ShFMU Pjet�r Bogdani

Document Sample
ShFMU Pjet�r Bogdani Powered By Docstoc
					Republika e Kosovës

Komuna e Prishtinës
Në bazë të nenit 32.4 (b) të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm të Kosovës, nenit 2.2 të
Udhëzimit Administrativ nga MASHT, nr. 3/2009, të dates 09. 02. 2009, Drejtoria e Arsimit,
shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për drejtor dhe zv. Drejtor

I Drejtor :

Institucionet parashkollore

  1.  IP “ Dielli” ,    Prishtinë
  2.  IP “ Yllkat “ ,    Prishtinë
  3.  IP “ Fatosat” ,    Prishtinë
  4.  IP “ Xixëllonjat” ,  Prishtinë
  5.  IP “ Buzëqeshja “   Prishtinë
  6.  IP “ Ardhmënia”    Prishtinë
  7.  IP “ Lulevera “ ,   Prishtinë
  8.  IP “ Gëzimi ynë” ,  Prishtinë

Shkollat fillore dhe të mesme të ulëta

  1. ShFMU “ Asim Vokshi” , Prishtinë
  2. ShFMU “ Faik Konica “ , Prishtinë
  3. ShFMU “ Ismail Qemail” , Prishtinë
  4. ShFMU “ Nazim Gafurri” , Prishtinë
  5. ShFMU “ Naim Frashëri “ , Prishtinë
  6. ShFMU “ Azemi e Salihu “ , Dabishec
  7. ShFMU “ Fan S. Noli” ,  Viti e Marecit
  8. ShFMU “ Isa Boletini” ,  Busi
  9. ShFMU “ Ramiz Sadiku” , Bullaj
  10. ShFMU “ Tefik Çanga”, Koliq
  11. ShFMU E RE NË THEMELIM, Hajvali

Shkollat e mesme të larta

  1. Gjimnazi “ Sami Frashëri” , Prishtinë
  2. ShMM “ Prenk Jakova” ,      Prishtinë

II Zëvendësdrejtor:

Shkollat fillore dhe të mesme të ulta

  1.    ShFMU “ Emin Duraku” ,   Prishtinë
  2.    ShFMU “ Meta Bajraktari” , Prishtinë
  3.    ShFMU “ Naim Frashëri”, Prishtinë
  4.    ShFMU “ Pjetër Bogdani”, Prishtinë
  5.    ShFMU “ Xhemail Mustafa: , Prishtinë
  6.    SHFMU “ Shkëndija: , Hajvali

Kushtet dhe detyrat e punës, sipas nenit 3 të Udhëzimit Administrativ nga MASHT- i, nr. 11/
2008, të dates 26. 05. 2008, janë :

  1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,
  2. Të kenë të kryer nga fakultetet përkatëse, të licencuara, të Universitetit të Prishtinës
   dhe të fakulteteve private, të akredituara dhe të licencuara nga MASHT,
  3. Të kenë më së paku pesë vjet përvojë pune në arsim,

  4.    Të posedojnë këto dokumente

   a.    Çertifikatën e lindjes,

   b.    Diplomën e fakultetit të kryer

    c   Dëshminë për përvojën e punës

   d.    CV-në sipas modelit të MASHT-it,

    e.   Rekomandimin nga një person apo institucion piublik- kredibil,

   f.  Programin zhvillimor të shkollës, në më së shumti pesë faqe tekst, me 30 rreshta të
letrës të formatit A-4, për drejtor,

    g. Çertifikatat e trajnimeve të zhvilluara, dhe

    h. Çertifikatën shëndetësore.

   i. Drejtorët e shkollave në shkollat që kanë numër të nxënësve më pak se 250, janë të
obliguar që të mbajnë 10 orë mësim të rregullt në javë nga lënda përkatëse ( Neni 8, pika 1 e
UA Nr. 18/2009, të dates 28.08. 2009- MASHT).
Kandidatët e interesuar aplikacionet i marrin dhe të plotësuara i dorëzojnë në sportelet e katit
përdhesë të Komunës të Prishtinës ( ndërtesa e vjetër)

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit publik.

Në intervistë do të ftohen kandidatët e përzgjedhur.

Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Prishtinë, 08 shkurt 2012

Adresa : Rr. UÇK- 2-10. 000 Prishtinë- Kosovë

Telefon: + 381 ( 0) 38/ 230-900

Htt://www.prishtina-komuna.org

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:5/19/2012
language:
pages:3