anh van chuyen nganh ngoai thuong.doc by 740aZAUw

VIEWS: 27 PAGES: 2

									 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

              Học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG
              (English for International Trade)
               - Mã số: KT116
               - Số Tín chỉ: 3
               + Giờ lý thuyết: 35
               + Giờ thực hành/bài tập: 10

1. Thông tin giảng viên
Tên giảng viên: Ths.Lưu Nguyễn Quốc Hưng
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Phạm Mai Anh, Trần Thy Linh Giang
Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0710.838831
E-mail: lnqhung@ctu.edu.vn; pmanh@ctu.edu.vn; ttlgiang@ctu.edu.vn;
2. Học phần tiên quyết: Không
3. Nội dung
3.1. Mục tiêu:
    Sinh viên sẽ được cung cấp thuật ngữ, kỹ năng đọc và viết các tài liệu liên quan
đến thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, quá trình toàn cầu hóa và mậu dịch tự do,
hợp đồng thương mại quốc tế
3.2. Phương pháp giảng dạy:
       - Lý thuyết: 35
       - Tình huống: 5
       - Bài tập: 5
3.3. Đánh giá ôn học:
       - Thực hành      20%
       - Chuyên cần     10%
       - Thi kết thúc    70%
4. Đề cương chi tiết:
               Nội dung                   Tiết
  Unit 1: Introduction
    Lesson 1: First meeting                      1t

  Unit 2: People in business
    Lesson 2: Getting to know each other                1t

    Lesson 3: Getting further personal information           1t

  Unit 3: Your business in the era of globalization
    Lesson 4: Company profile                     3t

    Lesson 5: Company strengths                    3t

  Unit 4: Presentation techniques
    Lesson 6: Basics of presentation                  2t

    Lesson 7: Presentation practice                  1t
  Unit 5: Trend description
    Lesson 8: Describing changes                 3t

    Lesson 9: New trends of business               3t

  Unit 6: Company forecast
    Lesson 10: Staying ahead                   2t

    Lesson 11: Forecasting company developments         1t

  Unit 7: International trade
    Lesson 12: Basics of international trade           1t

    Lesson 13: Globalization and e-commerce           1t

    Lesson 14: International trade documents           2t

    Lesson 15: International trade revision           1t

  Unit 8: Company Activities
    Lesson 16: Sales documentation                1t

    Lesson 17: Currency exchange                 1t

    Lesson 18: Payment in international trade          1t

  Unit 9: Transportation
    Lesson 19: Methods of transportation             2t

    Lesson 20: Distribution                   1t

  Unit 10: Import and Export
    Lesson 21: Import and export regulations           1t

    Lesson 22: International trade regulations          1t

    Lesson 23: Quotations                    1t
5. Tài liệu của học phần:
- Giáo trình Anh văn chuyên ngành ngoại thương 1
- Giáo trình Anh văn chuyên ngành ngoại thương 2

                          Ngày10 tháng 01 năm2008
Duyệt của đơn vị     Duyệt của Bộ   ôn      Người biên soạn
                           Lưu Nguyễn Quốc Hưng

								
To top