IDENTIFIKIMI IN EVOJAVE T� M�SUESVE P�R ZHVILLIM PROFESIONAL

Document Sample
IDENTIFIKIMI IN EVOJAVE T� M�SUESVE P�R ZHVILLIM PROFESIONAL Powered By Docstoc
					 IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE TË MËSUESVE
    PËR ZHVILLIM PROFESIONAL
Një profesion nuk krijohet nga çertifikatat dhe
çenzurat, por nga ekzistenca e njohurive të
mjaftueshme profesionale, ekzistenca e një
mekanizmi për t’i përmirësuar ato dhe nga një
dëshirë e vërtetë e anëtarëve të këtij profesioni për të
përmirësuar praktikën e tyre.
Stigler dhe Hiebert ( 1999)
          Punoi: Antoneta Gramozi
             Enkela Galo
             Gjergji Vangjeli
             Lumturi Kopani
             Merita Koxhaj
        Maj 2010
Zhvillimi profesional    veprimtari individuale ose në
   i mësuesve       grup, e cila synon përmirësime
              në përmbushjen e përgjegjësive.

              përfaqëson procedurën e fitimit
  Kualifikimi       nga mësuesit të një dëshmie
              zyrtare për një titull të karrierës
              profesionale
              përfaqëson veprimtari, që ka për
   Trajnimi        objektiv zotërimin e
              kompetencave të caktuara nga
              ana e mësuesve pjesëmarrës
  QËLLIMET E ZHVILLIMIT PROFESIONAL
        TË MËSUESVE
 Të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies dhe edukimit të nxënësve.
 Të rritë aftësitë profesionale të mësuesve, në mënyrë që të
 sigurohet një lidhje e ngushtë me praktikën e mësimit për t’ju
 përgjigjur nevojave të sistemit arsimor dhe profesional.
 Të rikualifikojë personelin mësimor.
 T’i kushtojë kujdes të veçantë kualifikimit të trajnerëve në edukim.
Të bëjë të mundur përshkrimin, zhvillimin dhe shkëmbimin e
 përvojave.
Të sigurojë kualifikimin special për personelin që e ka të nevojshëm
 këtë specializim.
Të formojë mësuesit e rinj në përputhje me standardet
 bashkëkohore.
      KATEGORITË E TMP
    (Trajnimi i Mësuesve në Punë)


 TMP për mësuesit e pakualifikuar, në kuptimin e
 mësuesve pa arsim përkatës (veçanërisht në
 zonat rurale të vendit)
 Kurset e kualifikimit për atestimin e mësuesve.
 Kurse për formimin e drejtuesve të shkollave.
 Kurse për trajnimin e trajnerëve lokalë.
 Kurse trajnimi lidhur me zhvillimet e kurrikulave
 dhe për rifreskim.
 Kurse trajnimi për metodologjitë dhe teknikat e
 reja mësimore.
  PLANET ZHVILLIMORE HARTOHEN…

 Mësuesi dhe miratohet nga ekipi lëndor;
 Ekipi lëndor dhe miratohet nga drejtori i shkollës;
 Shkolla dhe miratohet nga Bordi i Shkollës dhe DAR
 apo ZA-të përkatëse.
  STRUKTURAT QË REALIZOJNË
 TRAJNIMIN E MËSUESVE NË SHQIPËRI

 Ministria e Arsimit dhe e Shkencës;
 Instituti i Zhvillimit të Arsimit;
 Drejtoritë Arsimore Rajonale;
 Zyrat Arsimore të Rretheve;
 Shkollat;
 Universitetet;
 Organizata Jofitimprurëse.
IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE PËR ZHVILLIMIN
   PROFESIONAL TË MËSUESVE


1. Mësuesit        Drejtorit të shkollës
2. Ekipet lëndore     Drejtorisë së shkollës
3. Drejtoria e shkollës  DAR/ZA-së përkatëse
4. DAR/ZA-të       Dr. së Kurrikulës në MASH
5. Dr. e Kurrikulës    Trupës së Inspektimit
6. Trupa e Inspektimit  Dr. së Kurrikulës dhe IZHA
7. IZHA          Drejtorisë së Kurrikulës
8. Drejtoria e Kurrikulës në MASH    Ministrit
  INFORMACION FAKTIK PER SHKOLLËN
      “EDITH DURHAM”
  Tipi i shkollës:            9 – vjeçare
  DAR                  Tiranë
  Mësues gjithsej            54
  Numri i klasave            40
  Klasa të ciklit fillor         21
  Klasa të ciklit të lartë        19
  Numri i nxënësve gjithsej       1405
  Nxënës të ciklit fillor        740
  Nxënës të ciklit të lartë       665
  Mësues të përfshirë në studim     50
  Mësues të ciklit fillor        22
  Mësues të ciklit të lartë       28
  Mësues me arsim të lartë        46
  Mesatarja e viteve të punës në arsim  18
  ANALIZË E TË DHËNAVE TË NXJERRA NGA
        MINISTUDIMI


  Duke u bazuar në të dhënat e pyetësorit rezultoi se:
   52 % e mësuesve të intervistuar kanë kryer shkallën e I-rë të kualifikimit
   38 % e tyre kanë kryer shkallën e II-të të kualifikimit, ndërsa
   8 % e tyre kanë kryer shkallën e III-të të kualifikimit
   2 % e tyre nuk jane atestuar ndonjëherë


  Duke u bazuar dhe në përshtypjet e mësuesve për këto
  kualifikime (atestime) përfitimi në % ka qënë:
   70 % - shumë i mirë
   24 % - i mirë
   4 % - i mjaftueshëm
   2 % - nuk jane atestuar ndonjëherë
          GRAFIKU MBI ZHVILLIMIN E BRENDSHËM
           PROFESIONAL NË KËTË SHKOLLË

     60
     50
     40
                                             Cikli i ulet
     30
     20                                       CL. Shkencore
     10                                       CL. Shoqerore
     0
       1 herë / muaj  1 herë/3  1 herë/6  1 herë /vit  Asnjëherë
                 muaj    muajTrajnime
  të     1 herë/muaj     1herë/3 muaj   1 herë/6muaj      1herë/vit   asnjëherë
zhvilluara

Ciklet    CU  Shk. Sho. CU Shk. Sho. CU Shk. Sho. CU Shk. Sho. CU Shk. Sho

          60    33  40   20  39   20  20
Përqindja 40%                            11% 0% 0%    8% 0% 0%      9%
          %     %  %   %  %   %   %
GRAFIKU MBI PLOTËSIMIN E NEVOJAVE PËR
    ZHVILLIM PROFESIONAL

  Plotesimi i nevojave per zhvillim profesional

           UT - 2 %
    OJQ - 13


  IKT - 13 %
                Shkolla - 34 %  Shkolla - 34 %
                         DAR -   38 %
         DAR - 38 %
                         IKT -   13 %
                         OJQ -   13 %
                         UT -    2%
          FORMAT E TRAJNIMEVE
     Kanë zhvilluar          Dëshirojnë të zhvillojnë
                    • trajnime me kohë të shkurtër
                     brenda dhe jashtë shkollës
•  të gjitha format e trajnimeve,por
                        70% e mësuesve
  më tepër në trajnimet me kohë
  të shkurtër
                    • trajnime me kohë të gjatë
                        30% e mësuesve
    NEVOJAT E MËSUESVE - Cikli i ulët:
Emërtimet e trajnimeve               1   2   3   4   5
Për programet e reja                23%  4%   27%  9%  36 %

Për planifikimin e orëve të lira          14%  14%  8%  23% 41 %

Për metodat dhe teknikat e mësimdhënies      23%  14 %  14%  17% 32 %

Për planifikimin e objektivave           18% 18 %   16%  24% 24 %

Për hartimin e testeve               23%  9%   27%  14% 27 %

Për të drejtat e fëmijëve             23%  %   22%  14% 41 %

Për menaxhimin e klasës              23%  ----  18%  9%  50 %

Për gjithpërfshirjen                18%  23%  4%  4%  51 %

Për vlerësimin e nxënësit             14%  14%  9%  23% 40 %

Për edukimin mjedisor               36%  ----  9%  4%  51 %

Për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit  41%  14%  14%  4%  27 %
(TIK)
              NEVOJAT E MËSUESVE
             Cikli i lartë – Lëndët shkencore
Emërtimet e trajnimeve                  1  2   3  4  5
Për programet e reja                   30%  ---  30% 20% 20%
Për planifikimin e orëve të lira             20% 10% 20% 10% 40%
Për metodat dhe teknikat e mësimdhënies         20% 20% 30% 30% 20%
Për planifikimin e objektivave              10% 40% ------  40% 10%
Për hartimin e testeve                  30% 20% 30% 10% 10%
Për të drejtat e fëmijëve                40% -----  20% 30% 10%
Për menaxhimin e klasës                 20% 30% 30% 20% -----
Për gjithpërfshirjen                   50% 20% 10% 20% -----
Për vlerësimin e nxënësit                30% 10% 10% 50% -----
Për edukimin mjedisor                  20% 30% 10% 30% 10%
Për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK)  70% ----  10% 20% ----
CIKLI I LARTË – Lëndët shoqërore
Emërtimet e trajnimeve           1   2  3  4  5
Për programet e reja           11 % 11 % 17 % 50% 11%

Për planifikimin e orëve të lira     6 % 17 % 17 % 28% 32%

Për metodat dhe teknikat e mësimdhënies  ---  17 % 44 % 19% 20%

Për planifikimin e objektivave      5 % 17 % 11 % 33% 34%

Për hartimin e testeve          17 % 17 % 28 % 16% 22%

Për të drejtat e fëmijëve         5 % 17 % 28 % 28% 22%

Për menaxhimin e klasës          11 % 28 % 28 % 22% 11%

Për gjithpërfshirjen           17 % 28 % 28 % 22% 5%

Për vlerësimin e nxënësit         5 % 22 % 17 % 28% 22%

Për edukimin mjedisor           11 % 17 % 28 % 22% 12%

Për teknologjinë e informacionit dhe   44 % 5 % 17 % 22% 12%
komunikimit (TIK)
GRAFIK PERMBLEDHES KRAHASUES MBI
PLOTESIMIN E NEVOJAVE TE MESUESVE       50
       40
       30
       20
       10
         0
Cikli Ulet     Cikli larte,lendet shkencore  Cikli i larte lendet, shoqerore  Series4
NEVOJAT MË TË RËNDËSISHME TË
 SHPREHURA NGA MËSUESIT
   VËSHTIRËSITË E MËSUESVE PËR
    APLIKIMIN E METODAVE
  Përshtatja e mjediseve fizike të klasave    0 % e mësuesve kanë thenë janë shumë të mira
    38 % janë të mira
    44 % të mjaftueshme
    18 % shumë pak
 Arsyeja e zhvillimit të trajnimeve             Të detyruar nga drejtoria - 0 %

68%       70%
             Për zhvillim profesional - 70 %


             Të motivuar financiarisht - 8 %
    8%
             Për t'ju përshtatur
             ndryshimeve - 68 %
 Sa është plotësuar nevoja për
trajnime në mënyrë të barabartë
    për të gjithë mësuesit
 Cikli i lartë / lëndët shoqërore


             Shkalla 1 - 6 %
    6%
  23%  13%       Shkalla 2 - 13 %
             Shkalla 3 - 43 %
  25%
     43%       Shkalla 4 - 25 %
             Shkalla 5 - 23 %
Sa është plotësuar nevoja për trajnim
në mënyrë të barabartë për të gjithë
       mësuesit
    Cikli i lartë / lëndët shkencore

                  Shkalla 1 - 17 %
       17 %
33 %          1%      Shkalla 2 - 1 %

                  Shkalla 3 - 32 %

          32 %      Shkalla 4 - 17 %

  17 %               Shkalla 5 - 33 %
  Sa është plotësuar nevoja për
trajnim në mënyrë të barabartë për
     të gjithë mësuesit
       Cikli i ulët

 32%     17%
              Shkalla 1 - 27 %
              Shkalla 2 - 14 %
              Shkalla 3 - 18 %
       14%     Shkalla 4 - 9 %
 9%
    18%         Shkalla 5 - 32 %
   KRAHASIM I NEVOJAVE TË
   PLOTËSUARA MIDIS CIKLEVE
45
40                         Cikli i
                          lartë/lëndët
35                         shoqërore
30
25                         Cikli i
20                         lartë/lëndët
                          shkencore
15
10
                          Cikli i ulet
5
0
   Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4 Niveli 5
   KOHA E PËRSHTATSHME PËR
   ZHVILLIMIN E TRAJNIMEVE
70
60
50
40
                            Cikli i lartë / lëndët
30                           shoqërore
20                           Cikli i lartë / lëndët
10                           shkencore
 0                           Cikli i ulët
   Gjatë kohës Para fillimit  Gjatë  Pas mbylljes
   së mësimit  të vitit  pushimeve  së vitit
   32%- 38% - shkollor të verës 0% shkollor 5%
     30%   63% - 62% - - 0% - 0% - 0% - 7%
          63%
  PREJ SA KOHËSH EKZISTOJNË
      KËTO NEVOJA

    Duke i pyetur mësuesit për këtë problem kemi
            konstatuar se:

    59 % e mësuesve i kanë patur këto nevoja mbi 6 vjet

    24 % e mësuesve i kanë këto nevoja prej 5 – 6 vjetësh

    17 % e mësuesve i kanë këto nevoja prej 2 – 3 vjet
 NEVOJAT U JANË SHPREHUR…


     ASNJERIT     KOLEGEVE

                                   CL. Shoqerore
BORDIT TE SHKOLLES                          CL. Shkencore
                                   Cikli I ulet

   NENDREJTORIT    DREJTORIT


           0  20  40  60  80  100  120  140  160
SA OFROJNË MËSUESIT NGA TË ARDHURAT
 E TYRE PËR ZHVILLIM PROFESIONAL?


 Shuma që mësuesit mund të shpenzojnë
 për zhvillimin e tyre profesional arrin
 mesatarisht deri në 500 lekë (të reja) në vit.
 Këtë shumë ata do dëshironin ta
 shpenzonin për blerje literature
 profesionale bashkëkohore.
 SI DËSHIROJNË T’I PLOTËSOJNË
  MËSUESIT NEVOJAT E TYRE?


Trajnime me pagese ( marrje pagese)


       Literature profesionale

  Shkëmbim eksperience ndermjet                     Cikli i ulet
       shkollave                          CL. Shkencore
      Trajnime të brendshme                    CL. Shoqerore

       Trajnime të jashtme (
       DAR, IZHA, OJQ, UT)

                    0  10  20  30  40  50  60
          REKOMANDIME
        Rekomandime të përgjithshme
  Zhvillimi profesional duhet të jetë:
  I përshtatur në lidhje me nevojat individuale të mësuesve.
  Me një planifikim sa më të mirë të kualifikimeve të brendshme të shkollës si
  për ciklin fillor ashtu dhe për ciklin e lartë.
  Me larmi të gjerë të trajnimeve të jashtme të bazuara sipas nevojave të
  mësuesve dhe të ofruara nga agjensi të ndryshme trajnimi.
  I bazuar në shkëmbim eksperiencash të shumta, për të nxënë nga përvoja e
  kolegëve brenda shkollës, si dhe me kolegët e shkollave të tjera.
  I mbështetur në përkushtimin e drejtuesve të shkollës për të përkrahur dhe
  nxitur zhvillimin profesional të mësuesve në mënyrë të barabartë sipas
  cikleve dhe lëndëve përkatëse.
  I ndërtuar mbi një frymë bashkëpunuese dhe motivuese që u lejon mësuesve
  të shprehin lirshëm nevojat e tyre për zhvillim profesional tek drejtuesit e
  shkollës.
            REKOMANDIME
           Rekomandime të veçanta
  Zhvillimi profesional duhet të jetë:
  Me më shumë trajnime për mësuesit sipas temave të mëposhtme:
  Për mësuesit e ciklit fillor: Programet e reja, Metodat e mësimdhënies,
  Hartimin e testeve, TIK dhe Planifikimin e objektivave,
  Për mësuesit e ciklit të lartë, lëndët shoqërore: Menaxhimi i klasës, TIK,
  Hartimin e testeve dhe Gjithpërfshirjen
  Për mësuesit e ciklit të lartë, lëndët shkencore : Hartimin e testeve,
  Menaxhimi i klasës, Gjithpërfshirjen, Edukimi mjedisor.
  Me më shumë trajnime për mësuesit e lëndëve edukim muzikor, edukim
  figurativ, edukim fizik sipas specialitetit.
  Me një planifikim nga bordi i shkollës të një fondi për zhvillimin profesional të
  mësuesve.
  I planifikuar me orë të hapura mësimore, ku të përdoret TIK, në tema të
  caktuara sipas lëndëve të ndryshme si: Dituri, Fizikë, Kimi, Gjeografi etj.

            REKOMANDIME
             Rekomandime kohore
  Kualifikimi i brendshëm në shkollë, të bëhet një herë në muaj për çdo cikël dhe
  lëndë përkatëse, me forma të ndryshme.

  Duke qënë se një nga nevojat e të gjithë mësuesve të shkollës për trajnim ishte
  për TIK, ne rekomandojmë që drejtoria e shkollës të organizojë kurse trajnimi nën
  drejtimin e mësuesit të informatikës gjatë periudhës 1-15 korrik 2010 në kabinetin
  e informatikës që ndodhet në shkollë, e ky mund të vazhdojë gjatë periudhës 1-10
  shtator.

  Për mësuesit që kërkojnë trajnim me metodat e mësimdhënies,rekomandojmë që
  gjatë periudhës 1-15 korrik, të hartohet një grafik për kualifikim të brendshëm të
  këtyre mësuesve meqë në shkollë ka trajnier të licensuar, e ky trajnim mund të
  vazhdojë edhe gjatë periudhës 1-10 shtator.
  Ky material mendojmë të dërgohet në shkollë brenda datës 1 qershor
DISKUTIM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:5/19/2012
language:
pages:33