L�AVALUACI� DE RISCOS PSICOSOCIALS by 7t2cv1NQ

VIEWS: 5 PAGES: 36

									 L’AVALUACIÓ DE RISCOS
 PSICOSOCIALS

El mètode PSQCAT21
   Concepte de salut de l’OMS

 la salut és l’estat de benestar físic, mental i
social complet, i no merament l’absència de
malaltia.

Inclou els aspectes de benestar mental i social
    Condicions de treball (LPRL)

 aspectes materials tradicionals.

qüestions relatives a l’organització del treball:
–  treball a torns
–  càrrega de treball
–  monotonia, nocturnitat
–  participació del treballador en l’empresa
–  etc.
Procés d’actuació del risc psicosocial
 Forma d’actuació davant els riscos
      psicosocials
Identificar

  Avaluar

  Mesures d’intervenció
         Fases d’actuació
Fases
Identificació dels factors de risc
Selecció de la metodologia i de les tècniques
d’investigació que s’han d’aplicar
Planificació i aplicació de la metodologia
Anàlisi dels resultats i elaboració de l’informe
Elaboració i posta en marxa d’un programa
d’intervenció
Seguiment i control de les mesures adoptades
        Eines per al diagnòstic
Mètodes globals d’avaluació de les condicions de
treball ( LEST, ..)


 Mètodes globals d’avaluació dels factors psicosocials (
 ÌNSHT, PSQCAT21)

 Mètodes que analitzen un factor o àrea de l’àmbit
 psicosocial ( Escala General de Satisfacció de Warr,
 Malasch Burnout Inventori, LIPT,…)
Mètodes globals d’avaluació de riscos
      psicosocials
  Método de l’INSHT


  Mètode PSQCAT21
Mètode PSQ CAT21 (Qüestionari psicosocial
      de Copenhaguen)
 Metodologia per a l’avaluació i intervenció
 preventiva davant del risc psicosocial


   Elaborada l’any 2000 per un equip
   d’investigadors de l’Institut Nacional de Salut
   Laboral de Dinamarca, i adaptat al nostre entorn
   per un equip d’investigadors de l’ISTAS
Principals caracerístiques del mètode
       PSQCAT21
 Identifica i mesura els factors de risc
 psicosocials
Es basa en la Teoria general de l’estrés
Integra: dimensions dels models demanda-
control-recolzament de Karasek, i esforç-
recompensa de Siegris, i doble presència de
Hall
Principals caracerístiques del mètode
      PSQCAT21(II)
 Està dissenyat per qualsevol tipus de treball. Pot
 utilitzar-se en empreses en les coexisteixen
 diferents activitats i ocupacions distribuïdes en
 departaments i llocs de treball diversos


 Possibilita les comparacions entre els diferents
 sectors
Principals caracerístiques del mètode
      PSQCAT21(III)
 Combina tècniques quantitatives i qualitatives en
 varies fases i de forma participativaL’analisi de les dades es realitza en dues fases:
una descritiva i una altra interpretativa
Principals caracerístiques del mètode
      PSQCAT21(IV)
 Usa nivells de referència poblacionals per a la
 totalitat de les seves dimensions, obtinguts a
 través d’una enquesta representativa de la
 població ocupada,

 Aquests valors representen un objectiu
 d’exposició assumible per les empreses
 Principals avantatges del mètode

Es tracta d’una metodologia d’utilització pública i
gratuïta
Està reconegut en l’àmbit internacional

Els indicadors de validesa i fiabilitat són molt
alts.
Aplicació informàtica
     Procediment de mesura

Qüestionari de 124 preguntes
6 preguntes suprimibles
Mostra necessària: no menys de 25 subjectes
Valora 21 dimensions psicosocials
Valora 7 dimensions de salut subjectiva
Valora el component emocional
      Anàlisi de les dades

Utilitza un referent poblacional
Analitza puntuacions mitjanes
Compara puntuacions mitjanes amb puntuacions
mitjanes del referent poblacional
Analitza els percentatges de treballadors segons
l’exposició
Analitza la distribució de freqüències
 Dimensions psicosocials de risc

• Doble presència
• Exigències psicològiques del treball
• Influència en el treball i desenvolupament
d’habilitats
• Suport social a l’empresa i qualitatde
lideratge
• Compensacions del treball
 Supòsit real d’aplicació del mètode

Centre docent català amb 2033 treballadors,
distribuïts en diferents centres de treball i
diferents col.lectius:
–  Personal d’administració i serveis
–  Personal docent i investigador
–  Personal de suport a la recerca
–  becaris
Es realitza una avaluació inicial de condicions
psicosocials de treball, l’any 2006, a iniciativa de
la direcció i els representants dels treballadors (
a través del Comitè de Seguretat i Salut)

Es publica l’informe preliminar el 2007, amb el
resultat de l’avaluació de riscos
         Procés d’intervenció

1.  Acord i designació del grup de treball
2.  Preparació del treball de camp
3.  Treball de camp
4.  Anàlisi
5.  Priorització
6.  Informa final i planificació de l’acció preventiva
7.  Aplicació i seguiment de les mesures preventives
8.  Avaluació de les mesures preventives
1.Acord i designació del grup de treball

 Equip de treball format per dos tècnics de la
 Unitat de Recerca en Salut Laboral (UPF), i del
 Servei de Prevenció mancomunat
 Grup de treball específic creat per acord del
 Comitè de Seguretat i Salut, amb representació:
 – Gerència de la universitat
 – Treballadors
 – Personal tècnic
   2. Preparació del treball de camp l’adaptació del
            qüestionari a l’organització:

DECISIÓ DE L’ABAST I LES UNITATS D’ANALISI
es creen les unitats bàsiques d’anàlisi, a partir de
      • Lloc de treball
      • Unitat de gestió
      • Col.lectiu laboral
      • Desenvolupament de funcions directives i de comandament en el treball

ADAPTACIÓ DEL QÜESTIONARI
Adaptació 9, 10, 14,17.
GENERACIÓ DEL QÜESTIONARI
Qüestionari
     3.Treball de camp

REALITZACIÓ DE REUNIONS
INFORMATIVES
DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL I
RECOLLIDA
4. Anàlisi
Exposició personal docent
Nivells d’exposició als factors
     psicosocials
Informe preliminar
   Descàrrega gratuïta del mètode

http://www.istas.net/).

(www.gencat.net/treballiindustria/relacions_labor
als/Seguretatisalut/manual_riscos/psqcat21).


   http://www.upf.edu/jpas/preliminaristas.pdf
               Bibliografia

MAYA, Anna i altres : “Prevenció de riscos derivats de
l’organització i la càrrega de treball”
Material C5 de IOC, Editat pel Departament d’Educació. Barcelona, febrer del
2008
 Informe preliminar del cas treballat


http://www.upf.edu/jpas/preliminaristas.pdf

								
To top