El Campus Virtual de l'Escola Joan Pelegr� amb Moodle by 7t2cv1NQ

VIEWS: 0 PAGES: 27

									El Campus Virtual de
l'Escola Joan Pelegrí
amb Moodle
Servei d’Informàtica
Àrea de Ciències Experimentals
                 serveidinformatica@joanpelegri.cat
El context: l’Escola Joan Pelegrí
• L’Escola Joan Pelegrí (fins el 1994 Escola Tècnica Professional
 d’Hostafrancs) és una escola privada concertada que forma part de
 la Fundació Cultural Hostafrancs (FCH).

• Impartim educació infantil (x3), primària (x3), ESO (x6), batxillerat
 (x6), CFGS (x6).

• També s’imparteix educació no reglada: cursos ocupacionals i
 programes de garantia social.

• Ubicada en tres edificis al barri d’Hostafrancs de Barcelona.

• Més de 100 docents i més de 1800 alumnes.


                               serveidinformatica@joanpelegri.cat
La nostra tradició:
autosuficiència tècnica...
• Equipament informàtic:

  •  Més de 175 ordinadors a 6 aules d’informàtica a tres edificis, laboratoris, aules
    específiques (música, física, dibuix, etc.), despatxos de serveis i gestió.

  •  Sistemes mòbils: portàtil i projector multimèdia.

  •  Racó de l’ordinador a totes les aules d’infantil i primària.

  •  Tres centres de control (un principal i dos secundaris) amb 10 servidors que
    satisfan les necessitats de tota la xarxa.

• Les persones:

  •  El Servei d’Informàtica està format per un equip fix de dues persones: el tècnic
    especialista en sistemes informàtics (jornada completa) i un professor
    responsable del Servei (dedicació al servei de mitja jornada).

  •  Eventualment disposem de becaris que fan les pràctiques del CFGS.

                                      serveidinformatica@joanpelegri.cat
El Servei d’Informàtica de la FCH
• Funcions:

  •  Supervisar el bon funcionament del sistema i els serveis informàtics de la FCH i
    realitzar les tasques de manteniment i seguretat necessàries.

  •  Instal.lar programari. Testejar nous productes.

  •  Realitzar aplicacions a mida per resoldre necessitats específiques.

  •  Assessorar i donar suport en l’edició digital de documents, bé per la publicació
    en suport paper, bé en suport web.

  •  Mantenir els espais web de la FCH.

  •  Planificar i dur a terme la formació i el reciclatge informàtic del personal de
    l’Escola.

  •  Proposar a l’equip de direcció polítiques de promoció de l’aplicació de noves
    tecnologies TIC a l’Escola.
          ּ  El futur de les TIC a la FCH. (www.joanpelegri.com/publica/tic.pdf)


                                               serveidinformatica@joanpelegri.cat
Els promotors TIC i el professorat de l’àrea
• Els promotors TIC són els encarregats de dinamitzar i potenciar
 l’ús de les TICs a cada àrea.

• A partir de les peticions del professorat es recerquen els
 continguts demanats o es creen aquells materials o activitats que
 s’adapten a les necessitats.

• Els continguts trobats o creats es pengen al Campus Virtual.

• S’està procedint a la digitalització dels continguts preexistents en
 format paper, acetat o document word.

• A les reunions d’àrea explica el treball fet i proposa noves
 iniciatives TIC.

• Es treballa d’acord amb el Servei d’Informàtica.
                               serveidinformatica@joanpelegri.cat
La difusió d’informació a l’escola abans del
Campus Virtual
•  Activitats i noticies institucionals/corporatives:
   •  Comunicació informal-oral.
   •  Circulars sobre paper.
   •  Circulars amb correu electrònic.
   •  Revista escolar sobre paper “Calaix de Sastre”.
   •  Publicació a l’espai web.

•  Continguts didàctics:
   •  Material-dossiers de producció pròpia fotocopiats.
   •  Publicació web a espais personals dels professors, bé a servidors externs (XTEC, etc.), bé servidor intern.

•  Avisos i convocatòries de gestió, direcció, coordinació:
   •  Suport paper: bústia física del professorat, anuncis a les cartelleres.
   •  Tramesa per correu electrònic (poc sistemàtica).

•  Calendaris:
   •  Edició sobre paper: bústia física del professorat.

•  Emmagatzematge d’informació:
   •  Suport paper: armaris, sales de professors, taules...
   •  Suport digital: discos locals, suports USB i servidor de fitxers centralitzat a la xarxa

•  Lliurament de treballs, memòries, informes
   •  Normalment en format de paper
   •  Excepcionalment a través del correu electrònic del professorat


                                                   serveidinformatica@joanpelegri.cat
La difusió de continguts web abans del
Campus Virtual.
• Continguts corporatius:
  •  A l’espai web www.joanpelegri.com

  •  Edició i publicació de continguts centralitzada al Servei d’Informàtica.

  •  Especificacions de disseny molt estrictes.

  •  Continguts d’interactivitat limitada. Excepte la possibilitat d’enviar correus des
    de la web, reserva de llibres de text o consulta la base de dades de la biblioteca.

• Continguts didàctics:
  •  Espais web propis del professorat amb criteris de disseny i qualitat poc
    uniformes.

  •  El professorat “no tècnic” que vol difondre continguts ho fa a través del Servei
    d’Informàtica que els hi publica.

  •  Continguts bàsicament de lectura per a l’alumnat (apunts, informes, exemples),
    poca interacció dels continguts amb qui els consulti i pràcticament nul retorn de
    la interacció cap al professorat.
                                       serveidinformatica@joanpelegri.cat
La difusió de continguts web abans del
Campus Virtual.
• Problemes del model de publicació web anterior al CV:

  • Excessiva dependència respecte del Servei d’Informàtica.
    · Actualització de continguts poc àgil.
    · Càrrega desbordant de tasques de publicació web al Servei d’Informàtica.

  • Per crear continguts web són necessaris coneixements tècnics
   avançats per part dels docents (edició de text, retoc d’imatges,
   integració web, HTML, FTP...) que sovint impliquen dedicació
   extraordinària o formació addicional.

  • Els professors tècnics amb coneixements tècnics suficients gestionen i
   dissenyen el seu espai amb criteris particulars poc homogenis amb la
   resta.

  • Els continguts publicats són molt poc interactius i per tant resulten
   poc atractius als potencials usuaris.

                                   serveidinformatica@joanpelegri.cat
Com millorar i facilitar la creació i difusió
de continguts web?
• Es busca un producte/sistema basat en web que:

  •  Simplifiqués la publicació de continguts web.
  •  Oferís criteris de disseny homogenis.
  •  Descentralitzés la publicació i gestió dels continguts.
  •  Permetés un sistema de noticies i calendari àgil i diari.
  •  Facilités un sistema d’avisos i de comunicació àgil.
  •  Afavorís compartir amb seguretat informació emmagatzemada.
  •  Permetés un alt nivell d’interacció entre els continguts i els usuaris.
  •  Afavorís la creació d’activitats d’aprenentatge basades en web.
  •  Fos atractiu per l’alumnat i que captés la seva atenció en el seu temps d’ús de
    l’ordinador.
  •  Fos instal·lable i administrable als nostres propis servidors.
  •  Que tingués un cost de compra o manteniment raonable.


                                       serveidinformatica@joanpelegri.cat
Moodle...?
•  Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environement) és un programari
  de llicència lliure desenvolupat per al disseny d’activitats d’aprenentatge a distància.
  Espai web de Moodle.

•  Usat per milers d’escoles i universitats arreu del món per desenvolupar els seus
  Campus Virtuals. Usat com a eina complementària o principal de formació i
  comunicació.

•  Descobrim que Moodle permet:

   •  Ser instal·lat amb “relativa facilitat” a qualsevol servidor web.
      ·  Malgrat tot, són necessaris coneixements tècnics “suficients” per fer la instal·lació.
   •  Facilita la publicació de continguts web per part de professors no tecnòlegs sense grans
     coneixements tècnics.
   •  Permet la creació d’activitats d’aprenentatge que potencien i aprofundeixen la comunicació
     entre els docents i l’alumnat: fòrums de debat, enquestes, tasques amb retroacció, glossaris,
     wikis, diàlegs...
      ·  Les activitats poder ser avaluades pels docents i els alumnes reben la comunicació de l’avaluació (nota
        i comentaris)
   •  Organitzar i personalitzar la informació que ha de rebre cada usuari en funció de les seves
     preferències (calendaris personalitzats, rebuda de correus a mida, etc.)
   •  Simplifica i descentralitza les tasques de manteniment general del sistema.
   •  Personalitzar l’entorn de treball de forma molt senzilla i atractiva.
   •  El sistema de suport a les incidències és solvent: bé per part de l’equip de desenvolupament
     del producte, bé en la comunitat d’usuaris d’arreu del món, també en català.
                                                    serveidinformatica@joanpelegri.cat
Com implementem Moodle a la nostra
escola per donar vida al Campus Virtual?
•  Coneixement, instal.lació, proves i avaluació de Moodle
   •  Consultem exhaustivament la documentació de Moodle:
      ·  http://docs.moodle.org/es/Portada
   •  Baixem el programari necessari:
      ·  Moodle des del lloc http://download.moodle.org/
      ·  Moodle Cron (eina d’actualització dinàmica) http://download.moodle.org/download.php/sourceforge/MoodleCron-
        Setup.exe
      ·  Serveis del servidor necessaris (si no estan prèviament instal.lats):
         ·  Servidor web: IIS de Microsoft o Apache
         ·  Servidor SQL: MySQL
         ·  Servidor PHP
              ּ  El paquet EasyPHP ofereix un execuable amb tot el necessari (servidor web Apache, MySQL i PHP)
                http://docs.moodle.org/en/Installation_guide_for_Windows_using_EasyPHP
              ּ  El paquet XAMP ofereix un execuable amb tot el necessari (servidor web Apache, MySQL i PHP) i instal.lació gràfica
                http://docs.moodle.org/en/Windows_installation_using_XAMP
   •  Consultem, imprimim i seguim la guia d’instal.lació http://docs.moodle.org/es/Instalaci%C3%B3n_de_moodle
   •  Instal.lem Moodle a varios servidors de proves i durant dos mesos estem testejant el
     programa i fent ajustaments.
   •  Amb el sistema instal.lat a servidors de prova simulem la posada en marxa del Campus
     Virtual:
      ·  Alta d’usuaris i cursos, creació de recursos i preparació d’activitats didàctiques

•  Del procés d’avaluació es conclou que Moodle és una bona eina, relativament fàcil
  d’instal.lar, sense problemes insalvables en la configuració, ben documentada, amb
  un suport sòlid.

•  A més, sembla resoldre la majoria de les nostres necessitats.
   •  Es preveu, a mig termini, una reducció de les tasques d’administració i supervisió del
     sistema i una significativa descentralització de les tasques de publicació web que abans
     assumia el Servei d’Informàtica.
                                                              serveidinformatica@joanpelegri.cat
  Moodle a la nostra escola
•    Presentació de Moodle-Campus Virtual a l’equip de direcció amb un projecte de calendari
    d’implementació i d’inversions que inclou:

  •     El sistema informàtic necessari, pressupost i calendari d’adquisició:
      ·    Ordinador Pentium IV amb 1 GB de RAM, gravadora DVD, dos discos S-ATA instal.lats en RAID 1 (per garantir al màxim la
          seguretat de les dades).
      ·    SO Windows’2000 Server, Apache, MySQL, EasyPHP
  •     El procés de posada en marxa del Campus Virtual al servidor operatiu:
      ·    Temporalització de la instal·lació i adequació del programari.
      ·    Proves amb usuaris professors tècnics: el professorat de l’àrea de tecnologia i experimentals com a beta-tester.
      ·    Primera aproximació a l’estructura de continguts/espais (“cursos” en l’argot particular de Moodle) del CV:
          ·   Eines i recursos digitals
          ·   Calendari i Noticies
          ·   Espais d’àrees didàctiques i serveis docents
          ·   Nivells educatius
          ·   Espai pels serveis de la FCH
          ·   Espai de l’AMPA
          ·   Espai de gestió de l’Escola i la FCH
          ·   Miscel·lània
      ·    Definició de qui ha de poder actuar com a mantenidor-promotor-creador de continguts de cadascun dels espais.
      ·    Alta dels usuaris: automàticament i per defecte el professorat i sota demanda els alumnes.
  •     La difusió de les capacitats del CV entre la comunitat educativa
      ·    Presentació del Campus Virtual a l’àrea de tecnologia i altres professors tècnics per implicar-los en les proves.
      ·    Presentació del CV als Claustres d’educació Infantil i Primària i Secundària.
      ·    Presentació del CV a l’AMPA.
      ·    Documentació de les capacitats del CV en paper (“Preguntes i respostes sobre el Campus Virtual”) i al mateix CV
  •     La formació del professorat
      ·    Formació inicial per a usuaris avançats “promotors”
      ·    Formació a partir del curs 2005-2006, amb els recursos Forcem. Impartit des del Servei d’Informàtica.
      ·    La figura del promotor TIC de l’àrea


                                                             serveidinformatica@joanpelegri.cat
Moodle a la nostra escola: calendari

• Primeres proves: novembre-desembre 2004.
• Projecte: gener 2005
• L’equip de direcció aprova el projecte i assigna els recursos
 necessaris per la serva posada en marxa a partir del mes de febrer
 de 2005.
• El sistema funciona a partir del més d’abril de 2005.
• Es fan proves serioses amb professors i alumnes durant el tercer
 trimestre del curs 2004-2005.
• El sistema és completament operatiu a partir del mes de setembre
 de 2005.
                              serveidinformatica@joanpelegri.cat
Visitem el Campus Virtual…
• Campus Virtual de l’Escola Joan Pelegrí:
 http://www.joanpelegri.org
                       serveidinformatica@joanpelegri.cat
Què podem fer al Campus Virtual?
• El professorat pot, amb molta facilitat:
  •  Confeccionar i publicar continguts web sense cap coneixement tècnic.
  •  Enllaçar continguts web d’altres autors.
  •  Difondre i compartir carpetes que continguin qualsevol document digital
    (textos, fulls de càlcul, imatges, vídeos, MP3...)
  •  Publicar cites al calendari: bé de difusió global, bé a un nivell concret, bé
    personals.
  •  Crear fòrums de debat on plantejar idees i propostes als altres professors o
    alumnes i rebre allí i/o per correu electrònic les seves respostes.
  •  Dissenyar activitats de treball de les quals espera el lliurament d’una memòria
    o informe a través del CV, les rep, les puntua, les comenta.
  •  Plantejar enquestes per sondejar estats d’opinió.
  •  Posar proves objectives autocorrectives que respon l’alumnat, el sistema
    corregeix i de les quals es rep la nota automàticament.
  •  ...
• L’alumnat pot:
  •  Consultar documents i materials de tota mena.
  •  Lliurar treballs o memòries escrites amb editors de text.
  •  Realitzar activitats directament al CV.
  •  Fer xats amb altres companys o professors.
  •  Descarregar qualsevol document digital preparat i compartit pels professors.
  •  ...
                                      serveidinformatica@joanpelegri.cat
Què podem fer al Campus Virtual?
• La direcció, coordinació o serveis poden:
  •  Disposar d’un espai de comunicació d’ús exclusiu.
  •  Compartir documents de forma segura i exclusiva.
  •  Plantejar fòrums de debat a la comunitat educativa (claustres virtuals).
  •  Organitzar l’agenda/calendari de forma dinàmica dels diversos espais
    corresponents als nivells que gestiona.
  •  Rebre incidències i comunicacions dels usuaris dels serveis, instal.lacions, etc.
  •  ...
• L’AMPA pot:
  •  Disposar d’un espai de publicació web eficient i senzill d’administrar.
  •  Disposar d’un espai de comunicació d’ús exclusiu.
  •  Compartir documents de forma segura i exclusiva.
  •  ...
• Tothom registrat al CV pot:
  •  Publicar noticies d’activitats fetes.
  •  Publicar noticies o comentar les anteriors.
  •  Participar a fòrums de debat.
  •  ...

                                       serveidinformatica@joanpelegri.cat
Aspectes de l’administració del CV
• L’alta/registre dels usuaris:
  •  Professorat: automàtica a partir de bases de dades pre-existents.
  •  Alumnat: l’escola assigna un nom d’usuari i una contrasenya a tot l’alumnat de
    secundària.
  •  Els professors-responsables-mantenidors d’espais poden ser només usuaris d’altres
    espais.

• L’alta de nous espais:
  •  Professors o àrees que volen disposar d’espai al CV ho demanen al Servei
    d’Informàtica que amb poc més de 10 minuts pot donar-lo d’alta i deixar-lo
    operatiu per a que el professorat responsable de mantenir-lo hi pugui publicar
    continguts.

• L’administració del CV, una vegada superada la fase d’implementació,
 requereix poc temps.
  •  La publicació de continguts ja no depèn del Servei d’informàtica sinó del
    professorat responsable de cada espai.
                                      serveidinformatica@joanpelegri.cat
Problemes detectats...
• Alguns alumnes no valoren el compte d’accés al CV ni actualitzen el seu
 perfil.
  •  Alguns alumnes obliden la contrasenya.
  •  Algunes de les adreces de correu electrònic que proporcionen els alumnes al
    sistema no son correctes o no funcionen.

• Costa que el professorat s’acostumi a mirar la pantalla en lloc del paper.
  •  Moltes convocatòries, calendaris, avisos es segueixen fent només en paper o en
    paral·lel paper-CV.

• Hi ha reticències entre certa part del professorat i els equips de gestió per
 implicar-se en l’ús de les TIC, amb o sense CV.
  •  Oferim diverses modalitats de formació per vèncer les reticències.
  •  Intentem donar fiabilitat al sistema del CV i als equips fixos i mòbils des dels
    quals s’hi accedeix per donar seguretat i confiança als usuaris.
  •  El CV simplifica, objectivament, les feines i no fa necessaris grans coneixements
    tècnics.

• Incidències tècniques del sistema (caigudes de la línia ADSL, penjades dels
 servidors, errors al servidor de correu...) que dificulten o impedeixen
 l’accés al Campus Virtual
  •  En un any de funcionament efectiu hem patit només un parell d’aturades de més
    de 24 h.

                                      serveidinformatica@joanpelegri.cat
Objectius del Servei d’Informàtica en
relació al CV a curt termini...
• Incrementar els nivells de fiabilitat i seguretat tècnica.
• Donar més rapidesa de l’accés al CV des de l’exterior de la xarxa local de
 l’EJP.
• Que totes les àrees de secundària i nivells d’infantil i primària tinguin i
 gestionin un espai al CV.
• Aconseguir una major freqüència en l’actualització de noticies i calendari.
• Aconseguir guanyar confiança i implicació de cada vegada més professorat
 i membres dels equips de gestió.
• Aprofundir en la formació per a l’ús del CV entre el professorat.
• Promocionar i difondre la figura del promotor TIC d’àrea o nivell.
• Substituir les comunicacions de paper per altres de digitals (basades o no
 en el CV) per a convocatòries, actes, circulars b.
• Substituir progressivament el paper en el lliurament de treballs dels
 alumnes.


                                   serveidinformatica@joanpelegri.cat
Instal.lació de moodle a servidors externs:
XTEC
• Si no es disposa de servidor propi en el centre, el
 Departament d’Educació facilita que el professorat
 tingui espai web propi en el servidor Phobos de XTEC,
 on es pot instal·lar el Moodle.

• Per disposar de l’espai cal omplir un qüestionari que es
 pot trobar a la web del XTEC:
 http://www.xtec.net/at_usuari/formularis/form_php.htm
                             serveidinformatica@joanpelegri.cat
Exemple d’ús del Campus Virtual a l’àrea
de Ciències Experimentals
                  serveidinformatica@joanpelegri.cat
Què hem fet a l’àrea de Ciències
Naturals?
• Tenim un espai per cada matèria que impartim a l’àrea.

• Tots els professors o professores tenen un espai propi.

• A l’ESO, a cada espai tenim el contingut organitzat segons els temes
 del llibre per facilitar la recerca als alumnes.
 També hi ha espai per els crèdits variables i les sortides de l’àrea.

• A Batxillerat, està organitzat per blocs de contingut.

• A Cicles Formatius, està organitzat per nivell i matèries.                                serveidinformatica@joanpelegri.cat
Els continguts dels espais
• Continguts no interactius:
  •  Apunts
  •  Enunciats de pràctiques
  •  Llistats d’exercicis
  •  Videos
• Continguts interactius/activitats didàctiques:
  •  Pròpies del CV:
     ·  Glossaris
     ·  Fòrums
     ·  Qüestionaris
     ·  Diaris
     ·  ...
  •  Complementàries/alienes al CV.
     ·  Webquest
     ·  Power Points
     ·  Simulacions (Applets de Java, Javascript, altres)
     ·  Activitats J-Clic
     ·  Hot-Potatoes


                                 serveidinformatica@joanpelegri.cat
El professorat de l’àrea
• Cada professor disposa del seu propi espai, on pot publicar
 continguts concrets, encomanar tasques o fer activitats
 d’aprenentatge.
                              serveidinformatica@joanpelegri.cat
El professorat de l’àrea:
la correcció de tasques
• La correcció de tasques lliurades per l’alumnat permet avaluar i
 comentar el seu treball.
                              serveidinformatica@joanpelegri.cat
L’alumnat i el CV
• A principi de curs el servei d’informàtica de l’Escola assigna a
 l’alumnat un compte d’accés al CV.

• L’alumnat s’inscriu als espais que els indiquen els seus docents.

• En aquest moments hi ha treballs, pràctiques, qüestionaris que
 s’entreguen només a través del Campus Virtual.

• Aquest treballs són corregits i retornats a través del Campus
 Virtual.

• Les notes i la valoració del treball realitzat les rep l’alumnat a
 través de correu electrònic.
                               serveidinformatica@joanpelegri.cat
El futur de les TIC a l’àrea i el CV

• Creiem que podem usar algunes capacitats de les noves
 tecnologies, al voltant del Campus Virtual, per facilitar
 l’ensenyament-aprenentatge.

• S’ha de fer un esforç per dotar-se de les eines i
 coneixements necessaris.

• El professorat, que domina els continguts de la seva
 àrea, també ha de fer un esforç per “no quedar-se
 enrere” respecte a les eines que l’alumnat es capaç de
 fer servir i que tenen un enorme potencial
 d’aprenentatge.

                           serveidinformatica@joanpelegri.cat

								
To top