RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL by 6Z55qV54

VIEWS: 800 PAGES: 11

									                             RANCANGAN TAHUNAN
                         PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3Minggu     Bidang - Tajuk           Hasil Pembelajaran                   Objektif            Cacatan

 1.       MENGGAMBAR        Aras 1:                  Pada akhir pelajaran murid dapat:
                      Mengetahui dan mengenalpasti alat, bahan
     Tajuk : Pemandangan        dan teknik dalam asas menggambar      a. memahami konsep gurisan
                      berdasarkan pemerhatian          b. menghasilkan lukisan menggunakan teknik
     Kegiatan: menggambar dengan    Aras 2:                  gurisan
     Teknik Gurisan          Menghasilkan gambar dengan         c. mengenalpasti teknik gurisan dalam kegiatan
                      memanipulasi bahan kering         menggambar
                      Aras 3:                  d. mengenali asas senireka dan olahan serta dapat
                      Membuat penyataan tentang hasil kerja   menggunakannya


 2.   MEMBUAT CORAK REKAAN       Aras 1:                  Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                      Menggunakan motif huruf untuk
     Tajuk: Kertas Pembalut bermotif  menghasilkan corak             a. mengetahui bahawa stensilan dapat
     huruf               Aras 2:                  menghasilkan bentuk yang sama
                      Menyusun motif untuk menghasilkan corak  b. meningkatkan kreativiti dalam mereka corak
     Kegiatan: Menghasilkan corak   berulang                  c. memahami konsep berulang dalam aktiviti
     berulang             Aras 3:                  mencorak
                      Menhghasilkan corak dengan menggunakan
                      kertas tebal


 3.   MEMBENTUK DAN MEMBUAT       Aras 1:                  Pada ahkir pelajaran murid dapat:
        BINAAN           Mengetahui kegunaan bahan kutipan dan
                      objek alam                 a. menghasilkan objek dari bahan terbuang secara
     Tajuk : Bekas Pensil       Aras 2:                  kreatif
                      Menggunakan bahan terbuang untuk      b. mengenali bahan-bahan kutipan yang boleh
     Kegiatan: membuat bekas pensil  dijadikan bahan hiasan           dijadikan hiasan
     dari bahan terbuang        Aras 3:                  c. meyedari terdapat pelbagai kegunaan bahan
                      Menghasilkan bekas dari bahan terbuang   kutipan dari objek alam
                      secara kreatif melalui pemerhatian
4.     KRAF TRADISIONAL       Aras 1:                    Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                     Menggunakan bahan gantian untuk
                     membuat kraf tangan atau tikar        a. menggunakan bahan kraftangan untuk
   Tajuk: Tikar            Aras 2:                    menghasilkan tikar
                     Memahami langkah-langkah psikomoto      b. memahami cara-cara membuat tikar
   Kegiatan: Anyaman kelarai      membuat tikar                 c. menghargai hasil dan kerja sendiri dan rakan
                     Aras 3:
                     Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja


5.      MENGGAMBAR         Ara s 1:                   Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                     Memahami konsep motif             a. menggambar dengan menggunakan pelbagai
   Tajuk: Bunga bawang / bendi     Aras 2:                    bahan teknik capan
                     Menghasilkan corak dengan cara mencapan    b. menghasilkan gambar dengan menggunakan
   Kegiatan: Menghasilkan objek    Aras 3:                    teknik capan secara kreatif
   daripada Teknik Capan        Menghasilkan motif berdasarkan sumber
                     yang boleh didapati di persekitaran6.  MEMBUAT CORAK REKAAN        Aras 1:                    Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                     Menggunakan motif geometri untuk
       Tajuk: Kad Ucapan      menghasilkan corak              a. mengenali motif geometri yang boleh digunakan
                     Aras 2:                    untuk PSV
   Kegiatan: Lipatan, guntingan dan  Mengetahui langkah-langkah untuk       b. memahami teknil lipatan dan guntingan bagi
         tampalan        menghasilkan kesan corak dengan        menghasilakn corak yang menarik
                     menggunakan lipatan dan guntingan kertas
                     warna
                     Aras 3:
                     Menampal corak pada kad ucapan dengan
                     kemas dan tepat


7.  MEMBENTUK DAN MEMBUAT        Aras 1:                    Pada ahkir pelajaran murid dapat:
      BINAAN            Mengetahui dan meneroka kegunaan lilin
                     Aras 2:                    a. menyedari kegunaan objek dalam kehidupan
   Tajuk: Penanda Buku         Menyedari krayon cair dapat hasilkan corak   harian
                     Aras 3:                    b. menghasilkan objek yang berfungsi dengan
   Kegiatan: Menghasilkan corak pada  Menghias penanda buku dengan pelbagai     pelbagai teknik
   bahan menggunakan titikan lilin   teknik dan bahan secara kreatif        c. mengemali pelbagai bahan yang boleh
   krayon cair                                    diubahsuai menjadi berguna
8.
      KRAF TRADISIONAL        Aras 1:                   Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                      Murid menggunakan plastisin untuk
   Tajuk : tembikar           menghasilkan pelbagai bentuk tembikar    a.memahami cara-cara membuat tembikar
                      Aras 2:                   b.menyatakan jenis tembikat dan teknik ragamrias
   Kegiatan : membuat tembikar secara  Menguasai kemahiran psikomotor dan     c. menghargai kraftangan tradisional
   lingkaran dan picitan         memahami langkah-langkah menyediakan
                      tembikar
                      Aras 3:
                      Mereka corak dan motif yang mudah pada
                      tembikar


9.      MENGGAMBAR          Aras 1:                   Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                      Murid dapat mengetahui kesan stensilan
   Tajuk: Bunga             dalam penghasilan gambar        a.  a. membuat gambar yang boleh dijadikan alat
                      Aras 2:                   stensilan
   Kegiatan: Membuat gambar bunga    Murid dapat menggunakan stensil    b.  b. menggunakan dan menyusun gambar secara
   menggunakan teknik stensilan     sebagaialat dalam membuat gambar      kreatif
                      berdasarkan pemerhatian        c.  c. memilih warna yang sesuai dalam menyusun dan
                      Aras 3:                   menghasilkan motif secara stensil
                      Murid dapat menghasilkan
                      gambarberdasarkan tema menggunakan
                      alatdan bahan yang sesuai


10.  MEMBUAT CORAK REKAAN         Aras 1:                   Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                      Menggunakan lipatan untuk menghasilkan
   Tajuk : Corak berpusat dan berulang  corak berulang            a.  a. menghasilkan corak berpusat dan berulang
                      Aras 2:                   melalui pelbagai lipatan dan guntingan
   Kegiatan: Membuat corak terancang   Mennggunting untuk menghasilkan corak    b. mengawal dan melatih psikomotor menerusi
                      terancang                  aktiviti lipatan dan guntingan
                      Aras 3:                   c. menyedari pelbagai teknik lipatan dan guntingan
                      Meyediakan dokementasi untuk folio     boleh menghasilkan corak yang berbeza dan
                      sendiri                   menarik
11.  MEMBENTUK DAN MEMBUAT      Aras 1:                    Pada ahkir pelajaran murid dapat:
       BINAAN          Mengetahui dan meneroka kegunaan objek
                   alam                     a. mengetahui bagaimana objek tersebut dihasilkan
   Tajuk: Topeng mata       Aras 2:                    b. menghasilkan lukisan / corak pada objek
                   Melukis objek alam , memilih warna yang    c. membuat penambah baikan pada hasil kerja
   Kegiatan: menghasilkan topeng  sesuai untuk menghasilkan corak
   mata              Aras 3:
                   Menhindahkan hasil kerja secara kreatif dan
                   menarik


12.     KRAF TRADISIONAL     Aras 1:
Dan                  Menyatakan ciri-ciri wau dari segi bentuk   Pada ahkir pelajaran murid dapat:
13.  Tajuk: Wau           Aras 2 :
                   Menyatakan cara membuat rangka , corak    a. mengenalpasti cara-cara membuat wau
   Kegiatan: Membuat wau cantik  Aras 3:                    b. menghasilkan corak hiasan bentuk rekaan wau
                   Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja  c. menghargi kraf tangan tradisional\


14.      MENGGAMBAR       Aras 1:                    Pada ahkir pelajaran murid dapat:
dan                  Menggunakan bahan kutipan untuk
15.  Tajuk: Ikan           menggambar                  a. menghasilkan gambar melalui teknik kolaj
                   Aras 2:                    b. menyedari setiap objek mempunyai corak
   Kegiatan: membuat gambar ikan  Menghasilkan corak dengan pelbagai cara    tertentu
   dengan teknik kolaj       seperti memotong, menggunting, menyusun    c. menghias bahan secara potongan dan tampalan
                   dan menampal                 untuk menghasilkan corak
                   Aras 3:
                   Memahami cara menghasilkan gambar
                   secara mengaplikasikan melalui teknik kolaj


16.  MEMBUAT CORAK REKAAN      Aras 1:                    Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                   Menggunakan tapak tangan sendiri untuk
   Tajuk: Jari saya        menghasilkan corak              a.mengetahui bahawa anggota badan boleh
                   Aras 2:                    menghasilkan pelbagai corak
   Kegiatan : Corak selang seli  Menghasilkan kesan corak dengan        b. menghasilkan pelbagai corak dengan anggota
                   menggunakan tapak tangan mereka        badan mengikut kreativiti sendiri
                   Aras 3:              b.     c. melahirkan rasa gembira
                   Menyediakan dokumentasi mudah dalam
                   folio
17,  MEMBENTUK DAN MEMBUAT        Aras 1:                 Pada ahkir pelajaran murid dapat:
Dan     BINAAN            Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan
18.                    kutipan                 a. menyatakan bentuk badut dan ragam riasnya
   Tajuk : Badut            Aras 2:                 b. memahami teknik guntingan dan tampalan dalam
                      Membentuk dan membuat topeng       menghasilkan objek
   Kegiatan : Menghasilkan topeng    Aras 3:                 c. menghargai kraf
                      Menghasilkan bentuk muka dan pelbagai
                      anggota muka dan bahan secara kreatif


19.     KRAF TRADISIONAL        Aras 1:                 Pada ahkir pelajaran murid dapat:
                      Mengenalpasti bahan yang boleh
   Tajuk: Gelang            digunakan untuk membuat hiasan      a. memilih bahan yang sesuai untuk dijadikan
                      Aras 2:                 hiasan diri
   Kegiatan: membuat hiasan diri dari  Menguasai kemahiran psikomotor halus   b. meningkatkan kreativiti dalam menghasilkan
        bahan terbung       serta disiplin diri           hiasan diri
                      Aras 3:                 c. melahirkan rasa gembira
                      Membuat dokomentasi mudah untuk
                      pameran20                        PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA
Minggu     Bidang – Tajuk            Hasil Pembelajaran                    Objektif            Cacatan

 21.      MEMGGAMBAR         Meneroka beberapa teknik yang berbeza    Pada akhir pelajaran murid dapat:
                       dalam melukis dan menggambar
     Tajuk: Alam Flora                                a. mengenali objek yang dilihat secara terperinci
                       Aras 1:                   b. mengetahui dan menggunakan bahan yang
     Kegiatan: menggambar secara catan  Membuat pemerhatian terhadap bunga dari     sesuai
                       segi bentuk, saiz dan warnanya        c. menggunakan pelbagai teknik secara kreatif
                       Aras 2:                     untuk menghasilkan lukisan
                       Melakar gambar bungapada kertas
                       Memilih bahan yang sesuai
                       Aras 3:
                       Menghasilkann lukisan menggunakan
                       bahan secara kreatif
                       Mempamerkan dan menyatakan hasil kerja
 22.   MEMBUAT CORAK REKAAN        Meneroka beberapa teknik yang berbeza    Pada akhir pelajaran murid dapat:
                       dalam membentuk dan membuat binaan
     TAJUK: Ikan                                   a. menghargai bahan terbuang
                       Aras 1:
     Kegiatan: Membuat berbagai-bagai  Menggunakan bahan gentian untuk       b. mengetahui motif flora dan fauna
     bentuk model ikan untuk dijadikan  menghasilkan kraf tradisional
     Mobail               Aras 2:                   c. memperlihatkan kreativiti dalam penghasilan
                       Menghasilkan kraf tradisional secara mudah   kraf
                       dengan menggunakan bahan asas
                       Menguasai kemahiran psikomotor dan      d. membuat dan menghasilkan kerja yang baik
                       tatacara disiplin kerja             dengan cermat dan teliti
 24.   MEMBUAT CORAK REKAAN        Meneroka beberapa teknik yang berbeza    Pada akhir pelajaran murid dapat:
                       dalam membentuk dan membuat binaan
     TAJUK: Ikan
                     Aras 1:                   a. mengetahui motif dan bentuk yang menarik
   Kegiatan: Membuat berbagai-bagai  Meneroka kembali motif dan bentuk mudah     dalam penghasilan kraf
   bentuk model ikan untuk dijadikan  dalam penghasilan kraf            b. menggunakan bentuk –bentuk motif untuk
          Mobail                                membuat mobail
                     Membuat pernyataansecara lisan tentang    c. meningkatkan kemahiran dalam mengikat
                     hasil kerja                   mobail secara seimbang25.     KRAF TRADISIONAL       Peningkatan pemahaman tentang beberapa    Pada akhir pelajaran murid dapat:
                     motif dan tatacara serta disiplin kerja
   Tajuk: Anyaman Kelarai                              a. menghargai bahan-bahan terbuang
                     Aras 1:                   b. mengetahui motif dan bentuk yang menarik
   Kegiatan: Seni anyaman       Menggunakan bahan gantian untuk       dalam menghasilkan kraf
                     menghasilkan kraf tradisional melelui    c. memperlihatkan kreativiti
                     penerokaan                  d. menceritakan tentang hasil kerja
                     Memahami motif flora dan fauna
                     Aras 2:
                     Menghasilkan kraf tradisional secara mudah
                     dengan menggunakan bahan asas
                     Menguasai kemahiran psikomotor


26.      MENGGAMBAR         Meneroka beberapa teknik yang berbeza    Pada akhir pelajaran murid dapat:
                     dalam melukis dan membuat gambar
   Tajuk: Pemandangan
                     Aras 1:                   a. membuat lakaran berdasarkan pemerhatian
   Kegiatan: lukisan          Menggambar dengan menggunakan bahan     b. menggunakan bahan yang sesuai dalam
                     dan teknik penerokaan              menghasilkan lukisan
                     Aras 2:                   c. mengeluarkan kreativiti
                     Memilih dan menggunakan alatdan teknik    d. menceritakan mengenai hasil kerja
                     yang sesuai dalam menghasilkan gambar
                     Aras 3:
                     Menghasilkan gambar dengan
                     menggunakan pelbagai alat, bahan dan
                     teknik secara kreatif melalui penerokaan
                     membuat pernyataan tentang hasil kerja27.  MEMBUAT CORAK REKAAN        Meneroka beberapa teknik yang berbeza    Pada akhir pelajaran murid dapat:
                     dalam membuat corak dan rekaan
   Tajuk: Pembalut Hadiah                              a. mengetahui motif yang sesuai untuk
                     Aras 1:                    menhasilkan lipatan dan guntinga
   Kegiatan: menghasilkan kertas    Menggunakan motif organik dan geometri   b. memilih warna yang sesuai untuk motif yang
   hadiah menggunakan teknik lipatan  untuk menghasilkan corak            dihasilkan
   dan guntingan            Mengenali warna asas serta mengolahnya   c. mengubah motif untuk menghasilkan corak
                     dalam penghasilan corak            yang menarik
                     Aras 2:                   d. mempamerkan hasil kerja
                     menyusun motif untuk menhasilkan corak
                     Aras 3:
                     menghasilkan corak dengan menggunakan
                     pelbagai bahan dan teknik yang sesuai
                     secara kreatif
                     membuat pernyataan tentang hasil kerja


28.  MEMBENTUK DAN MEMBUAT        Meneroka beberapa teknik yang berbeza   Pada akhir pelajaran murid dapat:
       BINAAN            dalam membentuk dan membuat binaan
                                           a. menyatakan / menggambarkan bentuk haiwan
   Tajuk: Topeng Haiwan        Aras 1:                  yang pernah dilihat
                     Mengetahui rupa bentuk haiwan       b. melakar rupa haiwan
   Kegiatan: Menghasilkan topeng    Aras 2:
   serkup               Membuat rupa bentuk haiwan


29.  MEMBENTUK DAN MEMBUAT        Meneroka beberapa teknik yang berbeza   Pada akhir pelajaran murid dapat:
       BINAAN            dalam membentuk dan membuat binaan
                                           a. menyatakan ciri fizikal haiwan
   Tajuk: Topeng Haiwan        Aras 1:                  b. mengecam pelbagai jenis haiwan mengikut rupa
                     Mengetahui cirri-ciri rupa bentuk haiwan  bentuk tertentu
   Kegiatan: Menghasilkan topeng    Aras 2: membezakan pelbagai rupa bentuk  c. menghias rupa bentuk haiwan dengan kreatif
   serkup               haiwan                   d. menampilkan idea berdasarkan bahan dengan
                     Aras 3:                  simulasi lakonan
                     Menghasilkan binaan dan menghias
                     menggunakan bahan dan teknik kreatif
                     Melakonkan watak haiwan
30.                    Peningkatan pemahaman tentang beberapa   Pada akhir pelajaran murid dapat:
      KRAF TRADISIONAL        motif dan tatacara serta disiplin kerja
                                           Menyatakan bahan yang diperlukan untuk
   Tajuk: Wau Bulan           Aras 1:                  menghasilkan wau
                      Mengetahui bahan gentian untuk membuat   b. mengetahui motif yang bersesuaian
   Kegiatan: Menghasilkan kraf     kraf melalui penerokaan          c. mengenal pasti pelbagai jenis rupa bentuk
   tradisional wau bulan        Memahami motif yanf sesuai dalam
                      penghasilan wau
                      Aras 2:
                      Melakar rupa bentuk wau menggunakan
                      kreativiti sendiri


31.    KRAF TRADISIONAL        Peningkatan pemahaman tentang beberapa   Pada akhir pelajaran murid dapat:
                      motif dan tatacara serta disiplin kerja
   Tajuk: Wau Bulan           Aras 1:                  a. Mengenalpasti rupa bentuk wau dan ciri-cirinya
                      Mengetahui perbezaan rupa bentuk wau    b. bekerja dengan teliti dalam penghasilan kraf
   Kegiatan: Menghasilkan kraf     Aras 2:                  c. menghasilkan kraf berdasarkan kreativiti
   tradisional wau bulan        Menguasai kemahiran motor halus dan    d. latar belakang wau
                      ketelitian kerja
                      Aras 3:
                      Meneroka motif, bentuk, dan corak yang
                      mudah dalam penghasilan kraf
                      Nyanyian lagu33.      MENGGAMBAR          Meneroka beberapa teknik yang berbeza   Pada akhir pelajaran murid dapat:
                      dalam melukis dan menggambar
   Tajuk: Pemandangan di Dasar Laut                        a. mengetahui keunikan kehidupan laut
                      Aras 1:                  b. mengetahui pemilihan warna yang sesuai dan
   Kegiatan: Menggunakan teknik resis  Mengenalpasti kehidupan yang terdapat di  menarik dalam menghasilkan gambar
                      dasar laut                 c. menghasilkan gambar menggunakan kemahiran
                      Aras 2:memilih warna-warna yang sesuai   dan bahan yang sesuai mengikut kreativiti sendiri
                      dalam penghasilan gambar
                      Menghasilkan gambar dengan bahan dan
                      teknik kreatif
                      Menceritakan tentang hasil kerja
34.  MEMBUAT CORAK REKAAN        Meneroka beberapa teknik yang berbeza   Pada akhir pelajaran murid dapat:
                      dalam membuat corak dan rekaan
   Tajuk: Bebas                                  a. mengetahui ciri corak yang hendak dibuat
                      Aras 1:                  b. mengetahui pelbagai warna asas terdapat di
   Kegiatan: Menggunakan Teknik     Mengenali rupa bentuk corak        persekitaran
   Capan                Mengenali warna-warna asas yang sesuai  c. membentuk pelbagai motif untuk menghasilkan
                      serta mengolahnya             corak
                      Aras 2:
                      Menyusun motif untuk menghasilkan corak


35.  MEMBUAT CORAK REKAAN        Meneroka beberapa teknik yang berbeza   Pada akhir pelajaran murid dapat:
                      dalam membuat corak dan rekaan
   Tajuk: Bebas                                  a. menghasilkan kesan corak dengan pelbagai corak
                      Aras 1:                  bebas
   Kegiatan: Menggunakan Teknik     Menghasilkan kesan corak dengan      b. bercerita tentang hasil yang dibuat
   Capan                menggunakan pelbagai bahan
                      Membuat pernyataan tentang hasil kerja


36.  MEMBENTUK DAN MEMBUAT        Meneroka beberapa teknik yang berbeza   Pada akhir pelajaran murid dapat:
       BINAAN            dalam membuat dan membentuk binaan
                                           a. menghargai bahan twerbuang
   Tajuk: Alat Muzik          Aras 1:                  b. mengenalpasti pelbagai teknikuntuk
                      Memgetahui dan meneroka kegunaan bahan  menghasilkan binaan
   Kegiatan: Membuat trumpet dari    kutipan dan objek alam          c. menyedari kegunaan pelbagai bahan dan teknik
   benda alan – daun kelapa       Aras 2:                  dalam menghasil dan menghias binaan
                      Membentuk dan membuat binaan       d. mempersembahkan permainan
                      denganmenggunakan bahan dan teknik yang
                      berbeza dalam penghasilan
                      Aras 3:
                      Menghasilkan binaan dan menghias
                      menggunakan pelbagai bahan


37.     KRAF TRADISIONAL        Peningkatan pemahaman tentang beberapa  Pada akhir pelajaran murid dapat:
Dan                    motif dan tatacara serta disiplin kerja
38.  Tajuk: rantai leher                              a. menyedari kegunaan pelbagai bahan terbuang
                      Aras 1:                  untuk dijadikan hiasan
   Kegiatan: Menghasilkan hiasan diri  Menggunakan bahan gantian untuk      b. mengetahui teknik mudah untuk menghasilkan
   dari bahan kutipan          menghasilkan kraf melalui penerokaan   kraf
                    Aras 2:                  c. melakukan kerja fengan baik dan menarik
                    Menghasilkan kraf secara mudah dengan   d. menghasilkan kraf dengan menggunakan bahan
                    menggunakan bahan asas            terbuang
                    Menguasai kemahiran motor halus dan    e. memperagakan hasil sendiri
                    disiplin
                    Aras 3:
                    Meneroka motifm bentuk corak mudah
                    dalam penghasilan
                    Membuat pernyataan lisan tentang hasil
                    kerja39.      MENGGAMBAR        Meneroka beberapa teknik yang berbeza   Pada akhir pelajaran murid dapat:
                    dalam melukis dan menggambar
   Tajuk: Buah-buahan Tempatan                        a. mengetahui pelbagai alat untuk membuat gambar
                    Aras 1:                  b. menggunakan bahan yang sesuai untuk
   Kegiatan: menghasilkan lukisan  Menggambarkan dengan menggunakan     menghasilkan bahan
   buah-buahan tempatan       pelbagai bahan dan teknik melalui     c. mengetahui ciri-ciri buah-buahan tempatan dari
                    penerokaan                segi saiz dan bentuk
                    Aras 2:                  d. mengetahui warna yang terdapat di persekitanran
                    Memilih dan menggunakan alat dan teknik  e. memcerikan kepada rakan tentang buah-buahan
                    yang sesuai dal penghasilan gambar    tempatan
                    Aras 3:
                    Menghasilkan gambar dengan
                    menggunakan pelbagai alat dan teknik
                    secara kreatif
                    Membuat pernyataan tentang hasil kerja
                    sendiri40.                       PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA

								
To top