RPSIVIK T12010 by 6Z55qV54

VIEWS: 100 PAGES: 8

									               SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN, IPOH.
        RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 TAHUN 2011

MINGGU    TEMA      ISI KANDUNGAN       HASIL PEMBELAJARAN           AKTIVITI P & P      ALATAN    CATATAN

 1                           MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 1
     1. PENCAPAIAN  a.Identiti diri      Pada akhir pelajaran, murid dapat:   i. Menulis diari atau puisi  Buku teks
 2     KENDIRI                i. Mengenalpasti identiti diri.      untuk melahirkan
                            (Pengetahuan)            perasaan          Kertas A4
                          ii. Membezakan ciri-ciri identiti yang
                            positif dan negatif. (Kemahiran)                Buku latihan
                          iii. Mengamalkan ciri-ciri identiti
                            positif. (Nilai)
             - Potensi diri      Pada akhir pelajaran, murid dapat:   i. Membuat kajian mudah    Keratan
 3                        i. Mengenalpasti potensi diri dan      tentang kerjaya masa   Akhbar
                            langkah-langkah untuk mengem-     depan
                            bangkan potensi diri.       ii. Mengumpul maklumat    Majalah
                            (Pengetahuan)             tokoh-tokoh yang telah
                          ii. Berkeupayaan mengembangkan       berjaya dalam kerjaya  Kertas sebak
                            potensi diri. (Kemahiran)       masing-masing.
                          iii. Mempunyai keyakinan diri. (Nilai)
             b. Penyelesaian konflik  Pada akhir pelajaran, murid dapat:   i. Mengenal pasti tingkah   Edaran
 4                        i. Menjelaskan kepentingan menye-     laku anti sosial dan
                            lesaikan konflik. (Pengetahuan)   agresif dan cara      Keratan
                          ii. Membuat keputusan yang bijak     mengatasinya.       Akhbar
                            dalam menyelesaikan konflik.
                            (Kemahiran)                           Buku teks
                          iii. Menyelesaikan konflik secara
                            aman. (Nilai)
                                                                         1
           - Pengaruh rakan sebaya  Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Melakonkan tingkah laku  Buku teks
5                        i. Menghuraikan kepentingan         asertif untuk manangani
                           memilih rakan dengan bijak.       pengaruh negatif      Keratan
                           (Pengetahuan)                           Akhbar
                        ii. Membuat keputusan yang bijak
                           dalam menangani pengaruh                      Buku latihan
                           negatif. (Kemahiran)
                        iii. Menjaga maruah diri dalam
                           pergaulan dengan orang lain
                           (Nilai)
   2. HUBUNGAN  a. Keluarga Bahagia     Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Menulis surat atau meng-  Kad manila
6    KEKELUAR-                i. Menerangkan ciri-ciri           hasilkan kad untuk     kad
    GAAN                     keluarga bahagia. (Pengetahuan)     meluahkan perasaan
                        ii. Memberi sumbangan untuk         kasih sayang dan meng-   Kertas A4
                           kebahagiaan keluarga.          ucapkan terima kasih
                           (Kemahiran)                            Buku teks
          - Saling menyayangi     Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Menghasilkan puisi/    Kertas A4
7                        i. Menerangkan pentingnya kasih       poster yang bertemakan
                           sayang terhadap anggota keluarga.   keluarga bahagia      Kertas
                           (Pengetahuan)                           Lukisan
                        ii. Menjalinkan hubungan yang mesra
                           dan akrab antara anggota keluarga.                 Buku teks
                           (Kemahiran)
                        iii. Menyayangi anggota keluarga.
                           (Nilai)
          - Hubungan yang mesra    Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Membuat catatan      Gambar
8           dan akrab         i. Menyenaraikan kepentingan         peristiwa kehidupan yang  Keluarga
                           menjalin hubungan yang mesra dan    berkaitan dengan
                           akrab sesama anggota keluarga.     keluarga bahagia      Buku teks
                           (Pengetahuan)
                        ii. Berkomunikasi secara sopan                     Buku latihan
                           dengan anggota keluarga.
                           (Kemahiran)
                        iii. Mengamalkan adab dan tatasusila
                           dalam keluarga. (Nilai)
9                                  USBF 1
          - Saling membantu      Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Melakonkan cara mem-    Kad gajah
10                       i. Menjelaskan kepentingan          bantu anggota keluarga
                           membantu anggota keluarga.       di rumah          Pakaian
                           (Pengetahuan)                           Lakonan
                        ii. Memberi bantuan kepada anggota
                           keluarga. (Kemahiran)                       Buku latihan
                        iii. Menghargai bantuan anggota
                           keluarga. (Nilai)

                                                                    2
             - Kesihatan keluarga  Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Merancang dan menulis   Keratan menu
11                        i. Menjelaskan pentingnya menjaga       menu mingguan yang
                            kesihatan. (Pengetahuan)         sihat untuk keluarga   Kertas sebak
                         ii. Menyediakan menu makanan yang     ii. Membincangkan
                            seimbang dan sihat untuk keluarga.    kepentingan menjaga    Buku teks
                            (Kemahiran)               kesihatan dan
                         iii. Mengamalkan gaya hidup keluarga     kebersihan diri dari
                            yang sihat. (Nilai)           perspektif
                                                kesejahteraan keluarga.
     3. HIDUP    a. Berbangga terhadap  Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mencipta puisi yang    Tayangan
12    BERMASYARAKAT   sekolah       i. Menjelaskan aspek sekolah yang      bertemakan kebanggaan   Video
                            dibanggakan. (Pengetahuan)       terhadap sekolah
                         ii. Menjaga dan meningkatkan imej                    Artikel
                            sekolah. (Kemahiran)
                         iii. Berbangga terhadap sekolah.                    Buku teks
                            (Nilai)
             - Sejarah        Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mengumpul maklumat     Majalah
13 & 14                      i. Menerangkan latar belakang        dan menghasilkan folio   Sekolah
                            sekolah. (Pengetahuan)         tentang sejarah sekolah
                         ii. Melaksanakan tanggungjawab                     Buku teks
                            sebagai seorang murid.
                            (Kemahiran)                            Buku skrap
                         iii. Menyayangi sekolah. (Nilai)
             - Identiti       Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mengemukakan        Buku teks
15                        i. Menjelaskan pentingnya menjaga      cadangan untuk menjaga
                            imej sekolah. (Pengetahuan)       dan meningkatkan imej   Kertas edaran
                         ii. Menjaga dan meningkatkan imej      sekolah
                            sekolah. (Kemahiran)                        Kertas sebak
                         iii. Berbangga terhadap sekolah.
                            (Nilai)

             - Peraturan       Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Membuat kajian tentang   Buku
16                        i. Menyenaraikan peraturan sekolah.     peraturan sekolah     Peraturan
                            (Pengetahuan)
                         ii. Mendisiplinkan diri dengan                     Pen marker
                            mematuhi peraturan sekolah.
                            (Kemahiran)                            Kertas A4
                         iii. Mematuhi peraturan sekolah.
                            (Nilai)
                                                                     3
     - Budaya         Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Menyenaraikan contoh-  Borang
17 & 18              i. Mengenalpasti budaya sekolah.      contoh budaya sekolah  Pengurusan
                    (Pengetahuan)                          grafik
                  ii. Memberi sumbangan ke arah
                    budaya sekolah yang positif.
                    (Kemahiran)
                  iii. Berbangga dan menghargai budaya
                    sekolah. (Nilai)
 19               PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
     - Semangat berpasukan  Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mengadakan        Radio
 20                i. Menjelaskan kebaikan semangat      persembahan
                    berpasukan. (Pengetahuan)       kebudayaan secara    Buku teks
                  ii. Bekerjasama sebagai satu pasukan.    berpasukan
                    (Kemahiran)                           Buku latihan
                  iii. Menghormati pelbagai kebolehan
                    dan pendapat dalam komuniti                   Kertas sebak
                    sekolah. (Nilai)

     b. Penjagaan dan     Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Membuat projek      Kad Manila
 21     peningkatan imej   i. Menerangkan peranan dan         membaiki peralatan
       sekolah          tanggungjawab murid dalam       sekolah yang rosak    Buku teks
                    menjaga dan meningkatkan imej
                    sekolah. (Pengetahuan)                     Kertas sebak
                  ii. Menjaga dan meningkatkan imej
                    sekolah. (Kemahiran)                      Buku latihan
                  iii. Berbangga terhadap sekolah.
                    (Nilai)
     - Sahsiah dan sikap   Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Memotong keratan     Keratan
 22    yang positif      i. Menjelaskan ciri-ciri sahsiah dan    akhbar yang berkaitan  Akhbar
                    sikap yang positif. (Pengetahuan)   dengan sikap positif
                  ii. Membezakan sahsiah positif       seseorang pelajar    Gambar
                    dengan yang negatif. (Kemahiran)
                  iii. Mengamalkan sahsiah yang positif.                Buku latihan
                    (Nilai)
     - Penglibatan dalam   Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mencipta slogan yang   Kertas lukisan
 23    aktiviti sekolah    i. Menjelaskan kebaikan melibatkan     mencerminkan keceriaan
                    diri dalam aktiviti sekolah.      sekolah         Pensil warna
                    (Pengetahuan)
                  ii. Memberi sumbangan dalam                     Buku teks
                    aktiviti sekolah. (Kemahiran)
                  iii. Melibatkan diri dalam aktiviti
                    sekolah. (Nilai)                                                             4
            - Sokongan moral    Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Menjana idea secara    Kertas A4
24                       i. Menghuraikan pentingnya memberi      berkumpulan untuk
                          sokongan moral kepada sekolah.     menghasilkan projek:    Buku latihan
                          (Pengetahuan)              - Sekolah penyayang
                        ii. Memberikan sokongan moral dalam     - Keceriaan sekolah    Majalah siswa
                          pelbagai cara. (Kemahiran)       - Kemudahan sekolah
                        iii. Memberi sokongan moral. (Nilai)                  Buku teks
   4. WARISAN    a. Cerita rakyat    Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i.  Berkongsi cerita     Buku cerita
25   KEPELBAGAIAN   pelbagai kaum    i. Menerangkan ciri-ciri cerita rakyat     rakyat
    BUDAYA                   pelbagai kaum. (Pengetahuan)     ii. Melakonkan cerita     Pakaian
    MALAYSIA                ii. Menjelaskan sumbangan pelbagai       rakyat pelbagai kaum
                          budaya dalam bidang kesusasteraan.  iii. Menghasilkan koleksi   Borang
                          (Pengetahuan)               cerita rakyat pelbagai  pengurusan
                        iii. Meneladani nilai-nilai murni yang     kaum secara       grafik
                           terdapat dalam cerita rakyat.      berkumpulan
                          (Kemahiran)             iv. Menyenaraikan       Kertas A4
                        iv. Menghasilkan himpunan cerita        pengajaran daripada
                           rakyat. (Kemahiran)           cerita rakyat      Keratan
                        v. Berbangga dengan kekayaan       v. Mengadakan         akhbar
                           warisan budaya Malaysia. (Nilai)     pertandingan bercerita  berkaitan
                        vi. Mengaprisiasi warisan budaya        “Cerita Rakyat”     budaya
                           sendiri. (Nilai)
                        vii. Mengaprisiasi sumbangan pelbagai                  Majalah
                           budaya dalam bidang kesusasteraan                 sastera
                           (Nilai)
26  5. MALAYSIA    a. Kerajaan demokrasi  Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mencipta lagu dan     Radio
    NEGARA                 i. Menjelaskan sistem demokrasi di      menyanyikan lagu
    BERDAULAT                  Malaysia. (Pengetahuan)         bertemakan demokrasi   Kertas A4
                        ii. Mengekalkan amalan demokrasi di    ii. Memilih tokoh murid
                          Malaysia. (Kemahiran)          secara demokrasi     Buku teks
            - Maksud demokrasi   Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Membuat kajian tentang   Risalah
27                       i. Menjelaskan maksud demokrasi.       sistem demokrasi di    berkaitan
                          (Pengetahuan)              Malaysia          demokrasi
                        ii. Mengekalkan amalan demokrasi.
                          (Kemahiran)                            Buku teks
                        iii. Cinta akan negara. (Nilai)
                                                            Buku latihan
                                                                    5
             - Prinsip demokrasi     Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mereka cipta lencana    Kertas lukisan
                            i. Menghuraikan peranan dan         dan cogan kata
                              tanggungjawab warganegara dalam     berdasarkan kata      Kertas sebak
                              sistem demokrasi di Malaysia.      sistem demokrasi di
                              (Pengetahuan)              Malaysia.         Marker
                            ii. Mengekalkan amalan demokrasi.
                              (Kemahiran)                            Pensil warna
                            iii. Berbangga sebagai rakyat Malaysia
                              (Nilai)                              Buku latihan


 28                             USBF 2


    6. CABARAN MASA  a. Kesinambungan       Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Menghasilkan skrip     Buku teks
29-30   DEPAN      kesejahteraan rakyat    i. Mengenal pasti cabaran-cabaran      dialog yang
                              yang dihadapi dalam memastikan     menggambarkan       Kertas sebak
                              kesinambungan kesejahteraan       kehidupan sebuah
                              rakyat. (Pengetahuan)          masyarakat yang      Marker
                            ii. Mengambil tindakan yang wajar      sejahtera
                              dalam menangani pelbagai                      Buku latihan
                              ancaman atau cabaran. (Kemahiran)
                            iii. Menghargai kesejahteraan hidup.
                              (Nilai)
             -Kesedaran sivik       Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Merancang mengadakan    Kertas edaran
31-32                         i. Menjelaskan pentingnya          kempen kesedaran sivik
                              mempunyai kesedaran sivik.       di kelas mengikut     Buku teks
                              (Pengetahuan)              kumpulan masing-
                            ii. Peka terhadap keperluan kesedaran    masing           Buku latihan
                              sivik di kalangan masyarakat.
                              (Kemahiran)
                            iii. Mempunyai kesedaran sivik. (Nilai)             - Jaga diri         Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Menyelesaikan masalah-   Tayangan CD
33-34                         i. Menjelaskan kepentingan          masalah cabaran hidup
                              ketahanan diri dalam menghadapi     yang dihadapi       Kertas edaran
                              cabaran. (Pengetahuan)
                            ii. Menunjukkan ketahanan diri dalam                  Buku teks
                              menghadapi cabaran. (Kemahiran)
                            iii. Berjati diri dalam kehidupan.                   Buku latihan
                              (Nilai)
             - Empati terhadap      Pada akhir pelajaran, murid dapat:    i. Mengumpul keratan     Keratan
35-36            golongan yang kurang    i. Menjelaskan pentingnya berempati     akhbar tentang golongan  akhbar
              bernasib baik dan kurang    terhadap golongan yang kurang      kurang bernasib baik dan
                                                                        6
          upaya              bernasib baik dan kurang upaya.  membincangkan cara-     Kertas A4
                          (Pengetahuan)           cara untuk membantu
                        ii. Prihatin terhadap perasaan dan   mereka           Buku teks
                          keperluan golongan yang kurang
                          bernasib baik dan kurang berupaya.               Buku latihan
                          (Kemahiran)
                        iii. Berempati terhadap golongan yang
                          kurang bernasib baik dan kurang
                          upaya. (Nilai)
37-38                         PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

         - Perpaduan kaum       Pada akhir pelajaran, murid dapat:   i. Merancang mengadakan   Kertas sebak
39 - 40                    i. Menghuraikan kepentingan        pameran yang
                          bekerjasama dan bersatu padu     bertemakan keamana/   Pen marker
                          dalam masyarakat pelbagai kaum.    perpaduan
                          (Pengetahuan)                         Buku teks
                        ii. Mengambil tindakan yang wajar
                          dalam usaha memelihara hubungan                Buku latihan
                          silatulrahim dan perpaduan kaum.
                          (Kemahiran)
                        iii. Bersatu-padu dan bekerjasama
                          dalam masyarakat pelbagai kaum.
                          (Nilai)
         - Kelestarian alam sekitar  Pada akhir pelajaran, murid dapat:   i. Menyenaraikan isu-isu  Risalah Alam
41-42                     i. Menghuraikan kepentingan alam      yang berkaitan dengan  Sekitar
                          sekitar kepada kesejahteraan     pencemaran
                          hidup. (Pengetahuan)                      Borang
                        ii. Melibatkan diri dalam menjaga                  Pengurusan
                          kelestarian alam sekitar.                   Grafik
                          (Kemahiran)
                        iii. Menghargai dan menyayangi alam                 Buku latihan
                          sekitar. (Nilai )
       Disediakan dan disemak oleh:             Disahkan oleh:                 Disahkan oleh:


       ………………………….                    ………………………                      ………....
     Pn Selambu Chelvi A/P Chelappan          Pn Asmah bt Abu Bakar
       Ketua Panitia Pend Sivik           Guru Kanan Kemanusiaan
       & Kewarganegaraan               SMK Raja Perempuan Ipoh
                                                                  7
8

								
To top