PENGURUSAN KEWANGAN DAN BAJET

Document Sample
PENGURUSAN KEWANGAN DAN BAJET Powered By Docstoc
					  PENGURUSAN
 KEWANGAN DAN BAJET


JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN
  ASAS PERBINCANGAN
Definisi/ Konsep Pengurusan Kewangan
Proses Pengurusan Kewangan
Prinsip-prinsip Utama Pengurusan
Kewangan
Kelemahan Dalam Pengurusan Kewangan
Sistem Bajet Negara
DEFINISI/ KONSEP PENGURUSAN
     KEWANGAN
Suatu proses yang melibatkan perancangan,
pengagihan dan penggunaan tenaga manusia,
modal (wang tunai), barangan(aset) dan
perkhidmatan bagi memenuhi matlamat
sesebuah organisasi.
Satu proses di mana sesebuah organisasi perlu
mengikut langkah-langkah tertentu untuk
memperolehi dan seterusnya mengagihkan
sumber-sumber berdasarkan kepada
keutamaan tertentu.
Mematuhi cara-cara dan kawalan tertentu
supaya dapat mencapai matlamatnya dengan
cekap dan berkesan.
 KENAPA PERLU PENGURUSAN
    KEWANGAN
Sumber Terhad
 (4M- Money, Materials, Man, Methodologi)

Permintaan ke atas sumber tidak terhad

Alternatif dalam penggunaan sumber
 3 AKTIVITI UTAMA PENGURUSAN
  KEWANGAN SEKTOR AWAM

a) Menetapkan skop dan kandungan polisi
  fiskal
  -menentukan program-program dan
  memperuntukkan sumber-sumber yang
  perlu bagi melaksanakan program-
  program.
  -mempertimbang dan menyelesaikan
  isu-isu pengangguran, inflasi, pinjaman,
  percukaian dan perolehan hasil.
 3 AKTIVITI UTAMA PENGURUSAN
  KEWANGAN SEKTOR AWAM

b) Mewujudkan garis-garis panduan dan
 standard-standard umum bagi
 memastikan wang dibelanja secara
 bertanggungjawab bagi mencapai objektif-
 objektif yang telah ditentukan.
c) Menyediakan sistem kawalan dalaman
 dan struktur organisasi yang sesuai untuk
 melaksanakan tugas-tugas dan
 tanggungjawab dengan berkesan.
PRINSIP UTAMA PENGURUSAN
     KEWANGAN
LEGALITI

AKAUNTABILITI
   5 PERINGKAT LEGALITI
1. TERIMAAN WANG AWAM
  Perkara 96-Perlembagaan Persekutuan
  -Tiada sebarang cukai boleh di levi tanpa ada
  undang-undang. Kutipan hasil seperti cukai
  dan yuran hanya boleh dibuat berasaskan
  akta-akta yang digubal untuk tujuan
  berkenaan.
  Perkara 111-Perlembagaan Persekutuan
  Kerajaan tidak boleh meminjam kecuali di
  bawah kuasa undang-undang Persekutuan.
   5 PERINGKAT LEGALITI
2.SIMPANAN WANG AWAM
 -Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan
 Kesemua hasil yang dikutip mestilah
 dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang
 Disatukan kecuali zakat, fitrah, baitulmal
 atau hasil Agama Islam dan yang
 seumpamanya.
   5 PERINGKAT LEGALITI
3.PENGELUARAN WANG AWAM
 Perkara 104-Perlembagaan Persekutuan
 Tiada sebarang wang boleh dikeluarkan
 daripada Kumpulan Wang Disatukan kecuali
 ianya :
 i. dipertanggungkan kepada KWDS
 ii.dibenarkan dibawah Akta Perbekalan
 iii.dibenarkan dikeluarkan sebagai vote on credit
 , Perbelanjaan masuk Akaun,Kumpulanwang
 Luarjangka, Kumpulan Simpanan negeri.
  5 PERINGKAT LEGALITI
4. BAYARAN WANG AWAM
 WARAN AM MELALUI ARAHAN MENTERI
 KEWANGAN

 WARAN PERUNTUKAN KEPADA
 KEMENTERIAN DAN JABATAN
  5 PERINGKAT LEGALITI
5. PERAKAUNAN WANG AWAM
 MENGGUNAKAN SISTEM PERKAUNAN
 TUNAI UBAHSUAI (MODIFIED CASH BASIS)
    AKAUNTABILITI
Tanggungjawab dan ketelusan seseorang
yang diberi kuasa /amanah terhadap
sesuatu sumber awam untuk melaporkan
mengenai pengurusan atau pentadbiran
sumber-sumber tersebut.
KELEMAHAN PENGURUSAN DAN
  AKAUNTABILITI AWAM
Kutipan lewat direkodkan dalam buku
tunai.
Pemeriksaan mengejut terhadap wang
tunai dan barangan berharga tidak dibuat
dalam tempoh ditetapkan.
Daftar bil dan buku vot tidak diselenggara.
Borang pesanan kerajaan tidak diisi
dengan lengkap.
KELEMAHAN PENGURUSAN DAN
  AKAUNTABILITI AWAM
Penyataan penyesuaian hasil dan
perbelanjaan tidak disediakan.
Daftar harta modal dan daftar inventori
tidak diselenggara.
Verifikasi stok tidak dijalankan.
SISTEM BELANJAWAN
   NEGARA
   DEFINISI BAJET
SATU PERNYATAAN HASIL DAN
PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT
PERANCANGAN DAN PENGURUSAN
SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA
UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN
RAKYAT.
KONSEP DAN SISTEM BELANJAWAN NEGARA

SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)
  Objektif
   -  Mempertingkatkan prestasi program
   -  Memudahkan akauntabiliti
   -  Memperbaiki pengagihan sumber

  Ciri-ciri penting
   -   decentralisation (pemencaran) –
      let managers manage di mana kuasa
      membuat keputusan diberikan kepada
      peringkat bawahan
   -   kuasa membuat keputusan perlu
      bersesuaian dengan akauntabiliti
      keputusan top down.
            18
KONSEP DAN SISTEM BELANJAWAN NEGARA

SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)
Aktiviti di bawah MBS
  Dasar sediada – aktiviti yang telah diluluskan
  untuk dilaksanakan dalam tahun semasa
  – aktiviti berulang.

  Dasar Baru – aktiviti baru yang belum
  diluluskan dan ditimbangkan peruntukan,
  termasuk tambahan/perluasan skop aktiviti
  sediada.

  One-off – perbelanjaan tidak berulang.
           19
  SISTEM BELANJAWAN
    DIUBAHSUAI
CIRI-CIRI
- Batas Perbelanjaan (ET)
- Perjanjian Program & Laporan
Pengecualian
-Pusingan Penilaian Program
-Pendekatan Menyeluruh ke atas kawalan
perbelanjaan
KONSEP DAN SISTEM BELANJAWAN NEGARA
SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)
Batas Perbelanjaan
  Sejumlah peruntukan yang ditetapkan oleh
   Perbendaharaan untuk sesebuah agensi membiayai
   aktiviti sediada.
  Dimaklumkan kepada agensi pada akhir tahun
   sebelum tahun kewangan semasa
  Anggaran bajet untuk aktiviti sediada tidak boleh
   melebihi siling ini.
  Pemeriksaan terperinci tidak lagi diperlukan untuk
   nggaran di bawah Batas Perbelanjaan.
   Faedah: -   agensi boleh merancang dengan
          lebih baik
        -  memperteguh disiplin kewangan
        -  pendekatan bajet top-down
             21
  KONSEP DAN SISTEM BELANJAWAN NEGARA
  SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)
  Perjanjian Program
   Satu persetujuan antara Agensi dengan
   Perbendaharaan mengenai input yang akan
   digunakan, output dan impak yang hendak dicapai
   bagi setiap program/aktiviti.

  Dijadikan asas untuk mengukur prestasi dan
   keberkesanan agensi

  Sebagai alat pengesanan dan pemantauan

  Menjadikan agensi lebih bertanggungjawab
   terhadap prestasi masing-masing.
               22
KONSEP DAN SISTEM BELANJAWAN NEGARA
  SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)
  Penilaian Program
   Penilaian secara mendalam atas sesuatu
   program/aktiviti hendaklah dibuat sekurang-
   kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun

   Bertujuan menilai keberkesanan sesuatu
   program
   dan aktiviti dari segi ;
   -   kewangan/peruntukan sumber
   -   kesesuaian/relevan
   -   impak

   Akauntabiliti – Laporan Pengecualian
             23
   KOMPONEN BELANJAWAN
HASIL
  Hasil Cukai
  Hasil Bukan Cukai
  Terimaan Bukan Hasil

PERBELANJAAN MENGURUS
  Tanggungan
  Bekalan

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

SUMBER KEWANGAN
  Hasil
  Pinjaman  24
       PERUNDANGAN
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN –
PERKARA 74 DAN PERKARA 96 - 112

Perkara 74

  Memberi kuasa kepada Parlimen untuk
membuat undang-undang berkaitan dengan
kewangan tertakluk kepada perkara 108 ; Kerajaan
Persekutuan perlu berbincang dengan Majlis
Kewangan Negara sebelum Parlimen boleh
membuat undang-undang mengenai kewangan
yang menyentuh mana-mana Kerajaan Negeri”           25
       PERUNDANGAN
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN –
PERKARA 74 DAN PERKARA 96 - 112

Perkara 97

   Semua hasil dan wang yang diterima oleh
Kerajaan hendaklah dimasukkan dalam
Kumpulanwang Disatukan dan semua pemberian,
tanggungan dan perbelanjaan hendaklah
dipertanggungkan kepada Kumpulanwang ini.
           26
       PERUNDANGAN
AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 ( DISEMAK 1972 )

Akta ini bersama-sama Akta Audit 1957
menyediakan peruntukan perundangan bagi
prosedur kewangan, perakaunan harian dan
pengauditan.

ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP)

AP memberi penjelasan/panduan mengenai
tatacara/prosedur kewangan.


           27
        PROSES BELANJAWAN
PROSES PENYEDIAAN BAJET

 Penyediaan      DISEMBER SEBELUM
  Anggaran      Notis Batas Perbelanjaan
 Oleh Agensi
              JANUARI
         PP – Panduan Penyediaan Bajet

               MAC
           Kemuka cadangan bajet

              APRIL – JUN
             Pemeriksaan Bajet

             JULAI – OGOS
         Penyatuan bajet/kelulusan Kabinet

            AKHIR SEPTEMBER        SEPT/OKT/NOV
             Dokumen Bajet/        Perbahasan
           Pembentangan di Parlimen      di Parlimen
  Agensi
 Pelaksana       AKHIR DISEMBER
 dimaklumkan     YBMK keluar Waran Am
                  28
    KAWALAN PERBELANJAAN
WARAN

Waran Am

  Ditandatangani oleh YB Menteri Kewangan
  Memberi kuasa kepada Agensi-agensi kerajaan
   membuat perbelanjaan dalam tahun berkenaan
   sejumlah wang yang telah diluluskan oleh Parlimen

  Memaklumkan bajet Kerajaan bagi tahun
   berkenaan dan juga bajet bagi setiap Maksud
   Bekalan

  Dikeluarkan pada akhir bulan Disember/ minggu
   pertama Januari
             29
     KAWALAN PERBELANJAAN
WARAN

Waran Kecil

   Pegawai Pengawal perlu memberitahu Pegawai
   yang menjaga Pusat Tanggungjawab akan
   peruntukan yang boleh digunakan dalam tahun
   semasa.

Waran Pindah Peruntukan

   Pindah Peruntukan adalah dibenarkan di mana
   penjimatan yang dikenalpasti dalam satu program/
   aktiviti boleh dipindahkan ke program/aktiviti lain
   yang mengalami kekurangan dengan syarat
   perancangan asal tidak terjejas.
              30
    KAWALAN PERBELANJAAN
WARAN

Waran Tambahan

  Peruntukan tambahan untuk satu-satu tahun boleh
   timbangkan sekiranya aktiviti telah diluluskan oleh
   Kerajaan dan peruntukan tidak sempat disediakan
   dalam bajet.

Waran Sekatan

  Kerajaan atas sebab-sebab tertentu boleh
   memberhentikan penggunaan sesuatu peruntukan
   yang telah diluluskan


             31
 JENIS PERBELANJAAN NEGARA
1.BELANJA MENGURUS
2.BELANJA PEMBANGUNAN
    1)PERBELANJAAN
     MENGURUS
Perbelanjaan bagi menguruskan operasi / aktiviti
berulangan dan berterusan/ perbelanjaan
pengguna (Perkara 100 Perlembagaan
Persekutuan/Rang Undang-undang Perbekalan)
-Perbelanjaan Bekalan-perbelanjaan untuk
menguruskan operasi atau untuk menampung
keperluan harian Kementerian/Jabatan samada
berterusan atau one-off. Diluluskan di bawah
Akta Bekalan atau Enakmen Bekalan.
   1)PERBELANJAAN
     MENGURUS
Perbelanjaan Tanggungan- perbelanjaan
yang dipertanggungkan terus kepada
Kumpulan Wang Disatukan(Perkara 98
Perlembagaan) atau perbelanjaan yang
perlu dijelaskan. Di antaranya ialah
peruntukan diraja, gaji Ketua Hakim
Negara, Ketua Audit Negara,
Suruhanjaya-suruhanjaya, Pencen , Elaun
Pesara dan ganjaran.
    2)PERBELANJAAN
     PEMBANGUNAN
Perbelanjaan modal dan perbelanjaan tidak
berulang dan bukan perbelanjaan penggunaan.
Adalah Kumpulan Wang Amanah di bawah
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan 1966
Ciri-ciri:
-peruntukan yang besar
-aliran wang berjangka panjang
-perlu kepada penyeliaan dan penyelenggaraan
-implikasi aliran faedah dan kos kepada rakyat
dan negara.
        Deposit                   Pinjaman Dalam Negeri
HASIL     Amanah                   Pinjaman Luar Negeri
        Terimaan Balik Pendahuluan Pinjaman


              KUMPULAN WANG YANG DISATUKAN
      AKAUN HASIL       AKAUN AMANAH       AKAUN PINJAMAN


          PERBELANJAAN           DEPOSIT
           BEKALAN                          Bayaran
                                         Balik
                       KUMP.WANG AMANAH AWAM
  Emolumen                                   Pinjaman
  P’matan & Bekalan
                Caruman    KUMP.WANG AMANAH K’JAAN
  Pemilikan Harta Modal
  Pemberian dan Kenaan
                Caruman
  Tetap                  KUMP.WANG PINJAMAN P’MAHAN
                Caruman
                      KUMP.WANG PEMBANGUNAN

                                           Terima
                                           Balik
PERBELANJAAN                      PERBELANJAAN
 TANGGUNGAN                       PEMBANGUNAN   Pinj. Kpd Agensi
                                     K’jaan
 Peruntukan Diraja
 Pencen, Pampasan & Ganjaran                   Perbelanjaan Langsung
 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara
                          KUMP.WANG   Bayaran Balik
 Bayaran Atas Perintah Mahkamah
                          PENJELAS   Pinjaman
                     Caruman

    CARTA 1: Hubungan Antara Akaun Kumpulan Wang Yang Disatukan
TANGGUNGJAWAB PENGURUS
  PTJ DI BAWAH MBS
Pengurusan Belanjawan yang cekap dan
berkesan
Penggunaan ke arah pencapaian output yang
dipersetujui.
Penyediaan & pengedaran waran peruntukan
kepada PTJ pada awal tahun.
Memastikan perjanjian program disediakan oleh
setiap PTJ yang diberikan waran
Menyediakan ‘budget plan’ untuk penggunaan
peruntukan mengikut Objek Sebagai.
PENGURUSAN BELANJAWAN
  DIPERINGKAT PTJ
Perbelanjaan berhemah (tanpa pembaziran)
mengikut aktiviti/program yang diluluskan.
Mematuhi prosedur kewangan & memantau
pelaksanaan program/aktiviti supaya matlamat
tercapai.
Mengesan kedudukan prestasi output secara
berkala dan menjalankan penilaian aktiviti setiap
lima tahun.
Memantau kedudukan peruntukan dan
perbelanjaan secara berkala dan PTJ 1
menyelaraskan semua urusan kewangan di
peringkat negeri sebelum dikemukakan kepada
Kementerian.
PENGURUSAN BELANJAWAN
  DIPERINGKAT PTJ
Menyelenggara rekod peruntukan dan
perbelanjaan dengan tepat & kemaskini.
Bayaran di bawah AP 58(a) perlu
diadakan rekod berasingan.
Merancang perolehan aset di awal tahun
dan mengelakkan bayaran AP 58(a).
     KAWALAN PERBELANJAAN
AP58(a)

Pembayaran bil yang tidak dapat dibuat dalam tahun
semasa (AKB)

Syarat-syarat ;

   mesti ada baki peruntukan yang mencukupi
   dalam tahun perbelanjaan dibuat

   sebab-sebab bayaran tak dibuat munasabah dan
   bukan kerana kecuaian

   ada peruntukan yang mencukupi dalam tahun
   semasa yang boleh digunakan

   mendapat kelulusan dari JANM/Perbendaharaan
             40
     KAWALAN PERBELANJAAN
AP59(a)

Asas ;

  pembayaran bil tidak boleh ditahan

  tidak memenuhi syarat-syarat AP58(a)

  bayaran dibuat dengan menggunakan
   Pendahuluan Diri atas nama pegawai yang
   bertanggungjawab

  laporan siasatan oleh Pegawai Pengawal

  pelarasan Pendahuluan Diri
           41
     KAWALAN PERBELANJAAN
SURCAJ

Surcaj atau tatatertib lain boleh dikenakan di bawah
Seksyen 18(a) hingga (e) Akta Prosedur Kewangan
1957
Kesalahan yang boleh dikenakan surcaj seperti ;
  gagal membuat kutipan hasil
  pembayaran yang tidak teratur
  menyebabkan kekurangan/kerugian kepada
   Kerajaan
  gagal menyimpan akaun dengan betul
  gagal/lewat membuat pembayaran


             42
TUNTUAN ELAUN
       PUNCA KUASA
               - PEKELILING
KEMUDAHAN DAN BAYARAN     PERBENDAHARAAN
KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI     BIL. 2 TAHUN 1992
PERKHIDMATAN AWAM      - PEKELILING
KERANA MENJALANKAN       PERBENDAHARAAN
TUGAS RASMI (KECUALI
BERKURSUS)           BIL. 3 TAHUN 2003


KADAR-KADAR DAN SYARAT-    -  PEKELILING
SYARAT TUNTUTAN ELAUN       PERBENDAHARAAN
KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI    BIL. 4 TAHUN 1992
PEGAWAI-PEGAWAI        -  PEKELILING
PERKHIDMATAN AWAM SEMASA     PERBENDAHARAAN
(BERKURSUS) KECUALI KURSUS
PRA PERKHIDMATAN         BIL. 9 TAHUN 1993
        TAFSIRAN
1. Tugas rasmi-tugas yang berkaitan dengan
  tugas pejabat selain daripada menghadiri
  kursus-kursus yang dibenarkan
2. Dalam Negeri – Malaysia, Singapura,
  Brunei, Kalimantan dan Selatan Thailand
3. Ibupejabat – 25 km(jalanraya)
       - 16 km(jalan tanah berkampung-
        boleh dilalui kenderaan
        bermotor
       -8 km(jalan basikal atau sungai)
       TAFSIRAN
4.Pegawai-seorang pegawai di dalam
 perkhidmatan Awam Kerajaan
 Persekutuan atau Negeri termasuk yang
 dilantik secara sementara dan sangkut.
5.Gred/Kategori- Gred gaji atau gred
 perkhidmatan mengikut mana-mana yang
 berkenaan di bawah Sistem Saraan
 Malaysia(SSM)
6.Keluarga Pegawai-
 Isteri,Suami,Anak(bawah 21 tahun tidak
 termasuk anak yang daif)
  ELAUN-ELAUN DAN KEMUDAHAN
1. Elaun Makan
  1.1 Seorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi
  di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh 24 jam atau
  lebih yang dikira mulai waktu bertolak.
  1.2 Tidak boleh dibayar untuk masa bertugas yang
  melebihi 3 bulan bulan terus menerus.
  1.3 Pecahan Kadar jika elaun makan disediakan.
      Sarapan pagi   -  20%
      Makan tengahari -   40%
      Makan malam   -  40%
  1.4 Jika penganjur menyedia kemudahan dalam
  bentuk wang bagi menampung perbelanjaan makan
  maka pegawai layak menuntut perbezaan.
2. Elaun Harian
  2.1. Menjalankan tugas rasmi di luar
  Pejabatnya bagi tempoh melebihi 8 jam tetapi
  kurang dari 24 jam.
  2.2. Kadarnya adalah separuh (1/2) daripada
  Elaun Makan.
3. Bayaran Sewa Hotel
  3.1. Menjalankan tugas rasmi di luar Ibu
  Pejabatnya dan perlu menginap layak menuntut
  (disokong oleh resit) bayaran Sewa Hotel atau
  Lojing.
  3.2. Tuntutan bayaran Sewa Hotel bagi
  pegawai hendaklah berpatutan dan munasabah.
3.3. Tidak boleh dibayar jika melebihi 3 bulan terus
menerus, termasuk hari kelepasan Am dan
mingguan.

3.4. Layak menuntut bayaran perkhidmatan dan ckai
perkhidmatan yang wajib ke atas sewa hotel sebagai
tambahan kepada maksimum kelayakan (perlu
pengesahan jika telah dicatit dalam satu angka).

3.5. Tidak layak menuntut bayaran Sewa Hotel atau
Elaun Lojing jika  tempat penginapan telah
disediakan oleh penganjur.
 4.  Elaun Gantian Tetap

Bagi pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu
Pejabatnya bagi tempoh melebihi 3 bulan tetapi kurang
dari 6 bulan termasuk hari kelepasan Am dan mingguan.

4.1. a) Kadar melibatkan bermalam 2/3 (Elaun Makan
   dan Elaun Lojing) x jumlah hari bertugas rasmi.

  b) Tidak melibatkan bermalam 2/3 (Elaun Harian) x
   jumlah hari bertugas rasmi.
 4.  Elaun Gantian Tetap

   4.2. Mula dari hari ketibaannya jika pulang ke
pejabat secara sementara selama tidak melebihi dari
tujuh hari dan kembali meneruskan tugas tidak akan
dianggap menjalankan tugas baru tetapi dikira sebagai
menyambung tugas lama.

   4.3. Tidak layak jika kemudahan disediakan oleh
Kerajaan atau penganjur.
 5.  Elaun Perjalanan Kenderaan

5.1. Seorang pegawai yang menggunakan kenderaan
 sendiri bagi menjalankan tugas rasmi sama ada di
 dalam atau di luar Ibu  Pejabatnya adalah layak
 menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan.

5.2 .Seorang pegawai yang mengguna kenderaan yang
 disediakan oleh   Kerajaan atau penganjur semasa
 menjalankan tugas rasmi tidak layak menuntut
 Elaun Perjalanan Kenderaan.
 5.  Elaun Perjalanan Kenderaan
5.3. Seorang pegawai dikehendaki menggunakan
 perkhidmatan kapal terbang atau keretapi bagi
 menjalankan tugas rasmi di tempat yang boleh
 dihubungi terus oleh kapal terbang atau keretapi dan
 oleh itu tidak layak menuntut Elaun Perjalanan
 Kenderaan melainkan di dalam keadaan seperti
 berikut:
 a) Jarak kedua-dua tempat kurang dari 240 km.
 b) Seorang pegawai menjalankan tugas rasmi di
 berapa tempat di sepanjang jalan.
 c) Apabila didapati mustahil dan terpaksa bagi
 seorang pegawai berkenderaan sendiri.
5.  Elaun Perjalanan Kenderaan

d) Apabila seorang pegawai mustahak dan terpaksa
membawa pegawai lain sebagai penumpang yang juga
menjalankan tugas rasmi.

e) Bagi (b), (c) dan (d) di atas kelulusan Ketua Jabatan
hendaklah dilampirkan    dengan baucer tuntutan
pegawai tersebut.
 6.   Tambang Gantian

6.1. Seorang pegawai yang menggunakan kenderaan
   sendiri untuk bertugas di satu tempat yang jarak
   lebih 240 km daripada Ibu Pejabat dan terdapat
   perkhidmatan    terus kapal terbang atau keretapi
   layak menuntut Elaun Gantian mengikut kadar
   tempat pengangkutan yang sesuai (nyata dalam
   baucer ia mengguna kenderaan sendiri.).

6.2. Seorang yang menuntut Tambang Gantian tidak
   layak menuntut apa-apa tambang atau bayaran
   tambahan, yang bersabit dengan perjalanan kapal
   terbang   atau keretapi seperti (tambang daripada
   rumah ke lapangan terbang dan lain-lain).
Elaun Basikal
  Seorang pegawai yang dikehendaki menggunakan
 basikal sendiri menjalankan tugas rasmi layak
 menuntut Elaun Basikal.
  a) Mengguna basikal melebihi 10 hari bagi bulan
 itu.
   (RM70.00 sebulan atau 20 sen satu km mana
 lebih tinggi.)
  b) Menggunakan basikal sendiri 10 hari dan
 kurang bagi bulan itu
  c) Seorang pegawai yang menggunakan basikal
 yang disediakan oleh    Kerajaan atau penganjur
 sesama menjalankan tugas rasmi tidak layak
 menuntut Elaun Basikal.
 8.  Tambang Pengangkutan Awam
Seorang pegawai yang tidak menggunakan kenderaan
sendiri atau kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan
atau Penganjur bagi menjalankan tugas rasmi samada
di dalam atau di luar Ibu Pejabat, adalah layak
menuntut Tambang Pengangkutan Awam.
   a) Teksi / Kereta Sewa / Bas / Motorbot /
Jenis Pengangkutan lain dalam kategori ini .Kadar
tambang lazim yang dikenakan bagi sesuatu perjalanan
tersebut dan disokong dengan resit sekiranya ada
dilakukan.
   b) Keretapi / Kapal Terbang
     27 ke atas - kelas satu
     1-26 ke atas - kelas dua
9.  Belanja Pelbagai


   9.1. Seorang pegawai yang bertugas di dalam
dan di luar pejabatnya layak menurut Belanja
Pelbagai.

   a) Bayaran telefon, telegram, bayaran pos dan
   bayaran fexs atas urusan rasmi.
   b) Belanja dobi yang disokong dengan resit
apabila  pegawai menginap di luar Ibu Pejabat
tidak kurang   dari 3 malam.
   c) Cukai Lapangan Terbang yang disokong
dengan   resit.
   d) Bayaran ‘Excess Begage’ untuk barang-
barang   rasmi yang disokong dengan resit.
          Elaun Lebih Masa
1.  Bayaran Kerja Lebih Masa adalah boleh dituntut bagi semua
   jenis tugas dalam atau luar kawasan Ibu Pejabat (seperti
   mengenai perkhidmatan kaunter, penemuan, penyerahan,
   pengawasan dan sebagainya).
2.  Kerja lebih masa adalah bermaksud kerja-kerja yang
   dijalankan di luar waktu bekerja pejabat biasa yang
   ditetapkan kepada seseorang pegawai (waktu kerja
   pejabat/pusingan atau giliran). Menjalankan tugas-tugas
   rasmi seseorang pegawai yang berkaitan dengan tugas rasmi
   jawatan hakikinya atau tugas rasmi bagi jabatannya. Kerja-
   kerja yang berkaitan dengan kerja-kerja peribadi atau
   personal adalah tidak dikira sebagai lebih masa.
        Elaun Lebih Masa
3. Pegawai yang menjadi peserta kursus/seminar dan
  seumpama adalah tidak layak dibayar elaun lebih
  masa atau cuti gantian kecuali pegawai urusan yang
  mengendali kursus/seminar tersebut.

4. Pegawai yang layak menuntut elaun lebih masa di
  luar kawasan Ibu Pejabat adalah layak juga menuntut
  elaun-elaun bertugas rasmi jika berkaitan.
    Elaun Lebih Masa (sambungan)
5. Pemandu layak menuntut elaun lebih masa
  termasuk masa di dalam perjalanan kerana tugas
  memandu adalah tugas khas. Masa menunggu
  boleh dikira sebagai lebih masa.

6. Pegawai lain, masa dalam perjalanan layak dikira
  lebih masa jika tempoh bertugas di luar pejabat
  kurang daripada tempoh 24 jam.

7. Sama ada seseorang itu telah menjalankan kerja
  lebih masa hendaklah disah oleh Ketua Jabatan.
  SEKIAN
TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:207
posted:5/19/2012
language:
pages:61