Materialy pochodza z Platformy Edukacyjnej Portalu www - PowerPoint 3 by 40agB7p

VIEWS: 7 PAGES: 22

									   Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
       Portalu www.szkolnictwo.pl


Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Homonyme
Homonimy
Arkadiusz Więzowski
Dzięki dzisiejszej lekcji poznamy:

- słówka, które brzmią identycznie, jednak mają całkiem inne znaczenie – czyli
 tak zwane homonimy.
                             Zaczynamy!
                  Homonyme
                  HomonimyHomonimy, to wyrazy o jednakowym brzmieniu, lecz całkiem odmiennym znaczeniu.
W języku niemieckim występuje bardzo wiele homonimów i możemy je odróżnić
tylko po ich rodzajnikach. Dziś poznamy kilka ważniejszych, często używanych
wyrazów, które ze względu na identyczną pisownie i wymowę bardzo łatwo pomylić.
Niektóre homonimy mają nawet taki sam rodzajnik, i różnią się tylko liczbą mnogą!
                   oder
        der Junge -              das Junge -
         chłopiec                pisklę
               der Leiter / die
                 Leiter
              kierownik / drabina


          - Wo ist der Leiter? Ich brauche die Dokumenten!
          - Gdzie jest kierownik? Potrzebuje dokumentów!
          - Der Leiter hat jetzt eine Pause. Er trinkt Kaffee im Restaurant.
          - Kierownik ma teraz przerwę. Pije kawę w restauracji.
der Leiter -
 kierownik   - Hast du meine gelbe Leiter? Ich brauche sie!
   - Masz moją żółtą drabinę? Potrzebuje jej!
   - Ja, die Leiter ist in der Garage. Komm mit!
   - Tak, drabina jest w garażu. Chodź ze mną!
               der Tor / das
                  Tor
               głupiec / brama

- Was macht er!? Er ist der Tor!
- Co on robi!? To głupiec!
- Ja, er ist immer so verrückt! Er hat sehr oft die
 verrückten Ideen!
- Tak, on jest zawsze taki zwariowany! Bardzo często
 ma zwariowane pomysły!
                               der Tor - głupiec


                - Hast du schon das Brandenburger Tor gesehen?
                - Widziałeś już Bramę Brandenburską?
                - Ja, es ist das Wahrzeichen Berlins.
                - Tak, to jest znak rozpoznawczy Berlina.


   das Tor -
   brama
             der Kaffee / das Kaffee
               kawa / kawiarnia


             - Trinkst du Kaffee?
             - Pijesz kawę?
             - Nein, der Kaffee ist ungesund! Ich hätte gern Tee.
             - Nie, kawa jest niezdrowa! Chciałbym herbatę.


 der Kaffee – kawa- Gehen wir heute in das Kaffee?
- Idziemy dzisiaj do kawiarni?
- Mit Vergnügen. Ich weiß, wo das gute Kaffee ist.
- Z przyjemnością. Wiem, gdzie jest dobra Kawiarnia.

                             das Kaffee – kawiarnia
               der Gehalt / das
                 Gehalt
              zawartość / wypłata


- Was bedeuten diese Zahlen?
- Co oznaczają te liczby?
- Das ist der Gehalt von Kupfer und Eisen im Boden.
- To jest zawartość miedzi i żelaza w ziemi.


                             der Gehalt – zawartość               - Wie viel kann man in Deutschland verdienen?
               - Ile można zarobić w Niemczech?
               - In Deutschland ist das Gehalt viel besser als in Polen.
               - W Niemczech wypłata jest o wiele lepsza niż w Polsce.


 das Gehalt - wypłata
              der Hut / die Hut
             kapelusz / ostrożność               - So ein schöner Hut! Wie viel kostet er?
               - Jaki piękny kapelusz! Ile on kosztuje?
               - Der Hut kostet nur 8 Euro. Möchten Sie anprobieren?
               - Kapelusz kosztuje tylko 8 Euro. Chce Pani przymierzyć?


 der Hut – kapelusz- Heute fahre ich nach Deutschland.
- Dzisiaj jadę do Niemiec.
- Fahr vorsichtig und sei auf der Hut!
 Die Hut ist sehr wichtig!
- Jedź ostrożnie i mniej się na Baczności!
 Ostrożność jest bardzo ważna!               die Hut – ostrożność
             der See / die See
              jezioro / morze


- Morgen fahren wir an den See!
- Jutro jedziemy nad jezioro!
- Kann ich mitfahren? So lange bin ich an dem
 See nicht gewesen!
- Mogę jechać z wami? Tak dawno nie byłem
nad jeziorem!                       der See – jezioro

                   - Gestern war ich an der See.
                   - Wczoraj byłem nad morzem.
                   - Und? Wie war?
                   - I? Jak było?
                   - Ich habe die See so lange nicht gesehen.
                    An der See war schwere See!
                   - Tak dawno nie widziałem morza! Nad morzem
    die See – morze        była silna fala!
            der Pony / das Pony
             grzywka / kucyk               - Findest du, dass ich meinen Pony abükrzen sollte?
               - Uważasz, że powinnam skrócić moją grzywkę?
               - Ja, ich finde, dass der Pony nicht zu lang sein sollte.
               - Tak, uważam, że grzywka nie powinna być za długa. der Pony – grzywka


- Hast du das Pony, das hier läuft, gesehen?
- Widziałeś kucyka, który tu biega?
- Ja, das Pony ist so schön! Ist es dein Pony?
- Tak, kucyk jest śliczny! To twój kucyk?

                             das Pony – kucyk
              der Band / das Band
                tom / wstążka


                  - Wo ist der erste Band meines Buches!?
                   Ich brauche den ersten und den zweiten Band!
                  - Gdzie jest pierwszy tom ojej książki? Potrzebuje
                  pierwszego i drugiego tomu!
                  - Letztens habe ich nur den zweiten Band gesehen.
                  - Ostatnio widziałem tylko drugi tom.
  der Band – tom


- Wozu brauchst du das Band?
- Do czego potrzebujesz wstążki?
- Ich brauche das Band, um den Strauß zu schmücken.
- Potrzebuje wstążki, aby przystroić bukiet.


                               das Band – wstążka
           die Maß / das Maß
        kufel piwa / wielkość; rozmiar


- Was wünschen Sie?
- Co podać?
- Ich nehme die Maß und Pizza.
- Wezmę kufel piwa i pizze.
- Bitte schön!
- Proszę bardzo!
- Danke!
- Dziękuje!
                       die Maß – kufel piwa


                 - Was machst du Martin! Das Maß ist voll!
                 - Co ty robisz Marcin! Miarka się przebrała!
                 - Ich sehe nur fern!
                 - Oglądam tylko telewizję!
                 - Ja, wie immer, wenn ich mit dir sprechen will!

das Maß – wielkość; miara    - Tak, jak zawsze, gdy chcę z tobą porozmawiać!
              der Messer / das Messer
                 miernik ​/ nóż              - Was ist das? Wie funktioniert es?
              - Co to jest? Jak to działa?
              - Das ist der Messer. Er messt die Impedanz und so weiter.
              - To jest miernik. On mierzy impedancję i tak dalej.


   der Messer – miernik
- Wo ist das Messer? Zur Pizza braucht man auch das Messer!
- Gdzie jest nóż? Do pizzy potrzeba także noża!
- Entschuldigung, ich bringe gleich das Messer.
- Przepraszam, już przynoszę nóż.
                                    das Messer – nóż
              der Tau / das Tau
                rosa / linia- Heute morgen war der Tau auf der Wiese.
- Dziś rano na łące była rosa.
- Ja, ich habe den Tau gesehen. Es war auch sehr kalt.
- Tak, widziałem rosę. Było też bardzo zimno.


                                 der Tau – rosa

                - Zum Klettern braucht man das Tau, nicht wahr?
                - Do wspinaczki potrzeba liny, prawda?
                - Ja, aber gibt es auch das Freiklettern. Beim Freiklettern
                braucht man kein Tau.
                - Tak, ale jest też wolna wspinaczka. Do wolnej wspinaczki
                nie potrzeba liny.
    das Tau – lina
                der Golf / das Golf
                zatoka / golf (gra)             - Ich und meine Eltern waren am Golf. Der Golf ist so schön,
              dass ich dort jeden Tag fahren würde!
             - Ja i moi rodzice byliśmy nad zatoką. Zatoka jest taka piękna,
             że jeździłbym tam każdego dnia!


der Golf – zatoka


 - Wie oft spielst du Golf?
 - Jak często grasz w golfa?
 - Das Golf ist das Spiel, das ich spiele, wenn ich
 mich erholen möchte.
 - Golf to gra, w którą gram gdy chcę odpocząć.

                               das Golf - golf
            der Taube / die Taube
            głuchy człowiek / gołąb


             - Was ist mit Eva? Ich habe gehört, dass sie einen
              Unfall gehabt hat.
             - Co jest z Ewą? Słyszałem, że miała wypadek
             - Ja, nach dem Unfall ist sie leider teilweise der Taube.
             - Tak, niestety po wypadku jest częściowo głucha.
der Taube – głuchy
 - Ich habe die Taube aber ich weiß nicht, was
  die Taube isst.
 - Mam gołębia ale nie wiem, co gołąb jada.
 - Die Taube isst meistens Korn.
 - Gołąb je przeważnie zborze.
                            die Taube – gołąb
               der Weise / die
                 Weise
               mędrzec / sposób

- Was ist das, Thomas?
- Tomek, co to jest ?
- Das ist Stein der Weisen! Hast du diesen Film
 nicht gesehen?
- To jest kamień filozoficzny! Nie widziałeś tego filmu?
                               der Weise – mędrzec               - Auf welche Weise machst du Spaghetti?
               - W jaki sposób robisz spaghetti?
               - Spaghetti kan man auf verschiedene Weise
               zubereiten.
               - Spaghetti można przyrządzać na różne sposoby.
 die Weise – sposób
              der Kiefer / die Kiefer
                szczęka / sosna             - Was fehlt dir? Du siehst schlecht aus!
             - Co ci dolega? Źle wyglądasz!
             - Der Kiefer tut mir weh. Ich kann kaum nichts sagen.
             - Boli mnie szczęka. Prawie nic nie mogę powiedzieć.


der Kiefer – szczęka- Welche Art von Bäumen ist es? Ist das die Eibe?
- Jaki to rodzaj drzewa? To jest cis?
- Nein, das ist die Kiefer. Sie ist größer als Eibe.
- Nie, to jest sosna. Ona jest większa niż cis.

                               die Kiefer – sosna
                der Strauß / der
                  Strauß
                bukiet / struś

- Von wem hast du diesen schönen Strauß bekommen?
- Od kogo dostałaś ten piękny bukiet?
- Der Strauß ist von meinem Mann. Sehr oft gibt er mir die
 Blumen.
- Ten bukiet jest od mojego męża. Bardzo często daje mi kwiaty.

                                 der Strauß – bukiet


               - Mutti Mutti! Was ist das? Ist das die große Ente?
               - Mamusiu Mamusiu! Co to jest? To jest duża kaczka?
               - Nein, Thomas. Das ist der Strauß. Wir sind doch
                im Zoo.
               - Nie Tomku. To jest struś. Przecież jesteśmy w zoo.

  der Strauß – struś
            die Mutter / die Mutter
             mama / nakrętka              - Ist die Mutter ärgert, dass ich so spät nach Hause
               zurückgekommen bin?
              - Mama jest zła, że tak późno wróciłem do domu?
              - Nein, die Mutter hat schon geschlafen.
              - Nie, mama już spała.


die Mutter - mama- Hast du die Mutter zu meiner Mineralwasser gesehen?
- Widziałeś nakrętkę do mojej wody mineralnej?
- Hier liegt eine Mutter. Ist das deine Mutter?
- Tutaj leży jakaś nakrętka. To twoja nakrętka?
                            die Mutter – nakrętka
              die Bank / die Bank
                Bank / ławka- Ich bin schon möde! Lassen wir uns sitzen!
- Jestem już zmęczony! Usiądźmy!
- Seh mal, dort ist die Bank!
- Patrz, tam jest ławka!                               die Bank – ławka


                 - Entschuldigung! Wie komme ich zur Bank?
                 - Przepraszam! Jak dojdę do banku?
                 - Die Bank ist rund um die Ecke!
                 - Bank jest dosłownie za rogiem!


  die Bank – bank

								
To top