CIA Exam All

Document Sample
CIA Exam All Powered By Docstoc
					Part 1 ............................................................................................ 2
Part 2 .......................................................................................... 23
Part 3 .......................................................................................... 41
Part 4 .......................................................................................... 60
                                                  1
Part 1
1.
คำกล่ำวข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรสองโครงกำรที่แข่งขันกันเพื่อให้ได้ม
ำซึ่งทรัพยำกรของกำรตรวจสอบที่มีอยูจำกัด  ่
I.     กิจกรรมที่ได้รับกำรร้องขอจำกกรรมกำรกำรตรวจสอบ
    ่
ถือได้วำมีควำมเสี่ ยงสูงกว่ำกิจกรรมที่ได้รับกำรร้องขอโดยฝ่ ำยจัดกำรเสมอ
II                        ่
      กิจกรรมที่มีงบประมำณสูงกว่ำ ถือได้วำมีควำมเสี่ ยงสูงกว่ำ กิจกรรมที่มีงบประมำณ
น้อยกว่ำเสมอ
III.    ควำมเสี่ ยงควรวัดได้จำกเงินที่มีโอกำสหำได้หรื อกำรเปิ ดเผยในทำงลบต่อองค์กร
ก. ข้อ I เท่ำนั้น
ข. ข้อ II เท่ำนั้น
ค. ข้อ III เท่ำนั้น
ง. ข้อ I และ III เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ค.
                ่
2. ปั จจัยใดต่อไปนี้ ถือได้วำมีควำมสำคัญน้อยที่สุดในกำรตัดสิ นใจว่ำทรัพยำกรกำรตรวจสอบ
ภำยในที่มีอยู่ ควรได้รับกำรเคลื่อนย้ำยจำกกำรตรวจสอบกำรยินยอม(compliance audit) ที่กำลังดำเนินอยู่
ไปยังกำรตรวจสอบหน่วยงำน (division audit) โดยกำรร้องขอจำกฝ่ ำยจัดกำร
                            ้
ก. กำรตรวจสอบกำรเงินของหน่วยงำน ที่กระทำโดยผูตรวจสอบภำยนอกเมื่อปี ที่แล้ว
ข. กำรทุจริ ตที่เป็ นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่
ค. กำรเพิ่มขึ้นของระดับกำรใช้จ่ำย ที่หน่วยงำนรับรู ้มำเป็ นเวลำหนึ่งปี แล้ว
ง. ศักยภำพของค่ำปรับที่สำคัญของข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่
คำตอบ ข้อ ก.
                    ้
3. ในระหว่ำงกำรสำรวจเบื้องต้น ผูตรวจสอบพบว่ำ
ใบสำคัญบัญชีเจ้ำหนี้สำหรับผูส่งสิ นค้ำหลักต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนสำหรับกำรจ่ำยเงินซ้ ำซ้อนของใบกำกับกำร
                 ้
ขำยก่อนหน้ำนี้ สิ่ งนี้แสดงถึง
ก. ควำมต้องกำรกำรทดสอบเพิมเติมเพื่อตัดสิ นกำรควบคุมที่เกี่ยวข้องและโอกำสที่จะจ่ำยเงินผูส่งสิ นค้ำซ้ ำซ้อน
                  ่                           ้
ข. ควำมเป็ นไปได้ของจุดอ่อนที่ไม่ได้บนทึกไว้สำหรับจำนวนที่จ่ำยเกินไป
                      ั
ค.
กำรควบคุมในด้ำนกำรรับของที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีกำรแจ้งตำมเวลำอันควรในเรื่ องบัญชีเจ้ำหนี้ในกำรรับสิ นค้
ำ ว่ำได้มีกำรรับสิ นค้ำและกำรตรวจสอบสิ นค้ำแล้ว
ง.
     ่                       ั         ั
กำรมีอยูของระบบบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำที่มีควำมสัมพันธ์กบกำรจ่ำยเงินเกินให้กบใบกำกับกำรขำยเปิ ดและทำให้ไม่
ต้องมีกำรตรวจสอบอีก
คำตอบ ข้อ ก.


                                                     2
4. ศูนย์ประมวลข้อมูลใหญ่ ๆ เผชิญกับควำมล่ำช้ำของกำรผลิต
        ้                               ั
ในชัวโมงที่มีขอมูลจำนวนมำกบำงครั้งทำงศูนย์ไม่อำจประมวลข้อมูลทั้งหมดได้ทนเช้ำวันทำกำรถัดมำ
    ่
                       ั
ซึ่งทำให้ยำกต่อกำรริ เริ่ มระบบออนไลน์ ให้ทนเวลำเพื่อสื บสวนปัญหำนี้
  ้
ผูตรวจสอบภำยในควรตรวจกำรควบคุมในด้ำนใดเป็ นกรณี แรก
ก. ขั้นตอนกำรสำรองข้อมูลและเริ่ มต้นใหม่(backup/restart)
ข. กำรจัดตำรำงกำรทำงำน
         ่
ค. บันทึกที่อยูในเครื่ องควบคุม
ง. เอกสำรโครงกำร
คำตอบ ข้อ ข.
5. กิจกรรมที่กระทำอย่ำงเหมำะสมโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในคือ
ก. ออกแบบระบบควบคุม
ข. ร่ ำงขั้นตอนสำหรับระบบควบคุม
ค. ตรวจระบบควบคุมก่อนลงมือทำกำร
ง. ติดตั้งระบบควบคุม
คำตอบ ข้อ ค.
                          ้
6. เมื่อต้องเผชิญกับข้อจำกัดขอบเขตที่กำหนดไว้ ผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบภำยในควรจะ
ก. เลื่อนกำรตรวจสอบออกไปจนกว่ำข้อจำกัดขอบเขตจะถูกเพิกถอน
ข. รำยงำนผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นของข้อจำกัดขอบเขตต่อกรรมกำรกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรบริ หำรงำน
ค. เพิ่มควำมถี่ในกำรตรวจสอบกิจกรรมที่มีปัญหำ
ง. มอบหมำยให้บุคคลที่มีประสบกำรณ์สูงมำทำกำรนี้แทน
คำตอบ ข้อ ข.
7. ข้อใดต่อไปนี้ แสดงว่ำอำจมีกำรทุจริ ตเกิดขึ้นในแผนกกำรตลำด
                              ู้
ก. ไม่มีเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินจำนวนมำกให้แก่ผขำยสิ นค้ำรำยใหม่
     ้ั         ่             ้ั
ข. ผูจดกำรมีควำมเป็ นอยูหรู หรำกว่ำที่เงินเดือนของผูจดกำรกำรตลำดจะอำนวย
                                           ่
ค. เพื่อส่งเสริ มควำมคิดสร้ำงสรรค์ ฝ่ ำยจัดกำรได้ปรับให้กำรควบคุมมีสภำพที่เรี ยกได้วำ “หลวม”
ง. ทุกข้อข้ำงต้น
คำตอบ ข้อ ง.
8.
เครื่ องมือกำรวำงแผนกำรตรวจสอบใดเป็ นเครื่ องมือทัวไปและใช้ในกำรยืนยันกำรตรวจสอบที่ครอบคลุมและเพีย
                           ่
งพอตลอดมำ
ก. ตำรำงเวลำระยะยำว
ข. โปรแกรมกำรตรวจสอบ
ค. งบประมำณของแผนก
ง. กฎบัตรของแผนก (Charter)
คำตอบ ข้อ ก.
                               ้           ั
9. ข้อใดต่อไปนี้ อธิบำยให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบของผูตรวจสอบภำยหลังจำกที่ได้สงเกตข้อบ่งชี้ถึงกำรทุจริ ต
ได้ดีที่สุด

                                                  3
ก. ขยำยกิจกรรมเพื่อตัดสิ นใจว่ำกำรสื บสวนเป็ นเรื่ องสมเหตุสมผลหรื อไม่
                        ้
ข. รำยงำนควำมเป็ นไปได้ของกำรทุจริ ตต่อผูบริ หำรระดับสูง และถำมว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
         ้
ค. ปรึ กษำผูให้คำปรึ กษำทำงกฎหมำยภำยนอกเพื่อตัดสิ นว่ำควรทำอย่ำงไร และขอกำรอนุมติ    ั
              ื่              ั
โปรแกรมกำรตรวจสอบที่ยนเสนอไป เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่ขดกับกฎหมำยใด ๆ
ง.
รำยงำนเรื่ องนี้แก่กรรมกำรกำรตรวจสอบและร้องของบประมำณสำหรับให้ผเู ้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำช่วยสื บสว
นกำรทุจริ ตที่อำจเกิดขึ้น
คำตอบ ข้อ ก.
10. ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
ผูตรวจสอบพบว่ำพนักงำนที่มีคุณค่ำต่อบริ ษทได้ถือกรรมสิ ทธิ์ครอบครองพัฒนำกำรใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  ้                   ั
           ั    ั
พื้นฐำนของบริ ษท ทำงบริ ษทไม่มีนโยบำยเฉพำะ
ในเรื่ องกำรถือกรรมสิ ทธิ์ของพัฒนำกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพื้นฐำน แต่ทว่ำกำรค้นพบใหม่ ๆ
                       ั
ทุกครั้งโดยพนักงำน ก็ถือเป็ นสมบัติของบริ ษท ฝ่ ำยจัดกำรในแผนกไม่เอำผิดกับกำรกระทำของพนักงำน
     ู้
กำรที่ผตรวจสอบตัดสิ นใจไม่รำยงำนกำรกระทำของพนักงำน นี้ถือเป็ น
ก. กำรละเมิดประมวลจรรยำ IIA
ข. กำรละเมิดข้อบังคับของกำรรำยงำน ในมำตรฐำน
                                ั
ค. กำรกระทำที่ถูก เพรำะฝ่ ำยจัดกำรในแผนกคำนึงถึงกำรปฏิบติเป็ นหลัก
และในกรณี น้ ีไม่ได้มีกำรละเมิดนโยบำยของบริ ษท   ั
ง. ทั้ง ของ ก. และ ข.
คำตอบ ข้อ ง.
11.
 ้                             ั            ้
ผูตรวจสอบภำยในที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบกำรปฏิบติตำมมำตรฐำนคุณภำพของผูขำยเป็ นพีนองกับผูควบ  ่ ้ ้
      ้    ้
คุมของผูขำย ผูตรวจสอบควรจะ
                  ้
ก. รับงำนนี้ แต่เลี่ยงกำรติดต่อกับผูควบคุมระหว่ำงทำงำนภำคสนำม
ข. รับงำนนี้ แต่เปิ ดเผยควำมสัมพันธ์ในรำยงำนกำรตรวจสอบ
        ้
ค. แจ้งผูขำยถึงควำมขัดแย้งในผลประโยชน์ที่อำจมีได้
       ้
ง. แจ้งผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบภำยในถึงควำมขัดแย้งในผลประโยชน์
คำตอบ ข้อ ง.
12.
                                              ่
เทคนิคกำรตรวจสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใดที่ผตรวจสอบใช้ในกำรระบุพนักงำนที่ไม่มีตวตนอยูจริ งหรื อที่ถูกไ
                         ู้                  ั
ล่ออกไปแล้ว
ก. กำรจำลองคู่ขนำนของกำรคำนวณรำยชื่อบุคคลที่จะได้รับกำรจ่ำยเงินเดือน
ข. กำรทดสอบกำรยกเว้นของกำรหักรำยชื่อบุคคลที่จะได้รับกำรจ่ำยเงินเดือน
ค. กำรคำนวณกำรจ่ำยสุทธิอีกครั้ง
ง. กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีของรำยชื่อบุคคลที่จะได้รับจ่ำยเงินเดือน
คำตอบ ข้อ ข.                                                   4
13. วัตถุประสงค์เฉพำะของกำรตรวจสอบวงจรกำรใช้จ่ำยของบริ ษท คือ     ั
กำรตัดสิ นว่ำสิ นค้ำที่จ่ำยเงินไปนั้นได้รับสิ นค้ำแล้วและหักเงินกับบัญชีที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์น้ ีจะแสดงถึงวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์ใดที่ได้ระบุไว้ในมำตรฐำน
I.     ควำมน่ำเชื่อถือและควำมครบถ้วนของข้อมูล
II     กำรยินยอมตำมนโยบำย แผนงำน ขั้นตอน กฎหมำย และข้อบังคับต่ำง ๆ
III.    กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิ ทธิภำพ
IV.         ั
      กำรพิทกษ์รักษำทรัพย์สิน
ก. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
ข. ข้อ I และ IV เท่ำนั้น
ค. ข้อ I ,II และ IVเท่ำนั้น
ง. ข้อ II , III และ IV เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ข.
14.
ขั้นตอนกำรควบคุมใดต่อไปนี้เป็ นขั้นตอนที่มีประสิ ทธิภำพน้อยที่สุดในกำรป้ องกันกำรทุจริ ตกำรซื้อสิ นค้ำจำกผู ้
ขำยปลอม
                        ้        ั
ก. กำหนดให้ทำกำรซื้อทุกครั้งจำกรำยชื่อผูขำยที่ได้รับอนุมติ ที่เก็บไว้เป็ นอิสระจำกบุคคลที่ทำกำรสังซื้อ
                                                 ่
                 ู้
ข. กำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินแก่ผขำยที่ได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบแล้วเท่ำนั้น
โดยกระทำตำมกำรผลิตสิ นค้ำที่เกิดขึ้นจริ ง
                ้
ค. กำหนดให้ทำสัญญำกับผูขำยหลักที่ขำยส่วนประกอบของสิ นค้ำ
                      ้
ง. กำหนดให้กำรซื้อทั้งหมดที่ซ้ือจำกผูขำยทั้งหมดในหนึ่งเดือน
มีได้ไม่เกินงบประมำณกำรซื้อทั้งหมดในเดือนนั้น ๆ
คำตอบ ข้อ ง.
15.
                       ้     ้
ข้อใดต่อไปนี้เป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์นอยที่สุดต่อผูตรวจสอบในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในด้ำนสิ นค้ำค
งคลังที่ผลิตเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
                                  ่
ก. ทบทวนคู่มือตัวสิ นค้ำคงคลังที่ใช้ในกำรนับสิ นค้ำคงคลังที่มีอยูในมือ
ข. ทำแบบสอบถำมเรื่ องกำรควบคุมภำยในกับฝ่ ำยจัดกำร
ค. ทำแผนภูมิกำรไหลของขั้นตอนกำรรับและกำรกระจำยสิ นค้ำ
ง. ไปที่โกดังที่เก็บสิ นค้ำคงคลัง
คำตอบ ข้อ ก.
    ้
ใช้ขอมูลต่อไปนี้ในกำรตอบคำถำมข้อ 16 และ 17
      บริ ษทเก็บรักษำข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่เชื่อมกับเครื อข่ำยพื้นที่ภำยในเขต
        ั
         ้               ่
(LAN) และใช้ขอมูลนี้สร้ำงกำรซื้ออัตโนมัติผำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอีเลคโทรนิค
           ้
กำรซื้อกระทำกับผูขำยที่ได้รับอนุญำตแล้วโดยมีพ้ืนฐำนคือ
แผนกำรผลิตสำหรับเดือนหน้ำและแผนควำมต้องกำรวัตถุดิบ (MRP) ที่ได้รับอนุญำตแล้ว ที่ระบุถึงส่วนต่ำง ๆ
   ้
ที่ตองกำรสำหรับแต่ละหน่วยของกำรผลิต                                                      5
16. สำยกำรผลิตประสบกับกำรปิ ดทำกำรเพรำะขำดชื้นส่วนของกำรผลิต ขั้นตอนกำรตรวจสอบใดต่อไปนี้
ระบุถึงสำเหตุของกำรขำดชิ้นส่วนได้ดีที่สุด
                                ้
ก. ตัดสิ นว่ำกำรควบคุมกำรเข้ำถึงนั้นเพียงพอกับกำรจำกัดกำรใส่ขอมูลที่ไม่ถูกต้องในฐำนข้อมูลกำรผลิตหรื อไม่
ข. ใช้ ซอฟท์แวร์
กำรตรวจสอบทัวไปสร้ำงรำยชื่อที่สมบูรณ์ของกำรขำดชิ้นส่วนที่ทำให้กำรผลิตปิ ดทำกำรแต่ละครั้ง
         ่
        ้
และวิเครำะห์ขอมูลนี้
ค. สุ่มเลือกตัวอย่ำงชิ้นส่วนที่มีในฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเปรี ยบเทียบกับชิ้นส่วนที่มีในมือ
ง. สุ่มเลือกตัวอย่ำงข้อมูลกำรผลิตสำหรับวันที่เลือกมำ และไล่หำข้อมูลนำเข้ำที่ใช้ในฐำนข้อมูลกำรผลิต
ที่เก็บรักษำไว้ใน LAN
คำตอบ ข้อ ข.
17.
ข้อใดต่อไปนี้ของกำรตรวจสอบมีประสิ ทธิผลมำกที่สุดในกำรตัดสิ นว่ำควำมต้องกำรของกำรซื้อได้รับกำรปรับป
       ั
รุ งให้ทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในเทคนิคกำรผลิตหรื อไม่
            ้                      ั
ก. คำนวณชิ้นส่ วนที่ตองกำรบนพื้นฐำนของกำรทำนำยผลผลิตในปั จจุบน และ MRP
สำหรับเทคนิคกำรผลิตที่แก้ไขแล้ว อีกครั้ง
                  ั
เปรี ยบเทียบควำมต้องกำรเหล่ำนี้กบคำสังซื้อที่สร้ำงจำกระบบสำหรับช่วงเวลำเดียวกัน
                    ่
ข. สร้ำงข้อมูลทดสอบเพื่อเป็ นข้อมูลนำเข้ำใน LAN
และเปรี ยบเทียบคำสังซื้อที่สร้ำงจำกข้อมูลทดสอบและคำสังซื้อที่สร้ำงจำกข้อมูลกำรผลิต
           ่                 ่
ค. ใช้ซอฟท์แวร์ กำรตรวจสอบทัวไปสร้ำงรำยงำนสิ นค้ำคงคลังส่วนเกิน
                   ่
เปรี ยบเทียบสิ นค้ำคงคลังกับปริ มำณผลผลิตในขณะนั้น
ง. เลือกตัวอย่ำงกำรทำนำยกำรผลิตและ MRP จำกช่วงเวลำหลำย ๆ
ช่วงด้วยกันและตรวจหำในระบบเพื่อตัดสิ นว่ำข้อมูลนำเข้ำถูกต้องหรื อไม่
คำตอบ ข้อ ก.
18. ในฐำนะที่เป็ นวิธีกำรควบคุมโครงกำรและกำรหลีกเลี่ยงกำรบำนปลำยของงบประมำณเวลำโดยทัวไป      ่
กำรตัดสิ นใจแก้ไขงบประมำณเวลำ สำหรับกำรตรวจสอบควรเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. ทันทีหลังจำกทำกำรสำรวจเบื้องต้นเสร็ จแล้ว
ข. เมื่อเกิดกำรด้อยประสิทธิภำพที่สำคัญในระดับสูง
               ู้
ค. เมื่อมีกำรมอบหมำยให้ผตรวจสอบทำกำรตรวจสอบ
ง. ทันทีหลังจำกขยำยกำรทดสอบเพื่อพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือของผลที่ได้
คำตอบ ข้อ ก.
              ั
19. กำรตัดสิ นว่ำได้บรรลุวตถุประสงค์กำรตรวจสอบหรื อไม่
เป็ นส่วนหนึ่งของกำรควบคุมดูแลโดยรวมของหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ และเป็ นควำมรับผิดชอบสูงสุดของ
     ้
ก. ผูตรวจสอบภำยในที่ได้รับมอบหมำย
ข. กรรมกำรตรวจสอบ
      ้
ค. ผูควบคุมดูแลกำรตรวจสอบภำยใน
    ้
ง. ผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบภำยใน
คำตอบ ข้อ ง.

                                                   6
20. โปรแกรมกำรตรวจสอบภำยในที่ได้มำตรฐำนไม่ เหมำะสมสำหรับสถำนกำรณ์ใดต่อไปนี้
                ั       ั
ก. สภำพแวดล้อมของกำรปฏิบติงำนที่มีลกษณะคงที่ แต่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่สุด
                 ั     ั
ข. สภำพแวดล้อมของกำรปฏิบติงำนที่ซบซ้อน หรื อกำลังมีกำรเปลี่ยนแปลง
                     ั
ค. สถำนที่ทำกำรหลำยแห่งที่มีกำรปฏิบติงำนเหมือนกัน
ง. กำรตรวจสอบสิ นค้ำคงคลังที่เป็ นผลสื บเนื่องที่กระทำ ณ สถำนที่ทำกำรเดียวกัน
คำตอบข้อ ข.
                              ้       ั
21. ขั้นตอนกำรตรวจสอบที่เหมำะสมที่สุดในกำรกำหนดว่ำผูใช้ LAN ปฏิบติตำมนโยบำยของบริ ษท     ั
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกกำรใช้ ที่สร้ำงโดยผูใช้ปลำยทำง และร่ วมใช้โดยผูใช้รำยอื่นบน LAN คือ
                        ้            ้
              ้
ก. ส่งแบบสอบถำมไปยังผูใช้ปลำยทำงเพื่อตัดสิ นขอบเขตกำรใช้ LAN ของผูใช้ปลำยทำง้
               ้
ข. ส่งแบบสอบถำมไปยังผูใช้ปลำยทำงเพื่อทดสอบควำมรู ้ของกำรบันทึกกำรใช้ที่ตองกำร   ้
ค. สุ่มเลือกตัวอย่ำงผูใช้ปลำยทำงและตรวจสอบกำรใช้ท้ งหมดที่เก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเขำ
           ้                 ั
        ั
เพื่อดูกำรปฏิบติตำมนโยบำยของบริ ษท   ั
ง. สุ่มเลือกตัวอย่ำงกำรใช้ของผูใช้ปลำยทำงที่เก็บไว้ใน server
                  ้
                   ั
และตรวจสอบกำรใช้เพื่อดูกำรปฏิบติตำมนโยบำยของบริ ษท    ั
คำตอบ ข้อ ง.

22. ข้อใดต่อไปนี้สำมำรถถือเป็ นข้อบ่งชี้ที่ให้เห็นถึงกำรทุจริ ตที่อำจจะเกิดขึ้นได้มำกที่สุด
ก. กำรแทนที่ของฝ่ ำยจัดกำรหลังกำรยึดอำนำจที่รุนแรง
ข. กำรเปลี่ยนฝ่ ำยบริ หำรกำรเงินขององค์กรอย่ำงรวดเร็ ว
ค. กำรขยำยตัวสู่ตลำดใหม่อย่ำงรวดเร็ ว
ง. กำรตรวจสอบภำษีที่ได้คืนขององค์กรโดยรัฐบำล
คำตอบ ข้อ ข.
23. ฝ่ ำยจัดกำรในแผนกกล่ำวว่ำกำรเพิ่มของอัตรำกำไรขั้นต้น เมื่อไม่นำนมำนี้ เป็ นผลมำจำก
                  ั
ประสิ ทฺธิภำพที่เพิ่มขึ้นในกำรปฏิบติงำนของกำรผลิต ขั้นตอนกำรตรวจสอบใดต่อไปนี้
เกี่ยวเนื่องกับคำกล่ำวนั้นมำกที่สุด
ก. เก็บตัวเลขกำรนับสิ นค้ำคงคลัง
                                     ั
ข. เลือกตัวอย่ำงสิ นค้ำ แล้วเปรี ยบเทียบกับรำคำต้นทุนต่อหน่วยของปี นี้กบปี ที่แล้ว
ทดสอบต้นทุนที่เพิมขึ้นและวิเครำะห์มำตรฐำนตัวแปรต้นทุน
           ่
                    ั
ค. เก็บตัวเลขจำนวนของเครื่ องมือที่มีท้ งหมดเพื่อตัดสิ นว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรื อไม่
                                    ้            ั่
ง. เลือกตัวอย่ำงของสิ นค้ำคงคลังที่ผลิตเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และตรวจไล่ตนทุนวัตถุดิบไปยังรำคำที่สงซื้อมำ
                       ั
เพื่อตัดสิ นควำมเที่ยงตรงของรำคำวัตถุดิบที่บนทึกไว้
คำตอบ ข้อ ข.
24. ในประเด็นเรื่ องควำมสะอำดของอำกำศ ขณะทำกำรสัมภำษณ์
 ้          ้ั
ผูตรวจสอบพบว่ำผูจดกำรแผนกสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพ (Environmental, safety , and health)
ขำดควำมรู ้ที่สำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนดทำงกฎหมำยในกำรควบคุมกำรแพร่ ทำงอำกำศ ผูตรวจสอบควรจะ
                                           ้
ก. เปลี่ยนขอบเขตของกำรตรวจสอบไปยังกำรเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ ทำงอำกำศ
ข. แบ่งปั นควำมรู ้ส่วนตัวที่กว้ำงขวำงกับผูจดกำรคนนั้น
                      ้ั

                                                   7
ค. จดบันทึกข้อด้อยและถำมคำถำมเพิ่มเติมเพื่อตัดสิ นว่ำผลกระทบที่เป็ นไปได้จำกกำรขำดควำมรู ้น้ ีคืออะไร
ง. รำยงำนถึงกำรละเมิดข้อบังคับที่อำจเกิดขึ้นในพื้นที่ไปยังหน่วยงำนควบคุมดูแลที่เหมำะสม
คำตอบ ข้อ ค.
25. ในฐำนะส่วนหนึ่งของโปรแกรมแจกรำงวัลที่จดขึ้นโดยบริ ษท ั     ั
   ้                                ู้
ผูตรวจสอบได้รับเสนอของกำนัลที่มีมูลค่ำสูงจำกแผนกในโอกำสที่ผตรวจสอบให้คำแนะนำที่ทำให้ลดต้นทุนได้
              ้
ตำมประมวลจรรยำ IIA ผูตรวจสอบควรทำอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมที่สุด
ก. รับของ เพรำะกำรตรวจสอบก็ลุล่วงไปแล้วและรำยงำนกำรตรวจสอบก็ได้เผยแพร่ แล้ว
ข. รับของ ภำยใต้เงื่อนไขว่ำจะนำไปทำกำรกุศลต่อทั้งหมด
     ้ั
ค. แจ้งผูจดกำรกำรตรวจสอบและขอคำแนะนำว่ำควรรับของหรื อไม่
                      ู้ ั       ้ั
ง. ปฏิเสธ และเขียนบันทึกอธิบำยให้แก่ผบงคับบัญชำของผูจดกำรแผนกทรำบ
คำตอบ ข้อ ค.
                         ู้
26. กำรวัดแบบใดต่อไปนี้เหมำะสมที่สุดที่ผตรวจสอบควรใช้ในกำรตรวจสอบประสิ ทธิผลของ
หน่วยตรวจสอบรถยนต์
          ้
ก. วัดจำนวนรถที่ตองตรวจสอบต่อชัวโมง  ่
ข. วัดสัดส่วนของรถที่ไม่ได้ตรวจต่อรถที่ตรวจทั้งหมด
ค. วัดจำนวนรถที่ตรวจต่อเจ้ำหน้ำที่แต่ละคน
ง. วัดจำนวนเฉลี่ยของค่ำตรวจที่เก็บได้ต่อพนักงำนเก็บเงินแต่ละคน
คำตอบ ข้อ ค.
27. รำยกำรกำรทุจริ ตรำยกำรใดต่อไปนี้ น่ำจะเกิดขึ้นมำเพื่อปิ ดบังกำรขโมยทรัพย์สินมำกที่สุด
ก. เดบิตรำยจ่ำย และ เครดิตทรัพย์สิน
ข. เดบิตทรัพย์สิน และเครดิตบัญชีทรัพย์สินอีกบัญชีหนึ่ง
ค. เดบิตรำยได้ และเครดิตทรัพย์สิน
ง. เดบิตบัญชีอีกบัญชีทรัพย์สินหนึ่ง และเครดิตทรัพย์สิน
คำตอบ ข้อ ก.
28.
  ้
ผูตรวจสอบภำยในวำงแผนที่จะทำกำรตรวจสอบควำมพอเพียงของกสนควบคุมกำรลงทุนในเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็ นต้องเป็ นส่วนหนึ่งของกำรตรวจสอบ
                 ่
ก. กำรตัดสิ นใจว่ำนโยบำยมีอยูหรื อไม่
ซึ่งจะอธิบำยควำมเสี่ ยงที่เหรัญญิกอำจเลือกและชนิดของเครื่ องมือที่เหรัญญิกอำจใช้ลงทุน
ข. กำรตัดสิ นขอบเขตกำรควบคุมดูแลกำรลงทุนของฝ่ ำยจัดกำร ในเครื่ องมือขั้นสูง
                ั                         ั
ค. กำรตัดสิ นว่ำเหรัญญิกได้อตรำกำรลงทุนคืนมำกว่ำหรื อน้อยกว่ำเหรัญญิกของบริ ษทอื่นๆ
ง. กำรตัดสิ นลักษณะของกำรควบคุมที่สร้ำงขึ้นโดยเหรัญญิกเพื่อติดตำมควำมเสี่ ยงของกำรลงทุน
คำตอบ ข้อ ค.
    ้
ใช้ขอมูลต่อไปนี้ในกำรตอบคำถำมข้อ 29-31
                                 ั
     กำรตรวจสอบองค์กรไม่หวังผลกำไรระหว่ำงประเทศที่ต้ งขึ้นเพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กำรวิ
จัยทำงกำรแพทย์ มีผลดังนี้ (หน่วย = ล้ำน)
                          ั
                    ปี ปัจจุบน ปี ที่แล้ว

                                                  8
รำยได้                 500           425
กำรลงทุน (ยอดเฉลี่ย)          210           185
            ั    ั
เงินช่วยเหลือที่ให้กบกำรวิจย 418          325
รำยได้จำกกำรลงทุน            16           20
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรบริ หำร         10           8
      ้         ั
29. ผูตรวจสอบควรใช้ข้ นตอนกำรทบทวนเชิงวิเครำะห์ขอใดต่อไปนี้   ้
ในกำรตัดสิ นใจว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในรำยได้จำกกำรลงทุน ในระหว่ำงปี ปัจจุบน      ั
มีสำเหตุมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
                  ่
กำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงในกลุมหลักทรัพย์รวมหรื อปั จจัยอื่นๆ
ก. กำรถดถอยแบบ linear อย่ำงง่ำยของกำรเปลี่ยนแปลงรำยได้จำกกำรลงทุน ในระยะห้ำปี ที่ผำนมำ    ่
เพื่อกำหนดลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลง
ข. กำรวิเครำะห์สดส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงใน กลุ่มหลักทรัพย์กำรลงทุน ทุก ๆ เดือน
           ั
ค.
                                            ั
กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงในรำยได้จำกกำรลงทุนเป็ นร้อยละของทรัพย์ท้ งหมดและของทรัพย์สินกำร
ลงทุนในช่วงห้ำปี ที่ผำนมำ่
ง. กำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบ       multiple โดยใช้ตวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของกลุ่มหลักทรัพย์
                              ั
กำรลงทุน และเงื่อนไขทำงกำรตลำด
คำตอบ ข้อ ง.
30. กำรทุจริ ตที่อำจเกิดขึ้นได้ หรื อกำรใช้ทรัพย์สินขององค์กรในทำงที่ผิด ข้อใดต่อไปนี้
ควรได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นเรื่ องที่มีควำมเสี่ ยงสูงที่สุดหำกกำรควบคุมที่มีเป็ นแค่กำรควบคุมขั้นต่ำที่สุด
   ้ั
ก. ผูจดกำรอำวุโสใช้เงินทุนสำหรับท่องเที่ยวและนันทนำกำรไปในกิจกรรมที่อำจไม่ได้รับกำรอนุมติ      ั
              ้
ข. กำรซื้อสิ นค้ำจำกผูขำยปลอม
ค. กำรให้เงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรที่อำจมีควำมเกี่ยวข้องกับประธำน
สำหรับจุดประสง๕ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตกรรมสิ ทธ์ขององค์กร
ง. พนักงำนจ่ำยเงินเดือนเพิ่มรำยชื่อของพนักงำนท่ไม่มีตวตนอยูจริ ง
                               ั   ่
คำตอบ ข้อ ค.
31. ก่อนมีกำรออกรำยงำนกำรตรวจสอบ
มีพำดหัวข่ำวหนังสื อพิมพ์ที่อำงว่ำประธำนบริ ษทได้ใช้เงินทุนขององค์กรสำหรับจุดประสงค์ส่วนตัว ผูตรวจ
                 ้        ั                           ้
       ้
สอบมีขอมูลเพียงพอที่จะยืนยันกำรกล่ำวอ้ำงในหนังสื อพิมพ์
 ้                     ื
ผูตรวจสอบได้รับกำรติดต่อจำกนักข่ำวให้ยนยันข้อเท็จจริ ง ผูตรวจ   ้
สอบควรตอบสนองเช่นไร
ก. ตอบสนองไปตำมควำมจริ งอ่ำงเต็มที่ เพรำะผูตรวจสอบสำมำรถยืนยันข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวประธำนได้
                          ้
ไม่ใช่ขอเท็จจริ งเกี่ยวกับองค์กร
     ้
ข. นำเรื่ องเสนอต่อกรรมกำรตรวจสอบ หรื อคณะผูอำนวยกำร ้
ค. ให้ขอมูล “นอกบันทึก” เพื่อจะได้ไม่มีกำรระบุตวผูให้ข่ำวในบทควำม
        ้                    ั ้
ง. ตอบไปว่ำกำรสื บสวนยังไม่สิ้นสุด
คำตอบ ข้อ ข.

                                                    9
32. ในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรที่ใช้ในกำรจ้ำงพนักงำนใหม่ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล
                       ้
โทรศัพท์หำนำยจ้ำงรำยล่ำสุดของผูสมัคร ตรวจสอบกำรจ้ำงงำนก่อนหน้ำนี้ และลงชื่อในใบสมัครงำน
กำรทดสอบที่มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลมำกที่สุดว่ำได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพิสูจน์อย่ำงสม่ำเสมอคือก
ำรเลือกตัวอย่ำงจำกพนักงำนที่เพิงทำกำรจ้ำง และ
                   ่
                 ้
ก. ติดต่อนำยจ้ำงล่ำสุดของผูสมัครแต่ละคนเพื่อยืนยันว่ำได้มีกำรตรวจสอบเกิดขึ้นจริ ง
ข. ตรวจสอบว่ำพนักงำนฝ่ ำยบุคคลได้ลงชื่อกำกับในใบสมัครแต่ละชุด
                  ้
ค. ติดต่อนำยจ้ำงล่ำสุดของผูสมัครเพื่อยืนยันกำรจ้ำงงำนก่อนหน้ำนี้
ง. ตรวจสอบบันทึกกำรใช้โทรศัพท์ทำงคอมพิวเตอร์จำกโทรศัพท์ของพนักงำน
                ้้
เพื่อหำหลักฐำนกำรโทรถึงผูจำงล่ำสุดของผูสมัคร    ้
คำตอบ ข้อ ง.
33.
                             ้ั
กรรมกำรกำรตรวจสอบขององค์กรกำรกุศลสงสัยว่ำผูจดกำรอำวุโสอำจยักยอกเงินบริ จำคครั้งใหญ่และนำไปฝำก
                            ั
ไว้ในบัญชีอื่น หรื อวิงวอนให้บริ จำคในนำมของบริ ษทอื่น ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อใดต่อไปนี้
มีประสิ ทธิผลมำกที่สุดในกำรตรวจจับกิจกรรมที่ไม่สมควรดังกล่ำว
                                   ั
ก. ใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปเลือกตัวอย่ำงใบเสร็ จกำรบริ จำคที่ยงไม่ได้เก็บเงิน
                     ่
และยืนยันจำนวนเงินกับผูบริ จำค้
              ้          ั      ่              ้
ข. เลือกตัวอย่ำง ที่รวมผูบริ จำครำยใหญ่ท้ งหมดในสำมปี ที่ผำนมำ และเลือกตัวอย่ำงสถิติของผูบริ จำคอื่น ๆ
                        ั
และขอให้ยนยันกำรบริ จำคทั้งหมดที่ให้กบองค์กร หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
        ื
                                                  ้
ค. เลือกตัวอย่ำงกำรค้นพบ (discovery sample) ของใบเสร็จรับเงิน และยืนยันจำนวนเงินในใบเสร็จกับผูบริ จำค
พร้อมทั้งสื บสวนข้อแตกต่ำงที่มี
      ั
ง. ใช้ข้ นตอนกำรตรวจทำนเชิงวิเครำะห์เพื่อเปรี ยบเทียบกำรบริ จำคที่เกิดขึ้นกับสถำบันประเภทเดียวกันอื่น ๆ
ในระยะเวลำเดียวกัน หำกจำนวนเงินน้อยกว่ำมำก หำตัวอย่ำงที่มีรำยละเอียดของใบเสร็ จรับเงิน
และตรวจไล่ไปถึงใบแจ้งยอดของธนำคำร
คำตอบ ข้อ ข.
     ้                            ้
34. ผูตรวจสอบสงสัยว่ำระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์มีขอมูลผิด เช่นกำรจำแนกงำนผิด
กำรมีพนักงำนอำยุในวัยเกษียนมำกเกินไป และกำรจำแนกเชื้อชำติผิด
วิธีที่ดีที่สุดในกำรตัดสิ นขอบเขตของปั ญหำที่อำจเกิดขึ้น คือ
ก. ส่งข้อมูลทดสอบเพื่อทดสอบประสิ ทธิผลของกำรควบคุมกำรตรวจแก้ขอมูลนำเข้ำ ้
ข.
                                          ู้
ตรวจทำนและทดสอบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรจำกัดกำรเข้ำถึงให้แก่ผที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น
                           ้       ่
ค. ใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปเพื่อระบุขอมูลทั้งหมดที่ไม่อยูภำยใต้เกณฑ์ที่กำหนด
                      ่
ง. ใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปเพื่อเลือกตัวอย่ำง บันทึกประวัติพนักงำน
                    ่
       ั   ั                     ั
และใช้ตวอย่ำงนี้ตดสิ นควำมถูกต้องของข้อมูลโดยแสดงผลที่ได้กบทั้งระบบ
คำตอบ ข้อ ค.
35. ข้อใดต่อไปนี้อธิบำยกำรสำรวจเบื้องต้นได้ดีที่สุด
ก. แบบสอบถำมที่ได้มำตรฐำน ที่ใช้ในกำรหำควำมเข้ำใจเรื่ องวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำร

                                                  10
ข. ตัวอย่ำงทำงสถิติที่ใช้ทบทวนทัศนคติ ทักษะ และควำมรู ้ของพนักงำนที่สำคัญ
ค. “walk-through”
ของระบบกำรควบคุมทำงกำรเงินเพื่อระบุควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมที่ดำเนินกำรในด้ำนควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น
                        ้
ง. กระบวนกำรที่ใช้ในกำรทำควำมคุนเคยกับกิจกรรมและควำมเสี่ ยงเพื่อระบุจุดที่ควรจะเน้นในกำรตรวจสอบ
คำตอบ ข้อ ง.
36. องค์กรใช้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอีเลคโทรนิค และระบบออนไลน์ มำกว่ำเอกสำรที่เป็ น
                               ้    ั
กระดำษในคำสังซื้อ รับรำยงำน และใบกำกับกำรขำย ผูตรวจสอบจะใช้ข้นตอนกำรตรวจสอบ
         ่
                                 ั
ข้อใดต่อไปนี้ ในกำรตัดสิ นว่ำใบกำกับกำรขำยได้ออกให้กบสิ นค้ำที่ได้จ่ำยเงินและรับมำแล้ว
               ่
จริ งเท่ำนั้น และด้วยรำคำที่ผำนกำรเห็นชอบแล้ว
ก. เลือกตัวอย่ำงทำงสถิติของผูขำยหลักและตรวจจำนวนเงินที่จ่ำยไปในใบกำกับกำรขำย
                  ้
                                    ่ ่
ข. ใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปเพื่อเลือกตัวอย่ำงกำรจ่ำยเงินและจับคูคำสังซื้อ ใบกำกับกำรขำย
                     ่
และรำยงำนกำรรับของที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้กำรอ้ำงอิงทัวไป   ่
                                        ้
ค. เลือกตัวอย่ำงหน่วยทำงกำรเงินของบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ และยืนยันจำนวนเงินกับผูขำยโดยตรง
ง. ใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปเพื่อระบุใบเสร็จรับเงินทั้งหมดสำหรับวันใดวันหนึ่ง
                   ่
และตรวจรำยงำนกำรรับของตำมเช็คที่จ่ำยไป
คำตอบ ข้อ ข.
37. กำรทำงำนของกำรตรวจสอบภำยใน ที่เกี่ยวกับ รำยงำนทำงกำรเงินภำยใน มีข้ ึนเพื่อ
          ั
ก. ยืนยันกำรปฏิบติตำมขั้นตอนกำรรำยงำน
                    ่
ข. ตรวจทำนกำรใช้จ่ำยและจับคูแต่ละรำยกำรที่จะกับกำรใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
ค. ตัดสิ นว่ำมีพนักงำนใช้เงินทุนโดยไม่ได้รับกำรอนุมติหรื อไม่  ั
ง. ระบุถึงกำรควบคุมที่ไม่พอเพียง ที่น่ำจะทำให้เกิดกำรใช้จ่ำยโดยไม่ได้รับอนุมติเพิ่มขึ้น
                                       ั
คำตอบ ข้อ ง.
                                      ้
38. แผนกขำยได้ทำกำรแจกของรำคำแพงไปกับกำรขำยสิ นค้ำใหม่ เพื่อกระตุนให้มีอปสงค์     ุ
รำยกำรนี้ดูเหมือนประสบควำมสำเร็ จ แต่ฝ่ำยจัดกำรเชื่อว่ำ ต้นทุนอำจสูงเกินไป
                           ้
ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อใดต่อไปนี้ มีประโยชน์นอยที่สุดในกำรตัดสิ นประสิทธิผลของรำยกำรแจกของนี้
                                          ั
ก. เปรี ยบเทียบกำรขำยสิ นค้ำระหว่ำงจัดรำยกำร กับกำรขำยระหว่ำงช่วงเวลำที่ไม่ได้จดรำยกำรที่เหมือนกัน
ข. เปรี ยบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของสิ นค้ำที่ขำยก่อนและระหว่ำงกำรจัดรำยกำร
            ั
ค. วิเครำะห์รำยได้ข้นต่ำและต้นทุนขั้นต่ำสำหรับช่วงจัดรำยกำร เพื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนจัดรำยกำร
                             ั
ง. ตรวจทำนบรรทัดฐำนอื่นของแผนกขำย เพื่อใช้ตดสิ นควำมสำเร็ จของกำรจัดรำยกำร
คำตอบ ข้อ ข.
                      ่
39. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรรวมอยูในขั้นตอนกำรตรวจสอบเมื่อมีกำรประเมินกำรปฏิบติงำนของผูขำยั   ้
        ้                  ้
ก. ตัดสิ นว่ำผูขำยส่งสิ นค้ำได้ครบจำนวนที่ตองกำรหรื อไม่
                       ั     ้
ข. ตัดสิ นว่ำได้รับสิ นค้ำที่ได้รับอนุมติเท่ำนั้นจำกผูขำย
           ้     ้
ค. ตัดสิ นว่ำยอดที่ตองจ่ำยผูขำยถูกต้องหรื อไม่
                         ้
ง. ตัดสิ นว่ำคุณภำพของสิ นค้ำที่ซ้ือจำกผูขำยนั้นน่ำพอใจหรื อไม่
คำตอบ ข้อ ค.
                 ั             ั
40. หำกมำตรฐำนกำรปฏิบติงำนของแผนกไม่แน่ชด และทำให้กำรตีควำมคลำดเคลื่อน ผูตรวจสอบควรจะ  ้

                                                 11
           ้ั
ก. หำข้อตกลงกับผูจดกำรแผนกเพื่อหำมำตรฐำนมำใช้ในกำรวัดกำรปฏิบติงำน    ั
ข. ตัดสิ นว่ำวิธีใดดีที่สุดในด้ำนนั้น และนำมำใช้เป็ นมำตรฐำน
ค. ตีควำมมำตรฐำนอย่ำงเข้มงวดที่สุด เพรำะมำตรฐำนคือข้อกำหนดขั้นต่ำที่สุดที่จะยอมรับได้
ง. ละเว้นคำวิจำรณ์ใด ๆ
                             ั
ที่มีต่อมำตรฐำนและกำรปฏิบติงำนของแผนกที่สมพันธ์กบมำตรฐำนเพรำะกำรวิเครำะห์ดงกล่ำวนั้นไม่มีควำมหม
                ั        ั                  ั
ำยอะไร
คำตอบ ข้อ ก.
     ้ั                            ั
41. ผูจดกำรกำรผลิตสังวัตถุดิบมำมำกเกินควรเพื่อส่งไปให้อีกบริ ษทที่เขำเป็ นเจ้ำของด้วย และยัง
              ่
                      ั
ได้ปลอมแปลงเอกสำรกำรรับของ และอนุมติเห็นชอบกำรจ่ำยเงินตำมใบกำกับกำรขำย
ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อใดต่อไปนี้ใช้ตรวจจับกำรทุจริ ตนี้ได้ดีที่สุด
ก. เลือกตัวอย่ำงกำรจ่ำยเงิน และเปรี ยบเทียบกับคำสังซื้อ รำยงำนกำรรับของ ใบเสร็ จ และ สำเนำตรวจสอบ
                           ่
ข. เลือกตัวอย่ำงกำรจ่ำยเงิน และยืนยันจำนวนที่ซ้ือ รำคำซื้อ และวันที่ส่งของ กับผูขำย
                                        ้
ค. สังเกตกำรณ์ถ่ำยสิ นค้ำที่ท่ำเรื อรับของ และนับวัตถุดิบที่ได้รับ
และเปรี ยบเทียบกำรนับกับรำยงำนที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่รับของ
ง. ทำกำรทดสอบเชิงวิเครำะห์ เปรี ยบเทียบผลผลิต ของวัตถุดิบที่ซ้ือมำ และระดับสิ นค้ำคงคลัง ของวัตถุดิบ
เพื่อสื บสวนหำข้อแตกต่ำง
คำตอบ ข้อ ง.
                ั       ้
42. ระหว่ำงกำรตรวจกำรปฏิบติงำนกำรซื้อ ผูตรวจสอบพบว่ำขั้นตอนที่ใช้ไม่ตรงตำมขั้นตอนที่
             ั                ้
ระบุไว้ในขั้นตอนของบริ ษท อย่ำงไรก็ดี ผลกำรทดสอบของผูตรวจสอบแสดงว่ำ
ขั้นตอนที่ใช้ทำให้ประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้น และลดเวลำที่ใช้ในกำรผลิตลง โดยไม่ได้ทำให้กำรควบคุมลดลงไปด้วย
  ้
ผูตรวจสอบควรจะ
ก.
          ั                                     ั
รำยงำนกำรไม่ปฏิบติตำมกำรทำตำมขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสำรว่ำเป็ นกำรด้อยประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบติงำน
ข. สร้ำงแผนภูมิกำรไหลของขั้นตอนใหม่ และรวมไว้ในรำยงำนส่งฝ่ ำยจัดกำร
ค. รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง และเสนอแนะให้กำรเปลี่ยนแปลงขั้นตอนนี้ได้รับกำรจดบันทึกไว้
ง. ระงับกำรตรวจสอบให้เสร็ จจนกว่ำผูได้รับกำรตรวจสอบจะทำบันทึกเกี่ยวกับขั้นตอนใหม่
                    ้
คำตอบ ข้อ ค.
43.
ขั้นตอนใดต่อไปนี้ควรกระทำในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของกำรตรวจเบื้องต้นในกำรตรวจสอบกิจกรรมกำรลงทุน
       ู้ ื
และกำรให้กยมของธนำคำร
                      ้           ้
ก. ตรวจรำยงำนกำรตรวจสอบที่กระทำโดยผูตรวจสอบภำยนอกและผูตรวจสอบข้อบังคับ
ตั้งแต่มีกำรตรวจสอบภำยในครั้งสุดท้ำย
                                           ู้ ิ
ข. สัมภำษณ์ฝ่ำยจัดกำรเพื่อระบุกำรเปลี่ยนแปลงที่มีในนโยบำยเรื่ องกำรลงทุน หรื อกำรให้กยม
ค. ตรวจรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อระบุกำรเปลี่ยนแปลงในฯโยบำยที่มีผล

                                                 12
ต่อกำรลงทุน และกำรให้กยม   ู้ ื
ง. ทุกข้อข้ำงต้น
คำตอบ ข้อ ง.
                 ั    ั
44. หำกกำรรับรำยงำนไม่สมพันธ์กบคำสังซื้อและใบกำกับสิ นค้ำก่อนมีกำรชำระค่ำสิ นค้ำ
                         ่
เหตุกำรณ์ใดต่อไปนี้น่ำจะเกิดเป็ นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
                  ้
ก. กำรซื้ออำจต้องกระทำจำกผูขำยที่ไม่ได้รับอนุมติ    ั
ข. อำจไม่ได้รับส่วนลดของกำรซื้อที่มีอยู่
ค. กำรซื้อที่ไม่เหมำะกับเวลำที่สมควรอำจมีผลในภำวะที่สินค้ำหมดหรื อกำรซื้อสิ นค้ำไว้มำกเกินไป
ง. อำจมีกำรจ่ำยเงินให้แก่สินค้ำที่ไม่ได้รับ
คำตอบ ข้อ ง.
                   ู้              ั
45. ในสถำนกำรณ์ใดต่อไปนี้ผตรวจสอบอำจขำดกำรยึดถือวัตถุภววิสย (objectivity)
ก.
  ้                                     ั
ผูตรวจสอบตรวจขั้นตอนสำหรับกำรติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอีเลคโทรนิคใหม่กบลูกค้ำหลักก่อนมีกำรใช้งำน
ข. ผูช่วยด้ำนกำรซื้อคนก่อนได้ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในของกำรซื้อ
    ้
                       ่
สี่ เดือนหลังจำกที่ได้รับกำรโอนย้ำยไปอยูที่แผนกกำรตรวจสอบภำยใน
ค.
ผูตรวจสอบแนะนำมำตรฐำนของกำรควบคุมและมำตรฐำนสำหรับกำรปฏิบติงำนสำหรับสัญญำที่มีกบองค์กรให้
   ้                                 ั            ั
บริ กำร ในกำรประมวลผลตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน
ง.
                           ้        ั
พนักงำนบัญชีรำยชื่อบุคคลที่ได้รับเงินเดือนช่วยผูตรวจสอบในกำรพิสูจน์ตวสิ นค้ำคงคลังของเครื่ องยนต์ขนำดเล็
ก
คำตอบ ข้อ ข.
     ้                         ้ ั
46. ผูตรวจสอบภำยในของธนำคำรต้องกำรตัดสิ นว่ำเงินกูท้ งหมดมีทรัพย์สินค้ ำประกัน
มีอำยุที่เหมำะสมเมื่อคำนึงถึงกำรจ่ำยเงินหมุนเวียน
และได้รับกำรจำแนกประเภทอย่ำงเที่ยงตรงว่ำเป็ นประเภทหมุนเวียนหรื อไม่หมุนเวียน
                          ั
ขั้นตอนกำรตรวจสอบที่ดีที่สุดในกำรบรรลุวตถุประสงค์เหล่ำนี้คือ
ก. ใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปอ่ำนแฟ้ มกำรกูยมทั้งหมด
                     ่        ้ื
กำหนดอำยุแฟ้ มตำมกำรชำระเงินที่ครบกำหนดช้ำที่สุด และดึงตัวอย่ำงทำงสถิติ ที่แบ่งตำมประชำกรปั จจุบน  ั
และที่กำหนดอำยุแล้ว
          ู้
ตรวจแต่กำรให้กแต่ละครั้งที่เลือกมำสำหรับกำรค้ ำประกันและกำรกำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสม
                        ้
ข. เลือกตัวอย่ำงที่มีกำรควบคุมของเงินกูที่เกินมำจำกวงเงินที่กำหนดไว้และตัดสิ นว่ำเป็ นกำรหมุนเวียนหรื อไม่
และจำแนกประเภทอย่ำงเหมำะสม
       ้      ั
สำหรับเงินกูที่ได้รับอนุมติแต่ละรำยตรวจสอบกำรแยกอำยุและกำรจัดจำแนกประเภท
ค. เลือกตัวอย่ำงกำรค้นพบ (discovery sample)
        ้ ั
ของกำรขอกูท้ งหมดเพื่อตัดสิ นว่ำแต่ละรำยมีรำยกำรค้ ำประกันหรื อไม่
                                                    13
ง. เลือกตัวอย่ำงของกำรชำรำเงินที่กระทำตำมกลุ่มหลักทรัพย์กำรกูเ้ งิน (loan portfolio)
                ้ื         ่               ้ื
และตรวจไล่ไปถึงกำรกูยมเพื่อดูวำมีกำรชำระเงินถูกต้องหรื อไม่ สำหรับกำรกูยมแต่ละครั้ง
                            ้ ั
จะต้องตรวจสอบกำรขอกูเ้ พื่อตัดสิ นว่ำเงินกูน้ นมีกำรค้ ำประกันที่เหมำะสมหรื อไม่
คำตอบ ข้อ ก.
                               ู้ ื      ้
47. นโยบำยของธนำคำรต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่กยมตรวจคำร้องขอกูทุกครั้ง และส่งคำร้องที่คิดว่ำ
                 ู้
เหมำะสมสำหรับกำรให้กไปยังกรรมกำรให้กเู้ พื่อขออนุมติ        ั
                                         ้
ขั้นตอนกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดเพื่อตัดสิ นว่ำกำรปฏิเสธกำรกูได้ใช้กฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในนโยบำย
ของธนำคำร คือ กำรเลือกตัวอย่ำงแบบ attributes sample ของ
           ้
ก. สำหรับกำรกูที่ไม่ได้รับอนุมติ ทบทวนกำรขอกูและเหตุผลที่ถกปฏิเสธ
                       ั          ้   ู
            ้
ข. สำหรับกำรกูที่ได้รับอนุมติ ตรวจกำรขอกู้ ั
             ้
และตัดสิ นว่ำกำรกูที่ได้รับเงินนั้นเป็ นไปตำมนโยบำยของธนำคำรหรื อไม่
              ้                       ้
ค. สำหรับกำรขอกูทุกครั้ง ตรวจกำรขอกู้ และตรวจไล่ไปยังกำรกูที่ได้รับหรื อไม่ได้รับเงิน
               ั
เพื่อตัดสิ นว่ำกำรปฏิบติเป็ นไปตำมนโยบำยของธนำคำรหรื อไม่
          ้
ง. สำหรับกำรกูที่ขออนุมติจำกกรรมกำรให้กู้
                   ั
ตัดสิ นว่ำกำรกระทำของกรรมกำรเป็ นไปตำมนโยบำยของธนำคำรหรื อไม่
คำตอบ ข้อ ก.
48. หำกสถำบันกำรเงินแจ้งรำยได้มำกเกินไป โดยกำรเก็บรำยได้จำกดอกเบี้ยจำกกำรจ่ำยเงินกูแต่   ้
                              ้
ละครั้งที่มำกเกิน และ จำกกำรจ่ำยเงินต้นคืนที่นอยเกินไป ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อใดต่อไปนี้
จะช่วยให้ตรวจพบข้อผิดพลำดนี้ได้นอยที่สุด       ้
ก. ทำกำรตรวจเชิงวิเครำะห์ โดยเปรี ยบเทียบรำยได้ที่เป็ นดอกเบี้ยในช่วงนี้เป็ นร้อยละของกลุ่ม หลักทรัพย์เงินกู้
กับร้อยละของรำยได้ที่เป็ นดอกเบี้ยสำหรับช่วงก่อนหน้ำนี้
                                       ้
ข. ใช้ Integrated test facility(ITF) และส่งกำรจ่ำยดอกเบี้ยสำหรับกำรกูต่ำงๆ ในกลุ่มหลักทรัพย์ITF
เพื่อตัดสิ นว่ำได้รับกำรบันทึกอย่ำงถูกต้องหรื อไม่
                                   ้
ค. ใช้ขอมูลกำรทดสอบและส่งกำรจ่ำยดอกเบี้ยสำหรับกำรกูต่ำงๆ เข้ำไปในกลุ่มหลักทรัพย์ถำวรทดสอบ
     ้
        ่
เพื่อตัดสิ นได้วำมีกำรจดบันทึกย่ำงถูกต้องหรื อไม่
                                        ้
ง. ใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปสุ่มเลือกตัวอย่ำงของกำรชำระเงินกูที่กระทำในช่วงนั้น ๆ
                         ่
โดยคำนวณจำนวนที่แสดงไว้ที่ถกต้อง และตรวจไล่จำนวนที่แสดงไว้ในบัญชีต่ำง ๆ
                        ู
คำตอบ ข้อ ข.
49. กำรกำหนดกำรลดต้นทุน (cost savings ) นั้นน่ำจะเป็ นวัตถุประสงค์ของ
ก. กำรตรวจสอบโปรแกรม (program audits)
ข. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (financial audits)
                     ั
ค. กำรตรวจสอบกำรปฏิบติตำม (compliance audits)
                    ั
ง. กำรตรวจสอบกำรปฏิบติงำน (operational audits)
คำตอบ ข้อ ง.
50. เพื่อพัฒนำประสิ ทธิภำพของกำรตรวจสอบ
  ้
ผูตรวจสอบภำยในสำมำรถเชื่อถือกำรทำงำนของผูตรวจสอบภำยนอกได้ หำกว่ำ้
ก. กระทำภำยหลังจำกกำรตรวจสอบภำยใน

                                                     14
                    ั
ข. คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบติงำนและกิจกรรมเป็ นอย่ำงแรก
ค. ประสำนงำนกับกำรตรวจสอบภำยใน
ง. กระทำโดยใช้ประมวลจรรยำ IIA
คำตอบ ข้อ ค.
51.ข้อใดต่อไปนี้เป็ นกำรทดสอบเชิงวิเครำะห์ที่ดีที่สุดที่ใช้ในกำรตรวจควำมถูกต้องของตำรำงเวลำ
บัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ
ก. เปรี ยบรำยกำรในตำรำงกับบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำแยกประเภท หรื อ แฟ้ มใบแจ้งหนี้ที่ยงไม่ได้จ่ำย
                                            ั
ข. เปรี ยบเทียบยอดในตำรำงกับยอดของปี ก่อนหน้ำนี้
                     ้
ค. เปรี ยบเทียบกำรยืนยันที่ได้รับจำกผูให้สินเชื่อที่ได้รับเลือก กับ บัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำแยกประเภท
                   ้
ง. ตรวจสอบใบกำกับกำรขำยของผูขำยเพื่อเป็ นกำรสนับสนุนรำยกำรบำงรำยกำรในตำรำง
คำตอบ ข้อ ข.
52. ในกำรตัดสิ นใจว่ำจะจัดตำรำงเวลำเพื่อตรวจสอบแผนกกำรซื้อ หรื อแผนกบุคคล ข้อใดคือ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด
                       ั
ก. มีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกำรปฏิบติงำนในแผนกใดแผนกกนึ่ง
ข. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเพิ่มบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
                           ั
ค. มีโอกำสในกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรปฏิบติงำนในแผนกใดมำกกว่ำอีกแผนกหนึ่ง
    ั
ง. มีศกยภำพสำหรับกำรสูญเสี ยในแผนกหนึ่งมำก กว่ำในอีกแผนกหนึ่ง
คำตอบ ข้อ ข.
53. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นข้อควำมที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
ก. เพื่อสำรวจกำรนับตัวสิ นค้ำคงคลัง
ข. เพื่อตัดสิ นว่ำจำนวนสิ นค้ำคงคลังเพียงพอกับยอดขำยที่วำงไว้
ค.
          ่
เพื่อหำกำรมีอยูของสิ นค้ำคงคลังที่ไม่ใช้แล้วโดยกำรประมวลอัตรำหมุนเวียนของสิ นค้ำคงคลังโดยสำยกำรผลิต
ง. เพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ภำวะที่สินค้ำหมดในรำยงำนกำรตรวจสอบ
คำตอบ ข้อ ก.
54. กำรกระทำใดต่อไปนี้ถือเป็ นกำรละเมิดควำมเป็ นอิสระของผูตรวจสอบ ้
                 ู้
ก. ทำกำรตรวจสอบแผนกที่ผตรวจสอบกำลังจะได้รับเลื่อนตำแหน่งไปรับผิดชอบแผนกในนั้น
ข. ลดขอบเขตของกำรตรวจสอบเนื่องจำกข้อจำกัดทำงงบประมำณ
ค. มีส่วนร่ วมในหน่วยงำนเฉพำะกิจที่แนะนำมำตรฐำนกำรควบคุมสำหรับระบบจ่ำยสิ นค้ำใหม่
ง. ทบทวนร่ ำงสัญญำของหน่วยงำนที่ทำกำรจัดซื้อก่อนมีกำรนำไปใช้
คำตอบ ข้อ ก.
55. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่บ่งชี้ถึงว่ำมีควำมเป็ นไปได้อย่ำงมำกที่จะมีกำรทุจริ ต
ก. ฝ่ ำยจัดกำรได้มอบอำนำจให้ลูกน้องทำกำรซื้อภำยใต้วงเงินที่จำกัด
                        ้
ข. บุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้รับตำแหน่งเดิมที่ตองรับผิดชอบเงิน เป็ นเวลำนำน โดยไม่มีกำรสับเปลี่ยนหน้ำที่
                ั
ค. บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จดกำรควำมมันคงทำงกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรซื้อ บันทึกกำรซื้อ
                      ่
และรำยงำนควำมคลำดเคลื่อน และรำยได้/กำรสูญเสี ย ต่อฝ่ ำยจัดกำรอำวุโส
ง. งำนที่มอบหมำยในเรื่ องควำมรับผิดชอบ และ ควำมรับผิดชอบในแผนกบัญชีลูกหนี้กำรค้ำ ไม่ชดแจ้ง    ั

                                                 15
คำตอบ ข้อ ก.
56. ขั้นตอนใดต่อไปนี้เหมำะสมกับกำรทดสอบว่ำ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงกำรก่อสร้ำงนั้นมีสำเหตุมำจำกกำรที่ผรับเหมำไม่สำมำรถอธิบำยถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
                                 ู้
คำสังให้เปลี่ยนแปลงสัญญำ
    ่
I.           ่ ้
        พิสูจน์วำผูรับเหมำไม่ได้ คิดรำคำคำสังเปลี่ยนรวมไปกับต้นทุนที่ได้คิดเงินไปตำมสัญญำเดิม
                          ่
II             ้
        ตัดสิ นว่ำผูรับเหมำได้เก็บเงินสำหรับสัญญำกำรทำงำนดั้งเดิม ที่ยกเลิกไปตำมคำสังเปลี่ยนหรื อไม่
                                              ่
III           ่ ่
        พิสูจน์วำคำสังเปลี่ยนได้รับกำรเห็นชอบอย่ำงถูกต้องจำกฝ่ ำยจัดกำร
ก. ข้อ II เท่ำนั้น
ข. ข้อ I เท่ำนั้น
ค. ข้อ III เท่ำนั้น
ง. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ง.
57. ข้อควำมใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ในเรื่ องกำรทำเอกสำรงำนของกำรตรวจสอบภำยในสำหรับกำรสืบสวนกำรทุจริ ต
I.                           ่
        หลักฐำนกำรกระทำผิดทั้งหมดควรรวมอยูในอกสำรงำน
II       หลักฐำนกำรตรวจสอบที่สำคัญ
ควรได้รับกำรทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่ำมีพ้ืนฐำนที่พอเพียงสำหรับกำรหำข้อสรุ ป
III                 ู้ ้
        หำกมีกำรสัมภำษณ์ผตองสงสัยว่ำกระทำผิด
                 ั       ่
คำให้กำรที่เป็ นลำยลักษณ์อกษรควรรวมอยูในเอกสำรงำนด้วย
ก. ข้อ I เท่ำนั้น
ข. ข้อ II เท่ำนั้น
ค. ข้อ II และ III เท่ำนั้น
ง. ข้อ I ,II และ III เท่ำนั้น
คำตอบข้อ ง.
58. ข้อควำมเรื่ องกำรกีดกั้นกำรทุจริ ต ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
I.       วิธีกำรแรกในกำรกีดกั้นกำรทุจริ ตคือ ระบบกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพ
ที่ริเริ่ มขึ้นโดยฝ่ ำยจัดกำรระดับสูง
II       ผูตรวจสอบภำยในต้องรับผิดชอบต่อกำรมีส่วนช่วยเหลือในกำรกีดกั้นกำรทุจริ ตโดยกำรตรวจสอบ
         ้
และประเมินควำมพอเพียงของระบบควบคุม
III        ้                                 ้
        ผูตรวจสอบภำยในควรตัดสิ นว่ำช่องทำงกำรสื่ อสำร ช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรมีขอมูลที่เชื่อถือได้
ในเรื่ องประสิ ทธิผลของระบบควบคุม และกำรดำเนินธุรกิจที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่ำงพอเพียง
ก. ข้อ I เท่ำนั้น
ข. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
ค. ข้อ II เท่ำนั้น
ง. ข้อ I , II และ III เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ง.
59. ตำม มำตรฐำนแล้วนั้น อิสรภำพของแผนกตรวจสอบภำยในนั้นได้มำโดยผ่ำน

                                                    16
ก. กำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่ และกำรควบคุมดูแล
ข. กำรพัฒนำทำงอำชีพที่ต่อเนื่อง และ กำรเอำใจใส่อย่ำงมืออำชีพ (due professional care)
           ั ้
ค. ควำมสัมพันธ์กบผูอื่นและกำรติดต่อสื่ อสำร
ง. สถำนภำพทำงองค์กร และวัตถุภววิสย  ั
คำตอบ ข้อ ง.
60. มำตรฐำน ที่ใช้ในกำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง ทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
            ั
ก. เกณฑ์ ที่กำรปฏิบติงำนของแผนกตรวจสอบภำยในใช้ในกำรประเมิน แล้ววัด
                              ู้
ข. เกณฑ์ที่กำหนดระดับต่ำสุดของกำรกระทำที่เหมำะสมที่ผตรวจสอบภำยในพึงกระทำ
         ั         ั
ค. ข้อควำมที่ต้ งใจแสดงกำรปฏิบติของกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงที่ควรจะเป็ น
ง. เกณฑ์ที่สำมำรถใช้ได้ในทุกแผนกของกำรตรวจสอบภำยใน
คำตอบ ข้อ ข.
61. แผนกขนส่งรักษำบัญชียำนพำหนะคงคลัง และบันทึกกำรดูแลรักษำไว้ในฐำนข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เดี่ยว
                 ้
(stand-alone) ในห้องทำงำนของผูคุมแผนก ขั้นตอนกำรตรวจสอบใดต่อไปนี้
เหมำะสมที่สุดในกำรประเมินควำมเที่ยงของข้อมูลในฐำนข้อมูลนั้น
ก. ตัวสอบตัวอย่ำงของบันทึกที่ดึงออกมำจำกฐำนข้อมูล กับเอกสำรสนับสนุน
ข. ส่งกลุ่มข้อมูลของกำรทดสอบกำรดำเนินธุรกิจผ่ำนระบบปั จจุบน และตรวจสอบผลที่คำดว่ำจะได้รับ
                                 ั
ค. จำลองกำรดำเนินกระบวนกำรปกติโดยใช้โปรแกรมทดสอบ
ง. ใช้โปรแกรมตรวจหำแสดงวิธี และผลที่ตำมมำ ของกำรทำตำมคำสังของโปรแกรม ในระบบ
                                  ่
คำตอบ ข้อ ก.
                                    ้
62. กิจกรรมใดต่อไปนี้ ไม่ได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำจะทำให้อิสรภำพของผูตรวจสอบภำยในด้อยลง
I.    กำรแนะนำมำตรฐำนของกำรควบคุมสำหรับกำรใช้คอมพิวเตอร์ใหม่
II    กำรร่ ำงขั้นตอนกำรใช้คอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรติดตั้งกำรควบคุมที่เหมำะสม
III    ทำกำรตรวจทำนขั้นตอนสำหรับกำรใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ก่อนมีกำรติดตั้ง
ก. ข้อ I เท่ำนั้น
ข. ข้อ II เท่ำนั้น
ค. ข้อ III เท่ำนั้น
ง. ข้อ I และ III เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ง.
63. กำรใช้กำรตรวจสอบเชิงวิเครำะห์เพื่อยืนยันควำมถูกต้องของค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ
      ั       ิ
ในกำรปฏิบติงำนไม่ใช่วธีที่เหมำะสมหำกว่ำ
ก. ผูตรวจสอบสังเกตเห็นตัวบ่งชี้หลักของกำรทุจริ ตเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่ำนี้
   ้
ข. กำรปฏิบติงำนมีควำมมันคงพอควร และไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักในปี ที่ผำนมำ
       ั         ่                     ่
    ้
ค. ผูตรวจสอบต้องกำรระบุกำรดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่ที่ผิดปกติ หรื อ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็ นประจำในช่วงปี
                               ั
ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติงำนแตกต่ำงกันไปในควำมสัมพันธ์กบค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติงำนอื่น ๆ
              ั                            ั
     ั          ั
แต่ไม่ใช่กบควำมสัมพันธ์กบรำยได้
คำตอบ ข้อ ก.                                                 17
    ้                       ้
64. ผูตรวจสอบภำยในที่มีใบรับรอง ทำงำนเป็ นผูอำนวยกำรซื้อ
                          ้             ั
ลงนำมในสัญญำจัดหำคำสังซื้อขนำดใหญ่จำกผูขำยที่ให้รำคำ คุณภำพ และกำรปฏิบติงำนที่ดีที่สุด
              ่
                     ้             ู้
ไม่นำนหลังจำกกำรลงนำมในสัญญำ ผูขำยให้ของกำนัลที่มีมูลค่ำมำกแก่ผตรวจสอบ
ข้อควำมที่เกี่ยวกับกำรรับของกำนัล ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
                           ้
ก. หำกไม่มีธรรมเนียมในกำรรับของกำนัล ก็หำมมิให้รับของนั้น
ข. กำรรับของกำนัลเป็ นกำรละเมิดประมวลจรรยำ IIA
          ้          ้
และเป็ นสิ่ งที่หำมมิให้กระทำสำหรับผูตรวจสอบภำยในที่มีใบรับรอง
         ้                            ้
ค. เนื่องจำกผูตรวจสอบภำยในที่มีใบรับรองไม่ได้กรทะกำรเช่นเดียวกับผูตรวจสอบภำยใน
กำรรับของนั้นควบคุมโดยขั้นตอนกำรทำงำนขององค์กร
ง. เนื่องจำกกำรลงนำมในสัญญำกรทำก่อนมีกำรเสนอให้ของกำนัล กำรรับของจึงไม่ถือว่ำละมิดประมวลจรรยำ
IIA และขั้นตอนกำรทำงำนขององค์กร
คำตอบ ข้อ ข.
65. พนักงำนในองค์กรทุกคนต้องเลือกสถำบันทำงกำรเงินเพื่อให้มีกำรฝำกเช็คเงินเดือนในแต่ละเดือน
องค์กรได้ส่งแฟ้ มข้อมูลอีเล็คโทรนิคของรำยชื่อสถำบันกำรเงินที่พนักงำนเลือก หมำยเลขบัญชี
และจำนวนเงินที่พนักงำนได้รับ ไปยังธนำคำรขององค์กร
                       ู้
กำรจัดลำดับตำมหมำยเลขบัญชีจะช่วยให้ผตรวจสอบภำยในขององค์กรทำกำรตรวจสอบสิ่ งใด
ก. หมำยเลขบัญชีที่ไม่ถูกต้อง
ข. ควำมเที่ยงและควำมสมบูรณ์ของแฟ้ มข้อมูลอีเลคโทรนิค
           ั
ค. พนักงำนที่ไม่มีตวตนจริ ง
ง. กำรจ่ำยเงินเกิน
คำตอบ ข้อ ค.
                         ้       ้           ั
66. เมื่อกำรตรวจสอบใกล้เสร็ จสมบูรณ์ ผูตรวจสอบพบว่ำผูอำนวยกำรกำรด้ำนตลำดมีนิสยชอบเล่นกำรพนัน
                                 ่
ประเด็นเรื่ องกำรพนันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบที่ดำเนินอยูโดยตรง
และกำรตรวจสอบก็ได้รับกำรกดดันให้เร่ งดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นลง
ผูตรวจสอบสังเกตเห็นปั ญหำและได้ส่งข้อมูลไปยังผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบภำยในแต่ไม่ได้มีกำรติดตำมผล
  ้                          ้
 ้
ผูตรวจสอบจะ
ก. ละเมิดประมวลจรรยำ IIA เพรำะกักกันข้อมูลที่มีควำมสำคัญ
ข. ละเมิดมำตรฐำน
     ้                 ั       ั
เพรำะผูตรวจสอบไม่ได้ติดตำมผลที่มีสญญำณเตือนที่ชดเจนที่อำจเป็ นตัวชี้ให้เห็นถึงกำรทุจริ ต
ค. ไม่ละเมิดประมวลจรรยำ IIA
               ้               ั     ั
ข. ละเมิดมำตรฐำน เพรำะผูตรวจสอบไม่ได้ติดตำมผลที่มีสญญำเตือนที่ชดเจนที่อำจเป็ นตัวชี้ให้
เห็นถึงกำรทุจริ ต
ค. ไม่ละเมิดประมวลจรรยำ IIA หรื อมำตรฐำนใด ๆ
ง. ทั้งข้อ ก. และ ข.
คำตอบ ข้อ ค.
                                              18
67. กำรตรวจสอบกำรพัฒนำระบบ รวมถึงกำรทบทวนที่จุดต่ำง ๆ
เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรพัฒนำได้รับกำรควบคุมและจัดกำรอย่ำงเหมำะสม กำรทบทวนควรรวมถึงทุกข้อต่อไปนี้
ยกเว้นข้อใด
          ั
ก. กำรจัดกำรวิจยควำมเป็ นไปได้ทำงด้ำนเทคนิค ในเรื่ องฮำร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และทรัพยำกร
เทคโนโลยีที่มีอยู่
ข. กำรตรวจสอบระดับของควำมเกี่ยวข้องของผูใช้ ที่กำรใช้แต่ละระดับ
                            ้
ค. ตรวจสอบกำรใช้กำรควบคุม และเทคนิคกำรประกันคุณภำพ สำหรับกำรพัฒนำ
เปลี่ยนแปลงและทดสอบโปรแกรม
                      ้       ั
ง. กำรตัดสิ นว่ำเอกสำรเรื่ องระบบ ผูใช้ และกำรปฏิบติงำน เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ใช้เป็ นทำงกำร
คำตอบ ข้อ ก.
68. ระบบกำรควบคุมภำยในที่พอเพียง จะช่วยให้ตรวจจับกำรกระทำผิดโดย
ก. กำรลักลอบกระทำผิดของกลุ่มพนักงำน
ข. พนักงำนเป็ นบำงรำย
ค. กำรลักลอบกระทำผิดของกลุมผูจดกำร  ่ ้ั
     ้ั
ง. ผูจดกำรเป็ นบำงรำย
คำตอบ ข้อ ข.
                        ้             ู้
69. ในระหว่ำงกำรตรวจสอบธนำคำร ผูตรวจสอบพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ให้กคนหนึ่ง ได้อนุมติกำรกูให้แก่องค์กรต่ำง
                                             ั    ้
ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็ นกำรละเมิดนโยบำยข้อบังคับ ผูตรวจสอบเชื่อว่ำกำรกระทำนั้นเป็ นเรื่ องที่จงใจ
                                  ้
เพรำะเจ้ำหน้ำที่ให้กเู้ กี่ยวข้องกับเจ้ำของเบื้องต้นของกลุ่มบริ ษทคนหนึ่งที่ควบคุมองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                                 ั
 ้
ผูตรวจสอบควรจะ
ก. แจ้งฝ่ ำยจัดกำรให้ทรำบถึงควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
กำรละเมิดนโยบำยข้อบังคับพร้อมทั้งเสนอแนะกำรสื บสวนต่อไป
ข. รำยงำนกำรละเมิดนี้ไปยังหน่วยงำนที่ออกระเบียบข้อบังคับ
เพรำะเป็ นเรื่ องอำจก่อให้เกิดกำรล้มเหลวครั้งใหญ่ของโครงสร้ำงกำรควบคุมของธนำคำร
                          ู้ ื
ค. ไม่รำยงำนกำรละเมิดหำกเจ้ำหน้ำที่ให้กยมตกลงที่จะแก้ไขข้อผิดพลำด
ง.
                                          ู้ ื
ขยำยงำนกำรตรวจสอบเพื่อตัดสินว่ำมีกิจกรรมกำรทุจริ ตในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ให้กยมหรื อไม่และรำยงำนผลที่ได้
ต่อฝ่ ำยจัดกำรเมื่อกำรสื บสวนติดตำมผลเสร็ จสิ้นลง
คำตอบ ข้อ ง.
70. สถำนกำรณ์ใดต่อไปนี้ ถือเป็ นกำรละเมิดประมวลจรรยำ IIA
     ้               ้                       ั
ก. ผูตรวจได้รับหมำยศำลในคดีที่หุนส่วนที่รวมตัวกันอ้ำงว่ำได้รับกำรฉ้อโกงโดยบริ ษทของผูตรวจสอบ   ้
  ้
ผูตรวจสอบเปิ ดเผยข้อมูลกำรตรวจสอบที่เป็ นควำมลับในศำล
ข.
   ้         ้            ั
ผูตรวจสอบสำหรับผูผลิตเครื่ องใช้ในบริ ษทได้ทำกำรตรวจสอบกำรทำงำนด้ำนกำรตลำดของบริ ษทเสร็ จสิ้นไปไ   ั
ม่นำนมำนี้ จำกประสบกำรณ์น้ ี
ผูตรวจสอบใช้เวลำหลำยชัวโมงในวันเสำร์ทำงำนได้ค่ำจ้ำงเป็ นผูให้คำปรึ กษำของโรงพยำบำลในพื้นที่
    ้           ่                   ้
และตั้งใจที่จะทำกำรตรวจสอบกำรทำงำนของกำรตลำดของโรงพยำบำล

                                                     19
     ้
ค. ผูตรวจสอบให้คำอภิปรำยในกำรประชุม IIA ภำคท้องถิ่น
                     ู้
ถึงโครงเรื่ องเนื้อหำของโปรแกรมที่ผตรวจสอบสร้ำงขึ้นสำหรับตรวจสอบกำรติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอีเลคโ
ทรนิค โดยมีผตรวจสอบหลำยคนจำกบริ ษทคู่แข่งหลัก ๆ เข้ำรับฟัง
         ู้             ั
ง. ในระหว่ำงทำกำรตรวจสอบ
 ้         ่   ั
ผูตรวจสอบเรี ยนรู ้วำบริ ษทกำลังจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อำจทำกำรปฏิรูปอุตสำหกรรม
เนื่องจำกควำมสำเร็ จที่จะเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์น้ ี
  ้ั                ู้       ้   ั    ้
ผูจดกำรผลิตภัณฑ์จึงเสนอแนะให้ผตรวจสอบซื้อหุนของบริ ษทเพิ่ม ซึ่งผูตรวจสอบก็ได้ทำตำมคำแนะนำนั้น
คำตอบ ข้อ ง.
71.
                                          ้
ข้อใดต่อไปนี้อธิบำยจุดประสงค์ในกำรตรวจทำนควำมพอเพียงของระบบตรวจสอบภำยในของผูตรวจสอบได้ดีที่
สุด
ก. เพื่อช่วยตัดสิ น ลักษณะ กำรกำหนดเวลำ
                            ั
และขอบเขตของกำรทดสอบที่จำเป็ นในกำรที่จะบรรลุวตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
ข. เพื่อยืนยันว่ำข้อด้อยทำงวัตถุในระบบกำรควบคุมภำยในนั้นถูกต้อง
ค. เพื่อตัดสิ นว่ำระบบตรวจสอบภำยในมีกำรประกันที่สมเหตุสมผล
      ั
ว่ำบรรลุวตถุประสงค์และเป้ ำหมำยขององค์กร อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประหยัด
ง. เพื่อตัดสิ นว่ำระบบควบคุมภำยในยืนยันว่ำบันทึกทำงกำรบัญชีถูกต้อง
และข้อควำมทำงกำรเงินได้รับกำรกล่ำวถึงด้วยควำมยุติธรรม
คำตอบ ข้อ ค.
72. ถ้ำกำรประเมินกำรควบคุมภำยในเบื้องต้นของผูตรวจสอบ ้
ทำให้พบว่ำกำรควบคุมนั้นพอเพียงขั้นตอนต่อไปคืออะไร
ก. ขยำยงำนกำรตรวจสอบก่อนหน้ำกำรเตรี ยมรำยงำนกำรตรวจสอบ
ข. เตรี ยมแผนภูมิกำรไหลที่แสดงถึงระบบควบคุมภำยใน
ค. บันทึกข้อยกเว้นในรำยงำนกำรตรวจสอบหำกมีกำรสูญเสี ยเกิดขึ้น
            ้
ง. นำกำรควบคุมที่ตองกำรไปใช้
คำตอบ ข้อ ค.
73.
                    ั                    ั
แผนกกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษทใหญ่แห่งหนึ่งได้สร้ำงแผนและงบประมำณกำรปฏิบติงำนสำหรับปี หน้ำ
        ั     ้
แผนกำรปฏิบติงำนมีขอจำกัดในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ กำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรตรวจสอบทั้งหมด
กำรจัดพนักงำน รำยละเอียดงบประมำณกำรจ่ำย และวันที่กำรตรวจสอบสิ้นสุดลง ข้อใดต่อไปนี้
อธิบำยกำรด้อยประสิ ทธิภำพหลักของแผนปฏิบติงำนนี้ั
ก. คำร้องจำกฝ่ ำยจัดกำรเรื่ องโครงกำรพิเศษไม่ได้รับพิจำรณำ
                         ั
ข. โอกำสในกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรปฏิบติงำนถูกมองข้ำมไป
ค. ไม่มีเกณฑ์กำรวัดและวันที่ที่กำหนดไว้สำหรับกำรสิ้นสุดกำรตรวจสอบ
                  ้
ง. ควำมรู ้ ทักษะ และหลักกำรที่ตองใช้ในกำรทำงำนถูกมองข้ำมไป
คำตอบ ข้อ ค.
    ้
ใช้ขอมูลต่อไปนี้ตอบคำถำมข้อ 74-75

                                                20
 ้ั                                       ้
ผูจดกำรของสำยกำรผลิตมีอำนำจสังและรับชิ้นส่วนทดแทนของเครื่ องมือทั้งหมดที่ตองกำรกำรดูแลรักษำเป็ นระย
                   ่
ะ
 ้                    ้          ้ั    ั่         ้
ผูตรวจสอบภำยในได้รับคำแนะนำจำกผูไม่ประสงค์ออกนำมว่ำผูจดกำรได้สงชิ้นส่วนมำมำกกว่ำที่ตองกำรเป็ นจำ
                                       ้
นวนมำก จำกสมำชิกในครอบครัวที่มีธุรกิจขำยชิ้นส่วนไม่มีกำรรับชิ้นส่วนที่ไม่ตองกำรเกิดขึ้น
   ู้ ั
แต่ผจดกำรจัดทำเอกสำรกำรรับของและคิดเงินค่ำชิ้นส่วนกับบัญชีกำรดูแลรักษำเครื่ องมือ
                    ู้                  ้ั
มีกำรจ่ำยเงินค่ำชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับแก่ผขำย และเงินนั้นถูกนำไปแบ่งปันระหว่ำงผูจดกำรและสมำชิกในครอบครัว

74. กำรควบคุมภำยในข้อใดต่อไปนี้ น่ำจะป้ องกันมิให้เกิดกำรทุจริ ตได้มำกที่สุด
ก. สร้ำงระดับกำรใช้จ่ำยที่ระบุไว้ชดเจนล่วงหน้ำ สำหรับผูขำยทุกรำย ในระหว่ำงขั้นตอนกำรประมูล
                     ั           ้
                      ั
ข. แบ่งแยกกำรรับของจำกกำรอนุมติกำรซื้อชิ้นส่วน
                        ั่                ั
ค. เปรี ยบเทียบใบตรำส่งสำหรับชิ้นส่วนที่สงมำทดแทนชิ้นส่วนที่ได้รับกำรอนุมติให้ซ้ือ
                    ั   ่       ้
ง. ใช้ระบบสิ นค้ำคงคลังของบริ ษทเพื่อจับคูคุณภำพที่ตองกำรกับปริ มำณที่ได้รับ
คำตอบ ข้อ ข.
75. กำรทดสอบใดต่อไปนี้
จะช่วยผูตรวจสอบในกำรตัดสิ นใจว่ำจะทำกำรสื บสวนข้อแนะนำจำกผูไม่ประสงค์ออกนำมนี้ต่อไป
      ้                              ้
ก. กำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำของช่วงปัจจุบน กับช่วงก่อนมีกิจกรรม
                                  ั
                               ่
ข. กำรทดสอบตัวสิ นค้ำคงคลังของชิ้นส่วนทดแทนว่ำมีอยูจริ ง และประเมินมูลค่ำ
ค. กำรวิเครำะห์กำรซ่อมชิ้นส่วนที่คิดเงินกับกำรดูแลรักษำ
เพื่อทบทวนควำมสมเหตุสมผลของจำนวนชิ้นส่วนที่ได้รับกำรเปลี่ยน
ง. กำรทบทวนตัวอย่ำงทดสอบของบัญชีรำยกำรชิ้นส่วน สำหรับใบเสร็จรับเงินและกำรอนุมติที่เหมำะสม ั
คำตอบ ข้อ ค.
76. ระบบสิ นค้ำคงคลังที่ไม่จบสิ้น (perpetual inventory system)
             ่
ใช้ปริ มำณขั้นต่ำที่มีอยูในกำรเริ่ มขั้นตอนสำหรับกำรจัดเก็บสิ นค้ำใหม่อีกครั้งในกำรตรวจทำนควำมเหมำะสมขอ
                             ้
งระดับปริ มำณขั้นต่ำ ที่กำหนดขึ้นโดยแผนกคลังพัสดุ ผูตรวจสอบควรคำนึงถึงข้อใดต่อไปนี้ น้อยที่สุด
ก. ต้นทุน ภำวะที่สินค้ำหมด รวมถึงลุกค้ำที่สูญเสี ยไป
ข. ควำมแปรปรวนตำมฤดูในกำรพยำกรณ์อุปสงค์ของสิ นค้ำคงคลัง
ค. ขนำดกำรสังสูงสุดที่กำหนดจำกตัวแบบปริ มำณของกำรสังแบบประหยัด
        ่                           ่
ง. ต้นทุนต่อหน่วยและกำรพ้นสมัยของสิ นค้ำคงคลังที่อำจเกิดขึ้น
คำตอบ ข้อ ค.
          ั
77. องค์กรให้บตรเครดิตแก่พนักงำนที่ได้รับเลือกเพื่อใช้ในธุรกิจ
   ั                              ั
บริ ษทบัตรเครดิตให้แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับกำรใช้บตรที่พนักงำนขององค์กรใช้ไป
ผูตรวจสอบวำงแผนที่จะใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปเลือกกำรใช้บตรที่เกี่ยวข้องมำทดสอบ
 ้                          ่          ั
ข้อใดต่อไปนี้ไม่สำมำรถระบุได้โดยกำรใช้ซอฟท์แวร์ดงกล่ำว ั
ก. รำยกำรกำรใช้จ่ำยจำนวนเงินมำก ๆ
ข. กำรใช้จ่ำยที่ทุจริ ต
ค. กำรใช้จ่ำยของผูถือบัตรเฉพำะ
           ้
    ้ั         ้
ง. ผูจดหำสิ นค้ำที่ใช้โดยผูถือบัตรแต่ละคน

                                                   21
คำตอบ ข้อ ข.
78. โปรแกรมกำรตรวจสอบที่ใช้ทดสอบกำรควบคุมภำยในควรจะ
ก. ได้รับกำรออกแบบมำสำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบติงำนแต่ละครั้ง ั
              ั่                        ้
ข. ได้รับกำรทำให้ใช้ได้ทวไปเพื่อให้เหมำะสมกับทุกสถำนกำรณ์ โดยไม่ตองคำนึงถึงสำยงำนของแต่ละแผนก
                ั่      ั
ค. ได้รับกำรทำให้ใช้ได้ทวไปเพื่อที่จะใช้ได้กบทุกสถำนที่ทำกำรของแผนกนั้น ๆ
ง.
                                ั่       ั
ลดกำรซ้ ำซ้อนที่ถือเป็ นรำยจ่ำยของควำมพยำยำมที่จะทำให้มนใจว่ำกำรปฏิบติงำนทุกด้ำนได้รับกำรตรวจสอบ
คำตอบ ข้อ ก.
79. ขั้นตอนใดต่อไปนี้จะเป็ นหลักฐำนที่ดีที่สุดของควำมมีประสิ ทธิผลของกำรทำงำนของกำรให้สินเชื่อ
ก. สังเกตกระบวนกำร
ข. ทบทวนแนวโน้มของกำรตัดจำนวนเงินค้ำงรับจำกลูกหนี้ออกจำกบัญชี
ค. ถำมผูจดกำรสิ นเชื่อเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของหน้ำที่น้ น
     ้ั                       ั
                 ั
ง. ตรวจหำหลักฐำนกำรอนุมติสินเชื่อจำกตัวอย่ำงของคำสังจำกลูกค้ำ่
คำตอบ ข้อ ข.
    ้                       ั
80. ผูตรวจสอบภำยในกระทำกำรตรวจสอบกำรใช้บตรเครดิตของบริ ษท         ั
ข้อใดต่อไปนี้เป็ นข้อควรคำนึงถึงหลักของกำรตรวจสอบในเรื่ องกำรใช้บตรเครดิตั
I.    กำรแบ่งแยกหน้ำที่ไม่พอเพียง
II    กำรทำงำนของกำรซื้อมีจุดอ่อน
III    อำจมีกำรใช้บตรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
             ั
IV    บริ ษทถูกขอให้จ่ำยค่ำบัตรครั้งใหญ่ครั้งเดียว แทนที่จะเป็ นครั้งย่อย ๆ หลำยครั้ง
         ั
ก. ข้อ I และ III เท่ำนั้น
ข. ข้อ II และ IV เท่ำนั้น
ค. ข้อ III เท่ำนั้น
ง. ข้อ I, II,III และ IV เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ก.
                                                22
Part 2
    ้              ั
1. ผูตรวจสอบภำยกล่ำวถึงกำรปฏิบติงำนของแผนก ก. ในระหว่ำงเดือนที่แล้ว ว่ำ “เนื่องจำก
ปริ มำณของวัตถุดิบ x นั้น ขำดแคลน รำยได้ของแผนก ก. ลดลงถึง15%
                     ้
ข้อใดต่อไปนี้เป็ นข้อสรุ ปของคำกล่ำวของผูตรวจสอบที่ถูกต้อง
   I.     ยอดขำยของผลิตภัณฑ์ของแผนก ก. ลดลง 15 % หรื อมำกกว่ำ
   II.    แผนก ก. น่ำจะขำยผลิตภัณฑ์ได้มำกกว่ำที่ผลิตได้
   III.                     ั
        โดยปกติแล้ว แผนก ก. ขำยผลิตภัณฑ์ท้ งหมดที่ผลิตได้
ก. ข้อ I เท่ำนั้น
ข. ข้อ I และ III เท่ำนั้น
ค. ข้อ II เท่ำนั้น
ง. ข้อ III เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ค.
2. เมื่อมีกำรเลือกตัวอย่ำง หลักฐำนกำรตรวจสอบนั้นจะได้มำอย่ำงพอเพียงเมื่อ
ก. รำยกำรแต่ละรำยกำรในกลุ่มประชำกรมีโอกำสได้รับเลือก
ข. ควำมเบี่ยงเบนของมำตรฐำนในตัวอย่ำง น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับสถิติที่สอดคล้องกันสำหรับประชำกร
ค. หลักฐำนที่รวบรวมได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรยืนยันที่ผตรวจสอบพยำยำมตรวจสอบยืนยัน
                             ู้
ง. มีกำรยืนยันที่สมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ได้รับเลือกเป็ นตัวแทนของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง
คำตอบ ข้อ ง.
                                      ่
3. อัตรำกำรหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้ ลดลงจำก 7.3 เป็ น 4.3 ในระยะสำมปี ที่ผำนมำ
ข้อใดน่ำจะเป็ นสำเหตุของกำรลดลงนี้
                   ั
ก. กำรเพิ่มขึ้นของส่วนลดที่เสนอให้กบกำรชำระเงินก่อนครบกำหนด
ข. นโยบำยเครดิตที่เป็ นอิสระมำกขึ้น
               ้
ค. กำรเปลี่ยนแปลงในเวลำที่ตองชำระเงินสุทธิจำก 30 วันเป็ น 25 วัน
ง. กำรขำยสดเพิ่มขึ้น
คำตอบ ข้อ ข.
                 ้
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นประโยชน์นอยที่สุดสำหรับกำรทำนำยจำนวนของบัญชีที่เรี ยกเก็บไม่ได้ขององค์กร
ก. ดรรชนีเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงควำมถดถอยทำงธุรกิจทัวไป ่
                                             ่
ข. จำนวนเงินของบัญชีที่ได้รับกำรตัดออกจำกบัญชี จริ งโดยองค์กร สำหรับแต่ละช่วงหกเดือนที่ผำนมำ
ค. ยอดขำยทั้งหมดในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละช่วงหกเดือนที่ผำนมำ  ่
              ้ั
ง. กำรเขียนพยำกรณ์จำกผูจดกำรเครดิตในเรื่ องของกำรติดตำมหนี้สินที่คำดไว้ในอนำคต
คำตอบ ข้อ ง.
           ั         ้
5. ในระหว่ำงปฏิบติงำนกำรตรวจสอบ ผูตรวจสอบได้เปรี ยบเทียบ
อัตรำหมุนเวียนของสิ นค้ำคงคลังที่มีมำตรฐำนต่ำกว่ำมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่สร้ำงขึ้น เพื่อที่จะ
ก. ประเมินควำมเที่ยงของรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน
                            ั
ข. ทดสอบกำรควบคุมที่ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อพิทกษ์ทรัพย์สิน

                                                23
           ั           ั
ค. ตัดสิ นกำรปฏิบติตำมขั้นตอนของบริ ษท ในเรื่ องของระดับสิ นค้ำคงคลัง
             ั      ่
ง. ประเมินกำรปฏิบติงำนและบ่งชี้วำที่ใดต้องกำรกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
คำตอบ ข้อ ง.
    ้
6. ผูตรวจสอบวำงแผนที่จำทำกำรประเมินควำมพอเพียงของควำมครอบคลุมของวงประกันของบริ ษท      ั
ข้อใดน่ำจะเป็ นแหล่งข้อมูลของตำรำงเวลำอย่ำงละเอียดของกรมธรรม์ที่ใช้อยู่
ก. รำยกำรในบันทึกดั้งเดิมที่พบได้ในบันทึกกำรจ่ำยเงิน และใช้ประกอบกับเช็คที่ธนำคำรได้มีกำรจ่ำยเงินแล้ว
            ั
ข. กฎบัตรของบริ ษทที่อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ประกัน
ค. งบประมำณของปี งบประมำณปั จจุบน     ั
สำหรับกำรประกันที่จ่ำยเงินไปแล้วก่อนหน้ำนี้ประกอบกับยอดเริ่ มต้นของบัญชี
                        ้
ง. แฟ้ มข้อมูลที่มีกรมธรรม์ประกัน และ ผูประกอบกำรต่ำง ๆ
คำตอบ ข้อ ง.
7.
              ั
กำรทบทวนกำรปฏิบติงำนของแผนกแสดงให้เห็นว่ำทั้งยอดรำยได้จำกกำรขำยและฐำนลูกค้ำยังคงเป็ นเช่นเดิมใน
                                ั
ขณะที่สินค้ำคงคลังและอัตรำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชด ข้อใดต่อไปนี้ หำกว่ำถูกต้อง
จะสำมำรถอธิบำยกำรเพิ่มขึ้นของ อัตรำกำไรขั้นต้นได้
  I        ั     ั
       บริ ษทได้พฒนำกระบวนกำรผลิตใหม่ ที่มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้นกว่ำเดิมมำก
  II.     รำคำขำยต่อหน่วยเพิมขึ้น
                   ่
  III.                     ่ ้
        สิ นค้ำคงคลังได้รับแจ้งว่ำมีอยูนอยกว่ำควำมเป็ นจริ ง
ก. ข้อ I เท่ำนั้น
ข. ข้อ III เท่ำนั้น
ค. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
ง. ข้อ I, II และ III เท่ำนั้น
ตำตอบ ข้อ ง.
                  ั             ้        ้
8. ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติงำนของกำรรับของสำหรับผูผลิตเครื่ องมือเล็ก ๆ ผูตรวจสอบจะ
คำนึงถึงควำมสี่ ยงของกำรทำงำนนั้นว่ำเป็ นเช่นไร
ก. ควำมล้มเหลวในกำรตรวจจับกำรรับสิ นค้ำที่ต่ำกว่ำมำตรฐำน
ข. กำรรับสิ นค้ำจำนวนมำกกว่ำควำมต้องกำรในปัจจุบน    ั
ค. กำรจ่ำยรำคำเฟ้ อสำหรับสิ นค้ำจำกฝ่ ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ง. กำรรับสิ นค้ำที่ไม่ได้สงซื้อ ั่
คำตอบ ข้อ ก.
     ั
9. บริ ษทได้ทำกำรสื บสวนเงินสดระยะสั้นเกินจำนวนของหลักทรัพย์ที่สำมำรถขำยได้ กำร
ทดสอบที่เชื่อถือได้ของกำรประเมินรำคำของหลักทรัพย์เหล่ำนี้คือ
ก. กำรเปรี ยบเทียบข้อมูลต้นทุนกับกำรเสนอรำคำของตลำดในปัจจุบน     ั
ข. กำรยืนยันของหลักทรัพย์ที่ถือโดยนำยหน้ำ
ค. กำรคำนวณกำรลงทุนที่มีค่ำอีกครั้งหนึ่งโดยกำรใช้วธีกำร equity method
                             ิ
ง. กำรคำนวณเบี้ยหรื อกำรลดรำคำสัมปทำน
คำตอบ ข้อ ก.

                                                 24
10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องในเรื่ องของหลักฐำนกำรตรวจสอบ
                                        ่
ก. กำรสังเกตทำงกำยภำพจะช่วยให้มีหลักฐำนที่เชื่อถือได้มำกที่สุดของกำรมีอยูของบัญชีลูกหนี้
ข. คำสังซื้อเป็ นหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่ำได้รับสิ นค้ำที่จ่ำยเงินไปแล้ว
     ่
ค. ข้อสรุ ปที่เหมำะสมเกี่ยวกับประชำกร ที่มีพ้ืนฐำนมำจำกตัวอย่ำง ที่ตองกำรทำให้ตวอย่ำงนั้น
                                     ้     ั
สำมำรถเป็ นตัวแทนของกลุ่มประชำกรได้
ง. สำเนำของเอกสำรตัวจริ งนั้นมีควำมน่ำเชื่อถือได้มำกเท่ำกับเอกสำรตัวจริ ง
คำตอบ ข้อ ค.
11. คำจำกัดควำมที่ดีที่สุดของหลักฐำนที่สมบูรณ์ คือ
ก. หลักฐำนที่เป็ นอิสระจำกข้อผิดพลำดและอคติอย่ำงสมเหตุสมผล และได้แสดงให้เห็นสิ่ งที่อำง     ้
ว่ำเป็ นตัวแทนอย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
ข. หลักฐำนที่ได้มำจำกกำรสำรวจคน ทรัพย์สิน และเหตุกำรณ์
ค. หลักฐำนเสริ มให้แก่หลักฐำนอื่นที่รวบรวมไว้ และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนหรื อยืนยันหลักฐำนเดิม
ง. หลักฐำนที่พิสูจน์ขอเท็จจริ งขั้นกลำงหรื อกลุ่มของข้อเท็จจริ ง ที่สำมำรถอ้ำงอิงถึงข้อเท็จจริ งอื่นได้
            ้
คำตอบ ข้อ ก.
                  ั
12. ขณะทำกำรทดสอบกำรปฏิบติตำมนโยบำย กำรรับคนที่ได้รับกำรกีดกันโดยไม่เป็ นธรรมของแผนก
 ้
ผูตรวจสอบพบว่ำ
  (1) 5% ของพนักงำนเป็ นชนกลุ่มน้อย
  (2) ไม่มีกำรจ้ำงงำนชนกลุ่มน้อยในปี ที่แล้ว

                ู้
 ข้อสรุ ปที่เหมำะสมที่สุดที่ผตรวจสอบสำมำรถสรุ ปได้คือ
                       ั
ก. ไม่มีหลักฐำนเพียงพอในเรื่ องของกำรปฏิบติตำมนโยบำย
ข. แผนกได้ละเมิดนโยบำยของบริ ษท    ั
           ั
ค. นโยบำยของบริ ษทไม่สำมำรถได้รับกำรตรวจสอบและดังนั้นจึงทำให้ไม่สำมำรถบังคับใช้ได้
ง. กำรที่พนักงำนของบริ ษท 5 เปอร์เซ็นต์ เป็ นคนกลุ่มน้อยถือว่ำเป็ นกำรปฏิบติตำมนโยบำยของ
               ั                      ั
   ั
บริ ษทอย่ำงมีประสิ ทธิภำพแล้ว
คำตอบ ข้อ ก
13. กำรเลือกตัวอย่ำงแบบสุ่มของใบกำกับกำรขำยของผูขำย  ้
และเปรี ยบเทียบกับคำสังซื้อจะช่วยให้มีกำรยืนยันว่ำ
             ่
ก. ไม่มีกำรรับใบกำกับกำรขำยซ้ ำซ้อน
                 ั ั
ข. ใบกำกับกำรขำยที่ได้รับอนุมติน้ นได้รับกำรชำระเงินแล้ว
                     ั
ค. ใบกำกับนั้นสำหรับกำรซื้อที่ได้รับอนุมติ
ง. ไม่มีกำรจ่ำยเงินซ้ ำซ้อน
คำตอบ ข้อ ค.
14. ผูตรวจสอบได้รับมอบหมำยให้วเิ ครำะห์ประสิ ทธิผลของโปรแกรมกำรฟื้ นฟูสุขภำพกลุ่มหนึ่ง
     ้
          ั                              ้
โปรแกรมนี้ใช้ปฏิบติกำรมำนำน 10 ปี แล้ว และไม่เคยได้รับกำรประเมิน องค์กรที่มีขอมูลของ
                  ้
โปรแกรมอ้ำงว่ำข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผูตรวจสอบควรจะทำอย่ำงไร
ก. ทำกำรวิเครำะห์ ประเมินผลกระทบของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ แต่ ปฏิเสธกำรยืนยันควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล

                                                     25
           ่
ข. ตรวจหำกลุมของบันทึกที่เลือกมำแบบสุ่ม
เพื่อแยกที่มำของแฟ้ มข้อมูลเพื่อประเมินควำมเที่ยงและควำมสมบูรณ์ของข้อมูลที่มี
ค. ไม่ทำกำรวิเครำะห์
ง. เลื่อนกำรวิเครำะห์ออกไปจนกว่ำข้อมูลจะสมบูรณ์
คำตอบ ข้อ ก.
15.
            ั           ั                 ้      ั ้
รำยงำนกำรปฏิบติงำนของกำรตรวจสอบที่จดกำรกับกลไกกำรจำกัดวัสดุที่ไม่ตองกำรในบริ ษทผูผลิตควรกล่ำวถึง
                               ้
ก. ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลของกลไกกำรจำกัดวัสดุที่ไม่ตองกำรและรวมถึงผลใด ๆ ที่ได้ที่
ต้องกำรกำรแก้ไข
         ้                        ั
ข. วัสดุที่ไม่ตองกำรคงคลัง ได้รับรำยงำนในฐำนนะทรัพย์สินปั จจุบนหรื อไม่
                      ้                 ั
ค. กำรนับสิ นค้ำคงคลังของวัสดุที่ไม่ตองกำรมีควำมสอดคล้องกับจำนวนที่บนทึกไว้หรื อไม่
        ้
ง. วัสดุที่ไม่ตองกำรคงคลัง ได้รับกำรตีรำคำไว้ที่รำคำขั้นต่ำของตลำดหรื อไม่
คำตอบ ข้อ ก.
16. เพื่อระบุจำนวนสิ นค้ำคงคลังที่พนสมัยที่อำจมีอยู่ ผูตรวจสอบภำยในจะรวบรวมหลักฐำนโดย
                     ้       ้
      ิ
กำรใช้วธีกำรต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. กำรยืนยัน (Confimation)
ข. กำรตรวจอย่ำงละเอียด (Scanning)
ค. กำรคำนวณใหม่อีกครั้ง (Recomputation)
ง. กำรทบทวนเชิงวิเครำะห์ (Analytical review)
คำตอบ ข้อ ก.
17. ปั ญหำที่อำจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับควำมล้มเหลวในกำรบันทึกสิ นค้ำเมื่อมีกำรับของ คือ
ก. กำรรำยงำนภำวะที่สินค้ำหมดที่ไม่เหมำะสม
ข. กำรรับคำสังซื้อที่ยกเลิกไปแล้ว
          ่
              ั่
ค. กำรรับสิ นค้ำที่ไม่ได้สงซื้อ
ง. กำรรับกำรส่งซ้ ำซ้อน
คำตอบ ข้อ ก.
18. เพื่อลดควำมสูญเสี ยทำงกำรเงินที่อำจมีข้ ึนให้นอยที่สุด ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำง
                          ้
กำยภำพ ทรัพย์สินนั้นควรได้รับกำรประกันในจำนวนที่
ก. ได้รับกำรสนับสนุนโดยกำรประเมินเป็ นระยะ ๆ
                 ้
ข. ได้รับกำรตัดสิ นใจโดยคณะผูบริ หำร
                                   ้
ค. ได้รับกำรปรับอย่ำงอัตโนมัติโดยบ่งชี้ทำงเศรษฐกิจ เช่น ดัชนีรำคำผูซ้ือ
ง. มีค่ำเท่ำกับรำคำในหนังสื อของทรัพย์สินแต่ละอย่ำง
คำตอบ ข้อ ก.
     ้
19. ผูตรวจสอบใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบทัวไปในกำรเลือกตัวอย่ำงที่เป็ นตัวแทนทำงสถิติของ
                        ่
                           ้
กำรจ่ำยเงินจำกบัญชีธนำคำรขององค์กรในระหว่ำงปี ผูตรวจสอบตรวจสอบใบสำคัญกำรจ่ำย
                    ั                     ั
เงินทั้งหมดในตัวอย่ำงเพื่อทำกำรอนุมติเอกสำรสนับสนุนอย่ำงเหมำะสม และได้สงเกตเห็นว่ำ
กำรจ่ำยเงินทั้งหมดนั้นเป็ นไปตำมกำหนดเวลำ จำกข้อมูลนี้ ผูตรวจสอบสำมำรถสรุ ปได้วำ
                              ้             ่

                                               26
ก. ใบแจ้งยอดธนำคำร ได้รับกำรนำมำกระทบยอดตำมสมุดบัญชีบริ ษท   ั
ข.ใบกำกับกำรขำยที่จ่ำยเงินแล้ว ได้รับกำรอนุมติอย่ำงเหมำะสมและจัดเก็บตลอดทั้งปี
                      ั
             ั่
ค. กำรควบคุมเพื่อทำให้มนใจว่ำมีกำรชำระเงินตำมใบกำกับกำรขำยในเวลำที่เหมำะสม ตำมที่
ตั้งใจไว้
ง. ทั้งข้อ “ข” และ “ค”
คำตอบ ข้อ ข.
                              ้
20. ผลของกำรตรวจสอบของกำรควบคุมเงินสดแสดงว่ำ ผูทำบัญชีได้ลงนำมในเช็ครำยจ่ำย และ
                                 ั
รับรองบัญชีรำยจ่ำย หำกกำรรับรองบัญชีเงินสดนั้นเป็ นเรื่ องปั จจุบน และไม่มีกำรขำดแคลน
     ้
เงินสด ผูตรวจสอบภำยในควรสรุ ปว่ำระบบของกำรควบคุมภำยในในเรื่ อง
ก. กำรบันทึกกำรรับเงินนั้นพอเพียง
ข. กำรทำบัญชีเงินสดไม่พอเพียง
ค. กำรรับรองบัญชีเงินสดนั้นพอเพียง
        ั
ง. กำรพิทกษ์ทำงกำยภำพของเงินสดนั้นพอเพียง
คำตอบ ข้อ ข.
21. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่ำงของข้อจำกัดตำมธรรมชำติของกำรควบคุมภำยใน
   ้
ก. ผูตรวจสอบสร้ำงและบันทึกกำรฝำกเงินสด
ข. ยำมรักษำควำมปลอดภัยปล่อยให้พนักงำนโกดังคนหนึ่ง โยกย้ำยทรัพย์สินของบริ ษทออกไป ั
โดยไม่ได้รับอนุญำต
    ั            ู          ั
ค. บริ ษทขำยสิ นเชื่อสิ นค้ำให้ลกค้ำโดยไม่มีกำรอนุมติ วงเงินเชื่อก่อน
ง. พนักงำนรำยหนึ่งที่อ่ำนหนังสื อไม่ออก ได้รับหมอบหมำยให้ดูแลห้องสมุดเก็บเทปของบริ ษท ั
และให้ ดำเนินกำรตำมคู่มือต่ำงๆ
คำตอบ ข้อ ข.
                                           ้
22. ในกำรประเมินควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรตรวจสอบประเภทต่ำงๆ ข้อสรุ ปต่อไปนี้ขอใดไม่ถกต้อง ู
ก. กำรคำนวณอีกครั้ง แม้ถูกต้อง แต่ก็มีขอจำกัดในเรื่ องประโยชน์ใช้สอย เนื่องจำกมีขอบเขตที่
                    ้
จำกัด
ข. ควำมถูกต้องของหลักฐำนเป็ นเอกสำรเป็ นอิสระจำกประสิ ทธิผลของระบบควบคุมที่สร้ำงขึ้น
มำ
ค. หลักฐำนที่เป็ นเอกสำรที่สร้ำงขึ้นภำยในได้รับพิจำรณำว่ำมีควำมถูกต้องน้อยกว่ำเอกสำรหลัก
ฐำนที่สร้ำงขึ้นภำยนอก
ง. ควำมถูกต้องของกำรยืนยันมีควำมแตกต่ำงกันออกไปโดยตรงตำมควำมเป็ นอิสระของฝ่ ำยที่ได้รับข้อมูล
คำตอบ ข้อ ข.
23. แม้ผอำนวยกำรตรวจสอบภำยในอ้ำงถึงกรณี ของกำรทุจริ ตที่เป็ นไปได้ต่อแผนกรักษำ
      ู้
         ้้            ้
ควำมปลอดภัย ผูตองสงสัยว่ำกระทำผิดได้ฉอโกงองค์กรต่อไป จนถูกค้นพบโดยผูจดกำรสำย ้ั
               ้
ในเวลำในเวลำสองปี ถัดมำ ผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบควรจะได้กระทำกำรอย่ำงไรลงไป

                                                27
ก. กำรกระทำของผูอำนวยกำรนั้นถูกต้องอยูแล้ว
            ้             ่
     ้                         ั
ข. ผูอำนวยกำรควรได้ตรวจสอบสถำนภำพของกรณี น้ ีกบแผนกรักษำควำมปลอดภัยเป็ นระยะ ๆ
    ้              ั
ค. ผูอำนวยกำรควรจะได้จดให้มีกำรสื บสวนกำรทุจริ ต
   ้           ู้
ง. ผูอำนวยกำรควรไล่ผกระทำผิดออกไป
คำตอบ ข้อ ข.
      ้
24. ผูตรวจสอบภำยในจะเปรี ยบเทียบระดับกำรจัดพนักงำนของแผนกกับมำตรฐำนอุตสำหกรรม
เพื่อที่จะหำข้อสรุ ปเกี่ยวกับอะไร
ก. ควำมพอเพียงของกำรควบคุมกระบวนกำรคิดรำยชื่อผูได้รับเงินเดือน้
             ั
ข. ระดับของกำรปฏิบติงำนของแผนกในปั จจุบน      ั
ค. ควำมพอเพียงของกำรควบคุมกำรจ้ำงงำน
          ั
ง. ระดับกำรปฏิบติตำมนโยบำยทรัพยำกรบุคคล
คำตอบ ข้อ ข.
25. หลักฐำนชนิดใดที่น่ำเชื่อที่สุดในกำรประเมิน ควำมสำมำรถในกำรเรี ยกเก็บของบัญชีลูกหนี้
ก. กำรยืนยันบัญชีลูกหนี้ดำนบวก  ้
ข. กำรยืนยันบัญชีลุกหนี้ดำนลบ   ้
ค. รำยชื่อบัญชีลูกหนี้ที่ครบอำยุ
ง. เอกสำรกำรส่งของ
คำตอบ ข้อ ค.
26.
       ั            ั       ั
แผนกปฏิบติกำรแผนกหนึ่งของบริ ษทถูกพบว่ำมีข้ นตอนที่ไม่มีประสิ ทธิภำพในกำรตรวจตรำและยืนยันปริ มำณสิ
นค้ำที่ได้รับ เพื่อประเมินสำระสำคัญของประสิทธิภำพของกำรควบคุมนี้
 ้
ผูตรวจสอบภำยในควรทบทวนสิ่งใดของแผนก
ก. ยอดสิ นค้ำคงคลังปลำยปี
ข. กำรซื้อสิ นค้ำคงคลังประจำปี
ค. ทรัพย์สินทั้งหมดปลำยปี
ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติงำนประจำปี
                ั
คำตอบ ข้อ ข.
27. วิธีที่ดีที่สุดในกำรยืนยันควำมสมบูรณ์ของแฟ้ มข้อมูลที่มีใบกำกับกำรขำย กำรจ่ำยเงิน และ
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ำหนี้สำหรับสิ นค้ำที่ได้รับ ที่ดำวน์โหลดมำ คือกำรจับคู่
ก. ใบกำกับกำรขำยกับกำรชำระเงิน และกำรชำระเงินกับใบกำกับกำรขำย
                             ั
ข. ใบกำกับกำรขำยกับข้อมูลเจ้ำหนี้ และข้อมูลเจ้ำหนี้กบใบกำกับกำรขำย
ค. ใบกำกับกำรขำยกับกำรชำระเงินและข้อมูลเจ้ำหนี้และกำรชำระเงินและข้อมูลเจ้ำหนี้กบใบ ั
กำกับกำรขำย
                                     ั
ง. ใบกำกับกำรขำยกับกำรชำระเงิน และกำรชำระเงินและข้อมูลเจ้ำหนี้กบใบกำกับกำรขำย
คำตอบ ข้อ ค.
                                                28
28.
               ู้
ในสถำนกำรณ์ใดต่อไปนี้ที่ผตรวจสอบมีสิทธิในกำรตั้งข้อสงสัยควำมพอเพียงของกำรควบคุมกำรทำงำนของกำร
ซื้อ
                          ้
ก. คำสังซื้อตัวจริ งและสำเนำฉบับหนึ่งถูกส่งไปยังผูขำย สำเนำได้รับกำรส่งกลับมำยังแผนกซื้อ
      ่
เพื่อแสดงถึงกำรรับเรื่ อง
                         ั
ข. รำยงำนกำรรับถูกส่งไปยังแผนกซื้อ เพื่อจับคู่กบคำสังซื้อและส่งไปยังบัญชีเจ้ำหนี้
                            ่
              ั
ค. ส่วนบัญชีเจ้ำหนี้จดเตรี ยมเอกสำรเพื่อกำรชำระเงิน
           ั
ง. แฟ้ มใบสำคัญที่ยงไม่ได้ชำระเงิน และบันทึกสิ นค้ำคงคลังสม่ำเสมอถูกเก็บรักษำอย่ำงเป็ น
อิสระต่อกัน
คำตอบ ข้อ ข.
29. รำยงำนข้อมูลตัวของสำยกำรบิน รวมถึงรำคำตัว วันที่ซ้ือ และรำคำต่ำที่มี สำมำรถนำไปใช้
             ๋              ๋
เพื่อ
            ั
ก. ประเมินกำรปฏิบติกำรตำมนโยบำยกำรเดินทำงของบริ ษท    ั
ข. ระบุค่ำเดินทำงของพนักงำน
ค. เปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยจริ งของแผนก กับที่ได้วำงงบประมำณไว้
ง. สนับสนุนกำรหักภำษีของค่ำใช้จ่ำยทำงธุรกิจ
คำตอบ ข้อ ก.
30.
ข้อใดคือแหล่งที่มำที่เหมำะสมของข้อมูลสำหรับกำรตัดสิ นว่ำสิ นค้ำทั้งหมดที่ส่งไปนั้นมีกำรคิดเงินกับลูกค้ำ
ก. ใบกำกับกำรขำยของลูกค้ำที่ให้หมำยเลขไว้ล่วงหน้ำ
ข. แฟ้ มข้อมูลบัญชีลูกหนี้
ค. เอกสำรกำรส่งที่ให้หมำยเลขไว้ล่วงหน้ำ
ง. คำสังซื้อของลูกค้ำ
     ่
คำตอบ ข้อ ข.
    ้                          ่
31. ผูตรวจสอบภำยในมักจะใช้กำรจำลองทำงคอมพิวเตอร์ เพือประเมินกำรทำงำนด้ำนกำรซื้อ
       ั
เหล็กของบริ ษทอุตสำหกรรม โดยคำนึงถึง
ก. ลักษณะเฉพำะทำงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก
ข. ประสิ ทธิภำพของกำรทำงำนของโรงงำน
ค. ผลกระทบของนโยบำยกำรซื้ออื่น ๆ ในเรื่ องกำรลงทุนในสิ นค้ำคงคลัง
ง. คุณภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรตัดสิ นปริ มำณกำรสังซื้อประหยัด
                                  ่
คำตอบ ข้อ ค.
                                    ้
32. เพื่อประเมินคุณภำพของใบสำคัญรำยชื่อได้รับเงินเดือนก่อนกำรตรวจสอบ ผูตรวจสอบมัก
จะใช้
ก. กำรวิเครำะห์ (Analysis)

                                                  29
ข. กำรประเมิน (Evaluation)
         ่
ค. กำรพิสูจน์วำเป็ นจริ ง (Verification)
ง. กำรสังเกต (Observation)
คำตอบ ข้อ ค.
33. เพื่อให้เป็ นกำรพอเพียง หลักฐำนกำรตรวจสอบควรจะ
ก. ถูกบันทึกและตรวจสอบอ้ำงอิงอย่ำงดีในเอกสำรงำน
ข. มีพ้ืนฐำนคือกำรอ้ำงอิงที่พิจำรณำเห็นว่ำเชื่อถือได้
ค. เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลที่ได้ และรวมถึงองค์ประกอบของผลที่ได้
ง. มีควำมน่ำเชื่อถือพอสำหรับกำรนำบุคคลที่ตองกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยงไปสู่ขอสรุ ปเดียวกับผู ้
                        ้             ้
ตรวจสอบได้
คำตอบ ข้อ ง.
                    ้
34. กำรตรวจสอบบัตรเวลำรำยชื่อผูได้รับเงินเดือนของแต่ละคน อ้ำงอิงกับบันทึกและรำยงำนของแผนกบุคคล
ช่วยให้ผตรวจสอบภำยในสรุ ปได้วำ
     ู้            ่
ก. พนักงำนแต่ละคนได้รับกำรจ่ำยเงินตำมเวลำที่ทำงำน
ข. พนักงำนแต่ละคน เป็ นพนักงำนที่แท้จริ ง
ค. พนักงำนแต่ละคนได้รับกำรจ่ำยเงินในอัตรำที่เหมำะสม
ง. บันทึกของแผนกบุคคลสอดคล้องกับบันทึกบัญชีรำยชื่อพนักงำนที่ได้รับเงินเดือน
คำตอบ ข้อ ข.
                           ั           ่
35. ข้อมูลต่อไปนี้แสดงข้อมูลบัญชีลูกหนี้ของบริ ษทสำหรับช่วงสำมปี ล่ำสุดที่ผำนมำ
คำบรรยำย                 1999     1998      1997
บัญชีลูกหนี้สุทธิเป็ นร้อย        30.8%     27.3%      32.4%
        ั
ละของทรัพย์ท้ งหมด
อัตรำส่วนกำรหมุน       5.21        6.05    6.98
เวียนของบัญชีลูกหนี้

ทุกข้อต่อไปนี้เป็ นคำอธิบำยที่เป็ นไปได้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. อำจมีกำรบันทึกยอดขำยปลอม
ข. ขั้นตอนกำรติดตำมหนี้และเครดิตไม่มีประสิทธิเพียงพอ
                        ้
ค. กำรปล่อยให้มีหนี้ที่ไม่ดีได้รับกำรระบุไว้นอยกว่ำที่เป็ นจริ ง
ง. กำรคืนกลับของยอดขำยสำหรับเครดิตได้รับกำรกล่ำวระบุไว้มำกเกินจริ ง
คำตอบ ข้อ ง.
36. หลักฐำนใดเหมำะสมแก่กำรตัดสิ นว่ำกำรดำเนินกำรซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนั้นถูกต้องและ
กระทำได้โดยได้รำคำที่ดีที่สุด
ก. กำรออกใบเบิกของ กำรซื้อ รำยกำรใบสำคัญในบันทึก และ กำรเสนอรำคำ
ข. กำรออกใบเบิกของ กำรซื้อ คำสังซื้อ และกำรเสนอรำคำ
                   ่
ค. รำยงำนกำรรับ คำสังซื้อ และ กำรออกใบเบิกของกำรซื้อ
            ่
ง. คำสังซื้อ รำยงำนกำรรับ และ กำรเสนอรำคำ
    ่

                                              30
คำตอบ ข้อ ง.
                            ้
37. กำรทบทวนรำยกำรของกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผูที่ได้รับเงินเดือนที่กระทำกับบัญชีเงินเดือน
ทุก ๆ เดือนของพนักงำน ควรแสดงให้เห็นถึงข้อใดมำกที่สุด
ก. ข้อผิดพลำดที่ตรวจจับไม่ได้ในอัตรำบัญชีเงินเดือนของพนักงำน
ข. กำรหักบัญชีเงินเดือนพนักงำน ที่ไม่เที่ยงตรง
ค. ชัวโมงแรงงำนที่คิดเงินผิดบัญชีในระบบรำยงำนต้นทุน
    ่
ง. ควำมล้มเหลวในกำรเสนอให้โอกำสในกำรมีส่วนร่ วมในแผนบำนำญพนักงำน
คำตอบ ข้อ ก.
38. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงหลักฐำนที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดว่ำมีลูกหนี้กำรค้ำอยูจริ ง่
ก. กำรยืนยันทำงบวก
ข. ใบกำกับกำรขำย
ค. รำยงำนกำรรับ
ง. ใบตรำส่ง
คำตอบ ข้อ ก.
      ้
39. ผูผลิตใช้ระบบแผนควำมต้องกำรวัตถุดิบ (MRP) ในกำรติดตำมสิ นค้ำคงคลัง คำสังซื้อ และ่
                                 ่
ควำมต้องกำรวัตถุดิบ กำรประเมินเบื้องต้นของกำรตรวจสอบบ่งชี้วำสิ นค้ำคงคลังขององค์กร
                                        ู้
นั้นได้รับแจ้งน้อยกว่ำที่เป็ นจริ ง โดยกำรใช้ซอฟท์แวร์กำรตรวจสอบ เงื่อนไขใดที่ผตรวจสอบ
                   ่
ควรค้นหำในแฟ้ มข้อมูล MRP เพือสนับสนุนสมมุติฐำนนี้
   I                  ั
       ต้นทุนของรำยกำรที่ต้ งค่ำไว้ที่ศูนย์
   IV.     ปริ มำณทำงลบที่มีในมือ
   V.           ั่       ้
         ปริ มำณที่สงไปมำกกว่ำที่ตองกำร
   VI.            ้
         ระยะเวลำที่ตองกำรล่วงหน้ำสำหรับสิ นค้ำคงคลัง เกินตำรำงเวลำกำรส่งของ
ก. ข้อ I และ IVเท่ำนั้น
ข. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
ค. ข้อ II และ IV เท่ำนั้น
ง. ข้อ III และ IV เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ข.
40. คำอธิบำยใดต่อไปนี้ เสนอแนะจำนวนที่นอยที่สุดของควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องที่เป็ นผลสื บเนื่อง
                          ้
มำจำกควำมล้มเหลวในกำรเปรี ยบเทียบคำสังซื้อกับรำยกำรรำคำที่ได้รับกำรเห็นชอบแล้ว
                        ่
ก. พนักงำนชัวครำวดำเนินกำรสังซื้อ
        ่           ่
ข. กำรเปรี ยบเทียบไม่ใช่ควำมต้องกำรของนโยบำยบริ ษท    ั
     ้       ั
ค. ผูขำยคือรำยที่บริ ษทใช้เป็ นประจำ
   ้
ง. ผูอำนวยกำรของแผนกซื้อเห็นชอบในคำสังซื้อ    ่
คำตอบ ข้อ ก.
                      ้
41. จดหมำยตอบสนองต่อคำถำมของผูตรวจสอบ คือ ตัวอย่ำงของ
ก. หลักฐำนทำงกำยภำพ
ข. หลักฐำนรับรอง

                                                 31
ค. หลักฐำนที่เป็ นเอกสำร
ง. หลักฐำนเชิงวิเครำะห์
คำตอบ ข้อ ข.
42. ข้อใดต่อไปนี้สำมำรถเป็ นสำเหตุของควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงรำยงำนกำรรับ และจำนวน
ของหน่วยในกำรส่งของ
       ั           ้
ก. กำรใช้ข้ นตอนในกำรเลือกผูขำยที่ไม่พอเพียง
               ั่
ข. กำรแสดงปริ มำณที่สงบนสำเนำคำสังซื้อ ของแผนกรับของ
                      ่
ค. ควำมล้มเหลวในกำรเปรี ยบเทียบคุณภำพของสิ นค้ำที่ได้รับกับลักษณะเฉพำะที่กำหนด
              ั
ง. กำรยอมรับกำรอนุมติที่ไม่เหมำะสม
คำตอบ ข้อ ข.
43. ผูตรวจสอบมักจะตัดสิ นข้อผิดพลำดในยอดบัญชีเพื่อเป็ นวัตถุดิบหำกข้อผิดพลำดนั้นเกี่ยวกับ
    ้
ก. ข้อผิดพรำกทำงธุรกำรที่ไม่น่ำเกิดขึ้น
ข. รำยได้สุทธิส่วนใหญ่
ค. กำรดำเนินธุรกิจที่เป็ นกิจวัตร ที่ไม่ได้มีกำรยืนยัน
ง. กำรดำเนินธุรกิจที่ผิดปกติสำหรับองค์กร
คำตอบ ข้อ ข.
44. เมื่อใช้กระบวนกำรตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล ขั้นต่อไปหลังจำกกำรระบุปัญหำคือ
ก. สร้ำงทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ
ข. ระบุระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้
ค. รับทรำบช่องว่ำระหว่ำงควำมเป็ นจริ งและควำมคำดหวัง
ง. ยืนยันสมมุติฐำน
คำตอบ ข้อ ข.
45.
                              ั
ข้อใดต่อไปนี้เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในกำรตัดสิ นว่ำมีกำรบรรลุวตถุประสงค์ของแผนกกำรตรวจสอบภำยในหรื อไม่
ก. ให้กรรมกำรกำรตรวจสอบตรวจทำนคุณภำพของงำนของแผนกเป็ นระยะๆ
ข. สร้ำงเกณฑ์กำรวัดเพื่อประกอบกับเป้ ำหมำยของแผนก
ค. จัดตำรำงเวลำให้เพื่อนร่ วมงำนภำยนอกตรวจทำนแผนกทุก ๆสำมปี
     ู้
ง. ให้ผตรวจสอบภำยนอกตรวจทำนและประเมินงำนของแผนก
คำตอบ ข้อ ข.
46. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ำงของหลักฐำนที่เป็ นเอกสำรภำยใน
          ้
ก. ใบตรำส่งของผูประกอบกำรส่ง
ข. สำเนำกำรขำย ใบเสร็ จ
ค. คำสังซื้อของลูกค้ำ
      ่
ง. คำแถลงปลำยเดือนของผูขำย    ้
คำตอบ ข้อ ข.
47. ในกำรประเมินคุณภำพของบริ กำรดูแลรักษำบ้ำน ที่กระทำในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ แหล่งที่
มำของหลักฐำน ที่น่ำเชื่อถือได้มำกที่สุดคือ

                                                   32
          ั
ก. กำรสัมภำษณ์กบตัวอย่ำงของเจ้ำหน้ำบุคคล
                                  ้ั
ข. กำรตรวจทำนแบบฟอร์มกำรสำรวจที่เจ้ำหน้ำที่บุคคลส่งคืนมำยังผูจดกำรฝ่ ำยดูแลรักษำบ้ำน
โดยตรง
ค. กำรตรวจทำนบันทึกกำรดูแลรักษำบ้ำนที่เก็บรักษำโดยแผนกบันทึกทำงกำรแพทย์ของ
โรงพยำบำล
ง. กำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของโรงพยำบำล
คำตอบ ข้อ ก.
           ั
48. ขั้นตอนกำรอนุมติเครดิตข้อใดต่อไปนี้ จะเป็ นพื้นฐำนสำหรับกำรหำควำมด้อยประสิ ทธิภำพ
     ้
สำหรับ ผูขำยส่งได้
ก. มำตรฐำน หนี้สินกำรค้ำ (trade-credit)
ได้รับกำรทบทวนและเห็นชอบโดยกรรมกำรทำงกำรเงินของคณะผูบริ หำร    ้
ข. ลูกค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนหนี้สินกำรค้ำจะได้รับสิ นค้ำโดยวิธีเก็บเงินปลำยทำง(cash-on-delivery) เท่ำนั้น

ค. พนักงำนขำยรับผิดชอบในกำรประเมินและสอดส่องดูแลเงื่อนไขทำงกำรเงินของลูกค้ำที่ซ้ือ
ประจำและลูกค้ำในอนำคต
              ั
ง. ลำยมือชื่อที่ได้รับอนุมติจำกแผนกเครดิต ที่ให้ กำรเห็นชอบของเครดิตของลูกค้ำ ต้องปรำกฏ
บนคำสังซื้อทุกคำสัง
    ่      ่
คำตอบ ข้อ ค.
                ้
49. เหตุผลเบื้องต้นในกำรที่ตองมีรำยงำนกำรตรวจสอบอย่ำงเป็ นทำงกำรก็เพื่อ
            ู้
ก. ช่วยให้มีโอกำสที่ผถูกตรวจสอบจะตอบสนองกำรตรวจสอบ
ข. เป็ นกำรบันทึกกำรแก้ไขที่ฝ่ำยจัดกำรอำวุโสต้องกำรให้มี
       ิ                ู้
ค. ช่วยให้มีวธีกำรที่เป็ นทำงกำร ในกำรที่ผตรวจสอบภำยนอกจะได้ประเมินศักยภำพในกำรพึ่ง
พำแผนกตรวจสอบภำยใน
ง. บันทึกผลที่ได้และแนะนำแนวทำงปฏิบติ    ั
คำตอบ ข้อ ง.
                     ้
50. ขณะสัมภำษณ์เสมียนป้ อนข้อมูล ผูตรวจสอบได้ระบุจุดอ่อนที่สำคัญที่อำจเกิดขึ้นได้ในระบบ
 ้
ผูตรวจสอบควรจะ
ก. หลีกเลี่ยงกำรกล่ำวถึงจุดอ่อนนี้ต่อไปอีก
ข. ถำมคำถำมโดยอ้อมที่จะช่วยให้ได้ขอเท็จจริ งที่เกี่ยวกับจุดอ่อนที่อำจเกิดได้น้ ีมำกขึ้น
                    ้
                         ่
ค. ถำมเสมียนถึงจุดอ่อนและตัดสิ นในทันทีวำควรรำยงำนผลที่ได้หรื อไม่
                 ิ                 ่
ง. จัดส้มภำษณ์ครั้งที่สองและใช้วธีอื่นเพื่อตัดสิ นว่ำจุดอ่อนนั้นมีอยูจริ ง
คำตอบ ข้อ ข.
51. หำกมีกำรจัดเตรี ยมสรุ ปเอกสำรงำน สำมำรถนำข้อสรุ ปนั้นมำใช้ใน
                      ้
ก. กำรส่งเสริ มกำรตรวจเอกสำรงำนโดยผูควบคุมดูแลกำรตรวจสอบภำยใน ที่มีประสิ ทธิภำพ
ข. กำรแทนที่แฟ้ มข้อมูลเอกสำรงำนที่กระทำโดยละเอียด สำหรับกำรเก็บรักษำที่ถำวร
ค. ใช้เป็ นรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในส่งไปยังฝ่ ำยจัดกำรอำวุโส
ง. กำรบันทึกพัฒนำกำรทั้งหมดของสิ่ งที่ได้จำกกำรตรวจสอบ

                                                     33
คำตอบ ข้อ ก.
52. ข้อใดต่อไปนี้อธิบำยเนื้อหำของเอกสำรงำนี่เหมำะสมได้สมบูรณ์ที่สุด
ก. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ ขั้นตอน และข้อสรุ ป
ข. จุดมุ่งหมำย เกณฑ์กำรวัด เทคนิค และข้อสรุ ป
ค. วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ข้อเท็จจริ ง ข้อสรุ ป และข้อเสนอแนะ
               ่
ง. หัวเรื่ องกำรตรวจสอบ จุดมุงหมำย ข้อมูลกำรสุ่มตัวอย่ำง และกำรวิเครำะห์
คำตอบ ข้อ ค.

53. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นข้อเสี ยของเอกสำรอีเลคโทรนิค
ก. พนักงำนตรวจสอบแต่ละคนต้องมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
                                ่
ข. เอกสำรที่สำคัญต้องได้รับกำรพิมพ์และจัดเก็บเข้ำแฟ้ มข้อมูลอยูดี
ค. กำรตรวจสอบอ้ำงอิงนั้นทำได้ยำกขึ้น
ง. อำจต้องมีกำรฝึ กอบรมทำงเทคนิคเฉพำะ
คำตอบ ข้อ ง.
54. ในกำรหำเอกสำรข้อเท็จจริ งของธุรกิจที่ผิดจรรยำที่กระทำโดยรองประธำนของกำรตรวจสอบภำยใน
 ้
ผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบภำยในควรจะ
ก. จัดกำรสื บสวนเพื่อตัดสิ นขอบเขตของควำมเกี่ยวข้องของรองประธำนในกำรกระทำที่ผิดจรรยำ
ข. เผชิญหน้ำกับรองประธำนพร้อมกับข้อเท็จจริ งก่อนทำกำรตรวจสอบ
ค. จัดให้มีกำรตรวจสอบของกำรทำงำนทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ง. รำยงำนข้อเท็จจริ งไปยังประธำนกรรมกำร และกรรมกำรกำรตรวจสอบ
คำตอบ ข้อ ง.
55. เมื่อเปรี ยบเทียบกับแผนภูมิกำรไหลในแนวตั้ง ข้อใดต่อไปนี้เป็ นจ้อที่ถูกต้องในเรื่ องของแผน
ภูมิกำรไหลในแนวนอน
                                       ั
ก. ช่วยให้มีพ้ืนที่มำกขึ้นสำหรับคำอธิบำยที่เขียนขึ้นมำที่ขนำนไปกับสัญลักษณ์น้ น ๆ
ข. ทำให้กำรมอบหมำยหน้ำที่และกำรตรวจสอบกำรทำงำนที่เป็ นอิสระมีจุดสนใจที่ชดเจนขึ้น ั
ค. มักจะมีควำมยำวกว่ำ
     ่
ง. ไม่ได้ผำนสำยงำนต่ำง ๆ ของแผนก
คำตอบ ข้อ ข.
56. รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในที่แจ้งถึงข้อด้อยของแผนกเงินเดือนควบคู่ไปกับกำรแนะนำทำง
                  ้
แก้ไข จะเป็ นประโยชน์ในทำงใดต่อผูใดในบริ ษท  ั
ก. เหรัญญิก
ข. กรรมกำรกำรตรวจสอบของคณะผูบริ หำร  ้
   ้ั
ค. ผูจดกำรแผนกเงินเดือน
ง. ประธำน
คำตอบ ข้อ ค.
                               ั
57. แผนกกำรตรวจสอบภำยในได้ทำกำรตรวจสอบกำรปฏิบติงำนของกลไกบัญชีเจ้ำหนี้เสร็ จสิ้น
                              ้
ลง รำยงำนสรุ ปได้ออกมำประกอบกับรำยงำนสุดท้ำย บุคคลผูใดจะเป็ นบุคคลเดียวที่ได้รับ

                                                34
รำยงำนนั้น
   ้ั
ก. ผูจดกำรแผนกบัญชีเจ้ำหนี้
   ้
ข. ผูตรวจสอบภำยนอก
    ้
ค. ผูควบคุม
ง. กรรมกำรกำรตรวจสอบของคณะผูบริ หำร  ้
คำตอบ ข้อ ง.
                                   ั
58. กิจกรรมกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เช่น กำรสัมภำษณ์พนักงำนปฏิบติกำร กำรระบุมำตรฐำน
เพื่อใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบติงำน และกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบติงำน
               ั                         ั
ของแผนกนั้นโดยทัวไปจะกระทำในขั้นตอนใดของกำรตรวจสอบ
         ่
ก. งำนภำคสนำม
ข. กำรสำรวจเบื้องต้น
ค. กำรพัฒนำโปรแกรมกำรตรวจสอบ
ง. กำรตรวจและประเมินหลักฐำน
คำตอบ ข้อ ข.
59. ตำมที่มำตรฐำนระบุไว้ ผลที่ได้ในรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในควรรวมข้อใดไว้ดวย     ้
ก. ถ้อยคำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำเหตุของผลที่ได้
ข. ถ้อยคำแสดงข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับกำรควบคุมจุดอ่อนที่ระบุไว้ระหว่ำงกำรตรวจสอบ
                         ั
ค. ถ้อยคำแสดงทั้งข้อเท็จจริ งและควำมคิดเห็นที่พฒนำขึ้นในระหว่ำงกำรทำกำรตรวจสอบ
ง. ถ้อยคำที่อำจจัดกำรกับเหตุกำรณ์ในอนำคตที่อำจเกิดขึ้น และอำจเป็ นประโยชน์ต่อแผนกที่ได้
รับกำรตรวจสอบ
คำตอบ ข้อ ข.
60. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ประโยชน์ของกำรทำรำยงำนระหว่ำงกำล (interim report)
ก. ช่วยลดเวลำของกำรเขียนรำยงำนขั้นสุดท้ำย
                 ้
ข. รำยงำนระหว่ำงกำลช่วยให้ขอมูลที่จำเป็ นต้องได้รับควำมสนใจในทันทีที่ได้รับกำรติดต่อสื่ อสำร
ค. กำรรำยงำนระหว่ำงกำลสำมำรถกระทำได้บนพื้นฐำนของข้อมูล
ง. รำยงำนระหว่ำงกำลที่เขียนอย่ำงเป็ นทำงกำรช่วยขจัดควำมต้องกำรรำยงำนขั้นสุดท้ำยไป
คำตอบ ข้อ ง.
61. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่ำเป็ นวัตถุประสงค์เบื้องต้นของกำรปิ ดหรื อกำรเลิกกำรประชุม
ก. เพื่อแก้ไขควำมขัดแย้ง
ข. เพื่ออภิปรำยผลที่ได้จำกกำรตรวจสอบ
       ้
ค. เพื่อระบุขอควรคำนึงในกำรตรวจสอบในอนำคต
ง. เพื่อระบุกำรกระทำของฝ่ ำยจัดกำร และกำรตอบสนองต่อผลที่ได้
คำตอบ ข้อ ค.
62. ตำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำน
           ้                    ้
กำรแจกแจงข้อมูลที่ตองรวมไว้ในรำยงำนกำรทุจริ ตข้อต่อไปนี้ขอใดเป็ นข้อที่ถูกต้อง
ก. จุดมุ่งหมำย ขอบเขต ผลที่ได้ และหำกเหมำะสมก็รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นของผูตรวจสอบด้วย
                                           ้
ข. เกณฑ์ สำเหตุ เงื่อนไข และผลกระทบ

                                                35
ค. พื้นฐำน ผลที่ได้ และข้อเสนอแนะ
ง. ผลที่ได้ ข้อสรุ ป ข้อเสนอแนะ และกำรแก้ไขปั ญหำ
คำตอบ ข้อ ง.
63. แนวคิดใดต่อไปนี้ทำให้กำรเก็บรักษำงำนกำรตรวจสอบโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
แตกต่ำงไปจำกรู ปแบบดั้งเดิมที่เป็ นตัวเอกสำร
ก. กำรวิเครำะห์ ข้อสรุ ป และข้อเสนอแนะได้รับกำรจัดเก็บเข้ำแฟ้ มข้อมูลที่เป็ นสื่ ออีเลคโทรนิค
       ้  ั
และทำให้ตองมีข้นตอนเรื่ องควำมปลอดภัยและกำรควบคุมระบบ
                   ้
ข. หลักฐำนสนับสนุนสำหรับสิ่งที่คนพบถูกทำสำเนำ และจัดส่งให้แก่ฝ่ำยจัดกำรท้องถิ่นใน
ระหว่ำงปิ ดกำรประชุม และส่งให้แก่บุคคลที่ได้รับรำยงำนขั้นสุดท้ำยแต่ละคน
                      ั
ค. แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์สำมำรถนำมำใช้ข้ นตอนกำรตรวจสอบระบบข้อมูลได้
ง. โปรแกรมกำรตรวจสอบสำมำรถทำให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกันเพื่อขจัดควำมต้องกำรกำรสำรวจ
        ้
เบื้องต้นที่ตองกระทำในที่ทำกำรแต่ละที่
คำตอบ ข้อ ก.
64. ข้อใดต่อไปนี้อธิบำยกำรกระทำที่เหมำะสมที่สุด เมื่อพบว่ำมีกำรละเมิดนโยบำยบริ ษทที่เกี่ยวั
ข้องกับนโยบำยกำรประกวดรำคำที่แข่งขันกัน
                ่
ก. รำยงำนกำรตรวจสอบควรชี้วำเงื่อนไขเช่นนี้ เคยได้รับรำยงำนมำก่อนในกำรตรวจสอบก่อน
หน้ำนี้
ข. ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ครั้งสุดท้ำย ฝ่ ำยจัดกำรควรตระหนักว่ำผลที่ได้จำกรำยงำนก่อนหน้ำนี้
ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข
    ้
ค. ผูอำนวยกำรตรวจสอบภำยในควรตัดสิ นว่ำฝ่ ำยจัดกำรหรื อคณะกรรมกำร ได้มีขอ     ้
สันนิษฐำนเรื่ องควำมเสี่ ยงของกำรแก้ไขปั ญหำหรื อไม่
   ้
ง. ผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบภำยในควรตัดสิ นว่ำเงื่อนไขนี้ควรได้รับกำรรำยงำนไปยังผูตรวจ    ้
สอบภำยในและหน่วยงำนออกระเบียบข้อบังคับหรื อไม่
คำตอบ ข้อ ค.
65. สถำนกำรณ์ใดต่อไปนี้ที่น่ำจะเป็ นหัวเรื่ องของกำร เขียนรำยงำนระหว่ำงกำลเพื่อส่งให้ฝ่ำย
จัดกำรของแผนกที่ได้รับกำรตรวจสอบ

ก. 70% ของงำนกำรตรวจสอบที่ได้วำงแผนไว้ได้สำเร็ จลุล่วงไปแล้ว และไม่มีผลในทำงลบที่
สำคัญ
   ้       ั      ั
ข. ผูตรวจสอบได้ตดสิ นใจจะใช้ข้ นตอนกำรสำรวจบำงขั้นแทนกำรทบทวนบันทึกอย่ำงละเอียด
บำงรำยกำรตำมที่ได้วำงแผนไว้
                             ้
ค. โปรแกรมกำรตรวจสอบถูกขยำยขอบเขตออกไปเพรำะมีขอบ่งชี้ถึงกำรทุจริ ตที่อำจเกิดขึ้นได้
ง. กำรเผำไหม้ในที่โล่งแจ้งของโรงงำนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ แสดงถึงกำรละเมิดข้อบังคับด้ำน
มลภำวะสิ่ งแวดล้อม
คำตอบ ข้อ ง.
    ้
66. ผูตรวจสอบภำยในแสดงควำมคิดเห็นและแจ้งถึงข้อเท็จจริ งในรำยงำนกำรตรวจสอบเป็ นครั้งครำว
                                    ้
ควำมเอำใจใส่ในอำชีพ (due professional care) ทำให้กำรให้ควำมคิดเห็นของผูตรวจสอบนั้น

                                                36
           ่
ก. จำกัดอยูที่ประสิ ทธิผลของกำรควบคุม
                       ้
ข. ได้รับกำรแสดงออกเมื่อเป็ นที่ตองกำรของฝ่ ำยจัดกำรระดับสูงหรื อฝ่ ำยจัดกำรของกำรตรวจสอบเท่ำนั้น
              ่
ค. มีรำกฐำนอยูบนประสบกำรณ์ และปรำศจำกอคติท้ งปวง    ั
             ่
ง. มีรำกฐำนอยูบนหลักฐำนข้อเท็จจริ งที่พอเพียงต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นนั้น ๆ
คำตอบ ข้อ ง.
                  ้
67. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ขอดีของกำรส่งแบบสอบถำมเรื่ องกำรควบคุมภำยในก่อนกำรมำพบของผูตรวจสอบ ้
ก.
 ้ั
ผูจดกำรของพื้นที่ที่ได้รับกำรตรวจสอบสำมำรถใช้แบบสอบถำมในกำรประเมินตนเองก่อนกำรมำพบของผูตรวจ    ้
สอบได้
                   ู้ ั
ข. แบบสอบถำมจะช่วยให้ผจดกำรของพื้นที่ที่ได้รับกำรตรวจสอบเข้ำใจขอบเขตของกำรตรวจสอบ
ค.
                        ู้
กำรเตรี ยมแบบสอบถำมจะช่วยให้ผตรวจสอบวำงขอบเขตของกำรตรวจสอบและจัดกำรข้อมูลที่ตองรวบรวมได้้
   ้ั
ง. ผูจดกำรของพื้นที่ที่ได้รับกำรตรวจสอบจะตอบคำถำมที่ถำมมำเท่ำนั้น
          ้
โดยไม่ให้ขอมูลอื่นเพิ่มเติมตำมสมัครใจ
คำตอบ ข้อ ง.
68. ตำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำน ข้อใดต่อไปนี้เป็ นองค์ประกอบที่จำเป็ นของรำยงำนกำรตรวจสอบ
   I        ข้อมูลควำมเป็ นมำ
   II จุดมุ่งหมำยของกำรตรวจสอบ
   III ขอบเขตของกำรตรวจสอบ
   IV ผลที่ได้จำกำรตรวจสอบ
   V บทสรุ ป
ก. ข้อ I , II และ III เท่ำนั้น
ข. ข้อ I , III และ V เท่ำนั้น
ค. ข้อ II , III และ IV เท่ำนั้น
ง. ข้อ II , IV และ V เท่ำนั้น
คำตอบ ข้อ ค.
         ั
69. บริ ษทมีสำยงำนกำรประกอบที่สำมำรถผลิตสิ นค้ำได้หนึ่งหน่วยต่อสิ บนำที
         ั ่
หำกบริ ษทเพิมสำยงำนกำรประกอบสำยที่สองที่สำมำรถผลิตได้หนึ่งหน่วยต่อหกนำที
จะใช้เวลำเท่ำไหร่ ในกำรผลิตของ 80 หน่วย
ก. 5 ชัวโมง
     ่
ข. 10 ชัวโมง ่
ค. 10 ชัวโมง และ 40 นำที
        ่
ง. 21 ชัวโมง และ 20 นำที
      ่
คำตอบ ข้อ ก.
     ้ั                ้
70. ผูจดกำรฝ่ ำยขำยสำหรับผูสร้ำงเรื อยอทซ์ตำมสัง ได้สร้ำงตำรำงเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับกำรผลิต
                           ่
และกำรขำยประจำปี (หน่วยเป็ นดอลล่ำห์-$)
อุปสงค์ 10          20   30     50

                                                37
ควำมน่ำจะเป็ น 0.1     0.2    0.5   0.2
เรื่ อที่สร้ำง       กำไรที่คำดหวัง
10         10    10    10    10
20         0    20    20    20
30 -        10   10    30    30
50 -        30 -   10    10    50
จำกตำรำงนี้ ควรสร้ำงเรื อยอทช์กี่ลำ
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 50
คำตอบ ข้อ ค.
71. ข้อผิดพลำดในมำตรฐำนของตัวอย่ำง สะท้อนให้เห็นถึง
                           ่
ก. ข้อผิดพลำดในเรื่ องประชำกรที่แสดงไว้ที่มีพ้ืนฐำนอยูบนข้อผิดพลำดในเรื่ องตัวอย่ำง
ข. อัตรำเฉลี่ยของข้อผิดพลำดในตัวอย่ำง
ค. ระดับควำมเบี่ยงเบนในตัวอย่ำง
                ู้
ง. ข้อผิดพลำดในประชำกรที่ผตรวจสอบสำมำรถยอมรับได้
คำตอบ ข้อ ค.
72. ควำมแตกต่ำงที่สำคัญระหว่ำงทำงสถิติ (statistical sample) และตัวอย่ำงแบบ judgmental sample
คือตัวอย่ำงทำงสถิติ
      ้
ก. ไม่ตองกำรกำรตัดสิ นเพรำะทุกอย่ำงได้รับกำรคำนวณตำมสูตร
ข. สำมำรถใช้กลุ่มตัวอย่ำงที่เล็กกว่ำได้
ค. ได้ผลที่มีควำมเที่ยงตรงมำกกว่ำ
ง. สำมำรถทำกำรประเมินประชำกรที่มีควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถวัดได้
คำตอบ ข้อ ง.
73. เทคนิคใดต่อไปนี้สำมำรถใช้ประเมินค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนสำหรับแผนกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงได้
ก. กำรประเมินสัดส่วน (ratio estimation)
ข. Pilot sample
ค. กำรถดถอย (regression)
ง. Discovery sampling
คำตอบ ข้อ ข.
74.
ควำมหลำกหลำยของจำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในกลุ่มประชำกรมีผลกระทบต่อขนำดของแผนกำรคัดเลือกตัว
อย่ำงใดต่อไปนี้
ก. attribute sampling
ข. dollar-unit sampling
ค. mean-per-unit sampling

                                             38
ง. discovery sampling
คำตอบ ข้อ ค.
75. วิธีที่ดีที่สุดสำหรับกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงของประชำกรบัตรเวลำ (time cards) จำนวน
3,000 คือ
ก. Interval sampling
ข. Cluster sampling
ค. Stratified sampling
ง. Variables sampling
คำตอบ ข้อ ก.
76. ในกำรคัดเลือกตัวอย่ำงสำหรับกำรทดสอบ attributes testing
 ้                                             ้
ผูตรวจสอบต้องพิจำรณำปั จจัยในเรื่ องระดับควำมมันใจ (confidence level factor ) ควำมเที่ยงที่ตองกำร และ
                          ่
       ั
ก. ค่ำเงินที่บนทึกไว้ของประชำกร
ข. ช่วงกำรคัดเลือกตัวอย่ำง
ค. อัตรำกำรเกิดขึ้นตำมที่คำดไว้
ง. ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนในประชำกร
คำตอบ ข้อ ค.
77. กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรคัดเลือกตัวอย่ำงข้อใดต่อไปนี้ จะมีผลในกำรทำให้ช่วงควำมมันใจ (Confidence
                                            ่
interval ) แคบลง
ก. กำรเพิ่มขึ้นของระดับควำมมันใจจำก 95 % เป็ น 99%
                  ่
ข. กำรลดลงของระดับควำมมันใจจำก 95 % เป็ น 90%
                 ่
ค. กำรลดลงในควำมเสี่ ยงที่สำมำรถยอมให้เกิดขึ้นได้ของกำรยอมรับที่ไม่ถูกต้อง
ง. กำรเพิ่มขึ้นในควำมเที่ยง
คำตอบ ข้อ ข.
78. ประชำกรของรำยกำรที่รวมไว้ในแฟ้ มข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทรัพย์สิน จะเป็ น
ประชำกรที่เหมำะสมถ้ำหำกวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบนั้นเป็ นไปเพื่อที่จะตัดสิ นว่ำ
ก. กำรใช้จ่ำยสำหรับสิ นทรัพย์ถำวรได้รับกำรบันทึกอย่ำงไม่เหมำะสมว่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ข. ค่ำใช้จ่ำยเรื่ องค่ำเสื่ อมรำคำได้รับกำรคำนวณอย่ำงเหมำะสม
ค. ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมสิ่ งที่ไม่ใช่ตนทุน ได้รับกำรบันทึกไว้ในช่วงเวลำที่เหมำะสม
                      ้
ง. กำรใช้จ่ำยสำหรับสิ นทรัพย์ถำวรได้รับกำรบันทึกไว้ในช่วงเวลำที่เหมำะสม
คำตอบ ข้อ ก.
79. เพื่อที่จะทำกำรประเมินผลของ attribute sample เรำต้องทรำบถึงข้อใดต่อไปนี้
ก. ค่ำเป็ นตัวเงินที่คำดเอำไว้ของประชำกร
ข. ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของค่ำตัวอย่ำง
ค. ขนำดจริ งของตัวอย่ำงที่เลือกมำ
ง. ปั จจัยกำรแก้ไขประชำกรที่จำกัด
คำตอบ ข้อ ค.
80. กำรลดช่วงควำมเที่ยง (precision interval) ของตัวอย่ำง จำก $200,000 เป็ น $100,000 จะทำให้เกิด

                                                    39
                   ้
ก. กำรเพิ่มขึ้นของขนำดของตัวอย่ำงที่ตองกำร
                  ้
ข. กำรลดลงของขนำดของตัวอย่ำงที่ตองกำร
ค. กำรเพิ่มขึ้นของค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของประชำกร
ง. กำรลดลงของค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของประชำกร
คำตอบ ข้อ ก.
                           40
Part 3
ส่ วนที่ 3 – การควบคุมการจัดการ และวิทยาการสารสนเทศ

1. ต้นทุนของคุณภำพที่เกิดขึ้นในกำรตรวจจับหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด
             ั
  ลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ นจะถูกกล่ำวถึงในฐำนะที่เป็ น
ก. ต้นทุนในกำรป้ องกัน (prevention costs)
ข. ต้นทุนในกำรประเมิน (appraisal costs)
ค. ต้นทุนในกำรทำงำนใหม่อีกครั้ง (rework costs)
ง. ต้นทุนของควำมล้มเหลว (failure costs)
คำตอบคือ ข้อ ข.

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรผลิตที่ดีที่สุดที่ใช้ประเมินแผนกต่ำงๆในร้ำนค้ำ
   ขำยปลีกขนำดใหญ่
ก. จำนวนลูกค้ำที่ได้รับบริ กำรต่อพนักงำนต่อวัน
ข. รำยได้ต่อตำรำงฟุต
ค. จำนวนหน่วยที่ขำยไปต่อแผนกต่อวัน
ง. จำนวนเฉลี่ยของหน่วยที่เก็บสต็อกต่อเดือนต่อแผนก
คำตอบคือ ข้อ ข.

3. กำรใช้ทีมในกำรจัดกำรคุณภำพของงำนทั้งหมด (total quality management) นั้นเป็ นเรื่ อง
   จำเป็ นเนื่องจำก
                                         ั
ก. ทีมที่มีกำรจัดกำรที่ดีจะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์สูง และสำมำรถดำเนินกำรกับปั ญหำที่ซบซ้อน
   ดีกว่ำที่ปัจเจกบุคคลจะทำได้
ข. ทีมตัดสิ นใจได้รวดเร็ วกว่ำ ทำให้ลดเวลำในวงจรลงได้
ค. แรงจูงใจของพนักงำนสำหรับสมำชิกในทีมจะสูงกว่ำแรงจูงใจของปั จเจกบุคคล
                              ั
ง. กำรใช้ทีมจะกำจัดควำมต้องกำรในกำรควบคุมดูแล ทำให้บริ ษทมีขนำดเล็กลงและทำรำยได้
   ได้มำกขึ้น
คำตอบคือ ข้อ ก.

4. กำรจัดกำรคุณภำพของงำนทั้งหมด ในสภำพแวดล้อมของกำรผลิตนั้นจะแสดงให้เห็นได้ดีที่สุด
  โดย
ก. ระบุและแก้ไขข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ก่อนออกวำงจำหน่ำย
               ้
ข. ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีขอบกพร่ องน้อยที่สุด
                 ่        ้
ค. จัดให้มีกำรตรวจตรำเป็ นระยะเพือแยกสิ นค้ำที่มีขอบกพร่ องออกโดยเร็ วที่สุด
ง. ทำกำรปรับเครื่ องจักรเป็ นระยะเพื่อลดข้อบกพร่ อง
คำตอบคือ ข้อ ข.

                                              41
5. ภำยหลังจำกสำมปี ที่ผลกำไรลดลงอย่ำงคงที่ ทั้งที่มียอดขำยที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น
                       ้
  ข้อใดต่อไปนี้เป็ นกำรกระทำที่ประธำนผูบริ หำรควรจะดำเนินกำร
ก. ตั้งเป้ ำหมำยกำรฟื้ นตัวของกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกภำยในเวลำสองเดือน
ข. ลดพนักงำนของทุกหน่วยลง 10 %
                      ั
ค. ลดพนักงำนในหน้ำที่ที่ไม่เพิ่มคุณค่ำให้กบสิ นค้ำลง 20 %
ง. ส่งเสริ มให้มีนวัตกรรมในทุกระดับและใช้โปรแกรมเกษียณอำยุก่อนเวลำเพื่อลดจำนวนพนักงำนลง
คำตอบคือ ข้อ ง.

                    ้    ่     ้        ั ั
6. ข้อกำหนดว่ำกำรซื้อนั้นต้องกระทำจำกผูขำยที่อยูในรำยชื่อผูขำยที่ได้รีบอนุมติน้ นเป็ นตัวอย่ำง
  ของ
ก. กำรควบคุมแบบป้ องกัน (preventive control)
ข. กำรควบคุมแบบสื บสวน (detective control)
ค. กำรควบคุมแบบแก้ไข (corrective control)
ง. กำรควบคุมแบบติดตำม (monitoring control)
คำตอบคือ ข้อ ก.

7. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นเหตุผลในกำรนำพนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกระบวรกำรประเมินผลด้วย
   ตนเองของกำรควบคุม
 I.    พนักงำนมีแรงจูงใจสูงขึ้นในกำรทำงำนให้ถูกต้อง
 II.            ั   ั
      พนักงำนนั้นมีวตถุภววิสยต่องำนของตน
 III. พนักงำนสำมำรถประเมินกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงเป็ นอิสระ
      ้ั
 IV. ผูจดกำรต้องกำรข้อมูลย้อนกลับจำกพนักงำน
ก. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
ข. ข้อ III และ IV เท่ำนั้น
ค. ข้อ I และ IV เท่ำนั้น
ง. ข้อ II และ IV เท่ำนั้น
คำตอบคือ ข้อ ค.
8. ควำมเกี่ยวข้องของผูตรวจสอบภำยในในกำรจัดโครงสร้ำงใหม่ ควรรวมถึงทุกข้อต่อไปนี้
             ้
  ยกเว้ น
                              ้
ก. ตัดสิ นว่ำกระบวนกำรนั้นได้รับกำรสนับสนุนจำกฝ่ ำยจัดกำรผูอำวุโสหรื อไม่
ข. แนะนำด้ำนต่ำงๆที่ควรได้รับกำรพิจำรณำ
ค. สร้ำงแผนกำรตรวจสอบสำหรับระบบใหม่
ง. อำนวยกำรใช้งำนของกระบวนกำรที่ออกแบบมำใหม่
คำตอบคือ ข้อ ง.                                                 42
9. กุญแจสำคัญอันหนึ่งในกำรออกแบบงำนใหม่ให้ประสบควำมสำเร็ จ คือ
                  ้
ก. สร้ำงทีมงำนที่สำมำรถทำงำนได้ดวยตนเอง
ข. ขยำยงำนโดยกำรเพิ่มงำนที่เหมือนกับงำนที่ทำอยู่
ค. สลับเวียนพนักงำนให้ทำงำนในหน้ำที่อื่นๆเพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำย
ง. เปลี่ยนเนื้อหำของงำนเพื่อให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรเติบโตของพนักงำน
คำตอบคือ ข้อ ง.

10. ข้อใดต่อไปนี้ควรได้รับกำรทบทวนก่อนมีกำรออกแบบองค์ประกอบของระบบในวิธีกำรแบบ
  top-down approach ไปเป็ นกำรพัฒนำระบบใหม่
ก. ประเภทของระบบกำรผลิตที่ใช้ในบริ ษทคู่แข่ง
                    ั
ข. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ระบบต้องกำร
              ้ั
ค. ควำมต้องกำรข้อมูลของผูจดกำรในกำรวำงแผนปละกำรควบคุม
ง. กำรควบคุมในสถำนที่ของระบบปั จจุบน ั
คำตอบคือ ข้อ ค.

11. กำรควบคุมที่น่ำจะป้ องกันหน่วยจัดซื้อจำกกำรให้สิทธิพิเศษผูขำยรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะคือ
                               ้
ก. กำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรทบทวนรำยงำนประจำเดือนของยอดที่จ่ำยไปทั้งหมดของผูซ้ือแต่ละรำย
                                       ้
       ู้
ข. กำหนดให้ผซ้ือทำตำมรำยละเอียดของข้อกำหนดวัตถุดิบ
               ้
ค. สลับเวียนกำรมอบหมำยผูซ้ือเป็ นระยะ
                ้ ้
ง. ติดตำมจำนวนคำสังซื้อของผูซอแต่ละรำย
           ่
คำตอบคือ ข้อ ค.
                                    ั
12. กำรควบคุมที่จะยืนยันว่ำเช็คเงินเดือนนั้นเขียนไปตำมจำนวนที่ได้รับอนุมติเท่ำนั้น คือ
ก. จัดให้มีกำรพิสูจน์โดยพนักงำนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนเป็ นระยะ
ข. กำหนดให้มีกำรส่งคืนเช็คที่ไม่ได้ส่งมอบให้ผรับแก่พนักงำนเก็บเงิน
                         ู้
            ั
ค. กำหนดให้มีกำรอนุมติเห็นชอบบัตรเวลำของพนักงำน
ง. เป็ นพยำนในกำรแจกเช็คเงินเดือนเป็ นระยะๆ
คำตอบคือ ข้อ ค.

13. กำรควบคุมในข้อต่อไปนี้จะป้ องกันควำมขัดแย้งเรื่ องค่ำใช้จ่ำยที่โดยผูรับเหมำอิสระเรี ยนเก็บ
                                    ้
ก. กำรบันทึกข้อตกลงและกำรใช้จ่ำยตำมเวลำอันควร
ข. ข้อตกลงที่เขียนขึ้น ที่รวมถึงกำรเรี ยกเก็บเงิน
ค. กำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่เหมำะสมระหว่ำงฝ่ ำยจัดซื้อและแผนกบัญชีเจ้ำหนี้
ง. รำยงำนรำยเดือนที่เปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยจริ งกับงบประมำณที่ได้รับอนุมติ ั
คำตอบคือ ข้อ ข.

                                                 43
                                     ่
14. วิธีกำรจำกัดควำมล่ำช้ำในกำรผลิตที่มีสำเหตุมำจำกเครื่ องมือเสี ยและอยูระหว่ำงซ่อม คือ
ก. กำรจัดตำรำงเวลำกำรผลิตบนพื้นฐำนของกำรวำงแผนควำมสำมำรถในกำรผลิต
ข. วำงแผนกิจกรรมซ่อมบำรุ งบนพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ลำดับกำรซ่อมแซมเครื่ องมือ
ค. อนุมติซ่อมบำรุ งเครื่ องมือและกำรจ่ำยค่ำเวลำล่วงหน้ำ
     ั
ง. สร้ำงโปรแกรมกำรซ่อมบำรุ งแบบป้ องกันสำหรับเครื่ องมือในกำรผลิตทุกชิ้น
คำตอบคือ ข้อ ง.

15. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ในเรื่ องกำรสร้ำงบรรทัดฐำน (benchmarking)
                              ั
ก. โดยทัวไปแล้วสำมำรถกระทำได้โดยกำรเปรี ยบเทียบกำรปฏิบติงำนขององค์กรกับกำร
      ่
  ปฏิบติงำนของคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด
     ั
                  ิ
ข. สำมำรถกระทำได้โดยดำรใช้วธีกำรเปรี ยบเทียบทำงปริ มำณหรื อทำงคุณภำพ
       ั        ่     ั
ค. โดยปกติมกจะถูกจำกัดอยูแค่ปฏิบติกำรกำรผลิต และกระบวนกำรผลิต
                   ั             ั
ง. กระทำโดยเปรี ยบเทียบกำรปฏิบติงำนขององค์กรกับองค์กรที่ปฏิบติงำนได้ดีที่สุด
คำตอบคือ ข้อ ง.
16. ขั้นตอนใดต่อไปนี้สอดคล้องกับกำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพของกำรทำงำนด้ำนประกันของ
     ั
  บริ ษท
   ้ั
ก. ผูจดกำรประกันได้รับในกำรเรี ยกเก็บเงินสำหรับกำรประกันและจ่ำยเงินไป
                            ่
ข. ปรับกำรคลอบคลุมของกำรประกันทุกปี โดยมีพ้ืนฐำนอยูบนดัชนีรำคำที่เหมำะสม
ค. เจรจำต่อรองกำรตกลงสุดท้ำยภำยหลังจำกที่มีกำรสร้ำงและส่งข้อเรี ยกร้องไป
               ั ้
ง. กรมธรรม์จะได้รับกำรวำงไว้กบผูประกอบกำรที่เสนออัตรำต่ำสุดสำหรับระดับกำรคลอบตุลมที่
  ระบุไว้
คำตอบคือ ข้อ ค.

17. กำรควบคุมในข้อต่อไปนี้จะป้ องกันกำรสังสิ นค้ำในปริ มำณที่เกินควำมต้องกำรของบริ ษท
                       ่                      ั
ก. ตรวจทำนกำรเบิกสิ นค้ำในกำรซื้อทั้งหมดโดยผูควบคุมดูแลในแผนกของผูใช้ก่อนมีกำรส่งไป
                         ้              ้
  ยังฝ่ ำยจัดซื้อ
ข. สังซื้อใหม่โดยอัตโนมัติโดยฝ่ ำยจัดซื้อเมื่อระบบบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับสิ นค้ำคงคลังที่ต่ำ
   ่
ค. นโยบำยกำหนดให้ทบทวนคำสังซื้อก่อนได้รับสิ นค้ำที่ส่งมำชุดใหม่
                 ่
            ้
ง. นโยบำยกำหนดให้มีขอตกลงของรำยงำนกำรรับและสลิปของกำรบรรจุหีบห่อก่อนที่จะมีกำร
  นำใบเสร็ จรับเงินใหม่ไปเก็บ
คำตอบคือ ข้อ ก.


                                                44
                               ั่   ั
18. กำรดูแลรักษำแฟ้ มข้อมูลของคำสังซื้อในแผนกรับของสิ นค้ำที่สงไปแต่ยงไม่ได้รับ
                    ่
                      ั่
  นั้นเป็ นกำรควบคุมที่มีข้ ึนเพื่อทำให้มนใจว่ำ
ก. สิ นค้ำจะถูกส่งไปแผนกที่ถูกต้องในเวลำที่เหมะสม
                     ั
ข. ได้รับกำรขนส่งสิ นค้ำที่ได้รับอนุมติแล้วเท่ำนั้น
ค. กำรนับสิ นค้ำที่เที่ยงตรงจะได้กระทำขึ้นเมื่อได้รับสิ นค้ำ
ง. สิ นค้ำไม่สูญหำยภำยหลังจำกที่ได้รับมำแล้ว
คำตอบคือ ข้อ ข.

19. กลไกกำรรับเงินสดควรแยกจำกกลไกเก็บรักษำบันทึกที่เกี่ยวข้องในบริ ษทเพื่อที่จะ
                                  ั
    ั
ก. พิทกษ์เงินสดที่ได้มำ
ข. สร้ำงควำมรับผิดชอบเมื่อได้รับเงินมำในตอนแรก
ค. ป้ องกันกำรจ่ำยเงินจำกส่วนของเงินสดที่ได้รับมำ
ง. ลดกำรสูญหำยที่ตรวจจับไม่ได้ของเงินสดที่ได้รับมำ
คำตอบคือ ข้อ ง.
                             ู้
20. กำรควบคุมในข้อใดต่อไปนี้จะช่วยป้ องกันกำรจ่ำยเงินให้ผขำยเกินจำนวน
ก. กำตรวจทำนละกำรยกเลิกเอกสำรสนับสนุนเมื่อมีกำรจ่ำยเงิน
          ู้            ้
ข. กำรกำหนดให้ผลงนำมในเช็คส่งเช็คไปยังผูขำยโดยตรง
ค. กำรตรวจทำนกำรกระจำยบัญชีสำหรับกำรใช้จ่ำยแต่ละครั้ง
      ั ่             ้
ง. กำรอนุมติคำสังซื้อก่อนสังวัตถุดิบจำกผูขำย
              ่
คำตอบคือ ข้อ ก.

         ื ่
21. งบประมำณที่ยดหยุนเป็ นลักษณะทำงปริ มำณของแผนที่
ก. ได้รับกำรสร้ำงสำหรับระดับที่แท้จริ งของข้อมูลส่งออกที่ได้รับจำกช่วงงบประมำณ
ข. ประกอบขึ้นจำกคำแถลงรำยได้ที่วำงงบประมำณเอำไว้ และตำรงเวลำที่สนับสนุนช่วง
  งบประมำณนั้น
      ้
ค. เน้นที่ตนทุนของกิจกรรมที่จำเป็ นสำหรับกำรผลิตและขำลผลิตภัณฑ์และบริ กำรสำหรับช่วง
  งบประมำณ
               ่                      ั
ง. ต้นทุนโครงกำรที่พ้ืนฐำนอยูบนพัฒนำกำรที่จะเกิดขึ้นในอนำคตในกำรปฏิบติและขั้นตอนที่มี
   ่
  อยูในระหว่ำงช่วงงบประมำณ
คำตอบคือ ข้อ ง.

22. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ำงของมำตรกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ก. อัตรำกำรขำดงำน
        ้      ้
ข. เป้ ำหมำยที่ตองกำรเป็ นผูนำในอุตสำหกรรม
ค. จำนวนของกำรเรี ยกร้องสิทธิประกันที่ได้รับกำรดำเนินกำรในหนึ่งวัน
ง. อัตรำของคำติเตียนของลูกค้ำ
คำตอบคือ ข้อ ค.

                                            45
23. กำรควบคุมใดต่อไปนี้เป็ นวิธีทีเหมำะสมที่สุดในกำรยืนยันว่ำลูกจ้ำงที่ออกไปแล้วนั้นไม่มีชื่อ
    ่     ู้
  อยูในบัญชีผได้รับเงินเดือน
                ่
ก. ส่งเช็คทำงจดหมำยไปยังที่อยูของพนักงำนแต่ละคน
ข. กำหนดให้มีกำรฝำกเงินเดือนโดยตรงให้พนักงำนแต่ละคน
ค. ทำกำรกระทบยอดบัญชีเงินเดือนพนักงำน และบันทึกเวลำกำรทำงำน
                           ู้
ง. สร้ำงเช็คที่จำกัดโดยคอมพิวเตอร์ตำมอัตรำของบัญชีผได้รับเงินเดือน
คำตอบคือ ข้อ ค.

                           ั
24. กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมสำหรับสำขำของบริ ษทข้ำมชำติที่มีหน่วยโอนเงินทำให้
  จำเป็ นต้องให้
ก. บุคคลที่ริเริ่ มให้มีกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรไม่ได้กระทำกำรกระทบยอดในใบแจ้งธนำคำร
   ้ั
ข. ผูจดกำรสำขำได้รับกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรทั้งหมด
ค. อัตรำเงินตรำต่ำงประเทศได้รับกำรคำนวณแยกกันโดยพนักงำนสองคน
             ั
ง. ฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทเห็นชอบกำรจ้ำงพนักงำนของหน่วยโอนเงิน
คำตอบคือ ข้อ ก.

                                          ั
25. ข้อใดต่อไปนี้จะช่วยลดข้อบกพร่ องของสิ นค้ำที่ผลิตเรี ยบร้อยแล้วอันเกิดจำกกำรที่วตถุดิบด้อย
  คุณภำพ
                                     ่
ก. บันทึกขั้นตอนสำหรับกำรทำงำนที่เหมำะสมของสิ นค้ำคงคลังที่กำลังอยูในกำรผลิต
ข. กำหนดข้อกำหนดลักษณะของวัตถุดิบสำหรับกำรสังซื้อทั้งหมด
                          ่
                           ั
ค. ติดตำมผลของตัวแปรที่มีกำรใช้ไปในทำงที่ไม่ดี ให้ทนท่วงที
ง. ตัดสิ นจำนวนที่เสี ยหำยไปเมื่อกระบวนกำรผลิตเสร็จสิ้นลง
คำตอบคือ ข้อ ข.

26. กิจกรรมกำรควบคุมกำรทุจริ ต บัญชีเงินเดือนพนักงำน
  ข้อใดต่อไปนี้เป็ นควำมรับผิดชอบที่เหมำะสมของแผนกทรัพยำกรมนุษย์
ก. แจกจ่ำยเช็คเงินเดือน
ข. ควบคุมกำรทำงำนล่วงเวลำตลอดทั้งองค์กร
     ั
ค. อนุมติกำรเพิมเติมและกำรลบแฟ้ มหลักข้อมูลบัญชีเงินเดือนพนักงำน
        ่
                    ู้         ่ ้
ง. รับเช็คบัญชีเงินเดือนพนักงำนที่ไม่มีผรับและเก็บไว้จนกระทังมีขอตกลงสุดท้ำย
คำตอบคือ ข้อ ค.

                       ั        ั
27. ขั้นตอนกำรควบคุมใดต่อไปนี้ จะช่วยลดกำรใช้บตรเครดิตของบริ ษทไปในทำงมิชอบ
ก. สร้ำงนโยบำยที่จำกัดในเรื่ องกำรออกบัตร
ข. ทบทวนควำมต้องกำรต่อเนื่องสำหรับบัตรแต่ละใบเป็ นระยะๆ
                          ั      ้
ค. กระทบยอกใบแจ้งยอดบัตรเครดิตประจำเดือนของบริ ษทกับสลิปของผูถือบัตร

                                                 46
                                            ั
ง. จัดให้มีกำรเรี ยกเก็บเงินจำกบัตรเครดิตเป็ นไปตำมกำรควบคุมเช่นเดียวกับกำรควบคุมที่ใช้กบ
  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
คำตอบคือ ข้อ ง.

28. คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบมักจะมีส่วนร่ วมในกำรอนุมติเห็นชอบเรื่ อง
                           ั
ก. กำรเลื่อนขั้นและกำรเพิ่มเงินเดือนพนักงำนกำรตรวจสอบ
ข. ผลที่ได้และข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน
ค. ตำรำงเวลำงำนกำรตรวจสอบ
          ้
ง. กำรนัดหมำยของผูอำนวยกำรกำรตรวจสอบภำยใน
คำตอบคือ ข้อ ง.

29. ข้อมูลต่อไปนี้เป็ นข้อมูลโครงกำร


 กิจกรรม            เวลำ(วัน)           กิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อน
   A               5                 ไม่มี
   B               3                 ไม่มี
   C               4                  A
   D               2                  B
   E               6                 C,D

       ั
ระยะเวลำที่ส้ นที่สุดที่เป็ นไปได้ที่โครงกำรนี้จะเสร็จสิ้นคือ
ก. 11 วัน
ข. 14 วัน
ค. 15 วัน
ง. 20 วัน
คำตอบคือ ข้อ ค.

30. กระบวนกำรของกำรเพิ่มทรัพยำกรเพื่อลดระยะเวลำของกิจกรรมที่เลือกในเส้นทำงสำคัญใน
  กำรจัดตำรำงเวลำของโครงกำรเรี ยกว่ำ
ก. crashing
ข. เทคนิคเดลฟี
ค. กำรวิเครำะห์ ABC
ง. ทำงแก้ branch- and-bound
คำตอบคือ ข้อ ก.

31.    ข้อดีของกำรใช้บำร์โค้ดแทนวิธีอื่นๆในกำระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในกำรผลิต คือ

                                              47
ก. มีกำรควบคุมกำรเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนทั้งหมด
ข. กำรเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนทั้งหมดสำมำรถได้รับกำรบันทึกไว้ได้โดยง่ำยและรวดเร็ ว
    ้
ค. ผูขำยสำมำรถใช้หมำยเลขชิ้นส่วนเดียวกัน
   ้   ิ
ง. ผูขำยใช้วธีกำรระบุชิ้นส่วนเดียวกัน
คำตอบคือ ข้อ ข.

32. เทคนิคที่เหมำะสมสำหรับกำรวำงแผนและควบคุมสิ นค้ำคงคลังของกำรผลิต เช่น วัตถุดิบ
                       ั    ่ ั
  องค์ประกอบ และกำรประกอบย่อย ที่อุปสงค์น้ นขึ้นอยูกบระดับของกำรผลิต คือ
ก. กำรวำงแผนควำมต้องกำรวัตถุดิบ
ข. กำรวิเครำะห์กำรถดถอย
ค. กำรวำงงบประมำณต้นทุน
ง. กำรใช้ linear programming
คำตอบคือ ข้อ ก.

          ั
33. เทคนิคใดที่บริ ษทจะใช้ในกำรตัดสิ นว่ำกำรผสมผสำนกำรโฆษณำทำงวิทยุ โทรทัศน์ และ
                             ่
  หนังสื อพิมพ์ แบบใดจะช่วยเพิ่มยอดขำยและพัฒนำภำพพจน์ตอสำธำรณชนได้มำกที่สุด
ก. กำรวิเครำะห์แบบ Pareto (Pareto analysis)
ข. กำรวิเครำะห์คุณค่ำ (value analysis)
ค. เส้นตรงของกำรถดถอย (linear regression)
ง. กระบวนกำรมำร์คอฟ (markov process)
คำตอบคือ ข้อ ข.

34. นโยบำยกำรซื้อแบบ just-in-time นั้นประสบควำมสำเร็ จในกำรลดต้นทุนสินค้ำคงคลังทั้งหมด
  ของบริ ษทผูผลิต กำรผสมผสำนของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำข้อใดต่อไปนี้น่ำจะเกิดขึ้นได้มำก
      ั ้
  ที่สุด
ก. ต้นทุนกำรซื้อเพิ่มขึ้นและต้นทุนภำวะสิ นค้ำหมด ลดลง
ข. ต้นทุนกำรซื้อเพิ่มขึ้นและต้นทุนคุณภำพลดลง
ค. ต้นทุนคุณภำพเพิ่มขึ้นและต้นทุนกำรสังซื้อลดลง
                    ่
ง. ต้นทุนภำวะที่สินค้ำหมดเพิ่มขึ้นและต้นทุนกำรถือครองลดลง
คำตอบคือ ข้อ ง.

              ู้
35. ข้อใดต่อไปนี้จะช่วยให้ผผลิตที่มีทรัพยำกรจำกัดทำกำไรได้มำกที่สุด
ก. The Delphi technique
ข. Exponential smoothing
ค. Regression analysis
ง. Linear programming
คำตอบคือ ข้อ ง.

                                             48
36. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคนิคกำรทำนำยควำมต่อเนื่องของเวลำ (time series)ที่เหมำะสม
ก. Least squares
ข. Exponential smoothing
ค. The Delphi technique
ง. Moving averages
คำตอบคือ ข้อ ค.

37. ในตัวแบบปริ มำณกำรสังซื้อประหยัด (EOQ) ทั้งรำคำต้นทุนต่อคำสังซื้อ และรำคำในกำรถือ
             ่                   ่
                                      ั
  ครองเป็ นกำรประเมิน หำกกำรประเมินนั้นถูกทำให้มีควำมหลำยหลำยไปเพื่อให้ตดสิ นว่ำควำม
                                     ั
  เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกระทบต่อ EQC สูงสุดมำกน้องเพียงไร กำรวิเครำะห์ดงกล่ำวเรี ยกว่ำ
ก. ตัวแบบกำรทำนำย (forecasting model)
ข. กำรวิเครำะห์ควำมไว (sensitivity analysis)
ค. กำรวิเครำะห์ PERT/CPM (PERT/CPM analysis)
ง. กำรวิเครำะห์กำรตัดสิ นใจ (decision analysis)
คำตอบคือ ข้อ ข.

38. เพื่อกำจัดผลกระทบของกำรแปรปรวนตำมฤดูกำลจำกควำมต่อเนื่องของเวลำ ข้อมูลดั้งเดิม
  ควรได้รับกำร
ก. ทำให้เพิ่มขึ้นโดยปัจจัยตำมฤดูกำล
ข. ทำให้ลดลงโดยปัจจัยตำมฤดูกำล
ค. ทำให้ทวีคูณโดยปัจจัยตำมฤดูกำล
ง. ทำให้ถูกหำรโดยปัจจัยตำมฤดูกำล
คำตอบคือ ข้อ ง.                ่               ้
39. ทุกข้อต่อไปนี้เป็ นประโยชน์ตอกำรทำนำยระดับสิ นค้ำคงคลังที่ตองกำร ยกเว้ น
ก. ควำมรู ้ในเรื่ องพฤติกรรมของวงจรธุรกิจ
ข. กำรจัดสรรต้นทุนของกำรจัดทำบัญชีภำยในไปยังส่วนต่ำงๆของบริ ษท  ั
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับควำมแปรปรวนตำมฤดูกำลในอุปสงค์
ง. ตัวแบบ econometric (econometric modeling)
คำตอบคือ ข้อ ข.

                        ั
40. กลยุทธ์ทำงกำรแก้ไข เช่น “ถ้ำหำกว่ำ” นั้นใช้กบ
ก. ตัวอย่ำงทำงสถิติ (statistical sampling)
ข. กำรทำนำย econometric (econometric forecasting)


                                             49
ค. ทฤษฎีกำรเข้ำคิว (queuing theory)
ง. กำรจำลอง (simulation)
คำตอบคือ ข้อ ง.

41. ถ้อยคำใดต่อไปนี้ถูกต้องในเรื่ องของควำมปลอดภัยในกำรใช้อิเลคโทรนิคเมล
I.    อีเลคโทรนิคเมลไม่อำจปลอดภัยมำกไปกว่ำระบบคอมพิวเตอร์ที่มนทำงำนอยู่
                                   ั
II.    ข้อควำมที่เป็ นควำมลับในอีเลคโทรนิคเมลควรเก็บไว้ในsever ในรู ปอีเลคโทรนิคเมล เป็ น
   ระยะเวลำเดียวกับทีเก็บเอกสำรที่เป็ นกระดำษ
III. ในองค์กรขนำดใหญ่
   มีกำรจัดกำรและกำรกำหนดพื้นที่อีเลคโทรนิคเมลมำกที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมปลอดภัยในระดับต่ำง
   กัน
ก. ข้อ I เท่ำนั้น
ข. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
ค. ข้อ I และ III เท่ำนั้น
ง. ข้อ II และ III เท่ำนั้น
คำตอบคือ ข้อ ค.

               ู้ ั
42. Language interface ใดที่ผจดกำรฐำนข้อมูลใช้ในกำรสร้ำงโครงสร้ำงของตำรำงฐำนข้อมูล
ก. ภำษำคำจำกัดควำมของข้อมูล (data definition)
ข. ภำษำกำรควบคุมข้อมูล (data control language)
         ้
ค. ภำษำกำรใช้ขอมูล (data manipulation language)
ง. ภำษำกำรสอบถำมข้อมูล (data query language)
คำตอบคือ ข้อ ก.
43. คำกล่ำวใดต่อไปนี้ถูกต้องในเรื่ องอินเตอร์เนทในฐำนะเครื อข่ำยที่เป็ นสื่ อทำงกำรค้ำ
ก. องค์กรต้องใช้ firewalls หำรต้องกำรที่จะรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลภำยใน
    ั           ่
ข. บริ ษทต้องใช้อินเตอร์เนทเพือขออนุญำตให้สร้ำงโฮมเพจเพื่อประกอบทำงกำรค้ำอิเลคโทรนิค
  (อีคอมเมิรซ์)
     ั ้
ค. บริ ษทที่ตองประกอบกำรค้ำทำงอีเลคโทรนิคในอินเตอร์เนทต้องมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่สร้ำงโดยกำรรว
       ้
  มตัวของผูให้บริ กำรอินเตอร์เนท
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบคือ ข้อ ก.

44. ข้อใดต่อไปนี้จะช่วยให้มีควำมปลอดภัยน้อยที่สุดสำหรับข้อมูลที่มีควำมไวที่เก็บไว้ใน
           ๊
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (notebook)
ก. ใส่รหัส (encrypt) แฟ้ มข้อมูลในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ข. ใช้รหัสผ่ำน (password) ป้ องกันในโปรแกรม screensaver บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  ๊


                                              50
ค. ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ถอดฮำร์ดไดรฟออกมำได้
               ๊
ง. เก็บล็อคคอมพิวเตอร์โน้ตบุตในกระเป๋ ำเมื่อไม่ใช้
คำตอบคือ ข้อ ข.

45. ควำมเสี่ ยงสูงสุดที่เกี่ยงข้องกับกำรที่ผใช้ปลำยทำงทำกำรปรับปรุ งขั้นตอนมำตรฐำนเพื่อให้
                      ู้
                            ั
  ได้มำซึ่งบำงส่วนของข้อมูลทำงกำรเงินและกำรปฏิบติงำนที่แต่เดิมนั้นไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ คือ
ก. ข้อมูลที่อำจไม่สมบูรณ์หรื อมำทันสมัย
ข. คำจำกัดควำมของข้อมูลที่อำจล้ำสมัย
ค. ข้อมูลเมนเฟรม อำจได้รับกำรประมวลโดยกำรupdateของผูใช้ปลำยทำง้
ง. กำรdownloadที่ซ้ ำกันอำจทำให้ ไมโครคอมพิวเตอร์ของผูใช้ปลำยทำงหมดเนื้อที่วำง
                              ้          ่
คำตอบคือ ข้อ ก.

46. ข้อใดต่อไปนี้จะไม่เหมำะสมในกำรพิจำรณำกำรออกแบบทำงกำยภำพของศูนย์ขอมูล ้
ก. กำรประเมินควำมเสี่ ยงที่เป็ นไปได้จำกเส้นทำงเดินรถไฟและถนนทำงหลวง
ข. กำรใช้ระบบกำรเข้ำถึง biometric
                ั
ค. กำรออกแบบตำรำงกำรอนุมติสำหรับกำรเข้ำถึงของระบบปฏิบติกำร ั
               ั
ง. กำรใช้ระบบไฟฟ้ ำที่ไม่มีวนขำดหรื อตกและใช้สำยป้ องกัน surge protection
คำตอบคือ ข้อ ค.

47. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช้กำรควบคุมข้อมูลส่งออกโดยทัวไป
                          ่
ก. กำรทบทวนบันทึกกำรประมวลทำงคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสิ นว่ำได้มีกำรใช้งำนที่ถูกต้องของ
  คอมพิวเตอร์อย่ำงเหมำะสม
ข. กำรจับคู่ขอมูลนำเข้ำกับข้อมูลในแฟ้ มข้อมูลหลัก และนำรำยกำรที่ไม่มีคู่ไปใส่ไว้ในแฟ้ มข้อมูล
       ้
  ของรำยกำรที่น่ำสงสัย
ค. กำรกระทบยอดของรำยงำนข้อมูลส่งออกเป็ นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ำยอดทั้งหมด รู ปแบบและ
  รำยละเอียดที่สำคัญนั้นถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อมูลนำเข้ำ
                             ้      ั
ง. ดูแลรักษำขั้นตอนที่เป็ นทำงกำรและกำรบันทึกที่ระบุถึงผูที่ได้รับอนุมติให้รับรำยงำนข้อมูลส่งออก เช็ค
  หรื อเอกสำรสำคัญอื่นๆ
คำตอบคือ ข้อ ข.

     ั           ั         ่
48. บริ ษทเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำได้ตดสิ นใจใช้ระบบใหม่ผำนกำรใช้เทคนิคกำรพัฒนำกำรใช้งำนอย่ำง
  รวดเร็ ว ข้อใดต่อไปนี้
ก. ประวิงเวลำสำหรับควำมต้องกำรบันทึกระบบ จนกระทังตัวแบบสุดท้ำยเสร็ จสมบูรณ์
                            ่
ข. ถอนควำมรับผิดชอบของกำรจัดกำรโครงกำรออกจำกทีมพัฒนำระบบ
ค. สร้ำงตัวแบบระบบที่ละแบบจนเสร็ จสมบูรณ์
ง. ใช้เทคนิคกำรพัฒนำวัตถุเพื่อลดกำรใช้รหัสก่อนหน้ำ
คำตอบคือ ข้อ ค.

                                                    51
49. กำรลดควำมน่ำจะเป็ นของกำรแก้ไขโปรแกรมกำรผลิต ภำษำที่ใช้ในกำรควบคุมงำนและ
         ั          ั
  ซอฟท์แวร์ปฏิบติกำรที่ไม่ได้รับอนุมติ สำมำรถทำได้ดีที่สุดโดยใช้
ก. กำรทบทวนกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล
ข. กำรทบทวนกำรยินยอม
ค. ขั้นตอนที่ดีของกำรควบคุมเปลี่ยนแปลง
ง. ซอฟท์แวร์ควำมปลอดภัยของเครื อข่ำย ที่มีประสิทธิภำพ
คำตอบคือ ข้อ ค.

                         ั
50. กำรควบคุมต่อไปนี้ เมื่อใช้แล้วจะช่วยให้บรรลุวตถุประสงค์ของกำรควบคุมที่ระบบมี
                ู้
  ควำมสำมำรถในกำรทำให้ผใช้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรทำงำนที่ได้กระทำไป
ก. cutoff ที่วำงโปรแกรมเอำไว้
ข. ฮำร์ดแวร์ที่ซ้ ำซ้อน
ค. กำรบันทึกกิจกรรม
ง. กำรบันทึกข้อผิดพลำดในกำรดำเนินธุรกิจ
คำตอบคือ ข้อ ค.

51. กำรใช้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอีเลคโทรนิค (EDI) ที่ประสบควำมสำเร็ จเริ่ มต้นจำกข้อใด
  ต่อไปนี้
ก.   mapping ขั้นตอนกำรทำงำนและกำรไหลที่สนับสนุนเป้ ำหมำยองค์กร
ข.   กำรซื้อฮำร์ดแวร์ใหม่สำหรับระบบ EDI
ค.        ้
    กำรเลือกผูขำยที่เชื่อถือได้สำหรับซอร์ฟแวร์กำรดำเนินธุรกิจและกำรติดต่อสื่ อสำร
ง.   กำรทำรู ปแบบและข้อมูลกำรดำเนินธุรกิจให้เป็ นมำตรฐำน
คำตอบคือ ข้อ ก.

52.      ั                               ั
     บริ ษทที่ใช้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอีเลคโทรนิค (EDI) ที่มีกำรปฏิบติสืบไล่ กำรยอมรับใน
               ั
  กำรดำเนินงำนจำกบริ ษทพันธมิตรทำงกำรค้ำ และออกข่อควำมเตือนหำกกำรรับทรำบ
                                      ั
  (acknowledgement) ไม่ได้เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม หำกบริ ษททำเช่นนี้จะมีควำม
  เสี่ ยงใดเกิดขึ้น
ก.                        ั
     กำรดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้เกิดขึ้นจำกบริ ษทพันธมิตรทำงกำรค้ำที่ถูกต้อง อำจได้รับกำร
  สอดแทรกเข้ำไปในเครื อข่ำย EDI
ข.                         ั
     กำรสื่ อสำรกำรดำเนินกำร EDI ไปยังบริ ษทพันธมิตรทำงกำรค้ำอำจล้มเหลวได้ในบำงครั้ง
ค.                      ่
     ทั้งสองฝ่ ำยอำจจะตกลงกันไม่ได้วำกำรดำเนินกำร EDI นั้นเป็ นกำรทำตำมสัญญำที่ถูกต้องตำม
  กฎหมำยหรื อไม่
ง.    ข้อมูล EDI ที่ได้รับกำรประมวลโดยซอร์ฟแวร์ EDI อำจไม่เที่ยงตรงและไม่สมบูรณ์
คำตอบคือ ข้อ ข.


                                                 52
53.   เกณฑ์ในกำรตัดสิ นว่ำควรใช้กำรควบคุมมำกเพียงใดฝนกำรสร้ำงระบบกำรใช้งำน ควรจะ
  รวมถึงทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้น
ก. ควำมสำคัญของข้อมูลในระบบ
ข. ควำมน่ำจะเป็ นของกำรใช้เครื อข่ำยซอร์ฟแวร์สอดส่อง (monitoring software)
ค. ระดับควำมเสี่ ยง หำกกิจกรรมหรื อขั้นตอนบำงขั้นไม่ได้รับกำรควบคุมที่เหมำะสม
ง. ประสิ ทธิภำพ ควำมซับซ้อน และค่ำใช้จ่ำยของเทคนิคกำรควบคุมแต่ละเทคนิค
คำตอบคือ ข้อ ข.54. คำกล่ำวใดต่อไปนี้ที่จะกล่ำวถึงควำมปลอดภัยของอีเลคโทรนิคเมล ถูกต้อง
ก.         ่
  ทุกข้อควำมที่อยูในอินเตอร์เนทได้รับกำรใส่รหัส ทำหมีควำมปลอดภัยสูงขึ้น
ข.                                      ้
  กำรใช้รหัสผ่ำนนั้นมีปะสิ ทธิภำพในกำรป้ องกันกำรเข้ำถึงอีเลคโทรนิคเมลของผูอื่น
ค. กำรเข้ำถึงในระดับกำรควบคุมดูแลไปยังซอร์ฟเวอร์ทีเก็บแฟ้ มข้อมูลข้อควำมอีเลคโทรนิคจะ
  ไม่ทำให้สำมำรถเข้ำถึงแฟ้ มข้อมูลที่เก็บอีเลคโทรนิคเมล
  โดยไม่ได้ทำกำรถอดรหัสเข้ำกำรควบคุมควำมปลอดภัยก่อน
ง. รหัสผ่ำนไม่มีควำมจำเป็ นหำกมีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงที่เป็ นควำมลับ
คำตอบคือ ข้อ ข.

55. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรสอบถำม สำหรับระบบฐำนข้อมูลมักจะรวมถึงทุกข้อต่อไปนี้
  ยกเว้ น
ก. ควำมสำมำรถของข้อมูลที่ส่งออกที่เป็ นภำพ
ข. กำรเข้ำถึงพจนำนุกรมของข้อมูล
ค. ตัวตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
ง. interface และ query-by-example
คำตอบคือ ข้อ ค.

56.   กำรป้ องกันกำรดัดแปลงที่ไม้ได้รับอนุญำตของกำรใช้งำนสำมำรถทำได้โดยผ่ำนกำรใช้
ก.   กำรตรวจสอบต่ำงๆที่วำงโปรแกรมเอำไว้
ข.   กำรควบคุมของกลุ่ม
ค.   กำรใช้กำรควบคุม
ง.   กำรตรวจสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-for-one)
คำตอบคือ ข้อ ข.

57.                                  ้
   เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลนำเข้ำที่ไม่ถูกต้อง ธนำคำรได้เพิ่มตัวเลขที่ทำยหมำยเลขบัญชี และจัดให้
  หมำยเลขใหม่น้ ีเป็ นอัลกอริ ธึม (algorithm) เทคนิคนี้เรี ยกว่ำ
ก.  optical character recognition
ข.  check digit

                                                 53
ค.   dependency check
ง.   format check
คำตอบคือ ข้อ ข.

58.                                        ั
    เทคนิคใดที่สำมำรถใช้ในกำรป้ องกันข้อมูลนำเข้ำที่เป็ นตัวอักษรในระบบกำรชี้ตวที่เป็ นตัวเลข
ก.   existence check
ข.   check digit
ค.   dependency check
ง.   format check
คำตอบคือ ข้อ ง.

59.              ั
    กำรป้ องกันบุคคลที่มีทกษะทำงเทคนิคมำกพอที่จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนด้ำนควำมปลอดภัย และ
  ทำกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรผลิตนั้นสำมำรถทำได้ดีที่สุดโดย
ก.   ตรวจทบทวนรำยงำนของงำนที่ทำสำเร็ จ
ข.   เปรี ยบเทียบโปรแกรมกำรผลิตกับสำเนำที่ได้รับกำรควบคุมต่ำงหำก
ค.   ทำกำรทดสอบข้อมูลเป็ นระยะ
ง.   จัดให้มีกำรบำงแยกหน้ำที่ที่เหมำะสม
คำตอบคือ ข้อ ง.

60.   เทคโนโลยีใดที่จำเป็ นในกำรเปลี่ยนเอกสำรที่เป็ นกระดำษให้เป็ นแฟ้ มข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์
ก.   Optical character recognition
ข.   กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอีเลคโทรนิค
ค.   กำรสแกนบำร์โค้ด
ง.   กำรรวมตัวกัน
คำตอบคือ ข้อ ก.

61.    เพื่อลดกำรควำมเสี่ ยงต่อกำรเปิ ดเผยควำมปลอดภัยเมื่อส่งข้อมูลที่ควำมชอบธรรมผ่ำนสำยกำร
            ั
  ติดต่อสื่ อสำร บริ ษทควรใช้
ก.    โมเด็มที่ไม่ประสำนกัน (asynchronous modem)
ข. เทคนิค authentication
ค. ขั้นตอนกำรโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบ
ง. เครื่ องมือ cryptographic
คำตอบคือ ข้อ ง.
                                                  54
62.      ้
    ทั้งผูใช้และฝ่ ำยจัดกำรเห็นชอบข้อเสนอข้ำงต้น ข้อกำหนดของกำรออกแบบ แผนกำรแปรรู ป
  และกำรทดสอบแผนของระบบข้อมูล นี่เป็ นตัวอย่ำงของ
ก.   กำรใช้กำรควบคุม
ข.   กำรควบคุมฮำร์ดแวร์
ค.              ั
    กำรควบคุมกำรปฏิบติงำนของคอมพิวเตอร์
ง.   กำรควบคุมควำมปลอดภัยของข้อมูล
คำตอบคือ ข้อ ก.

63.                           ้
    ข้อใดต่อไปนี้จะเป็ นข้อที่ควรคำนึงมำกที่สุดของผูตรวจสอบภำยในที่ทำกำรตรวจทำนนโยบำย
       ั                   ู้    ั
  ของบริ ษทเรื่ องกำรขำยคอมพิวเตอร์ใช้แล้วให้แก่ผอื่นอกบริ ษท
ก.   แฟ้ มข้อมูลบนฮำร์ดไดรฟได้ถูกลบออกไปอย่ำงหมดจดหรื อไม่
ข.   คอมพิวเตอร์มีไวรัสหรื อไม่
ค.   ซอร์ฟแวร์บนคอมพิวเตอร์ได้รับกำรจดทะเบียนมีใบอนุญำตถูกต้องหรื อไม่
ง.   มีซอร์ฟแวร์ terminal emulation บนคอมพิวเตอร์หรื อไม่
คำตอบคือ ข้อ ก.

64.                                 ั
    กำรกระทำใดต่อไปนี้จะเป็ นกำรกล่ำวถึงข้อควรคำนึงว่ำข้อมูลที่อพโหลดจำก
              ้
  ไมโครคอมพิวเตอร์มีขอผิดพลำดหรื อไม่
ก.   ควรมีกำรเก็บข้อมูลสำรองบนคอมพิวเตอร์เมน เฟรมเป็ นประจำ
ข.                  ่
    ควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่สองคนอยูที่ไมโครคอมพิวเตอร์ในขณะที่มีกำรอัพโหลดข้อมูล
ค.                     ้
    คอมพิวเตอร์เมนเฟรมควรจะจัดให้ขอมูลมีกำรตรวจแก้และตรวจสอบควำมถูกต้องเช่นเดียวกับ
      ้         ้
  กำรใส่ขอมูลออนไลน์ที่ตองกำร
ง.   ควรกำหนดให้ผใช้ทบทวนตัวอย่ำงแบบสุ่มของข้อมูลที่ได้รับกำรประมวล
            ู้
คำตอบคือ ข้อ ค.

65. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นควำมเสี่ ยงที่สูงขึ้นเมื่อมีกำรใช้ระบบกำรโอนเงินอีเลคโทรนิค
ก. ขั้นตอนกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงทีไม่เหมำะสม
ข. กิจกรรมและกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุมติ   ั
ค. กำรตรวจสอบระบบออนไลน์ที่ไม่พอเพียง
         ้
ง. ขั้นตอนกำรกูคืนเมื่อเกิดควำมเสี ยหำย และกำรเก็บข้อมูลสำรองที่ไม่พอเพียง
คำตอบคือ ข้อ ข.

66. รหัสผ่ำนเป็ นตัวอย่ำงของ
ก. กำรควบคุมทำงกำยภำพ
ข. กำรควบคุมกำรตรวจแก้
ค. กำรควบคุมดิจิตอล
ง. กำรควบคุมกำรเข้ำถึง

                                              55
คำตอบคือ ข้อ ง.

67. วิธีที่ดีที่สุดในกำรใช้และกำรตรวจจับเวลำในกำรตอบสนองที่เสื่ อมถอยลงบนเครื อข่ำยท้องถิ่น
   คือ
ก. กำรทดสอบคูขนำน  ่
ข. กำรใช้เครื่ องอำนวยควำมสะดวกในกำรทดสอบที่รวมไว้
ค. กำรควบคุมติดตำมกำรปฏิบติงำนั
ง. ซอร์ฟแวร์กำรเปรี ยบเทียบรหัสโปรแกรม
คำตอบคือ ข้อ ค.

68. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรเชื่อมเครื อข่ำยที่ไม่เหมือนกัน คือ
ก. Gateway
ข. Bridge
ค. Router
ง. Wiring concentrator
คำตอบคือ ข้อ ก.

69. ลักษณะที่ยำกที่สุดของกำรใช้ทรัพยำกรจำกอินเตอร์เนท คือ
ก. กำรต่อโทรศัพท์ให้ติด
ข. กำรหำแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด
                 ้
ค. กำรหำเครื่ องไม้เครื่ องมือที่ตองกำร
ง. กำรหำกำรอนุญำตให้เข้ำถึงกำรใช้
คำตอบคือ ข้อ ข.

70. ห้องสมุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำมำรถเก็บรักษำให้ปลอดภัยได้โดย
ก. กำรติดตั้งระบบ logging สำหรับกำรเข้ำถึงโปรแกรม
                        ั
ข. ติดตำมกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพเพื่อวำงโปรแกรมให้กบสื่ อห้องสมุด
ค. จำกัดกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพ และมีตรรก
                  ่
ง. ปฏิเสธกำรเข้ำถึงจำกเครื่ องที่อยูไกลออกไป
คำตอบคือ ข้อ ค.

                ่ ั
71. ควำมเสี่ ยงหลักในกำรขึ้นอยูกบซอร์ฟแวร์ป้องกันไวรัสคือกำรที่ซอร์ฟแวร์น้ ีอำจจะ
ก. ตรวจจับไวรัสได้ไม่ครบทุกชนิด
               ั
ข. ทำให้กำรติดตั้งซอร์ฟแวร์ซบซ้อนเกินไป
          ั
ค. รบกวนกำรปฏิบติงำนของระบบ
ง. ใช้ทรัพยำกรของระบบมำกเกินไป
คำตอบคือ ข้อ ก.

                                               56
72. กำรควบคุมกำรใช้งำนข้อใดต่อไปนี้จะให้กำรยืนยันที่สมเหตุสมผล ว่ำข้อมูลสิ นค้ำคงคลัง
  ได้รับกำรป้ อนใส่อย่ำงเที่ยงตรงและสมบูรณ์
ก. กำรตรวจลำดับ (sequence checking)
ข. batch totals
ค. กำรตรวจกำรจำกัด (limit checking)
ง. check digits
คำตอบคือ ข้อ ข.

73.                  ั
    กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุมติของบันทึกออนไลน์สำรมำรถป้ องกันได้โดยกำรใช้
ก.         ุ
    กำรพิสูจน์กญแจ (key verification)
ข.   กำรตรวจสอบลำดับคอมพิวเตอร์
ค.        ่
    กำรจับคูคอมพิวเตอร์
ง. กำรควบคุมกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล
คำตอบคือ ข้อ ง.

                     ั
74. ระบบกำรดำเนินกำรภำพลักษณ์มีศกยภำพที่จะลดปริ มำณของกระดำษที่หมุนเวียนในองค์กร
                 ู้
  เพื่อที่จะลดควำมน่ำจะเป็ นที่ผใช้พ่ ึงพำภำพลักษณ์ที่ผิด
  ฝ่ ำยจัดกำรควรจะทำให้มนใจว่ำมีกำรควบคุมที่เหมำะสมยู่ เพื่อรักษำไว้ซ่ ึง
               ั่
ก. ควำมถูกต้องของข้อมูลที่เป็ นภำพลักษณ์
ข. กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็ นภำพลักษณ์
ค. ควำมถูกต้องของข้อมูลดัชนี
ง. ลำดับขั้นต้นของข้อมูลดัชนี
คำตอบคือ ข้อ ค.

75.   กำรแทรกแซงทั้งหมดของกำรดำเนินกำรโดยผ่ำนระบบวิทยำกำรสำรสนเทศที่แจกจ่ำยไป
           ้
  สำมำรถลดลงให้นอยที่สุดได้โดยกำรใช้
ก.   รำยงำยกำรยกเว้น (exception reporting)
ข.   กำรป้ องกัน fail-soft (fail-soft protection)
ค.   กำรสำรองข้อมูลและกำรกูคืน  ้
ง.   ควำมปลอดภัยของแฟ้ มข้อมูล
คำตอบคือ ข้อ ข.

76.                                  ้
    กำรควบคุมควำมปลอดภัยในข้อต่อไปนี้จะป้ องกันกำรเข้ำถึงที่ขอมูลที่ไวโดยไม่ได้รับอนุญำต
                  ู้
  โดยผ่ำน terminal ข้อมูลที่ไม่มีผใดใช้ที่เชื่อมกับเครื่ องเมนเฟรมโดยตรงได้ดีที่สุด
ก. กำรใช้screensaverที่มีรหัสผ่ำน


                                               57
ข. กำรใช้ workstation scripts
ค. กำรใส่รหัสแฟ้ มข้อมูล
               ้
ง. กำรlog off อัตโนมัติเมื่อผูใช้ไม่ได้ใช้งำน
คำตอบคือ ข้อ ง.

77. หลักฐำนที่ดีที่สุดว่ำกำรวำงแผนสำหรับกรณี ฉุกเฉิ นนั้นมีประสิ ทธิภำพ คือกำรที่
ก. ไม่มีกำรแทรกแซงกำรผลิตให้หยุดชะงักในระหว่ำงปี ที่ผำนมำ ่
ข. กำรบันทึกแผนงำนอย่ำงละเอียด
ค. กำรยกเลิกแผนงำนโดยแผนกตรวจสอบภำยใน
ง. กำรทดสอบแผนงำนที่ประสบควำมสำเร็ จ
คำตอบคือ ข้อ ง.

                         ้     ู้
78. สถำนที่สำหรับแสดงคำถำมเฉพำะที่ซ่ ึงผูมีควำมรู ้ผอื่นจะเห็นและตอบสนองได้ คือ
ก. โปรแกรมค้นหำแฟ้ มข้อมูล เช่น Archie
        ้
ข. เซิร์ฟเวอร์ขอมูลพื้นที่กว้ำง
ค. กลุ่มอินเตอร์เนท เช่น กลุ่มยูสเนท (usenet)
ง. ระบบเปิ ดที่เชื่อมระหว่ำงองค์กร
คำตอบคือ ข้อ ค.
     ั ้               ั
79. บริ ษทผูผลิตของอุปกรณ์ไฟฟ้ ำที่ซบซ้อน เช่น เครื่ องแสดงควำมเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ ำ
  (oscilloscope) และกล้องจุลทัศน์
  ได้ทำกำรส่งผลิตภัณฑ์พร้อมกับเอกสำรคู่มือที่มีควำมหนำแต่ตองกำรที่จะลดต้นทุนในกำรผลิตและกำรส่งเอ
                                   ้
                            ้
  กสำรนี้ ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นสื่ อที่ดีที่สุดสำหรับผูผลิตที่จะใช้ในกรณีน้ ี
ก. เขียนครั้งเดียว อ่ำนหลำยครั้ง (write-once-read-many)
ข. เทปเสี ยงดิจิตอล
ค. คอมแพคดิสค์ ซีดีรอม
ง. computer-output-to-microform
คำตอบคือ ข้อ ค.

80. กำรใช้ที่ไม่มีประสิ ทธิภำพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนเกิน สำมำรถควบคุมได้โดย
ก. กำรวำงแผนสำหรับกรณี ฉุกเฉิ น
     ั
ข. กำรวิจยควำมเป็ นไปได้ของระบบ
ค. กำรวำงแผนควำมสำมำรถ
ง. กำรรำยงำนข้อยกเว้น
คำตอบคือ ข้อ ค.

จบส่วนที่ 3


                                                58
59
Part 4

ส่ วนที่ 4 – สภาพแวดล้ อมของการตรวจสอบ

            ั
1. หลักในกำรวัดที่ใช้กนบ่อยๆเพื่อรำยงำนบัญชีเจ้ำหนี้ระยะยำว ซึ่งแสดงถึงข้อผูกมัดที่จะจ่ำย
  ชำระเงินในวันที่ได้กำหนดไว้แล้ว คือ
ก. ระดับรำคำทัวไป
        ่
         ั
ข. ต้นทุนในปั จจุบน
ค. มูลค่ำประเมินสุทธิ
       ั
ง. ค่ำปั จจุบนของกระแสเงินสดในอนำคต
คำตอบคือ ข้อ ง.

                                       ้ ้
2. กำรรวมกันของอัตรำส่วนในข้อใดที่สำมำรถนำมำใช้หำอัตรำส่วนผลตอบแทนผูถือหุน (return
  on equity)
ก. อัตรำส่วนมูลค่ำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี (Market value to book value) และอัตรำส่วนหนี้สิน
  ทั้งสิ้นต่อทรัพย์สินทั้งสิ้น (Total debt to total assets ratio)
                  ้                ้
ข. อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุน (Price to earning ratio) กำไรต่อหุนสำมัญ (Earning per share)
  และอัตรำกำไรสุทธิ (Net profit margin)
                ้
 ค. อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรหุน (Price to earning ratio) และอัตรำกำไรสุทธิ (Net profit margin)
 ง. อัตรำกำไรสุทธิ (Net profit margin) อัตรำกำรหมุนเวียนของทรัพย์สิน (Asset turnover) และ
            ้ ้
  ตัวคูณส่วนของผูถือหุน (Equity multiplier)
คำตอบคือ ข้อ ง.

3.   อะไรคือผลกระทบของรำยกำรปรับปรุ งบัญชีที่ใช้ในกำรรวบรวมรำยได้จำกยอดขำยเชื่อ
    ทรัพย์สิน หนี้สิน          ้ ้
                  ส่วนของผูถือหุน
ก.   ลดลง       ไม่มีผล      ลดลง
ข.   เพิ่มขึ้น     ไม่มีผล      เพิ่มขึ้น
ค.   ไม่มีผล      ลดลง       เพิ่มขึ้น
ง.   ไม่มีผล      เพิ่มขึ้น     ลดลง
คำตอบคือ ข้อ ข.
            ่
ใช้ ข้อมูลต่ อไปนีเ้ พือตอบคาถามข้ อ 4-8
                           ั
ข้อมูลต่อไปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงบทดลองก่อนปรับของบริ ษทให้เช่ำอุปกรณ์ ณ 31 ธันวำคม

                                               60
ค.ศ. 1999
เงินสด                          $17,400
ค่ำประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ   3,600
ทรัพย์สินถำวร                  180,000
กำรเสื่ อมรำคำสะสม                32,000
บัญชีเจ้ำหนี้                       12,000
 ้
หุนสำมัญ                          60,000
กำไรสะสม                          38,000
รำยได้ค่ำเช่ำ                       171,000
เงินเดือนและค่ำจ้ำง          80,000
ค่ำสำธำรณูปโภค             14,000

     เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ค.ศ. 1999 บริ ษทได้จ่ำยเงิน $18,000
                       ั
                     ั                         ั
เพื่อต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทที่มีเพียงหนึ่งเดียว เป็ นเวลำ 3 ปี โดยเริ่ มจำกวันที่ดงกล่ำว
แต่เหตุกำรณ์น้ ีไม่ได้รับกำรบันทึกไว้
     เงินเดือนและค่ำจ้ำงจำนวน $1,700 เกิดขึ้นแล้วแต่ยงไม่ได้จ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ค.ศ. 1999
                               ั
                                                 ั ั
     เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม ค.ศ. 1999 ยอดในใบแจ้งยอดจำกธนำคำรคือ $ 12,000 เช็คจ่ำยที่ยงมิได้ตดบัญชี
(Outstanding check) มีจำนวนถึง $ 6,900 มีดอกเบี้ยจำนวน $ 40
                  ั
ถูกเครดิตเข้ำไปในบัญชีของบริ ษทโดยธนำคำรในระหว่ำงเดือนธันวำคม
   ั
แต่ยงไม่ได้รับกำรใส่จำนวนนี้เข้ำไปสมุดบันทึกของบริ ษท   ั

4.   จำนวนเงินเท่ำใดที่บริ ษทควรจะรำยงำนสำหรับค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ และค่ำใช้จ่ำย
                ั
                 ั
  ประกันภัยในงบกำรเงินของบริ ษท ณ วันที่ 31 ธันวำคม ค.ศ. 1999
    ค่ำประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ      ค่ำใช้จ่ำยประกันภัย
ก.             16,500                        1,500
ข.             16,500                        5,100
ค.             18,000                        3,600
ง.             20,100                        1,500
คำตอบคือ ข้อ ข.

5.    รำยกำรปรับปรุ งที่ตองทำ ณ 31 ธันวำคม ค.ศ. 1999 ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน และค่ำจ้ำง คือ
                ้
ก.    ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง        1,700
          สรุ ปรำยได้                                1,700
ข.    บัญชีเจ้ำหนี้ เงินเดือนและค่ำจ้ำง      1,700
     ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง        1,700
 ค. ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง           1,700
          บัญชีเจ้ำหนี้ เงินเดือนและค่ำจ้ำง      1,700

                                                    61
ง. สรุ ปรำยได้                                1,700
          บัญชีเจ้ำหนี้ เงินเดือนและค่ำจ้ำง        1,700
คำตอบคือ ข้อ ค.

 6. รำยกำรบันทึกในสมุดรำยวันที่ตองทำเพื่อปิ ดบัญชีค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค คือ
                ้
 ก. ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค               14,000
     สรุ ปรำยได้                             14,000
 ข. สรุ ปรำยได้                            14,000
     ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค                 14,000
 ค. รำยได้จำกกำรให้เช่ำ                14,000
     ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค                 14,000
 ง. ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค               14,000
     กำไรสะสม                               14,000
คำตอบคือ ข้อ ข.

             ้                 ั
 7. สันนิษฐำนว่ำไม่มีขอผิดพลำดใดๆเกิดขึ้นในยอดเงินสดของบริ ษท เงินฝำกระหว่ำงทำง
  เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม ค.ศ. 1999 จะมีจำนวนเท่ำกับ
 ก. $5,400
 ข. $12,260
 ค. $12,300
 ง. $12.340
คำตอบคือ ข้อ ง.

              ั     ั
 8. เช็คใบหนึ่งของเช็คที่ยงไม่ได้ตดบัญชีเป็ นเช็คที่มีมูลค่ำ $5,000 ซึ่งทำขึ้น และลงวันที่ 31 ธันวำคม ค.ศ. 1999
   ในกำรจ่ำยเงินให้ใบเสร็ จของผูขำย ้
                        ั                   ์
   อย่ำงไรก็ตำมเช็คนี้เก็บไว้ในตูเ้ ซฟของบริ ษทจนกระทังมันถูกส่งไปทำงไปรษณี ยในวันที่ 6 มกรำคม 2000
                              ่
   สถำนกำรณ์น้ ี
ก. เกี่ยวข้องกับเรื่ องกำรแบ่งแยกกำรจ่ำยเงินสดที่ไม่เหมำะสม
ข. เกี่ยวข้องกับเรื่ องกำรแบ่งแยกกำรรับเงินสดที่ไม่เหมำะสม
                ั
ค. ยอมรับได้และเป็ นเรื่ องที่มกจะเจอเพรำะมันจะช่วยพัฒนำตำแหน่งของเงินทุนหมุนเวียน
ง. ยอมรับได้และมักต้องประสบ เพรำะมันพัฒนำอัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (ปั จจุบน)     ั
คำตอบคือ ข้อ ก.

9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของกำรเฟ้ อของรำคำ ในกำรวิเครำะห์อตรำส่วน
                                     ั
  ทำงกำรเงิน
ก. เงินเฟ้ อมีผลกระทบต่ออัตรำส่วนที่คำนวณจำกงบดุลเท่ำนั้น
                   ั            ั
ข. เงินเฟ้ อมีผลกระทบต่อกำรวิเครำะห์อตรำส่วนทำงกำรเงินของบริ ษทหนึ่งในช่วงเวลำหนึ่ง แต่

                                                      62
  ไม่มีผลต่อกำรวิเครำะห์เชิงเปรี ยบเทียบของหลำยบริ ษทที่มีอำยุต่ำงกัน
                            ั
                     ั              ั
ค. เงินเฟ้ อมีผลกระทบต่อกำรวิเครำะห์อตรำส่วนทำงกำรเงินของบริ ษทหนึ่งในช่วงเวลำหนึ่ง
  เช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์เชิงเปรี ยบเทียบของหลำยบริ ษทที่มีอำยุต่ำงกัน
                             ั
ง. เงินเฟ้ อมีผลกระทบต่อกำรวิเครำะห์เชิงเปรี ยบเทียบของหลำยบริ ษทที่มีอำยุต่ำงกัน ไม่ใช่กำร
                                  ั
        ั              ั
  วิเครำะห์อตรำส่วนทำงกำรเงินของบริ ษทในช่วงเวลำหนึ่ง
คำตอบคือ ข้อ ค.

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ำงของหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น (Contingent liability)
ก. ร้ำนค้ำปลีกในห้ำงสรรพสิ นค้ำจ่ำยให้ผเู ้ ช่ำด้วยค่ำเช่ำรำยเดือนขั้นต่ำ
  และบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ของยอดขำยทีได้ตกลงกันไว้
      ั
ข. บริ ษทปฏิเสธที่จะจ่ำยใบเสร็จสำหรับกำรสอบบัญชีประจำปี
                            ั ้
  เพรำะดูเหมือนมันสูงกว่ำจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้กบหุนส่วนของสำนักบัญชี
       ั
ค. บริ ษทค้ำงจ่ำยเจ้ำหนี้ภำษีรำยได้ในงบกำรเงินระหว่ำงกำล (Interim financial statement) ของบริ ษท ั
                  ้                          ่   ั
ง. ผูเ้ ช่ำยินยอมที่จะจ่ำยค่ำชดเชยผูให้เช่ำสำหรับส่วนที่ขำดไปจำกค่ำซำกของทรัพย์สินที่อยูภำยใต้สญญำเช่ำ
คำตอบคือ ข้อ ง.

     ั
11. บริ ษทซื้อเครื่ องจักรมำวันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1996 เป็ นจำนวนเงิน $ 1,000,000
  เครื่ องจักรมีอำยุกำรใช้งำนที่คำดไว้เท่ำกับ 9 ปี และค่ำซำกมูลค่ำ $ 100,000
      ั
  บริ ษทใช้กำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำแบบเส้นตรง เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม ค.ศ. 1999 ได้ขำยเครื่ องจักรไปในรำคำ
  $535,000 กำไรหรื อขำดทุนที่ควรถูกบันทึกในวันที่ได้ขำยเครื่ องจักรนี้คือเท่ำใด
ก. กำไร $ 35,000
ข. ขำดทุน $ 65,000
ค. ขำดทุน $ 365,000
ง. ขำดทุน $ 465,000
คำตอบคือ ข้อ ข.

12. อัตรำส่วนรำยได้ต่อดอกเบี้ยจ่ำยต่อระยะเวลำ (Time-interest-earned) คือตัวบ่งยอกหลักถึงอะไรของบริ ษท
                                                  ั
 ก. สถำนกำรณ์ชำรำหนี้
 ข. สภำพคล่อง
 ค. กำรบริ หำรสิ นทรัพย์
             ้ื
 ง. ระดับของกำรใช้เงินกูยมในกำรดำเนินธุรกิจ
คำตอบคือ ข้อ ก.

13. หำกมีกำรขำยพันธบัตร (bond) ไปในรำคำลด
  และได้นำวิธีกำรคิดดอกเบี้ยแท้จริ งของกำรผ่อนชำระรำยปี มำใช้ ดอกเบี้ยจ่ำยจะ
ก. เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลำหนึ่ง


                                                     63
ข. คงที่จำกช่วงเวลำหนึ่งไปอีกช่วงเวลำหนึ่ง
ค. เท่ำกับกำรจ่ำยดอกเบี้ยเป็ นเงินสดในแต่ละช่วงเวลำ
ง. น้อยกว่ำกำรจ่ำยดอกเบี้ยเป็ นเงินสดในแต่ละช่วงเวลำ
คำตอบคือ ข้อ ก.

                    ั
14. กำรซื้อขำยสิ นค้ำบำงอย่ำงโดยบริ ษทได้รับกำรบันทึกซ้ ำสองครั้งซึ่งเป็ นข้อผิดพลำด
                     ่                  ่
   เพรำะไม่มีกำรนับสิ นค้ำจริ งๆที่มีอยูในมือ สิ นค้ำคงเหลือมีมำกกว่ำที่มีอยูจริ ง
      ่   ั
   สมมติวำบริ ษทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital ) เป็ นบวก
                       ั
   ผลของข้อผิดพลำดเมื่อสิ้นสุดช่วงปั จจุบน คือ
ก. อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current ratio) น้อยกว่ำที่เป็ นจริ ง
ข. อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current ratio) มำกกว่ำที่เป็ นจริ ง
ค. เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) น้อยกว่ำที่เป็ นจริ ง
ง. เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) มำกกว่ำที่เป็ นจริ ง
คำตอบคือ ข้อ ก.

 15. ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับกำรปฏิบติงำนของบริ ษทที่ใช้วธีกำรบัญชีขำยผ่อนชำระ (Installment
                  ั      ั    ิ
            ้
   Method) ตั้งแต่ตนปี ของปั จจุบน ั
ยอดขำยผ่อนชำระ                 $1,200,000
ต้นทุนของยอดขำยผ่อนชำระ         840,000
กำรเก็บหนี้ยอดขำยผ่อนชำระ             480,000
ค่ำใช้จ่ำยทัวไปแบะในกำรบริ หำร
      ่              120,000

                        ั
จำนวนของกำไรขั้นต้นค้ำงรับเมื่อสิ้นสุดปี ปัจจุบนควรจะเป็ น
ก. $ 144,000
ข. $ 216,000
ค. $288,000
ง. $ 600,000
คำตอบคือ ข้อ ข.

      ั
16. กำรปฏิบติกำรในกำรบันทึกกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำจำกลูกค้ำเป็ นหนี้สิน เป็ นกำรใช้
ก. สมมติฐำนกำรดำเนินกำรต่อไป (Going concern assumption)
ข. สมมติฐำนของหน่วยเงิน (Monetary unit assumption)
ค. หลักของต้นทุนในอดีต (Historic cost principle)
ง. หลักกำรรับรู ้รำยได้ (Revenue recognition)
คำตอบคือ ข้อ ค.                                               64
                           ้
17. จำกอัตรำส่วนต่อไปนี้ นักวิเครำะห์ทำงกำรเงินควรได้ขอสรุ ปอะไร
                                   ั
                           ค่ำเฉลี่ยของบริ ษท
  ค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม
ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน             7.9%
  9.2%
       ้ ้
ผลตอบแทนผูถือหุน                   15.2%
  12.9%

ก. ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทมีสดส่วนทำงกำรตลำดสูง นำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่สูงกว่ำ
           ั ั
ข.    ั          ั
  บริ ษทใช้หนี้มำกกว่ำบริ ษทโดยเฉลี่ยในอุตสำหกรรม
ค.        ั
  กำไรของบริ ษทเพิ่มขึ้นเมื่อเวลำผ่ำนไป
ง.  ้     ั ั                     ั
  หุนของบริ ษทมีอตรำส่วนรำคำตลำดต่อรำคำตำมบัญชีสูงกว่ำบริ ษทอื่นๆ ทั้งหมดใน
  อุตสำหกรรม
คำตอบคือ ข้อ ข.

18. ภำยใต้แผนกกำรให้บำนำญที่กำหนด (รำยกำร ก) จะถูกรำยงำยในงบดุลก็ต่อเมื่อจำนวนที่
         ั                     ้
  องค์กรได้ให้กบกองเงินบำนำญนั้น คือ (รำยกำร ข) จำนวนที่ตองทำ
  (รำยกำร ก)      (รำยกำร ข)
ก. ทรัพย์สิน       มำกกว่ำ
ข. ทรัพย์สิน       เท่ำกับ
ค. หนี้สิน            มำกกว่ำ
ง. หนี้สิน            เท่ำกับ
คำตอบคือ ข้อ ก.

19. ฝ่ ำยบริ หำรของธนำคำรสรุ ปว่ำไม่มีหลักประกันที่เพียงพออีกต่อไปว่ำจะเก็บเงินต้นและ
               ้ ู้ ื
  ดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนจำกผูกยมรำยใหญ่ที่สุดของธนำคำร อะไรคือผลกระทบของข้อสรุ ปนั้น
  ที่มีผลต่องบกำรเงินของธนำคำร
ก. ไม่มีควำมจำเป็ นทำงกำรบัญชี หรื อกำรเปิ ดเผยเกี่ยวกับมูลค่ำของกำรสูญเสี ยที่อำจจะเกิดขึ้น
           ้
ข. มีควำมจำเป็ นที่ตองเปิ ดเผยบันทึกของมูลค่ำของกำรสูญเสี ยที่อำจจะเกิดขึ้น
             ู้
ค. ควรลดจำนวนเงินให้กที่ถือครองลงด้วยกำรคิดเข้ำกำไรสะสมโดยตรง
             ู้
ง. ควรลดจำนวนเงินให้กที่ครองลง ด้วยกำรคิดเข้ำในงบกำไรขำดทุน
 คำตอบคือ ข้อ ง.

                    ั
20. เมื่อวันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1996 บริ ษทได้ซ้ือเครื่ องจักรเป็ นเงิน $10,000 โดยมีอำยุงำนที่
  ประมำณไว้เท่ำกับ 10 ปี โดยไม่มีค่ำซำก บริ ษทคิดค่ำเสื่ อมรำคำของทรัพย์สินถำวรโดยวิธีเส้นตรง เมื่อวันที่ 1
                         ั
                             ่
  มกรำคม ค.ศ. 2000 เครื่ องจักรได้รับกำรคำดกำรณ์วำอำยุกำรใช้งำนเหลืออีก 3 ปี ข้อใดคือ
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสื่ อมรำคำของเครื่ องจักรในปี 2000.

                                                     65
ก. $1,000
ข. $2,000
ค. $3,000
ง. $6,000
คำตอบคือ ข้อ ข.

         ้
ใช้ ข้อมูลต่ อไปนีในการตอบคาถามข้ อ 21 และข้ อ 22
      ั      ้
    บริ ษทได้คำดกำรณ์ตนทุนกำรรับประกันไว้เท่ำกับ 2 % ของยอดขำยในปี ที่ทำกำรขำย และ 1 % ในปี ถัดมำ
                                   ั
ยอดขำยของผิตภัณฑ์ใหม่ และต้นทุนกำรรับประกันจริ งๆในปี ที่ 1 และ 2 มีดงนี้
                             ปี ที่ 1           ปี ที่ 2
ยอดขำย                         $3,000,000            $4,000,000
ต้นทุนกำรรับประกันจริ ง        28,000               101,000

21. ข้อใดคือยอดคงเหลือในบัญชีประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกัน ณ สิ้นปี ที่ 1
ก. $30,000
ข. $32,000
ค. $60,000
ง. $62,000
คำตอบคือ ข้อ ง.

22. จำนวนใดของค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันที่บริ ษทต้องรับรู ้ ในปี ที่ 2
                       ั
ก. $80,000
ข. $101,000
ค. $110,000
ง. $120,000
คำตอบคือ ข้อ ง.

23.     ั ิ
    บริ ษทใช้วธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำแบบผลรวมจำนวนปี (sum-of-the-years’-digit) สัดส่วนเท่ำใด
  ของต้นทุนที่ใช้คิดค่ำเสื่ อมที่มีอำยุกำรใช้งำนสี่ ปีจะถูกตัดออกไปในปี ที่สำมของกำรใช้งำนทรัพย์สินนั้น
ก.   10%
ข.   20%
ค.   30%
ง.   33.33%
คำตอบคือ ข้อ ข.
                                                      66
         ั                   ั ั
24. ข้อสรุ ปใดที่นกวิเครำะห์ทำงกำรเงินควรได้ ถ้ำหำกบริ ษทมีอตรำส่วนกำรหมุนเวียนของ
  สิ นทรัพย์ถำวร (Fixed assets turnover ratio) สูง
     ั
ก. บริ ษทอำจทำกำรลงทุนมำกเกินไป
      ั
ข. บริ ษทอำจมีปัญหำกับกำรที่พนักงำนนำสิ นค้ำคงเหลือไปใช้เป็ นกำรส่วนตัว
       ั
ค. บริ ษทอำจมรกำรลงทุนต่ำเกินไป
ง. บริ ษทมีผลกำไรเป็ นที่น่ำพอใจ
        ั
คำตอบคือ ข้อ ค.

25. กำรปรับปรุ งของช่วงเวลำก่อนถูกคิดเข้ำที่งบกำไรขำดทุนของช่วงก่อนหน้ำนี้ เพรำะว่ำ
ก. เป็ นวิธีเดียวที่จะแก้ไขข้อผิดพลำดในงบกำรเงินของงวดก่อน
                 ั
ข. งบกำไรขำดทุนของช่วงปั จจุบนแสดงถึงเฉพำะกำไรตำมปกติ และกำไรที่เกิดขึ้นอีกของบริ ษท ั
  ตำมกำรดำเนินกำรตำมปกติ
                  ั
ค. งบกำไรขำดทุนของช่วงปั จจุบนแสดงถึงเหตุกำรณ์หรื อกำรคำดเดำที่เกิดมำจำกช่วงปัจจุบน ั
  เท่ำนั้น
                   ั
ง. งบกำไรขำดทุนของช่วงปั จจุบนสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ในระยะยำว
  ของบริ ษท ั
คำตอบคือ ข้อ ค.

26.                        ั
      หำกข้อตกลงสัญญำเช่ำโอนผลประโยชน์ท้ งหมดและควำมเสี่ ยงของกำรเป็ นเจ้ำของทรัพย์สิน
     ั
  ให้กบผูเ้ ช่ำ มูลค่ำของทรัพย์สินถูกบันทึกในสมุดของผูเ้ ช่ำเป็ น (รำยกำร ก) และกำรเช่ำนี้เป็ น (รำยกำร ข)
  (รำยกำร ก)             (รำยกำร ข)
   ั
ก. มีตวตน                   ทุน
ข. ไม่มีตวตน ั            ทุน
    ั
ค. มีตวตน                   กำรดำเนินกำร
ง. ไม่มีตวตน  ั           กำรดำเนินกำร
คำตอบคือ ข้อ ก.

27.                    ั
    ช่วงเวลำในกำรเก็บลูกหนี้ของบบริ ษทเท่ำกับ
ก.   ช่วงเวลำในกำรเปลี่ยนสิ นค้ำคงเหลือ
ข.                       ั
    ยอดขำยเฉลี่ยประจำวันขำยด้วยสิ นทรัพย์ท้ งสิ้น
ค.   จำนวนวันในกำรเรี ยกเก็บเงินยอดขำย (Days sales outstanding)
ง.   สิ นค้ำคงเหลือหำรด้วยยอดขำยเฉลี่ยประจำวัน
คำตอบคือ ข้อ ค.

28.   ระหว่ำงปี 1999 ทีมแข่งกีฬำอำชีพมียอดขำยตัวล่วงหน้ำจำนวน $ 3,000,000 สำหรับเกมที่จะ
                         ๋


                                                       67
  เล่นในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ปี 1999 จนถึงเดือนเมษำยน ปี 2000 แต่ละเดือนจะเล่น 10 เกม
             ั
  จำกข้อมูลเหล่ำนี้ บริ ษทควรจะ
ก.   แสดงหนี้สินสำหรับรำยได้รับล่วงหน้ำจำนวน $2,000,000 ในงบดุลของวันที่ 31 ธันวำคม 1999
ข.   แสดงหนี้สินสำหรับรำยได้รับล่วงหน้ำจำนวน $3,000,000 ในงบดุลของวันที่ 31 ธันวำคม 1999
ค.   แสดงรำยได้จำนวน $3,000,000 ใยงบกำไรขำดทุนปี 1999
ง.   แสดงรำยได้จำนวน $1,000,000 ใยงบกำไรขำดทุนปี 2000
คำตอบคือ ข้อ ก.

29. ถ้ำเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนส่วนมำกเป็ นต้นทุนคงที่ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกำรดำเนินงำน
                 ั
  (Operating leverage) ของบริ ษทจะ
ก.    สูง
ข.    ต่ำ
ค.    ไม่เปลี่ยนแปลง
ง.    ตัดสิ นประเมินได้
คำตอบคือ ข้อ ก.

               ั                     ั   ั
30. เมื่อเปรี ยบเทียบสองบริ ษทโดยตัวแปรที่อย่ำงอื่นทั้งหมดเท่ำกัน บริ ษทที่มีอตรำส่วนกำรจ่ำยปัน
   ผลที่สูงกว่ำจะมี
ก.     ต้นทุนส่วนเพิ่มของเงินทุนที่สูงกว่ำ
ข.     อัตรำส่วนหนี้สิน (Debt ratio) ต่ำกว่ำ
ค.     โอกำสในกำรลงทุนที่ดีกว่ำ
ง.     อัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (Price to earning ratio) สูงกว่ำ
คำตอบคือ ข้อ ก.

31.        ้
    ในกำรที่หุนบุริมสิ ทธิมีกำรระบุระยะเวลำกำรไถ่ถอนในช่วงเวลำ 5-10 ปี เรี ยกว่ำ
ก.     ้
    หุนบุริมสิทธิแบบถำวร
ข.      ้
    หุนบุริมสิทธิระยะสั้น
ค.          ้
    เงื่อนไขของหุนบุริมสิ ทธิ
ง.       ้    ั่
    หุนบุริมสิทธิชวครำว
คำตอบคือ ข้อ ก.

                    ้
32. ข้อแตกต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนที่ตองกำรในกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ ยงสูงกับกำรลงทุนที่ปรำศจำกควำมเ
  สี่ ยงที่มีผลตอบแทนเท่ำกันคือ
ก.    Risk premium
ข.    Coefficient of variation
ค.    Standard error of measurement


                                                 68
ง.   Beta coefficient
คำตอบคือ ข้อ ก.

33.   กำรตัดสิ นใจโครงสร้ำงต้นทุนเกี่ยวกับกำรคิดสัดส่วนของกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก
ก.   หนี้ระยะสั้นหรื อระยะยำว
ข.   หนี้สิน หรื อทุน
ค.   ทรัพย์สินระยะสั้นหรื อระยะยำว
ง.            ้
    กำไรสะสม หรื อหุนสำมัญ
คำตอบคือ ข้อ ข.

34.   หลักทรัพย์ในข้อใดต่อไปนี้น่ำจะมีควำมเสี่ ยงน้อยที่สุด
ก.   พันธบัตรเงินได้ (Income bond)
ข.   หุนกู้ (Debenture)
     ้
ค.     ้ ้
    หุนกูระดับรอง (Subordinated debenture)
ง.   พันธบัตรจำนองครั้งแรก (First-mortgage bonds)
คำตอบคือ ข้อ ง.

35.         ั
    ทำไมบริ ษทจึงเก็บรักษำยอดเงินชดเชย (Compensating cash balance)
ก.   เพื่อใช้ในกำรจ่ำยและเรี ยกเก็บเงินตำมกำรดำเนินงำนประจำ
ข.   เพื่อจ่ำยสำหรับกำรบริ กำรของธนำคำร
ค.   เพื่อเป็ นเงินสำรองในเหตุที่มีกำรผันแปรที่ไม่คำดคิดในกระแสเงินสด
ง.   เพื่อหำผลประโยชน์จำกโอกำสในกำรเก็งผลประโยชน์ที่อำจมีข้ ึน
คำตอบคือ ข้อ ข.

36.         ั                               ั
    มูลค่ำปั จจุบน (Present value) ของเงิน $100,000 ครบกำหนดสิ้นสุดปี ที่ 8 ที่อตรำ 10 % เท่ำกับ
                                  ั
  $46,650 ค่ำของเงินลงทุน $100,000 สำหรับระยะเวลำเดียวกันและที่อตรำเดียวกันจะเท่ำกับเท่ำไหร่
ก. $46,650
ข. $100,000
ค. $146,650
ง. $214,360
คำตอบคือ ข้อ ค.

37.                      ั                     ้
    หำกกำรลงทุนที่คำดหวังไว้มีมูลค่ำปั จจุบนสุทธิ (Net present value) เป็ นบวก ขณะที่ตนทุน
  ของเงินทุนของบริ ษทเท่ำกับ 15 % จะสำมำรถสรุ ปได้วำ
           ั                 ่
ก.   อัตรำผลตอบแทนทำงบัญชี (Accounting rate return) ของโครงกำรนี้มำกกว่ำ 15 %
ข.   อัตรำผลตอบแทนโครงกำร (Internal rate pf return) ของโครงกำรนี้เท่ำกับอัตรำผลตอบแทน


                                                    69
  ทำงบัญชี
ค.   ช่วงเวลำกำรจ่ำยคืน (Payback period) ของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสั้นกว่ำอำยุของทรัพย์สินเอง
ง.   Internal rate of return ของโครงกำรนี้มำกกว่ำ 15 %
คำตอบคือ ข้อ ง.

                  ั
38. มูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของบริ ษทจะสูงขึ้นตำมกำรเพิ่มขึ้นของ
ก.    กระแสเงินสดสุทธิ
ข.    ควำมเสี่ ยงในระบบ
ค.              ่
     ควำมเสี่ ยงที่ไม่อยูในระบบ
ง.    อัตรำส่วนลด
คำตอบคือ ข้อ ก.

39.   กำรโอนลูกหนี้พร้อมด้วยสิ ทธิในกำรไล่เบี้ยเพื่อแลกเป็ นเงินสดควรจะ
ก.                           ั
    ไม่ได้รับกำรบันทึกจนกระทังมีกำรเก็บลูกหนี้ท้ งหมดได้
                 ่
ข.                          ่ ั
    ได้รับกำรบันทึกเป็ นยอดขำยหรื อกำรยืมขึ้นอยูกบข้อกำหนดของข้อตกลงในกำรโอน
ค.   ได้รับกำรบันทึกเป็ นยอดขำยของลูกหนี้
ง.   ได้รับกำรบันทึกเป็ นรำยกำรยืม
คำตอบคือ ข้อ ข.

40.      ั                    ้
     บริ ษทประเทศสหรัฐและประเทศเยอรมันได้ซ้ือหุนอันเดียวกันในตลำดของเยอรมัน และถือ
       ้
  ครองหุนไว้หนึ่งปี หำกค่ำเงินมำร์คเยอรมัน อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐในช่วงเวลำนั้น
                      ั               ั
  เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้คืนมำของบริ ษทเยอรมัน ผลที่ได้คืนมำของบริ ษทสหรัฐควรเป็ นเช่นไร
ก.    ต่ำกว่ำ
ข.    สูงกว่ำ
ค.    เท่ำกัน
ง.    ตัดสิ นใจจำกข้อมูลที่ให้มำไม่ได้
คำตอบคือ ข้อ ก.

41.       ั
     บริ ษทได้ซ้ือเครื่ องจักรมำใหม่ตำมแผนกำรผ่อนชำระ และต้องจ่ำยชำระเงินรำยที่เท่ำกัน โดย
                        ั
  เริ่ มจำกกำรจ่ำยเงินนับจำกวันที่ซ้ือ หำกใช้อตรำดอกเบี้ย 10 %
  ต้นทุนของเครื่ องจักรสำมำรถคำนวณได้โดยกำนคูณกำรจ่ำยเงินหนึ่งครั้งกับสิ่ งอะไร
ก.    ค่ำเงินหนึ่งดอลลำร์ในอนำคต
ข.    ค่ำในอนำคตของยอดครบกำหนดต่อปี (Present value of annuity due) ของเงินหนึ่งดอลลำร์
ค.         ั
     ค่ำปั จจุบนของเงินหนึ่งดอลลำร์
ง.          ั
     ค่ำปั จจุบนของยอดครบกำหนดต่อปี (Present value of annuity due) ของเงินหนึ่งดอลลำร์
คำตอบคือ ข้อ ง.


                                                  70
        ั
42. เมื่อบริ ษทถูกซื้อกิจกำรมำ
     ั
  บริ ษทที่ทำหำรซื้อได้คำนวณค่ำควำมนิยมที่ได้มำกับกำรซื้อว่ำเป็ นควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำซื้อกับสิ่ งใด
                       ั
ก. มูลค่ำตำมบัญชีของทรัพย์สินที่ระบุได้ท้ งสิ้นที่ซ้ือมำ
ข.                              ั
      มูลค่ำรำคำตลำดยุติธรรมของทรัพย์สินที่ระบุได้ท้ งสิ้นที่ซ้ือมำ
ค.                     ั
      มูลค่ำตำมบัญชีของทรัพย์สินที่มีตวตนทั้งสิ้นที่ซ้ือมำ
ง.              ุ            ั
      มูลค่ำรำคำตลำดที่ยติธรรมของทรัพย์สินที่มีตวตนทั้งสิ้นที่ซ้ือมำ
คำตอบคือ ข้อ ข.

43.       ั                  ั
    หำกบริ ษทระบุโอกำสในกำรลงทุนด้วยมูลค่ำปั จจุบน (Present value) ที่ (รำยกำร ก) ต้นทุน
            ั         ้      ั
  ของมัน มูลค่ำของบริ ษท และรำคำของหุนสำมัญของบริ ษทจะ (รำยกำร ข)
  (รำยกำร ก)       (รำยกำร ข)
ก.   มำกกว่ำ       เพิ่มขึ้น
ข.   มำกกว่ำ       ลดลง
ค.   เท่ำกับ            เพิ่มขึ้น
ง.   เท่ำกับ            ลดลง
คำตอบคือ ข้อ ก.

          ้
ใช้ กราฟต่ อไปนีในการตอบคาถามข้ อ 44 -45
         ้
เงินเพิ่มเติมที่ตองกำร ($)

                        ้
                   เงินทุนที่ตองกำร
                         กำรเติบโตของยอดขำย (%)                ั ั          ้
44. หำกอย่ำงอื่นเท่ำกันหมด บริ ษทมีอตรำกำไรสูงกว่ำที่ตองกำรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพิ่มเติม
    ้                               ั
  ที่นอยกว่ำสำหรับอัตรำกำรเติบโตของยอดขำยใดๆ หำกอัตรำกำไรของบริ ษทเพิ่มขึ้น
            ้
  เส้นแสดงเงินทุนที่ตองกำรขยับไปทำงใด
ก. ขึ้นและลำดชันน้อยลง
ข. ขึ้นและลำดชันมำกขึ้น
ค. ลงและลำดชันน้อยลง
ง. ลงและลำดชันมำกขึ้น
คำตอบคือ ข้อ ค.                                                     71
            ้      ่                     ั
45. เส้นแสดงเงินทุนที่ตองกำรไม่ได้ผำนจุดเริ่ มต้น (origin) นอกเสี ยจำกว่ำบริ ษทมี
ก. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล 100%
ข. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล 0%
ค. อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย 100%
ง. อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย 0%
คำตอบคือ ข้อ ก.
                  ้       ั
46. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงมูลค่ำของหุนสำมัญของบริ ษทที่ไม่มีประมำณกำรกำรเติบโตของเงิน
   ปั นผล
       ั                  ั
I. ค่ำปั จจุบนของเงินปันผลในอนำคตที่คำดหวังไว้ท้ งหมด
          ั             ้ ้
II. เงินปันผลปั จจุบนหำรด้วยต้นทุนของส่วนของผูถือหุน
               ้  ั
III. เงินปันผลหำรด้วยรำคำหุนปัจจุบน
ก. ข้อ II เท่ำนั้น
ข. ข้อ I และ II เท่ำนั้น
ค. ข้อ I และ III เท่ำนั้น
ง. ข้อ I,II และ III เท่ำนั้น
คำตอบคือ ข้อ ข.

                       ้ ้           ้       ้ ้
47. ในกำรเสนอของกำรรวมตัวกันแบบสองขั้น ผูถือหุนได้รับจำนวนเงินต่อหุนที่สูงกว่ำ ถ้ำผูถือหุน
                      ั
ก. ตกลงที่จะซื้อพันธบัตรที่ออกใหม่ของบริ ษทใหม่ที่เกิดจำกกำรรวมตัวกัน
                 ่    ั      ั
ข. ตกลงที่จะขำยพันธบัตรที่เขำมีอยูในปัจจุบนคืนให้บริ ษท
        ้
ค. เสนอขำยหุนของเขำภำยหลัง
         ้
ง. เสนอขำยหุนของเขำก่อนหน้ำนั้น
คำตอบคือ ข้อ ง.

48. ผูถือหุนทัวไปที่มีสิทธิ์ในกำรซื้อก่อนนั้นมีสิทธิ์ที่จะ
   ้ ้ ่
ก. ออกเสี ยงก่อนในกำรประชุมประจำปี
ข. มีสิทธิ์ก่อนในกำรปฏิเสธพันธบัตรที่ขำยโดยบริ ษท    ั
     ้
ค. ซ้อหุนใดๆเพิ่มเติมที่ขำยโดยบริ ษท ั
         ั
ง. ได้ควบคุมบริ ษทในกำรสูเ้ พื่อใบมอบฉันทะ (Proxy fight)
คำตอบคือ ข้อ ค.
                                               72
ใช้ ข้อมูลต่ อไปนี้ ในการตอบคาถามข้ อ 49-50
       ั
    บริ ษทมีรำคำต้นทุนของเงินลงทุน 18% กำลังพิจำรณำโครงกำรต่อไปนี้ (เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 1996) :
               1 ม.ค. 1996            31 ธ.ค. 2000         อัตรำภำยใน
               Cash outflow       Cash inflow              ของสิ่ งที่ได้คืน
               (000’s ละไว้)      (000’s ละไว้)         ของโครงกำร
โครงกำร ก            $3,500         7,400                      15%
โครงกำร ข            4,000              9,950
    ?
      ั
ค่ำปั จจุบนของ $1 ที่ครบกำหนดเมื่อสิ้นสุดช่วง “N”
N        12%     14%        15%       16%          18%        20%
        22%
4        .6355    .5921       .5718      .5523         .5158
    .4823         .4230
5        .5674    .5194       .4972      .4761         .4371
    .4019         .3411
6        .5066    .4556       .4323      .4104         .3704
    .3349         .2751

      ิ       ั                           ั
49. หำกใช้วธีมูลค่ำปั จจุบนสุทธิ (Net present value) โครงกำร ก จะมีมูลค่ำปั จจุบนสุทธิ เท่ำกับ
ก. $(316,200)
ข. $(265,460)
ค. $0
ง. $316,920
คำตอบคือ ข้อ ข.

50. อัตรำผลตอบของโครงกำร (Internal rate of return) โครงกำร ข จะใกล้เคียงกับข้อใดที่สุด
ก. 15%
ข. 18%
ค. 20%
ง. 22%
คำตอบคือ ข้อ ค.                                                     73
     ั
51. บริ ษทจะให้สนับสนุนทำงกำรเงินแก่โครงกำรเงินของปี หน้ำ ผ่ำนทำงหนี้มำกกว่ำที่จะผ่ำนทำง
  ทุนเพิ่มเติม มำตรฐำนต้นทุนของทุนของโครงกำรเหล่ำนี้ควรเป็ น
ก. ต้นทุนก่อนหักภำษีของกำรสนับสนุนทำงกำรเงินด้วยหนี้ใหม่
ข. ต้นทุนหลังภำษีของกำรสนับสนุนทำงกำรเงินด้วยหนี้ใหม่
ค. ต้นทุนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินทำงทุน
ง. ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุน
คำตอบคือ ข้อ ง.

52. องค์กรยอมรับโครงกำรได้ หนึ่ง, ทั้งสอง หรทอไม่รับทั้งสองโครงกำรที่ไม่ข้ ึนต่อกัน คำกล่ำวใน
  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีกำรใช้มูลค่ำปั จจุบนสุทธิ (NPV) และอัตรำผลตอบแทนโครงกำร (IRR)
                            ั
  ในกำรประเมินโครงกำรทั้งสอง
ก. เกณฑ์ของ NPV และ IRR จะนำไปสู่กำรตัดสิ นใจยอมรับหรื อปฏิเสธที่เหมือนกัน สำหรับ
  โครงกำรที่ไม่ข้ ึนต่อกัน
ข. หำก IRR ของโครงกำรแรกสูงกว่ำต้นทุนของเงินทุนขององค์กร
  โครงกำรแรกจะได้รับกำรยอมรับแต่โครงกำรสองจะไม่ได้รับกำรยอมรับ
ค. หำกเกณฑ์ NPV นำไปสู่กำรยอมรับโครงกำรแรก เกณฑ์ IRR
  อำจนำไปสู่กำรยอมรับหรื อปฏิเสธโครงกำรแรกได้
ง. หำกเกณฑ์ NPV นำไปสู่กำรยอมรับโครงกำรแรก เกณฑ์ IRR จะไม่มีทำงนำไปสู่กำรยอมรับโครงกำรแรก
คำตอบคือ ข้อ ก.

53. วัตถุดิบที่ไม่ได้กลำยเป็ นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เสร็ จสมบูรณ์และมีค่ำในทำงเศรษฐศำสตร์ที่
  น้อยมำก จะได้รับกำรจัดให้เป็ น
ก. เศษวัตถุดิบ (Scrap)
ข. ของเสี ย (Spoilage)
ค. ของที่บกพร่ อง (Defective product)
ง. ของสูญเสี ย (Waste)
คำตอบคือ ข้อ ก.

54. ของเสี ยที่ไม่ปกติคือ
                    ้
ก. ไม่ได้คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรใช้ตนทุนมำตรฐำน
                  ้
ข. โดยปกติไม่อำจควบคุมได้โดยผูควบคุมกำรผลิต
ค. ผลของมำตรฐำนกำรผลิตที่ไม่เป็ นจริ ง
ง. ไม่ได้คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นภำยใต้เงื่อนไขของกำรผลิตที่มีประสิ ทธิภำพ
คำตอบคือ ข้อ ง.

55. บริ ษทมรกำลังกำรผลิตส่วนเกินของทรัพย์สินถำวรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอยู่ หำกในปี หนึ่ง
     ั


                                                 74
  ทรัพย์สินถำวรเหล่ำนี้ถูกใช้เพียง 80% ของควำมสำรมำรถ และระดับยอดขำยในปี นั้นคือ $2,000,000
  อยำกทรำบว่ำระดับยอดขำยที่กำลังกำรผลิต 100 % คือเท่ำไหร่
ก. $1,600,000
ข. $2,000,000
ค. $2,500,000
ง. $10,000,000
คำตอบคือ ข้อ ค.

56. งบประมำณหลัก (Master budget)
ก. แสดงผลที่ผลของกำรประมำณกำรและผลที่เกิดขึ้นจริ ง
   ้
ข. มีตนทุนที่ควบคุมได้เท่ำนั้น
ค. สำมำรถใช้ในกำรกำหนดหำควำมเบี่ยงของต้นทุนกำรผลิต
ง. มีงบประมำณกำรดำเนินงำน
คำตอบคือ ข้อ ง.

          ้
ใช้ ข้อมูลต่ อไปนีตอบคาถามข้ อ 57-61
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบติงำนของบริ ษทหนึ่งในปี 1999 มีดงต่อไปนี้
            ั       ั        ั
รำยได้จำกกำรขำย (150,000 หน่วย)
      $9,000,000
ต้นทุนผันแปร:
วัตถุดิบทำงตรง (DM)
           1,800,000
แรงงำนทำงตรง (DL)
            720,000
    ้
โสหุยกำรผลิต (VOH)
           1,080,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (VarSell)
        450,000
ต้นทุนคงที่ :
     ้
โสหุย (FOH)
           6,000,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร (FixAdmin)
567,840
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย      (FixSell)
      352,800                                                75
อัตรำภำษีเงินได้
             40%
     ั
   บริ ษทคำดว่ำในปี 2000 ต้นทุนวัตถุดิบทำงตรงจะเพิมขึ้น 10 % และต้นทุนแรงงำนทำงตรงจะเพิมขึ้นจำก
                           ่                     ่
$0.60 ต่อหน่วย และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยคงที่จะเพิ่มขึ้น $29,520 ต้นทุนอื่นๆจะเกิดขึ้นด้วยอัตรำเดียวกัน
                 ั
หรื อมีจำนวนเช่นเดียวกับปี ปั จจุบน
                                ั
57. กำไรผันแปร (Contribution margin : CM) ทั้งหมดของบริ ษทในปี 1999 คือ
ก. $2,970,000
ข. $4,232,160
ค. $5,400,000
ง. $6,030,000
คำตอบคือ ข้อ ข.

                      ั
58. กำไรขั้นต้น (Gross margin : GM) ของบริ ษทในปี 1999 คือ
ก. $3,429,360
ข. $4,232,160
ค. $4,350,000
ง. $4,800,000
คำตอบคือ ข้อ ง.

59.     ้                             ั
    จุดคุมทุน (Break even unit) เป็ นจำนวนหน่วยของสิ นค้ำขำยของบริ ษท ในปี 1999 คือ
ก.   36,495 หน่วย
ข.   42,240 หน่วย
ค.   46,080 หน่วย
ง.   56,320 หน่วย
คำตอบคือ ข้อ ค.

60.                                    ั
    ยอดกำรขำยเป็ นเงินดอลลำร์โดยใช้จำนวนเงินที่ใกล้เคียงที่สุดที่บริ ษทต้องทำในปี 2000 เพื่อให้
  ได้มำซึ่งกำไรสุทธิที่เท่ำกับกำไรสุทธิของปี 1999 คือข้อใด
ก. $6,938,031
ข. $8,736,000
ค. $9,576,000
ง. $10,374,000
คำตอบคือ ข้อ ค.

61.      ั
     บริ ษทจะต้องเปลี่ยนแปลงรำคำขำยใด สำหรับผลิตภัณฑ์ในปี 2000 เพื่อรักษำอัตรำร้อยละของ
   กำไรขั้นต้น (CM) ให้เท่ำกับของปี 1999


                                                   76
ก. $61.80
ข. $64.00
ค. $64.50
ง.   $72.00
คำตอบคือ ข้อ ข.

                               ั
62. สิ่ งอื่นๆทั้งหมดคงที่ ควำมต้องกำรเงินทุนจำกภำยนอกของบริ ษทต่ำลงด้วยลักษณะของข้อใด
  ต่อไปนี้
      ั
ก. มีอตรำกำรเก็บรักษำกำไรต่ำลง
       ั
ข. มีอตรำกำรเติบโตของยอกขำยสูงขึ้น
     ั
ค. มีอตรำกำรใช้ปริ มำณเงินทุนต่ำลง
        ั
ง. มีอตรำกำไรขั้นต้นต่ำลง
คำตอบคือ ข้อ ค.

                    ้
63. ผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่เหมำะสมสำหรับผูขำยจะยอมรับรำคำใดก็ตำมที่เกิดต้นทุนกำรเก็บรักษำ
  และกำรขนส่งของผลิตภัณฑ์น้ ี
ก. ผลิตผลพลอยได้ (By-product)
ข. ผลิตภัณฑ์เผื่อเลือก (Optional product)
            ั
ค. ผลิตภัณฑ์ใช้ควบคู่กน (Captive product)
ง. ผลิตภัณฑ์ขำยเป็ นกลุ่ม(Bundle product)
คำตอบคือ ข้อ ก.

          ้
ใช้ ข้อมูลต่ อไปนีในการตอบคาถามข้ อ 64-65
     บริ ษทหนึ่งเก็บเกี่ยว บรรจุ และขนส่งผลิตผลของตนเองทั้งหมด
       ั
    ั                                            ั
บริ ษทนี้มรวำยกำรบรรจุหีบห่อสำมสำยด้วยกัน ข้อสรุ ปของต้นทุนสิ นค้ำคงคลังที่เสร็ จสมบูรณ์แล้วมีดงต่อไปนี้

เงินเดือนพนักงำนสำยกำรบรรจุ                                  $150,000
เงินเดือนพนักงำนควบคุมสำยกำรบรรจุ                          90,000
เงินเดือนกำรควบคุมคุณภำพ                                    30,000
ค่ำหี บ
       15,000
ค่ำไฟฟ้ ำ
     3,000
ค่ำเสื่ อมรำคำ
     66,000

64. ต้นทุนของสำยกำรบรรจุจะถูกนำมำสะสมเป็ นบำงส่วนโดย

                                                     77
ก. กำรบันทึกเงินเดือนตำมประเภทของงำนพนักงำน
ข. กำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำ
ค. กำรออกแบบงบกำรเงินรำยเดือน
ง. กำรคำดกำรณ์กำรขำดแคลนวัตถุดิบของแต่ละเดือน
คำตอบคือ ข้อ ก.

65. ณ สิ้นสุดช่วงเวลำรำยงำน มีกำรบรรจุและจัดส่งสิ นค้ำเรี ยบร้อยแล้ว 600,000 หน่วย ไม่มีสินค้ำ
        ่      ั   ั ้
  คงเหลืออยูในมือ หำกบริ ษทใช้บญชีตนช่วง (Process costing) ต้นทุนต่อหน่วยจะเท่ำกับ
ก. $0.197
ข. $0.275
ค. $0.315
ง. $0.590
คำตอบคือ ข้อ ง.

66.                          ั ้
    ข้อใดต่อไปนี้เป็ นต้นทุนของผลิตภัณฑ์สำหรับบริ ษทผูผลิต
ก.   กำรประกันตึกสำนักงำนใหญ่ของบริ ษท ั
ข.   ภำษีโรงเรื อนของโรงงำน
ค.   ค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะของพนักงำนขำย
ง.           ้ั
    เงินเดือนของผูจดกำรฝ่ ำยขำย
คำตอบคือ ข้อ ข.

         ้
ใช้ ข้อมูลต่ อไปนีตอบคาถามข้ อ 67-68
                                          ั
    มำตรฐำนต้นทุนแรงงำนทำงตรงในกำรผลิตผลผลิตหนักหนึ่งปอนด์สำหรับบริ ษทนั้นแสดงไว้ขำงล่ำงนี้  ้
ข้อมูลทีเกี่ยวข้องในเร่ องกำรผลิตที่วำงแผนไว้และที่เกิดขึ้นจริ งสำหรับเดือนปั จจุบนของบริ ษทก็ให้ไว้ขำงล่ำงนี้ด้
                                         ั    ั     ้
วย

หมำยเหตุ : DLH = ชัวโมงแรงงำนโดยตรง
            ่
มำตรฐำน DL                                  0.4 DLH ที่ $ 12.00 ต่อ
DLH = 4.80
กำรผลิตที่วำงแผนเอำไว้                        15,000 ปอนด์
กำรผลิตที่เกิดขึ้นจริ ง                            15,5000 ปอนด์
ค่ำแรงงำนทำงตรงที่เกิดจริ ง (6,250 DLH)       $75,250
                      ั          ั
67. ค่ำเบี่ยงเบนขิงอัตรำแรงงำนทำงตรงของบริ ษท สำหรับเดือนปั จจุบนจะเท่ำกับ
ก. $ 10 ไม่น่ำพอใจ
ข. $ 240 ไม่น่ำพอใจ
ค. $ 248 ไม่น่ำพอใจ


                                                       78
ง. $ 250 ไม่น่ำพอใจ
คำตอบคือ ข้อ ง.

68.                          ั         ั
    ค่ำเบี่ยงเบนของประสิทธิภำพแรงงำนทำงตรงของบริ ษทสำหรับเดือนปั จจุบนจะเท่ำกับ
ก. $ 600 ไม่น่ำพอใจ
ข. $ 602 ไม่น่ำพอใจ
ค. $ 2,400 ไม่น่ำพอใจ
ง. $ 3,000 ไม่น่ำพอใจ
คำตอบคือ ข้อ ก.

                                             ้
69. เมื่อมีกำรใช้กำรซึมซับต้นทุน (Absorption costing) อะไรที่เหมำะสมที่สุดในกำรอธิบำยโสหุย
  กำรผลิต
ก. ต้นทุนช่วงเวลำทำงตรง
ข. ต้นทุนช่วงเวลำทำงอ้อม
ค. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ทำงตรง
ง. ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทำงอ้อม
คำตอบคือ ข้อ ง.

     ั                         ่ ้         ู้
70. บริ ษทหนึ่งผลิตรั้วลวดหนำมอกมำสองระดับคุณภำพ (สองยีหอ) สำหรับขำยให้ผขำยส่งและไร่ ขนำดใหญ่
                                        ั
  ข้อใดต่อไปนี้คือชนิดที่เหมำะสมที่สุดของระบบต้นทุน (Costing system) ที่บริ ษทนี้ควรใช้
ก.     ปริ มำณกำรสังซื้อที่เหมำะสมกับกำรผลิต (Economic Order Quantity : EOQ)
            ่
ข. กำรผลิตตำมใบสัง (Job Order)
           ่
ค. ขบวนกำร (Process)
ง. สิ นค้ำคงคลังของกำรขำยปลีก (Retail inventory)
คำตอบคือ ข้อ ค.71.   ข้อใดต่อไปนี้เป็ นผลกระทบโดยตรงของกรใช้กำแพงภำษี (Protective tariff) กับสิ นค้ำนำเข้ำ
ก.   ทำให้รำคำของสิ นค้ำนั้นในประเทศต่ำลง
ข.   ทำให้กำรบริ โภคของสิ นค้ำนั้นในประเทศต่ำลง
ค.   ลดกำรผลิตในประเทศของสิ นค้ำนั้น
ง.                    ้
    รำยได้จำกกำรขำยที่สูงขึ้นสำหรับผูผลิตต่ำงชำติที่ผลิตสิ นค้ำนั้น
คำตอบคือ ข้อ ข.

72.    ข้อใดต่อไปนี้เป็ นเครื่ องมือของนโยบำยกำรเงินที่ธนำคำรกลำงแห่งชำติสำมำรถใช้เพื่อทำให้
   เศรษฐกิจคงตัวได้ ในระหว่ำงช่วงเงินเฟ้ อ


                                                 79
ก.   กำรขำยพันธบัตรของรัฐบำล
ข.   กำรลดข้อกำหนดเงินสำรองในธนำคำร
ค.   กำรลดอัตรำส่วนลดของธนำคำร
ง.   กำรส่งเสริ มอัตรำภำษีที่สูงขึ้น
คำตอบคือ ข้อ ก.

73.   กำแพงภำษีเงินได้ (Revenue tariff) นั้นถูกออกแบบมำเพื่อ
ก.   สร้ำงโอกำสในกำรส่งออกใหม่
ข.   ช่วยให้รัฐบำลมีรำยได้จำกภำษี
ค.   จำกัดจำนวนสิ นค้ำที่สำมำรถนำเข้ำมำในช่วงที่กำหนด
ง.          ั
    ส่งเสริ มบริ ษทต่ำงชำติให้จำกัดจำนวนกำรส่งออกไปยังประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพำะ
คำตอบคือ ข้อ ข.

74.    ข้อใดต่อไปนี้อธิบำยถึงกำรนำเอำส่วนลดภำษีกำรลงทุน (Tax credit on investment) ของ
  รัฐบำลมำใช้ได้ถูกต้องที่สุด
ก.    กำรลงทุนของบริ ษทจะมี NPV ที่สูงกว่ำที่ไม่มีส่วนลดภำษีกำรลงทุน, สิ่ งอื่นๆคงที่
              ั
ข.    ส่วนลดภำษีกำรลงทุนนั้นออกแบบมำเพื่อจำกัดเงินเฟ้ อ
ค.                                          ั
     ส่วนภำษีกำรลงทุนจะเพิ่มต้นทุนของกำรลงทุน และลดระดับกำรลงทุนของบริ ษท, สิ่ งอื่นๆ
  คงที่
 จ. ส่วนลดภำษีกำรลงทุนคือภำษีที่โดยปกติแล้วนั้นจัดเก็บจำกโครงกำรเดี่ยวๆมำกกว่ำกลุ่มของ
  โครงกำร
คำตอบคือ ข้อ ก.

75.   ข้อใดต่อไปนี้สร้ำงกำแพงที่เข้มงวดที่สุดในกำรส่งสิ นค้ำออกต่ำงประเทศ
ก.    กำแพงภำษี (Tariff)
ข.    โควตำ (Quotas)
ค.    กำรสังปิ ดกำรขำย (Embargoes)
       ่
ง.    กำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยน (Exchange control)

76. ถ้ำประเทศหนึ่งใช้โควตำทำงกำรค้ำเพื่อแก้ปัญหำกำรขำดดุลทำงกำรค้ำที่เรื้ อรัง ผลที่น่ำจะ
  เกิดขึ้นมำกที่สุดคือ
ก. อัตรำกำรว่ำงงำน และอัตรำผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
ข. อัตรำกำรว่ำงงำนจะเพิม และอัตรำผลผลิตจะลด
             ่
ค. อัตรำกำรว่ำงงำนจะลดลง และอัตรำผลผลิตจะสูงขึ้น
ง. อัตรำกำรว่ำงงำนและอัตรำผลผลิตจะลดลง
คำตอบคือ ข้อ ง.


                                               80
77.   ภำษีมูลค่ำเพิ่มนั้นถูกจัดเก็บบนพื้นฐำนของ
ก.                          ั             ั
    ควำมแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำของยอดขำยของบริ ษท กับมูลค่ำของกำรซื้อของบริ ษทจำกบริ ษท ั
  ในประเทศรำยอื่นๆ
ข.                                  ั
    ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำขำยของทรัพย์สินแท้จริ ง กับรำคำที่บริ ษทจ่ำยไปสำหรับทรัพย์สิน
  ในตอนแรก
ค.                      ั
    มูลค่ำของยอดขำยของบริ ษทที่ขำยให้กบบริ ษทที่เกี่ยวข้อง
                   ั      ั
ง.   กำไรที่ได้จำกยอดขำยของบริ ษท  ั
คำตอบคือ ข้อ ก.

78.     ั                            ั
    บริ ษทสำมำรถลดแนวโน้มในกำรสูญเสี ยจำกกำรเข้ำยึดครองบริ ษทลูกในต่ำงชำติของรัฐบำล
  ประเทศเจ้ำบ้ำนโดย
ก.   กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินด้วยเงินลงทุนจำกประเทศในท้องถิ่น
ข.             ั        ั                  ั
    วำงโครงสร้ำงกำรปฏิบติงำนเพื่อให้บริ ษทลูกแต่ละแห่งมีมูลค่ำเหมือนเป็ นบริ ษทเดี่ยว
ค.   ลดต้นทุนของเงินทุนเพื่อแสดงถึงควำมเสี่ ยงทำงกำรเมืองเมื่อประเมินค่ำโอกำสในกำรลงทุนใน
  ต่ำงประเทศ
ง.   ขำยสิ นค้ำในประเทศท้องถิ่น
คำตอบคือ ข้อ ก.

79.   ข้อใดต่อไปนี้หมำยถึงภำษีที่ไม่จำเป็ นต้องเอำส่วนแบ่งทั้งสิ้นที่มำกกว่ำของรำยได้ที่เพิ่มขึ้น
ก.   แบบก้ำวหน้ำ (Progressive)
ข.   แบบสัดส่วน (Proportional)
ค.   แบบถอยหลัง (Regressive)
ง.   แบบเริ่ มต้นใหม่ (Regenerative)
คำตอบคือ ข้อ ค.

80.                          ้
    ข้อแตกต่ำงชัวครำวและถำวร ระหว่ำงรำยได้ที่ตองเสี ยภำษี กับรำยได้ทำงก่อนเสี ยภำษี คือ
          ่
ก.                       ้           ั
    ควำมแตกต่ำงชัวครำวไม่ทำให้จำนวนที่ตองเสี ยภำษีหรื อจำนวนที่หกเพิ่มภำษีเพิ่ม
           ่
ข.   ควำมแตกต่ำงถำวรเท่ำนั้นที่มีผลไปสู่ภำษีเงินได้คำงจ่ำย
                            ้
ค.   ควำมแตกต่ำงชัวครำวเท่ำนั้นที่มีผลไปสู่ภำษีเงินได้คำงจ่ำย
            ่                 ้
ง.                     ั
    ควำมแตกต่ำงชัวครำวรวมรำยกำรที่บนทึกเข้ำรำยได้ทำงกำรเงินก่อนเสี ยภำษี แต่ไม่เข้ำรำยได้ที่
             ่
  ต้องเสี ยภำษี
คำตอบคือ ข้อ ค.

จบส่วนที่ 4
                                                   81
82
83

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:5/19/2012
language:
pages:83