Analiza neto obrtnog fonda

Document Sample
Analiza neto obrtnog fonda Powered By Docstoc
					Смер: Предузетнички менаџмент
Предмет: Управљање трошковима
              Семинарски рад
           Анализа нето обртног фонда
Професор:                    Студенти:
Јасмина Богићевић                Драгана Милићевић  114/2010
                        Тијана Цвијовић   118/2010
              Чачак, април 2012.
СадржајСадржај ........................................................................................................................................... 2

Увод................................................................................................................................................. 3

1. Појам и класификација обртних средстава ............................................................................. 4

  1.1. Појам обртних средстава ................................................................................................... 4

  1.2. Врсте и класификација обртних средстава ....................................................................... 5

  1.3. Кружење обртних средстава.............................................................................................. 5

2. Анализа нето обртног капитала (фонда) ................................................................................. 6

  2.1. Промене нето обртног капитала (нето обртне имовине) ............................................... 8

  2.2. Висина нето обртног фонда ............................................................................................. 11

  2.3. Извештај о токовима нето обртног фонда...................................................................... 12

Закључак ....................................................................................................................................... 14

Литература ................................................................................................................................... 15
                                     2
Увод

  Средства предузећа су исказана у активи биланса стања и њихово сагледавање
представља анализу имовинског положаја. Имовински положај се одређује на
основу структуре укупне, пословне и оперативне активе, структурe стања и
искоришћености фиксне имовине, структуре и брзине обрта обртне имовине и на
основу коефицијента обрта пословне имовине.

      Укупну активу чини:
            Пословна актива
            Ванпословна актива

  Пословну активу чине дугорочни пласмани и оперативна имовина, коју чине
фиксна и обртна имовина.
Обим ангажованих или употребљених средстава зависи од врсте, структуре, обима
и услуга, производње и продаје.
    Анализа треба да утврди природу померања у структури средстава. Ова
померања могу да буде последица сезонских утицаја или последица тешкоћа на
које се наилази у производњи, продаји или наплати.
Анализом треба идентификовати и средства која не доприносе добитку, односно
средства која не стварају корист треба или продати или отписати.
    Обим и структура основних средстава одређена је задатком пословања, а
обим и структура обртних средстава условљена је инсталираним капацитетима.
                   3
1. Појам и класификација обртних средстава


1.1. Појам обртних средстава

    Обртна средства предузећа представљају имовину предузећа и део
пословних средстава која се у целости утроше у процесу репродукције предузећа.
Под обртним средствима се сматрају она пословна средства која се једнократним
употребама троше у пословним процесима предузећа и чија се супстанца, односно
вредност мења најмање једном годишње. Њихов век употребе је краћи од једне
године. По овој одредници разликују се обртна и основна средства.
    Претежни део обртних средстава чине предмети рада. Категорија обртних
средстава је шира од предмета рада. Поред предмета рада у обртна средства
убрајају се и новчана средства, готови производи, потраживања и слично.
Обртна средства чине и део основних средстава мале вредности и рока трајања до
годину дана.
    Део предмета рада се физички трансформише у нови производ и чини
његову супстанцу, а један део служи стварању нових производа. То су разноврсни
помоћни и споредни материјали. Новчана средства и потраживања прате токове
процеса рада и пословања предузећа.

    Обим обртних средстава условљен је :
    Врстом делатности предузећа
    Ценама
    Временом обрта
    Корективим ставкама.
  Веће цене повећавају, а мање умањују обим обртних средстава. Краће време
обрта условљава мањи износ потребних обртних средстава, а дуже време захтева
више обртних средстава. Од корективних ставки које утичу на ниво обртних
средстава посебно је значајна амортизација, јер представља трансформацију
основних средстава у обртна.
                    4
1.2. Врсте и класификација обртних средстава

   Обртна средства се могу класификовати: према улози у циклусу пословања
предузећа, према изворима, начину прибављања, временском ангажовању и др.
   Према улози коју врше у циклусу производње, обртна средства се могу
поделити на:
   1)   Средства у материјалном облику
   2)   Средства у новчаном облику
   3)   Средства у облику права.
    Обртна средства у материјалном облику чине: сировине и остали
материјали за производњу, недовршена производња и полупроизводи, залихе
готових производа, инвентара и амбалаже.
   Обртна средства у новчаном облику, јављају се као готов новац у благајни и
жиро рачунима, а намењен је за куповину разноврсних средстава потребних за
пословање предузећа или одређене финансијске трансакције предузећа. Новчана
средства чине и девизна средства предузећа у банкама, као и разноврсна
потраживања по основу продаје и финансијских аранжмана предузећа.
    Обртна средства у облику права јављају се у виду потраживања купаца, за
испоручену, а ненаплаћену робу. Лиценце које се исплаћују на терет трошкова
пословања се такође убрајају у обртна средства која се стичу по основу одређених
права.


1.3. Кружење обртних средстава

    Обртна средства се у једном производном циклусу количински утроше и
вредносно улазе у нове производе, она се троше једнократном употребом. Стално
круже у процесу пословања предузећа. То кружење се може приказати на следећи
начин.
   Циклус обртања средстава започиње новцем, који служи за куповину
сировина, репроматеријала и других материјала потребних за рад и пословање
предузећа. Уз помоћ осталих фактора репродукције (радна снага и основна
средства) ствара се готов производ или услуга. Готови производи се продају
односно реализују на тржишту и за то се добијају новчана средства, која се поново
употребљавају за набавку предмета рада и других фактора производње. На тај
начин се затвара круг кретања обртних средстава предузећа.
   Стално претварање имовине предузећа из једног у други облик, све до
претварања у полазни облик, одређено је пословним процесом и делатношћу
предузећа.


                    5
   Прелаз обртних средстава из једног облика у други, односно њихово
трансформисање, од великог је значаја за економију сваког предузећа, па се мора
непрекидно пратити и анализирати.
          Слика бр.1: Кружење обртних средстава


2. Анализа нето обртног капитала (фонда)

    Код утврђивања квалитета стања средстава и њихових извора, веома је
значајан податак о висини нето обртних средстава из перспективе активе или нето
обртног фонда из перспективе пасиве.
Реч је о истој рачунској величини која представља вишак дугорочног капитала
(сопственог и туђег) преко нето имобилизација (нето обртни фонд), односно вишак
обртних средстава преко краткорочних обавеза (нето обртна средства).
    Најпоузданији показатељ о тенденцији и развоју финансијске структуре је
нето обртни фонд – НОФ. Представља део дугорочног капитала који по покрићу
остаје на располагању предузећу. Нето обртни фонд одговара рачунској величини
која се добија као разлика збирова дугорочног капитала, сопственог и туђег, и
основних средстава. Подаци на основу којих се изводи анализа НОФ су садржани у
билансу стања.
   Нето обртни фонд је у билансном смислу феномен пасиве. Њему у активи
одговара концепт нето обртне имовине или нето обртних средстава.
Нето обртна средства представљају део обртне имовине који није финансиран из
краткорочних обавеза (краткорочног туђег капитала), те се финансира из
сопственог и позајмљеног дугорочног капитала, односно покрива се нето обртним
капиталом.
 Нето обртна средства – НОС одговарају рачунској величини која се добија из
разлике збира обртних средстава и краткорочних обавеза.
                    6
             Стална          Сопствени
             имовина          капитал
   НОС                     Дугорочне       НОФ
                          обавезе
             Обртна
             имовина

                         Краткорочне
                          обавезе
             Слика бр.2: Приказ НОС и НОФ

   Из билансне равнотеже произилази и обавезна рачунска једнакост нето
обртних средстава и нето обртног фонда. Уколико су обртна средства једнака
краткорочним обавезама, НОФ је једнак 0. Уколико су краткорочне обавезе веће од
обртних средстава, НОФ је негативан, што показује да је део краткорочних обавеза
уложен у инвестиције.
   Нето обртни фонд указује на покривеност дугорочних средстава дугорочним
изворима и тиме даје увид у дугорочну ликвидност односно солвентност предузећа.
   Током низа сукцесивних временскиих периода долази до промена у висини
нето обртног фонда. Извођење закључка о финансијском положају предузећа на
основу нето обртног фонда претпоставља познавање његовог квантитативног и
квалитативног аспекта. Наиме, не постоји опште, универзално правило о висини
НОФ која ће важити за сва предузећа. Битно је да се нето обртним фондом, који
зависи од величине и врсте предузећа, стопе рентабилности итд, обезбеђује
рентабилност и ликвидност пословања предузећа.
                    7
2.1. Промене нето обртног капитала (нето обртне имовине)

  Доношење закључака о финансијском положају предузећа, заснован на анализи
нето обртног фонда, приказан је у табели која садржи елементе биланса стања.
Анализом је потребно идентификовати узрок раста односно пада НОФ. Основни
узроци промене нето обртног фонда и нето обртних средстава су:
  1. Бруто добитак схваћен као збир нето добитака, амортизације и трошкова
   дугорочниг резервисања или губитак након корекције за ове трошкове, који
   ће се појавити ако предузеће у билансу успеха забележи нето губитак већи
   од амортизације и трошкова резервисања.
  2. Промене вредности сталне имовине непокривене променама сопственог
   капитала и дугорочног туђег капитала, односно промене сталне имовине на
   терет или у корист обртне имовине или краткорочних обавеза предузећа.
  3. Промене вредности сопственог капитала без реципрочних промена сталне
   имовине и дугорочних резервисања и обавеза, тј. промене власничког улога
   у корист или на терет обртних средстава или краткорочних обавеза.
  4. Промене вредности дугорочног поверилачког капитала (дугорочних
   резервисања и обавеза) без промена сталне имовине и власничког капитала,
   дакле промена дугорочних резервисања и обавеза на терет или у корист
   обртне имовине и краткорочних обавеза.
  5. Промене краткорочних обавеза некомпензоване променама обртне имовине
   тј. само оне промене на краткорочним обавезама (укључујући и пасивна
   временска разграничења) које су се одиграле непосредно на терет или у
   корист дугорочних обавеза, сопственог капитала и сталне имовине.У складу са датим објашњењима о узроцима промена нето обртног фонда
сагледаћемо како долази до његовог пораста односно смањења.
Пораст нето обртног фонда може настати:
   као последица смањења имобилизација - продаја и отпис основних
   средстава,
   самофинансирањем – ако су приходи већи од укупних расхода без
   амортизације,
   задужењем – повећање дугорочних и средњорочних кредита, конверзије
   краткорочних у дугорочне зајмове, повећање дугорочних обавеза продајом
   новог кола обвезница,
   повећањем дугорочног капитала – докапитализације, добици, нови
   дугорочни зајмови,
   као последица преноса средстава са издвојених фондова на редован жиро
   рачун.


                   8
  Обрнуто, набавка основних средстава, исплата сопственог капитала и
дугорочних зајмова (дефинансирање) и пословање са губитком има за последицу
смањење распона између дугорочног капитала и имобилизација, а тиме смањење
нето обртног фонда. Тачније, до смањења нето обртног фонда долази услед:
   повећања сталне имовине прибављањем нематеријалних улагања,
   куповином, изградњом или израдом нових основних средстава
   исплате ануитета по основу дугорочних зајмова тј. смањења дугорочних
   обавеза отплатом обвезница и евентуалном конверзијом дугорочних у
   краткорочне кредите
   губитка
   исплате добитка у облику повећаних личних доходака или уплатом на
   посебне рачуне фондова.


   Већи нето обртни фонд значи да је део залиха финансиран сопственим
капиталом. Опадање НОФ праћено финансијским тешкоћама одржавања
ликвидности, сигуран је индикатор финансијског обољења предузећа.
Негативан нето обртни фонд значи да се део имобилизација финансира
краткорочним обавезама, што је праћено неликвидношћу која наговештава
предстечајну ситуацију. Како висина нето обртног фонда варира током времена,
потребно је, у циљу одржавања финансијске равнотеже, стално усклађивање нето
обртног фонда.
    Између збира биланса стања, обртних средстава и обртног фонда постоји
одређена корелација. Бржи пораст нето обртних средстава од залиха указује на
тренд јачања обртних средстава. Мања маржа сигурности (однос нето обртног
фонда и залиха) не одговара предузећу, посебно у условима када краткорочне
обавезе расту сразмерно повећању залиха. Положај предузећа са аспекта
ликвидности погоршава се уколико краткорочне обавезе расту у односу на збир
сопствених извора и дугорочних зајмова.
    Отписивање основних средстава не утиче на НОФ. Оно само смањује нето
резултат (добитак) и показује део бруто резултата који се односи на отпис
имобилизација. Уколико би бруто резултат био нула, појавио би се губитак тачно у
висини амортизације, а НОФ би остао непромењен. Та неосетљивост НОФ на
висину амортизације потиче отуда што се амортизација као калкулативни трошак
покрива из укупног прихода, али остаје на жиро рачуну. Када би се та средства
издвајала на посебан рачун, онда би се смањивао нето резултат, а за тај износ би се
смањивала обртна средства, док би се НОФ повећавао само за износ нето
резултата.
                    9
Редни  Опис                       1  2  3  4  5
број


1.   Капитал

2.   Губитак

3.   Сопствени извори (1 - 2)

4.   Дугорочна резервисања

5.   Сопствени извори (3 + 4)

6.   Дугорочне обавезе

7.   Укупни дугорочни извори (5 + 6)

8.   Стална имовина

9.   Сопствени нето обртни фонд (8 - 5)

10.   Нето обртни фонд (8 - 7)

11.   Краткорочни зајмови

12.   Сопствени и позајмљени финансијски капитал (10
    + 11)

13.   Залихе

      1.  покриће залиха сопственим НОФ

      (редни бр.9: - залихе)

      2.  покриће залиха НОФ (редни бр. 10:
         залихе)

      3.  покриће   залиха сопственим  и
         позајмљеним финансијским капиталом (
         редни бр.12: залихе)

14.   Обртна средства

      1.  покриће обртних средстава сопственим
         НОФ (редни бр.9: обртна средства)

      2.  Покриће обртних средстава НОФ (редни
         бр.10:обртна средства)

      3.  Покриће обртних средстава сопственим
         и позајмљеним финансијским капиталом
         (редни бр.12: обртна средства)
                       10
2.2. Висина нето обртног фонда

    Анализа финансијског положаја и извођење закључка о квалитету
управљања финансијама предузећа на основу НОФ предпоставља познавање
његовог обима. НОФ је рачунска величина која произилази из стања одређених
делова биланса.
    Нормала није фиксирана унапред, иако извесне банке показују тенденцију
да квалификују здравом финансијском ситуацијом када елементи активе (обртна
средства) обртног фонда представљају бар 200% укупних елемената пасиве
(краткорочних обавеза).
  Висина НОФ је индивидуално условљена и зависи од низа фактора као што су:
    Врста, величина и делатност предузећа,
    Стопа рентабилитета
    Политика набавке и продаје
    Однос између сопственог и позајмљеног капитала
    Висина и услови коришћења дугорочних зајмова итд.


    Врста, величина и делатност предузећа утичу на потребни ниво, нето
обртних средстава, односно нето обртног фонда. Услужна предузећа
(нпр.саобраћајна предузећа, хотели, предузећа за техничке услуге, интелектуалне
услуге итд.) уобичајено несметано послују са ниским нивоом НОФ, јер немају
потребу држања великих залиха. За разлику од њих индустријска предузећа морају
располагати непосредно вишим нивоом НОФ, пре свега због већих залиха као
нужне претпоставке континуитета производње и продаје, затим због продаје на
почек итд.
    Политика производње је такође битан чинилац потребног нивоа НОФ. Она
је посебно значајна за предузећа која имају сезонски карактер продаје. Таква
предузећа имају две могућности:
    1.    да се временски распоред производње у току године подреди
        обиму испорука производима купаца, што погодује одржавању
        ниског нивоа залиха у производњи и готових производа,
    2.    да се обезбеди равномерна производња са последицама гомилања
        залиха у сезонама ниске продаје.


   Политика продаје утиче на ниво потребног НОФ и преко залиха готових
производа и преко потраживања од купаца. Спремност предузећа да задовољи
потребе купаца захтева држање високог нивоа залиха производа, што подиже ниво
потребног НОФ и обрнуто. С друге стране, конкурентске предности предузећа
постижу се и повољнинјим финансијским условима продаје.

                    11
   Под осталим истим условима веће продајне шансе имају предузећа која од
купаца не траже авансна плаћања, која продају робу на почек, која купцима
одобравају трговачке кредите, што наравно повећава потребе предузећа за НОФ.
    Политика поделе добитка, посебно проглашавања и исплате дивиденди је у
тесној вези са нивоом потребних НОФ. Предност је у придржавању одабране
политике дивиденди, мада то понекад може угрожавати позицију предузећа у
погледу НОФ. Однос НОФ и дивиденди је сложено питање на које није лако дати
одговор без веома скрупулозне анализе. Под осталим једнаким условима се може
рећи да проглашавање и готовинска исплата високих дивиденди отежава
одржавање или постизање позиције НОФ.
    Раст обима пословне активности преузећа такође утиче на ниво нето
обртних средстава. Износ ангажованих средстава у облику залиха, потраживања од
купаца, готовине и слично, па тако непотребни нето обртни фонд није
пропорционална вредност у односу на растући обим активности, поготово ако
постоји могућност још пажљивијег коришћења обртних средстава и ако је раст
обима активности заснован на производно – продајно диверсификацији предузећа.
    Из наведеног произилази да се нормално висином нето обртног фонда у
једном предузећу може сматрати сваки износ који обезбеђује оптимални пословни
резултат (рентабилност) и несметано извршавање доспелих обавеза (ликвидност),
али не само у прошлости, него и у будућности.


2.3. Извештај о токовима нето обртног фонда

У овом извештају посебно објашњење захтева позиција Добици од продаје
основних средстава, за коју се врши умањење прилива НОФ из текућег пословања
(биланса успеха). Њена појава условљена је чињеницом да је смањење основних
средстава продајом у пуном износу продајне вредности, дакле и са добитком из те
операције који је садржан у продајној вредности, укључена међу остала повећања
НОФ. Да је из тога проистекао губитак, његов износ би био исказан као додатна
ставка токова НОФ из биланса успеха, опет на позицији А.5 у нашем извештају,
зато што би приход од продаје основних средстава био исказан као посебна
позиција прилива НОФ (А.8.), по нижој вредности од вредности смањења основних
средстава.
   У случају појаве губитка у билансу успеха предузећа у Извештају о
токовима НОФ позиција А.1. добила би назив губитак, а његов износ негативни
предзнак био би исказан у заградама.
    Извештај о токовима НОФ је посебно значајан не само као информациона
подршка менаџменту предузећа већ и за екстерне кориснике, односно аналитичаре,
који за њих раде, ради добијања слике о стању предузећа које је од интереса за
њих.                   12
   Токови нето обртног фонда                     2002.  2003.

А  Извори (повећања, приливи) НОФ

1.  Нето добитак

2.  Амортизација

3.  Трошкови резервисања

4.  Искоришћена дугрочна резервисања

5.  Добици од продаје основних средстава

6.  Повећање    НОФ   из  пословања   –  биланс  успеха
   (1+2+3-4-5)


7.  Продаја опреме

8.  Уплате акционара

9.  Повећање дугорочних кредита

   Свега извори (приливи) НОФ (7+8+9+10)

Б.  Употреба (смањења, одливи) НОФ

1.  Набавка опреме

2.  Повећање дугорочних финансијских пласмана

3.  Смањење осталих дугорочних обавеза

4.  Проглашене дивиденде

5  Проглашена учешћа менаџмента и запоследних у добитку

   Свега употреба (одливи) НОФ (од 1 до 6)

В.  Нето прилив (одлив) НОФ (А - Б)

Г.  НОФ на почетку године

Д.  НОф на крају године (В+Г) или (Г-В)
   Анализа НОФ има изузетан значај приликом утврђивања финансијског
положаја предузећа. Садржај извештаја о токовима нето обртног фонда је
презентиран у горе наведеној табели.
Састављање и објављивање Изваштаја о токовима НОФ кад нас није законска
обавеза, те стога не чини саставни део годишњег рачуна предузећа.
                           13
Закључак

   Имовина предузећа и део пословних средстава која се у целости утроше у
процесу репродукције предузећа представљају обртна средства предузећа. Под
обртним средствима се сматрају она пословна средства која се једнократним
употребама троше у пословним процесима предузећа и чија се супстанца, односно
вредност мења најмање једном годишње.
    Можемо рећи да је нето обртни фонд, најпоузданији показатељ тенденције и
развоја финансијске структуре одређеног пословног систем. НОФ представља део
дугорочног капитала који по покрићу остаје на располагању предузећу. Нето
обртни фонд одговара рачунској величини која се добија као разлика збирова
дугорочног капитала, сопственог и туђег, и основних средстава.
   До промена у висини нето обртног фонда долази током низа сукцесивних
временскиих периода . Извођење закључка о финансијском положају предузећа на
основу нето обртног фонда претпоставља познавање његовог квантитативног и
квалитативног аспекта. Важно је истаћи да не постоји опште, универзално правило
о висини НОФ која ће важити за сва предузећа.
  Доношење закључака о финансијском положају предузећа, заснован на анализи
нето обртног фонда, приказан је у табели која садржи елементе биланса стања.
Анализом је потребно идентификовати узрок раста односно пада НОФ.
  Као основни узроци промене нето обртног фонда и нето обртних средстава су
бруто добитак схваћен као збир нето добитака, амортизације и трошкова
дугорочниг резервисања или губитак након корекције за ове трошкове; промене
вредности сталне имовине непокривене променама сопственог капитала и
дугорочног туђег капитала; промене вредности сопственог капитала без
реципрочних промена сталне имовине и дугорочних резервисања и обавеза;
промене вредности дугорочног поверилачког капитала без промена сталне имовине
и власничког капитала; промене краткорочних обавеза некомпензоване променама
обртне имовине.
  Висина нето обртног фонда је условљена у зависности од самог предузећа,
дакле индивидуално и зависи од низа фактора као што су: врста, величина и сама
делатност предузећа, стопа рентибилитета предузећа, политика набавке и продаје,
висина као и услови коришћења зајмова на дужи временски период, однос
сопственог и позајмљеног капитала и слично.
  Извештај о токовима нето обртног фонда не чини саставни део годишњег
рачуна предузећа, јер код нас то није законска обавеза. Приликом утврђивања
финансијског положаја предузећа анализа нето обртног фонда има изузетан значај.
  Извештај односно сама анализа нето обртних средстава је од важности како за
интерне, тако и за екстерне кориснике, ради потпунијег сагледавања слике
предузећа и успешности његовог пословања. Нето обртни фонд указује на
покривеност дугорочних средстава дугорочним изворима и тиме даје увид у
дугорочну ликвидност односно солвентност предузећа.

                   14
Литература

 1. Стевановић, Н. (2001) Управљачко рачуноводство, Економски факултет,
   Београд
 2. Стевановић   Н.,  Малинић   Д.,   Милићевић   В.  (2009)  Управљачко
   рачуноводство, Економски факултет, Београд
 3. http://www.maturskiradovi.net/forum/Thread-pojam-i-podela-obrtnih-sredstava
 4. http://www.poslovniforum.hr/about/obrtna_sredstva.asp
 5. http://www.effect-
   dubrovnik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=706%3Aupravljanje-
   obrtnim-sredstvima&Itemid=106,
 6. http://www.scribd.com/doc/53977975/22/ANALIZA-NETO-OBRTNOG-FONDA
                     15

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:92
posted:5/19/2012
language:Serbian
pages:15