Terminolo�ki viri v slovenskih knji�nicah

Document Sample
Terminolo�ki viri v slovenskih knji�nicah Powered By Docstoc
					Terminološki viri v slovenskih knjižnicah
1. po abecednem redu avtorjev


 PRIIMEK IN IME   NASLOV VIRA         KRAJ IN ZALOŽBA         LETO   ŠT.      KLJUČNE BESEDE     OPOMBE
                                         IZIDA  STR.
Adamič, France Kmetijski tehniški  Ljubljana: Oddelek za agronomijo      1995   158  sadjarstvo, kmetijstvo
        slovar. Zv. 6.    Biotehniške fakultete
        Sadjarstvo
Adamič, France Kmetijski tehniški  Ljubljana: Tiskovna komisija: Komisija   1979   145  kmetijska mehanizacija,
et al.     slovar. Kmetijski   za slovensko kmetijsko terminologijo pri          kmetijski stroji, kmetijstvo
        stroji        VTO za agronomijo Biotehniške
                   fakultete
Adamič, Štefan Terminološki slovar  Ljubljana: samozal.            1990   20   informatika          čitalniška
        informatike                                                   (NUK)
Andrajič,   Astrološki slovar   Ljubljana: Mladinska knjiga        1994   269  astrologija
Zdenka
Antončič,   Svetlobnotehniški   Maribor: Slovensko društvo za       1998   148  svetlobna tehnika
Stanko et al. slovar: seznam    razsvetljavo -SDR
        slovenskih izrazov
Apovnik, Pavel Slovenski pravni   Ljubljana: OST               1999   310  pravo             (SL, D, IT)
et al.     leksikon z nemškimi
        in italijanskimi
        ustreznicami
        geselskih besed
Apovnik, Pavel Slovar pravnega in  Dunaj: Kommissionsverlag der        1989   397  pravo, ekonomija        (D-SL)
in L. Karničar ekonomskega jezika  Manz'schen Verlags- und
                   Universitätsbuchhandlung
Apovnik, Pavel  Slovar pravnega in Dunaj: Kommissionsverlag der        1996   334  pravo, ekonomija        (SL-D)
in L. Karničar  ekonomskega jezika Manz'schen Verlags- und
                   Universitätsbuchhandlung                                                                       1
Baraga, A. et   Medicinski       Ljubljana: RSS             1985  12  medicina
al.        terminološki slovar
Baša, Jožko    Priročni slovar    Trst: Slovenski raziskovalni inštitut  1992  51  bančno poslovanje, finančno
         bančnega                                  poslovanje
         poslovanja
Batis, Janez et  Mikrobiološki slovar  Ljubljana: Slovensko mikrobiološko   1994  248  mikrobiologija
al.                   društvo
Beran, Jaromir  Pravni terminološki  Ljubljana: ZRC SAZU           1999  560  pravo
         slovar
Beran, Jaromir  Pravni terminološki  Ljubljana: ZRC SAZU           1999  560  pravo
         slovar
Berčič, Branko  Bibliotekarski     Ljubljana: Narodna in univerzitetna   2000     bibliotekarstvo        izid
et al.      terminološki slovar  knjižnica.                                     predviden
                                                               za julij
                                                               2000
Berčič, Branko  Bibliotekarski     Bibliotekarska terminološka komisija  1998  108  bibliotekarstvo
et al.      terminološki slovar,
         gradivo
Borko, Miran   Trojezični       Ljubljana: Društvo meteorologov     1965  62  meteorologija
         meteorološki slovar  Slovenije
Brglez, Ivanka  Veterinarski      Ljubljana: ZRC SAZU           1996     veterinarstvo
         terminološki slovar
Brinar, Miran   Gozdarski slovar  Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov  1970  320  gozdarstvo
                   gozdarstva in industrije za predelavo
                   lesa Slovenije
Bunc, Stanko  Slovar tujk, 10. izd. Maribor: Obzorja              1998  471  tujke
Burnie, David  Leksikon človeškega Ljubljana: Mladinska knjiga         1999  160  človeško telo, fiziologija,
        telesa                                    patologija, anatomija
Burnie, David  Leksikon narave:   Ljubljana: Mladinska knjiga        1998  192  biologija, narava, botanika,
        [2000 gesel s                                 zoologija, molekularna
        področja bioloških                              biologija
        znanosti]
Challoner, Jack Slikovni slovar    Ljubljana: Mladinska knjiga        1997  64  kemija             (SL-AN,                                                                     2
         kemije                                                    AN-SL)
Cibic, Darja et  Mali leksikon      Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege   1999  111  zdravstvena nega        (SL-AN)
al.        terminoloških izrazov  Slovenije
         v zdravstveni negi
Černigoj, Boris  Nemško-slovenski    Ljubljana: Fakulteta za strojništvo    1999  185  strojništvo
         strojniški slovar
Černigoj, Boris  Angleško-slovenski   Ljubljana: Fakulteta za strojništvo    2000  189  strojništvo
         slovar za študij
         strojništva
Del Cott,     Medicinski       Ljubljana: DZS              1990  319  medicina
Rudolf      terminološki slovar
Dimic,      Smernica za       Ljubljana: Zavod za gradbeništvo-ZRMK 1996    30  gradbeništvo, regulativa,
Damijana     gradbene proizvode                               gradbeni
(prev.)                                             proizvodi, certificiranje,
                                                 tehnična soglasja, standardi
Dular, Milan et  Izrazje s področja   Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito  1997  107  voda, varstvo voda, oskrba z
al.        voda          voda
                                                 vodo, čiščenje, čistilni
                                                 postopki
Farndon, John   Leksikon zemlje     Ljubljana: Mladinska knjiga        2000  2000 geologija            izid
                                              gesel                predviden
                                                                za oktober
                                                                2000
Furlan,      Slovene-English     Ljubljana: Uprava za logistiko MORS    1999  190  vojska, vojna veščina     (SL, AN)
Branimir     military dictionary
         handbook
Furlan,      Začasni angleško-    Ljubljana: Uprava za razvoj MORS     1996  212  vojska, vojna veščina
Branimir     slovenski vojaški
         priročni slovar
Golob, Rok    Večjezični slovar za  Ljubljana: Kolesarska zveza Slovenije   1996  65  kolesarstvo
(prev.)      kolesarske delavce
         in kolesarske
         sodnike
Grmič,      Mali teološki slovar  Celje: Mohorjeva družba          1979  143  teologija                                                                       3
Vekoslav
      4
Gros, Jože   Razvoj usnjarske in Tržič: Peko                 1988  401  usnjarska industrija, obutev   čitalniška
        usnjarsko                                                    (NUK)
        predelovalne
        industrije
Hłuszyk, Halina Slovar ekologije   Ljubljana: DZS               1998  166  ekologija
Homer, Milko  Slovar glasbenih tujk Ruše: Gimnazija in srednja kemijska    1994  122  glasba, tujke
                   šola
Hönigsfeld   Mednarodni slovar   Ljubljana: Urad RS za standardizacijo in  1999  102  metrologija            (SL, AN,
Adamič,     osnovnih in splošnih meroslovje                                         FR, D)
Marjana (ur.)  izrazov s področja
        meroslovja
Hrček, Lojze  Kmetijski tehniški  Ljubljana: Agronomski oddelek       1994  133  vinogradništvo
        slovar. Zv. 7.    Biotehniške fakultete
        Vinogradništvo
Humar, Marjeta Papirniški       Ljubljana: ZRC SAZU            1996  353  papirništvo, papirna
        terminološki slovar
                                               industrija, papir, proizvodnja,
                                               tehnologija
Husu, Vanda   Stanovanjska hiša   Trst: Devin editoriale           1994  143  stanovanjske zgradbe, hiše,    (SL-IT, IT-
                                                                SL slikovni
                                               gradbeni deli, gradbeni      slovar)
                                               elementi, gradbene
                                               konstrukcije, gradbeni
                                               materiali
Ilešič, Mirko  Pravo Evropske    Maribor: Pravna fakulteta          1996  164  Evropska skupnost,
        skupnosti: praktikum                             mednarodne
                                               organizacije, pravna
                                               ureditev, mednarodno
                                               pravo, mednarodni odnosi,
                                               mednarodne pogodbe,
                                               integracija, monetarne unije
Jakič, Ivan   Vsi slovenski gradovi Ljubljana: DZS               1999  470  stavbna dediščina, gradovi,


                                                                       5
                                                 graščine, zgodovinski
                                                 pregledi, zemljevidi
Jančič, Margita Terminološki glosar    Zavod SR Slovenije za družbeno      1987  64  varstvo okolja, ekologija,
(ur.)      s področja varstva     planiranje, Sektor za prostorski razvoj
        okolja                                      odpadki, ravnanje z odpadki

Jelenc, Zoran    Terminologija     Ljubljana: Pedagoški inštitut       1991  104  izobraževanje odraslih     (AN, FR,
          izobraževanja                                                ŠP, D, IT)
          odraslih
Jeler,      Nemško-angleško-     Maribor: Tehniška fakulteta        1989  154  tekstilna industrija, barva,
Stanislava et  slovensko-hrvatsko-
al.       srbski slovar barvne                               barvna metrika
         metrike
Kadmon,     Slovar toponimske     Ljubljana: Geodetska uprava RS      1995  40  toponomastika,
Naftali et al.  terminologije                                  metodologija
Kadunc,     Petjezični terminološki  Ljubljana: Industrijski biro       1988  129  celuloza, papir
Jelka      slovar; celuloza in
         papir
Kališnik,    Medicinski terminološki  Ljubljana: RSS              1991  1. zv. medicina           čitalniška
Miroslav     slovar                                                     (NUK)
Kališnik,    Pravopis medicinskih   Ljubljana: Medicinska fakulteta      1997  611  medicina
Miroslav     izrazov
Kališnik,    Medicinski terminološki  Ljubljana: RSS              1982  21  medicina            čitalniška
Miroslav et   slovar                                                     (NUK)
al.
Kanič, Ivan   Definicije in strokovni  Ljubljana: Narodna in univerzitetna    2000     ISBD              izid
         izrazi v slovenskih    knjižnica                                       predviden
         prevodih ISBD z                                                 za maj
         glosarji v angleškem,                                              2000
         hrvaškem, nemškem in
         francoskem jeziku
Kanič, Ivan   Angleško-slovenski    Ljubljana: Narodna in univerzitetna    2000     bibliotekarstvo        izid
(ur.)      slovar bibliotekarske   knjižnica                                       predviden
         terminologije                                                  za maj
                                                                 2000


                                                                       6
Kavčič, Bojan Filmski leksikon  Ljubljana: Modrijan  1999  807  film
                                      7
Kimovec,    Tekstilni slovar      Kranj: Tehniška tekstilna šola     1967  355  tehniški slovar, tekstilna  (AN-D-SL)
Demeter et                                           industrija
al.
Korošec,    Vojaški slovar       Ljubljana: Partizanska knjiga      1977  532  obramboslovje, organizacija  (SL, HR,
Tomo                                              armade, vojaško vodstvo,   SRB)
                                                poveljevanje, povelja,
                                                vojaška terminologija,
                                                vojaški jezik
Košmelj,               Ljubljana: Statistično društvo Slovenije,
        Statistični terminološki                      1994  98  statistika          (SL, AN)
Blaženka et  slovar         Društvo matematikov, fizikov in
al.                  astronomov Slovenije
Kozmik, Vera  100 besed za enakost: Ljubljana: Vlada Republike Slovenije,    1998  38  enakost, emancipacija
(ur.)     slovar izrazov o    Urad za žensko politiko
        enakosti žensk in
        moških
Krajnčič,   Tehniški slovar za   Ljubljana: Skupnost za ceste Slovenije   1988  155  ceste             (SL, D, AN,
Franc et al.  ceste                                                     FR)
Kukovec,    Angleško-slovenski   Ljubljana: Republiška uprava za zračno   1994  219  letalstvo
Alenka     letalski slovar    plovbo.
Kunej, Franc  Trijezični carinski  Ljubljana: Center Marketing International  1994  811  carine, carinski postopek,
et al.     pojmovni slovar                                 carinsko poslovanje
Leben-Pivk,  Gumarski slovar:    Kranj: Sava, Razvojno-tehnološki      1995  271  gumarstvo
Terezija    trijezični razlagalni inštitut.
        slovar gumarskega
        izrazja
Ločniškar,   Katalog znanj: splošna Domžale: Biotehniška fakulteta       1998  251  živinoreja, biološke     čitalniška
Franc     živinoreja – biološke                              osnove, genetika       (CTK) (SL,
        osnove živinoreje.                                              AN, D)
        Genetski slovar
Longyka,    Pravni slovensko-   Ljubljana: Služba Vlade RS za Evropske   2000  418  pravo             čitalniška
Tomaz     angleški prevajalski  zadeve                                         (Center
        slovar                                                    Evropa,
                                                               Pravna
                                                               fakulteta)


                                                                      8
Lovka, Milan  Slikovni slovar rastlin  Ljubljana: Mladinska knjiga       1995  64  rastline
(prev.)
Maier, J.   Hmeljarski slovar     Žalec: Znanstvena komisija Mednarodne 1992   145  hmeljarstvo          (SL, AN, D,
                     zveze Slovenije.                                  CZ, FR)
Mavko, Borut Angleško-slovenski     Ljubljana: IJS            1982   91  jedrska tehnika
(ur.)    slovarček izrazov iz
       jedrske tehnike
Meše, Pavel Internet: pojmovnik     Ljubljana: Elektrotehniška zveza    1999  116  računalniška omrežja,     AN-SL
                     Slovenije                       internet           slovar,
                                                               kratice in
                                                               SL-AN
                                                               slovar
Meše, Pavel  Upravljanje        Ljubljana: Elektrotehniška zveza    1999  202  telekomunikacije, upravljanje AN-SL
        telekomunikacij:     Slovenije                                      slovar,
        pojmovnik                                                   kratice, SL-
                                                               AN slovar
Milčinski, Lev Slovar psihiatričnih   Ljubljana: Univerzitetna psihiatrična  1984  174  psihiatrija
        izrazov          klinika
Mlakar,    Mednarodni slovar     Ljubljana: Slovensko društvo za merilno- 1989  64  metrologija
France     osnovnih in splošnih   procesno tehniko
        izrazov s področja
        metrologije
Mramor,    Slovar          Ljubljana: Gospodarski vestnik     1999  116  ekonomija, finance      (SL-AN,
Dušan     poslovnofinančnih                                               AN-SL)
        izrazov
Muller-Lutz,  Zavarovalni slovar    Karlsruhe: Versicherungswirtschaft   1992  322  zavarovanje          (SL, FR,
Heinz-Leo                                                          AN, D)

Muster-    Nemško-slovenski     Ljubljana: DZS             1996  448  poslovni jezik, ekonomija
Čenčur, Ana poslovni slovar
Marija (prev.)
                                                                      9
Neiger,    Kulinarični slovar v  Ljubljana: Mladinska knjiga  1997  269  kulinarika
Elisabeth   šestih jezikih
Neubauer,   Baletni besednjak:   Ljubljana : Forma 7      1999  40  balet              (AN, SL)
Henrik     leksikon baletnega
        strokovnega izrazja
Nick, Stanko  Diplomatski leksikon  Zagreb: Barbat        1999  258  diplomacija           (HR, AN)
Ogorelec,   Daljinsko vodenje   Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1997  32  elektrotehnika,
Anton                                      elektroenergetika.
                                         daljinsko vodenje
Ogorelec,   Načrtovanje in vodenje Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1997  42  elektrotehnika,
Anton     elektroenergetskih                        elektroenergetika,
        sistemov                             elektroenergetski sistemi,
                                         načrtovanje (tehn.), vodenje
Ogorelec,   Izolatorji       Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1999  17  elektroenergetika, izolatorji
Anton
Ogorelec,   Močnostni       Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1999  38  elektroenergetika, močnostni
Anton     transformatorji in                        transformatorji
        dušilke
Ogorelec,   Močnostni       Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1999  20  elektroenergetika,
Anton     kondenzatorji                           kondenzatorji
Ogorelec,   Električni kabli    Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1999  54  elektroenergetika, električni
Anton                                      kabli
Ogorelec,   Instrumentni      Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1999  26  elektroenergetika,
Anton     transformatorji                          instrumentni transformatorji
Ogorelec,   Rotacijski stroji   Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1999  164  elektroenergetika, rotacijski
Anton                                      stroji
Ogorelec,   Stikalne naprave in  Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1995  68  elektrotehnika,
Anton et al.  varovalke                             elektroenergetika,
                                         stikalne naprave, varovalke
Ogorelec,   Nadzemni vodi     Ljubljana: Sloko CIGRÉ    1995  64  elektrotehnika,
Anton et al.                                   elektroenergetika, električni
                                         vodi, nadzemni vodi
                                                              10
Ogorelec,    Proizvodnja, prenos in   Ljubljana: Sloko CIGRÉ         1996  30  elektrotehnika,
Anton et al.  razdelitev električne                              elektroenergetika
        energije - proizvodnja
Ogorelec,    Proizvodnja, prenos in   Ljubljana: Sloko CIGRÉ         1995  30  elektrotehnika,
Anton et al.  razdelitev električne                              elektroenergetika
        energije - postaje
Okorn, Milko  Slovar skavtskih      Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije  1996  69  skavti            (SL, AN)
        izrazov
Peček,     Slikovni slovar       Ljubljana: Mladinska knjiga       1993  65  anatomija
Andreja     človeškega telesa
Peček,     Slovar živali. 3. ponatis  Ljubljana: Mladinska knjiga       1999     živalstvo
Andreja (ur.)
Peček,     Slikovni slovar       Ljubljana: Mladinska knjiga       1993  65  anatomija
Andreja (ur.)  človeškega telesa
Pernuš,     Predlog slovenskega     Kranj : RSS               1979  150  usnjarstvo, tekstil, usnje,
Andrej     čevljarskega                                   čevljarstvo
        terminološkega
        slovarja
Petauer,    Mali leksikon botanike   Ljubljana: Tehniška založba Slovenije  1998  390  botanika
Tomaž
Petkovšek,   Meteorološki        Ljubljana: Slovenska akademija znanosti 1990  125  meteorologija
Zdravko     terminološki slovar     in umetnosti; Društvo meteorologov
                      Slovenije
Piskar,     Leksikon softvera in    Radovljica: Didakta           1992  155  računalništvo, software
Rihard     večjezični slovar
Poler, Anton  Seznam gljiv Slovenije Ljubljana: Zveza gobarskih družin      1998  120  glive, gobe
                    Slovenije in Terminološka komisija
Poženel,    Trijezični       Ljubljana: Tehniška založba Slovenije    1999  324  elektronika, avdiotehnika,  (AN-D-SL)
Peter      elektrotehniški slovar                              videotehnika, televizijska
                                                 tehnika, radiotehnika
Pučnik,     Velika knjiga o       Ljubljana: Cankarjeva založba      1980  366  podnebje, vreme,
Janko      vremenu                                     meteorologija, Slovenija,
                                                 klimatologija                                                                      11
Puhar, Jože  Evolventne zobniške    Ljubljana: Fakulteta za strojništvo   2000  78   strojni elementi, zobniki,  (AN-D-SL)
        dvojice: slovenski
        strokovni izrazi z                                evolventno ozobje
        ustrezniki v angleščini
        (po standardih ISO) in
        nemščini (po
        standardih DIN) ter
        definicijami
Ramovš,    Slovar socialno      Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.  1999      alkoholizem
Jože      alkohološkega izrazja
        (2. Izdaja)
Rigler, Leo  Veterinarski anatomski  Ljubljana: Slovenska akademija znanosti 1985  270   veterinarstvo
        slovar          in umetnosti
Rigler, Leo et Veterinarski       Ljubljana: Slovenska akademija znanosti 1996  zv.   veterinarstvo
al.      terminološki slovar A -  in umetnosti                  1-4
        O
Rojc, Branko Večjezični kartografski   Ljubljana: RSS              1982  1 zv.  geodezija, tematska      čitalniška
        (terminološki) slovar                               kartografija, turizem,    (NUK)
                                                 oblikovanje kart, znaki
Rovtar, Bojan Logo 0 : razlagalni    Ljubljana: RRT              1999  15   programski jezik Logo
       slovar ukazov: MSW
       Logo
Sadar, Vinko Kmetijski tehniški     Ljubljana: Univerzitetna založba     1961  58   kmetijstvo, poljedelstvo
       slovar. Poljedelstvo I/4
Sadar, Vinko Kmetijski tehniški     Ljubljana: Univerzitetna založba     1961  93   kmetijstvo, poljedelstvo,
       slovar. Travništvo in
       pašništvo I/5                                   travniki, pašniki
Sadar, Vinko Kmetijski tehniški     Ljubljana: Biotehniška fakulteta     1970  222   kmetijstvo, živinoreja
       slovar. Živinoreja
Sadar, Vinko Kmetijski tehniški     Univerzitetna založba          1961      kmetijstvo, varstvo rastlin
       slovar. Varstvo rastlin
       I/3
Sajovic, Oton Terminološki slovar    Ljubljana: DZS              1975  165   opisna geometrija
       opisne geometrije


                                                                      12
SIS ISO 8402 Preverjanje in      Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  1997  77  kakovost
       zagotavljanje kakovosti  standardizacijo in meroslovje
SIST IEC   Instrumentalni      Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  2000  25  instrumentalni transformatorji
60050(321)  transformatorji      standardizacijo in meroslovje
SIST IEC   Močnostni         Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  2000  18  močnostni kondenzatorji
60050(436)  kondenzatorji       standardizacijo in meroslovje
SIST IEC   Električni kabli     Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  2000  43  električni kabli
60050(461)               standardizacijo in meroslovje
SIST ISO   Naftna industrija     Ljubljana: Slovensko društvo za     1995  23  naftna industrija
1998-1                 tribologijo
SIST ISO   Požarni preskusi     Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  1995  14  požarni preskusi
3261                  standardizacijo in meroslovje
SIST ISO   Kava in proizvodi kave  Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  1995  11  kava, proizvodi kave
3509                  standardizacijo in meroslovje
SIST ISO   Dvigala          Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  1997  53  dvigala
4306                  standardizacijo in meroslovje
SIST ISO   Tekstilije - Določanje  Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  1995  5   tekstilije
6348     mase           standardizacijo in meroslovje
SIST ISO   Stroji za gozdarstvo -  Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  1996  12  stroji za gozdarstvo
6531     Prenosne verižne žage   standardizacijo in meroslovje
SIST ISO   Stavbe in gradbeni    Urad Republike Slovenije za       1998     stavbe, gradbeni inženirski
6707-1    inženirski objekti.    standardizacijo in meroslovje             objekti
       Slovar. Del 1, Splošni
       izrazi
SIST ISO   Požarna zaščita      Ljubljana: Urad Republike Slovenije za  1995  12  požar, zaščita
8421-1                 standardizacijo in meroslovje
Sket, Ivanka Angleško-slovenski in   Ljubljana: DZS              1997  280  kazensko pravo,
       slovensko-angleški                               kriminologija
       terminološki slovar
       kriminologije in
       kazenskopravne
       znanosti
                                                               13
Smolej, Igor  Gozdarski slovar.     Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno  1990  45  gozdarstvo, gozd          čitalniška
        Poskusni snopič      gospodarstvo                                       (Univerzi-
                                                                  tetna knj.
                                                                  Maribor)
Sruk, Vlado   Leksikon morale in    Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta  1999  579  morala, etika
        etike
Sruk, Vlado   Filozofsko izrazje in   Murska Sobota: Pomurska Založba     1980  379  filozofija
        repertorij
Stanič, Ivan  Seznam slovenskih     Ljubljana: Mikološko društvo Slovenije  1972  22  gobe
        imen za gobe
Stritar, Andrej Pojmovnik jedrske     Ljubljana: Društvo jedrskih       1997  340  jedrska energija, jedrska
        tehnike in varstva pred  strokovnjakov Slovenije
        sevanji                                     tehnika, ionizirajoče sevanje,
                                                radioaktivno sevanje,
                                                varnost, zaščita
Stular, Pavel  Terminologija varilstva  Ljubljana: RSS              1980  77  strojništvo, varilstvo       čitalniška
        in sorodnih tehnik -                                                (NUK in
        specialni načini                                                  Inštitut za
        varjenja                                                      varilstvo)
Sušin, Jože   Kmetijski tehniški    Ljubljana : Biotehniška fakulteta    1983  36  kmetijstvo, tla
        slovar. Nauk o tleh.
Šalamon,    Internet pojmovnik    Izola: Desk               1998  58  računalniška omrežja,
Brane                                              internet, terminološki slovarji,
                                                kratice
Šega, Lidija  Veliki moderni poslovni  Ljubljana: Cankarjeva založba      1997  957  poslovni jezik
        slovar, angleško-
        slovenski
Šegula,     Večjezični slovar -    Ljubljana: Gorska reševalna služba pri  1995  360  elementarne nesreče, snežni
Pavle      sneg in plazovi      Planinski zvezi Slovenije               plazovi
Škulj, Edo   Orglarstvo        Ljubljana: Družina, Cerkveni glasbenik  1992  48  orgle, orglarstvo
Šuštaršič,   Nuklearnomedicinski    Ljubljana: Tehniška založba Slovenije  1999  109  nuklearna medicina
Janez      slovar: pojmovnik
        odkrivanja in


                                                                         14
        zdravljenja bolezni z
        odprtimi viri
        ionizirajočih sevanj
Thoraval,    Islam: mali leksikon   Ljubljana: Mladinska knjiga        1998  268  verstva, islam
Yves


Torelli, Niko  Les & skorja       Ljubljana: Biotehniška fakulteta     1990  70  les, drevesna skorja,    (SL-D-AN)
                                                rastlinska
                                                anatomija
Traven,     Tekstilni tehniški slovar Maribor: Zveza inženirjev in tehnikov  1983  380  predilstvo, tkalstvo,
Anton                   tekstilcev Slovenije                 plemenitilstvo,
                                                pletilstvo, konfekcija,
                                                tekstilne surovine
Trenc,     Trijezični slovar    Ljubljana: Tehniška založba Slovenije   1999  338  avtomobilizem
Ferdinand    avtomobilizma
Turk, Ivan et  Pojmovnik poslovne    Ljubljana: Društvo ekonomistov      1987  446  poslovna
al.       informatike       Ljubljana                       informatika
Vukadinovič,  Kemijski slovarček    LJubljana: Naravoslovno tehniška     1996  83  kemija, splošna kemija,   (AN, SL)
Nada                   fakulteta                       anorganska kemija,
                                                organska kemija, kemijsko
                                                inženirstvo
Weiss, Peter Poskusni snopič       Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno  1990  47  gozdarstvo
       novega gozdarskega     gospodarstvo
       slovarja
Wochl, Majda Slovensko-angleški     Maribor: RSS (Ekonomski center)      1978  99  promet
       prometni slovar
Zagorc, Meta Mali družabno plesni    Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo  1987  25  plesi, ples
       slovar
Zavrl, Irena Wirtschaftssprache     Ljubljana: Ekonomska fakulteta      1991  302  ekonomija          (D-SL)
       deutsch-slowenisch
Železnikar, Urbanistični        Ljubljana: RSS              1971  138  urbanizem
Iva     terminološki slovar
Žmavc,    Terminološki slovar za   Ljubljana: Družba za raziskave v cestni  1994  149  ceste, gradnja                                                                    15
Janez  cestogradnjo      in prometni stroki Slovenije
    Glosar bančnih izrazov Ljubljana: OST              1996  51  strokovni           (SL-IT, IT-
                                           jezik, bančništvo, banke    SL)
    Glosar bančnih izrazov Celovec: Zveza slovenskih zadrug     1993  71  strokovni jezik, bančništvo,  (SL, D, IT)

                                           banke
    Gradivo za tehniški   Ljubljana: Zveza društev inženirjev in  1987  60  lesarstvo, sušenje lesa    (SL, AN,
    slovar lesarstva    tehnikov gozdarstva in lesarstva SRS                         D)
    Mednarodni livarski   Društvo livarjev SRS           1966     livarstvo
    slovar
    Slovar tehniških    Kranj: Iskra Telematika; Služba za    1986  111  telekomunikacije,       (AN, SL,
    izrazov s področja   izobraževanje                     računalništvo         HR, R)
    telekomunikacij in
    računalništva
    Standardni       Ljubljana: Slovensko farmacevtsko    1996  63  farmacija, farmacevtska
    farmacevtsko      društvo                        tehnologija,
    tehnološki izrazi                               zdravila, oprema
                                                                  16
17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:5/20/2012
language:Slovenian
pages:17