
2. Izvršiti analizu postojećih        Podgrupa za procedure  1 godina od  Izvršena analiza postojećih    Zahtjeva dodatne troškove
  međunarodnih ugovora i sporazuma o                  dana    međunarodnih ugovora i
  saradnji u pogledu zajedničke obuke.                usvajanja   sporazuma o saradnji u pogledu
                                   Akcionog   zajedničke obuke.
                                    plana
3. Napraviti plan obuke u pogledu      Podgrupa za procedure  1 godina od  Napravljen plan obuke u      Zahtjeva dodatne troškove
  međunarodne saradnje.                        dana    pogledu međunarodne saradnje.
                                   usvajanja
                                   Akcionog
                                    plana
4. Napraviti nastavni program obuke u    Podgrupa za procedure  1 godina od  Napravljen nastavni program    Zahtjeva dodatne troškove
  skladu sa smjernicama EU uključujući i                dana    obuke.
  učenje stranih jezika.                       usvajanja
                                   Akcionog
                                    plana
5. Izraditi priručnike za obuku u skladu s  Podgrupa za procedure  2 godine od  Izrađen priručnik za obuku i   Zahtjeva dodatne troškove
  standardima EU.                           dana    urađen pilot projekat.
                                   usvajanja
                                   Akcionog
                                    plana
6. Obezbijediti redovno ažuriranje plana,  Podgrupa za procedure  Kontinuirano  Obezbijeđeno redovno       Zahtjeva dodatne troškove
  nastavnog programa obuke i priručnika                      ažuriranje plana, nastavnog
  za obuku.                                    programa obuke i priručnika za
                                          obuku.
7. Usvajanje i implementacija :       Nadležni inspektorati  1 godina od  Usvojen plan, nastavni program  Zahtjeva dodatne troškove
   usvajanje                             izrade   obuke i priručnik za obuku.
   implementacija                          programa
8. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu    Podgrupa za procedure  Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Zahtjeva dodatne troškove
  aktivnosti sprovođenja akcionog plana.
5.3.6.5. Komunikacija i informacione tehnologije

1. Cilj: Obezbijeiti pravovremene i tačne informacije u saradnji sa inspekcijama iz drugih zemalja, koja je potrebna za
  pravovremenu reakciju u slučaju pojave zdravstveno neispravnih roba (srednjoročni cilj)
                     Kontekst                                          Uključene organizacione
                                                 Predložene akcije
       Trenutno stanje             Dobra praksa i zahtjevi                                 jedinice
Ne postoji stalna razmjena informacija    Održava se redovna komunikacija       1. Formirati podgrupu za IT i      Vijeće ministara BiH
nego samo povremena i neformalnog je     između službi na nivou svih zemalja      razmjenu informacija         Inspektorat RS
karaktera.                  kako bi se razmjenjivale informacije koje  2. Izvršiti analizu dosadašnjeg     Inspektorat Brčko Distrikta
                       su od značaja za pravovremeno i        načina komunikacije i        Inspektorat FBiH
                       kvalitetno reagovanje.             razmjene informacija sa
                                              službama iz zemalja
                                              okruženja i sa zemljama iz
                                              EU
                                             3. Uspostaviti funkcionalan
                                              sistem međunarodne
                                              komunikacije i razmjene
                                              podataka i informacija
                                             4. Izradititi interno uputstvo za
                                              međunarodnu komunikaciju i
                                              razmjenu informacija
                                             5. Napraviti plan ranog
                                              upozoravanja i
                                              obavještavanja u slučaju
                                              akcidentnih situacija
                                             6. Učestvovati na
                                              međunarodnim sastancima,
                                              forumima, okruglim
                                              stolovima, obuci i
                                              radionicama.
                                             7. Usvajanje i primjena uputstva
                                             8. Izvještavanje Komisiji kao
                                              nosiocu aktivnosti
                                              sprovođenja akcionog plana
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
      Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                              Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
1. Formirati podgrupu za IT i razmjenu    Vijeće ministara BiH  2 godine od  Formirana podgrupu za IT i    Zahtjeva dodatne troškove
  informacija :               Inspektorat Brčko     dana    razmjenu informacija
   predložiti stručnjake          Distrikta        usvajanja
   izvršiti imenovanje stručnjaka      Inspektorat RS     Akcionog
                       Inspektorat FBiH     plana
2. Izvršiti analizu dosadašnjeg načina   Podgrupa za IT i     2 godine od  Izvršena analiza dosadašnjeg   Zahtjeva dodatne troškove
  komunikacije i razmjene informacija sa    razmjenu        dana    načina komunikacije i razmjene
  službama iz zemalja okruženja i sa      informacija      usvajanja   informacija
  zemljama iz EU                           Akcionog
                                    plana
3. Uspostaviti funkcionalan sistem     Podgrupa za IT i     2 godine od  Uspostavljen funkcionalan     Zahtjeva dodatne troškove
  međunarodne komunikacije i razmjene     razmjenu        usvajanja   sistem međunarodne
  podataka i informacija           informacija      Akcionog   komunikacije i razmjene
                                    plana    podataka i informacija
4. Izradititi interno uputstvo za      Podgrupa za IT i     2 godine od  Izrađeno interno uputstvo za   Zahtjeva dodatne troškove
  međunarodnu komunikaciju i razmjenu     razmjenu        usvajanja   međunarodnu komunikaciju i
  informacija                 informacija      Akcionog   razmjenu informacija
                                    plana
5. Napraviti plan ranog upozoravanja i   Podgrupa za IT i     2 godine od  Napravljen plan ranog       Zahtjeva dodatne troškove
  obavještavanja u slučaju akcidentnih    razmjenu        usvajanja   upozoravanja i obavještavanja u
  situacija                  informacija      Akcionog   slučaju akcidentnih situacija
                                    plana
6. Učestvovati na međunarodnim       Podgrupa za IT i     Kontinuirano  Dodatna obučenost         Zahtjeva dodatne troškove
  sastancima, forumima, okruglim       razmjenu
  stolovima, obuci i radionicama.       informacija

7. Usvajanje i primjena uputstva :     Nadležni inspektorati  6 mjeseci od  Usvojen i implementirano     Zahtjeva dodatne troškove
   usvajanje uputstva                         izrade   uputstvo za međunarodnu
   primjena uputstva                         uputstva   komunikaciju i razmjenu
                                          informacija.
8. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu    Podgrupa za IT i     Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Zahtjeva dodatne troškove
  aktivnosti sprovođenja akcionog plana    razmjenu
                        informacija
5.3.6.6. Infrastruktura i oprema

1. Cilj : Organizovati rad inspekcija zajedno sa inspekcijama iz zemalja sa kojima graničimo, da bi se smanjili troškovi i pojednostavila
     procedura pregleda (dugoročni cilj)
                       Kontekst                                            Uključene organizacione
                                                    Predložene akcije
       Trenutno stanje              Dobra praksa i zahtjevi                                   jedinice
Ne postoji nikakva zajednička          Inspekcije imaju obeznijeđen         1.  Formirati podgrupu za         Vijeće ministara BiH
infrastruktura koju koriste naša sanitarne    kancelarijski prostor, prostorije za       analizu moguće zajedničke       Inspektorat Brčko Distrikta,
inspekcije entiteta i Brčko distrikta sa     pregled i uzimanje uzoraka i ispitivanje i    upotrebe infrastrukture        Inspektorat RS i
sanitarnim inspekcijama drugih zemalja.     neophodnu opremu za pregled i        2.  Utvrditi stanje infrastrukture    Inspektorat FBiH.
                         uzorkovanje roba.                 i opreme na graničnim
                                                  prijelazima i utvrditi da li je
                                                  moguće koristiti
                                                  infrastrukturu i opremu sa
                                                  drugim zemljama,
                                               3.  Utvrditi potrebe i izraditi
                                                  prijedloge za dalje
                                                  poboljšanje do pristupanja
                                                  EU.
                                               4.  Izvještavanje Komisiji kao
                                                  nosioca aktivnosti
                                                  sprovođenja akcionog plana
                                       Vremenski    Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost           Nosilac aktivnosti                                       Troškovi
                                        okvir         uspješnosti
1. Formirati podgrupu za analizu moguće      Vijeće ministara BiH    1 godina od   Formirana podgrupa za analizu       Ne zahtjeva dodatne troškove
  zajedničke upotrebe infrastrukture :      Inspektorat Brčko       dana     moguće zajedničke upotrebe
   predložiti stručnjake            Distrikta          usvajanja   infrastrukture.
   izvršiti imenovanje stručnjaka.       Inspektorat RS        Akcionog
                         Inspektorat FBiH        plana
2. Utvrditi stanje infrastrukture i opreme   Podgrupa za analizu      1 godina od   Utvrđeno činjenično stanje         Zahtjeva dodatne troškove
  na graničnim prijelazima i utvrditi da li    moguće zajedničke      dana     infrastrukture i opreme.
  je moguće koristiti infrastrukturu i       upotrebe          usvajanja
  opremu sa drugim zemljama.            infrastrukture.      Akcionog
                                         plana
                                   Vremenski   Očekivani rezultati/pokazatelji
       Akcija/aktivnost          Nosilac aktivnosti                               Troškovi
                                    okvir         uspješnosti
3. Utvrditi potrebe i izraditi prijedloge za  Podgrupa za analizu  1 godina od  Utvrđene potrebe i prijedlozi za  Zahtjeva dodatne troškove
  dalje poboljšanje do pristupanja EU.      moguće zajedničke   dana    poboljšanje infrastrukture.
                         upotrebe       usvajanja
                         infrastrukture    Akcionog
                                     plana
4. Izvještavanje Komisiji kao nosiocu     Podgrupa za analizu  Kontinuirano  Proslijeđen izvještaj Komisiji.  Ne zahtjeva dodatne troškove
  aktivnosti sprovođenja akcionog plana.     moguće zajedničke
                         upotrebe
                         infrastrukture.

								
To top