zal nr1do uchwaly

Document Sample
zal nr1do uchwaly Powered By Docstoc
					            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/198/2006 RADY GMINY ŻUKOWICE Z DNIA 30 MARCA
2006 R.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie                                                  str.3
Ocena materiałów wyjściowych                                          str.4
Zakres zmian studium                                              str.5

Część I- Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego                             str.6

1. Położenie i powiązania z otoczeniem                               str.6
2. Podstawowe dane o gminie                                    str.7
3. Charakterystyka obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego              str.8
4. Inne opracowania planistyczne                                  str.9
5. Charakterystyka wniosków do studium                               str.10
6. Rekomendacje z planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego         str.11
7. Rekomendacje z gminnej strategii rozwoju                            str.12
8. Rekomendacje z Planu Rozwoju Lokalnego                             str.14
9. Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu                  str.15
   9.1. Położenie geograficzne, rzeźba terenu i walory krajobrazowe               str.15
   9.2. Budowa geologiczna                                    str.15
   9.3. Surowce mineralne                                    str.15
   9.4. Gleby                                          str.16
   9.5. Klimat                                          str.15
   9.6. Wody powierzchniowe                                   str.16
   9.7. Wody podziemne                                      str.16
   9.8. Szata roślinna                                      str.17
   9.9. Fauna                                          str.17
   9.10. System ochrony przyrody i tereny wskazane do ochrony                  str.17
   9.11. Stan ochrony prawnej wynikający z innych przepisów szczególnych             str.18
   9.12. Obszary problemowe                                   str.18
10. Uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego                          str.19
   10.1. Charakterystyka walorów kulturowych gminy Żukowice                   str.19
   10.2. Wykaz obiektów zabytkowych gminy Żukowice                        str.21
   10.3. Zabytki archeologiczne                                 str.21
   10.4. Zagrożenia środowiska kulturowego                            str.22
11. Uwarunkowania demograficzno – społeczne                            str.23
12. System obsługi mieszkańców                                   str.24
13. Uwarunkowania dla bezpieczeństwa ludności i jej mienia                     str.24
14. Uwarunkowania stanu prawnego gruntów                              str.24
15. Układ osadniczy, stan ładu przestrzennego oraz warunki zamieszkiwania             str.25
16. Uwarunkowania związane z rozwojem struktury produkcyjno - usługowej              str.26
   16.1. Uwarunkowania rozwoju produkcji i usług                         str.26
   16.2. Uwarunkowania rozwoju rekreacji i turystyki                       str.27
17. Uwarunkowania rozbudowy układu komunikacji                           str.28
   17.1. Komunikacja drogowa                                   str.28
   17.2. Komunikacja kolejowa                                  str.28
18 Uwarunkowania dotyczące terenów zamkniętych                           str.28
19 Uwarunkowania rozbudowy sieci infrastruktury technicznej                    str.28
   19.1. Zaopatrzenia w wodę                                   str.28
   19.2. Sieć kanalizacyjna                                   str.28
   19.3. Sieć gazowa                                       str.29
   19.4. Sieć telefoniczna                                    str.29
   19.5 Sieć energetyczna                                    str.29
   19.6. Gospodarka ściekami (odprowadzanie ścieków)                       str.29
   19.7. Gospodarka odpadami stałymi                               str.29
20. Synteza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - identyfikacja głównych problemów rozwoju
   przestrzennego gminy                                     str.30
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 1
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
Część II- Kierunki zagospodarowania przestrzennego                               str.32

1. Cele rozwoju przestrzennego                                         str.32
2. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu                           str.32
   2.1. Podstawowe zasady ochrony środowiska przyrodniczego                          str.32
   2.2. Kierunki ochrony przyrody i krajobrazu                                str.32
   2.3. Kierunki ochrony gleb                                         str.33
   2.4. Kierunki ochrony zasobów wodnych                                   str.33
   2.5. Kierunki ochrony ekosystemów leśnych                                 str.33
3. Kierunki ochrony środowiska kulturowego                                   str.33
   3.1. Kierunki ochrony dóbr kultury                                     str.33
   3.2. Kierunki ochrony dziedzictwa archeologicznego                             str.34
4. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej                           str.34
   4.1. Kierunki rozwoju struktury przestrzennej oraz przeznaczenie terenów                  str.34
   4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego                          str.36
   4.3. Kierunki rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej                            str.38
   4.4. Kierunki rozwoju terenów produkcji i usług                              str.38
   4.5. Kierunki rozwoju produkcji rolnej                                   str.38
   4.6. Kierunki rozwoju gospodarki leśnej                                  str.39
   4.7. Kierunki rozwoju rekreacji i turystyki                                str.39
   4.8. Kierunki rozwoju terenów publicznych oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
   publicznych                                                str.39
5. Kierunki modernizacji i rozbudowy systemu komunikacji                            str.40
   5.1. Kierunki rozbudowy układu komunikacji drogowej                            str.40
   5.2. Kierunki rozbudowy układu komunikacji rowerowej i pieszej                       str.41
   5.3. Kierunki rozbudowy układu komunikacji kolejowej                            str.41
6. Kierunki modernizacji i rozbudowy układu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej             str.42
   6.1. Kierunki rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę                            str.42
   6.2. Kierunki rozbudowy systemu odprowadzenia i unieszkodliwienia ścieków                 str.42
   6.3. Kierunki rozbudowy systemu gazownictwa i ciepłownictwa                        str.43
   6.4. Kierunki rozbudowy elektroenergetyki                                 str.44
   6.5. Kierunki rozbudowy telekomunikacji                                  str.44
   6.6. Kierunki gospodarki odpadami                                     str.44
   6.7. Kierunki rozbudowy systemu ochrony przeciwpowodziowej                         str.45
   6.8. Kierunki dla obszarów problemowych i wymagających przekształceń i rekultywacji            str.45
   6.9. Kierunki budowy systemu instalacji hydrotransportu                          str.45
7. Zadania służące realizacji ponadlokalnych i lokalnych inwestycji celów publicznych              str.46
8. Zasady prowadzenia polityki przestrzennej                                  str.46
9. Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie mpzp                            str.46
10. Program prac planistycznych dla obszarów wskazanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania
  przestrzennego                                               str.46
11. Obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny                      str.47
12. Obszary pomników zagłady                                          str.47
13. Granice terenów zamkniętych                                         str.47
14. Synteza kierunków zagospodarowania przestrzennego                              str.47

Część III – Dokumentacja formalno - prawna


 UKŁAD CZĘŚCI GRAFICZNEJ
Rys.1.  Uwarunkowania
     skala 1: 10.000

Rys.2.    Kierunki
       skala 1:10 000
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  2
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


 WPROWADZENIE

 1.  Długofalowe planowanie rozwoju ma szczególne znaczenie dla ukierunkowania działalności samorządów
    gminnych w sferze gospodarki przestrzennej. Wspólnym mianownikiem dla rozwiązywania problemów
    społecznych i gospodarczych w tej sferze jest właściwe wykorzystanie zasobów przestrzeni. Równoważenie
    rozwoju sfer środowiskowej, społecznej i gospodarczej, odbywające się bez degradacji środowiska, to jedyny
    możliwy i najbardziej obiecujący kierunek wspólnych działań. Takie podejście ma szczególne znaczenie na
    terenie Gminy Żukowice, w której południowo - zachodnią część zajmuje obszar Chronionego Krajobrazu
    Wzgórza Dalkowskie, a część północno - wschodnią ustanowiona przez Wojewodę strefa ochronna dla Huty
    Miedzi Głogów.

 2. Ukierunkowaniu rozwoju przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego gminy służą dokumenty, stanowiące
 podstawowe elementy jej systemu planowania strategicznego:
 -  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, integrujące priorytety rozwoju,
   społecznego i gospodarczego z rozwojem przestrzennym gminy, przy jednoczesnej ochronie zasobów
   środowiska przyrodniczego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego,
 -  strategia rozwoju gminy, określająca jego podstawowe cele oraz plan działań, służących wdrożeniu ustaleń
   przyjętych w tym dokumencie.
 -  plan rozwoju lokalnego na lata 2004 – 2006 Gminy Żukowice, będący dokumentem prognostycznym w zakresie
   potrzeb inwestycyjnych i jednocześnie narzędziem pomocniczym dla monitorowania wykonywania określonej
   strategii gminy.

 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem
 planistycznym, służącym określeniu polityki przestrzennej gminy. Jest ono sporządzane dla całego obszaru gminy na
 podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zawiera ono
 syntetyczny zestaw danych na temat stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, zagospodarowania
 przestrzennego gminy, a także funkcjonowania systemów komunikacyjnych i uzbrojenia technicznego. Jest ono także
 podstawowym źródłem informacji koordynacyjnych dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania
 przestrzennego oraz przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 wydawanych w przypadku braku planu miejscowego. Zgromadzony w studium zasób informacji może być
 wykorzystywany nie tylko dla prowadzenia polityki przestrzennej, ale także dla sporządzania programów
 gospodarczych i inwestycyjnych, promocji oraz opracowania ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów,
 którzy zechcą uczestniczyć w rozwoju gospodarczym gminy.

 4. Niniejsze studium zostało wykonane przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania na podstawie umowy
 z dnia 12 lipca 2004 r. zawartej z Gminą Żukowice i stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków
 zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice, opracowanego przez „AGLOPROJEKT” w Legnicy w 1999 r.
 Niniejsze studium sporządzono ujmując w części tekstowej charakterystykę uwarunkowań i kierunków
 zagospodarowania przestrzennego gminy, tak by mogło być to użyteczne przy zmieniających się warunkach
 rozwojowych, trudnych w pełni do przewidzenia w okresie opracowania studium. Uwarunkowania i kierunki
 zagospodarowania ujęte zostały łącznie na rysunkach 1 i 2.

5. Studium sporządzone dla gminy Żukowice po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień, i wyłożeniu do publicznego
 wglądu oraz wprowadzeniu wynikających stąd uwag, zostało uchwalone uchwałą nr    z dnia   r Rady Gminy
 Żukowice.
                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                   3
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


OCENA MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH

1. Przy opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykorzystano
niżej wymienione opracowania:
 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice, AGLOPROJEKT”,
    Legnica, 1999.
 2) Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne,
    Wrocław, 2002.
 3) Plan Rozwoju Lokalnego na Lata 2004 – 2006 gminy Żukowice, Instytut Funduszy Europejskich, Wrocław,
    2004.
 4) Strategia rozwoju gminy Żukowice, Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy, Legnica, 2002.
 5) Plan urządzeniowo – rolny gminy Żukowice, Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy, Legnica, 2001.
 6) Plany urządzeniowo – rolne dla obrębów: Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice i Kromolin, Biuro Geodezji i
    Terenów Rolnych w Legnicy, Legnica, 2003.
 7) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice oraz zmiany do planu,
    AGLOPROJEKT”, Legnica, 1992 - 1995.
 8) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Czerna, Domaniowice, Nielubia, Kromolin i
    Zabłocie, Jeleniogórskie Biuro Planowania I Projektowania, Jelenia Góra, 2002 – 2004.
 9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia w gminie Żukowice,
    Jeleniogórskie Biuro Planowania I Projektowania, Jelenia Góra, 2002 – 2004.
 10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu górniczego „Sieroszowice I” w granicach
    gminy Żukowice, Jeleniogórskie Biuro Planowania I Projektowania, Jelenia Góra, 2002 – 2004.
 11) .Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przygotowanych do uchwalenia dla
    obrębów: Brzeg Głogowski, Dobrzejowice i Kłoda, Jeleniogórskie Biuro Planowania I Projektowania, Jelenia
    Góra, 2003 – 2004.
 12) Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla potrzeb mpzp obrębów: Brzeg Głogowski, Dobrzejowice,
    Domaniowice, Kłoda i Zabłocie, Jeleniogórskie Biuro Planowania I Projektowania i FIZJO - GEO Jelenia Góra -
    Wrocław, 2003.
 13) Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla potrzeb niniejszego studium, Jeleniogórskie Biuro
    Planowania, Jelenia Góra, 2004.
 14) PROGRAM „Odra 2006”, 1998.
 15) Wojewódzki program zwiększenia lesistości i zadrzewień, Woj. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy,
    1997.
 16) Koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej, EKSO Biuro Projektów Zielona Góra, 1999.
 17) Zaopatrzenie w wodę miejscowości gminy Żukowice, EKSO Biuro Projektów Zielona Góra, 1999.
 18) Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, Stowarzyszenie
    Elektryków Polskich, Wrocław, 2001.
 19) Postanowienia i decyzje w sprawie ustanowienia stref ochronnych od ujęć wodnych Huty Miedzi „Głogów”.
 20) Postanowienia i decyzje w sprawie sposobu zagospodarowania strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”.

2. Ponadto dla potrzeb niniejszego studium została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja terenu,
wykorzystano także dostępne materiały statystyczne oraz raporty oddziaływania na środowisko.

3. Ww. opracowania (pozycja lp. 2 – 9) zostały szerzej omówione w następnych rozdziałach studium. Wśród nich
materiałem najbardziej przydatnym do sporządzenia studium był Plan Rozwoju Lokalnego na Lata 2004 – 2006
gminy Żukowice. Opracowanie to, stosunkowo świeże (sierpień 2004 r.) dało podstawy dla uzyskania bardzo
aktualnych informacji z zakresu gospodarki i sfery społecznej. Dokument niniejszy określa szczegółowe zadania i
inwestycje na terenie gminy. Stanowił on bazę danych, niezmiernie pomocną przy formułowaniu kierunków
zagospodarowania przestrzennego zawartych w studium. Ważnym opracowaniem przy określeniu uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego było opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone dla potrzeb niniejszego
studium. Opracowanie to posłużyło do sformułowania uwarunkowań w dziedzinie waloryzacji środowiska
przyrodniczego oraz określenia zagrożeń i ograniczeń w jego funkcjonowaniu. Należy zwrócić przy tym uwagę, że
większość informacji zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym pokrywa się z ustaleniami uwarunkowań studium,
głównie w zakresie diagnozy stanu istniejącego oraz wynikających z niej ograniczeń (cenne elementy przyrodnicze,
strefy ochronne, bonitacja gleb, itp.). Oznacza to, z punktu widzenia zespołu autorskiego, że opracowanie
ekofizjograficzne mogłoby zastąpić pierwszą część studium, tj. uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Z
kolei, zdaniem zespołu autorskiego materiałem szczególnie pomocnym, przy konsultacjach społecznych byłaby
prognoza oddziaływania na środowisko. Na dzień dzisiejszy ustawodawca niestety nie przewiduje wykonania takiego
opracowania w ramach sporządzanego studium. W zakresie funkcjonowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz
możliwości rozwoju produkcji rolnej materiałami pomocnymi okazały się plany urządzeniowo – rolne wykonane dla
całości gminy i opracowania szczegółowe dla czterech obrębów. Do określenia uwarunkowań i kierunków rozbudowy
infrastruktury technicznej wykorzystano opracowania branżowe z zakresu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i
gaz oraz odprowadzania ścieków.
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 4
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
ZAKRES ZMIAN STUDIUM

1. W uchwale nr XIV/80/2004 r. Rady Gminy Żukowice z dnia 03.06.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie określono w sposób
szczegółowy ani ilościowo, ani przestrzennie zakresu zmian. Po przeprowadzeniu przez zespół autorski
szczegółowych analiz zmian jakie wystąpiły na przestrzeni ostatnich lat, stwierdzono, że powyższe zmiany dotyczą w
zasadzie wszystkich dziedzin ujmowanych w studium na terenie całej gminy. Najważniejsze zmiany jakie wpłynęły na
podjęcie ww. uchwały wynikały z następujących faktów:
 1) Ustalenia uchwalonych i przygotowanych do uchwalenia planów obrębów: Brzeg Głogowski, Czerna,
   Dobrzejowice, Domaniowice, Nielubia, Kłoda, Kromolin i Zabłocie nie są spójne z ustaleniami obowiązującego
   studium.
 2) Nie uwzględniono wszystkich wniosków, złożonych do ww. planów, ze względu na nie wyrażenie przez
   Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewodę zgody na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolnego.
 3) Zmiana planów KGHM w zakresie budowy przemysłowej linii kolejowej.
 4) Ustanowienie obszaru górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”.
 5) Projekt budowy rurociągu tranzytu miedzi.
 6) Uaktywnienie terenów inwestycyjnych koło Huty Miedzi „Głogów” w obliczu zbliżającego się końca ważności
   decyzji dla strefy ochronnej.
 7) Zmiany w zakresie rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy.
 8) Wystąpiły nowe zamierzenia inwestycyjne, po uchwaleniu planów.

2. Tak szerokie ujęcie zmian w studium wpłynęło na opracowanie nowej redakcji studium w pełnym zakresie,
zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Przestrzennie zakres zmian obejmuje całą gminę w jej granicach
administracyjnych.
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 5
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


CZĘŚĆ I.
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. POŁOŻENIE I POWIĄZANIE Z OTOCZENIEM

1. Gmina Żukowice położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie głogowskim. Graniczy
ona od północy z gminą Kotla, od wschodu z miastem Głogów, od południowego wschodu z gminą Jerzmanowa, od
południa z gminą Radwanice, od południowego zachodu z gminą Gaworzyce i od zachodu z gminą Bytom Odrzański
w woj. lubuskim. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 6809 ha, w tym użytki rolne zajmują 5570 ha i lasy 368 ha. Sieć
osadniczą gminy tworzy 21 miejscowości, tj. 15 sołectw (Brzeg Głogowski, Bukwica, Czerna, Dankowice,
Dobrzejowice, Domaniowice, Glinica, Kamiona, Kłoda, Kromolin, Nielubia, Słone, Szczepów, Zabłocie, Żukowice)
oraz 6 przysiółków (Czerna PKP, Góra św. Anny, Mierzów, Słoćwina, Wiekowice, Zameczno).

2. Gmina ze względu na swoje usytuowanie posiada bardzo zróżnicowany charakter. W południowo – zachodniej
części rozciągają się mocno zalesione Wzgórza Dalkowskie. Część północno – zachodnią związaną z rzeką Odrą
zajmują tereny pradoliny z licznymi starorzeczami. Część środkowa to głównie tereny rolnicze z niewielkim udziałem
lasów. Od strony Głogowa część gminy, w tym siedlisko wsi Żukowice, położone są w strefie ochronnej Huty Miedzi
„Głogów”. Najbliższe miasto powiatowe Głogów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z terenami gminy, co ma
niewątpliwy wpływ na powiązania społeczno – gospodarcze.

3. Przez obszar gminy przebiegają dwie linie kolejowe: nr 273 Wrocław – Zielona Góra i nr 14 Głogów – Tuplice,
droga krajowa nr 12 Zielona Góra – Głogów i droga wojewódzka nr 292 Bytom Odrzański – Głogów.

4. W powiązaniach krajobrazowych ważną rolę odgrywa Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”,
położony w południowo – zachodniej części gminy. Stanowi on ważny element wielkoprzestrzennego systemu
terenów chronionych województwa. Obszar ten został utworzony ze względu na wyjątkowo malowniczy krajobraz w
szczytowej partii wzgórz oraz lasy o urozmaiconym drzewostanie z fragmentami naturalnej buczyny i nasadzeń
jodłowych.
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 6
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


2. PODSTAWOWE DANE O GMINIE

Podstawowe dane statystyczne, dotyczące gminy są następujące:

Tab. nr 1. Podstawowe dane o gminie

                                                               Dane
 Lp.  Cecha
                                                              dla gminy
    Powierzchnia gminy ogółem w ha                                            6809
    Sady                                                          40
    Grunty orne                                                     4935
    Łąki                                                         348
    Pastwiska                                                       200
    Lasy i grunty leśne w ha                                               338
    Grunty przeznaczone pod zabudowę                                           177
    Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy w ha                                  221
    Liczba sołectw ogółem                                                 15
    Liczba miejscowości ogółem                                               21
    Liczba ludności ogółem                                                3509
    Mężczyźni                                                      1825
    Kobiety                                                       1738
    Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym                                       1396
    Obiekty turystyczne zbiorowego zakwaterowania                                      0
    Miejsca noclegowe                                                    0
    Ilość oddziałów przedszkolnych                                             3
    Liczba dzieci w wieku przedszkolnym                                          231
    Ilość szkół podstawowych                                                3
    Ilość gimnazjów                                                     1
    Liczba dzieci w wieku szkolnym                                            429
    Ilość przychodni                                                     2
    Ilość aptek                                                       1
    Ilość bibliotek                                                     4
    Ilość gospodarstw ogółem                                                453
    Ilość gospodarstw poniżej 10 ha                                            359
    Ilość gospodarstw agroturystycznych                                           0
    Ilość osób czynnych zawodowo zatrudnionych w rolnictwie w %                              45,8
    Ilość osób czynnych zawodowo zatrudnionych w przemyśle w %                              36,1
    Ilość osób czynnych zawodowo zatrudnionych w usługach w %                               18,1
    Poziom wyposażenia miejscowości w sieć wodociągową w %                                90,8
    Poziom wyposażenia miejscowości w sieć kanalizacyjną w %                               23,8
    Poziom wyposażenia miejscowości w sieć gazową w %                                   33,3
    Ilość podmiotów zarejestrowanych w latach 2001 - 2003                                  45
    Ilość podmiotów wyrejestrowanych w latach 2001 - 2003                                  35
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice, Rocznik Statystyczny GUS

Tab. nr 2. Podstawowe dane o gminie wg obrębów ewidencyjnych w 2005 r.

Lp. Obręb                  Powierzchnia ewidencyjna w ha             Liczba mieszkańców zameldowana
                                                  na pobyt stały
1.   Brzeg Głogowski                     842, 7400              Brzeg Głogowski – 487
2.   Bukwica                         423,4612              Bukwica – 258
3.   Czerna                         490, 1477              Czerna – 237
                                                  Czerna PKP – 20
4.   Dankowice                        177,8643              Dankowice – 87
5.   Dobrzejowice (Wiekowice)                498,9921              Dobrzejowice – 359
                                                  Wiekowice - 20
6.   Domaniowice (Zameczno)                 308,1559              Domaniowice – 49
                                                  Zameczno - 56
7.   Kamiona                         273,1008              Kamiona – 128
8.   Kłoda (Słoćwina)                    697,7784              Kłoda – 212
                                                  Słoćwina – 59
9.   Kromolin (Szczepów, Mierzów,              1005,3030              Kromolin – 260
    Góra Św. Anny)                                       Szczepów – 283
                                                  Mierzów – 39
                                                  Góra Św. Anny – 6


                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                   7
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


10. Nielubia                         515,6279              Nielubia – 542
11. Słone                           274,8384              Słone – 155
12. Zabłocie (Glinica)                    578,9841              Zabłocie – 102
                                                 Glinica – 133
13. Żukowice                      725,4827                 Żukowice – 40
14. Razem:                 6812,4765 minus powierzchnia              3.532 osób
                      wyrównawcza 3,4765
                      ogółem powierzchnia geodezyjna:
                      6809,0000 ha
Źródło: Urząd Gminy Żukowice

3. CHARAKTERYSTYKA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gmina Żukowice dysponuje niżej wymienionymi obowiązującym miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

1.  Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice, uchwalonego
   uchwałą nr XVIII/76/92 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego nr 10, poz.
   50).

   1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego siedliska wsi Żukowice, uchwalony uchwałą nr XIII/85/95
    Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia 1995 r.
Planem objęta jest część siedliska wsi Żukowice, oznaczona na rysunku planu symbolami od 1 RLz do 26 U. Teren
objęty planem stanowi część strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów” i podlega przekształceniom zgodnym z
ustaleniami planu realizacyjnego ww. strefy.
  2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 433 we wsi Kłoda - Słoćwina, uchwalony
    uchwałą nr XIII/86/95 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia 1995 r.
Planem objęta jest działka nr 433 we wsi Kłoda – Słoćwina, o pow. 2,5 ha oznaczona na rysunku planu symbolem 7
PS – teren przemysłowo – składowy.
  3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego część działki nr 144 we wsi Słone, uchwalony uchwałą nr
    XIII/87/95 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia 1995 r.
Planem objęta jest odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Słone” na części powierzchni 2,52 ha, dz.
nr 144 we wsi Słone.
  4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kanalizacji zbiorczej dla wsi Dankowice i Bukwica oraz
    stawu w Dankowicach, uchwalony uchwałą nr XIII/88/95 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia 1995 r.
Plan ustala zasady przebiegu trasy kolektora ściekowego w Dankowicach oraz z Dankowic do Nielubi, a także
lokalizację stawu w Dankowicach.
  5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wodociągów zbiorczych i kanalizacji zbiorczej dla wsi
    Kamiona i Słone, uchwalony uchwałą nr XIII/90/95 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia 1995 r.
Plan ustala zasady przebiegu tras wodociągów zbiorczych i przebiegu kolektorów kanalizacyjnych w Kamionej oraz
lokalizację przepompowni ścieków.
Plan ustala zasady przebiegu kolektora tłocznego i kolektora grawitacyjnego oraz lokalizację przepompowni ścieków.
  6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wodociągu Glinica – Kłoda oraz systemu kanalizacji
    zbiorczej dla wsi Kłoda - Słoćwina, uchwalony uchwałą nr XIII/93/95 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia
    1995 r.
Plan ustala zasady przebiegu wodociągu i przebiegu kolektorów kanalizacyjnych oraz lokalizację mechaniczno –
biologicznej oczyszczalni ścieków w Słoćwinie.

2.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nielubia (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 248 z 2002
   poz. 3473).
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kromolin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 245 z 2002
   poz. 3398).
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 239 z 2002
   poz. 3330).
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Domaniowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 109 z
   2004 poz. 1946).
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Zabłocie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 218 z
   2004 poz. 3398).
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Brzeg Głogowski (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr
   60 z 2005 poz. 1297).
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobrzejowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 50 z
   2005 poz. 1135).
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłoda (uchwalony Uchwałą nr XXVIII/197/2006 Rady
   Gminy Żukowice z dnia 30 marca 2006 r.).
Wyżej wymienione plany z poz. 7 – 14 zostały opracowane w dwóch skalach. Planami w skali 1:2000 objęte zostały
siedliska i tereny rozwojowe wymienionych wsi. Planami w skali 1:5000 objęte zostały tereny położone pomiędzy ww.
granicami, a granicami obrębów wiejskich.
Szczegółowe ustalenia planu obejmują:


                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  8
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,
-  warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu,
-  warunki i zasady podziału terenu na działki budowlane,
-  zasady obsługi w zakresie komunikacji,
-  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
-  szczegółowe zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego
  i zdrowia ludzi.
Plany ustalają następujące funkcje przeznaczenia terenów:
-  tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej – Mi.
-  tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej – MN.
-  tereny usług publicznych – Up.
-  tereny usług komercyjnych – U.
-  tereny usług i działalności gospodarczej – U-P.
-  tereny obsługi i produkcji rolnej – RPO.
-  tereny zieleni parkowej i rekreacyjnej – ZP.
-  tereny zieleni nieurządzonej – ZN.
-  tereny cmentarzy – ZC.
-  tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy rolniczej - RM.
-  tereny rolne bez prawa zabudowy – RP.
-  tereny lasów - RL.
-  tereny zbiorników i cieków wodnych - W.
-  tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolami: WZ – tereny zaopatrzenia w wodę, E – tereny
  elektroenergetyki, NO – tereny oczyszczalni ścieków.
-  tereny dróg oznaczone symbolami: Kg – tereny dróg głównych, Kz – tereny dróg zbiorczych, Kl – tereny dróg
  lokalnych, Kd – tereny dróg dojazdowych, Kp-j – tereny dróg pieszo - jezdnych.
-  tereny kolei – KK.
Ponadto plany ustalają:
-  rezerwy terenu dla układu komunikacji Kg/RP: dla drogi krajowej we wsi Nielubia i dla drogi wojewódzkiej we wsi
  Czerna.
-  zasady ochrony przeciwpowodziowej oraz zagospodarowania na tych terenach we wsi Czerna.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia w gminie Żukowice,
  uchwalony uchwałą nr XXIII/165/2002 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 lutego 2002 r.
Planem w skali 1:5000 objęte zostały części obrębów: Dankowice, Dobrzejowice i Brzeg Głogowski.
Plan ustala następujące funkcje przeznaczenia terenów:
-  tereny lasów – RL.
-  tereny użytków rolnych - RP.
-  tereny zieleni nieurządzonej - ZN.

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu górniczego „Sieroszowice I” w granicach
  gminy Żukowice uchwalony Uchwałą NR XXIII/166/2002 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 lutego 2002 r.
Planem w skali 1: 5000 objęty jest fragment terenu górniczego „Sieroszowice I” w granicach gminy Żukowice, obręb
Bukwica i obręb Nielubia.
Przedmiot ustaleń planu obejmuje:
-  ustalenia dotyczące wykonywania uprawnień przedsiębiorcy określonych w koncesji.
-  ustalenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
-  ustalenia dotyczące ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.
-  ustalenia w zakresie ochrony obiektów budowlanych i warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Plan ustala następujące funkcje przeznaczenia terenów:
-  tereny rolne bez prawa zabudowy oznaczone symbolem RP.
-  tereny lasów i użytków leśnych oznaczone symbolem RL.
-  tereny dawnego, zabytkowego cmentarza oznaczone symbolem ZC.
-  tereny zieleni parkowej i rekreacyjnej oznaczone symbolem ZP.
-  tereny drogi lokalnej oznaczone symbolem Kl.
-  tereny drogi dojazdowej oznaczone symbolem Kd.

Poza ww. obowiązującymi planami przygotowany jest do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Kłoda.

4. INNE OPRACOWANIA PLANISTYCZNE

1. Gmina dysponuje opracowaniami planistycznymi z zakresu planowania i urządzania przestrzeni rolniczej. W roku
2001 został opracowany plan urządzeniowo – rolny gminy Żukowice. Jego głównym celem było stworzenie ram dla
wszechstronnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia i pracy na wsi, ochrony i
kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego. Celowi temu służą ustalenia planu urządzeniowo-rolnego,
które zawarto w głównych blokach tematycznych:
-  poprawa warunków wodnych i gospodarka wodna,
-  kształtowanie krajobrazu,
-  gospodarka gruntami i kształtowanie struktury agrarnej,


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  9
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-  poprawa przestrzennej organizacji gospodarstw,
-  kierunki rozwoju produkcji rolnej,
-  kształtowanie systemu urządzeń obsługi rolnictwa oraz organizacja zbytu produkcji rolnej,
-  stopień zapotrzebowania na prace urządzeniowo-rolne.

2. Realizacja planu polega na wykonaniu określonego w nim zestawu prac i zabiegów urządzeniowo - rolnych, w
odpowiedniej ekonomicznie uzasadnionej kolejności, która pozwoli osiągnąć zamierzone efekty. Jednym z głównych
zadań planu urządzeniowo-rolnego gminy Żukowice jest wyznaczenie (w oparciu o przeprowadzone studia i analizy
oraz przyjęte kryteria zapotrzebowania na wykonanie niezbędnych zabiegów urządzeniowo-rolnych) obszarów wsi o
różnym stopniu pilności wykonania prac urządzeniowo-rolnych.
Plan urządzeniowo-rolny stanowić może również instrument do prowadzenia negocjacji z władzami powiatu i
województwa w sprawach związanych z realizacją poszczególnych zamierzeń planistycznych mających na celu
poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

3. Kierunki działań urządzeniowo – rolnych dla poszczególnych wsi, które określał plan gminy, były punktem wyjścia
do opracowania planów szczegółowych dla następujących wsi: Brzeg Głogowski, Dobrzejowice, Czerna i Kromolin.
Kierunki te w przedstawionych planach wsi zostały rozwinięte, uszczegółowione i skonkretyzowane. Plany
urządzeniowo – rolne zostały opracowane dla każdego obrębu osobno.

5. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKÓW DO STUDIUM

Na podstawie uchwały nr XIV/80/2004 r. Rady Gminy Żukowice z dnia 03.06.2004 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Wójt Gminy
Żukowice, ogłosił o przystąpieniu do opracowania zmiany studium poprzez: ogłoszenie w prasie, obwieszczenie na
tablicy ogłoszeń oraz zawiadomienie na piśmie instytucji, zgodnie z przepisami art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na powyższe odpowiedziało 18 jednostek i 1 osoba prywatna.
Zestawienie wniosków przedstawiono poniżej wraz z ich charakterystyką.

1.  Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Rozwoju Regionalnego, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 w
   piśmie z dnia 27.09.2004 r. wnosi w zakresie ochrony środowiska o uwzględnienie wymagań określone a art. 71
   i 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zmianami), a w
   szczególności:
-  tereny przeznaczone pod lokalizację inwestycji celu publicznego,
-  obiekty objęte ochroną prawną,
-  wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,
-  udokumentowane złoża kopalin oraz zasoby wód podziemnych,
-  zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na bazie zbiorczych sieci kanalizacyjnych,
-  ochronę przed powodzią i susza, ochronę ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych,
-  zaopatrzenie w energię cieplną przy zastosowaniu paliw ekologicznych,
-  określenie warunków gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
-  określenie potrzeb w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
-  określenie potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz wskazanie terenów o
   różnych funkcjach ze względu na ochronę przed hałasem.

2.  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14, w piśmie z dnia
   01.09.2004 r. wnosi o uwzględnienie w studium ustaleń zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego
   województwa.

3.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 186 w piśmie z dnia
   13.09.2004 r. wnosi:
-  uwzględnić wnioski i opinię do obowiązującego studium,
-  zwiększyć stopień izolacji planowanych do zagospodarowania terenów od drogi głównej w zakresie dostępności
   komunikacyjnej oraz stref uciążliwości drogi.

4.  Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wrocław, ul. Krakowska 28 w piśmie z dnia 06.09.2004 r. wnosi:
-  uwzględnić drogę nr 292 jako G,
-  uwzględnić drogę nr 298 jako Z,
-  uwzględnić planowane obejście wsi Brzeg Głogowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292.

5.  Zarząd Dróg Powiatowych, Głogów, ul. Sikorskiego 21 w piśmie z dnia 24.08.2004 r. nie wnosi uwag i wniosków.

6.  Zarząd Powiatu Głogowskiego. Głogów, ul. Sikorskiego 21 w piśmie z dnia 23.08.2004 r. nie wnosi uwag i
   wniosków.

7.  Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy, Legnica, ul. Zamkowa 2 w
   piśmie z dnia 26.08.2004 r. wnosi:
-  uwzględnić zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków,
-  uwzględnić zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków,
-  uwzględnić stanowiska archeologiczne oraz zapisy dot. prowadzenia prac ziemnych w rejonie tych stanowisk,


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 10
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-   wyznaczyć strefę „OW” i „W”,
-   ponadto wnosi o sporządzenie „Studium historyczno – urbanistyczne gminy Żukowice”.

8.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław, ul. Norwida 34 w piśmie z dnia 23.08.2004 r. wnosi:
-   uwzględnić aspekty ochrony wód powierzchniowych i podziemnych dorzecza Odry,
-   uwzględnić lokalizację ujęć wód i ich strefy ochronne,
-   uwzględnić zapis dotyczący położenia w obrębie GZWP nr 302,
-   uwzględnić zasięg wód powodziowych,
-   uwzględnić ograniczenia wynikające z art. 40, 83 ustawy Prawo wodne.

9.  Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław, ul. Kotlarska 41 w piśmie z dnia 27.08.2004 r. wnosi:
-   uwzględnić teren górniczy „Słone”, dla którego zgodnie z art. 53 prawo geologiczne i górnicze powinien być
   opracowany mpzp terenu górniczego,
-   uwzględnić zagospodarowanie terenu zgodnie z wymogami ww. ustawy.

10.  Prezydent Miasta Głogowa w piśmie z dnia 30.08.2004 r. wnosi:
-   ustalenie zasad zmniejszenia strefy ochronnej hut miedzi Głogów I i II aż do całkowitej likwidacji,
-   ustalenie wymagań dotyczących granic terenów strefy ochronnej przeznaczonych do rekultywacji,
-   możliwość współpracy w zakresie gospodarki odpadami z wykorzystaniem zakładu unieszkodliwiania odpadów
   komunalnych projektowanego dla miasta Głogowa,
-   przewidzieć modernizację drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Głogów – huty miedzi,
-   rozstrzygnąć sprawę budowy przemysłowej linii kolejowej (PLK),
-   współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, turystyki i przedsięwzięć infrastrukturalnych,
   związanych ze strefą przemysłową miasta Głogowa.

11. Urząd Gminy w Gaworzycach w piśmie z dnia 26.08.2004 r. nie wnosi uwag i wniosków.

12. Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu, Wrocław, ul. Gazowa 3 w piśmie z dnia 23.08.2004 r. wnosi:
                                       o
-  uwzględnić gazociągi wysokiego ciśnienia, stację redukcyjno – pomiarową I Brzeg Głogowski oraz nieczynny
  gazociąg DN 200,
                         o
-  uwzględnić stacje redukcyjno – pomiarowe I , należące do Huty Miedzi Głogów,
-  określić strefy ochronne dla sieci gazowej oraz odpowiednie zasady ich zagospodarowania,
                                      o
-  uwzględnić projekt gazociągu DN 100 i stację redukcyjno – pomiarową I w Glinicy,
                                          o
-  przewidzieć możliwość modernizacji i rozbudowy stacji redukcyjno – pomiarową I Brzeg Głogowski.

13. Dolnośląska Spółka Gazownicza, Zakład Gazowniczy Wrocław, ul. Ziębicka 44 w piśmie z dnia 23.08.2004 r.
  wnosi o uwzględnienie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia.

14. INVESTGAS S.A., Warszawa, Al. Jana Pawła II 70 w piśmie z dnia 31.08.2004 r. wnosi o uwzględnienie
  planowanego do realizacji gazociągu DN 350/250 relacji KGZ Kościan – KGHM Żukowice.

15. Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód Sp. z o.o. Poznań, ul. Marcelińska 71 w piśmie z dnia 16.08.2004 r.
  wnosi o uwzględnienie informacji o istniejących i przewidywanych obiektach sieci przemysłowej.

16. PKP S.A., Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 25 w piśmie z dnia
  30.08.2004 r. wnosi o ujęcie działek będących w ewidencji PKP S.A. z przeznaczeniem produkcyjno – składowo
  – usługowym.

17. Nadleśnictwo Głogów, Głogów, ul. Sikorskiego 54 w piśmie z dnia 16.08.2004 r. wnosi o ujęcie w obrębie Brzeg
  Głogowski w działce oznaczonej 794/216 o pow. 0,89 ha nieruchomości pod linią wysokiego napięcia jako Tr.

18. KGHM Polska Miedź S.A. H.M., Głogów, ul. Żukowicka 1 w piśmie z dnia 12.03.2003 r. wnosi:
-  uwzględnić fragment terenu górniczego „Sieroszowice” oraz udokumentowane złoża rud miedzi: „Głogów
  Głęboki – Przemysłowy”, „Głogów”, „Bytom Odrzański” oraz złoże „Gaworzyce”,
-  uwzględnić strefę ochronną utworzoną decyzją Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.11.1987 r.
-  uwzględnić zapisy wynikające z decyzji w sprawie zagospodarowania strefy ochronnej dla terenów siedliska wsi
  Żukowice oraz terenów pozostałych.

6. REKOMENDACJE       Z   PLANU     ZAGOSPODAROWANIA            PRZESTRZENNEGO      WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

1.  Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego uchwalony w 2002 roku uwzględnia i
   rozwija podstawowe uwarunkowania, cele strategiczne i kierunki polityki przestrzennej, oraz określa zasady
   organizacji struktury przestrzennej, w tym:
-   podstawowe elementy sieci osadniczej,
-   rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej,
-   wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury – z uwzględnieniem obszarów
   podlegających szczególnej ochronie,
-   wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,


                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  11
               ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-     obszary strategiczne dla zagospodarowania przestrzennego.

2.    Zgodnie z hierarchicznym podziałem obszaru województwa wieś Żukowice zaliczona została do grupy lokalnych
     ośrodków obsługi ludności, a jako wiodące funkcje uznaje się: usługową i obsługi rolnictwa.

3.   Zgodnie z ww. planem gmina Żukowice zlokalizowana jest w obrębie następujących jednostek funkcjonalnych:
   1) Strefa obszarów rolno – leśnych o dominujących funkcjach ochrony walorów środowiska, przeznaczona do
     rozwoju funkcji ochronnych, rozwoju turystyki i rekreacji.
   2) Strefa o przeważającym udziale funkcji przemysłowej i gospodarczej – do restrukturyzacji przemysłu z
     podwyższeniem standardów ochrony środowiska. Obejmuje teren Legnicko – Głogowskiego Okręgu
     Miedziowego.
   3) Strefa związana z rzeką Odrą przeznaczona do wielofunkcyjnego rozwoju z zachowaniem walorów
     środowiska przyrodniczego. Obejmuje obszary przylegające do rzeki Odry. Jest to strefa w większości
     zagrożona zalewem powodziowym.

4.    Kierunki polityki przestrzennej dla północno wschodniej i północno – zachodniej strefy obszarów rolno – leśnych.
-     restrukturyzacja gospodarki rolnej i leśnej pod kątem ograniczeń wynikających z położenia w parkach
     krajobrazowych,
-     rozwijanie bazy i zaplecza turystyczno – rekreacyjnego,
-     eksponowanie zabytkowych obiektów i układów urbanistycznych,
-     rozwijanie bazy przetwórstwa rolno – spożywczego,
-     uzupełnienie sieci komunikacyjnej dla zwiększenia dostępności turystycznej,
-     dokonywanie zmian w strefie produkcyjnej wynikających z ochrony środowiska i położenia na terenach
     chronionych,
-     podnoszenie standardu sieci usług,
-     rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.

5.    Kierunki polityki przestrzennej dla strefy o podwyższonym udziale funkcji przemysłowej i gospodarczej:
-     rekonwersja przemysłu, rozwój nowoczesnych, innowacyjnych technologii przemysłowych,
-     rozbudowa i modernizacja systemu komunikacji drogowej,
-     kształtowanie powiązań ekologicznych.

6.    Kierunki polityki przestrzennej dla strefy związanej z rzeką Odrą:
-     ograniczenie zabudowy w obszarze objętym zalewem powodziowym lipiec 1997,
-     budowa i rozbudowa urządzeń służących zwiększaniu bezpieczeństwa powodziowego,
-     modernizacja szlaku żeglugowego i rozbudowa zaplecza żeglugowego z mozliwością intensyfikacji żeglugi
     pasażerskiej,
-     zachowanie i wzmocnienie funkcji ochronnych korytarza rzeki Odry, kształtowanego zgodnie z ładem
     przestrzennym,
-     rozwój energetyki wodnej jako taniego źródła energii.

7.    Gmina Żukowice położona jest w granicach obszaru problemowego, dla którego zostało opracowane w ramach
     Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Studium zagospodarowania
     przestrzennego pasma Odry w granicach województwa dolnośląskiego. W zakresie ochrony
     przeciwpowodziowej wyznacza się dla gminy Żukowice następujące działania:
-     modernizacja i podwyższenie istniejących wałów na lewym brzegu Odry,
                                                      3
-     budowa na lewym brzegu Odry polderu sterowanego Dobrzejowice – Czerna o pojemności 3,8 mln m i o
     powierzchni 240 ha.

8.    Jako pozostałe szczegółowe wnioski wymienić należy:
-     uwzględnić obszar GZWP nr 302, oraz O.CHR.K Wzgórza Dalkowskie,
-     przewidzieć kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami,
-     uwzględnić lokalizację linii 110 kV, 220 kV oraz gazociągu wysokiego ciśnienia,
-     uwzględnić modernizację linii kolejowej nr 273,
-     uwzględnić planowane obejście wsi Brzeg Głogowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 oraz drogi krajowej nr
     12,
-     uwzględnić teren aktywizacji gospodarczej przy drodze wojewódzkiej nr 292.

9.    W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego nie uwzględnia się zadań rządowych,
     służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, ponieważ dla województwa dolnośląskiego brak takich
     zadań.

7. REKOMENDACJE Z GMINNEJ STRATEGII ROZWOJU

1. Strategia rozwoju gminy Żukowice wskazuje kierunki długotrwałego i zrównoważonego jej rozwoju. Dokument ten
stanowi obok studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, drugi podstawowy
element gminnego systemu planowania strategicznego. W wyniku prac nad tym dokumentem sformułowano cele
strategiczne odpowiadające gospodarczej i społecznej płaszczyźnie rozwoju terytorialnego. Analiza SWOT, której
poddano zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy Żukowice, pozwoliła określić główny i


                        JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                    12
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


szczegółowe strategiczne cele rozwojowe. Realizacja celu głównego: poprawa warunków życia i pracy mieszkańców
gminy, pozwoli osiągnąć określoną wcześniej wizję gminy Żukowice w roku 2020.
Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja celów szczegółowych i związanych z nimi zadań. Jako cele
szczegółowe przyjęto:
-  modernizację kompleksu gospodarki żywnościowej,
-  podniesienie poziomu wykształcenia ludności wiejskiej,
-  wielofunkcyjny rozwój gminy,
-  modernizację i rozwój infrastruktury technicznej,
-  kształtowanie i ochronę środowiska przyrodniczego,
-  poprawę infrastruktury społecznej,
-  nadzór i koordynację realizacji strategii.

2. Modernizacja kompleksu gospodarki żywnościowej – przyjęto nw. zadania:
-  kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw wymagające wsparcia finansowego ze strony Państwa, głównie
  poprzez zagwarantowanie pomocy kredytowej na dogodnych dla rolników warunkach,
-  dostosowanie produkcji roślinnej do warunków przyrodniczych ze szczególnym rozwijaniem w szerszym zakresie
  warzywnictwa, sadownictwa, nasiennictwa i kwiaciarstwa,
-  rozwój produkcji zwierzęcej, w tym odbudowa stada bydła,
-  poprawa stanu urządzeń melioracyjnych,
-  modernizacja i przebudowa układu sieci dróg transportu rolnego,
-  doskonalenie organizacji rynku i przetwórstwa produktów żywnościowych zgodnie ze standardami i
  wymaganiami Unii Europejskiej,
-  ocena stanu zagrożenia przestrzeni rolniczej przez przemysł.

3. Podniesienie poziomu wykształcenia ludności wiejskiej – przyjęto nw. zadania:
-  doskonalenie systemu kształcenia podstawowego i gimnazjalnego oraz poprawie bazy materialnej i wyposażenia
  szkół,
-  wypracowanie i wdrożenie systemów stypendialnych motywujących młodzież wiejską do uzyskiwania
  wykształcenia średniego i wyższego, dostosowanego do potrzeb rynku pracy szkolenie liderów wiejskich,
-  podnoszenie świadomości ekologicznej ludności wiejskiej.

4. Wielofunkcyjny rozwój gminy – przyjęto nw. zadania:
-  rozwój małej przedsiębiorczości,
-  opracowanie gminnego systemu przeciwdziałania bezrobociu,
-  uzyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu przez ludność rolniczą,
-  wykorzystanie budynków po byłych PGR-ach jako bazy do prowadzenia działalności gospodarczej i społeczno –
  kulturalnej,
-  opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
-  prowadzenie szerokiej informacji o turystycznych walorach gminy.

5. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej – przyjęto nw. zadania:
-  realizacja gminnej koncepcji odprowadzania ścieków, obejmującej rozwiązania kompleksowe dla całej gminy,
-  budowa lokalnych oczyszczalni przyzagrodowych,
-  modernizacja istniejącej sieci wodociągowej,
-  opracowanie systemu składowania i utylizacji odpadów stałych,
-  modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej i telefonicznej,
-  modernizacja sieci dróg publicznych,
-  wykorzystywanie alternatywnych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii,
-  zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie miejscowości.

6. Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego – przyjęto nw. zadania:
-  ograniczenie, a nawet wręcz wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania przemysłu i gospodarki komunalnej
  na środowisko przyrodnicze,
-  zwiększenie lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów marginalnych oraz tworzenie systemu zadrzewień
  śródpolnych i przydrożnych,
-  rekultywacja i kształtowanie krajobrazu wiejskiego,
-  nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w celu wykorzystania walorów przyrodniczo – krajobrazowych
  obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”,
-  wyznaczenie ścieżek rowerowych oraz tras turystycznych i edukacyjnych w miejscach atrakcyjnych na obszarze
  chronionego krajobrazu i w dolinie Odry, a także rozwój związanej z tym bazy turystycznej (parkingi, miejsca
  biwakowe, punkty gastronomiczne).

7. Poprawa infrastruktury społecznej – przyjęto nw. zadania:
-  upowszechnienie wśród mieszkańców gminy zdrowego trybu życia i właściwego stylu życia,
-  tworzenie zaplecza sportowo – rekreacyjnego we wsiach gminy,
-  opracowanie programów integrujących,
-  opracowanie gminnego systemu pomocy,
-  budowa lub modernizacja publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i kulturalnych (np.
  sale wiejskie, boiska sportowe),


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 13
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-  budowa i modernizacja oraz wyposażenie budynków użyteczności publicznej (Ochotnicze Straże Pożarne,
   ośrodki zdrowia, biblioteki, szkoły),
-  wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje kulturowe (świetlice wiejskie, domy kultury),
-  urządzenie placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, budowa parkingów, oświetlenie uliczne w
   nawiązaniu do tradycji, szlaki piesze służące do użytku publicznego),
-  urządzenie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku,
-  kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów,
-  remont zabytków na terenie gminy Żukowice.

8. Nadzór i koordynacja realizacji strategii – przyjęto nw. zadania:
-  koordynacja programów realizujących strategię,
-  zwiększenie dostępności do informacji i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości i integracji z Unią Europejską,
-  tworzenie banku informacji o możliwościach korzystania z odpowiednich funduszy pomocowych, krajowych i
  współpracy z innymi zarządami w zakresie realizacji celów i zadań strategii gminy,
-  monitoring rozwoju obszarów wiejskich.

9.  Wśród ważnych zadań służących poprawie warunków życia i pracy mieszkańców gminy jest zadanie pn:
   „Żukowice – modernizacja obwałowań rzeki Odry w km 405+000 do 41-+000”. Na ww. zadanie rozpoczęto
   realizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję Wójta Gminy Żukowice, ustalającą warunki lokalizacji
   inwestycji celu publicznego nr 02/05 z dnia 07.02.2005 r.

8. REKOMENDACJE Z PLANU ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2004 – 2006 GMINY ŻUKOWICE

1. Plan rozwoju lokalnego stanowi ważny element gminnego systemu planowania strategicznego. Dokument
powyższy określa cele szczegółowe i związane z nimi zadania, dzięki którym realizowana będzie poprawa warunków
życia i pracy mieszkańców. Jako cele szczegółowe przyjęto:
-  modernizację kompleksu gospodarki żywnościowej,
-  podniesienie poziomu wykształcenia ludności wiejskiej,
-  wielofunkcyjny rozwój gminy,
-  modernizację i rozwój infrastruktury technicznej,
-  kształtowanie i ochronę środowiska przyrodniczego,
-  poprawę infrastruktury technicznej.

2. Ocenę zadań i ich kategoryzację przeprowadzono w oparciu o procedurę Instytutu Funduszy Europejskich IFE
PRL-0 „Opracowanie workflow organizacyjnego” oraz IFE PRL-1 „Opracowanie dokumentu”, zgodnie z którą
wszystkie, zgłoszone do planu zadania inwestycyjne zostały wstępnie poddane analizie SWOT. Na podstawie
przeprowadzonych ocen wytypowano niżej wymienione zadania inwestycyjne.
 1) Inwestycje w kategorii poprawy infrastruktury technicznej:
  -  kanalizacja sanitarna wsi Kamiona – Słone,
  -  zaopatrzenie w wodę wsi Wiekowice i Czerna PKP,
  -  uzbrojenie terenu inwestycyjnego k. Huty Miedzi „Głogów”
  -  przebudowa SUW Nielubia wraz z budową studni,
  -  rozbudowa oczyszczalni ścieków w z Nielubi,
  -  kanalizacja sanitarna wsi Kłoda – Słoćwina – Zameczno,
  -  kanalizacja sanitarna wsi Brzeg Głogowski – Czerna – Dobrzejowice,
  -  kanalizacja sanitarna wsi Domaniowice – Szczepów – Kromolin,
  -  gazyfikacja wsi Nielubia,
  -  uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne.
 2) Inwestycje drogowe:
  -  przebudowa drogi z chodnikami wraz odwodnieniem w m. Kromolim,
  -  odbudowa dróg gminnych w m. Kłoda,
  -  budowa chodników i modernizacja dróg w m. Nielubia,
  -  budowa chodnika i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem m. Bukwica,
  -  odbudowa dróg gminnych w m. Dobrzejowice,
  -  odbudowa dróg w m. Brzeg Głogowski,
  -  odbudowa dróg w m. Czerna,
  -  odbudowa dróg w m. Kromolin,
  -  odbudowa drogi w m. Słoćwina,
  -  odbudowa drogi w m. Glinica i Kamiona,
  -  odbudowa drogi w m. Zabłocie,
  -  odbudowa drogi Kromolin – Góra Św. Anny,
  -  odbudowa dróg transportu rolnego na terenie gminy.
 3) Inwestycje społeczno - socjalne:
  -  budowa Sali gimnastycznej dla Gimnazjum w Nielubi,
  -  oznakowanie szlaków turystycznych oraz zabytków,
  -  tworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej w m. na terenie gminy,
  -  urządzanie terenów zielonych – parki wiejskie i parki podworskie,
  -  likwidacja barier architektonicznych do budynków użyteczności publicznej,


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 14
              ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


    -   odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy,
    -   remonty, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
 4)    Inwestycje w zakresie ochrony środowiska:
    -   likwidacja wysypisk wiejskich oraz rekultywacja terenu,
    -   wprowadzenie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.
 5)    Inwestycje pozostałe:
    -   modernizacja cieków podstawowych na terenie gminy,
    -   budowa zbiorników małej retencji.
    -   odwodnienie wsi Kłoda i Mierzów.

9. UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU

9.1. Położenie geograficzne, rzeźba terenu i walory krajobrazowe

Według podziału Polski na jednostki fizyczno - geograficzne (J. Kondradzki, 1994) teren opracowania położony jest
na pograniczu dwóch różnych jednostek geograficznych: Pradoliny Głogowskiej, należącej do makroregionu
Obniżenia Milicko - Głogowskiego oraz Grzbietu Dalkowskiego należącego do makroregionu Wzgórza Dalkowskie.
Tereny pradoliny charakteryzują się licznymi starorzeczami, miejscami jest to obszar podmokły i częściowo
zalesiony. Cały ten obszar ma gęstą sieć cieków, przekształconą przez budowę licznych kanałów i rowów
melioracyjnych. Znaczna cześć pradoliny nie przechodzi w terasę zalewową wyraźnie zaznaczoną krawędzią,
dlatego na znacznej długości ciągną się wały przeciwpowodziowe. Jest więc to w zasadzie postglacjalna rozległa
terasa, pierwotnie zalewowa, obecnie chroniona wałami przeciwpowodziowymi. Zasięg pradoliny ograniczają
podnóża Wzgórz Dalkowskich, opadające stromymi stokami ku południowi, a w rejonie Brzegu Głogowskiego zasięg
koryta pradoliny wyznacza w przybliżeniu linia kolejowa. Wąski pas holoceńskich teras zajmują częściowo lasy
łęgowe oraz łąki i tereny podmokłe. Ukształtowanie pionowe jest tu typowe dla teras zalewowych. Południową cześć
obszaru opracowania zajmuje Grzbiet Dalkowski, którego wysokości sięgają powyżej 1000 m n.p.m. Najwyższe
wzniesienia tworzą wały spiętrzonej moreny końcowej, glin zwałowych, a na niższych poziomach piasków i żwirów
lodowcowych. W okolicy Brzegu Głogowskiego występują płaty lessowe sprzyjające rozwojowi procesów erozyjnych.
Z uwagi na występowanie dobrych gleb obszar ten jest silnie wylesiony.

9.2. Budowa geologiczna

Teren opracowania położony jest na obszarze monokliny przedsudeckiej, zbudowanej ze skał krystalicznych w
podłożu oraz utworów plioceńskich i czwartorzędowych na powierzchni. W spągu monokliny rozpoznano wierceniami
skały permskie piętra czerwony spągowiec, zbudowanego z grubej formacji piaskowców oraz cechsztynu,
składającego się z warstw dolomitów, anhydrytów, gipsów, soli kamiennej i iłów. Serie górne monokliny składają się z
miąższych formacji triasu – pstry piaskowiec i wapien muszlowy. Są one zbudowane z piaskowców, mułowców,
łupków ilastych, wapieni, dolomitów, anhydrytów i gipsów. Monoklinę przykrywają w całości, niezgodnie osady
trzeciorzędowe. Rozpoczynają się one utworami oligocenu o maksymalnej miąższości do 145 m. Składają się w
części dolnej głównie z piasków glaukonitowych, a w górnej z iłów i mułków z wkładkami węgla brunatnego i piasków.
Osady miocenu dolnego rozpoczynają się piaskami ze żwirem, które przechodzą w miąższą do 60 m serię mułków
oraz wyżej z warstwy piasków, mułków i iłów z 2 – 3 poziomami węgla brunatnego. Miocen środkowy składa się w
części dolnej z mułków i mułków ilastych oraz górnej, zbudowanej z warstw iłów i piasków kwarcowych. Osady
miocenu górnego zbudowane są z mułków i iłów z małą ilością soczew piasków. Strop osadów trzeciorzędowych
posiada zróżnicowaną morfologię powierzchni i w wielu miejscach jest ona zaburzona glacitektonicznie. W rejonie
Wzgórz Dalkowskich porwaki trzeciorzędowe występują również w osadach czwartorzędu. Osady czwartorzędowe
przykrywają zmiennej miąższości płaszczem formację trzeciorzędową. Jej maksymalna miąższość dochodzi do ok.
150 m. Utwory plejstocenu pochodzą z trzech zlodowaceń: południowopolskiego, środkowopolskiego oraz strefy
marginalnej zlodowacenia bałtyckiego. Osady starych zlodowaceń i interglacjałów składają się z glin zwałowych,
piasków i żwirów wodnolodowcowych, mułów i piasków zastoiskowych, piasków i żwirów rzecznych, piasków,
żwirów, głazów i glin moren czołowych oraz martwego lodu. Osady fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego to
piaski i żwiry sandrów oraz piaski, żwiry i głazy moren czołowych. Miąższość utworów plioceńskich (utwory ilasto –
piaszczyste) wynosi ok. 110 m. Na powierzchni występują one w rejonie Dobrzejowic i Domaniowic. Ze schyłkowej
fazy plejstocenu pochodzą piaski i żwiry teras nadzalewowych Odry oraz jej dopływów, pokrywy lessowe i glinek
lessopodobnych, przede wszystkim w rejonie stoków Wzgórz Dalkowskich. Osady holocenu to piaski, żwiry i namuły
den dolin Odry i jej dopływów, namuły den małych dolinek i zagłębień bezodpływowych oraz niewielkie płaty torfów.

9.3. Surowce mineralne

Gmina Żukowice jest zasobna w surowce mineralne. Na głębokości ok. 1000 – 1400 m, w utworach czerwonego
spągowca i cechsztynu (perm), udokumentowano złoże rud miedzi o zawartości 2,0 – 2,5 % Cu. Powyżej złoża
występują skały węglanowe (wapienie, dolomity), anhydryty i na części obszaru, pokład najstarszej cechsztyńskiej
soli kamiennej (cyklotem Z-1).
W obszarze gminy znajdują się fragmenty: terenu górniczego „Sieroszowice” oraz udokumentowanych złóż rud
miedzi: „Głogów Głęboki – Przemysłowy” (kat. C-1), „Głogów” (kat. C-1 + C-2), „Bytom Odrzański” (kat. C-1 + C-2)
oraz złoże „Gaworzyce” (kat. C-1). Złożom ród miedzi towarzyszą współkopaliny takie jak: anhydryt, sól kamienna,
srebro, ołów oraz pierwiastki współwystępujące (kobalt, nikiel i molibden).
                       JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                   15
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


KGHM Polska Miedź S.A, posiada koncesję nr 16/2004 na wydobywanie rud miedzi ze złoża „Głogów Głęboki –
Przemysłowy”. Zgodnie z ww. koncesją ustanowiono obszar górniczy „Głogów Głęboki – Przemysłowy” o powierzchni
       2
55 992 747 m . Koncesji udzielona na okres 50 lat.
W miejscowości Słone występuje złoże kruszywa naturalnego „Słone”, udokumentowane w kat. C-1. Powierzchnia
złoża wynosi 1,92 ha, zasoby (stan na 2000 r.) – 225 tys ton. Przewidywany okres eksploatacji – 2010 r. Dla złoża
                         2               2
utworzony został obszar górniczy o pow. 25.200 m i teren górniczy o pow. 44.600 m .

9.4. Gleby

Dno Pradoliny Głogowskiej w rejonie Dobrzejowic, Czernej i Brzegu Głogowskiego wypełnione jest madami
rzecznymi. Rzeka Odra płynie tu blisko południowej krawędzi pradoliny. Pod względem rolniczej przydatności
występują tu głównie kompleksy trwałych użytków zielonych średnich i dobrych. Teren jest ogólnie podmokły, przy
wysokich stanach zalewany, stąd jest tu słabo rozwinięta sieć osadnicza.
Gleby w gminie Żukowice są dobre i bardzo dobre. Gleby klas I – III zajmują 74,6% powierzchni gruntów rolnych,
gleby klasy IV – 17,6%. Według klasyfikacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg IUNiG PAN w Puławach) gmina
Żukowice zajmuje 9 miejsce spośród 31 gmin wiejskich byłego woj. legnickiego. Wskaźniki bonitacji w zakresie
jakości i przydatności rolniczej gleb w poszczególnych wsiach przedstawiają się następująco: Brzeg Głogowski
(60,5), Bukwica (74,8), Czerna (59,9), Dankowice (58,2), Dobrzejowice (62,2), Domaniowice (64,9), Kamiona (76,6),
Kłoda (76,6), Kromolin (68,8), Nielubia (71,2), Słone (75,1), Zabłocie (75,1) i Żukowice (66,2). Procentowy udział
powierzchni gruntów najlepszych (gruntów ornych klas I – IIIa oraz użytków zielonych klas I – III) w poszczególnych
wsiach kształtuje się następująco: Brzeg Głogowski – 51%, Bukwica – 67,4%, Czerna – 32,6%, Dankowice – 28,0%,
Dobrzejowice – 34,8%, Domaniowice – 61,8%, Kamiona – 64,2%, Kłoda – 68,0%, Kromolin – 72,6%, Nielubia –
71,1%, Słone – 74,3%, Zabłocie – 72% i Żukowice – 83,4%. Pod względem genetyczno – litologicznym w obszarze
wzgórz przeważają gleby bielicowe i brunatne właściwe natomiast w pradolinie mady i gleby pochodzenia
bagiennego.

9.5. Klimat

Zgodnie z podziałem W. Okołowicza (1968) teren opracowania znajduje się w śląsko – wielkopolskim regionie
klimatycznym, z zaznaczającymi się wpływami oceanicznych mas powietrza. Jest to również peryferyjny obszar
wpływów klimatu górskiego Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Warunki Klimatyczne w gminie są korzystne. Średnia
               o           o
temperatura roczna wynosi 8 C, natomiast lipca 18 C. Średnie roczne parowanie wskaźnikowe osiąga wartość 600
– 6200 mm, z czego na półrocze ciepłe przypada 460 mm. Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni, a
roczna suma opadów ok. 550 mm. Średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi poniżej 10 cm. Najwyższa
maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi 50 – 60 cm, a jej czas trwania 50 – 60 dni. Frekwencja burz
atmosferycznych wynosi średnio 20 – 22 dni w roku. Występuje przewaga wiatrów z sektora zachodniego. Klimat
wzgórz charakteryzuje się korzystnymi warunkami termiczno – wilgotnościowymi, natomiast klimat doliny Odry i dolin
bocznych jest silnie inwersyjny, z dużą częstotliwością występowania mgieł oraz o znacznej wilgotności powietrza.

9.6. Wody powierzchniowe

Obszar opracowania odwadniany jest przez dopływy Odry: Dobrzejówkę, Dalkówkę i Średni Potok. Główną rzeką jest
Odra. Jej dorzecze jest silnie zróżnicowane pod względem formowania warunków odpływu. Główna jego część jest
dostarczana przez dopływy sudeckie o dużych sumach opadu rocznego i długim czasie zalegania pokrywy śnieżnej.
Presja rolniczego zagospodarowania doliny Odry doprowadziła w przeszłości do silnego ograniczenia przekroju
doliny przewodzącego wezbrania (wpływ obwałowań). Strefy zwężeń są najsilniej narażone na przerwanie
obwałowań (spiętrzenie fali, przyśpieszenie przepływu), co skutkuje wydostaniem się wód wezbraniowych w obszar
depresji zawałowej. Obrona takich stref przed wielkimi wezbraniami jest często skazana na niepowodzenie. Sieć
hydrograficzna tego obszaru została silnie przekształcona melioracyjnie przez regulacje rzek oraz wytwarzanie nowej
sieci odwodnienia – rowów i kanałów. Zabudową techniczną objęto koryto Odry, a na części cieków postawiono
budowle regulujące przepływ lub stany wody (Dalkówka, Średni Potok).

9.7. Wody podziemne

Warunki hydrogeologiczne występowania górnego horyzontu wód podziemnych na omawianym obszarze są
zróżnicowane. Generalnie można wyróżnić dwa rejony: dolinę Odry oraz obszary wyniosłości z położonymi na
południowy zachód od Odry Wzgórzami Dalkowskimi. Wody podziemne doliny Odry tworzą praktycznie jednorodny
poziom wodonośny w miąższych aluwiach rzecznych. Zwierciadło tego poziomu generalnie zalega płytko. Swobodne
zwierciadło w rozległej dolinie jest przeważnie nieznaczne nachylone w kierunku rzeki oraz zgodnie z ogólnym
spadkiem jej doliny. W pobliżu Odry występuje stosunkowo wąska strefa płytko zalegającego poziomu wodonośnego
znajdującego się w dwustronnym związku hydraulicznym z wodami rzecznymi. W okresach wysokich stanów –
zwłaszcza wylewów wezbraniowych, wody rzeczne zasilają wody gruntowe, a podczas niżówek są przez Odrę
drenowane. Wody gruntowe tej strefy, zwłaszcza w górnych częściach poziomu wodonośnego cechują się złą
jakością. Są one hydrochemicznie podobne do zanieczyszczonych wód odrzańskich. Dalej od rzeki głównej
podziemne wody aluwialne bywają powiązane hydraulicznie z powierzchniowymi wodami jej dopływów. W rejonach
zbliżania się zwierciadła wód gruntowych pod powierzchnię terenu występują mokradła i podmokłości.
Warunki hydrogeologiczne kształtujące górny horyzont wód podziemnych na terenach wysoczyznowych są bardziej
zróżnicowane. W wąskich strefach aluwiów niewielkich cieków występują płytkie wody gruntowe. Również rejony
miąższych, piaszczysto – żwirowych osadów polodowcowych ciągnących się w górę od doliny Odry, mogą posiadać


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 16
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


zasobne poziomy wód gruntowych, których swobodne zwierciadło obniża się wraz ze wzrostem wysokości terenu.
Między innymi w odwiercie wykonanym na południe od Brzegu Głogowskiego natrafiono na warstwę wód gruntowych
zalegającą od 10 do 68 m pod powierzchnią terenu. Rozprzestrzenienia takich stref jest jednak ograniczone.
Nieregularna budowa osadów czwartorzędowych, jak też glacitektonicznie przemieszanych z nimi porwaków iłów
trzeciorzędowych powoduje, na niewielkich odległościach, spłycanie się podłoża o niskiej przepuszczalności lub
wystąpienie ich wychodni do powierzchni terenu. Inne wiercenia w okolicy Brzegu Głogowskiego natrafiło na poziom
wód wgłębnych dopiero po przewierceniu 32 m słabo przepuszczalnych gruntów. Pod wyniosłościami Wzgórz
Dalkowskich występuje skomplikowana mozaika gruntów, sięgających pod powierzchnię terenu – przepuszczalnych,
słabo przepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych. Rozprzestrzenienie ich w głąb bywa też bardzo
nieregularne. Dlatego górny horyzont wód podziemnych dzieli się na szereg zbiorników zalegających w
przepuszczalnych utworach, przedzielonych nieprzepuszczalnymi (ilastymi) lub słabo przepuszczalnymi (gliniastymi).
Powiązania hydrauliczne pomiędzy poszczególnymi zbiornikami są niejednorodne. Z tego względu głębokości
swobodnego zwierciadła pomiędzy różnymi zbiornikami wód gruntowych mogą znacząco różnić się od siebie. Część
tych zbiorników znajduje się pod pokrywami glinek lessopodobnych i lessów. Kształtują one przeważnie stałe lub
okresowe napięcie ich zwierciadła. Wychodnie gruntów nieprzepuszczalnych praktycznie są pozbawione górnego
horyzontu wód podziemnych i jedynie miejscami mogą w nich okresowo pojawiać się niskozasobne wody
wierzchówkowe. Wychodnie glin przeważnie obok wód wierzchówkowych zawierają głębiej niskozasobne strefy wód
śródglinowych. Występują one w typowych dla glin polodowcowych przeławiceniach i inwolucjach piaszczystych.
Bywają one ujmowane studniami gospodarskimi na zasadzie nacinania drobnych systemów wodonośnych przez
wykonany otwór. Wyciekające z naciętych systemów wody gromadzą się na dnie studni kształtując w niej zwierciadło
pozorne – nie mające kontynuacji w gruncie. Wody wgłębne w osadach czwartorzędowych są obok zasobnych wód
gruntowych, głównymi zbiornikami użytkowymi. Występują na różnych głębokościach, już od kilkunastu metrów, w
osadach przepuszczalnych pomiędzy gruntami o niskiej przepuszczalności. Zasobność poszczególnych zbiorników
jest zróżnicowana – zależnie od ich ukształtowania. W eksploatowanych studniach głębinowych waha się od kilku do
       3
ponad 60 m /h. Zawierają wody słodkie, przeważnie dobrej jakości. Wody wgłębne osadów trzeciorzędowych w
głównej mierze użytkuje się ze zbiorników górnego miocenu, które cechują się w przewadze umiarkowaną i niewielką
zasobnością. Występują one w postaci stosunkowo cienkich warstw i soczew piasków pomiędzy praktycznie
nieprzepuszczalnymi iłami i mułkami. Zawierają słodkie wody naporowe o dość znacznym ciśnieniu subartezyjskim.
                                                3
Uzyskuje się z nich pojedynczymi otworami wydajności w granicach od kilku do kilkunastu m /h. Zasobniejsze
zbiorniki w postaci miąższych warstw wodonośnych występują w głębszych osadach miocenu środkowego i dolnego.
W podłożu pradoliny zalegają ogromne ilości wód podziemnych, tworzące zasoby użytkowe wód podziemnych, w tym
Główny Zbiornik wód poziemnych nr 302, planowany do objęcia najwyższą ochroną (ONO). Wydajność jednostkowa
             3
wody wynosi tu 50 – 70 m /h z odwiertu. Z zasobów tych czerpie wodę huta miedzi „Głogów” przez ujęcia w Czernej i
Brzegu Głogowskim.

9.8. Szata roślinna

Lasy na terenie gminy Żukowice zajmują niewielką powierzchnię, bo tylko 338 ha, co stanowi 5% ogólnej powierzchni
gminy. Roślinność pradoliny to niżowe, nadrzeczne łęgi wierzbowo – topolowe, a wzgórz i ich obrzeży – grądy
środkowoeuropejskie, odmiany śląsko – wielkopolskiej oraz różne typy dąbrów. Fragmenty roślinności najbliższe
temu stanowi zachowały się w pradolinie Odry. Wg podziału geobotanicznego Śląska teren opracowania położony
jest w dziale A Bałtyckim, Krainie Wilkopolsko – Kujawskiej (Okręgu Lubuskim) oraz w Krainie Wału Trzebnickiego
(Podokręg Dalkowski). Szatę roślinną terenów otwartych reprezentują przede wszystkim zbiorowiska łąkowo –
pastwiskowe, gdzie dominują trawy, szczególnie: tomka wonna, kostrzewa łąkowa, wyczyniec łąkowy oraz na
pojedynczych stanowiskach: wężymord niski, borówka bagienna, pomocnik baldaszkowaty, ziemoziół północny.
Zieleń wysoką stanowią zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne o charakterze kępowym, rozproszonym wśród pól
oraz szeregowym przy drogach polnych. W skład zadrzewień wchodzą: lipa drobnolistna, klon jawor, jesion wyniosły,
buk zwyczajny, olsza szara, olsza czarna, brzoza, dąb szypułkowy, wierzba płacząca i jodła pospolita. Na terenach
zurbanizowanych, duży udział mają gatunki ruderalne. Występują one również wzdłuż dwóch linii kolejowych. Nie
brak ich także na przychaciach i przypłociach zagród wiejskich oraz poboczy dróg bitych, chociaż w tych ostatnich
dwóch przypadkach dominują aplofity czyli gatunki rodzimej flory na siedliskach zmienionych.
Na wyróżnienie zasługują zespoły zieleni urządzonej: zespoły zieleni parkowej prawie we wszystkich
miejscowościach na terenie gminy, zespoły zieleni cmentarnej oraz zabytkowa aleja w Glinicy i aleja drzew dębowych
w Czernej. Na terenie zabytkowych parków występują liczne gatunki drzew, które często posiadają cechy drzew
pomnikowych lub przynajmniej drzew okazowych. Należą do nich następujące gatunki: kasztanowiec biały, buk
pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, platan klonolistny, klon pospolity, klon jawor, klon jesionolistny, jesion
wyniosły, grab pospolity, brzoza brodawkowata, głóg jednoszyjkowy, glediczja trójcierniowa, tulipanowiec
amerykański, robinia akacjowa, wierzba biała i płacząca, modrzew europejski, świerk pospolity, sosna wejmutka,
sosna czarna, cis pospolity, żywotnik zachodni.

9.9. Fauna

W granicach opracowania nie stwierdzono występowania chronionych, rzadkich i cennych gatunków zwierząt. Fauna
reprezentowana jest przede wszystkim przez ptaki terenów wodnych – łabędź niemy oraz ptaki terenów otwartych, a
w szczególności ptaki synantropijne takie jak: sroka, wróbel, szpak, pliszka siwa. Ponadto występują tu ssaki
parzystokopytne (m. in. sarny) oraz drobne ssaki owadożerne, gryzonie (szczur śniady), płazy (traszka górska) oraz
rzadziej drapieżne.

9.10. System ochrony przyrody i tereny wskazane do ochrony


                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  17
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
1. Do podstawowych form ochrony przyrody należą rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe oraz
obszary chronionego krajobrazu. Znaczenia również nabierają takie formy ochrony jak użytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe oraz obszary Natura 2000, wprowadzone przez nową ustawę o
ochronie przyrody. Oprócz tego funkcjonują również formy ochrony indywidualnej takie jak: gatunkowa ochrona roślin
i zwierząt oraz pomniki przyrody dotycząca pojedynczych drzew, alei a także obiektów geologicznych.

2. Z ww. form ochrony na terenie gminy Żukowice występuje Obszar Chronionego Krajobrazowego „Wzgórza
Dalkowskie” obejmujący południowe tereny wsi Kromolin (Szczepów, Mierzów i Góra Św. Anny). Obszar ten został
utworzony ze względu na wyjątkowo malowniczy krajobraz w szczytowej partii wzgórz oraz lasy o urozmaiconym
drzewostanie z fragmentami naturalnej buczyny i nasadzeń jodłowych. W przyszłości planowane jest powiększenie
OCHK o przylegające od północy tereny roślinności bagiennej i ciekawe formy krajobrazowe, położone we wsi
Domaniowice. Ochrony wymaga także fragment pradoliny Odry, będącej jednym z przyrodniczych obszarów
węzłowych o znaczeniu europejskim.

3. Część gminy leży w obrębie korytarza ekologicznego doliny Odry. Zgodnie ze Strategią wdrażania krajowej sieci
ekologicznej ECONET – Polska jest to korytarz o znaczeniu międzynarodowym.

4. Ponadto w dziedzinie środowiska przyrodniczego ochroną prawną w formie pomników przyrody ożywionej objęte
są następujące obiekty:
-  platan klonolistny w parku w Kromolinie; nr rej 270;
-  dwa dęby szypułkowe w parku w Szczepowie; nr rej. 136;
-  cztery platany klonolistne w parku w Szczepowie; nr rej. 60;
-  trzy buki pospolite, odmiana czerwonolistna w parku w Szczepowie; nr rej 103;
-  aleja drzew dębowych – 241 sztuk; nr rej 121.
Wśród zieleni wysokiej na wyróżnienie zasługuje aleja kasztanowców w Glinicy, objęta ochroną konserwatorską; nr
rejestru 707/L z dnia 25.06.1986 oraz parki podworskie, również objęte ochroną przez Konserwatora Zabytków.
Spośród 10 parków podworskich, 7 objętych jest ochroną konserwatorską. Pozostałe 3 parki: w Bukwicy,
Domaniowicach i Żukowicach proponowane są do objęcia ochroną prawną.

9.11. Stan ochrony prawnej wynikający z innych przepisów szczególnych

1. Dla ujęć wody Huty Miedzi „Brzeg Głogowski” wyznaczone zostały następujące strefy ochronne.:
-  strefy ochrony pośredniej wewnętrznej o promieniu 50 m.
-  strefa ochrony pośredniej zewnętrznej (zgodnie z decyzją Wojewody Legnickiego z dnia 22.11.1998 r.),
   wyznaczona na mapie wsi Brzeg Głogowski.
Na terenie strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ustalone zostały następujące zakazy:
-  wprowadzania ścieków i zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych,
-  przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
-  budowy nowych osiedli mieszkaniowych,
-  wydobywania kopalin, lokalizacji nowych zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt,
-  lokalizacji nowych magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do
   ich transportu,
-  lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych
-  lokalizacji nowych cmentarzy i grzebania zwierząt.

2. Dla ujęć wody Huty Miedzi w Czernej wyznacza się strefy bezpośredniej i pośredniej.
Na terenach ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia
wód.
Na terenach ochrony pośredniej zabrania się prowadzenia robót i czynności powodujących zmniejszenie
przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności:
-  wprowadzania ścieków i zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych,
-  rolniczego wykorzystania ścieków,
-  stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin,
-  przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
-  budowy osiedli mieszkaniowych,
-  budowy dróg publicznych,
-  wydobywania kopalin,
-  wykonywania robót melioracyjnych i wykopów ziemnych,
-  wykonywania odwodnień budowlanych i górniczych,
-  lokalizacji zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt,
-  lokalizacji magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich
   transportu.

3. Północna część gminy położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP – 302 Pradolina
Odra Barycz.

9.12 Obszary problemowe                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 18
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


Północne części obrębów Żukowice i Kłoda położone są w strefie ochronnej Huty Miedzi „Głogów I” i „Głogów II”.
Znaczną cześć tego obszaru zajmują nasadzenia topolowe. Siedlisko Żukowic zostało w przeważającej części
zlikwidowane - zabudowa rozebrana a teren zalesiony. W nielicznych pozostałych budynkach mieszczą się zakłady
usługowe lub produkcyjne. Pozostało także kilka gospodarstw rolnych. Zagrożenie ze strony Huty Miedzi „Głogów” w
latach dziewięćdziesiątych bardzo zmalało. Wyraża się to ponad 90% zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji
do powietrza. Obecny stan higieny atmosfery charakteryzuje się tym, że przekroczenia norm zarówno pyłu jak i
innych substancji nie przekraczają dopuszczalnych norm. To samo dotyczy opadu pyłu. Pogorszenie stanu
środowiska występuje natomiast w zakresie przekroczeń dopuszczalnych stężeń metali ciężkich w glebach oraz
występowania ponadnormatywnego hałasu. Powyższe zagrożenia nie wykraczają poza granice strefy ochronnej. W
„Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2003 r” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska powiat głogowski nie wymaga objęcia planem naprawczym środowiska. Nie jest rozwiązany do końca
problem odpadów poprodukcyjnych, zwłaszcza szlamów ołowionośnych i hałd żużla wielkopiecowego. Położenie
części obszaru gminy w ww. strefie, a szczególnie wsi Żukowice w znacznym stopniu warunkuje możliwość rozwoju
przestrzennego ww. miejscowości.

10. UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

10.1. Charakterystyka walorów kulturowych gminy Żukowice

Na terenie gminy Żukowice nie ma szczególnie wyeksponowanych obiektów zabytkowych. Na wyróżnienie zasługują
zabytkowe kościoły, między innymi w Brzegu Głogowskim, Kromolinie, Nielubi i Żukowicach oraz zabytkowe dwory i
pałace znajdujące się w miejscowościach: Czerna, Dankowice, Glinica, Kamiona, Szczepów oraz Żukowice.
Miejscem godnym uwagi jest także Przysiółek Góra św. Anny. Charakterystykę najciekawszych obiektów
zabytkowych przedstawiono poniżej.

Przysiółek Góra św. Anny
Na malowniczym zalesionym wzgórzu usytuowana jest kaplica p.w. św. Anny. Droga do niej prowadzi schodkami i
stromą ścieżką. Pierwszą wzmiankę o kapliczce znaleźć można w dokumentach z 1514 roku. Obecny budynek
zawdzięcza swój wygląd właścicielowi Kromolina, którym był hrabia Johann Christoph von Churschwandt. W 1716
roku rozpoczął on budowę murowanej kaplicy na miejscu poprzedniej drewnianej. W 1740 roku otrzymała ona
dziedziniec, otoczony półkolistymi arkadami, co utworzyło rodzaj atrium. Jest to kaplica pątnicza dla pielgrzymów. O
datach jej renowacji świadczą napisy na tylnej części ołtarza - 1796, 1881 i 1882. Wyposażenie wnętrza jest
utrzymane w stylu barokowym. Przed kaplicą stoi figura św. Jana Nepomucena. Kaplicy nie oszczędziły działania
wojenne w 1945 roku - jako że stanowiła ona dogodny punkt obserwacyjny i orientacyjny. Dziś, w odbudowanej po
wojnie, raz do roku w pierwszą niedzielę po św. Annie (po 26 lipca) odbywa się poświęcenie zgromadzonych tam
samochodów.

Pałac w Czernej
Obecnie najciekawszym zabytkiem w Czernej jest pałac, którego budowę rozpoczął w 1558 roku Wolfgang von
Glaubitz. Budowla jest dziełem znanego na Śląsku architekta Hansa Lindera. W roku 1725 będąca w posiadaniu
pałacyku rodzina von Stoschów poddała go renowacji oraz wzniosła skrzydło wschodnie. Kolejnym przemianom
pałac uległ w latach 30-tych i 50-tych ubiegłego stulecia z inicjatywy Budenbrocków. Obecnie jest to
trzykondygnacyjny, murowany z cegły i kamienia, podpiwniczony budynek założony na planie prostokąta z
dostawionym dwukondygnacyjnym skrzydłem od wschodu. Wejście główne do pałacu umieszczone zostało po
środku elewacji zachodniej. Zdobi je piękny, architektoniczny portal z piaskowca. Wokół niego umieszczono osiem
tarcz herbowych. Obok wejścia dostawiono do murów wieżę schodową nakrytą stożkowym dachem. Ściany elewacji
ożywione zostały wykuszami biegnącymi przez wszystkie kondygnacje. Wewnątrz budynku zachował się układ
dwutraktowy z sienią od strony wejścia. Pałac pokryty jest dwuspadowym dachem posiadającym szczyty. Zajmuje
                             3
powierzchnię 5,11 ha. Jego kubatura wynosi 12904 m , a powierzchnia pomieszczeń gospodarczych z częścią
           2
mieszkalną 1332 m . W latach 1830 - 1840 założono od południa, na terenie dworskich łąk przylegających do
rezydencji, rozległy park. Ukształtowano wówczas wielką centralną polanę, wzdłuż której dokonano rzędowych
nasadzeń drzew. Wokół parku poprowadzono promenadę spacerową, a także założono liczne ścieżki obiegające
łagodnymi łukami trawniki. Prawdopodobnie w wieku XVII usypano wał przeciwpowodziowy, ciągnący się kilka
kilometrów wzdłuż brzegu Odry. W drugiej połowie XVII wieku obiekt obsadzono aleją dębową, uzupełnioną w wieku
XVIII. Ze starego drzewostanu porastającego park, na baczniejszą uwagę zasługuje dzisiaj szpaler grabów,
posadzony mniej więcej w połowie wysokości pałacyku. Od północy do elewacji bocznej rezydencji przylega folwark z
czworobocznym dziedzińcem, wokół którego postawione zostały budynki gospodarcze. Naprzeciw wejścia głównego
do dworku znajduje się płaski teren, pośrodku którego zachował się kamienny cokół z lat 30-tych XIX wieku. Do
dzisiaj zachowała się również klasycystyczna kaplica grobowa wybudowana ok. 200 lat temu. Pokoje pałacyku
zdobią przepiękne, bogato zdobione piece kaflowe i kominki.
W chwili obecnej dwór w Czernej znajduje się w niezłym stanie technicznym, bowiem po zniszczeniach wojennych
remontowano go w latach 1959 - 1960. Do 1972 roku pełnił funkcję domu wczasowego Stoczni Gdańskiej. Później
był tymczasową siedzibą Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych. Do 1983 roku przechowywano w nim
znaleziska archeologiczne z wykopalisk średniowiecznych prowadzonych w okolicach Żukowic. Następnie do 1999
roku był własnością Gminy Żukowice, kiedy to został sprzedany prywatnemu inwestorowi z Krakowa. W roku 1997 w
trakcie powodzi stulecia pałac został zalany. W 1998 roku częściowo go wyremontowano. W chwili obecnej w pałacu
nadal trwają prace remontowe. Odnawiany jest też zabytkowy park wokół dworu. Nowy właściciel planuje w
pomieszczeniach pałacu otworzyć hotel, a wokół niego bazę rekreacyjno - wypoczynkową.                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 19
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


Pałac w Dankowicach
Pałac zbudowano w końcu XVII w. Uczynił to prawdopodobnie rodzina von Kottwitzów rezydujących w Dankowicach
od połowy XVII w., aż do 1791 roku, gdy dokumenty wymieniają jako właścicieli tej miejscowości - von Bessewitzów.
Rozstali się oni z Dankowicami w 1802 roku na rzecz rodziny Maagerów (wymieniani jeszcze w księgach adresowych
w 1930 roku). Po nich majątek przejmują Polowie - ostatni właściciele Dankowic. Obecny swój kształt i wystrój pałac
zawdzięcza przebudowie w stylu klasycystycznym, jaka miała miejsce na początku XIX wieku. W chwili obecnej pałac
wymaga remontu.

Pałac w Glinicy
Pierwszy obiekt pałacowy wzniesiono w Glinicy w XVI wieku. Źródła podają, że uległ on zniszczeniu podczas wojny
trzydziestoletniej. W pierwszej połowie XVIII wieku pałac został przebudowany w stylu wczesnobarokowym.
Przebudowa barokowa nie zmieniła jednak renesansowego charakteru rezydencji. Wprowadziła jedynie nowe
elementy architektonicznego wystroju w postaci ażurowej balustrady mostu i kamiennego zwieńczenia portalu z
tablicą inskrypcyjną.
W wyniku renowacji przeprowadzonej w roku 1900 forma zewnętrzna budynku uległa przekształceniu wskutek
zmiany kształtu dachu. Wprowadzono faliste szczyty i lukarny oraz dobudowano kryty balkon od zachodu, a od
południa szeroki taras. Wtedy też część elementów portalu po przebudowie została wykorzystana do budowy
kominka znajdującego się wewnątrz. Obiekt założony na rzucie prostokąta o wymiarach 20 na 30 metrów, murowany
z kamienia i cegły, z zachowanym trójdzielnym układem. Piętrowy z trzecią kondygnacją w użytkowym poddaszu,
dwutraktowy z sienią przelotową. Większość pomieszczeń na parterze posiada renesansowe sklepienia kolebkowe z
lunetami, w sieni zdobione dekoracją okuciową.
Pod koniec XVII wieku w pobliżu pałacu powstał park otoczony wałami ziemnymi. Na początku XX wieku w centralnej
części parku wybudowano kolistą ujeżdżalnię koni. W sąsiedztwie (na północ od pałacu) usytuowano zabudowania
folwarczne. Wśród tej zabudowy wyróżniają się dwa budynki klasycystyczne zbudowane w pierwszej ćwierci XIX
wieku ( na jednym data 1823). Oba są murowane z cegły, parterowe, prostokątne nakryte dachami naczółkowymi. Na
północ od pałacu na wzgórzu znajduje się cmentarz dawnych właścicieli Glinicy von Niebelschützów. Obecnie pałac
został zamknięty, gdyż zdewastowany i porośnięty drzewami grozi zawaleniem. Użytkowane są natomiast
zabudowania folwarczne.

Pałac w Kamionej
Klasycystyczny pałac z XVII wieku, zbudowany dla rodziny von Mutschelnitz. Przebudowy na początku XVIII wieku
dokonano dla rodu von Trach a w pierwszej połowie XIX wieku dla rodziny von Bail.

Pałac w Szczepowie
Rezydujący przez wieki właściciele Szczepowa pozostawili po sobie zespół dworski, na który składają się: pałac
(pierwotnie dwór obronny otoczony fosą z XVII w.; w XVIII w. przekształcony w pałac barokowy, modernizowany w
XIX w.), oficyny dworskie (XVIII i XIX w), kaplica grobowa von Schlabrendorfów, park (koniec XVIII - połowa XIX w)
zaliczany do najciekawszych na tych terenach, w którym występują cenne, tropikalne okazy (np. jodła mikko,
cypryśniki, kłęk kanadyjski, orzech czarny i wiele innych).
W miejscu, gdzie obecnie znajduje się pałac szczepowski, najpierw prawdopodobnie istniała średniowieczna siedziba
jego dawnych właścicieli. Później w tym miejscu stał dwór i właśnie na jego planie (prostokąta), jak stwierdzono na
podstawie badań architektonicznych, wzniesiono w II połowie XVII wieku nowożytny pałac (dla rodziny Stoesselów).
Był on, podobnie jak większość tego typu budowli w owym czasie, otoczony fosą. Z tego założenia zachował się
kształt i wysokość korpusu. W latach trzydziestych XVIII wieku pałac został przebudowany w stylu barokowym.
Główne prace związane były z wymianą dachu i wnętrz. Do dziś widoczne są częściowo zachowane barokowe
sklepienia kolebkowe z lunetami. Kolejna modernizacja nastąpiła w trzeciej ćwierci XIX wieku. Pozostawiono
wówczas barokowy wystrój fasady, zmieniono dach, wystrój wnętrz i przebudowano piwnice. Wszystkie te zabiegi
miały na celu unowocześnienie pałacu, nadanie mu, zgodnie z ówczesną modą, wyglądu francuskiego zameczku. Po
II wojnie światowej w 1965 r. pałac został wyremontowany z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo -
wypoczynkowy. W chwili obecnej pałac jest własnością prywatną. Przy pałacu znajdują się oficyny dworskie.
Pochodzą one z XVIII w. i dotrwały do dzisiejszych czasów w pierwotnej postaci. Składają się z trzech części: oficyny
wschodniej, zachodniej i łączącego je budynku z bramą wjazdową. Oprócz bramy w oficynach mieściła się kaplica,
stajnia, wozownia, mieszkania służby itp.
Na zapleczu pałacu znajduje się park. Początki jego założenia sięgają XVIII w. i zaliczany jest on do najciekawszych
na tych terenach. Rośnie w nim wiele cennych okazów drzew. W pobliżu pałacu na niewielkim wzniesieniu
wybudowano w latach dziewięćdziesiątych XVIII w. dla rodziny von Schlabrendorf - mauzoleum. Reprezentuje ono
styl klasycystyczny. W chwili obecnej jest odbudowywane z przeznaczeniem na kaplicę cmentarną.

Pałac w Żukowicach
W miejscowości istniały dwie rezydencje - dwór w Żukowicach Górnych, (którego ruinę rozebrano już w 1974 r.) i
pałac w Żukowicach Dolnych - usytuowany w północnej części wsi. Od południa przylega do pałacu ocalała część
parku krajobrazowego z końca XVIII wieku. Według źródeł historycznych już w II połowie XV w istniała w Żukowicach
Dolnych siedziba mieszkalna tutejszych właścicieli - rodu von Berge. Nie wiadomo czy była to budowla drewniana,
czy murowana. Być może była to wieża mieszkalna lub jakiś niewielki dwutraktowy dwór. W 1587 r. zbudowano w
Żukowicach Górnych nowy dwór w typie późnorenesansowych założeń z przelotową sienią. Od tego czasu tam
mieściła się główna siedziba seniorów rodu, aż do chwili, gdy około połowy XVII wieku rozbudowano rezydencję
dolną. Prace budowlane trwały do 1719 roku, o czym świadczy napis zachowany na portalu. 22 grudnia 1740 roku
król pruski Fryderyk II podczas swojego marszu na Śląsk założył w pałacu kwaterę. Nieco później zwołano tam zjazd
pruskiej szlachty śląskiej. W 1760 r. w czasie wojny siedmioletniej pałac został zniszczony. W 1763 roku odbudował


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 20
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


go nieznany z imienia członek rodu von Bergów, którego inicjały "SKVB" umieszczono na szczycie budynku.
Centralna późnorenesansowa bryła budowli została wzniesiona w II połowie XVII w. Z okresu przebudowy na
początku. XVIII wieku pochodzi klatka schodowa, dwa alkierze, wystrój elewacji i prawdopodobnie dekoracja
stiukowa niektórych pomieszczeń na piętrze. Natomiast rokokowe elementy szczytów i wystrój północnych
pomieszczeń (m.in. dwa kominki) powstały podczas restauracji pałacu po wojnie siedmioletniej.

10.2. Wykaz obiektów zabytkowych gminy Żukowice

Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe, objęte ochroną w formie wpisu do rejestru lub do ewidencji
zabytków. Zestawienie obiektów ujętych w ewidencji zawiera aneks do studium. Zestawienie obiektów ujętych w
rejestrze obrazuje poniższa tabela:

Tab. nr 3. Wykaz zabytków nieruchomych na terenie gminy Żukowice

Lp   Miejscowość      Obiekt                           Nr rejestru      Data
    Brzeg Głogowski
 1.       „       Kościół paraf. p. w. Bożego Ciała                 309/L       14.03.1961
 2.       „       Plebania                             362/L       18.12.1963
 3.       „       Cmentarz przykościelny                      783/L       28.12.1987
 4.       „       Pałac z oficynami i założeniem parkowym              304/L       14.03.1961
 5.       „       Ogród ozdobny                           554/L       06.05.1980
 6.  Bukwica        Wiatrak                              364/L      18.123.1963
    Czerna
 7.       „       Zamek wraz z parkiem                       306/L      14.05.1961
 8.       „       Park krajobrazowy                         555/L      07.05.1980
 9.       „       Dawny dwór i spichlerz                      340/L      02.04.1963
 10.      „       Plebania ob. dom mieszkalny nr 9                 366/L      18.12.1963
    Dankowice
 11.      „       Dwór                               348/L      02.04.1963
 12.      „       Park                               570/L      05.05.1980
    Glinica
 13.      „       Pałac                               313/L      15.03.1961
 14.      „       Park podworski                          532/L      19.06.1979
 15.      „       Aleja kasztanowców                        707/L      25.06.1986
 16.  Góra św. Anny     Kościół fil. p.w. św. Anny                    350/L      02.04.1963
    Kamiona
 17.      „       Dwór                               352/L      02.04.1963
 18.      „       Park                               553/L      05.05.1980
 19.      „       Cmentarz przykościelny                      751/L      28.18.1987
 20.  Kłoda         Kościół par. p.w. św. Bartłomieja                 321/L      15.03.1961
    Kromolin
 21.      „       Kościół par. p.w. św. Michała                   322/L      15.03.1961
 22.      „       Cmentarz przykościelny                      769/L      28.12.1987
 23.      „       Cmentarz parafialny                        784/L      28.12.1987
 24.      „       Pałac ruina                            343/L      02.04.1963
 25.      „       Park podworski                          633/L      19.06.1979
    Nielubia
 26.      „       Kościół par. p.w. św. Michała                   328/L      15.03.1961
 27.      „       Cmentarz przykościelny                      752/L      28.12.1987
 28.  Słoćwina        Dom mieszkalny nr 16                       440/L      05.05.1971
    Szczepów
 29.      „       Zespół dworski:                          330/L      15.03.1961
        „       1.  pałac,
        „       2-4. 3 oficyny
        „       5.  bud. mieszk.-gospodarczy
 30.      „       Park                               531/L      19.06.1979
 31.      „       Mauzoleum Schlabrendorfów                     955/L      24.05.1991
    Żukowice
 31.      „       Kościół fil. P.w. św. Jadwigi                   1018/L      25.02.1958
 32.      „       Cmentarz przykościelny                      746/L      28.12.1987
 33.      „       Pałac                               333/L      15.02.1961
 34.      „       Zabudowania dworskie czworak                   405/L      18.12.1963
 35.      „       Cmentarz komunalny                        753/L      28.12.1987

10.3. Zabytki archeologiczne
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 21
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki archeologiczne. Szczegółowe zestawienie stanowisk faktów osadniczych
zawiera aneks do studium. Stanowiska archeologiczne objęte ochroną w formie wpisu do rejestru zabytków obrazuje
poniższa tabela:


Tab. nr 4. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków

Lp.  Adres           Obiekt         Datowanie            Nr rejestru       Data wpisu
1.  Dankowice stan. l     Grodzisko       Średniowiecze          206/85 KZA-I-V-129/68  01-12-1968
2.  Dobrzejowice stan. l   Grodzisko       Średniowiecze          187/85 KZA-I-V-I03/68  01-12-1968
3.  Dobrzejowice stan. 2   Osada i        Wielokulturowe          211/85 KZA-I-V-133/68  01-12-1968
                cmentarzysko
4.  Dobrzejowice stan. 3   Osada         K. przeworska          232/85 182/Ar      18-10-1969
5.  Dobrzejowice stan. 4   Osada         Okres wpływów          228/85178/Ar       15-10-1969
                            rzymskich i późne
                            średniowiecze
6.  Domaniowice stan. 1    Cmentarzysko      K. łużycka            171/8528/Ar       10-03-1966
                cialopalne
7.  Domaniowice stan. 3    Osada         Okres wpływów          233/85185/Ar       20-10-1969
                            rzymskich i wczesne
                            średniowiecze
8.  Domaniowice stan. 4    Osada         Okres wpływów          231/85181/Ar       18-10-1969
                            rzymskich
9.  Domaniowice stan. 5    Osada         Wczesne             229/85 179/Ar      15-10-1969
                            średniowiecze
10. Kromolin stan. 1      Osada         Okres lateński,         234/85 187/Ar      20-10-1969
                wielokulturowa     wpływów rzymskich i
                            wczesne
                            średniowiecze
11. Kromolin stan. 12      Osada         Okres wpływów          226/85176/Ar       15-1 O 1969
                            rzymskich i wczesne
                            średniowiecze
12. Kromolin stan. 14      Osada         Okres późno lateński i      227/85 In/Ar       15-10-1969
                            wczesne
                            średniowiecze
13. Nie1ubia stan. 4      Cmentarzysko      Wczesne             240/85 201/ Ar      01-12-1969
                            średniowiecze
14.  Szczepów stan. 1     Osada         K. łużycka            224/85 173/Ar      15-10-1969
15.  Szczepów stan. 2     Osada         Okres późnolateński       225/85 KZA 172/Ar    15-10-1969
16.  Zameczno stan. 1     Cmentarzysko      K. łużycka            230/85 180/Ar      15-10-1969
17.  Zameczno stan. 2     Osada         Okres lateński          172/85 KZA-I-V-28/66
18.  Żukowice stan. 1     Osada i        Okres wpływów          210/85 KZA-I-V-132/68  01-12-1968
                cmentarzysko      rzymskich i wczesne
                            średniowiecze
19. Żukowice stan. 2      Osada         Wczesne             184/85 KZA-I-V-I00/68  01-12-1968
                            średniowiecze
20. Żukowice stan. 3      Osada         K. łużycka            179/85 KZA-I-V-95/68   01-03-1968
21. Żukowice stan. 6      Osada         Wczesne             180/85 KZA-1-V-96/68   01-12-1968
                            średniowiecze
22. Żukowice stan. 7      Osada         Późny laten           181/85 KZA-l- V-97/68  01-12-1968
23. Żukowice stan. 8      Osada         Wczesne             182/85 KZA-I-V-98/68   01-12-1968
                            średniowiecze
24. Żukowice stan. 9      Osada         Wczesne             222/85 KZA-I-V-160/68  01-12-1968
                            średniowiecze
25. Żukowice stan. 47      Osada         Wczesne             A-247/92         14-09-1992
                            średniowiecze

10.4. Zagrożenia środowiska kulturowego

1. Na obecny stan krajobrazu kulturowego gminy największy wpływ w ostatnich kilkudziesięciu latach miały brak
możliwości aktywnej ochrony wielu zabytkowych obiektów i utrzymania historycznie wykształconych układów
osadniczych oraz ostatnie zmiany społeczno-gospodarcze. W ich wyniku właściciele obiektów zabytkowych z
różnych powodów często nie są w stanie powstrzymać dewastacji tej zabudowy. Wpłynęła na to także likwidacja
wielu funkcjonujących od początku lat 90-tych ub. wieku organizacji gospodarczych. Podstawowym zagrożeniem dla
stanu historycznie ukształtowanej zabudowy jest jej niedostosowanie do aktualnych potrzeb, dzisiejszych wzorców
kulturowych i technicznych, a także brak ekonomicznego i funkcjonalnego uzasadnienia do eksploatacji wielu
obiektów z jednej strony mieszkalnych z drugiej produkcyjnych, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań


                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  22
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


technicznych, stosowanie materiałów i detalu budowlanego. Na terenie gminy w dość dobrym stanie znajduje się
pałac w Czernej i w Szczepowie, obecnie utrzymywane i remontowane przez właścicieli prywatnych. Najbardziej
drastyczne przykłady zniszczeń wystąpiły w Żukowicach i Kromolinie, gdzie doszło do rozebrania ruin – niegdyś
zabytkowego dworu w Żukowicach Górnych i pałacu w Kromolinie. Również w pałac w Glinicy został zamknięty, gdyż
zdewastowany i porośnięty drzewami grozi zawaleniem.

2. W znacznym stopniu zagrożone są zespoły zabytkowej zieleni. W większości zachowane na terenie Gminy parki
podworskie są zaniedbane i pozostawione własnemu losowi powoli tracą pierwotny charakter mający tworzyć w
naturalnym krajobrazie tło dla terenów osadniczych. W stosunkowo najlepszej sytuacji znajduje się odnawiany wokół
dworu park w Czernej. Pozostałe parki ulegają stopniowej degradacji i wymagają pilnych prac porządkowych i
konserwatorskich.

11. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNO - SPOŁECZNE

1. Gminę Żukowice zamieszkuje 3 509 osób. Stanowi to niewielki odsetek (3,9%) mieszkańców całego powiatu
głogowskiego. Podstawowe dane demograficzne obrazuje poniższa tabela.

Tab. nr 5. Liczba ludności gminy Żukowice według płci na przełomie lat 2000-2003

                     2000 rok                2003 rok            % populacji
     Kobiety              1798                  1738              48,9%
    Mężczyźni              1861                  1825              51,3%
      Razem            3659           3557                        100%
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice

Analizując powyższą tabelę stwierdzić można, iż liczba mieszkańców gminy w latach 2000-2003 zmniejszyła się w
nieznacznym stopniu (2,79%)

2. Dominującą grupę ludności gminy stanowi grupa produkcyjna (19-65 lat) obejmująca 60,8% ludności ogółu. Drugą
co do wielkości jest grupa przedprodukcyjna do 19 roku życia, która na terenie gminy liczy sobie 25,7% ogółu
ludności. Najmniej liczna jest grupa poprodukcyjna po 65 roku życia, która stanowi 13,6% ogółu ludności. Struktura ta
nieco odbiega od średniej krajowej, jednakże przyglądając się i analizując ją na przełomie lat, stwierdzić można, iż
poprawia się ona korzystnie.

Tab. nr 6. Zestawienie ilości mieszkańców gminy według poszczególnych grup wiekowych

 Lp.   Kategoria statystyczna       Wiek (lata)         2000 rok         2003 rok     % populacji
       Dzieci w wieku
  1.     przedszkolnym,           0-19            931          912        25,7%
      szkolnym, młodzież
  2.        Kobiety           20-60            981          977        27,5%
  3.      Mężczyźni           20-65            1228          1184        33,3%
       Kobiety w wieku
  4.                    Powyżej 60            340          324         9,1%
        emerytalnym
       Mężczyźni w wieku
  5.                 Powyżej 65     179                   160         4,5%
        emerytalnym
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice

3. W gminie Żukowice stopa bezrobocia jest dość wysoka i wynosi 28%. W ostatnich latach liczba bezrobotnych
wzrosła o 29 osób. ¾ bezrobotnych stanowią ludzie z wykształceniem podstawowym i zawodowym, wśród których
sporo jest byłych pracowników PGR-ów. W latach 2000-2003 spadła znacznie liczba bezrobotnych kobiet, jednakże
wśród mężczyzn zauważyć można niepokojący wzrost. Niepokojący jest również fakt, iż wśród bezrobotnych duży
udział stanowią ludzie młodzi. Zaistniałą sytuację tłumaczyć można po części ogromnym spadkiem (ok. 80%) liczy
zarejestrowanych firm na przełomie lat 2000-2003.

Tab. nr 7. Struktura bezrobocia na terenie gminy Żukowice.


    Bezrobotni            2000 rok                2003 rok            % populacji
     Kobiety               212                  183              12,8%
    Mężczyźni               161                  219              15,3%

                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  23
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE     Razem             373                     402             28,1%
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice12. SYSTEM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

1. W sferze oświaty i wychowania gmina zapewnia usługi edukacji w zakresie podstawowym i gimnazjalnym. Obiekty
pełniące tą funkcję oraz inne obiekty oświaty zlokalizowane na jej terenie pozostają, po przeprowadzonej ostatnio
modernizacji, w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z danymi z końca 2002 r. gminny system edukacji tworzą:
-  trzy szkoły podstawowe położone w miejscowościach: Brzegu Głogowskim z salą komputerową i oddziałem
  przedszkolnym, Kromolinie oraz Nielubi (uczęszcza do nich łącznie: 423 dzieci),
-  gimnazjum w Nielubi (do którego uczęszcza 199 uczniów),
-  cztery biblioteki w miejscowościach: Brzeg Głogowski, Kromolin, Dobrzejowice oraz Nielubia,
We wszystkich miejscowościach (z wyjątkiem Dankowic i Żukowic) znajdują się wiejskie świetlice.
Młodzież zamieszkała na terenie gminy ma również możliwość kontynuowania edukacji w szkołach
ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w pobliskim Głogowie.

2. Na terenie gminy brak jest Gminnego Ośrodka Kultury, który mógłby być koordynatorem działalności kulturalnej na
terenie gminy. Obecnie sprawy imprez kulturalnych prowadzone są przez Urząd Gminy. Pomimo braku GOK na
terenie gminy prężnie działają kluby i zespoły, a jego uczestnicy osiągają znaczące wyniki w skali regionu i kraju. Są
to:
-  Uczniowski Klub Sportowy "Wolta" przy Szkole Podstawowej w Nielubi,
-  Ludowy Zespół Sportowy we wsi Czerna,
-  Zespół Folklorystyczny z Nielubi,
-  niezrzeszona grupa kobiet zajmująca się rękodzielnictwem.

3. W sferze podstawowej ochrony zdrowia funkcjonują dwie jednostki – przychodnie zdrowia (o łącznej liczbie
gabinetów lekarskich 3) obejmujące zasięgiem swojego działania cały teren gminy. Leczenie ambulatoryjne oraz
szpitalne zapewnia przychodnia zdrowia i szpital w Głogowie. Na terenie gminy funkcjonuje jedynie jedna apteka.

4. W sferze usług administracji oraz obsługi gospodarki komunalnej i zarządzania sieciami infrastruktury zasadniczą
rolę pełnią następujące instytucje:
-  Urząd Gminy w Żukowicach,
-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nielubi,
-  Ochotnicza Straż Pożarna posiadająca swoje oddziały w sześciu wsiach: Brzegu Głogowskim, Czernej,
   Dobrzejowicach, Kłodzie, Kromolinie oraz Glinicy,
-  Posterunek Policji w Żukowicach,
-  Oczyszczalnia ścieków w Nielubi.

13. UWARUNKOWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

1. Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Żukowice oceniany jest jako poprawny. W Żukowicach ma swój
posterunek policja. Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żukowice strzeże również Ochotnicza Straż Pożarna, która
ma swoje oddziały w sześciu wsiach (Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Kłoda, Kromolin oraz Glinica).

2. Do najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności i zagrożeń mienia na terenie gminy zaliczyć możemy
zagrożenie cyklicznymi powodziami w dolinie Odry. Dotyczy to przede wsi Czerna, gdzie znaczna część zabudowy
mieszkaniowej położna jest na terenach zalewanych podczas powodzi. We wsiach Brzeg Głogowski i Dobrzejowice,
położenie większości terenów zainwestowanych poza obszarami zalewowymi minimalizuje prawdopodobieństwo
znacznego oddziaływania fali powodziowej na stan bezpieczeństwa. Dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej
istotne jest utrzymanie i modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych we wsi
Czerna.

3. Drugim z potencjalnych zagrożeń jest możliwość wystąpienia pożarów w kompleksach leśnych gminy. Wymogi ich
ochrony przeciwpożarowej określone są w ustaleniach planów urządzeniowych Nadleśnictwa, co ma
odzwierciedlenie w odpowiednim oznakowaniu leśnych dróg pożarowych, oraz budowie ujęć wody.

4. Przez tereny gminy przebiegają obciążone znacznym ruchem dwie drogi główne: krajowa nr 12 i wojewódzka nr
292. W związku z tym oraz ze względu na położenie w ciągu tych dróg ośrodków osadniczych, należy brać pod
uwagę potencjalne zagrożenie związane z katastrofami drogowymi. Potencjalne zagrożenia z udziałem ładunków
niebezpiecznych mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi w wyniku skażenia biologicznego, chemicznego i
radiologicznego, pożaru, wybuchu i zapylenia.

14. UWARUNKOWANIA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW

Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego grunty rolne na terenie gminy Żukowice są rozdrobnione.
Przeważają gospodarstwa małe do 5,0 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 24
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
Tab. nr 8. Struktura gruntów w Gminie Żukowice

   Grunty i ich wykorzystanie              Powierzchnia [ha]                Powierzchnia
                                                        [%]
Sady                                          40                  0,6%
Grunty orne                                      4935                  72,5%
Łąki                                          348                  5,1%
Pastwiska                                       200                  2,9%
Lasy i grunty leśne                                  338                  5,0%
Pozostałe                                       771                  11,3%
Grunty przeznaczone pod zabudowę                            177                  2,6%
               Razem                          6809                 100,0%
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice
                            2
Powierzchnia gminy Żukowice wynosi 68,09 km , co stanowi 15,4% powierzchni powiatu. Zagospodarowanie 6809
ha przedstawia się następująco:

Tab. nr 9. Struktura własności gruntów w gminie Żukowice

    Typ własności gruntu          Powierzchnia [ha]                     Powierzchnia [%]
 Grunty stanowiące własność gminy                           221                  3,2%
 Gospodarstwa innych osób                               2650                 38,9%
prawnych
 Gospodarstwa indywidualne                              3938                  57,8%
Razem                                         6809                 100,0%
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice

Grunty stanowiące własność gminy zajmują 221 ha, tj. 3,2 % ogólnej powierzchni gminy. Największe powierzchniowo
niezainwestowane tereny, stanowiące mienie komunalne gminy, występują we wsi Brzeg Głogowski i Czerna. W
pozostałych przypadkach są to grunty zainwestowane na cele publiczne (boiska sportowe, szkoły, świetlice itp.).
Znaczna część gruntów to drogi gminne, w tym drogi transportu rolnego.

15. UKŁAD OSADNICZY, STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WARUNKI ZAMIESZKIWANIA

1. Sieć osadniczą gminy tworzy 21 miejscowości, tj. 15 sołectw (Brzeg Głogowski, Bukwica, Czerna, Dankowice,
Dobrzejowice, Domaniowice, Glinica, Kamiona, Kłoda, Kromolin, Nielubia, Słone, Szczepów, Zabłocie, Żukowice,)
oraz 6 przysiółków (Czerna PKP, Góra św. Anny, Mierzów, Słoćwina, Wiekowice, Zameczno). Pod względem
zajmowanej powierzchni największą jednostką jest wieś Kromolin wraz z przysiółkami: Szczepów, Mierzów i Góra
św. Anny oraz Brzeg Głogowski. Najmniejszym obrębem wiejskim jest wieś Dankowice. Pod względem
zamieszkującej tu ludności zdecydowanie wyróżnia się Nielubia i Brzeg Głogowski. Najmniej osób zamieszkuje w
Żukowicach i wsi Dankowice.

2. Sieć osadnicza gminy, historycznie bardzo dobrze rozwinięta, podlegała w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
gwałtownym przemianom. W okresie – 1960 – 1975 powstały w Żukowicach, Szczepowie, Dobrzejowicach i innych
miejscowościach wielkie fermy hodowlane. Rozbudowano także, często nadmiernie, gospodarstwa PGR – ów, SKR
– ów i spółdzielni produkcyjnych. Towarzyszyło temu powstawanie osiedli pracowniczych dla robotników rolnych
(Szczepów, Żukowice). Inwestycje te zmieniły charakter wielu jednostek osadniczych.

3. W połowie lat 60 – tych rozpoczęto budowę Huty Miedzi „Głogów I”, zlokalizowaną w obrębie Żukowic. Produkcję
rozpoczęto w roku 1971. Zakład ten okazał się wyjątkowo uciążliwym dla otoczenia. W latach 70 – tych powstała
Huta „Głogów II” – oparta na nowocześniejszej i proekologicznej technologii. Tym niemniej łączna uciążliwość obu
zakładów była na tyle duża, że stało się koniecznością utworzenie wokół zakłady strefy ochronnej. W strefie powstały
zalesienia ochronne i zadecydowano o likwidacji miejscowości z obrębu strefy i przesiedleniu ich mieszkańców. W
miarę upływu czasu zakład wprowadzał nowocześniejsze technologie produkcji i urządzenia eliminujące większość
emisji szkodliwych substancji do powietrza, co pozwoliło na zmniejszenie w roku 1988 obszaru strefy. Jednak dwie
miejscowości z gminy: Żukowice i Wróblin Głogowski (Wróblin włączono w 1984 r. do Głogowa) pozostały w strefie i
nie zaniechano procesu stopniowej ich likwidacji. W roku 1991 północne tereny gminy – położone miedzy linią
kolejową do Zielonej Góry a Odrą, na których zlokalizowane są huty oraz siedlisko i część rozłogu Wróblina
Głogowskiego, włączono do granic miasta Głogowa.

4. Układ osadniczy gminy jest obecnie poważnie zaburzony, gdyż praktycznie nie ma wsi gminnej w której pozostały
urzędy administracji państwowej i specjalnej. Fermy b. PGR – ów i SKR – ów, częściowo lub całkowicie
niewykorzystane popadają w ruinę. Na tym tle korzystnie wygląda sytuacja w Czernej, gdzie doskonale prosperuje
rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

5. Funkcje obsługowe, zwłaszcza w zakresie usług publicznych jak oświata i zdrowie po Żukowicach przejęły głównie
Nielubia i Brzeg Głogowski. Trzecim lokalnym ośrodkiem obsługi jest Kromolin. W Żukowicach pozostały urzędy


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 25
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


administracji samorządowej: Urząd Gminy i Rada Gminy oraz Gminny Posterunek Policji i Bank Spółdzielczy.
Żukowice, a właściwie to, co po nich pozostało, mieszczą także różnorodne obiekty produkcyjno – usługowe.16. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM STRUKTURY PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ

16.1. Uwarunkowania rozwoju produkcji i usług

1. W gminie Żukowice przeważająca większość osób czynnych zawodowo zatrudniona jest w rolnictwie - 45,8%,
nieco ponad 36% w przemyśle (w miejscowościach Brzeg Głogowski i Bukwica odpowiednio 76,4% i 71,3%), a
18,1% zajmuje się usługami. Strukturę zatrudnienia w trzech działach gospodarki narodowej w poszczególnych
obrębach obrazuje poniższe zestawienie.

Tab. nr 10. Struktura zatrudnienia w gminie z podziałem na sołectwa

Lp. Obręb             Struktura zatrudnienia w trzech działach gospodarki narodowej [%]
                     rolnictwo        przemysł         usługi
1.  Brzeg Głogowski            12,7          76,40          10,9
2.  Bukwica                28,7          71,30           -
3.  Czerna                 17,7          29,40          52,9
4.  Dankowice               30,0           5,00          65,0
5.  Dobrzejowice              19,3          48,40          32,3
6.  Domaniowice              75,0          16,70          8,3
7.  Kamiona                63,6           9,10          27,3
8.  Kłoda                 76,0          22,70          1,3
9.  Kromolin                46,5          38,80          14,7
10. Nielubia                 42,1          36,20          21,7
11. Słone                  74,3          11,40          14,3
12. Zabłocie                 61,7           8,30          30,0
13. Żukowice                 44,5          33,30          22,2
   Gmina Żukowice             45,8          36,10          18,1
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice (dane uzyskane na podstawie wywiadu u
sołtysów - marzec 2001 r.)

2. Na terenie gminy działają liczne przedsiębiorstwa, związane z różnego rodzaju działalnością. Do najważniejszych
z nich należą podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu obsługi i produkcji rolnej. Na obszarze gminy
Żukowice prowadzą działalność następujące przedsiębiorstwa:
-  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. " Barbórka " w Czernej
-  Odrzańska Spółdzielnia Mleczarska - Kościan oddział w Brzegu Głogowskim
-  Spółdzielnia Kółek Rolniczych „Żukowice” w Słonem nr 17
-  Auto - Stacja Zakład Handlowo - Usługowy, Motel Jan Mastej, Dorota Mastej
-  Zakład Produkcyjno - Handlowy " BARTTEAM " w Nielubi
-  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Ekoplon” Generalny Dystrybutor „Ekoplon Kielce"

3. Wysoki udział (ponad 80%) i dobra jakość użytków rolnych oraz dogodne warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi
wielu kierunków produkcji roślinnej, warzywnictwa sadownictwa, kwiaciarstwa itp. Poniższa tabela przedstawia
waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wskazującą na dogodne uwarunkowania dla rozwoju produkcji rolnej
prawie we wszystkich miejscowościach gminy.

Tab. nr 11. Waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Lp. Obręb               Powierzchnia         Powierzchnia ogólna użytków        Jakość i przydatność
                    ogólna   użytków      rolnych                  rolnicza gleb (wg.
                    rolnych ogółem (bez      Gruntów    Gruntów           metody  IUNG   w
                    sadów) w ha          najlepszych w najsłabszych w        Puławach
                                   %       %
1.  Brzeg Głogowski              666,51           51,0     17,6             60,5
2.  Bukwica                  363,17           67,4         4,3         74,8
3.  Czerna                   366,88           32,6         12,6         59,9
4.  Dankowice                 131,22           28,0         19,0         58,2
5.  Dobrzejowice                401,68           34,8         11,6         62,2
6.  Domaniowice                243,56           61,8         9,0         64,9
7.  Kamiona                  243,73           64,2         3,0         78,6
8.  Kłoda                   594,44           68,0         8,1         76,6
9.  Kronolin                  722,12           72,6         4,4         68,8                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 26
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


10. Nielubia               438,24             71,7         8,1         71,2
11. Słone                 244,73             74,3         6,3         75,1
12. Zablocie               508,77             72,0         3,6         75,1
13. Żukowice               474,53             83,4         0,4         66,2
   Ogółem                5399,59             62,5         8,0         67,0
Źródło: plan urządzeniowo – rolny gminy Żukowice

Jak widać z powyższego zestawienia bardzo dobre warunki glebowo – klimatyczne występujące w większości
obrębów gminy Żukowice, stwarzają znaczne możliwości uprawy roślin o dużych wymaganiach glebowych. Obecna
struktura zasiewów wskazuje na niewystarczające wykorzystanie istniejących warunków przyrodniczych w
prowadzonej produkcji roślinnej. Dlatego też, w celu lepszego wykorzystania ww. walorów, należy obok uprawy
tradycyjnych roślin intensywnych takich jak: pszenica, rzepak, buraki cukrowe, rozwijać na szerszą skalę
warzywnictwo, sadownictwo, nasiennictwo i kwiaciarstwo. Istniejące w chwili obecnej pewne tradycje uprawy warzyw
w Kłodzie, Kromolinie i Nielubii (ok. 5% w strukturze zasiewów), powinny być bazą dla rozwoju tej produkcji na
większą skalę. Sprzyjać powinno temu bliskie sąsiedztwo dużych rynków zbytu – Głogów, Lubin, Polkowice,
rozwijające się sieci marketów i giełdy hurtowe produktów rolnych oraz ośrodek kształcący specjalistów z zakresu
warzywnictwa i kwiaciarstwa.

4. Produkcja zwierzęca w gminie Żukowice znajduje się na bardzo niskim poziomie. Obsada zwierząt gospodarskich
kształtuje się na poziomie 26,7 SD / 100 ha UR, przy bardzo wyraźnej dominacji udziału trzody chlewnej w stadzie
(23,8 SD / 100 ha UR). Regres w hodowli bydła najlepiej obrazuje spadek pogłowia bydła z 2976 SF w roku 1977 i
1096 SF w roku 1998 do 436 w roku 1996 i 226 SF w roku 2001. Jest to wynik ciągłego spadku opłacalności chowu
bydła.

5. Stabilna do niedawna struktura gospodarstw i ich wielkość zmieniła się w ostatnim okresie na terenie gminy w
zasadniczy sposób. Znacznie umocnił się sektor prywatny, grunty i obiekty dawnych Państwowych Gospodarstw
Rolnych objęli częściowo indywidualni właściciele lub dzierżawcy, wiele z nich pozostaje jednak ciągle
niewykorzystanych. W gminie działa obecnie 457 gospodarstw, przy czym zdecydowanie największy udział mają
gospodarstwa małe, poniżej 10 ha.

Tab. nr 12. Struktura gospodarstw rolnych w gminie Żukowice

   Rodzaj gospodarstwa             Liczba                         % populacji
     Poniżej 10 ha               359                           78,6%
      10 - 20 ha                42                            9,2%
      20 - 50 ha                41                            9,0%
     Powyżej 50 ha                15                            3,3%
     Specjalistyczne               0                            0,0%
    Agroturystyczne                0                            0,0%
               Razem          457                           100,0%
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 Gminy Żukowice

6. Leśnictwo odgrywa w gminie Żukowice niewielką role, ze względu na niski współczynnik lesistości – 5,0 %, przy
średniej wojewódzkiej ok. 24 %. Lasy i grunty zadrzewione zajmują razem 338 ha, z tego do lasów państwowych,
będących w administracji Nadleśnictwa Głogów należy 321 ha. Najwięcej lasów (17,2 i 22,9 %) mają obręby Kromolin
i Dankowice – położone w centralnej części pasma Wzgórz Dalkowskich.

7. Rozważając możliwości zwiększenia lesistości w gminie Żukowice, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę
na występujące powierzchnie gleb marginalnych, odłogów, ugorów, nieużytków oraz terenów zdewastowanych i
zdegradowanych. Wg opracowania Planu urządzeniowo – rolnego gminy Żukowice, gleby uznane za marginalne
(klasy V, VI i VIz) zajmują w gminie powierzchnię 432,84 ha, nieużytki 34,40 ha, a grunty odłogowane ok. 322 ha.
Wymienione grunty to potencjalne powierzchnie, które mogłyby być zalesiane. Według ww. opracowania ustalono do
zalesienia 322,19 ha. Realizacja tej wielkości zalesień zwiększyłaby lesistość gminy o 4,8%. Do ww. powierzchni
wliczone są również planowane zadrzewienia w strefie ochronnej Huty Miedzi „Głogów”, na obszarze obrębu
Żukowice (ok. 75 ha). Poza Żukowicami planuje się utworzenie kompleksów leśnych w 8 innych obrębach.
Największe powierzchnie gruntów do zalesienia na terenie gminy wyznaczono w obrębach: Kłoda – ok. 57 ha,
Domaniowice – ok. 46 ha, Brzeg Głogowski – ok. 42 ha, Dankowice – ok. 41 ha, Dobrzejowice – ok. 31 ha i Czerna –
ok. 22 ha.
Powierzchnie planowane do zalesienia to w 45,0% grunty ANR, w 22,5% grunty RSP i SKR, w 21,5% grunty
prywatnych właścicieli, a w 10,8% grunty KGHM.

16. 2. Uwarunkowania rozwoju rekreacji i turystyki

1. Obecnie w gminie Żukowice nie występują żadne obiekty lub urządzenia bezpośrednio służące turystyce lub
rekreacji.
Na terenie gminy możemy wyróżnić dwa ciekawe szlaki pieszo - rowerowe. Pierwsza trasa: stacja PKP Gaworzyce -
Mieszków - rezerwat „Wąwóz Konwaliowy” (w gminie Bytom Odrzański przy granicy z gminą Żukowice) - Mierzów -
Góra Św. Anny - Kromolin - Czerna - Brzeg Głogowski - Wróblin Głogowski (obecnie w granicach miasta Głogowa) -


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 27
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


Głogów. Drugi szlak: stacja PKP Kłobuczyn - Wierzchowice - Glinica - Zabłocie - Żukowice - huta „Głogów II” - huta
„Głogów I” - Głogów.
Oprócz tego wyznaczono w dwóch przysiółkach Kromolina - Mierzowie i Górze Św. Anny - miejsca pod niewielkie
parkingi/pola namiotowe dla turystów pragnących zwiedzić najpiękniejszy fragment Wzgórz Dalkowskich, w tym
rezerwat przyrody „Dalkowskie Jary” znajdujący się w gminie Gaworzyce i „Wąwóz Konwaliowy” - w gminie Bytom
Odrzański w województwie lubuskim, przylegający do granicy gminy Żukowice.

2. Korzystnymi uwarunkowaniami dla uprawiania turystyki, zwłaszcza pieszej i rowerowej są walory krajobrazowe –
Wzgórza Dalkowskie. Atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo są również obszary występujące w dolinie Odry, gdzie
po przystosowaniu rzeki do celów żeglugowych oraz stworzeniu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, może
nastąpić rozwój turystyki sobotnio – niedzielnej i rekreacji związanej z żeglowaniem. Gmina posiada także licznie
zabytki kultury materialnej (budynki i budowle, zespoły pałacowe i kościelne) i przyrody (pomniki przyrody, parki
podworskie), które mogą być doskonałymi punktami do zwiedzania i odpoczynku na odpowiednio przygotowanych
szlakach pieszo - rowerowych.

17. UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY UKŁADU KOMUNIKACJI

17.1. Komunikacja drogowa

1. Gmina dysponuje w miarę dobrze rozwiniętą siecią drogowych powiązań komunikacyjnych, którą tworzą drogi:
krajowa, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zapewnia ona w dostatecznym stopniu możliwość przemieszczania się
pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, chociaż nie wszystkie drogi są w dobrym stanie technicznym. Długość
sieci drogowej na obszarze gminy wynosi ponad 128 km. Zarówno drogi krajowe, wojewódzkie jak i powiatowe i
gminne wymagają modernizacji oraz dostosowania do potrzeb ruchu i obsługi obszarów przyległych.

2. Przez południowo – wschodnią część gminy przebiega droga krajowa nr 12 o łącznej długości na terenie gminy –
5335 m. Przenosi ona znaczną część ruchu tranzytowego na kierunku Żary – Przemków – Głogów – Leszno. Jej stan
techniczny można określić jako niezbyt dobry, droga wymaga wymiany nawierzchni. Ze względu na jej
ponadregionalne znaczenie jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu.

3. Po stronie północnej przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 292 oraz w części południowo –
wschodniej fragment drogi 289. Droga nr 292 stanowi główną oś komunikacyjną i odgrywa ważną rolę w układzie
komunikacyjnym, gdyż przenosi znaczną część ruchu tranzytowego na kierunku Głogów – Zielona Góra oraz
lokalnego Żukowice – Brzeg Głogowski – Dobrzejowice – Czerna. Łączna jej długość na odcinku gminy wynosi
13.483 m. Jej stan techniczny można określić jako umiarkowany – droga wymaga naprawy nawierzchni.

4. Znaczną część dróg na terenie gminy tworzą drogi powiatowe, które rozprowadzają ruch lokalny. Dysponują one
nawierzchniami utwardzonymi, część jednak z nich wymaga przebudowy, modernizacji i remontów. Łączna długość
dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 29.332 m.

5. Drogi gminne stanowią ponad 40 km i ich olbrzymia większość ma znaczny stopień zużycia - 20% wymaga
przebudowy, 30% wymiany nawierzchni i 40% naprawy nawierzchni. Również drogi służące do transportu rolniczego
w 100% potrzebują modernizacji. Obecny stan dróg lokalnych ogranicza w poważnym stopniu rozwój gminy.

17.2. Komunikacja kolejowa

Przez gminę Żukowice przebiegają odcinki dwóch ważnych linii kolejowych. Są to:
-  Dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa nr 273 – Wrocław – Zielona Góra, która stanowi ważny fragment tzw.
  magistrali odrzańskiej.
-  Jednotorowa linia kolejowa nr 14 Głogów – Tuplice, będąca fragmentem linii Leszno – Głogów – Żary – Tuplice –
  Forst (obecnie nie ma ruchu osobowego na tej trasie).

18. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH

Na obszarze Gminy występują tereny zamknięte, przez które przebiegają linie kolejowe.

19. UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

19.1. Zaopatrzenie w wodę

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Zdecydowana większość - 18 miejscowości (86 %), posiada
bardzo dobry (powyżej 80 przyłączy/100 budynków), poziom wyposażenia, dobry (60-80 przyłączy/100 budynków)
wyposażenie występuje tylko w jednej miejscowości (4,8%). Brak sieci wodociągowej dotyczy 2 miejscowości
(9,2,0%).

19.2. Sieć kanalizacyjna

W porównaniu do sieci wodociągowej, wyposażenie wsi i przysiółków gminy w kanalizację przedstawia się dużo
gorzej. Tylko 5 wsi posiada sieć kanalizacyjną: Bukwica, Nielubia, Zabłocie Glinica i Dankowice. Stanowi to 23,8 %


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 28
             ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


skanalizowania obszaru gminy i świadczy o bardzo słabym poziomie wyposażenia. Brak kanalizacji dotyczy aż 16
miejscowości (76,2%). We wsiach posiadających kanalizację, stopień wykorzystania sieci można określić jako dobry.
Wskaźnik przyłączy na 100 budynków kształtuje się tu od 76,0 w Nielubi do 104,8 w Zabłociu. Ogółem dla gminy
wskaźnik ten jest niski i wynosi 22,1. Miejscowości wyposażone w sieć kanalizacyjną położone są na południu gminy.

19.3. Sieć gazowa

W sieć gazową wyposażonych jest 7 miejscowości, co stanowi 33,3% zgazyfikowania obszaru gminy i świadczy o
słabym poziomie wyposażenia. We wsiach posiadających sieć gazową, stopień jej wykorzystania jest zróżnicowany i
kształtuje się od 31,3 przyłączy na 100 budynków w Zamecznie do 107,7 przyłączy w Szczepowie. Ogółem dla gminy
wskaźnik ten wynosi 30,5 przyłączy na 100 budynków i wskazuje na słaby stopień wykorzystania sieci.
Bardzo dobre i dobre wyposażenie w sieć gazową posiadają 4 miejscowości (19%): Szczepów, Czerna, Kromolin i
Dobrzejowice. Dostateczne wyposażenie (40-60 przyłączy/100 budynków) posiadają 2 miejscowości (9,5%): Brzeg
Głogowski i Domaniowice. Słabe wykorzystanie sieci gazowej występuje w Zamecznie (4,8%). Większość
miejscowości gminy nie posiada sieci gazowej. Jest ich 14, co stanowi 66,7%.

19.4. Sieć telefoniczna

Na obszarze gminy Żukowice zarejestrowanych jest 503 abonentów telefonicznych. Wskaźnik wyposażenia gminy w
telefony, określony liczbą telefonów przypadających na 1000 mieszkańców, wynosi 141,1. Prawie wszystkie
miejscowości wyposażone są w sieć telefoniczną, w lepszym lub gorszym stopniu. Jedynie przysiółek Czerna PKP
nie posiada sieci telefonicznej. Wskaźnik wyposażenia w telefony kształtuje się od 40,1 w Szczepowie do 240,7 w
Domaniowicach i 833,3 w Żukowicach.
Dobre (150-200 telefontów/1000 mieszkańców) i bardzo dobre (ponad 200 telefonów/1000 mieszkańców)
wyposażenie w telefony posiada 6 miejscowości (28,5%): Brzeg Głogowski, Dankowice, Domaniowice, Nielubia,
Zabłocie i Żukowice.
Dostateczne wyposażenie (100-150 telefonów/1000 mieszkańców) posiada 7 miejscowości (33,3%): Bukwica,
Czerna, Dobrzejowice, Kamiona, Kromolin, Góra Świętej Anny i Słone. Słabe (50-100 telefonów/1000 mieszkańców) i
bardzo słabe (poniżej50 telefonów/1000 mieszkańców) wyposażenie w telefony posiada również 7 miejscowości
gminy: Wiekowice, Zameczno, Kłoda, Słoćwina, Mierzów, Glinica i Szczepów.

19.5. Sieć energetyczna

Poziom wyposażenia miejscowości gminy Żukowice w energię elektryczną scharakteryzowano i oceniono podając
wielkość zainstalowanej mocy w kilowatach przypadającą na 1 mieszkańca.
Z danych dotyczących wyposażenia obszaru gminy w energię elektryczną wynika, że suma zainstalowanej mocy na
jej terenie wynosi 4 810 kW, co daje wskaźnik mocy w kilowatach na 1 mieszkańca w wysokości 1,3 i wskazuje na
zadowalający poziom wyposażenia. Wskaźnik ten w poszczególnych miejscowościach jest zróżnicowany i kształtuje
się od 0,4 w Dobrzejowicach do 12,0 w Żukowicach.
Za niewystarczające wyposażenie w energię elektryczną uznano miejscowości, gdzie wskaźnik zainstalowanej mocy
w kW na 1 mieszkańca wynosi poniżej 1,0 kW. Znalazły się tu 3 wsie (14,3%): Dobrzejowice, Zabłocie i Kamiona.
W zdecydowanej większości miejscowości na obszarze gminy Żukowice, posiadają wystarczające wyposażenie w
energię elektryczną, a wskaźnik wyposażenia kształtuje się na poziomie zbliżonym do wskaźnika dla gminy ogółem.

19.6. Gospodarka ściekami (odprowadzenie ścieków)

Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia, która znajduje się w Nielubi. Do oczyszczalni
odprowadzane są ścieki z pięciu wsi: Bukwicy, Nielubi, Zabłocia, Glinicy i Dankowic. Całkowita moc przerobowa
              3                      3
oczyszczalni wynosi 240 m /dobę, a wykorzystana obecnie moc 180 m /dobę. Pozostaje więc rezerwa sięgająca
25% ogólnej mocy przerobowej.
Gdyby w skanalizowanych wsiach, podłączenie gospodarstw do sieci sięgało 100%, rezerwa byłaby bardzo mała i
sięgałaby 15% całkowitej mocy przerobowej oczyszczalni.
Problem odprowadzania ścieków dotyczy w chwili obecnej 17 miejscowości gminy (81%). Jego kompleksowe
rozwiązanie przewiduje, opracowana przez urząd gminy, koncepcja odprowadzania ścieków obejmująca cały obszar
gminy. Przewiduje ona rozbudowę istniejącej oczyszczalni w Nielubi i podłączenie do niej kolejnych wsi: Kamionej,
Kłody, Słoćwiny i Słonego, Brzegu Głogowskiego, Czernej, Dobrzejowic, Kromolina, Szczepowa i Domaniowic -
Zameczna.

19.7. Gospodarka odpadami stałymi

Na terenie gminy Żukowice znajdują się trzy wysypiska śmieci, które zlokalizowane są w Żukowicach, Nielubi, Brzegu
Głogowskim. Obejmują one swoim zasięgiem wszystkie miejscowości gminy. Suma pojemności tych wysypisk
        3
wynosi 38 686 m , a średni stopień ich wypełnienia sięga około 57%.
Stopień wypełnienia poszczególnych wysypisk jest bardzo różny i wynosi w Żukowicach - 60,0%, w Nielubi 30,0%, w
Kromolinie 99,9%. Jak wynika z powyższego, problem ze składowaniem odpadów stałych, będzie dotyczył 11 wsi
gminy, położonych w zasięgu działania wysypiska w Kromolinie.
                      JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                  29
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
20. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH
PROBLEMÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY

Na podstawie analizy poszczególnych elementów diagnozy stanu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
jego uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, można scharakteryzować ją w następujący sposób:
1. Gmina posiada dobre warunki położenia geograficznego, leży w bezpośrednim sąsiedztwie miasta powiatowego
  Głogów oraz bliskim zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejskich: Lubin, Polkowice. Ma dobrze rozwinięty
  układ komunikacyjny - jest dobrze skomunikowana z układem dróg tranzytowych
2. W posiadaniu gminy znajdują się liczne dokumentacje, służące ukierunkowaniu rozwoju przestrzennego,
  społeczno-gospodarczego oraz planowaniu strategicznemu. Są to: miejscowe plany zagospodarowania
  przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy,
  plan rozwoju lokalnego na lata 2004 – 2006 oraz plany urządzeniowo – rolne.
3. Gmina Żukowice jest zasobna w surowce mineralne. Znajdują się tu fragmenty: terenu górniczego
  „Sieroszowice” i udokumentowanych złóż rud miedzi: „Głogów Głęboki – Przemysłowy” (kat. C-1), „Głogów” (kat.
  C-1 + C-2), „Bytom Odrzański” (kat. C-1 + C-2), oraz złoże „Gaworzyce” (kat. C-1). W miejscowości Słone
  występuje także złoże kruszywa naturalnego „Słone”, udokumentowane w kat. C-1.
4. Północne tereny gminy, głównie wsi Czerna narażone są na niebezpieczeństwo zagrożenia powodzią.
  Konieczna jest odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na całej długości Odry w granicach
  gminy.
5. Gmina posiada wartościowe zasoby środowiska przyrodniczego. Południowe tereny wsi Kromolin (Szczepów,
  Mierzów i Góra Św. Anny) objęte są ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazowego „Wzgórza
  Dalkowskie”, który przewidziany jest do powiększenia o przylegające od północy tereny, położone we wsi
  Domaniowice. Ochrony wymaga także fragment pradoliny Odry, będącej jednym z przyrodniczych obszarów
  węzłowych o znaczeniu europejskim.
6. Wśród dóbr kultury na wyróżnienie zasługują zabytkowe kościoły, między innymi w Brzegu Głogowskim,
  Kromolinie, Nielubi i Żukowicach oraz zabytkowe dwory i pałace znajdujące się w miejscowościach: Czerna,
  Dankowice, Glinica, Kamiona, Szczepów oraz Żukowice. Miejscem godnym uwagi jest także Przysiółek Góra św.
  Anny. Większość założeń pałacowo – parkowych, poza obiektami w Czernej i w Szczepowie, ulega stopniowej
  degradacji i wymaga pilnych prac remontowych, porządkowych i konserwatorskich.
7. Obecnie w gminie Żukowice nie występują żadne obiekty lub urządzenia bezpośrednio służące turystyce lub
  rekreacji. Wyróżnić można jedynie dwa ciekawe szlaki pieszo – rowerowe oraz niewielkie parkingi/pola w
  Mierzowie i Górze Św. Anny dla turystów zwiedzających najciekawsze fragmenty Wzgórz Dalkowskich, w tym
  rezerwaty położone w sąsiednich gminach.
8. Sieć osadnicza gminy, historycznie bardzo dobrze rozwinięta, podlegała w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
  gwałtownym przemianom. W okresie – 1960 – 1975 powstały w gminie, wielkie fermy hodowlane. Rozbudowano
  także, często nadmiernie, gospodarstwa PGR – ów, SKR – ów i spółdzielni produkcyjnych, którym towarzyszyło
  powstawanie osiedli pracowniczych. Największe zaburzenie układu osadniczego wywołało utworzenie strefy
  ochronnej wokół huty miedzi „Głogów” – nastąpiła likwidacja prawie w całości siedliska wsi Żukowice, będącej
  siedzibą samorządu. Pełnienie wewnętrznych funkcji obsługowych przejęły miejscowości: Brzeg Głogowski,
  Nielubia i Kromolin.
9. Gmina posiada młodą strukturę demograficzną. Dominującą jest grupa produkcyjna (19-65 lat), obejmująca
  60,8% ludności ogółu.
10. Dość wysoka jest stopa bezrobocia i wynosi 28%. ¾ bezrobotnych stanowią ludzie z wykształceniem
  podstawowym i zawodowym, wśród których sporo jest byłych pracowników PGR-ów.
11. Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego grunty rolne na terenie gminy są rozdrobnione.
  Przeważają gospodarstwa małe do 5,0 ha. Grunty stanowiące własność gminy stanowią 3.2%.
12. Gmina posiada dogodne dla produkcji rolniczej warunki glebowo - klimatyczne, sprzyjające rozwojowi wielu
  kierunków produkcji roślinnej, warzywnictwa, sadownictwa, nasiennictwa, kwiaciarstwa. Niestety występujące tu
  dogodne uwarunkowania nie mają odzwierciedlenia w osiąganym poziomie produkcji rolniczej. Również
  produkcja zwierzęca w gminie znajduje się na bardzo niskim poziomie. Leśnictwo odgrywa niewielką role, ze
  względu na niski współczynnik lesistości – 5,2 %, przy średniej wojewódzkiej ok. 24 %.
13. Gmina dysponuje dużymi zasobami siły roboczej, jednak regres gospodarki, jaki ma miejsce w ostatnich latach
  związany m.in. z załamaniem się rynku pracy w rolnictwie spowodował wzrost liczby ludzi pozostających bez
  zatrudnienia, co stanowi źródło trudnych do rozwiązania problemów społecznych.
14. Gminę cechuje przeciętny lub słaby poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Najlepiej przedstawia się
  sytuacja w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, najgorzej natomiast w zakresie odprowadzania
  ścieków i zaopatrzenia w gaz. Aż w 16 miejscowościach (76,2%) brak jest kanalizacji. Również około 67%
  miejscowości nie posiada sieci gazowej.

Główne problemy rozwojowe gminy wiążą się z potrzebą wyeliminowania występujących w jej obszarze barier
rozwojowych i opóźnień cywilizacyjnych, które określić można następująco:
1. Dekapitalizacja zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich.
2. Dekapitalizacja większości obiektów produkcyjnych i obsługowych dawnego rolnictwa uspołecznionego.
3. Degradacja większości założeń pałacowo – parkowych, stanowiących wartościowy potencjał dla rozwoju
  turystyki.


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 30
           ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


4. Brak bazy turystyczno – hotelarskiej dla rozwoju turystyki i rekreacji.
5. Głębokie przemiany układu osadniczego, w tym likwidacja prawie w całości siedliska wsi Żukowice, -
  konieczność przejęcia wewnętrznych funkcji obsługowych przez inne miejscowości.
6. Brak uzbrojonych terenów pod nowe inwestycje mimo znacznej rezerwy terenowej pod tego typu działania.
7. Słabo rozbudowany rynek pracy poza rolnictwem.
8. Niedostateczne wykorzystanie bardzo dobrych warunków glebowo-przyrodniczych do produkcji rolnej.
9. Niewystarczający poziom wyposażenia w urządzenia obsługi rolnictwa oraz słaba organizacja zbytu produktów
  rolnych.
10. Przewaga (79%) liczby gospodarstw małych do 10,0 ha.
11. Zła jakość dróg, w tym transportu rolnego.
12. Przeciętny lub słaby poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
                    JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                31
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


CZĘŚĆ II.
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. CELE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Podstawowym celem rozwoju przestrzennego gminy jest uzyskanie takiej jej struktury funkcjonalno przestrzennej,
która w harmonijny i zrównoważony sposób wykorzysta swe walory przyrodnicze i kulturowe oraz własne zasoby dla
potrzeb rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Na jego realizację składają się następujące cele
cząstkowe:
-  ochrona wartości przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych, powiązana z rozbudową istniejącego systemu
   terenów chronionych,
-  ochrona wartości kulturowych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego,
-  harmonizowanie struktury przestrzennej gminy i racjonalne wykorzystanie jej zasobów dla poprawy warunków
   zamieszkiwania, pracy i wypoczynku,
-  wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
-  rozwój funkcji turystycznej, obecnie marginalnej w gospodarce gminy,
-  rozwój wyspecjalizowanych typów produkcji rolniczej,
-  aktywizację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości lokalnej,
-  rozwój sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU

2.1. Podstawowe zasady ochrony środowiska przyrodniczego

1.  Prowadzona działalność usługowo - produkcyjna nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia
   ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada
   tytuł prawny.

2.  Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenia dopuszczalnych, określonych w odpowiednich
   przepisach, stężeń substancji zanieczyszczających powietrze oraz dopuszczalnej emisji hałasu.

3.  Ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w obrębie zwartej
   zabudowy wsi.

4.  W zakresie ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym będą uwzględnione przepisy
   wynikające z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
   szczególnych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych
   poziomów promieniowania, jakie mogą wystąpić w środowisku oraz wymagań obowiązujących przy
   wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.

5.  Warunki pracy stacji nadawczej należy tak ustalić, aby całkowicie wykluczyć możliwość występowania obszaru,
   w którym występują pola o ponadnormatywnych wartościach gęstości mocy w miejscach dostępnych dla ludzi.

6.  Teren przeznaczony na lokalizację cmentarza powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki
   Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie
   na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315).

2.2. Kierunki ochrony przyrody i krajobrazu

1. Przedmiotem ochrony form przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze gminy są następujące obiekty i tereny:
-  Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”,
-  platan klonolistny w parku w Kromolinie; nr rej 270,
-  dwa dęby szypułkowe w parku w Szczepowie; nr rej. 136,
-  cztery platany klonolistne w parku w Szczepowie; nr rej. 60,
-  trzy buki pospolite, odmiana czerwonolistna w parku w Szczepowie; nr rej 103,
-  aleja drzew dębowych – 241 sztuk; nr rej 121,
-  udokumentowane złoża surowców mineralnych,
-  główne elementy rzeźby terenu, w tym m.in. grzbiety i kulminacje, doliny rzek,

2. Celem ochrony cennych elementów środowiska przyrodniczego jest zachowanie ich w istniejącej, nie zmienionej
postaci, uformowanej przez naturę. Dla realizacji powyższego celu zakłada się pełną ochronę ww. obiektów i
terenów, z których najważniejszy jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”. W studium zakłada się
jego powiększenie o przylegające od północy tereny roślinności bagiennej i ciekawe formy krajobrazowe, położone
we wsi Domaniowice. Ochrony wymaga także fragment pradoliny Odry, będącej jednym z przyrodniczych obszarów
węzłowych o znaczeniu europejskim. Sposoby działań ochronnych powinny być określone w ramach prac nad
ekologicznym systemem obszarów chronionych (ESOCh) w ramach województw: dolnośląskiego i lubuskiego.

3. Dla ochrony walorów krajobrazowych, zakłada się ponadto zachowanie istniejących zadrzewień na terenach
wskazanych dla różnych form użytkowania, o ile nie koliduje to z planowanym wprowadzeniem nowej zabudowy.


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 32
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


Zaleca się wprowadzanie zadrzewień wzdłuż granic stref produkcyjnych, magazynowych w układzie umożliwiającym
przewietrzanie oraz izolującym od obszarów sąsiadujących. Należy wprowadzać zieleń średnio wysoką oraz wysoką
o maksymalnej intensywności oraz dobrze gatunkowym gwarantującym długotrwałe utrzymanie zieleni.

2.3. Kierunki ochrony gleb

1. Przedmiotem ochrony są przede wszystkim gleby wysokich klas bonitacyjnych, które powinny być chronione przed
zmianą sposobu użytkowania.

2. Celem ochrony środowiska glebowego jest zachowanie występujących tu jednostek podziałowych gleb oraz
przeciwdziałanie ich degradacji. Dla realizacji tego celu zakłada się wspomaganie naturalnych procesów
podwyższania żyzności gleb, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań siedliskowych oraz zalesianie gleb
marginalnych, odłogowanych, ugorów, nieużytków oraz gleb zdewastowanych i zdegradowanych.

2.4. Kierunki ochrony zasobów wodnych

1. Przedmiotem ochrony zasobów wodnych są następujące obiekty i tereny:
-  tereny położone w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP – 302 Pradolina Odra Barycz,
-  ujęcia wód wraz ze strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej,
-  rzeki oraz ich bezpośrednie otoczenie.

2. Celem ochrony zasobów wodnych jest zachowanie aktualnej struktury układu hydrograficznego, ukształtowanej w
wyniku oddziaływania naturalnych procesów obiegu wody. W tym celu zakłada się realizację następujących zadań:
-  ochronę stref źródliskowych rzek i potoków oraz ujęć wodnych,
-  przestrzeganie nakazów i zakazów określonych dla stref ochronnych ujęć wody,
-  doprowadzenie do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w na terenie gminy,
-  pełną ochronę przed zanieczyszczeniami wód Odry – głównej arterii wodnej regionu dolnośląskiego,
-  wzdłuż cieków wodnych naturalnych pozostawiać nie zagospodarowany pas zieleni, spełniający funkcje stref
  buforowych,
-  nakaz odbudowy przez właściciela gruntów urządzeń melioracji szczegółowych, w związku z zachowaniem
  systemów przeciwerozyjnych,
-  sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w odległości min. 3,0 m od skarpy urządzeń podstawowych.

3. Podstawowe zadania inwestycyjne, zgłoszone w ramach Planu Rozwoju Lokalnego są następujące:
-  modernizacja cieków podstawowych na terenie gminy,
-  budowa zbiorników małej retencji.
-  odwodnienie wsi Kłoda i Mierzów.

2.5. Kierunki ochrony ekosystemów leśnych

1. Celem ochrony ekosystemów leśnych jest ich utrzymanie w dobrej kondycji oraz powiększenie zasobów leśnych,
ze względu na bardzo małą lesistość gminy. Elementami realizacji tego celu będą w szczególności:
-  ochrona naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych zbliżonych do naturalnych,
-  preferowanie naturalnego sposobu odnowienia lasu w drzewostanach zbliżonych do naturalnych,
-  zachowanie w dolinach rzek naturalnych formacji roślinnych, takich jak olsy, lasy łęgowe,
-  zalesienie powierzchni 322,19 ha zgodnie z Planem urządzeniowo – rolnym gminy,
-  realizacja planowanych zadrzewień w strefie ochronnej Huty Miedzi „Głogów”, głównie na obszarze obrębu
  Żukowice,
-  wzbogacenie monokulturowch nasadzeń topolowch w strefie ochronnej huty miedzi celem zwiększenia
  odporności na suszę i szkodniki.

3. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

3.1. Kierunki ochrony dóbr kultury

1. Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego gminy w jego ukierunkowaniu równie ważna jak ochrona
środowiska przyrodniczego jest ochrona wartości kulturowych. Przedmiotem ochrony środowiska kulturowego na
obszarze gminy są:
-  obiekty będące zabytkami nieruchomymi, w tym obiekty architektoniczne, cmentarze, parki, wpisane do rejestru
  zabytków (wykaz w pkt. 10.2. niniejszego tekstu studium),
-  obiekty będące zabytkami nieruchomymi, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków (wykaz w aneksie),
-  stanowiska archeologiczne, w tym wpisane do rejestru zabytków (wykaz w pkt. 10.2. niniejszego tekstu studium
  oraz w aneksie),
-  miejscowości o średniowiecznej metryce.

2. Celem ochrony krajobrazu i wartościowych dóbr kultury jest utrwalenie tożsamości i odrębności kulturowej obszaru
oraz ochrona i rehabilitacja historycznie ukształtowanych zespołów zabytkowych lub pojedynczych obiektów. Dla
ochrony wartości kulturowych gminy w studium przyjmuje się:                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 33
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


  1)  Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne, zmiany funkcji i przeznaczenia w odniesieniu do dóbr kultury
     wpisanych do rejestru zabytków należy prowadzić po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego
     Konserwatora Zabytków.
  2)  Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne, zmiany funkcji i przeznaczenia w odniesieniu do dóbr kultury
     ujętych w ewidencji zabytków (nie wpisanych do rejestru zabytków) należy prowadzić po uprzednim
     uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3)  Dla dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się wymianę zabudowy w przypadku gdy jest
     to uzasadnione względami ekonomicznymi, po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora
     Zabytków.
  4)  Należy dążyć do weryfikowania i sukcesywnego wprowadzane do rejestru zabytków obiektów i obszarów
     ujętych w ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.
  5)  Ustala się strefę „A” ochrony konserwatorskiej dla obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
  a)  wszelkie prace porządkowe i renowacyjne w założeniach parkowych i pałacowo – parkowych należy
     prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  b)  prace melioracyjne powinny być projektowane i prowadzone w ten sposób aby nie niszczyć naturalnych
     zadrzewień, zwłaszcza tych, które rosną nad brzegami cieków wodnych,
  c)  aleje i szpalery należy konserwować odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami,
  d)  należy dążyć do łącznego rozwiązywanie problemów i sposobów ochrony oraz odnowy zabytkowych
     założeń parkowych i cmentarnych oraz towarzyszących im zabytkowych układów zabudowy.
  6)  Należy dążyć do zachowania i atrakcyjnego zagospodarowanie cennego, historycznie ukształtowanego
     układu urbanistycznego wsi. Nie należy dopuszczać do wprowadzania nieodpowiednich funkcji, kolidujących
     z podstawowym kierunkiem zagospodarowania, przy jednoczesnym założeniu preferencji dla funkcji
     prestiżowych i kulturowych.

3.2. Kierunki ochrony dziedzictwa archeologicznego

1. W zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego na terenie Gminy zakłada się utrzymanie i ochronę
zachowanych zasobów. Celem tej ochrony jest zachowanie wartościowych, rozpoznanych stanowisk
archeologicznych w stanie niezmienionym, ograniczenie do niezbędnego minimum prowadzenia archeologicznych
badań ratowniczych. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać wskazane w
tabelach i na mapach stanowiska archeologiczne. Dla ochrony wartości kulturowych gminy w studium przyjmuje się:
  1) W trakcie prowadzenia prac ziemnych w inwestycjach budowlanych, w rejonie stanowisk archeologicznych
    należy przeprowadzić badania ratownicze. Koszty prac archeologicznych i wykopaliskowych ponosi inwestor.
    Na tego typu prace należy uzyskać Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  2) W odniesieniu do stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków ustala się zakaz wszelkiej
    działalności budowlanej i inwestycyjnej nie związanej bezpośrednio z konserwacją lub rewaloryzacją tego
    terenu. dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwacji zachowanych fragmentów
    zabytkowych w celu ich ekspozycji w terenie, przystosowania terenu do pełnienia funkcji muzealnych,
    rekreacyjnych, kulturowych i innych.
  3) W odniesieniu do stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji stanowisk – w trakcie prowadzenia prac
    ziemnych w inwestycjach budowlanych należy zapewnić w rejonach stanowisk nadzór archeologiczny. W
    razie konieczności należy również przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Koszty tych prac
    archeologicznych i wykopaliskowych ponosi inwestor. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie u
    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  4) Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla następujących miejscowości: Brzeg Głogowski,
    Bukwica, Czerna, Dankowice, Dobrzejowice, Domaniowice, Glinica, Kamiona, Kłoda, Kromolin, Mierzów,
    Nielubia, Słoćwina, Słone, Szczepów, Zabłocie, Zameczno i Żukowice. Strefa obejmuje obszary o
    stwierdzonej lub domniemanej zawartości ważnych reliktów archeologicznych. Dotyczy to miejscowości o
    średniowiecznej metryce, które często w swoim współczesnym układzie zachowały średniowieczny układ.
  5) Ustala się strefę „W” ścisłej ochrony reliktów archeologicznych dla stanowisk o własnej formie topograficznej
    (grodziska) tj. dla dwóch stanowisk: w Dankowicach i Dobrzejowicach. Strefa obejmuje tereny o rozpoznanej
    zawartości stanowisk archeologicznych podlegających ochronie konserwatorskiej, a charakteryzujących się
    własną formą krajobrazową, wyróżniająca się w rzeźbie terenu. Na strefie „W” obowiązują następujące
    wymogi konserwatorskie:
  -  zakazana jest wszelka działalność budowlana oraz inwestycyjna nie związana bezpośrednio z konserwacją
     lub rewaloryzacją terenu,
  -  dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych fragmentów
     zabytkowych celem ich ekspozycji w terenów lub zabezpieczenia przed zniszczeniem,
  -  przystosowanie terenu do pełnienia funkcji muzealnych, kultowych, rekreacyjnych lub innych,
  -  wszystkie wymienione powyżej działania bezwzględnie należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
     Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy i prowadzić po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

4. KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ

4.1. Kierunki rozwoju struktury przestrzennej oraz przeznaczenie terenów

1. Zakłada się wykształcenie nowej struktury osadniczej, która pełnić będzie istotną rolę dla poprawy obsługi
mieszkańców gminy i warunków zamieszkiwania. Dla osiągnięcia tego celu wyodrębnia się w niej ośrodki o
następujących funkcjach:


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 34
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-  Nielubia i Brzeg Głogowski, jako lokalne ośrodki obsługi ludności, zwłaszcza w zakresie usług publicznych (ze
  względu na dokonane już przejęcie funkcji usługowych takich jak: oświata i zdrowie).
-  Kromolin, jako ośrodek wspomagający ww. miejscowości, dla obsługi ludności.
-  Żukowice jako ośrodek z aktywizacją działalności gospodarczo – inwestycyjnej (ze względu na położenie w
  strefie ochronnej Huty Miedzi „Głogów”).
-  Brzeg Głogowski i Słone jako ośrodki z aktywizacją działalności gospodarczej i wspomagające wiś Żukowice dla
  rozwoju funkcji produkcyjnych.
-  Kromolin, Szczepów, Mierzów i Góra Św. Anny, jako ośrodki rozwoju i aktywizacji różnych form turystyki (ze
  względu na położenie w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”).
-  Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, i Zabłocie jako ośrodki z aktywizacją funkcji sportowo – rekreacyjnej i
  wspomagające dla ww. ośrodków przewidzianych dla rozwoju turystyki.
-  Wszystkie miejscowości gminy, za wyjątkiem Żukowic jako ośrodki z aktywizacją dominującej funkcji
  mieszkaniowo – usługowej i gospodarki rolnej. (jako ośrodków położonych przy głównych ciągach
  komunikacyjnym przechodzącym przez gminę oraz wysoką rolniczą przydatność gleb).
Wskazane jest dążenie do wzbogacenia oferty usługowej ww. ośrodków, uatrakcyjniających warunki zamieszkania,
produkcji oraz wypoczynku.

2. Wyznacza się w studium tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:
-  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
-  MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
-  RM – tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej.
-  U – tereny zabudowy usługowej.
-  UP – tereny usług publicznych.
-  UT – tereny usług turystyki.
-  US – tereny sportu i rekreacji.
-  UT-R – tereny turystyczno – rekreacyjne w dolinie rzeki Odry.
-  ZP – tereny zieleni parkowej.
-  ZC – tereny cmentarzy.
-  ZD – tereny ogrodów działkowych.
-  ZL – tereny lasów i zadrzewień.
-  ZL – tereny dolesień.
-  PU – tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
-  P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
-  PG – tereny eksploatacji górniczej.
-  RU – tereny obsługi i produkcji rolnej.
-  R – tereny rolne.
-  Wp – tereny wałów przeciwpowodziowych.
-  WS – wody śródlądowe.
-  Tereny dróg publicznych: KD-GP – droga główna ruchu przyśpieszonego, KD-G – drogi główne, KD-Z – drogi
  zbiorcze, KD-L – drogi lokalne.
-  KK – tereny kolei – tereny zamknięte.
-  Tereny infrastruktury technicznej: K – kanalizacja, WZ – zaopatrzenie w wodę, EE – stacja elektroenergetyczna
  220/110 kV Żukowice z możliwością rozbudowy o rozdzielnię 400 kV, NU – gospodarka odpadami.

3. W obszarze studium wyznacza się w zakresie rozwoju środowiska przyrodniczego następujące elementy:
-  tereny zagrożone powodzią,
-  granice stref ochrony pośredniej ujęć wody,
-  granice obszaru najwyższej ochrony GZWP nr 302,
-  granice obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarzy,
-  granice udokumentowanych złóż surowców mineralnych,
-  granice obszaru górniczego,
-  granice terenu górniczego,
-  pomniki przyrody ożywionej,
-  granice obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórz Dalkowskie”,
-  granice strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”.

4. W obszarze studium wyznacza się w zakresie rozwoju środowiska przyrodniczego następujące elementy:
-  obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków,
-  strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
-  strefa „W” ścisłej ochrony reliktów archeologicznych,
-  strefa „OW” obserwacji archeologicznej,
-  stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków,
-  stanowiska archeologiczne.

5. W studium wyznacza się w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej nastepujące elementy:
-  ścieżki pieszo – rowerowe,
-  ujęcia wody,
-  przepompownie wody,
-  stacje transformatorowe,


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 35
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-  stacje redukcyjno – pomiarowe gazu I stopnia,
-  anteny nadawcze,
-  przepompownie ścieków,
-  linia elektroenergetyczna najwyższych napięć 220 kV wraz z terenem, na którym obowiązują ograniczenia w jej
  użytkowaniu,
-  linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV wraz ze strefą ochronną,
-  linie energetyczne średniego napięcia 20 kV,
-  gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną i kontrolowaną,
-  tlenociąg,
-  magistrala ciepłownicza,
-  rurociąg koncentratu miedzi.

6. Określone w studium funkcje terenów wskazują podstawowy, ustalony w studium sposób ich użytkowania.
Studium dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających dla funkcji podstawowej, ustalonej dla danego terenu, bez
zmiany charakteru zagospodarowania oraz warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej w studium symbolem MN:
-  utrzymanie istniejącego układu zabudowy,
-  dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla istniejącej zabudowy, polegających na
   dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych,
-  nowa zabudowa mieszkaniowa będzie realizowana w formie zabudowy wolnostojącej (ew. bliźniaczej). W
   przypadku realizacji zespołów zabudowy większych od 3 obiektów lub ich ciągów będą one realizowane wg
   zbliżonych rozwiązań architektonicznych, z jednakowo ustalonym układem kalenic dla danego zespołu
   zabudowy lub jej ciągu,
-  dopuszczenie wprowadzania budynków gospodarczych, w tym garaży w nawiązaniu do gabarytów i wystroju
   elewacji obiektów w ich otoczeniu,
-  dopuszczenie wprowadzania usług towarzyszących podstawowej funkcji terenu, z wykluczeniem działalności
   uciążliwych.

2. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej w studium symbolem RM:
-  utrzymanie istniejącego układu zabudowy,
-  obiekty o złym stanie technicznym do wyburzenia lub zastąpienia nową zabudową przy zachowaniu warunków
   określonych przepisami prawa budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego oraz układu kalenicy do
   obiektów w otoczeniu,
-  dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej
   zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania urządzeń technicznych
   polepszających warunki zamieszkiwania,
-  dopuszczenie zmiany konstrukcji i pokrycia dachów oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania kolorów o
   barwach i natężeniu nie nawiązujących do otoczenia),
-  dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy zachowaniu warunków określonych przepisami prawa
   budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego oraz układu kalenicy nowej części budynku do rozwiązań
   przyjętych w budynku rozbudowywanym,
-  dopuszczenie zmiany funkcji budynków gospodarczych na mieszkalną, przy zachowaniu warunków określonych
   przepisami prawa budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego oraz układu kalenicy do budynków w
   otoczeniu,
-  dopuszczenie wprowadzania nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych (w tym garaży) oraz budynków
   inwentarskich w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu oraz pod warunkiem nie
   przekraczania maksymalnego wskaźnika zabudowy,
-  dopuszczenie wprowadzania usług towarzyszących podstawowej funkcji terenu, z wykluczeniem działalności
   uciążliwych,
-  dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych dla potrzeb nowej zabudowy mieszkaniowej
   jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

3. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy usługowej, oznaczonej w studium symbolem U:
-  utrzymanie istniejącego układu zabudowy,
-  dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej
   zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych,
-  dopuszczenie zmiany konstrukcji i pokrycia dachów oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania kolorów o
   barwach i natężeniu nie nawiązujących do otoczenia),
-  dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy zachowaniu warunków określonych przepisami prawa
   budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego oraz układu kalenicy nowej części budynku do rozwiązań
   przyjętych w budynku rozbudowywanym,
-  nowa zabudowa usługowa będzie realizowana w formie zwartych obiektów w nawiązaniu do zasad
   ukształtowania obiektów w najbliższym otoczeniu o podobnej funkcji,
-  tereny będą zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością gospodarczą, obejmującą:
   -  administrację i obsługę działalności gospodarczej (biura, banki, pośrednictwo finansowe i prawne, wynajem
     nieruchomości),


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 36
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


  -  handel detaliczny i drobny hurt,
  -  organizacje polityczne i społeczne,
  -  rzemiosło i drobną wytwórczość,
  -  hotelarstwo, gastronomię i turystykę,
  -  sport i rekreację,
  -  kulturę i rozrywkę,
  -  edukację i oświatę,
  -  ochronę zdrowia.
-  dopuszczenie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej dla obsługi funkcji podstawowej,
-  dopuszczenie wprowadzania budynków gospodarczych, w tym garaży w nawiązaniu do gabarytów i wystroju
  elewacji obiektów w ich otoczeniu.

4. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy przemysłowej, oznaczonej w studium symbolem P:
-  zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie: placów, parkingów, placów manewrowych, dojść i dojazdów
   oraz zieleni,
-  zapewnienie przebiegu ciągów pieszych, ogólnodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów, związanych z
   obsługa zabudowy,
-  materiałowe zróżnicowanie rodzaju nawierzchni, np.: żwirowe dojścia, kostkowe parkingi, asfaltowe dojazdy.
-  jednorodnie kształtowanie poszczególnych obiektów pod względem architektonicznym, poprzez zastosowanie m.
   in. trwałych materiałów budowlanych (dla elewacji zastosować materiały tradycyjne takie jak: tynk, cegła
   klinkierowa, drewno),
-  zastosowanie jednorodnej formy i pokrycia dachu, np. dachówką ceramiczną,
-  lokalizacja obiektów pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wskaźnika zabudowy,
-  dopuszczenie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej (dla właściciela terenu), dla obsługi funkcji podstawowej,
-  możliwość lokalizowania obiektów gospodarczych i garaży pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego
   wskaźnika zabudowy.

5. Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów zorganizowanej działalności gospodarczej, oznaczonej w studium
symbolem PU:
-  wprowadzenie nowej zabudowy uwarunkowane będzie sprawnością technologiczną i obsługą transportową,
-  tereny będą zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
   -  produkcja i rzemiosło uciążliwe,
   -  bazy, zaplecza techniczne budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i transportu, pośrednictwo i
     sprzedaż hurtowa i detaliczna,
   -  hurtownie, składy, magazyny,
   -  parkingi, w tym dla samochodów ciężarowych typu TIR,
   -  stacje paliw,
   -  salony samochodowe.
-  możliwość wprowadzenia funkcji usługowej, jako funkcji wymiennej pod warunkiem nie kolidowania z funkcją
   dominującą,
-  zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz towarzyszących jej obiektów gospodarczych,
-  zapewnienie przebiegu ciągów pieszych, ogólnodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów, związanych z
   obsługa zabudowy,
-   wprowadzenie zieleni wysokiej na obrzeżach terenu,
-  dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej.

6. Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów rolnych, oznaczonych w studium symbolem R:
-  ustala się zakaz zabudowy, poza zabudową zagrodową,
-  nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej,
-  nakaz ochrony zadrzewień przydrożnych i śródpolnych dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych,
-  nakaz ochrony historycznie ukształtowanych miedz,
-  dopuszczenie realizacji:
   -  stawów rybno – rekreacyjnych i zbiorników małej retencji,
   -  zadrzewień i zakrzewień wzdłuż dróg, rowów melioracyjnych i cieków wodnych,
   -  zadrzewień gruntów w formie remiz śródpolnych,
   -  zalesień nieużytków, gruntów rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej, gruntów rolnych nie użytkowanych
     rolniczo, gruntów położonych na stokach o średnim nachyleniu powyżej 15% oraz okresowo zalewanych.

7. Ponadto studium dopuszcza na wszystkich typach terenów, realizację niezbędnych funkcji towarzyszących: zieleni
oraz obiektów i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem respektowania wymagań obowiązujących przepisów
szczególnych.

8. w odniesieniu do obszaru znajdującego się w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy” ustala
się ograniczenie wprowadzania nowego zainwestowania, szczególnie takiego, które byłoby wrażliwe na ewentualne
szkody górnicze. W granicach ww. terenu górniczego dopuszcza się możliwość lokalizacji Szybu.
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 37
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


4.3. Kierunki rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej

1. We wszystkich miejscowościach gminy, poza Żukowicami ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejących układów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej. Jako szczególnie istotne w tym zakresie
będzie dowiązywanie nowych układów do istniejących układów zabudowy z uwzględnieniem parametrów gęstości,
skali i charakteru tej zabudowy, dostosowane każdorazowo do indywidualnych wymogów danej lokalizacji.

2. Przyjęte w studium rozwiązania zachowują generalną zasadę utrzymania istniejących układów zabudowy i ich
rozwoju na zasadzie kontynuacji oraz utrzymania wskazanych i przesądzonych lokalizacji wynikających z
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy lokalizowaniu nowych terenów
przyjęta zasada kontynuacji występującego układu zabudowy wyraża się w kształtowaniu zainwestowania wzdłuż
istniejących dróg, powiązanych z istniejącymi terenami zainwestowanymi. Układy te sprzyjają właściwej technicznej i
ekonomicznej realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych oraz przyszłej eksploatacji i użytkowaniu terenów
zainwestowanych. Przyjęta zasada ma na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu rozproszeniu zabudowy oraz
ochronę gruntów rolnych występujących w dużych kompleksach poza układami zabudowy wsi.

3. Znaczne nowe tereny w formie przyszłych niewielkich osiedli zabudowy jednorodzinnej wyznaczono w
następujących miejscowościach: Brzeg Głogowski, Bukwica, Czerna, Dankowice, Dobrzejowice i Nielubia. Studium
dopuszcza ponadto możliwość wprowadzania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach RM i odwrotnie
zabudowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych MN. Lokalizacje jednych z wymienionych funkcji uwarunkowana
będzie następującymi czynnikami. W przypadku realizacji nowej zabudowy jednorodzinnej na nowo wydzielonych
działkach, na terenach oznaczonych symbolem RM należy spełniać wymogi art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 03.02.1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. nr 121, poz. 1266 z dn. 31.05.04). Natomiast w przypadku
odwrotnym na terenach zabudowy rolniczej, położonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
rekreacyjno – turystycznej ustala się zakaz lokalizacji obiektów hodowlanych, stwarzających uciążliwości dla
otoczenia. O lokalizacji jednej z wymienionych funkcji przesądzić powinien miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

4.4. Kierunki rozwoju terenów produkcji i usług

1. Aktywizacja gospodarcza terenów gminy jest jednym z czynników jej rozwoju przestrzennego. Jej ukierunkowanie
powinno być związane z zintegrowanym podejściem do planowania, obejmującym łączne zagadnienia
środowiskowe, gospodarcze, społeczne i przestrzenne. Szczególne znaczenie w aktywizacji gospodarczej gminy
będą miały tereny produkcyjne położone w granicach strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”. Studium wyznacza w
tym zakresie tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w części siedliskowej wsi Żukowice oraz tereny
zorganizowanej działalności inwestycyjnej we wsi Żukowice, poza jej częścią siedliskową. Poza wymienionymi
obszarami studium ustala lokalizację następujących terenów produkcyjnych:
-  teren pomiędzy drogą wojewódzką, a linią energetyczną wysokiego napięcia w obrębach Kamiona i Słone,
-  we wsi Żukowice pomiędzy drogą wojewódzką nr 292, a torami kolejowymi, w sąsiedztwie strefy ochronnej HM,
-  we wsi Brzeg Głogowski przy drodze wojewódzkiej nr 292.

2. W każdej miejscowości wyznaczono znaczne tereny usług. Są to tereny przewidziane pod lokalizację w szerokim
zakresie usług komercyjnych oraz stworzenie bazy noclegowo – gastronomicznej i rekreacyjnej. Stanowić to będzie
jeden z czynników aktywizacji turystycznej na terenie gminy. Niezależnie od terenów zabudowy usługowej
wyznaczono w studium nowe tereny usług sportu i rekreacji. Są to tereny:
-  położone przy drodze powiatowej pomiędzy Glinicą, a Zabłociem,
-  w Dobrzejowicach, w północno – wschodniej części wsi,
-  w Brzegu Głogowskim – tereny strzelnicy.

3. Dla rozwijania na terenach gminy działalności produkcyjnej i usług zakłada się w szczególności rozwój istniejącego
potencjału dla przetwórstwa rolniczego z odpowiednim zagospodarowaniem istniejących obiektów produkcyjnych i
nieruchomości;

4.5. Kierunki rozwoju produkcji rolnej

1. Gospodarka rolna stanowi jedną z podstawowych funkcji gminy. Dla przebudowy struktury agrarnej terenów gminy
i restrukturyzacji funkcjonowania tej gałęzi gospodarki zakłada się w studium:
-  kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw,
-  dostosowanie produkcji roślinnej do warunków przyrodniczych ze szczególnym rozwijaniem w szerszym zakresie
   warzywnictwa, sadownictwa, nasiennictwa, kwiaciarstwa,
-  rozwój produkcji zwierzęcej, w tym odbudowa stada bydła,
-  poprawa stanu urządzeń melioracyjnych,
-  dostosowanie organizacji rynku i przetwórstwa produktów żywnościowych zgodnie ze standardami i wymogami
   Unii Europejskiej,
-  sukcesywne prowadzenie prywatyzacji gruntów rolnych,
-  ochronę gruntów najwyższych klas bonitacyjnych (I, II, III, IV) przed zmianą użytkowania na cele inne niż rolne,
   położonych poza terenami zainwestowanymi i przewidzianymi do zainwestowania,
-  rozdysponowanie niewykorzystanych gruntów z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, poprzez
   dzierżawę, sprzedaż i przekazywanie nowym grupom producentów,


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 38
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-  dostosowanie wielkości gospodarstw i ich możliwości produkcyjnych do warunków ekonomicznych na
  zmieniających się rynkach zbytu,
-  rozwijanie produkcji rolniczej dla potrzeb rynku biopaliw;
-  przeznaczanie niewykorzystanej do produkcji rolnej istniejącej zabudowy inwentarskiej i gospodarczej dla
  potrzeb nieuciążliwej produkcji, baz, składów.

2. Celem podstawowym wszystkich prac urządzeniowo-rolnych przewidzianych do realizacji na terenie gminy
Żukowice jest pielęgnowanie i podnoszenie, a także odtworzenie zdolności produkcyjnej gleby, przystosowanie
obszarów wiejskich do nowoczesnych form gospodarowania oraz racjonalne rozmieszczenie produkcji. W tym celu
niezbędne będzie przeprowadzenie następujących zabiegów urządzeniowo-rolnych:
-  poprawa warunków wodnych (melioracje wodne),
-  rekultywacja gruntów i zagospodarowanie gruntów nieproduktywnych (zalesienia, zadrzewienia, budowa stawów
  i zbiorników małej retencji),
-  budowa i modernizacja dróg transportu rolnego,
-  scalenie gruntów.

4.6. Kierunki rozwoju gospodarki leśnej

1. Kierunki rozwoju produkcji leśnej na terenach pozostających we władaniu Lasów Państwowych ustalane są w
okresowo sporządzanych planach urządzeniowych gospodarstw leśnych Nadleśnictw, zaś nową tendencją będzie
rozwijanie produkcji leśnej na nowych terenach. Planowane dolesienia będą wykonywane na gruntach nieleśnych,
zakładanych do przekazywania przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz gruntach prywatnych. Ich
wprowadzenie spowoduje wytworzenie nowej granicy rolno - leśnej oraz znaczne zmiany w strukturze lokalnego
krajobrazu. Działania te są zgodne z założeniami programu powiększanie lesistości kraju. Obok działań związanych z
nasadzeniami i gospodarką na nowo powstałych kompleksach leśnych, wzmocni się rola małych zakładów
przetwórstwa drzewnego w lokalnej ekonomii.

2. Dla prowadzenia gospodarki leśnej w obszarze gminy zakłada się w studium w szczególności:
-  w nowo utworzonych kompleksach leśnych dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem
   gospodarki leśnej,
-  możliwość wprowadzania zalesień zgodnie z przepisami szczególnymi,
-  modernizację istniejącej sieci dróg leśnych oraz gminnych przebiegających przez większe kompleksy leśne dla
   transportu pozyskiwanego drewna,
-  udostępnienie dla rekreacji i turystyki wyznaczonych do tego obszarów leśnych, a w tym: wykorzystanie części
   dróg leśnych jako szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz wyznaczenie na terenach lasów
   zorganizowanych miejsc wypoczynku.

4.7. Kierunki rozwoju rekreacji i turystyki

1. Zakłada się w studium rozwój różnorodnych form rekreacji i turystyki na terenie gminy, realizowany w sposób
niedegradujący jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywizacja i udostępnienie nowych obszarów dla
turystyki, rekreacji i wypoczynku będzie mieć miejsce na terenach zainwestowanych wybranych miejscowości oraz w
ich otoczeniu, a także na terenach leśnych, zieleni urządzonej i terenach otwartych, ze szczególnym uwzględnieniem
walorów OCHK „Wzgórza Dalkowskie”.

2. W obszarze gminy zakłada się rozwój następujących form turystyki i wypoczynku:
  1) Turystyka pobytowa związana z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”. W tym celu
   konieczne będzie stworzenie od podstaw bazy noclegowej, a także zorganizowanych miejsc wypoczynku, przy
   wzbogaceniu oferty obiektów handlowych i gastronomicznych.
  2) Turystyka pieszo - rowerowa w obszarze całej gminy. W tym celu konieczna będzie rozbudowa szlaków i
   ścieżek oraz dróg dojazdowych wraz z urządzonymi miejscami wypoczynku prawie we wszystkich
   miejscowościach gminy.
  3) Turystyka wodna. W tym celu konieczne będzie stworzenie stanicy wodnej oraz małej żeglugi turystycznej
   przy Odrze. Rozwój tej formy turystyki jest uwarunkowany presją na podniesienie czystości rzek przynajmniej
   do klasy zezwalającej na bezpieczną kąpiel, budową infrastruktury nadbrzeżnej oraz przystosowaniem Odry
   do celów żeglownych. We wsi Brzeg Głogowski, Czerna i Dobrzejowice wyznaczono tereny turystyczno –
   rekreacyjne w dolinie rzeki Odry.
  4) Turystyka konna z wykorzystaniem duktów leśnych i dróg gospodarczych. Wymagać to będzie uzgodnienia z
   nadleśnictwem przebiegu tras oraz pozwolenia na wjazd konno do lasu.
  5) Agroturystyka, realizowana przy wykorzystaniu możliwości recepcyjnych pojedynczych gospodarstw,
   oferujących kwatery, wyżywienie oraz organizację wolnego czasu.

4.8. Kierunki rozwoju terenów publicznych oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych.

1. W studium ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
-  wykonanie nawierzchni chodników i placów z trwałych materiałów o ujednoliconej formie i kolorystyce,
-  nakaz zastosowania ujednoliconego systemu informacji naściennych, umieszczonych najwyżej na wysokości
  stropu I kondygnacji nadziemnej,


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 39
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-  umieszczanie reklam na elewacjach powinno odbywać się wg ustalonego porządku kompozycyjnego: wzdłuż
  jednolitej linii poziomej lub pionowej oraz o zbliżonych rozmiarach,
-  nakaz stosowania ujednoliconego układu oświetlenia i jednego typu latarni.

2. W związku z potrzebą wyznaczenia nowych obszarów przestrzeni publicznych, czyli obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych wyznacza się takie obszary w trzech miejscowościach: Nielubi, Dankowicach i Bukwicy. Na
wyznaczonych terenach przewiduje się budowę m.in. budowę sali gimnastycznej i świetlic.

5. KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY UKŁADU KOMUNIKACJI

5.1. Kierunki rozbudowy układu komunikacji drogowej

1. Studium ustala podstawowy układ komunikacji drogowej:
 1) KD-GP – droga główna ruchu przyśpieszonego (rezerwa terenu dla drogi krajowej nr 12), o szerokości w
   liniach rozgraniczających 35 m.
 2) KD-G – droga główna krajowa nr 12, o szerokości w liniach rozgraniczających 35 m.
 3) KD-G – droga główna wojewódzka nr 292 o szerokości w liniach rozgraniczających 25 m.
 4) KD-G –droga główna (rezerwa terenu dla drogi wojewódzkiej nr 292), o szerokości w liniach rozgraniczających
   25 m.
 5) KD-Z – droga wojewódzka nr 298, o szerokości w liniach rozgraniczających 20 m.
 6) KD-Z – drogi zbiorcze, o szerokości w liniach rozgraniczających 20 m.
 7) KD-L – drogi lokalne, o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m.
Ww. układ komunikacji uzupełniają drogi gminne o kategorii dróg dojazdowych oraz drogi transportu rolnego.

2. W studium ustala się rezerwy terenu dla drogi głównej krajowej nr 12 oraz dla drogi głównej wojewódzkiej nr 292.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008 nie są ujęte zadania
polegające na realizacji obejść miejscowości Dobrzejowice i Brzeg Głogowski.

3. Studium ustala następujące podstawowe zasady rozwoju i obsługi komunikacji:
 1) Obsługa projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej w sąsiedztwie dróg głównych i
   zbiorczych odbywać się będzie poprzez wykorzystanie ulic klas niższych, tj. ulic lokalnych, dojazdowych lub
   pieszo – jezdnych.
 2) Obsługa projektowanych terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej
   odbywać się będzie poprzez skrzyżowania z drogami o klasie nie niższej niż L. Należy ograniczyć liczbę i
   częstość zjazdów na drogę klasy G poprzez zapewnienie bezpośredniej obsługi terenów przeznaczonych pod
   nową zabudowę od dróg niższych klas istniejących i planowanych, które to dopiero będą miały skrzyżowania z
   drogą klasy G. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć kompleksowe
   rozwiązania obsługi wyznaczonych w studium terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w
   uzgodnieniu z zarządcą drogi.
 3) W obrębie linii rozgraniczających dróg zabrania się lokalizowania obiektów ograniczających bezpieczeństwo
   ruchu. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych wymaga zgody zarządcy drogi.
 4) Ustala się, że realizacja poszczególnych elementów projektowanego układu komunikacyjnego może być
   prowadzona wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanych w obrębie tych linii
   rozgraniczających, za zgodą zarządzającego.
 5) Korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach technicznych
   budowy i modernizacji dróg i ulic, zaś ewentualne poszerzenie linii rozgraniczających ulic może się odbywać
   wyłącznie za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.
 6) W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji,
   jak zatoki, parkingi a także m. in. kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących
   przepisów oraz utrzymana istniejąca zabudowa o ile nie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu
   drogowego i za zgodą zarządzającego.
 7) Ustala się konieczność zachowania normatywnych pól widoczności na skrzyżowaniach dróg a także
   wykluczenia budowy nowych wjazdów na posesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań.
 8) Nowe i modernizowane elementy układu komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów
   usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 9) W granicach działek budowlanych należy zabezpieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych
   liczbę miejsc postojowych.
 10) Dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi, uwzględnienie w bilansie, przyulicznych miejsc postojowych.
 11) Należy zapewnić odpowiednią osłonę ekologiczną (zieleń izolacyjna od strony drogi) oraz izolację
   komunikacyjną dla terenu MN, położonego w obrębie wsi Dankowice w obszarze skrzyżowania drogi krajowej
   z projektowanym obejściem wsi Dankowice.

4. Podstawowe zadania inwestycyjne z zakresu rozbudowy układu komunikacyjnego, zgłoszone w ramach Planu
Rozwoju Lokalnego są następujące:
-  przebudowa drogi z chodnikami wraz odwodnieniem w m. Kromolim,
-  odbudowa dróg gminnych w m. Kłoda,
-  budowa chodników i modernizacja dróg w m. Nielubia,
-  budowa chodnika i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem m. Bukwica,


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 40
                ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


-      odbudowa dróg gminnych w m. Dobrzejowice,
-      odbudowa dróg w m. Brzeg Głogowski,
-      odbudowa dróg w m. Czerna,
-      odbudowa dróg w m. Kromolin,
-      odbudowa drogi w m. Słoćwina,
-      odbudowa drogi w m. Glinica i Kamiona,
-      odbudowa drogi w m. Zabłocie,
-      odbudowa drogi Kromolin – Góra Św. Anny,
-      odbudowa dróg transportu rolnego na terenie gminy.

5.2. Kierunki rozbudowy układu komunikacji rowerowej i pieszej

Istotnym elementem układu komunikacyjnego gminy jest rozbudowa systemu tras pieszo - rowerowych. Obok
przenoszenia codziennego, lokalnego ruchu mieszkańców gminy będzie miał on istotne znaczenie dla obsługi ruchu
turystycznego. W studium zakłada się:
-  rozwój systemu tras pieszo - rowerowych z wykorzystaniem dróg gminnych o niskim natężeniu ruchu i
   odpowiedniej, utwardzonej nawierzchni na terenach otwartych gminy, przy odpowiednim ich oznakowaniu,
-  prowadzenie odcinków tras pieszo - rowerowych na terenach zabudowanych poszczególnych miejscowości jako
   urządzonych i oznakowanych ścieżek, wyposażonych w oddzielną jezdnię z odpowiednią nawierzchnią i
   bezkolizyjne skrzyżowania z drogami lub ulicami.

5.3. Kierunki rozbudowy układu komunikacji kolejowej

1.      W zakresie obsługi komunikacji kolejowej zakłada się:
 -      modernizację i przebudowę istniejącej magistralnej linii kolejowej nr 273 w celu uzyskania odpowiednich
       parametrów prędkości w ruchu pasażerskim i towarowym,
  -    elektryfikację i modernizację istniejącej linii kolejowej nr 14,
  -    przeznaczenie działek będących w ewidencji PKP S.A. na cele produkcyjno – składowo – usługowe.

2.      Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązują niżej wymienion e
       wymagania:
    1)  Wszelkie place składowe, dojazdy manewrowe dla samochodów oraz parkingi muszą mieć
       nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów
       kolejowych.
    2)  W przypadku lokalizacji zakładów niebezpiecznych dla środowiska oraz górniczych, ich uciążliwości muszą się
       znaleźć poza obszarem funkcjonowania linii kolejowych (działki użytek Tk).
    -   Na terenach przeznaczonych na działalność przemysłową, magazynową i składową funkcja ich nie może być
        związana z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi,
        stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego oraz stanowiącymi zagrożenie dla środowiska w
        tym również obszarów kolejowych.
    -   Ponadto, wszystkie funkcjonujące w rejonie linii kolejowej zakłady pylące wraz z urządzeniami kruszącymi i
        segregującymi na frakcje urobek kamienny winny być wyposażone w urządzenia odpylające i zraszające.
        Zapylanie urządzeń kolejowej sygnalizacji świetlnej stwarza poważne niebezpieczeństwo złego odczytania
        sygnału kolejowego przez maszynistę prowadzącego pociąg, a zanieczyszczenie głowic rozjazdów kolejowych
        grozi wykolejeniem składu.
    3)  W przypadku zalesiania, uzupełniania drzewostanu, tworzenia obszarów sadowniczych lub projektowania
       pasa zieleni izolacyjnej w rejonie drogi żelaznej, należy tak zadrzewiać tereny, aby ich usytuowanie nie
       zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej. Mając na uwadze powyższe, zadrzewiać i zakrzewiać
       można w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunków
       drzew, których wysokość może przekroczyć 10 m. (Dziennik Ustaw R.P. nr 47 z dnia 27 maja 1999r., póz.
       476). Projekt zieleni musi wykonać uprawniony projektant zieleni.
    -   W przypadku konieczności utworzenia pasów p.poż. koszty ich utrzyma nia spoczywają na Inwestorze.
    4)  Zalecane w rejonie linii kolejowej parkingi wielopoziomowe muszą posiadać pełną infrastrukturę techniczną
       zapewniającą ochronę środowiska. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów muszą
       mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów
       kolejowych. Natomiast stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów
       powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym spływ wody do
       wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
    5)  Nie dopuszcza się wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe dla użytkowników spoza PKP.
    6)  Wszystkie skrzyżowania dróg z linią kolejową w jednym poziomie wymagają zachowania parametrów
       trójkąta widoczności (Dz. U. nr 33 z 20 marca 1996 r., póz. 144), bez względu na kategorię przejazdu.
    7)  Przy modernizacji dróg, ich rozbudowie oraz nowych inwestycjach drogowych (w tym projektowanych
       ścieżkach rowerowych i alejkach spacerowych), docelowo należy dążyć do przekraczania linii kolejowej w
       sposób bezkolizyjny wiaduktami nad torami.
    8)  Od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej (do takich należy zaliczyć m. in. rów odwadniający, podtorze,
       podnóże nasypu) należy pozostawić pas gruntu kolejowego o szerokości 3,0, ;-dla potrzeb kolejowej drogi
       technologicznej (Dz. U. z 15 grudnia 1998 r., póz. 987.) wykorzystywanej m. in. przez służby ratownicze.
    9)  Ustala się zakaz prowadzenie magistrali wodociągowych o średnicach większych niż 0 1620 mm wzdłuż linii
       kolejowych. Awaria rurociągu przy liniach grozi rozmyciem podtorza i wykolejeniem składu.


                         JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                     41
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


 10) W przypadku linii kolejowej - użytek Tk - prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej musi przebiegać
   po najkrótszej trasie tzn. krzyżować się z torami kolejowymi pod kątem 90 do 80 stopni oraz spełniać m.in.
   wymagania Dz. U. nr 151 z 15 grudnia 1998 r., póz. 987.
 -  W sytuacji prowadzenia sieci napowietrznej i podziemnej wzdłuż obszarów kolejowych, użytek Tk należy
   uwzględniać przepisy m.in. Dz.U. nr 52 z 04 lipca 2000 r., póz. 627.
 -  Dla linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia strefy szkodliwego oddziaływania muszą znaleźć się
   poza obszarem kolejowym użytek Tk.
 -  Krzyżowanie linii wysokiego napięcia nie może odbywać się przez tereny stacji kolejowych oraz przystanków
   osobowych oraz musi przebiegać poza obszarem postojów techniczno-ruchowych pociągów oczekujących
   przed semaforami wjazdowymi na stacje.
 -  Lokalizacja gazociągów w odległości większej od obszaru kolejowego, użytek Tk, niż wynosi strefa
   poziomego awaryjnego wybuchu linii przesyłowej.
 -  Obowiązuje zakaz przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi (skrzyżowanie z
   linią kolejową) bez uprzedniego zredukowania ciśnienia.
 -  Na terenach stacji oraz pod rozjazdami obowiązuje całkowity zakaz krzyżowania gazociągów z torami
   kolejowymi.
 11) Lokalizacja zbiorników gazu technicznego i z substancjami płynnymi wybuchowymi i łatwo zapalnymi, w
   odległości większej od obszaru kolejowego, użytek Tk, niż wynosi strefa poziomego awaryjnego wybuchu
   przedmiotowych budowli.
 12) Zakazuje się lokalizacji stawów gruntowych w sąsiedztwie linii kolejowych mając na uwadze ochronę
   podtorza (gruntów) kolejowego przed deformacja na skutek naruszenia struktury wodnej.
 13) Obowiązuje zakaz lokalizacji stawów nadpoziomowych.
 14) Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, pod
   warunkiem:
 -  Lokalizacja masztu (konstrukcji wieżowej) w odległości większej od obszaru kolejowego, użytek Tk niż wynosi
   planowana wysokość obiektu budowlanego celem uniknięcia, w razie awaryjnego upadku konstrukcji,
   zatarasowania torów kolejowych oraz przeniesienia potencjału 20 kV (sieć potrzeb nie trakcyjnych) z linii
   kolejowej na obszar nie należący do kolei.
 -  Planowane urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń łącznościowych na linii
   kolejowej.
 15) Na szlakach kolejowych, działki użytek Tk, istnieje całkowity zakaz lokalizacji inwestycji (w tym infrastruktury
   technicznej podziemnej, za wyjątkiem skrzyżowań) nie związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a
   także zakaz wprowadzania zieleni.
 16) Na projektowanych drogach kołowych przebiegających w sąsiedztwie linii kolejowej lub krzyżującej się z torami
   kolejowymi za pomocą wiaduktu drogowego nie należy instalować świateł kolorów stosowanych w
   sygnalizacji kolejowej, mogących powodować zniekształcenie obrazów istniejących lub pomyłki złego
   odczytania sygnałów przez maszynistę prowadzącego pociąg.
 17) Zakazuje się lokalizacji ścieżek rowerowych i alejek spacerowych wzdłuż, obszarów kolejowych, ze względu na
   zagrożenia mechaniczne pochodzące od przejeżdżających pociągów (m. in. uderzenie elementem
   będącym ładunkiem wagonu - kamień, żwir - który na skutek drgań wagonu może wyskoczyć z niego),
   a także niejednokrotne niekontrolowane zachowania użytkowników tychże ciągów komunikacyjnych.
 18) Zakazuje się wprowadzenia strefy nalotu i startu na i z lotniska nad zelektryfikowaną linią kolejową nr 273.

6. KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY UKŁADU SIECI I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

6.1. Kierunki rozbudowy systemu zaopatrzenie w wodę

W studium zakłada się utrzymanie istniejącego systemu zaopatrzenia gminy w wodę, wykorzystującego istniejące
ujęcia oraz realizację następujących zadań służących osiągnięciu właściwego poziomu zaopatrzenie mieszkańców w
wodę:
-  zaopatrzenie w wodę wsi Wiekowice i Czerna PKP,
-  przebudowa SUW Nielubia wraz z budową studni,
-  rozbudowa sieci wodociągowych dla potrzeb nowych zadań inwestycyjnych.

6.2. Kierunki rozbudowy systemu odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków

1. W celu kompleksowego uregulowania gospodarki ściekowej w studium zakłada się utrzymanie istniejącego
systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz jego sukcesywną rozbudowę na bazie zbiorczych sieci
wodociągowo – kanalizacyjnych. System ten winien docelowo objąć obszary zainwestowane gminy i stworzyć
dogodne warunki dla wprowadzania nowej zabudowy na terenach wskazanych na ten cel. Priorytetowym zadaniem
inwestycyjnym jest budowa nowych sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich, nie wyposażonych dotychczas w
sieć kanalizacyjną. Dla osiągnięcia właściwego poziomu obsługi mieszkańców gminy w tej dziedzinie zakłada się w
szczególności:
  1) Odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych systemem grawitacyjno – ciśnieniowym
    do grupowej oczyszczalni ścieków w Nielubi. Ścieki z przysiółka Wiekowice i Czerna PKP oczyszczane będą
    w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
  2) Odprowadzanie ścieków opadowych poprzez powiązanie z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej.
  3) Doraźnie, w okresie przejściowym istnieje możliwość wykorzystania oczyszczalni indywidualnych albo
    szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na pełnosprawną oczyszczalnię ścieków.


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 42
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


  4)  Układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej należy ustalić w oparciu o
    programy i koncepcje rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawarte w
    projektach budowlanych poszczególnych przedsięwzięć.

2. Podstawowe zadania inwestycyjne z zakresu rozbudowy systemu odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków,
zgłoszone w ramach Planu Rozwoju Lokalnego są następujące:
  -  kanalizacja sanitarna wsi Kamiona – Słone,
  -  rozbudowa oczyszczalni ścieków w z Nielubi,
  -  kanalizacja sanitarna wsi Kłoda – Słoćwina – Zameczno,
  -  kanalizacja sanitarna wsi Brzeg Głogowski – Czerna – Dobrzejowice,
  -  kanalizacja sanitarna wsi Domaniowice – Szczepów – Kromolin,

6.3. Kierunki rozbudowy systemu gazownictwa i ciepłownictwa

1. Przez teren gminy przebiega sieć gazowa w skład, której wchodzą:
  1) Gazociągi wysokiego ciśnienia:
   -  o średnicy nominalnej DN200 oraz ciśnieniu nominalnym PN6.3Mpa relacji p.p. Bytom Odrzański – odg.
     kier. Żary,
   -  DN300, PN6.3Mpa relacji odg. kier. Żary – p.p. Kotowice,
   -  DN250, PN6.3Mpa relacji odg. kier. Żary – p.p. Grabik,
   -  DN200, PN6.3Mpa relacji Huta Miedzi „Głogów I”,
   -  DN150, PN6.3Mpa relacji Huta Miedzi „Głogów II”,
   -  DN100, PN6.3Mpa relacji Huta Miedzi Brzeg Głogowski.
  2) Nieczynny gazociąg DN200.
  3) Stacje redukcyjno – pomiarowe:
     o
   -  I Brzeg Głogowski,

2. Studium ustala rozbudowę i modernizację niżej wymienionych elementów sieci gazowej:
                                     o
  1) Projektowany gazociąg w/c DN100 i stacja redukcyjno – pomiarowa I w Glinicy.
  2) Projektowany gazociąg w/c do DN500 relacji KGZ Kościan – KGHM Żukowice (wzdłuż istniejącego
    gazociągu DN300 relacji Głogów – Krobia). W zakresie rozpatrywanego układu przesyłowego występują
    elementy:
   -  gazociąg wysokiego ciśnienia do DN500 6.3Mpa,
   -  zespół zaporowo – upustowy wraz z drogą dojazdową i przyłączem elektroenergetycznym,
   -  inne elementy towarzyszące, na potrzeby obsługi układu przesyłowego w/c,
   -  nadrzędny system sterowania i kontroli (SCADA): kabel światłowodowy ułożony wzdłuż gazociągu.
                                 o
  3) Rozbudowa i modernizacja stacji redukcyjno – pomiarowej I Brzeg Głogowski.

3. W odniesieniu do gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia studium określa zgodnie z odpowiednimi
przepisami szczególnymi, wyznaczone na rysunku studium strefy ochronne. Odległości projektowanych obiektów od
sieci gazowych wynoszą 50,0 m - po 25 m od osi gazociągu. Strefa ochronna sieci gazowej stanowi obszar, w którym
przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej
trwałość i prawidłową eksploatację. Dla budynków użyteczności publicznej obowiązuje odległość 35 m, licząc od
granicy terenu do gazociągu. Dla stacji paliw obowiązuje odległość 40 m, licząc od zbiornika i rurociągu
technologicznego do gazociągu. Dla nowobudowanych gazociągów zostaną wyznaczone strefy kontrolowane,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe. Wynosić one będą od 4 do 12 m.

4. Ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorami gazociągów, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej i strefy
kontrolowanej, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

5. Dla ww. stref ochronnych i kontrolowanych ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  1) Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy.
  2) Obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego
    przemieszczania się wzdłuż gazociągu.
  3) Dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach
    określonych przez operatora gazociągu.
  4) Zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu) – zagospodarowanie terenu
    zielenią niską.
  5) Zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.
  6) Zakaz urządzania stałych składów i magazynów.

6. W odniesieniu do nieczynnego gazociągu DN 200 przyjmuje się następujące ustalenia:
  1) Realizacja obiektów budowlanych możliwa jest po wcześniejszym usunięciu nieczynnego gazociągu.
  2) Wszelkie roboty ziemne w pasie o szerokości po 5,0 m od osi gazociągu należy prowadzić bez użycia
    sprzętu mechanicznego i pod nadzorem zarządcy gazociągu. O rozpoczęciu robót należy zawiadomić z co
    najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  3) Istnieje możliwość usunięcia nieczynnego gazociągu, jednak za zgodą i na warunkach określonych przez
    zarządcę gazociągu.


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 43
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
7. Docelowo w przypadku pojawienia się zgłoszenia zapotrzebowania na gaz ustala się realizację rozdzielczej sieci
gazowej, powiązanej z gminnymi gazociągami średniego i niskiego ciśnienia na warunkach uzgodnionych pomiędzy
stronami. Zaopatrzenie w gaz powinno odbywać się po spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków
przyłączenia określonych przez dysponentów sieci i urządzeń.

8. Inwestycje związane z nowymi gazyfikacjami oraz przyłączeniem odbiorców do sieci gazowej uzależnione będą od
wystąpienia ich opłacalności oraz od aktualnych warunków technicznych i ekonomicznych dostarczania paliwa
gazowego przez przedsiębiorstwo gazownicze – zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym z dnia
10.04.1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504).

9. Obok ogrzewania gazowego przyjmuje się możliwość zaopatrzenia w ciepło z indywidualnych źródeł, na olej
opałowy lub inne ogrzewanie ekologiczne z dopuszczeniem paliw węglowych i węglopochodnych.

10. Zgodnie z planem rozwoju regionalnego na lata 2004 – 2006 podstawowym zadaniem inwestycyjnym z zakresu
zaopatrzenia w gaz jest gazyfikacja wsi Nielubia.

6.4. Kierunki rozbudowy elektroenergetyki

Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii elektroenergetycznych
kablowych, napowietrznych lub napowietrzno – kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji
transformatorowych słupowych lub miejskich (wbudowanych lub wolnostojących). W szczególności przyjmuje się
następujące ustalenia:
  1) Zezwala się na wydzielenie działek pod budowę nowych stacji transformatorowych na działkach inwestorów,
    po wykonaniu bilansu zaopatrzenia w energię elektryczną dla istniejących i projektowanych struktur
    osadniczych.
  2) W odniesieniu do linii napowietrznych 110 kV należy zachować wymagane przepisami odległości
    projektowanych obiektów od istniejących linii (wydzielony pas terenu ochronnego dla linii 110 kV wynosi po
    14,5 m, od rzutu poziomego skrajnego przewodu czynnego linii).
  3) Utrzymuje się stację elektroenergetyczną 220/110 kV Żukowice oraz istniejące elektroenergetyczne linie
    przesyłowe NN o napięciu 220 kV relacji: Żukowice – Leśniów i Żukowice – Polkowice (wzdłuż, których
    należy przestrzegać ograniczeń w użytkowaniu terenu o szerokości 70 m, po 35 m od osi linii w obu
    kierunkach). Dla terenu znajdującego się w granicach podanych wielkości obowiązują następujące ustalenia:
   -  zabrania się lokalizować budynki mieszkalne i inne (zwłaszcza szpitale, internaty, żłobki, przedszkola itp.),
     przeznaczone na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę,
   -  dopuszcza się realizacje obiektów związanych z działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną i rolną,
     w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy spełnieniu wszystkich wymagań aktualnie
     obowiązujących przepisów; w tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji
     projektowanych obiektów z właścicielem przedmiotowej linii.
  4) Dopuszcza się przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 220 kV relacji Żukowice –
    Leśniów i Żukowice – Polkowice, na linie o napięciu 400 kV, względnie na linie wielotorowe, wielonapięciowe
    łącznie z rozbudową istniejącej stacji 220/110 kV Żukowice o rozdzielnię 400 kV.
  5) W odniesieniu do linii energetycznych średniego i niskiego napięcia należy zachować bezpieczne,
    wymagane przepisami odległości. W przypadku niemożności zachowania dopuszczalnych odległości
    projektowanej zabudowy od istniejących obiektów energetycznych należy dokonać przebudowy tych sieci na
    koszt podmiotu wchodzącego w kolizje.
  6) Zasilanie obiektów w energię elektryczną powinno odbywać się po spełnieniu technicznych i ekonomicznych
    warunków przyłączenia określonych przez dysponentów sieci i urządzeń.
  7) Dopuszcza się możliwość pozyskiwania energii elektrycznej z niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł, w
    tym wiatraków. Zaleca się lokalizowanie ww. obiektów (wiatraków) na terenach oznaczonych PU i w ich
    sąsiedztwie.

6.5. Kierunki rozbudowy telekomunikacji

Dla sieci telekomunikacyjnych studium zakłada poprawę istniejącego systemu usług telekomunikacyjnych na terenie
całej gminy. Wymagać to będzie modernizacji centrali telefonicznej w Żukowicach. Możliwości poprawy sytuacji w
tym zakresie stwarzają prężnie działające firmy telekomunikacyjne oferujące bogate usługi i nowoczesne
rozwiązania: sieci stacjonarne, radiotelefoniczne, abonenckie systemy dostępowe, telefonia komórkowa. Bardzo
istotnym elementem rozwoju telekomunikacji wiejskiej powinna być budowa infrastruktury telekomunikacyjnej,
umożliwiającej dostęp do internetu.

6.6. Kierunki gospodarki odpadami

Poprawie gospodarki odpadami służyć będą sprawdzone rozwiązania systemowe nastawione na wysoką jakość
technologiczną i gwarantujące skuteczną ochronę środowiska naturalnego. Systemy te powinny rozwiązywać
zagadnienia segregowania, zbierania i wtórnego wykorzystania odpadów. Istniejące wysypiska powinny być
modernizowane w kierunku zapobiegania przeciekom substancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych. Wysypiska
te zostaną zrekultywowane i zamknięte. Zakłada się możliwość współpracy w zakresie gospodarki odpadami z                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 44
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


wykorzystaniem zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych projektowanego dla miasta Głogowa. Gmina
Żukowice objęta zostanie Powiatowym Programem Gospodarki Odpadami.

6.7. Kierunki rozbudowy systemu ochrony przeciwpowodziowej

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej przyjmuje się następujące ustalenia:
  1) Tereny, które zostały zalane podczas powodzi w 1997 r. oznaczono na rysunku studium. Do czasu wydania
    przez starostę decyzji określającej zasięg terenów zalewowych winny być one traktowane jako obszary o
    ograniczeniach inwestycyjnych. Wznoszenie obiektów budowlanych na terenach zalewowych wymagać
    będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
  2) Zakłada się przeprowadzenie prac zabezpieczających przed zalaniem terenów narażonych na zalania
    powodziowe, poprzez wprowadzenie rozwiązań hydrotechnicznych i ekologicznych. M.in. zakłada się
                                  3
    budowę polderu Dobrzejowice – Czerna o pojemności 3,8 mln m i powierzchni 240 ha.
  3) Zakłada się modernizację istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowę nowego w Czernej, na
    lewym brzegu rzeki Odry. Prace ziemne należy prowadzić nie powodując zasadniczych zmian w środowisku
    przyrodniczym. Należy szczególnie dążyć do zachowania w stanie nienaruszonym cennych drzew alei
    dębowej.

6.8. Kierunki dla obszarów problemowych i wymagających przekształceń i rekultywacji

1. Do obszarów problemowych zakwalifikowano tereny gminy położone w granicach strefy ochronnej Huty Miedzi
„Głogów”. Dla powyższej strefy obowiązuje Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy nr OŚ.PZ.8623-2-17/90 z dnia
06.11.1990 r. o sposobie zagospodarowania strefy ochronnej HMG. W niniejszej decyzji ustala się sposób
zagospodarowania jak w załączniku nr 7 – zbiorczym planie zagospodarowania strefy wg projektu nr 40-25-06 z
czerwca 1968 r, wykonanym przez BIPROMET S.A. w Katowicach. Zgodnie z ww. załącznikiem zagospodarowanie
terenów położonych w strefie przedstawia się następująco:
-  Zz – zieleń ochronna zrealizowana przez HM „Głogów”,
-  R/Rp – projektowane rolnictwo przemysłowe na gruntach rolnych,
-  R/Zo – projektowana zieleń ochronna na gruntach rolnych,
-  MR/UR – projektowana zmiana użytkowania terenu zabudowy zagrodowej na usługi,
-  U – istniejące tereny usług rzemiosła.
Powyższe ustalenia obowiązują do czasu ważności ww. decyzji.

2. Decyzja o sposobie zagospodarowania strefy ochronnej HMG obowiązuje do 2005 r. i pomimo dwukrotnego
przedłużania terminu jej ważności nie była ona weryfikowana. Zagrożenie ze strony Huty Miedzi „Głogów” w latach
dziewięćdziesiątych bardzo zmalało. Wyraża się to ponad 90% zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do
powietrza. Pozytywne zmiany, szczególnie w zakresie poprawy stanu higieny atmosfery mogą wpłynąć na znaczne
zmniejszenie obowiązującej dzisiaj strefy ochronnej. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie opracowania studium o
horyzoncie czasowym 10 – 20 lat. Biorąc pod uwagę docelowe zagospodarowanie terenów, położonych w strefie
ochronnej należy ująć to zagadnienie w szerszym aspekcie.

3. Sposób zagospodarowania strefy ochronnej H.M. „Głogów” i przyległych terenów KGHM (zgodnie z ustaleniami z
przedstawicielami KGHM) przedstawia się następująco:
 1) Na północ od drogi wojewódzkiej nr 292, wszystkie tereny oprócz korytarzy infrastruktury i częściowo terenu
   określonego w pkt. „2)” przeznaczone będą w kierunku leśnym.
 2) Teren od drogi wojewódzkiej nr 292 przy wschodniej granicy gminy z miastem Głogów, od linii energetycznej
   przeznaczony będzie w kierunku leśnym, a od linii energetycznej do toru kolejowego (w kierunku północnym),
   przeznaczony będzie pod działalność gospodarcza (PU).
 3) Teren pomiędzy drogą wojewódzką nr 292, a terenem kolejowym Głogów – Żagań i drogą powiatową do wsi
   Żukowice, przeznaczony będzie pod działalność gospodarczą (PU).
 4) Tereny od wschodniej granicy siedliska wsi Żukowice do dolnej ulicy we wsi Żukowice, łącznie z częścią
   południową, przeznaczone będą w kierunku leśnym, a od dolnej ulicy wsi Żukowice do zachodniej granicy wsi,
   na działalność gospodarczą (PU).
 5) Teren działki nr 737/1 przeznaczony będzie w kierunku leśnym.
 6) Na terenie strefy ochronnej H.M. obowiązuje zakaz pobytu stałego (mieszkalnictwa).
 7) Nieruchomości Banku Spółdzielczego, poczty i rolników indywidualnych, pozostawać będą w dotychczasowym
   użytkowaniu, do czasy ich nabycia przez KGHM.

4. Jednym z priorytetowych zadań założonym w Planie rozwoju lokalnego jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego koło
Huty Miedzi „Głogów”.

6.9. Kierunki budowy systemu instalacji hydrotransportu

1. Hydrotransport jest przedsięwzięciem polegającym na budowie instalacji umożliwiającej przesyłanie podziemnym
rurociągiem koncentratu miedziowego z O/ZWR rejon „Polkowice” i O/ZWR rejon „Rudna” do O/Huta Miedzi
„Głogów”.

2. W skład instalacji wchodzi rurociąg koncentratów i kabel światłowodowy oraz alternatywnie w wariancie I,
prowadzony będzie powrotny rurociąg filtratu z O/HM Głogów do O/ZWR Rudna. Wszystkie instalacje prowadzone


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 45
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


będą w jednym wykopie w odległości 1 m, jedna instalacja przy drugiej. Szerokość pasa instalacji w wariancie z
rurociągiem filtratu będzie wynosiła ok. 3 m. Szerokość pasa terenu dla potrzeb wykonania ww. przedsięwzięcia
wynosi ok. 10 do 12 m. Na całej trasie instalacje będą biegły w gruncie, poza zabudowaniami.

7. ZADANIA SŁUŻĄCE       REALIZACJI      PONADLOKALNYCH          I  LOKALNYCH     INWESTYCJI  CELÓW
PUBLICZNYCH.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, inwestycjami celu publicznego są inwestycje związane m.in. z budową
obiektów dla organów władzy, szkolnictwa, ochrony zdrowia, opieki społecznej, zapewnienia bezpieczeństwa,
ochroną dóbr kultury oraz realizacja dróg publicznych, kolei, dróg wodnych, sieci uzbrojenia i ochrony środowiska.
Wiele elementów tego zbioru określono w rozdziale 6 i częściowo w rozdziałach wcześniejszych studium. Wśród
ważnych zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych na terenie gminy wymienić należy:
-  realizację gminnego systemu ścieżek pieszo – rowerowych, powiązanych z układem regionalnym,
-  oznakowanie szlaków turystycznych oraz zabytków,
-  tworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach na terenie gminy.
Do istotnych zadań służących realizacji lokalnych celów publicznych należą omówione wcześniej zadania z zakresu
infrastruktury technicznej i drogowej.

8. ZASADY PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

1. Przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju jako strategii rozwoju zarówno gminy jak i całego regionu uznaje się
za podstawową zasadę służącą ukierunkowaniu rozwoju przestrzennego w obszarze gminy. Wiąże się z tym
przyjęcie celów polityki przestrzennej w jej obszarze, obejmujących:
-  efektywny rozwój gminy, dostosowany do zróżnicowanych przestrzennie uwarunkowań, połączony z
   przeprowadzeniem kompleksowej restrukturyzacji jego struktury funkcjonalno – przestrzennej,
-  poprawę ładu przestrzennego terenów gminy oraz sprawnego funkcjonowania układu komunikacyjnego i sieci
   inżynieryjnych,
-  umocnienie i rozbudowa systemu terenów chronionych i wkomponowanie przyjętych zasad ich ochrony w
   procesy społeczno - gospodarczego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, z eliminacją
   uciążliwych wpływów na stan środowiska,
-  pełną ochronę dziedzictwa kulturowego, połączoną z utrwalaniem korzystnych cech historycznie wykształconej,
   wartościowej struktury funkcjonalno – przestrzennej obszarów zainwestowanych gminy.

2. Realizacja opisanych powyżej działań powinna doprowadzić do mierzalnej poprawy standardów:
-  ładu ekologicznego, związanych z poprawą stanu środowiska przyrodniczego gminy, wzmocnieniem kondycji i
  walorów użytkowych oraz zapewnieniem jego stabilnej równowagi,
-  ładu społecznego, polegającego na powszechnej poprawie warunków życia, w tym m.in. wysokiej dostępności
  do usług i miejsc pracy oraz odpoczynku,
-  ładu ekonomicznego, związanego z ekonomizacją kosztów utrzymania gminy, tworzeniem udogodnień dla
  rozwoju i działalności gospodarczej, przy minimalizacji obciążeń dla środowiska i infrastruktury,
-  ładu estetyczno - funkcjonalnego, związanego z poprawą strony estetycznej i technicznej terenów
  mieszkaniowych, zagrodowych oraz produkcyjno-usługowych.

9.  OBSZARY DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE                  JEST   SPORZĄDZENIE      MIEJSCOWEGO   PLANU
   ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Na obszarze gminy Żukowice studium wyznacza dwa tereny, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
-  mpzp dla projektowanego terenu górniczego Głogów Głęboki – Przemysłowy.

2. Studium nie przewiduje obszarów na których znalazłyby się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
 2000 m².

10. PROGRAM PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARÓW WSKAZANYCH DO OBJĘCIA MIEJSCOWYMI
  PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Znaczna część gminy posiada pokrycie w postaci obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Obowiązujące plany posiadają następujące obręby: Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice,
Domaniowice, Kłoda, Kromolin, Nielubia, Zabłocie oraz siedlisko wsi Żukowice. Dla pozostałych obrębów, tj.
Bukwica, Dankowice, Kamiona, Słone i Żukowice przewiduje się opracowanie planów w najbliższym czasie.

2. W studium ustala się opracowanie planów dla terenów górniczych w oparciu o art. 53 ustawy z dnia 04 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z zm.), za wyjątkiem złoża „Słone”, dla którego
odstąpiono od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ZG „Słone”.

3. W studium ustala się ponadto opracowanie planów dla terenów, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Wojewoda Dolnośląski, nie wyrazili zgody na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolnego. Dotyczy to
wszystkich miejscowości dla których sporządzono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w granicach
administracyjnych obrębu.


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 46
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
4. Ze względu na występowanie w gminie gleb wysokich klas bonitacyjnych (klasy I – III zajmują 74,6% powierzchni
gruntów rolnych, gleby klasy IV – 17,6%), prawie wszystkie wyznaczone w studium tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej wymagać będą zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolne i nieleśne. Większe tereny wymagające uzyskania powyższych zgód zaznaczono na rysunku studium

5. Zakłada się w studium, w ramach opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy
podejmowaniu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego będą respektowane przyjęte
cele polityki przestrzennej gminy. Obejmą one także prowadzenie stałego monitoringu zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym.

11. OBSZARY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY

Na terenie gminy brak jest obszarów i obiektów dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny.

12. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY

Na obszarze Gminy nie występują obszary pomników zagłady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
153, poz. 1271).

13. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH

Na obszarze Gminy ustala się niżej wymienione tereny, przez które przebiegają linie kolejowe, jako tereny zamknięte.

1.  Bukwica - dz. nr 146
2.  Brzeg Głogowski – dz. nr 662, 663
3.  Czerna – dz. nr 322
4.  Dankowice – dz. nr 35, 36
5.  Dobrzejowice – dz. nr 347
6.  Kłoda – dz. nr 410
7.  Nielubia – dz. nr 64, 67
8.  Zabłocie dz. nr 61
9.  Żukowice – dz. nr 704/2, 711/2.

14. SYNTEZA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Podstawowym celem rozwoju przestrzennego gminy jest uzyskanie takiej jej struktury funkcjonalno przestrzennej,
która w harmonijny i zrównoważony sposób wykorzysta swe walory przyrodnicze i kulturowe oraz własne zasoby dla
potrzeb rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

2. Celem ochrony cennych elementów środowiska przyrodniczego jest zachowanie ich w istniejącej, nie zmienionej
postaci, uformowanej przez naturę. Dla realizacji powyższego celu zakłada się pełną ochronę wartościowych
obiektów i terenów, z których najważniejszy jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie” wraz z
planowanymi do przyłączenia terenami we wsi Domaniowice. Ochrony wymaga także fragment pradoliny Odry,
będącej jednym z przyrodniczych obszarów węzłowych o znaczeniu europejskim. Ponadto na terenie gminy ochronie
podlegają niżej wymienione elementy przyrody ożywionej i nieożywionej:
 1) Platan klonolistny w parku w Kromolinie; nr rej 270.
 2) Dwa dęby szypułkowe w parku w Szczepowie; nr rej. 136.
 3) Cztery platany klonolistne w parku w Szczepowie; nr rej. 60.
 4) Trzy buki pospolite, odmiana czerwonolistna w parku w Szczepowie; nr rej 103.
 5) Aleja drzew dębowych – 241 sztuk; nr rej 121.
 6) Udokumentowane złoża surowców mineralnych.
 7) Główne elementy rzeźby terenu, w tym m.in. grzbiety i kulminacje, doliny rzek.

3. Celem ochrony zasobów wodnych jest zachowanie aktualnej struktury układu hydrograficznego, ukształtowanej w
wyniku oddziaływania naturalnych procesów obiegu wody. Przedmiotem ochrony zasobów wodnych są następujące
obiekty i tereny:
 1) Tereny położone w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP – 302 Pradolina Odra Barycz.
 2) Ujęcia wód wraz ze strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej.
 3) Rzeki oraz ich bezpośrednie otoczenie.

4. Dla ochrony środowiska glebowego zakłada się ochronę gleb, głównie przed zmianą sposobu użytkowania oraz
przeciwdziałanie ich degradacji. Celem ochrony ekosystemów leśnych jest ich utrzymanie w dobrej kondycji oraz
powiększenie zasobów leśnych, ze względu na bardzo małą lesistość gminy. Przewiduje się do zalesiania ok. 322 ha
gleb marginalnych, odłogowanych, ugorów, nieużytków oraz gleb zdewastowanych i zdegradowanych.

5. Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego gminy w jego ukierunkowaniu równie ważna jak ochrona
środowiska przyrodniczego jest ochrona wartości kulturowych. Celem ochrony krajobrazu i wartościowych dóbr


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 47
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


kultury jest utrwalenie tożsamości i odrębności kulturowej obszaru oraz ochrona i rehabilitacja historycznie
ukształtowanych zespołów zabytkowych lub pojedynczych obiektów. Przedmiotem ochrony środowiska kulturowego
na obszarze gminy są:
 1) Obiekty będące zabytkami nieruchomymi, w tym obiekty architektoniczne, cmentarze, parki, wpisane do
    rejestru zabytków.
 2) Obiekty będące zabytkami nieruchomymi, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.
 3) Stanowiska archeologiczne, w tym wpisane do rejestru zabytków.
 4) Miejscowości o średniowiecznej metryce.

6. Zakłada się wykształcenie nowej struktury osadniczej, która pełnić będzie istotną rolę dla poprawy obsługi
mieszkańców gminy i warunków zamieszkiwania. Dla osiągnięcia tego celu wyodrębnia się w niej ośrodki o
następujących funkcjach:
 1) Nielubia i Brzeg Głogowski, jako lokalne ośrodki obsługi ludności, zwłaszcza w zakresie usług publicznych.
 2) Kromolin, jako ośrodek wspomagający ww. miejscowości, dla obsługi ludności.
 3) Żukowice jako ośrodek z aktywizacją działalności gospodarczo – inwestycyjnej (ze względu na położenie w
   strefie ochronnej Huty Miedzi „Głogów”).
 4) Brzeg Głogowski i Słone jako ośrodki z aktywizacją działalności gospodarczej i wspomagające wieś Żukowice
   dla rozwoju funkcji produkcyjnych.
 5) Kromolin, Szczepów, Mierzów i Góra Św, Anny, jako ośrodki rozwoju i aktywizacji różnych form turystyki.
 6) Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice i Zabłocie jako ośrodki z aktywizacją funkcji sportowo – rekreacyjnej i
   wspomagające dla ww. ośrodków przewidzianych dla rozwoju turystyki.
 7) Wszystkie miejscowości gminy, za wyjątkiem Żukowic jako ośrodki z aktywizacją dominującej funkcji
   mieszkaniowo – usługowej i gospodarki rolnej.

7. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania:
  1) W ramach modernizacji i adaptacji dla nowych potrzeb istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej,
    usługowej i produkcyjnej dopuszczalne są zmiany jej gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu
    nadziemnych kondygnacji z dodatkowym użytkowym poddaszem).
  2) Rozbudowa przy pełnym nawiązaniu do zasad ukształtowania budynków sąsiednich, poprawa standardu,
    wyposażenia w odpowiednie instalacje i korekty wystroju zewnętrznego.
  3) Dopuszczalne jest wprowadzanie nowej uzupełniającej zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania o
    funkcjach ustalonych w studium.

8. Ustala się następujące zasady kształtowania nowej zabudowy na terenach budowlanych:
  1) Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie realizowana w formie zabudowy wolnostojącej (ew. bliźniaczej) o
    wysokości 1-2 kondygnacje. W przypadku realizacji większych zespołów zabudowy, będą one realizowane
    wg zbliżonych rozwiązań architektonicznych z jednakowo ustalonym układem kalenic dla danego zespołu
    zabudowy lub jej ciągu. Zaleca się przy tym dostosowanie projektowanej skali zabudowy, doboru materiałów
    i kolorystyki do najbliższego otoczenia jak również stosowanie przykryć o nachyleniu połaci w granicach 35 –
      o
    45 .
  2) Nowa zabudowa usługowa, produkcyjna lub produkcyjno-usługowa będzie realizowana w formie zwartych
    obiektów w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów w najbliższym otoczeniu o podobnej funkcji.
                                                        0
    Zakłada się wysokość zabudowy 1 - 2 kondygnacje i zastosowanie dachów o nachyleniu połaci 35-45 . W
    przypadku realizacji obiektów wielkogabarytowych dopuszcza się przykrycie dachem płaskim.
  3) Tereny zabudowy produkcyjnej lub produkcyjno-usługowej zagospodarowane będą z wprowadzeniem zieleni
    towarzyszącej oraz z wprowadzeniem niezbędnych miejsc parkingowych.

9. We wszystkich miejscowościach, poza Żukowicami wyznaczono nowe tereny zabudowy mieszkaniowej. Znaczne
tereny w formie przyszłych niewielkich osiedli zabudowy jednorodzinnej wyznaczono w następujących
miejscowościach: Brzeg Głogowski, Bukwica, Czerna, Dankowice, Dobrzejowice i Nielubia.

10. Aktywizacja gospodarcza terenów gminy jest jednym z czynników jej rozwoju przestrzennego. Jej ukierunkowanie
powinno być związane z zintegrowanym podejściem do planowania, obejmującym łączne zagadnienia
środowiskowe, gospodarcze, społeczne i przestrzenne. Szczególne znaczenie w aktywizacji gospodarczej gminy
będą miały tereny produkcyjne położone w granicach strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”. Studium wyznacza w
tym zakresie tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w części siedliskowej wsi Żukowice oraz tereny
zorganizowanej działalności inwestycyjnej we wsi Żukowice, poza jej częścią siedliskową. Poza wymienionymi
obszarami studium ustala lokalizację terenów produkcyjnych we wsi Słone, Kamiona i Brzeg Głogowski przy drodze
wojewódzkiej nr 292.

11. W każdej miejscowości wyznaczono znaczne tereny usług. Są to tereny przewidziane pod lokalizację w szerokim
zakresie usług komercyjnych oraz stworzenie bazy noclegowo – gastronomicznej i rekreacyjnej. Stanowić to będzie
jeden z czynników aktywizacji turystycznej na terenie gminy. Niezależnie od terenów zabudowy usługowej
wyznaczono w studium nowe tereny usług sportu i rekreacji. Są to tereny położone przy drodze powiatowej pomiędzy
Glinicą, a Zabłociem, w Dobrzejowicach, w północno – wschodniej części wsi i w Brzegu Głogowskim – tereny
strzelnicy. We wsi Brzeg Głogowski, Czerna i Dobrzejowice wyznaczono tereny turystyczno – rekreacyjne w dolinie
rzeki Odry.
                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 48
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


12. Gospodarka rolna stanowi jedną z podstawowych funkcji gminy. Dla przebudowy struktury agrarnej terenów
gminy i restrukturyzacji funkcjonowania tej gałęzi gospodarki zakłada się w studium:
 1) Kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw.
 2) Dostosowanie produkcji roślinnej do warunków przyrodniczych ze szczególnym rozwijaniem w szerszym
   zakresie warzywnictwa, sadownictwa, nasiennictwa, kwiaciarstwa.
 3) Rozwój produkcji zwierzęcej, w tym odbudowa stada bydła.
 4) Poprawa stanu urządzeń melioracyjnych.
 5) Dostosowanie organizacji rynku i przetwórstwa produktów żywnościowych zgodnie ze standardami i
   wymogami Unii Europejskiej.
 6) Sukcesywne prowadzenie prywatyzacji gruntów rolnych.
 7) Ochronę gruntów najwyższych klas bonitacyjnych (I, II, III, IV) przed zmianą użytkowania na cele inne niż
   rolne, położonych poza terenami zainwestowanymi i przewidzianymi di zainwestowania.
 8) Rozdysponowanie niewykorzystanych gruntów z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, poprzez
   dzierżawę, sprzedaż i przekazywanie nowym grupom producentów.
 9) Dostosowanie wielkości gospodarstw i ich możliwości produkcyjnych do warunków ekonomicznych na
   zmieniających się rynkach zbytu.
 10) Rozwijanie produkcji rolniczej dla potrzeb rynku biopaliw.
 11) Przeznaczanie niewykorzystanej do produkcji rolnej istniejącej zabudowy inwentarskiej i gospodarczej dla
   potrzeb nieuciążliwej produkcji, baz, składów.

13. Kierunki rozwoju produkcji leśnej na terenach pozostających we władaniu Lasów Państwowych ustalane są w
okresowo sporządzanych planach urządzeniowych gospodarstw leśnych Nadleśnictw, zaś nową tendencją będzie
rozwijanie produkcji leśnej na nowych terenach. Planowane dolesienia będą wykonywane na gruntach nieleśnych,
zakładanych do przekazywania przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz gruntach prywatnych. Ich wprowadzenie
spowoduje wytworzenie nowej granicy rolno - leśnej oraz znaczne zmiany w strukturze lokalnego krajobrazu.

14. W  obszarze gminy zakłada się rozwój następujących form turystyki i wypoczynku:
 1)  Turystyka pobytowa związana z otoczeniem Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”.
 2)  Turystyka pieszo - rowerowa w obszarze całej gminy.
 3)  Turystyka wodna z wykorzystaniem infrastruktury nadbrzeżnej oraz przystosowaniem Odry do celów
    żeglownych.
 4)  Turystyka konna z wykorzystaniem duktów leśnych i dróg gospodarczych.
 5)  Agroturystyka, realizowana przy wykorzystaniu możliwości recepcyjnych pojedynczych gospodarstw.

15. W związku z potrzebą wyznaczenia nowych obszarów przestrzeni publicznych, czyli obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych wyznacza się takie obszary w trzech miejscowościach: Nielubi, Dankowicach i Bukwicy. Na
wyznaczonych terenach przewiduje się m.in. budowę sali gimnastycznej i świetlic.

16. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się konieczność modernizacji sieci wodociągowej w celu poprawy jakości
i ilości wody.

17. W zakresie gospodarki ściekowej studium ustala budowę sieciowej kanalizacji sanitarnej we wsiach o zwartej
zabudowie i dużej liczbie mieszkańców (Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Kamiona, Kłoda, Słoćwina,
Kromolin, Szczepów, Słone, Domaniowice, Zameczno) oraz przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach o
rozproszonej zabudowie i małej liczbie mieszkańców (Wiekowice, Czerna PKP, Mierzów, Góra Świętej Anny,
Żukowice).

18. Zwiększenie liczby odbiorców gazu z sieci, do celów bytowych i produkcyjnych, a także uruchamianie
alternatywnych źródeł energii (gaz płynny, biogaz, energia wiatrowa itp.), w połączeniu z modernizacją sieci
energetycznej, ułatwią dostęp do źródeł energii, które w odróżnieniu od węgla są źródłami przyjaznymi dla
środowiska przyrodniczego.

19. Poprawie gospodarki odpadami służyć będą sprawdzone rozwiązania systemowe nastawione na wysoką jakość
technologiczną i gwarantujące skuteczną ochronę środowiska naturalnego. Systemy te powinny rozwiązywać
zagadnienia segregowania, zbierania i wtórnego wykorzystania odpadów. Istniejące wysypiska powinny być
modernizowane w kierunku zapobiegania przeciekom substancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych. Wysypiska
te zostaną zrekultywowane i zamknięte. Gmina Żukowice objęta zostanie Powiatowym Programem Gospodarki
Odpadami.

20. Sieć energetyczna, która zaspokaja występujące obecnie potrzeby na obszarze gminy, powinna być w
przyszłości modernizowana, w kierunku zwiększenia zainstalowanej mocy i wprowadzania w coraz większym stopniu
linii kablowych, przyczyni się to do zaspokojenia rosnących potrzeb gospodarstw rolnych i domowych, a także
powstających nowych, pozarolniczych działalności gospodarczych.

21. Rosnące potrzeby mieszkańców gminy w zakresie korzystania z sieci telefonicznej, wymagają modernizacji
centrali telefonicznej w Żukowicach. Poprawi to jakość usług telekomunikacyjnych. Możliwości poprawy sytuacji w
tym zakresie są duże. Bardzo istotnym elementem rozwoju telekomunikacji wiejskiej powinna być budowa
infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej dostęp do internetu.


                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 49
            ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE


22. W zakresie komunikacji ustala się rezerwę terenu dla drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 292. Ważnym
zadaniem będzie także konieczność poprawy infrastruktury drogowej, a także modernizacja sieci dróg transportu
rolnego, co z pewnością warunkować będzie dalszy rozwój gminy Żukowice.

23. Niebezpieczeństwo zagrożenia powodzią jest obecnie jednym z głównych wyznaczników kierunków
zagospodarowania gminy Żukowice. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej zakłada się budowę polderu
Dobrzejowice – Czerna oraz odbudowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych na całej długości Odry na
terenie gminy.

24. Do obszarów problemowych zakwalifikowano tereny gminy położone w granicach strefy ochronnej Huty Miedzi
„Głogów”. Dla powyższej strefy obowiązywała (do 2005 r.) Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy nr
OŚ.PZ.8623-2-17/90 z dnia 06.11.1990 r. o sposobie zagospodarowania strefy ochronnej HMG. Zagrożenie ze
strony Huty Miedzi „Głogów” w latach dziewięćdziesiątych bardzo zmalało. Pozytywne zmiany, szczególnie w
zakresie poprawy stanu higieny atmosfery mogą wpłynąć na znaczne zmniejszenie obowiązującej dzisiaj strefy
ochronnej. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie opracowania studium o horyzoncie czasowym 10 – 20 lat. Biorąc
pod uwagę docelowe zagospodarowanie terenów, położonych w strefie ochronnej należy ująć to zagadnienie w
szerszym aspekcie.

25. Jednym z priorytetowych zadań założonym w Planie rozwoju lokalnego jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego
koło Huty Miedzi „Głogów”.

26. Wśród ważnych zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych na terenie gminy wymienić należy:
 1) Realizację gminnego systemu ścieżek pieszo – rowerowych, powiązanych z układem regionalnym.
 2) Oznakowanie szlaków turystycznych oraz zabytków.
 3) Tworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach na terenie gminy.

27. Przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju jako strategii rozwoju zarówno gminy jak i całego regionu uznaje się
za podstawową zasadę służącą ukierunkowaniu rozwoju przestrzennego w obszarze gminy. Wiąże się z tym
przyjęcie celów polityki przestrzennej w jej obszarze, obejmujących:
 1) Efektywny rozwój gminy, dostosowany do zróżnicowanych przestrzennie uwarunkowań, połączony z
    przeprowadzeniem kompleksowej restrukturyzacji jego struktury funkcjonalno – przestrzennej.
 2) Poprawę ładu przestrzennego terenów gminy oraz sprawnego funkcjonowania układu komunikacyjnego i sieci
    inżynieryjnych.
 3) Umocnienie i rozbudowa systemu terenów chronionych i wkomponowanie przyjętych zasad ich ochrony w
    procesy społeczno - gospodarczego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, z eliminacją
    uciążliwych wpływów na stan środowiska.
 4) Pełną ochronę dziedzictwa kulturowego, połączoną z utrwalaniem korzystnych cech historycznie
    wykształconej, wartościowej struktury funkcjonalno – przestrzennej obszarów zainwestowanych gminy.

28. Realizacja opisanych powyżej działań powinna doprowadzić do mierzalnej poprawy standardów:
 1) Ładu ekologicznego, związanych z poprawą stanu środowiska przyrodniczego gminy, wzmocnieniem kondycji
   i walorów użytkowych oraz zapewnieniem jego stabilnej równowagi.
 2) Ładu społecznego, polegającego na powszechnej poprawie warunków życia, w tym m.in. wysokiej
   dostępności do usług i miejsc pracy oraz odpoczynku.
 3) Ładu ekonomicznego, związanego z ekonomizacją kosztów utrzymania gminy, tworzeniem udogodnień dla
   rozwoju i działalności gospodarczej, przy minimalizacji obciążeń dla środowiska i infrastruktury.
 4) Ładu estetyczno - funkcjonalnego, związanego z poprawą strony estetycznej i technicznej terenów
   mieszkaniowych, zagrodowych oraz produkcyjno-usługowych.

29. Na obszarze gminy Żukowice studium wyznacza teren górniczy „Głogów Głęboki – Przemysłowy, dla którego
obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z art. 53 Prawo
geologiczne i górnicze. Studium nie przewiduje obszarów na których znalazłyby się obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m².

30. Znaczna część gminy posiada pokrycie w postaci obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Obowiązujące plany posiadają następujące obręby: Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice,
Domaniowice, Kłoda, Kromolin, Nielubia, Zabłocie oraz siedlisko wsi Żukowice. Dla pozostałych obrębów, tj.
Bukwica, Dankowice, Kamiona, Słone i Żukowice przewiduje się opracowanie planów w najbliższym czasie.
.

31. Prawie wszystkie wyznaczone w studium tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i
produkcyjnej wymagać będą zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

32. Na terenie gminy brak jest obszarów i obiektów dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny.

33. Na obszarze Gminy nie występują obszary pomników zagłady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 153, poz. 1271).                     JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                                 50
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
                   ANEKS

FAKTY OSADNICZE W GMINIE ŻUKOWICE
WYKAZ OBIEKTÓW O WALORACH KULTUROWYCH
              JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA 2006
                          51

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:67
posted:5/19/2012
language:
pages:51