Informatika i Inoformatika za inzenjere Prof - PowerPoint by 0xr79J

VIEWS: 90 PAGES: 64

									Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                         1
Informatika


    Uvod u baze podataka

               Informatika (šk.god.2009/2010)  Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           2


                                Ciljevi

• Objasniti šta su baze podataka i njihova osnovna
 struktura
• Identifikovati vrste problema koji se mogu najbolje
 rešiti softverom za baze podataka
• Opisati različite vrste softvera za baze podataka,
 od jednostavnih za upravljanje fajlovima do
 kompleksnih relacionih baza podataka                Informatika (šk.god.2009/2010)   Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           3


                                Ciljevi

• Opisati operacije baza podataka za memorisanje,
 sortiranje, ažuriranje, dobijanje odgovora na upite
 i prezentaciju tako dobijenih informacija
• Objasniti na koji način baze podataka mogu
 ugroziti privatnost
                Informatika (šk.god.2009/2010)   Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             4

                                Baze podataka
               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              5

                                Baze podataka
• Baza podataka je organizovana kolekcija podataka.
• Da bi postojala baza podataka nije potrebno da postoji
računar koji bi čuvao podatke, ali u današnje vreme takav
koncept je nezamisliv.
                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              6

                                Baze podataka

• Baza podataka je simulacija nekog procesa i
apstrakcija nekih objekata iz fizičke stvarnosti.
• Modelovanje je proces pretvaranja fizičke stvarnosti u
virtuelni svet.
• Sa stanovišta informatike, baza podataka predstavlja jedan
ili više fajlova (datoteka).
• Da bi se kreirala dobra baza podataka potrebno je dobro
sagledavanje sistema koji se opisuje.
                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             7

• Sam termin baza podataka je                 Baze podataka
 nastao unutar računarske industrije
• Baza podataka je struktuirana kolekcija podataka
organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno
sa sistemom za administraciju, organizovanje i
memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka

Treba odgovoriti na pitanje:
Koliko ima ljudi kojima firma treba da pošalje čestitku za
Novu godinu?
Postupak: Prebrojati u imeniku
Potrebno vreme: 10 – 15 minuta?
A ako se ima baza podataka? 30 sekundi ili manje

               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             8


   PODACI                          Baze podataka
   OBRADA
INFORMACIJA              Treba da se pošalje
                     200 čestitki!
               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              9

                                Baze podataka


• Ciljevi koji se nastoje postići upotrebom baza podataka:
    – Fizička nezavisnost podataka – moguće je
prebacivati postojeće podatke sa jednog medija na drugi, a
da se pri tom ne promeni njihov oblik i suština
    – Logička nezavisnost podataka – promena lokalne
logičke celine neće zahtevati promenu globalne logičke
celine, tj. neće zahtevati promene u postojećim
aplikacijama
    – Fleksibilnost pristupa podacima – u odnosu na
prethodna rešenja omogućen je slobodan pristup podacima
od strane korisnika (kada to želi i kojim redosledom želi)

                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           10

                                Baze podataka
– Istovremeni pristup do podataka – mora biti omogućeno da
veći broj korisnika istovremeno koristi bazu
– Čuvanje integriteta – očuvanje korektnosti i
konzistentnosti podataka
– Mogućnost oporavka nakon kvara – mora postojati
pouzdana zaštita u slučaju kvara hardvera ili greške
– Zaštita od neovlašćenog korišćenja – ograničenje prava
upotrebe baze, nivoi pristupa
     • Najviši nivo – administrator
     • Najniži nivo – korisnik (user) ili gost (guest)
– Zadovoljavajuća brzina pristupa
– Mogućnost podešavanja i kontrole
               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           11

                                Baze podataka
       Garbage In,
       Garbage Out
        (GIGO)
        Ne mogu se dobiti
        tačne informacije
         od netačnih
          podataka!

• Jedan od osnovnih uslova za kvalitetnu bazu podataka je
pojam integriteta!
• Integritet baze podataka je tačnost ili korektnost podataka.
• Kada baza sadrži greške, ona gubi integritet.
               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
  Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             12

                                  Baze podataka


• Analiza poslovnih procesa
• Model realnog sveta
• Organizacija podataka
                                    Ključ za
• Skladištenje podataka
                                   donošenje
• Ažuriranje, pretraživanje, kontrola                  odluka
• Dobijanje relevantnih i upotrebljivih
 informacija
• Brzo dobijanje informacija                 Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                            13

                                Baze podataka

• Različite vrste softvera (aplikacija) imaju
 analogije sa realnim svetom
  – Windows, Word, Excel, ...
• Baze podataka – potpuno veštačka
 tvorevina
  – Slično geometriji
• Baze podataka nisu tabele
  – Tabele postoje u realnom svetu (telefonski
   imenik, rečnik i sl.), ali ne i relacione baze
   podataka
                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           14

                            Šta su baze podataka?
 – Najčešće se pod ovim podrazumeva set
  informacija smeštenih u računaru
 – Baze podataka postoje u različitim formama:
    •  Elektronski podaci: tekst, video i audio zapisi, brojevi
    •  Knjige: kolekcija tekstova i slika, biblioteke
    •  Datoteke organizovane u direktorijume
    •  Skup šematskih crteža
    •  Uzorci sa naftnih bušotina
    •  Uzorci krvi za medicinske laboratorije
    •  DNK uzorci u forenzičkim laboratorijama
    •  ....

               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                            15


Baze podataka i softver                     Baze podataka


• Baza podataka:
  – organizovani skup logički povezanih podataka
  – integrisani skup podataka o nekom sistemu i skup
   postupaka za njihovo održavanje i korišćenje,
   organizovan prema potrebama korisnika

• Sistem za upravljanje bazama podataka -
 DBMS: Softverski sistem koji se koristi za:
  – kreiranje,
  – održavanje i manipulisanje podacima,
  – kontrolu prava pristupa bazi podataka

                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                         16

                         Računarske baze podataka

  – Sastoje se od:
     • Bita, organizovanih u bajtove, koji mogu da čine
      stringove itd.
     • Polja (fields) – niz bajtova koji prezentuje informaciju
     • Zapisa (records) - niz polja koji zajedno opisuju
      jedan “entitet”
     • Datoteka (files) – niz rekorda koji opisuju različite
      entitete
  – Baze podataka tipično sadrže više
   relevantnih datoteka


               Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                               17

                                Podaci i informacije
  Podatak1

  Podatak2
                    Obrada
  Podatak3                              Informacija
                   podataka


  PodatakN
               Informatika (šk.god.2009/2010)         Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          18

                                Metapodaci

Šta su metapodaci?

Metapodaci su podaci o podacima – podaci
koji opisuju karakteristike nekog izvora u
digitalnom obliku.

Korisni su kod pregledavanja, prenosa i
dokumentovanja informacijskog sadržaja.


                Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          19

                                Metapodaci
Oni mogu opisivati jedan podatak, celu skupinu
podataka ili samo neki deo celine.
Šema metapodataka koja se pritom koristi zavisi od
tipa podatka koji opisuje i konteksta u kojem se
nalazi.
Mogu biti implementirani u dokumente koje opisuju,
ili mogu biti uz njih kao zaseban dokument.
Metapodaci imaju široku primenu, ali najčešće se
koriste da bi se ubrzalo i poboljšalo pretraživanje
velike količine podataka, te otkrilo što više
relevantnih informacija.
                Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          20

                                Metapodaci

• Metapodaci
  – Rečnik podataka
  – Podaci o podacima
  – Opisuju svojstva ili karakteristike podataka krajnjih
   korisnika i kontekst tih podataka
  – Tipična svojstva podataka su naziv (ime) podatka,
   definicija, dužina (veličina), i dozvoljene vrednosti
  – Metapodaci omogućavaju dizajnerima i korisnicima
   baza podataka da razumeju koji podaci postoje u bazi i
   šta oni znače


               Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             21

                                Registar korisnika
• Registar korisnika

  – Podaci o korisnicima i njihovim pravima
   pristupa
  – Ko može da pristupa?
     • Username, Password

  – Kojim podacima?
     • Baza podataka, tabele, kolone, vrste

  – Šta može da radi sa njima?
     • INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT


               Informatika (šk.god.2009/2010)        Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          22

                                DBMS (SUBP)


DBMS - Data Base Management System
• Sistem za upravljanje bazama podataka
 (SUBP)

• Softverski sistem koji se koristi za:
  – kreiranje,
  – održavanje i manipulisanje podacima,
  – kontrolu prava pristupa bazi podataka


               Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              23

                                Klasični sistemi                     Aplikacija Y
  Aplikacija X                           Aplikacija Z
     Datoteka X1                     Datoteka Z1
                     Datoteka Y1
     Datoteka X2                     Datoteka Z2
                     Datoteka Y2
     Datoteka X3                     Datoteka Z3
                 Datoteke – podaci na disku
               Informatika (šk.god.2009/2010)         Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                                     24

              Sistemi zasnovani na bazama podataka
                   Aplikacija Y

  Aplikacija X                              Aplikacija Z
                DBMS – Data Base Management System
              SUBP – Sistem za upravljanje bazama podataka
                     Baza podataka            Baza podataka – podaci na disku
               Informatika (šk.god.2009/2010)               Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              25

                              Slojevita arhitektura

 Aplikativni      Korisnik za       Aplikativni     Eksterni
 program        terminalom        program     (Lokalni logički)
                                    nivo
 pogled 1         pogled 2        pogled 3


                                  Konceptualni
             ŠEMA                  (Globalni logički)
                                    nivo


                                   Fizički
             DISK                    nivo

               Informatika (šk.god.2009/2010)        Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              26

Administratori podataka i             Komponente okruženja BP
  baza podataka           Projektanti sistema   Krajnji korisnici
 CASE (Computer-              Korisnički       Aplikativni
  Aided Software               interfejs       programi
 Engineering) alati


                    DBMS (Data Base
    Skladište             Management          Baza
    podataka              System)          podataka


                Informatika (šk.god.2009/2010)        Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           27

                          Relacione baze podataka

Relacione baze podataka zasnivaju se na povezanim
tabelama (relacijama)!   Tab1


   Tab2   Tab3


               Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           28

                           Relacione baze podataka

• Karakteristike relacionih baza podataka (BP)
 – Relacione BP se zasnivaju na povezanim
  tabelama (relacijama)
 – Podaci su organizovani u redove i kolone, a
  skup takvih podataka je relacija
 – Sve vrednosti su skalarne – u jednom polju se
  može naći samo jedna vrednost
 – Ne mogu da postoje dupli zapisi
 – Sve operacije se obavljaju nad relacijama, a
  rezultat operacija je opet relacija

                Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                         29

                                Operacije
Operacije nad bazama podataka

 CREATE – kreiranje relacija (tabela)
 INSERT – unos podataka
 DELETE – brisanje podataka
 UPDATE – izmena podataka
 SELECT - Upit (Query): nalaženje zapisa koji
 zadovoljava unapred postavljene kriterijume
 GRANT – dodela privilegija (korisnici, nad
 kojim podacima, koje operacije)


               Informatika (šk.god.2009/2010)   Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              30

                                  Modelovanje                                        Izlaz1
                       Relan svet

Ulaz

     Cilj svakog modela je da učini da je: Izlaz1~Izlaz2
        Programi             Baza      Programi za   Izlaz2
          za             podataka     izveštavanje
        održavanje
                     Informacioni sistem                Informatika (šk.god.2009/2010)       Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           31

                                Modelovanje


• Pod entitetom se podrazumeva sve što se
 može jednoznačno odrediti, identifikovati i
 razlikovati

• Domen atributa je skup svih mogućih
 vrednosti koje atribut može poprimiti (slično
 tipu promenljive u programiranju)                Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           32

                                Modelovanje


• Svaki entitet ima svoje osobine – atribute

• Primarni ključ je jedan ili više atributa čija
 vrednost jednoznačno određuje primerak
 entiteta
                Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           33

                                Modelovanje

Veze, odnosi – relationship
U realnom sistemu objekti nisu međusobno
izolovani, nego se nalaze u međusobnoj interakciji

Odnosi između objekata posmatranja prikazuju se
najčešće primenom logike skupova i preslikavanja
njihovih elemenata.

Preslikavanje entiteta:
1:1         N:1 ili 1:N            M:N ili N:M

               Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          34


Preslikavanje 1:1           F1                    D1

           F2                    D2

           F3                    D3


           Fn                    Dn             Primer: Fakultet i Dekan
               Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          35


Preslikavanje 1:N ili N:1           F1                    D1

           F2                    D2

           F3                    D3


           Fn                    Dn             Primer: Student i Dekan
               Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          36


Preslikavanje M:N           F1                    D1

           F2                    D2

           F3                    D3


           Fn                    Dn            Primer: Student i Profesor
               Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           37

• Različiti modeli baza podataka:                Modelovanje
  • Tabele (flat file, spreadsheet)
  • Hijerarhijski model
  • Mrežni model
  • Relacioni model
  • Objektni model

Zajednički cilj različitih modela:
   • Olakšati smeštanje podataka i dobijanje informacija

Osnovne razlike kod modela:
   • Načini uspostavljanja veza između relacija
   • Ograničenja nad podacima i vezama

                Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                              38

                              Modelovanje - tabele
• Tabele - svi podaci u jednoj tabeli
  – Dobro:
     • Jednostavno, za mali broj zapisa i atributa
  – Loše:
     •  Redudansa (višestruko ponavljanje)
     •  Teškoće kod promena
     •  Anomalije ažuriranja
     •  Višak podataka u jednoj tabeli

   Šifra          Ime          Prezime    Telefon
   111-222-333       Milan         Marković   011/123-456
   123-333-321       Petar         Petrović   011/543-211
   123-333-321       Petar         Petrović   063/8234-567
   222-333-444       Vera          Petrović   035/25-666

                Informatika (šk.god.2009/2010)        Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                                39

Ovaj model uspostavlja relaciju                 Hijerarhijski model
RODITELJ – NASLEDNIK
(mapiranje 1:N).

Naslednik može imati jednog
roditelja, a roditelj može imati
više naslednika.
                       Direktor


       Zamenik             Zamenik           Zamenik


Od      Od      Od      Od      Od      Od   Od     Od R       R      R      R        R     R    R      R


 R       R      R              R     R    R      R


 R             R                        R                Informatika (šk.god.2009/2010)         Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                               40

I ovaj model uspostavlja relaciju                  Mrežni model
RODITELJ – NASLEDNIK.

Ovde ima višestrukih roditelja i
naslednika, i kreira se mrežasta
striktura.
                       Direktor


      Zamenik             Zamenik          Zamenik


Od      Od      Od      Od      Od     Od    Od      OdR       R      R       R        R   R     R       R


R       R      R               R   R     R       R


R             R                       R
                Informatika (šk.god.2009/2010)         Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                            41

• Osnovne karakteristike:                    Relacioni model
  – Sve se predstavlja relacijama (tabelama)
  – Zasniva se na strogoj matematičkoj teoriji
  – Minimalna redudansa (višestruko ponavaljanje)
   podataka
  – Jednostavno ažuriranje podataka
  – Izbegnute su anomalije ažuriranja
  – Redosled kolona i redova ne utiče na
   informacioni sadržaj tabele
  – Ne mogu da egzistiraju dva identična reda
   (zapisa) u jednoj tabeli
  – Svaki red se može jednoznačno odrediti (postoji
   primarni ključ)
                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                                      42
BrInd – broj indeksa                            Relacioni model
SifK – šifra knjige     Student                      Knjiga

   BrInd    Ime                 SifK      Naziv

   75/01    Marko                001      Računovodstvo


   22/02    Petar                002      Baze podataka


   156/03   Milan                003      Osnove finansija


   112/02   Dragan                004      Poslovna informatika


                            005      Marketing
 Veze između objekata realnog sveta – formira se klasa veza

                Informatika (šk.god.2009/2010)                Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                                         43
BrInd – broj indeksa                           Relacioni model
SifK – šifra knjige


   Student             Drži               Knjiga

 BrInd    Ime
                  12.09.2005          SifK      Naziv
 75/04    Marko         25.03.2006          001      Računovodstvo
                  01.11.2005
 22/06    Petar                       002      Baze podataka
                  07.03.2007
 156/04   Milan                       003      Osnove finansija
                  14.10.2005

 112/05   Dragan                       004      Poslovna informatika
                  15.02.2007

                                005      Marketing
           Klasa veza može da ima svoje atribute!

                Informatika (šk.god.2009/2010)                   Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                            44
BrInd – broj indeksa                      Relacioni model
SifK – šifra knjige
                         Datum
     BrInd
                                     SifK


                          Drži
             Student                Knjiga      Ime
                                     Naziv               Dijagram relacionog modela


                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                                   45

                                   Relacioni model

                                    Primarni ključ
           Primarni ključ                  relacije Knjiga
           relacije Student
STUDENT (BrInd, Ime)                        KNJIGA (SifK, Naziv)


                DRŽI (BrInd, SifK, Datum)


                                    Strani ključ relacije
                      Strani ključ relacije    Drži koji pokazuje
                      Drži koji pokazuje     na primarni ključ
                      na primarni ključ      relacije Knjiga
                      relacije Student                Informatika (šk.god.2009/2010)             Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                            46

                              Baze podataka i SQL


 Savremeni programi za upravljanje bazama
 podataka podržavaju standardizovani jezik za
 programiranje složenih upita, nazvan SQL
 (Structured Query Language)
   Raspoloživ u mnogim sistemima za upravljanje
   bazama podataka
   Programeri i sofisticirani korisnici ne moraju da
   uče novi jezik kada rade na novom sistemu
                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             47

                                Microsoft Access
• Rad sa bazama podataka
• Kompletna baza podataka se nalazi u jednoj
 datoteci (ekstenzija .MDB)
• Kompletan program za:
  •   Kreiranje baze,
  •   Matematičke funkcije
  •   Filtriranje podataka,
  •   Štampanje izveštaja itd.
• Programe sličnog tipa koriste se u različitim
 organizacijama: banke, pošte, arhive, ...
• Programi slične namene: Oracle, MS SQL Server,
 MySQL, Informix, dBase, ...

               Informatika (šk.god.2009/2010)       Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             48

                                Microsoft Access
               Informatika (šk.god.2009/2010)       Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             49

                                Microsoft Access
               Informatika (šk.god.2009/2010)       Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             50

                                Microsoft Access


• Elementi baze podataka u Access-u:
 • tabele,
 • upiti,
 • formulari,
 • izveštaji,
 • stranice za rad sa podacima,
 • Makroi,
 • VBA moduli (Visual Basic for Application)


               Informatika (šk.god.2009/2010)       Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          51

                         Microsoft Access - tabele
               Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                                                52

                               Microsoft Access - tabele
 Tip polja
                  Pogodan za                      Prostor koji zauzima
(podataka)
       Podaci koji sadrže tekst, kombinacija teksta i brojeva
        ili brojevi koje nećemo koristiti za izračunavanja.       Zavisi od onoga što se zapisuje u polje,
  Text
       Primeri su: imena, adrese, kodovi odeljenja i telefonski      pa može zauzeti od 0 do 255 bajtova.
                   brojevi.
       Podaci koji se koriste za izračunavanja (ne uključujući    Može zauzeti 1, 2, 4 ili 8 bajtova što zavisi od
 Number    novac). Primeri su: godine starosti, kodovi, recimo      odabrane veličine polja (ili 16 bajtova za
          identifikator klijenta ili načini plaćanja.           replikaciju identifikatora).
        Datumi i vremena. Primeri su datum naručivanja i
Date/Time                                        Zauzima 8 bajtova.
                datum rođenja.
Currency       Vrednosti valuta. Primeri su dug i cena.              Zauzima 8 bajtova.
 Auto-    Jedinstveni uzastopni ili slučajno odabrani brojevi.            Zauzima 4 bajta
 Number     Primeri su brojevi faktura i brojevi projekata.        (16 bajtova za replikaciju identifikatora).
        Pogodan je za polja koja mogu imati jednu od dve
        moguće vrednosti (da/ne, tačno/netačno). Primeri
 Yes/No                                           Zauzima 1 bit.
        korišćenja su označavanje da li je račun plaćen ili
                stanje imovine.

                                      Zauzima od 0 bajtova do 1 gigabajta, što zavisi
 OLE    Koristi se za smeštanje objekata kao što su dokumenti
                                       od veličine podataka koji su zapisani u polju.
 Object             Worda ili Excela.
                                       Primeri su podaci o zaposlenima ili budžetu.

       Tekst, ili kombinacija teksta ili brojeva, koji se zapisuje  Zauzima od 0 do 2048 bajtova za svaki od tri dela
Hyperlink   kao tekst i koristi kao hiperlink za web adrese (URL).     koji sačinjavaju adresu (ukupno do 64.000
          Primeri su web stranice ili datoteke u mreži.                znakova).

                  Informatika (šk.god.2009/2010)                      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           53

                          Microsoft Access - veze
               Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           54

                          Microsoft Access - upiti
               Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                       55

                 Microsoft Access – forme (obrasci)
               Informatika (šk.god.2009/2010)  Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          56

                       Microsoft Access - izveštaji
               Informatika (šk.god.2009/2010)    Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                            57

Upiti za pretragu                    Web i baze podataka
  Web baza
               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             58

                              Web i baze podataka
Kada pritisnete
“Search” dugme,
pretraživač daje listu
odgovora uređenu po
relevantnosti
                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                             59

                              Web i baze podataka
Selektovanje bilo
kog linka uzrokuje
prikazivanje
odgovarajuće web
stranice
                Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                            60

                             Web i baze podataka
               Informatika (šk.god.2009/2010)      Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                          61

                                Data Mining

 Pretraga po podacima (Data Mining)
  Otkrivanje i izdvajanje skrivenih prediktivnih
  informacija iz velikih baza podataka
   Koristi statističke metode i tehnologiju
  veštačke inteligencije
       Locira trendove i karakteristične oblike u
       podacima, koji bi se inače prevideli uobičajenim
       upitima baza podataka
               Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                           62

                         Baze podataka i provatnost

Lični podaci: sve o vama
 Više od 15,000 specijalizovanih marketinških baza
 podataka sadrže 2,000,000,000 imena
 Ove baze podataka sadrže karakteristike kao što su
 godine, prihodi, religijska pripadnost
                Informatika (šk.god.2009/2010)     Dragan Cvetković
Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                       63

                            Rezime
  Baze podataka omogućavaju korisnicima da brzo i
  efikasno memorišu, organizuju, dobiju, komuniciraju i
  upravljaju velikom količinom informacija
  Baze podataka omogućavaju korisnicima pogled na
  podatke na više različitih načina, sortiranje po bilo kom
  kriterijumu, štampanje izveštaja, poštanskih adresa i
  ostalih štampanih materijala
  Sistemi za upravljanje bazama podataka (DBMS) mogu
  da rade sa više izvora podataka odjednom, povezujući
  informacije između fajlova, ako je to potrebno
  Današnji trend baza podataka je daleko od velikih
  centralizovanih baza podataka kojima mogu pristupiti
  samo profesionalci

               Informatika (šk.god.2009/2010)  Dragan Cvetković
 Fakultet za informatiku i menadžment – Beograd
                                         64

                                Rezime
 Organizacija se kreće ka klijent/server pristupu koji
 omogućava korisniku pristup podacima smeštenim na
 serverima unutar organizacijske računarske mreže
 Akumulacija podataka od strane vladinih agencija i
 preduzeća predstavlja rastući rizik u ugrožavanju
 privatnosti
 Iako ima i legitimnih razloga za njihovu upotrebu, postoji
 veliki potencijal za njihovu zloupotrebe
                Informatika (šk.god.2009/2010)   Dragan Cvetković

								
To top