PLAN MANAGERIAL 2010 2011 by X2GZBk

VIEWS: 160 PAGES: 26

									                               Liceul Pedagogic „Spiru Haret”
                               Str. Spiru Haret, Nr. 6 Buzău
                                 Tel/Fax: 724273/724286
                               E-mail: scoala.normala@pedagogicbuzau.ro
                                www. pedagogicbuzau.ro

                   PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

                       „ Formăm constructorii societăţii cunoaşterii!”
I. Premise

    1. Analiza situaţiei socio-economice şi politice în care se derulează activitatea învăţământului românesc reliefează existenţa unor
condiţii nefavorabile datorate crizei economico-financiare şi instabilităţii decizionale şi legislative ce s-au manifestat pe parcursul
întregului an şcolar trecut. Reducerea serioasă a bugetului destinat învăţământului, încetarea programelor privind dotarea cabinetelor,
laboratoarelor şi bibliotecilor cu materiale şi mijloace didactice, tehnică de calcul şi cărţi, precum şi reducerea salariilor cadrelor didactice
afectează serios calitatea actului didactic şi reprezintă serioase provocări manageriale.Schimbările organizatorice sau legislative din care,
unele au fost implementate din mers, iar altele sunt în derulare, au generat efecte asupra conducerii unităţilor de învăţământ, planurilor de
şcolarizare şi mobilităţii, respectiv încadrării cadrelor didactice. Noile calendare şi metodologii, de admitere în liceu şi cea de bacalaureat,
cer o atenţie sporită din partea tuturor cadrelor dicatice pentru implementarea lor cu succes. Toate aceste condiţii se repercutează,
permanent, asupra pregătirii şcolii pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ la parametrii normali şi îndeplinirea obiectivelor şi
finalităţilor propuse prin documentele MECI, ISJ şi planurilor manageriale interne, ţinând seamă şi de necesitatea racordării sistmului de
învăţământ românesc la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei. Prezentul Plan managerial va avea în vedere iniţierea şi
organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde şi îşi propune, de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne
ale unităţii de învăţământ care au fost propuse spre îndreptare în Raportul de autoevaluare pe anul şcolar 2009-2010, precum şi măsurile
de corectare stabilite în Raportul privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală.
                                                                        1
    2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Liceul Pedagogic în anul şcolar 2009-2010 scoate în evidenţă următoarele aspecte:


                Puncte tari                                Puncte slabe
  Liceul Pedagogic oferă o pregătire academică bună printr-un       motivaţie preponderent extrinsecă pentru dezvoltare profesionlă,
  corp profesoral cu o solidă pregătire ştiinţifică şi metodică.      automulţumire, tendinţa de a exagera rolul propriu în succesele
  oferta variată de programe şcolare şi extra-şcolare care         elevilor
  conduc la personalizarea procesului instructiv-educativ         indiferenţă, pasivitate, lipsă de atitudine în ceea ce priveşte relaţia
  existenţa unei baze materiale bune                    profesor-elev
  relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea              lipsă de comunicare reală (coordonare- cooperare) între cadrele
  o conducere preocupată de creşterea calităţii procesului         didactice pentru armonizarea influenţelor educative („toţi avem
  didactic şi a bazei materiale                      ACELAŞI ELEV şi în acelaşi timp o DIVERSITATE de elevi”)
  o tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine       Lipsa disponibilităţii de lucru în echipă a cadrelor didactice.
  foarte bună a şcolii.                          Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii
  interesul crescut al elevilor şi părinţilor pentru oferta        informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic.
  educaţională a şcolii de la toate ciclurile de învăţământ        Rezultatele slabe obţinute de către elevii specializării matematică-
  experienţa dobândită prin derularea unor programe şi proiecte      informatică la examenul de bacalaureat
  extracurriculare de parteneriat şi schimb de experienţă         Insuficienţa spaţiului necesar procesului instructiv-educativ în
  o selecţie tot mai bună a elevilor claselor a IX-a reflectată în     raport cu supradimensionarea cifrei de şcolarizare.
  mediile de admitere                           Dotarea foarte precară a laboratoarelor de chimie, biologie şi fizică;
  cultură organizaţională concurenţială propice competitivităţii      Lipsa unui spaţiu de joacă pentru preşcolari şi şcolarii mici;
  şi creşterii calităţii educaţiei;încurajarea culturii de tip reţea    Dezinteresul cadrelor didactice pentru problemele şi pentru
                                       dezvoltarea şcolii
                                       o circulaţie internă a informaţiei deficitară; slaba diseminare a
                                       activităţilor desfăşurate la nivelul şcolii, comunicare insuficientă între
                                       catedre;
                                       pensionarea unui număr mare de cadre cu mare experienţă şi
                                       prestigiu
                                       o comunicare deficitară între şcoală şi părinţi                                                                           2
                Oportunităţi                              Ameninţări
 - cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile      lipsa mijloacelor relevante de motivare şi de penalizare a întregului
 - preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale precum     personal din sistemul de învăţământ
 şi a părinţilor pentru dezvoltarea bazei materiale            motivaţia redusă prin reducerea salariilor şi a tuturor celorlalte
 -sprijinul primit prin Asociaţia Pedagogică ,,Spiru Haret” Buzău     forme de recompensă materială în sistemul de învăţământ
 -Interesul sporit al părinţilor pentru alternativa educaţională     sistemul centralizat de control a mobilităţii cadrelor didactice şi de
 ,, step by step” şi pentru ,, after school”.               repartizare a fondurilor bugetare
 -posibilitatea de a intensifica colaborarea cu numeroase ONG-      menţinerea unei rate ridicate a absenteismului şcolar şi a
 uri.şi de participare la parteneriate naţionale şi internaţionale    numărului mare de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.
 -reeşalonarea calendarului privind Evaluarea Naţională , la clasa    existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale,
 a VIII-a, şi cel al desfăşurării bacalaureatului             care promovează valori contrare celor ale şcolii.
 -Existenţa numeroaselor programe şi proiecte privind           Reducerea semnificativă a alocaţiilor financiare din partea MECI şi
 dezvoltarea carierei.                          consiliului local, datorată crizei economice..
                                     Deficitul de personal didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile
                                     existenţei unei legislaţii restrictive privind angajarea de personal
                                     Lipsa de coerenţă şi de stabilitate legislativă şi decizională la
                                     nivelul eşaloanelor superioare ale învăţământului.


  Demersul managerial pentru anul şcolar 2010-2011 are în vedere asigurarea condiţiilor normale desfăşurării procesului instructiv-
educativ, pregătirea instituţională privind admiterea la liceu şi a bacalaureatului, precum şi realizarea finalităţilor şcolii noastre ce au în
vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în
viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea
următoarelor obiective :
   Derularea cu succes a etapelor prevăzute în calendarul examenului de bacalaureat şi admitere în liceu
   Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme, relaţionând cunoştinţe din diferite domenii;
   Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală;
   Valorizarea experienţei personale;
   Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică)
   Formarea autonomiei morale
                                                                        3
II. Filosofia educaţională
    Viziunea managerială

    Întreaga activitate din Liceului Pedagogic va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional
profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actua lşi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în
vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe
aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii,
competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.
    Întregul proces de instrucţie şi educaţie al liceului nostru trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definescă
profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri

Valori promovate în Liceul Pedagogic ,, Spiru Haret”Buzău:

Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a
da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să
permită:
1. Cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si relatii democratice, responsabilitate şi profesionalism ;
2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant in spaţiul scolar;
3. Realizarea cooperarii reale in cadrul scolii intre profesor-profesor, profesor-elev etc. şi între şcoală şi comunitate (şcoala -
familie, şcoala - instituţii cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului;
4. Promovare ,,imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi - profesori.
                                                                          4
Misiunea Liceului Pedagogic ,, Spiru Haret” Buzău
  Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe
însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să
asigure servicii educative şi să satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă.

III. Priorităţi strategice
Pentru anul şcolar 2010-2011, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
    Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în funcţie de cerinţele generale ale societăţii
    Adoptarea unor strategii de diferenţiere a procesului instructiv-educativ;
    Orientarea specificului vocaţional în funcţie de cerinţele şi nevoile comunităţii
    Racordarea şcolii la valorile şi cerinţele societăţii europene a cunoaşterii
    Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate şi asigurarea disciplinei interne.  În anul şcolar 2010-2011 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor şi a cadrelor didactice
în derularea acesteia, în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul.
Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Şefii de catedre şi de departamente propun
activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. Credem că,
în acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare
CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse,
adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de muncă ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective.
De asemenea, considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea, misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus aşa cum
rezultă din Planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ pe anii 2008-2013.
                                                                      5
  III.1. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în funcţie de cerinţele generale ale societăţii


 Domenii              Obiective/ Activităţi                   REZULTATE           Monitorizare/
                                             ASTEPTATE/INDICATORI
                                                              Responsabilitate/
                                                                termen
Curriculum  Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională
       elaborate extern şi intern(MEdCT, ISJ BUZAU, Liceul
       Pedagogic)                                                  Directorii
       a) punerea la dispoziţia cadrelor didactice a acestor documente în a) fişiere cu documente (plan de Secretar şef
       biblioteca şcolii, cât şi în dosarul metodic al fiecărei catedre;   învăţământ, programe şcolare);    Bibliotecara
                                                             Şefi de catedre
                                          b)  planuri   manageriale   ale 1.10.2010
       b) implementarea documentelor prin planurile specifice ale comisiilor de specialitate;
       catedrelor, comisiilor de specialitate;                                   monitorizare prin
                                          c)   fişiere  cu   documente, asistenţe şi
       c) completarea fondului metodic în format electronic în cadrul monitorizarea        numărului   de interasistenţe la ore
       CDI                                  accesări;               Directorii
                                                             Şefii de catedră
                                          d)concordanţă dintre condici şi
       d) acoperirea materiei ritmic, în concordanţă cu ceilalţi profesori, planificare;              20.10. 2010
       la nivel de an;                            e)   atingerea   nivelului  de /15.04.2011
       e) test unic pe nivel a cărui dată este stabilită încă de la începutul performanţă conform standardelor Şefii de catedră
       perioadei de învăţare/semestru ;                    programei;
                                                             Preşedintele
                                          f) rezultate mai bune comparativ cu Consiliului de
       f) derularea cu succes a celor două examene ale Evaluării anii          anteriori;   optimizarea curriculum/toate
       naţionale pentru elevii claselor a VIII-a şi a probelor de evaluare strategiilor de evaluare pe baza cadrele didactice
       a competenţelor pentru elevii caselor a XII-a (asigurarea analizei comparative                Iunie 2011
       condiţiilor, participare integrală, rezultate bune);          g) programe diferenţiate şi                                                                         6
                                        personalizate;
     g) elaborarea programelor de pregătire pentru concursurile şi
     olimpiadele şcolare
                                        a) proiecte ale unităţilor de
     Creşterea eficienţei demersului educaţional              învăţare, schiţe de lecţie în
      a) asigurarea pregătirii metodice pentru lecţii reflectată în    conformitate    cu    cerinţele
       proiectarea didactică pe unităţi de învăţare sau schiţe de    programelor;              Toate cadrele didactice
       proiect de lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent de  b) fişele de avizare completate de
       grad didactic sau vechime;                    responsabilii de arii curriculare şi 05.10.2011
      b) elaborarea programelor cursurilor opţionale în conformitate    inspectorii de specialitate;
       cu normele MECI;
                                    c) depistarea punctelor tari şi slabe
                                    din activitatea educativă a fiecărei
     c) construirea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2011- catedre;
       2012, pe baza studierii pieţei educaţionale, a cererii, a
       planului cadru;                      d) diversificarea ofertei de
                                    opţionale respectând propunerile
     d) prezentarea ofertei educaţionale de către fiecare catedră, elevilor;
       aprobarea de către CA;

     e) monitorizarea derulării procesului instructiv-educativ în d) realizarea standardelor stabilite
      cadrul noii specializări autorizate-ştiinţe sociale;    de ARACIP

Resurse  1. Asigurarea consultanţei didactice şi educaţionale prin                         13.09.2010-17.06.
umane   asistenţe la ore şi activităţi demonstrative                                2011
     a) asistenţele la ore vor urmări centrarea pe elev a proceselor de  a) valoarea adaugată prin lecţie din directorii/inspectorii
     predare-învăţare şi practicarea unor strategii didactice       punct de vedere al conţinutului, şi metodiştii în cadrul
     interactive, învăţarea prin cooperare, formarea competenţelor     metodelor de predare, mijloace, celor      120   ore
     cheie pentru educaţia permanentă;                   relaţii, etc.            asistenţă anuale *
                                                           anunţate        şi                                                                      7
b) analiza activităţii catedrei de fizică ;                   b) stabilirea unui set de măsuri   neanunţate, conform
                                        pentru îmbunătăţirea rezultatelor  graficului de asistenţe
                                        obţinute de elevi la examenele de  pe parcursul anului
                                        final de ciclu-Evaluare naţională,  şcolar
                                        bacalaureat;
2. Cuprinderea cadrelor didactice în cadrul unor forme diverse
de perfecţionare profesională                   a) îmbunătăţirea muncii la clasă ca
a) înscrierea cadrelor tinere în perfecţionarea prin examenele de efect al pregătirii pentru examene         Palcău Daniela
grad didactic;                          şi obţinerea certificatelor de           Comisia de elaborare
                                 perfecţionare în proporţie de           a proiectelor de grant/
                                 100%;                       decembrie 2010-
 c) participarea a cel puţin 40% dintre cadrele didactice cu b) creşterea numărului de cadre             februarie 2011
   referate şi comunicări la diversele simpozioane naţionale şi didactice implicate în programele
   locale                            de formare profesională derulate
                                 prin CCD
 d) popularizarea programelor de formare profesională derulate
   prin CCD;                          c.participarea unui număr de 30          Directorii
                                 cadre didactice cu referate şi           Noiembrie 2010
                                 comunicări ştiinţifice
 3. Dimensionarea compartimentelor din organigrama şcolii
 funcţie de normativele în vigoare
 a. Elaborarea planului de şcolarizare în concordanţă cu strategia de
 dezvoltare şi dotarea materială a şcolii
 b. Elaborarea proiectului de încadrare în conformitate cu structura planului
 de şcolarizare şi a planului-cadru
 c.întocmirea statelor de personal în conformitate cu legislaţia ce
 prevede reduceri la cheltuielile de personal.
                                                                     8
Resurse   Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului                       a) diriginţii
materiale  instructiv în condiţii moderne                    a) distribuirea manualelor şcolare bibliotecara- Roşca
            a)  asigurarea elevilor şi cadrelor cu manuale     în proporţie de 80% la începutul Liliana/20.09.2010
               aprobate; distribuirea manualelor gratuite la    anului şcolar şi continuarea Directorii
               clasele I-X;                    demersurilor pentru acoperirea
            b)  organizarea unui Târg al manualelor la începutul  necesarului de manuale
               anului şcolar 2011                 B. completarea necesarului de Consilierul educativ
                                         manuale al elevilor din timp    iunie 2011
      b) proiectarea Planului de activitate al Centrului de documentare
      şi informare astfel încât să poată asigura participarea unui număr b) asigurarea accesului elevilor si b) Echipa de lucru a
      cât mai mare de elevi şi cadre didactice;              a profesorilor la acestea       CDI/ 1.12.2010
                                                            directorii/ laboranta
                                                            info-Ciucu Cristina/
      c) definitivarea lucrărilor de redimensionare şi amenajare a celor                     oct.-dec. 2010
      două săli de clasă de lângă sala de mese ;
                                         c) mutarea a două clase de step în directorul/ sectorul
      d) înlocuirea lămpilor de iluminat în cel puţin şase săli de clasă ; sălile amenajate            administrativ/
                                                            permanent
      e) întreţinerea mobilierului , materialelor şi mijloacelor didactice
      folosite în şcoală ;                         d)    satisfacţia   majoritatii
                                         beneficiarilor fata de activitatile directorul/ sectorul
                                         desfasurate in sala;         administrativ/
       e) continuarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei exterioare a                      15.12.2010
         şcolii;                             e) utilizarea eficienta a auxiliarelor
                                         si a mijloacelor de invatamant
       f) igienizarea şi amenajarea subsolului de la intrarea spre                        toate cadrele/ sectorul
         contabilitate;                         f) încurajarea sistematică a administrativ
                                         initiativei    şi   autonomiei ,pemanent
                                         profesorilor; satisfactia majoritatii
                                         educabililor si a parintilor fata de                                                                      9
                                           activitatile de învatare oferite
         g)   achiziţionarea şi instalarea unei maşini profesionale de
         spălat pentru internatul liceului                g) mediul de invatare satisface
                                         cerintele   privind siguranta, Director/
                                         sanatatea, invatarea       Administrator,
                                                          permanent Dezvoltare   Proiectarea demersurilor necesare pentru realizarea dezvoltării
instituţională  instituţionale                                                Echipa de lucru a
  şi relaţii
         a) revizuirea PDI şi proiectarea planurilor manageriale în funcţie a) vizibilitatea elementelor de      PDI/
 comunitare
         de propunerile Comisiei de evaluare a calităţii şi de evoluţia incluziune in intreaga viata scolara;     permanent
         legislaţiei din educaţie prin reorientarea obiectivelor strategice şi
         activităţilor ;                            b) îmbunătăţirea predarii/evaluarii;  metodiştii din unitate
                                            monitorizarea    regulată    a  01.10.2010-
         b) păstrarea şi îmbogăţirea elementelor valoroase din tradiţia procedurilor pentru menţinerea         17.06.2011
         educaţională a Liceului Pedagogic şi promovarea lor în afara proceselor                    Directorii
         şcolii   prin  organizarea   de  activităţi  demonstrative
         extracurriculare, schimburi de experienţă, etc.            c)   îmbunătăţirea   serviciilor  Dec.2010
                                            educaţionale oferite de scoală
         c. dezbaterea tuturor proiectelor si actelor normative cu efecte
         asupra sistemului de învăţământ                     d.dezbaterea   şi   asumarea   Şefii ariilor
                                            prevederilor legislative în cadrul   curriculare/directorii,
                                            fiecărui departament          permanent
                                                                          10
 III. 2. Adoptarea unor strategii de diferenţiere a procesului instructiv-educativ
Curriculum a) constituirea „portofoliului catedrei” cu planuri, materiale a) documente care alcătuiesc           şefi catedră
        didactice;                             portofoliile catedrelor; procese
                                          verbale ale întâlnirilor în cadrul
                                          cărora este analizată şi aprobată    februarie 2011
                                          structura acestora;
        b) realizarea unor programe de educaţie diferenţiată (pentru copiii b) resurse de sprijinire a       toate cadrele/
        cu cerinţe educative speciale, precum şi pentru copiii capabili de procesului de învăţare; elevii cu    permanent
        performanţe);                            nevoi de învăţare specifice au
                                          primit sprijin;

        c) revizuirea periodică a CDŞ-ului în acord cu nevoile reale de c) monitorizarea elevilor şi a toate cadrele/martie
        formare ale elevilor;                      progresului înregistrat de aceştia 2011
                                        în timpul sesiunilor de învăţare;

        d) realizarea unor evaluări comparative pe baza rezultatelor      d) date privind progresul elevilor directorii/
        şcolare ale claselor terminale în vederea optimizării procesului    şi destinaţiile lor ulterioare;   serv.secretariat,
        didactic;                                                  nov. 2010
        e) adoptarea unor programe didactice unitare elaborate în echipă    e) modul în care sunt identificate
        şi în colaborare cu profesorul itinerant pentru elevii cu CES;     nevoile individuale de învăţare;   profesorul
                                           modul în care se acordă sprijin itinerant/diriginţii/
                                           suplimentar dacă este necesar;    învăţătoarele,
                                                              permanent
        f) Program de consiliere şi integrare familială pentru elevii ai căror f) modul în care este monitorizat
        părinţi sunt plecaţi în străinătate.                  şi evaluat sprijinul acordat; dovezi
                                           privind înregistrarea şi analiza
                                           profilurilor elevilor        consilierul psiho-
                                            şi sfaturile acordate acestora;   pedagog/ diriginţii,
                                                              permanent                                                                       11
     Asigurarea consultanţei şi organizarea muncii                             Consiliul de admin.
     a) realizarea activităţilor propuse în prezentul plan managerial se a) autoevaluarea personalului şi
     va face de către echipe de lucru coordonate de persoanele reflecţia asupra propriei practici; 13.09.2010-17.06
Resurse  menţionate ca responsabili de activitate;              plan de îmbunătăţire;      2011
umane                                                     directorii/inspectorii
     b) stabilirea orientărilor prioritare ale procesului instructiv- b) roluri si responsabilităţi la şi metodiştii în
     educativ în anul şcolar 2010-2011;                 nivelul organizaţiei; fişe ale cadrul celor 120 ore
                                       postului;            asistenţă anual *
                                                        anunţate şi ne-
     c) elaborarea unui Program de asistenţă profesională a cadrelor c) aplicarea sistematică în şefii de
     didactice cu performanţe profesionale satisfăcătoare (consiliere, activitatea curentă a rezultatelor catedră/grafic la
     formare, asistenţe, evaluări periodice)               participării la program; analiza fiecare catedră
     d) realizarea unei evaluări periodice/parţiale a performanţelor feedbackului obţinut din partea CA nov.2010
     profesionale;                            elevilor;            şefii de catedră

                                        d) (auto)planificarea unor acţiuni 5.12.2010/Directorii
          e. Elaborarea raportului de evaluare internă de către   de îmbunătăţire;
            Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei
            din şcoală                       e)  sistem    de     informaţii Contabil şef/
                                       documentat;               Directorii,
                                                            permanent
                                        f. realizarea şi avizarea raportului  Palcău Daniela
     Organizarea echipelor de lucru                                        Preda Aurel,
     a) constituirea echipelor de lucru, încurajarea lucrului în echipă                      01.10.2010
                                        a) activităţi în echipă, colaborare,
                                        evitarea conflictelor;
     b) numirea şefilor de catedră şi ai celorlalte comisii (comisii pe an                   01.10.2010
     de studiu, etc.)                           b) autoevaluarea personalului şi /directorii
                                        reflecţia asupra propriei practici;
     c) alegerea membrilor consiliului de administraţie          plan de îmbunătăţire;        Responsabil cu                                                                     12
                                  c) roluri si responsabilităţi la      formarea continuă
                                  nivelul organizaţiei; fise ale       Directorii/
d) avizarea planurilor de lucru ale acestor comisii         postului;                 permanent
                                  d) diagrama structurilor de
                                  răspundere;                 şefii de
f) acordarea de consultanţă la nivelul specialităţii pe probleme de e) planuri de acţiune pentru        catedră/permanent
parteneriat educaţional;                      creşterea nivelului de înscriere,
                                  retenţie şi pentru îmbunătăţirea      Directorii/
                                  rezultatelor de învăţare,         15.03.2011
                                  folosind date de comparaţie
k) identificarea elevilor cu CES                  interne si externe           Membrii CA,toate
                                                      cadrele
                                    g)  sistem    de   informaţii Noiembrie2010,
                                    documentat;
Sprijinirea dezvoltării profesionale                                      Membrii
a) informare despre oferte de formare CCD, CEdu2000+, Junior                          CA/permanent
Achievement, CODECS, etc                         h) popularizarea exemplelor de
b.monitorizarea si sprijinirea cadrelor didactice ce se înscriu la bună practică de la nivelul         Coordonatorul
examenele ce susţine a gradelor didactice; respectarea procedurilor proiectului;                proiectului –Jarcă
şi termenelor                                                 Maria/
                                     i) modul în care sunt identificate  permanent
                                     nevoile individuale de învăţare;
b) schimb de experienţă şi interformare prin interasistenţe la orele de modul în care se acordă sprijin    Directorul –adjunct
curs şi cele educative (dirigenţie) cu focalizare pe predare interactivă, suplimentar dacă este necesar;    Palcău
căi de individualizare a învăţării;                    modul în care este monitorizat şi  Daniela/diriginţii/
                                     evaluat sprijinul acordat;      învăţătoarele
 Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi
dezvoltarea personală                                             Responsabilul
a) organizarea unor activităţi care să faciliteze comunicarea între a) monitorizarea ofertelor de       comisiei de
toţi actorii procesului instructiv-educativ: elevi, profesori, părinţi formare şi a cadrelor didactice     perfecţionare/                                                                  13
      (ore de consiliere cu elevi-părinţi-profesori, ziua liceului, sărbători înscrise în aceste acţiuni;    Octombrie-
      tradiţionale)                                               noiembrie 2010
                                          b) diagrama structurilor de
      b)facilitarea înscrierii şi participării la cursuri, activităţi de răspundere;
      formare şi din alte domenii dincolo de specialitate ( CISCO,
      ECDL, CFC, Leadership, ESRI, Oracle)                  a) raport de autoevaluare; plan de
                                          îmbunătăţire a colaborării şcoală-
      c) întâlniri periodice în cadrul catedrelor cât şi întâlniri ale familie;
      membrilor unei catedre cu conducerea şcolii;                                Consilierul
                                                            educativ-Dobre
      d) implicare în viaţa socială a şcolii (Şcoala pe dos, Târgul de    b) feedback din partea       Mariana,
      oferte educaţionale, Balul Bobocilor, Sărbătorirea Majoratului)     personalului;           permanent


                                         c.procese verbale ale întâlnirilor Directorii/Responsa
                                         echipelor;             bilul comisiei de
                                                           perfecţionare-
                                         g) Şcoala – loc de revitalizare Gheorghe Victoria,
                                           culturala           noiembrie 2010                                                           Director,
                                                           responsabili comisii
                                                           metodice
                                                           Dirigintii
Resurse   Stabilirea bugetului pe anul 2011
materiale  a) consultarea departamentelor în vederea stabilirii nevoilor şi a) dezvoltarea şi durabilitatea     Contabil şef
      priorităţilor                          serviciilor pe baza unui        Director
                                       management financiar          Administrator                                                                    14
                                    responsabil;               Nov.2010
b) identificarea unor surse suplimentare de finanţare a activităţilor b)    echilibrarea    resurselor  Cu avizul CA
                                    financiare in functie de activitatile  Directorii/contabil/
                                    desfasurate               Consiliul
h) repartizarea echitabilă a bunurilor şi materialelor achiziţionate c) monitorizarea cheltuielilor       Reprezentativ al.
                                    efectuate în cadrul unor capitole    Părinţilor
                                    de buget;
Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală
   corelarea   tuturor  serviciilor  (admin,   secretariat,                     pe parcursul anului
    contabilitate)                         a) planuri     operaţionale de   şcolar
   Formarea unor echipe de lucru la staţia radio ; proiectarea activitate;
    unei grile de program                      b) îmbogăţirea necesarului de      Dir.adj./ diriginţi/
   Întreţinerea şi reparaţia mobilierului, materialelor şi resurse de învăţare şi asigurarea         învăţători
    mijloacelor didactice                      accesului elevilor şi a profesorilor   Director+ secretar
   Igienizarea , zugrăvirea şi amenajarea sălilor de clasă     la acestea;               şef+contabil
   Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru preşcolarii şi c) priorităţile privind cheltuielile        şef+administrator
    şcolarii mici din şcoală                    şi utilizarea resurselor să fie
   Închirierea unui număr de 7-8 aparate de filtrare a apei de la legate de programele de învăţare;      CA + CP
    firma ,, La Fîntâna”                      d) amplasarea purificatoarelor de    septembrie 2010
                                    apă la clasele alternativei step by   Directorul
    Reamplasarea claselor pe săli în funcţie de numărul de step , la sala de mese şi cancelarie       Administratorul
    elevi;                             e) realizarea unui mic parc de      Octombrie 2010
   consultarea    tuturor  factorilor  implicaţi   pentru joacă în apropierea clădirii
    dimensionarea cât mai eficientă a localului şi alegerea administrative                  Directorii
    judicioasă/realizabilă a specializărilor pentru anul şcolar                       mai 2011
    2010-2011.                           f) planuri de îmbunătăţire a
                                    folosirii spaţiilor, a activitatii
                                                                    15
Dezvoltare    Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale
instituţională  a) aplicarea sub forma de test a unor strategii de predare cunoscute     a) proceduri de monitorizare    Directorii/ Şefii de
şi relaţii    prin schimburile cu şcolile partenere                      a aplicarii rezultatelor la   catedre
comunitare                                            clasa
         b) construirea unei baze de date referitoare la persoane şi servicii     b) schema structurii de      Serv.secretariat
         de contact pt. sprijinirea activităţilor şcolii              raspundere ; responsabilitati
         c) iniţierea unor activităţi în/pentru comunitate (expo la Primărie,     c) valorificarea specificului   CPPE –Dobre
         colinde la instituţii, elevi de cls a VIII-a în vizită la Liceul        cultural, istoric, geografic  Mariana
         Pedagogic)                                   al comunitatii
         d) implicarea reprezentanţilor puterii locale şi ai părinţilor în actul   d) înregistrări     privind
         decizional şi acţiunile de dezvoltare instituţională.              atingerea obiectivului     Directorii/ C.A.,
                                                                 Permanent

         Implicarea activă a Asociaţiei Pedagogice ,,Spiru Haret” în         a) stimularea implicării Consilierul şcolii,
         parteneriatul şcoală-părinţi-elevi                        beneficiarilor si a resp activ. educative
         a) menţinerea unei relaţii de parteneriat părinţi-profesori în          cooperării între aceştia
         educaţia copiilor prin diversificarea activităţilor comune                         Directorii
         (invitaţii la ziua liceului, masă rotundă pe teme de educaţie);                      Peşedintele
                                             b)    consolidarea       Comitetului de
         b) derularea cu succes a acţiunii de colectare a cererilor de cedare parteneriatului cu părinţii     părinţi
         a 2% din impozitul anual, atât de la personalul şcolii, cât şi de la                    colective de lucru
         părinţi în vederea dezvoltării bazei materiale                              8.11 2010

         c. realizarea unor parteneriate şcoală-ONG-uri prin intermediul                      Învăţătorii şi diriginţii
         Asociaţiei Pedagogice                            d. selecţionarea unui număr de 10.01. 2011-
         d.organizarea excursiei gratuite anuale ca recompensă pentru       40 de elevi care să participe la 15.05.2011
         elevii cu rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină         excursie
         e.identificarea unor oportunităţi de sporire a zestrei materiale a     e.atragerea de surse financiare
         şcolii, ori de formare a resurselor umane prin implicarea Asociaţiei   europene                                                                           16
        în proiecte cu finanţare europeană.
 III.3. Orientarea specificului vocaţional în funcţie de cerinţele şi nevoile comunităţii
Domenii     Obiective /Activităţi                      Rezultateasteptate/indicatori     Monitorizare/
                                                            Responsabilităţi
                                                            Termen
Curriculum     a)  Crearea unei oferte de servicii educaţionale pentru a) 90% dintre elevii de la profilul    Coordonatorii   de
             nevoile sociale, culturale şi educaţionale ale şcolii şi vocaţional antrenati şi 20% dintre  practica      de
             comunităţii                       ceilalţi; cel putin o        specialitate, CPPE
                                         activitate/saptamana/clasa
                                         animatori              Profesorii de psiho-
                                                            pedagogie/ febr.2010
          b)  Analiza planului-cadru şi a curriculum-ului diferenţiat
             pentru specializările vocaţionale            b) Plan si programe de învăţământ   Directorii

          c)  Elaborarea ofertei CDŞ de specialitate în acord cu c) creşterea numărului de opţionale
             necesităţile comunităţii şi opţiunile elevilor   din specialitate
                                                            Membrii catedrei

                                          d) programe îmbogăţite şi orare de
                                          lucru personalizate        Membrii catedrei
          d)  Pregătirea elevilor participanţi la olimpiada natională
             de profil                                                                     17
                                                           Directorii, catedra de
                                                           specialitate
                                         e) tipuri de activităţi, termene,
          e)  Proiectarea unui Program al activităţilor de timp liber responsabilităţi,     materiale, Profesorii
             pentru elevii instructori-animatori           beneficiari, colaboratori      coordonatori

                                         f.  întocmirea   graficului  şi Vlădescu Alexandru,
          f. Stabilirea modalităţilor de lucru şi întocmirea graficului respectarea etapelor sale      profesorii de practică,
          de desfăşurare a practicii pedagogice                               01.10.2010


Resurse umane a) continuarea eforturilor de atenţionare a instituţiilor abilitate: a) memoriu primărie, adrese
       Primărie, ISJ Buzău, Direcţia Taberelor Şcolare, AJOFM în oficiale către instituţiile abilitate     Directorii
       vederea înfiinţării de locuri de muncă pe care se pot angaja                      Responsabilii cu
       absolvenţii claselor noastre de la profilul pedagogic.                         practica pedagogică/
                                          b) toti elevii claselor a XI-a   Oct.2010-
       b) derularea în bune condiţii a practicii pedagogice în colaborare animatori;   medii de 9-10 la   Martie 2011
       cu Palatul Copiilor, Biblioteca judeţeană, Centrul Tineret în practica de specialitate
       acţiune, Asociaţia Ac en ciel, unităţi de învăţământ.                          Director/contabil şef
       c.desfăşurarea parteneriatului cu Liceul Pedagogic din c.îmbogăţirea modalităţilor de          Octombrie 2010
       Târgovişte în cadrul proiectului de întocmire a unei programe de deşfăşurare a practicii pedagogice
       practică pedagogică pentru specializarea instructori-animatori
                                                      Director adjunct, sef
         d) participarea membrilor Catedrei de Pedagogie si psihologie c) cel puţin câte un program comisie Pedagogie-
         la schimburi de experienţă şi programe de formare în /profesor               Psihologie
         specialitate
                                                                     18
Resurse       a) Îmbogăţirea ofertei de auxiliare curriculare pentru       a) liste de necesităţi, liste de
materiale       specializările de profil                      inventar
                                                              Directorii
          b) procurarea de mijloace şi materiale didactice specifice    b) atragerea de sponsori;    Serviciul contabilitate
            necesare desfăşurării practicii specializărilor profilului flipchart, marionete, truse, jocuri,
            pedagogic.                         costumaţii, recuzite adecvate;

                                          c) expoziţie cu materiale        Coordonatorul
                                        animatori; Înregistrări pe CD cu
          c) realizarea de panouri, materiale promoţionale, filme                        activităţilor educative
                                        activităţi, spectacole, concursuri,
            publicitare                       jocuri; pliante, afişe; realizarea unui   dec.2008-mai 2010
          d) Identificarea nevoilor şi achiziţionarea materialelor film publicitar pentru instructori      Directorul
            pentru dotarea clubului pentru activitati de timp liber animatori                  ian.-mai 2010
            destinat practicii instructorilor-animatori.      d) dotare minima corespunzătoare
                                                              Iosifescu V.,
                                                              Vlădescu A


Dezvoltare    Încadrarea tradiţiilor liceului în manifestările comunităţii.
instituţională   o valorificarea tuturor oportunităţilor de promovare şi    a)    Imbunătăţirea   percepţiei  Directorii,
şi relaţii       prezentare a activităţilor liceului în comunitate     comunităţii cu privire la activitatea   Dec.2009
comunitare     o organizarea manifestărilor prilejuite de Ziua Şcolii    animatorilor: articole şi emisiuni în   Profesorii de sport,
                                         presa locală, radio si TV
          o sprijinirea şi încurajarea participării elevilor la concursuri                    permanent
                                         b. participarea unui număr cât mai
            sportive
                                         mare de elevi şi cadre didactice la
          o Sărbătorirea Zilei Naţionale , cât şi a altor zile festive                      Coordonatorul
                                         activităţi
                                         c) obţinerea de diplome şi premii     activităţilor
          o  pregătirea materialelor pentru promovarea ofertei d. panou publicitar, pliante, fluturaşi     educative/ toate
            educaţionale                       articole presă, emisiuni radio si TV,  cadrele/ mai 2010
          o  utilizarea metodelor de marketing în promovarea imaginii broşuri, pliante, afişe etc.
          o  şi ofertei educaţionale a liceului.
                                                                        19
Stabilirea relaţiilor de colaborare şi parteneriat
o Încheierea unor protocoale de parteneriat activ cu unităţi         c)  activităţi bilunare   Directorul/
  de învăţământ, Direcţia Taberelor Şcolare şi Fundaţia Sf.            ale animatorilor în   profesorii de practică
  Sava –desfăşurarea de activităţi ; efectuarea practicii             instituţiile       octombrie 2010
  instructorilor-animatori în unităţi de învăţământ şi              precizate;
  taberele Direcţiei şi Fundaţiei pe timpul vacanţelor              protocoale     si  Coordonatorul
                                          parteneriate    de  educativ
                                          colaborare        Dobre Mariana
o  Reînnoirea parteneriatului cu Asociaţia Arc en ciel pentru           incheiate
  derularea unor activităţi de animaţie culturală             b.creşterea    calităţii  Dir.adj.Maican
o  Continuarea demersurilor de încheiere a unei colaborări         competenţelor practice     Cristina/ Vlădescu
  şi de aducere unor intructori de practică din Franţa pentru       dobândite   de  elevii  Alexandru,
  instruirea elevilor de la clasele de instructori-animatori        instructori-animatori     Octombrie 2010
o  Participarea elevilor şcolii la activităţile Cantinei de
  Ajutor Social din municipiu
                                 c)  încheierea   contractului  de
                                 colaborare şi derularea proiectului
                                                      Director,
o  Continuarea colaborării cu liceele şi colegiile pedagogice d.încheierea documentelor juridice, a    Iosifescu V.,
  din întreaga ţară pentru definitivarea recunoaşterii protocoalelor de colaborare.            permanent
  juridice a Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor
  Pedagogice şi promovarea intereselor acestora în raport
  cu instituţiile cu rol de decizie în învăţământul românesc
                                                               20
     III.4. Racordarea şcolii la valorile şi cerinţele societăţii europene a cunoaşterii

Domenii    Activităţi                                               Responsabilităţi
manageriale                                                      /termene
Curriculum   Preluarea bunelor practici de la     partenerii din proiectele
        naţionale sau internaţionale                     a.) efectuarea schimbului de Directorii
                                           documente          Şefii echipelor de proiect
        a.compararea documentelor manageriale şi curriculare, a
        procesului didactic cu cele similare ale şcolilor partenere în    b.) realizarea activităţilor   Permanent
        proiecte interne şi internaţionale;
        b.desfaşurarea unor activităţii didactice împreună cu profesorii şi  a) opinii exprimate de către
        elevii şcolilor partenere                       elevi (aplicare chestionare Directorii/februarie 2011
         o cunoaşterea sistemelor de comunicare şi funcţionare a      elevilor)
            echipelor în sectorul privat – vizita de studiu la o firma
            mare din domeniu (experienţă de domeniu, de relaţionare,
            managerială)
        Integrarea în societatea cunoaşterii                   a) lectii in AEL la fiecare  toate cadrele didactice/
         a) utilizarea programelor AEL pentru lecţii               disciplina         permanent
         b) Constituirea cercului ,, Micii Informaticieni”pentru elevii    b) înscrierea unui număr    Zugravu Petre/ Asproiu
            claselor primare                          de 100 de elevi de la    Anina
          c ) Direcţionarea rezolvării sarcinilor şcolare cu ajutorul       clasele III-V        Oct.2010-mai 2011
        calculatorului şi aplicaţiilor sale                   c) Cel puţin 30% din temele  Toate cadrele didactice
                                              elevilor vor fi rezolvate sept.2010-iunie 2011
              d)   utilizarea de către profesori a TIC în lecţii       cu ajutorul calculatorului aprilie 2010
                                          b) utilizarea săptămânală a
              e)   încheierea unui contract de formare şi evaluare a TIC de catre fiecare profesor
                 competenţelor TIC ale elevilor cu Academia
                 CREDIS                      c.eliberarea de certificate de
                                          tip CISCO pentru un număr de                                                                       21
                                                100 de elevi
Resurse umane a) organizarea unor „cursuri” /consultanţă pentru utilizare a          a) PV incheiate in urma       Catedra de info: Vasile
       calculatorului pentru cadrele didactice.                     întâlnirilor de lucru        Alina
       b) înscrierea unui număr de 10 cadre didactice în proiectul Sistem        b) Obţinerea certificatelor de   Gheorghe Victoria
         de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea eficienţei     competenţă             Octombrie 2010
         utilizării TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de calculator în   c.înscrierea sarcinilor în fişa
         mediul preuniversitar - EDUTIC (POSDRU/19/1.3/G/37002)            postului cadrelor ce vor dori    Sultănescu Marcel
         c) suplinirea postului de laborant-informatician prin repartizarea      suplinirea             elevi de la clasele de
         sarcinilor cadrelor ce se declară disponibile şi care posedă                           informatică
         competenţele necesare                       Organizarea colectivelor de          Permanent
         d )Organizarea colectivelor de proiect, a unor echipe mixte pentru proiect, a unor echipe mixte          Directorii
         realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară          pentru realizarea proiectelor         Organizarea colectivelor
                                          de dezvoltare comunitară            de proiect, a unor echipe
         e.)organizarea echipei de lucru, elaborarea materialelor şi e)participarea cadrelor               mixte pentru realizarea
         participarea la întâlnirile prevăzute în ,,Proiectul Comenius”- didactice şi elevilor din echipa         proiectelor de dezvoltare
         ,,Bridges”                            de proiect conform graficului         comunitară
                                          de desfăşurare                 Director
                                                                  Scîntee Florentina
                                                                  Sept.2010-mai 2011

Resurse     a) planificarea utilizării laboratoarelor AEL         a) orar pentru fiecare laborator          asist- Ciucu Cristina
materiale    b) achiziţionarea de soft-uri educaţionale          b) CD-uri cu lecţii interactive           şefii de catedră
         c.identificarea modalităţilor de recompensă/remunerare pentru c.recompensa/remunerarea              profesorii de informatică/
         cadrele ce vor suplini postul de laborant-informatician    postului                      sept.-dec.2010
         d.upgradarea celor 26 de calculatoare din primul laborator de d.echiparea calculatoarelor             Laborantul-informatician
         informatică cu dispozitive de memorie                                       Ciucu Cristina
         e.achiziţionarea de noi calculatoare din fondul special de handicap pe e.actualizarea dotării cu         01.10.2010
         care şcoala îl virează lunar                      echipamente IT               Compartimentul achiziţii
                                                                  Permanent
                                                                             22
         Integrare şcolară europeană
                                                           Directorii
Dezvoltare    a) identificarea de noi oportunităţi de participare la programe date privind eficacitatea şi Şefii echipelor de proiect
instituţională  educaţionale   naţionale  şi  internaţionale:   e-Tweening; eficienţa programelor;      Jarcă Maria
şi relaţii    CEdu2000+, Comenius, Grundvig etc.                                 Scîntee Florentina
comunitare    b.derularea proiectelor de parteneriat internaţional e-Tweening şi                 Alina Vasile
         Comenius în care este implicată şcoala
                                           realizarea activităţilor anuale
         c) constituirea echipelor de coordonare şi de lucru în cadrul din proiect
         Proiectului ECO-ŞCOALA; derularea activităţilor propuse


          Asigurarea şi dezvoltarea comunicării
          o Crearea de conturi de e-mail si grupuri de utilizatori b) conturi de utilizatori  Responsabila catedrei de
          o Utilizarea retelei de calculatoare a şcolii pentru c) logarea tuturor cadrelor mate-info-Vasile Alina
            comunicare instituţională               didactice la reteaua e-mail
          o  Asigurarea unei colaborări permanente cu părinţii pentru
            supravegherea programului de lucru al copiilor cu calculatorul d) îmbunătăţirea colaborării şi Decembrie 2010
                                          comunicării   şcoală-părinţi;  Asistenta info-Ciucu
          Actualizarea paginii web a scolii                catalog virtual al rezultatelor  Cristina
          o  Utilizarea paginii Web pentru informarea părinţilor cu bune ale elevilor;           Elevii claselor de mate-
            privire la rezultatele elevilor (catalog virtual)      e)    menţinerea     sau  info
                                          îmbunătăţirea imaginii şcolii
                                          în  comunitate;  culegerea  Decembrie 2010
          o Promovarea imaginii şcolii şi asigurarea feed-back-ului opiniilor     prin chestionare
            informaţional cu diverse instituţii prin intermediul paginii virtuale
            web.
                                                                      23
     III.5. Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, colegi, comunitate şi asigurarea disciplinei
     interne.
        Activităţi                             REZULTATE              Monitorizare,
                                          ASTEPTATE/INDICATORI responsabilităţi,
                                                             termene
Curriculum a) monitorizarea absenteismului şi abaterilor disciplinare şi      a) scăderea numărului de
        aplicarea sancţiunilor prevăzute de regulamente           absenţe/clasă/elev;         Dobre
        b proiectarea unor programe adecvate ce vor fi difuzate prin    b)    informare     rapidă, Mariana/permanent
        staţia radio.                            comunicare    mai    uşoară;
                                          creşterea numărului elevilor Daniela Silaghi/
        c program de monitorizare şi de prevenire a fumatului în şcoală. implicaţi în activităţile şcolii    20.10.2010
        d.Derularea Proiectului antidrog ,, Fii conştient, nu dependent” în c) reducerea fumatului      în
        colaborare cu AEPADO                        şcoală;               Dobre
                                          d.conştientizarea    riscurilor Mariana/consilierul
                                          consumului de droguri        psiho-pedagog
        e.Derularea proiectului de educaţie pentru sănătate ,,Step by Step e.respectarea şi îndeplinirea Oct.-dec.2009
        către o viaţă sănătoasă”                      obiectivelor proiectului
                                                             Popescu Mihaela
                                                             Septembrie2010
                                                             -mai 2011
Resurse     1.informarea elevilor şi părinţilor acestora despre standardele de  a) creşterea    colaborării întâlniri cu părinţii sau
umane      predare, criteriile de evaluare şi cerinţele personale pentru         profesori-elevi-     prin diriginţi/oct.2010;
         fiecare disciplină în parte.                         părinţi;   reducerea martie 2011
         2.Sporirea eficacităţii ofertei educaţionale pentru ciclul          numărului       de
         gimnazial prin prezentarea încadrării pentru anul şcolar 2011-        reclamaţii,        Directorii
         2012                                     nemulţumiri     etc.; Nov.2010
         3. implicarea părinţilor de la clasele step by step şi acelor cu       îmbunătăţirea
         dizabilităţi în programele educative ale şcolii                rezultatelor şcolare   Învăţătoare şi diriginţi/
         4. formarea unei echipe de coordonare a staţiei radio         b) realizarea întâlniriilor cu permanent                                                                        24
         5. organizarea serviciului pe şcoală şi implicarea mai promptă a      părinţii
         profesorilor de serviciu în asigurarea disciplinei zilnice;   c) crearea programelor        de Directorii/ permanent
         colaborarea acestora cu lucrătorii poliţiei comunitare      servicii personalizate
                                                             Corpul profesoral
Resurse     a) Constituirea echipei de gestionare a distribuirii uniformelor a) perceperea uniformei       ca Cristea Nicoleta/
materiale      la nivel de şcoală; derularea proiectului           simbol al apartenenţei la      o permanent
                                          şcoală de elită; toţi elevii    să
                                          poarte uniforma
         b) Actualizarea panourilor de afişaj la intrarea principală şi în b)popularizarea în masă       a
          faţa CDI                            tuturor activităţilor şcolii;
                                                             Directorii,
         c) Definitivarea lucrărilor de construcţie a porţii automatizate la  c)   încurajarea  iniţiativelor diriginţii/Oct.-nov.2011
          intrarea secundară a şcolii.                    elevilor, îmbunătăţirea culturii
                                            lor organizaţionale
         d) Amplasarea unei gherete pentru poliţiştii comunitari la poarta  d) îmbunătăţirea aspectului
         secundară a şcolii                          estetic al cadrului ambiental al
         e)achiziţionarea şi instalarea unor dispozitive de alarmare la    şcolii               Directorii/
         încăperile cu deschidere la holul de intrare al şcolii ce                        Oct.-dec.2010
         adăpostesc documente şi aparatură IT ce trebuie protejate.      e) mediu educaţional securizant

Dezvoltare    a) Organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase şi şcoală;        a) Informarea părinţilor cu    Coordonator programe
instituţională  prezentarea noilor prevederi legislative şi metodologice emise de      privire   la  politicile  educative
şi relaţii    MECI, a documentelor manageriale interne şi discutarea            şcolare ale MECI şi      aprilie 2010
comunitare    proiectelor ce pot fi sprijinite de către CRP pe şcoală           direcţiile de acţiune ale   Directorii/ permanent
         b.asigurarea colaborării cu partenerii externi implicaţi în            şcolii
         proiectul de educaţie pentru sănătate ,, Step by step către o viaţă   b.)respectarea condiţiilor şi   Popescu Mihaela
         sănătoasă”.                               termenilor proiectului       Sept.2010-mai 2011

                                             c.)parteneriate, protocoale, Directorii, consilierul
         c) Continuarea bunei colaborării cu agenţii Poliţiei comunitare,     activităţi comune      educativ, cadrele                                                                         25
      cu Poliţia de proximitate şi cu reprezentanţii ISU     d.)misiune şi viziune didactice
      d) revizuirea   Regulamentului de ordine internă şi a  şcolare asumate    13.09.-16.10.2010
      documentelor manageriale.


  DIRECTOR,                             DIRECTORI ADJUNCŢI,

PROF. COMAN CONSTANTIN
                                   PROF.MAICAN CRISTINA
                                   PROF.PALCĂU DANIELA
                                                         26

								
To top