Planul de activitate pentru anul 2010

Document Sample
Planul de activitate pentru anul 2010 Powered By Docstoc
					                   Plan de activitate al Ministerului Muncii, Protecț iei Sociale ș i Familiei pentru anul 2011             Obiective de guvernare /                  Termen de       Indicatori    Responsabili     Documente de referinţă
                                            realizare
              Acț iuni / Sub-acț iuni

POLITICI SOCIALE

  A. Asistenț a socială

Obiective:
  1. Creşterea calităţii vieţii familiilor, reducerea sărăciei, inegalităţii şi inechităţii în societate.
  2. Direcţionarea programelor de asistenţă socială spre susţinerea grupurilor vulnerabile şi persoanelor cu venituri mici.
  3. Reducerea şi eliminarea ineficienţelor în sistemul de protecţie socială.
  4. Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate.
  5. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

  Obiectiv 1 . Creşterea calităţii vieţii familiilor, reducerea sărăciei, inegalităţii şi inechităţii în societate

        Acț iuni                Sub-acț iuni          Termen de      Indicatori     Responsabili        Documente de
                                           realizare                              referinţă

Elaborarea cadrului normativ şi      Elaborarea proiectului Legii      Trimestrul IV    Proiectul legii  Direcţia protecţie a    Legea nr.123 din
dezvoltarea cadrului instituţional     privind serviciul de sprijin                elaborat     familiei şi drepturilor  18.06.2010 cu privire la
pentru implementarea la nivel       familial                                   copilului         serviciile sociale
naţional a serviciului de sprijin
familial

Modificarea şi completarea actelor                         Trimestrul III   Proiectele    Secţia ajutoare      Legea nr.1491-XV din
normative în domeniul asistenţei                                    actelor      umanitare; Serviciul    28.11.2002 cu privire la
umanitare, ajustarea acestora la                                    normative     Juridic          ajutoarele umanitare
rigorile Legii cu privire la ajutoarele                                elaborate                  acordate RM
umanitare
Crearea în cadrul Secţiei ajutoare                       Trimestrul I   Implementarea   Secţia ajutoare      Legea nr. 1491-XV din
umanitare a unei baze de date                                  şi asigurarea   umanitare         28.11.2002 cu privire la
(program computerizat de acumulare                               funcţionării                 ajutoarele umanitare
a informaţiei în dinamică), privind                               bazei de date                acordate RM
recepţionarea şi distribuirea
ajutoarelor umanitare

Evaluarea necesităţilor reale ale                       Trimestrul I-  Asigurarea    Secţia ajutoare
solicitanţilor de asistenţă umanitară,                     IV        corectitudinii  umanitare în
asigurarea distribuirii eficiente a                               întocmirii    cooperare cu
ajutoarelor umanitare către păturile                              planurilor de   Administraţiile
sociale defavorizate                                      distribuire a   publice locale,
                                                loturilor de   comisiile teritoriale şi
                                                ajutoare     cea specializată
                                                umanitare

Obiectiv: 2. Direcţionarea programelor de asistenţă socială spre susţinerea grupurilor vulnerabile şi persoanelor cu venituri mici

Susţinerea familiilor defavorizate    monitorizarea implementării      Trimestrul I-  Numărul      Direcț ia Politici de   Legea nr. 133-XVI din
prin acordarea ajutorului pentru     prestaț iilor de ajutor social ș i  IV       vizitelor de    Asistenț ă Socială     13.06.2008
perioada rece a anului          ajutor pentru perioada rece a anului,         monitorizare în
                     stabilit Legea 133-XVI din13.06.08          raioane.      Secț ia Audit Intern    HG nr. 1167 din
                                                                       16.10.2008

Majorarea cuantumurilor         Elaborarea proiectului HG pentru    Trimestrul I  Hotărîrea     Direcţia protecţie a Legea bugetului de stat
indemnizaţiei unice la naşterea     aprobarea   modificărilor   şi          Guvernului     familiei şi drepturilor pentru anul 2011
copilului şi a indemnizaţiei lunare   completărilor ce se operează în HG          elaborată şi    copilului
pentru creşterea/îngrijirea copiilor   nr. 1478 din 15.11.2002                aprobată
Consolidarea       capacităţilor Organizarea cursurilor de instruire   Trimestrul II  Instruiri realizate Direcţia protecţie a Legea nr. 547-XV din
instituţionale şi funcţionale ale pentru autorităţile publice locale de      - IV              familiei şi drepturilor 25.12.2003 asistenţei
autorităţilor administraţiei publice nivelul I şi II                                copilului        sociale
locale în exercitarea funcţiilor de
autoritate tutelară, pentru a asigura
respectarea drepturilor copiilor

Asigurarea măsurilor de protecţie  Elaborarea criteriilor de identificare  Trimestrul II  Criterii aprobate Secţia protecţie a    Codul Familiei nr.1316-
şi de monitorizare a copiilor rămaşi a cazurilor de violenţă împotriva             prin    ordin drepturilor copilului,  XIV din 26.10.2000;
fără ocrotire părintească      copilului şi procedurile standard de           interministerial Direcţia protecţie a   Legea nr.45-XVI din
                   acţiuni pentru profesioniştii care                     familiei şi drepturilor  01.03.2007 cu privire la
                   identifică astfel de cazuri                         copilului         prevenirea      şi
                                                                      combaterea violenţei în
                                                                      familie

                   Definitivarea şi promovarea spre     Trimestrul III Proiectul Legii  Secţia protecţie a    Legea   nr.99   din
                   adoptare a proiectului Legii pentru           elaborat   şi  drepturilor copilului,  28.05.2010    privind
                   modificarea şi completarea unor             promovat spre   Direcţia protecţie a   regimul  juridic   al
                   acte legislative                    aprobarea     familiei şi drepturilor  adopţiei
                                               Guvernului     copilului
                   Elaborarea    şi  promovarea    Trimestrul II Proiectul      Secţia protecţie a    Legea   nr.99   din
                   Regulamentului de activitate a             Regulamentului   drepturilor copilului,  28.05.2010    privind
                   Consiliului Consultativ pentru             aprobat      Direcţia protecţie a   regimul  juridic   al
                   Adopţii Internaţionale                           familiei şi drepturilor  adopţiei
                                                         copilului
                   Elaborarea    şi   promovarea   Trimestrul II  Proiectul     Secţia protecţie a    Legea   nr.99   din
                   Regulamentului cu privire la               Regulamentului  drepturilor copilului,  28.05.2010    privind
                   procedura de acreditare, modul de            aprobat      Direcţia protecţie a   regimul  juridic   al
                   funcţionare a organizaţiilor străine                    familiei şi drepturilor  adopţiei
                   cu atribuţii în domeniul adopţiei                     copilului
                   internaţionale şi lista serviciilor şi
                   activităţilor pe care le pot desfăşura
                   în domeniul adopţiei internaţionale
                   Elaborarea    şi   promovarea   Trimestrul II  Proiectul     Direcţia protecţie a Legea    nr.99   din
                   Regulamentului privind cuantumul,            Regulamentului  familiei şi drepturilor 28.05.2010    privind
                   modul de achitare şi destinaţia taxei          aprobat      copilului        regimul  juridic   al
                   aferente procedurii de adopţie                                    adopţiei
                   internaţională
                   Elaborarea     şi   promovarea   Trimestrul II  Proiectul     Direcţia protecţie a Legea    nr.99   din
                   Regulamentului de evaluare a               Regulamentului   familiei şi drepturilor 28.05.2010    privind
                   capacităţii de adopţie şi de pregătire          aprobat      copilului        regimul  juridic   al
                   a adoptatorilor                                           adopţiei
Prevenirea instituţionalizării şi   Definitivarea     şi  aprobarea  Trimestrul II  Hotărîrea     Direcţia protecţie a Codul Familiei nr.1316-
eficientizarea procesului de     proiectului HG pentru aprobarea              Guvernului     familiei şi drepturilor XIV din 26.10.2000;
dezinstituţionalizare, dezvoltînd   Regulamentului de activitate a              aprobată      copilului        Legea   nr.99   din
servicii sociale de tip familial   autorităţilor tutelare din cadrul                                  28.05.2010    privind
                   unităţilor administrativ-teritoriale                                 regimul  juridic   al
                   de nivelul I şi II                                          adopţiei

obiectiv: 3. Reducerea şi eliminarea ineficienţelor în sistemul de protecţie socială.

Crearea Inspecț iei Sociale      Elaborarea Regulamentului de       Trimestrul IV  Proiect elaborat  Direcț ia Politici   Legea cu privire la
                   activitate a Inspecț iei Sociale                       Asistenț ă Socială   ajutorul social nr. 133-
                                                                     XVI din 13 iunie 2008

Crearea Sistemului informaț ional   Participarea la dezvoltarea       Trimestrul I-  Numărul de     Direcț ia Politici   HG nr. 1356 din 03.12.
automatizat în domeniul protecț iei  Sistemului Informaţional         IV        ș edinț e de    Asistenț ă Socială   2008 „Cu privire la
sociale                Automatizat „Asistenţă Socială”.             participare                aprobarea Structurii
                                                                     SIAAS”


Obiectiv: 4. Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate

Promovarea cadrului normativ     Promovarea spre aprobare a        Trimestrul III  Proiect aprobat  Direcț ia Politici   Legea serviciilor sociale
necesar pentru organizarea şi     Regulamentului cu privire la                         Asistenț ă Socială   nr. 123 din 18.06.2010
funcţionarea serviciilor sociale   serviciu de îngrijire socială la
calitative              domiciliu.
                   Elaborarea Regulamentului – cadru Trimestrul III   Proiect elaborat   Direcț ia Politici    Legea asistenț ei sociale
                   de organizare şi funcţionare a                       Asistenț ă Socială    nr.547-XVdin25.12.2003
                   Centrului       comunitar
                   multifuncţional                                           HG nr. 1512 din
                                                                     31.12.2008
                   Elaborarea Regulamentului – cadru Trimestrul III   Proiect elaborat   Direcț ia Politici
                   de organizare şi funcţionare a                       Asistenț ă Socială
                   Centrului de plasament temporar
                   pentru persoane în etate şi cu
                   disabilităţi

                   Elaborarea Regulamentului – cadru Trimestrul III   Proiect elaborat   Direcț ia Politici
                   de organizare şi funcţionare a                       Asistenț ă Socială
                   Centrului de zi pentru persoane în
                   etate şi cu disabilităţi

                    Elaborarea Standardelor minime Trimestrul IV    Standarde      Direcţia protecţie a Legea     nr.123  din
                    de calitate pentru serviciile sociale        elaborate      familiei şi drepturilor 18.06.2010 cu privire la
                    prestate în centrele de zi pentru                    copilului        serviciile sociale
                    copii în situaţii de risc
Elaborarea şi promovarea        Promovarea spre adoptare a Trimestrul I       Proiectul   legii Direcţia protecţie a Legea     nr.123  din
mecanismului de acreditare a      proiectului Legii privind evaluarea         elaborate      familiei şi drepturilor 18.06.2010 cu privire la
prestatorilor de servicii sociale şi de şi acreditarea prestatorilor de                     copilului        serviciile sociale
procurare a serviciilor sociale     servicii sociale

                    Elaborarea proiectului hotărîrii   Trimestrul III Proiectul   HG Direcţia protecţie a Legea       nr.123  din
                    Guvernului cu privire la aprobarea          elaborat     şi familiei şi drepturilor 18.06.2010 cu privire la
                    proiectului Legii privind evaluarea         consultat    cu copilului        serviciile sociale
                    şi acreditarea prestatorilor de           societatea civilă
                    servicii sociale
Obiectiv: 5. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităț i
Racordarea cadrului legislativ-   Definitivarea proiectului        Trimestrul I  Proiectul de     Direcț ia politici de  Legea nr. 169-XVIII din
normativ naț ional la standardele Regulamentului cu privire la modul            Regulament      protecț ie socială a     09.07.2010
europene ș i internaț ionale     de asigurare a unor categorii de            definitivat       persoanelor cu
privind protecț ia drepturilor    cetăţeni cu mijloace ajutătoare                         dizabilităț i
persoanelor cu dizabilităț i     tehnice

                   Definitivarea proiectului de lege     Trimestrul II  Proiectul de
                   privind incluziunea socială a               Lege definitivat
                   persoanelor cu dizabilităț i.

                   Elaborarea raportului privind       Trimestrul I  Raportul
                   procesul de implementare a                elaborat
                   Strategiei de incluziune socială a
                   persoanelor cu dizabilităţi (2010–
                   2013).

Direcț ia politici de protecț ie   Elaborarea                Trimestrul IV Criterii elaborate    DPPSPD      Legea nr. 169-XVIII din
socială a persoanelor cu       Criteriilor/Metodologiilor de                                       09.07.2010
dizabilităț i            determinare a dizabilităț ii.                           CREMV

Recuperarea capacităț ii de     Elaborarea mecanismelor de        Trimestrul IV Mecanisme         DPPSPD      Legea nr. 169-XVIII din
muncă a persoanelor cu grade de   determinare a necesităț ilor ș i a           elaborate                     09.07.2010
invaliditate ș i dizabilităț i ș i  recomandărilor de orientare, formare                       CREMV
obț inerea independenț ei de alte  ș i reabilitare profesională, încadrare                      ANOFM
persoane prin integrarea lor în   în cîmpul muncii.
societate

Reorganizarea structurilor ș i    Elaborarea proiectului          Trimestrul IV Proiectul de       DPPSPD      Legea nr. 169-XVIII din
instituț iilor responsabile de    Regulamentului de organizare ș i            Regulament                    09.07.2010
coordonarea sistemului de      funcț ionare a Consiliului Naț ional          elaborat         CREMV
incluziune socială a persoanelor   pentru determinarea Dizabilităț ii
cu dizabilităț i           ș i a Instrucț iunii privind modul de
                   determinare a dizabilităț ii.

Crearea premizelor pentru oferirea Elaborarea proiectului           Trimestrul II  Proiectul de      DPPSPD,      Legea nr. 169-XVIII din
echitabilă ș i eficientă a     Regulamentului de organizare ș i              Regulament                   09.07.2010
mijloacelor de protecț ie socială a funcț ionare a serviciului social                       Proiectul Comunitate
persoanelor cu dizabilităț i     «Echipă mobilă» ș i a standardelor            elaborat      incluzivă - Moldova
                   minime de calitate.

                   Elaborarea proiectului          Trimestrul III Proiectul de        DPPSPD,      Legea nr. 169-XVIII din
                   Regulamentului de organizare ș i            Regulament                     09.07.2010
                   funcț ionare a serviciului social            elaborat       Proiectul Comunitate
                   «Asistent personal» ș i a                          incluzivă - Moldova
                   standardelor minime de calitate.

                   Elaborarea proiectului          Trimestrul IV Proiectul de        DPPSPD,      Legea nr. 169-XVIII din
                   Regulamentului de organizare ș i            Regulament                      09.07.2010
                   funcț ionare a serviciului social           elaborat       Proiectul Comunitate
                   «Respiro» ș i a standardelor minime                     incluzivă - Moldova
                   de calitate.

  B. Asigurări sociale

Obiective:
  1. Sporirea nivelului de protecţie socială a persoanelor asigurate.
  2. Asigurarea durabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale.
  3. Respectarea principilui contributivităț ii la plata pensiilor pentru persoanele care activează în condiț ii foarte nocive ș i foarte grele de muncă (Lista nr. 1
    a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie în condiţii avantajoase)
  4. Asigurarea unui cadru de garanţii sociale pentru lucrătorii migranţi originari din Republica Moldova
Obiectiv: 1. Sporirea nivelului de protecţie socială a persoanelor asigurate.
       Acț iuni               Sub-acț iuni           Termen de     Indicatori      Responsabili  Documente de referinţă
                                           realizare

Perfecț ionarea mecanismului de                         Trimestrul I  Proiect de lege   Direcț ia Politici de
indexare a pensiilor ș i                                    elaborat / HG    Asigurări Sociale
alocaț iilor de stat                                      privind
                                                indexarea

Obiectiv: 2. Asigurarea durabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale
Extinderea obligativităţii achitării                      Trimestrul II  Elaborarea      Direcț ia Politici de
contribuţiilor de asigurări sociale de                             proiectului de    Asigurări Sociale
stat obligatorii pentru toate                                 lege pentru
persoanele care activează pe                                  modificarea unor
teritoriul RM                                         acte legislative

Perfecţionarea mecanismului de                         Trimestrul III Proiect de lege    Direcț ia Politici de
acordare a prestaţiei în cazul                                pentru modif/     Asigurări Sociale
incapacităţii temporare de muncă                               compl Legii nr.
                                               289-XV din
                                               22.07.2004
                                               elaborat

Obiectiv: 3. Respectarea principilui contributivităț ii la plata pensiilor pentru persoanele care activează în condiț ii foarte nocive ș i foarte grele de muncă (Lista
nr. 1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie în condiţii avantajoase)

Determinarea cotei de contribuț ii                       Trimestrul   Proiect de lege   Direcț ia Politici de  CCTM 2012-2014
datorată de către angajator                            III-IV    BASS elaborat    Asigurări Sociale

Obiectiv: 4. Asigurarea unui cadru de garanţii sociale pentru lucrătorii migranţi originari din Republica Moldova

Negocierea proiectelor de Acorduri                       Trimestrul I-  Acorduri       Direcț ia Politici de  SND, CCTM 2009-2011
bilaterale în domeniul securităţii                         IV     negociate      Asigurări Sociale
sociale cu Republica Cehă,
Republica Polonă, Republica Austria
ș i Republica Estonă

Negocierea pr.Aranjament                            Trimestrul I-  Aranjamente     Direcț ia Politici de  SND, CCTM 2009-2011
Administrative de aplicare a                            IV     negociate      Asigurări Sociale
Acordurilor bilaterale securitate
socială cu România ș i Marele Ducat
de Luxemburg
C. Munca, ocuparea forț ei de muncă

Obiective:
  1. Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul muncii pentru asigurarea unui echilibru între drepturile şi interesele angajatorilor şi salariaţilor.
  2. Perfecţionarea continuă a sistemului de salarizare din economia naţională.
  3. Asigurarea condiţiilor complete şi productive de angajare şi de muncă decentă pentru toţi.
  4. Combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii, diminuarea disparităţilor între sexe şi a diferenţelor între regiuni în ceea ce priveşte ocuparea
    forţei de muncă.
  5. Consolidarea sistemului naţional de management al migraţiei, asigurarea condiţiilor pentru migraţia legală şi îmbunătăţirea statutului social al lucrătorilor
    migranţi.
  6. Facilitarea reintegrării lucrătorilor migranţi reîntorşi în ţară.

Obiectiv: 1. Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul muncii pentru asigurarea unui echilibru între drepturile şi interesele angajatorilor şi salariaţilor

     Acț iuni               Sub-acț iuni           Termen de      Indicatori     Responsabili     Documente de referinţă
                                        realizare

Flexibilizarea legislaţiei  Iniţierea    elaborării    unor   acte Trimestrul I-   Numărul      Direcţia raporturi de
muncii în vigoare şi     legislative/normative     în    vederea   IV      proiectelor de  muncă şi parteneriat
aducerea acesteia în     perfecţionării legislaţiei muncii în vigoare.           acte       social
concordanţă cu cerinţele                                    normative/legisla
moderne ale economiei de                                    tive iniţiate
piaţă
               Elaborarea şi prezentarea la Guvern a Trimestrul I        Proiectul aprobat  Secţia politici     Legea   cu privire la
               proiectului HG privind stabilirea cotei de                      migraţionale       migraţia de muncă nr.
               imigrare în scop de muncă în Republica                                     180   -  XVI   din
                                                                      10.07.2008
               Moldova pentru anul 2011

Perfecţionarea        Definitivarea şi prezentarea Guvernului      Trimestrul II  Proiect HG     Direcţia raporturi de
procedurilor de       pentru examinare şi adoptare a proiectului            elaborat      muncă şi parteneriat
concediere a salariaţilor  HG „Despre aprobarea Regulamentului                          social
               privind modul de atestare a salariaţilor din
               unităţi”.
Transpunerea în legislaţia  Elaborarea şi prezentarea Guvernului pentru  Trimestrul I  Proiect HG    Direcţia raporturi de  1. Planul naţional de
naţională a Directivelor   examinare şi adoptare a proiectului HG            elaborat     muncă şi parteneriat  armonizare a legislaţiei
UE în domeniul        „Privind cerinţele minime de securitate şi                   social         pentru anul 2011, aprobat
raporturilor de muncă,    sănătate care se aplică pe şantierele                                  prin HG nr.1210 din 27
securităţii şi sănătăţii în  temporare sau mobile”.                                         decembrie 2010.
muncă
               Elaborarea şi prezentarea Guvernului pentru  Trimestrul III Proiect HG     Direcţia raporturi de  2. Viitorul Acord de
               examinare şi adoptare a proiectului HG            elaborat      muncă şi parteneriat  Asociere RM-UE.
               „Privind protecţia lucrătorilor împotriva                    social
               riscurilor legate de expunerea la agenţi
               biologici la locul de muncă”.

               Elaborarea şi prezentarea Guvernului pentru  Trimestrul II  Proiect HG    Direcţia raporturi de
               examinare şi adoptare a proiectului de            elaborat     muncă şi parteneriat
               Hotărîre a Guvernului „Privind protecţia                    social
               lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
               expunerea la azbest la locul de muncă”.

Obiectiv: 2. Perfecţionarea continuă a sistemului de salarizare din economia naţională

Elaborarea propunerilor                           Trimestrul I  Proiect de lege  Direcţia politici
de majorare a salariilor                                  de modificare a  salariale
pentru angajaţii salarizaţi                                 Legii nr.355-
în baza Reţelei tarifare                                    XVI din
unice                                            23.12.05 şi/sau
                                                 HG

Elaborarea şi         Elaborarea şi promovarea a proiectului de Trimestrul II    Proiect de lege Direcţia politici     Planul de Acţiuni al
implementarea unui nou    lege cu privire la salarizarea funcţionarilor         elaborat   ș i salariale        Republicii Moldova –
sistem de salarizare a    publici;                           promovat                 priorităţi de reformă în
funcţionarilor publici, în                                          Min. Finanţelor     domeniul integrării
funcţie de competenţă,
responsabilitate şi                                              Min. Justiţiei     europene pînă iunie 2011
performanţă         Elaborarea şi promovarea a proiectului de Trimestrul III     Proiect de lege  MMPSF, Direcţia
               lege de modificare a Legii nr. 355-XVI din            elaborat   și  politici salariale
               23 decembrie 2005;                        promovat     Min. Finanţelor,
                                                         Min. Justiţiei


               3) a proiectului de hotărîre a Guvernului Trimestrul III     Proiect de HG   Direcţia politici
               despre modificarea hotărîrii Guvernului nr.            elaborat  și    salariale
               525 din 16 mai 2006 sau elaborarea unei noi            promovat
               hotărîri.                                      Min. Finanţelor,
                                                          Min. Justiţiei

               Implementarea I etape a noului sistem de Trimestrul IV                Direcţia politici
               salarizare a funcţionarilor publici                           salariale

                                                         Min. Finanţelor,
                                                          Min. Justiţiei

Sporirea nivelului      Examinarea evoluţiei indicelui preţurilor de   Trimestrul I            Direcţia politici
garanţiilor minime de stat  consum şi a ratei de creştere a productivităţii                     salariale
vizînd salarizarea      muncii şi argumentarea necesităţii majorării
               cuantumului minim al salariului în sectorul                     Min. Economiei.
               real                                        Biroul Naţ. Statist,
                                                         C.N.Sindicatelor,
                                                         C.N.Patronatelor

               Elaborarea proiectului de hotărîre a       Trimestrul II  Proiect de HG   MMPSF, Direcţia
               Guvernului despre noul cuantum minim               elaborat  și  politici salariale
               garantat al salariului în sectorul real              promovat
                                                         Min. Economiei.
                                                           BNS ,
                                                         C.N.Sindicatelor,
                                                         C.N.Patronatelor
Minimizarea practicii    Definitivarea şi promovarea proiectului de    Trimestrul III Proiect de HG     Direcţia politici
achitării salariilor “în   HG privind aprobarea planului de acţiuni în           elaborat  și    salariale, Inspecţia
plic” şi “muncii la negru”  vederea minimizării practicii achitării             promovat        muncii, Min
               salariilor “în plic” şi “muncii la negru”                       Economiei., Min
                                                            Justiţiei

Elaborarea recomandărilor Elaborarea şi promovarea proiectului de HG     Trimestrul III Proiect de HG Direcţia politici        Conform prevederilor
metodice în domeniul privind aprobarea Recomandărilor metodice                elaborat  ș i salariale          capitolului V al Codului
normării muncii      privind organizarea normării muncii în               promovat                       Muncii
             ramurile economiei naţionale

Acordarea     asistenţei Explicaţi, seminare, monitorizare, etc     Trimestrul I--  Elaborarea    MMPSF, Direcţia
metodice instituţiilor de                           IV        explicaţiilor,  politici salariale
învăţămînt      pentru                                  petrecerea
implementarea de la 1                                     seminarelor
ianuarie şi 1 septembrie
2011 a noilor cuantumuri
ale salariilor lunare pentru
cadrele didactice

Obiectiv: 3. Asigurarea condiţiilor complete şi productive de angajare şi de muncă decentă pentru toţi

     Acț iuni              Sub-acț iuni           Termen de     Indicatori     Responsabili     Documente de referinţă
                                        realizare

Perfecţionarea cadrului   Perfecţionarea cadrului normativ în       Trimestrul II  Proiectul Legii  Direcţia dezvoltarea   Strategia naţională
legislativ pentru      domeniul ocupării forţei de muncă, în               elaborat şi    resurselor umane şi   privind politicile de
promovarea politicii de   scopul stimulării angajării persoanelor aflate          promovat     politici ocupaţionale,  ocupare a forţei de
ocupare a forţei de muncă  în căutarea unui loc de muncă                            ANOFM          muncă anii 2007-2015.

               Iniţierea elaborării proiectului Legii noi    Trimestrul IV Proiectul Legii   Direcţia dezvoltarea
               privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia         iniţiat       resurselor umane şi
               socială a persoanelor aflate în căutarea unui                    politici ocupaţionale,
               loc de muncă.                                     ANOFM

               Elaborarea raportului anual privind        Trimestrul IV Raport elaborat    Direcţia dezvoltarea
               realizarea Strategiei naţionale privind                        resurselor umane şi
               politicile de ocupare a forţei de muncă pe                      politici ocupaţionale
               anii 2007-2015 şi a Planului naţional de
               acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe
               anul 2010, analiza impactului măsurilor
               promovate pe piaţa forţei de muncă

               Elaborarea Planului naţional de acţiuni      Trimestrul IV Proiectul HG     Direcţia dezvoltarea
               pentru ocuparea forţei de muncă pe anul             elaborat şi      resurselor umane şi
               2012                              promovat       politici ocupaţionale,
                                                          ANOFM

               Monitorizarea continuă a situaţiei pe piaţa    Trimestrul I-  Rapoarte privind  Direcţia dezvoltarea
               forţei de muncă şi elaborarea rapoartelor     IV       monitorizarea    resurselor umane şi
               trimestriale şi anual cu privire la situaţia pe          situaţiei      politici ocupaţionale
               piaţa forţei de muncă , inclusiv pe categorii           elaborate
               de populaţie: tineri; femei; bărbaţi

               Asigurarea dialogului social eficient pentru   Trimestrul I-  Documente      Direcţia dezvoltarea
               participarea activă la elaborarea şi       IV       consultate,     resurselor umane şi
               promovarea politicilor de ocupare a forţei de           ș edinţe      politici ocupaţionale
               muncă                               desfăşurate     ANOFM

Susţinerea persoanelor    Participarea la tîrgurile locurilor de muncă şi  Trimestrul I-  Numărul       Direcţia dezvoltarea   Legea nr. 102-XV din
aflate în căutarea unui loc  alte măsuri organizate de către ANOFM, cu     IV       evenimentelor    resurselor umane şi   13.03.2003privind
de muncă prin         utilizarea experienţei acumulate la                          politici ocupaţionale  ocuparea forț ei de
               perfecţionarea cadrului normativ existent
consolidarea                                                                 muncă ș i protecț ia
competenţelor şi       Colaborarea cu Ministerul Finanţelor în      Trimestrul I-  Propuneri de    Direcţia Dezvoltarea   persoanelor aflate în
               scopul asigurării majorării mijloacelor      IV       suplimentare a   resurselor umane şi
amplificarea resurselor                                                           căutarea unui loc de
               financiare ale fondurilor pentru                 fondurilor pentru  politici ocupaţionale,
disponibile Agenţiei     implementarea măsurilor active de ocupare a                                  muncă
                                                implementarea    Direcţia economico-
Naţionale pentru        forţei de muncă.                         măsurilor active  financiară, ANOFM
Ocuparea Forţei de Muncă                                    de ocupare a
şi structurilor ei                                       forţei de muncă
teritoriale, astfel încît
persoanele în căutarea     Colaborarea cu Organizaţia Internaţională a   Trimestrul I-  Documente     Direcţia dezvoltarea
                Muncii, proiectele implementate de către    IV        iniţiate şi    resurselor umane şi
unui loc de muncă să
                donatori străini în domeniul muncii în              consultate,    politici ocupaţionale
primească susţinerea      promovarea politicilor ocupaţionale pe piaţa
corespunzătoare                                         ș edinţe
                forţei de muncă
                                                desfăşurate

                Implementarea programelor de formare      Trimestrul I-            ANOFM
                profesională ș i dezvoltare a competenț elor  IV
                antreprenoriale pe piaț a muncii pentru
                diferite categorii de populaț ie
Asigurarea activităţilor de  Elaborarea programului de dezvoltare a     Trimestrul IV Proiectul HG     Direcţia dezvoltarea
dezvoltare a          competenţelor antreprenoriale în rîndul            elaborat şi      resurselor umane şi
competenţelor pentru      şomerilor şi susţinerea acestora în crearea          promovat       politici ocupaţionale,
ocuparea forţei de muncă    unei afaceri prin acordarea creditelor                       ANOFM
pentru şomerii pe termen    rambursabile în condiţii avantajoase.
lung astfel încît aceştia să
rămînă în contact cu piaţa   Colaborarea cu ANOFM în vederea iniţierii    Trimestrul III  Program iniţiat  Direcţia dezvoltarea
muncii             programului de preferenţialitate pentru                       resurselor umane şi
                consilierea şi ocuparea părinţilor solitari                     politici ocupaţionale,
                                                          ANOFM

Facilitarea plasării în    Elaborarea Programului de stimulare a      Trimestrul III  Proiectul HG    Direcţia dezvoltarea
cîmpul muncii a tinerilor   angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor          elaborat şi    resurselor umane şi
specialişti          instituţiilor de învăţămînt „Primul loc de            promovat      politici ocupaţionale
                muncă”.

Obiectiv: 4.Combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii, diminuarea disparităţilor între sexe şi a diferenţelor între regiuni în ceea ce priveşte
ocuparea forţei de muncă

Asigurarea condiţiilor     Elaborarea propunerilor de modificare a     Trimestrul I-  Propuneri     Direcţia dezvoltarea
pentru instituirea unui    legislaţiei şi de instituire a unui mecanism  IV       elaborate şi    resurselor umane şi
mecanism eficient de     eficient de plasare în cîmpul muncii a             promovate      politici ocupaţionale,
plasare în cîmpul muncii a  persoanelor cu dizabilităţi.
persoanelor cu dizabilităţi                                            Direcţia politici de
                                                         protecţie socială a
                                                         persoanelor cu
                                                         dizabilităţi, ANOFM

Asigurarea respectării    Elaborarea propunerilor de perfecţionare a   Trimestrul I-  Propuneri de    Direcţia dezvoltarea
principiilor de echitate de  cadrului normativ în vederea respectării    IV       modificare a    resurselor umane şi
gen în promovarea       principiilor de echitate de gen la încadrarea          legislaţiei     politici ocupaţionale,
politicii de ocupare a    în cîmpul muncii                        elaborate şi
forţei de muncă                                        promovate      Direcţia politici de
                                                         asigurare a egalităţii
                                                         de gen şi prevenirea
                                                         violenţei

                                                         ANOFM
Obiectiv: 5. Consolidarea sistemului naţional de management al migraţiei, asigurarea condiţiilor pentru migraţia legală şi îmbunătăţirea statutului social al
lucrătorilor migranţi.

Extinderea oportunităţilor  Încheierea acordului în domeniul migraţiei Trimestrul IV Acord încheiat       Secţia politici     Proiectul acordului în
legale de angajare la     forţei de muncă între Guvernul Republicii                      migraţionale       domeniul migraţiei forţei
muncă a cetăţenilor      Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse                                     de muncă între Guvernul
Republicii Moldova peste                                                          Republicii Moldova şi
hotare prin încheierea                                                           Guvernul Federaţiei Ruse
acordurilor bilaterale în
domeniul migraţiei de     Încheierea acordului în domeniul migraţiei Trimestrul IV Acord încheiat      Secţia politici     Proiectul acordului în
muncă cu statele de      forţei de muncă între Guvernul Republicii                      migraţionale       domeniul migraţiei forţei
destinaţie          Moldova şi Guvernul Republicii Italiene                                   de muncă între Guv RM
                                                                      şi Guv Rep Italiene
                Semnarea Acordului de colaborare în Trimestrul IV Acord semnat            Secţia politici     Proiectul Acordului de
                domeniul migraţiei de muncă între                          migraţionale       colaborare în domeniul
                Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi                                   migraţiei de muncă între
                Familiei al Republicii Moldova şi Serviciul                                  MMPSF al RM şi
                Federal Migraţie al Federaţiei Ruse                                      Serviciul Federal
                                                                       Migraţie Federaţia Rusă

Realizarea iniţiativelor    Participarea activă la implementarea      Trimestrul I- Activităţi       Secţia politici     Declaraţia comună
comune cu statele de      proiectelor iniţiate de organizaţiile      IV      implementate      migraţionale       privind Parteneriatul de
destinaţie preconizate     internaţionale, ONG                                              Mobilitate Republica
pentru facilitarea                                                              Moldova - Uniunea
reîntoarcerii lucrătorilor                                                          Europeană
migranţi şi reintegrării lor
pe piaţa muncii din RM,     Explorarea posibilităţilor de iniţiere a unor Trimestrul I-   proiecte lansate  Secţia politici     Declaraţia comună
inclusiv în cadrul       noi iniţiative în cadrul Parteneriatului de IV                    migraţionale       privind Parteneriatul de
Parteneriatului de       Mobilitate                                                  Mobilitate RM-UE
                                                           instituţiile partenere
Mobilitate RM-UE

Obiectiv: 6. Facilitarea reintegrării lucrătorilor migranţi reîntorşi în ţară

Promovarea reintegrării     Monitorizarea implementării Planului de     Trimestrul I-  Activităț i     Secţia politici     Planul de acţiuni privind
lucrătorilor    migranţi   acţiuni privind stimularea reîntoarcerii    IV        implementate    migraţionale,      stimularea reîntoarcerii
întorşi de peste hotare prin  lucrătorilor migranţi moldoveni de peste                                   lucrătorilor migranţi
consilierea şi susţinerea în  hotare                                        instituţiile partenere  moldoveni de peste
recunoaşterea calificărilor                                                          hotare
obţinute   şi   iniţierea
propriilor afaceri

D. Politici de gen

Obiective:
  1. Sporirea cotei de participare a femeilor la luarea deciziilor şi în structurile de reprezentare politică şi publică.
  2. Asigurarea egalităţii şanselor în domeniul social-economic.
  3. Implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015
Obiectiv: 1. Sporirea cotei de participare a femeilor la luarea deciziilor şi în structurile de reprezentare politică şi publică.
      Acț iuni               Sub-acț iuni            Termen de     Indicatori      Responsabili    Documente de
                                          realizare                           referinţă

Ajustarea cadrului legal-      Consultare asupra proiectului de Lege Trimestrul IV     Nr. de avize /   DPAEGPV        Legea cu privire la
normativ naţional la Legea cu    cu privire la modificarea legislaţiei            comentarii /               asigurarea egalităţii de
privire la asigurarea egalităţii   naţionale în conformitate cu Legea nr.5           propuneri la               şanse între femei şi
de şanse între femei şi bărbaţi   XVI                             proiectul Legii             bărbaţi

                   Participare la dezbateri publice în Trimestrul III Nr. de            DPAEGPV
                   Parlament cu referire la proiectul de       comentarii /
                   lege                        propuneri la
                                            proiectul Legii

Promovarea participării active    Participare la şedinţele Bordului      Trimestrul I-           DPAEGPV
a femeii la luarea deciziilor şi   proiectului „Femeile pot reuşi”         IV
în structurile de reprezentare
publică               Participare la dezbateri publice la TV /   Trimestrul II  Nr. de populaţie  DPAEGPV
                   radio cu referire la participarea femeilor          acoperită de
                   în alegerile locale                     informaţii

Promovarea standardelor şi      Consolidarea grupurilor ministeriale în   Trimestrul I-  Seminare, mese   DPAEGPV
mecanismelor de asigurare a     domeniul promovării egalităț ii de gen      IV     rotunde, vizite
egalităţii de şanse între femei şi  pentru implementarea standardelor              de studii
bărbaţi               internaț ionale

Obiectiv: 2. Asigurarea egalităţii şanselor în domeniul social-economic

Implementarea acţiunilor       Festivalul Familiei             Trimestrul II  Nr. de persoane
orientate spre excluderea                                     implicate în
stereotipurilor culturale şi                                     activităţi
sociale privind rolul bărbaţilor
şi al femeilor in societate
Promovarea unor modele       Campania 16 zile de activism împotriva Trimestrul IV   Nr. de persoane   DPAEGPV
pozitive care ar reflecta rolul  violenţei în bază de gen                  implicate în
femeii şi al bărbatului în                                   activităţi
societate, în conformitate cu
valorile democratice şi ale
egalităţii de gen


Eliminarea condiţiilor       Vizite de monitorizare a condiţiilor de  Trimestrul I-  Nr. de cazuri  Inspecţia Muncii
discriminatorii faţă de femei pe  lucru a angajaţilor              IV      monitorizate
piaţa muncii, în viaţa social-
economică, culturală şi politică


Îmbunătăţirea mecanismelor de Ș edinţe de analiză a petiţiilor        Trimestrul I-  Nr. de cazuri  Inspecţia Muncii
sancţionare a angajatorilor  angajaţilor privind discriminarea         IV      analizate
pentru încălcarea egalităţii
şanselor în cîmpul muncii


Obiectiv: 3. Implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015

Eficientizarea activităţii     Actualizarea componenț ei nominale a   Trimestrul I  Componenț a     DPAEGPV
Comisiei guvernamentale      membrilor Comisiei                    nominală
pentru egalitate între femei şi                               actualizată
bărbaţi, prin extinderea
mandatului acesteia        Ș edinţe a membrilor Comisiei       Trimestrul I-  Nr. de subiecte   DPAEGPV
                                         IV     abordate

                  Extinderea mandatului Comisiei prin    Trimestrul I-  subiecte,      DPAEGPV
                  includerea subiectului ce ț ine de      IV     propuneri
                  prevenirea violenț ei faț ă de femei,           incluse în
                  inclusiv VF                        ordinea de zi
Fortificarea unităţilor gender în  Seminar cu specialiştii pe pregătirea   Trimestrul I  Nr. de       DPAEGPV
cadrul tuturor ministerelor,     Raportului CEDAW                     comentarii /
autorităţilor publice centrale şi                               propuneri la
locale                                            subiect

Fortificarea    mecanismului   Elaborarea propunerilor de modificare a Trimestrul IV  Propuneri      DPAEGPV
instituţional pentru promovarea   cadrului normativ cu privire la             elaborate/
egalităţii de gen la nivel central  responsabilizarea APL de nivelul I si II
şi local               în implementare politicilor de asigurare         Proiect de HG
                   a egalitaț ii de gen                   elaborat

Îmbunătăţirea     cadrului    Elaborarea proiectului de lege cu privire Trimestrul IV Proiect elaborat   DPAEGPV
legislativ   în  domeniul    la îmbunătăţirea cadrului legislativ în
prevenirii  şi  combaterii    domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei  în  familie  în    violenţei în familie în conformitate cu
conformitate cu standardele     standardele europene
europene în domeniul vizat
                   Vizită de studiu în Austria în domeniu  Trimestrul IV experienț e     MMPSF/APL/
                                              pozitive      societatea civilă

Aplicarea eficientă de către     Organizarea şedinţelor Consiliului    Trimestrul I-  ș edinț e      DPAEGPV
organele de drept a         coordonator    interministerial în    IV     organizate
ordonanţelor de protecţie de     domeniul prevenirii şi combaterii
către organele de drept pentru    violenţei în familie
protejarea victimelor VFAsigurarea accesului la servicii   Planificarea resurselor financiare pentru Trimestrul IV Resurse       DPAEGPV
de asistenţă şi reabilitare a    asigurarea activităț ii   Centrului de        planificate
victimelor VF prin susţinerea    protecţie ș i asistenț ă a victimelor ș i
dezvoltării     serviciilor   potenț ialelor victime ale TFU,
specializate pentru victimele    (Chişinău)
VF şi a centrelor/ serviciilor de Elaborarea Conceptului serviciilor de Trimestrul IV     Proiect elaborat   DAEGPV
asistenţă destinate agresorilor  asistenţă destinate agresorilor

Consolidarea capacităţilor     Seminar cu asistenţii sociali în vederea  Trimestrul I              DPAEGPV
specialiştilor implicaţi în    soluţionării cazurilor VF
soluţionarea cazurilor de VF


Implicarea activă a bărbaţilor  Campania 16 zile de activism împotriva Trimestrul IV     Nr. de persoane    DPAEGPV
în prevenirea şi combaterea    violenţei în bază de gen                   implicate în
violenţei faţă de femei, inclusiv                                 activităţi
a VF

Extinderea şi fortificarea     Extinderea geografică a SNR        Trimestrul I-   Nr. de raione    DPAEGPV
Sistemului naţional de referire                          IV       implicate
pentru asistenţa şi protecţia
victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de fiinţe
umane (SNR)

Elaborarea curriculumului şi a   Elaborarea şi consultarea proiectului de  Trimestrul II   Proiect de     DPAEGPV
materialelor didactice pentru   curriculum   în  cadrul  Grupului            Curriculum
instruirea continuă a       Coordonator                          elaborat
asistenţilor sociali
                  Elaborarea, materialului de curs pentru  Trimestrul III  Suport de curs    DPAEGPV
                  Curriculum                          elaborat

E. Politici Demografice

Obiectiv: Redresarea consecventă a problemelor demografice în vederea diminuării declinului demografic şi crearea condiţiilor pentru creşterea cantitativă şi
calitativă a populaţiei, realizîndu-se conexiunea dintre starea de securitate demografică şi cea economică şi socială în scopul dezvoltării

    Acț iuni              Sub-acț iuni            Termen de     Indicatori    Responsabili    Documente de referinţă
                                        realizare
Aprobarea şi        Examinarea în şedinţa Comisiei naţionale pentru    Trimestrul I  Decizia adoptată  Secț ia politici    HG nr.741 din
implementarea       populaţie şi dezvoltare a proiectului Strategiei           a Comisiei     demografice,      29.06.2007 „Cu privire la
Strategiei naţionale în                                     privind proiectul              situaţia demografică”,
domeniul securităţii                                       Strategiei     Comisia naţională    decizia Comisiei din
demografice, fiind                                                  pentru populaţie şi   19.04.2009
prioritizate politicile                                               dezvoltare,
de stimulare a                                                    ministere, instituţii
natalităţii, de reducere  Definitivarea cadrului de aprobare în         Trimestrul I  Proiectul      Secț ia politici
a morbidităţii şi     conformitate cu deciziile Comisiei şi înaintarea           Strategiei     demografice,Comisi
mortalităţii        Guvernului pentru examinare a proiectului               elaborat      a naţională
              Strategiei                                        populaţieşidezvoltare

              Desfăşurarea mesei rotunde privind mecanismul     Trimestrul II  Întrunirea     Secț ia politici    HG nr.741 din
              de modelare şi monitorizare a nivelului de              desfăşurată     demografice, IEFS    29.06.2007 „Cu privire la
              securitate demografică                                              situaţia demografică”

Gestionarea eficientă   Coparticiparea la lucrările de sintetizare şi     Trimestrul II  Raportul      Secț ia politici    Decizia Comisiei
a problemelor de      definitivare a raportului asupra studiului la nivel          definitivat     demografice,      naţionale pentru
îmbătrînire        naţional privind îmbîtrînirea demografică                         UNFPA,ministere şi   populaţie şi dezvoltare
demografică,                                                     instituţii       din 19.04.2009
integrarea în
strategiile de       Coordonarea acţiunilor privind priorităţile în    Trimestrul IV Raportul privind   IEFS,          Hotărîrea CSŢDT al
dezvoltare a        domeniul demografic cu realizarea cercetărilor           realizarea                  AŞM publicată în
              proiectului „Metode şi modele de măsurare              rezultatelor     Secț ia politici    Monitorul Oficial
obiectivelor de
              multidimensională a impactului îmbătrînirii             ştiinţifice      demografice,
adaptare la
schimbările în       demografice asupra diferitor tipuri de variabile          planificate
structura populaţiei şi  economice şi sociale”
de ameliorare a      Conlucrarea cu realizatorii pentru definitivarea  Trimestrul IV Ghidul elaborat   UNECE,         Decizia Comisiei
indicatorilor calitativi  proiectului „Ghidul de parcurs pentru Republica                               naţionale pentru
ai capitalului uman    Moldova în vederea reflectării problemelor                      UNFPA, Secț ia     populaţie şi dezvoltare
pentru o          îmbătrînirii populaţiei în documentele de                      politici demografice,  din 19.04.2009
productivitate mai     politici”
bună
              Coparticiparea la elaborarea raportului periodic  Trimestrul IV Numărul de     Secț ia politici    Acordul de aderare la
              de ţară privind implementarea Planului              compartimente    demografice,      Strategia regională
              Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind          din conţinutul               pentru implementarea
              Îmbătrînirea (perioada 2007-2010)                raportului     parteneri naţionali cu Planului Internaţional de
                                              preconizat     competenţe în     Acţiuni de la Madrid
                                                        domeniu, ONG      privind Îmbătrînirea

              Perfectarea cadrului normativ pentru        Trimestrul IV Cadrul normativ  Secț ia politici    Decizia Comisiei
              instituţionalizarea Ghidului de parcurs pentru          elaborat      demografice,      naţionale pentru
              RM în vederea considerării recomandărilor de                                 populaţie şi dezvoltare
              orientare a politicilor înproblemele de îmbătrînire                 UNECE,UNFPA       din 19.04.2009

Diminuarea         Întreprinderea măsurilor de eficientizare a    Trimestrul IV Numărul de     Comisia,        Deciziile Comisiei din
inegalităţilor în     mecanismelor de evidenţă a fluxurilor              acţiuni                   24.09.2010
distribuirea şi      migraţionale interne şi internaţionale              întreprinse     BNS, Secț ia politici
structura teritorială a                                             demografice,
populaţiei în vederea
asigurării unei
dezvoltări regionale
echilibrate

Implementarea unui     Determinarea în comun cu partenerii naţionali a  Trimestrul III  Numărul de    Academia de Studii   HG „Cu privire la
mecanism unic de      cadrului normativ pentru instituţionalizarea            propuneri de   Economice din      situaţia demografică”,
elaborare a        procedurii de prognozare demografică                modificare şi  Moldova, BNS,      nr.741 din 29.06.2007,
prognozelor                                          completare a   AŞM, Secț ia      deciziile Comisiei din
demografice şi                                         cadrului legal  politici demografice  24.09.2010
utilizarea plenară a
acestora în
programele de
dezvoltare şi
planificare

Constituirea în cadrul   Conceptualizarea cadrului funcţional de activitate Trimestrul III  Proiectul     AŞM,          Acordul de parteneriat
AȘ M a unui Centru     a Centrului de cercetări demografice şi               conceptului                între Guvern şi AȘ M
Demografic cu funcţii    determinarea principalelor obiective                 elaborat      Comisia,        pentru anii 2009-2012
în domeniul cercetării                                               Secț ia politici    aprobat prin HG nr.27
şi fundamentării                                                  demografice       din 22.01.2009
ştiinţifice a politicilor
demografice,                                                                Deciziile Comisiei din
determinării                                                                24.09.2010
mecanismelor de       Coordonarea tematicii de cercetare pe termen     Trimestrul IV Numărul       AŞM,          Prevederile proiectului
monitorizare a       mediu în conformitate cu necesităţile de              proiectelor                 Strategiei
implementării şi      dezvoltare a politicilor în domeniu                planificate     Secț ia politici
evaluarea impactului                                                demografice
acestora

Fortificarea cadrului    Pregătirea materialelor şi a şedinţelor Comisiei   Trimestrul I-  Numărul      Secț ia politici    HG nr.126 din 07.02. 07
instituţional de      naţionale pentru populaţie şi dezvoltare în scopul  IV       şedinţelor     demografice,      “Cu privire la aprobarea
elaborare,         abordării problemelor ce se integrează în              convocate                 componenţei nominale a
implementare şi       gestionarea domeniului demografic                            Comisia         Comisiei naţionale
monitorizare a                                                               pentru populaţie şi
politicilor                                                                 dezvoltare”
demografice
              Întreţinerea paginii web a Comisiei naţionale    Trimestrul I-  Numărul de     Comisia, Secț ia    Decizia Grup lucru al
              pentru populaţie şi administrarea informaţională   IV       articole,     politici demografice,  UNFPA pe componenta
              a compartimentelor operaţionalizate                 accesărilor    UNFPA          Populaţie şi dezvoltare

              Conlucrarea cu partenerii în vederea editării    Trimestrul I-  Numărul de     UNFPA, Secț ia
              buletinului analitic „Populaţie şi dezvoltare”    IV       buletine editate  politici demografice
F. Parteneriatul Social

Obiective:
  1. Dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional, la nivel de ramură şi la nivel teritorial.
  2. Implicarea activă a partenerilor sociali în elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul muncii şi cel social-economic.
Obiectiv: 1. Dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional, la nivel de ramură şi la nivel teritorial.

    Acț iuni              Sub-acț iuni            Termen de     Indicatori      Responsabili    Documente de referinţă
                                        realizare

Promovarea        Elaborarea şi prezentarea Guvernului pentru     Trimestrul I  Proiectul      Direcţia raporturi de
parteneriatului social  examinare şi adoptare a proiectului HG „Cu              elaborat şi     muncă şi parteneriat
la toate nivelurile    privire la aprobarea modificărilor ce se operează          prezentat      social
             în HG nr.1259 din   1 noiembrie 2006”.               Guvernului

             Iniţierea consultărilor cu Confederaţia Naţională  Trimestrul I-  Numărul      Direcţia raporturi de
             a Sindicatelor din Moldova şi Confederaţia        IV     şedinţelor de   muncă şi parteneriat
             Naţională a Patronatului din RM în vederea              lucru organizate. social
             identificării soluţiilor de perfecţionare a
             sistemului actual de parteneriat social.

Obiectiv: 2. Implicarea activă a partenerilor sociali în elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul muncii şi cel social-economic

Coordonarea cu      Coordonarea cu Confederaţia Naţională a       Trimestrul I-  Numărul       Direcţia raporturi de
partenerii sociali, la  Sindicatelor din Moldova şi Confederaţia         IV     proiectelor de   muncă şi parteneriat
nivel naţional, a     Naţională a Patronatului din Republica Moldova            acte normative       social
tuturor proiectelor de  a tuturor proiectelor de acte normative în              coordonate
acte normative din    domeniul raporturilor de muncă şi securităţii şi
domeniul muncii şi    sănătăţii în muncă.
cel social-economic
EDUCAŢIE ŞI CERCETARE

Formarea profesională iniţială şi continuă a resurselor umane

Obiectiv: Asigurarea accesului echitabil al populaţiei la studii de formare profesională şi de formare profesională continuă
   Acț iuni              Sub-acț iuni           Termen de     Indicatori   Responsabili     Documente de referinţă
                                       realizare

Perfecţionarea     Elaborarea şi înaintarea propunerilor privind   Trimestrul I-  Propuneri    Direcţia dezvoltarea  Strategia naţională
cadrului normativ în  perfecţionarea legislaţiei învăţămîntului     IV        elaborate şi  resurselor umane şi   privind politicile de
domeniul formării                                      înaintate    politici ocupaţionale  ocupare a forţei de
profesionale şi
                                                                  muncă pe anii 2007-
formării profesionale  Înaintarea propunerilor la compartimentul     Trimestrul I-  Propuneri    Direcţia dezvoltarea
continue a resurselor                                                        2015.
            organizarea formării profesionale din Legislaţia  IV        elaborate şi  resurselor umane şi
umane
            ocupării forţei de muncă (inclusiv la formarea           înaintate    politici ocupaţionale
            profesională a persoanelor cu disabilităţi)
                                                                  Legea învăţămîntului
            Modificarea Nomenclatorului meseriilor       Trimestrul III  Propuneri    Direcţia dezvoltarea  nr.547-XIII din 21 iulie
            (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea            elaborate şi  resurselor umane şi   1995
            cadrelor în învăţămîntul secundar profesional",           înaintate    politici ocupaţionale
            aprobat prin HG nr.1421 din 18.12.2006.
                                                                  Strategia naţională
            Iniţierea unui nou Nomenclator al meseriilor    Trimestrul IV Proiect iniţiat  Direcţia dezvoltarea
                                                                  privind politicile de
            pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în                     resurselor umane şi
                                                                  ocupare a forţei de
            învăţămîntul secundar profesional, reieşind din                   politici ocupaţionale
                                                                  muncă pe anii 2007-
            cerinţele pieţei muncii
                                                                  2015,
Elaborarea Concepţiei Iniţierea elaborării unei noi Concepţii privind   Trimestrul IV Proiect iniţiat  Direcţia dezvoltarea
şi a mecanismului                                                          Aprobată prin Hotărîrea
            orientarea, pregătirea şi formarea profesională                   resurselor umane şi
privind orientarea,                                                         Guvernului nr.605 din
            continuă a resurselor umane                             politici ocupaţionale
pregătirea şi formarea                                                       31.05.2007, Linia
profesională continuă                                                        directoare 4
a resurselor umane
Elaborarea planurilor   Analiza rezultatelor studiului privind necesităţile  Trimestrul III  Studiu elaborat    Direcţia dezvoltarea
indicative de       de personal cu studii superioare, medii de                          resurselor umane şi
înmatriculare la studii  specialitate şi secundar profesionale, sub aspectul                     politici ocupaţionale
superioare de licenţă
             meseriilor şi specialităţilor pe o perioadă de 5
(ciclul I) şi de
masterat (ciclul II),   ani, reieşind din obiectivele strategice de
medii de specialitate   desfăşurare a activităţilor economice
şi secundar
profesionale în      Analiza realizării planurilor de înmatriculare în   Trimestrul I   Numărul de      Direcţia dezvoltarea
funcţie de cererea    anul 2010 în învăţămîntul superior, mediu de              studenţi şi elevi   resurselor umane şi
pieţei forţei de muncă
             specialitate şi secundar profesional                  înmatriculaţi în   politici ocupaţionale
şi situaţia
demografică                                           sistemul de
                                                 învăţămînt de
                                                 pregătire
                                                 profesională

             Analiza plasării în cîmpul muncii a tinerilor     Trimestrul I   Numărul de      Direcţia dezvoltarea
             specialişti                              tineri specialişti,  resurselor umane şi
                                                 angajaţi în      politici ocupaţionale
                                                 cîmpul muncii

             Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărîrii    Trimestrul II  Proiectul       Direcţia dezvoltarea
             Guvernului „Cu privire la planurile indicative de           hotărîrii elaborat  resurselor umane şi
             înmatriculare în anul 2011 în învăţămîntul                          politici ocupaţionale
             superior, mediu de specialitate şi secundar
             profesional”

             Iniţierea elaborării proiectului HG „Cu privire la  Trim.IV     Proiectul       Direcţia dezvoltarea
             planurile indicative de înmatriculare în anul 2012           hotărîrii elaborat  resurselor umane şi
             la studii superioare, medii de specialitate şi                        politici ocupaţionale
             secundar profesionale”

Sporirea accesului şi   Înaintarea propunerilor de perfecţionare a actelor  Pe parcursul   Propuneri       Direcţia dezvoltarea  Strategia naţională
asigurarea                                            elaborate şi     resurselor umane şi   privind politicile de
oportunităţilor egale    normative din domeniul învăţămîntului          anului    înaintate      politici ocupaţionale  ocupare a forţei de
pentru dezvoltarea                                                               muncă pe anii 2007-
calificărilor, instruirii                                                           2015.
şi educaţiei de calitate
Asigurarea accesului    Elaborarea şi includerea prevederilor ce ţin de    Pe parcursul  Propuneri      Direcţia dezvoltarea
persoanelor cu       asigurarea accesului la studii profesionale de    anului     elaborate şi    resurselor umane şi
dizabilităţi la studii   calitate a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în          promovate      politici ocupaţionale
profesionale de
              actele normative privind înmatricularea la studii
calitate
              profesionale

Respectarea         Înaintarea propunerilor privind respectarea      Trimestrul II            Direcţia dezvoltarea
                                                 Propuneri
principiilor        principiilor dimensiunii de gen în proiectul                       resurselor umane şi
dimensiunii de gen la                                       elaborate şi
              Hotărîrii Guvernului privind aprobarea planurilor                     politici ocupaţionale
admiterea la studii de                                      promovate
              indicative de înmatriculare la studii profesionale
formare profesională
şi de formare
profesională continuă
Recunoaşterea        Modificarea HG nr. 717 din 16.06.2008 cu       Trimestrul II  Proiect    HG Direcţia dezvoltarea
instruirii anterioare şi  privire la crearea Consiliului Naţional pentru            elaborat    şi resurselor umane şi
a calificărilor obţinute  standardele ocupaţionale şi certificare a               promovat      politici ocupaţionale
în străinătate de că-tre
              competenţelor profesionale
persoanele migrante,
determinarea        Participarea la activităţile grupurilor de lucru în  Trimestrul I-  Participarea la   Direcţia dezvoltarea
autorităţilor
              problemele competenţelor profesionale şi a      IV       întruniri      resurselor umane şi
responsabile de acest
proces           calificărilor, organizate în cadrul Parteneriatului                    politici ocupaţionale
              pentru Mobilitate RM - UE

              Examinarea materialelor, asigurarea          Trimestrul I-  Prevederi      Direcţia dezvoltarea
              corespondenţei şi realizarea prevederilor       IV       realizate      resurselor umane şi
              deciziilor Comitetului Executiv al CSI, inclusiv                     politici ocupaţionale,
              în domeniul pieţei forţei de muncă                            Direcţiile de resort,

                                                           ANOFM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:5/20/2012
language:Romanian
pages:27